MORZA & OCEANY rejsy egzotyczne 2007/ Ko³obrzeg, ul. Wojska Polskiego 28A Tel , Fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MORZA & OCEANY rejsy egzotyczne 2007/2008. 78-100 Ko³obrzeg, ul. Wojska Polskiego 28A Tel. 094 354 54 19, Fax 094 354 26 77 info@globtourist."

Transkrypt

1 MORZA & OCEANY rejsy egzotyczne 200/ Ko³obrzeg, ul. Wojska Polskiego 28A Tel , Fax

2 Szanowni Pañstwo, Jako firma od kilkunastu lat specjalizuj¹ca siê w organizacji imprez eglarskich na ca³ym œwiecie, ka dego roku staramy siê stworzyæ coraz bardziej atrakcyjn¹ ofertê wychodz¹c na wprost Pañstwa oczekiwaniom. Organizowane przez nas rejsy ciesz¹ siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ wœród eglarzy, o czym œwiadczy rosn¹ca liczba naszych klientów. Dlatego wprowadzamy ofertê zimowych rejsów w egzotycznych rejonach œwiata takich jak: Karaiby, Seszele, Tajlandia, Wyspy Zielonego Przyl¹dka, Wyspy Kanaryjskie. Rejsy odbywaj¹ siê na luksusowych katamaranach oraz jachtach jednokad³ubowych, spe³niaj¹cych wysoki standard bezpieczeñstwa oraz komfort eglugi. Na wszystkie imprezy zapewniamy transport lotniczy. w dowolnie wybranym terminie i dowolnie wybranym miejscu na œwiecie. Za³oga Sailing Club Globtourist WYSPY KANARYJSKIE MORZE ŒRÓDZIEMNE KARAIBY WYSPY ZIELONEGO PRZYL DKA TAJLANDIA SPIS TREŒCI SESZELE Morze Œródziemne i Atlantyk Wyspy Kanaryjskie Karaiby Seszele Tajlandia Wyspy Zielonego Przyl¹dka Zapraszamy do lektury naszego nowego katalogu Rejsy egzotyczne 200/ morza i oceany".

3 KORSYKA SPLIT WALENCJA BALEARY SARDYNIA NEAPOL SYCYLIA ATENY GIBRALTAR MORZE ŒRÓDZIEMNE WYSPY KANARYJSKIE Fot. Piotr Banach Œródziemne i Atlantyk RABATY: 5% % NEAPOL - CAPRI - KORSYKA - SARDYNIA SARDYNIA - MINORKA - MAJORKA MAJORKA - IBIZA - WALENCJA WALENCJA - KARTAGENA - MALAGA MALAGA - GIBRALTAR - MAROKO - - MAROKO - GIBRALTAR - MALAGA MALAGA- KARTAGENA - IBIZA - MAJORKA MAJORKA- MINORKA - SARDYNIA SARDYNIA - RZYM - CAPRI - NEAPOL NEAPOL - CAPRI - WYSPY LIPARYJSKIE - SYCYLIA SYCYLIA - WYSPY LIPARYJSKIE - MESYNA - SPLIT przy zakupie dwóch etapów rejsu przy zakupie trzech etapów rejsu ZAWIERA: Rejs po Morzu Œródziemnym i Atlantyku, to oferta dla eglarzy ambitnych i pragn¹cych odwiedziæ najatrakcyjniejsze miejsca w Europie i Afryce, przygotowanych na pokonywanie wielu trudnoœci i przeciwieñstw losu. Z nami mo esz prze yæ przygodê, podczas której spêdzisz na morzu wiele godzin. To ju siódma edycja rejsu po Morzu Œródziemnym i Atlantyku, ciesz¹cego siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ wœród eglarzy. Podczas wieloetapowego rejsu odwiedzimy bardzo atrakcyjne miejsca takie jak: Neapol, Capri, Korsyka, Sardynia, Majorka, Ibisa, Walencja, Malaga, Cieœnina Gibraltarska, Maroko, sk¹d udajemy siê na zimowe rejsy na Wyspach Kanaryjskich. Wiosn¹, w drodze powrotnej, dodatkowo zatrzymamy siê w Rzymie, na Wyspach Liparyjskich, Sycylii, przep³yniemy Cieœninê Mesyñsk¹, a wyprawê zakoñczymy w Splicie. Bior¹c udzia³ w takim rejsie mo na zdobyæ doœwiadczenie i zapoznaæ siê z trudniejsz¹ form¹ eglarstwa. Kapitanami bêd¹ osoby doœwiadczone i posiadaj¹ce bogat¹ wiedzê. W ostatnich latach zdobyliœmy wiele doœwiadczenia w organizowaniu takich wypraw i dziêki temu wiemy, jak przygotowaæ tak¹ imprezê bardziej profesjonalnie. Zapewniamy transport autokarowy i lotniczy. Dziêki rozwijaj¹cemu siê rynkowi tanich linii lotniczych oraz dostêpnoœci lotów czarterowych koszty dotarcia w miejsce zaokrêtowania s¹ przystêpne dla ka dego. Fot. Zbigniew Œwiderski koñcowe euro za osobê. niew³aœciwego u ytkowania sprzêtu kaucja wynosi 50 euro od osoby, Trasa oraz terminy rejsów s¹ orientacyjne i mog¹ ulec zmianie w przypadku trudnych warunków atmosferycznych, dzia³ania si³y wy szej, sprawnoœci za³ogi oraz decyzji kapitana. Rejs odbêdzie siê na jachcie Bavaria 44, który ju czterokrotnie okr¹ y³ Atlantyk rozpoczynaj¹c rejs w Gibraltarze, dalej p³yn¹c przez Wyspy Kanaryjskie, Wyspy Zielonego Przyl¹dka, Karaiby, Azory i Maderê, aby zamkn¹æ pêtlê w Gibraltarze. Jacht wyposa ony jest w œrodki ratunkowe, œrodki ³¹cznoœci, takie jak trzy radiostacje UKF i telefon satelitarny, radio poœrednio falowe, trzy odbiorniki systemu nawigacji satelitarnej GPS, komputer z programami nawigacyjnymi, autopilot, wiatromierz, odbiornik Navtex, odtwarzacz DVD z telewizorem plazmowym oraz wiele innych urz¹dzeñ zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo i komfort eglugi. 8-0 Ko³obrzeg, ul. Wojska Polskiego 28A Tel , Fax strona 5

4 LANZAROTE LA PALMA TENERYFA FUERTEVENTURA LA GOMERA HIERRO GRAN CANARIA OCEAN ATLANTYCKI Fot. Piotr Kampa TRASA REJSU -dniowego TENERYFA San Miguel GOMERA San Sebastian HIERO San Minoza LA PALMA Santa Cruz de la Palma TENERYFA Los Gigantes TENERYFA Los Americanos TENERYFA San Miguel D³ugoœæ trasy: 250 mil TRASA REJSU 14-dniowego TENERYFA San Miguel GRAN CANARIA Las Palmas FURAVENTURA Puerto Del Castillio GRAN CANARIA Puerto Rico GRAN CANARIA Puerto Morgan GOMERA San Sebastian TENERYFA Los Gigantes TENERYFA Los Americas TENERYFA San Miguel D³ugoœæ trasy: mil 1 0 mil mil 2 80 mil REJS ODBÊDZIE SIÊ NA JACHCIE BAVARIA 44 KOSZT TRANSPORTU LOTNICZEGO OKO O PLN RABATY: % przy zakupie rejsu do dnia ZAWIERA: koñcowe euro za osobê. niew³aœciwego u ytkowania sprzêtu kaucja wynosi 50 euro od osoby, Wyspy Kanaryjskie Zapraszamy na rejsy po Wyspach Kanaryjskich z mo liwoœci¹ zdobycia sta u na wodach p³ywowych o skoku p³ywu powy ej 1,5 m, sta niezbêdny do zdobycia patentu jachtowego sternika morskiego. Wyspy Kanaryjskie stanowi¹ atrakcyjny rejon eglugi ze wzglêdu na piêkno wulkanicznego krajobrazu, bujn¹, tropikaln¹ roœlinnoœæ, sprzyjaj¹ce wiatry oraz ciep³y klimat. Nawet w miesi¹cach zimowych 0 temperatura wody i powietrza przekracza 20 C. Klimat kszta³tuj¹ tu g³ównie wiatry, ocean i góry. Najwy sz¹ z nich jest, znajduj¹cy siê na Teneryfie, wulkan Pico del Teide m.n.p.m., na który organizujemy wyprawê wypo yczonymi samochodami. Po wycieczce na szczyt zapraszamy do odwiedzenia Loro Parque - ogrodu zoologicznego, gdzie znajduj¹ siê pla e aligatorów, baseny z rekinami, orkami, "planeta pingwinów", a tak e nietoperze, tresowane papugi i wiele innych zwierz¹t. Podczas rejsu istnieje mo liwoœæ wziêcia udzia³u w kanaryjskiej fieœcie, któr¹ jest odbywaj¹cy siê ka dego roku karnawa³. Zabawa zaczyna siê na pocz¹tku lutego i trwa przez trzy tygodnie. Festyny przy muzyce trwaj¹ dniami i nocami, a kulminacj¹ karnawa³u s¹ wielkie parady w Santa Cruz i Puerto de la Cruz. Karnawa³ na Teneryfie jest drugim co do wielkoœci, po s³ynnym karnawale w Rio de Janerio. Odwiedzimy równie Gomerê, która jest jedn¹ z najmniejszych wysp archipelagu. Ze wzglêdu na swój górzysty charakter, mnóstwo zieleni oraz brak wielkich kompleksów wypoczynkowych gwarantuje ciszê i spokój. Na Gran Canarii zobaczymy gigantyczne wydmy utworzone przez wiatry wiej¹ce znad Sahary i zwiedzimy je podró uj¹c na wielb³¹dach. Pozosta³e wyspy nios¹ kolejne niezapomniane wra enia i atrakcje. Aby siê o nich przekonaæ, wybierz siê z nami w rejs po Wyspach Kanaryjskich! Zapewniamy równie transport lotniczy. Tanie linie lotnicze oferuj¹ po³¹czenia g³ównie z Berlina, natomiast z Polski mo na wybraæ siê lotem czarterowym. 8-0 Ko³obrzeg, ul. Wojska Polskiego 28A Tel , Fax strona

5 MARTINIQUE ST. LUCIA OCEAN ATLANTYCKI ST. VINCENT BEQIA MUSTIQUE MORZE KARAIBSKIE CANOUAN TOBACO CAYS UNION CARRIACOU GRENADA Fot. Piotr Banach Karaiby ZAWIERA: MARTINIQUE - TOBAGO CAYS - MARTYNIQUE REJS ODBÊDZIE SIÊ NA KATAMARANIE KOSZT TRANSPORTU LOTNICZEGO OKO O PLN TRASA REJSU MARTINIQUE ST. LUCIA ST. VINCENT BEQUIA MOUSTIQUE CANOUAN MAYREAU TOBAGO CAYS UNION ST. VINCENT ST. LUCIA MARTINIQUE D³ugoœæ trasy: 230 mil :: lokalnych op³at administracyjnych mil 30 mil koñcowe 150 euro do podzia³u na ca³¹ za³ogê. niew³aœciwego u ytkowania sprzêtu kaucja wynosi 150 euro od osoby, Karaiby najpiêkniejsze s¹ od grudnia do maja, kiedy to w Europie panuje zima. eglarze ceni¹ sobie przede wszystkim ustabilizowan¹ pogodê charakteryzuj¹c¹ siê sta³ymi wiatrami z kierunków 0 wschodnich, temperatur¹ powietrza w granicach C, znakomit¹ czyst¹ wod¹, wspania³¹ podwodn¹ faun¹. eglowanie na Karaibach jest nadzwyczaj proste. Odleg³oœci miêdzy wyspami zazwyczaj nie przekraczaj¹ kilkudziesiêciu mil. Wiatr w sezonie oscyluj¹cy miêdzy wêz³ów, co w skali Beauforta odpowiednio wynosi 4-6 stopni. Mnogoœæ wysp, ich atrakcyjne zatoki, rafy koralowe, uprzejmoœæ tubylców powoduje, e s¹ one celem rosn¹cej rzeszy eglarzy. Od lat okreœlane s¹ mianem Sailing Paradise" - eglarskiego Raju. Naprawdê warto odwiedziæ Karaiby. eglarze, którzy chocia raz tam byli marz¹ o tym, aby wróciæ tam ponownie. Wielu z nich pozosta³o tam na d³ugie lata lub na sta³e. Podczas -cio dniowego rejsu odwiedzimy kilka wysp po³udniowej czêœci archipelagu, zwanej Ma³e Antyle. Na San Vincent zorganizujemy wycieczkê samochodow¹, podczas której poznamy niezapomniane krajobrazy, jak Wallilabau, gdzie powstawa³y sceny do filmu Piraci z Karaibów". Tobago Cays to fantastyczne miejsca do nurkowania, wiêc bêdzie okazja, aby odwiedziæ tu œwiat podwodny. Spêdzaj¹c wieczór na Union Island warto wspi¹æ siê na le ¹ce niedaleko portu wzgórza z ruinami starego fortu, sk¹d mo na podziwiaæ przepiêkn¹ panoramê na rozleg³¹ rafê koralow¹ i lazurow¹ zatokê. Moustique, nazywa Wysp¹ Bogaczy, ze wzglêdu na liczne rezydencje milionerów i gwiazd z ca³ego œwiata. To przede wszystkim oaza spokoju i odosobnienia, wiêc bêdzie mo na tu wypocz¹æ zanim na piaszczystej pla y Bequia rozpalimy ognisko z liœci palmy kokosowej, w którym upieczemy owoc chlebowca i tak powstanie nasza karaibska kolacja. Podczas wyprawy bêdziemy oddawaæ siê jak e charakterystycznemu karaibskiemu stylowi ycia wype³nionemu muzyk¹ reggae. Fot. Piotr Banach 8-0 Ko³obrzeg, ul. Wojska Polskiego 28A Tel , Fax strona 9

6 ILE DU NORD ILE ARIDE CURIEUSE PRASLIN LES SOEURS FELICITE LA DIGUE SILHOUETTE OCEAN INDYJSKI MAHE ST.ANNE FREGATE Fot. Pawe³ Prachnio Seszele MAHE - PRASLIN - MAHE REJS ODBÊDZIE SIÊ NA KATAMARANIE KOSZT TRANSPORTU LOTNICZEGO OKO O PLN Seszele s¹ archipelagiem 115 wysp i wysepek, rozrzuconych po krystalicznie czystych wodach Oceanu Indyjskiego. Bia³e, piaszczyste pla e, fantastyczne rafy koralowe i góry. To idealne miejsce na ucieczkê w tropiki. ZAWIERA: :: lokalnych op³at administracyjnych Rejs rozpoczynamy na wyspie Mahe. W pó³nocnej czêœci wyspy, w miejscowoœci Be Ombre, odwiedzimy restauracjê pod palmami o wdziêcznej nazwie BOATHOUSE. Mo na tam najeœæ siê bez ograniczeñ owoców morza oraz skosztowaæ miejscowego wina. W parku narodowym przy wyspie St. Anne zaznamy ciep³ej k¹pieli p³ywaj¹c razem z du ymi rybami, które dos³ownie daj¹ siê g³askaæ". TRASA REJSU MAHE SAINT ANNE PRASLIN LA DIGUE FELICITE ARIDE CURIEUSE SILHOUETTE MAHE D³ugoœæ trasy: 1 3 mil 2 2 mil 30 mil koñcowe 150 euro do podzia³u na ca³¹ za³ogê. niew³aœciwego u ytkowania sprzêtu kaucja wynosi 150 euro od osoby, Praslin to druga pod wzglêdem wielkoœci wyspa, któr¹ warto zwiedziæ podczas wycieczki samochodowej. Auta mo na wynaj¹æ w porcie za niewielk¹ op³at¹, ale tu uwaga, na Seszelach obowi¹zuje ruch lewostronny i kierowca prowadzi auto siedz¹c z prawej strony. Na szczêcie ruch jest tu niewielki. Bêd¹c na Praslin warto skorzystaæ z us³ug miejscowego w³aœciciela kilku mooringów. Mo e on nam zorganizowaæ tani¹ i pyszn¹ kolacjê w lokalnej i nieuczêszczanej przez turystów restauracyjce. Mo emy tam skosztowaæ krabów, red snapera, ostrygi, nie wspominaj¹c o tak pospolitych" posi³kach jak krewetki czy kalmary. A wszystko to za bardzo przystêpn¹ cenê. Curieuse to przede wszystkim rezerwat gigantycznych ó³wi. Trzeba tam zakotwiczyæ na ca³y dzieñ, aby podziwiaæ te piêkne i majestatyczne zwierzêta oraz g³azy, które wyrastaj¹ z b³êkitnej wody na pla y przybieraj¹c niesamowite kszta³ty. Seszele to równie dziesi¹tki samotnych wysp i wysepek, przy których warto zatrzymaæ siê choæ na godzinê i zaznaæ rozkoszy podczas k¹pieli w zatoczkach. Wyspy te najczêœciej s¹ niezamieszka³e, z ca³kowicie pustymi i dzikimi pla ami, jak np. wyspa Œw. Teresy. Fot. Pawe³ Prachnio 8-0 Ko³obrzeg, ul. Wojska Polskiego 28A Tel , Fax strona 11

7 DAM KHWAM HONG ROI HONG KRABI PHUKET YAOYAI SI BOYA PU HANG PHI PHI DON KLANG MORZE ANDAMAÑSKIE RACHA YAI RACHA NOI PHI PHI LE LANTA YAI LANTA NOI Tajlandia PHUKET - SAPAM BAY - PHUKET REJS ODBÊDZIE SIÊ NA KATAMARANIE KOSZT TRANSPORTU LOTNICZEGO OKO O PLN Jeden z najbardziej niezwyk³ych i jedyny w swoim rodzaju akwen eglarski na œwiecie. Tajlandia to barwna kultura, wspania³a kuchnia, przyjaÿni ludzie oraz wspania³e krajobrazy ró norodna linia brzegowa, pla e, tropikalne wyspy i krystalicznie czysta woda. ZAWIERA: TRASA REJSU PHUKET HONG ROI HONG KRABI RAI LE BEACH PHI PHI DON LANTA YAI PHI PHI LE RACHA YAI PO.-ZACH. WYBRZE E PHUKET RAND YAI PHUKET D³ugoœæ trasy: 13 mil :: lokalnych op³at administracyjnych 1 18 mil 4 mil koñcowe 150 euro do podzia³u na ca³¹ za³ogê. Na jachcie znajduje siê podstawowy sprzêt do nurkowania: maska, fajka i p³etwy, który pozwoli nam poznaæ podwodny œwiat Morza Andmañskiego. Niedostêpne jachtem jaskinie i morze zwiedzimy p³ywaj¹c pontonem. Oprócz wielu klimatycznych knajpek serwuj¹cych lokaln¹ kuchniê proponujemy przyrz¹dzenie na jachcie ryby, wy³owionej przez siebie z morza. Tajlandia zachêca swoim klimatem do odwiedzin przez ca³y rok. Mo na rozró niæ tam dwie zasadnicze pory roku: sucha i deszczowa sprawiaj¹ce, e pogodê da siê w du ym stopniu przewidzieæ. Pora sucha, to okres kiedy wieje Monsun pó³nocno-wschodni (listopad 0 - kwiecieñ). Wiatry o sile 2-5 B z kierunków pó³nocno-wschodnich s¹ 0 raczej s³abe. Temperatura utrzymuje siê na sta³ym poziomie 30 C. Jest sucho i s³onecznie, czyli wymarzona pogoda do eglowania. Dlatego w³aœnie w tym okresie proponujemy nasze rejsy. Rejs rozpoczynamy na wyspie Phuket, najbardziej znanym k¹pielisku w Tajlandii i razem z wysp¹ Phi Phi Don najbardziej rozrywkow¹ z wysp. Ich zupe³nym przeciwieñstwem jest niezamieszka³a wyspa Phi Phi Le, gdzie na Maya Bay powstawa³y zdjêcia do filmu Niebiañska Pla a" z Leonardo Di Caprio. niew³aœciwego u ytkowania sprzêtu kaucja wynosi 150 euro od osoby, 8-0 Ko³obrzeg, ul. Wojska Polskiego 28A Tel , Fax strona 13

8 SANTA ANTAO SAO VINCENTE SANTA LUZIA SAO NICOLAU SAL OCEAN ATLANTYCKI BOA VISTA BRAVA FOGO SANTIAGO MAIO Fot. Piotr Banach Zielony Przyl¹dek SAO VICENTE - BOA VISTA - SAO VINCENTE SAO VICENTE - BOA VISTA - SAO VINCENTE REJS ODBÊDZIE SIÊ NA JACHCIE JEDNOKAD UBOWYM KOSZT TRANSPORTU LOTNICZEGO OKO O PLN Oko³o 600 kilometrów na zachód od wybrze y Afryki na Oceanie Atlantyckim na wysokoœci Mauretanii i Senegalu le ¹ ma³o u nas znane wyspy, tworz¹ce Republikê Zielonego Przyl¹dka, nazywane równie Cabo Verde. Archipelag sk³ada siê z g³ównych zamieszka³ych wysp oraz 5 bezludnych wysepek. ZAWIERA: TRASA REJSU SAO VINCENTE BRAVA FOGO SANTIAGO BOA VISTA SAL SAO NICOLAU STANTA LUZIA SAO VINCENTE D³ugoœæ trasy: 40 :: lokalnych op³at administracyjnych mil 30 mil koñcowe 0 euro do podzia³u na ca³¹ za³ogê. niew³aœciwego u ytkowania sprzêtu kaucja wynosi 150 euro od osoby, Dlaczego warto odwiedziæ Cabo Verde? Na Cabo Verde docieraj¹ niewielkie grupy turystów, przede wszystkim z Europy, jednak nadal jest to miejsce po³o one na uboczu g³ównych szlaków turystycznych. I na tym w³aœnie polega urok tych wysp, gdy brak masowej turystyki pozwala wtopiæ siê w lokaln¹ spo³ecznoœæ i w pe³ni zakosztowaæ spokojnego ycia z dala od cywilizacji. Mieszkañcy wysp cechuj¹ siê poczuciem w³asnej to samoœci narodowej oraz odrêbn¹ kultur¹, bêd¹c¹ mieszank¹ wp³ywów portugalskich, afrykañskich, œródziemnomorskich i latynoamerykañskich. Bardzo muzykalni, potrafi¹ spontanicznie tañczyæ i œpiewaæ w lokalnych ma³ych barach, a nocne zabawy trwaj¹ najczêœciej do œwitu, dlatego wielu osobom to miejsce kojarzy siê z egzotyczn¹ Hawan¹. Mieszkañcy s¹ yczliwi i ³atwo nawi¹zuj¹ kontakty, tak e ka dy szybko przestaje czuæ siê tam obco. Urok krajobrazu tego rejonu tworz¹ szczyty zbudowane ze ska³y wulkanicznej, pokryte soczyst¹ zieleni¹, u podnó a których znajduj¹ siê piaszczyste pla e, wszystko to razem tworzy oryginalny egzotyczny krajobraz. Jest tu tanio, bezpiecznie, ciekawie, a w czasie gdy w Europie rozpoczyna siê zima, tutaj temperatura dochodzi do 30 stopni Celsjusza. W Mindelo na Sao Vincent odwiedzimy dom pochodz¹cej z tej wyspy wokalistki Cesari Evora oraz udamy siê na wycieczkê po bezdro ach, aby zobaczyæ miejsca rzadko odwiedzane przez innych. Na Boa Vista, której ca³a powierzchnia pokryta jest piaszczystymi wydmami i pustyni¹ odwiedzimy puste pla e, z których najbardziej znana jest Curralinho. Bêdziemy równie zwiedzaæ fortecê Duque de Braganca na wyspie Sal zbudowana jako zabezpieczenie przed piratami. 8-0 Ko³obrzeg, ul. Wojska Polskiego 28A Tel , Fax strona 15

Per³a Morza Œródziemnego Majorka

Per³a Morza Œródziemnego Majorka ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 1(15)/2010 KAROLINA NAZIMEK* Per³a Morza Œródziemnego Majorka S ³ o w a k l u c z o w e: Majorka, Katedra La Seu, Fryderyk Chopin,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

URZ D GMINY TARNOWO PODGÓRNE T E L E F O N Y A L A R M O W E. Magdalena Ilek-Nowak, Wydawca Magdalena Janicka, Redaktor Naczelna

URZ D GMINY TARNOWO PODGÓRNE T E L E F O N Y A L A R M O W E. Magdalena Ilek-Nowak, Wydawca Magdalena Janicka, Redaktor Naczelna fot. Magdalena Ilek-Nowak Szanowni Pañstwo Oddajemy w Pañstwa rêce nowy miesiêcznik, który mamy nadziejê na sta³e wpisze siê w koloryt gminy Tarnowo Podgórne i okolic. Jak zapewne zwróciliœcie Pañstwo

Bardziej szczegółowo

euroinfo Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej Siatkówki! Dlaczego wieje wiatr?

euroinfo Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej Siatkówki! Dlaczego wieje wiatr? euroinfo Zabierz mnie N do domu! asz magazyn jest dla Ciebie Magazyn pasa erów Nr 2 (2) sierpie 2011 Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Dlaczego wieje wiatr? Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej

Bardziej szczegółowo

Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT. Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce

Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT. Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce Szanowni Pañstwo, Zgodnie z naszym mottem zrobimy wszystko,

Bardziej szczegółowo

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie - 15 kwietnia 2013 r. Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej

Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej czyli jak z radoœci¹ wdrapywaæ siê na góry i bezpiecznie z nich schodziæ, a tak e o tym jak to robiæ, by ju ten pierwszym

Bardziej szczegółowo

23 LATA NA RYNKU TURYSTYCZNYM

23 LATA NA RYNKU TURYSTYCZNYM 23 LT N RYNKU TURYSTYZNYM FIRST MINUTE - KUPUJĄ WZEŚNIEJ PŁISZ MNIEJ PROMOJ DO 28 LUTEGO 2013 LU WYZERPNI SIĘ MIEJS WZSY Z DOJZDEM UTOKREM / zniżka 100 zł / osoba WZSY Z DOJZDEM WŁSNYM / zniżka 50 zł /

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

Problemy gospodarki zasobami œrodowiska w okolicy Kanionu Colca, Peru

Problemy gospodarki zasobami œrodowiska w okolicy Kanionu Colca, Peru GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 24 2008 Zeszyt 2/2 ANDRZEJ GA AŒ* Problemy gospodarki zasobami œrodowiska w okolicy Kanionu Colca, Peru Wprowadzenie W artykule omówiono problemy wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Fina³ konkursu Top Team 2007 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Rekordowy rok Str. 4-9 Aktualnoœci Najlepsi na œwiecie Str. 10-11 Aktualnoœci

Bardziej szczegółowo

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str.

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str. ISSN 1508-7298 W numerze: Niezbêdna modernizacja... str.2 Wrzesieñ 2006 Panie Marsza³ku... Wychodz¹c naprzeciwko wnioskom spo³ecznym dotycz¹cym braku oraz poprawy komunikacji autobusowej Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Œmigus! Dyngus! Na uciechê

Œmigus! Dyngus! Na uciechê Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 5 (233) maj 2011 cena 3 z³ (w tym VAT 8%) nak³ad 1600 egz. ISSN 1232-7948 Œmigus! Dyngus! Na uciechê

Bardziej szczegółowo

czerwiec 2010 TYTULIK

czerwiec 2010 TYTULIK 12 TYTULIK J 2 Palikot znowu yje anusz Palikot niczym Mark Twain zmartwychwsta³ szybciej ni umar³. Pog³oski o mojej œmierci by³y mocno przesadzone oœwiadczy³ by³ wybitny amerykañski pisarz i humorysta,

Bardziej szczegółowo

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki Bangladesz: Tygrysy zostan¹ policzone W najbli szy czwartek

Bardziej szczegółowo

Biuro Turystyki JAWORZYNA TOUR Odpowiedzi na wszystkie pytania, które chcieliby Pañstwo zadaæ przed wyjazdem dzieci na zimowisko.

Biuro Turystyki JAWORZYNA TOUR Odpowiedzi na wszystkie pytania, które chcieliby Pañstwo zadaæ przed wyjazdem dzieci na zimowisko. ZIMOWY Poradnik Biuro Turystyki JAWORZYNA TOUR Odpowiedzi na wszystkie pytania, które chcieliby Pañstwo zadaæ przed wyjazdem dzieci na zimowisko. SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI Wa ne pytania - o co pytaæ w biurze

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Z wykazem mo na zapoznaæ siê w Urzêdzie Miasta Otwocka, budynek B, II piêtro, pokój numer 44.

Z wykazem mo na zapoznaæ siê w Urzêdzie Miasta Otwocka, budynek B, II piêtro, pokój numer 44. Dyrektor Gimnazjum nr 4 w Otwocku Prezydent Miasta Otwocka informuje: Zarz¹dzeniem Nr 7/2008 z dnia 31.01.2008 r. przeznaczy³ do zbycia, w drodze bezprzetargowej, 4 lokale mieszkalne po³o one w budynkach

Bardziej szczegółowo

Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba

Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba Krystyna Flis, Joanna Zasêpa Zielona szko³a to kilkudniowy wyjazd uczniów pod opiek¹ nauczycieli w jakieœ interesuj¹ce pod wzglêdem przyrodniczym czy kulturowym miejsce.

Bardziej szczegółowo

Nasz TYP. na zimę 2013/14. Wyspy. Kanaryjskie Egipt. Egipt, Teneryfa, Gran Canaria. www.citrontravel.pl

Nasz TYP. na zimę 2013/14. Wyspy. Kanaryjskie Egipt. Egipt, Teneryfa, Gran Canaria. www.citrontravel.pl Nasz TYP na zimę 2013/14 Wyspy Kanaryjskie Egipt Egipt, Teneryfa, Gran Canaria www.citrontravel.pl www.citrontravel.pl Gran Canaria Teneryfa Egipt W naszym katalogu Spis treści 2-3 Spis treści 4-5 Gdzie

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Wybierz ycie! NR 6(42)/2006 BIULETYN KLUBU PRZYJACIÓ LUDZKIEGO YCIA JESIEÑ 2006 aden cz³owiek nie da³ sobie ycia sam z siebie, ani samodzielnie nie posiad³ sam podstawowej wiedzy o yciu Wszyscy otrzymaliœmy

Bardziej szczegółowo

Karol yczkowski Józef Wala NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE W POLSKICH TATRACH WYSOKICH

Karol yczkowski Józef Wala NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE W POLSKICH TATRACH WYSOKICH Karol yczkowski Józef Wala NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE W POLSKICH TATRACH WYSOKICH 1 Karol yczkowski Józef Wala Narciarstwo wysokogórskie w Polskich Tatrach Wysokich pamiêci Henryka Wenerskiego (1938-2002)

Bardziej szczegółowo

212 Inwestycje i Nieruchomości

212 Inwestycje i Nieruchomości 212 Inwestycje i Nieruchomości >> Półwysep Iberyjski jest niezmiernie piękną częścią Europy położoną na jej zachodnim krańcu. Hiszpania i Portugalia oferują także turystom i inwestorom cudowne wyspy Baleary,

Bardziej szczegółowo

Zima marzeñ. MojaSzwajcaria.pl Pora na œnieg 2005/2006.

Zima marzeñ. MojaSzwajcaria.pl Pora na œnieg 2005/2006. Zima marzeñ. MojaSzwajcaria.pl Pora na œnieg 2005/2006. Od marzeñ do podró y. Fachowa wiedza naszych ekspertów z całego świata pozwala nam skupić się na najważniejszych sprawach. Na Państwa sprawach finansowych.

Bardziej szczegółowo

e e e Wydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN 1898-4681 gazeta bezp³atna nak³ad 17500 KINO PRAHA YJE!?

e e e Wydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN 1898-4681 gazeta bezp³atna nak³ad 17500 KINO PRAHA YJE!? GAZETA R S M PRAGA e e e miesiêcznik robotniczej spó³dzielni mieszkaniowej praga ydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN 1898-4681 gazeta bezp³atna nak³ad 17500 Nr 6 (56) 2012 czerwiec V ALNE ZGROMADZENIE

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo