Wprowadzenie do Eurokodów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do Eurokodów"

Transkrypt

1 POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA dr inż. Marek Wesołowski Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wprowadzenie do Eurokodów Podstawy projektowania konstrukcji Gdańsk-Słupsk, kwiecień 2014

2 1. Wprowadzenie Każda wielka historia rozpoczyna się w zamierzchłych przedhistorycznych czasach, obrastając w liczne legendy. Nie inaczej jest z wielkim mitem europejskim, którym rozpoczyna swe wielkie dzieło Norman Davis [3]: na początku była legenda o pięknej córce króla Tyru, księżniczce Europie, którą Zeus porwał z rodzinnej Fenicji na Kretę, przyjąwszy wprzódy postać śnieżnobiałego byka. W ten oto malowniczy sposób wywiedziono tradycję kontynentu europejskiego ze starożytnych cywilizacji Bliskiego Wschodu, z ich blaskami i cieniami. Historycznie rzecz ujmując, cywilizacja europejska rodząc się i rozkwitając w basenie Morza Śródziemnego, w ścisłym związku z sąsiadującymi krainami bliższego i dalszego Wschodu, przyniosła w swoim dorobku wielkie idee świata starożytnego, które można zawrzeć w trzech symbolicznych elementach składowych: greckim umiłowaniu piękna, rzymskim prawie i chrześcijańskiej miłości bliźniego. Te trzy filary kulturowo-cywilizacyjne zdeterminowały na wieki Stary Kontynent, stwarzając przez długie stulecia wzorzec także dla całego globu. Jest rzeczą charakterystyczną, że u schyłku świata starożytnego, gdy rozpadało się cesarstwo rzymskie, odchodząc powoli w przeszłość, na Monte Cassino, na gruzach świątyni Apollina, św. Benedykt z Nursji ( ) w roku 529 kładł podwaliny pod klasztor, który był źródłem odrodzenia się na nowo ducha europejskiej kultury. W tym samym czasie swe podwoje zamknęła Akademia Platońska w Atenach, będąca symbolem kultury antycznej. Tak oto dokonały się przełomowe zmiany, wprowadzające Europę w czas nowożytny. Jak stwierdził kardynał Joseph Ratzinger w swym głośnym wywiadzie-rzece z Peterem Seewaldem: Benedykt stał się prawodawcą Zachodu, a na gruncie tej wielowarstwowej formy kulturowej rzeczywiście zrodził się nowy kontynent Europa: kultura, która przeobraziła świat [14]. Czym jest dziś Europa, jej tradycja, jej dziedzictwo? Oto pytania, na które usiłuje się znaleźć odpowiedź w momencie, gdy podzielony do niedawna kontynent na powrót się jednoczy. Odbywający się w Polsce w dniu 14 marca 2004 roku V Zjazd Gnieźnieński Europa Ducha przyjął znamienne przesłanie do Europejczyków, w którym znaleźć można między innymi następujące słowa: Chcąc odkryć sens procesu zjednoczeniowego, Europa musi na nowo odnaleźć swoją duszę. Do zbudowania wspólnoty ludzi i narodów nie wystarczy integracja na poziomie polityki i ekonomii. Europa potrzebuje dziś nowych duchowych katedr - jako fundamentów, na których mogłaby się wesprzeć. Na tym samym zjeździe zaznaczono także: Europa jest drzewem; zmarnieje, jeżeli zapomni o własnych korzeniach. Przyszłość drzewa jest już wpisana w jego korzenie. W korzeniach zaczyna odsłaniać się jego cel i sens. Z drzewa można zrobić byle co, pod warunkiem, że pozbawi się je korzeni. Zaakceptować drzewo jako drzewo znaczy troszczyć się o jego korzenie [4]. Idea zjednoczonej Europy pojawiła się już w XIX wieku. Wydawała się mrzonką niepoprawnych optymistów przez długie dziesięciolecia, zwłaszcza w I połowie XX wieku, po doświadczeniach dwóch wojen światowych i dwóch totalitaryzmów: faszystowskiego i komunistycznego. Idea zjednoczeniowa odżyła ponownie w latach pięćdziesiątych XX wieku, po straszliwej hekatombie II wojny światowej i wobec postępującego zagrożenia ze strony komunizmu, gdy dla krajów zachodnioeuropejskich nastał czas głębokiej refleksji nad swoją historią. Stawiano sobie pytanie, w jaki sposób ukształtować przyszłość Starego Kontynentu, aby już nigdy nie był on źródłem nowej wojny globalnej o niewyobrażalnych skutkach. Dość szybko powstała idea wprzęgnięcia historycznie skonfliktowanych krajów europejskich w orbitę wspólnych interesów gospodarczych. Na tej podstawie miała ukształtować się w przyszłości nowa, trwała ich integracja. To niezwykle trudne wyzwanie czasu podjęli nie bez obaw i ryzyka europejscy politycy orientacji chadeckiej: Republiki Federalnej Niemiec (Konrad Adenauer), Francji (Robert Schuman) i Włoch (Alcide de Gasperi). Integracja europejska, zapoczątkowana w tatach 50-tych XX wieku, obejmowała początkowo tylko sześć państw: Niemcy Zachodnie, Francję, Włochy, Holandię, Belgię i Luksemburg. W późniejszym okresie, rozszerzając się na inne kraje Europy Zachodniej, przechodziła różne fazy rozwojowe, poczynając od planu Schumana, z którego wyłoniła się Europejska Wspólnota Węgla i Stali (Traktat Paryski ), poprzez Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Traktaty Rzymskie ), dochodząc do swej obecnej formy w postaci Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht ). Przełomową datą integracji europejskiej stał się dzień 1 maja 2004 roku, gdy do Unii Europejskiej przystąpiło aż dziesięć nowych państw: śródziemnomorskie (Malta, Cypr), wschodnioeuropejskie kraje zza dawnej żelaznej kurtyny (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia) oraz byłe republiki sowieckie (Litwa, Łotwa, Estonia). Natomiast historyczną klamrą, zamykającą okres podziału Starego Kontynentu i spinającą go na nowo, było przyjęcie Bułgarii i Rumunii w dniu 1 stycznia 2007 roku, jako pełnoprawnych członków Wspólnoty. 2

3 2. Geneza i zakres europejskich norm projektowania konstrukcji W zakresie ekonomiczno-gospodarczym, podstawowym celem procesów integracyjnych w powojennej Europie było między innymi zapewnienie swobodnej, nieskrępowanej wymiany towarów, usług i myśli technicznej. Pociągało to za sobą konieczność dostosowania ich jakości i własności użytkowych do wspólnie uzgodnionych wymagań. Fakt ten legł u podstaw idei norm europejskich, które miały zagwarantować pełną wymienialność i wzajemną akceptację w tym zakresie. Całość szerokiej problematyki normalizacyjnej Rada Wspólnot Europejskich powierzyła Europejskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (Comité Européen de Normalisation CEN). Podstawowym ciałem roboczym dla każdej rozpatrywanej dziedziny jest Komitet Techniczny (Technical Committee TC), a w przypadku bardzo szerokiego zakresu tematycznego może być nim Podkomitet Techniczny (Sub Committee SC), który dodatkowo może wyłonić z siebie specjalistyczny Zespół Autorski (Project Team PT). Szybko okazało się, że do przyjętego zakresu prac należy ustanowić około 300 Komitetów Technicznych, w tym około 40 dotyczących budownictwa. Prace CEN prowadzono w ścisłym współdziałaniu z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (International Standards Organization ISO), na podstawie specjalnego odrębnego porozumienia (tzw. Porozumienia Wiedeńskiego). Brano również pod uwagę zalecenia wielu specjalistycznych organizacji międzynarodowych, do których można zaliczyć między innymi: Połączony Komitet Bezpieczeństwa Konstrukcji Budowlanych (Joint Committee for Structural Safety JCSS), Europejską Konwencję Konstrukcji Stalowych (European Convention for Constructional Steelwork ECCS), Międzynarodowe Towarzystwo Budowli Mostowych i Wysokich (Internationale Vereinigung für Brückenbau und Hochbau IVBH), Międzynarodowe Towarzystwo Mechaniki Gruntów i Fundamentowania (International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering ISSMFE), Międzynarodowe Towarzystwo Laboratoriów i Instytutów Badawczych Budownictwa (Réunion Internationale des Laboratoires d Essais et de Recherches sur les Matériaux et les Constructions RILEM), Europejski Komitet Betonu (Comité Euro-International du Béton CEB), Międzynarodową Federację Konstrukcji Sprężonych (Fédération Internationale de la Précontrainte FIP). Dwie ostatnie z cytowanych organizacji w dniu połączyły się w jedną wspólną, pod nazwą Międzynarodowej Federacji Betonu (fédération internationale du béton fib). Wytyczne dotyczące polityki normalizacyjnej w dziedzinie budownictwa zawarto w dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988 (Council Directive of 21 December 1988 on approximation of laws, regulations and administrative provisions of Member States relating to construction products 89/106/ECC). Pod nazwą Eurokody (EC) określa się normy europejskie (EN) projektowania konstrukcji, których celem jest możliwość swobodnej wymiany projektów i dokumentacji budowlanych, przy spełnieniu uzgodnionych wspólnych wymagań. Projekty EC przygotowywał Komitet Techniczny TC 250 Eurokody Konstrukcji Budowlanych (Structural Eurocodes), natomiast szereg projektów norm szczegółowych specjalistyczne Komitety Techniczne. W ramach Komitetu Technicznego TC 250 wyłoniono dziewięć Podkomitetów (SC), które były odpowiedzialne za kolejne Eurokody, to znaczy od EC 1 do EC 9. Merytorycznie poszczególne zagadnienia projektów EC przygotowywały powołane w tym celu Zespoły Autorskie (PT), które przedstawiały wyniki swych prac do akceptacji poszczególnych SC lub TC. Przyjęte wstępnie projekty norm, wydane w trzech językach oficjalnych (angielskim, francuskim, niemieckim), przesyłano krajom zrzeszonym w CEN do zaopiniowania, a później, po uwzględnieniu nadesłanych uwag, drogą głosowania ustanawiano są jako obowiązujące normy europejskie. W przypadku obszernych norm, które wymagały szerokich uzgodnień w skali międzynarodowej, ich opracowanie przebiegało dwuetapowo: najpierw wprowadzano prenormę europejską (ENV) na okres próbny (najczęściej 3 lat), celem praktycznego przetestowania jej przez wszystkie kraje członkowskie, a następnie dopiero zatwierdzano jako normę europejską (EN), opracowaną na podstawie uwag wniesionych do ENV w okresie próbnym. Zakończeniem tego etapu był dzień udostępnienia przez CEN ostatecznego tekstu EN/EC krajowym instytucjom normalizacyjnym poszczególnych państw członkowskich (date of availibity DAV). Eurokody zawierają szereg postanowień alternatywnych, które umożliwiają dostosowanie wielu z nich do specyfiki danego kraju członkowskiego. Stąd też w tekstach EC rozróżnia się zasady (principles), które są obligatoryjne oraz reguły stosowania (application rules), dopuszczające inne ustalenia. Pierwotnie niektóre wartości liczbowe występowały w ramkach, i miały być ustalane indywidualnie przez poszczególne kraje. Zmiany wprowadzane do postanowień przy wdrażaniu każdej z norm przewidywano w postaci krajowego dokumentu stosowania (National Application Document NAD), stanowiącego integralną część krajowej wersji danej normy. Później odstąpiono od systemu wartości w ramkach na rzecz wartości ustalanych krajowo (Nationally Determined Parameters NDP), podawanych w załącznikach krajowych. W zakresie projektowania konstrukcji budowlanych obowiązuje norma podstawowa (EN-1990) oraz 3

4 dziewięć norm przedmiotowych (EC1EC9), z których każda składa się z kilku części szczegółowych, odpowiadających specyfice poszczególnych rodzajów konstrukcji w danej dziedzinie [9]: EN Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji EN Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje EN Część 1. Obciążenia podstawowe Część 1-1. Gęstości materiałów, ciężar własny, obciążenia budowli Część 1-2. Oddziaływania pożarowe Część 1-3. Obciążenie śniegiem Część 1-4. Obciążenie wiatrem Część 1-5. Obciążenie temperaturą Część 1-6 Obciążenia w trakcie wykonywania konstrukcji Część 1-7. Obciążenia wyjątkowe EN Część 2. Obciążenia mostów ruchem pojazdów EN Część 3. Obciążenia wywołane przez dźwigi i maszyny EN Część 4. Oddziaływania na silosy i zbiorniki EN Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu EN Część 1. Reguły ogólne EN Część 2. Mosty EN Część 3. Zbiorniki na płyny i silosy EN Część 4. Konstrukcje morskie EN Część 5. Konstrukcje masywne EN Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych EN Część 1. Reguły ogólne EN Część 2. Mosty EN Część 3. Wieże, maszty, kominy EN Część 4. Zbiorniki, silosy, rurociągi EN Część 5. Grodzice, pale, ścianki szczelne EN Część 6. Belki podsuwnicowe EN Część 7. Konstrukcje morskie EN Część 8. Konstrukcje rolnicze EN Eurokod 4. Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych EN Część 1. Reguły ogólne EN Część 2. Mosty EN Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych EN Część 1. Reguły ogólne EN Część 2. Mosty EN Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych EN Część 1. Reguły ogólne EN Część 2. Dobór materiału i wykonanie muru EN Część 3. Uproszczone reguły projektowania EN Część 4. Konstrukcje o mniejszych wymaganiach niezawodności EN Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne EN Część 1. Reguły ogólne EN Część 2. Badania laboratoryjne EN Część 3. Badania polowe EN Część 4. Reguły dla szczególnych elementów i konstrukcji EN Eurokod 8. Projektowanie konstrukcji na oddziaływania sejsmiczne EN Część 1. Reguły ogólne EN Część 2. Mosty EN Część 3. Wieże, maszty, kominy EN Część 4. Zbiorniki, silosy, rurociągi EN Część 5. Fundamenty, konstrukcje oporowe, geotechnika EN Eurokod 9. Projektowanie konstrukcji aluminiowych EN Część 1. Reguły ogólne EN Część 2. Projektowanie konstrukcji zagrożonych zmęczeniem Poszczególne prenormy (ENV) z wyżej wymienionego zakresu były przez nadspodziewanie długi okres czasu w fazie próbnego stosowania, bądź też różnorodnego testowania. Z tego powodu wdrożenie do praktyki projektowej wszystkich EN/EC było procesem długotrwałym, który rozciągnął się na niemal 20 lat. 4

5 3. Wdrażanie norm europejskich do praktyki krajowej Wdrożenie norm europejskich w poszczególnych krajach wspólnoty opiera się na trzech podstawowych filarach: krajowych instytucjach normalizacyjnych, organach państwowych, przemyśle krajowym (rys.1). Krajowe instytucje normalizacyjne (w Polsce jest to Polski Komitet Normalizacyjny) zobowiązano do dokonania tłumaczenia tekstu wdrażanej normy na język krajowy, na co przewidziano okres 12 miesięcy, a w okresie następnych 12 miesięcy powinny one opublikować tekst normy wraz z załącznikiem krajowym. Na koniec, po okresie około 5 lat, przewidziano wycofanie dotychczasowych norm krajowych, których rolę przejmują od tej pory normy europejskie. Organom państwowym przypadł w udziale proces tworzenia merytorycznych podstaw do określenia zakresu załącznika krajowego, informowania właściwych instytucji europejskich o przebiegu całego procesu normalizacyjnego, dostosowywanie istniejącego prawa krajowego do wymagań europejskich oraz szeroki kontakt z przyszłymi użytkownikami norm (przemysłem). Przewidywano, że okres początkowego wdrażania poszczególnych norm (okres kalibracji krajowej) wyniesie około 2 lat, a następne 3 lata powinny być okresem przejściowym, w którym egzystowałyby równolegle normy europejskie z krajowymi. W rzeczywistości terminy te uległy znacznym wydłużeniom. Rys.1. Schemat wdrażania norm europejskich w krajach członkowskich UE [7] Użytkownicy (umownie określani terminem przemysł ) mieli być odpowiedzialni za proces samokształceniowy i opracowywanie materiałów pomocniczych w tym zakresie. Zachodziła wobec tego konieczność szerokiej integracji odpowiednich środowisk zawodowych, w których niemałą rolę miały do odegrania na gruncie polskim takie organizacje jak Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, czy też Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Należy wspomnieć, że na łamach polskiej literatury technicznej problematyka norm europejskich gościła już od wielu lat, czego wymownym przykładem mogą być publikacje [1, 5, 7, 8, 9]. 4. Podstawy projektowania konstrukcji w świetle Eurokodów Podstawową normą, która opisuje całą filozofię projektowania konstrukcji budowlanych, jak również daje merytoryczne podstawy i wytyczne do oceny bezpieczeństwa konstrukcji, jest EN-1990:2002 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji [15]. Jest to obszerny dokument, zawierający 88 stron, podzielony na 6 5

6 rozdziałów z dołączonymi 4 załącznikami (A, B, C, D). Tekst główny normy, przedstawiony na 47 stronach, zawiera następujące zagadnienia: podstawowe wymagania określania niezawodności konstrukcji, podstawy obliczeń metodą stanów granicznych, podstawowe zmienne uwzględniane w obliczeniach konstrukcji, sposoby określania sił wewnętrznych w konstrukcjach, sposoby sprawdzania niezawodności konstrukcji, natomiast poszczególne załączniki omawiają następujące problemy szczegółowe: Załącznik A postanowienia dotyczące budynków, Załącznik B podstawy różnicowania niezawodności obiektów, Załącznik C podstawy wyznaczania częściowych współczynników bezpieczeństwa, Załącznik D projektowanie konstrukcji wspomagane badaniami eksperymentalnymi. Spośród wielu podziałów oraz definiowanych pojęć i wielkości, zawartych w postanowieniach ogólnych i szczegółowych EN-1990:2002, należałoby między innymi wymienić następujące: w zakresie obciążeń (F) i ich efektów (E) obciążenia stałe (G) obciążenia zmienne (Q) obciążenia wyjątkowe (A) wartość kombinacyjna obciążenia zmiennego 0 Q k wartość częsta obciążenia zmiennego 1 Q k wartość długotrwała obciążenia zmiennego 2 Q k obciążenia reprezentatywne F rep obciążenia charakterystyczne F k obciążenia obliczeniowe F d w zakresie własności materiałowych wartości nominalne X nom lub R nom wartości charakterystyczne X k lub R k wartości obliczeniowe X d lub R d w zakresie wielkości geometrycznych wartości nominalne a nom wartości charakterystyczne a k wartości obliczeniowe a d W zakresie definiowania poszczególnych reprezentatywnych rodzajów obciążeń i cech materiałowych wpływających na zachowanie się konstrukcji budowlanych przyjęto, że są to wielkości losowe, opisane rozkładami normalnymi (Gaussa), przy czym charakterystyczne wielkości obciążeń są kwantylami 95%, natomiast charakterystyczne cechy materiałowe odpowiadają kwantylom 5%. Obciążenia obliczeniowe otrzymuje się w tym ujęciu poprzez pomnożenie wielkości charakterystycznych przez częściowe współczynniki bezpieczeństwa f (przy czym są one większe od jedności, gdy efekt oddziaływań jest niekorzystny dla konstrukcji, a mniejsze od jedności, gdy efekt ten wpływa korzystnie na konstrukcję) według wzoru: F d f Frep (1) gdzie obciążenia reprezentatywne F rep definiowane są następująco: lub też F Frep F k (2) (3) rep F k W równaniach (2) i (3) przez F k oznaczono charakterystyczną wartość obciążenia, natomiast jest współczynnikiem kombinacji obciążeń. Wszelkie niepewności wynikające z przyjętego modelu efektów oddziaływań na konstrukcję zasadniczo powinno się ujmować dodatkowo wyodrębnionym częściowym współczynnikiem bezpieczeństwa Sd, który w praktyce często jest włączany do współczynnika obciążeń, przez co otrzymuje się jego zmodyfikowaną 6

7 postać: F (4) f Sd w konsekwencji czego wyrażenie opisujące wielkość obciążeń obliczeniowych, przyjmuje alternatywną formułę: F d F Frep (5) Należy w tym miejscu zaznaczyć, że przy opracowywaniu kolejnych wersji norm europejskich zdarzało się niekiedy, że utożsamiano ze sobą częściowe współczynniki bezpieczeństwa f oraz F (o czym na przykładzie Eurokodu 2 wspomniano w pracy [10]). Prowadziło to (i prowadzi do tej pory) do pewnego zamieszania terminologicznego i co ważniejsze merytorycznego, jednakże sytuacja taka na obecnym etapie kształtowania norm europejskich jest trudna do przezwyciężenia. Obliczeniowe parametry materiałowe otrzymuje się przez podzielenie wielkości charakterystycznych przez częściowe współczynniki bezpieczeństwa m, większe od jedności: X d X k (6) m gdzie jest współczynnikiem konwersji, uwzględniającym między innymi wpływ efektu skali, temperatury, wilgotności itp. Podobnie jak w przypadku określania obciążeń obliczeniowych, również w przypadku definiowania własności materiałowych, niepewność przyjmowanego modelu obliczeniowego powinna być uwzględniona za pomocą dodatkowego częściowego współczynnika bezpieczeństwa Rd, który w praktyce często jest włączany do częściowego współczynnika materiałowego, co prowadzi do jego alternatywnego zdefiniowania w postaci: M (7) m Rd Podczas redakcji kolejnych wersji norm europejskich zachodziła niekiedy także i tu sytuacja, że utożsamiano częściowe współczynniki bezpieczeństwa m oraz M, bez zmiany ich wartości i bez jakiegokolwiek wyjaśniającego komentarza [10]. Rys.2. Przebieg obciążenia zmiennego w funkcji czasu [2] Obliczeniowe parametry geometryczne a d przyjmuje się z reguły w postaci ich wielkości nominalnych a nom, natomiast tylko w wyjątkowych wypadkach, gdy mają one istotne znaczenie dla niezawodności konstrukcji (np. przy określaniu efektów II rzędu), są obliczane z zależności: 7

8 a d a a (8) nom przy czym a określa możliwe niekorzystne odchylenia wymiarów geometrycznych, wpływające na bezpieczeństwo konstrukcji. Interpretację graficzną poszczególnych wielkości charakteryzujących obciążenia zmienne pokazano na rys.2. Na osi odciętych przyjęto czas trwania obciążenia t, a na osi rzędnych zaznaczono zmieniające się wielkości obciążenia Q, przy czym T oznacza prognozowany okres eksploatacji konstrukcji, t r okres powrotu dla wielkości charakterystycznej Q k, t f okres powrotu dla wartości częstej Q f, natomiast t p okres powrotu dla wartości długotrwałej Q p. Konstrukcje budowlane projektowane są na określony okres czasu, w zależności od rodzaju obiektów i ich przeznaczenia. Po upływie przewidzianego terminu można uznać, że nawet pomimo jeszcze ich zadowalającego stanu technicznego są one moralnie zużyte i powinny w zasadzie ulec rozbiórce. Jest to oczywiście postulat radykalny i dość teoretyczny, czemu przeczy rzeczywistość (szczególnie w warunkach latami zaniedbywanego starego budownictwa miejskiego w Polsce), tym niemniej jest to ważny wskaźnik do projektowania nowych obiektów. Podział obiektów budowlanych na odpowiednie kategorie w zależności od nominalnego czasu ich eksploatacji ( czasu życia ) według EN-1990 przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1. Czas eksploatacji obiektów budowlanych Kategoria Czas eksploatacji (lata) Przykłady 1 10 Obiekty tymczasowe 2 10 do 25 Wymienne części obiektów, np. belki suwnic bramowych, łożyska 3 15 do 30 Obiekty rolnicze i podobne 4 50 Budynki i inne obiekty typowe Obiekty monumentalne, mosty i inne obiekty inżynierii lądowej W polskiej normie PN-76/B [17] dokonano nieco innego podziału obiektów budowlanych i podano następujące okresy eksploatacji: dla konstrukcji prowizorycznych 5 lat, dla konstrukcji monumentalnych 200 lat, dla wszystkich pozostałych konstrukcji 50 lat. Jak widać z powyższego porównania, w najszerszym zakresie obiektów i konstrukcji typowych nie ma rozbieżności między wymaganiami EC i PN (50 lat), natomiast różnice występują w obiektach tymczasowych i monumentalnych. Dlatego w tym zakresie nie ma specjalnie dużych kłopotów z dostosowaniem się do wymogów europejskich. Zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa konstrukcjom budowlanym jest podstawowym wymaganiem stawianym wszystkim przepisom normalizacyjnym. Najprostszym sposobem spełnienia tego warunku jest dopuszczenie jedynie takich stanów konstrukcji, które byłyby spełnione z pewnym (arbitralnie wyznaczonym) zapasem bezpieczeństwa w stosunku do założonego stanu granicznego (metoda deterministyczna lub też półprobabilistyczna poziomu I). Najbardziej obiektywnych miar zapewnienia bezpieczeństwa należy jednak szukać w rozwiązaniach, uwzględniających losowy charakter zarówno obciążeń, jak i właściwości materiałów [6, 11]. Probabilistyczną miarę bezpieczeństwa konstrukcji można wówczas określić jako prawdopodobieństwo przekroczenia określonego stanu granicznego w elemencie konstrukcyjnym. W tym celu korzysta się z probabilistycznych metod poziomu II (bazujących na pewnych założeniach upraszczających) lub z metod poziomu III (bez uproszczeń, na podstawie rozwiązań ścisłych). W Eurokodach jako podstawowe stosuje się metody poziomu I z tym, że wartości współczynników bezpieczeństwa kalibruje się przy wykorzystaniu metod poziomu II. Metody poziomu III na obecnym etapie mają raczej charakter teoretyczny, służący do opracowań studialnych i weryfikujących założenia metod poziomu II. Schemat metod służących do określania niezawodności konstrukcji i procedurę przyjętą w Eurokodach przedstawiono na rys.3. Opierając się na metodzie stanów granicznych, w Eurokodach wyróżnia się stany graniczne nośności (związane z wyczerpaniem wytrzymałości konstrukcji, bądź utratą jej stateczności) oraz stany graniczne użytkowalności (związane z pogorszeniem zdolności użytkowej konstrukcji). W tym miejscu warto podkreślić, że podobnie rzecz ujmuje polska norma, dotycząca podstaw projektowania konstrukcji [17]. Oba wymienione wyżej stany graniczne mogą charakteryzować następujące przykładowe zjawiska: 8

9 w zakresie stanów granicznych nośności zniszczenie części lub całości konstrukcji, zniszczenie newralgicznych przekrojów konstrukcji, utrata stateczności części lub całości konstrukcji, przekształcenie konstrukcji w mechanizm kinematyczny, w zakresie stanów granicznych użytkowalności przemieszczenia pogarszające lub uniemożliwiające eksploatację konstrukcji, uszkodzenia lokalne zagrażające trwałości konstrukcji, nadmierne drgania konstrukcji, niepożądane stany naprężeń powodujące utratę szczelności konstrukcji. Rys.3. Metody określania niezawodności konstrukcji [15] Ogólny warunek spełnienia wymogu bezpieczeństwa konstrukcji w ujęciu metody stanów granicznych, gdy decydujący jest warunek stateczności, ma postać: E d, dst Ed, stb (9) gdzie E d,dst jest wielkością obliczeniową efektu oddziaływań destabilizujących, E d,stb jest wielkością obliczeniową efektu oddziaływań stabilizujących. Gdy o bezpieczeństwie konstrukcji decyduje osiągnięcie wewnętrznego granicznego stanu nośności, wynikającego z wytrzymałości materiału, w/w warunek przybiera formę: Ed R d (10) gdzie E d R d jest wielkością obliczeniową efektu oddziaływań, jest wielkością obliczeniową wytrzymałości materiału. Do prawidłowego określenia oddziaływań na konstrukcję budowlaną należy uwzględnić występowanie różnych rodzajów obciążeń w różnych konfiguracjach. Dlatego też ustala się możliwe kombinacje obciążeń, które należy uwzględniać w obliczeniach. W stanach granicznych nośności (ultimate limit states) w normie EN 1990 wyróżnia się trzy rodzaje kombinacji: a) kombinację podstawową 9

10 K u1 G, j Gk, j Q,1 Qk,1 Q, i 0, i Qk, i j1 i1 (11) b) kombinację wyjątkową K u2 Gk, j Ad 1,1 Qk,1 2, i Qk, i j1 i1 c) kombinację obciążeń sejsmicznych K u3 Gk, j AEd 2, i Qk, i j1 i1 (12) (13) W stanach granicznych użytkowalności (serviceability limit states) wyróżnia się z kolei trzy rodzaje kombinacji: a) kombinację charakterystyczną K s1 Gk, j Qk,1 0, i Qk, i j1 i1 (14) b) kombinację krótkotrwałą K s2 Gk, j 1,1 Qk,1 2, i Qk, i j1 i1 (15) c) kombinację długotrwałą K s3 Gk, j 2, i Qk, i j1 i1 (16) Zalecane w EN 1990 wartości współczynników, towarzyszących obciążeniom zmiennym, krótko- i długotrwałym, przedstawiono w tabeli 2. Tabela 2. Zalecane wartości współczynników Obciążenie Obciążenia obiektów kategorii: Kategoria A Kategoria B Kategoria C Kategoria D 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,7 0,7 0,3 0,3 0,6 0,6 Obciążenie wiatrem 0,6 0,2 0,0 Obciążenie temperaturą 0,6 0,5 0,0 Jak widać z powyższego zestawienia, europejskie współczynniki 0 przyjmują wartości wynoszące najczęściej 0,7. Są one nieco mniejsze, aniżeli analogiczne wartości zawarte w PN-82/B-02000, w której to normie dla obciążeń zmiennych przyjmują one wartości oscylujące od 1,0 do 0,7 w zależności od stopnia znaczenia poszczególnego obciążenia zmiennego. Jeżeli chodzi o współczynniki 2 do określania wartości długotrwałych obciążenia zmiennego, są one bardzo zbliżone do wartości zawartych w PN-82/B [20]. Niewielkie różnice wynikają jedynie z nieco innego podziału obiektów na poszczególne kategorie. Z kolei zalecane w EN 1990 częściowe współczynniki bezpieczeństwa (zwane w dawnych polskich normach projektowania współczynnikami obciążeń), determinujące głównie wymagania stanów granicznych nośności, wynoszą: dla obciążeń stałych G = 1,35 dla obciążeń zmiennych Q = 1,50 10

11 Są one zdecydowanie większe od wartości przyjmowanych dotychczas w polskich normach obciążeń [19, 20], które oscylują w przedziale od 1,10 (dla obciążeń stałych) poprzez 1,20 (dla obciążeń zmiennych powyżej 5,00 kn/m 2 ) do 1,40 (dla obciążeń zmiennych poniżej 2,00 kn/m 2 ). Dla obciążeń pojazdami [21] mamy współczynniki od 1,10 do 1,30, dla obciążenia śniegiem [22] 1,40, dla obciążenia wiatrem [23] 1,30, a dla obciążenia gruntem [25] od 1,10 do 1,20. Jedynie dla obciążenia oblodzeniem [24] współczynnik obciążenia wynosi 1,50. W tym kontekście należy wspomnieć, że różnice w obciążeniach obliczeniowych między EN i PN ulegają znacznemu złagodzeniu, gdy uwzględni się w nich wspomniane wcześniej różnice we współczynnikach kombinacyjnych. Tabela 3. Podział konstrukcji budowlanych na kategorie Kategoria Rodzaj powierzchni Przykłady A B C D Powierzchnie wewnętrzne obiektów oraz powierzchnie mieszkaniowe Powierzchnie biurowe Powierzchnie przeznaczone do zgromadzeń większej ilości ludzi (z wyjątkiem powierzchni opisanych w kategoriach A, B, D) Powierzchnie sklepowe 5. Wymagania norm europejskich w zakresie obciążeń eksploatacyjnych Pomieszczenia budynków mieszkalnych, pokoje szpitalne, pokoje hotelowe i kuchnie oraz toalety w schroniskach Pomieszczenia biur i innych instytucji publicznych C1: Szkoły, kawiarnie, restauracje czytelnie C2: Kościoły, teatry, kina, sale konferencyjne, sale wykładowe, poczekalnie C3: Muzea, sale wystawowe, szpitale, hotele, budynki użyteczności publicznej C4: Sale taneczne, sale sportowe C5: Widownie sal teatralnych i koncertowych, widownie sportowe D1: Sklepy z handlem detalicznym D2: Magazyny działowe Całość spraw związanych z przyjmowaniem obciążeń do analiz konstrukcji budowlanych zawarta jest w EN-1991 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje, przy czym podstawowe wielkości opisuje EN :2002 Część 1-1. Obciążenia podstawowe Gęstości materiałów, ciężar własny, obciążenia budowli [16]. W normie tej dokonuje się podziału obiektów budowlanych na odpowiednie grupy (kategorie), w zależności od sposobu użytkowania i charakteru obciążeń, co pokazano w tabeli 3. W normie tej dokonuje się podziału obiektów budowlanych na odpowiednie grupy (kategorie), w zależności od sposobu użytkowania i charakteru obciążeń, co pokazano w tabeli 3. Dla każdej kategorii obiektów przypisano odpowiednie wielkości obciążeń równomiernych i skupionych, co pokazano w tabeli 4. Kategoria A - stropy - schody - balkony Tabela 4. Obciążenia równomierne i skupione obiektów budowlanych Kategoria obiektu q k [kn/m 2 ] Q k [kn] 1,5 do 2,0 2,0 do 4,0 2,5 do 4,0 2,0 do 3,0 2,0 do 4,0 2,0 do 3,0 Kategoria B 2,0 do 3,0 1,5 do 4,5 Kategoria C - C1 - C2 - C3 - C4 - C5 2,0 do 3,0 3,0 do 4,0 3,0 do 5,0 4,5 do 5,0 5,0 do 7,5 3,0 do 4,0 2,5 do 7,0 (4,0) 4,0 do 7,0 3,5 do 7,0 3,5 do 4,5 11

12 Kategoria D - D1 - D2 4,0 do 5,0 4,0 do 5,0 3,5 do 7,0 (4,0) 3,5 do 7,0 W porównaniu do polskich wymagań w tym zakresie, zawartych w PN-82/B [20], należy stwierdzić, że proponowane wielkości w EN nie różnią się w sposób istotny. Różnice dotyczą głównie przyjętego podziału na kategorie i przypisanie obciążeniom wartości z określonego przedziału (wielkości preferowane podkreślono). Literatura [1] A.Ajdukiewicz, Eurokody jak inni radzą sobie z tym problemem, Inżynieria i Budownictwo 7-8/1999, s [2] A.Ajdukiewicz J.Mames, Betonowe konstrukcje sprężone, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001 [3] N.Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, Znak, Kraków 1998 [4] S.Grygiel, Korzenie drzewa, Więź 5/2004, s [5] W.Kukulski, Unifikacja norm budowlanych w krajach Europy Zachodniej, Inżynieria i Budownictwo 8-9/1990, s [6] B.Lewicki, Uściślenie normowej metody oceny bezpieczeństwa konstrukcji na podstawie przesłanek probabilistycznych, Inżynieria i Budownictwo 11/1984, s [7] B.Lewicki, Kierunki dostosowania do procesów integracyjnych w Europie Zachodniej polskich norm projektowania konstrukcji oraz aprobat i warunków technicznych, Inżynieria i Budownictwo 9/1991, s [8] B.Lewicki, O postępie prac nad zharmonizowaniem z Eurocodami polskich norm projektowania konstrukcji, Inżynieria i Budownictwo 6/1992, s [9] B.Lewicki, Wprowadzenie do praktyki krajowej PN-EN w miejsce PN-B dotyczących projektowania konstrukcji, Inżynieria i Budownictwo 9/2003, s [10] B.Lewicki, Zapewnienie niezawodności konstrukcji wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa dla materiału, Komentarz Naukowy do PN-B-03264:2002, tom I, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003, s.9-26 [11] J.Murzewski, Niezawodność konstrukcji inżynierskich, Arkady, Warszawa 1989 [12] A.Pogorzelski J.Sieczkowski, Normy w warunkach gospodarki rynkowej, Inżynieria i Budownictwo 3/2004, s [13] J.Tworek, Normy zharmonizowane, Materiały Budowlane 6/2003, s [14] Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Petr Seewald, Znak, Kraków 2005 Normy [15] EN Eurocode. Basis of structural design, European Commitee for Standarization, Brussels 2002 [16] EN Eurocode 1. Actions on structures Part 1-1. General actions Densities, self-weight, imposed loads for buildings, European Commitee for Standarization, Brussels 2002 [17] PN-76/B Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń, Polski Komitet Normalizacji i Miar, Warszawa 1978 [18] PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości, Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości, Warszawa 1983 [19] PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe, Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości, Warszawa 1983 [20] PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe, Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości, Warszawa 1983 [21] PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami, Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości, Warszawa 1983 [22] PN-80/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem, Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości, Warszawa 1988 [23] PN-77/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem, Polski Komitet Normalizacji i Miar, Warszawa 1978 [24] PN-87/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie oblodzeniem, Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości, Warszawa 1987 [25] PN-88/B Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem, Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości, Warszawa

Rozstrzyganie sporów Elektrownie wiatrowe

Rozstrzyganie sporów Elektrownie wiatrowe MIESIĘCZNIK NR 9 (30) WRZESIEŃ 2006 PL ISSN 1732-3428 Projektowanie na okres użytkowania Rozstrzyganie sporów Elektrownie wiatrowe w Anglii nie ma prawa budowlanego, budowlańcem, architektem, konstruktorem,

Bardziej szczegółowo

Analiza przydatności konstrukcji z drewna klejonego o dużych rozpiętościach do realizacji form architektury współczesnej

Analiza przydatności konstrukcji z drewna klejonego o dużych rozpiętościach do realizacji form architektury współczesnej Alicja Maciejko - Grześkowiak Analiza przydatności konstrukcji z drewna klejonego o dużych rozpiętościach do realizacji form architektury współczesnej rozprawa doktorska PROMOTOR: PROF. DR INŻ. JERZY JASIEŃKO

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39 Działalność 2008 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39 Kierownictwo ITB Rada Naukowa Nagrody i wyróżnienia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji. Artur Borkowski

Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji. Artur Borkowski Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Artur Borkowski WDROŻENIE ZAPISÓW DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2002/92/WE Z 9 GRUDNIA 2002 R. W SPRAWIE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie CE. 1. Sprawdź, czy wyrób podlega jednej lub kilku dyrektywom Nowego Podejścia.

Oznakowanie CE. 1. Sprawdź, czy wyrób podlega jednej lub kilku dyrektywom Nowego Podejścia. Oznakowanie CE W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zgłoś się do Centrum Wspierania Biznesu w Płocku tel. 024-262-68-48, cwb@cwb.pl.pl lub do jednego z Gminnych Centrów informacji funkcjonującego

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

PREZE TACJA 5 UWAGA! Poniższy materiał opracowany został w formie przewodnika przez: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Fundację Promocji Innowacji i Biuro Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych

Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 443/2009 SYSTEM KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BUDOWNICTWIE Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych Warszawa 2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE XXVI Konferencja awarie budowlane 2013 Naukowo-Techniczna TOMASZ SIWOWSKI, siwowski@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 3 BADANIA 7 OCENA WYROBÓW I USŁUG 24 INNOWACJE 28 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 36 WSPÓŁPRACA 40 ITB W LICZBACH 48

WPROWADZENIE 3 BADANIA 7 OCENA WYROBÓW I USŁUG 24 INNOWACJE 28 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 36 WSPÓŁPRACA 40 ITB W LICZBACH 48 Działalność 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 BADANIA 7 OCENA WYROBÓW I USŁUG 24 INNOWACJE 28 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 36 WSPÓŁPRACA 40 ITB W LICZBACH 48 Autorzy zdjęć i rysunków: Jacek Baran, Anita Blachani-Pawlikowska,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE

Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE WROCŁAW 2012 Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara prof. dr hab. inż. Tadeusz Trzaskalik Wydawca: Wyższa Szkoła Oficerska

Bardziej szczegółowo

Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność

Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność Wstęp 1 Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność - Zeszyt 1 - skierowany do: inwestorów, projektantów, wykonawców, inżynierów, studentów budownictwa, uczniów

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Zbiory danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego identyfikacja i oszacowanie zasobów, wraz z przykładami

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Romuald Kolman, Piotr Gradowski, Andrzej Meller, Jolanta Preihs Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością pod redakcją Romualda Kolmana Gdynia 1996 r ISBN 83-905321-3-1

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność elektromagnetyczna istota problemu i normalizacja

Kompatybilność elektromagnetyczna istota problemu i normalizacja Władysław MOROŃ Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty Kompatybilność elektromagnetyczna istota problemu i normalizacja Streszczenie. Przedstawiono początki i rozwój problematyki zakłóceń, który doprowadził

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE STRUKTURA ANALIZY STAN KONWERGENCJI GOSPODARCZEJ PODSUMOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW PL RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE W 2008 roku wszystkie

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań autor dr inż. Dorota Chwieduk Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka BG Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Komisja Europejska Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy opublikowane w języku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Okładka: Praca autorstwa Wiktorii Kałwak z Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na plakat

Bardziej szczegółowo

Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej

Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej «Podręcznik Frascati Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej 2002 Pomiar działalności naukowo-badawczej Proponowane procedury standardowe

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS

Biuletyn Informacyjny ITS ISSN 1732-0437 Biuletyn Informacyjny 5-2007 Zeszyt 5 (23) DWUMIESIĘCZNK INFORMACYJNY INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO WARSZAWA Redaguje: Kolegium Redakcyjne w składzie: Andrzej Damm, Anna Dzieniowska

Bardziej szczegółowo

PROJEKTEM Definicja zarządzania projektem

PROJEKTEM Definicja zarządzania projektem Program Rozwoju Instytucjonalnego MS P MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO WEWNĄTRZ: ZARZĄDZANIE Definicja projektu PROJEKTEM Definicja

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7.

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka BG Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Komisja Europejska Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy opublikowane w języku

Bardziej szczegółowo