Zakład Nowych Materiałów i Analizy Technicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Nowych Materiałów i Analizy Technicznej"

Transkrypt

1 1. Kierownictwo i skład osobowy Zakład Nowych Materiałów i Analizy Technicznej Kierownik: prof. dr hab.in. Walerian Arabczyk pracownicy naukowo-dydaktyczni dr hab.in. Urszula Narkiewicz, prof. nadzw. PS dr.in. Izabela Jasiska dr in. Zofia Lendzion-Bielu dr in. Dariusz Moszyski dr in. Rafał Wróbel pracownicy naukowo-techniczni: mgr in. Romuald Woniak, spec.chem. Marek Pietrzak, st. techn. Grayna Tymosz-Nalewajska, st. techn. doktoranci: mgr in. Iwona Pełech mgr in. Ewa Dbrowa mgr in. Marcin Podsiadły mgr in. Izabela Moszyska mgr in. Roman Jdrzejewski mgr in. Monika Piórkowska mgr in. Rafał Pelka 2. Kierunki bada (oferta badawcza) Kataliza, preparatyka katalizatorów, procesy katalityczne, dezaktywacja i regeneracja katalizatorów, Badanie zjawisk zachodzcych na powierzchni ciał stałych Synteza i charakterystyka materiałów nanokrystalicznych Reakcje gaz ciało stałe (nanomateriały) 3. Oferta produktów i usług a) produkty: Katalizatory do syntezy amoniaku oraz Katalizatory do uwodorniania zwizków organicznych (wdroone do produkcji w ZA Tarnów) Nowa technologia otrzymywania preredukowanego katalizatora do syntezy amoniaku Technologia otrzymywania nowego składnika magnetycznego do tonerów (kserografia, druk laserowy) b) usługi: Fizykochemiczna charakterystyka ciał stałych i ich powierzchni (skład chemiczny, skład fazowy, struktura materiałów porowatych) 4. Aktualnie realizowane prace badawcze a) Aktualnie realizowane projekty badawcze: 1. Stopowe i preredukowane katalizatory elazowe promotowane zwizkami litu i potasu do syntezy amoniaku 3T09 B10726, , kierownik projektu prof. dr hab.in. Walerian Arabczyk 2. Otrzymywanie nanokrystalicznego elaza, kobaltu i niklu w matrycy wglowej 3T09 B10626, , kierownik projektu dr hab.in. Urszula Narkiewicz, prof. nadzw. PS 3. Azotkowe katalizatory molibdenu i kobaltu do syntezy amoniaku, 3T09 B03628, , kierownik projektu dr in. Dariusz Moszyski b) Projekt europejski Multiprotect w ramach FP6 (podwykonawca w projekcie koordynowanym przez dr in. Ann Biedunkiewicz, Wydział Mechaniczny PS)

2 c) Badania realizowane w ramach działalnoci statutowej i bada własnych. Otrzymywanie nanokrystalicznych metali i ich zwizków (Fe, Co, Ni, Fe-C, Fe -N, Fe-O oraz kompozytów tych substancji z wglem) Synteza nanokrystalicznych form wgla (nanowłókna, nanorurki, nanografit) Charakterystyka w/w materiałów Otrzymywanie kompozytów nieorganicznych do smarów 5. Potencjał aparaturowy Instalacja do testowania katalizatorów pod zwikszonym cinieniem (do 15 MPa) Instalacja do wytopu katalizatorów stopowych metod oporowo-łukow Zestaw do badania reakcji temperaturowo programowanych PEAK-2 Spektrometr elektronowy CAMECA (AES, XPS) Spektrometr elektronowy (AES, LEED) Skaningowy mikroskop elektronowy Zeiss LEO AES-ICP (Yvon-Jobin) Reaktory róniczkowe z pomiarem termograwimetrycznym 6. Pracownicy naukowi zakładu prof. dr hab.in. Walerian Arabczyk Działalno organizacyjna: Udział w komitetach organizacyjnych konferencji organizowanych przez Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inynierii rodowiska: a. I Kongres Technologii Chemicznej Techem 1, Szczecin 1994, b. IV Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyle Chemicznym i Rolnictwie, Łukcin 1998, c. V Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyle Chemicznym i Rolnictwie, Łukcin d. VI Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyle Chemicznym i Rolnictwie, Łukcin Główny organizator sympozjum Metal based nanomaterials, thin films and surface structures w ramach EMRS (European Materials Research Society) Fall Meeting 04, Warszawa, 6-10 wrzenia Główny organizator Niemiecko-Polskiego Semianrium Doktoranckiego od 2000 r. Najwaniejsze midzynarodowe i krajowe wyrónienia wynikajce z prowadzenia bada naukowych, 1. Nagroda Technische Universität Dresden, II stopnia, Drezno Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, II stopnia zespołowa, Warszawa Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, II stopnia indywidualna, Warszawa Nagroda Ministra Edukacji Narodowej zespołowa za osignicia naukowe Warszawa Nagroda Ministra Edukacji Narodowej zespołowa za osignicia naukowe Warszawa 1997

3 6. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej zespołowa za osignicia naukowe Warszawa Nagroda Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki Zachodniopomorski Nobel 2002 w dziedzinie Nauki techniczne, Szczecin Nagroda Naukowa Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin Nagrody JM Rektora PS wielokrotnie Dowiadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granic (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu). NRD Technische Universität Dresden sta (40 m-cy) NRD Technische Universität Dresden sta (6 m-cy) NRD Technische Universität Dresden sta (28 m-cy) NRD Technische Universität Dresden zatrudnienie na stanowisku docenta (1,5 m-ca) 1988 Niemcy Technische Universität Erlangen Gastprofessor (3 mce) 1992 Niemcy Institut für Halbleiterphysik Gastprofessor (2 x 3 m-ce) 1994 i 95 Niemcy Technische Universität Berlin Gastprofessor (1 m-c) 1999 Niemcy Institut für Festkorper-und Worksdaffforszchung Gastprofessor 2005 Publikacje naukowe i patenty (wybrane z ostatnich lat) pełny wykaz pod adresem: 1. Z. Lendzion-Bielu, W. Arabczyk, Method for determination of the chemical composition of phases of the iron catalyst precursor for ammonia synthesis, Applied Catalysis A: General 2001, 207, Z. Lendzion-Bielu, W. Arabczyk, M. Figurski, The effect of the iron oxidation degree on distribution of promotors in the fused catalyst precursors and their activity in the ammonia synthesis reaction, Applied Catalysis A: General 2002, 227, W. Arabczyk, U. Narkiewicz, A new method for in situ determination of number of active sites in iron catalyst for ammonia synthesis and decomposition, Applied Surface Science 2002, 7861, U. Narkiewicz, D. Moszyski, A. Trybuchowicz, W. Arabczyk, Electron-induced ammonia adsorption on iron, Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 2003, 128, M. Figurski, W. Arabczyk, Z. Lendzion-Bielu, R.J. Kaleczuk, On the distribution of aluminium and magnesium oxides in wustite catalysts for ammonia synthesis,, Applied Catalysis A: General 2003, 247, W. Arabczyk, R. Wróbel,,Utilisation of XRD for the determination of the size distribution of nanocrystalline iron materials, Solid State Phenomena (2003) 94, W.Arabczyk, I.Jasiska, K.Lubkowski, The surface structure of iron catalyst for ammonia synthesis, Reaction Kinetics and Catalysis Letters 2004, 83(2) W.Arabczyk, W.Konicki, U.Narkiewicz, I.Jasiska, K.Kałucki, Kinetics of the iron carbide formation in the reaction of methane with nanocrystalline iron catalyst, Applied Catalysis A: General 266(2004) M.J.Figurski, W.Arabczyk, Z.Lendzion-Bielu, S.Lenart, Investigation of manganese-doped iron ammonia synthesis catalysts, Applied Catalysis A: General 266 (2004) 11-20

4 Zainteresowania badawcze Technologia chemiczna, kataliza, fizykochemia powierzchni, nanomateriały Kontakt Adres: ul. Pułaskiego 10, Szczecin Tel. : Fax: dr hab.in. Urszula Narkiewicz, prof. nadzw. PS Stae naukowe: 1989 r. - 8 miesicy, sta naukowy po doktoracie, Laboratoire Maurice Letort, CNRS (Pastwowe Centrum Bada Naukowych), Nancy, Francja 1994 r. - 4 miesice - sta naukowy w Laboratorium Katalizy Heterogenicznej Uniwersytetu I w Nancy, Francja 1996 r. 1 miesic, sta naukowy na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-La-Neuve, Belgia tygodnie, szkolenie z zakresu akredytacji i certyfikacji systemów zarzdzania jakoci w centum CEWAC w Liège, Belgia Nagrody i wyrónienia: (za działalno naukow) 1) nagroda MEN zespołowa II stopnia 2) nagroda MEN zespołowa II stopnia 3) nagroda Rektora PS zespołowa II stopnia 4) nagroda Rektora PS indywidualna II stopnia 5) nagroda Rektora PS zespołowa IIstopnia 6) nagroda Rektora PS zespołowa I stopnia 7) nagroda zespołowa MEN 8) nagroda Rektora PS, indywidualna 9) nagroda Rektora PS I indywidualna I stopnia 10) nagroda Rektora PS indywidualna II stopnia Projekty badawcze finansowane przez KBN : Kierownik grantu : Badanie procesu dezaktywacji katalizatora syntezy amoniaku i moliwoci jego regeneracji w jednostce syntezy, Grant KBN nr 3 P , ; Kierownik grantu : Badanie procesu synergicznego oddziaływania trucizn na właciwoci katalizatora elazowego do syntezy amoniaku, Grant KBN nr 3 T09 B , ; Kierownik grantu : Magnetyczne materiały wglowe do sorpcji zwizków organicznycy, Grant KBN nr 3 T , ; Kierownik grantu : Otrzymywanie nanokrystalicznego elaza, kobaltu i niklu w matrycy wglowej, 3 T , ; Działalno organizacyjna: Skarbnik Szczeciskiego Oddziału PTChem Członek ogólnopolskiego Zarzdu Polskiego Towarzystwa Bada Materiałowych Udział w komitetach organizacyjnych konferencji organizowanych przez Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inynierii rodowiska: o I Kongres Technologii Chemicznej Techem 1, Szczecin 1994,

5 o IV Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyle Chemicznym i Rolnictwie, Łukcin 1998, o V Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyle Chemicznym i Rolnictwie, Łukcin o VI Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyle Chemicznym i Rolnictwie, Łukcin Udział w komitetach organizacyjnych Workshop on Functional Materials (FMA): o Ateny Santorini wrzenia 2004 o Ateny Andros, wrzenia 2005 Główny organizator sympozjum Metal based nanomaterials, thin films and surface structures w ramach EMRS (European Materials Research Society) Fall Meeting 04, Warszawa, 6-10 wrzenia Udział w organizowaniu Joint Workshop of Symposia G and I w ramach EMRS Fall Meeting 04, Warszawa, 6-10 wrzenia Główny organizator sympozjum Nanomaterials in catalysis w ramach EMRS Fall Meeting 06 Warszawa, 4-8 wrzenia Udział w organizowaniu sympozjum Nanostructured Composite Films :Synthesis, Characterization, Properties and Applications w ramach EMRS Fall Meeting 06 Warszawa, 4-8 wrzenia Publikacje naukowe i patenty (pełny wykaz pod adresem: 1. W. Arabczyk, U. Narkiewicz, Surface segregation and wetting, in Chemical products in agriculture and environment, Eds. H. Górecki, Z. Dobrzaski, Series editor : A. Pawełczyk, CZECH-POL TRADE, Prague - Brussels - Stockholm, 2002, pp U. Narkiewicz, W. Arabczyk, How to create a positive image of a chemical factory in Chemical products in agriculture and environment, Eds. H. Górecki, Z. Dobrzaski, Series editor : A. Pawełczyk, CZECH-POL TRADE, Prague - Brussels - Stockholm, 2002, pp W. Arabczyk, U. Narkiewicz, A new method for in situ determination of number of active sites in iron catalysts for ammonia synthesis and decomposition, Appl. Surf. Sci. 196 (2002) W. Arabczyk, U. Narkiewicz, D. Moszyski, The surface analysis method bridging the pressure gap, Colloids and Surfaces, A : Physicochemical and Engineering Aspects, 208 (2002) W. Arabczyk, U. Narkiewicz, W. Konicki, B.Grzmil, Studies of the Kinetics of CH 4 Decomposition to Fe 3 C on the Promoted Iron Catalysts, Polish J. Chem.Tech., 4(3) (2002) U. Narkiewicz, W. Arabczyk, D. Moszyski, A. Trybuchowicz, Adsorption of ammonia on iron surface, J.Electr. Spectr. Relat. Phenom., 128 (2-3) (2003) W. Arabczyk, U. Narkiewicz, W. Konicki, R.Wróbel, B. Bay, R. Woniak, Zastosowanie metod termograwimetrycznych do badania reakcji w układzie ciało stałe faza gazowa, Przem. Chem. 82/3 (2003) W. Arabczyk, W. Konicki, U. Narkiewicz, Preparation of Nanocrystalline Iron Carbide by Reaction of Iron with Methane, Solid State Phenomena, 94 (Interfacial Effects and Novel Properties of Nanomaterials) (2003) W. Arabczyk, W. Konicki, U. Narkiewicz, The size distribution of iron nanoparticles determined through the carburisation process, Solid State Phenomena, 94 (Interfacial Effects and Novel Properties of Nanomaterials) (2003) U. Narkiewicz, W. Arabczyk, W. Konicki, R. Wróbel, I. Kucharewicz, M. Brosławski Nanokrystaliczne materiały magnetyczne (Nanocrystalline magnetic materials ) Kompozyty (PAN) 2003, str W. Arabczyk, U. Narkiewicz, J.Ziebro, W. Konicki, Sposób otrzymywania nanokrystalicznego wglika elaza Fe3C, Patent P (2003).

6 12. U. Narkiewicz, W. Arabczyk, T. Bodziony, J.Subocz, J. Majszczyk, Nanocrystallline ironcarbon fillers for polymers, Solid State Phenomena (Functional Nanomaterials for Optoelectronics and other Applications), Trans. Tech. Publ. (2004), N. Guskos, E. A. Anagnostakis, G. Gasiorek, J. Typek, T. Bodziony, U. Narkiewicz, W. Arabczyk, and W. Konicki, Magnetic Resonance Study of α-fe and Fe 3 C Nanoparticle Agglomerates in a Nonmagnetic Matrix, Molecular Physics Reports, Vol. 39 (2004), U. Narkiewicz, N. Guskos, W. Arabczyk, J. Typek, T. Bodziony, W. Konicki, G. Gsiorek, I Kucharewicz, A. Anagnostakis, XRD, TEM and magnetic resonance studies of iron carbide nanoparticle agglomerates in a carbon matrix, Carbon, 42 (2004) W. Arabczyk, W. Konicki, U. Narkiewicz, I. Jasiska, K. Kałucki, Kinetics of the Fe 3 C formation in the reaction of methane with nanocrystalline iron catalyst, Appl. Catal. A: General, 266(2) (2004), U. Narkiewicz, W. Arabczyk, W. Konicki, I. Kucharewicz,, Kinetics of carbon deposit formation from decomposition of methane on nanocrystalline iron surface, Reviews on Advanced Materials Science, 8(1) (2004) U. Narkiewicz, I. Kucharewicz, A. Pattek-Janczyk, W. Arabczyk, Studies of the initial stage of carburisation of nanocrystalline iron with methane, Reviews on Advanced Materials Science, 8(1) (2004) U. Narkiewicz, D. Moszyski, M. Brosławski, Surface diffusion of potassium from iron catalyst, Reviews on Advanced Materials Science, 8(1) (2004) N. Guskos, J. Typek, U. Narkiewicz, M. Maryniak, K. Aidinis, Temperature dependence of the FMR Spectrum of Magnetic Nanoparticles Agglomerates in a Nonmagnetic Matrix, Reviews on Advanced Materials Science, 8(1) (2004) T. Bodziony, N. Guskos, J. Typek, Z. Rosłaniec, U. Narkiewicz, M. Kwiatkowska and M. Maryniak, Ferromagnetic Resonance Study of Fe3O4 and Fe3C magnetic Nanoparticles Mixture Filling the PTMO Block PET Polymer, Reviews on Advanced Materials Science, 8(1) (2004) N. Guskos, E.A. Anagnostakis, V. Likodimos, T. Bodziony, J. Typek, M. Maryniak, U. Narkiewicz, I. Kucharewicz, S. Waplak Ferromagnetic resonance and ac conductivity of a polymer composite of Fe3O4 and Fe3C nanoparticles dispersed in a graphite matrix. J. Appl. Phys. 97, (2005) U. Narkiewicz, W. Arabczyk, W. Konicki,, A. Pattek-Jaczyk, Nucleation of the Fe 3 C in the process of the methane reaction with the nanocrystalline iron, J. Mater. Res. 20(2) (2005) U. Narkiewicz, W. Arabczyk, W. Konicki, Studies of the kinetics of the carbon deposit formation in the decomposition of methane on nanocrystalline iron, Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, 13 (2005) N. Guskos, J. Typek, M. Maryniak, U. Narkiewicz, W. Arabczyk, I. Kucharewicz, Temperature dependence of FMR spectrum of Fe 3 C magnetic agglomerates of, J. Phys.: Conference Series.(Second Conference on Microelectronics, Microsystems and Nanotechnology) 10 (2005) U. Narkiewicz, W. Arabczyk, I. Kucharewicz, M.J. Wozniak, H. Matysiak, and K.J. Kurzydlowski: Synthesis of Nanocarbon Materials by Carburization of Nanocrystalline Iron, in Chemistry of Nanomaterial Synthesis and Processing, edited by X. Peng, X. Feng, J. Liu, Z. Ren, and J.A. Voigt (Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 879E, Warrendale, PA, 2005), Z T. Bodziony, N. Guskos, Z. Rosłaniec, U. Narkiewicz, M. Kwiatkowska, M. Maryniak, Acta Phys. Pol. A 108(2) (2005) W. Arabczyk, U. Narkiewicz, On the cleaning of monocrystalline metallic samples from impurities, Appl. Surf. Sci., 252 (2005) Zainteresowania badawcze Technologia chemiczna, kataliza, fizykochemia powierzchni, nanomateriały

7 Kontakt Adres: ul. Pułaskiego 10, Szczecin Tel. : Fax: dr.in. Izabela Jasiska Publikacje naukowe i patenty 1. Arabczyk W., Konicki W., Narkiewicz U., Jasiska I., Applied Catalysis A: General, 2004, 266(2), Arabczyk W., Jasiska I., Lubkowski K., The surface structure of iron catalyst for ammonia synthesis, Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 2004, 83(2) Jasiska I., Lubkowski K., Arabczyk W., The surface structure of iron catalyst for ammonia synthesis, Przemysł Chemiczny, 2003, 82/3, Arabczyk W., Moszyski D., Jasiska I., On the reduction of iron catalyst for ammonia synthesis, Polish Journal of Chemical Technology, 2003, 45(4), Arabczyk W., Jasiska I., Moszyski D., Kaleczuk R.J., Influence of alkali metals on the surface area of the iron catalyst, Polish Journal of Chemical Technology, 2002, 4(4),1. 6. Jasiska I., Lubkowski K., Arabczyk W., The surface properties of iron catalyst for ammonia synthesis, Annals of the Polish Chemical Society, 2003, Arabczyk W., Jasiska I., Aktualny stan wiedzy o katalizatorze elazowym do syntezy amoniaku, artykuł przyjty do druku w Przemyle Chemicznym. 8. Jasiska I., Arabczyk W., Kinetic Studies of the Recrystallization Process of Iron Catalyst for Ammonia Synthesis, artykuł przyjty do druku w Chemical Papers. 9. Arabczyk W., Jasiska I., Katalizator elazowy do syntezy amoniaku i sposób otrzymywania katalizatora elazowego do syntezy amoniaku, zgłoszenie patentowe nr ewid. 13-S-03. Zainteresowania badawcze katalizator elazowy do syntezy amoniaku techniki temperaturowo programowane w badaniach katalizatorów Kontakt Adres Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inynierii rodowiska ul. Pułaskiego 10, Szczecin Telefon (091) Fax (091) dr in. Zofia Lendzion-Bielu Publikacje naukowe W czasopismach midzynarodowych 1. W. Morawski, Z. Lendzion-Bielu, K. Kałucki, R. J. Kaleczuk, A new preparation method of catalyst for ammonia synthesis, Applied Catalysis A: General 1997, 156, 1-9

8 2. W. Arabczyk, Z. Lendzion-Bielu, Method for determination of the chemical composition of phases of the iron catalyst precursor for ammonia synthesis, Applied Catalysis A: General 2001, 207, Z. Lendzion-Bielu, W. Arabczyk, M. Figurski The effect of the iron oxidation state degree on distribution of promotors in the fusedcatalyst precursors and their activity in the ammonia synthesis reaction, Applied Catalysis A, Genaral, 227 (2002) M. J. Figurski, W. Arabczyk, Z. Lendzion-Bielu, R. J. Kaleczuk, s. Lenart On the distribution of aluminium and magnesium oxides in wustite catalysts for ammonia synthesis, Applied Catalysis A: General 247 (2003) Figurski Michal J., Arabczyk Walerian, Lendzion-Bielu Zofia, Lenart Stanislaw, Investigation of manganese-doped iron ammonia synthesis catalysts, Applied Catalysis A: General 266, 2004, W czasopismach krajowych oraz materiałach konferencyjnych 1. Z. Lendzion-Bielu, W. Arabczyk, D. Szczuko, B. Bay, Nowe metody kontroli procesu wytopu katalizatorów stopowych, Prace Naukowe ITNiNM Politechniki Wrocławskiej, 48, (2000) 2. W. Morawski, J. Kapica Z. Lendzion-Bielu, R. J. Kaleczuk, R. Wójcik, Badanie adsorpcji Cu 2+ na wglu aktywnym WD-ekstra, Inynieria i Ochrona rodowiska, 3, (2000), , 3. J.Kapica, Z. Lendzion-Bielu, R. J. Kaleczuk, R, W. Morawski, Adsorption of copper from aqueous solution onto WD-ekstra activation carbon IV International Conference Water Supply and Water Quality, Kraków, September 11-13, K. Karakulski, Z. Lendzion-Bielu Oczyszczanie modelowych cieków w procesie nanofiltracji V Konferencja Technologie Bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyle chemicznym i rolnictwie, Łukcin J. Kapica, Z. Lendzion-Bielu, W. Morawski Badanie adsorpcji Cu 2+ i Pb 2+ na wglu aktywnym WD-ekstra, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 3, W. Arabczyk, Z. Lendzion-Bielu, Badanie zwilalnoci katalizatora elazowego Materiały XXXIV Ogólnopolskiego kolokwium katalitycznego, marzec Z. Lendzion Bielu, W. Arabczyk, Otrzymywanie i właciwoci nanokrystalicznych metali. Materiały z IV kongresu technologii Chemicznej, Łód 8-12 wrzesie 2003 r. Patenty W. Arabczyk, Z. Lendzion-Bielu, Sposób otrzymywania drobnokrystalicznych metali przejciowych, zwłaszcza elaza, miedzi, ołowiu i niklu oraz ich stopów - P W. Arabczyk, Z. Lendzion-Bielu, R. Wróbel Sposób otrzymywania nanomateriałów o okrelonych rozmiarach krystalitów. P kobaltu, Ekspertyzy naukowe Analizy chemiczne mazutu pod katem spalania go wraz z dodatkiem olei przepracowanych w kotłach energetycznych Elektrowni Dolna Odra -listopad 2001r.

9 Analizy chemiczne okrelajce zwizki niebezpieczne zawarte w przepracowanych olejach-pod katem moliwoci wykorzystania ich jako dodatku do mazutu i spalania ich w kotłach energetycznych Elektrowni Dolna Odra. - padziernik 2001 r. Uczestnictwo w projektach badawczych Kontakt Tel PB Nr 3 T09B Katalizatory elazowe o zmodyfikowanej powierzchni - główny wykonawca PB Nr 4 T09B Otrzymywanie nanokrystalicznych metali pierwiastków przejciowych i okrelenie ich właciwoci fizykochemicznych - kierownik projektu ( ) PB Nr 3 TO9C wykonawca projektu badawczego, Oczyszczanie cieków zasolonych metod destylacji membranow ( ) PB Nr 3 TO9B wykonawca projektu badawczego, Zagospodarowanie ubocznie wytwarzanego siarczanu sodu do nawozowego siarczanu potasu w procesie konwersji z chlorkiem potasu ( ) PB Nr 3 TO9B wykonawca projektu badawczego Magnetyczne materiały wglowe do sorpcji zwizków organicznych, ( ) Zainteresowania badawcze nanomateriały, kataliza heterogeniczna, dr in. Dariusz Moszyski Najwaniejsze publikacje 1. Arabczyk W., Narkiewicz U., and Moszyski D., Appl. Catal. A: General, 134, 331 (1996). 2. Arabczyk W., Narkiewicz U., and Moszyski D., Studies of the segregation of sulphur in iron on the real crystal structure, Aussois (France), Arabczyk W., Muessig H. J., Dbrowski J., Moszyski D., and Hinrich S., Appl. Surf. Sci., 135, 59 (1998). 4. Arabczyk W., Narkiewicz U., and Moszyski D., Langmuir, 15, 5785 (1999). 5. Arabczyk W., Narkiewicz U., and Moszyski D., Appl. Catal. A: General, 182, 379 (1999). 6. Arabczyk W., Moszyski D., and Narkiewicz U., Vacuum, 54, 3 (1999). 7. Arabczyk W., Kałucki K., Narkiewicz U., Moszyski D., and Morawski A. W., Stud. Surf. Sci. Catal., 130, 3113 (2000). 8. Grabke H. J., Moszyski D., Muller-Lorenz E. M., and Schneider A., Surf. Interf. Anal., 34, 369 (2002). 9. Moszyski D., Grabke H. J., and Schneider A., Surf. Interf. Anal., 34, 380 (2002). 10. Arabczyk W., Moszyski D., and Jasiska I., Pol. J. Chem. Tech., 4, 1 (2002). 11. Arabczyk W., Narkiewicz U., and Moszyski D., Colloids and Surfaces A, 207, 277 (2002). 12. Narkiewicz U., Moszyski D., Trybuchowicz A., and Arabczyk W., J. Electr. Spectr. Rel. Phenom., 128, 215 (2003). 13. Narkiewicz U., Moszyski D., and Brosławski M., Rev. Adv. Mater. Sci., 8, 37 (2004). 14. Arabczyk W., Zamłynny J., Moszyski D., and Kałucki K., Polish J. Chem., 79 (2005). 15. Zhou L., Guenther S., Moszyski D., and Imbihl R., J. Catal., 235, 359 (2005).

10 Adres kontaktowy dr in. Dariusz Moszyski Politechnika Szczeciska, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inynierii rodowiska ul. Pułaskiego 10, Szczecin tel fax Zainteresowania badawcze - kataliza heterogeniczna (synteza amoniaku) - zjawiska powierzchniowe (adsorpcja na powierzchni metali, korozja wysokotemperaturowa) dr in. Rafał Wróbel Spis publikacji i patentow 1. W. Arabczyk, R. Wróbel; Study of the kinetics of nitriding of the nanocrystalline iron using the TG and XRD methods, Solid State Phenomena, Vol. 94 (2003) pp , 2. W. Arabczyk, U. Narkiewicz, W. Konicki, R. Wróbel, B. Bay, R. Woniak; Zastosowanie metod termograwimetrycznych do badania reakcji w układzie ciało stałe-faza gazowa, Przemysł Chemiczny, 82/3 (2003) pp , 3. W. Arabczyk, R. Wróbel; Utilisation of XRD for the determination of the size distribution of nanocrystalline iron materials, Solid State Phenomena, Vol. 94 (2003) pp , 4. S. Baunack, A. Plotnikov, R. Wrobel, C. Vogt, K. Wetzig; "Characterisation of laser irradiated YNi2B2C surfaces by Auger electron spectroscopy" Analytical and Bioanalytical Chemistry 374 (2002), 4, , 5. W. Arabczyk, R. Wróbel, Study of the kinetics of reduction of the nanocrystalline iron nitrides, Annals of the Polish Chemical Society, Vol. 3 (3), (2003), , 6. U. Narkiewicz, W. Arabczyk, W. Konicki, R. Wróbel, I. Kucharewicz, M. Brosławski, Nanokrystaliczne materiały magnetyczne, Kompozyty (PAN), (2003), str W. Arabczyk, Z. Lendzion-Bielu, R. Wróbel, Sposób otrzymywania nanomateriałów o okrelonych rozmiarach krystalitów, wniosek patentowy, Nr. Ewid. Projektu 9-S-03, 8. W.Arabczyk, R.Wróbel, A new method of the determination of the crystallites size in the iron catalyst for ammonia synthesis. Europacat , Abstracts Book 1, 6-P W. Arabczyk, R. Wróbel, Mechanizm reakcji nanokrystalicznego elaza z amoniakiem, poster, XXXV OGÓLNOPOLSKIE KOLOKWIUM KATALITYCZNE w Krakowie, 2-4 kwietnia 2003 r. 10. W. Arabczyk, R. Wróbel, Adsorpcyjny obszar reakcji: nanokrystaliczne elazo + gaz ciało stałe, poster, XXXV OGÓLNOPOLSKIE KOLOKWIUM KATALITYCZNE w Krakowie, 2-4 kwietnia 2003 r. Kontakt Zainteresowania badawcze (tematyka) Dyfrakcja rentgenowska (XRD), Termograwimetria; Nanomateriały; Wyznaczanie rozkładu wielkoci ziaren w nanomateriałach; Nanokrystaliczne azotki, tlenki oraz wgliki elaza. Kinetyka azotowania nanokrystalicznych metali oraz kinetyka rozkładu amoniaku na nanomateriałach.

Prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski Łódź, 2014.07.30 Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej OCENA

Prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski Łódź, 2014.07.30 Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej OCENA Prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski Łódź, 2014.07.30 Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej OCENA dorobku naukowego dr inż. Dariusza Moszyńskiego oraz Jego rozprawy habilitacyjnej

Bardziej szczegółowo

- dr, Maria Leżańska, Wydział Chemii Gagarina 7, p.221, 0566114752, miriam@chem.uni.torun.pl -

- dr, Maria Leżańska, Wydział Chemii Gagarina 7, p.221, 0566114752, miriam@chem.uni.torun.pl - - dr, Maria Leżańska, Wydział Chemii Gagarina 7, p.221, 0566114752, miriam@chem.uni.torun.pl - - ur. 24. 10. 1971 w Toruniu, - edu i dośw. zawodowe Wykształcenie 1986-1990 IV Liceum Ogólnokształcące w

Bardziej szczegółowo

OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH

OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji stanowiących

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2. Dariusz Moszyński

ZAŁĄCZNIK 2. Dariusz Moszyński ZAŁĄCZNIK 2 Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki Dariusz Moszyński Rozprawa habilitacyjna

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej pl. M. Skłodowskiej-Curie 2, 60-965 Poznań tel.: 61 665 3720, fax:

Bardziej szczegółowo

Rozwój zawodowy Habilitanta

Rozwój zawodowy Habilitanta Prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska Szczecin, 30.07.2014 Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. Szczecin, r.

RECENZJA. Szczecin, r. Prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Dariusz Moszyński

Autoreferat. Dariusz Moszyński ZAŁĄCZNIK 1 Autoreferat Dariusz Moszyński Rozprawa habilitacyjna Przemiany struktury powierzchni oraz struktury krystalicznej katalizatora żelazowego w procesach syntezy i rozkładu amoniaku Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne - z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytuł rozprawy doktorskiej

AUTOREFERAT. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne - z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytuł rozprawy doktorskiej AUTOREFERAT 1. Imię i nazwisko Rafał J. Wróbel 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne - z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytuł rozprawy doktorskiej dr inż. Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO SUMMARY Straight majority of technologies of industrially important products is based on reactions of catalytic character, one of such processes is dehydrogenation. Of substantial importance is for example

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Ireneusz Kocemba Łódź, r. Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechnika Łódzka ul. Żeromskiego Łódź

Dr hab. inż. Ireneusz Kocemba Łódź, r. Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechnika Łódzka ul. Żeromskiego Łódź Dr hab. inż. Ireneusz Kocemba Łódź, 1.06.2016 r. Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechnika Łódzka ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Izabeli Moszyńskiej pt. Badania

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Zofia Lendzion-Bieluń. Rozprawa habilitacyjna Katalizatory na bazie żelaza i kobaltu w reakcjach syntezy i rozkładu amoniaku

Autoreferat. Zofia Lendzion-Bieluń. Rozprawa habilitacyjna Katalizatory na bazie żelaza i kobaltu w reakcjach syntezy i rozkładu amoniaku ZAŁĄCZNIK 2 Autoreferat Zofia Lendzion-Bieluń Rozprawa habilitacyjna Katalizatory na bazie żelaza i kobaltu w reakcjach syntezy i rozkładu amoniaku Dokumentacja do wniosku o wszczęcie postepowania habilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Lista wykładów zaproszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych

Lista wykładów zaproszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych Prof. dr hab. A. Jabłoński Instytut Chemii Fizycznej PAN Lista wykładów zaproszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych 1. A. Jabłoński, The Role of the Backscattering Factor in Quantitative

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE... nowe możliwości... new opportunities GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA fluidalnym przy ciśnieniu maksymalnym 5 MPa, z zastosowaniem różnych

Bardziej szczegółowo

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25 Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: (012) 2952873, pokój 001, fax: (012) 6372192 lub (012) 2952804 email: l.litynska@imim.pl

Bardziej szczegółowo

1. Uwagi ogólne RECENZJA

1. Uwagi ogólne RECENZJA Prof. Marta Błażewicz Kraków 12.12.2015. Katedra Biomateriałów Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademia Górniczo-Hutnicza 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30 RECENZJA dorobku naukowego i jedno-tematycznego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 31.07.2013 r.

Szczecin, 31.07.2013 r. Prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu Modyfikowane nanorurki węglowe jako napełniacze do przewodzących kompozytów polimerowych. Numer projektu LIDER/25/58/L-3/11/NCBR/2012

Tytuł projektu Modyfikowane nanorurki węglowe jako napełniacze do przewodzących kompozytów polimerowych. Numer projektu LIDER/25/58/L-3/11/NCBR/2012 Tytuł projektu Modyfikowane nanorurki węglowe jako napełniacze do przewodzących kompozytów polimerowych Numer projektu LIDER/25/58/L-3/11/NCBR/2012 Kierownik projektu dr inż. Iwona Anna Pełech Finansowany

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra Fizyki Ciała Stałego. Streszczenie rozprawy doktorskiej

Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra Fizyki Ciała Stałego. Streszczenie rozprawy doktorskiej Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra Fizyki Ciała Stałego Streszczenie rozprawy doktorskiej STRUKTURA I TRANSPORT ELEKTRYCZNY UKŁADU Li-Ti-O mgr inż. Marcin Łapiński

Bardziej szczegółowo

Ratusz w Tours, w którym odbywała się konferencja. Dr Karol Niciński prowadzi ostatnią sesję konferencji. Dr Karol Niciński wygłasza referat

Ratusz w Tours, w którym odbywała się konferencja. Dr Karol Niciński prowadzi ostatnią sesję konferencji. Dr Karol Niciński wygłasza referat XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2015 Opracowanie, charakterystyka, Recykling i wytrzymałość, 3 5 listopada 2015, Tours, Francja XVI th International Science and Technology

Bardziej szczegółowo

Technologia wytwarzania oraz badania mikrostruktury i właściwości stopów amorficznych i krystalicznych na bazie żelaza

Technologia wytwarzania oraz badania mikrostruktury i właściwości stopów amorficznych i krystalicznych na bazie żelaza Badania prowadzone w ramach niniejszej rozprawy były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Technologia wytwarzania oraz badania mikrostruktury i właściwości

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa aktywność naukowa młodej kadry Wydziału Metali Nieżelaznych AGH na przykładzie współpracy z McMaster University w Kanadzie

Międzynarodowa aktywność naukowa młodej kadry Wydziału Metali Nieżelaznych AGH na przykładzie współpracy z McMaster University w Kanadzie Międzynarodowa aktywność naukowa młodej kadry Wydziału Metali Nieżelaznych AGH na przykładzie współpracy z McMaster University w Kanadzie Anna Kula Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011

SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011 Zakład Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011 Teoretyczne badania związków kompleksowych i metaloorganicznych,

Bardziej szczegółowo

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Kamil Wróbel Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii Kierownik pracy: prof. dr hab. A. Czerwiński Opiekun pracy: dr M. Chotkowski

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CHEMII OGÓLNEJ

ZAKŁAD CHEMII OGÓLNEJ ZAKŁAD CHEMII OGÓLNEJ 1. Kierownictwo i skład osobowy : prof. dr hab. Teresa Dziembowska dr in. Elbieta Jgodziska dr in. Zbigniew Rozwadowski in. Jadwiga Nowak 2. Kierunki bada (oferta badawcza) - badania

Bardziej szczegółowo

Formularz tematów prac

Formularz tematów prac Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Formularz tematów prac Zgłoszenie tematów prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25 Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: (012) 295 28 14, pokój 214, fax: (012) 295 28 04 email: a.debski@imim.pl Miejsca zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD TECHNOLOGII KOSMICZNYCH

ZAKŁAD TECHNOLOGII KOSMICZNYCH ZAKŁAD TECHNOLOGII KOSMICZNYCH ZAKŁAD TECHNOLOGII KOSMICZNYCH Zakład Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa jest jednym z nielicznych w Polsce Zakładem prowadzącym prace w zakresie opracowywania nowych

Bardziej szczegółowo

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica Publikacje naukowe 1. Marek Kubica: Simulation of fiber orientation program of AOC morphology produced in ternary electrolyte, XV Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Katowice, 15 Maj 2014. 2. Marek

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS 1. Założenia i cele Silna organizacja naukowo-badawcza, której celem jest uzyskanie pozycji lidera w obszarze realizacji i wdrażania wyników prac B+R oraz rozwijania aktywnej

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. 2009-present Adjunct at the Institute of Physics of Polish Academy Sciences in Warsaw

CURRICULUM VITAE. 2009-present Adjunct at the Institute of Physics of Polish Academy Sciences in Warsaw Dr. Oksana Volnianska Warsaw, 12.03.2012 r. CURRICULUM VITAE Name: Oksana Volnianska Date and place of birth: 17th December, 1973, Ukraine Citizenship: Ukrainian Corresponding address: al. Lotnikow, 32/46

Bardziej szczegółowo

Spis publikacji. dr hab. Agata Zdyb a.zdyb@pollub.pl. telefon: +48 81 538 4747

Spis publikacji. dr hab. Agata Zdyb a.zdyb@pollub.pl. telefon: +48 81 538 4747 Spis publikacji dr hab. Agata Zdyb a.zdyb@pollub.pl telefon: +48 81 538 4747 1994 K. Sangwal, A. Zdyb, D. Chocyk, E. Mielniczek-Brzózka,,,Wpływ przesycenia i temperatury na morfologię wzrostu kryształów

Bardziej szczegółowo

Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii

Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii sprawozdanie za okres X 2008 XII 2009 Prof. dr hab. Jan Misiewicz www.cmzin.pwr.wroc.pl Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii (CMZiN) Jest

Bardziej szczegółowo

Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych

Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych Monika KWOKA, Jacek SZUBER Instytut Elektroniki Politechnika Śląska Gliwice PLAN PREZENTACJI 1. Podsumowanie dotychczasowych prac:

Bardziej szczegółowo

InTechFun. Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur. II Spotkanie Realizatorów Projektu Warszawa maja 2009 r.

InTechFun. Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur. II Spotkanie Realizatorów Projektu Warszawa maja 2009 r. Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych InTechFun Politechnika Śląska (PŚl-2) ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT NAZWA: Politechnika

Bardziej szczegółowo

Dobór parametrów procesu termicznego rozkładu prekursora nanoproszku srebra w celu uzyskania optymalnej struktury krystalitów srebra

Dobór parametrów procesu termicznego rozkładu prekursora nanoproszku srebra w celu uzyskania optymalnej struktury krystalitów srebra Dobór parametrów procesu termicznego rozkładu prekursora nanoproszku srebra... Dobór parametrów procesu termicznego rozkładu prekursora nanoproszku srebra w celu uzyskania optymalnej struktury krystalitów

Bardziej szczegółowo

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25 Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: 12 295 28 68, pokój 108, fax: 12 295 28 04 email: nmjanus@imimpan.krakow.pl Miejsca zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI PAKIETU BADAWCZEGO KCM 1

LISTA PUBLIKACJI PAKIETU BADAWCZEGO KCM 1 Projekt: Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego (akronim: KomCerMet) współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

I. KATALITYCZNE PROCESY CHEMICZNE...

I. KATALITYCZNE PROCESY CHEMICZNE... SPIS TRECI I. KATALITYCZNE PROCESY CHEMICZNE... 9 1. KONWERSJA METANU Z PAR WODN... 9 1.1. Cz teoretyczna... 9 1.1.1. Równowaga reakcji konwersji metanu... 9 1.1.2. Skład gazu w stanie równowagi...10 1.1.3.

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. Podstawą opracowania recenzji jest uchwała Rady Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2015 r.

RECENZJA. Podstawą opracowania recenzji jest uchwała Rady Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2015 r. prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin 07.09.2015 RECENZJA pracy doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Dyrekcja Instytutu Dyrektor Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej prof. dr. hab. inż. Jacek Rynkowski e-mail: jacek.rynkowski@p.lodz.pl tel. 42 631-31-31, 631-31-17

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT METALURGII I I INYNIERII MATERIAŁOWEJ PAN

INSTYTUT METALURGII I I INYNIERII MATERIAŁOWEJ PAN INSTYTUT METALURGII I I INYNIERII MATERIAŁOWEJ PAN INSTYTUT METALURGII I INYNIERII MATERIAŁOWEJ 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25 tel: (+48 12) 637 42 00, 637 45 80, fax: (+48 12) 637 21 92 www: http://www.imim.pl

Bardziej szczegółowo

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25 Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: (012) 2952808, pokój 207, fax: (012) 2952804 e-mail: a.wierzbicka@imim.pl Miejsca zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 AUTOREFERAT

Załącznik 2 AUTOREFERAT AUTOREFERAT Załącznik 2 W 1988 roku, po zakończeniu nauki i zdaniu matury w Technikum Chemicznym w Toruniu rozpoczęłam studia na kierunku technologia chemiczna Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RÓŻNOWARTOŚCIOWYCH DOMIESZEK NA SZYBKOŚĆ WZROSTU ZGORZELIN NA METALACH (TEORIA HAUFFEGO-WAGNERA)

WPŁYW RÓŻNOWARTOŚCIOWYCH DOMIESZEK NA SZYBKOŚĆ WZROSTU ZGORZELIN NA METALACH (TEORIA HAUFFEGO-WAGNERA) WPŁYW RÓŻNOWARTOŚCIOWYCH DOMIEZEK NA ZYBKOŚĆ WZROTU ZGORZELIN NA METALACH (TEORIA HAUFFEGO-WAGNERA) 1. K. Hauffe, Progress in Metal Physic, 4, 71 (1953).. P. Kofstad, Nonstoichiometry, diffusion and electrical

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ I PODSTAW OCHRONY RODOWISKA

ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ I PODSTAW OCHRONY RODOWISKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ I PODSTAW OCHRONY RODOWISKA 1. Kierownictwo i skład osobowy zakładu Kierownik: dr hab. in. Aleksander Przepiera, prof. PS Sekretariat: Teresa Wieczorek Tel: (48) (91) 449 45 35

Bardziej szczegółowo

kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW , Obowiązuje od 2013/2014

kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW , Obowiązuje od 2013/2014 Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) (4 semesters is for non-engineers candidates) kierunek: BIOTECHNOLOGIA specjalność: Bioinformatics RW 23.10.2013,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MASYWNE AMORFICZNE I NANOKRYSTALICZNE STOPY NA BAZIE ŻELAZA - WYTWARZANIE, WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

WYBRANE MASYWNE AMORFICZNE I NANOKRYSTALICZNE STOPY NA BAZIE ŻELAZA - WYTWARZANIE, WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE WYBRANE MASYWNE AMORFICZNE I NANOKRYSTALICZNE STOPY NA BAZIE ŻELAZA - WYTWARZANIE, WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE mgr inż. Marzena Tkaczyk Promotorzy: dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr dr hab. Wanda

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCHEMICZNIE OTRZYMYWANE NANOSTRUKTURY ZŁOTA JAKO PODŁOŻA DLA ENZYMÓW

ELEKTROCHEMICZNIE OTRZYMYWANE NANOSTRUKTURY ZŁOTA JAKO PODŁOŻA DLA ENZYMÓW ELEKTROCHEMICZNIE OTRZYMYWANE NANOSTRUKTURY ZŁOTA JAKO PODŁOŻA DLA ENZYMÓW Aleksandra Pawłowska Pracownia Elektrochemii Promotor: dr hab. Barbara Pałys Tło - http://www.pgi.gov.pl/muzeum/kolekcja/zloto/guardon.jpg

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Prace wykonane w ramach projektu: Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria zajmujące

Bardziej szczegółowo

Opracowanie technologii otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania powietrza z toksycznych lotnych związków organicznych

Opracowanie technologii otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania powietrza z toksycznych lotnych związków organicznych Opracowanie technologii otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania powietrza z toksycznych lotnych związków organicznych (2010-2013) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka CCB-1-103-s

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC-1-205-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC-1-205-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC-1-205-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Wykład 12 V = 4 km/s E 0 =.08 e V e = = 1 Å

Wykład 12 V = 4 km/s E 0 =.08 e V e  = = 1 Å Wykład 12 Fale materii: elektrony, neutrony, lekkie atomy Neutrony generowane w reaktorze są spowalniane w wyniku zderzeń z moderatorem (grafitem) do V = 4 km/s, co odpowiada energii E=0.08 ev a energia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie at the - new materials modern technologies sustainable concepts - Jacek Młynarski Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński budŝet całkowity budŝet dla 20 projektów ok.

Bardziej szczegółowo

BADANIA KINETYKI REDUKCJI TLENKÓW AZOTU WĘGLOWODORAMI NA KOKSIE AKTYWNYM MODYFIKOWANYM KOBALTEM

BADANIA KINETYKI REDUKCJI TLENKÓW AZOTU WĘGLOWODORAMI NA KOKSIE AKTYWNYM MODYFIKOWANYM KOBALTEM Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (26) KRZYSZTOF JASTRZĄB, JÓZEF SZARAWARA Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, ul. B. Krzywoustego 6, 44- Gliwice BADANIA KINETYKI REDUKCJI TLENKÓW AZOTU

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYDZIELEŃ W STALIWIE RUR KATALITYCZNYCH PRZY POMOCY MIKROSKOPU SKANINGOWEGO

BADANIE WYDZIELEŃ W STALIWIE RUR KATALITYCZNYCH PRZY POMOCY MIKROSKOPU SKANINGOWEGO 33/9 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 9 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 9 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 BADANIE WYDZIELEŃ W STALIWIE RUR KATALITYCZNYCH PRZY POMOCY MIKROSKOPU SKANINGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str.

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010 a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports: Czasopismo 1. Archives

Bardziej szczegółowo

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE SFERYCZNYCH MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH PREPAROWANYCH NA BAZIE ŻYWIC JONOWYMIENNYCH

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE SFERYCZNYCH MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH PREPAROWANYCH NA BAZIE ŻYWIC JONOWYMIENNYCH Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) MAREK WIŚNIEWSKI, GERHARD RYCHLICKI, AGNIESZKA PACHOLCZYK PIOTR A. GAUDEN, ARTUR P. TERZYK Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Katedra

Bardziej szczegółowo

Ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji pt. Badania modyfikowanego TiO 2 do fotokatalitycznego oczyszczania wody

Ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji pt. Badania modyfikowanego TiO 2 do fotokatalitycznego oczyszczania wody dr hab. inż. Adriana Zaleska, prof. nadzw. PG Gdańsk, 2013-05-31 Katedra Technologii Chemicznej Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk e-mail: adriana.zaleska@pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Lista propozycji tematów prac doktorskich przedstawionych przez samodzielnych pracowników WTiICh ZUT na rok akademicki 2015/2016

Lista propozycji tematów prac doktorskich przedstawionych przez samodzielnych pracowników WTiICh ZUT na rok akademicki 2015/2016 Lista propozycji tematów prac doktorskich przedstawionych przez samodzielnych pracowników WTiICh ZUT na rok akademicki 2015/2016 Lista zaktualizowana 6 lipca 2015 Promotor Zbigniew Czech dr hab.inż. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy habilitacyjnej pt. "Badania możliwości zastosowania nanomateriałów opartych na węglu do przyszłych istotnych społecznie aplikacji"

Recenzja rozprawy habilitacyjnej pt. Badania możliwości zastosowania nanomateriałów opartych na węglu do przyszłych istotnych społecznie aplikacji Prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski Szczecin, 17.04.2014 Profesor zwyczajny ZUT Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, ul.

Bardziej szczegółowo

Obliczanie Dokładnych Parametrów NMR Charakterystyka struktury i parametrów spektroskopowych wybranych układów molekularnych

Obliczanie Dokładnych Parametrów NMR Charakterystyka struktury i parametrów spektroskopowych wybranych układów molekularnych Obliczanie Dokładnych Parametrów NMR Charakterystyka struktury i parametrów spektroskopowych wybranych układów molekularnych Teobald Kupka Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Opole e-mail: teobaldk@yahoo.com

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej dr inż. Cezary Możeński prof. nadzw. Projekty PO RPW Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 1 /11 Wstęp Andrzej AMBROZIAK dr inż. nauk technicznych Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej L i Środowiska POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2 /11 WYKSZTAŁCENIE 2006 DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2015/16 zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych WYBORY na kadencję 2016-2020 Wybory prodziekanów: Kandydat na Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych Dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof.

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przekazujemy wykaz publikacji pracowników naszej Katedry za rok 2004 r.

Niniejszym przekazujemy wykaz publikacji pracowników naszej Katedry za rok 2004 r. BIIBLIOTEKA GŁÓWNA Oddział Informacji Naukowej w m i e j s c u Niniejszym przekazujemy wykaz publikacji pracowników naszej Katedry za rok 2004 r. Artykuły w czasopismach polskich. 1. E. Rybicki, T. Święch,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Marek Frankowicz Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Ekspert

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie wodoru na nanostrukturalnych katalizatorach opartych o tlenki żelaza

Pozyskiwanie wodoru na nanostrukturalnych katalizatorach opartych o tlenki żelaza IKiP P Pozyskiwanie wodoru na nanostrukturalnych katalizatorach opartych o tlenki żelaza. Węgrzynowicz, M. ćwieja, P. Michorczyk, Z. damczyk Projektu nr PIG.01.01.02-12-028/09 unkcjonalne nano i mikrocząstki

Bardziej szczegółowo

Wtrącenia niemetaliczne w staliwie topionym w małym piecu indukcyjnym

Wtrącenia niemetaliczne w staliwie topionym w małym piecu indukcyjnym A R C H I V E S of F O U N D R Y E N G I N E E R I N G Published quarterly as the organ of the Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences ISSN (897-0) Volume Special Issue /0 9 97 8/ Wtrącenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ceramika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Ceramika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Ceramika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2030/2031 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka CCE-1-107-s

Bardziej szczegółowo

Chemia budowlana - opis przedmiotu

Chemia budowlana - opis przedmiotu Chemia budowlana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chemia budowlana Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-Chbud-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Budownictwo

Bardziej szczegółowo

2010 doktor nauk fizycznych, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Rzeszowski

2010 doktor nauk fizycznych, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Rzeszowski CV dr Mariusz Bester WYKSZTAŁCENIE: 1997 licencjat fizyki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie 1999 magister fizyki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie 2010 doktor nauk fizycznych, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGIE DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA. diagnoza (podstawowe przesłanki na rzecz realizacji projektu):

CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGIE DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA. diagnoza (podstawowe przesłanki na rzecz realizacji projektu): CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGIE DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA diagnoza (podstawowe przesłanki na rzecz realizacji projektu): dekoniunktura gospodarcza dla tradycyjnych przemysłów i branż (vide: Śląsk, łódzkie) światowe

Bardziej szczegółowo

Katalizatory syntezy amoniaku. Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Zakład Technologii Nieorganicznej i Ceramiki

Katalizatory syntezy amoniaku. Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Zakład Technologii Nieorganicznej i Ceramiki Katalizatory syntezy amoniaku Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Zakład Technologii Nieorganicznej i Ceramiki Plan prezentacji Stopowe katalizatory żelazowe Katalizatory Ru/C aspekt aplikacyjny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań, tel. +48 61 665 3720, fax +48 61 665 3649 e-mail: teofil.jesionowski@put.poznan.pl,

Bardziej szczegółowo

Badania kompozytu wytworzonego w wyniku reakcji ciekłego Al ze stałym Ti

Badania kompozytu wytworzonego w wyniku reakcji ciekłego Al ze stałym Ti AMME 2002 11th Badania kompozytu wytworzonego w wyniku reakcji ciekłego Al ze stałym Ti P. Zagierski University of Oslo, Centre for Materials Science Gaustadalleen 21, 0349 Oslo, Norwegia Dla potrzeb norweskiego

Bardziej szczegółowo

WARSTWY WĘGLIKOWE WYTWARZANE W PROCESIE CHROMOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA POWIERZCHNI STALI POKRYTEJ STOPAMI NIKLU Z PIERWIASTKAMI WĘGLIKOTWÓRCZYMI

WARSTWY WĘGLIKOWE WYTWARZANE W PROCESIE CHROMOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA POWIERZCHNI STALI POKRYTEJ STOPAMI NIKLU Z PIERWIASTKAMI WĘGLIKOTWÓRCZYMI 4-2010 T R I B O L O G I A 23 Bogdan BOGDAŃSKI *, Ewa KASPRZYCKA *,**, Jan TACIKOWSKI *, Jan K. SENATORSKI *,***, Mariusz KOPROWSKI ** WARSTWY WĘGLIKOWE WYTWARZANE W PROCESIE CHROMOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów. Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012. Nazwa w języku angielskim

Lista przedmiotów. Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012. Nazwa w języku angielskim Lista przedmiotów Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012 Przedmiot Nazwa w języku angielskim Matematyka A Mathematics A Podstawy chemii (Cz. 1) General chemistry (part

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

O, NiCl 2 6H 2. O, CoCl 2 6H 2. O, oraz jod. Z przebadanych katalizatorów najlepszą aktywność katalityczną wykazywały FeCl 3 6H 2. O oraz CrCl 3 6H 2

O, NiCl 2 6H 2. O, CoCl 2 6H 2. O, oraz jod. Z przebadanych katalizatorów najlepszą aktywność katalityczną wykazywały FeCl 3 6H 2. O oraz CrCl 3 6H 2 sylwia dworakowska, urszula PISAREK, SZCZEPAN BEDNARZ, DARIUSZ BOGDAŁ * ZASTOSOWANIE PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO W REAKCJACH UTLENIANIA DIFENYLOMETANU W UKŁADACH WODORONADTLENEK tert-butylu CHLORKI METALI

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury wyarzania na struktur i właciwoci magnetyczne nanokompozytowych magnesów Nd 10 Fe 84-x W x B 6 (0 < x < 33 %at.)

Wpływ temperatury wyarzania na struktur i właciwoci magnetyczne nanokompozytowych magnesów Nd 10 Fe 84-x W x B 6 (0 < x < 33 %at.) AMME 23 12th Wpływ temperatury wyarzania na struktur i właciwoci magnetyczne nanokompozytowych magnesów Nd 1 Fe 84-x W x B 6 ( < x < 33 %at.) A. Przybył, J.J. Wysłocki Instytut Fizyki, Wydział Inynierii

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Targi POL-EKO-SYSTEM. Strefa RIPOK NANOODPADY JAKO NOWY RODZAJ ODPADÓW ZAGRAŻAJĄCYCH ŚRODOWISKU

Targi POL-EKO-SYSTEM. Strefa RIPOK NANOODPADY JAKO NOWY RODZAJ ODPADÓW ZAGRAŻAJĄCYCH ŚRODOWISKU NANOODPADY JAKO NOWY RODZAJ ODPADÓW ZAGRAŻAJĄCYCH ŚRODOWISKU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Poznań, dnia 28 października 2015 r. Zakres prezentacji 1. Nanomateriały definicja, zastosowania,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, poziom kształcenia pierwszy Sylabus modułu: Technologia chemiczna 0310-CH-S1-030 Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r.

Warszawa, r. prof. dr hab. inż. Jerzy Choma Instytut Chemii Wojskowa Akademia Techniczna ul. Kaliskiego 2 00-908 Warszawa e-mail: jchoma@wat.edu.pl Warszawa, 03.04.2014 r. RECENZJA osiągnięć naukowo-badawczych Dr.

Bardziej szczegółowo

KINETYKA UTLENIANIA METALI

KINETYKA UTLENIANIA METALI KINETYKA UTLENIANIA METALI SCHEMAT PROCESU UTLENIANIA Utleniacz Metal Utleniacz Zgorzelina Metal x Miarą szybkości korozji metalu jest ubytek jego grubości, x, odniesiony do czasu trwania procesu korozji.

Bardziej szczegółowo

OCENA MOŻLIWOŚCI RECYKLINGU KATALIZATORA WĘGIEL AKTYWNY-Pd

OCENA MOŻLIWOŚCI RECYKLINGU KATALIZATORA WĘGIEL AKTYWNY-Pd Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2006) LIDIA DĄBEK Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce ANDRZEJ ŚWIĄTKOWSKI,

Bardziej szczegółowo

R e c e n z j a całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz rozprawy habilitacyjnej dr inż.

R e c e n z j a całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz rozprawy habilitacyjnej dr inż. prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec, prof. zw. ZUT Szczecin, 19.05.2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Instytut Inżynierii Materiałowej al. Piastów 19, 70-310 Szczecin R e

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 Wojciech Kamela 1, Stanisław Kruczyński 2, Piotr Orliński 3, Marcin K. Wojs 4 OCENA WPŁYWU ŁADUNKU PLATYNY NA REDUKCJĘ NO X W REAKTORZE Pt/Al 2 O 3 l. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej INSTYTUT POLIMERÓW

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej INSTYTUT POLIMERÓW Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej INSTYTUT POLIMERÓW ul. Pułaskiego 10, 70 322 SZCZECIN NIP 852 254 50 56 IP Tel.( - 4891-) 449 42 47

Bardziej szczegółowo

Tematów prac dyplomowych inżynierskich na rok akademicki dla studiów stacjonarnych (S I) stopnia I na kierunku Ochrona Środowiska

Tematów prac dyplomowych inżynierskich na rok akademicki dla studiów stacjonarnych (S I) stopnia I na kierunku Ochrona Środowiska Lp. 1a Tematów prac dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2013-2014 dla studiów stacjonarnych (S I) stopnia I na kierunku Ochrona Środowiska Temat po polsku; po angielsku Aktywność dehydrogenaz jako

Bardziej szczegółowo

1. Miejsce pracy: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej

1. Miejsce pracy: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof UTP 1. Miejsce pracy: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej 2. Dyscyplina naukowa: Budowa i eksploatacja maszyn 3. Specjalność:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom LI Rok 2011 Zeszyt 2 BADANIE KINETYKI KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA MASY MODELOWEJ W MATRYCY THE STUDY OF THE KINETICS OF SOLIDIFICATION AND COOLING OF PATTERN MATERIAL IN A

Bardziej szczegółowo