Instrukcja serwisowa. Logamatic 4321/4322. Sterownik. Dla firmy instalacyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja serwisowa. Logamatic 4321/4322. Sterownik. Dla firmy instalacyjnej"

Transkrypt

1 Instrukcja serwisowa Sterownik RS Logamatic 4321/4322 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do uruchomienia i wykonania czynności serwisowych /2008 PL

2 Spis treści 1 Bezpieczeństwo Informacje wstępne Użycie zgodne z przeznaczeniem Normy i dyrektywy Objaśnienie zastosowanych symboli Wskazówki, których należy przestrzegać Ważne wskazówki dotyczące uruchomienia Czyszczenie sterownika Utylizacja Opis produktu i zakres dostawy Opis produktu Zakres dostawy Instrukcja ustawienia ogranicznika temperatury bezpieczeństwa (STB) Instrukcja ustawienia regulatora temperatury wody kotłowej (TR) Elementy obsługi i moduł obsługowy MEC Elementy obsługowe sterownika Moduł obsługowy MEC Parametry nastawcze i wyświetlane dane Moduły i ich funkcje Moduł kontrolera CM Moduł sieciowy NM Moduł palnika i obiegu kotłowego ZM Moduł funkcyjny FM441 (wyposażenie dodatkowe) Moduł funkcyjny FM442 (wyposażenie dodatkowe) Uruchomienie modułu obsługowego MEC Wywołanie płaszczyzny serwisowej Wywołanie i zmiana ustawień Sprawdzenie działania ogranicznika temperatury bezpieczeństwa STB Parametry ogólne Minimalna temperatura zewnętrzna Rodzaj budynku Zmiana ust. czasu lato/zima Nastawa zdalna Ilość ciepła Komunikat usterki wywoływany przełącznikiem ręcznym Automatyczny komunikat konserwacji Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

3 Spis treści 13 Wybór modułu Parametry kotła Wybór typu kotła Niskotemperaturowy kocioł grzewczy Kotły niskotemperaturowe z minimalną temperaturą powrotu Kocioł Ecostream Kocioł kondensacyjny Kocioł niskotemperaturowy z temperaturą progową Ustawienie rodzaju palnika Określenie mocy kotła Palnik jednostopniowy Palnik dwustopniowy Palnik modulujący Podwójny palnik jednostopniowy Palnik dwupaliwowy Ogólne ustawienia parametrów kotła Funkcja pompy Ustawienie minimalnego czasu pracy palnika (minimalny czas pracy palnika po starcie palnika) Ustawienie minimalnej temperatury załączania (granica temperatury kotła, od której najpóźniej palnik startuje) Ustawienie maksymalnej temperatury wyłączenia palnika Wprowadzenie wartości granicznej dla maksymalnej temperatury spalin Wprowadzenie charakterystyki kotła Parametry obiegów grzewczych Wybór systemu grzewczego Zmiana nazwy obiegu grzewczego Ustawienie temperatury punkty początkowego krzywej grzewczej Ustawienie temperatury doboru Minimalna temperatura zasilania Maksymalna temperatura zasilania Wybór modułu obsługi zdalnej Maks. wpływ pomieszczenia Wybór rodzaju obniżenia Ustawienie utrzymania temperatury zewnętrznej Obniżenie urlopowe Wyłączenie obniżenia temperatury przy niskiej temperaturze zewnętrznej Ustawienie obniżenia temperatury zasilania Korekta wyświetlanej temp. pomieszczenia (Offset) Adaptacja automatyczna Ustawienie optymalizacji załączeń Ustawienie czasu optymalizacji wyłączania Ustawienie temperatury ochrony przed zamarzaniem Ustawienie priorytetu przygotowania ciepłej wody użytkowej Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 3

4 Spis treści Wprowadzanie organu nastawczego obiegu grzewczego Wprowadzenie czasu przesterowania organu nastawczego Podniesienie temperatury kotła Zewnętrzne przełączanie statusu Zewnętrzny komunikat usterki pompy Suszenie jastrychu Parametry c.w.u Wybór podgrzewacza c.w.u Ustawienie zakresu temperatur Wybór optymalizacji załączeń Wybór wykorzystania ciepła resztkowego Ustawienie histerezy Podniesienie temperatury kotła Zewnętrzny komunikat usterek (WF1/2) Zestyk zewnętrzny (WF1/3) Wybór i ustawienie funkcji dezynfekcji termicznej Ustawienie temperatury dezynfekcji termicznej Ustawienie dnia tygodnia dla dezynfekcji termicznej Ustawienie godziny dezynfekcji termicznej Przegrzanie codzienne Wybór pompy cyrkulacyjnej Ustawienie przedziałów czasu pracy pompy cyrkulacyjnej Parametry specjalne Krzywa grzewcza Przeprowadzenie testu przekaźników Przeprowadzenie testu wyświetlacza LCD Protokół błędów Usterka Dane monitoringu Dane monitoringu kotła Dane monitoringu obiegu grzewczego Dane monitoringu przygotowywania c.w.u Wyświetlenie wersji Wybór sterownika Reset Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

5 Spis treści 27 Dane techniczne Sterownik Logamatic 4321/ Moduł funkcyjny FM Moduł funkcyjny FM Charakterystyki czujników Ustawienie specyficznych parametrów kotła Indeks Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 5

6 1 Bezpieczeństwo 1 Bezpieczeństwo 1.1 Informacje wstępne Niniejsza instrukcja serwisowa zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego uruchomienia oraz wykonywania prac serwisowych na sterownikach Logamatic 4321 i Instrukcja serwisowa przeznaczona jest dla pracowników firm instalacyjnych, którzy ze względu na specjalistyczne wykształcenie i doświadczenie dysponują uprawnieniami w zakresie obsługi instalacji grzewczych oraz wodnych. Niezbędnym warunkiem samodzielnego wykonywania prac serwisowych jest posiadanie ww. umiejętności i wiedzy oraz stosownych uprawnień. Instalator powinien objaśnić klientowi sposób działania i obsługi urządzenia. 1.2 Użycie zgodne z przeznaczeniem Sterowniki Logamatic 4321 i 4322 służą tylko do regulowania i kontrolowania pracy instalacji ogrzewczych w domach wielorodzinnych, kompleksach mieszkalnych oraz innych budynkach. 1.3 Normy i dyrektywy UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA/USZKODZENIA INSTALACJI Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, mogącą prowadzić do średnich lub lekkich obrażeń ciała lub też do szkód materialnych. DLA UŻYTKOWNIKA Przydatne wskazówki przeznaczone dla użytkownika, pozwalające na optymalne wykorzystanie i ustawienie urządzenia, jak również inne użyteczne informacje. 1.5 Wskazówki, których należy przestrzegać Sterownik należy użytkować tylko zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w nienagannym stanie technicznym. Przed przystąpieniem do pracy na sterowniku należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję serwisowania. Konstrukcja oraz sposób pracy tego produktu odpowiadają dyrektywom europejskim i uzupełniającym wymaganiom krajowym. Zgodność udokumentowana jest znakiem CE. Deklaracja zgodności dla opisanego tu produktu dostępna jest w Internecie pod adresem można ją także uzyskać w najbliższym oddziale firmy Buderus. 1.4 Objaśnienie zastosowanych symboli W dokumentacji zastosowano dwa stopnie niebezpieczeństwa oznaczone odpowiednimi ostrzeżeniami. OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA przez prąd elektryczny! Należy pamiętać, aby wszelkie prace związane z instalacją elektryczną wykonywane były tylko przez uprawnionych fachowców. Przed otwarciem sterownika należy: odłączyć wszystkie bieguny sterownika od napięcia elektrycznego i zabezpieczyć przed niezamierzonym ponownym załączeniem. OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA Oznacza niebezpieczeństwo, którego źródłem może być dany produkt, i które bez zachowania dostatecznej ostrożności może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała, a nawet śmierci. 6 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

7 Bezpieczeństwo 1 UWAGA! UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA/USZKODZENIA INSTALACJI przez błąd obsługi! Błędy obsługi mogą prowadzić do poszkodowania osób lub do szkód rzeczowych. Upewnić się, że dzieci nie obsługują urządzenia bez nadzoru lub nie bawią się urządzeniem. Upewnić się, że dostęp do urządzenia mają tylko osoby, które są w stanie właściwie je obsługiwać. USZKODZENIE INSTALACJI przez mróz! Jeżeli instalacja ogrzewcza nie pracuje podczas mrozu, to istnieje niebezpieczeństwo jej zamarznięcia. Należy chronić instalację ogrzewczą przed zamarznięciem, w razie potrzeby spuszczając wodę z przewodów wody grzewczej i użytkowej w najniższym punkcie. 1.7 Czyszczenie sterownika Sterownik należy czyścić tylko przy użyciu wilgotnej ściereczki. 1.8 Utylizacja Materiał opakowaniowy sterownika należy utylizować zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Elementów elektronicznych nie można wyrzucać do śmieci bytowych Ekologiczną utylizację sterownika do wymiany zlecić autoryzowanemu punktowi utylizacji. Uwaga: baterię litową znajdującą się w module CM431 należy wyjąć ze sterownika przed jego utylizacją i utylizować oddzielnie. DLA UŻYTKOWNIKA Instalacja musi posiadać odpowiadające normie urządzenie do odłączenie wszystkich biegunów od sieci elektrycznej. W razie braku takiego urządzenia trzeba je zamontować. DLA UŻYTKOWNIKA Stosować tylko oryginalne części zamienne Buderus. Buderus nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku stosowania części zamiennych innych producentów. 1.6 Ważne wskazówki dotyczące uruchomienia Przed załączeniem sterownika należy sprawdzić, czy przełączniki ręczne znajdujące się na nim i na modułach funkcyjnych ustawione są w pozycji "AUT". Załączony do instrukcji obsługi sterownika protokół ustawień przeznaczony jest dla użytkownika instalacji i służy do celów informacyjnych. W protokole tym należy koniecznie ręcznie zanotować ustawienia dokonane podczas uruchomienia oraz przyporządkowanie poszczególnych obiegów grzewczych. Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 7

8 2 Opis produktu i zakres dostawy 2 Opis produktu i zakres dostawy 2.1 Opis produktu Cyfrowe sterowniki Logamatic 4321 i 4322 mogą każdorazowo wysterować stojący kocioł gazowy/olejowy firmy Buderus z jednostopniowym, dwustopniowym lub modulującym palnikiem i umożliwiają opcjonalnie wysterowanie palnika modulującego oraz modulującej pompy obiegu kotłowego poprzez odpowiednie złącze 0 10 V, jak również poprzez możliwość przełączenia zewnętrznego dla palników dwupaliwowych. Dla optymalnego dostosowania do instalacji ogrzewczej sterowniki można każdorazowo rozszerzyć o maksymalnie cztery moduły funkcyjne. Przy pomocy modułu strategicznego FM458 w sterowniku Logamatic 4321 można regulować także pracę instalacji wielokotłowych. 2.2 Zakres dostawy Cyfrowy sterownik Logamatic 4321 z modułem obsługowym MEC2 wzgl. sterownik cyfrowy Logamatic 4322 z wyświetlaczem kotłowym. Czujnik temperatury zewnętrznej FA (tylko Logamatic 4321) Czujnik temperatury wody w kotle FK Dodatkowy czujnik temperatury FZ dla temperatury zasilania lub powrotu Kabel palnika 2. stopień Dokumentacja techniczna 8 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

9 Instrukcja ustawienia ogranicznika temperatury bezpieczeństwa (STB) 3 3 Instrukcja ustawienia ogranicznika temperatury bezpieczeństwa (STB) Demontaż obudowy i demontaż ogranicznika temperatury bezpieczeństwa Aby ustawić żądane wartości temperatur, należy wymontować ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB) ( rys. 1, [2]) z obudowy. Aby zdemontować ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, należy wykręcić obie śruby ( rys. 1, [1]). Zdjąć pokrywę ( rys. 1, [3]). Odkręcić kapturek ochronny ( rys. 1, [2]). Rozkręcić połączenie śrubowe. Wyjąć ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB) i wykonać poniższe ustawienia. DLA UŻYTKOWNIKA Rys. 1 Sterownik Logamatic 4... Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB) należy ustawić na maksymalnie dopuszczalną wartość temperatury w instalacji ogrzewczej zgodnie z przepisami danego kraju. 3 DLA UŻYTKOWNIKA Fabrycznie wstępnie ustawiona jest wartość temperatury 110 C. 1 Ustawienie ogranicznika temperatury bezpieczeństwa 2 Rys. 2 Wariant A Odkręcić śrubę ( rys. 2, [1]). Ustawić blaszkę ze skalą temperatury ( rys. 2, [2]) na zaznaczenie ( rys. 2, [3]). Ponownie przykręcić śrubę ( rys. 2, [1]). Rys. 2 Wariant A Rys. 3 Wariant B Ustawić dźwignię nastawczą ( rys. 3, [1]) na odpowiednią temperaturę. 1 Rys. 3 Wariant B Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 9

10 4 Instrukcja ustawienia regulatora temperatury wody kotłowej (TR) 4 Instrukcja ustawienia regulatora temperatury wody kotłowej (TR) DLA UŻYTKOWNIKA Przestawienie regulatora temperatury wody kotłowej z 90 C na 105 C (tylko przy ustawieniu ogranicznika temperatury bezpieczeństwa na 120 C). 1 W instalacjach, które wymagają temperatury wody kotłowej powyżej 90 C (uwzględnić wskazówkę!), można przestawić regulator temperatury wody kotłowej z 90 C na 105 C. Zdjąć pokrętło nastawcze. Wyłamać kołek oporowy ( rys. 4, [1]). Ponownie nałożyć pokrętło nastawcze. DLA UŻYTKOWNIKA Sterowniki Logamatic mogą pracować do temperatury maks. 99 C ( rozdział ). Rys. 4 Pokrętło nastawcze 10 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

11 Elementy obsługi i moduł obsługowy MEC2 5 5 Elementy obsługi i moduł obsługowy MEC2 5.1 Elementy obsługowe sterownika RS Rys. 5 Elementy obsługowe 1 Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB 2 Regulator temperatury wody w kotle 3 F1, F2 bezpieczniki 4 Przyłącze dla zewnętrznych przyrządów serwisowych i modułu MEC2 5 Wyłącznik trybu awaryjnego palnika 6 Wyłącznik główny 1 2 A B RS Rys. 6 Uzbrojenie w moduły sterownika 1 Miejsce wtykowe 1: np. FM442 (obieg grzewczy 1, obieg grzewczy 2) 2 Miejsce wtykowe 2: np. FM442 (obieg grzewczy 3, obieg grzewczy 4) A Miejsce wtykowe A: ZM434 (obieg kotłowy, palnik) B Miejsce wtykowe B: moduł CM431 i moduł obsługowy MEC2 3 Miejsce wtykowe 3: np. FM441 (obieg grzewczy 5, ciepła woda/pompa cyrkulacyjna) 4 Miejsce wtykowe 4: np. FM458 (strategia, w instalacjach wielokotłowych) Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 11

12 5 Elementy obsługi i moduł obsługowy MEC2 5.2 Moduł obsługowy MEC RS Rys. 7 Moduł obsługowy MEC2 1 Wyświetlacz 2 Pokrętło nastawcze 3 Stała praca grzewcza 4 Automatyczna praca grzewcza wg zegara sterującego 5 Stała praca grzewcza z obniżonymi parametrami 6 Wprowadzanie dni tygodnia 7 Wprowadzenie dni urlopowych 8 Wybór wskazania standardowego 9 Radiowy sygnał zegarowy (tylko na terenie Niemiec) 10 Wskazanie ustawionej temperatury zadanej pomieszczenia 11 Wprowadzenie temp. ciepłej wody/doładowanie 12 Nastawianie godziny 13 Zmiana wartości temperatury 14 Przełączenie trybu lato/zima 15 Powrót do wskazania standardowego 16 Wybór programu zegara sterującego 17 Wybór obiegów grzewczych/obiegu ciepłej wody 12 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

13 Parametry nastawcze i wyświetlane dane 6 6 Parametry nastawcze i wyświetlane dane Niektóre opcje wyświetlane są w zależności od tego, jakie moduły zainstalowano i jakich ustawień wcześniej dokonano. Dane ogolne Obieg grzewczy 1 Parametry specjalne Min. temperatura zewnętrzna System grzewczy Krzywa grzewcza Rodzaj budynku Nazwa obiegu grzewczego Krzywa obiegu kotłowego Zmiana ust. czasu lato/zima Temperatura w punkcie początkowym Krzywa obiegu grzewczego 1 Nastawa zdalna Temperatura doboru Krzywa obiegu grzewczego 2 Ilosc ciepla Minimalna temperatura zasilania Krzywa obiegu grzewczego 3 Czujnik (przetwornik pomiarowy) poziomu Maksymalna temperatura zasilania Krzywa obiegu grzewczego 4 Komunikat usterki wywoływany Obsluga zdalna Krzywa obiegu grzewczego 5 Automatyczny komunikat konserwacji Maks. wpływ pomieszczenia Krzywa obiegu grzewczego 6 Rodzaj obnizenia Krzywa obiegu grzewczego 7 Wybor modulu Utrzymanie temp. zewnętrznej od Krzywa obiegu grzewczego 8 Miejsce A Obniżenie urlopowe Test przekaznik. Miejsce 1 Brak obniżenia poniżej... Kocioł Miejsce 2 Obniżenie temp. zasilania Obieg grzewczy 1 Miejsce 3 Korekta temp. pomieszczenia Obieg grzewczy 2 Miejsce 4 Adaptacja automatyczna Obieg grzewczy 3 Optymalizacja załączeń Obieg grzewczy 4 Dane kotla Optymalizacja czasu wyłączania Obieg grzewczy 5 Typ kotła Ochrona pmroz. Obieg grzewczy 6 Paliwo Priorytet ciepłej wody użytkowej Obieg grzewczy 7 Regulacja powrotu Organ nastawczy Obieg grzewczy 8 Czas przesterowania organu nastawczego Czas przesterowania organu nastawczego Ciepła woda Funkcja podniesienia temperatury powrotu Nadwyzka kociol Strategia Rodzaj kotłów Ecostream Zestyk zewnętrzny Dzien/Noc/Aut Test LCD Rodzaj palnika Komun.usterki pompa Błąd Maks. moc kotła Susz. jastrychu Monitoring Minimalna moc kotła Przyr.temp. suszenia jastrychu Kocioł Maksymalna moc kotła olejowego Suszenie jastrychu czas wzrostu Obieg grzewczy 1 Minimalna moc kotła olejowego Maks. temperatura suszenia jastrychu Obieg grzewczy 2 Zmiana sekwencji po... godz. Maks. czas suszenia jastrychu Obieg grzewczy 3 Minimalna moc pracy modulacyjnej Obniżenie temp. suszenia jastrychu Obieg grzewczy 4 Modulacja przez... Suszenie jastrychu czas obniżenia Obieg grzewczy 5 Czas przesterow. organu nastawczego Obieg grzewczy 2, 3, 4 itp. - patrz Obieg grzewczy 1 Obieg grzewczy 6 Komunikacja z automatem palnikowym Ciepła woda Obieg grzewczy 7 Ograniczenie obciążenia od określonej Ciepła woda tak/nie Obieg grzewczy 8 Funkcja pompy w obiegu kotłowym Zakres temperatury ciepłej wody do Ciepła woda Czas wybiegu pompy obiegu kotłowego Optymalizacja załączeń Wersja Min. czas pracy palnika Wykorz.ciepla reszt Sterownik Temperatura logiki pompy Histereza Reset Min. temperatura załączania Podniesienie t.kotla Ustawienie sterownika Maksymalna temperatura wyłączenia Zewnętrzny komunikat usterki WF1/WF2 Godziny pracy palnika Graniczna temperatura spalin Zestyk zewnętrzny WF1/WF2 Blad Resetowanie maksymalnej temperatury Dezynfekcja termiczna Maksymalna temperatura spalin Charakterystyka kotła Temperatura podczas dezynfekcji Ilosc ciepla Temperatura w punkcie początkowym Dzień tygodnia dezynfekcji Sygnal. konserw. Temperatura doboru Godzina rozpoczęcia dezynfekcji Obniżenie o Przegrzanie codzienne Cyrkulacja (częstość załączeń na godzinę) Rys. 8 Parametry nastawcze i wyświetlane dane Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 13

14 7 Moduły i ich funkcje 7 Moduły i ich funkcje Poniżej wymienione zostały wszystkie moduły, w które są lub mogą być wyposażone sterowniki Logamatic 4321/4322. Moduł obsługowy MEC2 Logamatic O X Tab. 1 Moduł Moduły i ich funkcje Moduł kontrolera CM431 Moduł centralny ZM434 Palnik funkcje obiegu kotłowego Moduł funkcyjny FM441* 1 obieg grzewczy 1 obieg ciepłej wody Moduł funkcyjny FM442 2 obiegi grzew. Moduł funkcyjny FM443 Obieg solarny Moduł funkcyjny FM444 Alternatywne źródło ciepła Moduł funkcyjny FM445* LAP/LSP (System ładowania) Moduł funkcyjny FM446 Złącze EIB Moduł funkcyjny FM448** Zbiorczy komunikat usterek Moduł dodatkowy ZM426 Dodatkowy ogranicznik temperatury bezp. Moduł funkcyjny 458** Moduł strategiczny * W jednym sterowniku wolno użyć tylko jednego modułu przygotowania c.w.u. ** W danym sterowniku dozwolony jest tylko jeden z tych dwóch modułów. O = Wyposażenie podstawowe X = Wyposażenie dodatkowe O O X X X X X X X X X O O X X X X X X X X X 14 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

15 Moduły i ich funkcje Moduł kontrolera CM431 Ustawienie adresu sterownika Ustawienie adresu ( rys. 9, [1]) w sterownikach Logamatic 4321/4322 znajduje się na module CM431 (za modułem obsługowym MEC2). Zdjąć moduł obsługowy MEC2. Teraz można śrubokrętem ustawić adres sterownika ( rys. 9). Rys. 9 Ustawienie adresu 1 Adres Opis 0 Sterownik samodzielny: Jeżeli jakiś sterownik pracuje samodzielnie, to znaczy do magistrali ECOCAN-BUS nie są podłączone inne sterowniki, to należy ustawić adres 0 (ustawienie fabryczne). Jeżeli zainstalowano klika współpracujących ze sobą w zespole sterowników, każdy z nich musi otrzymać inny adres. W razie przyporządkowania więcej niż jednego sterownika do tego samego adresu na wyświetlaczu MEC2 pojawi się komunikat błędu. 1 Master sterownik nadrzędny (prowadzący): Adres 1 zarezerwowany jest dla sterownika pełniącego funkcję "master" sterownik prowadzący (nadrzędny) w zespole kilku sterowników. Sterownik nadrzędny przejmuje wysterowywanie kotła. Czujnik temperatury zewnętrznej należy zawsze podłączać do sterownika master. Sterownik nadrzędny monitoruje pracę magistrali ECOCAN-BUS, która łączy ze sobą sterowniki jak również ewentualnie modem obsługi zdalnej i inne urządzenia. Sterownik pełniący funkcję "master" rozpoznaje podwójne zaadresowanie. Na wyświetlaczu MEC2 pojawia się komunikat błędu. Wszystkie sterowniki zespołu przekazują swoje wartości zadane do sterownika nadrzędnego, który na ich podstawie tworzy zbiorczą wartość zadaną. Każdy zespół współpracujących sterowników może posiadać tylko jeden sterownik nadrzędny (master). 2 maks. 15 Slave (sterownik podporządkowany): Wszystkie urządzenia z tym adresem określane są jako "slave" (podporządkowane). Sterownik podporządkowany nigdy nie może posiadać adresu 1. Każdy adres można nadać jeden raz. Tab. 2 Adresy sterownika Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 15

16 7 Moduły i ich funkcje 7.2 Moduł sieciowy NM482 Rezystancja końcowa w przypadku połączenia kilku sterowników ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA OSTRZEŻENIE! przez prąd elektryczny! Należy pamiętać, aby wszelkie prace związane z instalacją elektryczną wykonywane były tylko przez uprawnionych fachowców. Przed otwarciem sterownika należy: odłączyć wszystkie bieguny sterownika od napięcia elektrycznego i zabezpieczyć przed niezamierzonym ponownym załączeniem. 1 2 Aby zapewnić niezakłóconą transmisję danych między kilkoma sterownikami, należy dołączyć rezystory końcowe (zakończeniowe) w tych sterownikach, które znajdują się najdalej od siebie. Rezystor końcowy znajduje się w tylnej części modułu sieciowego NM482 i jest załączany przez sprężynowy włącznik hakowy ( rys. 10, [2]). wynosi: Rys. 10 Moduł sieciowy NM482 1 ECOCAN-BUS 2 Sprężynowy włącznik hakowy S1 (dla rezystora końcowego) ustawienie fabryczne: otwarty Przykład dołączenia rezystora końcowego w przypadku kilku sterowników Buderus Sprężynowy włącznik hakowy S1 otwarty = rezystor końcowy nie jest założony Logamatic 4xxx Założyć rezystor Logamatic 4xxx Logamatic 4xxx Logamatic 4xxx Logamatic 4xxx Założyć rezystor 16 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

17 Moduły i ich funkcje Moduł palnika i obiegu kotłowego ZM434 Moduł ZM434 należy do wyposażenia podstawowego sterowników Logamatic 4321 i Logamatic Przełączniki ręczne znajdujące się na module spełniają jedynie funkcje serwisowe i konserwacyjne. Jeżeli przełączniki ręczne nie znajdują się w położeniu "AUT" (tryb automatyczny), na module MEC2 pojawi się odpowiedni komunikat i zapali się lampka 0 oznaczająca usterkę. Funkcje regulacyjne modułu są kontynuowane po przełączeniu na tryb pracy ręcznej. Funkcje palnika Przycisk "Test spalin" Q do wykonywania testu spalin Nacisnąć przycisk "Test spalin" przez kilka sekund. Układ regulacji instalacji ogrzewczej pracuje przez 30 minut z podwyższoną temperaturą zasilania. Podczas testu spalin, migają na przemian lampki sygnalizujące 0 dla usterki i 1 dla trybu letniego. Aby przerwać test, należy ponownie nacisnąć przycisk "Test spalin". Przełącznik ręczny trybu pracy palnika ] DLA UŻYTKOWNIKA Podczas normalnej pracy przełącznik ręczny powinien znajdować się w położeniu "AUT". Położenia 0, sterowanie ręczne i max I II są ustawieniami specjalnymi, które mogą być dokonywane tylko przez fachowy personel w razie błędu, np. jeżeli nie działa regulacja lub podczas prac serwisowych i konserwacyjnych. Palnikiem można sterować bezpośrednio przy pomocy przełącznika ręcznego. Rys. 11 ZM434 Wskazanie 0 Usterka ogólna, np. błędy pochodzące z obiektu, błąd czujnika, usterki zewnętrzne, błędy okablowania, wewnętrzne błąd modułu, tryb ręczny. Komunikaty usterek wyświetlane są w formie tekstu niezaszyfrowanego na module obsługowym MEC2. Diody świecące sygnalizujące funkcje palnika Wskazanie 9 Usterka palnika Wskazanie A Palnik pracuje Wskazanie U Modulacyjne zwiększenie mocy/ Wskazanie V 2. Stopień pracuje Zmniejszenie mocy pracy modulacyjnej Diody świecące dla funkcji obiegu kotłowego Wskazanie 1 Obieg kotłowy w trybie pracy letniej Wskazanie 8 Pompa kotłowa pracuje Wskazanie U Otwieranie zaworu mieszającego Wskazanie V w kierunku kotła Otwieranie zaworu mieszającego w kierunku obiegu grzewczego Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 17

18 7 Moduły i ich funkcje 3: Przy palnikach jedno- i dwustopniowych wysterowywany jest jedynie pierwszy stopień palnika jako obciążenie podstawowe. Drugi stopień pozbawiony jest napięcia. Przy palnikach modulujących możliwe jest bezstopniowe zwiększanie mocy palnika przyciskiem 5 oraz bezstopniowe zmniejszanie jego mocy przyciskiem 6. AUT: Palnik pracuje w trybie automatycznym. 0: Palnik jest wyłączony. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy awaryjny przełącznik pracy palnika znajduje się w położeniu 4. maks. Palnik pracuje stale z maksymalną mocą. III: Funkcje obiegu kotłowego Przełącznik ręczny trybu pracy obiegu kotłowego B DLA UŻYTKOWNIKA Podczas normalnej pracy przełącznik ręczny powinien znajdować się w położeniu "AUT". Położenia 0 i tryb ręczny są ustawieniami specjalnymi, które mogą być dokonywane tylko przez fachowy personel w razie błędu. 3: Jeżeli została zamontowana pompa kotłowa, to zostanie ona załączona. Organ nastawczy obiegu kotłowego można przestawiać ręcznie. AUT: Obieg kotłowy pracuje w trybie automatycznym. 0: Jeżeli została zamontowana pompa kotłowa, to zostanie ona wyłączona. Organ nastawczy obiegu kotłowego można przestawiać ręcznie. Diody świecące sygnalizują chwilowe aktywne funkcje. 18 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

19 Moduły i ich funkcje Moduł funkcyjny FM441 (wyposażenie dodatkowe) Moduł FM441 reguluje pracę obiegu grzewczego i zaopatrzeniem w c.w.u. Przełączniki ręczne znajdujące się na module służą jedynie do wykonywania czynności serwisowych i konserwacyjnych oraz dotyczą wyłącznie wyjść 230 V. W sterowniku można zastosować tylko jeden moduł tego typu. Jeżeli przełączniki ręczne nie znajdują się w położeniu "AUT" (automatyczny), to na module MEC2 pojawi się odpowiedni komunikat i zapali się lampka oznaczająca usterkę. Funkcje regulacyjne modułu są kontynuowane po przełączeniu na tryb pracy ręcznej. Rys. 12 FM441 Wskazanie Usterka ogólna, np. błędy z obiektu, błędy czujnika, usterki zewnętrzne, błędy okablowania, błędy wewnętrzne modułu, tryb ręczny. Komunikaty błędów wyświetlane są w postaci tekstu niezaszyfrowanego na module obsługowym MEC2. Diody świecące przypisane funkcjom Wskazanie "Zawór mieszający otwiera się" (cieplej) Wskazanie "Zawór mieszający zamyka się" (zimniej) Wskazanie Obieg grzewczy w trybie pracy letniej Wskazanie Wskazanie Ciepła woda w trybie nocnym ma temperaturę niższą od ustawionej Pompa obiegu grzewczego pracuje Wskazanie - L Pompa ładująca podgrzewacz pracuje Wskazanie - Z Pompa cyrkulacyjna pracuje Wskazanie Dezynfekcja termiczna aktywna Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 19

20 7 Moduły i ich funkcje Funkcja obiegu grzewczego Przełącznik ręczny obiegu grzewczego: ( rys. 13, [1]) Położenia 0 i (tryb ręczny) są ustawieniami specjalnymi, które mogą być dokonywane tylko przez fachowy personel. 3 DLA UŻYTKOWNIKA Podczas normalnej pracy przełączniki ręczne powinny znajdować się w położeniu "AUT". 3 : Załącza się pompa obiegu grzewczego. Zawór mieszający zostanie odłączony od napięcia i będzie można go obsługiwać. AUT: Obieg grzewczy pracuje w trybie automatycznym. 0: Wyłącza się pompa obiegu grzewczego. Zawór mieszający zostanie odłączony od napięcia. Funkcje regulacyjne są kontynuowane. Aktualne funkcje są pokazywane diodami świecącymi. 1 Rys. 13 FM441 1 Przełącznik ręczny obiegu grzewczego 2 Przełącznik ręczny funkcji przygotowania c.w.u. 2 Funkcja przygotowania c.w.u. Przełącznik ręczny zaopatrzenia w c.w.u.: ( rys. 13, [2]) DLA UŻYTKOWNIKA Podczas normalnej pracy przełączniki ręczne powinny znajdować się w położeniu "AUT". Położenia 0 i (tryb ręczny) są ustawieniami specjalnymi, które mogą być dokonywane tylko przez fachowy personel. 3 3 : Załącza się pompa ładująca podgrzewacz. Pompa cyrkulacyjna jest wyłączona. AUT: Obieg ciepłej wody pracuje w trybie automatycznym. 0: Pompa ładująca podgrzewacz oraz pompa cyrkulacyjna zostaną wyłączone. Funkcje regulacyjne są kontynuowane. Aktualne funkcje są pokazywane diodami świecącymi. 20 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

21 Moduły i ich funkcje Moduł funkcyjny FM442 (wyposażenie dodatkowe) Moduł FM442 reguluje pracę dwóch niezależnych od siebie obiegów grzewczych z zaworami mieszającymi. W sterowniku można zastosować więcej niż jeden moduł tego typu. Przełączniki ręczne znajdujące się na module służą jedynie do wykonywania czynności serwisowych i konserwacyjnych oraz dotyczą wyłącznie wyjść 230 V. Jeżeli przełączniki ręczne nie znajdują się w położeniu "AUT" (automatyczny), to na module MEC2 pojawi się odpowiedni komunikat i zapali się lampka oznaczająca usterkę. Funkcje regulacyjne modułu są kontynuowane po przełączeniu na tryb pracy ręcznej. Funkcja obiegu grzewczego Przełącznik ręczny obiegu grzewczego np. dla obiegu grzewczego 1 i 2 Położenia 0 i (tryb ręczny) są ustawieniami specjalnymi, które mogą być dokonywane tylko przez fachowy personel. 3 DLA UŻYTKOWNIKA Podczas normalnej pracy przełączniki ręczne powinny znajdować się w położeniu "AUT". 3 : Załącza się pompa obiegu grzewczego. Zawór mieszający zostanie odłączony od napięcia i będzie go można obsługiwać ręcznie. AUT: Obieg grzewczy pracuje w trybie automatycznym. 0: Wyłącza się pompa obiegu grzewczego. Zawór mieszający zostanie odłączony od napięcia i będzie go można obsługiwać ręcznie. Funkcje regulacyjne są kontynuowane. Rys. 14 FM442 Wskazanie Usterka ogólna, np. błędy z obiektu, błędy czujnika, usterki zewnętrzne, błędy okablowania, błędy wewnętrzne modułu, tryb ręczny. Komunikaty błędów wyświetlane są w postaci tekstu niezaszyfrowanego na module obsługowym MEC2. Diody świecące przypisane funkcjom Wskazanie "Zawór mieszający otwiera się" (cieplej) Wskazanie "Zawór mieszający zamyka się" (zimniej) Wskazanie Obieg grzewczy w trybie pracy letniej Wskazanie Pompa obiegu grzewczego pracuje Aktualne funkcje są pokazywane diodami świecącymi. Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 21

22 8 Uruchomienie modułu obsługowego MEC2 8 Uruchomienie modułu obsługowego MEC2 Moduł obsługowy MEC2 może być stosowany do wszystkich sterowników systemu Logamatic Moduł obsługowy MEC2 można: zainstalować bezpośrednio na sterowniku lub zainstalować w uchwycie naściennym jako moduł zdalnej obsługi lub podłączyć do specjalnego adaptera z oddzielnym zasilaczem sieciowym. MEC jest uaktywniany Po przyłożeniu napięcia zasilającego moduł MEC2 rozpoczyna proces inicjalizacji. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "MEC jest uaktywniany". Następnie pojawi się na krótko wskazówka zawierająca adres sterownika. Polaczenie Sterownik Adres nawiazane XX Dane monitoringu zostaja ze sterownika odbierane Nierozpoznany Sterownik Jeżeli moduł MEC2 wstawiony jest w sterowniku lub w uchwycie naściennym, to MEC2 rozpoznaje automatycznie, z jakim sterownikiem jest on połączony (automatyczna identyfikacja). Nie trzeba wtedy wybierać typu sterownika. W zależności od zastosowania, na wyświetlaczu pojawiają się różne komunikaty. Po zainstalowaniu fabrycznie nowego modułu MEC2 w sterowniku Jeżeli w sterowniku został założony fabrycznie nowy moduł MEC2, a sterownik i moduł są połączone, to dane będą pobierane bezpośrednio z tego sterownika. Na wyświetlaczu wyświetla się komunikat "Dane monitoringu zostaja ze sterownika odbierane". Po założeniu modułu MEC2 w innym sterowniku Jeżeli w MEC2 zastosowano oprogramowanie w wersji, której sterownik nie zna, to na wyświetlaczu ukaże się wskazanie "Nierozpoznany Sterownik". Wymontować moduł MEC2 ze sterownika i zamienić na moduł MEC2 z odpowiednią wersją oprogramowania. 22 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

23 Uruchomienie modułu obsługowego MEC2 8 Po zainstalowaniu modułu MEC2 z wprowadzonymi parametrami w sterowniku MEC jest uaktywniany Po zamontowaniu modułu MEC2 na sterowniku najpierw pojawią się ponownie obie pokazane obok informacje. Polaczenie Sterownik Adres nawiazane XX inny typ sterownika Przycisk-Noc odbior a) Inny typ sterownika Jeżeli typ sterownika jest inny niż ten wprowadzony do modułu MEC2, to można na razie pobierać tylko dane ze sterownika. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat pokazany obok. Nacisnąć przycisk "Tryb nocny". dane sa ze sterownika odbierane Na wyświetlaczu pojawi się przedstawiony obok komunikat. Uwaga inny Sterownik b) Inny sterownik tego samego typu Jeżeli moduł MEC2 zostanie połączony z innym sterownikiem tego samego typu, to przez ok. 3 sek. na wyświetlaczu pojawi się pokazany obok komunikat. Przycisk-Aut przesylanie Przycisk-Noc odbior Jeżeli moduł obsługowy MEC2 zostanie zdemontowany ze sterownika i zostaną zmienione znajdujące się w nim dane, to przy ponownym zamontowaniu modułu w sterowniku tego samego typu pojawi się komunikat "Przycisk-Aut przesylanie, Przycisk-Noc odbior". Sterownik odpytuje, czy nowe dane mają być przejęte do sterownika, czy też mają być pozostawione stare dane. Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 23

24 8 Uruchomienie modułu obsługowego MEC2 Nacisnąć przycisk "AUT" = "dane sa do sterownika przesylane". dane sa do sterownika przesylane Na wyświetlaczu pojawi się przedstawiony obok komunikat. Nacisnąć przycisk "Tryb nocny" = "dane sa ze sterownika odbierane". dane sa ze sterownika odbierane Na wyświetlaczu pojawi się przedstawiony obok komunikat. c) Taki sam sterownik Przycisk-Aut przesylanie Przycisk-Noc odbior Jeżeli moduł obsługowy MEC2 zostanie zdemontowany ze sterownika i zostaną zmienione znajdujące się w nim dane, to przy ponownym zamontowaniu modułu w tym samym sterowniku pojawi się komunikat "Przycisk-Aut przesylanie Przycisk-Noc odbior". Sterownik odpytuje, czy nowe dane mają być przejęte do sterownika, czy też mają być wykorzystywane stare dane. Nacisnąć przycisk "AUT" = "dane sa do sterownika przesylane". dane sa do sterownika przesylane Na wyświetlaczu pojawi się przedstawiony obok komunikat. Nacisnąć przycisk "Tryb nocny" = "dane sa ze sterownika odbierane". dane sa ze sterownika odbierane Na wyświetlaczu pojawi się przedstawiony obok komunikat. 24 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

25 Wywołanie płaszczyzny serwisowej 9 9 Wywołanie płaszczyzny serwisowej Dostęp do płaszczyzny serwisowej jest zabezpieczony kodem szyfrującym (kombinacja klawiszy). Płaszczyzna serwisowa przeznaczona jest tylko dla pracowników firm instalacyjnych. Zmiany wprowadzone na płaszczyźnie serwisowej przez osoby nieuprawnione powodują unieważnienie gwarancji! Funkcja ta wykorzystuje elementy obsługowe zaznaczone na szaro. AUT POZIOM SERWISU Nacisnąć jednocześnie, a następnie zwolnić przyciski "Wskazanie" "Obieg grzewczy" "Temp". Płaszczyzna serwisowa jest od tego momentu uaktywniona. Dane ogolne Zasada obsługi: "nacisnąć i pokręcić" Płaszczyzna serwisowa podzielona jest na kilka głównych płaszczyzn menu. Jeżeli w ostatnim wierszu nie jest wyświetlane żadne wskazanie nastawy, oznacza to, że wybrany punkt menu głównego ma jeszcze podmenu. Wywołanie podpunktów menu głównego Płaszczyznę menu głównego można przewertować, obracając pokrętłem nastawczym. Poszczególne punkty menu głównego uporządkowane są w strukturze pierścieniowej, tzn. po ostatnim punkcie menu głównego wyświetlany jest ponownie pierwszy. Dane ogolne Wybor modulu Dane ogolne Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 25

26 9 Wywołanie płaszczyzny serwisowej Wywołanie podmenu Wybrać punkt menu głównego (patrz wyżej), którego podpunkty mają być wywołane. Nacisnąć przycisk "Wskazanie". Obracając pokrętłem nastawczym można przejść do wszystkich podpunktów wybranego punktu menu głównego. Przykład menu głównego: Dane ogolne Min. temp.zewn. Rodzaj budynku... Min. temp.zewn. Przytrzymać naciśnięty przycisk "Wskazanie". Obracając pokrętłem nastawczym można teraz zmienić parametry nastawcze wybranego właśnie podmenu. Możliwy jest np. wybór funkcji lub wartości temperatury. Nacisnąć przycisk "Powrót", aby powrócić do płaszczyzny nadrzędnej. 26 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

27 Wywołanie i zmiana ustawień Wywołanie i zmiana ustawień DLA UŻYTKOWNIKA To, jakie punkty menu będą wyświetlane na module obsługowym MEC2 sterownika, zależy od tego, jakie moduły założono i jakie ustawienia zostały dokonane. W niniejszej instrukcji serwisowej opisano jedynie punkty menu sterowników podstawowych Logamatic 4321/4322 włącznie z modułem centralnym ZM434 (wyposażenie podstawowe) jak również najczęściej stosowanych modułów funkcyjnych FM441 i FM442 (wyposażenie dodatkowe). Wszystkie pozostałe punkty menu zostaną opisane w dokumentacji technicznej odpowiednich modułów. Wywołać płaszczyznę serwisową. POZIOM SERWISU "Dane ogolne" pojawia się jako pierwsze menu główne. Dane ogolne DANE OGOLNE Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać podmenu (tutaj: "Min. temp.zewn."). Min. temp.zewn. -10 C nastawczego żądany parametr (tutaj: "-12 C"). DANE OGOLNE Min. temp.zewn. -12 C Nacisnąć przycisk "Powrót", aby powrócić do płaszczyzny nadrzędnej. Aby powrócić do wskazania standardowego, należy kilka razy nacisnąć przycisk "Powrót". Sterownik powraca automatycznie do wskazania standardowego, jeżeli przez dłuższy czas nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wzgl., jeżeli klapka zostanie zamknięta. Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 27

28 11 Sprawdzenie działania ogranicznika temperatury bezpieczeństwa STB 11 Sprawdzenie działania ogranicznika temperatury bezpieczeństwa STB Wywołać płaszczyznę serwisową. Obracać pokrętłem nastawczym, aż wyświetli się punkt menu "Test przekaznik.". POZIOM SERWISU Test przekaznik. Nacisnąć dwukrotnie przycisk "Wskazanie", aby wywołać podmenu (tutaj: "Palnik") TEST PRZEKAZNIK Palnik xxx Przytrzymać wciśnięty przycisk "Wskazanie" i wybrać przy pomocy pokrętła nastawczego żądany parametr (tutaj: "1 stopien zal"). TEST PRZEKAZNIK Na wyświetlaczu pojawia się wywołana funkcja. Palnik 1 stopien zal Palnik startuje. Ściągnąć przycisk regulatora temperatury (TR). Przy pomocy śrubokręta wcisnąć dźwignię lub przycisk ( rys. 15, str. 29) (w zależności od typu sterownika) i przytrzymać tak długo, aż zadziała ogranicznik temperatury bezpieczeństwa. Przerwanie lub zakończenie testu Nacisnąć przycisk "Powrót", aby przerwać lub zakończyć test. 28 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

29 Sprawdzenie działania ogranicznika temperatury bezpieczeństwa STB 11 Wyzwolenie ogranicznika temperatury bezpieczeństwa Rys. 15 Wyzwolenie ogranicznika temperatury bezpieczeństwa 1 Przycisk 2 Dźwignia Zamontować pokrętło regulatora temperatury i ustawić regulator na "90". Odblokowanie ogranicznika temperatury bezpieczeństwa Rys. 16 Odblokowanie ogranicznika temperatury bezpieczeństwa W celu odblokowania regulatora temperatury bezpieczeństwa zdjąć nakrętkę kołpakową i wcisnąć znajdujący się pod nią przycisk odkłócający. Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 29

30 12 Parametry ogólne 12 Parametry ogólne DLA UŻYTKOWNIKA W menu głównym "Dane ogolne" można wprowadzić dla wymienionych tutaj podpunktów menu parametry instalacji grzewczej i właściwości budynku. Sposób wprowadzania parametrów do punktów podmenu zostanie opisany na następnych stronach. DANE OGOLNE Wywołać płaszczyznę serwisową. "Dane ogolne" pojawia się jako pierwsze menu główne. Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać podmenu (tutaj: "Min. temp.zewn."). Min. temp.zewn. -10 C Obracając pokrętłem nastawczym, można wywołać następujące podpunkty menu w przedstawionej poniżej kolejności: Min. temp.zewn. Rodzaj budynku Lato/zima zmiana ust.czasu zdalna nastawa meldunek usterki przelacznik recz automatyczny sygnal. konserw. 30 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

31 Parametry ogólne Minimalna temperatura zewnętrzna Minimalna temperatura zewnętrzna to wyliczona statystycznie wartość średnia każdorazowo najniższych temperatur zewnętrznych w ostatnich latach. Wartość ta ma wpływ na pochylenie krzywej grzewczej (chłodniej: bardziej płaska krzywa; cieplej: bardziej pochyła krzywa). [ C] T A T mina [ C] RS Rys. 17 Ustawienie krzywej grzewczej: ustawienie wzniosu poprzez temperaturę doboru i minimalną temperaturę zewnętrzną T mina T A minimalna temperatura zewnętrzna temperatura doboru (temperatura zasilania, która ma być osiągnięta przy min. temperaturze zewnętrznej) 1 Ustawienie: temperatura doboru 75 C, minimalna temperatura zewnętrzna -10 C (krzywa podstawowa) 2 Ustawienie: temperatura doboru 75 C, minimalna temperatura zewnętrzna - 20 C DLA UŻYTKOWNIKA Wyznaczenie minimalnej temperatury zewnętrznej w dla regionu (wartość średnia) tab. 3, str. 32. Jeżeli dany region nie jest zawarty w tabeli, to należy ustalić wartość na podstawie zapotrzebowania ciepła budynku. Wywołać płaszczyznę serwisową. "Dane ogolne" pojawia się jako pierwsze menu główne. Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać podmenu (tutaj: "Min. temp.zewn."). DANE OGOLNE Min. temp.zewn. -10 C nastawczego żądany parametr (tutaj: "-12 C"). DANE OGOLNE Min. temp.zewn. -12 C Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 31

32 12 Parametry ogólne Nacisnąć przycisk "Powrót", aby powrócić do płaszczyzny nadrzędnej. Min. temp.zewn. -30 C 0 C -10 C Minimalne temperatury zewnętrzne dla Europy Miasto Minimalna temperatura zewnętrzna w C Ateny 2 Berlin 15 Bruksela 10 Budapeszt 12 Bukareszt 20 Frankfurt nad Menem 14 Hamburg 12 Helsinki 24 Stambuł 4 Kopenhaga 13 Lizbona 0 Londyn 1 Madryt 4 Marsylia 6 Moskwa 30 Monachium 16 Neapol 2 Nicea 0 Paryż 10 Praga 16 Rzym 1 Sewastopol 12 Sztokholm 19 Walencja 1 Wiedeń 15 Zurych 16 Tab. 3 Minimalne temperatury zewnętrzne dla Europy 32 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

33 Parametry ogólne Rodzaj budynku W punkcie menu "Rodzaj budynku" wprowadza się parametr określający zdolność akumulacyjną budynku. Budynki o różnych konstrukcjach akumulują ciepło przez różny czas. Przy pomocy tej funkcji można dostosować instalację ogrzewczą do danej konstrukcji budynku. Wg kryterium zdolności akumulacyjnej budynki dzieli się na trzy klasy: lekki = niewielka zdolność akumulacyjna, np. budynki z elementów prefabrykowanych, domy drewniane w konstrukcji słupowoszkieletowej, sredni = średnia zdolność akumulacyjna, np. dom z pustaków, ciezki = wysoka zdolność akumulacyjna, np. dom z cegieł pełnych. DANE OGOLNE Wywołać płaszczyznę serwisową. "Dane ogolne" pojawia się jako pierwsze menu główne. Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby wywołać podmenu (tutaj: "Min. temp.zewn."). Min. temp.zewn. -10 C Obracać pokrętłem nastawczym, aż wyświetli się podmenu "Rodzaj budynku". DANE OGOLNE Rodzaj budynku sredni nastawczego żądany parametr (tutaj: "ciezki"). DANE OGOLNE Rodzaj budynku ciezki Nacisnąć przycisk "Powrót", aby powrócić do płaszczyzny nadrzędnej. Rodzaj budynku lekki sredni ciezki sredni Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi. 33

34 12 Parametry ogólne 12.3 Zmiana ust. czasu lato/zima Istnieją trzy różne możliwości ustawienia daty i godziny dla wszystkich przyłączonych sterowników: Zegar radiowy Ustawienie następuje w pełni automatycznie poprzez sygnał zegara radiowego. Automatyczne Wprowadzenie daty i godziny następuje poprzez klawiaturę. Zmiana czasu lato/zima następuje automatycznie każdorazowo w ostatni weekend marca i października. Ręczne Wprowadzenie daty i godziny następuje poprzez klawiaturę. Nie następuje automatyczna zmiana czasu lato/zima. DLA UŻYTKOWNIKA Moduł MEC2 dysponuje odbiornikiem radiowego sygnału zegarowego, który stale nadzoruje i koryguje zegar sterujący w sterowniku. Przestawienie z czasu letniego na zimowy nie jest potrzebne (czyni to sygnał radiowy). Dobrze ekranowane pomieszczenia kotłowni w piwnicach mogą utrudniać odbiór radiowego sygnału zegarowego, toteż trzeba będzie w razie potrzeby ręcznie ustawiać datę i godzinę. DLA UŻYTKOWNIKA Zegara radiowego nie należy uaktywniać w przypadku użycia sterownika poza granicami Niemiec. Odbiór radiowego sygnału zegarowego przez moduł obsługi zdalnej MEC2 jest zależny od usytuowania danej instalacji i położenia tegoż modułu. Odbiór radiowego sygnału zegarowego potwierdza symbol wyświetlaczu. W normalnych warunkach sygnał odbierany jest w promieniu km wokół Frankfurtu nad Menem. W razie trudności z odbiorem sygnału, należy pamiętać, że: W pomieszczeniach żelbetowych, piwnicach, wysokościowcach itd. sygnał odbierany jest słabszy. Odległość od potencjalnych źródeł zakłóceń, jak monitory komputerów, telewizory, powinna wynosić przynajmniej 1,5 m. W nocy sygnał zegara radiowego jest przeważnie lepiej odbierany niż w dzień. / na 34 Logamatic 4321/ Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.

/2000 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic 4212 TEST STB. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2000 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic 4212 TEST STB. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6302 2237 06/2000 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4212 80 105 TEST STB Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Ważniejsze wskazówki dotyczące użytkowania Urządzenie

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa POZIOM SERWISU. Obieg grzewczy 2. Sterownik Logamatic /2000 PL Instrukcja serwisowa

Instrukcja serwisowa POZIOM SERWISU. Obieg grzewczy 2. Sterownik Logamatic /2000 PL Instrukcja serwisowa Temp. kotła 10 C 6300 7516 07/2000 PL Instrukcja serwisowa Instrukcja serwisowa terownik Logamatic 4211 POZIOM ERWIU Obieg grzewczy 2 45 C Temp. zewnętrzna Przeczytać uważnie przed uruchomieniem Wstęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wydawca Urządzenie spełnia podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC25. Moduł obsługowy. Dla obslugującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi.

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC25. Moduł obsługowy. Dla obslugującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Instrukcja obsługi Moduł obsługowy Logamatic EMS Moduł obsługowy RC25 Dla obslugującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. 6 720 642 742 (05/2010) PL Przegląd opcji obsługowych Przegląd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9031 09/2002 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9031 09/2002 PL Dla firmy instalacyjnej 60 6303 9031 09/2002 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M AUTOMATIK 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-88

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Regulator pompy ciepła 6 720 648 323 (2013/08) PL

Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Regulator pompy ciepła 6 720 648 323 (2013/08) PL Regulator pompy ciepła 6 720 644 795-00.1T 6 720 648 323 (2013/08) PL Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Słowo wstępne Słowo wstępne Szanowny Kliencie!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF. 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF. 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe FM 50.

Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe FM 50. FR DE EN PL FM 50 Polski (strona 2 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 12 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 22 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 32 Zdalne sterowanie dialogowe

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA GH09NA DO STEROWANIA NAWIEWOWYMI KOTŁAMI C.O. Wersja programu 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zwracamy się z gorącą prośbą o dokładne przestudiowanie instrukcji przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP)

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) www.amps.com.pl 1 ver. 1.00 SPIS TREŚCI: 1. OBSŁUGA MENU ADMINISTRATORA SYSTEMU PSR IVP... 3 Menu Administratora... 3 Pozycja 0 Doładowanie... 3 Pozycja 1 Jednostki...

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

Rozdział 14 Systemy regulacji Systemy zdalnego sterowania

Rozdział 14 Systemy regulacji Systemy zdalnego sterowania Logamatic RC35 Rozdział Systemy regulacji Systemy zdalnego sterowania Logamatic RC10 Logamatic RC20/RC20 RF Logamatic RC35 Moduł kaskady MCM10 Logamatic R4121 Logamatic R4122 Logamatic R2107 Logamatic

Bardziej szczegółowo

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika Pogodowy regulator kotłowy 2 390 RVA43.222 AATROS RVA 43.222 jest regulatorem przeznaczonym do sterowania instalacji kotłowych wyposażonych w : 1 lub 2- stopniowy palnik, zasobnik ciepłej wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470?

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Wiemy z doświadczenia, że prawidłowy dobór krzywej grzewczej na początku oraz podczas sezonu grzewczego nie zawsze bywa oczywisty. Jest

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

ST 50 Instrukcja obsługi

ST 50 Instrukcja obsługi ST 50 Instrukcja obsługi ST-50 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 7/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamax plus. Gazowy kocioł kondensacyjny GB172-24 T50. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. Logamax plus. Gazowy kocioł kondensacyjny GB172-24 T50. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Gazowy kocioł kondensacyjny 6 720 644 018-00-1O Logamax plus GB172-24 T50 Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 644 035 (11/2010) PL Wstęp Wstęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamax plus. Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny GB162-15/25/35/45 GB162-30 T10 GB162-30 T40 S.

Instrukcja obsługi. Logamax plus. Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny GB162-15/25/35/45 GB162-30 T10 GB162-30 T40 S. Instrukcja obsługi Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 6 720 615 405-007.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-30 T10 GB162-30 T40 S Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów.

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów. Dane kontaktowe HEL-WITA Sp. z o.o. Zielonka, ul. Biznesowa 22 86-005 Białe Błota www.hel-wita.com.pl CENTRALA: tel. +48 52 564 09 00 fax +48 52 564 09 22 biuro@hel-wita.com.pl DZIAŁ HANDLOWY: tel. +48

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 053 Pomieszczeniowy regulator temperatury RDF30 do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych do sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim odparowaniem) z zaworem rewersyjnym Wyjścia dla 2-stawnych

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A

Instrukcja obsługi Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A Notatki Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi Telefon 0049 (7353) 830 Telefax 0049 (7353) 83 358 Weishaupt Polska Sp. z o.o. 02-892 Warszawa ul. Bażancia 55 tel.: 022/33 69 400 fax.: 022/33 69 411 www.weishaupt.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC300

Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC300 Moduł obsługowy EMS plus 6 720 807 316-00.1O Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC300 6 720 807 409 (2013/06) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do instalacji. Spis treści Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 6/2008

TECH. Deklaracja zgodności nr 6/2008 ST-80 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 6/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-80 230V,

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 035 Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem tygodniowym do instalacji ogrzewania RDE10... Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania ryby pracy: tryb normalny i energooszczędny Program

Bardziej szczegółowo

calormatic 400 VRC 400 PL; CZ; SK

calormatic 400 VRC 400 PL; CZ; SK calormatic 400 VRC 400 PL; CZ; SK Dla użytkownika i instalatora Instrukcja obsługi i instalacji calormatic 400 Regulator pogodowy VRC 400 PL Spis treści Spis treści Informacje dotyczące instrukcji....

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP Wersja CA16 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4S jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą obiegu ogrzewania CO oraz

Bardziej szczegółowo

[ Powietrze ] Katalog urządzeń 2008/2009 rozdział 9. [ Woda ] [ Ziemia ] [ Buderus ] Urządzenia regulacyjne. Ciepło jest naszym żywiołem

[ Powietrze ] Katalog urządzeń 2008/2009 rozdział 9. [ Woda ] [ Ziemia ] [ Buderus ] Urządzenia regulacyjne. Ciepło jest naszym żywiołem [ Powietrze ] [ Woda ] [ Ziemia ] Katalog urządzeń 2008/2009 rozdział 9 [ Buderus ] Urządzenia regulacyjne Ciepło jest naszym żywiołem Logamatic 4211 Rozdział 9 Urządzenia regulacyjne Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Układy regulacji R19 /R33 DigiComfort w funkcji warunków pogodowych Wolf GmbH 84048 Mainburg Postfach 1380 Telefon 08751/74-0 Telex 5 85 21 Telefax 0 87 51 / 74 16 00 Art.-Nr.

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane:

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane: RADIOWY CZUJNIK TEMPERATURY I NATĘŻENIA OŚWIETLENIA RCL-02 DANE TECHNICZNE Znamionowe napięcie zasilania: Typ baterii: Transmisja: Sposób transmisji: Zasięg: Współpraca z odbiornikami systemu: Współpraca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja hydromasażu Joy

Instrukcja hydromasażu Joy Instrukcja hydromasażu Joy Joy Air 1 2 3 Podstawowe elementy systemu: Dmuchawa z podgrzewaczem SIREM 800 / 1000 W System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W Maksymalny pobór mocy: 1015 W 1. Włączanie, wyłączanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, sierpień 2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, sierpień 2015 NANO+ INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, sierpień 2015 CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO PRACA W PROTOKOLE C14 Pb COMPIT, ul. Wielkoborska 77, 42-280

Bardziej szczegółowo

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym.

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym. Spis treści 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Opis 31 Położenie 31 Instalacja 32 Aktywacja funkcji SMS w menu wyświetlacza 33 Komendy 35 Błędy 36! Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Control-Manager 200 ES1 Zasilanie i zabezpieczenie do kotłowni kaskadowych Vitomoduł 200 Instrukcja montażu i obsługi ZABEZP. KOMIN. INNE ZABEZP. RESET TEST SIEĆ ZB. MELD USTEREK Control-Manager 200 typ

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE RÓŻNICOWYM. MR 02 SOLAR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE RÓŻNICOWYM. MR 02 SOLAR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania ST-37 Aby uruchomić funkcję serwisowe sterownika należy ustawić przycisk sieć w pozycji 0 następnie nacisnąć przycisk wyjście. Trzymając go należy załączyć przycisk sieć w pozycję 1. Trzymając przycisk

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamax plus. Gazowy kocioł kondensacyjny GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K. Dla obsługującego

Instrukcja obsługi. Logamax plus. Gazowy kocioł kondensacyjny GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K. Dla obsługującego Instrukcja obsługi Gazowy kocioł kondensacyjny 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 646 369 (2011/06)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima

Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima 1. Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UE Producent: Jasopels A / S Tel. +45 76 94 35 00 Adres: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Urządzenie: Jasopels

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 Deklaracja zgodności nr 41/2010 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-501 spełnia wymagania Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo