Bezpieczeństwo środowiskowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo środowiskowe"

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo środowiskowe Odpady Materiały pomocnicze do wykładu Jan Hupka Katedra Technologii Chemicznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska

2 ODPADY definicja, podział Według Ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001r.: Odpadem jest substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do Ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Odpady można podzielić ze względu na: 1. skład chemiczny, 2. właściwości, 3. miejsce ich powstawania, 4. sposób ich unieszkodliwienia lub wykorzystania, 5. zagrożenie dla środowiska. Wyodrębnia się odpady: przemysłowe komunalne niebezpieczne.

3 ODPADY definicja, podział Odpady przemysłowe: stałe i ciekłe substancje powstające w procesach produkcyjnych. W Polsce wyróżnia się 19 grup odpadów przemysłowych usystematyzowanych ze względu na miejsce ich powstawania (np. odpady z rolnictwa i leśnictwa, odpady z przeróbki ropy naftowej czy odpady z przemysłu fotograficznego). Klasyfikacja ta jest zgodna z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Odpady komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Powstają w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, w tym nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, porzucone wraki pojazdów mechanicznych, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych z zakładów opieki zdrowotnej i weterynaryjnej. Zarówno wśród odpadów przemysłowych, jak i komunalnych znajduje się grupa odpadów, które mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu a nawet życiu ludzi. Są to odpady niebezpieczne.

4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Kategorie odpadów wg Załącznika 1 Pozostałości z produkcji lub konsumpcji, nie wymienione w pozostałych kategoriach. Produkty nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. Produkty, których termin przydatności do właściwego użycia upłynął. Substancje lub przedmioty, które zostały rozlane, rozsypane, zgubione lub takie, które uległy innemu zdarzeniu losowemu, w tym zanieczyszczone wskutek wypadku lub powstałe wskutek prowadzenia akcji ratowniczej. Substancje lub przedmioty zanieczyszczone lub zabrudzone w wyniku planowych działań (np. pozostałości z czyszczenia, materiały z opakowań - odpady opakowaniowe, pojemniki, itp.). Przedmioty lub ich części nie nadające się do użytku (np. usunięte baterie, zużyte katalizatory itp.). Substancje, które nie spełniają już należycie swojej funkcji (np. zanieczyszczone kwasy, zanieczyszczone rozpuszczalniki, zużyte sole hartownicze itp.). Pozostałości z procesów przemysłowych (np. żużle, pozostałości podestylacyjne itp.). Pozostałości z procesów usuwania zanieczyszczeń (np. osady ściekowe, szlamy z płuczek, pyły z filtrów, zużyte filtry itp.). Pozostałości z obróbki skrawaniem lub wykańczania (np. wióry, zgary itp.). Pozostałości z wydobywania lub przetwarzania surowców (np. pozostałości górnicze itp.). Podrobione lub zafałszowane substancje lub przedmioty (np. oleje zanieczyszczone PCB itp). Wszelkie substancje lub przedmioty, których użycie zostało prawnie zakazane (np. PCB itp.). Substancje lub przedmioty, dla których posiadacz nie znajduje już dalszego zastosowania (np. odpady z rolnictwa, gospodarstw domowych, odpady biurowe, z placówek handlowych, sklepów itp.). Zanieczyszczone substancje powstające podczas rekultywacji gleby i ziemi. Wszelkie substancje lub przedmioty, które nie zostały uwzględnione w powyższych kategoriach (np. z działalności usługowej, remontowej).

5 Literatura

6 Literatura

7 Workshop Management of Indoor Air Quality Sept. 5-8, 2010, Kazimierz Dolny, Poland Investigation on emission of odors from municipal solid waste Jan Hupka and Agata Sierocin, Gdańsk University of Technology Chemical Faculty, Department of Chemical Technology

8 Outline Waste processing scheme - emissions of offensive odors Emission of odors from three selected MSW fractions Samples for the analysis Release of volatile substances Water vapor condensate collection

9 Mechaniczno biologiczne przetwarzanie odpadów Część mechaniczna MBP obejmuje: rozdrabnianie, przesiewanie, sortowanie, klasyfikację i separację, mające na celu wydzielenie frakcji, które mogą być wykorzystane materiałowo, energetycznie lub przetworzone biologicznie Część biologiczna MBP obejmuje procesy zachodzące w warunkach tlenowych lub beztlenowych, w wyniku których otrzymywany jest stabilny biologiczne produkt

10 MSW Processing Scheme Zmieszane odpady komunalne Sortownia Teren nadawy Sito bębnowe Frakcja poniżej 20mm Frakcja 20-90mm Frakcja mm Frakcja powyżej 200mm Kwatera składowania Hala kompostowania Kabiny sortownicze Kabiny sortownicze

11 MBP - zalety Ograniczenie objętości i masy odpadów przeznaczonych do składowania Zwiększenie odzysku surowców wtórnych Zapobieganie emisjom poprzez system zarządzania powietrzem Redukcja emisji substancji złowonnych do środowiska

12 The quartering method was used to obtain about 300 g samples for the analysis

13

14 Miejsca o największym stężeniu substancji złowonnych Kwatera składowania odpadów - miejsce ich ostatecznego unieszkodliwienia; Hala tymczasowego składowania odpadów, np. teren nadawy przed linią sortowniczą, gdzie rozładowywane są odpady zmieszane, które następnie kierowane są na linie sortownicze. Sortownia kabiny segregacji, w których następuje wydzielenie surowców wtórnych.

15 Materiał badawczy Do oznaczenia odorów w odpadach komunalnych wykorzystano 3 rodzaje próbek świeżych odpadów pobranych z zakładu zagospodarowania odpadów w Łężycach: Odpady zmieszane Frakcja 20-90mm Frakcja mm

16 Materiał badawczy odpady zmieszane Zmieszane odpady komunalne z terenu nadawy przed linią sortowniczą Fot. A. Sierocin

17 Materiał badawczy - frakcja 20-90mm Materiał do produkcji stabilizatu, składający się w ponad 40% wagowych z materii organicznej, po rozdzieleniu w sitach bębnowych i przesortowaniu w kabinie. Fot. A. Sierocin

18 Skład morfologiczny frakcji > 10mm

19 Materiał badawczy - frakcja mm Materiał rozdzielony na sitach bębnowych, następnie wysortowany w kabinach, bogaty w surowce wtórne Fot. A. Sierocin

20 Metodyka oznaczania odorów To intensify release of volatile substances elevated temperature from 60 to 105 o C and 0.05 MPa vacuum was used. Water vapor condensate was collected at minus 18 o C and analyzed with respect to ph, TOC and total nitrogen.

21 Metodyka oznaczania odorów Czas suszenia: 4 godziny Ciśnienie: lekkie podciśnienie ( 0,05 MPa) Temperatura w suszarce: od 60 C do 105 C Mieszanina oziębiająca: lód i NaCl (-18 C) Przepływ powietrza: 10 dm 3 /h Związki hydrofilowe rozpuszczone/zawieszone w kondensacie pary wodnej Związki hydrofobowe absorbowane w płuczce z tetradekanem.

22 Metodyka badawcza W uzyskanych w wyniku kondensacji fazach wodnych oznaczano: ph za pomocą przyrządu wielofunkcyjnego Multifunction Computer Meter firmy Elmetron całkowity węgiel organiczny (OWO) oraz azot związany (TN b ) przy użyciu analizatora węgla i azotu LiquiTOC ELEMENTAR Analysensysteme

23 Analiza chemiczna

24 Odczyn fazy wodnej Dla frakcji mm średnia wartość ph była najniższa spośród badanych kondensatów i wynosiła 6,5. Średni odczyn frakcji mm wynosił 7,8. Znacznie wyższą zasadowość na średnim poziomie 9,3 zaobserwowano dla odpadów zmieszanych. Frakcja ph mm 4,5 9, mm 5,9 8,9 odp. zmieszane 9,1 9,6

25 Ogólny węgiel organiczny - OWO

26 Azot związany - TN b

27 Final Comments Water condensate from mixed waste was most alkaline, while the biggest amount of organic carbon was emitted from fraction directed to composting. Most annoing emissions can be expected in the composting hall and waste receiving facility, and not necessarily in manual separation cabins. Mainly personnel in the cabins is protected against breathing foul air.

28

29 Utylizacja Odpadów Komunalnych Wykład 1 Historia gospodarki odpadami Klasyfikacja odpadów Właściwości odpadów

30 Historia gospodarki odpadami 8-9 tyś. lat p.n.e. składowanie odpadów poza osiedlami (zabezpieczenie przed pasożytami, odorami, dziki zwierzętami) 320 r p.n.e., Ateny przepisy dotyczące codziennego czyszczenia ulic przez mieszkańców (odpadki uliczne i fekalia wywożone co najmniej 2km poza granice miasta) grecki uczony Hipokrates (ok. 400 r p.n.e) oraz arabski lekarz Avicenta (1000 r n.e.) jako pierwsi przypuszczali, że istnieje związek pomiędzy higieną, zanieczyszczoną wodą, zepsutą żywnością i epidemiami Cesarz Vespasian (69-79 r n.e.) nakazywał ustawienie publicznych, glinianych nocników, a ich strażników obłożył podatkiem Pecunia non olet 300 r. n.e., Rzym 144 publiczne toalety (pod którymi płynęła woda)

31 Historia gospodarki odpadami Upadek Cesarstwa Rzymskiego Ulice, rzeki i wody gruntowe zanieczyszczone przez odpady i fekalia wytwarzane przez ludzie i zwierzęta XIX w

32 Historia gospodarki odpadami Edykt króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1777 r Odtąd dla własney potrzeby Papierni kraiowych Gałgany, ani Papierowe wiory, Obrzezki pargaminowe lub terz z innych skor okrawki, Owcze nogi y inne na przygotowanie kleyu zdające się rzeczy pod karą tu postanowioną nie były wywiezione i przedawane z kraiu.

33 Historia gospodarki odpadami XIX-XX w energetyczne wykorzystanie odpadów (spalanie) Anglia, Niemcy 1898 r, Nowy Jork pierwsza ręczna sortowania odpad ów (obsługiwała ok mieszkańców) odzyskiwano ok. 37% surowców wtórnych W tym samym czasie eksploatowano również ręczne sortownie odpadów w Berlinie-Charlottenburgu, Hamburgu i Monachium sortownia w Monachium (kombinacja sit bębnowych i taśmociągów sortowania przerabiała ok. 300 Mg odpadów dziennie) Lata 60-te XX w nowoczesna gospodarka odpadami w Niemczech

34 Odpady Odpady, są to substancje pochodzące z produkcji lub konsumpcji, które zanieczyszczają środowisko i zagrażają naszemu zdrowiu. 34

35 Podział odpadów Ze względu na właściwości odpadów: mineralne, zawierające znikomą ilość (do 1%) substancji organicznej, organiczno-mineralne, zawierające 5-50% substancji organicznej, organiczne, w których udział substancji organicznej wynosi więcej niż 50%. 35

36 ODPADY (Ustawa o odpadach Dz.U., 2001, nr 62, poz.628) ODPADY Wszystkie przedmioty, oraz substancje stałe, a także nie będące ściekami substancje ciekłe powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstawały ODPADY KOMUNALNE Stałe i ciekłe odpady powstające w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, w tym nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, porzucone wraki pojazdów mechanicznych, oraz odpady uliczne, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych z zakładów opieki zdrowotnej i weterynaryjnych ODPADY NIEBEZPIECZNE Odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska 36

37 GENEROWANIE ODPADÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW (MP., 2006 r, nr 90, poz.946) 2010 r 289 kg/m/rok 2014 r 301 kg/m/rok 2018 r 313 kg/m/rok 37

38 ODPADY W 2004 r (MP., 2006 r, nr 90, poz. 946 Krajowy plan gospodarki odpadami 2010) Odpady komunalne Odpady niebezpieczne Odpady inne 11,8 mln Mg 1,7 mln Mg 121 mln Mg Największe ilości odpadów wytworzono w rejonie Polski południowej, w województwach: śląskim ok. 41,9 % całego strumienia, dolnośląskim ok. 26,9 %, małopolskim ok. 7,3 %. Najmniejsze ilości odpadów powstały w w województwach: lubuskim ok.. 0,48 %, warmińsko-mazurskim ok. 0,54 % oraz podlaskim ok. 0,74 %. 38

39 Odpady a środowisko Czas rozkładu wybranych odpadów w środowisku Ogryzek z jabłka ok. 5 tygodni Niedopałek papierosa ok. 2 lat Guma do żucia ok. 5 lat Papier ok. 5 lat Butelka PET ok. 300 lat Butelka ze szkła ok lat 39

40 Odpady a zdrowie Stan naszego zdrowia w ok. 30 % zależy od stanu naszego środowiska. Jesteśmy otoczeni przez pyły, trucizny, hałas itp. Nie opłaca się zanieczyszczać środowiska można coraz skuteczniej dochodzić odszkodowań od zanieczyszczających. Najbardziej pożądane Zapobieganie Ponowne użycie Recykling Spalanie z odzyskiem energii Unieszkodliwianie na składowiskach EUROPEJSKA HIERARCHIA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI Najmniej pożądane 40

41 GOSPODARCZE WYKORZYSTYWANIE ODPADÓW (Dz. U., 2000 r, nr 100, poz.1078) W celach przemysłowych, przy aktualnym stanie wiedzy, winny być wykorzystywane odpady posiadające właściwości nadające się do tego celu: mogą stanowić surowiec zamienny dla surowców pochodzących ze źródeł naturalnych, mogą stanowić zamiennik częściowy lub całkowity surowca lub paliwa dotychczas stosowanego w procesie produkcyjnym, mogą być stosowane dla podniesienia jakości, lub efektywności procesu produkcyjnego, lub stanu bezpieczeństwa, mogą być stosowane dla zmniejszenia negatywnego oddziaływania procesu produkcyjnego na środowisko, mogą stanowić źródło dających się odzyskać surowców, po regeneracji lub przetworzeniu mogą stanowić wyroby użytkowe, mogą być użyte bezpośrednio lub po przetworzeniu w celach budowlanych. ( cd. wymienionej ustawy obejmuje spis odpadów, które mogą być wykorzystywane do przedstawionych celów). 41

42 KATALOG ODPADÓW Dz.U., 2001, nr 112, poz Grupa Podział odpadów ze względu na źródło powstawania 01 Powstające przy poszukiwaniu, wydobyciu i przeróbce rud oraz kopalin. 02 Z rolnictwa, sadownictwa, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa i produkcji żywności. 03 Z przetwórstwa drewna, produkcji płyt i mebli, papieru i tektury. 04 Z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego. 05 Z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu i pirolizy węgla. 06 Z produkcji, obrotu i stosowania produktów chemii nieorganicznej. 07 Z produkcji, obrotu i stosowania produktów chemii organicznej. 08 Z produkcji obrotu i stosowania powłok ochronnych, kitu, klejów, szczeliw. 09 Z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych. 10 Odpady z procesów termicznych. 11 Z chemicznej obróbki powierzchni metali. 12 Z kształtowania oraz obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych. itd. aż do grupy

43 KATALOG ODPADÓW Dz.U., 2001, nr 112, poz Kod Grupa, podgrupa i rodzaj odpadów 20 Odpady komunalne Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie Papier i tektura Szkło Odpady kuchenne ulegające biodegradacji Odzież Tekstylia * Rozpuszczalniki * Kwasy * Alkalia * Odczynniki fotograficzne. itd. 43

44 Odpady komunalne w Polsce najczęściej zawierają około % substancji organicznej. azot 0,53 0,87 %, fosfor 0,45 0,88 %, potas 0,14 0,48 %. Około % stanowią części mineralne, w tym około 30 % popioły z małych palenisk. Odpady stałe zawierają również pierwiastki śladowe (molibden, miedź, cynk, kobalt, nikiel, kadm, chrom, rtęć, ołów), które niejednokrotnie występują w formie połączeń rozpuszczalnych. 44

45 Składniki zawarte w odpadach komunalnych, głównie organiczne, ulegają przemianom biochemicznym i oddziaływują na środowisko, poprzez produkty rozkładu - ditlenek węgla, amoniak, siarkowodór, metan, azotany, azotyny, siarczany i inne. Odpady komunalne stwarzają zagrożenie dla środowiska także ze względu na możliwość skażenia powietrza, wód gruntowych i powierzchniowych mikroorganizmami chorobotwórczymi, dla których stanowią pożywkę. Ponadto na składowiskach odpadów panują dobre warunki dla żerowania much, gryzoni i ptaków, które mogą przenosić na inne tereny zarazki chorób, np. duru brzusznego, tężca, czerwonki. 45

46 Do najbardziej niepożądanych cech odpadów komunalnych zalicza się przede wszystkim : znaczną zmienność ilościową, jak również jakościową, w cyklu wieloletnim, rocznym oraz w poszczególnych porach roku, dużą niejednorodność składu surowcowego i chemicznego, potencjalne zagrożenie zakażeniem (higieniczno-sanitarne) związane z obecnością drobnoustrojów chorobotwórczych, obecność odpadów niebezpiecznych np. baterii, przeterminowanych leków, chemikaliów domowych, itp. zanieczyszczenie poszczególnych składników odpadów komunalnych (frakcji, surowców) substancjami niebezpiecznymi organicznymi i nieorganicznymi (np. metalami ciężkimi), niestabilność, podatność na zagniwanie i wydzielanie uciążliwych odorów mokrej frakcji organicznej zawartej w odpadach, podczas powstawania, gromadzenia, utylizacji oraz unieszkodliwiania odpadów. 46

47 Technologie unieszkodliwiania odpadów miejskich, podobnie jak wszystkie technologie przemysłowe, wymagają dobrej znajomości właściwości surowców. Odpady miejskie są mieszaniną wielu materiałów o zróżnicowanych właściwościach, występujących w różnych proporcjach w zależności od wielu czynników i nie ma podstaw teoretycznych pozwalających określić właściwości odpadów w konkretnym mieście. W każdym przypadku trzeba przeprowadzić serię badań, których celem jest dostarczenie informacji niezbędnych do wyboru metody ich unieszkodliwiania oraz potrzebnych do wykonania podstawowych obliczeń przy projektowaniu technologicznym. 47

48 Zakres niezbędnych badań wynika z celu, jakiemu mają służyć, obejmuje on umownie cztery grupy wskaźników : ilościowego nagromadzenia odpadów, właściwości fizycznych, właściwości paliwowych, właściwości nawozowych 48

49 Wskaźnik ilościowego nagromadzenie odpadów Do grupy pierwszej zaliczamy wskaźniki nagromadzenia : objętościowy wyrażany w m 3 / mieszkańca / rok, wagowy - wyrażany w kg / mieszkańca / rok, nierównomierności nagromadzenia - dobowy, miesięczny i roczny. Wskaźniki te łącznie opisują źródła powstawania odpadów i pozwalają na określenie ich ilości. 49

50 Właściwości fizyczne Grupę drugą stanowią następujące wskaźniki : ciężar objętościowy odpadów (gęstość) wyrażany w kg / m 3 (przy czym przyjęto odpady w pojemnikach, a więc taki stan, jaki występuje w miejscach ich gromadzenia), frakcje (analiza sitowa) : 0 10, 10 40, i powyżej 100 mm, skład grupowy, który obejmuje podział na 10 podstawowych grup materiałów, z jakich składają się odpady, a więc : frakcji drobnej (poniżej 100 mm), odpadów spożywczych pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, odpadów papieru i tektury, tworzyw sztucznych, materiałów tekstylnych, metalowych, szkła oraz pozostałych odpadów organicznych i nieorganicznych. 50

51 Właściwości paliwowe Do grupy trzeciej zaliczamy wskaźniki charakteryzujące właściwości paliwowe odpadów : zawartość wody (wilgotność), części palne, części niepalne, części lotne, ciepło spalania, wartość opałowa ( w tym robocza), składniki agresywne (SO 2, HCl, N 2 O 5 ), skład elementarny części palnych (C, H, S, N, Cl, O). Sporadycznie oznacza się również temperaturę mięknienia i topienia popiołu, a także skład chemiczny pozostałości po spaleniu. 51

52 Właściwości nawozowe Grupa czwarta to wskaźniki charakteryzujące właściwości nawozowe odpadów, a zatem ich przydatność do kompostowania : ogólną zawartość substancji organicznej, zawartość węgla, zawartość azotu, zawartość fosforu, zawartość potasu, zawartość metali ciężkich. Okresowo podaje się wiele innych wskaźników uzupełniających tę charakterystykę. 52

53 Utylizacja Odpadów Komunalnych Wykład 2 System gospodarki odpadami komunalnymi Katalog odpadów Odpady niebezpieczne Gromadzenie, usuwanie i gospodarcze wykorzystanie odpadów

54 System zagospodarowania odpadów w roku 2008

55 System zagospodarowania odpadów po roku 2012

56 Katalog odpadów

57 Katalog odpadów

58 Katalog odpadów

59 Grupa 20 01

60 Grupa 20 01

61 Grupa 20 01

62 Załącznik 4 - Właściwości odpadów, które powodują że odpady są niebezpieczne

63 Załącznik 4 - Właściwości odpadów, które powodują że odpady są niebezpieczne

64 Załącznik 4 - Właściwości odpadów, które powodują że odpady są niebezpieczne

65 Odpady niebezpieczne definicja 2

66 Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku określa zasady postępowania z odpadami: * zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów, * poddanie odzyskowi odpadów, których powstawania w danych warunkach techniczno ekonomicznych nie da się uniknąć, * unieszkodliwianie odpadów bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska, * składowanie odpadów, których nie można poddać odzyskowi bądź unieszkodliwić z uwagi na aktualne warunki techniczno ekonomiczne. 66

67 Technologie zagospodarowania odpadów

68 Zasady postępowania z odpadami

69 Zasady postępowania z odpadami - zapobieganie

70 Zasady postępowania z odpadami - odzysk

71 Zasady postępowania z odpadami procesy odzysku (Zał. Nr 5)

72 Kwalifikacja metod termicznego przekształcania odpadów 72

73 Zasady postępowania z odpadami - odzysk

74 Zasady postępowania z odpadami unieszkodliwianie (Zał. Nr 6)

75 Zasady postępowania z odpadami unieszkodliwianie (Zał. Nr 6)

76 Zasady postępowania z odpadami podstawowe obowiązki

77 Zasady postępowania z odpadami podstawowe obowiązki

78 Zasady postępowania z odpadami podstawowe obowiązki

79 Technologie zagospodarowania odpadów

80 Sortowanie odpadów komunalnych

81 Sortowanie odpadów komunalnych

82 Sortowanie odpadów komunalnych

83 Technologie zagospodarowania odpadów

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z GMINY SWARZĘDZ

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z GMINY SWARZĘDZ Burmistrz Swarzędza PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY SWARZĘDZ TOM II PLAN GOSPODARKI ODPADAMI wrzesień 2004 r. ul. Zeylanda 6, 60 808 Poznań tel. (+48 61) 65 58 100 fax:

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ REGULACJI PRAWNYCH

KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ REGULACJI PRAWNYCH PI-PWP Model Regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green-Job WSTĘPNA WERSJA PRODUKTU PORADNIK DLA UCZESTNIKA ZAJĘĆ MODUŁ 1 KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA Kraków, grudzień 2005 Zespół autorski: Zbigniew Grabowski Joanna Senisson Zbigniew Jędrzejewski Jacek Kawala ul. Szpitalna 40, 31-024 Kraków tel. (0 12) 429-40-31,

Bardziej szczegółowo

System i zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, w świetle nowych regulacji prawnych

System i zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, w świetle nowych regulacji prawnych 2012 System i zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, w świetle nowych regulacji prawnych Materiały opracowano w ramach realizacji działania 7.2 pt. Standaryzacja gospodarowania odpadami na

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2008 2011 SPIS TREŚCI:

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2008 2011 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA...6 2. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADMI...9 2.1. Odpady komunalne...9 2.1.1. System zbiórki odpadów komunalnych...11 2.1.2. Unieszkodliwianie i odzysk odpadów komunalnych...16

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2013 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2013 Autor: Hanna Teodorowicz Przygotowanie niniejszej publikacji zostało

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok SPIS TREŚCI Streszczenie....10 1. Wprowadzenie....18 1.1 Cel opracowania.....18 1.2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2004-2010 PROJEKT ZARZĄDU Pisz, luty 2004 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 1.1. Podstawa opracowania planu 1.2. Cele opracowania planu 1.3. Metoda opracowania planu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322, z 2015 r. poz. 87, 122, 933. 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO wrzesień 2003 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZLECENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami. na lata 2004 2015r.

Plan gospodarki odpadami. na lata 2004 2015r. Plan gospodarki odpadami na lata 2004 2015r. Zespół autorski pragnie złożyć serdeczne podziękowanie pracownikom urzędu gminy za udostępnienie niezbędnych materiałów oraz poświęcony czas w przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Projekt

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Projekt Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Projekt Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska Październik 2002 SPIS TREŚCI Spis tabel...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS ZASTOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Koniecpol na lata 2004-2014

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Koniecpol na lata 2004-2014 Urząd Miasta i Gminy Koniecpol Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Koniecpol na lata 2004-2014 czerwiec, 2004 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Ożarowska 107 27-600 Sandomierz

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO Kierownik Projektu: inż. Jarosław Sobczak Autor: mgr Małgorzata Lisiecka Konsultacja:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zamojskiego został opracowany na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2003 roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH

LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH Marzena KUCZYŃSKA-CHAŁADA Streszczenie: W artykule przedstawiono problematykę logistyki powtórnego

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo