INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ"

Transkrypt

1 INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Dyrektor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec Z-ca Dyrektora ds. Nauki: prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki Z-ca Dyrektora ds. Dydaktyki: dr hab. inż. Jolanta Baranowska JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE INSTYTUTU: ZAKŁAD METALOZNAWASTWA I ODLEWNICTWA ZAKŁAD TWORZYW POLIMEROWYCH ZAKŁAD SPAWALNICTWA ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA: Kadra: Prof. dr hab. inż. Mieczysław Wysiecki Dr hab. inż. Prof. PS Bogdan Piekarski Dr hab. inż. Jolanta Baranowska Dr hab. inż. Bogusław Borowiecki Dr inż. Anna Biedunkiewicz Dr inż. Andrzej Drotlew Dr inż. Małgorzata Garbiak Dr inż. Walenty Jasiński Dr inż. Agnieszka Kochmańska Dr inż. Paweł Kochmański Dr inż. Stanisław Lenart Dr inż. Urszula Gabriel Mgr inż. Tadeusz Baniukiewicz Mgr inż. Ewa Berdyszak Mgr inż. Renata Chylińska Mgr inż. Roman Jędrzejewski Mgr inż. Paweł Figiel Działalność badawcza Obecnie prace badawcze i aplikacyjne koncentrują się wokół trzech zagadnień: - Modyfikacji składu chemicznego i mikrostruktury odlewniczych stopów żelaza o specjalnych właściwościach (żarowytrzymałe, odporne na ścieranie w podwyższonych temperaturach). - inżynieria powierzchni (obróbka cieplno-chemiczna stali wysokostopowych, procesy aktywacji powierzchni w obróbkach powierzchniowych, powłoki gradientowe i barierowe wytwarzane metodą pasty, cienkie powłoki TiN/C nanoszone metodą CVD). - wytwarzanie węglików i azotków o rozmiarach nanometrycznych z wykorzystaniem metody zol-żel. - Ocena trwałości eksploatacyjnej staliw żaroodpornych pracujących w ekstremalnych warunkach

2 Ważniejsze projekty w latach Krajowe 1. Optymalizacja parametrów wzrostu powłok TiC zsyntezowanych techniką Zol-Żel na podłożach stalowych, Wpływ tlenu i siarki na kształtowanie się warstwy i kinetykę reakcji w procesie azotowania, Wpływ parametrów termofizycznych mas formierskich na parametry stereologiczne fazy węglikowej w stopie wysokochromowym 2%C, 22%Cr Opracowanie kryteriów żywotności odlewanych rur katalitycznych reformerów amoniaku w oparciu o zmiany mikrostruktury, Opracowanie metody wytwarzania kompozytu. Azotowanie podłoże stalowe powłoka azotku tytanu w procesie hybrydowym, Wpływ zdefektowania na właściwości tribologiczne i korozyjne powłok z węglika tytanu, Niskotemperaturowe azotowanie stali austenitycznych, Podwyższenie trwałości staliwa 0,3%C-30%Ni-18%Cr przeznaczonych do pracy w warunkach udarów cieplnych, Opracowanie technologii azotowania ze wstępną aktywacją powierzchni stali nisko- i wysokostopowych oraz opracowanie i wykonanie prototypowego stanowiska obróbczego, Wdrożenie technologii obróbki powierzchniowej elementów nowoczesnej hydrauliki siłowej pracującej w warunkach wysokich obciążeń w przemyśle wydobywczym i budownictwie Warstwy odporne na korozję i zużycie na stalach wysokochromowych, Opracowanie kryteriów trwałości rur katalitycznych reformerów amoniaku w oparciu o zmiany mikrostruktury i właściwości, Europejskie FP5 Nitriding of sintered stainless steel dr hab. inż. Jolanta Baranowska FP6 - MULTIPROTECT Advanced Environmentally Friendly Multifunctional Corrosion Protection by Nanotechnology dr inż. Anna Biedunkiewicz FP6 - TRIBIO Skin tribology and tactile behviour with compliant materials for medical and healthcare applications dr hab. inż. Jolanta Baranowska Działalność technologiczna: Pracownia Odlewnia doświadczalna kierownik dr hab. inż. Prof. PS Bogdan Piekarski Tematy prowadzonych prac badawczych i aplikacyjnych można uporządkować w dwóch grupach zagadnień: 1. Austenityczne żarowytrzymałe stopy żelaza na odlewane części konstrukcyjne pieców do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. 2. Żaroodporne żeliwa wysokochromowe o podwyższonej odporności na ścieranie w warunkach oddziaływania strugi pyłowo-powietrznej. W zakresie usług wykonywanych dla przemysłu i odbiorców indywidualnych Odlewnia Politechniki Szczecińskiej specjalizuje się w wykonywaniu odlewów elementów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń pracujących w podwyższonej i wysokiej temperaturze, a przede wszystkim żaroodpornych i żarowytrzymałych elementów pieców do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. W odlewni wykonuje się odlewy o masie od 0.4 do 100 kilogramów w formach z klasycznej i chemoutwardzalnej masy formierskiej. Oferta produkcyjna obejmuje wykonywanie następujących usług: projektowanie odlewanych części konstrukcyjnych maszyn i urządzeń, a w szczególności części pracujących w podwyższonych i wysokich temperaturach, opracowanie dokumentacji technologicznej wykonania odlewów, wykonanie drewnianego i metalowego oprzyrządowania odlewniczego, wykonanie odlewów, obróbkę cieplną i mechaniczną wykonanych odlewów, doradztwo w zakresie konstruowania i doboru materiałów na odlewy, wykonanie ekspertyz materiałowych z zakresu odlewnictwa.

3 Technologiczne Laboratorium Inżynierii Powierzchni Laboratorium oferuje następujące usługi: a) dobór obróbki powierzchniowej, opracowanie i wdrożenie technologii obróbki powierzchniowej b) badania materiałowe: odporności korozyjnej, odporności na zużycie, badanie geometrii powierzchni, twardości, mikrostruktury i składu chemicznego warstw wierzchnich i powłok. c) Badanie zmian korozyjnych i degradacji materiałów zachodzące w podwyższonych temperaturach i ciśnieniach. Przemiany warstwy wierzchniej zachodzące w wyniku procesów zużycia głównie ściernego i erozyjnego. W chwili obecnej rozwijane lub już wdrożone są następujące technologie obróbki powierzchniowej: - Warstwy kompozytowe o specjalnych właściwościach tribologicznych na elementy maszyn i urządzeń pracujące w warunkach dużych obciążeń. - Obróbki powierzchniowe (azotowanie, tlenoazotowanie, utlenianie) w zastosowaniu do stali austenitycznej oraz tytanu i jego stopów - Technologie cienkich pokryć odpornych na ścieranie i korozję (TiN i TiCN wytwarzane metodą zol-zel,) oraz obróbek podnoszących odporność na ścieranie i korozję dla stali austenitycznych - Chemiczna i plazmowa modyfikacja powierzchni stopów metali. - Wytwarzanie antykorozyjnych i antyściernych pokryć na stalach chromowych z przeznaczeniem na elementy maszyn pracujące pod dużym obciążeniem w warunkach agresywnego środowiska - Pokrycia żaroodporne i żarowytrzymałe pokrycia otrzymywane metodami zawiesinowymi - Przeciwnawęgleniowe pokrycia na bazie Al i Al.-Si wytwarzane metodami odlewniczymi BIOCENTRUM Centrum badań nad materiałami do zastosowań biomedycznych Biocentrum stanowi instytutowy Zespół badawczy. W 2004 r. uzyskał on status krajowego Centrum Doskonałości. Koordynator centrum dr hab. inż. Jolanta Baranowska Podstawowa tematyka badawcza koncentruje się wokół zagadnień: Rozwój obróbek powierzchniowych w zastosowaniu do stali austenitycznych oraz tytanu i jego stopów. Chemicznej i plazmowej modyfikacji powierzchni stopów metali i materiałów polimerowych pod kątem poprawy adhezji i możliwości wykonywania połączeń metal - polimer dla potrzeb protez połączeń stawowych i dentystycznych. Rozwijanie technologii twardych pokryć z przeznaczeniem na odporne na ścieranie biokompatybilne narzędzia stosowane głównie w ortopedii, oraz obróbek podnoszących odporność na ścieranie i korozję dla stali austenitycznych i przeznaczonych na bioobojętne narzędzia dla przetwórtswa spożywczego. Rozwój i badanie polimerów i kopolimerów poliestrowych, poliamidowych i poliwęglowych opartych w części na surowcach odwracalnych i spełniających warunki biokompatybilności oraz o regulowanej hydrofobości przeznaczone na protezy miękkie ścięgien i żył oraz elementy połączeń stawowych oraz materiały biodegradowalne na nici chirurgiczne i nośniki leków. Wyznacznie charakterystyk badanych i opracowywanych materiałów w zakresie ich biokompatybilności, odporności na ścieranie i korozję, żywotności i właściwości mechanicznych stanowiących bazę danych dla projektowania i modelowania zachowań materiałów w warunkach eksploatacyjnych. Rozwój polimerowych materiałów membranowych z przeznaczeniem na opakowania produktów spożywczych.

4 Projekty finansowane z Funduszów strukturalnych: Projekt WKP_1/1.4.3/1/2004/88/88/184/2005 "Stworzenie specjalistycznego laboratorium badań właściwości eksploatacyjnych materiałów dla CD Biocentrum Projekt realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego UE w ramach Działania 1.4 SPO-WKP: "wzmocnienie współpracy między sfera badawczo-rozwojową a gospodarką" - poddziałanie "inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości działających w priorytetowych dziedzinach polskiej gospodarki" kierownik projektu dr hab. inż. Jolanta Baranowska Opis projektu W październiku 2005 roku Centrum Doskonałości Biocentrum przy Instytucie Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego Politechniki, koordynowane przez dr Jolantę Baranowską, rozpoczęło realizację projektu "Stworzenie specjalistycznego laboratorium badania właściwości eksploatacyjnych materiałów dla CD - Biocentrum". Projekt ten finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw", działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczorozwojową a gospodarką. Realizacja celów projektu przewidziana jest na okres i łącznie zaangażowane zostaną środki rzędu PLN. Inicjatywa Centrum Doskonałości ma charakter typowo inwestycyjny i zakłada stworzenie specjalistycznego laboratorium badania właściwości eksploatacyjnych materiałów do wykorzystania w przemyśle medycznym oraz w przemyśle spożywczym. Inwestycja w bazę laboratoryjną Biocentrum na Politechnice Szczecińskiej ukierunkowana jest na podniesie poziomu infrastruktury do realizacji badań w dziedzinie nauk o zdrowiu i życiu człowieka, które to badania mają szerokie zastosowanie w przemyśle regionu Pomorza Zachodniego i nie tylko. Projekt WKP_1/1.4.2/2/2005/112/193/346/2006 pt. "Modernizacja wyposażenia Technologicznego Laboratorium Inżynierii Powierzchni w Politechnice Szczecińskiej" realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego UE w ramach Działania 1.4 SPO-WKP: "wzmocnienie współpracy między sfera badawczo-rozwojową a gospodarką" - poddziałenie "inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe" Kierownik projektu dr hab. inż. Jolanta Baranowska Projekt adresowany jest do przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego i kraju z branży przemysłowej obejmującej takie sektory jak: obróbka metali i tworzyw sztucznych, wytwórstwo narzędzi, obróbka powierzchniowa, produkcja urządzeń mechanicznych, którzy stanowią bezpośrednią grupę odbiorców nowych technologii. Beneficjentem pośrednim projektu są firmy z takich branż jak przemysł maszynowy, okrętowy, spożywczy, medyczny jak również rolniczy i drzewny stanowiących odbiorców usług i urządzeń dostarczanych przez beneficjentów bezpośrednich. Projekt jest odbiciem strategii rozwoju Instytutu Inżynierii Materiałowej, zakładającej stworzenie kompleksowej oferty usług naukowo-badawczych i technologicznych dla przemysłu w zakresie nowoczesnych obróbek powierzchniowych i stanowi jedno z komponentów ogólnej polityki rozwojowej Instytutu i Uczelni. Przedmiotem inwestycji jest zakup nowoczesnego wyposażenia dla potrzeb Technologicznego Laboratorium Inżynierii Powierzchni działającego w strukturach Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Szczecińskiej. Obejmuje ona zakup urządzeń o charakterze badawczo-naukowym wspomagających prace z zakresu badania i charakterystyki warstw powierzchniowych oraz urządzeń o charakterze technologicznym modernizujących dotychczasowe stanowiska obróbcze Laboratorium i rozszerzające jego potencjał badawczo-technologiczny. Okres realizacji projektu Wartość całkowita projektu ,- zł.

5 ZAKŁAD TWORZYW POLIMEROWYCH Kadra: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec kierownik Zakładu Prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki Dr hab. inż. Prof. PS Jerzy Słonecki Dr inż. Konrad Kwiatkowski Dr inż. Elżbieta Senderek Dr inż. Zenon Tartakowski Mgr inż. Magdalena Kwiatkowska Profil naukowy Badania nad syntezą, charakterystyką i modyfikacją wielofazowych układów polimerowych, w tym elastomerów termoplastycznych; Badania nad wykorzystaniem materiałów odpadowych do otrzymywania nowych, bądź modyfikowanych tworzyw polimerowych recykling materiałowy; Otrzymywanie i charakterystyka nanokompozytów polimerowych, uzyskiwanych w procesie syntezy in situ z udziałem nanonapełniaczy organicznych i nieorganicznych (nanorurek i nanowłókien węglowych, nanocząstek metali i ich związków, krzemianów warstwowych, itd.); Badania nad zjawiskiem tarcia oraz zużycia ściernego materiałów polimerowych; Profil technologiczny przetwórstwo tworzyw termoplastycznych i elastomerów; projektowanie, wykonywanie i udoskonalanie form wtryskowych oraz oprzyrządowania do przetwórstwa wtryskowego; komputerowa symulacja i optymalizacja procesu wtryskiwania materiałów polimerowych o różnych właściwościach fizycznych; konsultacje i rozwiązywanie problemów technologicznych związanych z przetwórstwem i formowaniem, dobór materiałów, badanie właściwości mechanicznych gotowych wyrobów zgodnie z międzynarodowymi standardami, łączenie elementów z tw. sztucznych, itd.; Współpraca z ośrodkami międzynarodowymi: Instituto de Estruktura de la Materia, CSIC, Madryt, Hiszpania: prof. Balta Calleja, dr T. Ezquerra; Technische Universität Hamburg Harburg, Polymer Composites Group, Hamburg, Niemcy: prof. K. Schulte, dr G. Broza; Universität Kassel, Institut fur Werkstofftechnik, Kunstoff und Recyclingtechik, Kassel, Niemcy: prof. A. Błędzki; University of Cambridge, Polymer and Nanotube Laboratory, Cambridge, UK: prof. A. Windle, dr K. Kozioł University of Athens, Department of Solid State Physics, Ateny, Grecja: prof. D. Peridis; University of Minho, Departmnent of Polymer Engineering, Guimaraes, Portugalia: prof. Z. Denchev; Deutsches Institut fur Kautschuktechnologie, Hannover, Niemcy: prof. R. Schuster; Russian Academy of Science, Laboratory of Hydrogen Storage Materials, Czernogolowka, Rosja: dr V. Muradyan; Slovak University of Technology, Department of Plastics and Rubber, Bratysława, Słowacja: Vysoka Skola Chemicko Technologicka, Ustav Polymer, Praga, Rep. Czeska: prof. Duchacek; Najważniejsze osiągnięcia Zakładu: -opracowanie technologii otrzymywania amortyzatorów kolejowych;

6 - opracowanie technologii produkcji węży pożarniczych; - opracowanie i wdrożenie technologii otrzymywania specjalistycznych termoplastycznych elastomerów uretanowych; - udział we wdrożeniu i uruchomieniu produkcji krajowych elastomerów estrowych; -opracowanie koncepcji wytwarzania nanokompozytów polimerowych metodą syntezy in situ publikacje: Z. Rosłaniec et al. Comp Inter 10 (2003) pp ; G. Broza et al. Polymer 46 (2005) pp ; A. Nogales et al. Macromolecules 37 (2004) pp ; M. Kwiatkowska et al. Rev Adv Mat Sci 12 (2006) pp ; międzynarodowe projekty badawcze: - Carbon Nanotubes for Future Industrial Composites: theoretical potential versus immediate application Sieć tematyczna, 5 PR, ; - Modern nanocomposites based on thermoplastic polyesters and carbon nanotubes, projekt badawczy finansowany przez DAAD / KBN, ; - Polymer nanocomposites with the addition of functionalized carbon nanotubes projekt badawczy finansowany przez INTAS / Airbus, 6PR, ; - Polymer nanocomposites. Mechanical and electrical propeties of hybrid polymeric nanocomposites based on carbon nanotubes trójstronny projekt badawczy finansowany przez MNiSW/ niemiecki DFG i MNiE Królestwa Hiszpanii, ; dwa zgłoszenia patentowe dotyczące sposobu otrzymywania nanokompozytów z różnymi nanocząstkami -opracowanie oryginalnej technologii wykorzystania poużytkowych butelek po napojach PET do produkcji elastomerów termoplastycznych rozprawa doktorska: K. Kwiatkowski Struktura i właściwości mechaniczne reaktywnych mieszanin polimerowych poli(tereftalanu etylenu) z polioksytetrametylenem, Szczecin 2006; zgłoszenie patentowe opisujące technologię otrzymywania oferta wdrożenia technologii na skalę przemysłową - stworzenie szkoły / specjalności naukowej Elastomery Termoplastyczne jako jednego z najważniejszych ośrodków akademickich w tym zakresie w Europie publikacje i rozdziały w wyd. anglojęzycznych Z. Rosłaniec, D. Pietkiewicz Synthesis and characteristics of polyester based thermoplastic elastomers: Chemical aspects, rodz. W Handbook of Thermplastic Polyesters Vol. 1 pod red. S. Fakirova, Willey Weinheim 2002; Rosłaniec Z. Polyester Thermoplastic Elastomers: Synthesis, Properties, and Some Applications, roz. w Handbook of Condensation Thermoplastic Elastomers, Chapt. III pod red. S. Fakirova, Wiley VCH, Weinheim 2005; Z. Rosłaniec et al. Elastomery termoplastyczne: nowe materiały, właściwości i przetwórstwo, roz. W Elastomery i przemysł gumowy pod red. W. Parasiewicz i W. Rzymskiego, IPGum, STOMIL, PŁ, Piastów Łódź 2006; Szymczyk A. et al. J Macromol Sci Phys B41 (2002), pp ; Alvarez C. et al. Macromol Chem Phys 2002, 203 (2002), pp ; liczne projekty badawcze i wdrożenia -prace badawcze nad syntezą i charakterystyką nowych materiałów o właściwościach elastomerów termoplastycznych Kopolimery i terpolimery blokowe na bazie poliestrów i poliamidów publikacje: Szymczyk A. et al. Europ Polym J 44 (2008) ;

7 ZAKŁAD SPAWALNICTWA POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ Zwięzła charakterystyka Kadra prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki, prof. zw., kierownik Zakładu, dr Ryszard Pakos, adiunkt, dr hab. Zbigniew Szefner, adiunkt, dr inż. Adam Sajek, asystent, mgr inż. Michał Kawiak, specjalista, lic. Wojciech Gendek, specjalista, mgr inż. Paweł Rybicki, doktorant, mgr inż. Piotr Zając, doktorant. Kierunki kształcenia Studia stacjonarne I stopnia, Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria Spawalnictwa. Studia stacjonarne II stopnia, Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria Spawalnictwa. Studia niestacjonarne II stopnia, Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria Spawalnictwa. Studia podyplomowe Konstrukcje Spawane. Studia podyplomowe Inżynieria spawalnictwa wg programu Europejskiej Federacji Spawalniczej EWE/IWE, organizowane przez Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Politechniki Szczecińskiej (autoryzacja Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej). Obszar zainteresowań naukowo-badawczych Kształtowanie struktury i właściwości warstwy wierzchniej wraz z analizą zjawisk w płaszczyźnie rozdziału: faza stała faza stała, faza stała faza gazowa; obróbka powierzchniowa stali specjalnych i nadstopów. Procesy spiekania, budowa i właściwości kompozytów o wysokiej odporności na zużycie cierne wytwarzanych metodami metalurgii proszków wraz z analizą zjawisk w płaszczyźnie rozdziału: faza stała faza stała i faza stała faza ciekła. Procesy spajania wraz z analizą zjawisk w płaszczyźnie rozdziału: faza stała faza ciekła (lutowanie próżniowe nierdzewnych stali martenzytycznych utwardzanych wydzieleniowo i cermetali, spawalność nierdzewnych stali martenzytycznych utwardzanych wydzieleniowo, spawalność stali duplex i nadstopów). Analiza numeryczna naprężeń i odkształceń w złączach lutowanych. Procesy spajania biomateriałów. Ważniejsze projekty badawcze w latach Dyfuzja wzajemna w układach wieloskładnikowych ( ), Nr 7 T08A Analiza charakteru pęknięć połączeń spawanych stali duplex, ( ), 7T08C Wpływ aplikacji bisfosfonianów w plombie cementowej na przebieg procesów osteolizy w miejscu kontaktu cementu z tkanką kostną ( ), Nr 4 P05C Spawanie i napawanie nadstopów na osnowie niklu i kobaltu na elementy turbin gazowych lotniczych, Oberflachentechnik Gmbh, Niemcy ( ). Obróbka powierzchniowa nadstopów na osnowie niklu i kobaltu na elementy turbin gazowych lotniczych, Oberflachentechnik Gmbh, Niemcy ( ). Procesy wydzieleniowe w strefie wpływu ciepła połączeń spawanych stali duplex w warunkach złożonego cyklu cieplnego spawania ( ), Nr 4 T08C Wpływ obróbki cieplnej nierdzewnych stali utwardzanych wydzieleniowo na proces ich azotowania gazowego ( ), 3 T08C Kształtowanie struktury i właściwości warstwy wierzchniej nadstopów, Subsydium profesorskie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, ( ). Ważniejsze wdrożenia w latach Regeneracja radiologicznych aplikatorów Henschke. Regionalny Szpital Onkologiczny w Szczecinie ( ).

8 Badania możliwości zastosowania drutów Supercored w wytypowanych procedurach spawalniczych w budowie okrętów. Hyundai, Welding Company, (2003) Niemcy. Opracowanie technologii spawania elementów zbiorników ładunkowych i rurociągów ze stali nierdzewnych duplex w chemikaliowcach ( ), 7T08C C/4462. Wdrożenie technologii spajania filier granulatora polietylenu z cermetaliczną warstwą tnącą, 10T C/5423 ( ). Opracowanie i wdrożenie technologii obróbki powierzchni elementów silników lotniczych z odlewanych nadstopów na osnowie niklu ( ), Nr 6 T C/ Optymalizacja technologii spawania stali duplex w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i kosztów złączy spawanych gwarantujących wymagany okres eksploatacji zbiorników ładunkowych statków chemikaliowców serii B588-III budowanych w Stoczni Szczecińskiej NOWA ( ), Nr 6 T C/ Wdrożenie technologii zmechanizowanego i zautomatyzowanego spawania złączy teowych ze spoinami czołowymi zbiorników ładunkowych ze stali duplex w statkach chemikaliowcach na etapie budowy kadłuba na pochylni ( ), Nr 6 T C/ Akredytowane Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów Politechniki Szczecińskiej. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z publicznych środków krajowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, współfinansowany przez Unię Europejską; projekt w trakcie realizacji. Książki wydane w latach Książki w druku 2008 Publikacje wydane w latach Ponad sto publikacji krajowych i zagranicznych, których wykaz znajduje się na stronie Zakładu:

KONKURS DLA NAJLEPSZYCH!

KONKURS DLA NAJLEPSZYCH! KONKURS DLA NAJLEPSZYCH! Tylko teraz zbierając punkty z wybranych produktów 3M* możecie Państwo wygrać atrakcyjne nagrody: I nagroda Wycieczka do Turcji dla dwóch osób II nagroda Palmtop z GPRS III nagroda

Bardziej szczegółowo

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne Biuro Certyfikacji i Normalizacji Szybkie prototypowanie Badania wysokotemperaturowe Akredytowane laboratoria Certyfikacja wyrobów Żeliwo, staliwo Technologie odlewnicze Metale nieżelazne, kompozyty Odlewy

Bardziej szczegółowo

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych.

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych. Prof. Leszek A. Dobrzański 1. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych Gliwice, 2009 Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Niebawem minie rok od objęcia kierownictwa przez nowe władze SPWiR. Nadszedł czas na pierwsze podsumowania, lecz nie chcąc dokonywać oceny minionego roku samodzielnie,

Bardziej szczegółowo

Materiał y Konstrukcyjne

Materiał y Konstrukcyjne Specjalność Materiał y Konstrukcyjne (PLAN STUDIÓW) Lp. Wydział Mechaniczny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Studia dzienne magisterskie S e m e s t r y Specjalność: Materiały VII VIII IX X Konstrukcyjne w c l p

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Tomasz Dyl Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Gdyni. Autoreferat

Dr inż. Tomasz Dyl Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Gdyni. Autoreferat Dr inż. Tomasz Dyl Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Gdyni Autoreferat Informujący o działalności naukowo badawczej, dydaktyczno wychowawczej oraz organizacyjnej Gdynia 2014 1. Imię i Nazwisko: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:

Autoreferat. 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: Załącznik nr 2 Rzeszów, 27.10.2014 r Autoreferat 1. Imię i Nazwisko Mariusz Oleksy 2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe Stopień doktora Rok uzyskania 2000 Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Chemiczny

Bardziej szczegółowo

Platforma technologiczna polskich protez serca

Platforma technologiczna polskich protez serca Platforma technologiczna polskich protez serca Małgorzata Gonsior 1, Artur Kapis 1, Maciej Darłak 1, Roman Kustosz 1, Paweł Jurkowski 2, Zenon Narojek 2 1 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA KIERUNEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ. Przewodnik po kierunku

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA KIERUNEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ. Przewodnik po kierunku INŻYNIERIA MATERIAŁOWA KIERUNEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ Przewodnik po kierunku Dlaczego Inżynieria Materiałowa? W dzisiejszym świecie postęp cywilizacyjny nie byłby możliwy bez nowoczesnych materiałów o coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza jednostek organizacyjnych Uczelni jest realizowana jako: działalność statutowa wykonywanie określonych w statucie jednostki

Bardziej szczegółowo

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG PROJEKT KLUCZOWY WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO; UMOWA Nr. POIG.01.03.01-00-014/08-00

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie materiałowe TECHMATSTRATEG

Nowoczesne technologie materiałowe TECHMATSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych TECHMATSTRATEG Warszawa, czerwiec 2015 Spis treści 1. Wstęp i podstawa prawna... 3 2. Uzasadnienie... 4 3. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Departament Nanotechnologii

Departament Nanotechnologii Departament Nanotechnologii Departament Nanotechnologii Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Projekty współfi nansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1. Dolny Śląsk,

Bardziej szczegółowo

Treść. I. Prezentacja programu działalności Instytutu (1-18) II. Część opisowa 22. 1. Badania naukowe i prace rozwojowe 22

Treść. I. Prezentacja programu działalności Instytutu (1-18) II. Część opisowa 22. 1. Badania naukowe i prace rozwojowe 22 Treść strona Podstawy prawne 3 I. Prezentacja programu działalności Instytutu (1-18) II. Część opisowa 22 1. Badania naukowe i prace rozwojowe 22 2. Współpraca międzynarodowa 30 3. Rozwój i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji i Promocji [Center for Information and Promotion]

Centrum Informacji i Promocji [Center for Information and Promotion] Centrum Informacji i Promocji [Center for Information and Promotion] Vademecum of cast metal matrix composite materials - a set of basic concepts Vademecum odlewanych metalowych materiałów kompozytowych

Bardziej szczegółowo

BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE

BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE Redakcja naukowa Ewa Ratajczak Poznań 2010 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08 pt.: Foresight w drzewnictwie scenariusze rozwoju badań

Bardziej szczegółowo

infonano Tu warto studiować! Nanotechnologia

infonano Tu warto studiować! Nanotechnologia P r o j e k t w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z U n i ę E u r o p e j s k ą z e ś r o d k ó w E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o PROJEKT infonano ISO 9001 FS 518687

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. dr hab. inż. ANDRZEJ AMBROZIAK,

WYDZIAŁ MECHANICZNY. dr hab. inż. ANDRZEJ AMBROZIAK, Wydział Mechaniczny 2 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław bud. A-1 tel. +48 71 320 26 00 fax +48 71 328 36 64 www.pwr.wroc.pl KIEROWNICTWO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza w Politechnice Warszawskiej była prowadzona na 19 wydziałach, w 4 Uczelnianych Centrach Badawczych oraz w innych jednostkach

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu Coraz częściej uważa się że przyspieszenie rozwoju gospodarki powinno mieć swoje podstawy w tworzeniu warunków wspomagających współpracę

Bardziej szczegółowo

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network powstała poprzez połączenie dwóch sieci:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Warszawa 2010 Podstawa opracowania: Pozytywnie zaopiniowany wniosek Komitetu

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 1/2013

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 1/2013 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 1/2013 Artykuł na s. 36 SANDVIK POLSKA Sp.

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej

Autoreferat. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej Autoreferat 1. Imię i Nazwisko Dr inż. Jarosław Bartnicki 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 2005 uzyskanie stopnia naukowego

Bardziej szczegółowo

7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH

7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH 7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH na terenie Warszawy i Płocka posiada 38 budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo badawczej

Bardziej szczegółowo

LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny

LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny 2 Bogdan Mazurek LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny (umowa nr WKP_1/1.4.5/2/2006/7/10/588) Projekt okładki: Monika Piasecka Skład i łamanie tekstu: Jadwiga Poczyczyńska Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo