Zakład Nowych Materiałów i Analizy Technicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Nowych Materiałów i Analizy Technicznej"

Transkrypt

1 1. Kierownictwo i skład osobowy Zakład Nowych Materiałów i Analizy Technicznej Kierownik: prof. dr hab.in. Walerian Arabczyk pracownicy naukowo-dydaktyczni dr hab.in. Urszula Narkiewicz, prof. nadzw. PS dr.in. Izabela Jasiska dr in. Zofia Lendzion-Bielu dr in. Dariusz Moszyski dr in. Rafał Wróbel pracownicy naukowo-techniczni: mgr in. Romuald Woniak, spec.chem. Marek Pietrzak, st. techn. Grayna Tymosz-Nalewajska, st. techn. doktoranci: mgr in. Iwona Pełech mgr in. Ewa Dbrowa mgr in. Marcin Podsiadły mgr in. Izabela Moszyska mgr in. Roman Jdrzejewski mgr in. Monika Piórkowska mgr in. Rafał Pelka 2. Kierunki bada (oferta badawcza) Kataliza, preparatyka katalizatorów, procesy katalityczne, dezaktywacja i regeneracja katalizatorów, Badanie zjawisk zachodzcych na powierzchni ciał stałych Synteza i charakterystyka materiałów nanokrystalicznych Reakcje gaz ciało stałe (nanomateriały) 3. Oferta produktów i usług a) produkty: Katalizatory do syntezy amoniaku oraz Katalizatory do uwodorniania zwizków organicznych (wdroone do produkcji w ZA Tarnów) Nowa technologia otrzymywania preredukowanego katalizatora do syntezy amoniaku Technologia otrzymywania nowego składnika magnetycznego do tonerów (kserografia, druk laserowy) b) usługi: Fizykochemiczna charakterystyka ciał stałych i ich powierzchni (skład chemiczny, skład fazowy, struktura materiałów porowatych) 4. Aktualnie realizowane prace badawcze a) Aktualnie realizowane projekty badawcze: 1. Stopowe i preredukowane katalizatory elazowe promotowane zwizkami litu i potasu do syntezy amoniaku 3T09 B10726, , kierownik projektu prof. dr hab.in. Walerian Arabczyk 2. Otrzymywanie nanokrystalicznego elaza, kobaltu i niklu w matrycy wglowej 3T09 B10626, , kierownik projektu dr hab.in. Urszula Narkiewicz, prof. nadzw. PS 3. Azotkowe katalizatory molibdenu i kobaltu do syntezy amoniaku, 3T09 B03628, , kierownik projektu dr in. Dariusz Moszyski b) Projekt europejski Multiprotect w ramach FP6 (podwykonawca w projekcie koordynowanym przez dr in. Ann Biedunkiewicz, Wydział Mechaniczny PS)

2 c) Badania realizowane w ramach działalnoci statutowej i bada własnych. Otrzymywanie nanokrystalicznych metali i ich zwizków (Fe, Co, Ni, Fe-C, Fe -N, Fe-O oraz kompozytów tych substancji z wglem) Synteza nanokrystalicznych form wgla (nanowłókna, nanorurki, nanografit) Charakterystyka w/w materiałów Otrzymywanie kompozytów nieorganicznych do smarów 5. Potencjał aparaturowy Instalacja do testowania katalizatorów pod zwikszonym cinieniem (do 15 MPa) Instalacja do wytopu katalizatorów stopowych metod oporowo-łukow Zestaw do badania reakcji temperaturowo programowanych PEAK-2 Spektrometr elektronowy CAMECA (AES, XPS) Spektrometr elektronowy (AES, LEED) Skaningowy mikroskop elektronowy Zeiss LEO AES-ICP (Yvon-Jobin) Reaktory róniczkowe z pomiarem termograwimetrycznym 6. Pracownicy naukowi zakładu prof. dr hab.in. Walerian Arabczyk Działalno organizacyjna: Udział w komitetach organizacyjnych konferencji organizowanych przez Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inynierii rodowiska: a. I Kongres Technologii Chemicznej Techem 1, Szczecin 1994, b. IV Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyle Chemicznym i Rolnictwie, Łukcin 1998, c. V Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyle Chemicznym i Rolnictwie, Łukcin d. VI Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyle Chemicznym i Rolnictwie, Łukcin Główny organizator sympozjum Metal based nanomaterials, thin films and surface structures w ramach EMRS (European Materials Research Society) Fall Meeting 04, Warszawa, 6-10 wrzenia Główny organizator Niemiecko-Polskiego Semianrium Doktoranckiego od 2000 r. Najwaniejsze midzynarodowe i krajowe wyrónienia wynikajce z prowadzenia bada naukowych, 1. Nagroda Technische Universität Dresden, II stopnia, Drezno Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, II stopnia zespołowa, Warszawa Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, II stopnia indywidualna, Warszawa Nagroda Ministra Edukacji Narodowej zespołowa za osignicia naukowe Warszawa Nagroda Ministra Edukacji Narodowej zespołowa za osignicia naukowe Warszawa 1997

3 6. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej zespołowa za osignicia naukowe Warszawa Nagroda Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki Zachodniopomorski Nobel 2002 w dziedzinie Nauki techniczne, Szczecin Nagroda Naukowa Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin Nagrody JM Rektora PS wielokrotnie Dowiadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granic (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu). NRD Technische Universität Dresden sta (40 m-cy) NRD Technische Universität Dresden sta (6 m-cy) NRD Technische Universität Dresden sta (28 m-cy) NRD Technische Universität Dresden zatrudnienie na stanowisku docenta (1,5 m-ca) 1988 Niemcy Technische Universität Erlangen Gastprofessor (3 mce) 1992 Niemcy Institut für Halbleiterphysik Gastprofessor (2 x 3 m-ce) 1994 i 95 Niemcy Technische Universität Berlin Gastprofessor (1 m-c) 1999 Niemcy Institut für Festkorper-und Worksdaffforszchung Gastprofessor 2005 Publikacje naukowe i patenty (wybrane z ostatnich lat) pełny wykaz pod adresem: 1. Z. Lendzion-Bielu, W. Arabczyk, Method for determination of the chemical composition of phases of the iron catalyst precursor for ammonia synthesis, Applied Catalysis A: General 2001, 207, Z. Lendzion-Bielu, W. Arabczyk, M. Figurski, The effect of the iron oxidation degree on distribution of promotors in the fused catalyst precursors and their activity in the ammonia synthesis reaction, Applied Catalysis A: General 2002, 227, W. Arabczyk, U. Narkiewicz, A new method for in situ determination of number of active sites in iron catalyst for ammonia synthesis and decomposition, Applied Surface Science 2002, 7861, U. Narkiewicz, D. Moszyski, A. Trybuchowicz, W. Arabczyk, Electron-induced ammonia adsorption on iron, Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 2003, 128, M. Figurski, W. Arabczyk, Z. Lendzion-Bielu, R.J. Kaleczuk, On the distribution of aluminium and magnesium oxides in wustite catalysts for ammonia synthesis,, Applied Catalysis A: General 2003, 247, W. Arabczyk, R. Wróbel,,Utilisation of XRD for the determination of the size distribution of nanocrystalline iron materials, Solid State Phenomena (2003) 94, W.Arabczyk, I.Jasiska, K.Lubkowski, The surface structure of iron catalyst for ammonia synthesis, Reaction Kinetics and Catalysis Letters 2004, 83(2) W.Arabczyk, W.Konicki, U.Narkiewicz, I.Jasiska, K.Kałucki, Kinetics of the iron carbide formation in the reaction of methane with nanocrystalline iron catalyst, Applied Catalysis A: General 266(2004) M.J.Figurski, W.Arabczyk, Z.Lendzion-Bielu, S.Lenart, Investigation of manganese-doped iron ammonia synthesis catalysts, Applied Catalysis A: General 266 (2004) 11-20

4 Zainteresowania badawcze Technologia chemiczna, kataliza, fizykochemia powierzchni, nanomateriały Kontakt Adres: ul. Pułaskiego 10, Szczecin Tel. : Fax: dr hab.in. Urszula Narkiewicz, prof. nadzw. PS Stae naukowe: 1989 r. - 8 miesicy, sta naukowy po doktoracie, Laboratoire Maurice Letort, CNRS (Pastwowe Centrum Bada Naukowych), Nancy, Francja 1994 r. - 4 miesice - sta naukowy w Laboratorium Katalizy Heterogenicznej Uniwersytetu I w Nancy, Francja 1996 r. 1 miesic, sta naukowy na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-La-Neuve, Belgia tygodnie, szkolenie z zakresu akredytacji i certyfikacji systemów zarzdzania jakoci w centum CEWAC w Liège, Belgia Nagrody i wyrónienia: (za działalno naukow) 1) nagroda MEN zespołowa II stopnia 2) nagroda MEN zespołowa II stopnia 3) nagroda Rektora PS zespołowa II stopnia 4) nagroda Rektora PS indywidualna II stopnia 5) nagroda Rektora PS zespołowa IIstopnia 6) nagroda Rektora PS zespołowa I stopnia 7) nagroda zespołowa MEN 8) nagroda Rektora PS, indywidualna 9) nagroda Rektora PS I indywidualna I stopnia 10) nagroda Rektora PS indywidualna II stopnia Projekty badawcze finansowane przez KBN : Kierownik grantu : Badanie procesu dezaktywacji katalizatora syntezy amoniaku i moliwoci jego regeneracji w jednostce syntezy, Grant KBN nr 3 P , ; Kierownik grantu : Badanie procesu synergicznego oddziaływania trucizn na właciwoci katalizatora elazowego do syntezy amoniaku, Grant KBN nr 3 T09 B , ; Kierownik grantu : Magnetyczne materiały wglowe do sorpcji zwizków organicznycy, Grant KBN nr 3 T , ; Kierownik grantu : Otrzymywanie nanokrystalicznego elaza, kobaltu i niklu w matrycy wglowej, 3 T , ; Działalno organizacyjna: Skarbnik Szczeciskiego Oddziału PTChem Członek ogólnopolskiego Zarzdu Polskiego Towarzystwa Bada Materiałowych Udział w komitetach organizacyjnych konferencji organizowanych przez Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inynierii rodowiska: o I Kongres Technologii Chemicznej Techem 1, Szczecin 1994,

5 o IV Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyle Chemicznym i Rolnictwie, Łukcin 1998, o V Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyle Chemicznym i Rolnictwie, Łukcin o VI Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyle Chemicznym i Rolnictwie, Łukcin Udział w komitetach organizacyjnych Workshop on Functional Materials (FMA): o Ateny Santorini wrzenia 2004 o Ateny Andros, wrzenia 2005 Główny organizator sympozjum Metal based nanomaterials, thin films and surface structures w ramach EMRS (European Materials Research Society) Fall Meeting 04, Warszawa, 6-10 wrzenia Udział w organizowaniu Joint Workshop of Symposia G and I w ramach EMRS Fall Meeting 04, Warszawa, 6-10 wrzenia Główny organizator sympozjum Nanomaterials in catalysis w ramach EMRS Fall Meeting 06 Warszawa, 4-8 wrzenia Udział w organizowaniu sympozjum Nanostructured Composite Films :Synthesis, Characterization, Properties and Applications w ramach EMRS Fall Meeting 06 Warszawa, 4-8 wrzenia Publikacje naukowe i patenty (pełny wykaz pod adresem: 1. W. Arabczyk, U. Narkiewicz, Surface segregation and wetting, in Chemical products in agriculture and environment, Eds. H. Górecki, Z. Dobrzaski, Series editor : A. Pawełczyk, CZECH-POL TRADE, Prague - Brussels - Stockholm, 2002, pp U. Narkiewicz, W. Arabczyk, How to create a positive image of a chemical factory in Chemical products in agriculture and environment, Eds. H. Górecki, Z. Dobrzaski, Series editor : A. Pawełczyk, CZECH-POL TRADE, Prague - Brussels - Stockholm, 2002, pp W. Arabczyk, U. Narkiewicz, A new method for in situ determination of number of active sites in iron catalysts for ammonia synthesis and decomposition, Appl. Surf. Sci. 196 (2002) W. Arabczyk, U. Narkiewicz, D. Moszyski, The surface analysis method bridging the pressure gap, Colloids and Surfaces, A : Physicochemical and Engineering Aspects, 208 (2002) W. Arabczyk, U. Narkiewicz, W. Konicki, B.Grzmil, Studies of the Kinetics of CH 4 Decomposition to Fe 3 C on the Promoted Iron Catalysts, Polish J. Chem.Tech., 4(3) (2002) U. Narkiewicz, W. Arabczyk, D. Moszyski, A. Trybuchowicz, Adsorption of ammonia on iron surface, J.Electr. Spectr. Relat. Phenom., 128 (2-3) (2003) W. Arabczyk, U. Narkiewicz, W. Konicki, R.Wróbel, B. Bay, R. Woniak, Zastosowanie metod termograwimetrycznych do badania reakcji w układzie ciało stałe faza gazowa, Przem. Chem. 82/3 (2003) W. Arabczyk, W. Konicki, U. Narkiewicz, Preparation of Nanocrystalline Iron Carbide by Reaction of Iron with Methane, Solid State Phenomena, 94 (Interfacial Effects and Novel Properties of Nanomaterials) (2003) W. Arabczyk, W. Konicki, U. Narkiewicz, The size distribution of iron nanoparticles determined through the carburisation process, Solid State Phenomena, 94 (Interfacial Effects and Novel Properties of Nanomaterials) (2003) U. Narkiewicz, W. Arabczyk, W. Konicki, R. Wróbel, I. Kucharewicz, M. Brosławski Nanokrystaliczne materiały magnetyczne (Nanocrystalline magnetic materials ) Kompozyty (PAN) 2003, str W. Arabczyk, U. Narkiewicz, J.Ziebro, W. Konicki, Sposób otrzymywania nanokrystalicznego wglika elaza Fe3C, Patent P (2003).

6 12. U. Narkiewicz, W. Arabczyk, T. Bodziony, J.Subocz, J. Majszczyk, Nanocrystallline ironcarbon fillers for polymers, Solid State Phenomena (Functional Nanomaterials for Optoelectronics and other Applications), Trans. Tech. Publ. (2004), N. Guskos, E. A. Anagnostakis, G. Gasiorek, J. Typek, T. Bodziony, U. Narkiewicz, W. Arabczyk, and W. Konicki, Magnetic Resonance Study of α-fe and Fe 3 C Nanoparticle Agglomerates in a Nonmagnetic Matrix, Molecular Physics Reports, Vol. 39 (2004), U. Narkiewicz, N. Guskos, W. Arabczyk, J. Typek, T. Bodziony, W. Konicki, G. Gsiorek, I Kucharewicz, A. Anagnostakis, XRD, TEM and magnetic resonance studies of iron carbide nanoparticle agglomerates in a carbon matrix, Carbon, 42 (2004) W. Arabczyk, W. Konicki, U. Narkiewicz, I. Jasiska, K. Kałucki, Kinetics of the Fe 3 C formation in the reaction of methane with nanocrystalline iron catalyst, Appl. Catal. A: General, 266(2) (2004), U. Narkiewicz, W. Arabczyk, W. Konicki, I. Kucharewicz,, Kinetics of carbon deposit formation from decomposition of methane on nanocrystalline iron surface, Reviews on Advanced Materials Science, 8(1) (2004) U. Narkiewicz, I. Kucharewicz, A. Pattek-Janczyk, W. Arabczyk, Studies of the initial stage of carburisation of nanocrystalline iron with methane, Reviews on Advanced Materials Science, 8(1) (2004) U. Narkiewicz, D. Moszyski, M. Brosławski, Surface diffusion of potassium from iron catalyst, Reviews on Advanced Materials Science, 8(1) (2004) N. Guskos, J. Typek, U. Narkiewicz, M. Maryniak, K. Aidinis, Temperature dependence of the FMR Spectrum of Magnetic Nanoparticles Agglomerates in a Nonmagnetic Matrix, Reviews on Advanced Materials Science, 8(1) (2004) T. Bodziony, N. Guskos, J. Typek, Z. Rosłaniec, U. Narkiewicz, M. Kwiatkowska and M. Maryniak, Ferromagnetic Resonance Study of Fe3O4 and Fe3C magnetic Nanoparticles Mixture Filling the PTMO Block PET Polymer, Reviews on Advanced Materials Science, 8(1) (2004) N. Guskos, E.A. Anagnostakis, V. Likodimos, T. Bodziony, J. Typek, M. Maryniak, U. Narkiewicz, I. Kucharewicz, S. Waplak Ferromagnetic resonance and ac conductivity of a polymer composite of Fe3O4 and Fe3C nanoparticles dispersed in a graphite matrix. J. Appl. Phys. 97, (2005) U. Narkiewicz, W. Arabczyk, W. Konicki,, A. Pattek-Jaczyk, Nucleation of the Fe 3 C in the process of the methane reaction with the nanocrystalline iron, J. Mater. Res. 20(2) (2005) U. Narkiewicz, W. Arabczyk, W. Konicki, Studies of the kinetics of the carbon deposit formation in the decomposition of methane on nanocrystalline iron, Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, 13 (2005) N. Guskos, J. Typek, M. Maryniak, U. Narkiewicz, W. Arabczyk, I. Kucharewicz, Temperature dependence of FMR spectrum of Fe 3 C magnetic agglomerates of, J. Phys.: Conference Series.(Second Conference on Microelectronics, Microsystems and Nanotechnology) 10 (2005) U. Narkiewicz, W. Arabczyk, I. Kucharewicz, M.J. Wozniak, H. Matysiak, and K.J. Kurzydlowski: Synthesis of Nanocarbon Materials by Carburization of Nanocrystalline Iron, in Chemistry of Nanomaterial Synthesis and Processing, edited by X. Peng, X. Feng, J. Liu, Z. Ren, and J.A. Voigt (Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 879E, Warrendale, PA, 2005), Z T. Bodziony, N. Guskos, Z. Rosłaniec, U. Narkiewicz, M. Kwiatkowska, M. Maryniak, Acta Phys. Pol. A 108(2) (2005) W. Arabczyk, U. Narkiewicz, On the cleaning of monocrystalline metallic samples from impurities, Appl. Surf. Sci., 252 (2005) Zainteresowania badawcze Technologia chemiczna, kataliza, fizykochemia powierzchni, nanomateriały

7 Kontakt Adres: ul. Pułaskiego 10, Szczecin Tel. : Fax: dr.in. Izabela Jasiska Publikacje naukowe i patenty 1. Arabczyk W., Konicki W., Narkiewicz U., Jasiska I., Applied Catalysis A: General, 2004, 266(2), Arabczyk W., Jasiska I., Lubkowski K., The surface structure of iron catalyst for ammonia synthesis, Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 2004, 83(2) Jasiska I., Lubkowski K., Arabczyk W., The surface structure of iron catalyst for ammonia synthesis, Przemysł Chemiczny, 2003, 82/3, Arabczyk W., Moszyski D., Jasiska I., On the reduction of iron catalyst for ammonia synthesis, Polish Journal of Chemical Technology, 2003, 45(4), Arabczyk W., Jasiska I., Moszyski D., Kaleczuk R.J., Influence of alkali metals on the surface area of the iron catalyst, Polish Journal of Chemical Technology, 2002, 4(4),1. 6. Jasiska I., Lubkowski K., Arabczyk W., The surface properties of iron catalyst for ammonia synthesis, Annals of the Polish Chemical Society, 2003, Arabczyk W., Jasiska I., Aktualny stan wiedzy o katalizatorze elazowym do syntezy amoniaku, artykuł przyjty do druku w Przemyle Chemicznym. 8. Jasiska I., Arabczyk W., Kinetic Studies of the Recrystallization Process of Iron Catalyst for Ammonia Synthesis, artykuł przyjty do druku w Chemical Papers. 9. Arabczyk W., Jasiska I., Katalizator elazowy do syntezy amoniaku i sposób otrzymywania katalizatora elazowego do syntezy amoniaku, zgłoszenie patentowe nr ewid. 13-S-03. Zainteresowania badawcze katalizator elazowy do syntezy amoniaku techniki temperaturowo programowane w badaniach katalizatorów Kontakt Adres Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inynierii rodowiska ul. Pułaskiego 10, Szczecin Telefon (091) Fax (091) dr in. Zofia Lendzion-Bielu Publikacje naukowe W czasopismach midzynarodowych 1. W. Morawski, Z. Lendzion-Bielu, K. Kałucki, R. J. Kaleczuk, A new preparation method of catalyst for ammonia synthesis, Applied Catalysis A: General 1997, 156, 1-9

8 2. W. Arabczyk, Z. Lendzion-Bielu, Method for determination of the chemical composition of phases of the iron catalyst precursor for ammonia synthesis, Applied Catalysis A: General 2001, 207, Z. Lendzion-Bielu, W. Arabczyk, M. Figurski The effect of the iron oxidation state degree on distribution of promotors in the fusedcatalyst precursors and their activity in the ammonia synthesis reaction, Applied Catalysis A, Genaral, 227 (2002) M. J. Figurski, W. Arabczyk, Z. Lendzion-Bielu, R. J. Kaleczuk, s. Lenart On the distribution of aluminium and magnesium oxides in wustite catalysts for ammonia synthesis, Applied Catalysis A: General 247 (2003) Figurski Michal J., Arabczyk Walerian, Lendzion-Bielu Zofia, Lenart Stanislaw, Investigation of manganese-doped iron ammonia synthesis catalysts, Applied Catalysis A: General 266, 2004, W czasopismach krajowych oraz materiałach konferencyjnych 1. Z. Lendzion-Bielu, W. Arabczyk, D. Szczuko, B. Bay, Nowe metody kontroli procesu wytopu katalizatorów stopowych, Prace Naukowe ITNiNM Politechniki Wrocławskiej, 48, (2000) 2. W. Morawski, J. Kapica Z. Lendzion-Bielu, R. J. Kaleczuk, R. Wójcik, Badanie adsorpcji Cu 2+ na wglu aktywnym WD-ekstra, Inynieria i Ochrona rodowiska, 3, (2000), , 3. J.Kapica, Z. Lendzion-Bielu, R. J. Kaleczuk, R, W. Morawski, Adsorption of copper from aqueous solution onto WD-ekstra activation carbon IV International Conference Water Supply and Water Quality, Kraków, September 11-13, K. Karakulski, Z. Lendzion-Bielu Oczyszczanie modelowych cieków w procesie nanofiltracji V Konferencja Technologie Bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyle chemicznym i rolnictwie, Łukcin J. Kapica, Z. Lendzion-Bielu, W. Morawski Badanie adsorpcji Cu 2+ i Pb 2+ na wglu aktywnym WD-ekstra, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 3, W. Arabczyk, Z. Lendzion-Bielu, Badanie zwilalnoci katalizatora elazowego Materiały XXXIV Ogólnopolskiego kolokwium katalitycznego, marzec Z. Lendzion Bielu, W. Arabczyk, Otrzymywanie i właciwoci nanokrystalicznych metali. Materiały z IV kongresu technologii Chemicznej, Łód 8-12 wrzesie 2003 r. Patenty W. Arabczyk, Z. Lendzion-Bielu, Sposób otrzymywania drobnokrystalicznych metali przejciowych, zwłaszcza elaza, miedzi, ołowiu i niklu oraz ich stopów - P W. Arabczyk, Z. Lendzion-Bielu, R. Wróbel Sposób otrzymywania nanomateriałów o okrelonych rozmiarach krystalitów. P kobaltu, Ekspertyzy naukowe Analizy chemiczne mazutu pod katem spalania go wraz z dodatkiem olei przepracowanych w kotłach energetycznych Elektrowni Dolna Odra -listopad 2001r.

9 Analizy chemiczne okrelajce zwizki niebezpieczne zawarte w przepracowanych olejach-pod katem moliwoci wykorzystania ich jako dodatku do mazutu i spalania ich w kotłach energetycznych Elektrowni Dolna Odra. - padziernik 2001 r. Uczestnictwo w projektach badawczych Kontakt Tel PB Nr 3 T09B Katalizatory elazowe o zmodyfikowanej powierzchni - główny wykonawca PB Nr 4 T09B Otrzymywanie nanokrystalicznych metali pierwiastków przejciowych i okrelenie ich właciwoci fizykochemicznych - kierownik projektu ( ) PB Nr 3 TO9C wykonawca projektu badawczego, Oczyszczanie cieków zasolonych metod destylacji membranow ( ) PB Nr 3 TO9B wykonawca projektu badawczego, Zagospodarowanie ubocznie wytwarzanego siarczanu sodu do nawozowego siarczanu potasu w procesie konwersji z chlorkiem potasu ( ) PB Nr 3 TO9B wykonawca projektu badawczego Magnetyczne materiały wglowe do sorpcji zwizków organicznych, ( ) Zainteresowania badawcze nanomateriały, kataliza heterogeniczna, dr in. Dariusz Moszyski Najwaniejsze publikacje 1. Arabczyk W., Narkiewicz U., and Moszyski D., Appl. Catal. A: General, 134, 331 (1996). 2. Arabczyk W., Narkiewicz U., and Moszyski D., Studies of the segregation of sulphur in iron on the real crystal structure, Aussois (France), Arabczyk W., Muessig H. J., Dbrowski J., Moszyski D., and Hinrich S., Appl. Surf. Sci., 135, 59 (1998). 4. Arabczyk W., Narkiewicz U., and Moszyski D., Langmuir, 15, 5785 (1999). 5. Arabczyk W., Narkiewicz U., and Moszyski D., Appl. Catal. A: General, 182, 379 (1999). 6. Arabczyk W., Moszyski D., and Narkiewicz U., Vacuum, 54, 3 (1999). 7. Arabczyk W., Kałucki K., Narkiewicz U., Moszyski D., and Morawski A. W., Stud. Surf. Sci. Catal., 130, 3113 (2000). 8. Grabke H. J., Moszyski D., Muller-Lorenz E. M., and Schneider A., Surf. Interf. Anal., 34, 369 (2002). 9. Moszyski D., Grabke H. J., and Schneider A., Surf. Interf. Anal., 34, 380 (2002). 10. Arabczyk W., Moszyski D., and Jasiska I., Pol. J. Chem. Tech., 4, 1 (2002). 11. Arabczyk W., Narkiewicz U., and Moszyski D., Colloids and Surfaces A, 207, 277 (2002). 12. Narkiewicz U., Moszyski D., Trybuchowicz A., and Arabczyk W., J. Electr. Spectr. Rel. Phenom., 128, 215 (2003). 13. Narkiewicz U., Moszyski D., and Brosławski M., Rev. Adv. Mater. Sci., 8, 37 (2004). 14. Arabczyk W., Zamłynny J., Moszyski D., and Kałucki K., Polish J. Chem., 79 (2005). 15. Zhou L., Guenther S., Moszyski D., and Imbihl R., J. Catal., 235, 359 (2005).

10 Adres kontaktowy dr in. Dariusz Moszyski Politechnika Szczeciska, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inynierii rodowiska ul. Pułaskiego 10, Szczecin tel fax Zainteresowania badawcze - kataliza heterogeniczna (synteza amoniaku) - zjawiska powierzchniowe (adsorpcja na powierzchni metali, korozja wysokotemperaturowa) dr in. Rafał Wróbel Spis publikacji i patentow 1. W. Arabczyk, R. Wróbel; Study of the kinetics of nitriding of the nanocrystalline iron using the TG and XRD methods, Solid State Phenomena, Vol. 94 (2003) pp , 2. W. Arabczyk, U. Narkiewicz, W. Konicki, R. Wróbel, B. Bay, R. Woniak; Zastosowanie metod termograwimetrycznych do badania reakcji w układzie ciało stałe-faza gazowa, Przemysł Chemiczny, 82/3 (2003) pp , 3. W. Arabczyk, R. Wróbel; Utilisation of XRD for the determination of the size distribution of nanocrystalline iron materials, Solid State Phenomena, Vol. 94 (2003) pp , 4. S. Baunack, A. Plotnikov, R. Wrobel, C. Vogt, K. Wetzig; "Characterisation of laser irradiated YNi2B2C surfaces by Auger electron spectroscopy" Analytical and Bioanalytical Chemistry 374 (2002), 4, , 5. W. Arabczyk, R. Wróbel, Study of the kinetics of reduction of the nanocrystalline iron nitrides, Annals of the Polish Chemical Society, Vol. 3 (3), (2003), , 6. U. Narkiewicz, W. Arabczyk, W. Konicki, R. Wróbel, I. Kucharewicz, M. Brosławski, Nanokrystaliczne materiały magnetyczne, Kompozyty (PAN), (2003), str W. Arabczyk, Z. Lendzion-Bielu, R. Wróbel, Sposób otrzymywania nanomateriałów o okrelonych rozmiarach krystalitów, wniosek patentowy, Nr. Ewid. Projektu 9-S-03, 8. W.Arabczyk, R.Wróbel, A new method of the determination of the crystallites size in the iron catalyst for ammonia synthesis. Europacat , Abstracts Book 1, 6-P W. Arabczyk, R. Wróbel, Mechanizm reakcji nanokrystalicznego elaza z amoniakiem, poster, XXXV OGÓLNOPOLSKIE KOLOKWIUM KATALITYCZNE w Krakowie, 2-4 kwietnia 2003 r. 10. W. Arabczyk, R. Wróbel, Adsorpcyjny obszar reakcji: nanokrystaliczne elazo + gaz ciało stałe, poster, XXXV OGÓLNOPOLSKIE KOLOKWIUM KATALITYCZNE w Krakowie, 2-4 kwietnia 2003 r. Kontakt Zainteresowania badawcze (tematyka) Dyfrakcja rentgenowska (XRD), Termograwimetria; Nanomateriały; Wyznaczanie rozkładu wielkoci ziaren w nanomateriałach; Nanokrystaliczne azotki, tlenki oraz wgliki elaza. Kinetyka azotowania nanokrystalicznych metali oraz kinetyka rozkładu amoniaku na nanomateriałach.

Prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski Łódź, 2014.07.30 Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej OCENA

Prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski Łódź, 2014.07.30 Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej OCENA Prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski Łódź, 2014.07.30 Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej OCENA dorobku naukowego dr inż. Dariusza Moszyńskiego oraz Jego rozprawy habilitacyjnej

Bardziej szczegółowo

- dr, Maria Leżańska, Wydział Chemii Gagarina 7, p.221, 0566114752, miriam@chem.uni.torun.pl -

- dr, Maria Leżańska, Wydział Chemii Gagarina 7, p.221, 0566114752, miriam@chem.uni.torun.pl - - dr, Maria Leżańska, Wydział Chemii Gagarina 7, p.221, 0566114752, miriam@chem.uni.torun.pl - - ur. 24. 10. 1971 w Toruniu, - edu i dośw. zawodowe Wykształcenie 1986-1990 IV Liceum Ogólnokształcące w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2. Dariusz Moszyński

ZAŁĄCZNIK 2. Dariusz Moszyński ZAŁĄCZNIK 2 Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki Dariusz Moszyński Rozprawa habilitacyjna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO SUMMARY Straight majority of technologies of industrially important products is based on reactions of catalytic character, one of such processes is dehydrogenation. Of substantial importance is for example

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Zofia Lendzion-Bieluń. Rozprawa habilitacyjna Katalizatory na bazie żelaza i kobaltu w reakcjach syntezy i rozkładu amoniaku

Autoreferat. Zofia Lendzion-Bieluń. Rozprawa habilitacyjna Katalizatory na bazie żelaza i kobaltu w reakcjach syntezy i rozkładu amoniaku ZAŁĄCZNIK 2 Autoreferat Zofia Lendzion-Bieluń Rozprawa habilitacyjna Katalizatory na bazie żelaza i kobaltu w reakcjach syntezy i rozkładu amoniaku Dokumentacja do wniosku o wszczęcie postepowania habilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne - z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytuł rozprawy doktorskiej

AUTOREFERAT. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne - z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytuł rozprawy doktorskiej AUTOREFERAT 1. Imię i nazwisko Rafał J. Wróbel 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne - z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytuł rozprawy doktorskiej dr inż. Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

Lista wykładów zaproszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych

Lista wykładów zaproszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych Prof. dr hab. A. Jabłoński Instytut Chemii Fizycznej PAN Lista wykładów zaproszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych 1. A. Jabłoński, The Role of the Backscattering Factor in Quantitative

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 31.07.2013 r.

Szczecin, 31.07.2013 r. Prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu Modyfikowane nanorurki węglowe jako napełniacze do przewodzących kompozytów polimerowych. Numer projektu LIDER/25/58/L-3/11/NCBR/2012

Tytuł projektu Modyfikowane nanorurki węglowe jako napełniacze do przewodzących kompozytów polimerowych. Numer projektu LIDER/25/58/L-3/11/NCBR/2012 Tytuł projektu Modyfikowane nanorurki węglowe jako napełniacze do przewodzących kompozytów polimerowych Numer projektu LIDER/25/58/L-3/11/NCBR/2012 Kierownik projektu dr inż. Iwona Anna Pełech Finansowany

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE... nowe możliwości... new opportunities GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA fluidalnym przy ciśnieniu maksymalnym 5 MPa, z zastosowaniem różnych

Bardziej szczegółowo

Ratusz w Tours, w którym odbywała się konferencja. Dr Karol Niciński prowadzi ostatnią sesję konferencji. Dr Karol Niciński wygłasza referat

Ratusz w Tours, w którym odbywała się konferencja. Dr Karol Niciński prowadzi ostatnią sesję konferencji. Dr Karol Niciński wygłasza referat XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2015 Opracowanie, charakterystyka, Recykling i wytrzymałość, 3 5 listopada 2015, Tours, Francja XVI th International Science and Technology

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011

SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011 Zakład Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011 Teoretyczne badania związków kompleksowych i metaloorganicznych,

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS 1. Założenia i cele Silna organizacja naukowo-badawcza, której celem jest uzyskanie pozycji lidera w obszarze realizacji i wdrażania wyników prac B+R oraz rozwijania aktywnej

Bardziej szczegółowo

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica Publikacje naukowe 1. Marek Kubica: Simulation of fiber orientation program of AOC morphology produced in ternary electrolyte, XV Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Katowice, 15 Maj 2014. 2. Marek

Bardziej szczegółowo

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Kamil Wróbel Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii Kierownik pracy: prof. dr hab. A. Czerwiński Opiekun pracy: dr M. Chotkowski

Bardziej szczegółowo

Spis publikacji. dr hab. Agata Zdyb a.zdyb@pollub.pl. telefon: +48 81 538 4747

Spis publikacji. dr hab. Agata Zdyb a.zdyb@pollub.pl. telefon: +48 81 538 4747 Spis publikacji dr hab. Agata Zdyb a.zdyb@pollub.pl telefon: +48 81 538 4747 1994 K. Sangwal, A. Zdyb, D. Chocyk, E. Mielniczek-Brzózka,,,Wpływ przesycenia i temperatury na morfologię wzrostu kryształów

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. 2009-present Adjunct at the Institute of Physics of Polish Academy Sciences in Warsaw

CURRICULUM VITAE. 2009-present Adjunct at the Institute of Physics of Polish Academy Sciences in Warsaw Dr. Oksana Volnianska Warsaw, 12.03.2012 r. CURRICULUM VITAE Name: Oksana Volnianska Date and place of birth: 17th December, 1973, Ukraine Citizenship: Ukrainian Corresponding address: al. Lotnikow, 32/46

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC-1-205-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC-1-205-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC-1-205-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych

Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych Monika KWOKA, Jacek SZUBER Instytut Elektroniki Politechnika Śląska Gliwice PLAN PREZENTACJI 1. Podsumowanie dotychczasowych prac:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ I PODSTAW OCHRONY RODOWISKA

ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ I PODSTAW OCHRONY RODOWISKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ I PODSTAW OCHRONY RODOWISKA 1. Kierownictwo i skład osobowy zakładu Kierownik: dr hab. in. Aleksander Przepiera, prof. PS Sekretariat: Teresa Wieczorek Tel: (48) (91) 449 45 35

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 AUTOREFERAT

Załącznik 2 AUTOREFERAT AUTOREFERAT Załącznik 2 W 1988 roku, po zakończeniu nauki i zdaniu matury w Technikum Chemicznym w Toruniu rozpoczęłam studia na kierunku technologia chemiczna Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RÓŻNOWARTOŚCIOWYCH DOMIESZEK NA SZYBKOŚĆ WZROSTU ZGORZELIN NA METALACH (TEORIA HAUFFEGO-WAGNERA)

WPŁYW RÓŻNOWARTOŚCIOWYCH DOMIESZEK NA SZYBKOŚĆ WZROSTU ZGORZELIN NA METALACH (TEORIA HAUFFEGO-WAGNERA) WPŁYW RÓŻNOWARTOŚCIOWYCH DOMIEZEK NA ZYBKOŚĆ WZROTU ZGORZELIN NA METALACH (TEORIA HAUFFEGO-WAGNERA) 1. K. Hauffe, Progress in Metal Physic, 4, 71 (1953).. P. Kofstad, Nonstoichiometry, diffusion and electrical

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI PAKIETU BADAWCZEGO KCM 1

LISTA PUBLIKACJI PAKIETU BADAWCZEGO KCM 1 Projekt: Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego (akronim: KomCerMet) współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Opracowanie technologii otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania powietrza z toksycznych lotnych związków organicznych

Opracowanie technologii otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania powietrza z toksycznych lotnych związków organicznych Opracowanie technologii otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania powietrza z toksycznych lotnych związków organicznych (2010-2013) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej dr inż. Cezary Możeński prof. nadzw. Projekty PO RPW Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Dyrekcja Instytutu Dyrektor Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej prof. dr. hab. inż. Jacek Rynkowski e-mail: jacek.rynkowski@p.lodz.pl tel. 42 631-31-31, 631-31-17

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Prace wykonane w ramach projektu: Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria zajmujące

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie at the - new materials modern technologies sustainable concepts - Jacek Młynarski Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński budŝet całkowity budŝet dla 20 projektów ok.

Bardziej szczegółowo

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str.

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010 a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports: Czasopismo 1. Archives

Bardziej szczegółowo

Wykład 12 V = 4 km/s E 0 =.08 e V e = = 1 Å

Wykład 12 V = 4 km/s E 0 =.08 e V e  = = 1 Å Wykład 12 Fale materii: elektrony, neutrony, lekkie atomy Neutrony generowane w reaktorze są spowalniane w wyniku zderzeń z moderatorem (grafitem) do V = 4 km/s, co odpowiada energii E=0.08 ev a energia

Bardziej szczegółowo

Obliczanie Dokładnych Parametrów NMR Charakterystyka struktury i parametrów spektroskopowych wybranych układów molekularnych

Obliczanie Dokładnych Parametrów NMR Charakterystyka struktury i parametrów spektroskopowych wybranych układów molekularnych Obliczanie Dokładnych Parametrów NMR Charakterystyka struktury i parametrów spektroskopowych wybranych układów molekularnych Teobald Kupka Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Opole e-mail: teobaldk@yahoo.com

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów. Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012. Nazwa w języku angielskim

Lista przedmiotów. Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012. Nazwa w języku angielskim Lista przedmiotów Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012 Przedmiot Nazwa w języku angielskim Matematyka A Mathematics A Podstawy chemii (Cz. 1) General chemistry (part

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGIE DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA. diagnoza (podstawowe przesłanki na rzecz realizacji projektu):

CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGIE DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA. diagnoza (podstawowe przesłanki na rzecz realizacji projektu): CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGIE DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA diagnoza (podstawowe przesłanki na rzecz realizacji projektu): dekoniunktura gospodarcza dla tradycyjnych przemysłów i branż (vide: Śląsk, łódzkie) światowe

Bardziej szczegółowo

Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Marek Frankowicz Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Ekspert

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie wodoru na nanostrukturalnych katalizatorach opartych o tlenki żelaza

Pozyskiwanie wodoru na nanostrukturalnych katalizatorach opartych o tlenki żelaza IKiP P Pozyskiwanie wodoru na nanostrukturalnych katalizatorach opartych o tlenki żelaza. Węgrzynowicz, M. ćwieja, P. Michorczyk, Z. damczyk Projektu nr PIG.01.01.02-12-028/09 unkcjonalne nano i mikrocząstki

Bardziej szczegółowo

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE SFERYCZNYCH MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH PREPAROWANYCH NA BAZIE ŻYWIC JONOWYMIENNYCH

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE SFERYCZNYCH MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH PREPAROWANYCH NA BAZIE ŻYWIC JONOWYMIENNYCH Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) MAREK WIŚNIEWSKI, GERHARD RYCHLICKI, AGNIESZKA PACHOLCZYK PIOTR A. GAUDEN, ARTUR P. TERZYK Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Katedra

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 1 /11 Wstęp Andrzej AMBROZIAK dr inż. nauk technicznych Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej L i Środowiska POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2 /11 WYKSZTAŁCENIE 2006 DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Targi POL-EKO-SYSTEM. Strefa RIPOK NANOODPADY JAKO NOWY RODZAJ ODPADÓW ZAGRAŻAJĄCYCH ŚRODOWISKU

Targi POL-EKO-SYSTEM. Strefa RIPOK NANOODPADY JAKO NOWY RODZAJ ODPADÓW ZAGRAŻAJĄCYCH ŚRODOWISKU NANOODPADY JAKO NOWY RODZAJ ODPADÓW ZAGRAŻAJĄCYCH ŚRODOWISKU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Poznań, dnia 28 października 2015 r. Zakres prezentacji 1. Nanomateriały definicja, zastosowania,

Bardziej szczegółowo

Badania kompozytu wytworzonego w wyniku reakcji ciekłego Al ze stałym Ti

Badania kompozytu wytworzonego w wyniku reakcji ciekłego Al ze stałym Ti AMME 2002 11th Badania kompozytu wytworzonego w wyniku reakcji ciekłego Al ze stałym Ti P. Zagierski University of Oslo, Centre for Materials Science Gaustadalleen 21, 0349 Oslo, Norwegia Dla potrzeb norweskiego

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury wyarzania na struktur i właciwoci magnetyczne nanokompozytowych magnesów Nd 10 Fe 84-x W x B 6 (0 < x < 33 %at.)

Wpływ temperatury wyarzania na struktur i właciwoci magnetyczne nanokompozytowych magnesów Nd 10 Fe 84-x W x B 6 (0 < x < 33 %at.) AMME 23 12th Wpływ temperatury wyarzania na struktur i właciwoci magnetyczne nanokompozytowych magnesów Nd 1 Fe 84-x W x B 6 ( < x < 33 %at.) A. Przybył, J.J. Wysłocki Instytut Fizyki, Wydział Inynierii

Bardziej szczegółowo

2. Ż. Bargańska, J. Namieśnik, Pesticide analysis of bee and bee product samples, Crit. Rev. Anal. Chem., 40 (2010) 159.

2. Ż. Bargańska, J. Namieśnik, Pesticide analysis of bee and bee product samples, Crit. Rev. Anal. Chem., 40 (2010) 159. Publikacje w czasopismach z Listy Filadelfilskiej: 1. A. Dołęga, K. Baranowska, Ż. Jarząbek, ((4-Hydroxymethyl-1H-imidazole-N3)bis(tritert-butoxysilanethiolato-2O,S)cadmium(II), Acta Crystal., E64 (2008)

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Trykowski. Studia na Wydziale Chemii, UMK w Toruniu Uzyskany tytuł: Magister Chemii w 2000 roku

Grzegorz Trykowski. Studia na Wydziale Chemii, UMK w Toruniu Uzyskany tytuł: Magister Chemii w 2000 roku Grzegorz Trykowski Urodzony 4 listopada 1975 roku w Chełmnie W y k s z t a ł c e n i e 16.04.2008 1995-2000 1996-1999 1991-1995 Wszczęcie przewodu doktorskiego na Wydziale Chemii, UMK Węgle aktywne z naniesionymi

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-218-CO-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-218-CO-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja Nazwa modułu: Nowe technologie energetyczne Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-218-CO-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom LI Rok 2011 Zeszyt 2 BADANIE KINETYKI KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA MASY MODELOWEJ W MATRYCY THE STUDY OF THE KINETICS OF SOLIDIFICATION AND COOLING OF PATTERN MATERIAL IN A

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 Wojciech Kamela 1 Stanisław Kruczyński 2 PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI KATALITYCZNYCH TLENKOWYCH I PLATYNOWYCH REAKTORÓW SYSTEMU NH 3 -SCR l. Wstęp Największy problem

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwową uczelnią chińską założoną

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 Wojciech Kamela 1, Stanisław Kruczyński 2, Piotr Orliński 3, Marcin K. Wojs 4 OCENA WPŁYWU ŁADUNKU PLATYNY NA REDUKCJĘ NO X W REAKTORZE Pt/Al 2 O 3 l. Wstęp

Bardziej szczegółowo

METODY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE. Dr inż. Krzysztof Moraczewski

METODY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE. Dr inż. Krzysztof Moraczewski METODY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE Dr inż. Krzysztof Moraczewski Bydgoszcz 2013 KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Tematyka prac badawczych: metalizowanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Politechnika Warszawska M Współpraca Politechniki Warszawskiej z partnerami z Europy Wschodniej Warszawa 18 marca,

Bardziej szczegółowo

Forum BIZNES- NAUKA Obserwatorium. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu. NANO jako droga do innowacji

Forum BIZNES- NAUKA Obserwatorium. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu. NANO jako droga do innowacji Forum BIZNES- NAUKA Obserwatorium Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu NANO jako droga do innowacji Uniwersytet Śląski w Katowicach Oferta dla partnerów biznesowych Potencjał badawczy Założony w

Bardziej szczegółowo

DONA Baza dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej źródłem wiedzy o potencjale naukowym uczelni

DONA Baza dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej źródłem wiedzy o potencjale naukowym uczelni DONA Baza dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej źródłem wiedzy o potencjale naukowym uczelni Anna Komperda Barbara Urbańczyk Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Ogólnouczelniana jednostka

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH Auditorium Maximum, p. 113, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, tel./faks: (48 22) 569 96-70

Bardziej szczegółowo

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 7/2014

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 7/2014 Nrr 7/2014(lipiec) Siła ekobiznesu E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U Numer 7/ 2014 Spis treści: Enviromental Technology and Business Konferencja USA VI/2014 2 1 Nr 7/ 2014 (lipiec

Bardziej szczegółowo

www.strabag-energy.com STRABAG ENERGY TECHNOLOGIES (SET) 2013

www.strabag-energy.com STRABAG ENERGY TECHNOLOGIES (SET) 2013 www.strabag-energy.com ENERGY TECHNOLOGIES () 2013 Marki koncernowe Na rodzinę w Polsce składa się kilka marek, które łącznie oferują całe spektrum usług budowlanych na najwyższym poziomie. Marki te mają

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technologia chemiczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technologia chemiczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 102 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technologia chemiczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTAŁÓW (PTWK) Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 2004 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTAŁÓW (PTWK) Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 2004 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTAŁÓW (PTWK) Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 2004 2007 I. Wprowadzenie W dniu 17 maja 2004 r. w Zakopanem na walnym zebraniu członków PTWK wybrano: Zarząd

Bardziej szczegółowo

Recenzja. (podstawa opracowania: pismo Dziekana WIPiTM: R-WIPiTM-249/2014 z dnia 15 maja 2014 r.)

Recenzja. (podstawa opracowania: pismo Dziekana WIPiTM: R-WIPiTM-249/2014 z dnia 15 maja 2014 r.) Prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Inżynierii Materiałowej Poznań, 2014-06-02 Recenzja rozprawy doktorskiej p. mgr inż. Sebastiana Garusa

Bardziej szczegółowo

Jerzy P Lukaszewicz, DSc

Jerzy P Lukaszewicz, DSc Nicolaus Copernicus University Department of Materials Chemistry Adsorption and Catalysis Gagarina 11 Torun, 87-100 Poland lukaszju@chem.uni.torun.pl Mobile: +48 605314300 Website: http://tungsten.chem.umk.pl/joomla/index.php/pracownicy/jl

Bardziej szczegółowo

Procesy wytwarzania, oczyszczania i wzbogacania biogazu

Procesy wytwarzania, oczyszczania i wzbogacania biogazu Marcin Cichosz, Roman Buczkowski Procesy wytwarzania, oczyszczania i wzbogacania biogazu Schemat ideowy pozyskiwania biometanu SUBSTRATY USUWANIE S, N, Cl etc. USUWANIE CO 2 PRZYGOTOWANIE BIOGAZ SUSZENIE

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programy międzynarodowe FLAG-ERA http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/flag-era/ M-ERA.NET http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/m-eranet/

Bardziej szczegółowo

dr inż n.techn., Tadeusz Z. Woźniak Wydział Technologiczny, Instytut Informatyki imechatroniki bud. B.. pokój 4)

dr inż n.techn., Tadeusz Z. Woźniak Wydział Technologiczny, Instytut Informatyki imechatroniki bud. B.. pokój 4) dr inż n.techn., Tadeusz Z. Woźniak Wydział Technologiczny, Instytut Informatyki imechatroniki bud. B.. pokój 4) Adres email: tadeusz.wozniak@byd.pl, tzwozniak@wp.pl 1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia,

Bardziej szczegółowo

10.2010 02.2011 studia doktoranckie: Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, Opiekun: prof. dr hab. inż. Janusz Serwatowski,

10.2010 02.2011 studia doktoranckie: Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, Opiekun: prof. dr hab. inż. Janusz Serwatowski, Grzegorz Wesela-Bauman Doświadczenie naukowe: 14.06-31.08.2013 Staż w grupie profesora Philipa Coppensa, SUNY University, Buffalo, NY, USA, tytuł badań: Synteza i analiza kokryształów supramolekularnych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA WARSTW KOMPOZYTOWYCH ZAWIERAJĄCYCH TYTAN

OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA WARSTW KOMPOZYTOWYCH ZAWIERAJĄCYCH TYTAN KOMPOZYTY (COMPOSITES) 2(2)3 Andrzej Serek 1, Antoni Budniok 2 Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki i Chemii Metali, ul. Bankowa 12, -7 Katowice OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA WARSTW KOMPOZYTOWYCH ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Józef Błachnio profesor nadzwyczajny

Prof. dr hab. inż. Józef Błachnio profesor nadzwyczajny Prof. dr hab. inż. Józef Błachnio profesor nadzwyczajny 1. Tytuł naukowy (dziedzina, data nadania): Profesor nauk technicznych, nadany przez Prezydenta RP 07 października 2010 r. 2. Stopień naukowy doktora

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZASOPISM DRUKOWANYCH DOSTĘPNYCH W OCW3

WYKAZ CZASOPISM DRUKOWANYCH DOSTĘPNYCH W OCW3 WYKAZ CZASOPISM DRUKOWANYCH DOSTĘPNYCH W OCW3 TYTUŁ Accounts of the Chemical Research (ACS) [1972 v. 5 2000 v. 33, 2002 v. 35 2005 v. 38] Acta Chemica Scandinavica [1989 v. 43; 1990 v. 44] Series A.: [1974

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE za 2013 rok

PUBLIKACJE za 2013 rok 3. Publikacje wydane drukiem 3.1.wykaz monografii * PUBLIKACJE za 2013 rok autorstwa pracowników Instytutu lub powstałych przy udziale innych współautorów - opublikowanych osobno, w postaci oddzielnego

Bardziej szczegółowo

Od Biblioteki Aleksandryjskiej do zdalnej przestrzeni wirtualnej. Impresja na temat zapisu informacji na przestrzeni historii."

Od Biblioteki Aleksandryjskiej do zdalnej przestrzeni wirtualnej. Impresja na temat zapisu informacji na przestrzeni historii. PoWieFoNa 2014 Akademia Sztuki w Szczecinie Pałac pod Globusem, pl. Orła Białego 2, Szczecin Sala Kominkowa, Galeria Rektorska Poniedziałek 16 czerwca 2014 roku 15.00 Rozpoczęcie warsztatów Chairman M.

Bardziej szczegółowo

KATALIZATOR DO PALIW

KATALIZATOR DO PALIW KATALIZATOR DO PALIW REDUXCO KATALIZATOR DO PALIW Katalizator REDUXCO jest stosowany jako dodatek do paliw węglowodorowych, jest substancją czynną zmniejszającą napięcie powierzchniowe węgla powodując

Bardziej szczegółowo

I Konferencja. InTechFun

I Konferencja. InTechFun I Konferencja Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych InTechFun 9 kwietnia 2010 r., Warszawa POIG.01.03.01-00-159/08

Bardziej szczegółowo

Profesor Jan Maria Wójcicki 1. TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE 2. PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ 3. STYPENDIA I STAŻE NAUKOWE

Profesor Jan Maria Wójcicki 1. TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE 2. PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ 3. STYPENDIA I STAŻE NAUKOWE Profesor Jan Maria Wójcicki Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk (http://www.ibib.waw.pl) ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa Tel.: (+ 48 22)

Bardziej szczegółowo

Dissemination and fostering of plasma based technological innovation. Źródła plazmy nietermicznej dla technologii ochrony środowiska

Dissemination and fostering of plasma based technological innovation. Źródła plazmy nietermicznej dla technologii ochrony środowiska Dissemination and fostering of plasma based technological innovation A joint Baltic Sea project within Interreg IVB Źródła plazmy nietermicznej dla technologii ochrony środowiska Dr inż. Marcin Hołub,

Bardziej szczegółowo

Materiały metalowe. Wpływ składu chemicznego na struktur i własnoci stali. Wpływ składu chemicznego na struktur stali niestopowych i niskostopowych

Materiały metalowe. Wpływ składu chemicznego na struktur i własnoci stali. Wpływ składu chemicznego na struktur stali niestopowych i niskostopowych i własnoci stali Prezentacja ta ma na celu zaprezentowanie oraz przyblienie wiadomoci o wpływie pierwiastków stopowych na struktur stali, przygotowaniu zgładów metalograficznych oraz obserwacji struktur

Bardziej szczegółowo

w przypadku gdy nie jesteśmy w stanie rozróżnić imion i nazwisk podajemy je w pełnym brzmieniu, np.: Chuan He, Sheng Guo, Li Huang, Aiwen Lei,

w przypadku gdy nie jesteśmy w stanie rozróżnić imion i nazwisk podajemy je w pełnym brzmieniu, np.: Chuan He, Sheng Guo, Li Huang, Aiwen Lei, S P O S Ó B C Y T O W A N I A L I T E R A T U R Y Ź R Ó D Ł O W E J W P R A C A C H I N Ż Y N I E R S K I C H I M A G I S T E R S K I C H Istnieje kilka sposobów cytowania źródeł informacji chemicznej.

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

GRAFEN. Prof. dr hab. A. Jeleński. Instytut Technologii MateriałówElektronicznych Ul.Wólczyńska 133 01-919 Warszawa www.itme.edu.

GRAFEN. Prof. dr hab. A. Jeleński. Instytut Technologii MateriałówElektronicznych Ul.Wólczyńska 133 01-919 Warszawa www.itme.edu. GRAFEN Prof. dr hab. A. Jeleński Instytut Technologii MateriałówElektronicznych Ul.Wólczyńska 133 01-919 Warszawa www.itme.edu.pl SPIS TREŚCI Czy potrzeba nowych materiałów? Co to jest grafen? Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Profesor Dr JAN CZOCHRALSKI

Profesor Dr JAN CZOCHRALSKI Profesor Dr JAN CZOCHRALSKI Najbardziej zasłużony dla świata polski naukowiec obok Mikołaja Kopernika i Marii Skłodowskiej-Curie Jan Czochralski (1885-1953) Wyniki jego badań do dziś stanowią podstawę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak

Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak Cele prezentowane w 2011 roku Poszukiwanie grantów i funduszy na działalność i stypendia dla doktorantów Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badao

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI NARZĘDZIOWEJ POKRYTEJ STOPEM NIKLU

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI NARZĘDZIOWEJ POKRYTEJ STOPEM NIKLU 4-2011 T R I B O L O G I A 125 Ewa KASPRZYCKA *,**, Bogdan BOGDAŃSKI **, Jan TACIKOWSKI **, Jan SENATORSKI **, Dominik SMOLIŃSKI *** WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHEMIZMU POWIERZCHNI WĘGLA NA ADSORPCJĘ SO 2

WPŁYW CHEMIZMU POWIERZCHNI WĘGLA NA ADSORPCJĘ SO 2 Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) SYLWESTER FURMANIAK, ARTUR P. TERZYK, PIOTR A. GAUDEN GRZEGORZ S. SZYMAŃSKI, GERHARD RYCHLICKI Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Katedra

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH

NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH Rafał KOBYŁECKI, Michał WICHLIŃSKI Zbigniew BIS Politechnika Częstochowska, Katedra Inżynierii Energii ul.

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości analityczne Microlab 350

MoŜliwości analityczne Microlab 350 Skaningowy Mikroanalizator Elektronów Augera MICROLAB 350 firmy Thermo Electron (VG Scientific) w Specjalistycznym Laboratorium Fizykochemii Materiałów Mikroanalizator augerowski Microlab 350 firmy Thermo

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Nazwa studiów doktoranckich Nazwa studiów doktoranckich w języku angielskim: Wydział

Bardziej szczegółowo

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI WARSTW MIĘDZYMETALICZNYCH NA STOPIE Ti-6Al-4V

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI WARSTW MIĘDZYMETALICZNYCH NA STOPIE Ti-6Al-4V 1-2007 PROBLEMY EKSPLOATACJI 45 Halina GARBACZ, Maciej OSSOWSKI, Piotr WIECIŃSKI, Tadeusz WIERZCHOŃ, Krzysztof J. KURZYDŁOWSKI Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej MIKROSTRUKTURA I

Bardziej szczegółowo

uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ W ROKU 2013 STRUKTURA ORGANIZACYJNA 14 katedr i 1 laboratorium specjalistyczne Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Katedra Chemii Analitycznej Katedra

Bardziej szczegółowo

Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r.

Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r. Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r. Agenda Tematyka badawcza Udział w grantach Udział w konferencjach Planowane wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PROFILES - 06/2014

Biuletyn PROFILES - 06/2014 Biuletyn PROFILES - 06/2014 1. Sympozjum Edukacja przyrodnicza we współczesnej szkole 2. Moduły przygotowane we współpracy z nauczycielami 3. Upowszechnianie informacji na temat projektu PROFILES 4. Publikacje

Bardziej szczegółowo

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Beneficjentem jest Politechnika Warszawska w imieniu Konsorcjum, którego członkami są: PW, UW, WAT, IChF PAN, IF PAN, IPPT PAN, IWC PAN, ITME Biuro

Bardziej szczegółowo

Konferencja naukowo-techniczna. NAUKA I TECHNIKA WOBEC WYZWANIA BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ, Mądralin 2013 Warszawa 13-15.02.2013

Konferencja naukowo-techniczna. NAUKA I TECHNIKA WOBEC WYZWANIA BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ, Mądralin 2013 Warszawa 13-15.02.2013 Kadry dla polskiej energetyki jądrowej - szkolenie edukatorów oraz kształcenie w zakresie EJ w Politechnice Poznańskiej Konferencja naukowo-techniczna Wiesław Gorączko Janusz Wojtkowiak Politechnika Poznańska

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2001 Z PODZIAŁEM OBEJMUJĄCYM: I. Publikacje Recenzowane

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2001 Z PODZIAŁEM OBEJMUJĄCYM: I. Publikacje Recenzowane PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2001 Z PODZIAŁEM OBEJMUJĄCYM: I. Publikacje Recenzowane 1.c. Publikacja w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie

Bardziej szczegółowo

Matematyczna optymalizacja procesu epoksydacji alkoholu allilowego w metanolu na katalizatorze Ti-SBA-15

Matematyczna optymalizacja procesu epoksydacji alkoholu allilowego w metanolu na katalizatorze Ti-SBA-15 nauka Matematyczna optymalizacja procesu epoksydacji alkoholu allilowego w metanolu na katalizatorze Ti-SBA-15 Agnieszka WRÓBLEWSKA*, Edyta MAKUCH - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo