SEKTOR ENERGII ŒWIAT I POLSKA ROZWÓJ , PERSPEKTYWY DO 2030 R. ENERGY SECTOR WORLD AND POLAND DEVELOPMENT , PROSPECTS TO 2030

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKTOR ENERGII ŒWIAT I POLSKA ROZWÓJ 1971 2000, PERSPEKTYWY DO 2030 R. ENERGY SECTOR WORLD AND POLAND DEVELOPMENT 1971 2000, PROSPECTS TO 2030"

Transkrypt

1 Polski Komitet Œwiatowej Rady Energetycznej Polish Member Committee of the World Energy Council SEKTOR ENERGII ŒWIAT I POLSKA ROZWÓJ , PERSPEKTYWY DO 2030 R. ENERGY SECTOR WORLD AND POLAND DEVELOPMENT , PROSPECTS TO 2030 Autor/Author Dr Jan Soliñski Sekretarz Polskiego Komitetu ŒRE Secretary of the Polish MC/WEC Konsultanci/Consultants z/from Instytut Energetyki/Energy Institute Prof. Marek Jaczewski Dr Janusz Rakowski T³umaczenie/Translation Mgr/M.Sc. Ryszard Gilecki Wydawca/Publisher Polski Komitet Œwiatowej Rady Energetycznej Polish Member Committee of the World Energy Council Warszawa, kwiecieñ 2004 Warsaw, April 2004

2 Spis treœci Strona Table of contents Page PRZEDMOWA 4 CZÊŒÆ I. ROZWÓJ ENERGETYCZNY ŒWIATA I POLSKI WSTÊP 5 2. LUDNOŒÆ I WZROST EKONOMICZNY ŒWIATA Ludnoœæ Produkt Œwiatowy i Krajowy Brutto 8 3. RÓD A I ZASOBY ENERGETYCZNE Klasyfikacja Ÿróde³ i zasobów energii Rezerwy nieodnawialnych Ÿróde³ energii Rezerwy odnawialnych Ÿróde³ energii ŒWIATOWA PRODUKCJA, EKSPORT I IMPORT SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH Œwiatowa produkcja energii pierwotnej Producenci, eksporterzy i importerzy kopalnych surowców energetycznych ŒWIATOWE ZU YCIE ENERGII PIERWOTNEJ Œwiatowe zu ycie energii pierwotnej i jego struktura Zu ycie energii pierwotnej w Polsce WskaŸniki zu ycia energii pierwotnej ŒWIATOWA PRODUKCJA I ZU YCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Œwiatowa produkcja energii elektrycznej Struktura produkcji energii elektrycznej wg rodzajów paliw G³ówni producenci, eksporterzy i importerzy energii elektrycznej Produkcja energii elektrycznej w Polsce Zu ycie energii elektrycznej ENERGOCH ONNOŒÆ I ELEKTROCH ONNOŒÆ GOSPODARKI Energoch³onnoœæ PŒB i PKB Elektroch³onnoœæ PŒB i PKB Energo- i elektroch³onnoœæ PKB w Polsce CENY ENERGII Ceny surowców energetycznych w handlu miêdzynarodowym Ceny finalne paliw i energii w krajach OECD ENERGIA I ŒRODOWISKO Oddzia³ywanie energetyki na œrodowisko przyrodnicze Problemy ochrony œrodowiska w Polsce 27 2 FOREWORD 4 PART I. ENERGY DEVELOPMENT OF WORLD AND POLAND INTRODUCTION 5 2. WORLD S POPULATION AND ECONOMIC GROWTH Population Gross Global and Domestic Product 8 3. ENERGY SOURCES AND RESERVES Classification of energy sources and reserves Reserves of non-renewable energy Reserves of renewable energy GLOBAL PRODUCTION, EXPORTS AND IMPORTS OF THE ENERGY COMMODITIES Global production of primary energy Producers, exporters and importers of fossil fuels GLOBAL CONSUMPTION OF PRIMARY ENERGY World primary energy consumption and its structure Primary energy consumption in Poland Indicators of primary energy consumption GLOBAL PRODUCTION AND CONSUMPTION OF ELECTRICITY Global production of electricity Structure of electricity production by fuels Main producers, exporters and importers of electricity Electricity production in Poland Consumption of electricity ENERGY INTENSITY AND ELECTRICITY INTENSITY OF THE ECONOMY Energy intensity of GGP and GDP Electricity intensity of GGP and GDP Energy- and electricity intensity of GDP in Poland ENERGY PRICES Prices of the energy commodities in international trade Final prices of fuels and energy in OECD countries ENERGY AND THE ENVIRONMENT Energy sector impacts at the natural environment Problems of environmental protection in Poland 27

3 Strona CZÊŒÆ II. ZAOPATRZENIE ENERGETYCZNE ŒWIATA I POLSKI W PERSPEKTYWIE DO 2030 R PROGNOZA ROZWOJU ENERGETYCZNEGO ŒWIATA Podstawowe wielkoœci makroekonomiczne Prognoza zapotrzebowania energii pierwotnej Prognoza produkcji energii elektrycznej Energetyka a œrodowisko PROGNOZA ZAOPATRZENIA POLSKI W PALIWA I ENERGIÊ Ogólna charakterystyka Za³o eñ polityki energetycznej Polski do 2020 roku Stan wyjœciowy oceny zapotrzebowania energii do 2030 r Makroekonomiczne za³o enia rozwoju gospodarczego Polski do 2030 r Prognoza zapotrzebowania energii pierwotnej Prognoza zapotrzebowania energii elektrycznej Kierunki rozwoju podsektorów energii pierwotnej Kierunki rozwoju elektroenergetyki Rozwój ciep³ownictwa Wniosek koñcowy dotycz¹cy prognozy energetycznej Polski 39 CZÊŒÆ III. ANEKS ZA CZNIKI SPIS TABLIC TABLICE JEDNOSTKI I SKRÓTY 52 RÓD A DANYCH 52 Page PART II. PROSPECTS OF WORLD S AND POLAND S ENERGY SUPPLY TO THE YEAR FORECAST OF GLOBAL ENERGY DEVELOPMENT Basic macroeconomic data Forecast of primary energy demand Forecast of electricity production Energy sector and the environment FORECAST OF POLAND S FUELS AND ENERGY SUPPLY General characteristics of Guidelines of Poland s Energy Policy to the Year Starting point for the assessment of energy requirements to The assumptions for Poland s macroeconomic development to Forecast of primary energy demand Forecast of electricity demand Development directions for primary energy subsectors Directions of power sector development District heating development Final conclusion on the energy forecast for Poland 39 PART III. ANNEX APPENDICES LIST OF TABLES TABLES UNITS AND ABBREVIATIONS 52 SOURCES OF INFORMATION 52 3

4 PRZEDMOWA FOREWORD Energia stanowi podstawowy czynnik warunkuj¹cy spo³eczno-ekonomiczny rozwój œwiata, jest czêsto porównywana do systemu krwionoœnego ywych organizmów. Umo liwia przekszta³cenie naturalnych zasobów Ziemi w dobra s³u- ¹ce poszczególnym ludziom, spo³ecznoœciom ka dego kraju i ca³ej ludzkoœci. Wiod¹c¹ organizacj¹ miêdzynarodow¹ zajmuj¹c¹ siê ró nymi aspektami rozwoju energetyki œwiatowej jest Œwiatowa Rada Energetyczna, której celem jest popieranie rozwoju i pokojowego wykorzystania zasobów energetycznych z najwiêkszym ogólnym po ytkiem, zarówno narodowym, jak i miêdzynarodowym. Warto przypomnieæ, e Œwiatowa Rada Energetyczna ang. World Energy Council jest ogólnoœwiatow¹ nierz¹dow¹ organizacj¹ energetyków dzia³aj¹c¹ od 80 lat, zosta³a ona bowiem powo³ana w 1924 r. Wœród cz³onków inauguruj¹cych jej powstanie by³a równie Polska. Obecnie zrzesza 96 Komitetów Narodowych, które reprezentuj¹ ponad 90% œwiatowego zu ycia energii pierwotnej. W Polsce jest to Polski Komitet Œwiatowej Rady Energetycznej. Jednym z celów dzia³alnoœci Polskiego Komitetu Œwiatowej Rady Energetycznej jest informowanie swoich cz³onków jak równie polskich œrodowisk energetycznych o stanie i rozwoju energetyki œwiatowej oraz o postêpie technicznym i ekonomicznym w sferze energii. Opracowany raport Sektor energii œwiat i Polska jest tego wyrazem. Wyra am nadziejê, e niniejszy raport, dotycz¹cy rozwoju energetyki w latach oraz prognozy do 2030 r., bêdzie po ytecznym Ÿród³em informacji dla cz³onków Polskiego Komitetu Œwiatowej Rady Energetycznej, jak równie energetyków nie nale ¹cych do naszego Komitetu. S¹dzê, e porównanie danych o polskiej energetyce z danymi energetyki œwiatowej, zw³aszcza danymi krajów rozwiniêtych, pozwala na krytyczn¹ ocenê rozwoju polskiego sektora energii. Wyra am równie nadziejê, e angielska wersja jêzykowa mo e byæ wykorzystywana przez inne Komitety Narodowe Œwiatowej Rady Energetycznej. Energy constitutes the basic factor which determines the world s social and economic development. It is frequently compared to the vascular system of the living organisms. The energy makes it possible to convert the natural resources of the Earth into the goods serving the needs of the individual people, societies of every country and the whole mankind. World Energy Council (WEC) is the leading international organisation dealing with the various issues of the world energy development. The WEC s objective is to support the development and peaceful exploitation of the energy resources to the greatest benefit of all, at both national and international scales. It is purposeful to remind that the World Energy Council is the global non-governmental organisation existing already for 80 years. It has been created in 1924 and Poland was one of the founding member countries. Currently the WEC comprises 96 national Member Committees, representing over 90% of world s primary energy consumption. Polish Member Committee is representing Poland in the World Energy Council. One of the objectives of the Polish MC activities is to inform its participants as well as the community of Polish energy experts about the situation and the development of world energy sector and about the technical and economic progress in the sphere of energy. The present report Energy Sector World and Poland is an expression of this objective. I express the hope that this report, presenting the energy sector development during the period and the forecasts to 2030 will be the useful source of information for the members of the Polish MC as well as for the specialists who do not belong to our Committee. I am of the opinion that the comparison of Polish energy data with the global data, particularly those concerning the developed countries, justifies the critical assessment of the development of Polish energy sector. I also express the hope that the English language version of the present review may be useful for the other national Committees of the World Energy Council. Zbigniew Bicki Przewodnicz¹cy Polskiego Komitetu Chairman of the Polish MC WEC 4

5 CZÊŒÆ I. ROZWÓJ ENERGETYCZNY ŒWIATA I POLSKI WSTÊP Energia odgrywa w yciu cz³owieka ogromn¹ rolê, jej wytwarzanie i zu ycie tkwi u podstaw wszelkich procesów ycia na Ziemi. Obok ywnoœci i powietrza energia stanowi jedn¹ z najwa niejszych materialnych potrzeb yciowych cz³owieka. Korzystanie z energii umo liwi³o osi¹gniêcie dzisiejszego poziomu kultury i cywilizacji oraz ukszta³towa³o dzisiejszy stan gospodarki œwiatowej. Przegl¹d rozwoju zastosowañ energii wskazuje, e cz³owiek od czasu wynalezienia ognia w zamierzch³ych czasach do wykorzystania energii elektrycznej i energii atomowej przeby³ d³ug¹ drogê, wykorzystuj¹c obecnie dla swoich potrzeb ogromne iloœci tej energii. Kamieniami milowymi postêpu energetycznego ludzkoœci, zw³aszcza w ostatnich wiekach, by³y [1]: zapocz¹tkowanie ok. 3 tysiêcy lat p.n.e. wykorzystywania si³y wiatru (³odzie aglowe) i pod koniec staro- ytnoœci energii wodnej (ko³o wodne), wykorzystywanie wêgla w XVIII i w XIX w. do napêdu maszyn (silnik parowy), co zrewolucjonizowa³o œwiat poprzez gwa³towny rozwój przemys³u i transportu, st¹d wiek XIX nazwano wiekiem wêgla, wykorzystywanie w koñcu XIX, a zw³aszcza w XX w. na wielk¹ skalê ropy naftowej, która z wielu dziedzin wypar³a wêgiel, a nastêpnie szybki wzrost wykorzystywania gazu ziemnego, zastosowanie na wielk¹ skalê energii elektrycznej, która sta³a siê najbardziej uniwersaln¹ postaci¹ energii o wszechstronnym zastosowaniu, do wytwarzania której w drugiej po³owie XX w. wykorzystywano równie energiê j¹drow¹. Po II wojnie œwiatowej wyst¹pi³ gwa³towny wzrost zastosowañ energetycznych i szybki wzrost œwiatowego zu ycia energii. W latach œrednioroczne tempo wzrostu zu ycia energii pierwotnej wynios³o 4,9%, przy czym wzrost zu ycia poszczególnych noœników energii by³ mocno zró nicowany. Szybko wzrasta- ³o zu ycie ropy naftowej i gazu ziemnego, przy równoczesnym zmniejszaniu znaczenia wêgla kamiennego. W gospodarce œwiatowej ukszta³towa³ siê model zu ycia energii uzale niony od ropy naftowej [2]. Niestety szybko wzrastaj¹ce zu ycie energii powodowa³o równie negatywne zjawiska w œrodowisku naturalnym. Emisje powstaj¹ce przy spalaniu paliw kopalnych spowodowa³y m.in. kwaœne deszcze i znaczn¹ degradacjê tego œrodowiska, przyczyni³y siê równie do powstania efektu szklarniowego wp³ywaj¹cego niekorzystnie na ocieplenie naszej planety i zmiany klimatyczne. Znaczenie energii dla gospodarki œwiatowej ujawni- ³o siê z ca³¹ ostroœci¹ w latach siedemdziesi¹tych XX w. W 1973 r. œwiat prze y³ szok wywo³any kryzysem naftowym nazywanym I kryzysem energetycznym. Kryzys ten zosta³ spowodowany embargiem krajów arabskich na dostawy ropy naftowej do krajów zachodnich, przy równoczesnej gwa³townej zwy ce jej cen, która poci¹gnê³a za sob¹ zwy kê cen innych paliw. Œwiatowa cena ropy naftowej wzros³a z ok. 2,7 US$ za bary³kê (ok. 20 US$/t) do ok. 11 US$ za bary³kê (ok. 82 US$/t) [3]. Na prze³omie 1980/1981 r. dosz³o do ponownego szoku cen ropy naftowej i jej produktów, nazywanego II kryzysem energetycznym. W rezultacie w 1980 r. cena 1 bary³ki ropy naftowej wzros³a do ok. 36 US$ (ok. 265 US$/t) [3]. By³ to ponad 12-krotny wzrost w stosunku do cen z 1972 r. Gwa³towne zwy ki cen ropy naftowej oraz ograniczenie jej dostaw przez producentów zrzeszonych w OPEC 1), a szczególnie z krajów Bliskiego Wschodu, PART I. ENERGY DEVELOPMENT OF WORLD AND POLAND INTRODUCTION Energy plays the tremendous role in the mankind s life. Its production and consumption creates the base for all processes of life on the Earth. Besides food and air, the energy constitutes one of the most important material requirements of people. The use of energy allowed to achieve the contemporary level of culture and civilisation and shaped the current state of the world s economy. The historical review of the development of energy uses indicates that the human race travelled the long way since the discovery of fire in the ancient times to the application of electricity and the nuclear energy, consuming nowadays the large amounts of energy to satisfy its needs. The milestones of the energy progress of the mankind were, particularly in the recent centuries, the following [1]: application of wind power around 3000 BC (sail ships) and of hydro energy by the end of ancient era (water wheel), use of coal in the 18th and 19th century to drive the machines (steam engine) which revolutionised the world through the rapid development of the industry and transport; therefore the 19th century was named the century of coal, wide application of oil at the end of 19th and particularly in the 20th century, and subsequently the rapid growth of natural gas use; the oil and gas replaced coal in many areas of application, large scale application of electricity which became the most universal and most versatile type of energy; the nuclear energy has also been employed for electricity generation in the second half of 20th century. After the Second World War the rapid enlargement of the energy applications and quick increase of the amount of global energy consumption took place. Annual average growth rate of primary energy consumption amounted to 4.9% in but the growth was very different for the individual energy carriers. Consumption of oil and gas was increasing particularly rapidly and simultaneously the role of hard coal decreased. The global economy had driven itself into the excessive dependence on oil [2]. Rapidly increasing consumption of energy caused also the negative consequences for the environment. The emissions associated with fossil fuels burning were the reason for the appearance of acid rains and substantial degradation of the environment. They contributed also to the creation of greenhouse effect which has the negative consequences of global warming and climatic changes. The important meaning of energy for the world s economy expressed itself with the whole sharpness in the decade of 1970s. In 1973 the world experienced the oil crisis later called first oil crisis or first oil shock. The reason for the crisis was the embargo imposed by the Arab petroleum exporting countries for the supplies to Western nations, together with the sharp increase in oil price and subsequent increase of other fuel prices. The world price of crude oil rose from about 2.7 US$ per barrel (20 US$ per ton) to 11 US$ per barrel (82 US$ per ton) [3]. In 1980/1981 the second oil shock or the second energy crisis took place. As a result of this shock, the price of crude oil rose in 1980 to around 36 US$ (265 US$ per ton) [3]. This had meant that the price was more than 12 times higher than in The sharp increases in oil price and reduction of its supplies by the OPEC 1) member countries, and particu- 1) Organizacja Pañstw Eksportuj¹cych Ropê Naftow¹. 1) Organisation of the Petroleum Exporting Countries. 5

6 spowodowa³y nasilenie siê ró nych negatywnych zjawisk w gospodarce œwiatowej. Zjawiska te doprowadzi³y do ograniczenia produkcji przemys³owej, spirali inflacyjnej, wzrostu bezrobocia i ogólnego regresu ekonomicznego. Powsta³y trudnoœci w pokryciu potrzeb energetycznych wielu krajów, staj¹c siê czynnikiem ograniczaj¹cym spo³eczno-ekonomicznym rozwój œwiata. Bariera energetyczna wzrostu gospodarczego œwiata ujawni³a siê w ca³ej ostroœci. Kryzys energetyczny i ujawnienie bariery energetycznej wzrostu gospodarczego spowodowa³y istotne przewartoœciowanie pogl¹dów odnoœnie gospodarki paliwami i energi¹. Œwiat zrozumia³, e mo liwoœci zaopatrzenia w ropê naftow¹ s¹ ograniczone i e era taniej ropy nale y do przesz³oœci. Uznano, e oszczêdne gospodarowanie paliwami i energi¹, a zw³aszcza rop¹ naftow¹ jest koniecznoœci¹. W wielu krajach podjêto d³ugofalowe dzia³ania i realizacjê programów zmierzaj¹cych do zahamowania wzrostu zu ycia ropy naftowej i jej substytucji innymi Ÿród³ami energii g³ównie gazem, wêglem i energi¹ j¹drow¹. Równoczeœnie rozpoczêto wdra anie szeroko rozumianej racjonalizacji gospodarki energetycznej. Efektem tych dzia³añ by³o zmniejszenie w krajach uprzemys³owionych zu ycia ropy naftowej w 1982 r. o ok. 20% w stosunku do poziomu z 1970 r., ogólny wzrost efektywnoœci u ytkowania paliw i energii i w rezultacie w 1986 r. zmniejszenie œwiatowych cen ropy naftowej do poziomu sprzed II kryzysu energetycznego. Kryzys energetyczny nie omin¹³ i Polski, która z uwagi na wysok¹ w³asn¹ produkcjê wêgla by³a do 1979 r. samowystarczalna energetycznie, jednak musia³a importowaæ drog¹ ropê naftow¹ i gaz ziemny. W rezultacie od 1980 r. przychody z eksportu wêgla przesta- ³y równowa yæ wydatki na import paliw wêglowodorowych. Polska z eksportera energii pierwotnej sta³a siê jej importerem. Reasumuj¹c nale y stwierdziæ, e kryzys lat 70-tych uœwiadomi³ œwiatu, e zasoby energetyczne naszego globu s¹ ograniczone, e w tej sytuacji wystêpuje koniecznoœæ bardziej efektywnego ich wykorzystywania, e równoczeœnie niezbêdne jest zdecydowane ograniczenie negatywnego oddzia³ywania energetyki na œrodowisko naturalne. Tym samym kryzys ten zapocz¹tkowa³ now¹ erê rozwoju œwiatowego sektora energii i rozwoju ca³ej gospodarki œwiatowej. Maj¹c na uwadze rolê i znaczenie energii w obecnej gospodarce œwiatowej, jak równie w codziennym yciu ludnoœci, Polski Komitet Œwiatowej Rady Energetycznej uzna³ za celowe opracowanie syntetycznego przegl¹du raportu o rozwoju œwiatowego i polskiego sektora energii w ostatnich dekadach XX w. zaczynaj¹c od 1970 r., jak równie przedstawienie kluczowych elementów prognozy energetycznej œwiata do 2030 r. Realizuj¹c to zadanie przy opracowaniu niniejszego przegl¹du wykorzystano ró ne dostêpne publikacje, materia³y i statystyki, zw³aszcza nastêpuj¹cych organizacji i instytucji: Œwiatowej Rady Energetycznej 1), Miêdzynarodowej Agencji Energii 2), Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ 3), Departamentu Transportu i Energii Unii Europejskiej 4) Œwiatowego Instytutu Wêgla 5), Agencji Rynku Energii w Polsce 6), Ró ne opracowania Instytutu Energetyki. larly the Middle East suppliers, were the reason for various negative occurrences in the world economy. The industrial production stagnated, inflation and unemployment increased, the general economic recession took place. Many countries experienced difficulties in covering their energy requirements and this factor limited the social and economic development of the world. The energy barrier of the world s development manifested itself with the whole sharpness. The energy crises and disclosure of the energy barrier of economic development caused the significant transition of the views concerning the fuels and energy economy. The world understood that the oil supply capabilities are limited and the era of cheap oil became the past. It was recognised that the fuels and energy conservation, and particularly oil conservation, is the necessity. In many countries the long-term activities and action programmes were initiated in order to limit the growth of oil consumption and to substitute the oil with the other energy sources mainly natural gas, coal and nuclear energy. Simultaneously the wide programmes of energy conservation and rationalisation had been initiated. As the effect of these programmes implementation, the industrialised countries reduced their oil consumption by 20% in 1982, comparing with The efficiency of fuels and energy utilisation generally increased and subsequently in 1986 the world price of crude oil fell to the level as before the second energy crisis. The energy crisis did not pass by Poland. Poland was self-sufficient in energy until 1979, due to high production of coal. It had however to import the expensive oil and natural gas. Consequently since 1980 the incomes from coal exports were not able to balance the expenditures for hydrocarbon fuel imports. From the net exporter of primary energy Poland became its importer. It should be underlined that the energy crises of the 1970s made the world conscious that the energy resources of our planet are not unlimited. There is the necessity to exploit them in more efficient way and also the negative impact of the energy sector at the natural environment should be substantially limited. In this way the crises initiated the new era for the development of world s energy sector and the development of the whole global economy. Taking into account the role and importance of the energy in the contemporary economy as well as in everyday life of the mankind, the Polish WEC Committee recognised the need to prepare the synthetic report on the development of the energy sector of the world and Poland during the last decades of the 20th century, since The report should also present the key elements of the world energy forecast until In implementing this task and preparing the present review, the various available publications, papers and statistics were used, and particularly the materials of the following organisations and institutions: World Energy Council 1), International Energy Agency 2), United Nations Economic Commission for Europe 3), EU Directorate General of Transport and Energy 4), World Coal Institute 5), Polish Energy Market Agency 6), Polish Energy Institute. Angielskie nazwy: 1) World Energy Council 2) International Energy Agency 3) United Nations Economic Commission for Europe 4) European Commission, Directorate General of Energy and Transport 5) World Coal Institute 6) Energy Market Agency in Poland Polish names: 1) Œwiatowa Rada Energetyczna 2) Miêdzynarodowa Agencjia Energii 3) Europejska Komisja Gospodarcza ONZ 4) Departament Transportu i Energii Unii Europejskiej 5) Œwiatowy Instytut Wêgla 6) Agencja Rynku Energii w Polsce 6

7 Niniejszy przegl¹d raport zosta³ opracowany w wersji jêzykowej polskiej i angielskiej. Wersja polska przydatna bêdzie dla cz³onków Polskiego Komitetu ŒRE oraz polskich œrodowisk energetycznych. Natomiast wersja angielska umo liwi zapoznanie siê z tym przegl¹dem kolegom z innych Komitetów Narodowych Œwiatowej Rady Energetycznej. 2. LUDNOŒÆ I WZROST EKONOMICZNY ŒWIATA Wzrost liczby ludnoœci oraz spo³eczno-ekonomiczny rozwój œwiata, wyra ony wielkoœci¹ Produktu Œwiatowego Brutto (PŒB), stanowi¹ decyduj¹ce czynniki wzrostu œwiatowego zapotrzebowania energii. Tablica 2.1. LUDNOŒÆ ŒWIATA W UK ADZIE REGIONÓW Table 2.1. WORLD POPULATION BY REGIONS Regiony A. OECD Ameryka P³n. Europa w tym: Polska Kraje Pacyfiku Razem OECD B. Nie OECD Afryka Ameryka ac. Azja 1) Chiny Europa 2) Dawny ZSRR Bliski Wschód Razem Nie-OECD The present report has been prepared in Polish and English language versions. Polish version will be useful for the members of the Polish WEC Committee and for Polish energy circles. English version will allow the colleagues from the other National Committees of the World Energy Council to familiarise with this report. 2. WORLD S POPULATION AND ECONOMIC GROWTH The growth of population and the social and economic development of the world, expressed by the value of the Gross Global Product (GGP), constitute the decisive factors for the growth of world s energy requirements Population The growth of world s population was very slow in the past. The number of the Earth s inhabitants was approximately: in billion, in billion, in billion, in billion and in billion [5],[6]. Therefore it took 100 years, since 1830 to 1930, to double the population from 1 billion to 2 billions. The Ludnoœæ (mln) Population (million) 1971=100 Regions C. Œwiat C. World ród³o/source: [5]. 1) Azja bez Chin/Asia excluding China 2) Europa bez b. ZSRR/Europe excluding former USSR A. OECD North America Europe of which: Poland Pacific Total OECD B. Non OECD Africa Latin America Asia 1) China Europe 2) Former USSR Middle East Total Non-OECD 2.1. Ludnoœæ W przesz³oœci wzrost liczby ludnoœci by³ bardzo powolny. Liczba mieszkañców Ziemi wynosi³a: w 1650 r. ok. 0,5 mld, w 1830 r. ok. 1 mld, w 1930 r. ok. 2,1 mld, w 1960 r. ok. 3 mld, a w 1971 r. 3,7 mld [5], [6]. Zatem wzrost ludnoœci z 1 mld w 1830 r. do 2 mld w 1930 r. zosta³ osi¹gniêty w ci¹gu ok. 100 lat. Wzrost o nastêpny miliard mia³ miejsce ju w ci¹gu ok. 30 lat. W ostatnich czterech dekadach XX w. dosz³o do gwa³townego wzrostu liczby mieszkañców Ziemi nazywanego eksplozj¹ demograficzn¹. W latach przyrost ludnoœci wyniós³ ok. 3 mld, osi¹gaj¹c w 2000 r mln. Oznacza to, e w ci¹gu zaledwie czterdziestu lat dosz³o do podwojenia liczby mieszkañców œwiata, a przyrost ka dego nastêpnego miliarda nastêpowa³ œrednio w ci¹gu 13 lat. Tak szybki przyrost ludnoœci by³ rezultatem poprawy stanu zdrowia i zmniejszenia umieralnoœci. Wzrost liczby ludnoœci w ostatnich dekadach XX w. by³ w poszczególnych regionach œwiata bardzo zró nicowany bardzo wysoki w krajach rozwijaj¹cych siê, zw³aszcza w Afryce, Azji, Ameryce aciñskiej oraz w krajach Bliskiego Wschodu. Natomiast w rozwiniêtych krajach OECD by³ bardzo umiarkowany, zw³aszcza w krajach Europy Zachodniej i Œrodkowej. Wzrost liczby mieszkañców poszczególnych regionów œwiata w latach przedstawia tablica 2.1 oraz rys W Polsce w latach ludnoœæ wzros³a o 5,9 mln, osi¹gaj¹c w 2000 r. 38,7 mln. Zwraca uwagê doœæ gwa³towne zmniejszenie wzrostu w latach w przeciwieñstwie do wzrostu w poprzednich dekadach. W ca³ym ostatnim dziesiêcioleciu ludnoœæ Polski wzros³a tylko o 0,6 mln osób, tj. ok. 0,1% œredniorocznie. W latach wzrost ten wynosi³ 2,8 mln, a w latach ,5 mln mieszkañców. growth by next billion took place in already 30 years. During the last four decades of the 20th century the sharp increase of the Earth s population, called the demographic explosion, took place. Between 1960 and 2000 the population had grown by about 3 billions, reaching 6023 million in This means that the world s population had doubled in only forty years and the increase by each subsequent billion took place in every 13 years. The reasons for such rapid growth of population were the people s health improvement and the reduction of mortality. The increase of population in the last decades of the 20th century was very different in the various regions of the world. It was very high in the developing countries, particularly in Africa, Asia, Latin America and in the Middle East countries. It was however moderate in the developed OECD countries and particularly in the Western and Central Europe. The growth of world population by regions during the years is presented in Table 2.1. The population of Poland increased by 5.9 million during , reaching 38.7 million in The sharp reduction of growth during the decade , comparing with the previous decades, must be noticed. Du- 7

8 2.2. Produkt Œwiatowy i Krajowy Brutto W statystykach i ró nych publikacjach miêdzynarodowych wielkoœci Produktu Œwiatowego i Krajowego Brutto s¹ najczêœciej podawane w dolarach amerykañskich (US$ 95): wed³ug kursów wymiany bankowej, z uwzglêdnieniem parytetu si³y nabywczej dolarów ang. Purchasing Power Parities (PPP). Parytet si³y nabywczej jest wskaÿnikiem porównuj¹cym si³ê nabywcz¹ dolara w ró nych krajach i jest okreœlany na podstawie umownego koszyka dóbr i us³ug dla ka dego kraju. Wartoœæ PŒB podawana w US$ uwzglêdniaj¹cych parytet si³y nabywczej pozwala na wyeliminowanie ró nic spowodowanych poziomem cen wystêpuj¹cym w ró nych krajach. Zatem wartoœæ PŒB wyra ona w US$ wg PPP pozwala na porównywanie poziomu i wzrostu ekonomicznego ró nych krajów oraz stanowi wa ny miernik przy ustalaniu energoch³onnoœci gospodarki tych krajów. Jest równie u yteczna jako najbardziej syntetyczny miernik w prognozowaniu zapotrzebowania na energiê. W odniesieniu do poszczególnych krajów u ywa siê nazwy Produkt Krajowy Brutto (PKB). W krajach OECD ró nice pomiêdzy PKB liczonym w US$ wg kursu wymiany bankowej, a PKB uwzglêdniaj¹cym PPP s¹ stosunkowo niewielkie z uwagi na w miarê wyrównan¹ si³ê nabywcz¹ dolara. Natomiast w krajach nie nale ¹cych do OECD, zw³aszcza w których gospodarka nie dzia³a na zasadach rynkowych, ró nice s¹ bardzo du e, dochodz¹ce nawet do kilkuset procent. Œwiatowy PKB, liczony wg PPP, wzrós³ z 16,3 biliona US$ w 1971 r. do 41,8 biliona US$ w 2000 r. W krajach OECD by³ to wzrost 2,5-krotny. Natomiast w krajach nie bêd¹cych cz³onkami OECD wzrost ten by³ 2,9-krotny, zatem tempo wzrostu gospodarczego tych krajów by³o nieco wy - sze od tempa krajów OECD. Na szczególne podkreœlenie zas³uguje bardzo szybki blisko 10-krotny wzrost PKB Chin oraz zmniejszenie PKB w krajach b. ZSRR. Pomimo wy szego wzrostu PKB w krajach nie nale ¹cych do OECD, wskaÿnik wzrostu PKB na mieszkañca ró ni siê bardzo pomiêdzy krajami OECD i Nie OECD. Zmiany PKB na mieszkañca w latach w wybranych krajach przedstawia tablica 2.2. W wielu krajach nie nale ¹cych do OECD, zw³aszcza w krajach Afryki, PKB na mieszkañca w 2000 r. by³ kilkadziesi¹t razy ni szy od tego wskaÿnika w krajach OECD. Nale y podkreœliæ, e w niektórych krajach w 2000 r., pomimo wzrostu PKB w liczbach bezwzglêdnych, wzrost wskaÿnika na mieszkañca w ostatnim 30-leciu by³ minimalny, a nawet wartoœæ tego wskaÿnika spad³a w porównaniu z 1971 r. Krajem o dynamicznym ok. 7-krotnym wzroœcie PKB na mieszkañca by³y Chiny. 8 Tablica 2.2. WSKA NIKI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO NA MIESZKAÑCA WYBRANE KRAJE Table 2.2. INDICATORS OF PER CAPITA GROSS DOMESTIC PRODUCT SELECTED COUNTRIES Kraj A. OECD w tym: USA Niemcy Norwegia Szwajcaria Japonia Polska B. Nie OECD w tym: Jemen Tanzania Rep. Konga Etiopia Sudan Mozambik Nigeria Kenia Bangladesz Indie Chiny Wietnam Afryka P³d. PKB na mieszkañca GDP per capita (US$ 95) 1971=100 Country ród³a/sources: [5], [7], [8] ring the last decade of the 20th century the Poland s population increased by only 0.6 million, i.e. the average annual growth was only 0.1%. The population increase was 2.8 million in and 2.5 million in Gross Global and Domestic Product Various international publications and statistical sources show the amounts of Gross Global Product and Gross Domestic Products most frequently in US dollars (in fixed prices in US$ 95): by the bank exchange rates, by the Purchasing Power Parities (PPP). The Purchasing Power Parity is an indicator which compares the actual purchasing power of 1 US dollar in various countries. The PPP value is defined for each country on the base of the agreed basket of goods and services. The value of Gross Global Product (GGP) expressed in US$ with due regard to the purchasing power parities makes it possible to eliminate the differences caused by the different price levels in various countries. Therefore the GGP value expressed in US$ by PPP allows to compare directly the economic levels and economic growth of various countries. It constitutes also the important metrics for comparing the energy intensities of the economies. It is also useful as the most synthetic indicator for the energy demand forecasts. The A. OECD of which: USA Germany Norway Switzerland Japan Poland B. Non OECD of which: Yemen Tanzania Rep. of Congo Ethiopia Sudan Mozambique Nigeria Kenya Bangladesh India China Vietnam South Africa name Gross Domestic Product (GDP) is used for the analogous indicator of the single country. In OECD countries the differences between GDP calculated in US$ by exchange rates and GDP calculated by PPP are relatively small because of quite similar purchasing power of US dollar. However in non-oecd countries, and particularly those in which the economy is not based on market principles, the differences between exchange rates and PPP are large and reach even hundreds of percent. The Gross Global Product calculated by PPP increased from 16.3 trillion US$ in 1971 to 41.8 trillion US$ in The increase was 2.5- fold in OECD countries and 2.9-fold in non-oecd countries so the average pace of economic growth was slightly higher in non-oecd countries. The particular features which should be underlines are also: very rapid almost 10-fold increase of China s GDP and the decrease of GDP in the former USSR countries. Though the growth of total GDP was higher in non-oecd countries, the indicator of per capita GDP growth is much more favourable for OECD countries. Indicators of per capita GDP were presented in the Table 2.2 for the years and for selected countries. In many non-oecd countries, and particularly in African countries, per capita GDP was in 2000 dozens times lower than in OECD countries. It should be underlined that in some countries, despite the actual growth of total GDP, the growth of per capita indicator was low during the 30 years and there are even the cases in which the 2000 per capita indicator was lower than in In contrast, China was the country in which the growth of per capita GDP was the most dynamic about 7-fold.

9 W Polsce w latach wzrost PKB na mieszkañca by³ znaczny, jednak nadal jest 3-4-krotnie ni szy od osi¹ganego w g³ównych krajach OECD. Nale y dodaæ, e w latach w Polsce wyst¹pi³o za³amanie wzrostu PKB, co by³o zwi¹zane z przemianami spo- ³eczno-politycznymi i przejœciem gospodarki polskiej z centralnie sterowanej do rynkowej. Porównanie PKB liczonego wg kursu bankowego oraz wg si³y nabywczej w latach przedstawiono w aneksie tablica III.1, a w tablicy III.2 przedstawiono poziom PKB oraz jego wskaÿniki na mieszkañca. 3. RÓD A I ZASOBY ENERGETYCZNE 3.1. Klasyfikacja Ÿróde³ i zasobów energii Zgodnie z klasyfikacj¹ stosowana przez Œwiatow¹ Radê Energetyczn¹, œwiatowe zasoby energii dzieli siê na Ÿród³a odnawialne i nieodnawialne. Nieodnawialne Ÿród³a energii, stanowi¹ce dotychczas podstawowe Ÿród³a zaopatrzenia œwiata w energiê pierwotn¹, obejmuj¹: wêgiel kamienny i brunatny, ropê naftow¹ ³¹cznie z gazem ciek³ym stowarzyszonym ze z³o ami ropy, ³upki bitumiczne, naturalne bituminy, gaz ziemny, paliwo uranowe. Do odnawialnych Ÿróde³ energii zalicza siê: energiê wodn¹, drewno, biomasê z wy³¹czeniem drewna, torf, energiê s³oñca, energiê geotermaln¹, energiê fal morskich, energiê ciepln¹ oceanów. Zasoby nieodnawialnych Ÿróde³ energii s¹ klasyfikowane jako: zasoby (resources), rezerwy udokumentowane nadaj¹ce siê do eksploatacji, rezerwy dodatkowe. Zasoby to ca³kowita iloœæ danych surowców energetycznych w skorupie ziemskiej oceniana jako mo liwa do pozyskania (proved amount in place). Natomiast rezerwy to czêœæ zasobów nadaj¹cych siê do eksploatacji w obecnych warunkach technicznych i ekonomicznych (proved recoverable reserves). Nale y jednak mieæ na uwadze, e rozpoznanie geologiczne zasobów i rezerw kopalnych surowców energetycznych jest wci¹ niepe³ne. Pozwala to przypuszczaæ, e po zwiêkszeniu g³êbokoœci poszukiwañ mog¹ byæ odkryte nowe ich z³o a. Poza tym wiele z³ó surowców energetycznych znajduje siê w trudno dostêpnych czêœciach naszego globu, dotychczas nie rozpoznanych (na przyk³ad na Antarktydzie). St¹d obecnie brak jest dostatecznych informacji o wielkoœci geologicznych zasobów energetycznych. Niektóre Ÿród³a podaj¹ jedynie przybli one szacunki tych zasobów. W niniejszym przegl¹dzie przedstawiono ocenê wielkoœci nieodnawialnych udokumentowanych Ÿróde³ energii nadaj¹cych siê do eksploatacji w obecnych warunkach technicznych i ekonomicznych oraz ocenê odnawialnych Ÿróde³ energii Rezerwy nieodnawialnych Ÿróde³ energii W tablicy 3.1 i na rys. 3.1 przedstawiono globalne wielkoœci nieodnawialnych rezerw surowców energetycznych okreœlone przez Œwiatow¹ Radê Energetyczn¹ w 2000 r. [4]. Nale y podkreœliæ, e wed³ug przybli onych szacunków œwiatowe kopalne zasoby energetyczne (resources) s¹ wielokrotnie wiêksze od rezerw i wynosz¹: wêgla kamiennego ponad 7400 mld t, In Poland the growth of per capita GDP was considerable during the years but its current value is still 3-4 times lower than in major OECD countries. It should be added that in the decline of GDP growth has been experienced in Poland, due to the social, political and economic transformation of the country from central planning to the market conditions. The interregional comparison of GDP in the years , calculated by exchange rate and by Purchasing Power Parity, is shown in the Annex. Table III.1 presents total levels of GDP and Table III.2 its per capita levels. 3. ENERGY SOURCES AND RESERVES 3.1. Classification of energy sources and reserves According to the classification applied by the World Energy Council, the world s energy resources have been divided into two categories: renewable and non-renewable. Non-renewable fuels, which constitute by now the basic source of world s primary energy supply, comprise: hard coal and brown coal (lignite), crude oil, including natural gas liquids, oil shales, tar sands and oil sands, natural gas, uranium. The renewable energy sources include: hydropower, fuel wood, biomass other than wood, peat, solar energy, geothermal energy, wave and tidal energy, oceans thermal energy. The reserves of non-renewable fuels are classified as follows: resources (proved amount in place), proved recoverable reserves, estimated additional amount in place. Proved amount in place is the amount of fossil fuels that has been carefully measured and assessed as exploitable. Proved recoverable reserves is the tonnage or volume within the proved amount in place that can be recovered (extracted) under present and expected local economic conditions with existing available technology. It should be also noticed that the geological assessment of the fossil fuels reserves is still incomplete. Therefore it can be inferred that the new deposits may be discovered when the depth of surveys is increased. Also many fuel deposits are located within the remote and hardly accessible parts of the world (for example in Antarctica). Therefore currently the information on total world reserves of fossil fuels is incomplete and not reliable. Some sources give only the rough estimates of the remotely located resources. The present review includes the assessment of the proved recoverable reserves of non-renewable fossil fuels and also the assessment of the renewable energy sources Reserves of non-renewable energy Table 3.1 presents the global amounts of the recoverable reserves of non-renewable fossil fuels, as compiled by the World Energy Council in 2000 [4]. It should be underlined that, according to the rough estimates, the global amount in place is many times higher than recoverable reserves and is the following: hard coal over 7400 billion tons, crude oil 320 billion tons, natural gas 330 trillion m 3. 9

10 ropy naftowej ok. 320 mld t, gazu ziemnego ok. 330 bln m 3. Do nieodnawialnych rezerw surowców energetycznych zalicza siê równie uran zawarty w rudach uranowych, stanowi¹cych surowiec do jego produkcji. Œwiatowe zasoby i rezerwy uranu s¹ klasyfikowane wed³ug kosztu jego pozyskania. Ich wielkoœæ przedstawiono w tablicy 3.2. Rozmieszczenie rezerw kopalnych surowców energetycznych na globie ziemskim jest bardzo nierównomierne. Wêgiel kamienny. Najwiêksze rezerwy tego paliwa posiadaj¹ kraje: USA, Federacja Rosyjska, Chiny, Indie, Afryka Po³udniowa, Australia, Ukraina, Kazachstan, Tablica 3.1. ŒWIATOWE REZERWY KOPALNYCH SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH STAN NA KONIEC 1999 R. Table 3.1. WORLD RESERVES OF FOSSIL FUELS AT END 1999 Wyszczególnienie Wêgiel kamienny (mld t) bitumiczny subbitumiczny Wêgiel brunatny (mld t) Ropa naftowa (mld t) Gaz ziemny (bln m 3 ) ród³o/source: [4]. Rezerwy Reserves Specification Hard coal (billion t) bituminous subbituminous Lignite (billion t) Crude oil (billion t) Natural gas (trillion m 3 ) Niemcy i Polska. Polskie rezerwy wêgla stanowi¹ oko³o 2% rezerw œwiatowych. Wêgiel brunatny. Najwiêksze rezerwy wêgla brunatnego znajduj¹ siê w Niemczech, Australii, USA, Chinach, Brazylii i Federacji Rosyjskiej. Rezerwy tego wêgla w Polsce s¹ znacz¹ce, lecz stanowi¹ tylko 1% rezerw œwiatowych. Ropa naftowa. 2/3 rezerw ropy naftowej posiadaj¹ kraje Bliskiego Wschodu: Arabia Saudyjska, Irak, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Iran. Poza tym licz¹ce siê rezerwy znajduj¹ siê w Wenezueli, Federacji Rosyjskiej, Chinach, Libii, Meksyku, USA i Nigerii. Niezale nie od rezerw ropy naftowej istniej¹ mo liwoœci pozyskiwania znacznych iloœci paliw olejowych z ³upków i piasków bitumicznych. W przysz³oœci surowce te mog¹ stanowiæ wa ne Ÿród³o pozyskiwania takich paliw. Du e zasoby bituminów wystêpuj¹ w USA, Kanadzie, Australii, Federacji Rosyjskiej, Maroku, Jordanii, Wenezueli i Tajlandii. Obecnie, z uwagi na koszty, eksploatacja z³ó bituminów jest w zasadzie nieop³acalne. Gaz ziemny. Najwiêkszymi potêgami w zakresie rezerw gazu ziemnego s¹: Federacja Rosyjska, która posiada oko³o 1/3 œwiatowych rezerw tego paliwa oraz Iran posiadaj¹cy 17% rezerw œwiatowych. Pozosta- ³e 50% to g³ównie rezerwy gazu w krajach Pó³wyspu Arabskiego, USA, Algierii, Wenezueli, Nigerii i Iraku, a w Europie w Norwegii i Holandii. Rezerwy gazu w Polsce s¹ ma- ³e ok. 0,1% rezerw œwiatowych. 10 Uran. Stosunkowo du e rezerwy uranu znajduj¹ siê w Au- Tablica 3.2. ŒWIATOWE REZERWY URANU Table 3.2. WORLD URANIUM RESERVES Rezerwy uranu (tys. t) Udokumentowane Dodatkowo szacowane Perspektywiczne Zród³o/Source: [4] Rezerwy uranu wg kosztu produkcji Uranium reserves by production cost (US$/kg U) < Total Uranium reserves (1000 t) Total recoverable Additional amount Other amounts recoverable The reserves of non-renewable fuels include also the uranium contained in the ores from which the uranium is produced. The world reserves of uranium are classified according to their production cost. These reserves are presented in the Table 3.2. The reserves of fossil fuels are distributed through the globe in very uneven way. Hard coal. The biggest reserves of this fuel are located in: USA, Russian Federation, China, India, South Africa, Australia, Ukraine, Kazakhstan, Germany and Poland. Polish resources of coal constitute about 2% of world reserves. Brown coal. The biggest reserves of brown coal are located in Germany, Australia, USA, China, Brazil and Russian Federation. Polish resources are significant but they constitute only 1% of world reserves. Crude oil. 2/3 of world s crude oil reserves are located in Middle East countries: Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, United Arab Emirates and Iran. The substantial resources are placed also in Venezuela, Russian Federation, China, Libya, Mexico, USA and Nigeria. In addition to the crude oil reserves, the possibilities exist to acquire the considerable amounts of oil fuels from oil shales and sands. These raw materials may constitute in future the important source of oil fuels. Large reserves of shales and sands exist in USA, Canada, Australia, Russian Federation, Morocco, Jordan, Venezuela and Thailand. Currently the exploitation of shales and sands is in principle uneconomic, because of high costs. Natural gas. The largest reserves of natural gas exist in Russian Federation 1/3 of world s reserves, and Iran 17% of this fuel reserves. The other 50% are located mainly in the countries of Arabian Peninsula, in USA, Algeria, Venezuela, Nigeria and Iraq, and in Europe in Norway and Netherlands. Gas reserves in Poland are small at the level of 0.1% of global reserves. Uranium. The relatively big reserves of uranium are located in Australia, Kazakhstan, USA, Canada, South Africa, Namibia, Brazil, Russian Federation, Uzbekistan and Ukraine. Tables III.3 and III.4 in the Annex contain statistical data on the reserves of fossil fuels in the individual countries.

11 stralii, Kazachstanie, USA, Kanadzie, Po³udniowej Afryce, Namibii, Brazylii, Federacji Rosyjskiej, Uzbekistanie i Ukrainie. Zestawienia wielkoœci rezerw surowców energetycznych w poszczególnych krajach przedstawiono w Aneksie tablice III.3 i III.4. Oceniaj¹c œwiatowe rezerwy paliw kopalnych nale y mieæ ma uwadze, e dziêki nowym odkryciom rezerwy te w ostatnim 30-leciu zwiêkszy³y siê. Coroczne zu ycie paliw kopalnych zosta³o zrekompensowane z nadwy k¹ nowo odkrytymi rezerwami Rezerwy odnawialnych Ÿróde³ energii Obecnie odnawialne Ÿród³a energii w porównaniu z paliwami kopalnymi odgrywaj¹ stosunkowo niewielk¹ rolê w zaspokojeniu potrzeb energetycznych œwiata, chocia w niektórych krajach ich udzia³ w zu yciu energii pierwotnej jest znaczny, a nawet wysoki. Œwiatowe rezerwy energii odnawialnej s¹ bardzo du- e i mog¹ w przysz³oœci staæ siê wa nym Ÿród³em zaopatrzenia œwiata w energiê. Energia wodna. Zasoby energii wodnej wyra ane s¹ iloœci¹ energii elektrycznej, jak¹ mo na pozyskaæ z cieków wodnych w ci¹gu roku. Œwiatowe zasoby energii wodnej oceniane s¹ w wysokoœci [4]: potencja³ teoretyczny ok TWh/a, zasoby technicznie mo liwe do eksploatacji ok TWh/a. W 1999 r. wykorzystanie potencja³u energetycznego wód wynosi³o 2633 TWh, co stanowi 18% zasobów technicznie mo liwych do wykorzystania. Najwiêksze zasoby energii wodnej posiadaj¹ kraje: Chiny, Federacja Rosyjska, Brazylia, Kanada, Kongo, Indie, USA, Indonezja. Polska posiada jedynie ok. 0.1% œwiatowych zasobów energii wodnej. Biomasa. G³ównymi sk³adnikami biomasy s¹ drewno i jego odpady, odpady rolnicze i zwierzêce oraz energetyczne odpady komunalne. Teoretyczny potencja³ energetyczny biomasy jest szacowany na ok EJ (66 mld toe/rok). Uwa a siê jednak, e g³ównie ze wzglêdów ekonomicznych tylko ok. 270 EJ (6,4 mld toe), mo e byæ wykorzystywana energetycznie. Szacuje siê, e obecne zu ycie biomasy wynosi ok. 55 EJ (1,3 mld toe), w tym drewna ok. 20 EJ (0,47 mld toe/rok). W 1999 r. biomasa zu ywana jako paliwo pokrywa³a ok. 11% globalnego zu ycia energii pierwotnej, w tym drewno i jego odpady ok. 5% tego zu ycia [4]. Energia wiatru. Teoretyczny potencja³ energii wiatru na globie ziemskim jest ogromny, szacowany na ok TWh /rok. Jednak dotychczasowe wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej jest znikome. W 1999 r. moc zainstalowana si³owni wiatrowych wynosi³a tylko 13,3 GW, a uzyskana produkcja energii elektrycznej ok. 25 TWh, co stanowi³o zaledwie ok. 0,2% œwiatowej produkcji energii elektrycznej. Najbardziej rozwiniêt¹ energetyk¹ wiatrow¹ maj¹: USA (2,2 GW), Niemcy (4,4 GW), Hiszpania (1,5 GW), Dania (1,8 GW), Indie (1,2 GW) [4]. The assessment of the global reserves of fossil fuels should take into account the fact that in the recent 30 years these reserves increased due to the new discoveries. The current consumption of fuels has been more than compensated by the discoveries Reserves of renewable energy Currently the renewable energy sources play comparing with the fossil fuels the relatively small role in covering the world energy requirements, though in some countries their share in the primary energy consumption is considerable or even high. World reserves of renewable energy are very large and they can become in the future the important source of the global energy supply. Hydro energy. The resources of hydro energy are expressed in the amounts of electricity which can be obtained annually from water flows. The world resources of hydro energy are estimated as follows [4]: theoretical potential TWh/a, resources technically feasible for exploitation TWh/a. The actual utilisation of hydro energy potential was 2633 TWh in 1999, i.e. 18% of the technically feasible resources. The largest resources of hydro energy exist in: China, Russian Federation, Brazil, Canada, Congo, India, USA and Indonesia. Polish potential constitutes only 0.1% of world hydro energy resources. Biomass. The main components of biomass are the wood and wood waste, plant and animal waste from agriculture and energy containing municipal waste. The theoretical energy potential of biomass is estimated to be about 2900 EJ (66 Gtoe/year). It is however considered that only 270 EJ (6.4 Gtoe) may be actually utilised as fuels, mainly for economic reasons. It is estimated that the current consumption of biomass amounts to about 55 EJ (1.3 Gtoe). Of this, fuelwood constitutes 20 EJ (0.47 Gtoe/year). The biomass fuels covered in 1999 about 11% of the global primary energy consumption, and of this the wood and wood waste about 5% of this consumption [4]. Wind energy. The theoretical global potential of wind energy is tremendous and is estimated to be TWh per annum. The current utilisation of wind for electricity generation is however small. In 1999 the global installed power of the wind generators was only 13.3 GW and the annual production only 25 TWh, i.e. 0.2% of total world s generation of electricity. The capacity of wind generators is the highest in: USA (2.2 GW), Germany (4.4 GW), Spain (1.5 GW), Denmark (1.8 GW), India (1.2 GW) [4]. Peat. The peat plays very small role as the source of energy, because of its low calorific value, high contents of moisture and ash and its negative impacts at the envi- 11

85 LAT ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ NA TLE ROZWOJU GLOBALNEGO I POLSKIEGO SEKTORA ENERGII

85 LAT ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ NA TLE ROZWOJU GLOBALNEGO I POLSKIEGO SEKTORA ENERGII Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej Polish Member Committee of the World Energy Council 85 LAT ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ NA TLE ROZWOJU GLOBALNEGO I POLSKIEGO SEKTORA ENERGII 85 YEARS OF THE

Bardziej szczegółowo

The maritime attendance list... IV. Polish maritime economy in 2006 Powoli ale do przodu... V

The maritime attendance list... IV. Polish maritime economy in 2006 Powoli ale do przodu... V www.naszemorze.com.pl POLAND AT SEA REPORT ON THE POLISH MARITIME ECONOMY SPECIAL SUPPLEMENT The 14th International Shipbuilding and Shipping Exhibition BALTEXPO 2007 4-6 September 2007 PUBLISHER Shipbuilding

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

The global leader in hospitality consulting

The global leader in hospitality consulting The global leader in hospitality consulting Horwath HTL to œwiatowy lider wœród firm doradczych specjalizuj¹cych siê w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, posiadaj¹cy obecnie 50 oddzia³ów w 39 krajach

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 2012 Report 2012 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 2 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ...

Bardziej szczegółowo

Energy efficiency improvement options for the EU food industry

Energy efficiency improvement options for the EU food industry POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 13 Zeszyt 1 2010 PL ISSN 1429-6675 Jacek KAMIÑSKI*, Guillaume LEDUC** Energy efficiency improvement options for the EU food industry ABSTRACT. This paper presents the most important

Bardziej szczegółowo

STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188

STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188 INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGI POLSKIEJ AKADEMII NAUK KRAKÓW STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188 Urszula Lorenz OCENA ODDZIA YWANIA ZMIAN CEN WÊGLA ENERGETYCZNEGO NA RYNKACH MIÊDZYNARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ... Gospodarka miasta... Planowany

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na miêdzynarodowych rynkach wêgla energetycznego

Sytuacja na miêdzynarodowych rynkach wêgla energetycznego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 21 2005 Zeszyt 2 URSZULA LORENZ*, ZBIGNIEW GRUDZIÑSKI* Sytuacja na miêdzynarodowych rynkach wêgla energetycznego Wêgiel energetyczny, rynki wêgla, ceny wêgla S³owa

Bardziej szczegółowo

Analiza produkcji wêgla kamiennego i jego wykorzystanie w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce Streszczenie

Analiza produkcji wêgla kamiennego i jego wykorzystanie w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce Streszczenie Analiza produkcji wêgla kamiennego i jego wykorzystanie w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce Streszczenie Od zakoñczenia II wojny œwiatowej wêgiel kamienny by³ podstawowym surowcem energetycznym,

Bardziej szczegółowo

SOCIETY OF ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S

SOCIETY OF ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S SOCIETY OF ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S CHEMIA I INśYNIERIA EKOLOGICZNA S Vol. 17 No. 3 Opole 2010 EDITORIAL COMMITTEE Witold Wacławek (University, Opole)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Udział odnawialnej energii w UE

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Udział odnawialnej energii w UE KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 26.5.2004 COM(2004) 366 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Udział odnawialnej energii w UE Sprawozdanie Komisji zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Patron medialny/media patron: Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. październik october

Patron medialny/media patron: Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. październik october Patron medialny/media patron: raport / report 2012 październik october Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland Spis treści Index of contents 1 Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na świecie

Bardziej szczegółowo

report Gas gazu raport Przyszłość A strategic View into the Future / Strategiczna wizja przyszłości Report summarizing 10 th International

report Gas gazu raport Przyszłość A strategic View into the Future / Strategiczna wizja przyszłości Report summarizing 10 th International report raport 2012 Report summarizing 10 th International Conference of Gas Infrastructure EUROPE / Raport Podsumowujący X Międzynarodową Konferencję Gas Infrastructure Europe Future of Gas Przyszłość

Bardziej szczegółowo

POLSKI PRZEMYSŁ STALOWY POLISH STEEL INDUSTRY

POLSKI PRZEMYSŁ STALOWY POLISH STEEL INDUSTRY POLSKI PRZEMYSŁ STALOWY POLISH STEEL INDUSTRY 1 Szanowni Państwo, Po trudnym dla hutnictwa okresie spowodowanym przedłużającym się kryzysem, w 2014 r. nastąpiła poprawa koniunktury gospodarczej, a dzięki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 16 Zeszyt 3 2013 ISSN 1429-6675

POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 16 Zeszyt 3 2013 ISSN 1429-6675 POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 16 Zeszyt 3 2013 ISSN 1429-6675 Maciej BIA EK, Elwira GROSS-GO ACKA*, Maciej KALISKI** Prognozy produkcji ropy naftowej do 2018 r. wed³ug Œrednioterminowego Raportu Rynku Ropy

Bardziej szczegółowo

Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej wyzwania dla przysz³oœci polskiej gospodarki

Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej wyzwania dla przysz³oœci polskiej gospodarki POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2015 Tom 18 Zeszyt 1 15 26 ISSN 1429-6675 Gra yna WOJTKOWSKA- ODEJ* Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej wyzwania dla przysz³oœci polskiej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dossier www.mttp.pl. of which 40% are under 15. Two thousand languages An average GDP per capita of $ 1.800

Dossier www.mttp.pl. of which 40% are under 15. Two thousand languages An average GDP per capita of $ 1.800 Dossier www.mttp.pl of which 40% are under 15 Two thousand languages An average GDP per capita of $ 1.800 167.3million internet million smartphones 127.5 owned by Africans in 2015 Over 1 billion inhabitants

Bardziej szczegółowo

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year RAPORT ROCZNY 2001 RAPORT ROCZNY 2001 spis treêci contents Wyniki finansowe 5 Highlights of the year List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. 6 Letter by Chairman of the Supervisory Board

Bardziej szczegółowo

raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland

raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland Spis treści Index of contents 1 2 3 4 Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na świecie 4 1 Świat i Polska 5 2

Bardziej szczegółowo

Prognozy dla rynków wêgla energetycznego na œwiecie

Prognozy dla rynków wêgla energetycznego na œwiecie POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 2 2011 PL ISSN 1429-6675 Urszula LORENZ* Prognozy dla rynków wêgla energetycznego na œwiecie STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono zmiany cen wêgla energetycznego na

Bardziej szczegółowo

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Warszawa, październik 2011 Warsaw, October

Bardziej szczegółowo

UWAGI NOTES. Figures published in the course of the year should be taken as provisional data, valid for the current reporting period only.

UWAGI NOTES. Figures published in the course of the year should be taken as provisional data, valid for the current reporting period only. UWAGI Zbiór statystyczny handlu zagranicznego jest tzw. narastaj cym zbiorem otwartym, w którym ka dy nast pny zbiór po okresie sprawozdawczym zawiera korekty odnosz ce si do poprzednich miesi cy. Dane

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH RÓDE GEOTERMALNYCH DO CELÓW GRZEJNYCH I REKREACJI

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH RÓDE GEOTERMALNYCH DO CELÓW GRZEJNYCH I REKREACJI Mieczys³aw KABAT Roman SOBAÑSKI Politechnika Szczeciñska Katedra Techniki Cieplnej 70-310 Szczecin, Al. Piastów 19 tel. (0-91) 449-47-74, e-mail: kaba@safona.ps.pl Proceedings of International Scientific

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjnoœæ podatkowa krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej

Atrakcyjnoœæ podatkowa krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej RYNEK MARKET RYNEK MARKET Atrakcyjnoœæ podatkowa krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej Fiscal attractiveness of Central and Eastern European countries Krzysztof Kaczmarek, Remigiusz Fijak Po dwudziestu piêciu

Bardziej szczegółowo

POLSKA RPA. 3 Nobel Peace Prize winners. Area: 1,219,090 km2. 8 th largest share of women in parliament in the world (42.

POLSKA RPA. 3 Nobel Peace Prize winners. Area: 1,219,090 km2. 8 th largest share of women in parliament in the world (42. Dossier www.mttp.pl 51.8 mln inhabitants 11 languages 8 th largest producer of wine in the world 3 Nobel Peace Prize winners 49.5 years life expectancy Area: 1,219,090 km2 in2012 getting credit 11,375

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ DOŚWIADCZENIE LAT 2004 2006 I PROGNOZA NA LATA 2007 2013

OPTYMALIZACJA WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ DOŚWIADCZENIE LAT 2004 2006 I PROGNOZA NA LATA 2007 2013 236 OPTYMALIZACJA WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ DOŚWIADCZENIE LAT 2004 2006 I PROGNOZA NA LATA 2007 2013 OPTIMIZATION OF THE USE OF EUROPEAN UNION FUNDS THE EXPERIENCE OF THE YEARS 2004 2006

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report Fabryka Farb i Lakierów ÂNIE KA SA

raport roczny annual report Fabryka Farb i Lakierów ÂNIE KA SA raport roczny annual report 2004 Fabryka Farb i Lakierów ÂNIE KA SA spis treêci contents Podstawowe dane / Basic data 4 List Prezesa Zarzàdu / A letter from the President of the Management Board 5 Informacje

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES 178 Pol. J. Sport Tourism 2014, 21, 178-189 MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES BEATA GIERCZAK University of Rzeszów, Chair of Tourism Economy, Department

Bardziej szczegółowo