MORZA & OCEANY rejsy egzotyczne 2007/ Ko³obrzeg, ul. Wojska Polskiego 28A Tel , Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MORZA & OCEANY rejsy egzotyczne 2007/2008. 78-100 Ko³obrzeg, ul. Wojska Polskiego 28A Tel. 094 354 54 19, Fax 094 354 26 77 info@globtourist."

Transkrypt

1 MORZA & OCEANY rejsy egzotyczne 200/ Ko³obrzeg, ul. Wojska Polskiego 28A Tel , Fax

2 Szanowni Pañstwo, Jako firma od kilkunastu lat specjalizuj¹ca siê w organizacji imprez eglarskich na ca³ym œwiecie, ka dego roku staramy siê stworzyæ coraz bardziej atrakcyjn¹ ofertê wychodz¹c na wprost Pañstwa oczekiwaniom. Organizowane przez nas rejsy ciesz¹ siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ wœród eglarzy, o czym œwiadczy rosn¹ca liczba naszych klientów. Dlatego wprowadzamy ofertê zimowych rejsów w egzotycznych rejonach œwiata takich jak: Karaiby, Seszele, Tajlandia, Wyspy Zielonego Przyl¹dka, Wyspy Kanaryjskie. Rejsy odbywaj¹ siê na luksusowych katamaranach oraz jachtach jednokad³ubowych, spe³niaj¹cych wysoki standard bezpieczeñstwa oraz komfort eglugi. Na wszystkie imprezy zapewniamy transport lotniczy. w dowolnie wybranym terminie i dowolnie wybranym miejscu na œwiecie. Za³oga Sailing Club Globtourist WYSPY KANARYJSKIE MORZE ŒRÓDZIEMNE KARAIBY WYSPY ZIELONEGO PRZYL DKA TAJLANDIA SPIS TREŒCI SESZELE Morze Œródziemne i Atlantyk Wyspy Kanaryjskie Karaiby Seszele Tajlandia Wyspy Zielonego Przyl¹dka Zapraszamy do lektury naszego nowego katalogu Rejsy egzotyczne 200/ morza i oceany".

3 KORSYKA SPLIT WALENCJA BALEARY SARDYNIA NEAPOL SYCYLIA ATENY GIBRALTAR MORZE ŒRÓDZIEMNE WYSPY KANARYJSKIE Fot. Piotr Banach Œródziemne i Atlantyk RABATY: 5% % NEAPOL - CAPRI - KORSYKA - SARDYNIA SARDYNIA - MINORKA - MAJORKA MAJORKA - IBIZA - WALENCJA WALENCJA - KARTAGENA - MALAGA MALAGA - GIBRALTAR - MAROKO - - MAROKO - GIBRALTAR - MALAGA MALAGA- KARTAGENA - IBIZA - MAJORKA MAJORKA- MINORKA - SARDYNIA SARDYNIA - RZYM - CAPRI - NEAPOL NEAPOL - CAPRI - WYSPY LIPARYJSKIE - SYCYLIA SYCYLIA - WYSPY LIPARYJSKIE - MESYNA - SPLIT przy zakupie dwóch etapów rejsu przy zakupie trzech etapów rejsu ZAWIERA: Rejs po Morzu Œródziemnym i Atlantyku, to oferta dla eglarzy ambitnych i pragn¹cych odwiedziæ najatrakcyjniejsze miejsca w Europie i Afryce, przygotowanych na pokonywanie wielu trudnoœci i przeciwieñstw losu. Z nami mo esz prze yæ przygodê, podczas której spêdzisz na morzu wiele godzin. To ju siódma edycja rejsu po Morzu Œródziemnym i Atlantyku, ciesz¹cego siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ wœród eglarzy. Podczas wieloetapowego rejsu odwiedzimy bardzo atrakcyjne miejsca takie jak: Neapol, Capri, Korsyka, Sardynia, Majorka, Ibisa, Walencja, Malaga, Cieœnina Gibraltarska, Maroko, sk¹d udajemy siê na zimowe rejsy na Wyspach Kanaryjskich. Wiosn¹, w drodze powrotnej, dodatkowo zatrzymamy siê w Rzymie, na Wyspach Liparyjskich, Sycylii, przep³yniemy Cieœninê Mesyñsk¹, a wyprawê zakoñczymy w Splicie. Bior¹c udzia³ w takim rejsie mo na zdobyæ doœwiadczenie i zapoznaæ siê z trudniejsz¹ form¹ eglarstwa. Kapitanami bêd¹ osoby doœwiadczone i posiadaj¹ce bogat¹ wiedzê. W ostatnich latach zdobyliœmy wiele doœwiadczenia w organizowaniu takich wypraw i dziêki temu wiemy, jak przygotowaæ tak¹ imprezê bardziej profesjonalnie. Zapewniamy transport autokarowy i lotniczy. Dziêki rozwijaj¹cemu siê rynkowi tanich linii lotniczych oraz dostêpnoœci lotów czarterowych koszty dotarcia w miejsce zaokrêtowania s¹ przystêpne dla ka dego. Fot. Zbigniew Œwiderski koñcowe euro za osobê. niew³aœciwego u ytkowania sprzêtu kaucja wynosi 50 euro od osoby, Trasa oraz terminy rejsów s¹ orientacyjne i mog¹ ulec zmianie w przypadku trudnych warunków atmosferycznych, dzia³ania si³y wy szej, sprawnoœci za³ogi oraz decyzji kapitana. Rejs odbêdzie siê na jachcie Bavaria 44, który ju czterokrotnie okr¹ y³ Atlantyk rozpoczynaj¹c rejs w Gibraltarze, dalej p³yn¹c przez Wyspy Kanaryjskie, Wyspy Zielonego Przyl¹dka, Karaiby, Azory i Maderê, aby zamkn¹æ pêtlê w Gibraltarze. Jacht wyposa ony jest w œrodki ratunkowe, œrodki ³¹cznoœci, takie jak trzy radiostacje UKF i telefon satelitarny, radio poœrednio falowe, trzy odbiorniki systemu nawigacji satelitarnej GPS, komputer z programami nawigacyjnymi, autopilot, wiatromierz, odbiornik Navtex, odtwarzacz DVD z telewizorem plazmowym oraz wiele innych urz¹dzeñ zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo i komfort eglugi. 8-0 Ko³obrzeg, ul. Wojska Polskiego 28A Tel , Fax strona 5

4 LANZAROTE LA PALMA TENERYFA FUERTEVENTURA LA GOMERA HIERRO GRAN CANARIA OCEAN ATLANTYCKI Fot. Piotr Kampa TRASA REJSU -dniowego TENERYFA San Miguel GOMERA San Sebastian HIERO San Minoza LA PALMA Santa Cruz de la Palma TENERYFA Los Gigantes TENERYFA Los Americanos TENERYFA San Miguel D³ugoœæ trasy: 250 mil TRASA REJSU 14-dniowego TENERYFA San Miguel GRAN CANARIA Las Palmas FURAVENTURA Puerto Del Castillio GRAN CANARIA Puerto Rico GRAN CANARIA Puerto Morgan GOMERA San Sebastian TENERYFA Los Gigantes TENERYFA Los Americas TENERYFA San Miguel D³ugoœæ trasy: mil 1 0 mil mil 2 80 mil REJS ODBÊDZIE SIÊ NA JACHCIE BAVARIA 44 KOSZT TRANSPORTU LOTNICZEGO OKO O PLN RABATY: % przy zakupie rejsu do dnia ZAWIERA: koñcowe euro za osobê. niew³aœciwego u ytkowania sprzêtu kaucja wynosi 50 euro od osoby, Wyspy Kanaryjskie Zapraszamy na rejsy po Wyspach Kanaryjskich z mo liwoœci¹ zdobycia sta u na wodach p³ywowych o skoku p³ywu powy ej 1,5 m, sta niezbêdny do zdobycia patentu jachtowego sternika morskiego. Wyspy Kanaryjskie stanowi¹ atrakcyjny rejon eglugi ze wzglêdu na piêkno wulkanicznego krajobrazu, bujn¹, tropikaln¹ roœlinnoœæ, sprzyjaj¹ce wiatry oraz ciep³y klimat. Nawet w miesi¹cach zimowych 0 temperatura wody i powietrza przekracza 20 C. Klimat kszta³tuj¹ tu g³ównie wiatry, ocean i góry. Najwy sz¹ z nich jest, znajduj¹cy siê na Teneryfie, wulkan Pico del Teide m.n.p.m., na który organizujemy wyprawê wypo yczonymi samochodami. Po wycieczce na szczyt zapraszamy do odwiedzenia Loro Parque - ogrodu zoologicznego, gdzie znajduj¹ siê pla e aligatorów, baseny z rekinami, orkami, "planeta pingwinów", a tak e nietoperze, tresowane papugi i wiele innych zwierz¹t. Podczas rejsu istnieje mo liwoœæ wziêcia udzia³u w kanaryjskiej fieœcie, któr¹ jest odbywaj¹cy siê ka dego roku karnawa³. Zabawa zaczyna siê na pocz¹tku lutego i trwa przez trzy tygodnie. Festyny przy muzyce trwaj¹ dniami i nocami, a kulminacj¹ karnawa³u s¹ wielkie parady w Santa Cruz i Puerto de la Cruz. Karnawa³ na Teneryfie jest drugim co do wielkoœci, po s³ynnym karnawale w Rio de Janerio. Odwiedzimy równie Gomerê, która jest jedn¹ z najmniejszych wysp archipelagu. Ze wzglêdu na swój górzysty charakter, mnóstwo zieleni oraz brak wielkich kompleksów wypoczynkowych gwarantuje ciszê i spokój. Na Gran Canarii zobaczymy gigantyczne wydmy utworzone przez wiatry wiej¹ce znad Sahary i zwiedzimy je podró uj¹c na wielb³¹dach. Pozosta³e wyspy nios¹ kolejne niezapomniane wra enia i atrakcje. Aby siê o nich przekonaæ, wybierz siê z nami w rejs po Wyspach Kanaryjskich! Zapewniamy równie transport lotniczy. Tanie linie lotnicze oferuj¹ po³¹czenia g³ównie z Berlina, natomiast z Polski mo na wybraæ siê lotem czarterowym. 8-0 Ko³obrzeg, ul. Wojska Polskiego 28A Tel , Fax strona

5 MARTINIQUE ST. LUCIA OCEAN ATLANTYCKI ST. VINCENT BEQIA MUSTIQUE MORZE KARAIBSKIE CANOUAN TOBACO CAYS UNION CARRIACOU GRENADA Fot. Piotr Banach Karaiby ZAWIERA: MARTINIQUE - TOBAGO CAYS - MARTYNIQUE REJS ODBÊDZIE SIÊ NA KATAMARANIE KOSZT TRANSPORTU LOTNICZEGO OKO O PLN TRASA REJSU MARTINIQUE ST. LUCIA ST. VINCENT BEQUIA MOUSTIQUE CANOUAN MAYREAU TOBAGO CAYS UNION ST. VINCENT ST. LUCIA MARTINIQUE D³ugoœæ trasy: 230 mil :: lokalnych op³at administracyjnych mil 30 mil koñcowe 150 euro do podzia³u na ca³¹ za³ogê. niew³aœciwego u ytkowania sprzêtu kaucja wynosi 150 euro od osoby, Karaiby najpiêkniejsze s¹ od grudnia do maja, kiedy to w Europie panuje zima. eglarze ceni¹ sobie przede wszystkim ustabilizowan¹ pogodê charakteryzuj¹c¹ siê sta³ymi wiatrami z kierunków 0 wschodnich, temperatur¹ powietrza w granicach C, znakomit¹ czyst¹ wod¹, wspania³¹ podwodn¹ faun¹. eglowanie na Karaibach jest nadzwyczaj proste. Odleg³oœci miêdzy wyspami zazwyczaj nie przekraczaj¹ kilkudziesiêciu mil. Wiatr w sezonie oscyluj¹cy miêdzy wêz³ów, co w skali Beauforta odpowiednio wynosi 4-6 stopni. Mnogoœæ wysp, ich atrakcyjne zatoki, rafy koralowe, uprzejmoœæ tubylców powoduje, e s¹ one celem rosn¹cej rzeszy eglarzy. Od lat okreœlane s¹ mianem Sailing Paradise" - eglarskiego Raju. Naprawdê warto odwiedziæ Karaiby. eglarze, którzy chocia raz tam byli marz¹ o tym, aby wróciæ tam ponownie. Wielu z nich pozosta³o tam na d³ugie lata lub na sta³e. Podczas -cio dniowego rejsu odwiedzimy kilka wysp po³udniowej czêœci archipelagu, zwanej Ma³e Antyle. Na San Vincent zorganizujemy wycieczkê samochodow¹, podczas której poznamy niezapomniane krajobrazy, jak Wallilabau, gdzie powstawa³y sceny do filmu Piraci z Karaibów". Tobago Cays to fantastyczne miejsca do nurkowania, wiêc bêdzie okazja, aby odwiedziæ tu œwiat podwodny. Spêdzaj¹c wieczór na Union Island warto wspi¹æ siê na le ¹ce niedaleko portu wzgórza z ruinami starego fortu, sk¹d mo na podziwiaæ przepiêkn¹ panoramê na rozleg³¹ rafê koralow¹ i lazurow¹ zatokê. Moustique, nazywa Wysp¹ Bogaczy, ze wzglêdu na liczne rezydencje milionerów i gwiazd z ca³ego œwiata. To przede wszystkim oaza spokoju i odosobnienia, wiêc bêdzie mo na tu wypocz¹æ zanim na piaszczystej pla y Bequia rozpalimy ognisko z liœci palmy kokosowej, w którym upieczemy owoc chlebowca i tak powstanie nasza karaibska kolacja. Podczas wyprawy bêdziemy oddawaæ siê jak e charakterystycznemu karaibskiemu stylowi ycia wype³nionemu muzyk¹ reggae. Fot. Piotr Banach 8-0 Ko³obrzeg, ul. Wojska Polskiego 28A Tel , Fax strona 9

6 ILE DU NORD ILE ARIDE CURIEUSE PRASLIN LES SOEURS FELICITE LA DIGUE SILHOUETTE OCEAN INDYJSKI MAHE ST.ANNE FREGATE Fot. Pawe³ Prachnio Seszele MAHE - PRASLIN - MAHE REJS ODBÊDZIE SIÊ NA KATAMARANIE KOSZT TRANSPORTU LOTNICZEGO OKO O PLN Seszele s¹ archipelagiem 115 wysp i wysepek, rozrzuconych po krystalicznie czystych wodach Oceanu Indyjskiego. Bia³e, piaszczyste pla e, fantastyczne rafy koralowe i góry. To idealne miejsce na ucieczkê w tropiki. ZAWIERA: :: lokalnych op³at administracyjnych Rejs rozpoczynamy na wyspie Mahe. W pó³nocnej czêœci wyspy, w miejscowoœci Be Ombre, odwiedzimy restauracjê pod palmami o wdziêcznej nazwie BOATHOUSE. Mo na tam najeœæ siê bez ograniczeñ owoców morza oraz skosztowaæ miejscowego wina. W parku narodowym przy wyspie St. Anne zaznamy ciep³ej k¹pieli p³ywaj¹c razem z du ymi rybami, które dos³ownie daj¹ siê g³askaæ". TRASA REJSU MAHE SAINT ANNE PRASLIN LA DIGUE FELICITE ARIDE CURIEUSE SILHOUETTE MAHE D³ugoœæ trasy: 1 3 mil 2 2 mil 30 mil koñcowe 150 euro do podzia³u na ca³¹ za³ogê. niew³aœciwego u ytkowania sprzêtu kaucja wynosi 150 euro od osoby, Praslin to druga pod wzglêdem wielkoœci wyspa, któr¹ warto zwiedziæ podczas wycieczki samochodowej. Auta mo na wynaj¹æ w porcie za niewielk¹ op³at¹, ale tu uwaga, na Seszelach obowi¹zuje ruch lewostronny i kierowca prowadzi auto siedz¹c z prawej strony. Na szczêcie ruch jest tu niewielki. Bêd¹c na Praslin warto skorzystaæ z us³ug miejscowego w³aœciciela kilku mooringów. Mo e on nam zorganizowaæ tani¹ i pyszn¹ kolacjê w lokalnej i nieuczêszczanej przez turystów restauracyjce. Mo emy tam skosztowaæ krabów, red snapera, ostrygi, nie wspominaj¹c o tak pospolitych" posi³kach jak krewetki czy kalmary. A wszystko to za bardzo przystêpn¹ cenê. Curieuse to przede wszystkim rezerwat gigantycznych ó³wi. Trzeba tam zakotwiczyæ na ca³y dzieñ, aby podziwiaæ te piêkne i majestatyczne zwierzêta oraz g³azy, które wyrastaj¹ z b³êkitnej wody na pla y przybieraj¹c niesamowite kszta³ty. Seszele to równie dziesi¹tki samotnych wysp i wysepek, przy których warto zatrzymaæ siê choæ na godzinê i zaznaæ rozkoszy podczas k¹pieli w zatoczkach. Wyspy te najczêœciej s¹ niezamieszka³e, z ca³kowicie pustymi i dzikimi pla ami, jak np. wyspa Œw. Teresy. Fot. Pawe³ Prachnio 8-0 Ko³obrzeg, ul. Wojska Polskiego 28A Tel , Fax strona 11

7 DAM KHWAM HONG ROI HONG KRABI PHUKET YAOYAI SI BOYA PU HANG PHI PHI DON KLANG MORZE ANDAMAÑSKIE RACHA YAI RACHA NOI PHI PHI LE LANTA YAI LANTA NOI Tajlandia PHUKET - SAPAM BAY - PHUKET REJS ODBÊDZIE SIÊ NA KATAMARANIE KOSZT TRANSPORTU LOTNICZEGO OKO O PLN Jeden z najbardziej niezwyk³ych i jedyny w swoim rodzaju akwen eglarski na œwiecie. Tajlandia to barwna kultura, wspania³a kuchnia, przyjaÿni ludzie oraz wspania³e krajobrazy ró norodna linia brzegowa, pla e, tropikalne wyspy i krystalicznie czysta woda. ZAWIERA: TRASA REJSU PHUKET HONG ROI HONG KRABI RAI LE BEACH PHI PHI DON LANTA YAI PHI PHI LE RACHA YAI PO.-ZACH. WYBRZE E PHUKET RAND YAI PHUKET D³ugoœæ trasy: 13 mil :: lokalnych op³at administracyjnych 1 18 mil 4 mil koñcowe 150 euro do podzia³u na ca³¹ za³ogê. Na jachcie znajduje siê podstawowy sprzêt do nurkowania: maska, fajka i p³etwy, który pozwoli nam poznaæ podwodny œwiat Morza Andmañskiego. Niedostêpne jachtem jaskinie i morze zwiedzimy p³ywaj¹c pontonem. Oprócz wielu klimatycznych knajpek serwuj¹cych lokaln¹ kuchniê proponujemy przyrz¹dzenie na jachcie ryby, wy³owionej przez siebie z morza. Tajlandia zachêca swoim klimatem do odwiedzin przez ca³y rok. Mo na rozró niæ tam dwie zasadnicze pory roku: sucha i deszczowa sprawiaj¹ce, e pogodê da siê w du ym stopniu przewidzieæ. Pora sucha, to okres kiedy wieje Monsun pó³nocno-wschodni (listopad 0 - kwiecieñ). Wiatry o sile 2-5 B z kierunków pó³nocno-wschodnich s¹ 0 raczej s³abe. Temperatura utrzymuje siê na sta³ym poziomie 30 C. Jest sucho i s³onecznie, czyli wymarzona pogoda do eglowania. Dlatego w³aœnie w tym okresie proponujemy nasze rejsy. Rejs rozpoczynamy na wyspie Phuket, najbardziej znanym k¹pielisku w Tajlandii i razem z wysp¹ Phi Phi Don najbardziej rozrywkow¹ z wysp. Ich zupe³nym przeciwieñstwem jest niezamieszka³a wyspa Phi Phi Le, gdzie na Maya Bay powstawa³y zdjêcia do filmu Niebiañska Pla a" z Leonardo Di Caprio. niew³aœciwego u ytkowania sprzêtu kaucja wynosi 150 euro od osoby, 8-0 Ko³obrzeg, ul. Wojska Polskiego 28A Tel , Fax strona 13

8 SANTA ANTAO SAO VINCENTE SANTA LUZIA SAO NICOLAU SAL OCEAN ATLANTYCKI BOA VISTA BRAVA FOGO SANTIAGO MAIO Fot. Piotr Banach Zielony Przyl¹dek SAO VICENTE - BOA VISTA - SAO VINCENTE SAO VICENTE - BOA VISTA - SAO VINCENTE REJS ODBÊDZIE SIÊ NA JACHCIE JEDNOKAD UBOWYM KOSZT TRANSPORTU LOTNICZEGO OKO O PLN Oko³o 600 kilometrów na zachód od wybrze y Afryki na Oceanie Atlantyckim na wysokoœci Mauretanii i Senegalu le ¹ ma³o u nas znane wyspy, tworz¹ce Republikê Zielonego Przyl¹dka, nazywane równie Cabo Verde. Archipelag sk³ada siê z g³ównych zamieszka³ych wysp oraz 5 bezludnych wysepek. ZAWIERA: TRASA REJSU SAO VINCENTE BRAVA FOGO SANTIAGO BOA VISTA SAL SAO NICOLAU STANTA LUZIA SAO VINCENTE D³ugoœæ trasy: 40 :: lokalnych op³at administracyjnych mil 30 mil koñcowe 0 euro do podzia³u na ca³¹ za³ogê. niew³aœciwego u ytkowania sprzêtu kaucja wynosi 150 euro od osoby, Dlaczego warto odwiedziæ Cabo Verde? Na Cabo Verde docieraj¹ niewielkie grupy turystów, przede wszystkim z Europy, jednak nadal jest to miejsce po³o one na uboczu g³ównych szlaków turystycznych. I na tym w³aœnie polega urok tych wysp, gdy brak masowej turystyki pozwala wtopiæ siê w lokaln¹ spo³ecznoœæ i w pe³ni zakosztowaæ spokojnego ycia z dala od cywilizacji. Mieszkañcy wysp cechuj¹ siê poczuciem w³asnej to samoœci narodowej oraz odrêbn¹ kultur¹, bêd¹c¹ mieszank¹ wp³ywów portugalskich, afrykañskich, œródziemnomorskich i latynoamerykañskich. Bardzo muzykalni, potrafi¹ spontanicznie tañczyæ i œpiewaæ w lokalnych ma³ych barach, a nocne zabawy trwaj¹ najczêœciej do œwitu, dlatego wielu osobom to miejsce kojarzy siê z egzotyczn¹ Hawan¹. Mieszkañcy s¹ yczliwi i ³atwo nawi¹zuj¹ kontakty, tak e ka dy szybko przestaje czuæ siê tam obco. Urok krajobrazu tego rejonu tworz¹ szczyty zbudowane ze ska³y wulkanicznej, pokryte soczyst¹ zieleni¹, u podnó a których znajduj¹ siê piaszczyste pla e, wszystko to razem tworzy oryginalny egzotyczny krajobraz. Jest tu tanio, bezpiecznie, ciekawie, a w czasie gdy w Europie rozpoczyna siê zima, tutaj temperatura dochodzi do 30 stopni Celsjusza. W Mindelo na Sao Vincent odwiedzimy dom pochodz¹cej z tej wyspy wokalistki Cesari Evora oraz udamy siê na wycieczkê po bezdro ach, aby zobaczyæ miejsca rzadko odwiedzane przez innych. Na Boa Vista, której ca³a powierzchnia pokryta jest piaszczystymi wydmami i pustyni¹ odwiedzimy puste pla e, z których najbardziej znana jest Curralinho. Bêdziemy równie zwiedzaæ fortecê Duque de Braganca na wyspie Sal zbudowana jako zabezpieczenie przed piratami. 8-0 Ko³obrzeg, ul. Wojska Polskiego 28A Tel , Fax strona 15

OFERTA CZARTERÓW JACHTÓW POLCONN CSS

OFERTA CZARTERÓW JACHTÓW POLCONN CSS OFERTA CZARTERÓW JACHTÓW POLCONN CSS Szanowni Państwo, Firma Polconn CSS specjalizuje się w organizacji wakacji pod żaglami o najwyższym standardzie, w najbardziej atrakcyjnych rejonach świata. Naszym

Bardziej szczegółowo

Bimbanie na katamaranie KARAIBY Martynika - Grenadyny. Termin 4-15 listopada 2017

Bimbanie na katamaranie KARAIBY Martynika - Grenadyny. Termin 4-15 listopada 2017 Bimbanie na katamaranie KARAIBY Martynika - Grenadyny Termin 4-15 listopada 2017 ZAŁOŻENIA MIEJSCE: KARAIBY: Martynika Saint Lucia - Grenadyny TERMIN WYJAZDU: 4-15 listopada 2017 CZAS WYJAZDU: 12 dni PRZELOT:

Bardziej szczegółowo

Sailing Paradise Seszele 2015 21-28 listopada 2015 Forsail Business Club ul. Ciołka 12, 01-402 Warszawa Tel./fax. 022 620 29 03 info@forsail.

Sailing Paradise Seszele 2015 21-28 listopada 2015 Forsail Business Club ul. Ciołka 12, 01-402 Warszawa Tel./fax. 022 620 29 03 info@forsail. Sailing Paradise Seszele 2015 21-28 listopada 2015 Założenia programowe: Termin: 21-28 listopada 2015 Miejsce: Seszele Czas trwania: 7 +2 dni Charakter wyjazdu: rejs Zakwaterowanie: Lagoon 380 Transport:

Bardziej szczegółowo

Offshoreadventure Akademia Sportów Wodnych TENERYFA Chcesz zobaczyć ósmy kontynent Świata? Wybierz się z nami na Teneryfę!

Offshoreadventure Akademia Sportów Wodnych TENERYFA Chcesz zobaczyć ósmy kontynent Świata? Wybierz się z nami na Teneryfę! Offshoreadventure Akademia Sportów Wodnych TENERYFA 2016 30.01 06.02.2016 Chcesz zobaczyć ósmy kontynent Świata? Wybierz się z nami na Teneryfę! Teneryfa nazywana jest często Kontynentem w miniaturze,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Projekt z dnia 14 kwietnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1 z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz.

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA COSTA BRAVA WYSPY MEDES 22-29.08.2014

HISZPANIA COSTA BRAVA WYSPY MEDES 22-29.08.2014 Wyspy Medes 22.08.2014 13:43:00 HISZPANIA COSTA BRAVA WYSPY MEDES 22-29.08.2014 Położone w samym sercu Costa Brava, Wyspy Medes stanowią jeden z głównych rezerw morskiej flory i fauny w zachodniej części

Bardziej szczegółowo

Sardynia. Wrzesień 2016

Sardynia. Wrzesień 2016 Sardynia Wrzesień 2016 Hotel Palmasera Village Resort **** Włochy/Sardynia Termin 11.09 19.09 Cena za osobę: 3300 zł Pięknie położony w otoczeniu gór i morza, jest idealnym miejscem na wypoczynek w rodzinnym

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

Bahamy - przeżyj z nami rejs życia!

Bahamy - przeżyj z nami rejs życia! Bahamy - przeżyj z nami rejs życia! Opis Cena od: 7000 PLN Liczba dni: 7 dni Kraj: Bahamy Bahamy to nie tylko błękitne morze, przepiękne krajobrazy i egzotyczne plaże ze złocistym piaskiem, ale również

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art. 53a ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz.

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Karaibskie żeglowanie

Karaibskie żeglowanie Karaibskie żeglowanie Opis Cena od: 8000 PLN Liczba dni: 7 dni Kraj: Francja Karaiby Martynika - urzeka zielonym pięknem górzystego krajobrazu i wspaniałym plażami na skraju jak zawsze turkusowego morza.

Bardziej szczegółowo

Czarter katamaranów morskich. www.sunrisebay.pl

Czarter katamaranów morskich. www.sunrisebay.pl Czarter katamaranów morskich Kim jesteśmy? SunriseBay specjalizuje się w wynajmie luksusowych katamaranów morskich firmy Nau9tech oraz innych światowych producentów takich jak: Lagoon, Fontain Pajot, Catana

Bardziej szczegółowo

Rodzinko poznaj nasz region

Rodzinko poznaj nasz region Rodzinko poznaj nasz region Będąc przejazdem lub na wakacjach w Górach Świętokrzyskich warto odwiedzić kieleckie rezerwaty przyrody nieożywionej, które nasza rodzina w składzie mama Aneta, tata-hubert

Bardziej szczegółowo

KLUB MORSKI HORN OFERTA NA SEZON 2011

KLUB MORSKI HORN OFERTA NA SEZON 2011 KLUB MORSKI HORN OFERTA NA SEZON 2011 ZAPRASZAMY NA POKŁAD! Szkoła żeglarstwa Klub Morski HORN, zajmuje się od 12 lat przygotowaniem uczestników rejsów do samodzielnego prowadzenia jachtów na wodach śródlądowych

Bardziej szczegółowo

REJSY W CHORWACJI 2016

REJSY W CHORWACJI 2016 REJSY W CHORWACJI 2016 TERMIN 03.09 10.09 10.09 17.09 17.09 24.09 24.09 01.10 01.10 08.10 08.10 15.10 15.10 22.10 22.10 29.10 TRASA Trogir Dubrownik Trogir Wodospady Krka Trogir Dubrownik Trogir Dubrownik

Bardziej szczegółowo

KLUB MORSKI HORN OFERTA NA SEZON 2010

KLUB MORSKI HORN OFERTA NA SEZON 2010 KLUB MORSKI HORN OFERTA NA SEZON 2010 ZAPRASZAMY NA POKŁAD! Szkoła żeglarstwa Klub Morski HORN, zajmuje się od 11 lat przygotowaniem uczestników rejsów do samodzielnego prowadzenia jachtów na wodach śródlądowych

Bardziej szczegółowo

LAV 240809. Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09. 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol. Lokalizacja:

LAV 240809. Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09. 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol. Lokalizacja: LAV 240809 Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol Usytuowany między Benahavis a Esteponą i Marbellą. Obszar ten obejmuje elegancki kurort Puerto

Bardziej szczegółowo

PLAN WYJAZDÓW ZIMA - WIOSNA 2013 MAJÓWKA NA MAZURACH

PLAN WYJAZDÓW ZIMA - WIOSNA 2013 MAJÓWKA NA MAZURACH PLAN WYJAZDÓW ZIMA - WIOSNA 2013 WYJAZDY NARCIARSKIE TROPICAL ISLANDS MAJÓWKA NA MAZURACH WYJAZDY NA NARTY I SNOWBOARD W tym sezonie zaplanowaliœmy wyjazdy co dwa tygodnie + dodatkowy wyjazd w ferie: 26

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie) Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie (powiat lęborski, województwo pomorskie) Charakterystyka położenia Łeba jest jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYPRAWY KARAIBSKIEJ

PLAN WYPRAWY KARAIBSKIEJ PLAN WYPRAWY KARAIBSKIEJ Samolot na Martynikę (do Fort de France) startuje z Paryża Orly. Przelot trwa ok. 8 godzin, ale że przekraczamy strefy czasowe po wylądowaniu cofamy zegarki o 5 godzin i pół dnia

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

12-dniowy Rejs po Wyspach Karaibskich 8 20 Marzec 2013+ ca 2 dni podróży.

12-dniowy Rejs po Wyspach Karaibskich 8 20 Marzec 2013+ ca 2 dni podróży. 12-dniowy Rejs po Wyspach Karaibskich 8 20 Marzec 2013+ ca 2 dni podróży. Katamaran Lagoon 400 lub 380, cztery dwuosobowe kabiny, Ilość uczestników, max 8 osób Zacznij wreszcie żyć pełnię życia, pozostaw

Bardziej szczegółowo

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic W¹ w œcianie u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic centralne odkurzanie Co to jest? ZASADA DZIA ANIA Sprz¹tanie jest jeszcze prostsze i szybsze to nowe rozwi¹zanie u³atwiaj¹ce sprz¹tanie. Uzupe³nia, w niespotykany

Bardziej szczegółowo

Indonezja. Bali, Flores wyjazd turystyczny połączony z safari nurkowym wokół Komodo

Indonezja. Bali, Flores wyjazd turystyczny połączony z safari nurkowym wokół Komodo Indonezja Bali, Flores wyjazd turystyczny połączony z safari nurkowym wokół Komodo Zapraszamy na kolejną w tym roku wyprawę turystyczno-nurkową. Indonezyjskie wyspy Bali, Flores i Komodo to jedno z miejsc

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Wyspa jak wulkan gorąca!

Wyspa jak wulkan gorąca! Wyspa jak wulkan gorąca! Przelot na Karaiby 10:45 Spotkanie na lotnisku i przekazanie niezbędnych materiałów i informacji. 12:45 15:10 Przelot do Paryża. 16:35 20:25 Przelot do Havany. Prywatny transfer

Bardziej szczegółowo

Zatem na pokład! KARAIBY - dzikie zakątki Karaibów

Zatem na pokład! KARAIBY - dzikie zakątki Karaibów KARAIBY - dzikie zakątki Karaibów Serdecznie zapraszamy na nową przygodę! Od 4 Grudnia do 18 Grudnia płyniemy wspólnie z Martyniki przez Wyspy Zawietrzne odwiedzić piękne wyspy St.Lucia, St.Vincent aby

Bardziej szczegółowo

Czyli krótki przewodnik po wyspie. Anna Sobczak Coralnotes.com

Czyli krótki przewodnik po wyspie. Anna Sobczak Coralnotes.com Czyli krótki przewodnik po wyspie Anna Sobczak Coralnotes.com Teneryfa, czyli krótki przewodnik po wyspie... 6 Teneryfie.... 7... 7 Wycieczki samochodowe... 8 Natura... 10 Wino... 12 *Sklep z aloesem...

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

Przepis na udane wakacje

Przepis na udane wakacje PROMOCJA: Przepis na udane wakacje DATA PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA: 1-30 kwietnia 2015 Przepisy miesiąca: CZECHY Z KNEDLIKAMI KORFU W PANIERCE TURCJA NA DZIKO KRETA PO GRECKU HISZPANIA A LA CARTE EGIPT NA

Bardziej szczegółowo

GOZO, MALTA Termin: 19-26.09.2016

GOZO, MALTA Termin: 19-26.09.2016 GOZO, MALTA Termin: 19-26.09.2016 Malta to niewielki wyspiarski kraj, położony między Sycylią a Afryką. Wyjątkowy klimat, malownicze zatoczki, postrzępione wybrzeże i wspaniałe zabytki przyciągają turystów

Bardziej szczegółowo

Wyspiarskie oblicze Hiszpanii

Wyspiarskie oblicze Hiszpanii Wyspiarskie oblicze Hiszpanii Hiszpania to wspaniały kraj oferujący ciekawą historię, bogactwo kulturowe, liczne festiwale i święta. To również kraj wspaniałych widoków, pięknych plaż i doskonałych miejsc

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD Załącznik 7 do procedury wyboru Wzór karty oceny wg lokalnych kryteriów LGD.. Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD CZĘŚĆ I. Informacje o projekcie Nr ewidencyjny wniosku:..... Nr

Bardziej szczegółowo

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie Kurs Advanced Open Water Diver dedykowany jest dla młodzieży od 15 roku życia. Podczas szkolenia wprowadzimy Was do podwodnego Świata i nauczymy zaawansowanych umiejętności. Kurs bazuje na tym czego nauczyłeś

Bardziej szczegółowo

Restauracja Tradycyja Rynek G³ówny 15, 31-008 Kraków www.tradycyja.pl

Restauracja Tradycyja Rynek G³ówny 15, 31-008 Kraków www.tradycyja.pl O restauracji Z ZIEMI W³OSKIEJ DO POLSKI Miejsce, gdzie znajduje siê nasza Restauracja, to historyczna Kamienica Pinociñska w samym centrum Miasta Królów. Nazwa kamienicy pochodzi od jednego z jej najznamienitszych

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

Termin: 31 styczeń luty 2015 (ilość dni: 9) Statek: Linia: Cena od:

Termin: 31 styczeń luty 2015 (ilość dni: 9) Statek: Linia: Cena od: Ferie Zimowe na Wyspach Kanaryjskich Termin: 31 styczeń 2015-08 luty 2015 (ilość dni: 9) MSC Armonia Statek: Linia: Cena od: MSC Cruises na zapytanie/os. Zapraszamy serdecznie na rejs po wyspach Kanaryjskich

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA 24 sierpnia 2012. Nocleg w Tropical Islands - Liczby & fakty

INFORMACJA PRASOWA 24 sierpnia 2012. Nocleg w Tropical Islands - Liczby & fakty 24 sierpnia 2012 Nocleg w Tropical Islands - Liczby & fakty Na gości pozostających na noc w hali Tropical Islands czekają wyjątkowe kwatery noclegowe - komfortowe pokoje i bungalowy w tropikalnym otoczeniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY Świdwowiec, gmina Trzciel, województwo lubuskie Osoba do kontaktu Arkadiusz Kaczmarczyk tel. 505 246 379 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

Mauritius Na ciepłych wodach Oceanu Indyjskiego leży rajska wyspa Mauritius. Turkusowa woda, kryształowo czyste laguny, drobno-piaszczyste, białe plaże oraz piękne krajobrazy z bujną roślinnością i plantacjami

Bardziej szczegółowo

KARAIBY - wulkany i mangrowce Martynika - St.Maarten

KARAIBY - wulkany i mangrowce Martynika - St.Maarten KARAIBY - wulkany i mangrowce Martynika - St.Maarten (w jedną stronę) Serdecznie zapraszamy na nową przygodę! Od 6 do 20 Listopada płyniemy wspólnie z pięknej Martyniki przez Wyspy Nawietrzne do wspaniałego

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA RODZAJE MAP

PRZYRODA RODZAJE MAP SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: PRZYRODA TEMAT: RODZAJE MAP AUTOR SCENARIUSZA: mgr Katarzyna Borkowska OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI RODZAJE MAP CZAS REALIZACJI 2 x 45

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy!

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Oddaję w Twoje ręce krótki poradnik, dotyczący zagadnień, związanych z bezpieczeństwem podczas wycieczek pieszych. Jest to podręczny zbiór zasad, obowiązujących podczas

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA - j e d e n z najpiękniejszych zakątków Europy kraj słońca, morza i dobrej zabawy

HISZPANIA - j e d e n z najpiękniejszych zakątków Europy kraj słońca, morza i dobrej zabawy HISZPANIA - j e d e n z najpiękniejszych zakątków Europy kraj słońca, morza i dobrej zabawy Andaluzja- latem przypomina piekarnik (ok 40 stopni) a zimą naszą wiosnę. Rześkie poranki, ciepłe dni (nawet

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

www.nauczycielka.com ARKTYKA KRAINA WIECZNEGO LODU I ŚNIEGU

www.nauczycielka.com ARKTYKA KRAINA WIECZNEGO LODU I ŚNIEGU ARKTYKA KRAINA WIECZNEGO LODU I ŚNIEGU ARKTYKA GRENLANDIA Arktyka to obszar wokół bieguna północnego obejmujący Morze Arktyczne, Grenlandię, część Kanady i Syberię. Mieszkają tu Eskimosi i Lapończycy.

Bardziej szczegółowo

REJSY W CHORWACJI 2016

REJSY W CHORWACJI 2016 REJSY W CHORWACJI 2016 TERMIN TRASA 17.09 24.09 Trogir Wodospady Krka 1645 zł >>> Trogir* Sukošan - Sukošan* - LAST 1445 zł 999 zł >>> MINUTE Zadar - Zadar* - LAST 1345 zł 999z ł>>> MINUTE 24.09 01.10

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski Tel. 075 782 33 80; Faks 075 782 47 86 www.wroclaw.lasy.gov.pl e-mail: biuro.lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl Osoba do kontaktów: Marek

Bardziej szczegółowo

1/9 NIEZWYKŁE)EMOCJE)I) MIEJSCA,)GDZIE) CZAS) SIĘ) ZATRZYMAŁ PORA)NA)WAKACJE)ŻYCIA):) GŁÓWNE)ATRAKCJE: ATRAKCJE)FAKULTATYWNE:

1/9 NIEZWYKŁE)EMOCJE)I) MIEJSCA,)GDZIE) CZAS) SIĘ) ZATRZYMAŁ PORA)NA)WAKACJE)ŻYCIA):) GŁÓWNE)ATRAKCJE: ATRAKCJE)FAKULTATYWNE: 1/9 1. Charakter*wyprawy*i*jej*główne*atrakcje. 2. Warto*wiedzieć. 3. Informacje*podstawowe. 4. Świadczenia. 5. Szczegółowy*plan*wyprawy. 6. Informacje*dodatkowe*(m.in.*transport,* zakwaterowanie,*zdrowie*i*inne).

Bardziej szczegółowo

Klub Sportowy AMBER. Zaprasza na: Regulamin Informator. Impreza z Informatora Kajakarza 2015, NŚwK Strona 1 z 6

Klub Sportowy AMBER. Zaprasza na: Regulamin Informator. Impreza z Informatora Kajakarza 2015, NŚwK Strona 1 z 6 Klub Sportowy AMBER Zaprasza na: Impreza z Informatora Kajakarza 2015, Regulamin Informator NŚwK Strona 1 z 6 Komitet organizacyjny: Komandor Biuro spływu Pilot początkowy Pilot końcowy Marcin Suszka tel

Bardziej szczegółowo

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu Ośrodek Wypoczynkowy KROKUS przylega bezpośrednio do morza. Niewątpliwym atutem miejsca jest czysta drobnoziarnista plaża o szerokości 35 45 m. Jednocześnie usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Obóz rodzinno-młodzieżowy Alta Valtellina 2016

Obóz rodzinno-młodzieżowy Alta Valtellina 2016 Obóz rodzinno-młodzieżowy Alta Valtellina 2016 Termin: 22.01.2016-30.01.2016 Cena podstawowa: 1999zł dla osoby dorosłej Opis regionu i miejscowości: Alta Valtellina - to malownicza dolina w Lombardii przy

Bardziej szczegółowo

Lepsze samopoczucie to lepsze oceny. Jaka jest korzyść dla dziecka?

Lepsze samopoczucie to lepsze oceny. Jaka jest korzyść dla dziecka? Lepsze samopoczucie to lepsze oceny Jaka jest korzyść dla dziecka? Gdy dziecko przebywa w szkole, warunki nauki znacząco wpływają na jego samopoczucie i skuteczność przyswajania wiedzy. Uczenie się może

Bardziej szczegółowo

TENERYFA I LA GOMERA WYSPY PRZYRODNICZYCH OSOBLIWOŚCI DLA GEOGRAFÓW

TENERYFA I LA GOMERA WYSPY PRZYRODNICZYCH OSOBLIWOŚCI DLA GEOGRAFÓW Robert MACHOWSKI Mariusz RZĘTAŁA Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski Sosnowiec TENERYFA I LA GOMERA WYSPY PRZYRODNICZYCH OSOBLIWOŚCI DLA GEOGRAFÓW Wyspy Kanaryjskie nieodzownie kojarzone są z miejscem,

Bardziej szczegółowo

SIX - SAILING for SUN & ADVENTURE 2016/2017 s/y SAMSARA

SIX - SAILING for SUN & ADVENTURE 2016/2017 s/y SAMSARA SIX - SAILING for SUN & ADVENTURE 201/2017 s/y SAMSARA mórz. państw, archipelagów Last up-date 29-03-201 REZERWACJE: info@travel-yachting.com +48 04 47 409 (-trudny) 1/201 09/10/201 15/10/201 190/7 599

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Łódź: Obsession. Trasa safari: St. John's

Łódź: Obsession. Trasa safari: St. John's Łódź: Obsession Trasa safari: St. John's Termin > Cena > 28.07.2016-04.08.2016 5349.00 PLN Opis łodzi > Świetnie zaprojektowana, niebywale przestronna łódź, której każdy detal wpływa na atrakcyjny design.

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki naszej przyczepie reklamowej dotrzesz w ka de miejsce!!! Nasze przyczepy reklamowe wykonane

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

Rejsy po Karaibach - zima 2016 / 2017

Rejsy po Karaibach - zima 2016 / 2017 Rejsy po Karaibach - zima 2016 / 2017 Zapraszamy na prawdziwy reset dla ciała i umysłu, czyli rejsy po Wyspach Karaibskich. Wypłyniemy na naszym jachcie- 15 metrowym trimaranie Poly. Doświadczenie żeglarskie

Bardziej szczegółowo

Cel : Uczeń nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych.

Cel : Uczeń nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych. Temat lekcji: Malujemy salę lekcyjną. Cel : nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych. Zadanie dla ucznia 1. Jakie informacje potrzebne są nam do pomalowania sali lekcyjnej?

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia Zdajemy sobie sprawę że ważne spotkania biznesowe wymagają odpowiedniego miejsca, wyjątkowej oprawy i dbałości o szczegóły. Specjalnie dla Państwa pod kątem organizacji konferencji, szkoleń, bankietów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Wycieczka do meksyku SP8NTH & SP8VMW. Termin 15.04-03.05 2009

Wycieczka do meksyku SP8NTH & SP8VMW. Termin 15.04-03.05 2009 Wycieczka do meksyku SP8NTH & SP8VMW Termin 15.04-03.05 2009 1 dzień WYLOT 15.04.09 Wylot z Warszawy. Przylot do Mexico City. Zakwaterowanie - spacer po centrum historycznym. Zocalo - główny plac miasta,

Bardziej szczegółowo

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe.

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe. Toruńska Starówka według jej mieszkańców i użytkowników podsumowanie wyników ankiety internetowej przeprowadzonej w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu RESTART. Przez kilka miesięcy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH ZARZĄDZEŃ I ZARZĄDZEŃ PORZĄDKOWYCH DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE Numer i data L.p. zarządzenia/ zarządzenia porządkowego*. Z.P./74 z 20.0.974r. 2. Z.P.5/77 z.03.977r. 3.

Bardziej szczegółowo

Wyspy Zielonego Przylądka

Wyspy Zielonego Przylądka Wyspy Zielonego Przylądka Pilot: turyści objęci są opieką pilota, do zadań którego należy pomoc przy zakwaterowaniu i udzielanie informacji praktycznych oraz przyjmowanie zapisów na wycieczki lokalne.

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. V. Minimalne warunki realizacji Zadania II i III przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. V. Minimalne warunki realizacji Zadania II i III przedmiotu zamówienia POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.

Bardziej szczegółowo

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego LOCJA ŚRÓDLĄDOWA Locja śródlądowa podręcznik nawigacyjny uzupełniający mapy, zawierający informacje o prądach, pływach, znakach nawigacyjnych, przeszkodach żeglugowych, lokalnych warunkach pogodowych,

Bardziej szczegółowo

Integra Active - Zbyszek Bąk 03-226 Warszawa ul. Toruńska 72/3 tel. 0 507 169 993 NIP: 524-231-13-21 integraactive@wp.pl www.integracyjne-imprezy.

Integra Active - Zbyszek Bąk 03-226 Warszawa ul. Toruńska 72/3 tel. 0 507 169 993 NIP: 524-231-13-21 integraactive@wp.pl www.integracyjne-imprezy. Integra Active - Zbyszek Bąk 03-226 Warszawa ul. Toruńska 72/3 tel. 0 507 169 993 NIP: 524-231-13-21 integraactive@wp.pl www.integracyjne-imprezy.eu Termin: Cały rok Miejsce: Polska, Świat Ilość osób:

Bardziej szczegółowo

Wyspy Kanaryjskie - Fuerteventura, czyli mocna przygoda

Wyspy Kanaryjskie - Fuerteventura, czyli mocna przygoda Wyspy Kanaryjskie - Fuerteventura, czyli mocna przygoda Opis Cena od: 5000 PLN Liczba dni: 7 dni Kraj: Hiszpania Wyspy Kanaryjskie Fuerteventura to hiszpańska wyspa należąca do archipelagu Wysp Kanaryjskich,

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

II Miedzynarodowy Turniej termy goracy potok cup

II Miedzynarodowy Turniej termy goracy potok cup II Miedzynarodowy Turniej termy goracy potok cup 2017 19-21.05.2017 II Miedzynarodowy Turniej termy goracy potok cup 19-21.05.2017 Zakopane Zakopane Zakopane miasto w województwie ma³opolskim, siedziba

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Zapytanie ofertowe (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3

Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3 Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. EUROPA. RELACJE PRZYRODA CZŁOWIEK 1. Stary

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ŁOWISKA WĘDKARSKIEGO KOMERCYJNEGO

KRYTERIA OCENY ŁOWISKA WĘDKARSKIEGO KOMERCYJNEGO KRYTERIA OCENY ŁOWISKA WĘDKARSKIEGO KOMERCYJNEGO biorącego udział w konkursie pn. Najlepsze łowisko wędkarskie, organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie. Opis

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

Sailing Paradise Seszele 2016

Sailing Paradise Seszele 2016 Sailing Paradise Seszele 2016 19-26 listopada 2016 ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Termin: 19-26 listopada 2016 Miejsce: Seszele, wyspa Mahe Czas trwania: 7 +2 dni Charakter wyjazdu: rejs katamaranem żaglowym Zakwaterowanie:

Bardziej szczegółowo

stoły biurowe STB COMFORT

stoły biurowe STB COMFORT stoły biurowe STB COMFORT MALOW stoły biurowe STB COMFORT 2 Firma Malow jest czo³owym producentem mebli metalowych w Polsce. Pocz¹wszy od 1989 roku, gama produkowanych przez nas mebli jest synonimem niezawodności,

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Realizacja poszczególnych zadań wariant minimalny

Realizacja poszczególnych zadań wariant minimalny Realizacja poszczególnych zadań wariant minimalny Zmiana profili startu samolotów F16 Zmiana profili startów samolotów F-16 (stacjonujących na lotnisku wojskowym w Krzesinach) w przypadku startów w kierunku

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Pomorskie - dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską.

Pomorskie - dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską. Pomorskie - dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską. Lider projektu: Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Michał Korneszczuk Ubezpieczenie żeglarza i jachtu.

Michał Korneszczuk Ubezpieczenie żeglarza i jachtu. Michał Korneszczuk Ubezpieczenie żeglarza i jachtu. 8 najczęstszych wypadków na wodzie Ubezpieczenia jachtów: Na co powinni Państwo zwrócić uwagę 8 najczęstszych wypadków na wodzie Miejsce 8. Transport

Bardziej szczegółowo

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;)

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Słoń (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Obecnie żyją trzy gatunki słoni. Jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. Najbardziej szczególnym elementem

Bardziej szczegółowo

Teneryfa Czarna Perła Wysp Kanaryjskich

Teneryfa Czarna Perła Wysp Kanaryjskich Teneryfa Czarna Perła Wysp Kanaryjskich INFORMACJE O OFERCIE: * Termin wyjazdu: cały rok, najlepiej maj-wrzesień * Czas trwania wyjazdu: 8 dni, 7 nocy * Transport: samolot * WyŜywienie: HB Archipelag Wysp

Bardziej szczegółowo