JAPONIA Informacje praktyczne i turystyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAPONIA Informacje praktyczne i turystyczne"

Transkrypt

1 JAPONIA Informacje praktyczne i turystyczne "Błogosławione wyspy Japonii! Gdyby obcy chcieli pojąć Twoją duszę Yamato, wówczas rzeknij: Wdychając, wschodzącym słońcem rozjaśnione, powietrze Kwitnie drzewo wiśni, dzikie i piękne." Motoori Norinaga Japonia - Japonia jest krajem połoŝonym na ok wyspach. Największe cztery wyspy tworzące terytorium Japonii to: Honsiu, Hokkaido, Kiusiu i Sikoku. Wyspy tworzą ciąg o długości prawie czterech tysięcy kilometrów. Przez wyspy japońskie przebiega część łańcucha górskiego, który rozpościera się od południowo-wschodniej Azji aŝ po Alaskę. Do roku 1868 Japonia była krajem odizolowanym od reszty świata. Okres izolacji trwał od 1603 roku. Wówczas shogun Ieyasu ustanowił tzw. shogunat w Edo, późniejszym Tokio. Leyasu narzucił społeczeństwu pewne formy Ŝycia oraz ustanowił wewnętrzny porządek, który miał zachować instytucję shogunatu przez jak najdłuŝszy okres. W tym celu jeden z późniejszych shogunów - Tokugawa, zabronił wszelkich kontaktów z zagranicą. Pierwsi przybysze z zachodu dotarli na wyspy japońskie w XVI wieku - byli to kupcy portugalscy, którzy przywieźli ze sobą broń palną. Za nimi podąŝyli jezuici oraz kupcy z innych krajów - Holandii, Hiszpanii i Anglii. Shogunat obawiał się zagroŝenia swojej pozycji w państwie zarówno ze strony chrześcijaństwa jak i w związku z dostarczaniem na wyspy broni palnej przez kupców. Dlatego shogunat zabronił wszystkim cudzoziemcom wstępu na wyspy japońskie. Presja otwarcia się Japonii na świat rosła. Pierwszym, któremu udało się nakłonić Japończyków do zawarcia układu o przyjaźni, był amerykański komandor Matthew C.Perry, który zawinął do Zatoki Tokijskiej z czterema okrętami w 1853 roku. Podobne układy zostały podpisane z innymi państwami: Rosją, Anglią i Holandią. Ostatecznie w 1867 roku cesarz Meiji obalił ustrój feudalny shogunatu i przywrócił władzę cesarską. W Japonii rozpoczął się okres budowy kapitalizmu. Kraj czerpał z dorobku zachodu wprowadzając nowoczesne instytucje polityczne i tworząc nowoczesny ustrój społeczny. W krótkim czasie na wyspach japońskich powstał nowoczesny przemysł. Społeczeństwo było zachęcane do przyjmowania zachodnich stylów, mody, kultury i obyczajów. Po pierwszej wojnie światowej Japonia znalazła się wśród państw zwycięskich oraz została zaliczona do grona mocarstw światowych. W związku z wybuchem wojny na Pacyfiku w 1941 roku, przegranej państw osi Rzym-Berlin-Tokio oraz zrzuceniem bomb nuklearnych na Hiroshimę i Nagasaki, Japonia wyczerpana i zmęczona przyjęła warunki kapitulacji przedstawione przez aliantów i poddała się. Japonia otrzymała wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych i innych państw w odbudowie gospodarki. W okresie powojennym większość w parlamencie niezmiennie mają konserwatyści (z wyjątkiem dwóch lat rządów socjalistów w parlamencie). Stany Zjednoczone przez sześć lat po zakończeniu drugiej wojny światowej sprawowały nad Japonią kontrolę. Japonia nie miała prawa prowadzić własnej polityki zagranicznej. Rządy w państwie sprawował generał Douglas McArthur. Rząd gen. McArthura wprowadził szereg reform. Dokonano m.in. zmian społeczno-politycznych, dotyczących własności gruntów rolnych, związków zawodowych, przyznania kobietom praw obywatelskich oraz zagwarantowania podstawowych praw obywatelskich wszystkim na równi, jak teŝ likwidacji zaibatsu (wielkich korporacji finansowych).

2 Wiza Między Polską a Japonią został zniesiony obowiązek wizowy przy wjazdach do 90 dni pobytu w celach turystycznych, prywatnych lub słuŝbowych. Obywatele polscy nie mają równieŝ formalnego obowiązku dysponowania określoną kwotą pieniędzy na kaŝdy dzień pobytu. Przy wjeździe bezwizowym (do 90 dni) paszport powinien być waŝny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego wjazdu na terytorium Japonii. Czas - W stosunku do Polski (czas środkowoeuropejski) róŝnica wynosi + 8 godzin. Język japoński - urzędowym językiem jest japoński (Nihongo/Nippongo), nie stosuje się praktycznie alfabetu łacińskiego, ale pismo kanji, czyli znaki pochodzenia chińskiego uŝywane do zapisu słów oraz dwie formy pisma sylabicznego kana, powstałe poprzez uproszczenie znaków kanji: hiragana głównie do zapisu form gramatycznych oraz katakana, głównie do zapisu zapoŝyczeń i wyrazów dźwiękonaśladowczych. W Tokio ulice nie mają nazwy, lecz są numerowane. Turysta często jest zmuszony pytać o drogę, gdyŝ trudno jest trafić we właściwe miejsce, nawet przy pomocy mapy. Większość Tokijczyków zna język angielski i w tym języku moŝemy poprosić o informację. W Tokio szyldy firm i sklepów przedstawiają nazwy po japońsku oraz w alfabecie amerykańskim. W supermarketach ceny towarów są podane w cyfrach arabskich, a nazwy niektórych towarów są tłumaczone na język angielski. Pracownicy supermarketu mogą udzielić informacji w języku angielskim. Cesarz Japonii - Głową państwa japońskiego jest cesarz. Jego rola ogranicza się do obowiązków ceremonialnych i nie posiada on realnej władzy. Cesarz Akihito jest sto dwudziestym piątym cesarzem Japonii. Przejął tron po śmierci ojca, cesarza Hirihito 07.stycznia 1989r. formalnie zostając cesarzem. Jego syn, następca tronu, ksiąŝę Naruhito poślubił Owadę Masako, z którą ma jedno dziecko, córkę Aiko. Istniało prawdopodobieństwo, Ŝe to ona będzie następczynią tronu po ojcu, jednak 06.września 2006r. przyszedł na świat syn księcia, Hisahito. Prawo Domu Cesarskiego szczegółowo określa kto i w jakiej kolejności ma prawo do tronu: Artykuł 1. mówi, Ŝe japoński tron cesarski będzie dziedziczony przez męŝczyzn i przekazywany w linii męskiej. Artykuł 2. określa kolejność do tronu: najstarszy syn cesarza, najstarszy syn najstarszego syna cesarza, pozostali synowie i wnukowie najstarszego syna cesarza, drugi syn cesarza i jego potomstwo płci męskiej, pozostali potomkowie cesarza, cesarscy bracia i ich potomstwo, cesarscy stryjowie i ich potomstwo. Jeśli nie uda się wyłonić następcy według powyŝszych załoŝeń, tron powinien przypaść najbliŝszemu cesarskiemu krewnemu płci męskiej. Jeśli będzie więcej kandydatów o tym samym stopniu pokrewieństwa, pierwszeństwo ma osoba z rodu bliŝszego cesarskiemu, a jeśli i tych będzie więcej starsza wiekiem. Dla niektórych jednak nie do przyjęcia jest wstąpienie na tron "dziesiątej wody po kisielu", dlatego teŝ rozwaŝa się moŝliwość zmian w prawie, aby kobiety równieŝ mogły dziedziczyć tron. Dotychczas historia japońska odnotowała osiem władczyń. Jednak kaŝda z nich miała "opiekuna" w osobie regenta nie sprawowały samodzielnych rządów. Poza tym ich dzieci były wyłączone z dziedziczenia tronu jako potomkowie męŝczyzny nie z rodu cesarskiego. Ludność - Japonię zamieszkuje 125 mln ludzi. Jest to ósmy kraj świata pod względem liczby ludności. Ludność kraju mieszkająca w róŝnych regionach róŝni się zarówno pod względem kulturowym jak i językiem. Podczas podróŝy po Japonii moŝna zauwaŝyć, Ŝe w Tokio mówimy "arigato", a w Kioto "ookini", jednak oba znaczą to samo "dziękuję". Nauka i szkoła - Japoński system szkolny składa się z pięciu etapów: 1.Przedszkole (3-6 lat), 4.Szkoła średnia wyŝszego stopnia (15-18 lat), 2.Szkoła podstawowa (6-12 lat), 3.Szkoła średnia niŝszego stopnia (12-15lat), 5.Szkoły wyŝsze.

3 SZKOŁA - Większość szkół średnich niŝszego i wyŝszego stopnia wymaga, aby uczniowie chodzili w mundurkach, uszytych według bardzo ścisłych reguł. Mundurki chłopców są zwykle czarne, dziewczynki noszą natomiast granatowe Ŝakiety i plisowane spódnice. Ostatnio jednak wiele szkół zmienia krój mundurków, tak by uczniowie czuli się w nich swobodniej. LEKCJE - Wszyscy japońscy uczniowie uczą się angielskiego. Oczywiście nauka japońskiego jest równieŝ bardzo waŝna. Gramatyka jest dość łatwa, ale nauka pisania zajmuje duŝo czasu. W piśmie japońskim uŝywa się trzech alfabetów. Niektóre znaki są bardzo skomplikowane i moŝna je wymawiać na wiele róŝnych sposobów. W szkole podstawowej trzeba się nauczyć około tysiąca znaków w mowie i w piśmie. Drugi tysiąc trzeba opanować przed skończeniem szkoły średniej niŝszego stopnia. Religia -Dwie najwaŝniejsze religie Japonii to sintoizm i buddyzm. Chrześcijaństwo pojawiło się w Japonii w XVI wieku za sprawą portugalskich misjonarzy, ale tylko niewielki procent ludności jest tego wyznania. W Japonii jest równieŝ sporo nowych sekt, w większości inspirowanych przez jedną lub więcej religii tradycyjnych. Sintoizm jest religią narodową, głęboko zakorzenioną w historii staroŝytnej i mitologii kraju. Ludzie niegdyś wierzyli, Ŝe w przyrodzie istnieją siły duchowe, które kryją się w drzewach, górach, morzu i wietrze. StaroŜytni oddawali cześć tym siłom i Ŝyli w harmonii z naturą. Buddyzm narodził się w Indiach i przybył do Japonii przez Chiny i Koreę około połowy VI wieku. Jest wiele róŝnych odłamów buddyzmu. W świątyniach jest zawsze posąg Buddy (butsuzo), przed którym wierni często palą kadzidło. Wiele rodzin ma buddyjskie ołtarze poświęcone czci przodków. Większość Japończyków deklaruje przynaleŝność do jednej z wielu szkół buddyjskich. Mniejszą popularnością cieszy się oryginalna japońska religia shinto. W okresie od restauracji Meiji do zakończenia II wojny światowej religią państwową było shinto. Obecnie państwo nie popiera Ŝadnego wyznania, a praktyki religijne są w szkołach zabronione. Waluta - Walutą obowiązującą w Japonii jest jen (JPY). W obiegu są banknoty o nominałach: 1000, 2000, 5000, JPY oraz monety o wartości: 1, 5, 10, 50, 100, 500 senów. Kurs 1 USD = ok. 100 jenów. W większości japońskich banków moŝna dokonać wymiany dolarów i funtów na jeny. Inne waluty moŝna wymienić w Mitsubishi Bank, który ma swoje oddziały w większych miastach. Godziny urzędowania banków są pomiędzy 9.00 a od poniedziałku do piątku. Bardzo często moŝna spotkać kantor wymiany w punktach pocztowych (oferują one najkorzystniejsze kursy sprzedaŝy i są dłuŝej czynne niŝ banki). Pieniądze moŝna wymieniać po kursie dnia. Obowiązuje okazanie paszportu. Wymieniając pieniądze lepiej poproś o banknoty o nominałach 5000 jenów i 1000 jenów. MoŜliwość korzystania z kart kredytowych wydanych w Polsce jest ograniczona; nie wszystkie karty są honorowane. Większość kart kredytowych jest szeroko akceptowana w Japonii. Najlepiej posiadać karty kredytowe Visa, w odróŝnieniu od kart płatniczych z tymi pierwszymi nigdy nie ma kłopotu, zaś karty typu Visa Electron mogą stwarzać kłopoty w komunikacji z rodzimym bankiem. Kolejną jest karta kredytowa Mastercard. Ta podobnie nie stwarza kłopotów. Polecamy teŝ kartę American Express. Co do gotówki, to polecamy pobranie dolarów. Najlepiej zaopatrzyć się w nominały 20 i 50 USD, jako Ŝe nie stwarzają kłopotów z wymianą. Prosimy jednakŝe, jeŝeli to jest moŝliwe o zabranie ze sobą nowych banknotów dolarowych. Dotyczy to zwłaszcza banknotów 100 USD. Starych, tzn. z małym portretem prezydenta zdarza się, ze kantory japońskie nie chcą wymieniać. Podobnie ma się sytuacja ze wszystkimi banknotami 20, 50 i 100 USD z lat 1993 i Podobno w tych latach było najwięcej falsyfikatów banknotów 50 i 100 USD. Dlatego, jeśli moŝliwe, naleŝy wystrzegać się tych nominałów z wyŝej wymienionych lat. Poczta i telefon - Małe urzędy pocztowe działają od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, w weekendy i święta są zamknięte. Większe urzędy działają do 19:00 i mogą czasem być otwarte w soboty i niedziele. Skrzynki pocztowe są pomalowane na czerwono. Czas dostarczenia korespondencji (kartki pocztowej) do Europy wynosi dni. Znaczki pocztowe moŝna kupić równieŝ w recepcji. Na listach i kartkach trzeba koniecznie umieścić dopiski Airmail oraz Poland/EUROPE.

4 Japońskie adresy - Japońskie ulice nie mają nazw (poza głównymi arteriami). Zamiast tego miasta podzielone są na strefy, substrefy i bloki, w sposób zbliŝony do systemu uŝywanego niegdyś przez Rzymskie Imperium. Aby rzecz jeszcze bardziej skomplikować, domy w kaŝdej substrefie nie są numerowane w porządku geograficznym, ale według daty ich wybudowania. Adres napisany po japońsku zaczyna się od znaku poczty, kodu pocztowego, dalej następuje nazwa prefektury, miasto, substrefa, wreszcie nazwisko adresata: WaŜne numery telefonów: Kod telefoniczny +81 Policja: 110 StraŜ poŝarna, pogotowie: 119 Elektryczność - W Japonii napięcie elektryczne wynosi 100V, 50W i 60W. JeŜeli zabieramy do Japonii notebooki, ładowarki do kamer, aparatów fotograficznych, telefonów musimy wyposaŝyć je w adaptery umoŝliwiające podłączenie sprzętu do innego napięcia elektrycznego. Adaptery moŝna kupić na lotnisku lub w sklepach ze sprzętem turystycznym (równieŝ w Polsce). Jednak większość hoteli zaopatrzona jest w kontakty 220 voltowe, więc nie powinno być kłopotów z nabiciem akumulatorów. Będą natomiast kłopoty z suszarkami do włosów i Ŝelazkami zabranymi z kraju. Na miejscu moŝna najczęściej bezpłatnie wypoŝyczyć Ŝelazko lub dostać suszarkę, więc radzimy nie brać tych sprzętów ze sobą. Kuchnia i wyŝywienie - W Japonii do jedzenia uŝywa się pałeczek!!!. W większości miejsc, gdzie będą Państwo jeść kolacje będą do dyspozycji zarówno potrawy japońskie jak i europejskie. Generalnie kuchnia japońska oparta jest na produktach z ryb, owoców morza, wołowiny, kurczaka, ryŝu i warzyw. W czasie podróŝy będą Państwo mieli okazję, Ŝeby zapoznać się z większością ciekawostek kulinarnych Japonii. Japończycy wykorzystują w kuchni bardzo duŝo ryb i owoców morza. Jada się tu wiele dań z surowych rybi i wodorostów. DuŜą popularnością cieszą się równieŝ zupy a takŝe jedzenie mięs, ryb i warzyw zanurzanych we wrzątku. W kuchni japońskiej króluje dbałość o czysty smak potraw. Nie miesza się smaków, ani nie przyprawia potraw zbyt mocno tak, aby nie zmienić specyfiki podstawowego smaku. Charakterystyczne dla kuchni japońskiej są drobne dania z misternie ułoŝonych składników. W Japonii popularne są potrawy przygotowywane bezpośrednio na stole. Zupy gotuje się w garnkach podgrzewanych węglem drzewnym a mięsa, ryby i warzywa równieŝ przygotowywane są na stole jadalnym. Wszystkie potrawy je się pałeczkami, a zupy pije się z miseczek na przemian z innymi daniami. Obok sosu sojowego, tofu (serek sojowy), miso (pasta ze sfermentowanej soji), alg morskich i sake (wino ryŝowe) narodowym daniem Japończyków jest oczywiście sushi. Sushi to kombinacja przyprawionego ryŝu i surowej ryby. W wyspiarskim kraju otoczonym zewsząd wodami i z niezbyt urodzajnymi ziemiami górskimi były to najbardziej dostępne składniki. Historia tej potrawy sięga 1300 lat wstecz, kiedy to w południowo wschodniej Azji wkładano do beczek na przemian porcję słonego ryŝu i surowych ryb. Po paru miesiącach a nawet roku marynata była gotowa. Dziś ten sposób przygotowywania sushi jest bardzo rzadki i przygotowuje się tak jedynie słodkiego karpia. Z czasem skracano okres przygotowywania sushi, aŝ doszło do tego, Ŝe ryŝ podawany był w postaci marynaty a ryba na surowo. Są dwa style przyrządzania sushi: Kansas (region Japonii ze stolicą w Osace) i Edo (Tokio). W Osace, sushi opiera się na odpowiednio przygotowanym ryŝu, a ryby są podkreślającym smak dodatkiem. Natomiast w Tokio przyrządzano najbardziej dziś rozpowszechnione, prawdziwe Nigiri sushi. Jest to kawałek ryby (sashimi) na

5 porcji ryŝu. Sake, ten narodowy trunek Japonii, to wino ryŝowe o zawartości alkoholu od %. Produkuje się ją z ryŝu poddawanego trwającym około 6 tygodni procesom fermentacji. Występują w zasadzie dwa gatunki sake (podobnie jak win): wytrawna i słodka. Pod względem jakości sake klasyfikuje się na: tokkyu, ikkyu i nikkyu. NajdroŜszym i najlepszym rodzajem sake jest gingo-zukuri lub gingo-zo. Mleko ryŝowe jest mlekiem na bazie zboŝa. PrzewaŜnie jest robione z brązowego ryŝu, zwyczajowo słodzone syropem cukrowym. W porównaniu z mlekiem krowim, zawiera więcej węglowodanów, ale nie zawiera nawet śladowych ilości wapnia i białka, ani cholesterolu oraz laktozy. Zupy japońskie występują w róŝnych odmianach, jednak najczęściej przyrządzane są na bazie dashi. Wywarem tym zalewa się przygotowane przedtem składniki, ułoŝone w miskach. Pod tym względem zupy japońskie róŝnią się więc od zup europejskich (które powstają w wyniku gotowania wszystkich składników) i to właśnie im wszystkim zawdzięczają specyficzny smak. Inną odmianą zupy japońskiej jest zupa na bazie wywaru ze sfermentowanej soi - miso. Istnieją jej róŝne odmiany, mniej lub bardziej gęste i o róŝnej barwie od jasnoŝółtej do ciemnobrązowej. Jej składniki, jak i konsystencja zaleŝne są od regionu oraz pory roku. śadnej jednak zupy nie zagęszcza się w Japonii śmietaną czy mąką. Popularną zupą japońską jest takŝe suimono, zupa klarowna, sporządzana z wodorostów kombu (róŝne gatunki listownicy), wiórków ryby bonito, sake, shoyu i suszonych sardynek. Dodatkami w zupie japońskiej składniki mogą być róŝne: od krewetek i małŝy, przez róŝnorakie warzywa i grzyby, po kostki tofu i jajko. Dosyć popularna jest zupa zakrapiana jajkiem. Przygotowanie tej zupy polega na powolnym wlewaniu rozbitych jajek do gotującego się bulionu dashi. JeŜeli wykonamy to umiejętnie, uzyskamy przepiękny efekt chmurki unoszącej się w roztworze. Innym rodzajem zupy, jest zupa z tofu, która powstaje takŝe na bazie dashi, do którego dodajemy tofu i krewetki, ewentualnie kawałki skórki cytryny. Japońską przyprawę wasabi, nazywaną chrzanem japońskim, uznaje się za najostrzejszą przyprawę świata. Japońska ceremonia picia herbaty - Ceremonia herbaciana narodziła się w epoce Muromachi. Osobami, które najbardziej przyczyniły się do jej powstania byli: panujący w owych czasach szogun Ashikaga Yoshimitsu, oraz niedoszły mnich buddyjski Murata Mokichi (zwany później Murata Shukō). Ashikaga Yoshimitsu był znawcą sztuki i kolekcjonerem chińskich przedmiotów. W jego kolekcji znajdowały się imbryki, czarki, pudełeczka. Często pokazywał je swoim gościom. Takim prezentacjom towarzyszył konkurs rozpoznawania herbaty podanej w naczyniach z kolekcji. Z kolei Murata był uczniem klasztoru buddyjskiego. Został jednak z niego usunięty za lenistwo. Udał się więc do innego klasztoru, jednak i tam mu się nie wiodło, gdyŝ nie mógł opanować senności. Zaczął więc pijać herbatę. Coraz częściej zapraszał na herbatę przyjaciół, a samo podawanie napoju z czasem przerodziło się w ceremoniał. Usłyszawszy o tym, shogun sprowadził Muratę na dwór i w ten sposób ceremonia zaczęła się rozwijać i rozpowszechniać. Po Muracie było wielu mistrzów ceremonii herbacianej, którzy przyczynili się do obecnego kształtu ceremonii. Tradycyjna ceremonia herbaciana odbywa się w pawilonie herbacianym, usytuowanym w ogrodzie. Miejsce i atmosfera mają sprawiać wraŝenie iluzorycznego świata i symbolizują oderwanie się od świata zewnętrznego i codziennych spraw. Goście wchodzą do ogrodu i tu spacerują, podziwiając rośliny i kamienne kompozycje. Na dłuŝszą chwilę zatrzymują się przy źródełku, gdzie kaŝdy uczestnik chanoyu za pomocą drewnianego czerpaka nabiera wody i myje nią ręce oraz płucze usta. Czynność ta, jak i kaŝda inna związana z ceremonią, musi być pełna gracji. Do pawilonu wchodzi się przez nieduŝy otwór, zwany nijiriguchi. Ma on wymiary 80 x 70 cm, więc kaŝdy wchodzący musi kucnąć i niemal się wczołgać do środka. Wejście to symbolizuje równość wszystkich uczestników ceremonii. W dawnych czasach samurj musiał pozostawić na zewnątrz swoją broń, aby takŝe w ten sposób ukazać swoją równość z chłopem, czy innym uczestnikiem ceremonii. Po wejściu do pawilonu goście zbliŝają się do tokonoma - specjalnej wnęki, przeznaczonej do eksponowania przedmiotów. Przed rozpoczęciem ceremonii we wnęce tej wisi najczęściej zwój z wykaligrafowaną sentencją

6 zen, nawiązującą do ceremonii lub pory roku. Goście dokładnie oglądają zwój i zajmują miejsce (siadają na podłodze) wokół paleniska. Pokój, w którym przebywają ma wielkość 2-4 tatami i jest umeblowany według zasady wabi (ubóstwo, prostota) i sabi (powściągliwość, wygaszone kolory, nieregularność kształtów, prostota). Pokój ten zawiera minimalną ilość mebli i przedmiotów w ogóle, aby nic nie rozpraszało uwagi uczestników ceremonii. Kiedy wchodzi gospodarz, gość honorowy dziękuje mu za zaproszenie i za przygotowanie ceremonii. Potem rozpoczyna się lekka rozmowa na temat czarek do herbaty i wiszącego we wnęce zwoju. Poruszane są tylko tematy związane z ceremonią, gdyŝ poruszanie innych, zwłaszcza związanych z pracą, uwaŝane jest za brak taktu. Goście częstowani są lekkim posiłkiem, na który składają się ryŝ, zupa, ryba i warzywa. Do posiłku moŝe być podana sake. Po tej przekąsce goście wychodzą do ogrodu, natomiast gospodarz przygotowuje się do podania herbaty. Kiedy goście wracają, wystrój tokonoma jest juŝ inny. Widnieje tam na przykład pojedynczy kwiat w prostym wazonie. Uczestnicy ceremonii oglądają go, po czym znów zasiadają wokół paleniska. Gospodarz zagotowuje wodę na herbatę, przeciera miseczki i bambusową łyŝeczką wsypuje herbatę (3 łyŝeczki na osobę). Potem zalewa herbatę wodą i uciera ją specjalnym bambusowym przyrządem, przypominającym z wyglądu pędzel do golenia. Kiedy herbata jest dobrze roztarta, gospodarz podaje go gościom. Tę gęstą herbatę (koicha), wszyscy piją z jednego naczynia. Potem zaś, kaŝdemu w osobnej czarce, podawana jest herbata usucha. Herbatę moŝna pić głośno, gdyŝ nie jest to (jak w krajach europejskich) przejawem złych manier. Na koniec ceremonii gość honorowy ponownie dziękuje gospodarzowi za przygotowanie ceremonii. Ceremonia herbaciana jest niesamowitym przeŝyciem. Jej specyficzną cechą jest to, Ŝe kaŝda jest inna i nie sposób Ŝadnej powtórzyć. Na cały wzniosły nastrój tego wydarzenia składają się piękno ogrodu, przedmioty umieszczone w tokonoma, pora roku, rozmowa oraz cały nastrój, stwarzany przez uczestników. Zarówno goście jak i gospodarz starają się wykonywać wszystkie czynności z odpowiednią gracją i lekkością. KaŜdy ruch jest starannie dopracowany, zaś rozmowa jest płynna, lekka i spontaniczna, jednak wywaŝona. Zakupy - W Japonii istnieje wiele sieci domów towarowych, w większych miastach tworzących niejednokrotnie całe dzielnice handlowe. Obsługa w japońskich sklepach jest wzorowa. Przy kaŝdym stoisku moŝna znaleźć personel słuŝący pomocą na kaŝde wezwanie klienta, windy w domach towarowych obsługują piękne hostessy, towary prezentowane są z najwyŝszą dbałością o estetykę, wiele uwagi poświęca się takŝe odpowiedniemu zapakowaniu zakupionych towarów. KaŜdy tom towarowy jest nieczynny w jeden dzień tygodnia, w weekendy i święta sklepy są zawsze otwarte. Największe sieci to: Mitsukoshi, Takashimaya, Seibu, Daimaru, Matsuzakaya, Tobu, Odakyu, Tokyu. Supermarkety w Japonii są bardzo podobne do zachodnich i oferują taki sam asortyment; jedyna róŝnica polega na pakowaniu Ŝywności w mniejsze porcje. Sklepy "100 Jenowe" (hyaku), czyli "Jednodolarowe" to interesujące zjawisko, występujące jedynie w Japonii. MoŜna je spotkać niemal wszędzie; są to placówki handlowe oferujące ogromny asortyment w cenie niejednokrotnie niŝszej od rzeczywistej wartości! Jest to moŝliwe dzięki zakupowi ogromnych ilości towarów od państw z niskimi kosztami produkcji i robocizny. Przykładowe budŝety na jeden dzień dla dwóch osób (1.000 jenów równa się w przybliŝeniu 10 USD): Niski budŝet jenów Średni budŝet jenów Wysoki budŝet - ponad jenów Japonia jest dość drogim krajem w porównaniu do cen krajowych. Orientacyjne ceny posiłków: śniadanie-ok USD, lunch-ok USD, kolacja-ok USD. Ale największą rozterką finansową jest kupowanie czegoś po wygórowanych, japońskich cenach, pamiętając, Ŝe w Polsce moŝna to było kupić o wiele taniej... Klimat Większa część obszaru Japonii pozostaje pod wpływem klimatu podzwrotnikowego. Kraj znajduje się w strefie oddziaływania monsunowej cyrkulacji powietrza. Średnia temperatura września notowana w stolicy kraju wynosi 20 C. W Japonii są cztery pory roku. Wilgotne i gorące

7 lato rozpoczyna się w połowie lipca. Bezpośrednio poprzedza je pora deszczowa, która trwa około jednego miesiąca i nie występuje jedynie na wyspie Hokkaido, połoŝonej najbardziej na północ kraju. Wiosna i jesień w Japonii są najpiękniejszymi i najbardziej kolorowymi porami roku (jesienią kraj pokrywają czerwono-brunatne liście klonów). Jesień przynosi ze sobą tajfuny charakteryzujące się ulewnymi deszczami oraz porywistymi wiatrami. Tokio połoŝone jest na tej samej szerokości co Ateny i Los Angeles. We wrześniu w Japonii jest ciepło i wilgotno. Temperatury wahają się: w Tokyo, 23'-24' w Nagasaki. Padają teŝ deszcze, lecz nie jest to zbyt uciąŝliwe, poniewaŝ są one krótkotrwałe i ciepłe. Ubranie - Ubrania powinny być lekkie i przewiewne. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝeby wziąć ubrania, które pozwolą zabezpieczyć się przed opadami kurtka lub płaszcz przeciwdeszczowy, składany, mały parasol, itp. NaleŜy teŝ zaopatrzyć się w lekkie, nieprzemakalne obuwie. Z uwagi na wysoką temperaturę i deszcze naleŝy pamiętać o kłopotach, które mogą sprawiać przemoknięte buty i mokre stopy. Dlatego radzimy zaopatrzyć się w cienkie skarpety oraz dezodorant w sprayu do obuwia. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych sytuacji związanych ze zdejmowaniem obuwia w miejscach publicznych typu restauracje i zwiedzane obiekty. Wygodne teŝ będą sandały, łatwe do zdjęcia i zapewniające stopom potrzebną wentylację. Jednak nawet w sandałach naleŝy w Japonii mieć skarpety, proszę więc pamiętać o ich odpowiedniej ilości. Warto teŝ pamiętać, Ŝe w zwiedzanych obiektach trzeba mieć zakryte ramiona i kolana. Dlatego na zwiedzanie wybierać się będziecie Państwo w długich spodniach lub spódnicach i koszulach z długim rękawem. Powinny być to jednak ubiory z lekkiej bawełny. Wieczory są tam stosunkowo ciepłe, jednak naleŝy zabrać choć jedną sztukę ciepłej odzieŝy na wypadek dłuŝszej podróŝy w klimatyzowanym autobusie (na Fuji) lub pociągu. Niezwykle przydatny moŝe okazać się rozpinany sweter. W celu ochrony przeciwsłonecznej naleŝy zaopatrzyć się w okulary przeciwsłoneczne oraz nakrycie głowy. Przydatne mogą okazać się kremy z filtrami UV, jako Ŝe podczas całodziennego zwiedzania będziemy wystawieni na działanie promieni słonecznych. Na wypadek zwiedzania miejsc, gdzie ze względu na wilgotność i temperaturę mogą pojawić się insekty radzimy zaopatrzyć się w OFF-a w sprayu. BagaŜ Ze względu na poruszanie się po Japonii równieŝ pociągami, prosimy o zabranie mniejszych bagaŝy (przepisy i wymogi w Japonii). Sugerujemy równieŝ zabranie 2. walizek (większej jako bagaŝ zasadniczy oraz mniejszej jako bagaŝ podręczny moŝe być równieŝ miękka, składana torba podróŝna średniej wielkości, Ŝeby pomieścić wszystko, co potrzebne będzie na 1-2 dniowe zwiedzanie. W takiej torbie wszystko się zmieści, a w momencie, kiedy nie będzie juŝ potrzebna, moŝna ją złoŝyć i schować w walizce). Będzie to miało znaczenie, kiedy trzeba będzie spakować się na 1 dzień (bagaŝ główny pojedzie do kolejnego hotelu, Państwo zaś z małym bagaŝem pojadą do innego hotelu odsyłamy do programu, gdzie wyraźnie podajemy, w które dni konieczne będzie zapakowanie niezbędnych rzeczy osobistych na jeden dzień). Na czas przelotu bagaŝ lepiej podpisać i zamknąć na kłódkę lub zamek szyfrowy. Na cały wyjazd najlepiej spakować się w walizkę, jeśli moŝliwe na kółkach, którą ciągniemy a nie niesiemy, wykonaną z twardego materiału, posiadającą zamek na szyfr lub klucz. Na naszej trasie nie zdarzają się uszkodzenia i kradzieŝe bagaŝu, niemniej jednak podróŝni czują się bezpieczniej wiedząc, Ŝe bagaŝe są zamknięte i bezpieczne. RównieŜ bagaŝ tego typu moŝe posłuŝyć w pokoju hotelowym za podręczny sejf. Bez obaw moŝna trzymać w nim pieniądze, dokumenty i elektronikę. Sztywny bagaŝ zapewnia równieŝ naleŝytą ochronę delikatnym prezentom i przedmiotom szklanym typu sake, w które z pewnością hojnie się zaopatrzymy w Japonii. Pamiętajmy o tym Ŝe lot jest długi, dlatego ubiór a szczególnie obuwie, muszą być wygodne Ambasada RP Ambasada RP Mita, Meguro-ku, Tokyo tel. (81) Wydział Konsularny: (81)

8 fax. (81) (z Japonii). strona www: Konsulat Generalny RP w Osace Generalny Konsul Honorowy: Koichi Takashima 3-1-1, Nakamiya Ohike, Hirakata, Osaka tel. (81) fax. (81) Leki i zdrowie W związku z całkowicie innym stylem Ŝywienia proponujemy zaopatrzyć się w leki zapobiegające reakcji organizmu na kulinarne nowości. Najskuteczniejszym środkiem jest imodium. Zalecamy równieŝ zakupienie wapna musującego z witaminą C oraz witaminy C 1000mg. Polecamy teŝ tabletki BODY MAX zawierające wyciąg z Ŝeń-szenia oraz mikroelementy wspomagające organizm w przypadku zwiększonego wysiłku. Na wypadek zbytniego nasłonecznienia polecamy zaopatrzenie się w Panthenol oraz panadol lub apap zbijające gorączkę i ból. Reszta medykamentów jest według Państwa uznania. Przypominamy równieŝ o zaopatrzeniu się w wystarczającą na cały czas podróŝy ilość leków wymagających ciągłego stosowania (np. na nadciśnienie lub o podobnym działaniu). Pamiątki - Japonia jest krajem produkującym sprzęt elektryczny i elektroniczny najwyŝszej jakości. Produkty o najnowszej technologii są najpierw testowane na rynku lokalnym, zanim nastąpi ich masowa produkcja na eksport. Dlatego będąc w Tokio powinniśmy skorzystać z okazji i wybrać się do północnej dzielnicy Tokio Akihabara, które jest miejscem, gdzie większość najbardziej znanych firm elektronicznych oferuje sprzedaŝ sprzętu elektronicznego i części po znacznie niŝszych cenach niŝ gdzie indziej (nawet do 40%). Wielu turystów (w tym Polaków) robi tu zakupy. W Ahihabara kupujący mają moŝliwość zamówienia sprzętu przystosowanego do napięcia elektrycznego 220V w systemie pal. Istnieje równieŝ moŝliwość otrzymania karty gwarancyjnej oraz instrukcji obsługi w języku angielskim - dostępne w duty free sekcji. Podobnie kamery wideo i inny sprzęt fotograficzny produkcji japońskiej jest najwyŝszej jakości. Dzielnica Shinjuku jest centrum, w którym moŝna nabyć po bardzo niskich cenach kamery uŝywane bądź wychodzące z produkcji. Kupując kamerę video moŝemy poprosić o przystosowanie jej do napięcia 220V. Jako pamiątki najczęściej kupowane są przedmioty związane z kulturą (pałeczki, kimona itp.) a takŝe świetne tradycyjne japońskie sake. Napiwki i targowanie się - W Japonii nie ma zwyczaju targowania się. Jak wszędzie, mile widziane są napiwki. Godziny otwarcia - banki, biura i państwowe instytucje otwarte są od poniedziałku do piątku, od około rano do i po dwugodzinnej przerwie do Prawie wszystkie sklepy, bazary, restauracje, parki otwarte są przez 7 dni w tygodniu od do Zwyczaje, kultura i sztuka Japonii - Trzeba pamiętać, Ŝe w Japonii obowiązują odmienne niŝ w Europie zasady obyczajowe. Aby uniknąć niezręcznych sytuacji, naleŝy respektować waŝniejsze zwyczaje miejscowe: - nie wchodzić w butach do domu czy świątyni, - nie uŝywać mydła w wannie (wanna słuŝy do relaksu), - wystrzegać się wycierania nosa w miejscach publicznych. Właściwym gestem przy powitaniu czy poŝegnaniu jest ukłon. Wsiadając do metra czy autobusu, naleŝy ustawić się w kolejce osób oczekujących. Domy i mieszkania japońskie bardzo róŝnią się między sobą. W wiejskich regionach Japonii moŝna jeszcze znaleźć tradycyjne domy z drewna i gliny, kryte dachówką. Przed drugą wojną światową wiele z tych domów kryto słomą ryŝową. Lato w Japonii jest gorące i wilgotne, więc domy buduje się

9 tak, aby były przewiewne. Rozsuwane drzwi i okna są zrobione z papieru i drewna. MoŜna je wyjąć, jeśli chce się z dwóch małych pokoików zrobić jedno duŝe pomieszczenie. Podłoga w przedsionku, przedpokoju i kuchni jest drewniana. Pozostałe pokoje są wyłoŝone trzcinowymi matami. Jedzenie i zachowanie się przy stole - W tradycyjnej kuchni japońskiej wkłada się duŝo pracy w przygotowanie potraw, wykonanych często z surowych składników. Codzienny posiłek składa się na przykład z ryŝu, warzyw, zupy z pasty sojowej (miso), marynat i ryby lub mięsa. Najpopularniejszą przyprawą jest sos sojowy (shoyu). Znaną japońską potrawą są cienkie paski surowej ryby (sashimi) z zielonym chrzanem. ChociaŜ dania są z pozoru proste, trzeba uczyć się wiele lat, Ŝeby stać się naprawdę dobrym kucharzem. W Japonii popularny jest takŝe makaron (soba, udon), który czasem je się zamiast ryŝu. Ulubionym napojem Japończyków jest zielona herbata Podaje się ją po posiłkach i na wszystkich spotkaniach towarzyskich. Japończycy zwykle jedzą pałeczkami. Nakrywając do stołu, stawiają po lewej - miseczka z ryŝem, a po prawej - z zupą. Pałeczki leŝą równolegle przed nimi. Prawą ręką trzyma się pałeczki, a lewą podnosi miseczkę z ryŝem lub zupą. Tylko zupę pije się prosto z miseczki - do innych talerzy i miseczek sięga się pałeczkami. Przed posiłkiem mówi się "Itadakimasu", a po posiłku "Gochiso-sama deshita". To odpowiedniki naszego "smacznego" i "dziękuję". Maniery i etykieta Japończyk bardzo duŝą wagę przywiązują do nich jednak niemoŝliwością jest wymienienie ich wszystkich więc przedstawiamy kilka najwaŝniejszych. Przedstawienie się: 1. Przy pierwszym spotkaniu Japończycy zwykle kłaniają się zamiast podawać dłonie zachodnim zwyczajem, ale kiedy próbujemy się im odkłonić, wyciągają i podają dłoń do uścisku. 2. Japończycy w formalnych sytuacjach zwykle kłaniają się lub odmiennie uŝywają skinienia głowy. Zwyczaj kłaniania się zawiera róŝne odcienie w zaleŝności od sytuacji oraz więzi między ludźmi. 3. Wizytówki są niezbędne w kontaktach biznesowych - powinno się je podawać za pomocą obu dłoni skierowane właściwą stroną do odbiorcy. 4. Wizytówkę równieŝ odbiera się obiema dłońmi; najpierw naleŝy ją obejrzeć i przeczytać nazwę firmy. Nigdy nie naleŝy chować wizytówki do spodni i na niej siadać. Jedzenie: 1. Nieuprzejmie jest coś jeść lub pić, kiedy idziesz ulicą. 2. Nie nalegaj natarczywie oczekując na posiłek ani nie jedz go łapczywie. 3. W Japonii normą jest płacenie rachunków w kasie wychodząc z restauracji, a nie u kelnera. 4. Nieuprzejme jest przeliczanie wydanej reszty w sklepie czy restauracji. Codzienne Ŝycie: 1. Nigdy nie spóźnij się na umówiony termin. 2. W Japonii nie ma takiego zwyczaju jak "pierwszeństwo dla kobiet". 3. Na ulicy unikaj nadmiernego psychicznego i wzrokowego kontaktu - zapomnij całkiem klaskania i wskazywania wprost na kogoś swoim palcem (uŝyj do tego dłoni jeśli musisz). 4. Dla Japończyków, milczenie jest często bardziej wymowne od słów. Ceremonia herbaciana, jest typowo japońską formą estetycznego spędzania czasu, polegającą na podawaniu i piciu zielonej herbaty. Zwyczaj organizowania spotkań towarzyskich w celu picia matcha rozpowszechnił się wśród wyŝszych warstw społecznych w XIV wieku. W kategoriach estetycznych, ceremonia herbaciana polega na podziwianiu pomieszczenia, w którym się odbywa, przylegającego do niego ogrodu, naczyń i przyborów słuŝących do podawania herbaty, a takŝe dekoracji wnętrza, na przykład wiszącego zwoju czy kompozycji z kwiatów. Istnieją szkoły,w których uczy się sztuki parzenia i picia herbaty. Szkoły te róŝnią się między sobą szczegółowymi regułami, ale zachowują istotę ceremonii herbacianej. Sztuki piękne IKEBANA Ikebana, czyli japońska sztuka układania kwiatów, dąŝy do stworzenia harmonii linearnej kompozycji, rytmu i koloru. Sztuka ta to nie tylko kompozycja z kwiatów, ale i z wazonów, łodyg, liści i gałązek. Struktura japońskiej kompozycji z kwiatów opiera się na trzech głównych liniach

10 symbolizujących niebo, ziemię i człowieka. Ikebana wzięła swój początek z rytualnego składania kwiatów w świątyniach buddyjskich w VI wieku. W tych raczej prostych kompozycjach, zarówno kwiaty, jak i gałązki skierowane były ku niebu na znak wiary. Bardziej wyrafinowany styl układania kwiatów, zwany rikka rozwinął się w XVI wieku. Styl rikka, mający odzwierciedlać wspaniałość przyrody, opiera się na załoŝeniu, Ŝe kwiaty powinny obrazować Górę Sumeru, mityczną górę w kosmologii buddyjskiej symbolizującą wszechświat. Jest on pełen symboli. Gałązki sosny, na przykład, symbolizują skały i kamienie, a białe chryzantemy oznaczają rzekę lub mały strumień. SAMURAJE Samuraje byli wojownikami w okresie od XII wieku aŝ do początków współczesnej Japonii, tzn. połowy wieku XIX. Podobnie jak średniowieczni rycerze europejscy, honor cenili sobie ponad wszystko. Swój kodeks honorowy nazywali bushido, co oznacza "droga wojownika". Samuraje uwaŝali, Ŝe są winni swym panom bezwzględne posłuszeństwo - stawiali je wyŝej niŝ przyjaźń, a nawet więzy rodzinne. Samuraj musiał być zawsze czujny; w kaŝdej chwili mógł ruszyć do walki na rozkaz swego pana, za którego gotów był oddać Ŝycie. Rzucał się w najgorętszy wir walki, pragnąc w ten sposób zdobyć sławę. Nie wycofywał się, dopóki nie dostał takiego polecenia i nigdy nie mógł dopuścić do tego, by wzięto go do niewoli. Wszystkich samurajów uczono łucznictwa oraz walki na miecze. Byli oni doskonałymi jeźdźcami i bardzo dbali o swe konie. Kiedy samuraj czuł, Ŝe zachował się niegodnie, popełniał samobójstwo, rozcinając sobie brzuch w rytuale zwanym seppuku, który często bywa niepoprawnie nazywany harakiri. Po przebiciu sobie brzucha przez samuraja, jego przyjaciel (lub rodzaj sekundanta zwanego kaishaku) błyskawicznym ruchem specjalnie zaostrzonego miecza (najczęściej była to katana) ścinał mu głowę. Samuraj popełniał teŝ samobójstwo, gdy istniała obawa, Ŝe dostanie się do niewoli lub gdy polecenie wydane mu przez pana kłóciło się z jego sumieniem. ORIGAMI Origami to sztuka składania papieru, znana w Japonii od najdawniejszych czasów, dziś bardzo rozpowszechniona i ogromnie popularna. Nieomal kaŝdy Japończyk potrafi z kawałka papieru wyczarować fantastyczny świat zwierząt i innych postaci czy przedmiotów; pod zręcznymi palcami oŝywają, przybierając realne kształty. To, co moŝna wydobyć z kawałka papieru, zaleŝy właściwie od fantazji i znajomości reguł składania. Główną zasadą origami jest zaginanie papieru wzdłuŝ prostych linii we wszystkich kierunkach - powstałe w ten sposób płaszczyzny są tylko nakładane na siebie symetrycznie. KALIGRAFIA Japoński system piśmienniczy złoŝony jest z trzech oddzielnych grup znaków. Największą grupę około znaków stanowią znaki pochodzenia chińskiego zwane kanji, które zostały wprowadzone w Japonii w IV wieku n.e. W codziennym uŝyciu jest około dwóch tysięcy znaków kanji. Pozostałe dwie grupy to powstałe w Japonii sylabariusze, określane jako kana: hiragana i katakana, stosowane do zapisu fonetycznego, litery odpowiadają głoskom, tak jak w alfabecie rzymskim. KaŜdy z tych sylabariuszy składa się z 46 znaków. Hiragana stosowana jest obecnie do zapisywania rodzimych słów japońskich, natomiast katakana do zapisu zagranicznych nazwisk oraz nazw geograficznych (w przypadkach, gdy nie są one zapisywane w kanji), japońskich słów pochodzenia obcojęzycznego, wyrazów dźwiękonaśladowczych, pewnych nazw naukowych oraz do podkreślania pewnych słów lub wyraŝeń w tekście. KIMONO W wielu rodzinach kimono przechodzi z pokolenia na pokolenie, jest swego rodzaju świętością i młode dziewczęta, czy nawet dojrzałe kobiety zakładają je tylko i wyłącznie podczas wielkich świąt. Noszenie kimona jest we współczesnej Japonii luksusem, na który pozwala sobie coraz mniej Japończyków. Na co dzień w kimonie najczęściej spotkać moŝna dystyngowane Japonki w średnim wieku, zajmujące się artystycznym hobby: ceremonią parzenia herbaty, ikebaną, kaligrafią. Kimono staje się wyznacznikiem prestiŝu społecznego. Nie kaŝdego stać na własne kimono. Święta w Japonii NOWY ROK

11 Japończycy bardzo Ŝywiołowo celebrują odejście starego roku i nadejścia nowego. Okres noworocznego świętowania nazywa się shogatsu, co w szerokim rozumieniu tego słowa oznacza pierwszy miesiąc roku. 1 Stycznia rodziny zbierają się, by wspólnie wypić specjalny rodzaj sake zapewniający długowieczność, zjeść specjalną zupę z kleistymi ciasteczkami ryŝowymi w środku oraz zatrzeć wszelkie gorzkie wspomnienia z minionego roku. Japończycy dekorują wejścia do swoich domów gałązkami sosny i festonami ze słomy, które symbolicznie strzegą wrót przed siłami nieczystymi. Odwiedzają równieŝ świątynie, by pomodlić się o przychylność losu w nadchodzącym roku, a takŝe domy krewnych i przyjaciół, by wymienić noworoczne Ŝyczenia. SETSUBUN Słowo setsubun odnosi się do 3. lub 4. lutego, tradycyjnego początku wiosny. W starym kalendarzu pierwszy dzień wiosny oznaczał początek nowego roku. Zgodnie z tradycją, Japończycy świętują ten dzień rozsypując po domu ziarna fasoli, mające odganiać złe duchy. ŚWIĘTO LALEK Święto Lalek, czyli Hina-matsuri, odbywa się 3. marca. Rodziny, w których są dziewczynki, urządzają wystawę lalek przedstawiających dawny dwór cesarski i świętują ten dzień popijając specjalny rodzaj słodkiej, białej sake. ŚWIĘTO TANABATA Obchodzone 7. lipca, a w niektórych regionach 7. sierpnia, święto Tanabata wywodzi się z chińskiej legendy ludowej o romantycznym, odbywającym się raz w roku spotkaniu dwóch gwiazd na Mlecznej Drodze: Ataira i Wegi. Tego dnia ludzie wypisują swoje marzenia na paskach kolorowego papieru, przytwierdzanych do gałęzi bambusa. ŚWIĘTO BON Odbywa się ono około 15. sierpnia. Wielu Japończyków wraca wtedy do swoich rodzinnych stron, by odwiedzić groby bliskich. Zapala się teŝ lampki, by wskazywać duszom drogę do domu i drogę powrotną, ofiarowuje się zmarłym jedzenie i tańczy specjalny taniec o nazwie "bon odori". Lampki są często puszczane na wodę w okolicznych rzekach. Tradycja buddyjska nakazuje oddanie czci grobom bliskich podczas wiosennego zrównania dnia z nocą około 21. marca oraz jesiennego zrównania dnia z nocą około 23. września. Fotografowanie - Baterie do aparatów fotograficznych są dostępne w sklepach fotograficznych, ceny baterii i filmów są jednak znacznie droŝsze niŝ w Polsce. Cały sprzęt fotograficzny włącznie z filmami lepiej przywieźć ze sobą. Warunki fotograficzne mogą być bardzo dobre. Warto zabrać obiektyw o długiej ogniskowej. Fotografowanie dozwolone bez ograniczeń. Filmowanie i fotografowanie w strefach archeologicznych i muzeach jest moŝliwe za pozwoleniem i uiszczeniem specjalnej opłaty. Dobrą radą jest zaopatrzenie się w odpowiednio duŝą ilość filmów do aparatu, kaset do kamer video oraz baterii i akumulatorów. W tak egzotycznym miejscu jak Japonia zdjęcia robi się prawie bez przerwy, dlatego radzimy o zabranie większej ilości filmów. Jeśli zostaną, to przydadzą się na kolejny wyjazd. Komunikacja - Nie ma ograniczeń w poruszaniu się po Japonii. Kraj ten ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć połączeń autobusowych, kolejowych i lotniczych. Obowiązuje ruch lewostronny. Wydane w Polsce międzynarodowe prawo jazdy nie jest uznawane przez władze japońskie. Bezpieczeństwo ZagroŜenie przestępczością jest znikome. Ulice w Tokio naleŝą do najbezpieczniejszych na świecie. Morderstwa, rozboje, gwałty zdarzają się bardzo rzadko. W dzielnicach rozrywki naleŝy jednak zachować ostroŝność. Szczepienia i zdrowie W Japonii nie występuje zagroŝenie sanitarno-epidemiologiczne. Od turystów nie wymaga się okazywania zaświadczeń o odbytych szczepieniach. Osoby z problemami zdrowotnymi, które udają się do Japonii, powinny pamiętać o stosunkowo trudnych warunkach klimatycznych. W razie konieczności skorzystania z usług medycznych naleŝy liczyć się z wydatkiem rzędu od 8 do 25 tys. jenów - cena standardowej wizyty lekarskiej, oraz 10 do 30 tys.

12 jenów - cena jednej doby w szpitalu. Zakres usług stomatologicznych jest bardzo szeroki a ceny zróŝnicowane (np. ekstrakcja od 5 do 10 tys. JPY). Osoby, które z uwagi na swój stan zdrowia stale zaŝywają leki, powinny zabrać ich zapas na cały okres pobytu oraz list od lekarza (w języku angielskim), który moŝe być potrzebny w razie kontroli celnej. Przepisy graniczne, celne i dewizowe: MoŜna wwieźć dowolną ilość pieniędzy, ale kwotę przekraczającą 1 mln JPY (w przeliczeniu na walutę japońską) naleŝy zadeklarować. Wykaz towarów zwolnionych z cła - ubrania, artykuły toaletowe, przedmioty osobistego uŝytku oraz przedmioty potrzebne do wykonywania zawodu podczas pobytu w Japonii, - alkohol i wyroby tytoniowe mogą bez cła wwozić osoby dorosłe (po ukończeniu 20. roku Ŝycia) w następujących ilościach: 3 butelki alkoholu (1 butelka = ok. 760 cc), cygara (100 szt.), papierosy (400 szt.), inny rodzaj tytoniu (500 g), - ponadto 2 uncje perfum (1 uncja = ok. 28 cc), \ - prezenty i przedmioty osobistego uŝytku (w ilości nie wskazującej na to, Ŝe nie są przeznaczone na sprzedaŝ), których łączna wartość (w cenach z kraju zakupu) nie przekracza 200 tys. JPY. Do Japonii moŝna wwieźć zapas leków na własny uŝytek na okres 2 miesięcy oraz 24 szt. paraleków do stosowania zewnętrznego. W przypadku przekroczenia tych limitów naleŝy kontaktować się z regionalnymi biurami ds. zdrowia i opieki (na lotniskach). Obowiązuje zakaz wwoŝenia Ŝywności pochodzenia zwierzęcego, owoców, roślin, nasion i kwiatów. Ponadto obowiązuje bezwzględny zakaz wwoŝenia narkotyków, stymulantów (amfetamina, metaamfetamina), substancji psychotropowych, przedmiotów imitujących monety czy papierowe banknoty, ksiąŝek, rysunków i innych przedmiotów o treści pornograficznej, przedmiotów chronionych prawem patentowym, wobec których są zastrzeŝone prawa autorskie (np. projekty), broni i amunicji. Prawo japońskie nakłada bardzo surowe kary za przemyt narkotyków, broni, amunicji i pornografii. Na pokładzie samolotu podróŝni otrzymują do wypełnienia deklarację towarów do oclenia. Istnieje obowiązek jej wypełnienia tylko w przypadku posiadania takich towarów. W przeciwnym wypadku podróŝny nie musi wypełniać deklaracji. Nie ma ograniczeń w przywozie do Japonii walut obcych lub jenów, ale przy wyjeździe z Japonii moŝna wywieźć maksymalnie 5 mln jenów. OstrzeŜenia: - dokumenty zdeponować w hotelu lub nosić przy sobie schowane w wewnętrzną kieszeń ubrania lub torby, - w zatłoczonym miejscu torbę lub plecak trzymaj przed sobą, - nie unoś się gniewem, Japończyk i tak Ciebie nie rozumie - jeŝeli Japończyk się śmieje to znaczy, Ŝe jest uprzejmy, zaciekawiony bądź zakłopotany i zestresowany, Ŝe nie moŝe ci pomóc, - pamiętaj o myciu rak i świeŝych owoców, - w razie problemu wezwij pilota, - nigdy niczego nie podpisuj, jeśli nie jesteś pewien treści dokumentu, - uśmiech łagodzi obyczaje (zwłaszcza w Japonii). Rady - Do zwiedzania najlepiej zabrać ze sobą małe plecaczki, które odciąŝają ręce i pozwalają swobodnie robić zdjęcia bez konieczności pilnowania torb i torebek. Prosimy równieŝ o zabranie kserokopii paszportu - strony ze zdjęciem i danymi osobowymi swojego paszportu. NIGDY nie zabieramy ze sobą paszportów podczas zwiedzania (nosimy wówczas kserokopię) a w przypadku kłopotów (zagubienie, utrata przytomności) taka kserokopia jest dostateczną informacją o osobie. Prosimy równieŝ pamiętać, aby osoby przewlekle chore, stale pobierające leki posiadały przy sobie informację w języku angielskim o chorobie oraz lekach i sposobie ich podawania.

www.lachmanski.pl IZRAEL Informacje turystyczne i praktyczne

www.lachmanski.pl IZRAEL Informacje turystyczne i praktyczne IZRAEL Informacje turystyczne i praktyczne Izrael Nazwa Izrael pochodzi z Biblii Starego Testamentu i oznacza ten, który walczy (razem) z Bogiem. Takie imię otrzymał patriarcha Jakub. Współczesne państwo

Bardziej szczegółowo

Copyright 2014 Fundacja Światowe Jamboree

Copyright 2014 Fundacja Światowe Jamboree Copyright 2014 Fundacja Światowe Jamboree Projekt WA! Skauting dla zmian został dofinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Fundacja Światowe Jamboree ul. M. Konopnickiej 6 00-491

Bardziej szczegółowo

Początki biblijne. Powstanie współczesnego państwa. Ustrój polityczny 1 IZRAEL

Początki biblijne. Powstanie współczesnego państwa. Ustrój polityczny 1 IZRAEL IZRAEL Początki biblijne Początki dziejów Izraela sięgają momentu, w którym do Kanaanu, połoŝonego po między Morzem Śródziemnym a Doliną Jordanu, dotarły koczownicze plemiona Izraelitów. Część z nich przybyła

Bardziej szczegółowo

JAPONIA NIEDOKOŃCZONY OBRAZ

JAPONIA NIEDOKOŃCZONY OBRAZ JAPONIA NIEDOKOŃCZONY OBRAZ Niepokojący tytuł wyzwaniem do podjęcia kolejnej próby opisu Japonii? Może i taką zachętę sugeruje. A tymczasem zawiera wybór wrażeń trzynastu osób, które odbyły duchową podróż

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Lepiarz. Grupa T3/W Nr indexu 33301 1. Hymn państwowy Īschī bilādī (Niech Ŝyje mój kraj)

Katarzyna Lepiarz. Grupa T3/W Nr indexu 33301 1. Hymn państwowy Īschī bilādī (Niech Ŝyje mój kraj) Hymn państwowy Īschī bilādī (Niech Ŝyje mój kraj) Niech Ŝyje mój kraj, unia naszych emiratów śyjący dla narodu Którego religią jest Islam, a przewodnikiem Koran Uczyniłem Cię silniejszym w imieniu Boga,

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje dla turystów

Ważne informacje dla turystów Ważne informacje dla turystów UWAGA! Biura pośredniczące w zawarciu umowy Agenci nie są uprawnione do składania jakichkolwiek zapewnień czy obietnic lub dokonywania uzgodnień odbiegających od treści podanej

Bardziej szczegółowo

Jacek Skarbek REIKI. klucz do serca

Jacek Skarbek REIKI. klucz do serca Jacek Skarbek REIKI klucz do serca Metoda naturalnego uzdrawiania i rozwoju duchowego Dla mojej - kroczącej równieŝ drogą reiki - córki Astrid Aby napisać tę ksiąŝkę, potrzebowałem duŝo cierpliwości i

Bardziej szczegółowo

2. Gospodarka tajlandii 9 2.1 Ogólna charakterystyka gospodarki 9 2.2 Prognoza koniunktury na 2006 i 2007 10

2. Gospodarka tajlandii 9 2.1 Ogólna charakterystyka gospodarki 9 2.2 Prognoza koniunktury na 2006 i 2007 10 PRZEDMOWA Tajlandia jest jednym z czterech najważniejszych partnerów gospodarczych Polski wśród krajów ASEAN. Wielkość obrotów dwustronnych po 7 miesiącach roku 2006 wyniosła około 260 mln USD, a polski

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku turystycznego Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Analiza rynku turystycznego Socjalistycznej Republiki Wietnamu Analiza rynku turystycznego Socjalistycznej Republiki Wietnamu Paulina Pastuszak Grupa ćwiczeniowa 1 Numer indeksu 36974 Rok I SUM 1 Spis treści Wstęp.... 3 I. Socjalistyczna Republika Wietnamu charakterystyka

Bardziej szczegółowo

2015/2016 WAŻNE INFORMACJE AKTUALNE CENY I INFORMACJE NA WWW.NECKERMANN.PL

2015/2016 WAŻNE INFORMACJE AKTUALNE CENY I INFORMACJE NA WWW.NECKERMANN.PL 170 PONIŻSZE INFORMACJE STANOWIĄ UZUPEŁNIENIE WARUNKÓW IMPREZ TURYSTYCZNYCH I PŁATNOŚCI NECKERMANN POLSKA Już od ponad 50 lat Neckermann organizuje najcenniejsze dla swoich Klientów dni w ciągu roku, kierując

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Poradnik dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje dla turystów

Ważne informacje dla turystów Ważne informacje dla turystów UWAGA! Biura pośredniczące w zawarciu umowy Agenci nie są uprawnione do składania jakichkolwiek zapewnień czy obietnic lub dokonywania uzgodnień odbiegających od treści podanej

Bardziej szczegółowo

LATO 2015 75 CO WARTO WIEDZIEĆ

LATO 2015 75 CO WARTO WIEDZIEĆ LATO 2015 75 CO WARTO WIEDZIEĆ Już od ponad 50 lat Neckermann organizuje najcenniejsze dla swoich klientów dni w ciągu roku, kierując się hasłem: Każdy klient jest zadowolonym klientem Neckermann to udany

Bardziej szczegółowo

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Front Cover Witamy w Oxfordshire Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Front Cover. Wielka Brytania od środka

Front Cover. Wielka Brytania od środka Front Cover Wielka Brytania od środka Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii - Wiadomości ogólne - Telefonowanie - Telefony komórkowe - Godziny otwarcia - Dni wolne od pracy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2.3.5. Adresy stron internetowych zawierających więcej informacji z powyŝszego zakresu 11

SPIS TREŚCI. 2.3.5. Adresy stron internetowych zawierających więcej informacji z powyŝszego zakresu 11 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Łotwie... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Łotwy... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL I. Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Redakcja skryptu: Paweł Przywara

TUTORIAL I. Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Redakcja skryptu: Paweł Przywara 1 TUTORIAL I Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania Redakcja skryptu: Paweł Przywara 2 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 ETYKIETA STUDENTA 5 ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA ZAJĘCIACH, CZYLI JAK KSZTAŁTOWAĆ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO INDONEZJI

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO INDONEZJI ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO INDONEZJI MONIKA JAŚKOWIEC GRUPA T1 TIR SUM DZIENNY AWF KRAKÓW 28 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE 1. WPROWADZENIE 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA INDONEZJI 1.2.

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

Przedstawicielstwo szkoły języka angielskiego na Malcie. www.angielskinamalcie.pl e-mail: ewa@angielskinamalcie.pl tel.

Przedstawicielstwo szkoły języka angielskiego na Malcie. www.angielskinamalcie.pl e-mail: ewa@angielskinamalcie.pl tel. Przedstawicielstwo szkoły języka angielskiego na Malcie www.angielskinamalcie.pl e-mail: ewa@angielskinamalcie.pl tel. 691 280 500 PODRĘCZNIK UCZESTNIKA KURSU W CLUBCLASS Witamy na wyspach maltańskich

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Grecji... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Grecji... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Marta Jarząbek Agnieszka Mitoraj-Hebel Katarzyna Sirak-Stopińska Barbara Zachodny Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Danii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Danii... 3 1.3. Święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony alarmowe i informacyjne...

Bardziej szczegółowo

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRZESTĘPCZOŚCI W OBIEGU ELEKTRONICZNYMI ŚRODKAMI PŁATNICZYMI

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRZESTĘPCZOŚCI W OBIEGU ELEKTRONICZNYMI ŚRODKAMI PŁATNICZYMI Projekt finansowany w ramach Programu Leonardo da Vinci PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140103 Projekt wymiany doświadczeń pomiędzy: Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Inspektoratem Głównym Policji Rumuńskiej

Bardziej szczegółowo

Mauritius. - analiza rynku turystycznego. Flaga Mauritiusa ma cztery kolory.

Mauritius. - analiza rynku turystycznego. Flaga Mauritiusa ma cztery kolory. Mauritius - analiza rynku turystycznego Flaga Mauritiusa ma cztery kolory. Czerwony to symbol walki o wolność i niepodległość. Niebieski jest Oceanem Indyjskim, na którym jest położona wyspa. Żółty jest

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o Holandii... 3. 1.1. Informacje geograficzne... 3. 1.2. Cechy charakterystyczne Holandii... 3

1. Informacje ogólne o Holandii... 3. 1.1. Informacje geograficzne... 3. 1.2. Cechy charakterystyczne Holandii... 3 SPIS TREŚCI HOLANDIA 1. Informacje ogólne o Holandii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Holandii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Ogólnopolski Istnieje od 2004 ISSN 1733-9561 Nr 3/2010 egzemplarz bezpłatny

Miesięcznik Ogólnopolski Istnieje od 2004 ISSN 1733-9561 Nr 3/2010 egzemplarz bezpłatny Miesięcznik Ogólnopolski Istnieje od 2004 ISSN 1733-9561 Nr 3/2010 egzemplarz bezpłatny Zapraszamy do zamieszczenia artykułów i informacji o swojej działalności na łamach naszego miesięcznika. Teksty i

Bardziej szczegółowo

PISMO OSIEDLOWE październik 2008 NR 25

PISMO OSIEDLOWE październik 2008 NR 25 PISMO OSIEDLOWE październik 2008 NR 25 OSIEDLA: im. B. KRZYWOUSTEGO JANA III SOBIESKIEGO PAWŁOWICE PSIE POLE-ZAWIDAWIE ZAKRZÓW ZGORZELISKO oraz KŁOKOCZYCE PRUSZOWICE RAMISZÓW Po cichu nadchodzi Hałas Po

Bardziej szczegółowo

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Joanna Polus Nr albumu: 208190 O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Praca magisterska na kierunku Zarządzanie w zakresie Marketing

Bardziej szczegółowo

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. BEZPIECZNE FINANSE SENIORA Andrzej Baranowski Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. Andrzej Baranowski

Bardziej szczegółowo