INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ"

Transkrypt

1 INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Dyrektor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec Z-ca Dyrektora ds. Nauki: prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki Z-ca Dyrektora ds. Dydaktyki: dr hab. inż. Jolanta Baranowska JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE INSTYTUTU: ZAKŁAD METALOZNAWASTWA I ODLEWNICTWA ZAKŁAD TWORZYW POLIMEROWYCH ZAKŁAD SPAWALNICTWA ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA: Kadra: Prof. dr hab. inż. Mieczysław Wysiecki Dr hab. inż. Prof. PS Bogdan Piekarski Dr hab. inż. Jolanta Baranowska Dr hab. inż. Bogusław Borowiecki Dr inż. Anna Biedunkiewicz Dr inż. Andrzej Drotlew Dr inż. Małgorzata Garbiak Dr inż. Walenty Jasiński Dr inż. Agnieszka Kochmańska Dr inż. Paweł Kochmański Dr inż. Stanisław Lenart Dr inż. Urszula Gabriel Mgr inż. Tadeusz Baniukiewicz Mgr inż. Ewa Berdyszak Mgr inż. Renata Chylińska Mgr inż. Roman Jędrzejewski Mgr inż. Paweł Figiel Działalność badawcza Obecnie prace badawcze i aplikacyjne koncentrują się wokół trzech zagadnień: - Modyfikacji składu chemicznego i mikrostruktury odlewniczych stopów żelaza o specjalnych właściwościach (żarowytrzymałe, odporne na ścieranie w podwyższonych temperaturach). - inżynieria powierzchni (obróbka cieplno-chemiczna stali wysokostopowych, procesy aktywacji powierzchni w obróbkach powierzchniowych, powłoki gradientowe i barierowe wytwarzane metodą pasty, cienkie powłoki TiN/C nanoszone metodą CVD). - wytwarzanie węglików i azotków o rozmiarach nanometrycznych z wykorzystaniem metody zol-żel. - Ocena trwałości eksploatacyjnej staliw żaroodpornych pracujących w ekstremalnych warunkach

2 Ważniejsze projekty w latach Krajowe 1. Optymalizacja parametrów wzrostu powłok TiC zsyntezowanych techniką Zol-Żel na podłożach stalowych, Wpływ tlenu i siarki na kształtowanie się warstwy i kinetykę reakcji w procesie azotowania, Wpływ parametrów termofizycznych mas formierskich na parametry stereologiczne fazy węglikowej w stopie wysokochromowym 2%C, 22%Cr Opracowanie kryteriów żywotności odlewanych rur katalitycznych reformerów amoniaku w oparciu o zmiany mikrostruktury, Opracowanie metody wytwarzania kompozytu. Azotowanie podłoże stalowe powłoka azotku tytanu w procesie hybrydowym, Wpływ zdefektowania na właściwości tribologiczne i korozyjne powłok z węglika tytanu, Niskotemperaturowe azotowanie stali austenitycznych, Podwyższenie trwałości staliwa 0,3%C-30%Ni-18%Cr przeznaczonych do pracy w warunkach udarów cieplnych, Opracowanie technologii azotowania ze wstępną aktywacją powierzchni stali nisko- i wysokostopowych oraz opracowanie i wykonanie prototypowego stanowiska obróbczego, Wdrożenie technologii obróbki powierzchniowej elementów nowoczesnej hydrauliki siłowej pracującej w warunkach wysokich obciążeń w przemyśle wydobywczym i budownictwie Warstwy odporne na korozję i zużycie na stalach wysokochromowych, Opracowanie kryteriów trwałości rur katalitycznych reformerów amoniaku w oparciu o zmiany mikrostruktury i właściwości, Europejskie FP5 Nitriding of sintered stainless steel dr hab. inż. Jolanta Baranowska FP6 - MULTIPROTECT Advanced Environmentally Friendly Multifunctional Corrosion Protection by Nanotechnology dr inż. Anna Biedunkiewicz FP6 - TRIBIO Skin tribology and tactile behviour with compliant materials for medical and healthcare applications dr hab. inż. Jolanta Baranowska Działalność technologiczna: Pracownia Odlewnia doświadczalna kierownik dr hab. inż. Prof. PS Bogdan Piekarski Tematy prowadzonych prac badawczych i aplikacyjnych można uporządkować w dwóch grupach zagadnień: 1. Austenityczne żarowytrzymałe stopy żelaza na odlewane części konstrukcyjne pieców do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. 2. Żaroodporne żeliwa wysokochromowe o podwyższonej odporności na ścieranie w warunkach oddziaływania strugi pyłowo-powietrznej. W zakresie usług wykonywanych dla przemysłu i odbiorców indywidualnych Odlewnia Politechniki Szczecińskiej specjalizuje się w wykonywaniu odlewów elementów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń pracujących w podwyższonej i wysokiej temperaturze, a przede wszystkim żaroodpornych i żarowytrzymałych elementów pieców do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. W odlewni wykonuje się odlewy o masie od 0.4 do 100 kilogramów w formach z klasycznej i chemoutwardzalnej masy formierskiej. Oferta produkcyjna obejmuje wykonywanie następujących usług: projektowanie odlewanych części konstrukcyjnych maszyn i urządzeń, a w szczególności części pracujących w podwyższonych i wysokich temperaturach, opracowanie dokumentacji technologicznej wykonania odlewów, wykonanie drewnianego i metalowego oprzyrządowania odlewniczego, wykonanie odlewów, obróbkę cieplną i mechaniczną wykonanych odlewów, doradztwo w zakresie konstruowania i doboru materiałów na odlewy, wykonanie ekspertyz materiałowych z zakresu odlewnictwa.

3 Technologiczne Laboratorium Inżynierii Powierzchni Laboratorium oferuje następujące usługi: a) dobór obróbki powierzchniowej, opracowanie i wdrożenie technologii obróbki powierzchniowej b) badania materiałowe: odporności korozyjnej, odporności na zużycie, badanie geometrii powierzchni, twardości, mikrostruktury i składu chemicznego warstw wierzchnich i powłok. c) Badanie zmian korozyjnych i degradacji materiałów zachodzące w podwyższonych temperaturach i ciśnieniach. Przemiany warstwy wierzchniej zachodzące w wyniku procesów zużycia głównie ściernego i erozyjnego. W chwili obecnej rozwijane lub już wdrożone są następujące technologie obróbki powierzchniowej: - Warstwy kompozytowe o specjalnych właściwościach tribologicznych na elementy maszyn i urządzeń pracujące w warunkach dużych obciążeń. - Obróbki powierzchniowe (azotowanie, tlenoazotowanie, utlenianie) w zastosowaniu do stali austenitycznej oraz tytanu i jego stopów - Technologie cienkich pokryć odpornych na ścieranie i korozję (TiN i TiCN wytwarzane metodą zol-zel,) oraz obróbek podnoszących odporność na ścieranie i korozję dla stali austenitycznych - Chemiczna i plazmowa modyfikacja powierzchni stopów metali. - Wytwarzanie antykorozyjnych i antyściernych pokryć na stalach chromowych z przeznaczeniem na elementy maszyn pracujące pod dużym obciążeniem w warunkach agresywnego środowiska - Pokrycia żaroodporne i żarowytrzymałe pokrycia otrzymywane metodami zawiesinowymi - Przeciwnawęgleniowe pokrycia na bazie Al i Al.-Si wytwarzane metodami odlewniczymi BIOCENTRUM Centrum badań nad materiałami do zastosowań biomedycznych Biocentrum stanowi instytutowy Zespół badawczy. W 2004 r. uzyskał on status krajowego Centrum Doskonałości. Koordynator centrum dr hab. inż. Jolanta Baranowska Podstawowa tematyka badawcza koncentruje się wokół zagadnień: Rozwój obróbek powierzchniowych w zastosowaniu do stali austenitycznych oraz tytanu i jego stopów. Chemicznej i plazmowej modyfikacji powierzchni stopów metali i materiałów polimerowych pod kątem poprawy adhezji i możliwości wykonywania połączeń metal - polimer dla potrzeb protez połączeń stawowych i dentystycznych. Rozwijanie technologii twardych pokryć z przeznaczeniem na odporne na ścieranie biokompatybilne narzędzia stosowane głównie w ortopedii, oraz obróbek podnoszących odporność na ścieranie i korozję dla stali austenitycznych i przeznaczonych na bioobojętne narzędzia dla przetwórtswa spożywczego. Rozwój i badanie polimerów i kopolimerów poliestrowych, poliamidowych i poliwęglowych opartych w części na surowcach odwracalnych i spełniających warunki biokompatybilności oraz o regulowanej hydrofobości przeznaczone na protezy miękkie ścięgien i żył oraz elementy połączeń stawowych oraz materiały biodegradowalne na nici chirurgiczne i nośniki leków. Wyznacznie charakterystyk badanych i opracowywanych materiałów w zakresie ich biokompatybilności, odporności na ścieranie i korozję, żywotności i właściwości mechanicznych stanowiących bazę danych dla projektowania i modelowania zachowań materiałów w warunkach eksploatacyjnych. Rozwój polimerowych materiałów membranowych z przeznaczeniem na opakowania produktów spożywczych.

4 Projekty finansowane z Funduszów strukturalnych: Projekt WKP_1/1.4.3/1/2004/88/88/184/2005 "Stworzenie specjalistycznego laboratorium badań właściwości eksploatacyjnych materiałów dla CD Biocentrum Projekt realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego UE w ramach Działania 1.4 SPO-WKP: "wzmocnienie współpracy między sfera badawczo-rozwojową a gospodarką" - poddziałanie "inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości działających w priorytetowych dziedzinach polskiej gospodarki" kierownik projektu dr hab. inż. Jolanta Baranowska Opis projektu W październiku 2005 roku Centrum Doskonałości Biocentrum przy Instytucie Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego Politechniki, koordynowane przez dr Jolantę Baranowską, rozpoczęło realizację projektu "Stworzenie specjalistycznego laboratorium badania właściwości eksploatacyjnych materiałów dla CD - Biocentrum". Projekt ten finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw", działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczorozwojową a gospodarką. Realizacja celów projektu przewidziana jest na okres i łącznie zaangażowane zostaną środki rzędu PLN. Inicjatywa Centrum Doskonałości ma charakter typowo inwestycyjny i zakłada stworzenie specjalistycznego laboratorium badania właściwości eksploatacyjnych materiałów do wykorzystania w przemyśle medycznym oraz w przemyśle spożywczym. Inwestycja w bazę laboratoryjną Biocentrum na Politechnice Szczecińskiej ukierunkowana jest na podniesie poziomu infrastruktury do realizacji badań w dziedzinie nauk o zdrowiu i życiu człowieka, które to badania mają szerokie zastosowanie w przemyśle regionu Pomorza Zachodniego i nie tylko. Projekt WKP_1/1.4.2/2/2005/112/193/346/2006 pt. "Modernizacja wyposażenia Technologicznego Laboratorium Inżynierii Powierzchni w Politechnice Szczecińskiej" realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego UE w ramach Działania 1.4 SPO-WKP: "wzmocnienie współpracy między sfera badawczo-rozwojową a gospodarką" - poddziałenie "inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe" Kierownik projektu dr hab. inż. Jolanta Baranowska Projekt adresowany jest do przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego i kraju z branży przemysłowej obejmującej takie sektory jak: obróbka metali i tworzyw sztucznych, wytwórstwo narzędzi, obróbka powierzchniowa, produkcja urządzeń mechanicznych, którzy stanowią bezpośrednią grupę odbiorców nowych technologii. Beneficjentem pośrednim projektu są firmy z takich branż jak przemysł maszynowy, okrętowy, spożywczy, medyczny jak również rolniczy i drzewny stanowiących odbiorców usług i urządzeń dostarczanych przez beneficjentów bezpośrednich. Projekt jest odbiciem strategii rozwoju Instytutu Inżynierii Materiałowej, zakładającej stworzenie kompleksowej oferty usług naukowo-badawczych i technologicznych dla przemysłu w zakresie nowoczesnych obróbek powierzchniowych i stanowi jedno z komponentów ogólnej polityki rozwojowej Instytutu i Uczelni. Przedmiotem inwestycji jest zakup nowoczesnego wyposażenia dla potrzeb Technologicznego Laboratorium Inżynierii Powierzchni działającego w strukturach Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Szczecińskiej. Obejmuje ona zakup urządzeń o charakterze badawczo-naukowym wspomagających prace z zakresu badania i charakterystyki warstw powierzchniowych oraz urządzeń o charakterze technologicznym modernizujących dotychczasowe stanowiska obróbcze Laboratorium i rozszerzające jego potencjał badawczo-technologiczny. Okres realizacji projektu Wartość całkowita projektu ,- zł.

5 ZAKŁAD TWORZYW POLIMEROWYCH Kadra: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec kierownik Zakładu Prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki Dr hab. inż. Prof. PS Jerzy Słonecki Dr inż. Konrad Kwiatkowski Dr inż. Elżbieta Senderek Dr inż. Zenon Tartakowski Mgr inż. Magdalena Kwiatkowska Profil naukowy Badania nad syntezą, charakterystyką i modyfikacją wielofazowych układów polimerowych, w tym elastomerów termoplastycznych; Badania nad wykorzystaniem materiałów odpadowych do otrzymywania nowych, bądź modyfikowanych tworzyw polimerowych recykling materiałowy; Otrzymywanie i charakterystyka nanokompozytów polimerowych, uzyskiwanych w procesie syntezy in situ z udziałem nanonapełniaczy organicznych i nieorganicznych (nanorurek i nanowłókien węglowych, nanocząstek metali i ich związków, krzemianów warstwowych, itd.); Badania nad zjawiskiem tarcia oraz zużycia ściernego materiałów polimerowych; Profil technologiczny przetwórstwo tworzyw termoplastycznych i elastomerów; projektowanie, wykonywanie i udoskonalanie form wtryskowych oraz oprzyrządowania do przetwórstwa wtryskowego; komputerowa symulacja i optymalizacja procesu wtryskiwania materiałów polimerowych o różnych właściwościach fizycznych; konsultacje i rozwiązywanie problemów technologicznych związanych z przetwórstwem i formowaniem, dobór materiałów, badanie właściwości mechanicznych gotowych wyrobów zgodnie z międzynarodowymi standardami, łączenie elementów z tw. sztucznych, itd.; Współpraca z ośrodkami międzynarodowymi: Instituto de Estruktura de la Materia, CSIC, Madryt, Hiszpania: prof. Balta Calleja, dr T. Ezquerra; Technische Universität Hamburg Harburg, Polymer Composites Group, Hamburg, Niemcy: prof. K. Schulte, dr G. Broza; Universität Kassel, Institut fur Werkstofftechnik, Kunstoff und Recyclingtechik, Kassel, Niemcy: prof. A. Błędzki; University of Cambridge, Polymer and Nanotube Laboratory, Cambridge, UK: prof. A. Windle, dr K. Kozioł University of Athens, Department of Solid State Physics, Ateny, Grecja: prof. D. Peridis; University of Minho, Departmnent of Polymer Engineering, Guimaraes, Portugalia: prof. Z. Denchev; Deutsches Institut fur Kautschuktechnologie, Hannover, Niemcy: prof. R. Schuster; Russian Academy of Science, Laboratory of Hydrogen Storage Materials, Czernogolowka, Rosja: dr V. Muradyan; Slovak University of Technology, Department of Plastics and Rubber, Bratysława, Słowacja: Vysoka Skola Chemicko Technologicka, Ustav Polymer, Praga, Rep. Czeska: prof. Duchacek; Najważniejsze osiągnięcia Zakładu: -opracowanie technologii otrzymywania amortyzatorów kolejowych;

6 - opracowanie technologii produkcji węży pożarniczych; - opracowanie i wdrożenie technologii otrzymywania specjalistycznych termoplastycznych elastomerów uretanowych; - udział we wdrożeniu i uruchomieniu produkcji krajowych elastomerów estrowych; -opracowanie koncepcji wytwarzania nanokompozytów polimerowych metodą syntezy in situ publikacje: Z. Rosłaniec et al. Comp Inter 10 (2003) pp ; G. Broza et al. Polymer 46 (2005) pp ; A. Nogales et al. Macromolecules 37 (2004) pp ; M. Kwiatkowska et al. Rev Adv Mat Sci 12 (2006) pp ; międzynarodowe projekty badawcze: - Carbon Nanotubes for Future Industrial Composites: theoretical potential versus immediate application Sieć tematyczna, 5 PR, ; - Modern nanocomposites based on thermoplastic polyesters and carbon nanotubes, projekt badawczy finansowany przez DAAD / KBN, ; - Polymer nanocomposites with the addition of functionalized carbon nanotubes projekt badawczy finansowany przez INTAS / Airbus, 6PR, ; - Polymer nanocomposites. Mechanical and electrical propeties of hybrid polymeric nanocomposites based on carbon nanotubes trójstronny projekt badawczy finansowany przez MNiSW/ niemiecki DFG i MNiE Królestwa Hiszpanii, ; dwa zgłoszenia patentowe dotyczące sposobu otrzymywania nanokompozytów z różnymi nanocząstkami -opracowanie oryginalnej technologii wykorzystania poużytkowych butelek po napojach PET do produkcji elastomerów termoplastycznych rozprawa doktorska: K. Kwiatkowski Struktura i właściwości mechaniczne reaktywnych mieszanin polimerowych poli(tereftalanu etylenu) z polioksytetrametylenem, Szczecin 2006; zgłoszenie patentowe opisujące technologię otrzymywania oferta wdrożenia technologii na skalę przemysłową - stworzenie szkoły / specjalności naukowej Elastomery Termoplastyczne jako jednego z najważniejszych ośrodków akademickich w tym zakresie w Europie publikacje i rozdziały w wyd. anglojęzycznych Z. Rosłaniec, D. Pietkiewicz Synthesis and characteristics of polyester based thermoplastic elastomers: Chemical aspects, rodz. W Handbook of Thermplastic Polyesters Vol. 1 pod red. S. Fakirova, Willey Weinheim 2002; Rosłaniec Z. Polyester Thermoplastic Elastomers: Synthesis, Properties, and Some Applications, roz. w Handbook of Condensation Thermoplastic Elastomers, Chapt. III pod red. S. Fakirova, Wiley VCH, Weinheim 2005; Z. Rosłaniec et al. Elastomery termoplastyczne: nowe materiały, właściwości i przetwórstwo, roz. W Elastomery i przemysł gumowy pod red. W. Parasiewicz i W. Rzymskiego, IPGum, STOMIL, PŁ, Piastów Łódź 2006; Szymczyk A. et al. J Macromol Sci Phys B41 (2002), pp ; Alvarez C. et al. Macromol Chem Phys 2002, 203 (2002), pp ; liczne projekty badawcze i wdrożenia -prace badawcze nad syntezą i charakterystyką nowych materiałów o właściwościach elastomerów termoplastycznych Kopolimery i terpolimery blokowe na bazie poliestrów i poliamidów publikacje: Szymczyk A. et al. Europ Polym J 44 (2008) ;

7 ZAKŁAD SPAWALNICTWA POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ Zwięzła charakterystyka Kadra prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki, prof. zw., kierownik Zakładu, dr Ryszard Pakos, adiunkt, dr hab. Zbigniew Szefner, adiunkt, dr inż. Adam Sajek, asystent, mgr inż. Michał Kawiak, specjalista, lic. Wojciech Gendek, specjalista, mgr inż. Paweł Rybicki, doktorant, mgr inż. Piotr Zając, doktorant. Kierunki kształcenia Studia stacjonarne I stopnia, Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria Spawalnictwa. Studia stacjonarne II stopnia, Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria Spawalnictwa. Studia niestacjonarne II stopnia, Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria Spawalnictwa. Studia podyplomowe Konstrukcje Spawane. Studia podyplomowe Inżynieria spawalnictwa wg programu Europejskiej Federacji Spawalniczej EWE/IWE, organizowane przez Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Politechniki Szczecińskiej (autoryzacja Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej). Obszar zainteresowań naukowo-badawczych Kształtowanie struktury i właściwości warstwy wierzchniej wraz z analizą zjawisk w płaszczyźnie rozdziału: faza stała faza stała, faza stała faza gazowa; obróbka powierzchniowa stali specjalnych i nadstopów. Procesy spiekania, budowa i właściwości kompozytów o wysokiej odporności na zużycie cierne wytwarzanych metodami metalurgii proszków wraz z analizą zjawisk w płaszczyźnie rozdziału: faza stała faza stała i faza stała faza ciekła. Procesy spajania wraz z analizą zjawisk w płaszczyźnie rozdziału: faza stała faza ciekła (lutowanie próżniowe nierdzewnych stali martenzytycznych utwardzanych wydzieleniowo i cermetali, spawalność nierdzewnych stali martenzytycznych utwardzanych wydzieleniowo, spawalność stali duplex i nadstopów). Analiza numeryczna naprężeń i odkształceń w złączach lutowanych. Procesy spajania biomateriałów. Ważniejsze projekty badawcze w latach Dyfuzja wzajemna w układach wieloskładnikowych ( ), Nr 7 T08A Analiza charakteru pęknięć połączeń spawanych stali duplex, ( ), 7T08C Wpływ aplikacji bisfosfonianów w plombie cementowej na przebieg procesów osteolizy w miejscu kontaktu cementu z tkanką kostną ( ), Nr 4 P05C Spawanie i napawanie nadstopów na osnowie niklu i kobaltu na elementy turbin gazowych lotniczych, Oberflachentechnik Gmbh, Niemcy ( ). Obróbka powierzchniowa nadstopów na osnowie niklu i kobaltu na elementy turbin gazowych lotniczych, Oberflachentechnik Gmbh, Niemcy ( ). Procesy wydzieleniowe w strefie wpływu ciepła połączeń spawanych stali duplex w warunkach złożonego cyklu cieplnego spawania ( ), Nr 4 T08C Wpływ obróbki cieplnej nierdzewnych stali utwardzanych wydzieleniowo na proces ich azotowania gazowego ( ), 3 T08C Kształtowanie struktury i właściwości warstwy wierzchniej nadstopów, Subsydium profesorskie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, ( ). Ważniejsze wdrożenia w latach Regeneracja radiologicznych aplikatorów Henschke. Regionalny Szpital Onkologiczny w Szczecinie ( ).

8 Badania możliwości zastosowania drutów Supercored w wytypowanych procedurach spawalniczych w budowie okrętów. Hyundai, Welding Company, (2003) Niemcy. Opracowanie technologii spawania elementów zbiorników ładunkowych i rurociągów ze stali nierdzewnych duplex w chemikaliowcach ( ), 7T08C C/4462. Wdrożenie technologii spajania filier granulatora polietylenu z cermetaliczną warstwą tnącą, 10T C/5423 ( ). Opracowanie i wdrożenie technologii obróbki powierzchni elementów silników lotniczych z odlewanych nadstopów na osnowie niklu ( ), Nr 6 T C/ Optymalizacja technologii spawania stali duplex w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i kosztów złączy spawanych gwarantujących wymagany okres eksploatacji zbiorników ładunkowych statków chemikaliowców serii B588-III budowanych w Stoczni Szczecińskiej NOWA ( ), Nr 6 T C/ Wdrożenie technologii zmechanizowanego i zautomatyzowanego spawania złączy teowych ze spoinami czołowymi zbiorników ładunkowych ze stali duplex w statkach chemikaliowcach na etapie budowy kadłuba na pochylni ( ), Nr 6 T C/ Akredytowane Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów Politechniki Szczecińskiej. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z publicznych środków krajowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, współfinansowany przez Unię Europejską; projekt w trakcie realizacji. Książki wydane w latach Książki w druku 2008 Publikacje wydane w latach Ponad sto publikacji krajowych i zagranicznych, których wykaz znajduje się na stronie Zakładu:

Inżynieria Materiałowa

Inżynieria Materiałowa Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia 2 stopnia Specjalność: Inżynieria Kompozytów Przedmiot: Technologie cieplnego nakładania powłok Rodzaj przedmiotu: Obieralny Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

dr inż. Cezary SENDEROWSKI

dr inż. Cezary SENDEROWSKI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Nowych Technologii i Chemii Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii Rodzaj studiów: studia inżynierskie Kierunek: mechanika i budowa maszyn Specjalność: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop.

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. 2011 Spis treści Wstęp 9 1. Wysokostopowe staliwa Cr-Ni-Cu -

Bardziej szczegółowo

Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych

Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych 2014-2015 Lp. 1 2 3 4 5 6 Nazwisko i Imię dyplomanta Temat pracy Optymalizacja komputerowa parametrów procesu wypełniania wnęki

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii i Technologii Polimerów prowadzi działalność dydaktyczną w ramach studiów I i II stopnia oraz kształci doktorantów. Prowadzone badania

Katedra Chemii i Technologii Polimerów prowadzi działalność dydaktyczną w ramach studiów I i II stopnia oraz kształci doktorantów. Prowadzone badania Katedra Chemii i Technologii Polimerów prowadzi działalność dydaktyczną w ramach studiów I i II stopnia oraz kształci doktorantów. Prowadzone badania o charakterze naukowo-aplikacyjnym są ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Odlewnicze procesy technologiczne Kod przedmiotu

Odlewnicze procesy technologiczne Kod przedmiotu Odlewnicze procesy technologiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Odlewnicze procesy technologiczne Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-P-01_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika

Bardziej szczegółowo

Informator dla kandydatów na studia

Informator dla kandydatów na studia Kształtowanie struktury i własności materiałów nanostrukturalnych Komputerowe wspomaganie doboru i projektowania materiałów Zasady projektowania i modelowania materiałów nanostrukturalnych Metody sztucznej

Bardziej szczegółowo

Tok Specjalność Semestr Z / L Blok Przedmiot

Tok Specjalność Semestr Z / L Blok Przedmiot ENERGETYKA S1 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 11 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 12 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 13 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr

Bardziej szczegółowo

Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu lotniczego i samochodowego (KomCerMet)

Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu lotniczego i samochodowego (KomCerMet) Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie informuje o realizacji projektu: Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

Formy aktywności CZT AERONET

Formy aktywności CZT AERONET Formy aktywności CZT AERONET - Przygotowywanie i realizacja projektów w z udziałem partnerów w CZT związanych zanych umową konsorcjum ( dane w prezentacjach indywidualnych partnerów), - Przygotowanie i

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Inżynieria materiałowa studia pierwszego studia stacjonarne

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Inżynieria materiałowa studia pierwszego studia stacjonarne SYLABUS Nazwa Procesy specjalne Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno-Przyrodniczy przedmiot Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Kod Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017 Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 0/0 Pracownia Maszyn Odlewniczych i Konstrukcji Odlewów Madej Kamil Badanie wpływu parametrów I i II fazy odlewania

Bardziej szczegółowo

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu )

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) MATERIAŁOZNAWSTWO dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) jhucinsk@pg.gda.pl MATERIAŁOZNAWSTWO dziedzina nauki stosowanej obejmująca badania zależności

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn semestr II, 2016/2017 Przedmiot: Podstawy Nauki o Materiałach II

Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn semestr II, 2016/2017 Przedmiot: Podstawy Nauki o Materiałach II Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn semestr II, 201/2017 plan zajęć dla grupy M1 11 (wtorek 8.30-10.00) grupa temat osoba prowadząca sala 1 28.02.2017 Zajęcia organizacyjne dr inż. Paweł Figiel

Bardziej szczegółowo

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Inżynieria Materiałowa

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Inżynieria Materiałowa Studia dzienne Wydział Kierunek Propozycja punktów ECS z dnia 15.11.2007r. Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Inżynieria Materiałowa ECS dla lat I-V obowiązujące w roku akad. 2007/2008 I i II

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH 1 Instytut Technologii Mechanicznych Dyrektor: Dr hab. inż. T. Nieszporek, prof. PCz Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia Przedmiot: Metalurgia i technologie odlewnicze Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: IM 1 N 0 6-0_0 Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM IS-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM IS-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania Nazwa modułu: Spawalność stali Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM-2-202-IS-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i budowa maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Spajalnictwo i odlewnictwo Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM 1 S 0 4 48-0_0 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Nauka o materiałach Wszystkie specjalności Data wydruku: 22.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

Nauka o materiałach II - opis przedmiotu

Nauka o materiałach II - opis przedmiotu Nauka o materiałach II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Nauka o materiałach II Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-31_15W_pNadGen0INE8 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Metalurgia - Tematy Prac magisterskich - Katedra, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 2015-2016 Tematy Prac magisterskich Technologii Formy 2015-2016 Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Temat

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Produkcja Regeneracja Napawanie

Produkcja Regeneracja Napawanie Produkcja Regeneracja Napawanie przed regeneracją po regeneracji Firma Doradztwo techniczne i kontrola Firma Elkrem powstała w 1995 roku. Misję firmy stanowi osiągnięcie pełnej satysfakcji Klienta poprzez

Bardziej szczegółowo

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS)

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS) Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne II-go stopnia, specjalność KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ godzin Analiza wytrzymałościowa elementów konstrukcji W E, C ( ECTS) Symulacje

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Współczesne materiały inżynierskie Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM-2-205-ET-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2016/2017

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2016/2017 Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki Tok studiów Semestr Specjalność Typ semestru Rok akademicki Blok Przedmiot Energetyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia ENE_1A_S_2014_2015_9763_1

Bardziej szczegółowo

Projekt kluczowy. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym. Segment nr 10

Projekt kluczowy. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym. Segment nr 10 Projekt kluczowy Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Segment nr 10 Nowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne elementy silnika lotniczego Uzasadnienie podjęcia zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu.

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. STOPY ŻELAZA Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. Ze względu na bardzo dużą ilość stopów żelaza z węglem dla ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Wybrane prace badawcze naukowców z Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w zakresie technologii przetwórstwa metali nieżelaznych

Wybrane prace badawcze naukowców z Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w zakresie technologii przetwórstwa metali nieżelaznych XXIII Walne Zgromadzenie Izby 8-9 czerwca 20017 w Krakowie. Wybrane prace badawcze naukowców z Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w zakresie technologii przetwórstwa metali nieżelaznych dr inż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Materiałoznawstwo

Opis przedmiotu: Materiałoznawstwo Opis przedmiotu: Materiałoznawstwo Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIK102 Materiałoznawstwo Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA SPAWANIA WELDING TECHNOLOGY. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

TECHNOLOGIA SPAWANIA WELDING TECHNOLOGY. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium TECHNOLOGIA SPAWANIA WELDING TECHNOLOGY Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody metalurgii proszków. Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III

Nowoczesne metody metalurgii proszków. Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III Nowoczesne metody metalurgii proszków Dr inż. Hanna Smoleńska Materiały edukacyjne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Część III Metal injection moulding (MIM)- formowanie wtryskowe Metoda ta pozwala na wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE SPAWANE WELDMENTS. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2C PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

KONSTRUKCJE SPAWANE WELDMENTS. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2C PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: Wykład, Projekt KONSTRUKCJE SPAWANE WELDMENTS Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I SPAJANIA ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów Wykład 12 Lutowanie miękkie (SOLDERING) i twarde (BRAZING) dr inż. Dariusz Fydrych Kierunek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

Odlewnictwo / Marcin Perzyk, Stanisław Waszkiewicz, Mieczysław Kaczorowski, Andrzej Jopkiewicz. wyd. 2, 4 dodr. Warszawa, 2015.

Odlewnictwo / Marcin Perzyk, Stanisław Waszkiewicz, Mieczysław Kaczorowski, Andrzej Jopkiewicz. wyd. 2, 4 dodr. Warszawa, 2015. Odlewnictwo / Marcin Perzyk, Stanisław Waszkiewicz, Mieczysław Kaczorowski, Andrzej Jopkiewicz. wyd. 2, 4 dodr. Warszawa, 2015 Spis treści Przedmowa 11 1. Podstawy procesów odlewniczych 13 1.1. Istota

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Mechanika i Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-021 Materials Science Materiałoznastwo

Z-LOGN1-021 Materials Science Materiałoznastwo KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Z-LOGN-02 Materials Science Materiałoznastwo Obowiązuje od roku akademickiego 207/208 Materiałoznawstwo Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, poziom kształcenia pierwszy Sylabus modułu: Chemia materiałów i zarządzanie chemikaliami 027 Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień

Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień 15.12.2016 Numer PN Odlewy PN-EN 1559-1:2011P PN-EN 1559-1:2011E PN-EN 1559-2:2014-12E PN-EN

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Odlewnictwa Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Matematyka OWT-1-101-s Analiza matematyczna

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Stal jest to stop żelaza z węglem o zawartości węgla do 2% obrobiona cieplnie i przerobiona plastycznie Stale ze względu na skład chemiczny dzielimy głównie na: Stale węglowe Stalami węglowymi nazywa się

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów 0-0 Pracownia Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni Lp. Nazwisko i Imię Temat pracy Opiekun pracy Miejsce Algorytm bilansowania

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki i Fizyki dr Medard Makrenek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki i Fizyki dr Medard Makrenek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Z-LOGN1-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Segment 12: Odlewanie precyzyjne stopów Ni na krytyczne części silników lotniczych Liderzy merytoryczni: Prof. dr hab. inż. Jan Cwajna

Bardziej szczegółowo

Stopy metali nieżelaznych

Stopy metali nieżelaznych Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Stopy metali nieżelaznych Nazwa modułu w języku angielskim Non-ferrous alloys

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.0.004 PLAN STUDIÓW Rodzaj studiów: studia dzienne inżynierskie/ magisterskie - czas trwania: inż. 3, 5 lat/ 7 semestrów; mgr 5 lat/0 semestrów Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Inżynieria materiałowa studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12 Listopada 2014 Plan studiów

Bardziej szczegółowo

http://www.chem.uw.edu.pl/people/ AMyslinski/Kaim/cze14.pdf BOEING 747 VERSUS 787: COMPOSITES BUDOWNICTWO Materiały kompozytowe nadają się do użycia w budownictwie w szerokiej gamie zastosowań:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka CCB-1-103-s

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Technologia chemiczna, poziom kształcenia pierwszy Sylabus modułu: Chemia materiałów () Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008 Spis treści Wstęp 9 I. METALE I ICH STOPY 1. Wprowadzenie nowoczesnych metod do badań odlewów i materiałów odlewniczych z wykorzystaniem nowej aparatury, będącej na wyposażeniu Zespołu Laboratoriów Badawczych.

Bardziej szczegółowo

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX -POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ Dzięki użyciu nowoczesnego materiału mają one zastosowanie przy obróbce stali i żeliwa o podwyższonej twardości: q charakteryzują się wysoką żywotnością narzędzia,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204

MATERIAŁOZNAWSTWO. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204 MATERIAŁOZNAWSTWO Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204 PODRĘCZNIKI Leszek A. Dobrzański: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo K. Prowans: Materiałoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające Wydział Matematyki Fizyki i Techniki INSTYTUT TECHNIKI STUDIA STACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA NIESTACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Przedmiot: Nauka o materiałach Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: IM S 0 5-0_0 Rok: I Semestr: Forma studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Twórz z nami nowe materiały o doskonałych właściwościach. Instytut Polimerów

Twórz z nami nowe materiały o doskonałych właściwościach. Instytut Polimerów Twórz z nami nowe materiały o doskonałych właściwościach Instytut Polimerów Polimery? Tworzywa sztuczne? Co oznaczają te pojęcia? Czy wiesz, Ŝe towarzyszą Ci juŝ od chwili narodzin? Obejrzyj zdjęcia poniŝej

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI Technologies for protecting the surface Kod przedmiotu: IM.D1F.45

TECHNOLOGIE ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI Technologies for protecting the surface Kod przedmiotu: IM.D1F.45 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Materiałowa Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy do wyboru Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego)

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego) 1. A 5809 III ABC Jakości od 1996 2. Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3. Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń) 4. Archives of Civil

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Spawalnictwo Welding technology

Spawalnictwo Welding technology Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn Semestr 1 /sem. 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych 205-206 Pracownia Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni 2 3 Program komputerowej symulacji pracy pieca oporowego.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: ZiIP Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. WYBRANE ZAGADNIENIA Z METALOZNAWSTWA Selected Aspects of Metal Science Kod przedmiotu: ZiIP.OF.1.1. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne

Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne Ćwiczenie 5 1. Wstęp. Do stali specjalnych zaliczane są m.in. stale o szczególnych własnościach fizycznych i chemicznych. Są to stale odporne na różne typy korozji: chemiczną, elektrochemiczną, gazową

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 17 Przedmiot: Nauka o materiałach I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/ studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Wilhelm Gorecki PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Podręcznik akademicki Bytom 2011 1. Wstęp...9 2. Cel podręcznika...11 3. Wstęp

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA II Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 26 listopada 2014 KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA Dr hab. inż. Jerzy Myalski

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2012 Wielkość globalnej produkcji odlewów 101,3 mln ton Wzrost w stosunku

Bardziej szczegółowo

Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce

Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce instytut odlewnictwa Kraków 2009 Opracowanie redakcyjne Marta Konieczna, Adam Kowalski, Józef Turzyński Skład komputerowy Agnieszka Fiutowska Projekt okładki i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Techniki Wytwarzania zakres tematyczny kolokwium i egzaminu z przedmiotu

Techniki Wytwarzania zakres tematyczny kolokwium i egzaminu z przedmiotu Techniki Wytwarzania zakres tematyczny kolokwium i egzaminu z przedmiotu METALURGIA /procesy: metalurgiczne, rafinacyjne, urządzenia stosowane w metalurgii; metalurgia: stali, metali nieżelaznych/ 1. W

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Wrocław, 23.09.2015 r. Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Edycja III, 2015-2016 opracowane zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów r.

Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów r. Rzeszów, 19.12.2012 r. Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów 11.04.2012 r. MC Przedmiot humanistyczny historia techniki Wprowadzenie do procesów produkcyjnych Semestr

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE POWŁOKI W INŻYNIERII POWIERZCHNI

ZNACZENIE POWŁOKI W INŻYNIERII POWIERZCHNI ZNACZENIE POWŁOKI W INŻYNIERII POWIERZCHNI PAWEŁ URBAŃCZYK Streszczenie: W artykule przedstawiono zalety stosowania powłok technicznych. Zdefiniowano pojęcie powłoki oraz przedstawiono jej budowę. Pokazano

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych

Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Samochodowych Podstawy Konstrukcji Maszyn Materiały Konstrukcyjne i Eksploatacyjne Temat: CHARAKTERYSTYKA I OZNACZENIE STALIW. 2016-01-24 1 1. Staliwo powtórzenie. 2. Właściwości staliw. 3.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-1009 Techniki wytwarzania I Manufacturing Techniques

Z-ZIP-1009 Techniki wytwarzania I Manufacturing Techniques KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-1009 Techniki wytwarzania I Manufacturing Techniques A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje spawane Welded constructions

Konstrukcje spawane Welded constructions Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne warstwy azotowane nowej generacji o podwyższonej odporności korozyjnej wytwarzane na elementach maszyn

Innowacyjne warstwy azotowane nowej generacji o podwyższonej odporności korozyjnej wytwarzane na elementach maszyn Tytuł projektu: Innowacyjne warstwy azotowane nowej generacji o podwyższonej odporności korozyjnej wytwarzane na elementach maszyn Umowa nr: TANGO1/268920/NCBR/15 Akronim: NITROCOR Planowany okres realizacji

Bardziej szczegółowo

http://www.chem.uw.edu.pl/people/ AMyslinski/Kaim/cze14.pdf BUDOWNICTWO Materiały kompozytowe nadają się do użycia w budownictwie w szerokiej gamie zastosowań: elementy wzmacniające przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych własności użytkowych instrumentarium chirurgicznego

Analiza wybranych własności użytkowych instrumentarium chirurgicznego Analiza wybranych własności użytkowych instrumentarium chirurgicznego Witold Walke, Zbigniew Paszenda Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia Materiałoznawstwo Analiza matematyczna Termodynamika techniczna 2 Cały rok Mechanika II Wytrzymałość materiałów Spawalnictwo Technologia spawania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu

Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu Materiały budowlane i instalacyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Matbudiinst-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM SM-n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM SM-n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Przetwórstwo stopów i materiałów spiekanych Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM-2-206-SM-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

Materiałoznawstwo i obróbka cieplna w spawalnictwie Material science and heat treatment in welding. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L,1C

Materiałoznawstwo i obróbka cieplna w spawalnictwie Material science and heat treatment in welding. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L,1C Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2 III SEMESTR - nabór 2007 ogółem godz. ECTS wykł. ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich - Katedra, y, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 2016-2017 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Nazwisko i Imię dyplomanta Temat pracy Badania stanu powierzchni surowej odlewów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: WSPÓŁCZESNE MATERIAŁY INŻYNIERSKIE. Kod przedmiotu: Ki 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechatronika 5. Specjalność: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta

Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Metalurgia - Tematy Prac inżynierskich - Katedra, y, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 05-06 Tematy Prac Inżynierskich y 05-06 3 5 Zespół dwuosobowy 6 Badania procesu wysychania nowych powłok ochronnych

Bardziej szczegółowo