PUBLIC TENDER OFFER FOR THE SALE OF SHARES OF PHOENIX ENERGY a.s. (WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PHOENIX ENERGY a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUBLIC TENDER OFFER FOR THE SALE OF SHARES OF PHOENIX ENERGY a.s. (WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PHOENIX ENERGY a.s."

Transkrypt

1 PUBLIC TENDER OFFER FOR THE SALE OF SHARES OF PHOENIX ENERGY a.s. (WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PHOENIX ENERGY a.s.) TEMPLATES OF DOCUMENTS (WZORY DOKUMENTÓW) The Acceptance Notice to be submitted to the Agent (Wzór Oświadczenia o Przyjęciu Oferty) Document No. 1 (Dokument nr 1) Certificate of Deposit (Wzór świadectwa depozytowego) Document No. 2 (Dokument nr 2) Order form for the sale of Shares (Wzór zapisu na sprzedaż Akcji) Document No. 3 (Dokument nr 3) Instruction to block the Shares and place Sale Order (Wzór dyspozycji blokady i zlecenia sprzedaży Akcji) Document No. 4 (Dokument nr 4) Power-of-Attorney (Wzór pełnomocnictwa) Document No. 5 (Dokument nr 5) Power-of-Attorney for an entity acting as a depositary bank or entity managing non-proprietary securities (Wzór pełnomocnictwa dla podmiotu pełniącego funkcję banku depozytariusza lub podmiotu zarządzającego cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie) Document No. 6 (Dokument nr 6) Statement of an entity acting as a depositary bank or entity managing non-proprietary securities (Wzór oświadczenia podmiotu pełniącego funkcję banku depozytariusza lub podmiotu zarządzającego cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie) Document No. 7 (Dokument nr 7) Register of certificates of deposit to be confirmed (Wzór zestawienia świadectw depozytowych będących podstawą zapisów złożonych w terminie przyjmowania zapisów w ramach wezwania) Document No. 8 (Dokument nr 8) Information card (Wzór karty informacyjnej) Document No. 9 (Dokument nr 9)

2 Document No. 1 (Dokument nr 1) To: Minority Shareholders Photon Energy B.V. (Do: Minority Shareholders Photon Energy B.V. / Adresát: Minority Shareholders Photon Energy B.V.) In on (W / V) (Dnia /Dne). Name and Surname: (Imię i Nazwisko / Jméno a příjmení) Company: (Firma / Společnost) Address; Seat: (Adres; Siedziba / Adres; Sídlo) Postal code: Place: (Kod pocztowy / PSČ) (Miasto / Místo) Correspondence address: (Adres korespondencyjny / Korespondenční adresa) Phone: (Tel. / Tel.) ( / ) Type of person*: (Forma podmiotu / Subjekt) Identification number**: (Numer identyfikacyjny / Identifikační číslo) * 1 Domestic natural person (Polska osoba fizyczna / Domácí fyzická osoba), 2 Domestic legal person (Polski podmiot prawny / Domácí právnická osoba), 3 Other entity (Inny podmiot / Jiné), 4 Foreign individual (Zagraniczna osoba fizyczna / Zahraniční státní příslušník), 5 Foreign legal person (Zagraniczny podmiot prawny / Zahraniční právnická osoba) ** (PESEL) Personal Identification Number ((PESEL) Osobisty numer identyfikacyjny / (PESEL) Osobní identifikační číslo) / (REGON) Company Statistical Registration Number ((REGON) Statystyczny numer rejestracyjny spółki / (REGON) Statistické evidenční číslo) / Identity Card series and number (Numer i seria dowodu osobistego / Číslo osobního průkazu ) / Passport series and number (Numer i seria paszportu / Číslo pasu) / (KRS) Number of appropriated register ((KRS) Numer z właściwego rejestru / (KRS) / Číslo příslušného rejstříku) Price per Share: 0.01 euro (1 eurocent) (Cena za akcję / Cena za Akcii) Type of Shares: ordinary bearer shares (ISIN: CZ ) (Rodzaj akcji: akcje zwykłe na okaziciela (ISIN: CZ ) / Druh Akcie: kmenové akcie na majitele (ISIN: CZ )) Number of ordinary bearer shares offered for sale: (Liczba akcji zwykłych na okaziciela oferowanych na sprzedaż / Počet kmenových akcií na majitele nabízených k prodeji) (In words: ) (Słownie / Slovy) Information regarding a broker / bank in whose NDS account the shares were deposited (the Broker ): (Informacja o domu maklerskim / banku, na którego koncie KDPW zostały zdeponowane akcje ( Broker ) / Informace související s makléřem / bankovní ústav u jehož NDS účtu byly akcie uloženy ( Makléř ))

3 Broker Name: (Nazwa brokera / Jméno makléře) Broker s Participant Code and type of the NDS account on which the shares are deposited: (Kod uczestnictwa Brokera oraz typ konta KDPW, na którym akcje są zdeponowane / Makléřův účastnický kód a druh NDS účtu na němž jsou akcie uloženy) Unless otherwise defined herein, terms in this Acceptance Notice shall have the same meaning as defined in the Tender Offer (as defined below). (O ile nie zaznaczono inaczej, definicje w niniejszym Oświadczeniu o Przyjęciu Oferty należy rozumieć tak samo jak te zawarte w Wezwaniu, (zgodnie z definicją poniżej). / Pokud zde nebude uvedeno jinak, pojmy uvedené v tomto Oznámení o Přijetí budou vykládány stejně jako jsou vykládány v Návrhu (jak je definováno níže).) RE: Acceptance Notice (Dotyczy: Oświadczenia o Przyjęciu Oferty / Ve věci: Oznámení o Přijetí) I*, the undersigned, hereby: (Ja*, niżej podpisany, niniejszym / Já*, níže podepsaný, tímto) refer to the public tender offer of the Share Purchase Agreement made in accordance with section 183a of act no. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended, by Minority Shareholders Photon Energy B.V., a company incorporated under Dutch law, with its registered office at Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, The Netherlands, registered in the Dutch Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) under registration number , in relation to the ordinary bearer shares in certificate form of the nominal value of CZK 0.10 each (the Target Shares ) issued by Phoenix Energy a.s., with its registered office at Prague 2 Vinohrady, U Zvonařky 448/16, Postal Code , Identification No.: , registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, file no (the Tender Offer ). Unless expressly stated otherwise, all terms in this Acceptance Notice have the meaning ascribed to them in the Tender Offer. This Acceptance Notice shall be interpreted as an integral part of the Agreement. (nawiązując do publicznego wezwania na Umowę Zakupu Akcji przygotowanym zgodnie z paragrafem 183a ustawy n. 513/1991 Coll. czeskiego Kodeksu Handlowego, z późniejszymi zmianami, przez Minority Shareholders Photon Energy B.V., spółkę założoną pod prawem holenderskim, z siedzibą przy ul. Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN w Amsterdamie, Holandia, zarejestrowaną w holenderskiej Izbie Handlowej (Kamer van Koophandel) pod numerem , odnoszącym się do akcji zwykłych na okaziciela w formie certyfikatu o wartości nominalnej CZK 0.10 każda ( Akcje Przejmowane ) wyemitowane przez Phoenix Energy a.s., z siedzibą w Pradze 2 Vinohrady, ul. U Zvonařky 448/16, kod pocztowy , o numerze identyfikacyjnym: , zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, sygn ( Wezwanie ). O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie pojęcia w niniejszym Oświadczeniu o Przyjęciu Oferty mają znaczenie przypisane im w Wezwaniu. Niniejsze Oświadczenia o Przyjęciu Oferty powinno być interpretowane jako integralna część Umowy. / odkazuji na veřejný návrh smlouvy na odkoupení akcií učiněný na základě 183a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, učiněný Minority Shareholders Photon Energy B.V., společností založenou podle práva Nizozemského království, se sídlem na adrese Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nizozemské království, zapsanou u nizozemské obchodní komory (Kamer van Koophandel) pod registračním číslem , v souvislosti s kmenovými akciemi na majitele v nominální hodnotě 0,10 Kč za každou ( Cílové Akcie ) vydanými společností Phoenix Energy a.s., se sídlem na adrese Praha 2 Vinohrady, U Zvonařky 448/16, PSČ , IČO: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č ( Návrh ). Pokud není výslovně stanoveno jinak, všechny pojmy uvedené v tomto Oznámení o Přijetí mají význam jim přisouzený v Návrhu. Toto Oznámení o Přijetí bude vykládáno jako nedílná součást Smlouvy.) accept the Tender Offer and agree to sell and transfer to the Bidder the Target Shares (the Transferred Shares ) for the Purchase Price calculated in accordance with the Tender Offer (akceptuję warunki Wezwania oraz zgadzam się sprzedać i przenieść na Wzywającego Akcje Przejmowane ( Akcje Przenoszone ) za Cenę Nabycia obliczoną zgodnie z warunkami Wezwania./ přijímám Návrh a souhlasím s prodejem a převedením Cílových Akcií na Navrhovatele ( Převedené Akcie ) za Kupní Cenu spočítanou podle Návrhu.) agree that the Purchase Price for the Transferred Shares shall be paid to my money account supplementary to the securities account at the Broker (details above), unless the Purchase Price for the Transferred Shares will be settled by a set-off against the PENV Shares Price. I hereby declare that I will cover the costs of the money transfer and I agree that the Broker has got the right to deduct the costs of the money transfer from the Purchase Price (zgadzam się, aby Cena Nabycia za Akcje Przenoszone została zapłacona na mój rachunek pieniężny powiązany z moim rachunkiem papierów wartościowych akcji prowadzonym przez Brokera (jak powyżej), chyba, że Cena Nabycia za Akcje Przenoszone zostanie rozliczona w formie potrącenia z Ceną Akcji PENV. Niniejszym deklaruję, iż pokryję wszelkie koszty związane z przelewem środków pieniężnych oraz zgadzam się, aby Broker potrącił koszty transferu z Ceny Nabycia. /

4 souhlasím s tím, že Kupní Cena za Převedené Akcie bude vyplacena na můj peněžní účet doplňkový k účtu cenných papírů u makléře (detaily jsou uvedeny výše), ledaže by byla Kupní Cena vypořádána započtením proti Kupní Ceně akcií společnosti PENV. Prohlašuji zde, že uhradím poplatky za převod peněžních prostředků a souhlasím s tím, že má makléř právo odečíst poplatky za převod z převedené Kupní Ceny.) provide the Agent with the Certificate of Deposit (świadectwo depozytowe) together with the Acceptance Notice in the form attached to the Tender Offer as Schedule no. 2. The Certificate of Deposit shall be valid as of the date hereof until the earlier of the six months anniversary hereof or the settlement of the transfer of the Transferred Shares to the Bidder as envisaged by the Tender Offer. (przedkładam Agentowi Świadectwo Depozytowe łącznie z Oświadczeniem o Przyjęciu Oferty w formie zgodnej z Załącznikiem Nr 2 do Wezwania. Świadectwo Depozytowe powinno być ważne od dnia jego wystawienia przez co najmniej sześć miesięcy albo do dnia rozliczenia przeniesienia Akcji Przenoszonych na Wzywającego zgodnie z warunkami Wezwania, którykolwiek z tych dwóch nastąpi wcześniej. / poskytnu Zástupci Potvrzení o Uložení (świadectwo depozytowe) spolu s Oznámením o Přijetí v podobě přiložené k tomuto Návrhu jako Příloha č. 2. Potvrzení o Uložení bude platné ode dne v něm uvedeným do 6 měsíců nebo do vypořádání převodu Převáděných Akcií Navrhovateli, jak je předpokládáno v Návrhu.) provide the Agent with the Order that blocks the Transferred Shares and includes an irrevocable order to sell the Transferred Shares to the Bidder in the Tender Offer on the terms and conditions described therein, in the form attached to the Tender Offer as Schedule no. 3. The Order shall be valid as of the date hereof until the earlier of the six months anniversary hereof or the settlement of the transfer of the Transferred Shares to the Bidder as envisaged by the Tender Offer. (złożyć u Agenta Zlecenie, które zawiera blokadę Akcji Przenoszonych oraz nieodwołalne Zlecenie sprzedaży Akcji Przenoszonych Wzywającemu zgodnie z warunkami Wezwania, w formie zgodnej z formularzem stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Wezwania. Zlecenie powinno być ważne przez 6 miesięcy albo do dnia rozliczenia przeniesienia Akcji Przenoszonych na Wzywającego zgodnie z warunkami Wezwania, którykolwiek z tych dwóch nastąpi wcześniej. / poskytnu Zástupci Příkaz, který blokuje Převáděné Akcie a zahrnuje neodvolatelný příkaz prodat Převáděné Akcie Navrhovateli v Návrhu za podmínek v něm uvedených, v podobě přiložené k Návrhu jako Příloha č. 3. Příkaz bude platný ode dne v něm uvedeném do 6 měsíců nebo vypořádání převodu Převáděných Akcií Navrhovateli jak je předpokládáno v Návrhu.) I do not want to acquire shares in Photon Energy N.V, a company incorporated under Dutch law, with its registered office at Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, The Netherlands, registered in the Dutch Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) under registration number (registered under ISIN no: NL ) for the price calculated in accordance with the Tender Offer. (Nie jestem zainteresowany nabyciem akcji Photon Energy N.V, spółki prawa holenderskiego, z siedzibą przy ul. Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN w Amsterdamie, Holandia, zarejestrowanej w holenderskiej Izbie Handlowej (Kamer van Koophandel) pod numerem rejestracyjnym (o numerze ISIN: NL ) za cenę obliczoną zgodnie z Wezwaniem. / Prohlašuji, že nechci získat akcie ve společnosti Photon Energy N.V., založené podle práva Nizozemského království, se sídlem v Amsterdamu, na adrese Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN, Nizozemské království, zapsané v nizozemské obchodní komoře (Kamer van Koophandel) pod registračním číslem (registrované pod ISIN č.: NL ) za cenu vypočítanou v souladu s Návrhem.) The payment for the Transferred Shares shall be transferred on the account with the Broker. I agree to deduct the costs of transfer from the price paid for the Transferred Shares. (Płatność za Akcje Przenoszone ma być przelana na mój rachunek u Brokera. Zgadzam się na potrącenie kosztów transferu z ceny płaconej za Akcje Przenoszone. / I accept the offer and agree to acquire from the Bidder (in words: ) ordinary registered shares in Photon Energy N.V., a company incorporated under Dutch law, with its registered office at Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, The Netherlands,, registered in the the Dutch Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) ( PENV Shares ) under registration number under registration number (registered under ISIN no: NL ) for the offering price of EUR 0.01 (in words: one Euro cent) per one PENV Share. (Akceptuję ofertę i zgadzam się nabyć od Wzywającego (słownie: ) akcji zwykłych imiennych Photon Energy N.V., spółki prawa holenderskiego, z siedzibą przy ul. Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN w Amsterdamie, Holandia, zarejestrowanej w holenderskiej Izbie Handlowej (Kamer van Koophandel) ( Akcje PENV ) pod numerem rejestracyjnym (o numerze ISIN: NL ) za cenę oferowaną EUR 0.01 (słownie: jeden eurocent) za każdą Akcję PENV. / Přijímám návrh a souhlasím s nabytím od Navrhovatele (slovy: ) kmenových akcií ve společnosti Photon Energy N.V., společnosti založené podle práva Nizozemského království, se sídlem na adrese Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nizozemské království, zapsané u nizozemské obchodní komory (Kamer van Koophandel) ( Akcie PENV ) pod registračním číslem (registrované pod ISIN č,: NL ) za

5 Platba za Převáděné Akcie bude provedena na účet u makléře. Souhlasím s odečtením poplatků za převod z ceny zaplacené za Převáděné Akcie.) nabízenou cenu 0.01 Eur (slovy: jeden Euro cent) za jednu akcii PENV.) I agree that the Purchase Price for the Transferred Shares shall be settled by a set-off against PENV Shares Price. (Zgadzam się, aby Cena Nabycia za Akcje Przenoszone została rozliczona w drodze potrącenia z Ceną Akcji PENV. / Souhlasím, že kupní cena Cílových Akcií bude započtena proti ceně Akcií společnosti PENV.) I instruct the Bidder to execute and settle the transfer of PENV Shares to my securities account at the Broker, in accordance with the Tender Offer. (Zgadzam się, aby Wzywający przekazał Akcję PENV na mój rachunek papierów wartościowych prowadzony przez Brokera, zgodnie z warunkami Wezwania. / Pověřuji Navrhovatele k provedení a vypořádání převodu akcií PENV na můj účet cenných papírů u obchodníka s cennými papíry, v souladu s Návrhem.) I have read the investment memorandum published on PENV s website (at Investors Relations, link: and I accept its contents, as well as the terms and conditions contained therein. (Zapoznałem się z memorandum inwestycyjnym opublikowanym na stronie internetowej PENV (w dziale Relacje Inwestorskie, link: oraz akceptuję jego treść, jak również warunki w nim zawarte. / Přečetl jsem si investiční memorandum zveřejněné na internetových stránkách společnosti PENV (sekce Investors Relations, na: a souhlasím s jeho obsahem, stejně jako s v něm obsaženými podmínkami.) I undertake to maintain the securities account indicated above from the date of placing this Acceptance Notice until the completion of the settlement of transfer of PENV Shares. (Zobowiązuję się do utrzymania rachunku papierów wartościowych wskazanego powyżej od dnia złożenia niniejszego Oświadczeniem o Przyjęciu Oferty do zakończenia rozliczenia przeniesienia Akcji PENV. / Zavazuji se udržovat účet cenných papírů uvedený výše ode dne odeslání tohoto Oznámení o Přijetí do dokončení vypořádání převodu akcií společnosti PENV.) * Please cross out as appropriate (Prosimy o zaznaczenie właściwiej odpowiedzi / Prosím zakřížkujte podle vhodnosti) Confirm that the declarations and warranties set out in clause 7.5 of the Tender Offer are correct, true and valid. (Potwierdzam, że oświadczenia oraz gwarancje złożone w klauzuli 7.5 Wezwania są poprawne, prawdziwe oraz ważne. / Potvrzuji, že prohlášení a záruky uvedené v článku 7.5 Návrhu jsou správné, pravdivé a platné.) Name of the shareholder (Imię i nazwisko akcjonariusza /Jméno akcionáře) Officially verified signature (Potwierdzony podpis / úředně ověřený podpis)

6 * If you are in any doubt as to the action you should take, we recommend that you immediately seek your own personal financial advice from your stockbroker, bank manager, solicitor, accountant or other independent financial adviser who is an appropriately authorised independent financial adviser. (Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie działań, które zamierzasz wykonać, radzimy abyś niezwłocznie skonsultował się ze swoim osobistym maklerem, doradcą bankowym, prawnikiem, księgowym lub innym niezależnym doradcą finansowym, który jest uprawniony do udzielania takiej porady. / Pokud mate jakékoli pochybnosti, jakou volbu provést, doporučujeme ihned vyhledat odbornou pomoc u vašeho obchodníka s cennými papíry, bankovního poradce, advokáta, účetního nebo jiného nezávislého finančního poradce, který je odpovídajícím způsobem autorizován jako nezávislý finanční poradce.)

7 Document No. 2 (Dokument nr 2)... place, date (miejscowość, data / místo, datum) CERTIFICATE OF DEPOSIT NO.... (ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE NR / ČÍSLO POTVRZENÍ O ULOŽENÍ) name of the institution issuing Certificate of Deposit (nazwa podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowego / údaje vlastníka akcií: jméno, příjmení a adresa) with its registered office in (z siedzibą w / se sídlem v) data of the owner of the shares: name, surname and address (siedziba podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe wraz z adresem / údaje vlastníka akcií: jméno, příjmení a adresa) confirms that in National Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) on its deposit account: (stwierdza, że w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. na swoim koncie depozytowym / potvrzuje, že v národním depozitáři cenných papírů (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) na jeho vkladový účet) name of the brokerage house or custodian bank (nazwa domu maklerskiego lub banku depozytariusza / jméno brokerské společnosti nebo depozitáře) participation type code and entity account identifier: (Kod uczestnictwa oraz typ i identyfikator konta KDPW, na którym akcje są zdeponowane / Účastnický kód a identifikátor účtu entity)... there is.. of shares (in words: (znajduje się / je) (akcji (słownie / akcií (slovy)...) number of shares (liczba akcji / počet akcií) of ordinary bearer shares of Phoenix Energy a.s. with a nominal value of CZK 0.10 and ISIN code CZ (the Shares ), whose owner is (zwykłych na okaziciela spółki Phoenix Energy a.s., o wartości nominalnej CZK 0,10 każda oznaczonych kodem ISIN CZ , zwanych dalej Akcjami, których właścicielem jest / kmenových akcií na majitele společnosti Phoenix Energy a.s. s nominální hodnotou 0.10,- Kč a ISIN kód CZ ( Akcie ), jejíchž majitelem je)... name and surname/ name of the owner of the Shares (imię i nazwisko/nazwa posiadacza Akcji / jméno a příjmení/ jméno vlastníka Akcií) address: (adres / adresa) address/headquarters of the owner of the account (adres/siedziba posiadacza Akcji / adresa/ústředí vlastníka účtu) identification number PESEL/REGON (nr PESEL/REGON / identifikační číslo PESEL/REGON) series and number of ID: (seria i nr dokumentu tożsamości / série a číslo průkazu totožnosti)

8 series and number of ID (seria i numer dokumentu tożsamości / série a číslo průkazu totožnosti) Certificate of deposit is issued for the purpose of certifying the ownership of the Shares deposited on the securities account in (Świadectwo depozytowe zostało wydane w celu poświadczenia stanu posiadania Akcji zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych w / Potvrzení o uložení je vydán se záměrem potvrzení vlastnictví Akcií uložených na účtu cenných papírů v) name of the brokerage house or custodian bank (nazwa domu maklerskiego/ banku depozytariusza prowadzącego rachunek / jméno brokerské společnosti nebo depozitáře) And in purpose of submitting irrevocable sale order of the Shares Purchase Tender Offer announced on April by Minority Shareholders Photon Energy B.V. The Shares, are blocked and will not be the subject of trading until the settlement of the sale transaction for Minority Shareholders Photon Energy B.V. This Certificate of Deposit shall be valid by the date of the transaction settlement but no later than by the end of the day May (oraz złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży powyższych Akcji, zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 12 kwietnia 2013 r. przez Minority Shareholders Photon Energy B.V. wezwania na sprzedaż Akcji. Akcje, na które wystawione zostało świadectwo pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu do dnia rozliczenia transakcji ich sprzedaży na rzecz Minority Shareholders Photon Energy B.V. Termin ważności świadectwa depozytowego upływa w dniu rozliczenia transakcji, nie później jednak, niż na koniec dnia 17 maja 2013 r. / A se záměrem předložení neodvolatelného prodejního příkazu veřejné nabídky koupě akcií zveřejněné dne 12.dubna 2013 společností Minority Shareholders Photon Energy B.V. Akcie jsou blokovány a nebudou předmětem obchodování do vypořádání obchodní transakce pro společnost Minority Shareholders Photon Energy B.V. Toto potvrzení o uložení je platné do dne vypořádání transakce, ale ne později než do konce dne 17.května 2013.) We hereby confirm that: (Ponadto oświadczamy, że / Tímto potvrzujeme, že) the Shares of Phoenix Energy a.s., which this Certificate of Deposit concern, are blocked in accordance to the instruction to block the Shares submitted by above mentioned shareholder, (Akcje spółki Phoenix Energy a.s., o których mowa w niniejszym świadectwie depozytowym zostały zablokowane zgodnie z dyspozycją blokady złożoną przez wyżej wymienionego akcjonariusza, / Akcie společnosti Phoenix Energy a.s., kterým se toto potvrzení o uložení zabývá, jsou blokovány v souladu s instrukcí zablokovat Akcie předložené výše zmíněným akcionářem.) the Shares of Phoenix Energy a.s., which this Certificate of Deposit concern, are freely transferable and free from any encumbrances besides the ones enumerated in this Certificate of Deposit. (Akcje spółki Phoenix Energy a.s., o których mowa w niniejszym świadectwie depozytowym nie mają żadnych ograniczeń w przenoszeniu praw, jak również nie ustanowiono na nich żadnych obciążeń poza wymienionymi w treści niniejszego świadectwa depozytowego. / Akcie společnosti Phoenix Energy a.s., kterých se toto potvrzení o uložení týká, jsou volně převoditelné a bez břemen kromě těch, které jsou zmíněny v tomto potvrzení o uložení.) name and address of the registered office of the issuer (podpis i pieczęć pracownika wystawiającego świadectwo depozytowe / jméno a adresa sidle emitenta) stamp of the issuer (pieczęć podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe / razítko emitenta) Phone number of the person issuing the Certificate of Deposit: (Numer telefonu do osoby wystawiającej świadectwo depozytowe / Faxové číslo entity vydávající potvrzení o uložení)

9 Fax number of the entity issuing the Certificate of Deposit:. (Numer faksu do podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe / Faxové číslo entity vydávající potvrzení o uložení)

10 Document No. 3 (Dokument nr 3) Number of the form (Nr zapisu /Číslo formuláře) To be filled out by KBCPS employee (wypełnia pracownik POK KBCSP / k vyplnění pracovníkem KBCPS) / ORDER FORM FOR SALE ORDINARY BEARER SHARES OF PHOENIX ENERGY A.S. FOR MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY BV (ZAPIS NA SPRZEDAŻ AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SPÓŁKI PHOENIX ENERGY A.S. NA RZECZ MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY BV / OBJEDNACÍ LIST K PRODEJI BĚŽNÝCH KMENOVÝCH AKCIÍ SPOLEČNOSTI PHOENIX ENERGY A.S. SPOLEČNOSTI MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY BV) This document is an irrevocable sale order of ordinary bearer shares of PHOENIX ENERGY A.S. for Minority Shareholders Photon Energy B.V., of the nominal value of 0.10 CZK (ISIN code CZ ,), hereinafter called the Shares in public tender offer to sell the Shares, announced on April by Minority Shareholders Photon Energy B.V. by intermediary of KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. (Niniejszy dokument stanowi nieodwołalny zapis na sprzedaż, na rzecz Minority Shareholders Photon Energy B.V., akcji zwykłych na okaziciela spółki PHOENIX ENERGY A.S., o wartości nominalnej 0,10 koron czeskich (kod ISIN: CZ , zwanych dalej Akcjami, w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji ogłoszonego w dniu 12 kwietnia 2013 r. przez Minority Shareholders Photon Energy B.V. za pośrednictwem KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce./ Tento dokument je neodvolatelným objednacím listem běžných kmenových akcií společnosti PHOENIX ENERGY A.S. společností Minority Shareholders Photon Energy B.V., s nominální hodnotou 0.10,- Kč (kód ISIN: CZ ), (dále jen Akcie) veřejného návrhu prodeje Akcií, zveřejněného dne 12.dubna 2013 společností Minority Shareholders Photon Energy B.V. zprostředkovatelem KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.) Surname (name) (Nazwisko (Nazwa) / Příjmení (jméno)) Name (Imię / Jméno) Address; headquaters:... (Adres; Siedziba / Adresa; ústředí)...post al code, locality, street, number of the building and flat (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr dom / poštovní směrovací číslo,lokalita, ulice, číslo domu a bytu) Phone number... (Nr telefonu / Telefonní číslo) Correspondence address: (Adres do korespondencji / Korespondenční adresa)...post al code, locality, street, number of the building and flat (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr dom / poštovní směrovací číslo,lokalita, ulice, číslo domu a bytu) ID (Dokument tożsamości / Průkaz totožnosti) REGON (PESEL / PESEL) series number (seria / série) (numer / číslo) identification of a person:* (Rodzaj osoby / Identifikace osoby) * 1 Resident natural person (Rezydent osoba fizyczna / občan fyzická osoba), 2 Resident legal person (Rezydent osoba prawna / občan právní osoba), 3 Entity not being a legal person (Podmiot nieposiadający osobowości prawnej / entita, která není právní osobou), 4 Nonresident natural person (Nierezydent osoba fizyczna / fyzická osoba, která není místní), 5 Nonresident legal person (Nierezydent osoba prawna / právní osoba, která není místní) Price of one Share: (Cena jednej akcji / Cena jedné Akcie) 0.01 euro (in words: one eurocent) (słownie / slovy: jeden Euro cent)

11 Number of Shares offered:.. (in words:.) (Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży / Počet nabídnutých Akcií) (słownie / slovy) Please, cross out as appropriate: (Prosimy zaznaczyć właściwą dyspozycję / Prosím, vhodné zaškrtněte) I do not want to acquire shares in Photon Energy N.V, a company incorporated under Dutch law, with its registered office at Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, The Netherlands, registered in the Dutch Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) under registration number for the price calculated in accordance with the public tender offer. (Nie chcę otrzymać w zamian za Akcje akcji zwykłych Photon Energy N.V., spółki prawa holenderskiego, z siedzibą w Amsterdamie, ul. Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Holandia, wpisanej do rejestru w Holenderskiej Izbie Handlowej (Kamer van Koophandel) pod numerem za cenę obliczoną zgodnie z zasadami opisanymi w wezwaniu. / Prohlašuji, že nechci získat akcie ve společnosti Photon Energy N.V., založené podle práva Nizozemského království, se sídlem v Amsterdamu, na adrese Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN, Nizozemské království, zapsané v nizozemské obchodní komoře (Kamer van Koophandel) pod registračním číslem za cenu vypočítanou v souladu s veřejným návrhem.) The payment for the shares shall be transferred on the account in the entity, where the sale order has been placed. I agree to deduct the costs of transfer from the price paid for the Shares. I accept the offer and agree to acquire in exchange for the Shares, the ordinary registered shares in Photon Energy N.V., a company incorporated under Dutch law, with its registered office at Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, The Netherlands, registered in the Dutch Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) ( PENV Shares ) under registration number for the price calculated in accordance with the public tender offer. (Zgadzam się na otrzymanie w zamian za Akcje akcji zwykłych imiennych Photon Energy N.V., spółki prawa holenderskiego, z siedzibą w w Amsterdamie, ul. Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Holandia, wpisanej do rejestru w Holenderskiej Izbie Handlowej (Kamer van Koophandel) pod numerem ( Akcje PENV ) za cenę obliczoną zgodnie z zasadami opisanymi w wezwaniu. / Přijímám návrh a souhlasím s nabytím běžných registrovaných akcií ve společnosti Photon Energy N.V., založené podle práva Nizozemského království, se sídlem v Amsterdamu, na adrese Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN, Nizozemské království, zapsané v nizozemské obchodní komoře (Kamer van Koophandel) pod registračním číslem ( Akcie PENV ) za cenu vypočítanou v souladu s veřejným návrhem výměnou za Akcie.) (Proszę o przekazanie zapłaty za Akcje na rachunek podmiotu, w którym zostało złożone zlecenie sprzedaży Akcji i zgadzam się na potrącenie z ceny kosztów przelewu. / I agree that the Purchase Price for the Transferred Shares shall be settled by a set-off against PENV Shares price. Platba za akcie by měla být převedena na účet entity, kde byl dán příkaz k prodeji. Souhlasím s odečtením nákladů za převod z ceny zaplacené za Akcie.) (Wyrażam zgodę, aby cena za Akcje PENV została potrącona z ceny Akcji. / Souhlasím, že kupní cena Cílových Akcií bude započtena proti ceně Akcií společnosti PENV.) I order to execute and settle the transfer of PENV Shares to my securities account. (Zlecam wykonanie transferu Akcji PENV na mój rachunek papierów wartościowych. / Přikazuji provést a vypořádat převod Akcií PENV na můj účet cenných papírů.)

12 Information on the entity where the shares are deposited: (Informacje dotyczące podmiotu, na którego koncie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Akcje zostały zdeponowane / Informace o entitě kde jsou uloženy akcie) Name of the entity: (Nazwa Podmiotu / Jméno entity)... Participation type code and entity account identifier: (Nr konta KDPW, na którym Akcje są zdeponowane / Účastnický druh kódu a identifikátor účtu entity) Statement of the person submitting the order (Oświadczenie osoby zapisującej się na sprzedaż Akcji / Prohlášení osoby podávající návrh) I, signed below, hereby confirm that: (Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że / Já, níže podepsaný, tímto potvrzuji že) 1. I acknowledged the content of the public tender offer for subscribing for sale of the Shares of Phoenix Energy A.S. for Minority Shareholders Photon Energy BV. (Zapoznałem/-am się z treścią wyżej wymienionego publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji spółki Phoenix Energy A.S. na rzecz Minority Shareholders Photon Energy BV i akceptuję warunki w nim określone. / Přijímám obsah veřejné nabídky schvalující prodej Akcií Phoenix Energy a.s. společnosti Minority Shareholders Photon Energy BV.) 2. The offered Shares under this form are not pledged and are free from any encumbrances and rights of third persons. (Oferowane do sprzedaży Akcje, objęte niniejszym zapisem, nie są obciążone zastawem oraz żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich. / Nabízené Akcie uvedené v tomto dokumentu nejsou v zástavě a nejsou zatíženy žádnými břemeny a právy třetích osob.) 3. I agree on processing my personal data in the scope necessary to perform all activities related to the Tender Offer. Moreover, I am aware of my right to have access to my data and the right to rectify these data. (Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z wezwaniem. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania. / Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu pro provedení všech činností souvisejících s veřejnou nabídkou. Navíc jsem si vědom svého práva mít přístup k mým údajům a opravit je.) signature of the person submitting the form (podpis osoby składającej zapis / podpis osoby předkládající tento dokumentu) stamp of the person accepting the form (pieczątka przyjmującego zapis / razítko osoby přijímající tento dokuments) place and date of accepting the form (data i miejsce przyjęcia zapisu / místo a datum přijímajícího tento document) In case of the entity, please provide the representation documents. (W przypadku jednostek organizacyjnych, prosimy o wykazanie uprawnienia do reprezentowania podmiotu. / V případě entity, poskytněte prosím příslušné dokumenty.)

13 Document No. 4 (Dokument nr 4) stamp of the person accepting the order (pieczęć podmiotu przyjmującego dyspozycję) place, date (miejscowość, data) INSTRUCTION TO BLOCK THE SHARES AND PLACE IRREVOCABLE SALE ORDER ON THE ORDINARY BEARER SHARES OF PHOENIX ENERGY A.S. (DYSPOZYCJA BLOKADY ORAZ NIEODWOŁALNE ZLECENIE SPRZEDAŻY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SPÓŁKI PHOENIX ENERGY A.S.) With reference to the public tender offer for the ordinary bearer shares of PHOENIX ENERGY A.S. with the nominal value of 0.10 CZK, hereinafter referred to as the Shares, announced on April 12, 2013 by MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY B.V. acting via intermediary of KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, I hereby instruct to block the Shares held on my securities account, pointed below. (W związku z ogłoszonym w dniu 12 kwietnia 2013 r. przez MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY B.V. za pośrednictwem KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, publicznym wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 koron czeskich spółki PHOENIX ENERGY A.S., zwanych dalej Akcjami, niniejszym składam dyspozycję blokady posiadanych przeze mnie Akcji na moim rachunku papierów wartościowych wskazanym poniżej.) Name and surname / Company name:... (Imię i nazwisko/nazwa) Name and surname / Company name (imię i nazwisko/nazwa) Identification number PESEL/REGON... (nr PESEL/REGON) Identification number PESEL/REGON (nr PESEL/REGON) Series and number of ID:... (Seria i nr dokumentu tożsamości) Number of Shares: (Liczba Akcji) Series and number of ID (seria i nr dokumentu tożsamości) In words:... (Słownie) ISIN code: (Kod ISIN) CZ Name of the entity, on whose account Shares are deposited with the Polish NDS:... (Nazwa podmiotu, na którego koncie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Akcje są zdeponowane)... Securities account number:.. (Nr rachunku papierów wartościowych / Expiry date of the blockade: on May 17, (Termin ważności blokady) (do dnia 17 maja 2013 r włącznie) In addition, I request to issue the Certificate of Deposit stating the number of Shares included in the blockade. (Ponadto proszę o wydanie świadectwa depozytowego z oznaczeniem liczby zablokowanych Akcji). Hereby, I submit an irrevocable sale order on Shares (as described above), at the price of 0.01 EUR per share to be sold to MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY B.V. with the expiry date on 17 May 2013 inclusive, under conditions described in the Public Tender Offer announced on April 12, 2013 by MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY B.V. (Niniejszym składam nieodwołalne zlecenie sprzedaży wyżej oznaczonych Akcji, po cenie 0,01 EUR za jedną Akcję na rzecz MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY B.V. z terminem ważności zlecenia do 17 maja 2013 r. włącznie na warunkach określonych w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż Akcji ogłoszonym przez MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY B.V. w dniu 12 kwietnia 2013 r.)

14 Expiry date of the sale order: (Data ważności zlecenia sprzedaży) on 17 May 2013 inclusive do dnia 17 maja 2013 r. włącznie. I authorize the broker / bank to pass on the information concerning the Shares blocked and included in the sale order to the KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. (Upoważniam dom maklerski/bank do przekazania do KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce informacji dotyczących Akcji objętych niniejszą blokadą i zleceniem sprzedaży.) STATEMENT OF THE SHAREHOLDER (Oświadczenie Akcjonariusza) I confirm that I have been informed, the sale order will be executed only under the condition that I place the sale order on the abovementioned number of Shares in one of the Outlet of KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, as listed on the website of KBC Securities by May 15, 2013 inclusive. (Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że zlecenie sprzedaży zostanie zrealizowane pod warunkiem dokonania przeze mnie zapisu na sprzedaż wskazanej powyżej liczby Akcji w jednym z Punktów Obsługi Klientów KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, wymienionych na stronie internetowej KBC Securities do dnia 15 maja 2013 r. włącznie.) Date and signature of the Client (data i podpis Klienta) Date of acceptance of the blockade and the sale order, stamp and signature of the person accepting the forms (data przyjęcia dyspozycji blokady, zlecenia sprzedaży, pieczęć i podpis upoważnionego pracownika przyjmującego dyspozycję)

15 Document No. 5 (Dokument nr 5 / Dokument č. 5) POWER-OF-ATTORNEY (PEŁNOMOCNICTWO / PLNÁ MOC) I / We*, signed below:... (Ja/My* niżej podpisany/-i/ Já/ My níže podepsaný/-í)... name and surname, address / Company name, seat (imię i nazwisko, adres/ nazwa, siedziba / jméno a příjmení, bydliště/ název, sídlo) ID series and number / Passport series and number / Number of appropriate register:... (numer dowodu osobistego/ paszportu/ numer rejestru / série a číslo průkazu totožnosti/ pasu/ příslušného rejstříku*) hereby authorise... (niniejszym udzielam/-y pełnomocnictwa/ tímto zplnomocňuji/-eme)... name and surname, address / Company name, seat (imię i nazwisko, adres / nazwa, siedziba / jméno a příjmení, bydliště / název, sídlo) Identified with ID / passport / the extract from the register No.* (legitymującemu się dowodem osobistym/ paszportem/wypisem z rejestru nr* / prokazující/ho se průkazem totožnosti/ pasem/ výpisem z příslušného rejstříku č.*) to perform activities required and related to the Public Tender Offer for ordinary bearer shares of PHOENIX ENERGY A.S. of the nominal value of 0.10 CZK (ISIN code: CZ ), hereinafter called the Shares, announced on April 12, 2013 by MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY B.V. acting via intermediary of KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. (do wykonania czynności związanych z odpowiedzią na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela spółki PHOENIX ENERGY A.S. o wartości nominalnej 0,10 CZK każda (kod ISIN: CZ ), zwanych dalej Akcjami, ogłoszone przez MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY B.V. w dniu 12 kwietnia 2013 r. za pośrednictwem KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. / k provádění činností týkajících se reakce na veřejný návrh smlouvy na odkoupení kmenových akcií na majitele společnosti PHOENIX ENERGY a.s. o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (kód ISIN: CZ ), dále jen Akcie, oznámený dne 12. dubna 2013 společností MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY B.V. prostřednictvím zprostředkovatele KBC Securities NV (Akciová Společnost) Pobočka v Polsku) This power of attorney is valid until , and includes: (Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do dnia r. i obejmuje / Tato plná moc je platná do a zahrnuje) - Empowerment to block the Shares for the period ending on 17 May 2013, inclusive,... (in words:...) Shares held on my/our* security account No... run by....., (umocowanie do zablokowania na okres do dnia 17 maja 2013 r. włącznie... (słownie:...) Akcji znajdujących się na moim/naszym* rachunku papierów wartościowych nr... prowadzonym przez..., / zmocnění k zablokování Akcií do 17. května 2013, včetně,... (slovy:...) uložených na mém/ našem účtě cenných papírů č.... vedeném u...,) - empowerment to submit the Sale Order on the above-mentioned Shares, at the price of 0.01 EUR per share to MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY B.V. with the expiry date on May 17, 2013, (umocowanie do złożenia zlecenia sprzedaży ww. Akcji z ceną 0.01 EUR za jedną Akcję na rzecz MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY B.V. z datą ważności do dnia 17 maja 2013 r., / zmocnění k předložení Příkazu k Prodeji výše uvedených Akcií, o jmenovité hodnotě 0.1 EUR za jednu Akcii, společnosti MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY B.V. s datem vypršení 17. května 2013)

16 - empowerment to collect the Certificate of Deposit issued for the above-mentioned Shares, (umocowanie do odbioru świadectwa depozytowego wystawionego na ww. Akcje / zmocnění ke shromažďování Potvrzení o Uložení vydaných pro výše uvedené Akcie), - empowerment to sign the Acceptance Notice, submit the Certificate of Deposit and place a sale order on the abovementioned Shares with KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, (umocowanie do złożenia Oświadczenia o Przyjęciu Oferty oraz świadectwa depozytowego i dokonania zapisu na sprzedaż ww. Akcji w KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, / zmocnění k podpisu Oznámení o Přijetí, předložení Povrzení o Uložení a vydání příkazu k prodeji výše zmíněných Akcií vedených u KBC Securities N.V. (Akciová Společnost) pobočka v Polsku,) - empowerment to collect the extract from the register run by KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, (umocowanie do odebrania wyciągu z rejestru prowadzonego przez KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, / zmocnění k pořízení výpisu z rejstříku vedeného KBC Securities N.V. (Akciová Společnost) pobočka v Polsku)... Date and signature of the person giving the power of attorney (data i podpis udzielającego pełnomocnictwa / datum a podpis osoby udělující plnou moc) I confirm the authenticity of the signature above. (potwierdzam autentyczność powyższego podpisu / potvrzuji pravost výše uvedeného podpisu)... Stamp and legible signature of the employee of the broker running the securities account for the person giving the power of attorney or a public notary. (pieczęć i czytelny podpis pracownika podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych dla osoby udzielającej pełnomocnictwa lub notariusza / razítko a čitelný podpis zaměstnance obchodníka s cennými papíry u něhož je veden účet s cennými papíry pro osobu udělující plnou moc nebo notáře) * delete as appropriate (niepotrzebne skreślić / nehodící se škrtněte)

17 Document No. 6 (Dokument nr 6) POWER-OF-ATTORNEY (PEŁNOMOCNICTWO) I / We*, signed below:... (Ja/My* niżej podpisany/-i)... Principal: name and surname, address/company name, seat (Mocodawca: imię i nazwisko, adres/ nazwa, siedziba) ID series and number / Passport series and number / Number of appropriate register:... (numer dowodu osobistego/ paszportu/ numer rejestru*) hereby authorise... (niniejszym udzielam/ -y pełnomocnictwa)... Name and seat of the custodian bank / entity managing, on contractual basis, the third parties portfolio of securities* (nazwa i siedziba banku depozytariusza/ podmiotu zarządzającego cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie* ) To represent our company in proceedings related to the Public Tender Offer for the ordinary bearer shares of PHOENIX ENERGY A.S. of the nominal value of 0.10 CZK (ISIN code: CZ ), hereinafter referred to as the Shares, announced on April 12, 2013 by MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY B.V. acting via intermediary of KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. do reprezentowania naszej spółki w odpowiedzi na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela spółki PHOENIX ENERGY A.S. o wartości nominalnej 0,10 CZK każda (kod ISIN: CZ ), zwanych dalej Akcjami, ogłoszone przez MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY B.V. w dniu 12 kwietnia 2013 r. za pośrednictwem KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. This power of attorney is valid until , and includes: (Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do dnia r. i obejmuje) - Empowerment to block for the period ending on 17 May 2013, inclusive,... (in words:...) Shares held on my/our* securities account No... run by....., (umocowanie do zablokowania na okres do dnia 17 maja 2013 r. włącznie... (słownie:...) Akcji znajdujących się na moim/naszym* rachunku papierów wartościowych nr... prowadzonym przez...,) - empowerment to submit the Sale Order on the above-mentioned Shares at the price of 0.01 EUR per share to be sold to MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY B.V. with an expiry date on May 17, 2013, (umocowanie do złożenia zlecenia sprzedaży ww. Akcji z ceną 0,01 EUR za jedną Akcję na rzecz MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY B.V. z datą ważności do dnia 17 maja 2013 r.) - empowerment to collect the Certificate of Deposit issued for the above-mentioned Shares, (umocowanie do odbioru świadectwa depozytowego wystawionego na ww. Akcje), - empowerment to execute the Acceptance Notice in the course of the Tender Offer, to submit the Certificate of Deposit and to place a sale order on the abovementioned Shares with KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, (umocowanie do złożenia Oświadczenia o Przyjęciu Oferty oraz świadectwa depozytowego i dokonania zapisu na sprzedaż ww. Akcji w KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce,) - empowerment to receive the statement from the register run by KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, (umocowanie do odebrania wyciągu z rejestru prowadzonego przez KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.) *delete as appropriate (niepotrzebne skreślić)... Date and signature of the authorized persons (data i podpisy upoważnionych osób)

18 Document No. 7 (Dokument nr 7) DECLARATION (OŚWIADCZENIE) We, signed below, acting on behalf and for the benefit of: (My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz)... Name of the custodian bank / entity managing, on contractual basis, the third parties portfolio of securities (nazwa banku depozytariusza / podmiotu zarządzającego cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie) with its registered office at (hereinafter referred to as Principal ), acting as custodian bank / entity managing, on contractual basis*, for the benefit of, the third parties portfolio of securities: (z siedzibą w... (zwanego dalej Mocodawcą ), pełniącego funkcję banku depozytariusza / podmiotu zarządzającego cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie* na rzecz)..., name and surname, address/name, seat (imię i nazwisko, adres/ nazwa, siedziba) (hereinafter referred to as the Client ), in connection with the Public Tender Offer (hereinafter referred to as the Tender Offer ) for the ordinary bearer shares of PHOENIX ENERGY A.S. of the nominal value of 0.10 CZK hereinafter referred to as the Shares ) announced on April 12, 2013 by MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY B.V., hereby declare that: (zwanego dalej Klientem ), w związku z ogłoszonym w dniu 12 kwietnia 2013 r. przez MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY B.V. publicznym wezwaniem (zwanym dalej Wezwaniem ) do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela spółki PHOENIX ENERGY A.S. o wartości nominalnej 0,10 CZK każda (zwanych dalej Akcjami ), niniejszym oświadczamy, iż: 1. The Principal is duly authorised to act on behalf and for the benefit of the Client; (Mocodawca jest należycie umocowany do działania w imieniu i na rzecz Klienta) 2. The Principal has the appropriate powers of attorney or instructions concerning the Shares, subject to the Tender Offer, held on the Client s securities account, to submit documents as specified in the procedure for responding to the Tender Offer for the Shares, announced by MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY B.V. acting via intermediary of KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, in particular to: (Mocodawca posiada stosowne pełnomocnictwa lub instrukcje dotyczące Akcji będących przedmiotem Wezwania, znajdujących się na rachunku Klienta, w zakresie składania dokumentów określonych w procedurze odpowiedzi na Wezwanie ogłoszone przez MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY B.V. do zapisywania się na sprzedaż Akcji za pośrednictwem KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, w szczególności) a) establish a blockade on... Shares for the period ending on 17 May 2013, inclusive; (ustanowienia blokady... Akcji na okres do dnia 17 maja 2013 r. włącznie); b) submit the sale order on the above-mentioned Shares at the price of 0.01 EUR per share to be sold to MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY B.V. with the expiry date on May 17, 2013; (umocowanie do złożenia zlecenia sprzedaży ww. Akcji z ceną 0,01 EUR za jedną Akcję na rzecz MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY B.V. z datą ważności do dnia 17 maja 2013 r.); c) submit the Acceptance Notice for the Tender Offer and the Certificate of Deposit and to place the sale order on the abovementioned Shares to be sold to MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY B.V. in the course of the Tender Offer; (złożenia Oświadczenia o Przyjęciu Oferty oraz świadectwa depozytowego i dokonania zapisu na sprzedaż ww. Akcji na rzecz MINORITY SHAREHOLDERS PHOTON ENERGY B.V. w ramach ogłoszonego Wezwania); d) receive a statement confirming the entry into the register, run by KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, of previously placed subscriptions/orders; (odebrania wyciągu potwierdzającego wpisanie do rejestru prowadzonego przez KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce uprzednio złożonego zapisu);

19 3. Powers of the attorney or instructions, mentioned above, have been issued by the person authorized to represent the Client; (Pełnomocnictwa lub instrukcje, o których mowa powyżej, zostały wydane przez osobę umocowaną należycie do reprezentowania Klienta); 4. The Principal shall be liable for any damages arising in connection with subscriptions placed on behalf of the Client, particularly due to incorrect identification of the Client, the lack of empowerment of the person submitting abovementioned instructions, or the lack of empowerment of the Principal to represent the Client. (Mocodawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w związku ze złożeniem zapisu w imieniu Klienta, związane w szczególności z niewłaściwą identyfikacją Klienta, brakiem umocowania osoby składającej instrukcje, o których mowa powyżej lub brakiem umocowania Mocodawcy do działania w imieniu Klienta.); At the same time we declare that the Principal authorize to act on his/her behalf to the extent specified in clause 2 of this statement: (Jednocześnie oświadczamy, że Mocodawca upoważnia do działania w swoim imieniu w zakresie wskazanym w pkt. 2 niniejszego oświadczenia)... name and surname (imię i nazwisko)... address (adres zamieszkania)... Series and number of ID and identification number PESEL (seria, nr dokumentu tożsamości oraz PESEL) On behalf of the Principal: (W imieniu Mocodawcy)... Signature, name and surname, position (podpis, imię i nazwisko, stanowisko)... Signature, name and surname, position (podpis, imię i nazwisko, stanowisko) * niepotrzebne skreślić (delete as appropriate)

20 Document No. 8 (Dokument nr 8) KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce ul. Chmielna 85/87, Warszawa faks Register of Certificates of Deposit to be confirmed of..., 2013 (Zestawienie świadectw depozytowych będących podstawą zapisów na sprzedaż akcji spółki PHOENIX ENERGY A.S. złożonych w KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w) Polsce w dniu r.) To be confirmed by:... Code in KDPW:... (Do potwierdzenia przez) outlet/ broker / custodian bank (Kod w KDPW) (biuro/dom maklerski/bank depozytariusz) Lp. 1 Name and surname/ Shareholder s name (Imię i nazwisko/ Nazwa akcjonariusza) Identification number PESEL/REGON (Numer identyfikacyjny PESEL/REGON) Number of shares blocked and included in the Sale Order (Liczba akcji objętych blokadą i zleceniem sprzedaży) Number of Certificate of Deposit (Numer świadectwa depozytowego) Stamp and signature of employee of KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (pieczęć i podpis pracownika KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce) CONFIRMATION (POTWIERDZENIE) I confirm compliance of the above statement with the number of the Shares blocked by us and submited Certificates of Deposit: (Potwierdzamy zgodność powyższego zestawienia ze stanem dokonanych przez Nas blokad akcji i wystawionych świadectw depozytowych) name and surname of the person accepting the form company stamp of the entity accepting the form (imię i nazwisko oraz pieczęć osoby potwierdzającej) (pieczęć firmowa podmiotu potwierdzającego) STATEMENT OF INCONSISTENCY (STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI)

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW Wzór dyspozycji blokady i zlecenia sprzedaży Akcji Dokument nr 1 Wzór świadectwa depozytowego

Bardziej szczegółowo

1. Identification of parties

1. Identification of parties Public tender offer of the Shares Purchase Agreement pursuant to Section 183a of the act no. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended, to shareholders in Phoenix Energy a.s. 1. Identification of

Bardziej szczegółowo

Wezwanie ogłaszane jest przez ialbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 183, Warszawa, Polska [ Wzywający ].

Wezwanie ogłaszane jest przez ialbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 183, Warszawa, Polska [ Wzywający ]. ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW na sprzedaż akcji ialbatros Group S.A. w ramach publicznego wezwania ogłoszonego w dniu 1 sierpnia 2016 r. za pośrednictwem TRIGON Domu Maklerskiego S.A. Treść publicznego wezwania

Bardziej szczegółowo

Wzór Oferty Sprzedaży Akcji OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI TOYA S.A. Niniejszy dokument ( Oferta Sprzedaży Akcji ), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na ofertę zakupu Akcji Toya S.A. (

Bardziej szczegółowo

TRIGON Dom Maklerski S.A.

TRIGON Dom Maklerski S.A. ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW na sprzedaż akcji Spółki PEKAES SA w ramach publicznego wezwania ogłoszonego w dniu 3 stycznia 2012 r. za pośrednictwem TRIGON Domu Maklerskiego S.A. Treść publicznego wezwania

Bardziej szczegółowo

80,47 PLN osiemdziesiąt złotych i czterdzieści siedem groszy) za jedną Akcję

80,47 PLN osiemdziesiąt złotych i czterdzieści siedem groszy) za jedną Akcję PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI związanych z wezwaniem BNP PARIBAS SA ( Wzywający, BNP Paribas S.A. ) do zapisywania się za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. na

Bardziej szczegółowo

Southbank Media Limited. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

Southbank Media Limited. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI związanych z wezwaniem Southbank Media Limited ( Wzywający, SBML ) do zapisywania się za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. na sprzedaż

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z publicznym wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS S.A. ( Polmos Lublin S.A.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI związanych z wezwaniem Superior Industries International Germany AG ( Wzywający ) do zapisywania się za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

1. Identification of parties

1. Identification of parties Public tender offer of the Shares Purchase Agreement pursuant to Section 183a of the act no. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended, to shareholders in Phoenix Energy a.s. 1. Identification of

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Sprzedaży akcji. MNI S.A. z siedzibą w Warszawie

Zaproszenie do składania ofert Sprzedaży akcji. MNI S.A. z siedzibą w Warszawie Zaproszenie do składania ofert Sprzedaży akcji MNI S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejsze Zaproszenie ( Zaproszenie ) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI związanych z wezwaniem ENEA S.A. ( Wzywający, ENEA ) do zapisywania się za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. na sprzedaż akcji Lubelski

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ODPOWIEDZI NA WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PHOENIX ENERGY a.s.

PROCEDURA ODPOWIEDZI NA WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PHOENIX ENERGY a.s. PROCEDURA ODPOWIEDZI NA WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PHOENIX ENERGY a.s. w związku z ogłoszeniem w dniu 12 kwietnia 2013 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż będących przedmiotem obrotu zorganizowanego akcji spółki ŚRUBEX S.A. ogłoszonego w dniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI ASSETUS S.A.

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI ASSETUS S.A. FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI ASSETUS S.A. Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje zwykłe na okaziciela serii C spółki pod firmą Assetus S.A. ( Emitent ) z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: ,

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: , Instrukcje i Dyspozycje (wzory) 1. Instrukcja Roz Transakcji Kupna Instrumentów finansowych - Otrzymaj Instrumenty finansowe za zapłatą; 2. Instrukcja Roz Transakcji Sprzedaży Instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions v053013 License Certificate Certificate Date: Serial #: Product key: Maximum Concurrent Authorized Users: Customer #: Contact E-Mail: Contact Phone: Product Description: Language: SAP Material #: License:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Adres: Warszawa, ul. J. S. Bacha 2. Adres: Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4

PROCEDURA. Adres: Warszawa, ul. J. S. Bacha 2. Adres: Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4 POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI DOTYCZĄCEJ WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA I. INFORMACJE OGÓLNE WZYWAJĄ CY: Adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach oferty zakupu akcji spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach oferty zakupu akcji spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w ramach oferty zakupu akcji spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna ogłoszonej w dniu 1 września 2016 r. przez Benefit Systems S.A. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI BENEFIT SYSTEMS S.A. W ramach niniejszej Oferty Zakupu Akcji BENEFIT SYSTEMS S.A. ( Oferta Zakupu, Oferta Zakupu Akcji ), spółka BENEFIT SYSTEMS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 7

Komunikat aktualizujący nr 7 Komunikat aktualizujący nr 7 z dnia 1 lipca 2016 r. do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF

PLAN POŁĄCZENIA. INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF PLAN POŁĄCZENIA INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. and INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O *** 30 czerwca 2017 r. / June 3Oth,

Bardziej szczegółowo

Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej. nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data

Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej. nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data Do: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Biuro Operacji Dokumentowych

Bardziej szczegółowo

Oferta Zakupu Akcji Emperia Holding S.A. ogłoszona w dniu 20.03.2014 roku ( Oferta Zakupu Akcji )

Oferta Zakupu Akcji Emperia Holding S.A. ogłoszona w dniu 20.03.2014 roku ( Oferta Zakupu Akcji ) Gdańsk, 24.03.2014r. Szanowna Pani/Pan Dyrektor/Prezes Biura/Domu Maklerskiego Departamentu Usług Powierniczych Oferta Zakupu Akcji Emperia Holding S.A. ogłoszona w dniu 20.03.2014 roku ( Oferta Zakupu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A

KARTA INFORMACYJNA OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A Millennium Dom Maklerski S.A. Targ Drzewny 1 80-958 Gdańsk faks: (058) 307-92 - 94 KARTA INFORMACYJNA OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A Nazwa podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie lub

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A. W ramach niniejszej Oferty Zakupu Akcji EMPERIA HOLDING S.A. ( Oferta Zakupu, Oferta Zakupu Akcji ), spółka Elpro Development S.A. z siedzibą w Lublinie (Nabywca)

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-)

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-) Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A. opublikowana w dniu 11 września 2015 r. 1. Cel oferty Niniejsza Oferta zakupu akcji ( Oferta ) spółki ALTUS TFI S.A. ( Spółka ) jest ogłaszana w celu realizacji Uchwały

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS 801 Santander Consumer Bank S.A. 802 Lukas Bank S.A. 804 Skarb Państwa - Minister Finansów 805 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 806 Kredyt Bank S.A. 808 Bank DNB Nord Polska S.A. 810 Calyon S.A. Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. OGŁOSZONEGO W DNIU 26 SIERPNIA 2016 R.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w treści wezwania na sprzedaż akcji spółki SARE S.A.ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2017 r. (komunikat) 1. Zmiana tytułu wezwania Pierwotne

Wykaz zmian w treści wezwania na sprzedaż akcji spółki SARE S.A.ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2017 r. (komunikat) 1. Zmiana tytułu wezwania Pierwotne Wykaz zmian w treści wezwania na sprzedaż akcji spółki SARE S.A.ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2017 r. (komunikat) 1. Zmiana tytułu wezwania Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Sare Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A. opublikowana w dniu 19 września 2016 r., uwzględniająca zmiany dokonane w dniu 22 września 2016 r. 1. Cel oferty Niniejsza Oferta zakupu akcji ( Oferta ) spółki ALTUS

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY. (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku)

PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY. (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku) PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku) 1 DEFINICJE 1. Spółka Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. opublikowana w dniu 2 października 2017 r., Niniejszy dokument nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

1. Pełnomocnictwo do zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (udzielone przez podmiot zagraniczny) Pełnomocnictwo

1. Pełnomocnictwo do zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (udzielone przez podmiot zagraniczny) Pełnomocnictwo 1. Pełnomocnictwo do zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (udzielone przez podmiot zagraniczny 1. Pełnomocnictwo do zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (udzielone przez podmiot

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Strona 1 z 5 WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/ Form for exercise voting rights by a proxy at the Annual General Meeting Shareholders ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., convened for 2 May 2016 (place, date) Data the Shareholder Data the

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT Miejscowość /Place... Dnia/Date... Referencje Banku Handlowego w Warszawie S.A.( Bank ) / Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A.

Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A. Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A. Current Report no. 04/2017 The Management Board of Pfleiderer Group S.A. ( Company ) hereby announces that

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Wzory umów i pism Compendium of Legal Templates

Wzory umów i pism Compendium of Legal Templates Wzory umów i pism Compendium of Legal Templates 1 1. General power of attorney Power of attorney 1. I, the undersigned..., residing in... (place), at... (full address), proving my identity with identity

Bardziej szczegółowo

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank Strona 1 z 4 Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ / OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / 1 (Wniosek składany jest

Bardziej szczegółowo

Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warsaw, 31 March 2017 The Management Board of ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach)

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Firma: Skandinaviska Enskilda Banken AB ( Wzywający ) Kungsträdgårdsgatan 8, SE , Stockholm, Sweden

Firma: Skandinaviska Enskilda Banken AB ( Wzywający ) Kungsträdgårdsgatan 8, SE , Stockholm, Sweden Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. (zwane dalej Wezwaniem ) zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami

Bardziej szczegółowo

APPLICATION FORM. Overseas Criminal Record Check POLAND

APPLICATION FORM. Overseas Criminal Record Check POLAND APPLICATION FORM Overseas Criminal Record Check POLAND Overseas Criminal Record Check Application Form Guidance Notes This application form captures the data required by GB Group Plc, in order to process

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI PROJPRZEM S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI PROJPRZEM S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI PROJPRZEM S.A. opublikowana w dniu 18 kwietnia 2017 r., 1. Cel oferty Niniejsza Oferta zakupu akcji ( Oferta ) spółki Projprzem S.A. jest ogłaszana w celu nabycia do 1 854 000 sztuk

Bardziej szczegółowo

Wezwanie. do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Pamapol S.A. z siedzibą w Ruścu

Wezwanie. do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Pamapol S.A. z siedzibą w Ruścu Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Pamapol S.A. z siedzibą w Ruścu Niniejsze wezwanie zostaje ogłoszone w wykonaniu obowiązku określonego w z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy PRK Kraków SA w

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 801 PTF Bank S.A. 802 Lukas Bank S.A. 803 Dresdner Bank Polska S.A. 804 Skarb Państwa - Minister Finansów 805 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 806 Kredyt Bank

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące wypełniania formularza ewidencyjnego

Wskazówki dotyczące wypełniania formularza ewidencyjnego Wskazówki dotyczące wypełniania formularza ewidencyjnego Formularz ewidencyjny służy do podstawowej ewidencji danych w systemie ulg oraz do dokonywania zmian niektórych danych ewidencyjnych. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 kwietnia 2017 r.

Warszawa, 12 kwietnia 2017 r. Procedura postępowania oraz tryb realizacji transakcji w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Olympic Entertainment Group AS ogłoszonego w dniu 28 marca 2017 r. przez

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI OFERTY ZAKUPU AKCJI. GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI OFERTY ZAKUPU AKCJI. GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI OFERTY ZAKUPU AKCJI GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu 1. Informacje ogólne Terminem ogłoszenia oferty jest 8 listopada 2007 roku. Przedmiotem oferty

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES I A. EMISJE / ISSUES Stan na 1 października 2004 / As at 1 October 2004 Emisje zarejestrowane w KDPW / Security issues registered in KDPW 1. Papiery wartościowe w obrocie publicznym / Securities in the

Bardziej szczegółowo

Oferta zakupu akcji spółki MACROLOGIC S.A.

Oferta zakupu akcji spółki MACROLOGIC S.A. I. Podstawowe informacje o ofercie Oferta zakupu akcji spółki MACROLOGIC S.A. 1. Zarząd spółki MACROLOGIC S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką, działając na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Board of Directors of the Automotive Components Europe S.A. is convening the Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday 21 st of June 2011 at the registered office of the Company at 11am

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. DAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Egzamin. na tłumacza przysi głego. Wzory umów i innych pism w prawie spółek ENGLISH. Wersja polsko-angielska

Egzamin. na tłumacza przysi głego. Wzory umów i innych pism w prawie spółek ENGLISH. Wersja polsko-angielska Jacek Bogudziƒski Konrad Buczkowski Andrzej Kaznowski Egzamin na tłumacza przysi głego Wzory umów i innych pism w prawie spółek Wersja polsko-angielska LEGAL & BUSINESS ENGLISH Egzamin na tłumacza przysi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. Projekt z dnia 29.01.2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2007 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No. Annex no 8 to the Contract for the realization of the Project within the framework of the Lithuania, Poland and Kaliningrad Region of Russian Federation Neighbourhood Programme Standard form of payment

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A. W ramach niniejszej Oferty Zakupu Akcji EMPERIA HOLDING S.A. ( Oferta Zakupu, Oferta Zakupu Akcji ), spółka P1 Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (Nabywca) oferuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PODATKOWE - KWALIFIKOWANY WŁAŚCICIEL - PAPIERY UDZIAŁOWE (CIT)/ TAX DECLARATION - QUALIFIED HOLDER - EQUITIES (CIT)

OŚWIADCZENIE PODATKOWE - KWALIFIKOWANY WŁAŚCICIEL - PAPIERY UDZIAŁOWE (CIT)/ TAX DECLARATION - QUALIFIED HOLDER - EQUITIES (CIT) OŚWIADCZENIE PODATKOWE - KWALIFIKOWANY WŁAŚCICIEL - PAPIERY UDZIAŁOWE (CIT)/ Wzór nr U106 /Form U106 Miejscowość / Place., dnia / date. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00 498

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Warszawa, 02.06.2011 r. Dom Maklerski AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 123a,

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI "LENTEX" S.A. z siedzibą w Lublińcu

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI LENTEX S.A. z siedzibą w Lublińcu WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI "LENTEX" S.A. z siedzibą w Lublińcu zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI W RAMACH SKUPU AKCJI WŁASNYCH KOFOLA SPÓŁKA AKCYJNA

ZAPROSZENIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI W RAMACH SKUPU AKCJI WŁASNYCH KOFOLA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejsze zaproszenie do zapisywania się na sprzedaż akcji w ramach skupu akcji własnych Kofola S.A. nie stanowi wezwania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

P E Ł N O M O C N I C T W O(UPOWAŻNIENIE)

P E Ł N O M O C N I C T W O(UPOWAŻNIENIE) ...dnia... (miejscowość) (place, date) P E Ł N O M O C N I C T W O(UPOWAŻNIENIE) (Power of Attorney) do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego (to act on behalf of our company as a direct

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży ( Zaproszenie ) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 9 ust. rozporządzenia MAR Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej a) Nazwa/Nazwisko Sławomir S. Sikora a) Stanowisko

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A.

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. NINIEJSZE WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM EMAIL: BIURO@INTERNETOWAKANCELARIA.PL WERSJA W JĘZ. ANGIELSKIM W CENIE 29,99 ZŁ WERSJA DWUJĘZYCZNA PL/ENG 49,99 ZŁ OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ

Bardziej szczegółowo

Oferta Zakupu Akcji Spółki MACROLOGIC S.A.

Oferta Zakupu Akcji Spółki MACROLOGIC S.A. Oferta Zakupu Akcji Spółki MACROLOGIC S.A. I. CEL OFERTY Niniejsza Oferta zakupu akcji (zwanej dalej Ofertą ) spółki MACROLOGIC S.A. z siedzibą w Warszawie, (zwanej dalej Spółką ) jest ogłaszana w celu

Bardziej szczegółowo

1 z 10 09-12-04 11:47

1 z 10 09-12-04 11:47 RB: Korekta raportu półrocznego Kredyt Inkaso S.A. za pierwsze półrocze 2009/2010 r. Data: 2009-12-01 Firma: KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3.

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A. opublikowana w dniu 14 maja 2015 r. 1. Cel oferty Niniejsza Oferta zakupu akcji ( Oferta ) spółki ALTUS TFI S.A. ( Spółka ) jest ogłaszana w celu realizacji deklaracji

Bardziej szczegółowo

Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo po

Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo po Załącznik nr 29 Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R) Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/pit/ift-3(4)_v1-0.xsd

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Optizen Labs Spółka

Bardziej szczegółowo