Przykładowe zadania otwarte i zamknięte z geografii do egzaminu gimnazjalnego 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykładowe zadania otwarte i zamknięte z geografii do egzaminu gimnazjalnego 2008"

Transkrypt

1 Przykładowe zadania otwarte i zamknięte z geografii do egzaminu gimnazjalnego 2008 Zadanie 1. (0 3) Uczniowie prowadzili obserwacje meteorologiczne. Wyniki obserwacji zapisali w tabeli: Temp. w o C Opady w mm Miesiące III IV V VI VII VIII IX 3,6 7,9 13,8 15,7 18,0 17,7 13, Na podstawie danych z powyŝszej tabeli oblicz a. średnią temperaturę obserwowanego okresu -... b. amplitudę temperatury -... c. całkowity opad w obserwowanym okresie -... Zadanie 2. (0 1) W trakcie wędrówki po krajach Europy uczniowie zaobserwowali przedstawicieli róŝnych ras ludzkich. Wielu z nich to mieszańcy rasy białej i czarnej. Nazywamy ich A. Metysami. B. europeidami. C. negroidami. D. Mulatami. Zadanie 3. ( 0-2) Na mapie Europy zaznaczono 15 państw naleŝących do Unii Europejskiej przed 1 maja 2004 roku. Zadanie 3-1. (0 1) Siedzibą parlamentu Unii Europejskiej jest Bruksela. Współrzędne geograficzne Brukseli wynoszą A. 4 o N i 51 o E C. 4 o N i 51 o W B. 51 o N i 4 o W D. 51 o N i 4 o E Zadanie 3-2 (0 1) RóŜnica w czasie słonecznym między punktem A w Finlandii a punktem B w Irlandii wynosi A. 40 min B. 1 godz. 20 min C. 2 godz. 40 min D. 2 godz

2 Zadanie 4. (0 2) Większość krajów Unii Europejskiej to kraje z dostępem do morza. Na wybrzeŝach tworzą się wiatry zwane bryzami, których powstawanie jest związane z nierównomiernym nagrzewaniem się lądu i morza w dzień i w nocy. Na którym rysunku przedstawiono schemat powstawania bryzy morskiej, a na którym bryzy lądowej?

3 Obok nazwy bryzy wpisz właściwy numer rysunku. Bryza morska Bryza lądowa Zadanie 5. ( 0-1) Ptakiem charakterystycznym dla polskich krajobrazów jest bocian biały. Jesienią ten piękny ptak opuszcza nasz kraj. Wybierz opis zaznaczonej na mapie trasy wędrówki bociana z Polski do Afryki. trasa wędrówki A. Północna i zachodnia Europa, część Azji, wschodnie wybrzeŝe Afryki. B. Północna część Europy, środkowa Azja, południowa część Afryki. C. Środkowa Europa, zachodnie wybrzeŝe Europy i Afryki. D. Środkowa Europa, zachodnia część Azji, wschodnia część Afryki.

4 Zadanie 6. (0-1) Codziennie, dokładnie w tym samym czasie, z Warszawy wylatują dwa samoloty pasaŝerskie: jeden do Aten, a drugi do Moskwy. Który podróŝny, po wylądowaniu na miejscu będzie musiał przestawić wskazówki zegarka? A. PodróŜny lecący na wschód. B. PodróŜny lecący na południe. C. Jeden i drugi podróŝny. D. Ani jeden, ani drugi podróŝny. Zadanie 7. (0-1) PodróŜnik chciał zagotować wodę na szczycie Mount Everestu. Odczytaj, w jakim przedziale temperatur woda zacznie wrzeć, jeŝeli ciśnienie atmosferyczne jest tam równe 330 hpa. Ciśnienie (hpa) Temperatura wrzenia wody ( 0 C) A) C B) C C) C D ) Informacje do zadań 8 i 9 Satelita geostacjonarny to taki, który dla obserwatora na Ziemi cały czas znajduje się w tym samym punkcie na niebie. Zadanie 8. (0 1) Ile czasu trwa pełne okrąŝenie Ziemi przez satelitę geostacjonarnego? A. 12 godzin B. 28 dni C. 24 godziny D. 1 rok Zadanie 9. (0 1) Państwo Kowalscy, mieszkający na Śląsku, postanowili zamontować na swoim domu antenę satelitarną, tzw. talerz. Satelita geostacjonarny znajduje się nad równikiem na tym samym południku co dom państwa Kowalskich. W którym kierunku naleŝy ustawić antenę satelitarną, aby uzyskać jak najlepszy odbiór? A. Wschodnim. B. Zachodnim. C. Północnym. D. Południowym.

5 Informacje do zadań Na fragmencie poziomicowej mapy terenu górskiego zaznaczone są punkty: D, G, K, S i W Skala 1 : G szczyt K szczyt S szałas D - drogowskaz ścieŝka W - miejsce odpoczynku Zadanie 10. (0 1) Jaką wysokość względną ma punkt oznaczony K (szczyt) w odniesieniu do punktu oznaczonego S (szałas)? A. 300 m B m C m D. 710 m literą literą

6 Zadanie 12. (0 1) Na jakiej wysokości bezwzględnej znajduje się drogowskaz oznaczony na mapie literą D? A. Mniejszej niŝ 600 m n.p.m. B. Co najmniej 600 m n.p.m. i mniejszej niŝ 700 m n.p.m. C. Co najmniej 700 m n.p.m. i mniejszej niŝ 800 m n.p.m. D. Większej niŝ 800 m n.p.m. Zadanie 13. (0 1) Drogowskaz oznaczony na mapie literą D stoi A. na przełęczy. B. w kotlinie. C. na szczycie. D. w dolinie. Zadanie 14. (0 1) Szałas oznaczony na mapie literą S znajduje się A. na przełęczy. B. na grzbiecie. C. na szczycie. D. w dolinie. E. Zadanie 15 ( 0-1) Na podstawie mapy wskaŝ państwa, które mają dostęp do Morza Bałtyckiego. A. Polska, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Szwecja, Niemcy, Dania. B. Polska, Białoruś, Litwa, Łotwa, Rosja, Finlandia, Szwecja, Niemcy, Dania. C. Polska, Niemcy, Dania, Szwecja, Francja, Rosja, Finlandia, Litwa, Łotwa. D. Polska, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Dania 1 cm 100 km

7 Zadanie 16 ( 0-1) W legendzie mapy zapisano 1 cm km. WskaŜ skalę liczbową tej mapy. A. 1:100 B. 1:1 000 C. 1: D. 1: Zadanie 17 (0-1) Południowe wybrzeŝa Morza Bałtyckiego leŝą w strefie klimatu A. podzwrotnikowego. B. umiarkowanego. C. zwrotnikowego. D. równikowego. Zadanie 18 ( 0-1) Jedną z cech klimatu umiarkowanego ciepłego jest występowanie A. wyraźnej pory suchej i pory deszczowej. B. czterech pór roku. C. krótkiego, chłodnego lata i mroźnej zimy. D. ciepłego i wilgotnego lata przez większość roku. Zadanie 19 ( 0-1) Na podstawie danych z tabeli wykonaj polecenia. Nazwa planety Czas obiegu wokół Słońca (w latach) Czas obrotu wokół własnej osi (w dobach) Merkury 0,24 58,65 Wenus 0,62 243,00 Ziemia 1,00 1,00 Mars 1,88 1,03 Jowisz 11,86 0,41 Saturn 29,46 0,44 Uran 84,07 0,65 Neptun 164,82 0,76 Pluton 248,60 6,39 a. Podaj nazwy planet, których czas obiegu wokół Słońca jest krótszy od czasu obiegu Ziemi wokół Słońca. b. Podaj nazwy planet, których okres obrotu wokół własnej osi jest dłuŝszy od obrotu Ziemi wokół własnej osi.

8 Informacje do zadań 20 i 21 Tabela przedstawia liczbę parków narodowych w układzie pasowym ukształtowania powierzchni Polski. Pas ukształtowania powierzchni Polski Liczba parków narodowych nadmorski 2 pojezierzy 5 nizin 5 wyŝyn 3 gór 8 Zadanie 20 (0-1) Na podstawie: Gimnazjalny Atlas Geograficzny, Warszawa Na podstawie danych z tabeli zaznacz liczbę parków narodowych w Polsce. A. 21 B. 22 C. 23 D. 24 [Zadanie 21( 0-1) Na podstawie tabeli uzupełnij poniŝszy wykres. Narysuj słupek ilustrujący liczbę parków narodowych połoŝonych w pasie nizin. W miejsce kropek wpisz odpowiednią nazwę pasa ukształtowania powierzchni \ nadmorski pojezierzy nizin... gór nazwa pasa ukształtowania powierzchni

9 Zadanie 22 (0-1) Wiadomo, Ŝe znaczna część Tatr zbudowana jest z granitów. Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, a NIE, jeśli jest fałszywe. Granit to skała, z której moŝna wykonywać schody, pomniki, filary mostów. TAK NIE Piasek i Ŝwir to skały, które powstają w wyniku wietrzenia granitu. TAK NIE Zadanie 23 (0-1) Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, a NIE, jeśli jest fałszywe. W polskich parkach narodowych występują bizony. TAK NIE We wszystkich polskich parkach narodowych Ŝyją niedźwiedzie. TAK NIE Kozice moŝna spotkać w Tatrzańskim Parku Narodowym. TAK NIE Zadanie 24. (0 1) Uczniowie oglądali makietę Alp najwyŝszych gór Europy. Znaleźli na niej najwyŝszy szczyt Austrii Grossglockner (3797 m n.p.m.) i najwyŝszy szczyt Europy Mont Blanc (4807 m n.p.m.). Wysokość względna Mont Blanc w stosunku do Grossglockner wynosi A 1010 m n.p.m. B m C m n.p.m D m Zadanie 25. (0 1) Na obszarze Alp panują odmienne warunki klimatyczne niŝ na nizinach. WskaŜ cechy klimatu wysokogórskiego. A. Spadek temperatury i ciśnienia powietrza wraz ze wzrostem wysokości, duŝe sumy opadów, silne wiatry. B. Spadek temperatury i ciśnienia powietrza wraz ze wzrostem wysokości, długie zimy, małe sumy opadów. C. Długa zima, spadek temperatury i wzrost ciśnienia powietrza wraz ze wzrostem wysokości, małe sumy opadów. D. Silne wiatry, wzrost temperatury i spadek ciśnienia powietrza wraz ze wzrostem wysokości, duŝe sumy opadów.

10 Zadanie 26. (0 3) Zwiedzając wystawy państw, uczniowie rozpoznawali występujące w tych krajach w stanie naturalnym rośliny i zwierzęta. Spośród podanych przykładów flory i fauny wybierz te, które występują w formacji roślinnej wymienionych w tabeli państw i uzupełnij tabelę. buk, leniwiec, niedźwiedź grizli, palma daktylowa, renifer, sarna, świerk, wielbłąd państwo i formacja roślinna flora fauna Szwecja tajga Niemcy lasy liściaste Egipt - pustynia Zadanie 27. (0 3) Uzupełnij tabelę, przyporządkowując nazwy państw do odpowiedniego połoŝenia geograficznego. Austria, Indie, Japonia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy połoŝenie geograficzne nazwa państwa wyspiarskie na półwyspie śródlądowe Zadanie 31. (0 2) Zwiedzanie Brukseli (52 N, 4 E) zakończyło się o godzinie czasu słonecznego. Która godzina czasu słonecznego była wówczas w Warszawie (52 N, 21 E)? Zapisz obliczenia.

11 Informacje do zadań Na mapie zaznaczono granice pasów krajobrazowych w Polsce oraz połoŝenie czterech miast: Lublina, Olsztyna, Szczecina i Wrocławia. Zadanie 32. (0-1) Które miasto leŝy w tym samym pasie krajobrazowym co punkt o współrzędnych 53ºN, 21ºE? A. Lublin B. Olsztyn C. Szczecin D. Wrocław Zadanie 33. (0-1) Warta jest trzecią co do długości rzeką w Polsce (808 km) i przepływa przez trzy pasy krajobrazowe: A. pas wyŝyn, pas nizin środkowopolskich, pas pojezierzy. B. pas młodych gór, pas wyŝyn, pas nizin środkowopolskich. C. pas nizin środkowopolskich, pas pojezierzy, pas nizin nadmorskich. D. pas wyŝyn, pas młodych gór, pas pojezierzy. Zadanie 34. (0-1) W którym z miast zaznaczonych na mapie Słońce góruje najwcześniej? A. W Lublinie. B. W Olsztynie. C. W Szczecinie. D. We Wrocławiu.

12 Zadanie 35. (0-1) Łuk południka, któremu odpowiada 1, ma długość równą 111 km. Długość łuku południka 19 E na terenie Polski to A. mniej niŝ km. B. około km. C. około km. D. więcej niŝ km. ZADANIE 36. (0-1) RóŜnica czasu słonecznego między punktami X i Y wynosi A. 4 godziny. B. 6 godzin. C. 8 godzin. D. 10 godzin. ZADANIE 37. (0-1) Tomek, obserwując z okna swojego domu most łączący brzegi rzeki, patrzy w kierunku A. północno-zachodnim. B. północno-wschodnim. C. południowo-zachodnim. D. południowowschodnim. ZADANIE 38. (0-1) Zmierzona na mapie odległość w linii prostej między domem Tomka a mostem wynosi 3 cm. W terenie odległość między tymi obiektami w linii prostej, mierzona w jednym poziomie, wynosi A. 0,3 km B. 0,9 km C. 3 km D. 9 km ZADANIE 39. (0-1) RóŜnica wysokości między szczytem wzgórza a domem Tomka wynosi A. 45 m B. 85 m C. 125 m D. 165 m

13 ZADANIE 40. (0-1) KsięŜyc to naturalny satelita Ziemi. Nieprawdą jest, Ŝe A. jego powierzchnia pokryta jest kraterami. B. wylądował na nim statek kosmiczny z załogą. C. z Ziemi moŝemy oglądać tylko jedną jego stronę. D. świeci dzięki reakcjom jądrowym zachodzącym w jego wnętrzu. ZADANIE 41. (0-1) RóŜnica wysokości pomiędzy wjazdem do tunelu a najwyŝszym wzniesieniem wynosi 1800 m. RóŜnica temperatur wynosi średnio 0,6 C na kaŝde 100 metrów róŝnicy wysokości. Ile wynosi temperatura powietrza przy wjeździe do tunelu, jeŝeli na szczycie jest 10 C? A. około - 21C B. około - 6C C. około 1 C D. około 6C ZADANIE 30. (0-3) Przerywaną linią zaznacz na mapie w południowo-zachodniej części jeziora bezpieczne kąpielisko dla dorosłych - o głębokości do 1,5 m. Jaka jest największa głębokość tego jeziora? Informacje do zadań Powierzchnia i liczba ludności wybranych krajów afrykańskich (1998 r.) KRAJ Powierzchnia w tys. km 2 Liczba ludności w tys. Angola 1246, Czad 1284, Mali 1240, Niger 1267, Zadanie 31. (0 1) Które zdanie o krajach z tabeli jest prawdziwe? A. Liczba ludności jest wprost proporcjonalna do powierzchni kraju.

14 B. Im większa powierzchnia kraju, tym większa liczba ludności. C. Kraj o największej powierzchni ma najmniejszą liczbę ludności. D. Kraj o największej liczbie ludności ma najmniejszą powierzchnię. Zadanie 32. (0 1) W którym z wymienionych w tabeli krajów gęstość zaludnienia (na 1 km 2 ) jest najmniejsza? A. w Angoli B. w Czadzie C. w Mali D. w Nigrze Zadanie 33. (0 4) Na mapie zaznaczono punkty obserwacyjne R, X, Y, W, w których dokonano pomiaru wysokości Słońca w momencie górowania, w dniu zrównania dnia z nocą. a) W którym z zaznaczonych punktów Słońce górowało najwcześniej? Odpowiedź:... b) Zaznacz na mapie kropką i podpisz literą Z jeden z punktów, w którym górowanie Słońca nastąpiło w tym samym momencie co w punkcie X. c) Zaznacz na mapie kropką i podpisz literą K punkt o współrzędnych 20 N, 10 E. d) Napisz nazwę morza, do którego wpada afrykańska rzeka Nil. Odpowiedź:...

15 ZADANIE 34. (0-1) Dwa zastępy harcerzy biorące udział w marszach przełajowych wyruszyły jednocześnie z obozu. Zastęp Kruków wyruszył na północ i szedł z prędkością 6 km/h, a zastęp Bobrów na zachód z prędkością 8 km/h. Po półgodzinie zastęp Bobrów wystrzelił rakietę, prosząc o pomoc. W jakim kierunku od zastępu Kruków znajdował się proszący o pomoc zastęp Bobrów? A. południowo-zachodnim B. południowo-wschodnim C. północno-zachodnim D. północno-wschodnim ZADANIE 35 ( 0-1) Między Ziemią a KsięŜycem jest takie miejsce, gdzie oba ciała niebieskie jednakowo mocno przyciągają astronautę. To miejsce znajduje się: A. w równej odległości od Ziemi i od KsięŜyca B. bliŝej KsięŜyca niŝ Ziemi C. bliŝej Ziemi niŝ KsięŜyca D. na powierzchni KsięŜyca ZADANIE 36 (0-1) W którym z podanych dni do półkuli południowej dociera więcej energii słonecznej niŝ do półkuli północnej? A. w dniu równonocy wiosennej B. w dniu równonocy jesiennej C. w Dniu Dziecka D. w Nowy Rok ZADANIE 37 (0-1) Basia zaobserwowała, Ŝe w jej miejscowości, począwszy od 23 kwietnia, dni trwają dłuŝej niŝ 14 godzin. W którym miesiącu dni znowu stają się krótsze niŝ 14 godzin? A. w czerwcu B. w lipcu

16 C. w sierpniu D. we wrześniu ZADANIE 38 (0-1) W której z czterech krain Polski potencjalne warunki do uprawy typowych roślin strefy umiarkowanej są najkorzystniejsze? A. na Nizinie Śląskiej B. na Pojezierzu Suwalskim C. w Beskidzie Wschodnim D. na Pogórzu Karpackim ZADANIE 39 (0-1) Dwie miejscowości oddalone są od siebie o 5 km. Ich odległość na mapie wynosi 10 cm. Jaka jest skala tej mapy? A. 1 : B. 1 cm 1,5 km C. 1 : ZADANIE 40 (0-1) Działka, na której stoi dom państwa Kowalskich, ma kształt prostokąta o wymiarach 40 m 50 m. 12% tej działki zajmuje dom, a reszta stanowi ogródek. Sporządzono plan tej działki. Na tym planie powierzchnia ogródka wynosi 1760 cm². Jaka jest skala planu? ZADANIE 41 (0-1) W Warszawie (21 E) jest godzina 6.00 czasu miejscowego. Która godzina czasu miejscowego jest w Nowym Jorku (74 W)?

17 Zadanie 42. (0-1) Ustal, w jakiej kolejności są ustawione Słońce, Ziemia i KsięŜyc w czasie zaćmienia Słońca. A. Słońce, KsięŜyc, Ziemia B. Ziemia, Słońce, KsięŜyc C. KsięŜyc, Słońce, Ziemia D. Słońce, Ziemia, KsięŜyc Zadanie 43. (0-1) Stan atmosfery w danym miejscu i w danej chwili to: A. meteorologia B. klimat C. pogoda D. synoptyka Zadanie 44. (0-1) Średnia temperatura powietrza od poniedziałku do środy wynosiła 15 0 C. Natomiast od tego samego poniedziałku do czwartku 17 0 C. Jaka była temperatura w czwartek? A C B C C C D C Zadanie 45. (0-1) Gdzie produkuje się najlepsze gatunki herbaty? A. w Chinach B. w Indiach C. na Cejlonie D. w Indonezji Zadanie 46. (0-1) WskaŜ klimaty najkorzystniejsze do uprawy herbaty. A. umiarkowany i równikowy B. umiarkowany i zwrotnikowy C. równikowy i śródziemnomorski D. zwrotnikowy i równikowy

18 Zadanie 47. (0-1) Który diagram ilustruje temperaturę powietrza i opady w ciągu roku odpowiednie do uprawy herbaty? A. B. Zadanie 48. (0-1) Liściaste herbaty Yunan, Asam i Madras zmieszano w stosunku 1:2:5 i otrzymano 40 gramów mieszanki herbacianej. Ile gramów herbaty Asam jest w tej mieszance? A. 5g B. 8g C. 10 g D. 20g C. D. PoniŜsza tabela posłuŝy do rozwiązania Powierzchnia upraw i zbiory herbaty w wybranych krajach Kraje Powierzchnia Zbiory w tys. ha w tys. ton na jednego mieszkańca w kg m n p Świat ,5 Chiny ,5 Indie ,8 Sri Lanka ,9 Kenia ,7 Indonezja ,8 Turcja ,9

19 Zadanie 49. (0-1) Który kraj jest największym producentem herbaty? A. Chiny B. Indie C. Sri Lanka D.Turcja Zadanie 50. (0-1) Jaki jest udział procentowy herbaty indyjskiej w zbiorach światowych? A. 28,7% B. 22,1% C. 18,9% D. 8,1% Zadanie 51. (0-1) Ile tysięcy hektarów zajmują plantacje herbaty w innych krajach niŝ wymienione w tabeli? A. 499 ha B. 599 ha C ha D ha Zadanie 52 ( 0-1) Spośród wymienionych skal wybierz największą. A) 1 : ; B) 1 : ; C) 1 : ; D) 1 : Zadanie 53( 0 4pkt ) Połącz liniami terminy i pojęcia z właściwymi określeniami. Pogoda Wiatr Prądy morskie Meteorologia Olbrzymie rzeki płynące w oceanach. Mogą być ciepłe i zimne. Nauka badająca pogodę. Chwilowy stan atmosfery na danym obszarze. Poziomy ruch powietrza przy powierzchni Ziemi.

20 ZADANIE 54. (0-1) KsięŜyc to naturalny satelita Ziemi. Nieprawdą jest, Ŝe A. jego powierzchnia pokryta jest kraterami. B. wylądował na nim statek kosmiczny z załogą. C. z Ziemi moŝemy oglądać tylko jedną jego stronę. D. świeci dzięki reakcjom jądrowym zachodzącym w jego wnętrzu. ZADANIE 55. Między Ziemią a KsięŜycem jest takie miejsce, gdzie oba ciała niebieskie jednakowo mocno przyciągają astronautę. To miejsce znajduje się: A. w równej odległości od Ziemi i od KsięŜyca B. bliŝej KsięŜyca niŝ Ziemi C. bliŝej Ziemi niŝ KsięŜyca D. na powierzchni KsięŜyca

Zadanie 3 Który rysunek przedstawia przekrój jeziora górskiego wykonany wzdłuż odcinka EF?

Zadanie 3 Który rysunek przedstawia przekrój jeziora górskiego wykonany wzdłuż odcinka EF? Informacje do zadań 1. i 2. Na mapie przedstawiono podział Polski na województwa. Zadanie 1 Miasta wojewódzkie oznaczone numerami od 1 do 4 to A. 1-Wrocław, 2-Białystok, 3-Poznań, 4-Kielce. B. 1-Poznań,

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiadomości z rozdziału I i II

Test sprawdzający wiadomości z rozdziału I i II Test sprawdzający wiadomości z rozdziału I i II Zadanie 1 Do poniższych poleceń dobierz najlepsze źródło informacji. Uwaga: do każdego polecenia dobierz tylko jedno źródło informacji. Polecenie Źródło

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2009

KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2009 Na rozwiązanie zadań masz 60 minut. Czytaj uważnie polecenia, pisz czytelnie. Powodzenia! KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2009 Zadanie 1. (0-2) Dopisz nazwę nauki geograficznej do opisu, wybierając

Bardziej szczegółowo

Długość geograficzna. Szerokość geograficzna

Długość geograficzna. Szerokość geograficzna Zadania egzaminacyjne z geografii Zadanie 1. (0-1) Proces prowadzący do rozwoju miast i obszarów miejskich oraz wzrostu udziału ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności to A. aglomeracja. B. demografia.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania otwarte i zamknięte z geografii do egzaminu gimnazjalnego część II

Przykładowe zadania otwarte i zamknięte z geografii do egzaminu gimnazjalnego część II Przykładowe zadania otwarte i zamknięte z geografii do egzaminu gimnazjalnego część II Zasolenie morza określa się jako ilość gramów soli rozpuszczonych w jednym kilogramie wody morskiej i podaje w promilach

Bardziej szczegółowo

Wymagany czas : 60 min Nazwisko i imię ucznia... Szkoła... Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu...

Wymagany czas : 60 min Nazwisko i imię ucznia... Szkoła... Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu... Wojewódzki Konkurs Geograficzny Etap szkolny 2006/2007 Wymagany czas : 60 min Nazwisko i imię ucznia... Szkoła... Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu... Życzymy powodzenia!

Bardziej szczegółowo

Klasa Dział Wymagania

Klasa Dział Wymagania GEOGRAFIA Wymagania konieczne do zaliczenia partii materiału na ocenę dopuszczającą Klasa Dział Wymagania Klasa I Semestr I Czym się zajmuje geografia? Uczeń: - wie, czym zajmuje się geografia - wymienia

Bardziej szczegółowo

RUCH OBROTOWY I OBIEGOWY ZIEMI

RUCH OBROTOWY I OBIEGOWY ZIEMI 1. Wpisz w odpowiednich miejscach następujące nazwy: Równik, Zwrotnika Raka, Zwrotnik Koziorożca iegun Południowy, iegun Północny Koło Podbiegunowe Południowe Koło Podbiegunowe Południowe RUCH OROTOWY

Bardziej szczegółowo

Konkurs Z atlasem przez świat II etap finał

Konkurs Z atlasem przez świat II etap finał Konkurs Z atlasem przez świat II etap finał... Data Liczba punktów.. Imię i nazwisko.. Klasa Ocena Gratulacje! Zakwalifikowałeś się do II etapu konkursu Z atlasem przez świat. Masz przed sobą test, który

Bardziej szczegółowo

Szczyt, 1500 m npm. Miejscowość A - 1000 m npm, - 4 o C. Miejscowość B, 1000 m npm

Szczyt, 1500 m npm. Miejscowość A - 1000 m npm, - 4 o C. Miejscowość B, 1000 m npm Rozdział 4. ATMOSFERA poziom podstawowy Polecenie 1. Uporządkuj wymienione warstwy atmosfery zaczynając od powierzchni Ziemi i zaznacz je na przekroju powyżej: termosfera, mezosfera, troposfera, stratosfera,

Bardziej szczegółowo

1. GEOGRAFIA FIZYCZNA OGÓLNA 1.1. KARTOGRAFIA MAPA. Zadanie 18. (0 1) Przekrój góry (patrz mapa poziomicowa), w której wydrążono tunel, ilustruje:

1. GEOGRAFIA FIZYCZNA OGÓLNA 1.1. KARTOGRAFIA MAPA. Zadanie 18. (0 1) Przekrój góry (patrz mapa poziomicowa), w której wydrążono tunel, ilustruje: 1. GEOGRAFIA FIZYCZNA OGÓLNA 1.1. KARTOGRAFIA MAPA Zadanie 18. (0 1) Przekrój góry (patrz mapa poziomicowa), w której wydrążono tunel, ilustruje: A. rysunek I. B. rysunek II. C. rysunek III. D. rysunek

Bardziej szczegółowo

Konkurs Z atlasem przez świat II etap finał

Konkurs Z atlasem przez świat II etap finał Konkurs Z atlasem przez świat II etap finał... Data Liczba punktów.. Imię i nazwisko.. Klasa Ocena Gratulacje! Zakwalifikowałeś się do II etapu konkursu Z atlasem przez świat. Masz przed sobą test, który

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA. rok

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA. rok UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2010

KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2010 Na rozwiązanie zadań przeznacza się 90 minut. Uważnie czytaj polecenia, pisz czytelnie. Powodzenia! KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2010 Zadanie 1. (0 1) Podane skale uporządkuj od największej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY ETAP REJONOWY 2008/2009 Miejsce na kod ucznia: Suma punktów:.../80pkt. Instrukcja dla ucznia: 1. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój test jest kompletny. Powinien

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFICZNY SZKOLNY KONKURS GIMNAZJUM ZESTAW 4 TERMIN ODDANIA 28 MARCA

GEOGRAFICZNY SZKOLNY KONKURS GIMNAZJUM ZESTAW 4 TERMIN ODDANIA 28 MARCA GEOGRAFICZNY SZKOLNY KONKURS GIMNAZJUM ZESTAW 4 TERMIN ODDANIA 28 MARCA SZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY GIMNAZJUM NR 15 SPORTOWE ZAGADKI GEOGRAFICZNE Regulamin konkursu 1.W konkursie mogą wziąć udział wszyscy

Bardziej szczegółowo

A. 310 B. 300 C. 290 D. 250. Zadanie 2. (0 1) Jaki procent wszystkich uczniów stanowili ci, którzy wybrali kraje azjatyckie?

A. 310 B. 300 C. 290 D. 250. Zadanie 2. (0 1) Jaki procent wszystkich uczniów stanowili ci, którzy wybrali kraje azjatyckie? Informacje do zadań 1., 2., 3., 4. i 5. Uczniowie klas trzecich pewnego gimnazjum urządzili w swoich salach wystawy przedstawiające najciekawsze miejsca w różnych krajach. Po obejrzeniu wszystkich ekspozycji

Bardziej szczegółowo

Test nr 4 Strefy klimatyczne, roślinność, gleby

Test nr 4 Strefy klimatyczne, roślinność, gleby Zadanie 1: Wykresy oznaczone literami od A do H przedstawiają 8 podstawowych typów klimatów: podrównikowy, równikowy wilgotny, polarny, subpolarny, podzwrotnikowy, zwrotnikowy suchy oraz umiarkowany morski

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Rok szkolny 2011/2012 ETAP SZKOLNY

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Rok szkolny 2011/2012 ETAP SZKOLNY ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Rok szkolny 2011/2012 ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, Witaj na I etapie konkursu geograficznego. Przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

( W.Ogłoza, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Pracownia Astronomiczna)

( W.Ogłoza, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Pracownia Astronomiczna) TEMAT: Analiza zdjęć ciał niebieskich POJĘCIA: budowa i rozmiary składników Układu Słonecznego POMOCE: fotografie róŝnych ciał niebieskich, przybory kreślarskie, kalkulator ZADANIE: Wykorzystując załączone

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY

KONKURS GEOGRAFICZNY KOD UCZNIA KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I ETAP SZKOLNY 22 października 2012 Ważne informacje: 1. Masz 60 minut na rozwiązanie wszystkich 21 zadań. 2. Zapisuj szczegółowe obliczenia i komentarze

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2009

Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2009 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (012) 61 81 201, 202, 203 fax: (012) 61 81 200 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl Gimnazjalne zadania egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Zadanie 1 (1 pkt) Podkreśl nazwę miejscowości, w której najwcześniej jest

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2011 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2011 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2011 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Zadanie 1. (2 punkty) Przyporządkuj podanym regionom geograficznym odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2012 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2012 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2012 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Zadanie 1 (0,5 pkt) Bryza w Polsce występuje w najcieplejszej porze roku.

Bardziej szczegółowo

Kartkówka powtórzeniowa nr 2

Kartkówka powtórzeniowa nr 2 Terminarz: 3g 7 lutego 3b, 3e 8 lutego 3a, 3c, 3f 9 lutego Kartkówka powtórzeniowa nr 2 Zagadnienia: 1. czas słoneczny 2. ruch obrotowy i obiegowy Słońca 3. dni charakterystyczne, oświetlenie Ziemi Ad.

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA - Wymagania programowe

GEOGRAFIA - Wymagania programowe GEOGRAFIA - Wymagania programowe WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE I Aby uzyskać ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ uczeń powinien: MAPA UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA, INTERPRETACJI I POSŁUGIWANIA SIĘ MAPĄ. Obliczyć odległość w terenie,

Bardziej szczegółowo

Falowanie czyli pionowy ruch cząsteczek wody, wywołany rytmicznymi uderzeniami wiatru o powierzchnię wody. Fale wiatrowe dochodzą średnio do 2-6 m

Falowanie czyli pionowy ruch cząsteczek wody, wywołany rytmicznymi uderzeniami wiatru o powierzchnię wody. Fale wiatrowe dochodzą średnio do 2-6 m Ruchy wód morskich Falowanie Falowanie czyli pionowy ruch cząsteczek wody, wywołany rytmicznymi uderzeniami wiatru o powierzchnię wody. Fale wiatrowe dochodzą średnio do 2-6 m wysokości i 50-100 m długości.

Bardziej szczegółowo

Wiatry OKRESOWE ZMIENNE NISZCZĄCE STAŁE. (zmieniające swój kierunek w cyklu rocznym lub dobowym)

Wiatry OKRESOWE ZMIENNE NISZCZĄCE STAŁE. (zmieniające swój kierunek w cyklu rocznym lub dobowym) Wiatry Co to jest wiatr? Wiatr to poziomy ruch powietrza w troposferze z wyżu barycznego do niżu barycznego. Prędkość wiatru wzrasta wraz z różnicą ciśnienia atmosferycznego. W N Wiatry STAŁE (niezmieniające

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. karty pracy klasa 1 gimnazjum

GEOGRAFIA. karty pracy klasa 1 gimnazjum GEOGRAFIA karty pracy klasa 1 gimnazjum Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2012 Numer zadania Test Karty pracy Zadania wyrównujące Zadania utrwalające Zadania rozwijające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Po ukończeniu klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Uczeń: wymienia czynniki warunkujące dobre samopoczucie w szkole i w domu, konstruuje własny plan dnia i tygodnia, stosuje w praktyce zasady zdrowego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 GEOGRAFIA

EGZAMIN MATURALNY 2011 GEOGRAFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z geografii poziom podstawowy Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Spis elementów multimedialnych zawartych w multibooku (cz. 2)

Spis elementów multimedialnych zawartych w multibooku (cz. 2) 6 Spis elementów multimedialnych zawartych w multibooku (cz. 2) Pokazy prezentują dodatkowe zdjęcia i informacje wzbogacające treść lekcji służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności poszerzają wiedzę i rozbudzają

Bardziej szczegółowo

Karol Wojtyła Jan Paweł II miłośnik przyrody i wielki pielgrzym

Karol Wojtyła Jan Paweł II miłośnik przyrody i wielki pielgrzym Karol Wojtyła Jan Paweł II miłośnik przyrody i wielki pielgrzym Karol Wojtyła niezwykły człowiek, wielki patriota, miłośnik piękna stworzonego świata i wielki pielgrzym, który głosząc Boże Słowo i zanosząc

Bardziej szczegółowo

Tellurium szkolne [ BAP_1134000.doc ]

Tellurium szkolne [ BAP_1134000.doc ] Tellurium szkolne [ ] Prezentacja produktu Przeznaczenie dydaktyczne. Kosmograf CONATEX ma stanowić pomoc dydaktyczną w wyjaśnianiu i demonstracji układu «ZIEMIA - KSIĘŻYC - SŁOŃCE», zjawiska nocy i dni,

Bardziej szczegółowo

ZADANIE WIELOCZYNNOŚCIOWE (I) Moje miasto Gorzów Wlkp. 2. Co oznacza skrót MZK?... Ilość uczniów... Cena biletu ulgowego. Obliczenia..

ZADANIE WIELOCZYNNOŚCIOWE (I) Moje miasto Gorzów Wlkp. 2. Co oznacza skrót MZK?... Ilość uczniów... Cena biletu ulgowego. Obliczenia.. ZADANIE WIELOCZYNNOŚCIOWE (I) Moje miasto Gorzów Wlkp. Nazwisko i imię... Klasa.. 1. Udaj się na przystanek autobusowy lub tramwajowy znajdujący się w pobliŝu Twojej szkoły. 2. Co oznacza skrót MZK?...

Bardziej szczegółowo

VI WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY

VI WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY VI WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP I 1 listopada 2008 roku Czas pracy 90 minut Kod ucznia Suma punktów Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz swój kod. 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY WPISUJE UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem. dzień miesiąc rok. dysleksja

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY WPISUJE UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem. dzień miesiąc rok. dysleksja KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY miejsce na naklejkę z kodem dysleksja PRÓBNY EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Egzamin klasyfikacyjny z geografii Gimnazjum klasa III

Egzamin klasyfikacyjny z geografii Gimnazjum klasa III Egzamin klasyfikacyjny z geografii Gimnazjum klasa III część pisemna czas trwania części pisemnej egzaminu: 60 minut Zadanie 1 ( 0-2) Uzupełnij zdania podanymi terminami (jest ich więcej): Atlantycki,

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY dla uczniów gimnazjum województwa wielkopolskiego etap szkolny 04 listopada 2011 r.

KONKURS GEOGRAFICZNY dla uczniów gimnazjum województwa wielkopolskiego etap szkolny 04 listopada 2011 r. KONKURS GEOGRAFICZNY dla uczniów gimnazjum województwa wielkopolskiego etap szkolny 04 listopada 2011 r. Młody Geografie! 1. Zestaw składa się z trzech części (razem 23 zadania): I część zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

Powtórka do egzaminu gimnazjalnego Geografia. Przez lądy i morza

Powtórka do egzaminu gimnazjalnego Geografia. Przez lądy i morza Powtórka do egzaminu gimnazjalnego Geografia Przez lądy i morza Zadanie 1 (0 3 p.) Być może już niedługo każdy z nas będzie mógł wyruszyć na wyprawę w kosmos. Jednak na razie widok naszej planety z przestrzeni

Bardziej szczegółowo

ETAP II. Astronomia to nauka. pochodzeniem i ewolucją. planet i gwiazd. na wydarzenia na Ziemi.

ETAP II. Astronomia to nauka. pochodzeniem i ewolucją. planet i gwiazd. na wydarzenia na Ziemi. ETAP II Konkurencja I Ach te definicje! (każda poprawnie ułożona definicja warta jest aż dwa punkty) Astronomia to nauka o ciałach niebieskich zajmująca się badaniem ich położenia, ruchów, odległości i

Bardziej szczegółowo

Spis treści JAK PRZEDSTAWIĆ OBRAZ POWIERZCHNI ZIEMI?... 5 CO MOŻNA ODNALEŹĆ NA MAPIE ŚWIATA?... 56 JAK WYZNACZYĆ POŁOŻENIE MIEJSCA NA ŚWIECIE?...

Spis treści JAK PRZEDSTAWIĆ OBRAZ POWIERZCHNI ZIEMI?... 5 CO MOŻNA ODNALEŹĆ NA MAPIE ŚWIATA?... 56 JAK WYZNACZYĆ POŁOŻENIE MIEJSCA NA ŚWIECIE?... Spis treści 1. 2. 3. JAK PRZEDSTAWIĆ OBRAZ POWIERZCHNI ZIEMI?................ 5 Skala na mapie i jej odczytywanie................................ 5 Obliczamy odległości w terenie na podstawie skali mapy..................

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (012) 61 81 201, 202, 203 fax: (012) 61 81 200 e-mail:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (012) 61 81 201, 202, 203 fax: (012) 61 81 200 e-mail: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (012) 61 81 201, 202, 203 fax: (012) 61 81 200 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl Gimnazjalne zadania egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rekordy klimatyczne Rekordy wysokościowe Rekordy wodne Rekordy szaty roślinnej

SPIS TREŚCI. Rekordy klimatyczne Rekordy wysokościowe Rekordy wodne Rekordy szaty roślinnej Adam Grzesiak Mateusz Przybyła kl. IIgc kl. IIgc SPIS TREŚCI Rekordy klimatyczne Rekordy wysokościowe Rekordy wodne Rekordy szaty roślinnej Rekordy Klimatyczne Najwyższa temperatura powietrza na Ziemi

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Zadanie 1 (1 pkt) Podkreśl nazwę miejscowości, w której najpóźniej jest

Bardziej szczegółowo

1. 2. A. B. C. D. 3. A. B. C. D. 4. A. B. C. D. 5. A. B. C. D.

1. 2. A. B. C. D. 3. A. B. C. D. 4. A. B. C. D. 5. A. B. C. D. 1. Bliski Wschód to jeden z najbardziej niespokojnych regionów świata ze względu na rozgrywające się tam od wielu lat konflikty zbrojne. PoniŜej podano miejsca wojen toczących się na świecie. Który punkt

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Punkty:../30:1,5=./20 Zadanie 1 (0,5 pkt) Podaj, gdzie w Polsce w lipcu

Bardziej szczegółowo

Cechy klimatu Europy. Czynniki kształtujące klimat Europy

Cechy klimatu Europy. Czynniki kształtujące klimat Europy Czynniki kształtujące klimat Europy Cechy klimatu Europy położenie geograficzne kontynentu Zszerokością geograficzną związane jest nasłonecznienie powierzchni lądu, długość dnia i nocy, a pośrednio rozkład

Bardziej szczegółowo

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka 4. Pole grawitacyjne. Praca. Moc.Energia zadania z arkusza I 4.8 4.1 4.9 4.2 4.10 4.3 4.4 4.11 4.12 4.5 4.13 4.14 4.6 4.15 4.7 4.16 4.17 4. Pole grawitacyjne. Praca. Moc.Energia - 1 - 4.18 4.27 4.19 4.20

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (0 1) Przekrój góry (patrz mapa poziomicowa), w której wydrążono tunel, ilustruje: A. rysunek I B. rysunek II C. rysunek III D.

Zadanie 2. (0 1) Przekrój góry (patrz mapa poziomicowa), w której wydrążono tunel, ilustruje: A. rysunek I B. rysunek II C. rysunek III D. Wykorzystując zamieszczony poniżej fragment mapy poziomicowej, rozwiąż zadania 1 i 2. Zadanie 1. (0 1) Bartek korzysta z wyciągu narciarskiego. Ile wynosi różnica wysokości pomiędzy dolną a górną stacją

Bardziej szczegółowo

\\yrs mgr Krzvsztof Babisz. rtn X,a'/"oi t'' el t'* mgr Ewa Zakoicielna. 2. Przed rozpoczgciem prary sprawd2, czy zestaw zadari jest kompletny.

\\yrs mgr Krzvsztof Babisz. rtn X,a'/oi t'' el t'* mgr Ewa Zakoicielna. 2. Przed rozpoczgciem prary sprawd2, czy zestaw zadari jest kompletny. Kuratorium O6wiaty w Lublinie KO UCZNIA ZESTAW ZAAilI KONKURSOWYCH Z GEOGRAFII LA UCZNT6W GTMNAZIUM ROK SZKOLNY 201sl2016 ETAP SZKOLNY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 15 zadai. 2. Przed

Bardziej szczegółowo

Pod Hasłem "MORZA I OCEANY" Etap III Finał

Pod Hasłem MORZA I OCEANY Etap III Finał III MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY Pod Hasłem "MORZA I OCEANY" Etap III Finał Drogi uczniu, masz przed sobą test składający się z 17 zadań, czytaj uwaŝnie polecenia i pracuj spokojnie. Na rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Przemiany w przemyśle i usługach

Przemiany w przemyśle i usługach Przemiany w przemyśle i usługach Grupa A Ropa naftowa jest powszechnie wykorzystywanym surowcem mineralnym, szczególnie w energetyce i transporcie. Zapisz trzy inne przykłady zastosowania ropy naftowej.

Bardziej szczegółowo

Elementy przedmiotowego oceniania z przyrody dla klasy VI

Elementy przedmiotowego oceniania z przyrody dla klasy VI Elementy przedmiotowego oceniania z przyrody dla klasy VI WSZECHŚWIAT I ZIEMIA Dział: Ziemia częścią Wszechświata omawia budowę i zastosowanie kalendarza podaje róŝnicę między planetami a gwiazdami podaje

Bardziej szczegółowo

Zadania z fizyki, które wystąpiły na egzaminach gimnazjalnych od 2002 do 2009 roku

Zadania z fizyki, które wystąpiły na egzaminach gimnazjalnych od 2002 do 2009 roku Zadania z fizyki, które wystąpiły na egzaminach gimnazjalnych od 00 do 009 roku 1. Na wykresie poniŝej przedstawiono zaleŝność drogi przebytej przez turystę poruszającego się na rowerze od czasu. Turysta

Bardziej szczegółowo

03. Zadania obliczeniowe z działu kartografia

03. Zadania obliczeniowe z działu kartografia 1. Kampinoski PN Zadanie 1. (3 pkt) Oblicz, ile wynosi w terenie szerokość Wisły na zaznaczonym na mapie odcinku AB. Skala mapy wynosi 1:50 000. Przedstaw obliczenia. Zadanie 8. (1 pkt) Odszukaj na mapie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Na ocenę dobrą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Podstawy geografii 1.1. Czym zajmuje

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. karty pracy klasa 1 gimnazjum

GEOGRAFIA. karty pracy klasa 1 gimnazjum GEOGRAFIA karty pracy klasa 1 gimnazjum, Warszawa 2013 Numer zadania Test Karty pracy Zadania wyrównujące Zadania utrwalające Zadania rozwijające 1 1, 2 1, 2 1, 2 2 3, 4, 5 3, 4 5 3 16, 18 15, 16 15 4

Bardziej szczegółowo

Ziemia. jako obiekt fizyczny. Tomasz Sowiński Centrum Fizyki Teoreytcnzej PAN

Ziemia. jako obiekt fizyczny. Tomasz Sowiński Centrum Fizyki Teoreytcnzej PAN Ziemia jako obiekt fizyczny Tomasz Sowiński Centrum Fizyki Teoreytcnzej PAN Ziemia okiem fizyka XII Festiwal Nauki, 27 września 2008 Ziemia wydaje się płaska! Texas, USA Ziemia jest płaska i kończy się

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I 1 Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum Treści nauczania Kl. I 1. Mapa - umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń: 1.1. wykazuje znaczenie

Bardziej szczegółowo

Praca kontrolna semestr IV Przyroda... imię i nazwisko słuchacza

Praca kontrolna semestr IV Przyroda... imię i nazwisko słuchacza Praca kontrolna semestr IV Przyroda.... imię i nazwisko słuchacza semestr 1. Ilustracja przedstawia oświetlenie Ziemi w pierwszym dniu jednej z astronomicznych pór roku. Uzupełnij zdania brakującymi informacjami,

Bardziej szczegółowo

Karta pracy nr 1 1.Rozwiąż rebusy a dowiesz się, w jakich postaciach występuje woda w przyrodzie:

Karta pracy nr 1 1.Rozwiąż rebusy a dowiesz się, w jakich postaciach występuje woda w przyrodzie: Karta pracy nr 1 1.Rozwiąż rebusy a dowiesz się, w jakich postaciach występuje woda w przyrodzie: 2.Podaj po 2 przykłady występowania w przyrodzie wody w różnych stanach skupienia: Stan skupienia Przykłady

Bardziej szczegółowo

Jest jedną z podstawowych w termodynamice wielkości fizycznych będąca miarą stopnia nagrzania ciał, jest wielkością reprezentującą wspólną własność

Jest jedną z podstawowych w termodynamice wielkości fizycznych będąca miarą stopnia nagrzania ciał, jest wielkością reprezentującą wspólną własność TEMPERATURA Jest jedną z podstawowych w termodynamice wielkości fizycznych będąca miarą stopnia nagrzania ciał, jest wielkością reprezentującą wspólną własność dwóch układów pozostających w równowadze

Bardziej szczegółowo

OCEANY STELLA CHOCHOWSKA KL.1TH

OCEANY STELLA CHOCHOWSKA KL.1TH OCEANY STELLA CHOCHOWSKA KL.1TH Oceany światowe: Ocean Arktyczny Ocean Indyjski Ocean Atlantycki Ocean Spokojny Ocean Arktyczny Ocean Arktyczny jest bardzo ściśle monitorować na skutki zmian klimatycznych.

Bardziej szczegółowo

Zadania. 1. Na podstawie rysunku:

Zadania. 1. Na podstawie rysunku: 1. Na podstawie rysunku: Zadania Wykonaj polecenia: a) podpisz poziomice, które nie są podpisane 200 220 240 b) podkreśl prawidłowe uzupełnienie zdania: Szlak turystyczny zaznaczony na rysunku prowadzi

Bardziej szczegółowo

Obliczenia geograficzne - przykłady

Obliczenia geograficzne - przykłady bliczenia geograficzne - przykłady Zmiany temperatury wraz z wysokością Wilgotne powietrze na każde 100 metrów wysokości zmienia swoją temperaturę o 0,5, powietrze suche o 1, natomiast powietrze częściowo

Bardziej szczegółowo

Ciekawie o Somalii Somalia w Pigułce państwo w północno-wschodniej części Afryki położone na Półwyspie Somalijskim (zwanym Rogiem Afryki ). Przylega do Oceanu Indyjskiego i Zatoki Adeńskiej. Na północnym

Bardziej szczegółowo

Strefa klimatyczna: równikowa

Strefa klimatyczna: równikowa Charakterystyka stref klimatycznych i typów klimatów kuli ziemskiej z uwzględnieniem gleb i szaty roślinnej analiza wykonana na podstawie prac uczniów klas I Dane liczbowe oraz przykładowe diagramy dla

Bardziej szczegółowo

ZAĆMIENIA. Zaćmienia Słońca

ZAĆMIENIA. Zaćmienia Słońca ZAĆMIENIA Zaćmienia Słońca 1. Całkowite zaćmienie Słońca 20 marca 2015. Pas fazy całkowitej zaćmienia rozpocznie się 20 marca 2015 o godzinie 9 h 10 m na północnym Atlantyku, prawie 500 km na południe

Bardziej szczegółowo

VII Małopolski Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy etap rejonowy

VII Małopolski Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy etap rejonowy VII MAŁOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Matematyczne podróŝe etap rejonowy 9 stycznia 2009 roku Wędrówki po Polsce PRZECZYTAJ UWAśNIE 1. Zestaw zawiera 21 zadań.

Bardziej szczegółowo

www.szkola.wp.pl Matura 2012: geografia (poziom podstawowy) przykładowe odpowiedzi:

www.szkola.wp.pl Matura 2012: geografia (poziom podstawowy) przykładowe odpowiedzi: Matura 2012: geografia (poziom podstawowy) przykładowe odpowiedzi: Zadanie 1. Granica państwa przecina torfowiska. P Biały Potok jest prawym dopływem Łomnicy. F Maksymalna głębokość Wielkiego Stawu wynosi

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Rok szkolny 2010/2011 ETAP SZKOLNY

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Rok szkolny 2010/2011 ETAP SZKOLNY ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Rok szkolny 2010/2011 ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, Witaj na I etapie konkursu geograficznego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

KARTA PRACY Z PRZYRODY NR 1 KLASA VI MIESIĄC: wrzesień DZIAŁ: Ziemia częścią Wszechświata (podręcznik str.8 20).

KARTA PRACY Z PRZYRODY NR 1 KLASA VI MIESIĄC: wrzesień DZIAŁ: Ziemia częścią Wszechświata (podręcznik str.8 20). KARTA PRACY Z PRZYRODY NR 1 MIESIĄC: wrzesień DZIAŁ: Ziemia częścią Wszechświata (podręcznik str.8 20). 1. Wymieniam różnice między geocentryczną, a heliocentryczną teorią budowy wszechświata. 2. Wyjaśniam

Bardziej szczegółowo

Leśnictwo. Lesistość według kontynentów 2016-04-13. Poziom rozszerzony

Leśnictwo. Lesistość według kontynentów 2016-04-13. Poziom rozszerzony Leśnictwo Poziom rozszerzony Funkcje przyrodnicze lasów Pochłanianie dwutlenku węgla i produkcja tlenu w procesie fotosyntezy (wpływ na wartość efektu cieplarnianego) Redukcja zanieczyszczeń gazowych i

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela gimnazjum GEOGRAFIA Treści nauczania Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z geografii w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Kryteria ocen z geografii w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Kryteria ocen z geografii w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: notowanie postępów i osiągnięć ucznia, wspomaganie procesu

Bardziej szczegółowo

DO MAPY PARK KRAJOBRAZOWY CHEŁMY

DO MAPY PARK KRAJOBRAZOWY CHEŁMY Uwaga! Mapy topograficzne do zadań zamieszczono na stronie geograficznej szkoły w zakładce mapy! DO MAPY PARK KRAJOBRAZOWY CHEŁMY Zadanie 1. (1 pkt) Oblicz wysokość względną między najwyższą i najniższą

Bardziej szczegółowo

Test A: Usługi w Europie i Polsce

Test A: Usługi w Europie i Polsce Test A: Usługi w Europie i Polsce Imię i nazwisko:... Data:..., klasa:... Poniższy test składa się z 9 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za

Bardziej szczegółowo

DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995)

DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995) Słupskie Prace Geograficzne 2 2005 Dariusz Baranowski Instytut Geografii Pomorska Akademia Pedagogiczna Słupsk DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016)

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) Malarz R., Więckowski M., Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012 (numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie I wg modyfikacji programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 1 wyd.

Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie I wg modyfikacji programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 1 wyd. Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie I wg modyfikacji programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 1 wyd. Nowa Era Dział programu I. Podstawy geografii II. a we Materiał

Bardziej szczegółowo

z krajów z nim sąsiadujących. 1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie

z krajów z nim sąsiadujących. 1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie SPRAWDŹ SIĘ PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁU EUROPA 1 Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie A Włoska wyspa z wulkanem Etna z krajów z nim sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Punkty /30:1,5./20 Zadanie 1 (0,5 pkt) Podaj, gdzie w Polsce w grudniu jest

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii jest: a) ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

ZADANIA CZĘŚCI PRZYRODNICZEJ IV EDYCJI KONKURSU PIOSENKI TURYSTYCZNEJ I WIEDZY O POLSKICH GÓRACH WAGABUNDA 2007

ZADANIA CZĘŚCI PRZYRODNICZEJ IV EDYCJI KONKURSU PIOSENKI TURYSTYCZNEJ I WIEDZY O POLSKICH GÓRACH WAGABUNDA 2007 ZADANIA CZĘŚCI PRZYRODNICZEJ IV EDYCJI KONKURSU PIOSENKI TURYSTYCZNEJ I WIEDZY O POLSKICH GÓRACH WAGABUNDA 2007 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 130 W ŁODZI IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO Zadania opracowała mgr

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem Informacje dla ucznia EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 23 listopada 2012 r. 90 minut Informacje dla

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY. klasa V szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY. klasa V szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY klasa V szkoły podstawowej DZIAŁ 1 Odkrywamy tajemnice map Skala. Podziałka liniowa. Formy terenu. Pomiary w terenie, szacowanie odległości i wysokości. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

zadania treningowe z matematyki Akcja edukacja ZESTAW 8. Zadanie 1. Zapisz temperaturę wskazywaną przez termometr. ... ... ... ...

zadania treningowe z matematyki Akcja edukacja ZESTAW 8. Zadanie 1. Zapisz temperaturę wskazywaną przez termometr. ... ... ... ... zadania treningowe z matematyki Akcja edukacja ZESTAW 8. Zadanie 1. Zapisz temperaturę wskazywaną przez termometr. 1 Zadanie 2. Na termometrach zaznaczono temperatury zanotowane rano w kilku miastach Polski.

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na poszczególne oceny z geografii w klasie drugiej P-podstawowy

Poziom wymagań na poszczególne oceny z geografii w klasie drugiej P-podstawowy K-konieczny (ocena dopuszczający) Podać wielkość powierzchni Wymienić nazwy er geologicznych. gospodarczego wykorzystania skał występujących Podzielić surowce mineralne ze względu na ich gospodarcze wykorzystanie.

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia sprawdzianu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia sprawdzianu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Układ graficzny CKE 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia sprawdzianu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 1

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 1 Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 1 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. MAPA 1. Geograficzny punkt widzenia

Bardziej szczegółowo

XLI OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 ... ...

XLI OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 ... ... -1/1- XLI OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 Zadanie 1. Na poniższych schematycznych mapach przedstawiono kontury państw i sygnatury punktowe w miejscach położenia ich stolic.

Bardziej szczegółowo