Zakład Nowych Materiałów i Analizy Technicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Nowych Materiałów i Analizy Technicznej"

Transkrypt

1 1. Kierownictwo i skład osobowy Zakład Nowych Materiałów i Analizy Technicznej Kierownik: prof. dr hab.in. Walerian Arabczyk pracownicy naukowo-dydaktyczni dr hab.in. Urszula Narkiewicz, prof. nadzw. PS dr.in. Izabela Jasiska dr in. Zofia Lendzion-Bielu dr in. Dariusz Moszyski dr in. Rafał Wróbel pracownicy naukowo-techniczni: mgr in. Romuald Woniak, spec.chem. Marek Pietrzak, st. techn. Grayna Tymosz-Nalewajska, st. techn. doktoranci: mgr in. Iwona Pełech mgr in. Ewa Dbrowa mgr in. Marcin Podsiadły mgr in. Izabela Moszyska mgr in. Roman Jdrzejewski mgr in. Monika Piórkowska mgr in. Rafał Pelka 2. Kierunki bada (oferta badawcza) Kataliza, preparatyka katalizatorów, procesy katalityczne, dezaktywacja i regeneracja katalizatorów, Badanie zjawisk zachodzcych na powierzchni ciał stałych Synteza i charakterystyka materiałów nanokrystalicznych Reakcje gaz ciało stałe (nanomateriały) 3. Oferta produktów i usług a) produkty: Katalizatory do syntezy amoniaku oraz Katalizatory do uwodorniania zwizków organicznych (wdroone do produkcji w ZA Tarnów) Nowa technologia otrzymywania preredukowanego katalizatora do syntezy amoniaku Technologia otrzymywania nowego składnika magnetycznego do tonerów (kserografia, druk laserowy) b) usługi: Fizykochemiczna charakterystyka ciał stałych i ich powierzchni (skład chemiczny, skład fazowy, struktura materiałów porowatych) 4. Aktualnie realizowane prace badawcze a) Aktualnie realizowane projekty badawcze: 1. Stopowe i preredukowane katalizatory elazowe promotowane zwizkami litu i potasu do syntezy amoniaku 3T09 B10726, , kierownik projektu prof. dr hab.in. Walerian Arabczyk 2. Otrzymywanie nanokrystalicznego elaza, kobaltu i niklu w matrycy wglowej 3T09 B10626, , kierownik projektu dr hab.in. Urszula Narkiewicz, prof. nadzw. PS 3. Azotkowe katalizatory molibdenu i kobaltu do syntezy amoniaku, 3T09 B03628, , kierownik projektu dr in. Dariusz Moszyski b) Projekt europejski Multiprotect w ramach FP6 (podwykonawca w projekcie koordynowanym przez dr in. Ann Biedunkiewicz, Wydział Mechaniczny PS)

2 c) Badania realizowane w ramach działalnoci statutowej i bada własnych. Otrzymywanie nanokrystalicznych metali i ich zwizków (Fe, Co, Ni, Fe-C, Fe -N, Fe-O oraz kompozytów tych substancji z wglem) Synteza nanokrystalicznych form wgla (nanowłókna, nanorurki, nanografit) Charakterystyka w/w materiałów Otrzymywanie kompozytów nieorganicznych do smarów 5. Potencjał aparaturowy Instalacja do testowania katalizatorów pod zwikszonym cinieniem (do 15 MPa) Instalacja do wytopu katalizatorów stopowych metod oporowo-łukow Zestaw do badania reakcji temperaturowo programowanych PEAK-2 Spektrometr elektronowy CAMECA (AES, XPS) Spektrometr elektronowy (AES, LEED) Skaningowy mikroskop elektronowy Zeiss LEO AES-ICP (Yvon-Jobin) Reaktory róniczkowe z pomiarem termograwimetrycznym 6. Pracownicy naukowi zakładu prof. dr hab.in. Walerian Arabczyk Działalno organizacyjna: Udział w komitetach organizacyjnych konferencji organizowanych przez Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inynierii rodowiska: a. I Kongres Technologii Chemicznej Techem 1, Szczecin 1994, b. IV Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyle Chemicznym i Rolnictwie, Łukcin 1998, c. V Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyle Chemicznym i Rolnictwie, Łukcin d. VI Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyle Chemicznym i Rolnictwie, Łukcin Główny organizator sympozjum Metal based nanomaterials, thin films and surface structures w ramach EMRS (European Materials Research Society) Fall Meeting 04, Warszawa, 6-10 wrzenia Główny organizator Niemiecko-Polskiego Semianrium Doktoranckiego od 2000 r. Najwaniejsze midzynarodowe i krajowe wyrónienia wynikajce z prowadzenia bada naukowych, 1. Nagroda Technische Universität Dresden, II stopnia, Drezno Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, II stopnia zespołowa, Warszawa Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, II stopnia indywidualna, Warszawa Nagroda Ministra Edukacji Narodowej zespołowa za osignicia naukowe Warszawa Nagroda Ministra Edukacji Narodowej zespołowa za osignicia naukowe Warszawa 1997

3 6. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej zespołowa za osignicia naukowe Warszawa Nagroda Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki Zachodniopomorski Nobel 2002 w dziedzinie Nauki techniczne, Szczecin Nagroda Naukowa Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin Nagrody JM Rektora PS wielokrotnie Dowiadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granic (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu). NRD Technische Universität Dresden sta (40 m-cy) NRD Technische Universität Dresden sta (6 m-cy) NRD Technische Universität Dresden sta (28 m-cy) NRD Technische Universität Dresden zatrudnienie na stanowisku docenta (1,5 m-ca) 1988 Niemcy Technische Universität Erlangen Gastprofessor (3 mce) 1992 Niemcy Institut für Halbleiterphysik Gastprofessor (2 x 3 m-ce) 1994 i 95 Niemcy Technische Universität Berlin Gastprofessor (1 m-c) 1999 Niemcy Institut für Festkorper-und Worksdaffforszchung Gastprofessor 2005 Publikacje naukowe i patenty (wybrane z ostatnich lat) pełny wykaz pod adresem: 1. Z. Lendzion-Bielu, W. Arabczyk, Method for determination of the chemical composition of phases of the iron catalyst precursor for ammonia synthesis, Applied Catalysis A: General 2001, 207, Z. Lendzion-Bielu, W. Arabczyk, M. Figurski, The effect of the iron oxidation degree on distribution of promotors in the fused catalyst precursors and their activity in the ammonia synthesis reaction, Applied Catalysis A: General 2002, 227, W. Arabczyk, U. Narkiewicz, A new method for in situ determination of number of active sites in iron catalyst for ammonia synthesis and decomposition, Applied Surface Science 2002, 7861, U. Narkiewicz, D. Moszyski, A. Trybuchowicz, W. Arabczyk, Electron-induced ammonia adsorption on iron, Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 2003, 128, M. Figurski, W. Arabczyk, Z. Lendzion-Bielu, R.J. Kaleczuk, On the distribution of aluminium and magnesium oxides in wustite catalysts for ammonia synthesis,, Applied Catalysis A: General 2003, 247, W. Arabczyk, R. Wróbel,,Utilisation of XRD for the determination of the size distribution of nanocrystalline iron materials, Solid State Phenomena (2003) 94, W.Arabczyk, I.Jasiska, K.Lubkowski, The surface structure of iron catalyst for ammonia synthesis, Reaction Kinetics and Catalysis Letters 2004, 83(2) W.Arabczyk, W.Konicki, U.Narkiewicz, I.Jasiska, K.Kałucki, Kinetics of the iron carbide formation in the reaction of methane with nanocrystalline iron catalyst, Applied Catalysis A: General 266(2004) M.J.Figurski, W.Arabczyk, Z.Lendzion-Bielu, S.Lenart, Investigation of manganese-doped iron ammonia synthesis catalysts, Applied Catalysis A: General 266 (2004) 11-20

4 Zainteresowania badawcze Technologia chemiczna, kataliza, fizykochemia powierzchni, nanomateriały Kontakt Adres: ul. Pułaskiego 10, Szczecin Tel. : Fax: dr hab.in. Urszula Narkiewicz, prof. nadzw. PS Stae naukowe: 1989 r. - 8 miesicy, sta naukowy po doktoracie, Laboratoire Maurice Letort, CNRS (Pastwowe Centrum Bada Naukowych), Nancy, Francja 1994 r. - 4 miesice - sta naukowy w Laboratorium Katalizy Heterogenicznej Uniwersytetu I w Nancy, Francja 1996 r. 1 miesic, sta naukowy na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-La-Neuve, Belgia tygodnie, szkolenie z zakresu akredytacji i certyfikacji systemów zarzdzania jakoci w centum CEWAC w Liège, Belgia Nagrody i wyrónienia: (za działalno naukow) 1) nagroda MEN zespołowa II stopnia 2) nagroda MEN zespołowa II stopnia 3) nagroda Rektora PS zespołowa II stopnia 4) nagroda Rektora PS indywidualna II stopnia 5) nagroda Rektora PS zespołowa IIstopnia 6) nagroda Rektora PS zespołowa I stopnia 7) nagroda zespołowa MEN 8) nagroda Rektora PS, indywidualna 9) nagroda Rektora PS I indywidualna I stopnia 10) nagroda Rektora PS indywidualna II stopnia Projekty badawcze finansowane przez KBN : Kierownik grantu : Badanie procesu dezaktywacji katalizatora syntezy amoniaku i moliwoci jego regeneracji w jednostce syntezy, Grant KBN nr 3 P , ; Kierownik grantu : Badanie procesu synergicznego oddziaływania trucizn na właciwoci katalizatora elazowego do syntezy amoniaku, Grant KBN nr 3 T09 B , ; Kierownik grantu : Magnetyczne materiały wglowe do sorpcji zwizków organicznycy, Grant KBN nr 3 T , ; Kierownik grantu : Otrzymywanie nanokrystalicznego elaza, kobaltu i niklu w matrycy wglowej, 3 T , ; Działalno organizacyjna: Skarbnik Szczeciskiego Oddziału PTChem Członek ogólnopolskiego Zarzdu Polskiego Towarzystwa Bada Materiałowych Udział w komitetach organizacyjnych konferencji organizowanych przez Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inynierii rodowiska: o I Kongres Technologii Chemicznej Techem 1, Szczecin 1994,

5 o IV Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyle Chemicznym i Rolnictwie, Łukcin 1998, o V Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyle Chemicznym i Rolnictwie, Łukcin o VI Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyle Chemicznym i Rolnictwie, Łukcin Udział w komitetach organizacyjnych Workshop on Functional Materials (FMA): o Ateny Santorini wrzenia 2004 o Ateny Andros, wrzenia 2005 Główny organizator sympozjum Metal based nanomaterials, thin films and surface structures w ramach EMRS (European Materials Research Society) Fall Meeting 04, Warszawa, 6-10 wrzenia Udział w organizowaniu Joint Workshop of Symposia G and I w ramach EMRS Fall Meeting 04, Warszawa, 6-10 wrzenia Główny organizator sympozjum Nanomaterials in catalysis w ramach EMRS Fall Meeting 06 Warszawa, 4-8 wrzenia Udział w organizowaniu sympozjum Nanostructured Composite Films :Synthesis, Characterization, Properties and Applications w ramach EMRS Fall Meeting 06 Warszawa, 4-8 wrzenia Publikacje naukowe i patenty (pełny wykaz pod adresem: 1. W. Arabczyk, U. Narkiewicz, Surface segregation and wetting, in Chemical products in agriculture and environment, Eds. H. Górecki, Z. Dobrzaski, Series editor : A. Pawełczyk, CZECH-POL TRADE, Prague - Brussels - Stockholm, 2002, pp U. Narkiewicz, W. Arabczyk, How to create a positive image of a chemical factory in Chemical products in agriculture and environment, Eds. H. Górecki, Z. Dobrzaski, Series editor : A. Pawełczyk, CZECH-POL TRADE, Prague - Brussels - Stockholm, 2002, pp W. Arabczyk, U. Narkiewicz, A new method for in situ determination of number of active sites in iron catalysts for ammonia synthesis and decomposition, Appl. Surf. Sci. 196 (2002) W. Arabczyk, U. Narkiewicz, D. Moszyski, The surface analysis method bridging the pressure gap, Colloids and Surfaces, A : Physicochemical and Engineering Aspects, 208 (2002) W. Arabczyk, U. Narkiewicz, W. Konicki, B.Grzmil, Studies of the Kinetics of CH 4 Decomposition to Fe 3 C on the Promoted Iron Catalysts, Polish J. Chem.Tech., 4(3) (2002) U. Narkiewicz, W. Arabczyk, D. Moszyski, A. Trybuchowicz, Adsorption of ammonia on iron surface, J.Electr. Spectr. Relat. Phenom., 128 (2-3) (2003) W. Arabczyk, U. Narkiewicz, W. Konicki, R.Wróbel, B. Bay, R. Woniak, Zastosowanie metod termograwimetrycznych do badania reakcji w układzie ciało stałe faza gazowa, Przem. Chem. 82/3 (2003) W. Arabczyk, W. Konicki, U. Narkiewicz, Preparation of Nanocrystalline Iron Carbide by Reaction of Iron with Methane, Solid State Phenomena, 94 (Interfacial Effects and Novel Properties of Nanomaterials) (2003) W. Arabczyk, W. Konicki, U. Narkiewicz, The size distribution of iron nanoparticles determined through the carburisation process, Solid State Phenomena, 94 (Interfacial Effects and Novel Properties of Nanomaterials) (2003) U. Narkiewicz, W. Arabczyk, W. Konicki, R. Wróbel, I. Kucharewicz, M. Brosławski Nanokrystaliczne materiały magnetyczne (Nanocrystalline magnetic materials ) Kompozyty (PAN) 2003, str W. Arabczyk, U. Narkiewicz, J.Ziebro, W. Konicki, Sposób otrzymywania nanokrystalicznego wglika elaza Fe3C, Patent P (2003).

6 12. U. Narkiewicz, W. Arabczyk, T. Bodziony, J.Subocz, J. Majszczyk, Nanocrystallline ironcarbon fillers for polymers, Solid State Phenomena (Functional Nanomaterials for Optoelectronics and other Applications), Trans. Tech. Publ. (2004), N. Guskos, E. A. Anagnostakis, G. Gasiorek, J. Typek, T. Bodziony, U. Narkiewicz, W. Arabczyk, and W. Konicki, Magnetic Resonance Study of α-fe and Fe 3 C Nanoparticle Agglomerates in a Nonmagnetic Matrix, Molecular Physics Reports, Vol. 39 (2004), U. Narkiewicz, N. Guskos, W. Arabczyk, J. Typek, T. Bodziony, W. Konicki, G. Gsiorek, I Kucharewicz, A. Anagnostakis, XRD, TEM and magnetic resonance studies of iron carbide nanoparticle agglomerates in a carbon matrix, Carbon, 42 (2004) W. Arabczyk, W. Konicki, U. Narkiewicz, I. Jasiska, K. Kałucki, Kinetics of the Fe 3 C formation in the reaction of methane with nanocrystalline iron catalyst, Appl. Catal. A: General, 266(2) (2004), U. Narkiewicz, W. Arabczyk, W. Konicki, I. Kucharewicz,, Kinetics of carbon deposit formation from decomposition of methane on nanocrystalline iron surface, Reviews on Advanced Materials Science, 8(1) (2004) U. Narkiewicz, I. Kucharewicz, A. Pattek-Janczyk, W. Arabczyk, Studies of the initial stage of carburisation of nanocrystalline iron with methane, Reviews on Advanced Materials Science, 8(1) (2004) U. Narkiewicz, D. Moszyski, M. Brosławski, Surface diffusion of potassium from iron catalyst, Reviews on Advanced Materials Science, 8(1) (2004) N. Guskos, J. Typek, U. Narkiewicz, M. Maryniak, K. Aidinis, Temperature dependence of the FMR Spectrum of Magnetic Nanoparticles Agglomerates in a Nonmagnetic Matrix, Reviews on Advanced Materials Science, 8(1) (2004) T. Bodziony, N. Guskos, J. Typek, Z. Rosłaniec, U. Narkiewicz, M. Kwiatkowska and M. Maryniak, Ferromagnetic Resonance Study of Fe3O4 and Fe3C magnetic Nanoparticles Mixture Filling the PTMO Block PET Polymer, Reviews on Advanced Materials Science, 8(1) (2004) N. Guskos, E.A. Anagnostakis, V. Likodimos, T. Bodziony, J. Typek, M. Maryniak, U. Narkiewicz, I. Kucharewicz, S. Waplak Ferromagnetic resonance and ac conductivity of a polymer composite of Fe3O4 and Fe3C nanoparticles dispersed in a graphite matrix. J. Appl. Phys. 97, (2005) U. Narkiewicz, W. Arabczyk, W. Konicki,, A. Pattek-Jaczyk, Nucleation of the Fe 3 C in the process of the methane reaction with the nanocrystalline iron, J. Mater. Res. 20(2) (2005) U. Narkiewicz, W. Arabczyk, W. Konicki, Studies of the kinetics of the carbon deposit formation in the decomposition of methane on nanocrystalline iron, Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, 13 (2005) N. Guskos, J. Typek, M. Maryniak, U. Narkiewicz, W. Arabczyk, I. Kucharewicz, Temperature dependence of FMR spectrum of Fe 3 C magnetic agglomerates of, J. Phys.: Conference Series.(Second Conference on Microelectronics, Microsystems and Nanotechnology) 10 (2005) U. Narkiewicz, W. Arabczyk, I. Kucharewicz, M.J. Wozniak, H. Matysiak, and K.J. Kurzydlowski: Synthesis of Nanocarbon Materials by Carburization of Nanocrystalline Iron, in Chemistry of Nanomaterial Synthesis and Processing, edited by X. Peng, X. Feng, J. Liu, Z. Ren, and J.A. Voigt (Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 879E, Warrendale, PA, 2005), Z T. Bodziony, N. Guskos, Z. Rosłaniec, U. Narkiewicz, M. Kwiatkowska, M. Maryniak, Acta Phys. Pol. A 108(2) (2005) W. Arabczyk, U. Narkiewicz, On the cleaning of monocrystalline metallic samples from impurities, Appl. Surf. Sci., 252 (2005) Zainteresowania badawcze Technologia chemiczna, kataliza, fizykochemia powierzchni, nanomateriały

7 Kontakt Adres: ul. Pułaskiego 10, Szczecin Tel. : Fax: dr.in. Izabela Jasiska Publikacje naukowe i patenty 1. Arabczyk W., Konicki W., Narkiewicz U., Jasiska I., Applied Catalysis A: General, 2004, 266(2), Arabczyk W., Jasiska I., Lubkowski K., The surface structure of iron catalyst for ammonia synthesis, Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 2004, 83(2) Jasiska I., Lubkowski K., Arabczyk W., The surface structure of iron catalyst for ammonia synthesis, Przemysł Chemiczny, 2003, 82/3, Arabczyk W., Moszyski D., Jasiska I., On the reduction of iron catalyst for ammonia synthesis, Polish Journal of Chemical Technology, 2003, 45(4), Arabczyk W., Jasiska I., Moszyski D., Kaleczuk R.J., Influence of alkali metals on the surface area of the iron catalyst, Polish Journal of Chemical Technology, 2002, 4(4),1. 6. Jasiska I., Lubkowski K., Arabczyk W., The surface properties of iron catalyst for ammonia synthesis, Annals of the Polish Chemical Society, 2003, Arabczyk W., Jasiska I., Aktualny stan wiedzy o katalizatorze elazowym do syntezy amoniaku, artykuł przyjty do druku w Przemyle Chemicznym. 8. Jasiska I., Arabczyk W., Kinetic Studies of the Recrystallization Process of Iron Catalyst for Ammonia Synthesis, artykuł przyjty do druku w Chemical Papers. 9. Arabczyk W., Jasiska I., Katalizator elazowy do syntezy amoniaku i sposób otrzymywania katalizatora elazowego do syntezy amoniaku, zgłoszenie patentowe nr ewid. 13-S-03. Zainteresowania badawcze katalizator elazowy do syntezy amoniaku techniki temperaturowo programowane w badaniach katalizatorów Kontakt Adres Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inynierii rodowiska ul. Pułaskiego 10, Szczecin Telefon (091) Fax (091) dr in. Zofia Lendzion-Bielu Publikacje naukowe W czasopismach midzynarodowych 1. W. Morawski, Z. Lendzion-Bielu, K. Kałucki, R. J. Kaleczuk, A new preparation method of catalyst for ammonia synthesis, Applied Catalysis A: General 1997, 156, 1-9

8 2. W. Arabczyk, Z. Lendzion-Bielu, Method for determination of the chemical composition of phases of the iron catalyst precursor for ammonia synthesis, Applied Catalysis A: General 2001, 207, Z. Lendzion-Bielu, W. Arabczyk, M. Figurski The effect of the iron oxidation state degree on distribution of promotors in the fusedcatalyst precursors and their activity in the ammonia synthesis reaction, Applied Catalysis A, Genaral, 227 (2002) M. J. Figurski, W. Arabczyk, Z. Lendzion-Bielu, R. J. Kaleczuk, s. Lenart On the distribution of aluminium and magnesium oxides in wustite catalysts for ammonia synthesis, Applied Catalysis A: General 247 (2003) Figurski Michal J., Arabczyk Walerian, Lendzion-Bielu Zofia, Lenart Stanislaw, Investigation of manganese-doped iron ammonia synthesis catalysts, Applied Catalysis A: General 266, 2004, W czasopismach krajowych oraz materiałach konferencyjnych 1. Z. Lendzion-Bielu, W. Arabczyk, D. Szczuko, B. Bay, Nowe metody kontroli procesu wytopu katalizatorów stopowych, Prace Naukowe ITNiNM Politechniki Wrocławskiej, 48, (2000) 2. W. Morawski, J. Kapica Z. Lendzion-Bielu, R. J. Kaleczuk, R. Wójcik, Badanie adsorpcji Cu 2+ na wglu aktywnym WD-ekstra, Inynieria i Ochrona rodowiska, 3, (2000), , 3. J.Kapica, Z. Lendzion-Bielu, R. J. Kaleczuk, R, W. Morawski, Adsorption of copper from aqueous solution onto WD-ekstra activation carbon IV International Conference Water Supply and Water Quality, Kraków, September 11-13, K. Karakulski, Z. Lendzion-Bielu Oczyszczanie modelowych cieków w procesie nanofiltracji V Konferencja Technologie Bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyle chemicznym i rolnictwie, Łukcin J. Kapica, Z. Lendzion-Bielu, W. Morawski Badanie adsorpcji Cu 2+ i Pb 2+ na wglu aktywnym WD-ekstra, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 3, W. Arabczyk, Z. Lendzion-Bielu, Badanie zwilalnoci katalizatora elazowego Materiały XXXIV Ogólnopolskiego kolokwium katalitycznego, marzec Z. Lendzion Bielu, W. Arabczyk, Otrzymywanie i właciwoci nanokrystalicznych metali. Materiały z IV kongresu technologii Chemicznej, Łód 8-12 wrzesie 2003 r. Patenty W. Arabczyk, Z. Lendzion-Bielu, Sposób otrzymywania drobnokrystalicznych metali przejciowych, zwłaszcza elaza, miedzi, ołowiu i niklu oraz ich stopów - P W. Arabczyk, Z. Lendzion-Bielu, R. Wróbel Sposób otrzymywania nanomateriałów o okrelonych rozmiarach krystalitów. P kobaltu, Ekspertyzy naukowe Analizy chemiczne mazutu pod katem spalania go wraz z dodatkiem olei przepracowanych w kotłach energetycznych Elektrowni Dolna Odra -listopad 2001r.

9 Analizy chemiczne okrelajce zwizki niebezpieczne zawarte w przepracowanych olejach-pod katem moliwoci wykorzystania ich jako dodatku do mazutu i spalania ich w kotłach energetycznych Elektrowni Dolna Odra. - padziernik 2001 r. Uczestnictwo w projektach badawczych Kontakt Tel PB Nr 3 T09B Katalizatory elazowe o zmodyfikowanej powierzchni - główny wykonawca PB Nr 4 T09B Otrzymywanie nanokrystalicznych metali pierwiastków przejciowych i okrelenie ich właciwoci fizykochemicznych - kierownik projektu ( ) PB Nr 3 TO9C wykonawca projektu badawczego, Oczyszczanie cieków zasolonych metod destylacji membranow ( ) PB Nr 3 TO9B wykonawca projektu badawczego, Zagospodarowanie ubocznie wytwarzanego siarczanu sodu do nawozowego siarczanu potasu w procesie konwersji z chlorkiem potasu ( ) PB Nr 3 TO9B wykonawca projektu badawczego Magnetyczne materiały wglowe do sorpcji zwizków organicznych, ( ) Zainteresowania badawcze nanomateriały, kataliza heterogeniczna, dr in. Dariusz Moszyski Najwaniejsze publikacje 1. Arabczyk W., Narkiewicz U., and Moszyski D., Appl. Catal. A: General, 134, 331 (1996). 2. Arabczyk W., Narkiewicz U., and Moszyski D., Studies of the segregation of sulphur in iron on the real crystal structure, Aussois (France), Arabczyk W., Muessig H. J., Dbrowski J., Moszyski D., and Hinrich S., Appl. Surf. Sci., 135, 59 (1998). 4. Arabczyk W., Narkiewicz U., and Moszyski D., Langmuir, 15, 5785 (1999). 5. Arabczyk W., Narkiewicz U., and Moszyski D., Appl. Catal. A: General, 182, 379 (1999). 6. Arabczyk W., Moszyski D., and Narkiewicz U., Vacuum, 54, 3 (1999). 7. Arabczyk W., Kałucki K., Narkiewicz U., Moszyski D., and Morawski A. W., Stud. Surf. Sci. Catal., 130, 3113 (2000). 8. Grabke H. J., Moszyski D., Muller-Lorenz E. M., and Schneider A., Surf. Interf. Anal., 34, 369 (2002). 9. Moszyski D., Grabke H. J., and Schneider A., Surf. Interf. Anal., 34, 380 (2002). 10. Arabczyk W., Moszyski D., and Jasiska I., Pol. J. Chem. Tech., 4, 1 (2002). 11. Arabczyk W., Narkiewicz U., and Moszyski D., Colloids and Surfaces A, 207, 277 (2002). 12. Narkiewicz U., Moszyski D., Trybuchowicz A., and Arabczyk W., J. Electr. Spectr. Rel. Phenom., 128, 215 (2003). 13. Narkiewicz U., Moszyski D., and Brosławski M., Rev. Adv. Mater. Sci., 8, 37 (2004). 14. Arabczyk W., Zamłynny J., Moszyski D., and Kałucki K., Polish J. Chem., 79 (2005). 15. Zhou L., Guenther S., Moszyski D., and Imbihl R., J. Catal., 235, 359 (2005).

10 Adres kontaktowy dr in. Dariusz Moszyski Politechnika Szczeciska, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inynierii rodowiska ul. Pułaskiego 10, Szczecin tel fax Zainteresowania badawcze - kataliza heterogeniczna (synteza amoniaku) - zjawiska powierzchniowe (adsorpcja na powierzchni metali, korozja wysokotemperaturowa) dr in. Rafał Wróbel Spis publikacji i patentow 1. W. Arabczyk, R. Wróbel; Study of the kinetics of nitriding of the nanocrystalline iron using the TG and XRD methods, Solid State Phenomena, Vol. 94 (2003) pp , 2. W. Arabczyk, U. Narkiewicz, W. Konicki, R. Wróbel, B. Bay, R. Woniak; Zastosowanie metod termograwimetrycznych do badania reakcji w układzie ciało stałe-faza gazowa, Przemysł Chemiczny, 82/3 (2003) pp , 3. W. Arabczyk, R. Wróbel; Utilisation of XRD for the determination of the size distribution of nanocrystalline iron materials, Solid State Phenomena, Vol. 94 (2003) pp , 4. S. Baunack, A. Plotnikov, R. Wrobel, C. Vogt, K. Wetzig; "Characterisation of laser irradiated YNi2B2C surfaces by Auger electron spectroscopy" Analytical and Bioanalytical Chemistry 374 (2002), 4, , 5. W. Arabczyk, R. Wróbel, Study of the kinetics of reduction of the nanocrystalline iron nitrides, Annals of the Polish Chemical Society, Vol. 3 (3), (2003), , 6. U. Narkiewicz, W. Arabczyk, W. Konicki, R. Wróbel, I. Kucharewicz, M. Brosławski, Nanokrystaliczne materiały magnetyczne, Kompozyty (PAN), (2003), str W. Arabczyk, Z. Lendzion-Bielu, R. Wróbel, Sposób otrzymywania nanomateriałów o okrelonych rozmiarach krystalitów, wniosek patentowy, Nr. Ewid. Projektu 9-S-03, 8. W.Arabczyk, R.Wróbel, A new method of the determination of the crystallites size in the iron catalyst for ammonia synthesis. Europacat , Abstracts Book 1, 6-P W. Arabczyk, R. Wróbel, Mechanizm reakcji nanokrystalicznego elaza z amoniakiem, poster, XXXV OGÓLNOPOLSKIE KOLOKWIUM KATALITYCZNE w Krakowie, 2-4 kwietnia 2003 r. 10. W. Arabczyk, R. Wróbel, Adsorpcyjny obszar reakcji: nanokrystaliczne elazo + gaz ciało stałe, poster, XXXV OGÓLNOPOLSKIE KOLOKWIUM KATALITYCZNE w Krakowie, 2-4 kwietnia 2003 r. Kontakt Zainteresowania badawcze (tematyka) Dyfrakcja rentgenowska (XRD), Termograwimetria; Nanomateriały; Wyznaczanie rozkładu wielkoci ziaren w nanomateriałach; Nanokrystaliczne azotki, tlenki oraz wgliki elaza. Kinetyka azotowania nanokrystalicznych metali oraz kinetyka rozkładu amoniaku na nanomateriałach.

I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust.2 ustawy

I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust.2 ustawy 5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji

Bardziej szczegółowo

JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT. General information for years 2012 and 2013

JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT. General information for years 2012 and 2013 JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT General information for years 2012 and 2013 Contents Introduction 3 Research groups and laboratories

Bardziej szczegółowo

Professor Andrzej Krysztafkiewicz, Ph.D., D.Sc. (1947-2010)

Professor Andrzej Krysztafkiewicz, Ph.D., D.Sc. (1947-2010) Professor Andrzej Krysztafkiewicz, Ph.D., D.Sc. (1947-2010) 6 October 1947 31 January 2010 Professor Andrzej Krysztafkiewicz was born on the 6th of October 1947 in Gniezno. He studied at the Faculty of

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA ORGANICZNA W POLSKICH LABORATORIACH

ELEKTRONIKA ORGANICZNA W POLSKICH LABORATORIACH ELEKTRONIKA ORGANICZNA W POLSKICH LABORATORIACH Jacek Ulański Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Molekularnej jacek.ulanski@p.lodz.pl II Warsztaty Organicznej Drukowanej i Elastycznej Elektroniki FlexNet

Bardziej szczegółowo

JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT. General information for years 2010 and 2011

JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT. General information for years 2010 and 2011 JERZY HABER INSTITUTE OF CATALYSIS AND SURFACE CHEMISTRY POLISH ACADEMY OF SCIENCES RESEARCH REPORT General information for years 2010 and 2011 1 CONTENTS Introduction 3 Research groups and laboratories

Bardziej szczegółowo

DOROBEK NAUKOWY (1978-2012)

DOROBEK NAUKOWY (1978-2012) 20.02.2012 Prof. dr hab. Jan SZMIDT DOROBEK NAUKOWY (1978-2012) SPIS TREŚCI: A. MONOGRAFIE, ROZPRAWY, KSIĄŻKI, SKRYPTY, PRESKRYPTY... A1. Monografie, rozprawy... A2. Wydawnictwa książkowe... A3. Skrypty,

Bardziej szczegółowo

Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne

Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne PoWieFoNa2013 Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne 25-28 czerwca 2013 Pomorsko-Wielkopolskie Forum Nanotechnologiczne www.po-wie-fo-na.pl Organizatorzy Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej,

Bardziej szczegółowo

dr Andrzej Łapiński Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk Zakład Kryształów Molekularnych ul. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań

dr Andrzej Łapiński Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk Zakład Kryształów Molekularnych ul. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań dr Andrzej Łapiński Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk Zakład Kryształów Molekularnych ul. moluchowskiego 17, 60-179 Poznań Rozprawa habilitacyjna: TRUKTURA WIBRACYJNA ORAZ ELEKTRONOWA,

Bardziej szczegółowo

AGH University of Science and Technology Faculty of Physics and Applied Computer Science

AGH University of Science and Technology Faculty of Physics and Applied Computer Science AGH University of Science and Technology Faculty of Physics and Applied Computer Science Annual Report 2010 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH

Autoreferat. dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH Autoreferat dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Bardziej szczegółowo

Lista komunikatów i referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych

Lista komunikatów i referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych Prof. dr hab. A. Jabłoński Instytut Chemii Fizycznej PAN Lista komunikatów i referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych 1. A. Jabłoński, Segregacja stopów badana metodą spektroskopii Augera,

Bardziej szczegółowo

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ChemSession f 10 VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików Streszczenia Warszawa, 14 maja 2010 Druk wykonano z materiałów dostarczonych przez

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji naukowych Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN za rok 2012

Wykaz publikacji naukowych Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN za rok 2012 Wykaz publikacji naukowych Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN za rok 0. Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej Instytutu Informacji Naukowej. Lp. Nazwa czasopisma Tytuł Autor

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 SPIS TREŚCI nr 1 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 2 Od redakcji Komentarze 5 Trzecia rewolucja przemysłowa / Ludwik Bednarz 10 Regulacje prawne dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI 2008 rok

WYKAZ PUBLIKACJI 2008 rok WYKAZ PUBLIKACJI 2008 rok CZASOPISMA KRAJOWE L.p. Autor Dane o publikacji BIAŁOBRZESKI ANDRZEJ SONIC TESTING IN ASSESSMENT OF CASTING QUALITY. 2. HARATYM ROMAN ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING. KATOWICE-GLIWICE;

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH INSTYTUT MECHANIKI ŚRODOWISKA I INFORMATYKI STOSOWANEJ Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH wykonanych w r. 2006 Bydgoszcz SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Właściwości adsorpcyjne mezoporowatych węgli z nanocząstkami dwutlenku tytanu otrzymanych w obecności kopolimerów blokowych

Właściwości adsorpcyjne mezoporowatych węgli z nanocząstkami dwutlenku tytanu otrzymanych w obecności kopolimerów blokowych OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 32 2010 Nr 4 Jerzy Choma, Katarzyna Jedynak, Joanna Górka, Mietek Jaroniec Właściwości adsorpcyjne mezoporowatych węgli z nanocząstkami dwutlenku tytanu otrzymanych w obecności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ INSTYTUTU W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ INSTYTUTU W ROKU 2014 INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI im. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ INSTYTUTU W ROKU 2014 Kraków, luty 2015 SPIS TREŚCI Charakterystyka i kierunki

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ styczeń 2013 ROK LXIX Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część II. Zastosowania spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006 Redakcja: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski dr inż. Małgorzata Napieralska dr inż. Grzegorz Jabłoński mgr Iwona Mączkowska mgr inż. Piotr J. Podsiadły by DMCS, Łódź 2006 All rights reserved. Żadna

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia techniki plazmowej i laserowej. Problems of plasma and laser engineering

Zagadnienia techniki plazmowej i laserowej. Problems of plasma and laser engineering O3 Zagadnienia techniki plazmowej i laserowej Problems of plasma and laser engineering 102 O3 Zagad. techniki plazmowej... Probl. of plasma & laser... Jerzy Mizeraczyk 113 W ramach działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ

MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ W dniu 31 sierpnia 2007 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Publikacje zwarte (książki, podręczniki akademickie, podręczniki inne, skrypty itp.):

Publikacje zwarte (książki, podręczniki akademickie, podręczniki inne, skrypty itp.): Publikacje zwarte (książki, podręczniki akademickie, podręczniki inne, skrypty itp.): 1. Tendencje rozwojowe metalowych materiałów kompozytowych w budowie samochodu. J. Sobczak, A. Wojciechowski. s. 26-29.

Bardziej szczegółowo

Complete list of publications - Janusz W. Sobczak

Complete list of publications - Janusz W. Sobczak Complete list of publications - Janusz W. Sobczak 1. Semikolenov V.A., Mikhailova D.Kh., Sobczak J.W., Likholobov V.A., and Yermakov Yu.I. Effect of dentate number of anchored phosphine ligands on the

Bardziej szczegółowo

godz. 13 30 Wyjazd Uczestników Konferencji

godz. 13 30 Wyjazd Uczestników Konferencji Adres do korespondencji 8 Konferencja Naukowa Inżynieria Powierzchni 2011 Surface Engineering 2011 PROGRAM KONFERENCJI Częstochowa / Wisła Jawornik Hotel Stok 20 23 września 2011 8 Konferencja Naukowa

Bardziej szczegółowo

Profesor Jan Stankowski SPIS PUBLIKACJI 1957-2009

Profesor Jan Stankowski SPIS PUBLIKACJI 1957-2009 Profesor Jan Stankowski SPIS PUBLIKACJI 1957-2009 1. J. Stankowski Wpływ pola elektrycznego na temperaturę Curie w soli Seignette a Spr. Wrocł. Tow. Nauk., 12, 63 (1957) 2. J. Stankowski Nonlinear Effects

Bardziej szczegółowo

Nanotechnologia nanomateriały, nanocząstki i wielofunkcyjne nanostruktury typu rdzeń/powłoka

Nanotechnologia nanomateriały, nanocząstki i wielofunkcyjne nanostruktury typu rdzeń/powłoka Nanotechnologia nanomateriały, nanocząstki i wielofunkcyjne nanostruktury typu rdzeń/powłoka Marcin Runowski* Wydział Chemii, Zakład Ziem Rzadkich, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Prosimy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Laboratorium Nanostruktur w 2013 roku

Prezentacja Laboratorium Nanostruktur w 2013 roku Prezentacja Laboratorium Nanostruktur w 2013 roku prof. dr hab. Witold Łojkowski Kierownik Laboratorium 23.01.2014 1 Strategiczny kierunek laboratorium Nano- struktury: budowanie aktywnych struktur z nanocząstek

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW. Poznań, 4-5 kwietnia 2013 r.

NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW. Poznań, 4-5 kwietnia 2013 r. Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Chemii Analitycznej PAN ZAPRASZAJĄ NA KONWERSATORIUM XXII POZNAŃSKIE KONWERSATORIUM ANALITYCZNE z c y k l u NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo