PYTANIA I ODPOWIEDZI. 1. z dnia 25 czerwca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYTANIA I ODPOWIEDZI. 1. z dnia 25 czerwca 2013 r."

Transkrypt

1 PYTANIA I ODPOWIEDZI 1. z dnia 25 czerwca 2013 r.

2 Szp/tal w Szczecinku Sp. z o.o. ul. Kosciuszki Szczecinek Szczecinek, dnia r. D o wszystkich Wykonawcow Nrsprawy 14/2013 Nr ogtoszenia BZP z dnia r. dotyczy: przetargu nieograniczonego na ustugi zywienia pacjentow w systemie cateringu. Uprzejmie informujemy, ze od uczestnikow post^powania wptynety zapytania odnosnie tresci zapisow zawartych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Przytaczamy tresc pytaii i udzielonych odpowiedzi: Pytanie 1 - dot. wzoru umowy W 2 ust. 2 pkt. 7 zapis Jlosc posifkow b$dzie okreslana przez Zamawiajqcego z wyprzedzeniem umozliwiajacym terminowe przygotowanie i dostarczanie positkow przez Wykonawcy" Zapis ten jest niejednoznaczny i uniemozliwia zamowienie wtasciwej ilosci produktow przez Wykonawc^ w celu zrealizowania ustugi. Moze doprowadzic do powstania dodatkowych nieprzewidzianych kosztow lub brakow w ilosci przygotowanych porcji. Ponadto nie zawarto informacji o sposobie i formie przekazania tej informacji Wykonawcy co moze znaczqco utrudnic realizacje zamowienia. Prosz? o dokonanie odpowiedniego zapisu w umowie i SIWZ. Zamawiajqcy: dodaje sie zapis w SIWZ, w pkt.lll. Opis przedmiotu zamowienia oraz w umowie: w 2 ust. 2 pkt. 7:..Pielegniarka dyzurujaca SOR o godz. 6:15 codziennie podaje telefonicznie dzienne zapotrzebowanie zywnosciowe. Pytanie 2 - dot. SIWZ i wzoru umowy W opisie zamowienia w SIWZ zapis,,personel odpowiadajqcy za wydawanie positkow zobowiqzany jest do nadzoru nad ilosciq wydawanych naczyh, sztuccow oraz sprawdzenia ilosci przywiezionych brudnych naczyh", sugeruje ze odpowiedzialnosc za zagubiona^ zastaw? w trakcie wydawania positkow na oddziatach szpitala bedzie spoczywac na Zamawiaja^cym. Natomiast 9 ust. 3 i 4 umowy wskazuje ze Wykonawca odpowiada za catosc brakow w wydanej zastawie tj. tej zniszczonej i zagubionej. Zapis taki uniemozliwia okreslenie faktycznej skali odpowiedzialnosci materialnej Wykonawcy i moze prowadzic do znacza^cych kosztow po stronie Wykonawcy. Moze dojsc do sytuacji, ze zastawa w ogole nie bedzie wracac do Wykonawcy za co i tak bedzie on odpowiedzialny. W konsekwencji zapis ten uniemozliwia okreslenie ceny wykonania zamowienia co jest niezgodne z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowieh Publicznych. W zwiazku z powyzszym czy Zamawiajapy zmieni zapis 9 ust. 4 umowy w ten sposob ze odpowiedzialnosc na zagubiona^zastawe spoczywac bedzie na Zamawiaja^cym? Zamawiaja^cy: zmienia zapis w umowie w 9 ust. 4 na:,,za zaqubione wyposazenie odpowiada Wykonawca z wviatkiem zagubienia wyposazenia w trakcie wydawania positkow. Pytanie 3 - dot. SIWZ W SIWZ okreslono ze Zamawiaja^cy przekaze Wykonawcy pomieszczenie, za ktore w catosci odpowiada Wykonawca, takze przed organami kontrolujapymi (sanepid). Odpowiedzialnosc obejmuje tez remonty itp W SIWZ nie ma zadnej informacji o obecnym stanie technicznym pomieszczenia. Zapis taki rodzi niebezpieczehstwo dla Wykonawcy, ze pomieszczenie to ze wzgl^du na swoj stan nie zostanie odebrane przez Pahstwowa^ Inspekcje Sanitarna^ uniemozliwiaja^c wykonanie zamowienia co narazi Wykonawc? na poniesienie znacznych kar okreslonych w umowie Ponadto Paristwowa Inspekcja Sanitarna moze zalecic catkowity remont pomieszczenia co moze doprowadzic do sytuacji ze Wykonawca bedzie zobowia^zany do poniesienia znacznych i nieprzewidzianych kosztow remontu. W konsekwencji zapis ten uniemozliwia okreslenie ceny wykonania zamowienia co jest niezgodne z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowieh Publicznych. Czy Zamawiaja^cy moze w SIWZ przedstawic stan techniczny dzierzawionego pomieszczenia oraz przedstawic ostatni protokot kontroli Pahstwowej Inspekcji Sanitarnej.

3 Zamawiaja^cy: stan techniczny pomieszczeii oceniamy jako dobry - w zataczeniu ostatni protokol kontroli PSSE w Szczecinku. Pytanie 4 - dot. SIWZ Czy Zamawiajqcy przewiduje mozliwosc wyznaczenia dnia rozpoczecia swiadczenia usiugi w okresie 14 dni od podpisania umowy? Czas ten jest niezbedny w celu przygotowania wykonania umowy przez Wykonawc?? Zamawiaj^cy: wyznacza termin rozpoczecia ustugi na r.. Powyzsze pismo stanowi pierwsze uzupelnienie tresci SIWZ nr sprawy: 14/2013. Tresc niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: Zamawiaja^cy SZPITALw Szczecinku Sp. zo.o. ul. KoSciuszki SZCZECINEK tel , fax , RF^ON 3?

4 Protokoi kontrolin-4/13 wewn?trzny odpadow odbywa si? zamykanymi wozkami przeznaczonymi wyl^cznie do tego celu. Do mycia i dezynfekcji wozkow sluzy wydzielone pomieszczenie zlokalizowane w piwnicy szpitala. Szpital posiada decyzj? Starosty Szczecineckiego z dnia r. na wytwarzanie odpadow o nast?puja_cych kodach: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Decyzja wazna jest do dnia r.. W ramach systemu ISO 9001:2001 opracowanajest Ksi?ga Instrukcji Szczegolowych i post?powania z odpadami (KIS 14), w ktorej zawarte sa^ instrukcje stanowiskowe do stosowania w poszczegolnych miejscach wytwarzania odpadow. Zabiegi mycia i dezynfekcji sprz?tow szpitalnych tj lozek, wozkow, szafek, materacy prowadzone sa_ na salach chorych. Zapas srodkow myja^co-czyszcz^cych, workow na odpady, mopow, papieru taletowego itp. przechowywany jest w magazynie znajduja_cym si? w piwnicy budynku. Natomiast srodki dezynfekcyjne pobierane sa^na poszczegolne oddziaty bezposrednio z apteki przyszpitalnej. Pranie bielizny szpitalnej odbywa si? w pralni zewn?trznej przez Konsorcjum Firm DGP Laundry Partner Sp. z o.o. -Lider Konsorcjum ul. Naj. Sw. Marii Panny 5 e Legnica - pralnia Stargard Szczecinski DGP Dozarbud Grupa Polska sp. z o.o Czlonek Konsorcjum - nr umowy 1/04/2013 r z dnia r. do dnia r. (KRS: , NIP: ). W ramach umowy wykonawca ustugi zapewnia rowniez odbior bielizny brudnej i transport bielizny czystej wlasnym srodkiem transportu. Termin realizacji od daty odbioru ze Szpitala do prania wynosi wg umowy dwa dni. W usluga obejmuje: transport, odbior, pranie, dezynfekcj?, prasowanie i dostarczenie czystej bielizny. Z poszczegolnych oddzialow bielizna brudna na wozkach zwozona jest winda_ do tymczasowego magazynu bielizny brudnej. Obecnie, z uwagi na trwaj^cy remont nie ma magazynu bielizny czystej. Bielizna czysta odbierana jest od wykonawcy uslug z pomieszczenia wind w piwnicy szpitala i trafia bezposrednio na poszczegolne oddziafy. W czasie kontroli wszystkie pomieszczenia byfy utrzymane w nalezytym stanie sanitarno-porzajikowym. Szpital posiada tymczasowe pomieszczenie do przetrzymywania zwlok przed przewiezieniem ich do chlodni, w ktorym przez 2 godziny przetrzymywane sa^ zwloki osob zmarbych w szpitalu. W pomieszczeniu nie ma biez^cej wody cieplej ani zimnej. Po tym czasie sa_ zabierane do chlodni nalezacej do P.P H.U."STANDARBUD" S.Niezgoda, D. Syczewski. zlokalizowanej przy Zakladzie Pogrzebowym Atena. ll.w zakresie prowadzonego zywienia pacjentow szpitala dokonano oceny pomieszczen kuchenek oddzialowych zlokalizowanych na kazdym z oddzialow. W szpitalu funkcjonuje 6 kuchenek oddzialowych tj.: oddzialu wewn?trznego, polozniczego, ortopedii, chirurgii, ginekologii i oddziatu dzieci?cego Kuchenki oddzialowe szpital prowadzi we wlasnym zakresie. Kuchenki sa^ pomieszczeniami przeznaczonymi na potrzeby pacjentow kazdego oddzialu. Kazde pomieszczenie kuchenki wyposazone jest w ciaj zamykanych szafek, umywalk? do mycia ra^k oraz zlewozmywak dwukomorowy. Przy wszystkich urza^dzeniach zapewniona jest bieza^ca ciepla i ziemna woda oraz srodki do mycia, dezynfekcji i osuszania rajk. Dodatkowo w kazdym pomieszczeniu znajduje si? urzqdzenie chlodnicze (lodowka) przeznaczona dla pacjentow. Urza_dzenia sa^sprawne. W kuchenkach oddzialowych nie myje si? i nie przechowuje naczyri stolowych, w ktorych wydawane s%posilki dla pacjentow. Mycie naczyn i ich przechowywanie odbywa si? w pomieszczeniu zmywalni centralnej; odpowiedzialnosc w tym zakresie ponosi firma swiadcz^ca uslugi zywieniowe. Bieza_cy stan sanitarno - higieniczny w pomieszczeniach kuchenek oddzialowych jest zachowany; stan techniczny nie budzi zastrzezen; wi?kszosc kuchenek wyposazona jest w nowe meble, powierzchnie scian, sufitow i podlog sa^czyste, gladkie, latwe do utrzymania w czystosci. W oddziale dzieci?cym hospitalizowane sa^ rowniez niemowl?ta; kuchenka tego oddzialu jest urza^dzona jako kuchenka mleczna przystosowana do przy goto wywania mieszanek. Z uwagi na ograniczenie powierzchni pomieszczenia, zywienie sztuczne niemowlajt oparte jest na gotowym mleku w butelkach jednorazowych z uzyciem jednorazowych smoczkow. Dzieci starsze leczone w oddziale zywione 53. tak jak pozostali pacjenci, otrzymuja^ posilki dostarczane z kuchni centralnej. Positki do szpitala nadal (od r.) dostarczane sa_ przez firm? zewn?trzna^ - wg okazanej umowy: konsorcjum firm: TESS Polska Sp. z o.o. ul. Wladyslawa IV Koszalin i GASTRO SERVIS SYSTEM Sp. z o.o. ul. Zdobywcow Watu Pomorskiego 81a Koszalin. Posilki do szpitala dowozone sa^ samochodem firmy produkuj^cej posilki. l-'l/pt/o) vvvd i -/cin. 13.lu.2008r. ^

5 Protokol kontro 1 i N -4/13 Posilki na poszczegolne oddziafy rozwozone sa^ wozkami transportu wewn^trznego. Przepakowanie pojemnikow z posilkami do tych wozkow oraz mycie naczyri stolowych i wozkow transportowych odbywa si? w dwoch wydzielonych pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze szpitala. Za przepakowanie pojemnikow, przygotowanie wozkow transportowych z posiikami i czystymi naczyniami oraz mycie naczyri stoiowych odpowiada firma produkuj^ca i dostarczaja^ca posilki do szpitala. Firma dostarczaja^ca posilki odpowiada rowniez za odbior i zagospodarowanie odpadow pokonsumpcyjnych. W szpitalu prowadzony jest nadzor nad usluga^ zywieniowa^ przez osoby wyznaczone w szpitalu. Przy odbiorze posilkow od firmy zewn^trznej mierzona jest temperatura posilku; wszelkie uwagi i nieprawidiowosci zapisywane sq. w sporza^dzanych protokolach kontroli przez personel szpitala (naczelna pielfgniarka, piel^gniarka epidemiologiczna). Protokofy kontroli przekazywane sa^ dla firmy swiadczq.cej ushigi zywieniowe. W przedstawionych i zala_czonych do protokolu kontroli protokolach z dnia r., r. oraz r. stwierdzono wiele wpisanych nieprawidiowosci dorycza^cych zwlaszcza pomieszczenia przeiadunku posilkow oraz mycia naczyn stotowych (m.in. brak srodkow do dezynfekcji rajt, srodkow do mycia naczyn w zmywarce, brak r^cznikow papierowych, nieporzajiek w pomieszczeniach, braki w naczyniach stolowych, niewlasciwa temperatura dostarczonych posilkow). W zwi^zku z tym, ze nieprawidiowosci potwierdzily si w czasie przeprowadzonej przez przedstawicieli Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku kontroli pomieszczeri przeladunku posilkow i mycia naczyri stoiowych, post^powanie w tym zakresie prowadzone b^dzie w stosunku do podmiotu odpowiedzialnego za usiugi zywieniowe. 12. Zakres kontroli Higieny Pracy - ocena realizacji wymogow w zakresie wyst^powania w srodowisku pracy szkodliwych czynnikow biologicznych. Podczas kontroli ustalono, ze na dzieri kontroli zatrudnionych jest 270 osob, z czego 175 osob na umow? o prac?. Z przedstawionej oceny ryzyka zawodowego obowia^zuj^cej na dzieri kontroli wynika, ze pracownicy zatrudnieni w szpitalu narazeni sq. na dzialanie szkodliwych czynnikow biologicznych zakwalifikowanych do 2 i 3 grupy zagrozenia. Wg rejestru pracownikow zakwalifikowanych do 3 grupy zagrozenia na ta grup? narazonych jest 152 osoby. SA to osoby zatrudnione na stanowisku: piel^gniarki, poloznej, ratownika medycznego, kierowcy-ratownika, sprzajaczki, lekarz, konserwatora- elektryka, konserwatora ds. aparatury medycznej, pracownika gospodarczego, pracownika centralnej sterylizatorni. Wg ustaleri pracownicy oddzialow szpitalnych otrzymuj3_ odziez i obuwie ochronne raz na dwa lata(fartuch, garsonka, obuwie. W szpitalu pracownicy przechowuja^ odziez na oddzialach. Oddzial ginekologiczno-polozniczy - pomieszczenie ktore sluzy pracownikom na tym oddziale za szatnie, spelnia rowniez funkcja magazynku podr^cznego. Z pomieszczenia tego korzysta wg ustaleri 22 osoby. Na jednej zmianie 11 osob do godz. 15 i od godz osoby. W pomieszczeniu jest oswietlenie naturalne i sztuczne. Sciany pomalowane emulsja. Sciana przy wejsciu do pomieszczenia oraz cze^c sufitu w trakcie remontu po zalaniu. Podtoga - wykladzina PCV. Wyposazenie 4 szafy meblowe 2-u drzwiowe z wieszakami, 1 szafa 1-na drzwiowa z wieszakami, 1 szafa meblowa z polkami bez mozliwosci wieszania ubrari, 2 szafki lekarskie z potkami, bez mozliwosci korzystania z nich. Obuwie personelu bezposrednio na podiodze pod szafa^ (pomieszane), wieszak pojedynczy stoja^cy, zardzewiafy. W 1-nej szafie odziez codzienna pracownikow(ochronna) przechowywana jest razem z odzieza_ wierzchnia zewn^trzna^ pracownikow. W pozostafych szafach identyczna sytuacja. Szafa 3-y drzwiowa z lustrami- wykorzystywana do przechowywania kocow, r^cznikow jednorazowych. Poza tym w pomieszczeniu tym przechowywane sq. : sprz^t jednorazowego uzytku(strzykawki, r^kawice jednorazowe, r^czniki papierowe, podkiady cewniki, pfyny infuzyjne, eco-paki na odpady medyczne, srodek dezynfekcyjny, wozki do przewozenia pacjentow, kuweta na sprz^t do sterylizacji, waga lekarska, papier do sterylizacji( nie uzywany Pododdzial neonatologiczny- zatrudnienie 6 osob w tym 2 osoby do godz. 15 i po 15 po 1 osobie. Odziez pracownikow przechowywana jest w magazynku podr^cznym. Podloga terakota, sciany 1/2 wysokosci kafelki, umywalka, kosz na odpady komunalne z opisem medyczne, W pomieszczeniu znajduja^si^ kartony z pakietami przekazywanymi matkom jako wyprawki, 2 szafy meblowe podwqjne i 1 pojedyncza. 1 szafa przeznaczona jest na ubranie codzienne personelu( ochronne), natomiast 2 szafa na odziez wlasna zewn^trzna^ pracownikow. W szafach przechowywane jest obuwie. Szafa dwudrzwiowa z polkami przeznaczona jest na przechowywanie materialow biurowych, cze_sci zamiennych" (filtry, r^kawy do inkubatorow, do ssakow, itp.) Fartuchy czyste przechowywane SA na polkach., Lodowka na produkty spozywcze dla pracownikow. H/PT/OI wyd I /dn Kr f.

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamcnhofa vv Bialymstoku 15-274 Bialystok, ill. Wsszyngtona 17; tcl. {85)7450595, fax (85) 7450595 Bialystok, 2015-03-02 Wszyscy uczestnicy postqpowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ ZASADY ORAZ ZAKRES WYKONYWANIA USŁUG I. KOMPLEKSOWA USŁUGA ŻYWIENIA POLEGAĆ BĘDZIE NA: 1. Sporządzaniu i dostarczaniu odpowiednich diet dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/66/07 Sucha Beskidzka dnia 05.1 0.2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postepowania przetargowego w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt)

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt) Nr Sprawy ZP 7/204 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt) zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ

UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ Załącznik Nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: 1/ Szpitalem Miejskim im. J. Brudzińskiego, z siedzibą w Gdyni ( 81-348), ul. Wójta Radtkego 1, Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. (nazwa wykonawcy) (doktadny adres)

UMOWA Nr. (nazwa wykonawcy) (doktadny adres) Zalacznik nr 9 do SIWZ /WZORUMOWY/ UMOWA Nr Zawarta w dniu 2013 r. w poznaniu pomi^dzy: Okr^gowym Urz^dem Miar w Poznaniu, maja^cym swa^siedzib^ w Poznaniu przy ul. Krakowskiej 19, o numerze NIP 778 10

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16 tel. 43 84 06 800 ; faks: 43 84 06 801 NIP: 832-17-89-610, REGON: 000310143, KRS : 0000022938 Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług w zakresie żywienia zbiorowego na bazie wydzierżawionej kuchni w Szpitalu Wojewódzkim, 87 800 Włocławek, ul.

Świadczenie usług w zakresie żywienia zbiorowego na bazie wydzierżawionej kuchni w Szpitalu Wojewódzkim, 87 800 Włocławek, ul. Znak sprawy (nr zamówienia publicznego): DIZ / 1 / 2011 Temat opracowania: Świadczenie usług w zakresie żywienia zbiorowego na bazie wydzierżawionej kuchni w Szpitalu Wojewódzkim, 87 800 Włocławek, ul.

Bardziej szczegółowo

5. Szczegolowy wykaz swiadczen opieki zdrowotnej, 0 kt6rych rnowa w ust. 1 pielegniarek (pielegniarzy) i poloznych w:

5. Szczegolowy wykaz swiadczen opieki zdrowotnej, 0 kt6rych rnowa w ust. 1 pielegniarek (pielegniarzy) i poloznych w: .,, I Szczeg610we warunki konkursu ofert na udzielanie swiadczeri zdrowotnych przez pielegniarki (pielegniarzy), polozne (potoznych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekun6w) medyczne, ratownik6w

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania 64/12 - usługa sporządzania posiłków wraz wynajęciem kuchni szpitalnej

Nr postępowania 64/12 - usługa sporządzania posiłków wraz wynajęciem kuchni szpitalnej 1. CZĘŚĆ l Postanowienia ogólne 1. Informacja o zamawiającym 1) Zamawiającym jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5, w imieniu którego postępowanie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r.

WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r. Sygn. akt: KIO 2602/12 WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

U M O W A o świadczenie usług

U M O W A o świadczenie usług Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A o świadczenie usług zawarta w dniu. 2015 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul.

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul. SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala (48) 332-45-00 Izba Przyjęć(48) 332-23-06, 332-47-18

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług sprzątania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz części pomieszczeń budynku M Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni w obiektach szpitala, transportu

Bardziej szczegółowo

U M O W A o świadczenie usług

U M O W A o świadczenie usług Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A o świadczenie usług zawarta w dniu. 2014 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu. Projekt Kraina Maluszka współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator projektu. Projekt Kraina Maluszka współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 I. Zamawiający: Biuro Projektu Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 22 pok.18 75-211 Koszalin email: zlobek-koszalin@ipt.pl tel 094 346 56 38 Fax:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI, HIGIENY,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu.

Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu. Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu. W zakładach fryzjerskich i kosmetycznych istnieje niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków

na świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków Nr postępowania: ZP/1/2015 Trzebnica, dnia 19.01.2015r. ZAMAWIAJĄCY: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej ul. Prusicka 53-55 55-100 Trzebnica tel. 071 312 09 20 fax 071 312 14 98 www.szpital-trzebnica.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Spolka,,Szpital w Szczecinku" Sp. z o.o. w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. Kosciuszki 38

Spolka,,Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. Kosciuszki 38 Szpital Spolka,,Szpital w Szczecinku" Sp. z o.o. w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. Kosciuszki 38 oglasza konkurs ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej poprzez zdalne

Bardziej szczegółowo

Znak ZP 44/2014 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez

Znak ZP 44/2014 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Kraków, dnia 4 grudnia 2014 r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13 41-200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644-001-18-44 Tel. (032) 266 08 85 Znak: ZP/5/2011 www.imp.sosnowiec.pl Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków. Postępowanie nr DZ-271/119/2014 Świadczenie usług przygotowania i dostaw całodziennego żywienia dla pacjentów Krakowskiego

Bardziej szczegółowo