Program Ochrony Środowiska. dla Miasta Radomska na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Ochrony Środowiska. dla Miasta Radomska na lata 2009-2013"

Transkrypt

1 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Radomska na lata

2 Zespół autorski: mgr inŝ. ElŜbieta Mikuła mgr inŝ. Emilia Krystek mgr inŝ. Katarzyna Kaczorowska 2

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Podstawa Prawna, cel i zakres Programu Uwarunkowania w zakresie ochrony środowiska wynikające z dokumentów krajowych... 7 Polityka Ekologiczna Państwa Metodyka opracowania Programu Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Radomska Ogólna charakterystyka Informacje ogólne Struktura ludnościowa Struktura gospodarcza Diagnoza stanu środowiska Powierzchnia ziemi Zasoby glebowe i kopalin Degradacja gleb i powierzchni ziemi Problemy i zagroŝenia Wody Zasoby wód podziemnych Zasoby wód powierzchniowych Jakość wód podziemnych Jakość wód powierzchniowych Gospodarka wodno-ściekowa ZuŜycie wód Jakość wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę do spoŝycia Stopień zwodociągowania i skanalizowania Ilość ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych Oczyszczanie ścieków Bilans ładunków zanieczyszczeń Retencja wód i zagroŝenie powodziowe Problemy i zagroŝenia Powietrze Jakość powietrza Klasyfikacja stref Problemy i zagroŝenia Energia odnawialna

4 4.5 Zasoby przyrodnicze Charakterystyka przyrodnicza gminy System obszarów i obiektów prawnie chronionych Problemy i zagroŝenia Hałas Podstawy oceny klimatu akustycznego w środowisku Hałas komunikacyjny Hałas przemysłowy Problemu i zagroŝenia Gospodarka odpadami Odpady komunalne Odpady niebezpieczne Problemy i zagroŝenia PowaŜne awarie przemysłowe Zakłady o duŝym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowych Transport materiałów niebezpiecznych Problemy i zagroŝenia Promieniowanie elektromagnetyczne Promieniowanie elektromagnetyczne na terenie miasta Radomska Problemy i zagroŝenia Edukacja ekologiczna Wnioski z diagnozy Analiza SWOT Aspekt środowiskowy Cele, działania i zadania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radomska na lata z Cele, priorytety, działania Zadania do realizacji na lata Harmonogramy realizacji zadań ekologicznych Jednostki realizujące Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radomska Krótkoterminowy harmonogram Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radomska na lata Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska Potrzeby finansowe na realizację Programu na lata

5 7.2 Analiza moŝliwości pozyskiwania środków na realizację Programu z róŝnych źródeł finansowania WdraŜanie i monitoring Programu Informacje o przeprowadzonych konsultacjach Wnioski wynikające z Prognozy oddziaływania na środowiska projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radomska Streszczenie w języku niespecjalistycznym SPIS ILUSTRACJI Rysunek 1. PołoŜenie Miasta Radomsko Rysunek 2. Potrzeby wapnowania gleb miasta Radomska Rysunek 3. Zasobność gleb w mikroelementy [%] Rysunek 4. Schemat blokowy oczyszczalni ścieków w Radomsku Rysunek 5. Obszar przekroczeń dopuszczalnego stęŝenia pyłu zawieszonego PM SPIS TABEL Tabela 1. Liczba mieszkańców Tabela 2. Struktura ludności wg grup ekonomicznych Tabela 3. Ruch naturalny ludności Tabela 4. Migracje ludności Tabela 5. Klasyfikacja gruntów w gminie Tabela 6. Struktura uŝytkowania uŝytków rolnych Tabela 7. Punkt kontrolno pomiarowy monitoringu regionalnego wód podziemnych; studnia miejska nr Tabela 8. Punkt kontrolno pomiarowy monitoringu krajowego wód podziemnych Tabela 9. Wydajność ujęcia wody Miłaczki w Radomsku Tabela 10. ZuŜycie wody w Radomsku w dam Tabela 11. Udział w ogólnym zuŝyciu wody [%] Tabela 12. Wyniki badań jakości wody surowej i wodociągowej (średnioroczne) Tabela 13. Sieć wodno-kanalizacyjna w Radomsku Tabela 14. Ilość ścieków wymagających oczyszczenia w latach (wlot) Tabela 15. Udział ścieków oczyszczanych w latach (wylot) Tabela 16. Bilans ładunków zanieczyszczeń w oczyszczalni ścieków w Radomsku w latach

6 Tabela 17. Wielkość emisji pyłów i gazów z głównych punktowych źródeł zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Radomska w 2007r Tabela 18. Klasyfikacja strefy piotrkowsko radomszczańskiej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia w roku Tabela 19. Klasyfikacja strefy piotrkowsko radomszczańskiej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin w roku Tabela 20. Obiekty objęte ochroną z terenu miasta Radomsko Tabela 21. Dopuszczalne poziomy hałasu Tabela 22. Charakterystyka wybranych rodzajów promieniowania elektromagnetycznego Tabela 23. Działania edukacyjne podejmowane przez placówki oświatowe z terenu Radomska Tabela 34. Jednostki realizujące oraz źródła finansowania zadań Programu Ochrony Środowiska Tabela 35. Zadania do realizacji w latach

7 1. Wprowadzenie 1.1 Podstawa Prawna, cel i zakres Programu Podstawą opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radomska jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami), który nakłada na Prezydenta obowiązek sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska. Program opracowany jest na okres 4 lat. Po zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Program uchwalany jest przez Radę Miasta, a co dwa lata Prezydent sporządza raport z jego realizacji. Program ten sporządza się w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Radomska jest drugą edycją programów ochrony środowiska Miasta Radomska. Pierwszy Program Ochrony Środowiska dla Miasta Radomska został przyjęty uchwałą nr XX/184/04 z dnia 23 czerwca 2004r. Integralną część Programu stanowi Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Radomska sporządzany na mocy art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U Nr 39 poz. 251). Program określa cele ekologiczne, priorytety, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz ustala środki niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. Za realizację przedsięwzięć zawartych w Programie odpowiedzialne są jednostki samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz podmioty, których działalność wpływa na stan środowiska. 1.2 Uwarunkowania w zakresie ochrony środowiska wynikające z dokumentów krajowych Polityka Ekologiczna Państwa Podstawowym dokumentem krajowym w zakresie ochrony środowiska jest Polityka Ekologiczna Państwa w latach z perspektywą do roku 2016 ; jest to aktualizacja Polityki Ekologicznej Państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata Potrzeba aktualizacji dotychczasowej Polityki wynika z uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej oraz odniesienia jej celów i niezbędnych działań do aktualnej sytuacji społeczno gospodarczej i stanu środowiska. Projekt Polityki Ekologicznej Państwa na lata uwzględnia unijne i krajowe strategie i programy tematyczne (m. in. VI Program Działań na Rzecz Środowiska UE, Odnowioną Strategię UE dotyczącą Trwałego Rozwoju, Strategię Gospodarki Wodnej, Krajową Strategię Ochrony i Umiarkowanego UŜytkowania RóŜnorodności Biologicznej, Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Krajowy Plan Gospodarki Odpadami). Nadrzędnym, strategicznym celem Polityki Ekologicznej Państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do zrównowaŝonego rozwoju społeczno gospodarczego. 7

8 Realizacja tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne działania organizacyjne, inwestycyjne, tworzenie regulacji dotyczących zakresu korzystania ze środowiska i reglamentowania poziomu tego wykorzystania w najwaŝniejszych obszarach ochrony środowiska z uwzględnieniem następujących zasad: przezorności - przewidywanie moŝliwości wystąpienia problemu i zapobieganie jego wystąpieniu, równego dostępu do środowiska przyrodniczego, uspołecznienia stworzenie warunków do udziału społeczeństwa w procesie kształtowania zrównowaŝonego rozwoju, zanieczyszczający płaci, likwidacji zanieczyszczeń u źródła, prewencji przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć, stosowania najlepszych dostępnych technik, subsydialności stopniowe przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych na szczebel regionalny, klauzul zabezpieczających umoŝliwia ona w uzasadnionych przypadkach stosowania bardziej rygorystycznych środków niŝ wymagania prawa Unii Europejskiej, skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej stosowana przy wyborze planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska i pozwalającą na ocenę ich skuteczności. Główne cele Polityki Ekologicznej Państwa: 1. Wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska, 2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, 3. ZrównowaŜone wykorzystanie materiałów, wody i energii, 4. Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia mieszkańców Polski, 5. Ochrona klimatu. Dla osiągnięcia powyŝszych celów zostały określone priorytety i zadania jak równieŝ kierunki działań podejmowanych w latach i do 2016 roku. Zgodnie z wymogami Polityki Ekologicznej Państwa aspekty ekologiczne obligatoryjnie powinny być włączane do polityk sektorowych we wszystkich dziedzinach gospodarowania, a takŝe do strategii i programów rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Opracowany w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata , przyjęty w dniu 29 listopada 2006 roku przez Radę Ministrów Program, to jedno z podstawowych narzędzi do osiągnięcia załoŝonych w NSRO celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 8

9 Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu toŝsamości kulturowej i rozwoju spójności terytorialnej. Koncentruje się on na działaniach o charakterze strategicznym i ponadregionalnym. W jego ramach realizowanych będzie 17 priorytetów: Gospodarka wodno ściekowa Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagroŝeniom środowiska Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Transport przyjazny środowisku Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Bezpieczeństwo energetyczne Kultura i dziedzictwo kulturowe Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Infrastruktura szkolnictwa wyŝszego Pomoc techniczna Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Pomoc techniczna Fundusz Spójności Konkurencyjność regionów 1.3 Metodyka opracowania Programu Sposób opracowania Programu został podporządkowany metodologii odpowiedniej dla planowania strategicznego, polegającej na: opracowaniu diagnozy aktualnego stanu środowiska, uwzględniającej wszystkie jego komponenty, określeniu celów i priorytetów ekologicznych oraz krótko i długoterminowych działań zmierzających do poprawy stanu środowiska, określeniu szczegółowych zadań przewidzianych do realizacji wraz z kosztami ich realizacji. Hierarchiczna konstrukcja i procedura formułowania celów ekologicznych stanowi gwarancję trwałego i zrównowaŝonego rozwoju Radomska. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Radomska na lata został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym. 9

10 Strategiczne kierunki działań proekologicznych proponowanych w Programie są spójne z propozycjami i priorytetami zawartymi w Polityce Ekologicznej Państwa, Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Łódzkiego. Punktem wyjścia dla sporządzenia Programu były istniejące dokumenty, materiały dokumentacyjne i programy w tym pierwszy Program Ochrony Środowiska Miasta Radomska. Dodatkowe informacje uzyskiwano takŝe od podmiotów gospodarczych działających w zakresie gospodarki odpadami, ochrony środowiska oraz planowanych inwestycji proekologicznych. Podstawowym źródłem aktualnych danych dotyczących stanu środowiska były informacja o stanie środowiska w województwie łódzkim Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt Programu poddany zostaje procedurom konsultacji społecznych oraz opiniowania i uzgadniania. 2 Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Radomska 1 Program ochrony środowiska Miasta Radomska określił politykę środowiskową, ustalił cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego. Program zawiera listę priorytetowych przedsięwzięć proekologicznych, które zostały pogrupowane w następujących zakresach: gospodarka odpadami, gospodarka wodno ściekowa, mała retencja, melioracje szczegółowe, ochrona atmosfery i klimatu, ochrona przed hałasem. W ramach realizacji zadań ujętych w programie dokonano: dostosowania składowiska odpadów w Jadwinówce do wymagań pozwolenia zintegrowanego w tym: uzupełnienie ogrodzenia, wykonanie drenaŝu zboczy wraz ze zbiornikiem ścieków, wykonanie pasa zieleni, rekultywacja bryły składowiska, ujęcie i wykorzystanie biogazu; przygotowano niezbędna dokumentacje do rozpoczęcia budowy II etapu Zakładu Unieszkodliwiania odpadów w Jadwinówce; zakupiono worki do segregacji odpadów; dokonano montaŝu urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych (osadnik, separator) na 7 wylotach do rzeki Radomki, rozbudowano sieć wodociągową, rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej, rozbudowano siec kanalizacji deszczowej, wykonano koncepcje modernizacji oczyszczalni, wybudowano podczyszczalnię ścieków, 1 Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Radomska 10

11 przeprowadzono modernizacje układu pomiarowego energii elektrycznej, zmodernizowano siec ciepłowniczą, wybudowano nowe ciepłociągi z rur preizolowanych, oddano do eksploatacji instalacje filtrów tkaninowych w proszkowni mleka, podpisano umowę pomiędzy Miastem Radomsko a Jednostką Projektową Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego Hydroprojekt Poznań Sp. z o.o. na: opracowanie projektu budowlano wykonawczego wraz z operatem wodno prawnym na przebudowę cieku naturalnego A Jedlno na odcinku od 9+350km do km, opracowanie projektu budowlano wykonawczego wraz z operatem wodno prawnym na budowę infrastruktury dla ochrony przed zalewaniem i podtapianiem terenów dzielnic Stobiecko Miejskie i Wymysłówek w Radomsku tj. budowę zbiornika nr 2, budowę zbiornika nr 3, przebudowę rowu otwartego R-A na odcinku Wymysłówek rzeka Warta. Nie zrealizowano następujących zadań: zastosowania technik membranowych do przerobu serwatki (OSM Radomsko); wymiany cementowo azbestowych odcinków sieci wodociągowej; zamiany kotłowni węglowej na olejową w oczyszczalni ścieków; regulacji rzek i umocnienia brzegów; budowy zbiornika retencyjnego na rzece Radomce. Większość zadań ujętych w programie została zrealizowana lub jest w trakcie realizacji. Przyczyna niezrealizowanych zadań był brak środków finansowych. WaŜnym zadaniem, które zostało zakończone był montaŝ urządzeń podczyszczających na 7 wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Radomki. Obowiązek ten wynikał z wydanego pozwolenia wodnoprawnego. Urządzenia te przyczynia się do poprawy czystości rzeki Radomki. Istotnym przedsięwzięciem proekologicznym, które naleŝy kontynuować jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. NaleŜałoby podjąć działania aby skrócić okres przyłączania poszczególnych dzielnic do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków. W chwili obecnej został przyjęty wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych na terenie miasta. Z zakresu malej retencji bardzo waŝnym przedsięwzięciem jest realizacja budowy zbiorników retencyjnych w dzielnicy Stobiecko Miejskie i Wymysłówek. Utworzenie nowej infrastruktury wyeliminuje powstanie zagroŝeń środowiskowych i zmniejszenie ich skutków (zalania i podtopienia). 3 Ogólna charakterystyka 3.1 Informacje ogólne 2 Miasto Radomsko połoŝone jest w centralnej Polsce, na południowych obrzeŝach regionu łódzkiego (Województwo Łódzkie), w środkowo zachodniej części powiatu radomszczańskiego. 2 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta radomska na lata (2009r.) 11

12 Geograficznie znajduje się obrębie WyŜyn Polskich na południu i NiŜu Środkowoeuropejskiego, na pograniczu trzech mezoregionów: Wzgórz Radomszczańskich, stanowiących północną cześć jednostki zwanej WyŜyną Przedborska i Niecki Włoszczowskiej (wchodzących w skład WyŜyny Małopolskiej) oraz Wysoczyzny Bełchatowskiej. PołoŜenie w centralnej Polsce ma swoje odzwierciedlenie w odległościach od waŝniejszych ośrodków miejskich. Wynoszą one odpowiednio: do Warszawy 190 km, Wrocławia 200 km, Poznania 270 km, Łodzi 90 km, Katowic 110 km i Częstochowy 40 km. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 1 Cieszyn Gdańsk, która w 2012 ma się stać częścią budowanej autostrady A1 z węzłem w Radomsku. Stanowi polską część międzynarodowego szlaku komunikacyjnego E75 Helsinki - Gdańsk - Łódź - Katowice - Budapeszt - Ateny. KrzyŜuje się ona tutaj z droga krajową nr 42 przebiegającą przez obszar czterech województw: opolskiego, śląskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego z Kamiennej koło Namysłowa do Rudnika koło Starachowic. Przez miasto przebiega takŝe droga krajowa nr 91 łącząca Głuchów pod Łodzią z Częstochową, która ma pełnić role drogi alternatywnej do autostrady A1, oraz linia kolejowa Katowice Warszawa (wybudowana w 1846 r. jako Kolej Warszawsko Wiedeńska). W strukturze uŝytkowania dominują uŝytki rolne zajmujące 3496 ha powierzchni miasta co stanowi 67,9% a wśród nich grunty orne 2775 ha tj. 53,9% obszaru miasta i 79,3% powierzchni uŝytków rolnych. Znaczny udział w strukturze uŝytkowania gruntów zajmują tereny zurbanizowane 1381 ha tj. 26,8%, lasy tylko 217 ha tj. 4,2% a grunty pod wodami 5 ha tj. 0,1%. UŜytki Rolne w tym szczególnie grunty orne znajdują się przede wszystkim na obrzeŝach miasta, w dzielnicach Stobiecko Miejskie, Wymysłówek, Sucha Wieś, Saniki. Widoczny jest niski udział gruntów leśnych, gruntów pod wodami a takŝe brak uŝytków ekologicznych które mają wpływ na jakość klimatu miejskiego. Radomsko leŝy w strefie klimatu nizin środkowopolskich: 3 duŝa zmienność pogody zróŝnicowane warunki meteorologiczne w poszczególnych latach średnia temperatura roczna wynosi 7,8 o C ( stosunkowo ciepłe lato ze średnią temperaturą lipca powyŝej 18 o C oraz krótka i łagodna zima ze średnią temperaturą najchłodniejszego miesiąca powyŝej 3 o C) przewaŝające kierunki wiatrów: zachodni, północno- i południowo-zachodni (50% ogółu wiatrów) występują częste cisze (stanowią one około 17% obserwacji w ciągu roku) i wiatry o prędkości poniŝej 3 m/s, co sprzyja kumulowaniu się zanieczyszczeń powietrza blisko miejsca ich powstawania. stosunkowo niewielkie i odznaczające się małą zmiennością wartości opadów rocznych średnio ok. 600mm, (najwięcej w lipcu a najmniej zimie - od grudnia do marca) średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieŝna ponad 60 3 Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Radomska (2004r.) Instytut InŜynierii Materiałów Włókienniczych w Łodzi 12

13 okres grzewczy trwa z reguły od początków października do ostatniej dekady kwietnia, przy czym długotrwałe i silne mrozy występują sporadycznie. Ogrzewanie obiektów poprzez spalanie węgla poza komunikacją samochodową, jest najwaŝniejszą przyczyną emisji zanieczyszczenia powietrza. okres wegetacyjny jest dość długi i trwa około 210 dni. Radomsko posiada specyficzny mikroklimat dolin rzecznych, charakteryzujący się w stosunku do obszarów sąsiednich - obniŝoną temperaturą i większą wilgotnością powietrza oraz skłonnością do tworzenia się mgieł. Szczególnymi warunkami termiczno wilgotnościowymi i wietrznymi odznacza się takŝe klimat lokalny obszarów zabudowanych (przede wszystkim o zwartej zabudowie i z małym udziałem zieleni), cechujący się duŝymi kontrastami termicznymi oraz znacznym przesuszeniem i zaburzeniem lokalnej cyrkulacji powietrza. Rysunek 1. PołoŜenie Miasta Radomsko Źródło: Według danych na dzień r., sieć drogowa w granicach administracyjnych miasta Radomska obejmuje 186,4 km ulic w tym drogi krajowe, które stanowią 18,4km, wojewódzkie 0,5km oraz lokalne miejskie o łącznej długości 145,7km, powiatowe 21,8km. W skład dróg lokalnych wchodzą drogi: mineralno bitumiczne 85,9 km ŜuŜlowe 46,0km tłuczniowe 7,1km z płyt betonowych 5,6km gruntowe 1,1km. Na terenie miasta dobrami kultury są przede wszystkim obiekty wpisane do rejestru zabytków i ewidencji konserwatorskiej. 13

14 Obiekty wpisane do rejestru zabytków: zabytki nieruchome: Kościoły drewniane i dzwonnice 2, Kościół farny 1, Zespół klasztorny ( klasztor, kościół i dzwonnica ) 1, Ratusz 1, Willa fabrykancka 1, Cmentarz śydowski 1, Zagroda tatarska 1 zabytki ruchome 92 w tym: w kościele p.w. św. Lamberta 35, w kościele p.w. św. Marii Magdaleny 18, w kościele p.w. św. Rocha 19, w kościele p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego 20. Zabytki ruchome znajdują się takŝe w Muzeum Regionalnym gdzie wpisane są do Ksiąg inwentarzowych. Obiekty wpisane do ewidencji konserwatorskiej: 214 obiektów zabytkowych, w tym: zabytki architektury i budownictwa - 206, zabytkowe parki 2, cmentarze 6. Najcenniejsze i najbardziej zachowane zabytki architektury w Radomsku to: architektura sakralna: zespół kościoła parafialnego p.w. św. Lamberta, zespół kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny, zespół klasztorny OO. Franciszkanów, kaplica cmentarna p.w. św. Józefa, kaplica p.w. św. Rozalii, kościół p.w. św. Rocha; budynki uŝyteczności publicznej: ratusz obecnie siedziba Muzeum Regionalnego, willa fabrykancka obecnie jeden z budynków Miejskiej Biblioteki Publicznej, jatki miejskie obiekt prywatny, dworzec kolejowy, kino uŝytkowane przez Ochotniczą StraŜ PoŜarną zabytki techniki moŝna odnaleźć na terenie dawnych zakładów przemysłowych czynnych nadal lub częściowo przetrwałych do dziś. zabudowa mieszkalna o wartościach kulturowych pochodzi przede wszystkim z XIX i pocz. XX wieku. W centrum jest zwarta jedno lub kilku kondygnacyjna. Występuje takŝe zabudowa z XIX wieku i początku XX wieku o charakterze historycznym są to pojedyncze, wolnostojące wille. W dzielnicach peryferyjnych zachowało się duŝo XIX i XX wiecznej parterowej zabudowy drewnianej. NajwaŜniejsze zabytki zlokalizowane są w centrum miasta, które zachowało średniowieczny układ z czworobocznym rynkiem i ratuszem. 3.2 Struktura ludnościowa Gminę Radomsko zamieszkuje osób (dane na dzień r.). Struktura ludności cechuje się zwiększającym się udziałem ludności w wieku produkcyjnym. Strukturę ludności w latach przedstawiono w tabelach poniŝej. 14

15 Tabela 1. Liczba mieszkańców Ludność ogółem Kobiety MęŜczyźni Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS Tabela 2. Struktura ludności wg grup ekonomicznych Wiek przedprodukcyjny /0-17 lat/ Wiek produkcyjny M/18-64/ K/18-59lat/ Wiek poprodukcyjny Źródło: Bank Danych Regionalnych Tabela 3. Ruch naturalny ludności Urodzenia 8,2 9 9,3 Zgony 10,1 10,3 10,9 Przyrost naturalny -2-1,3-1,6 Źródło: Bank Danych Regionalnych (wskaźniki na 1000 osób) Tabela 4. Migracje ludności Napływ ludności ogółem Odpływ ogółem Saldo migracji Źródło: Bank Danych Regionalnych Rozwój ludności danej jednostki administracyjnej określa się między innymi na skutek przyrostu naturalnego oraz salda migracji. Przewiduje się spadek liczby ludności. 15

16 3.3 Struktura gospodarcza 4 Radomsko posiada dobrze rozwinięty sektor małych i średnich przedsiębiorstw, obejmujący branŝe: meblarską, metalurgiczną, spoŝywczą i inne. Jest on obecnie głównym fundamentem gospodarczym w mieście. Dominującym kierunkiem działalności gospodarczej zlokalizowanej w Radomsku według zadeklarowanych wpisów jest działalność handlowa (ok. 40 % wszystkich jednostek gospodarczych). Na drugim miejscu znajduje się przemysł i wytwórstwo, w tym głównie produkcja mebli ok. 450 zakładów stolarskich. Wśród usług wyróŝnia się budownictwo, transport i usługi finansowe. Niewątpliwie najbardziej znaczącym czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarczy miasta jest 164 ha strefa inwestycyjna zlokalizowana na obrzeŝach miasta, ok. 5 km od centrum. Łódzka SSE oferuje inwestorom zarówno atrakcyjne tereny niezabudowane pod inwestycje typu "greenfield", jak i budynki do zagospodarowania. Działając w Strefie inwestor ma moŝliwość skorzystania z pomocy publicznej, umoŝliwiającej zwrot nawet 70% poniesionych nakładów inwestycyjnych. Pomoc ta przyznawana jest na zasadach dostosowanych do przepisów Unii Europejskiej odnośnie konkurencji. W Łódzkiej SSE zlokalizowane są następujące firmy: Bora, Press-Glas, Indesit, Barda. Niewątpliwie firmy te w swoich decyzjach lokalizacyjnych uwzględniło korzyści połoŝenia miasta, w tym jego centralne połoŝenie w kraju oraz dobrą dostępność komunikacyjną. Do największych firm Radomska naleŝą: Zakłady Mebli Giętych FAMEG S.A. Metalurgia S.A. Fabryka Osi Napędowych S.A. ROZALIA Huta Szkła Gospodarczego Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Powszechna Spółdzielnia SpoŜywców Zorza PUH Wiktor s.j. (hurtownia materiałów budowlanych, usługi budowlane) Rad-Bud (Generalne wykonawstwo obiektów budowlanych) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Firma Zaopatrzenia Korner (kompleksowa obsługa przemysłu meblarskiego) Mebin Import-Eksport (producent mebli) Ball Packing Europe Radomsko (producent opakowań) AMCOR PET Packing Polska Sp. z oo (producent opakowań) HADLEY Radomsko (producent profili stalowych) TRIO Trans Logistic S.A. (firma logistyczna) MARDO (transport, spedycja) Większość firm prosperujących w mieście, które powstały z przekształcenia innych, mających kilkunastoletni staŝ w mieście, odznacza się pręŝnością (np. OSM Radomsko), wielkością, innowacyjnością, 4 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta radomska na lata

17 unikatowością produktów (np. Fameg). Wiele z nich ma zasięg międzynarodowy i eksportuje swoje wyroby. Istnieją tu takŝe przedsiębiorstwa zagraniczne, od kilku lat związane z miastem (np. Jysk) obok tych, które zaczęły funkcjonować niedawno, rozbudowują się (np. Leitz) dopiero powstają. Profil gospodarczy Radomska złoŝony jest z wielu róŝnych elementów. Tradycje mniejszego ośrodka przemysłowego przejawiają się w obecności wielu przedsiębiorstw. Podstawowe branŝe zlokalizowane na obszarze Radomska to: przemysł meblowy, handel detaliczny i hurtowy produkcja opakowań usługi budowlane oddziały i filie banków firmy ubezpieczeniowe instytucje leasingowe i kredytowe drobne usługi bytowe (motoryzacyjne, informatyczne) Niewątpliwie duŝy potencjał rozwojowy tkwi w jednostkach gospodarczych branŝy stolarskiej i meblowej, które juŝ przekształciły się w firmy działające na rynku krajowym, a nawet międzynarodowym. Dobre perspektywy wydają się mieć wytwórcy opakowań oraz świadczący usługi budowlane, gdyŝ są to branŝe rozwojowe w całej gospodarce polskiej. Rozwój duŝych przedsiębiorstw w miastach stosunkowo łatwo dostępnych komunikacyjnie (Łódź, Częstochowa, Aglomeracja Górnośląska) moŝe być szansą dla małych firm kooperujących z nimi, wytwarzających półprodukty. MoŜna liczyć na zainteresowanie przedsiębiorców działalnością na terenach Radomska, tańszych, rozległych, dobrze skomunikowanych, pod warunkiem, iŝ będą dobrze wypromowane. Na obszarze gminy działa ponad 3423 podmiotów gospodarczych (dane na dzień r.) Od 2000 roku liczba ta wzrosła o 200 podmiotów (2000 r jednostek), przez trzy ostatnie lata utrzymując się na prawie tym samym poziomie. W gospodarce miasta zdecydowanie przewaŝa zatrudnienie w sektorze prywatnym, co dobrze świadczy o perspektywach rozwojowych miasta, mającego juŝ za sobą konieczne zmiany restrukturyzacyjne. Działalności, które nie wytrzymały konkurencji w warunkach gospodarki rynkowej juŝ nie istnieją, a profil gospodarczy Radomska powstaje teraz częściowo na ich bazie (majątku trwałym, kontaktach) oraz w oparciu o zupełnie nowe przedsiębiorstwa. W sektorze usług dla biznesu w Radomsku działają następujące podmioty: banki 16 placówek, w tym: Bank Pekao SA, Bank Spółdzielczy, Dominet Bank S.A, Euro Bank S.A., Genin Bank S.A., ING Bank Śląski, Lucas Bank S.A., Pekao BP franchising 2 placówki firmy konsultingowe 1 placówka biura rachunkowe 12 placówek doradcy podatkowi 4 placówki 17

18 ubezpieczenia 7 placówek leasing 20 placówek Ponadto urząd miasta w Radomsku prowadzi następujący rodzaj działalności: Lokalne Okienko Przedsiębiorczości ich rola polega na udzielaniu małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą podstawowej informacji o działaniach i ofercie PARP, Punktów Konsultacyjnych oraz sieci Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU), a takŝe o dostępnych programach wsparcia. Informacje te są przekazywane za pośrednictwem materiałów informacyjnych, ulotek, broszur, itp. Na terenie miasta, według danych na dzień r. znajdowało się 1181 gospodarstw rolnych. Gospodarstwa te łącznie obejmowały ha powierzchni uŝytków rolnych. Zdecydowana większość (96,2%) to gospodarstwa małe do 5 ha uŝytków rolnych. Przeciętna wielkość gospodarstwa w Radomsku to 1,62 ha. Działalność pozarolniczą (wyłącznie lub razem z działalnością rolniczą) prowadziło natomiast 12% ogółu gospodarstw rolnych. Prowadzone działalności pozarolnicze dotyczą głownie handlu i przetwórstwa przemysłowego. 4 Diagnoza stanu środowiska 4.1 Powierzchnia ziemi Zasoby glebowe i kopalin RZEŹBA TERENU I GLEBY 5 Radomsko połoŝone jest na granicy trzech dzielnic: Małopolski, Wielkopolski oraz Śląska. Teren miasta Radomsko znajduje się w obrębie WyŜyny Środkowo-Małopolskiej, makroregion WyŜyna Przedborska, mezoregion Wzgórza Radomszczańskie, a południowa część w mezoregionie Niecka Włoszczowska. Powierzchnia miasta wznosi się od 213 m n.p.m. na południu w dolinie Radomki do 275 m n.p.m. w ElŜbietowie na wschodzie. Z północy na południe teren miasta przecina płaskorówninna dolina Radomki, w części północnej i zachodniej dominuje rzeźba niskopagórkowata, a we wschodniej rzeźba pagórkowa. Podstawowe zręby rzeźby terenu uformował lądolód środkowopolski pozostawiając morenę denną, a na północnym wschodzie recesyjną morenę czołową. W klimacie peryglacjalnym epoki plejstocenu powierzchnia moren w znacznym stopniu została zniszczona, rozmyta i przewiana. Obecnie na powierzchni terenu utworów zwałowych prawie się nie spotyka, zostały one przykryte piaskami i pyłami wodnolodowcowymi, częściowo przewianymi. Na wysoczyźnie w obrębie miasta przewaŝają gleby brunatnoziemne, głównie w typie gleb płowych (dawniej brunatne i pseudobielicowe). Są to gleby wykształcone z pyłów gliniastych (Saniki), pyłów 5 Ocena gleb miasta radomsko na podstawie wyników badań prób glebowych z lat wykonanych w Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Łodzi 18

19 piaszczystych (płd Stobiecka Miejskiego oraz Kol. Strzałkowska) zaliczone do kompleksu przydatności rolniczej Ŝytniego bardzo dobrego (4). Większą powierzchnię zajmują gleby wytworzone z piasków gliniastych pylastych zaliczone do kompleksu Ŝytniego dobrego (5), dominujące w ElŜbietowie, w północnej części Wymysłówka, Folwarków, Zakrzówka i Suchej Wsi oraz w zachodniej części Stobiecka Miejskiego. Są to gleby z natury o dobrych właściwościach fizycznych ale o gorszych właściwościach chemicznych. Zapewniają dobre warunki wodno powietrzne dla roślin, ale wymagają wapnowania, gdyŝ z natury są kwaśne. Utwory pyłowe na glinach stanowią ok. 13% powierzchni uŝytków rolnych, natomiast utwory pylaste ok. 24%. Pozostałą część na wysoczyźnie stanowią gleby bielicoziemne w typie gleb rdzawych (dawniej brunatne) wytworzone z piasków luźnych i słabogliniastych. Zajmują one północną część miasta i kraniec południowy, a zaliczone zostały do kompleksów Ŝytniego bardzo słabego (7) i Ŝytniego słabego (6). Dominują one w Bartodziejach, Bogwidzowach i w północnej części Stobiecka Miejskiego. Znaczną część uŝytków rolnych stanowią gleby organogeniczne ( mursze) oraz aluwialne (mady piaszczyste i pyłowe) i deluwialne. UŜytki zielone średnie (2z) największą powierzchnię zajmują w Bogwidzowach i Bartodziejach Włościańskich a słabe i bardzo słabe (3z) - w Zakrzówku. W celu porównania terenów wykorzystywanych rolniczo w róŝnych warunkach gospodarowania opracowano jeden wskaźnik jest nim ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, czyli przyrodnicza jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w ujęciu taksometrycznym, stanowi sumę punktacji bonitacyjnej zwaloryzowanych czynników agrośrodowiska przyrodniczego,tj.: geomorfologii, agroklimatu, jakości i przydatności uŝytkowo-rolniczej gleb oraz stosunków wodnych środowiska glebowego: Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej Radomska 64,2 Wskaźniki bonitacji: jakości i przydatności rolniczej gleb 46,7 agroklimatu 11,4 rzeźby terenu 3,8 warunków wodnych 2,2 Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w mieście Radomsko, jest o 2 pkt. niŝszy od wskaźnika ogólnopolskiego. Miasto przewyŝsza współczynniki dla powiatu, głównie w jakości i przydatności rolniczej gleb. Wskaźnik bonitacji dla miasta gminy w zakresie agroklimatu i rzeźby terenu, określa się jako średnio korzystny; jakości i przydatności rolniczej gleb jako korzystny, a warunków wodnych moŝna określić jako średnio korzystny dla celów produkcji rolnej. Tabela 5. Klasyfikacja gruntów w gminie Rodzaj gruntów UŜytki rolne Powierzchnia Procentowy udział w [ha] powierzchni ogólnej ,98 Grunty leśne, zadrzewienia i zakrzewienia 217 4,22 Grunty zabudowane i zurbanizowane ,85 19

20 Grunty pod wodami 5 0,10 UŜytki ekologiczne - - NieuŜytki 43 0,84 Tereny róŝne 1 0,02 Powierzchnia całkowita Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Radomska na lata ; stan na 2008r. Tabela 6. Struktura uŝytkowania uŝytków rolnych Powierzchnia [ha] w powierzchni uŝytków rolnych Procentowy udział w powierzchni ogólnej grunty orne ,38 53,96 sady 27 0,77 0,52 łąki trwałe ,33 8,38 pastwiska 125 3,58 2,43 inne 138 3,95 2,68 UŜytki rolne ogółem ,98 Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Radomska na lata ; stan na 2008r. Jak widać w tabelach największy udział w powierzchni miasta maja uŝytki rolne oraz grunty zabudowane i zurbanizowane. GEOLOGIA I KOPALINY 6 Pod względem geologicznym obszar miasta połoŝony jest na pograniczu niecki łódzko mogileńskiej. W końcu jury ruchy tektoniczne osiągnęły kulminacyjne natęŝenie i spowodowały powstanie, w osiowej strefie, antyklinalnego wypiętrzenie, zwanego wałem kujawsko pomorskim lub środkowopolskim. Z obu jego stron towarzyszyły mu równoległe głębokie, synklinalne obniŝenia. Jednym z nich była obszerna synklinalna bruzda niecki łódzkiej, którą od jej przedłuŝenia południowego niecki nidziańskiej, zamykają fałdy świętokrzyskie przedborsko radomszczańskiej. Wzgórza radomszczańskiej charakteryzują się występowaniem wzajemnie przenikających się form czwartorzędowych utworów pochodzenia glacjalnego (na ziemie radomszczańską lądolód wtargnął dwa razy) oraz wychodni skał okresu mezozoicznego. Skałą macierzystą są tu wapienie górnojurajskie, margle oraz piaskowce dolnej kredy, leŝące pod pokładami utworów czwartorzędowych róŝnej miąŝszości. Licznie reprezentowane frakcje piaszczyste i Ŝwirowe utworów czwartorzędowych tworzą zarejestrowane złoŝa kopalin uŝytecznych, które są lokalnie eksploatowane. Na południu występują trzeciorzędowe piaski rumoszowe i gliny zwietrzelinowe. Występujące na terenie miasta Radomska surowce naturalne są pochodną przeszłości i konsekwencją budowy geologicznej. Z mezozoiku głównie z kredy pochodzą piaski kwarcowe; z kredy i jury wapienie i wapienie margliste oraz piaskowce. ZłoŜa surowców ilastych (gliny ceramiczne) związane są z dolną jurą. 6 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Radomska na lata

21 W okresie czwartorzędowym powstały złoŝa iłów i pyłów warwowych, gliny morenowe, piaski, Ŝwiry i pospółki oraz torfy. Na terenie miasta Radomska brak jest złóŝ surowców energetycznych i skalnych zaliczanych do grupy tzw. surowców podstawowych. Na terenie Radomska udokumentowano surowce ilaste ceramiki budowlanej występujące w jednym typie osadów czwartorzędowych w glinkach zwałowych, w złoŝu Radomsko I, które ze względu na połoŝenie w granicach obszaru zabudowanego zaliczono do złóŝ konfliktowych i wykreślono z bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce Degradacja gleb i powierzchni ziemi 7 ObniŜenie się wartości uŝytkowej gleb następuje wskutek nadmiernego zakwaszenia oraz zuboŝenia gleby w składniki pokarmowe roślin: fosfor, potas, magnez, które decydują o wielkości i jakości plonów. Istotny wpływ na procesy chemiczne i biologiczne zachodzące w glebie odgrywa odczyn gleby (ph w 1n KCl). Optymalny przedział dla procesów biologicznych związanych z metabolizmem większości gatunków roślin i drobnoustrojów glebowych przyjmuje się w wartościach od 5,5 do 7,2 ph. Nadmierne zakwaszenie gleb powoduje niekorzystne skutki dla rolnictwa oraz ochrony środowiska przyczyniając się między innymi do tego, Ŝe plony są niŝsze, gorszej jakości i bardziej zanieczyszczone. Z gleb kwaśnych następuje większe wypłukiwanie pierwiastków i związków chemicznych, które trafiają do wód gruntowych, dalej wgłębnych, a takŝe powierzchniowych powodując ich zanieczyszczenie. Odczyn w bardzo duŝym stopniu decyduje o mobilności i biodostępności metali cięŝkich i jonowych zanieczyszczeń organicznych. Zanieczyszczenie gleb metalami cięŝkimi prowadzi do chemicznego przekształcania gleby i jest jednym z najgroźniejszych typów degradacji. Metale cięŝkie, których, główne źródło stanowią emisje przemysłowe oraz emisje pochodzenia komunikacyjnego, w odróŝnieniu od gazowych zanieczyszczeń, charakteryzuje inny sposób rozprzestrzeniania się, gdyŝ większość z nich występuje w postaci pyłowej, a tylko najdrobniejsze w postaci aerozoli. W konsekwencji wysokich stęŝeń takich metali jak cynk, kadm, miedź, chrom, ołów, kobalt i innych następuje dezaktywizacja środowiska, prowadząca nierzadko do zaniku szaty roślinnej. DuŜy wpływ ma erozja powietrzna, wodna i osuwiskowa. Główne czynniki antropogenicznych przyczyniających się do degradacji gleb to: przemysł, gospodarka komunalna, komunikacja. 7 Program Ochrony Środowiska województwa łódzkiego na lata Ocena gleb miasta radomsko na podstawie wyników badań prób glebowych z lat wykonanych w Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Łodzi 21

22 Do degradacji gleb przyczynia się takŝe w duŝej mierze budownictwo, poprzez wyłączanie z uŝytkowania rolniczego gleb dobrych, często w terenach o duŝych walorach przyrodniczych (zabudowa terenu, utwardzanie, zdjęcie lub wymieszanie z obcym elementem, wykonywanie zrównań, nasypów, wykopów itp). Przemysł, emituje dodatkowo szereg zanieczyszczeń pyłowych i róŝnego rodzaju związków chemicznych, które wnikając w glebę samoistnie, bądź z opadami powodują jej degradację. Do degradacji gleb w duŝym stopniu przyczynia się takŝe gospodarka komunalna, niewłaściwie prowadzona gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa (wylewiska gnojownic, wypalanie). Odprowadzanie ścieków do rowów melioracyjnych i rzek powoduje szczególnie w czasie wylewów, degradację gleb dolinnych. W latach na terenie miasta Radomsko na zlecenia Urzędu Miasta zostały przeprowadzone badania gleb na zawartość makroelementów i ph w glebie. W ramach badań przebadano 384 prób glebowych pobranych z 343 ha UR w 67 gospodarstwach rolnych z czego ponad 50% stanowiły gospodarstwa o areale UR do 5ha. Na postawie tych badań stwierdzono Ŝe ponad 78% przebadanych gleb to gleby b. kwaśne i kwaśne o ph do 5,5. Stan taki powoduje Ŝe współczynnik bonitacji negatywnej Wn (suma procentów gleb wymagających wapnowania koniecznego i potrzebnego oraz 50% gleb o wapnowaniu wskazanym, podobnie moŝna przedstawić zawartości fosforu, potasu, czy magnezu wtedy współczynnik ten uwzględnienia procentowy udziału gleb o bardzo niskiej, niskiej i 50% średniej zawartości danego pierwiastka), wynosi 81 czyli Ŝe 81% przebadanych gleb wymaga natychmiastowego wapnowania. Rysunek 2. Potrzeby wapnowania gleb miasta Radomska Źródło: Ocena gleb miasta radomsko na podstawie wyników badań prób glebowych z lat wykonanych w Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Łodzi Kwaśny odczyn gleb związany jest z szeregiem ich niekorzystnych właściwości fizycznych i chemicznych. NaleŜy tu wymienić zawartość szkodliwych form glinu i manganu w glebach o ph poniŝej 5,0 zmniejszoną przyswajalności większości składników pokarmowych roślin (głównie fosforu, potasu i molibdenu) oraz 22

23 zwiększoną dostępność dla roślin metali cięŝkich(głównie kadmu i ołowiu). Na areał przebadanych w ramach badań określono zapotrzebowanie na zakup wapna nawozowego na poziomie 900 ton CaO, średnia wyliczona dawka CaO na 1 ha UR to 2,20 t CaO/ha. Podstawowym celem zastosowania wapna nawozowego jest podwyŝszenie odczynu gleb, niskie ph świadczy o nasileniu procesów degradacji tych gleb, skutkujących silnym ograniczeniem zasadniczych funkcji gleb, w tym takŝe zanieczyszczeniem płodów rolnych szkodliwym glinem i metalami cięŝkimi. Silne zakwaszenie gleb wynika przede wszystkim z rodzaju i pochodzenia skał macierzystych oraz przebiegu procesu glebotwórczego, ale niebagatelne znaczenie mają przyczyny o charakterze antropogenicznym. Na przyczyny antropogeniczne składają się opad kwaśnych substancji z atmosfery ( tlenki siarki i azotu oraz amoniak) pochodzących z dróg i zakwaszające działanie nawozów mineralnych, głównie azotowych. Badania prób dotyczyły teŝ zawartości fosforu (P 2 O 5 ), potasu (K 2 O) i magnezu (Mg). Wyniki badań w tym zakresie przedstawiono na wykresie (rysunek 3). Rysunek 3. Zasobność gleb w mikroelementy [%] Źródło: Ocena gleb miasta radomsko na podstawie wyników badań prób glebowych z lat wykonanych w Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Łodzi Współczynnik Wn dla poszczególnych makroelementów wynosi: fosforu (P 2 O 5 ) 63%, potasu (K 2 O) 66%, magnezu (MgO) 71%. Zestawienia wyników badań wykazuje, Ŝe w grupie gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych (ph poniŝej 5,0) ok 50 % przebadanych gleb charakteryzuje się jednocześnie bardzo niską i niską zawartością przyswajalnego fosforu, a ponad 53 % - bardzo niską i niską zawartością przyswajalnego potasu. 23

24 4.1.3 Problemy i zagroŝenia Badania Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Łodzi stanowią podstawę do racjonalnego nawoŝenia oraz monitoring stanu gleb pozwalający ocenić zmiany w potrzebach wapnowania i zasobności. W następnych latach wskazane jest przeprowadzenia badań na terenie całego miasta badania umoŝliwią wczesne zapobieganie rolniczym zanieczyszczeniom wód, a rolnikom racjonalne nawoŝenie i przestrzeganie Zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej i spełnianiu wymogów cross - compliance. Udział gleb zdegradowanych w wyniku nadmiernego zakwaszenia oraz zuboŝenia w makroskładniki jest ściśle związany z emisją zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego, stosowaniem nawozów mineralnych, jak równieŝ emisją zanieczyszczeń przemysłowych. Potencjalne zagroŝenie stanowią odpady produkowane przez przemysł oraz przez mieszkańców gminy. Odpady muszą być składowane lub unieszkodliwiane w sposób zorganizowany, jednak nadal problem stanowią pojawiające się dzikie składowiska śmieci, które mogą wpływać między innymi na zmianę odczynu gleb. Odpady komunalne składowane w nieplanowany sposób mogą równieŝ przyczynić się do wzrostu zawartości metali cięŝkich. 4.2 Wody Zasoby wód podziemnych Wody podziemne znajdujące się pod Radomskiem naleŝą do Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (tzw. Obszarze górsko wyŝynnej prowincji hydrogeologicznej) nr 408 Niecka Miechowska NW znajdującym się w utworach górnej kredy w ośrodku szczelinowym i szczelinowo porowatym o średniej głębokości ujęć m i szacunkowych zasobach dyspozycyjnych m³/dobę na obszarze wysokiej ochrony. Miasto połoŝone jest na obszarach bogatych w geologiczne formacje zawierające gorące wody głębinowe. Według dokonanych analiz geologicznych terenu stwierdzono następujące zasoby wód geotermicznych i energii cieplnej: zbiornik liasowy - miąŝszość 160 m zawiera 1,7 km³ i około 5 mln tpu o temperaturze rzędu 40 C do 50 C zbiornik wapienia muszlowego - miąŝszość 170 m zawiera około 0,9 km³ i około 5,6 mln tpu o temperaturze rzędu 65 C do 75 C zbiornik dolnotriasowy - miąŝszość około 80 m zawiera około 0,21 km³ i 1.6 mln tpu o temperaturze 70 C - 80 C. 8 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Radomska na lata Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu radomszczańskiego w roku 2007 Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2007 roku Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2006 roku 24

25 4.2.2 Zasoby wód powierzchniowych Radomsko leŝy na wysoczyznowym półwyspie stanowiącym główną oś województwa łódzkiego a wraz ze swoją podstawą zasadniczy jego trzon gdyŝ przyległe od wschodu i zachodu obszary nizinne są powierzchniowo znacznie mniejsze. Taki układ wpłynął na decydujący kształt sieci rzecznej, w której wysoczyzny pełnia rolę wododziału I rzędu, pomiędzy Odra i Wisłą, którego granica przebiega w okolicach miasta Radomska, leŝącego w całości w dorzeczu Odry. Radomsko jest odwadniane bezpośrednimi dopływami Warty jakimi są Radomka, cieki spod Wymysłówka, Ładzic i Strzałkowa (odwadniają łącznie około 95% powierzchni miasta) oraz ciekami spod Okrajszowa i Wierzbiny naleŝącymi do zlewni Widawki (odwadniają tylko 5% jego powierzchni). Głównym elementem sieci hydrograficznej miasta jest rzeka Radomka, dopływ prawobrzeŝny Warty. Jej długość wynosi 9km, a spadek 1,65%. Jej dopływy są w zasadzie rowami melioracyjnymi. Niewielkie deniwelacje terenu w granicach zlewni (w obrębie samej doliny wynoszą 15m) oraz pokrycie powierzchni zlewni w duŝym stopniu nawierzchniami nieprzepuszczalnymi (obszar intensywnej zabudowy) warunkują ograniczoną infiltrację oraz retencje w dnie doliny. Koryto Radomski jest wąskie i płytkie o charakterze strugi. Zgodnie z opracowaniami fizjograficznymi wahania poziomu wody w rzece nie są zbyt duŝe i w okresie roztopów wiosennych lub intensywnych opadów atmosferycznych (lipiec) poziom wody podnosi się maksymalnie o 1 m nie powodując wylewów rzeki w obrębie dna doliny (SGGW, 1995). Istotnymi elementami sieci hydrograficznej miasta są małe na ogół sztuczne zbiorniki wodne występujące głównie w rozszerzeniu doliny Radomki poniŝej centrum miasta. Są one pozostałością z wydobywania torfów lub gliny Jakość wód podziemnych Na terenie miasta Radomska wody podziemne badano w dwóch punktach kontrolno pomiarowych w ramach monitoringu regionalnego i krajowego. W ramach monitoringu regionalnego przeprowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura Piotrków Trybunalski wody podziemne badano w punkcie kontrolno pomiarowym Radomsko Miłaczki ujęcie miejskie studnia 8. W ramach monitoringu krajowego przeprowadzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny wody podziemne badano w punkcie kontrolno pomiarowym Radomsko Miłaczki. Wyniki badań ocenia się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. (Dz. U. nr 32 poz. 284) w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, 25

26 sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. 9 Klasyfikacja obejmuje pięć klas jakości wód, z uwzględnieniem przepisów w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi: klasa I wody o bardzo dobrej jakości: - wartości wskaźników jakości wody są kształtowane jedynie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w warstwie wodonośnej, - Ŝaden ze wskaźników jakości wody nie przekracza wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi, klasa II wody dobrej jakości: - wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na oddziaływania antropogeniczne - wskaźniki jakości wody, z wyjątkiem Ŝelaza i manganu, nie przekraczają wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi, klasa III wody zadowalającej jakości: - wartości wskaźników jakości wody są podwyŝszone w wyniku naturalnych procesów lub słabego oddziaływania antropogenicznego, - mniejsza część wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi, klasa IV wody niezadowalającej jakości: - wartości wskaźników jakości wody są podwyŝszone w wyniku naturalnych procesów oraz słabego oddziaływania antropogenicznego, - większość wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi, klasa V wody złej jakości: - wartości wskaźników jakości wody potwierdzają oddziaływania antropogeniczne, - woda nie spełnia wymagań określonych dla wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi. Wyniki analiz klasyfikują wody do II klasy czystości. Szczegóły przedstawiono w tabelach poniŝej. Tabela 7. Nr pkt. 89 Lokalizacja Radomsko Miłaczki ujęcie miejskie Punkt kontrolno pomiarowy monitoringu regionalnego wód podziemnych; studnia miejska nr 8 Stratygrafia warstwy wodonośnej kreda środkowa Wody W/G Nr GZWP Nr JCWP Klasyfikacja wód wgłębne II Źródło: Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu radomszczańskiego w roku 2007 Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2007 roku Wskaźniki decydujące o klasie jakości Temperatura 12 o C Fosforany 0,17mgPO 4/l Siarczany 35mgSO 4/l Wapń 61,55mgCa/l 9 Rozporządzenie straciło moc prawną z dniem 1 stycznia 2005 r., jednak Główny Inspektor Ochrony Środowiska wyraził zgodę na dokonanie oceny na jego podstawie. 26

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r.

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

1. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 1.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU

1. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 1.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU ZAŁĄCZNIK 3 1. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 1.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU Analiza wskaźnika: 01. Tereny o szczególnych walorach Analiza wskaźnika: 02. Rezerwaty

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r.

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy GŁÓWNE UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEGO ROLNICTWA Stanisław Krasowicz Puławy, 2008 Polska to kraj: o stosunkowo dużym potencjale

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Zabudowa wielorodzinna

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZLECENIA. Odebrano z terenu powiatu Raciborskiego próbki gleby i wykonano w Gminie Kornowac:

PRZEDMIOT ZLECENIA. Odebrano z terenu powiatu Raciborskiego próbki gleby i wykonano w Gminie Kornowac: PRZEDMIOT ZLECENIA Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego na terenie Gminy Kornowac o powierzchni 598,25ha.

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 700 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 10 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 700 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 10 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Krzanowice z powierzchni 1670,94 ha. Odebrano z terenu

Bardziej szczegółowo

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby,

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach odebrała i wykonała badanie próbek glebowych z obszaru użytków rolnych Powiatu Raciborskiego w Gminie Krzyżanowice z powierzchni 1577ha. odebrano z terenu

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Podstawy do opracowania Programu Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska: Prezydent

Bardziej szczegółowo

6. Realizacja programu

6. Realizacja programu 6. Realizacja programu Program Ochrony Środowiska jest dokumentem o charakterze strategicznym. Pełni szczególną rolę w zarządzaniu środowiskiem Z jednej strony stanowi instrument realizacji polityki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Smardzewice,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek Kierownik Projektu: mgr inŝ. Ksenia Czachor Opracowanie: mgr Katarzyna Kędzierska

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA Opracowanie wyników i sprawozdania z wykonanych badań

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA. gleba lekka szt./ % 455/2200 0/0 119/26 53/12 280/61 3/1

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA. gleba lekka szt./ % 455/2200 0/0 119/26 53/12 280/61 3/1 OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA Wyniki badań odczynu gleby i zawartości makroelementów w próbkach gleby przedstawiono w tabelach zasobności gleby ( Zestawienie zasobności gleby na obszarze

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak Charakterystyka zawodu Technik ochrony środowiska koordynuje pracę w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. Fundusz Spójności został

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA Wyniki badań odczynu gleby i zawartości makroelementów w próbkach gleby przedstawiono w tabelach zasobności gleby: Zestawienie zasobności gleby na obszarze

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA

STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Ś l ą s k i e. P o z y t y w n a e n e r g i a STRATEGIA OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Waldemar Mioduszewski

Waldemar Mioduszewski PROBLEMY WDRAśANIA RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH Waldemar Mioduszewski Zakład Zasobów Wodnych Instytut Melioracji i UŜytków Zielonych Falenty, 05-090 Raszyn e-mail: w.mioduszewski@imuz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Augustów, 3-4 września 2015 r. 1 mgr Małgorzata Fiedorczuk mgr Maciej Muczyński Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

wapnowania regeneracyjnego gleb w Polsce

wapnowania regeneracyjnego gleb w Polsce Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia Ocena zapotrzebowania na środki wapnujące oraz kosztów wapnowania regeneracyjnego gleb

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT UZUPEŁNIAJĄCY DO: Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba na lata z perspektywą do roku 2023

DOKUMENT UZUPEŁNIAJĄCY DO: Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba na lata z perspektywą do roku 2023 DOKUMENT UZUPEŁNIAJĄCY DO: Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba na lata 2016 2019 z perspektywą do roku 2023 ŁEBA 2016 Dokument zawiera: I. Uzasadnienie zawierające informacje o udziale

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny Podsumowanie, wynikające z art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Katedra Ochrony Środowiska

Katedra Ochrony Środowiska Katedra Ochrony Środowiska Lp. Kierunek studiów stacjonarnych II stopnia Specjalność Temat pracy dyplomowej magisterskiej 2016/2017 Opiekun pracy Nazwisko studenta 1. Ochrona środowiska TOŚ Wpływ eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 5. Zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka zlewni górmej Zgłowiączki (Kanału Głuszyńskiego)

Ogólna charakterystyka zlewni górmej Zgłowiączki (Kanału Głuszyńskiego) Ogólna charakterystyka zlewni górmej Zgłowiączki (Kanału Głuszyńskiego) Zygmunt Miatkowski Karolina Smarzyńska IMUZ Falenty Wielkopolsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy Projekt finansowany przez

Bardziej szczegółowo

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego POWIAT/GMINA: WĘGROWSKI/MIASTO WĘGRÓW 1. Uwagi ogólne do treści Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Nazwa rozdziału/podrozdziału

Bardziej szczegółowo

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW 19 7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niŝ raz na 4 lata. Pod koniec 7 roku naleŝy

Bardziej szczegółowo

04. Bilans potrzeb grzewczych

04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 1 /7 04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 2 /7 Spis treści: 4.1 Bilans potrzeb grzewczych i sposobu ich pokrycia... 3 4.2 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 4 4.3 Gęstość cieplna

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 7 lutego 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/08... Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 marca 2008 r...

Uchwała Nr XIX/214/08... Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 marca 2008 r... Uchwała Nr XIX/214/08... Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 marca 2008 r... w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 13 lipca 2009 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA Zestawienie standardów jakości środowiska oraz standardów emisyjnych Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA STANDARDY JAKOŚCI ŚRODOWISKA (IMISYJNE) [wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez

Bardziej szczegółowo

Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi

Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi Seminarium Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry Ustroń, 2 kwietnia 2009 Cele współczesnej polityki

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R. Urząd Statystyczny w ie STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 214 R., wrzesień 215 r. Podstawowe tendencje W województwie lubelskim w 214 roku: w porównaniu z rokiem poprzednim ZIEMIA zmniejszyła

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 2007 2008 2009 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Zródło UE 27 2007 UE 27 2008 UE 27 2009 SPOŁECZEŃSTWO 1 Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL) % GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 a) wg

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Projekt Zintegrowana Strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Małęczyn ul. Szkolna 64 Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. PROGNOZY ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Przewidywane zmiany ilości odpadów dla gminy Włoszczowa opracowano na podstawie przyjętych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 03 Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego Wskaźniki kontekstowe zestawienie dla województwa świętokrzyskiego 1 2 3 4 5 6 7 8 2007 2007 2006 2007 Nazwa zmiennej lub Jedn. Miary Zródło UE 27 Polska wskaźnika Lp Województwo Świętokrzyskie 1 SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PO IiŚ 2014-2020 stan prac Joanna Miniewicz WFOŚiGW w Gdańsku Fundusze polityki spójności 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko 27 513,90 Inteligentny Rozwój 8 614,10 Wiedza,

Bardziej szczegółowo

03. Ogólny opis gminy

03. Ogólny opis gminy W-551.03 1 03. Ogólny opis gminy W-551.03 2 Spis treści: 3.1 PołoŜenie, podział administracyjny, gminy sąsiednie...3 3.2 Ogólna charakterystyka gminy...4 3.3 Ludność...6 3.4 Charakterystyka istniejącej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Zrównoważony rozwój w strategii woj. wielkopolskiego wprowadzenie do części warsztatowej Patrycja Romaniuk, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Poznań, 04.03.2013 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA OLSZTYN województwo warmińsko-mazurskie Inwestycje dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków są bardzo ważne dla ekonomicznego rozwoju przyczyniając się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 2426/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 07.09.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Jan Fryc, Zofia Płoszaj-Witkowicz Urząd Statystyczny w Katowicach, Śląski Ośrodek Badań Regionalnych Katarzyna Kimel, Barbara Zawada Urząd

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r.

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r. UNIA EUROPEJSKA Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r. Działanie (kolejnego) P I Gospodarka wodno ściekowa 18 marca 2008 r.* 26 maja 2008 r. 21 kwietnia 2008

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii 1. KARTA TERENU NUMER 001 2. POWIERZCHNIA 6,50 ha Usługi - dzielnicowe centrum usługowe preferuje się: usługi handlu, gastronomii, kultury, biura instytucji komercyjnych, banki, usługi oświaty i nauki,

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4 Wskaźniki kontekstowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Rok bazowy Zródło UE 27 Polska wskaźniki kontekstowe dla woj. świętokrzyskiego, dla których rokiem bazowym był rok

Bardziej szczegółowo

2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska

2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska 2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska Działalność Państwowego Monitoringu Środowiska z mocy art. 24 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW

SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Zbigniew Reniecki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu W ramach programu SYSTEM finansowanego ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2. OPINIA ZUD 3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo