Instrukcja serwisowa. Logamatic 4321/4322. Sterownik. Dla firmy instalacyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja serwisowa. Logamatic 4321/4322. Sterownik. Dla firmy instalacyjnej"

Transkrypt

1 Instrukcja serwisowa Sterownik RS Logamatic 4321/4322 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do uruchomienia i wykonania czynności serwisowych /2008 PL

2 Spis treści 1 Bezpieczeństwo Informacje wstępne Użycie zgodne z przeznaczeniem Normy i dyrektywy Objaśnienie zastosowanych symboli Wskazówki, których należy przestrzegać Ważne wskazówki dotyczące uruchomienia Czyszczenie sterownika Utylizacja Opis produktu i zakres dostawy Opis produktu Zakres dostawy Instrukcja ustawienia ogranicznika temperatury bezpieczeństwa (STB) Instrukcja ustawienia regulatora temperatury wody kotłowej (TR) Elementy obsługi i moduł obsługowy MEC Elementy obsługowe sterownika Moduł obsługowy MEC Parametry nastawcze i wyświetlane dane Moduły i ich funkcje Moduł kontrolera CM Moduł sieciowy NM Moduł palnika i obiegu kotłowego ZM Moduł funkcyjny FM441 (wyposażenie dodatkowe) Moduł funkcyjny FM442 (wyposażenie dodatkowe) Uruchomienie modułu obsługowego MEC Wywołanie płaszczyzny serwisowej Wywołanie i zmiana ustawień Sprawdzenie działania ogranicznika temperatury bezpieczeństwa STB Parametry ogólne Minimalna temperatura zewnętrzna Rodzaj budynku Zmiana ust. czasu lato/zima Nastawa zdalna Ilość ciepła Komunikat usterki wywoływany przełącznikiem ręcznym Automatyczny komunikat konserwacji Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

3 Spis treści 13 Wybór modułu Parametry kotła Wybór typu kotła Niskotemperaturowy kocioł grzewczy Kotły niskotemperaturowe z minimalną temperaturą powrotu Kocioł Ecostream Kocioł kondensacyjny Kocioł niskotemperaturowy z temperaturą progową Ustawienie rodzaju palnika Określenie mocy kotła Palnik jednostopniowy Palnik dwustopniowy Palnik modulujący Podwójny palnik jednostopniowy Palnik dwupaliwowy Ogólne ustawienia parametrów kotła Funkcja pompy Ustawienie minimalnego czasu pracy palnika (minimalny czas pracy palnika po starcie palnika) Ustawienie minimalnej temperatury załączania (granica temperatury kotła, od której najpóźniej palnik startuje) Ustawienie maksymalnej temperatury wyłączenia palnika Wprowadzenie wartości granicznej dla maksymalnej temperatury spalin Wprowadzenie charakterystyki kotła Parametry obiegów grzewczych Wybór systemu grzewczego Zmiana nazwy obiegu grzewczego Ustawienie temperatury punkty początkowego krzywej grzewczej Ustawienie temperatury doboru Minimalna temperatura zasilania Maksymalna temperatura zasilania Wybór modułu obsługi zdalnej Maks. wpływ pomieszczenia Wybór rodzaju obniżenia Ustawienie utrzymania temperatury zewnętrznej Obniżenie urlopowe Wyłączenie obniżenia temperatury przy niskiej temperaturze zewnętrznej Ustawienie obniżenia temperatury zasilania Korekta wyświetlanej temp. pomieszczenia (Offset) Adaptacja automatyczna Ustawienie optymalizacji załączeń Ustawienie czasu optymalizacji wyłączania Ustawienie temperatury ochrony przed zamarzaniem Ustawienie priorytetu przygotowania ciepłej wody użytkowej Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 3

4 Spis treści Wprowadzanie organu nastawczego obiegu grzewczego Wprowadzenie czasu przesterowania organu nastawczego Podniesienie temperatury kotła Zewnętrzne przełączanie statusu Zewnętrzny komunikat usterki pompy Suszenie jastrychu Parametry c.w.u Wybór podgrzewacza c.w.u Ustawienie zakresu temperatur Wybór optymalizacji załączeń Wybór wykorzystania ciepła resztkowego Ustawienie histerezy Podniesienie temperatury kotła Zewnętrzny komunikat usterek (WF1/2) Zestyk zewnętrzny (WF1/3) Wybór i ustawienie funkcji dezynfekcji termicznej Ustawienie temperatury dezynfekcji termicznej Ustawienie dnia tygodnia dla dezynfekcji termicznej Ustawienie godziny dezynfekcji termicznej Przegrzanie codzienne Wybór pompy cyrkulacyjnej Ustawienie przedziałów czasu pracy pompy cyrkulacyjnej Parametry specjalne Krzywa grzewcza Przeprowadzenie testu przekaźników Przeprowadzenie testu wyświetlacza LCD Protokół błędów Usterka Dane monitoringu Dane monitoringu kotła Dane monitoringu obiegu grzewczego Dane monitoringu przygotowywania c.w.u Wyświetlenie wersji Wybór sterownika Reset Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

5 Spis treści 27 Dane techniczne Sterownik Logamatic 4321/ Moduł funkcyjny FM Moduł funkcyjny FM Charakterystyki czujników Ustawienie specyficznych parametrów kotła Indeks Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 5

6 1 Bezpieczeństwo 1 Bezpieczeństwo 1.1 Informacje wstępne Niniejsza instrukcja serwisowa zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego uruchomienia oraz wykonywania prac serwisowych na sterownikach Logamatic 4321 i Instrukcja serwisowa przeznaczona jest dla pracowników firm instalacyjnych, którzy ze względu na specjalistyczne wykształcenie i doświadczenie dysponują uprawnieniami w zakresie obsługi instalacji grzewczych oraz wodnych. Niezbędnym warunkiem samodzielnego wykonywania prac serwisowych jest posiadanie ww. umiejętności i wiedzy oraz stosownych uprawnień. Instalator powinien objaśnić klientowi sposób działania i obsługi urządzenia. 1.2 Użycie zgodne z przeznaczeniem Sterowniki Logamatic 4321 i 4322 służą tylko do regulowania i kontrolowania pracy instalacji ogrzewczych w domach wielorodzinnych, kompleksach mieszkalnych oraz innych budynkach. 1.3 Normy i dyrektywy UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA/USZKODZENIA INSTALACJI Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, mogącą prowadzić do średnich lub lekkich obrażeń ciała lub też do szkód materialnych. DLA UŻYTKOWNIKA Przydatne wskazówki przeznaczone dla użytkownika, pozwalające na optymalne wykorzystanie i ustawienie urządzenia, jak również inne użyteczne informacje. 1.5 Wskazówki, których należy przestrzegać Sterownik należy użytkować tylko zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w nienagannym stanie technicznym. Przed przystąpieniem do pracy na sterowniku należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję serwisowania. Konstrukcja oraz sposób pracy tego produktu odpowiadają dyrektywom europejskim i uzupełniającym wymaganiom krajowym. Zgodność udokumentowana jest znakiem CE. Deklaracja zgodności dla opisanego tu produktu dostępna jest w Internecie pod adresem można ją także uzyskać w najbliższym oddziale firmy Buderus. 1.4 Objaśnienie zastosowanych symboli W dokumentacji zastosowano dwa stopnie niebezpieczeństwa oznaczone odpowiednimi ostrzeżeniami. OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA przez prąd elektryczny! Należy pamiętać, aby wszelkie prace związane z instalacją elektryczną wykonywane były tylko przez uprawnionych fachowców. Przed otwarciem sterownika należy: odłączyć wszystkie bieguny sterownika od napięcia elektrycznego i zabezpieczyć przed niezamierzonym ponownym załączeniem. OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA Oznacza niebezpieczeństwo, którego źródłem może być dany produkt, i które bez zachowania dostatecznej ostrożności może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała, a nawet śmierci. 6 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

7 Bezpieczeństwo 1 UWAGA! UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA/USZKODZENIA INSTALACJI przez błąd obsługi! Błędy obsługi mogą prowadzić do poszkodowania osób lub do szkód rzeczowych. Upewnić się, że dzieci nie obsługują urządzenia bez nadzoru lub nie bawią się urządzeniem. Upewnić się, że dostęp do urządzenia mają tylko osoby, które są w stanie właściwie je obsługiwać. USZKODZENIE INSTALACJI przez mróz! Jeżeli instalacja ogrzewcza nie pracuje podczas mrozu, to istnieje niebezpieczeństwo jej zamarznięcia. Należy chronić instalację ogrzewczą przed zamarznięciem, w razie potrzeby spuszczając wodę z przewodów wody grzewczej i użytkowej w najniższym punkcie. 1.7 Czyszczenie sterownika Sterownik należy czyścić tylko przy użyciu wilgotnej ściereczki. 1.8 Utylizacja Materiał opakowaniowy sterownika należy utylizować zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Elementów elektronicznych nie można wyrzucać do śmieci bytowych Ekologiczną utylizację sterownika do wymiany zlecić autoryzowanemu punktowi utylizacji. Uwaga: baterię litową znajdującą się w module CM431 należy wyjąć ze sterownika przed jego utylizacją i utylizować oddzielnie. DLA UŻYTKOWNIKA Instalacja musi posiadać odpowiadające normie urządzenie do odłączenie wszystkich biegunów od sieci elektrycznej. W razie braku takiego urządzenia trzeba je zamontować. DLA UŻYTKOWNIKA Stosować tylko oryginalne części zamienne Buderus. Buderus nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku stosowania części zamiennych innych producentów. 1.6 Ważne wskazówki dotyczące uruchomienia Przed załączeniem sterownika należy sprawdzić, czy przełączniki ręczne znajdujące się na nim i na modułach funkcyjnych ustawione są w pozycji "AUT". Załączony do instrukcji obsługi sterownika protokół ustawień przeznaczony jest dla użytkownika instalacji i służy do celów informacyjnych. W protokole tym należy koniecznie ręcznie zanotować ustawienia dokonane podczas uruchomienia oraz przyporządkowanie poszczególnych obiegów grzewczych. Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 7

8 2 Opis produktu i zakres dostawy 2 Opis produktu i zakres dostawy 2.1 Opis produktu Cyfrowe sterowniki Logamatic 4321 i 4322 mogą każdorazowo wysterować stojący kocioł gazowy/olejowy firmy Buderus z jednostopniowym, dwustopniowym lub modulującym palnikiem i umożliwiają opcjonalnie wysterowanie palnika modulującego oraz modulującej pompy obiegu kotłowego poprzez odpowiednie złącze 0 10 V, jak również poprzez możliwość przełączenia zewnętrznego dla palników dwupaliwowych. Dla optymalnego dostosowania do instalacji ogrzewczej sterowniki można każdorazowo rozszerzyć o maksymalnie cztery moduły funkcyjne. Przy pomocy modułu strategicznego FM458 w sterowniku Logamatic 4321 można regulować także pracę instalacji wielokotłowych. 2.2 Zakres dostawy Cyfrowy sterownik Logamatic 4321 z modułem obsługowym MEC2 wzgl. sterownik cyfrowy Logamatic 4322 z wyświetlaczem kotłowym. Czujnik temperatury zewnętrznej FA (tylko Logamatic 4321) Czujnik temperatury wody w kotle FK Dodatkowy czujnik temperatury FZ dla temperatury zasilania lub powrotu Kabel palnika 2. stopień Dokumentacja techniczna 8 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

9 Instrukcja ustawienia ogranicznika temperatury bezpieczeństwa (STB) 3 3 Instrukcja ustawienia ogranicznika temperatury bezpieczeństwa (STB) Demontaż obudowy i demontaż ogranicznika temperatury bezpieczeństwa Aby ustawić żądane wartości temperatur, należy wymontować ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB) ( rys. 1, [2]) z obudowy. Aby zdemontować ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, należy wykręcić obie śruby ( rys. 1, [1]). Zdjąć pokrywę ( rys. 1, [3]). Odkręcić kapturek ochronny ( rys. 1, [2]). Rozkręcić połączenie śrubowe. Wyjąć ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB) i wykonać poniższe ustawienia. DLA UŻYTKOWNIKA Rys. 1 Sterownik Logamatic 4... Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB) należy ustawić na maksymalnie dopuszczalną wartość temperatury w instalacji ogrzewczej zgodnie z przepisami danego kraju. 3 DLA UŻYTKOWNIKA Fabrycznie wstępnie ustawiona jest wartość temperatury 110 C. 1 Ustawienie ogranicznika temperatury bezpieczeństwa 2 Rys. 2 Wariant A Odkręcić śrubę ( rys. 2, [1]). Ustawić blaszkę ze skalą temperatury ( rys. 2, [2]) na zaznaczenie ( rys. 2, [3]). Ponownie przykręcić śrubę ( rys. 2, [1]). Rys. 2 Wariant A Rys. 3 Wariant B Ustawić dźwignię nastawczą ( rys. 3, [1]) na odpowiednią temperaturę. 1 Rys. 3 Wariant B Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 9

10 4 Instrukcja ustawienia regulatora temperatury wody kotłowej (TR) 4 Instrukcja ustawienia regulatora temperatury wody kotłowej (TR) DLA UŻYTKOWNIKA Przestawienie regulatora temperatury wody kotłowej z 90 C na 105 C (tylko przy ustawieniu ogranicznika temperatury bezpieczeństwa na 120 C). 1 W instalacjach, które wymagają temperatury wody kotłowej powyżej 90 C (uwzględnić wskazówkę!), można przestawić regulator temperatury wody kotłowej z 90 C na 105 C. Zdjąć pokrętło nastawcze. Wyłamać kołek oporowy ( rys. 4, [1]). Ponownie nałożyć pokrętło nastawcze. DLA UŻYTKOWNIKA Sterowniki Logamatic mogą pracować do temperatury maks. 99 C ( rozdział ). Rys. 4 Pokrętło nastawcze 10 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

11 Elementy obsługi i moduł obsługowy MEC2 5 5 Elementy obsługi i moduł obsługowy MEC2 5.1 Elementy obsługowe sterownika RS Rys. 5 Elementy obsługowe 1 Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB 2 Regulator temperatury wody w kotle 3 F1, F2 bezpieczniki 4 Przyłącze dla zewnętrznych przyrządów serwisowych i modułu MEC2 5 Wyłącznik trybu awaryjnego palnika 6 Wyłącznik główny 1 2 A B RS Rys. 6 Uzbrojenie w moduły sterownika 1 Miejsce wtykowe 1: np. FM442 (obieg grzewczy 1, obieg grzewczy 2) 2 Miejsce wtykowe 2: np. FM442 (obieg grzewczy 3, obieg grzewczy 4) A Miejsce wtykowe A: ZM434 (obieg kotłowy, palnik) B Miejsce wtykowe B: moduł CM431 i moduł obsługowy MEC2 3 Miejsce wtykowe 3: np. FM441 (obieg grzewczy 5, ciepła woda/pompa cyrkulacyjna) 4 Miejsce wtykowe 4: np. FM458 (strategia, w instalacjach wielokotłowych) Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 11

12 5 Elementy obsługi i moduł obsługowy MEC2 5.2 Moduł obsługowy MEC RS Rys. 7 Moduł obsługowy MEC2 1 Wyświetlacz 2 Pokrętło nastawcze 3 Stała praca grzewcza 4 Automatyczna praca grzewcza wg zegara sterującego 5 Stała praca grzewcza z obniżonymi parametrami 6 Wprowadzanie dni tygodnia 7 Wprowadzenie dni urlopowych 8 Wybór wskazania standardowego 9 Radiowy sygnał zegarowy (tylko na terenie Niemiec) 10 Wskazanie ustawionej temperatury zadanej pomieszczenia 11 Wprowadzenie temp. ciepłej wody/doładowanie 12 Nastawianie godziny 13 Zmiana wartości temperatury 14 Przełączenie trybu lato/zima 15 Powrót do wskazania standardowego 16 Wybór programu zegara sterującego 17 Wybór obiegów grzewczych/obiegu ciepłej wody 12 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

13 Parametry nastawcze i wyświetlane dane 6 6 Parametry nastawcze i wyświetlane dane Niektóre opcje wyświetlane są w zależności od tego, jakie moduły zainstalowano i jakich ustawień wcześniej dokonano. Dane ogolne Obieg grzewczy 1 Parametry specjalne Min. temperatura zewnętrzna System grzewczy Krzywa grzewcza Rodzaj budynku Nazwa obiegu grzewczego Krzywa obiegu kotłowego Zmiana ust. czasu lato/zima Temperatura w punkcie początkowym Krzywa obiegu grzewczego 1 Nastawa zdalna Temperatura doboru Krzywa obiegu grzewczego 2 Ilosc ciepla Minimalna temperatura zasilania Krzywa obiegu grzewczego 3 Czujnik (przetwornik pomiarowy) poziomu Maksymalna temperatura zasilania Krzywa obiegu grzewczego 4 Komunikat usterki wywoływany Obsluga zdalna Krzywa obiegu grzewczego 5 Automatyczny komunikat konserwacji Maks. wpływ pomieszczenia Krzywa obiegu grzewczego 6 Rodzaj obnizenia Krzywa obiegu grzewczego 7 Wybor modulu Utrzymanie temp. zewnętrznej od Krzywa obiegu grzewczego 8 Miejsce A Obniżenie urlopowe Test przekaznik. Miejsce 1 Brak obniżenia poniżej... Kocioł Miejsce 2 Obniżenie temp. zasilania Obieg grzewczy 1 Miejsce 3 Korekta temp. pomieszczenia Obieg grzewczy 2 Miejsce 4 Adaptacja automatyczna Obieg grzewczy 3 Optymalizacja załączeń Obieg grzewczy 4 Dane kotla Optymalizacja czasu wyłączania Obieg grzewczy 5 Typ kotła Ochrona pmroz. Obieg grzewczy 6 Paliwo Priorytet ciepłej wody użytkowej Obieg grzewczy 7 Regulacja powrotu Organ nastawczy Obieg grzewczy 8 Czas przesterowania organu nastawczego Czas przesterowania organu nastawczego Ciepła woda Funkcja podniesienia temperatury powrotu Nadwyzka kociol Strategia Rodzaj kotłów Ecostream Zestyk zewnętrzny Dzien/Noc/Aut Test LCD Rodzaj palnika Komun.usterki pompa Błąd Maks. moc kotła Susz. jastrychu Monitoring Minimalna moc kotła Przyr.temp. suszenia jastrychu Kocioł Maksymalna moc kotła olejowego Suszenie jastrychu czas wzrostu Obieg grzewczy 1 Minimalna moc kotła olejowego Maks. temperatura suszenia jastrychu Obieg grzewczy 2 Zmiana sekwencji po... godz. Maks. czas suszenia jastrychu Obieg grzewczy 3 Minimalna moc pracy modulacyjnej Obniżenie temp. suszenia jastrychu Obieg grzewczy 4 Modulacja przez... Suszenie jastrychu czas obniżenia Obieg grzewczy 5 Czas przesterow. organu nastawczego Obieg grzewczy 2, 3, 4 itp. - patrz Obieg grzewczy 1 Obieg grzewczy 6 Komunikacja z automatem palnikowym Ciepła woda Obieg grzewczy 7 Ograniczenie obciążenia od określonej Ciepła woda tak/nie Obieg grzewczy 8 Funkcja pompy w obiegu kotłowym Zakres temperatury ciepłej wody do Ciepła woda Czas wybiegu pompy obiegu kotłowego Optymalizacja załączeń Wersja Min. czas pracy palnika Wykorz.ciepla reszt Sterownik Temperatura logiki pompy Histereza Reset Min. temperatura załączania Podniesienie t.kotla Ustawienie sterownika Maksymalna temperatura wyłączenia Zewnętrzny komunikat usterki WF1/WF2 Godziny pracy palnika Graniczna temperatura spalin Zestyk zewnętrzny WF1/WF2 Blad Resetowanie maksymalnej temperatury Dezynfekcja termiczna Maksymalna temperatura spalin Charakterystyka kotła Temperatura podczas dezynfekcji Ilosc ciepla Temperatura w punkcie początkowym Dzień tygodnia dezynfekcji Sygnal. konserw. Temperatura doboru Godzina rozpoczęcia dezynfekcji Obniżenie o Przegrzanie codzienne Cyrkulacja (częstość załączeń na godzinę) Rys. 8 Parametry nastawcze i wyświetlane dane Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 13

14 7 Moduły i ich funkcje 7 Moduły i ich funkcje Poniżej wymienione zostały wszystkie moduły, w które są lub mogą być wyposażone sterowniki Logamatic 4321/4322. Moduł obsługowy MEC2 Logamatic O X Tab. 1 Moduł Moduły i ich funkcje Moduł kontrolera CM431 Moduł centralny ZM434 Palnik funkcje obiegu kotłowego Moduł funkcyjny FM441* 1 obieg grzewczy 1 obieg ciepłej wody Moduł funkcyjny FM442 2 obiegi grzew. Moduł funkcyjny FM443 Obieg solarny Moduł funkcyjny FM444 Alternatywne źródło ciepła Moduł funkcyjny FM445* LAP/LSP (System ładowania) Moduł funkcyjny FM446 Złącze EIB Moduł funkcyjny FM448** Zbiorczy komunikat usterek Moduł dodatkowy ZM426 Dodatkowy ogranicznik temperatury bezp. Moduł funkcyjny 458** Moduł strategiczny * W jednym sterowniku wolno użyć tylko jednego modułu przygotowania c.w.u. ** W danym sterowniku dozwolony jest tylko jeden z tych dwóch modułów. O = Wyposażenie podstawowe X = Wyposażenie dodatkowe O O X X X X X X X X X O O X X X X X X X X X 14 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

15 Moduły i ich funkcje Moduł kontrolera CM431 Ustawienie adresu sterownika Ustawienie adresu ( rys. 9, [1]) w sterownikach Logamatic 4321/4322 znajduje się na module CM431 (za modułem obsługowym MEC2). Zdjąć moduł obsługowy MEC2. Teraz można śrubokrętem ustawić adres sterownika ( rys. 9). Rys. 9 Ustawienie adresu 1 Adres Opis 0 Sterownik samodzielny: Jeżeli jakiś sterownik pracuje samodzielnie, to znaczy do magistrali ECOCAN-BUS nie są podłączone inne sterowniki, to należy ustawić adres 0 (ustawienie fabryczne). Jeżeli zainstalowano klika współpracujących ze sobą w zespole sterowników, każdy z nich musi otrzymać inny adres. W razie przyporządkowania więcej niż jednego sterownika do tego samego adresu na wyświetlaczu MEC2 pojawi się komunikat błędu. 1 Master sterownik nadrzędny (prowadzący): Adres 1 zarezerwowany jest dla sterownika pełniącego funkcję "master" sterownik prowadzący (nadrzędny) w zespole kilku sterowników. Sterownik nadrzędny przejmuje wysterowywanie kotła. Czujnik temperatury zewnętrznej należy zawsze podłączać do sterownika master. Sterownik nadrzędny monitoruje pracę magistrali ECOCAN-BUS, która łączy ze sobą sterowniki jak również ewentualnie modem obsługi zdalnej i inne urządzenia. Sterownik pełniący funkcję "master" rozpoznaje podwójne zaadresowanie. Na wyświetlaczu MEC2 pojawia się komunikat błędu. Wszystkie sterowniki zespołu przekazują swoje wartości zadane do sterownika nadrzędnego, który na ich podstawie tworzy zbiorczą wartość zadaną. Każdy zespół współpracujących sterowników może posiadać tylko jeden sterownik nadrzędny (master). 2 maks. 15 Slave (sterownik podporządkowany): Wszystkie urządzenia z tym adresem określane są jako "slave" (podporządkowane). Sterownik podporządkowany nigdy nie może posiadać adresu 1. Każdy adres można nadać jeden raz. Tab. 2 Adresy sterownika Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 15

16 7 Moduły i ich funkcje 7.2 Moduł sieciowy NM482 Rezystancja końcowa w przypadku połączenia kilku sterowników ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA OSTRZEŻENIE! przez prąd elektryczny! Należy pamiętać, aby wszelkie prace związane z instalacją elektryczną wykonywane były tylko przez uprawnionych fachowców. Przed otwarciem sterownika należy: odłączyć wszystkie bieguny sterownika od napięcia elektrycznego i zabezpieczyć przed niezamierzonym ponownym załączeniem. 1 2 Aby zapewnić niezakłóconą transmisję danych między kilkoma sterownikami, należy dołączyć rezystory końcowe (zakończeniowe) w tych sterownikach, które znajdują się najdalej od siebie. Rezystor końcowy znajduje się w tylnej części modułu sieciowego NM482 i jest załączany przez sprężynowy włącznik hakowy ( rys. 10, [2]). wynosi: Rys. 10 Moduł sieciowy NM482 1 ECOCAN-BUS 2 Sprężynowy włącznik hakowy S1 (dla rezystora końcowego) ustawienie fabryczne: otwarty Przykład dołączenia rezystora końcowego w przypadku kilku sterowników Buderus Sprężynowy włącznik hakowy S1 otwarty = rezystor końcowy nie jest założony Logamatic 4xxx Założyć rezystor Logamatic 4xxx Logamatic 4xxx Logamatic 4xxx Logamatic 4xxx Założyć rezystor 16 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

17 Moduły i ich funkcje Moduł palnika i obiegu kotłowego ZM434 Moduł ZM434 należy do wyposażenia podstawowego sterowników Logamatic 4321 i Logamatic Przełączniki ręczne znajdujące się na module spełniają jedynie funkcje serwisowe i konserwacyjne. Jeżeli przełączniki ręczne nie znajdują się w położeniu "AUT" (tryb automatyczny), na module MEC2 pojawi się odpowiedni komunikat i zapali się lampka 0 oznaczająca usterkę. Funkcje regulacyjne modułu są kontynuowane po przełączeniu na tryb pracy ręcznej. Funkcje palnika Przycisk "Test spalin" Q do wykonywania testu spalin Nacisnąć przycisk "Test spalin" przez kilka sekund. Układ regulacji instalacji ogrzewczej pracuje przez 30 minut z podwyższoną temperaturą zasilania. Podczas testu spalin, migają na przemian lampki sygnalizujące 0 dla usterki i 1 dla trybu letniego. Aby przerwać test, należy ponownie nacisnąć przycisk "Test spalin". Przełącznik ręczny trybu pracy palnika ] DLA UŻYTKOWNIKA Podczas normalnej pracy przełącznik ręczny powinien znajdować się w położeniu "AUT". Położenia 0, sterowanie ręczne i max I II są ustawieniami specjalnymi, które mogą być dokonywane tylko przez fachowy personel w razie błędu, np. jeżeli nie działa regulacja lub podczas prac serwisowych i konserwacyjnych. Palnikiem można sterować bezpośrednio przy pomocy przełącznika ręcznego. Rys. 11 ZM434 Wskazanie 0 Usterka ogólna, np. błędy pochodzące z obiektu, błąd czujnika, usterki zewnętrzne, błędy okablowania, wewnętrzne błąd modułu, tryb ręczny. Komunikaty usterek wyświetlane są w formie tekstu niezaszyfrowanego na module obsługowym MEC2. Diody świecące sygnalizujące funkcje palnika Wskazanie 9 Usterka palnika Wskazanie A Palnik pracuje Wskazanie U Modulacyjne zwiększenie mocy/ Wskazanie V 2. Stopień pracuje Zmniejszenie mocy pracy modulacyjnej Diody świecące dla funkcji obiegu kotłowego Wskazanie 1 Obieg kotłowy w trybie pracy letniej Wskazanie 8 Pompa kotłowa pracuje Wskazanie U Otwieranie zaworu mieszającego Wskazanie V w kierunku kotła Otwieranie zaworu mieszającego w kierunku obiegu grzewczego Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 17

18 7 Moduły i ich funkcje 3: Przy palnikach jedno- i dwustopniowych wysterowywany jest jedynie pierwszy stopień palnika jako obciążenie podstawowe. Drugi stopień pozbawiony jest napięcia. Przy palnikach modulujących możliwe jest bezstopniowe zwiększanie mocy palnika przyciskiem 5 oraz bezstopniowe zmniejszanie jego mocy przyciskiem 6. AUT: Palnik pracuje w trybie automatycznym. 0: Palnik jest wyłączony. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy awaryjny przełącznik pracy palnika znajduje się w położeniu 4. maks. Palnik pracuje stale z maksymalną mocą. III: Funkcje obiegu kotłowego Przełącznik ręczny trybu pracy obiegu kotłowego B DLA UŻYTKOWNIKA Podczas normalnej pracy przełącznik ręczny powinien znajdować się w położeniu "AUT". Położenia 0 i tryb ręczny są ustawieniami specjalnymi, które mogą być dokonywane tylko przez fachowy personel w razie błędu. 3: Jeżeli została zamontowana pompa kotłowa, to zostanie ona załączona. Organ nastawczy obiegu kotłowego można przestawiać ręcznie. AUT: Obieg kotłowy pracuje w trybie automatycznym. 0: Jeżeli została zamontowana pompa kotłowa, to zostanie ona wyłączona. Organ nastawczy obiegu kotłowego można przestawiać ręcznie. Diody świecące sygnalizują chwilowe aktywne funkcje. 18 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

19 Moduły i ich funkcje Moduł funkcyjny FM441 (wyposażenie dodatkowe) Moduł FM441 reguluje pracę obiegu grzewczego i zaopatrzeniem w c.w.u. Przełączniki ręczne znajdujące się na module służą jedynie do wykonywania czynności serwisowych i konserwacyjnych oraz dotyczą wyłącznie wyjść 230 V. W sterowniku można zastosować tylko jeden moduł tego typu. Jeżeli przełączniki ręczne nie znajdują się w położeniu "AUT" (automatyczny), to na module MEC2 pojawi się odpowiedni komunikat i zapali się lampka oznaczająca usterkę. Funkcje regulacyjne modułu są kontynuowane po przełączeniu na tryb pracy ręcznej. Rys. 12 FM441 Wskazanie Usterka ogólna, np. błędy z obiektu, błędy czujnika, usterki zewnętrzne, błędy okablowania, błędy wewnętrzne modułu, tryb ręczny. Komunikaty błędów wyświetlane są w postaci tekstu niezaszyfrowanego na module obsługowym MEC2. Diody świecące przypisane funkcjom Wskazanie "Zawór mieszający otwiera się" (cieplej) Wskazanie "Zawór mieszający zamyka się" (zimniej) Wskazanie Obieg grzewczy w trybie pracy letniej Wskazanie Wskazanie Ciepła woda w trybie nocnym ma temperaturę niższą od ustawionej Pompa obiegu grzewczego pracuje Wskazanie - L Pompa ładująca podgrzewacz pracuje Wskazanie - Z Pompa cyrkulacyjna pracuje Wskazanie Dezynfekcja termiczna aktywna Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 19

20 7 Moduły i ich funkcje Funkcja obiegu grzewczego Przełącznik ręczny obiegu grzewczego: ( rys. 13, [1]) Położenia 0 i (tryb ręczny) są ustawieniami specjalnymi, które mogą być dokonywane tylko przez fachowy personel. 3 DLA UŻYTKOWNIKA Podczas normalnej pracy przełączniki ręczne powinny znajdować się w położeniu "AUT". 3 : Załącza się pompa obiegu grzewczego. Zawór mieszający zostanie odłączony od napięcia i będzie można go obsługiwać. AUT: Obieg grzewczy pracuje w trybie automatycznym. 0: Wyłącza się pompa obiegu grzewczego. Zawór mieszający zostanie odłączony od napięcia. Funkcje regulacyjne są kontynuowane. Aktualne funkcje są pokazywane diodami świecącymi. 1 Rys. 13 FM441 1 Przełącznik ręczny obiegu grzewczego 2 Przełącznik ręczny funkcji przygotowania c.w.u. 2 Funkcja przygotowania c.w.u. Przełącznik ręczny zaopatrzenia w c.w.u.: ( rys. 13, [2]) DLA UŻYTKOWNIKA Podczas normalnej pracy przełączniki ręczne powinny znajdować się w położeniu "AUT". Położenia 0 i (tryb ręczny) są ustawieniami specjalnymi, które mogą być dokonywane tylko przez fachowy personel. 3 3 : Załącza się pompa ładująca podgrzewacz. Pompa cyrkulacyjna jest wyłączona. AUT: Obieg ciepłej wody pracuje w trybie automatycznym. 0: Pompa ładująca podgrzewacz oraz pompa cyrkulacyjna zostaną wyłączone. Funkcje regulacyjne są kontynuowane. Aktualne funkcje są pokazywane diodami świecącymi. 20 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

21 Moduły i ich funkcje Moduł funkcyjny FM442 (wyposażenie dodatkowe) Moduł FM442 reguluje pracę dwóch niezależnych od siebie obiegów grzewczych z zaworami mieszającymi. W sterowniku można zastosować więcej niż jeden moduł tego typu. Przełączniki ręczne znajdujące się na module służą jedynie do wykonywania czynności serwisowych i konserwacyjnych oraz dotyczą wyłącznie wyjść 230 V. Jeżeli przełączniki ręczne nie znajdują się w położeniu "AUT" (automatyczny), to na module MEC2 pojawi się odpowiedni komunikat i zapali się lampka oznaczająca usterkę. Funkcje regulacyjne modułu są kontynuowane po przełączeniu na tryb pracy ręcznej. Funkcja obiegu grzewczego Przełącznik ręczny obiegu grzewczego np. dla obiegu grzewczego 1 i 2 Położenia 0 i (tryb ręczny) są ustawieniami specjalnymi, które mogą być dokonywane tylko przez fachowy personel. 3 DLA UŻYTKOWNIKA Podczas normalnej pracy przełączniki ręczne powinny znajdować się w położeniu "AUT". 3 : Załącza się pompa obiegu grzewczego. Zawór mieszający zostanie odłączony od napięcia i będzie go można obsługiwać ręcznie. AUT: Obieg grzewczy pracuje w trybie automatycznym. 0: Wyłącza się pompa obiegu grzewczego. Zawór mieszający zostanie odłączony od napięcia i będzie go można obsługiwać ręcznie. Funkcje regulacyjne są kontynuowane. Rys. 14 FM442 Wskazanie Usterka ogólna, np. błędy z obiektu, błędy czujnika, usterki zewnętrzne, błędy okablowania, błędy wewnętrzne modułu, tryb ręczny. Komunikaty błędów wyświetlane są w postaci tekstu niezaszyfrowanego na module obsługowym MEC2. Diody świecące przypisane funkcjom Wskazanie "Zawór mieszający otwiera się" (cieplej) Wskazanie "Zawór mieszający zamyka się" (zimniej) Wskazanie Obieg grzewczy w trybie pracy letniej Wskazanie Pompa obiegu grzewczego pracuje Aktualne funkcje są pokazywane diodami świecącymi. Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 21

22 8 Uruchomienie modułu obsługowego MEC2 8 Uruchomienie modułu obsługowego MEC2 Moduł obsługowy MEC2 może być stosowany do wszystkich sterowników systemu Logamatic Moduł obsługowy MEC2 można: zainstalować bezpośrednio na sterowniku lub zainstalować w uchwycie naściennym jako moduł zdalnej obsługi lub podłączyć do specjalnego adaptera z oddzielnym zasilaczem sieciowym. MEC jest uaktywniany Po przyłożeniu napięcia zasilającego moduł MEC2 rozpoczyna proces inicjalizacji. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "MEC jest uaktywniany". Następnie pojawi się na krótko wskazówka zawierająca adres sterownika. Polaczenie Sterownik Adres nawiazane XX Dane monitoringu zostaja ze sterownika odbierane Nierozpoznany Sterownik Jeżeli moduł MEC2 wstawiony jest w sterowniku lub w uchwycie naściennym, to MEC2 rozpoznaje automatycznie, z jakim sterownikiem jest on połączony (automatyczna identyfikacja). Nie trzeba wtedy wybierać typu sterownika. W zależności od zastosowania, na wyświetlaczu pojawiają się różne komunikaty. Po zainstalowaniu fabrycznie nowego modułu MEC2 w sterowniku Jeżeli w sterowniku został założony fabrycznie nowy moduł MEC2, a sterownik i moduł są połączone, to dane będą pobierane bezpośrednio z tego sterownika. Na wyświetlaczu wyświetla się komunikat "Dane monitoringu zostaja ze sterownika odbierane". Po założeniu modułu MEC2 w innym sterowniku Jeżeli w MEC2 zastosowano oprogramowanie w wersji, której sterownik nie zna, to na wyświetlaczu ukaże się wskazanie "Nierozpoznany Sterownik". Wymontować moduł MEC2 ze sterownika i zamienić na moduł MEC2 z odpowiednią wersją oprogramowania. 22 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

23 Uruchomienie modułu obsługowego MEC2 8 Po zainstalowaniu modułu MEC2 z wprowadzonymi parametrami w sterowniku MEC jest uaktywniany Po zamontowaniu modułu MEC2 na sterowniku najpierw pojawią się ponownie obie pokazane obok informacje. Polaczenie Sterownik Adres nawiazane XX inny typ sterownika Przycisk-Noc odbior a) Inny typ sterownika Jeżeli typ sterownika jest inny niż ten wprowadzony do modułu MEC2, to można na razie pobierać tylko dane ze sterownika. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat pokazany obok. Nacisnąć przycisk "Tryb nocny". dane sa ze sterownika odbierane Na wyświetlaczu pojawi się przedstawiony obok komunikat. Uwaga inny Sterownik b) Inny sterownik tego samego typu Jeżeli moduł MEC2 zostanie połączony z innym sterownikiem tego samego typu, to przez ok. 3 sek. na wyświetlaczu pojawi się pokazany obok komunikat. Przycisk-Aut przesylanie Przycisk-Noc odbior Jeżeli moduł obsługowy MEC2 zostanie zdemontowany ze sterownika i zostaną zmienione znajdujące się w nim dane, to przy ponownym zamontowaniu modułu w sterowniku tego samego typu pojawi się komunikat "Przycisk-Aut przesylanie, Przycisk-Noc odbior". Sterownik odpytuje, czy nowe dane mają być przejęte do sterownika, czy też mają być pozostawione stare dane. Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 23

24 8 Uruchomienie modułu obsługowego MEC2 Nacisnąć przycisk "AUT" = "dane sa do sterownika przesylane". dane sa do sterownika przesylane Na wyświetlaczu pojawi się przedstawiony obok komunikat. Nacisnąć przycisk "Tryb nocny" = "dane sa ze sterownika odbierane". dane sa ze sterownika odbierane Na wyświetlaczu pojawi się przedstawiony obok komunikat. c) Taki sam sterownik Przycisk-Aut przesylanie Przycisk-Noc odbior Jeżeli moduł obsługowy MEC2 zostanie zdemontowany ze sterownika i zostaną zmienione znajdujące się w nim dane, to przy ponownym zamontowaniu modułu w tym samym sterowniku pojawi się komunikat "Przycisk-Aut przesylanie Przycisk-Noc odbior". Sterownik odpytuje, czy nowe dane mają być przejęte do sterownika, czy też mają być wykorzystywane stare dane. Nacisnąć przycisk "AUT" = "dane sa do sterownika przesylane". dane sa do sterownika przesylane Na wyświetlaczu pojawi się przedstawiony obok komunikat. Nacisnąć przycisk "Tryb nocny" = "dane sa ze sterownika odbierane". dane sa ze sterownika odbierane Na wyświetlaczu pojawi się przedstawiony obok komunikat. 24 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

25 Wywołanie płaszczyzny serwisowej 9 9 Wywołanie płaszczyzny serwisowej Dostęp do płaszczyzny serwisowej jest zabezpieczony kodem szyfrującym (kombinacja klawiszy). Płaszczyzna serwisowa przeznaczona jest tylko dla pracowników firm instalacyjnych. Zmiany wprowadzone na płaszczyźnie serwisowej przez osoby nieuprawnione powodują unieważnienie gwarancji! Funkcja ta wykorzystuje elementy obsługowe zaznaczone na szaro. AUT POZIOM SERWISU Nacisnąć jednocześnie, a następnie zwolnić przyciski "Wskazanie" "Obieg grzewczy" "Temp". Płaszczyzna serwisowa jest od tego momentu uaktywniona. Dane ogolne Zasada obsługi: "nacisnąć i pokręcić" Płaszczyzna serwisowa podzielona jest na kilka głównych płaszczyzn menu. Jeżeli w ostatnim wierszu nie jest wyświetlane żadne wskazanie nastawy, oznacza to, że wybrany punkt menu głównego ma jeszcze podmenu. Wywołanie podpunktów menu głównego Płaszczyznę menu głównego można przewertować, obracając pokrętłem nastawczym. Poszczególne punkty menu głównego uporządkowane są w strukturze pierścieniowej, tzn. po ostatnim punkcie menu głównego wyświetlany jest ponownie pierwszy. Dane ogolne Wybor modulu Dane ogolne Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 25

26 9 Wywołanie płaszczyzny serwisowej Wywołanie podmenu Wybrać punkt menu głównego (patrz wyżej), którego podpunkty mają być wywołane. Nacisnąć przycisk "Wskazanie". Obracając pokrętłem nastawczym można przejść do wszystkich podpunktów wybranego punktu menu głównego. Przykład menu głównego: Dane ogolne Min. temp.zewn. Rodzaj budynku... Min. temp.zewn. Przytrzymać naciśnięty przycisk "Wskazanie". Obracając pokrętłem nastawczym można teraz zmienić parametry nastawcze wybranego właśnie podmenu. Możliwy jest np. wybór funkcji lub wartości temperatury. Nacisnąć przycisk "Powrót", aby powrócić do płaszczyzny nadrzędnej. 26 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

27 Wywołanie i zmiana ustawień Wywołanie i zmiana ustawień DLA UŻYTKOWNIKA To, jakie punkty menu będą wyświetlane na module obsługowym MEC2 sterownika, zależy od tego, jakie moduły założono i jakie ustawienia zostały dokonane. W niniejszej instrukcji serwisowej opisano jedynie punkty menu sterowników podstawowych Logamatic 4321/4322 włącznie z modułem centralnym ZM434 (wyposażenie podstawowe) jak również najczęściej stosowanych modułów funkcyjnych FM441 i FM442 (wyposażenie dodatkowe). Wszystkie pozostałe punkty menu zostaną opisane w dokumentacji technicznej odpowiednich modułów. Wywołać płaszczyznę serwisową. POZIOM SERWISU "Dane ogolne" pojawia się jako pierwsze menu główne. Dane ogolne DANE OGOLNE Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać podmenu (tutaj: "Min. temp.zewn."). Min. temp.zewn. -10 C nastawczego żądany parametr (tutaj: "-12 C"). DANE OGOLNE Min. temp.zewn. -12 C Nacisnąć przycisk "Powrót", aby powrócić do płaszczyzny nadrzędnej. Aby powrócić do wskazania standardowego, należy kilka razy nacisnąć przycisk "Powrót". Sterownik powraca automatycznie do wskazania standardowego, jeżeli przez dłuższy czas nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wzgl., jeżeli klapka zostanie zamknięta. Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 27

28 11 Sprawdzenie działania ogranicznika temperatury bezpieczeństwa STB 11 Sprawdzenie działania ogranicznika temperatury bezpieczeństwa STB Wywołać płaszczyznę serwisową. Obracać pokrętłem nastawczym, aż wyświetli się punkt menu "Test przekaznik.". POZIOM SERWISU Test przekaznik. Nacisnąć dwukrotnie przycisk "Wskazanie", aby wywołać podmenu (tutaj: "Palnik") TEST PRZEKAZNIK Palnik xxx Przytrzymać wciśnięty przycisk "Wskazanie" i wybrać przy pomocy pokrętła nastawczego żądany parametr (tutaj: "1 stopien zal"). TEST PRZEKAZNIK Na wyświetlaczu pojawia się wywołana funkcja. Palnik 1 stopien zal Palnik startuje. Ściągnąć przycisk regulatora temperatury (TR). Przy pomocy śrubokręta wcisnąć dźwignię lub przycisk ( rys. 15, str. 29) (w zależności od typu sterownika) i przytrzymać tak długo, aż zadziała ogranicznik temperatury bezpieczeństwa. Przerwanie lub zakończenie testu Nacisnąć przycisk "Powrót", aby przerwać lub zakończyć test. 28 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

29 Sprawdzenie działania ogranicznika temperatury bezpieczeństwa STB 11 Wyzwolenie ogranicznika temperatury bezpieczeństwa Rys. 15 Wyzwolenie ogranicznika temperatury bezpieczeństwa 1 Przycisk 2 Dźwignia Zamontować pokrętło regulatora temperatury i ustawić regulator na "90". Odblokowanie ogranicznika temperatury bezpieczeństwa Rys. 16 Odblokowanie ogranicznika temperatury bezpieczeństwa W celu odblokowania regulatora temperatury bezpieczeństwa zdjąć nakrętkę kołpakową i wcisnąć znajdujący się pod nią przycisk odkłócający. Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 29

30 12 Parametry ogólne 12 Parametry ogólne DLA UŻYTKOWNIKA W menu głównym "Dane ogolne" można wprowadzić dla wymienionych tutaj podpunktów menu parametry instalacji grzewczej i właściwości budynku. Sposób wprowadzania parametrów do punktów podmenu zostanie opisany na następnych stronach. DANE OGOLNE Wywołać płaszczyznę serwisową. "Dane ogolne" pojawia się jako pierwsze menu główne. Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać podmenu (tutaj: "Min. temp.zewn."). Min. temp.zewn. -10 C Obracając pokrętłem nastawczym, można wywołać następujące podpunkty menu w przedstawionej poniżej kolejności: Min. temp.zewn. Rodzaj budynku Lato/zima zmiana ust.czasu zdalna nastawa meldunek usterki przelacznik recz automatyczny sygnal. konserw. 30 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

31 Parametry ogólne Minimalna temperatura zewnętrzna Minimalna temperatura zewnętrzna to wyliczona statystycznie wartość średnia każdorazowo najniższych temperatur zewnętrznych w ostatnich latach. Wartość ta ma wpływ na pochylenie krzywej grzewczej (chłodniej: bardziej płaska krzywa; cieplej: bardziej pochyła krzywa). [ C] T A T mina [ C] RS Rys. 17 Ustawienie krzywej grzewczej: ustawienie wzniosu poprzez temperaturę doboru i minimalną temperaturę zewnętrzną T mina T A minimalna temperatura zewnętrzna temperatura doboru (temperatura zasilania, która ma być osiągnięta przy min. temperaturze zewnętrznej) 1 Ustawienie: temperatura doboru 75 C, minimalna temperatura zewnętrzna -10 C (krzywa podstawowa) 2 Ustawienie: temperatura doboru 75 C, minimalna temperatura zewnętrzna - 20 C DLA UŻYTKOWNIKA Wyznaczenie minimalnej temperatury zewnętrznej w dla regionu (wartość średnia) tab. 3, str. 32. Jeżeli dany region nie jest zawarty w tabeli, to należy ustalić wartość na podstawie zapotrzebowania ciepła budynku. Wywołać płaszczyznę serwisową. "Dane ogolne" pojawia się jako pierwsze menu główne. Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać podmenu (tutaj: "Min. temp.zewn."). DANE OGOLNE Min. temp.zewn. -10 C nastawczego żądany parametr (tutaj: "-12 C"). DANE OGOLNE Min. temp.zewn. -12 C Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 31

32 12 Parametry ogólne Nacisnąć przycisk "Powrót", aby powrócić do płaszczyzny nadrzędnej. Min. temp.zewn. -30 C 0 C -10 C Minimalne temperatury zewnętrzne dla Europy Miasto Minimalna temperatura zewnętrzna w C Ateny 2 Berlin 15 Bruksela 10 Budapeszt 12 Bukareszt 20 Frankfurt nad Menem 14 Hamburg 12 Helsinki 24 Stambuł 4 Kopenhaga 13 Lizbona 0 Londyn 1 Madryt 4 Marsylia 6 Moskwa 30 Monachium 16 Neapol 2 Nicea 0 Paryż 10 Praga 16 Rzym 1 Sewastopol 12 Sztokholm 19 Walencja 1 Wiedeń 15 Zurych 16 Tab. 3 Minimalne temperatury zewnętrzne dla Europy 32 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

33 Parametry ogólne Rodzaj budynku W punkcie menu "Rodzaj budynku" wprowadza się parametr określający zdolność akumulacyjną budynku. Budynki o różnych konstrukcjach akumulują ciepło przez różny czas. Przy pomocy tej funkcji można dostosować instalację ogrzewczą do danej konstrukcji budynku. Wg kryterium zdolności akumulacyjnej budynki dzieli się na trzy klasy: lekki = niewielka zdolność akumulacyjna, np. budynki z elementów prefabrykowanych, domy drewniane w konstrukcji słupowoszkieletowej, sredni = średnia zdolność akumulacyjna, np. dom z pustaków, ciezki = wysoka zdolność akumulacyjna, np. dom z cegieł pełnych. DANE OGOLNE Wywołać płaszczyznę serwisową. "Dane ogolne" pojawia się jako pierwsze menu główne. Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać podmenu (tutaj: "Min. temp.zewn."). Min. temp.zewn. -10 C Obracać pokrętłem nastawczym, aż wyświetli się podmenu "Rodzaj budynku". DANE OGOLNE Rodzaj budynku sredni nastawczego żądany parametr (tutaj: "ciezki"). DANE OGOLNE Rodzaj budynku ciezki Nacisnąć przycisk "Powrót", aby powrócić do płaszczyzny nadrzędnej. Rodzaj budynku lekki sredni ciezki sredni Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 33

34 12 Parametry ogólne 12.3 Zmiana ust. czasu lato/zima Istnieją trzy różne możliwości ustawienia daty i godziny dla wszystkich przyłączonych sterowników: Zegar radiowy Ustawienie następuje w pełni automatycznie poprzez sygnał zegara radiowego. Automatyczne Wprowadzenie daty i godziny następuje poprzez klawiaturę. Zmiana czasu lato/zima następuje automatycznie każdorazowo w ostatni weekend marca i października. Ręczne Wprowadzenie daty i godziny następuje poprzez klawiaturę. Nie następuje automatyczna zmiana czasu lato/zima. DLA UŻYTKOWNIKA Moduł MEC2 dysponuje odbiornikiem radiowego sygnału zegarowego, który stale nadzoruje i koryguje zegar sterujący w sterowniku. Przestawienie z czasu letniego na zimowy nie jest potrzebne (czyni to sygnał radiowy). Dobrze ekranowane pomieszczenia kotłowni w piwnicach mogą utrudniać odbiór radiowego sygnału zegarowego, toteż trzeba będzie w razie potrzeby ręcznie ustawiać datę i godzinę. DLA UŻYTKOWNIKA Zegara radiowego nie należy uaktywniać w przypadku użycia sterownika poza granicami Niemiec. Odbiór radiowego sygnału zegarowego przez moduł obsługi zdalnej MEC2 jest zależny od usytuowania danej instalacji i położenia tegoż modułu. Odbiór radiowego sygnału zegarowego potwierdza symbol wyświetlaczu. W normalnych warunkach sygnał odbierany jest w promieniu km wokół Frankfurtu nad Menem. W razie trudności z odbiorem sygnału, należy pamiętać, że: W pomieszczeniach żelbetowych, piwnicach, wysokościowcach itd. sygnał odbierany jest słabszy. Odległość od potencjalnych źródeł zakłóceń, jak monitory komputerów, telewizory, powinna wynosić przynajmniej 1,5 m. W nocy sygnał zegara radiowego jest przeważnie lepiej odbierany niż w dzień. / na 34 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic 4212 TEST STB. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2000 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic 4212 TEST STB. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6302 2237 06/2000 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4212 80 105 TEST STB Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Ważniejsze wskazówki dotyczące użytkowania Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i /2004 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i /2004 PL Dla firmy instalacyjnej 6303 6459 03/2004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i 4126 Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych Spis treści 1 Bezpieczeństwo.............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa POZIOM SERWISU. Obieg grzewczy 2. Sterownik Logamatic /2000 PL Instrukcja serwisowa

Instrukcja serwisowa POZIOM SERWISU. Obieg grzewczy 2. Sterownik Logamatic /2000 PL Instrukcja serwisowa Temp. kotła 10 C 6300 7516 07/2000 PL Instrukcja serwisowa Instrukcja serwisowa terownik Logamatic 4211 POZIOM ERWIU Obieg grzewczy 2 45 C Temp. zewnętrzna Przeczytać uważnie przed uruchomieniem Wstęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa dla instalatora

Instrukcja serwisowa dla instalatora Instrukcja serwisowa dla instalatora Sterownik Logamatic 4321/4322 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji. 6 720 804 298 (2012/04) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Sterownik Logamatic /2003 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Sterownik Logamatic /2003 PL Dla firmy instalacyjnej 6303 1369 04/2003 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa terownik Logamatic 4211 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do uruchomienia i wykonania czynności serwisowych! Wstęp Uwagi do instrukcji

Bardziej szczegółowo

/2004 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2004 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6303 6446 03/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i 4126 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

/2000 (PL)

/2000 (PL) Temp. kotła zewnętrzna 10 C Buderus 6300 7389 05/2000 (PL) Instrukcja serwisowa Instrukcja serwisowa terownik Logamatic 4311 / 4312 POZIOM ERWIU Obieg grzewczy 2 Temp. 45 C Przeczytać uważnie przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika 6303 0179 07/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa dla instalatora

Instrukcja serwisowa dla instalatora Instrukcja serwisowa dla instalatora Sterownik 6 720 803 706-00.1T Logamatic 4323 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji. 6 720 804 309 (2012/04) PL Spis treści Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wydawca Urządzenie spełnia podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4311/4312. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4311/4312. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6303 1860 04/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 4311/4312 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie odpowiada zasadniczym wymaganiom

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i serwisu

Instrukcja obsługi i serwisu Instrukcja obsługi i serwisu Sterownik bazowy Logamatic BC10 Dla użytkownika i dla firmy specjalistycznej Przed przystąpieniem do użytku i serwisu proszę dokładnie przeczytać. 6 720 641 080 - (06/2009)

Bardziej szczegółowo

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Przyjazne Technologie WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Regulacja R1 Regulacja R2/R3 Moduł obsługowy BM Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60

Bardziej szczegółowo

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6303 1350 04/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4211 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odnośnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do regulatorów Logamatic 4000 FM441 FM446 FM456 FM442 FM447 FM457 FM443 FM448 FM458 FM444 FM451 FM445 FM455

Instrukcja montażu. Moduły do regulatorów Logamatic 4000 FM441 FM446 FM456 FM442 FM447 FM457 FM443 FM448 FM458 FM444 FM451 FM445 FM455 Instrukcja montażu Moduły do regulatorów Logamatic 4000 7 747 012 082-01.1RS FM441 FM446 FM456 FM442 FM447 FM457 FM443 FM448 FM458 FM444 FM451 FM445 FM455 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Tester czujnika STB STB-PG

Instrukcja obsługi Tester czujnika STB STB-PG Instrukcja obsługi Tester czujnika STB STB-PG Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji obsługi... 3 1.2 Zastosowane symbole... 3 1.3 Dla kogo jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6302 6407 04/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4313 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odnośnych

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe 2 281 Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe do regulatorów z interfejsem PPS Cyfrowe, wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe zwiększające funkcjonalność regulatorów RVA... i RVD... Z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9031 09/2002 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9031 09/2002 PL Dla firmy instalacyjnej 60 6303 9031 09/2002 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M AUTOMATIK 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC25. Moduł obsługowy. Dla obslugującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi.

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC25. Moduł obsługowy. Dla obslugującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Instrukcja obsługi Moduł obsługowy Logamatic EMS Moduł obsługowy RC25 Dla obslugującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. 6 720 642 742 (05/2010) PL Przegląd opcji obsługowych Przegląd

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472 Instrukcja obsługi Regulator ciepłowniczy RVL472 Przegląd, wyświetlacz i symbole... 2 Przycisk Info... 5 Tryby pracy... 6 Włączanie ogrzewania... 7 Przygotowanie c.w.u.... 8 Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji 6303 7204 0/2004 PL Instrukcja montażu i konserwacji Sterownik bazowy BC0 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i obsługi! Spis treści Bezpieczna eksploatacja......................................

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-88

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny /2001 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny /2001 PL Dla firmy instalacyjnej 6301 4881 04/2001 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych. Impressum Urządzenie spełnia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym VITOTROL 050 Spis treści Pierwsze uruchomienie............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA Tech - 1 - ST-380 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF. 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF. 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Regulator pompy ciepła 6 720 648 323 (2013/08) PL

Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Regulator pompy ciepła 6 720 648 323 (2013/08) PL Regulator pompy ciepła 6 720 644 795-00.1T 6 720 648 323 (2013/08) PL Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Słowo wstępne Słowo wstępne Szanowny Kliencie!

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. SP-6 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-6 3 6 1 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

Zdalny sterownik VR 80

Zdalny sterownik VR 80 Dla użytkownika i instalatora Instrukcja obsługi i instalacji Zdalny sterownik VR 80 Układ regulacji modułowo-busowej VR 80 PL Spis treści Spis treści Informacje dotyczące instrukcji.... 4 Dokumenty dodatkowe...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi sterownika MR55-ACT

Instrukcja instalacji i obsługi sterownika MR55-ACT Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-510 Wrocław, ul. Żernicka 253 tel. 071 3736604, 071 3499291, fax. 071 3499292 e-mail:frisko@frisko.com.pl http://www.frisko.com.pl Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg http://www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik do kotła ST-37 podajnik, opcja tygodniowa kod produktu: 5279 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów z podajnikiem Cena brutto: 514,90 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

IRYD MZ pid fuzyy logic

IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator steruje rozbudowaną

Bardziej szczegółowo

Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe FM 50.

Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe FM 50. FR DE EN PL FM 50 Polski (strona 2 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 12 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 22 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 32 Zdalne sterowanie dialogowe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 13 Urządzenia regulacyjne Przeznaczone do współpracy z kotłami stojącymi małych mocy

Rozdział 13 Urządzenia regulacyjne Przeznaczone do współpracy z kotłami stojącymi małych mocy Rozdział 3 Urządzenia regulacyjne Przeznaczone do współpracy z kotłami stojącymi małych mocy System regulacji R str. 49 R str. 43 R3 str. 436 Regulator nakotłowy R3 48 Katalog techniczny 0 rozdział 3 System

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC35. Regulator. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi (2012/10) PL

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC35. Regulator. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi (2012/10) PL Instrukcja obsługi Regulator 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Moduł obsługowy RC35 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 642 275 (2012/10) PL Przegląd opcji obsługowych Legenda do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Logamatic. Sterownik MC10. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu /2009 PL

Instrukcja montażu. Logamatic. Sterownik MC10. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu /2009 PL Instrukcja montażu Sterownik Logamatic MC10 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. 6 720 641 043-06/2009 PL Spis tresci Spis tresci 1 Objaśnienie symboli i wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA GH09NB DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O. Wersja programu 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego

Instrukcja montażu. Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego 6303 0180 03/003 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł obsługowy RC35. pomieszczenia. Regulatora temperatury. Dla użytkownika. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi.

Instrukcja obsługi. Moduł obsługowy RC35. pomieszczenia. Regulatora temperatury. Dla użytkownika. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Instrukcja obsługi Regulatora temperatury pomieszczenia Moduł obsługowy RC35 Dla użytkownika Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. 7 747 006 327-06/2007 PL Przegląd opcji obsługowych Przegląd

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. FM444 Alternatywne źródło ciepła. Moduł funkcyjny. Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. FM444 Alternatywne źródło ciepła. Moduł funkcyjny. Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Moduł funkcyjny FM444 Alternatywne źródło ciepła Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do uruchomienia i wykonania czynności serwisowych! 6 720 646 449 (2008/03)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY OPIS SYSTEMU System SHHS (Smart Home Heating System) umożliwia łatwe i szybkie podłączenie czujników bezprzewodowych do regulatora Multifun. Zalety systemu SHHS: zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Czujnik zaniku ciągu kominowego w instalacji z dwoma kotłami Logano GE /2001 PL Instrukcja serwisowa

Instrukcja montażu. Czujnik zaniku ciągu kominowego w instalacji z dwoma kotłami Logano GE /2001 PL Instrukcja serwisowa 630 055 04/00 PL Instrukcja serwisowa Instrukcja montażu Czujnik zaniku ciągu kominowego w instalacji z dwoma kotłami Logano GE434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Impressum Urządzenie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

FM444. Możliwe załączenia. Moduł funkcyjny alternatywnego urządzenia grzewczego. Organ nastawczy Powrót. Organ nastawczy. Urządzenie grzewcze

FM444. Możliwe załączenia. Moduł funkcyjny alternatywnego urządzenia grzewczego. Organ nastawczy Powrót. Organ nastawczy. Urządzenie grzewcze Możliwe załączenia Powrót Moduł - widok z przodu Pozycja przełącznika Pozycja przełącznika Tryb Tryb Tryb regulacji regulacji regulacji Tryb Tryb regulacji regulacji Praca kotła Wewnętrzna magistrala Bus

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672822 Zegarek Kwarcowy Braun 66516- BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM Strona 1 z 5 (I) Funkcje przycisków: Przycisk A wynik odbioru / ustawienia wskazówek

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA PELET REG 03 wersja 1.0

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA PELET REG 03 wersja 1.0 MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA REG 03 wersja 1.0 INSTRUKCJA SERWISOWA STEROWNIK ** REG-03 v1.0 ** MODUŁ WYKONAWCZY REG03/1 REG03/1 Zasilanie układu układu : ~230V : ~230V 50Hz 50Hz Prąd pobierany pobierany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M /2002 PL Dla użytkownika 60 6303 9021 09/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M TRYB AUTO 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90 AUT 70

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logano G125 WS. Olejowy/gazowy kocioł grzewczy. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi.

Instrukcja obsługi. Logano G125 WS. Olejowy/gazowy kocioł grzewczy. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Instrukcja obsługi Olejowy/gazowy kocioł grzewczy Logano G125 WS Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. 6 720 617 630-07/2007 PL Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika..................................

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. PM10 Moduł efektywności energetycznej pompy. Moduł funkcyjny. Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. PM10 Moduł efektywności energetycznej pompy. Moduł funkcyjny. Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Moduł funkcyjny Dla firmy instalacyjnej PM10 Moduł efektywności energetycznej pompy Dokladnie przeczytac przed czynnosciami serwisowymi. 6 720 643 503 (01/2010) PL Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP)

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) www.amps.com.pl 1 ver. 1.00 SPIS TREŚCI: 1. OBSŁUGA MENU ADMINISTRATORA SYSTEMU PSR IVP... 3 Menu Administratora... 3 Pozycja 0 Doładowanie... 3 Pozycja 1 Jednostki...

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA GH09NA DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O. Wersja programu 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Analogowy regulator pogodowy z programem dobowym AWT Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61

Bardziej szczegółowo

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF R PL Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi i konserwacji dla Użytkownika LAURA 30/30 LAURA 30 A LAURA 30/30 F LAURA 30 AF Charakterystyka ogólna Laura

Bardziej szczegółowo