Przykładowe zadania otwarte i zamknięte z geografii do egzaminu gimnazjalnego 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykładowe zadania otwarte i zamknięte z geografii do egzaminu gimnazjalnego 2008"

Transkrypt

1 Przykładowe zadania otwarte i zamknięte z geografii do egzaminu gimnazjalnego 2008 Zadanie 1. (0 3) Uczniowie prowadzili obserwacje meteorologiczne. Wyniki obserwacji zapisali w tabeli: Temp. w o C Opady w mm Miesiące III IV V VI VII VIII IX 3,6 7,9 13,8 15,7 18,0 17,7 13, Na podstawie danych z powyŝszej tabeli oblicz a. średnią temperaturę obserwowanego okresu -... b. amplitudę temperatury -... c. całkowity opad w obserwowanym okresie -... Zadanie 2. (0 1) W trakcie wędrówki po krajach Europy uczniowie zaobserwowali przedstawicieli róŝnych ras ludzkich. Wielu z nich to mieszańcy rasy białej i czarnej. Nazywamy ich A. Metysami. B. europeidami. C. negroidami. D. Mulatami. Zadanie 3. ( 0-2) Na mapie Europy zaznaczono 15 państw naleŝących do Unii Europejskiej przed 1 maja 2004 roku. Zadanie 3-1. (0 1) Siedzibą parlamentu Unii Europejskiej jest Bruksela. Współrzędne geograficzne Brukseli wynoszą A. 4 o N i 51 o E C. 4 o N i 51 o W B. 51 o N i 4 o W D. 51 o N i 4 o E Zadanie 3-2 (0 1) RóŜnica w czasie słonecznym między punktem A w Finlandii a punktem B w Irlandii wynosi A. 40 min B. 1 godz. 20 min C. 2 godz. 40 min D. 2 godz

2 Zadanie 4. (0 2) Większość krajów Unii Europejskiej to kraje z dostępem do morza. Na wybrzeŝach tworzą się wiatry zwane bryzami, których powstawanie jest związane z nierównomiernym nagrzewaniem się lądu i morza w dzień i w nocy. Na którym rysunku przedstawiono schemat powstawania bryzy morskiej, a na którym bryzy lądowej?

3 Obok nazwy bryzy wpisz właściwy numer rysunku. Bryza morska Bryza lądowa Zadanie 5. ( 0-1) Ptakiem charakterystycznym dla polskich krajobrazów jest bocian biały. Jesienią ten piękny ptak opuszcza nasz kraj. Wybierz opis zaznaczonej na mapie trasy wędrówki bociana z Polski do Afryki. trasa wędrówki A. Północna i zachodnia Europa, część Azji, wschodnie wybrzeŝe Afryki. B. Północna część Europy, środkowa Azja, południowa część Afryki. C. Środkowa Europa, zachodnie wybrzeŝe Europy i Afryki. D. Środkowa Europa, zachodnia część Azji, wschodnia część Afryki.

4 Zadanie 6. (0-1) Codziennie, dokładnie w tym samym czasie, z Warszawy wylatują dwa samoloty pasaŝerskie: jeden do Aten, a drugi do Moskwy. Który podróŝny, po wylądowaniu na miejscu będzie musiał przestawić wskazówki zegarka? A. PodróŜny lecący na wschód. B. PodróŜny lecący na południe. C. Jeden i drugi podróŝny. D. Ani jeden, ani drugi podróŝny. Zadanie 7. (0-1) PodróŜnik chciał zagotować wodę na szczycie Mount Everestu. Odczytaj, w jakim przedziale temperatur woda zacznie wrzeć, jeŝeli ciśnienie atmosferyczne jest tam równe 330 hpa. Ciśnienie (hpa) Temperatura wrzenia wody ( 0 C) A) C B) C C) C D ) Informacje do zadań 8 i 9 Satelita geostacjonarny to taki, który dla obserwatora na Ziemi cały czas znajduje się w tym samym punkcie na niebie. Zadanie 8. (0 1) Ile czasu trwa pełne okrąŝenie Ziemi przez satelitę geostacjonarnego? A. 12 godzin B. 28 dni C. 24 godziny D. 1 rok Zadanie 9. (0 1) Państwo Kowalscy, mieszkający na Śląsku, postanowili zamontować na swoim domu antenę satelitarną, tzw. talerz. Satelita geostacjonarny znajduje się nad równikiem na tym samym południku co dom państwa Kowalskich. W którym kierunku naleŝy ustawić antenę satelitarną, aby uzyskać jak najlepszy odbiór? A. Wschodnim. B. Zachodnim. C. Północnym. D. Południowym.

5 Informacje do zadań Na fragmencie poziomicowej mapy terenu górskiego zaznaczone są punkty: D, G, K, S i W Skala 1 : G szczyt K szczyt S szałas D - drogowskaz ścieŝka W - miejsce odpoczynku Zadanie 10. (0 1) Jaką wysokość względną ma punkt oznaczony K (szczyt) w odniesieniu do punktu oznaczonego S (szałas)? A. 300 m B m C m D. 710 m literą literą

6 Zadanie 12. (0 1) Na jakiej wysokości bezwzględnej znajduje się drogowskaz oznaczony na mapie literą D? A. Mniejszej niŝ 600 m n.p.m. B. Co najmniej 600 m n.p.m. i mniejszej niŝ 700 m n.p.m. C. Co najmniej 700 m n.p.m. i mniejszej niŝ 800 m n.p.m. D. Większej niŝ 800 m n.p.m. Zadanie 13. (0 1) Drogowskaz oznaczony na mapie literą D stoi A. na przełęczy. B. w kotlinie. C. na szczycie. D. w dolinie. Zadanie 14. (0 1) Szałas oznaczony na mapie literą S znajduje się A. na przełęczy. B. na grzbiecie. C. na szczycie. D. w dolinie. E. Zadanie 15 ( 0-1) Na podstawie mapy wskaŝ państwa, które mają dostęp do Morza Bałtyckiego. A. Polska, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Szwecja, Niemcy, Dania. B. Polska, Białoruś, Litwa, Łotwa, Rosja, Finlandia, Szwecja, Niemcy, Dania. C. Polska, Niemcy, Dania, Szwecja, Francja, Rosja, Finlandia, Litwa, Łotwa. D. Polska, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Dania 1 cm 100 km

7 Zadanie 16 ( 0-1) W legendzie mapy zapisano 1 cm km. WskaŜ skalę liczbową tej mapy. A. 1:100 B. 1:1 000 C. 1: D. 1: Zadanie 17 (0-1) Południowe wybrzeŝa Morza Bałtyckiego leŝą w strefie klimatu A. podzwrotnikowego. B. umiarkowanego. C. zwrotnikowego. D. równikowego. Zadanie 18 ( 0-1) Jedną z cech klimatu umiarkowanego ciepłego jest występowanie A. wyraźnej pory suchej i pory deszczowej. B. czterech pór roku. C. krótkiego, chłodnego lata i mroźnej zimy. D. ciepłego i wilgotnego lata przez większość roku. Zadanie 19 ( 0-1) Na podstawie danych z tabeli wykonaj polecenia. Nazwa planety Czas obiegu wokół Słońca (w latach) Czas obrotu wokół własnej osi (w dobach) Merkury 0,24 58,65 Wenus 0,62 243,00 Ziemia 1,00 1,00 Mars 1,88 1,03 Jowisz 11,86 0,41 Saturn 29,46 0,44 Uran 84,07 0,65 Neptun 164,82 0,76 Pluton 248,60 6,39 a. Podaj nazwy planet, których czas obiegu wokół Słońca jest krótszy od czasu obiegu Ziemi wokół Słońca. b. Podaj nazwy planet, których okres obrotu wokół własnej osi jest dłuŝszy od obrotu Ziemi wokół własnej osi.

8 Informacje do zadań 20 i 21 Tabela przedstawia liczbę parków narodowych w układzie pasowym ukształtowania powierzchni Polski. Pas ukształtowania powierzchni Polski Liczba parków narodowych nadmorski 2 pojezierzy 5 nizin 5 wyŝyn 3 gór 8 Zadanie 20 (0-1) Na podstawie: Gimnazjalny Atlas Geograficzny, Warszawa Na podstawie danych z tabeli zaznacz liczbę parków narodowych w Polsce. A. 21 B. 22 C. 23 D. 24 [Zadanie 21( 0-1) Na podstawie tabeli uzupełnij poniŝszy wykres. Narysuj słupek ilustrujący liczbę parków narodowych połoŝonych w pasie nizin. W miejsce kropek wpisz odpowiednią nazwę pasa ukształtowania powierzchni \ nadmorski pojezierzy nizin... gór nazwa pasa ukształtowania powierzchni

9 Zadanie 22 (0-1) Wiadomo, Ŝe znaczna część Tatr zbudowana jest z granitów. Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, a NIE, jeśli jest fałszywe. Granit to skała, z której moŝna wykonywać schody, pomniki, filary mostów. TAK NIE Piasek i Ŝwir to skały, które powstają w wyniku wietrzenia granitu. TAK NIE Zadanie 23 (0-1) Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, a NIE, jeśli jest fałszywe. W polskich parkach narodowych występują bizony. TAK NIE We wszystkich polskich parkach narodowych Ŝyją niedźwiedzie. TAK NIE Kozice moŝna spotkać w Tatrzańskim Parku Narodowym. TAK NIE Zadanie 24. (0 1) Uczniowie oglądali makietę Alp najwyŝszych gór Europy. Znaleźli na niej najwyŝszy szczyt Austrii Grossglockner (3797 m n.p.m.) i najwyŝszy szczyt Europy Mont Blanc (4807 m n.p.m.). Wysokość względna Mont Blanc w stosunku do Grossglockner wynosi A 1010 m n.p.m. B m C m n.p.m D m Zadanie 25. (0 1) Na obszarze Alp panują odmienne warunki klimatyczne niŝ na nizinach. WskaŜ cechy klimatu wysokogórskiego. A. Spadek temperatury i ciśnienia powietrza wraz ze wzrostem wysokości, duŝe sumy opadów, silne wiatry. B. Spadek temperatury i ciśnienia powietrza wraz ze wzrostem wysokości, długie zimy, małe sumy opadów. C. Długa zima, spadek temperatury i wzrost ciśnienia powietrza wraz ze wzrostem wysokości, małe sumy opadów. D. Silne wiatry, wzrost temperatury i spadek ciśnienia powietrza wraz ze wzrostem wysokości, duŝe sumy opadów.

10 Zadanie 26. (0 3) Zwiedzając wystawy państw, uczniowie rozpoznawali występujące w tych krajach w stanie naturalnym rośliny i zwierzęta. Spośród podanych przykładów flory i fauny wybierz te, które występują w formacji roślinnej wymienionych w tabeli państw i uzupełnij tabelę. buk, leniwiec, niedźwiedź grizli, palma daktylowa, renifer, sarna, świerk, wielbłąd państwo i formacja roślinna flora fauna Szwecja tajga Niemcy lasy liściaste Egipt - pustynia Zadanie 27. (0 3) Uzupełnij tabelę, przyporządkowując nazwy państw do odpowiedniego połoŝenia geograficznego. Austria, Indie, Japonia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy połoŝenie geograficzne nazwa państwa wyspiarskie na półwyspie śródlądowe Zadanie 31. (0 2) Zwiedzanie Brukseli (52 N, 4 E) zakończyło się o godzinie czasu słonecznego. Która godzina czasu słonecznego była wówczas w Warszawie (52 N, 21 E)? Zapisz obliczenia.

11 Informacje do zadań Na mapie zaznaczono granice pasów krajobrazowych w Polsce oraz połoŝenie czterech miast: Lublina, Olsztyna, Szczecina i Wrocławia. Zadanie 32. (0-1) Które miasto leŝy w tym samym pasie krajobrazowym co punkt o współrzędnych 53ºN, 21ºE? A. Lublin B. Olsztyn C. Szczecin D. Wrocław Zadanie 33. (0-1) Warta jest trzecią co do długości rzeką w Polsce (808 km) i przepływa przez trzy pasy krajobrazowe: A. pas wyŝyn, pas nizin środkowopolskich, pas pojezierzy. B. pas młodych gór, pas wyŝyn, pas nizin środkowopolskich. C. pas nizin środkowopolskich, pas pojezierzy, pas nizin nadmorskich. D. pas wyŝyn, pas młodych gór, pas pojezierzy. Zadanie 34. (0-1) W którym z miast zaznaczonych na mapie Słońce góruje najwcześniej? A. W Lublinie. B. W Olsztynie. C. W Szczecinie. D. We Wrocławiu.

12 Zadanie 35. (0-1) Łuk południka, któremu odpowiada 1, ma długość równą 111 km. Długość łuku południka 19 E na terenie Polski to A. mniej niŝ km. B. około km. C. około km. D. więcej niŝ km. ZADANIE 36. (0-1) RóŜnica czasu słonecznego między punktami X i Y wynosi A. 4 godziny. B. 6 godzin. C. 8 godzin. D. 10 godzin. ZADANIE 37. (0-1) Tomek, obserwując z okna swojego domu most łączący brzegi rzeki, patrzy w kierunku A. północno-zachodnim. B. północno-wschodnim. C. południowo-zachodnim. D. południowowschodnim. ZADANIE 38. (0-1) Zmierzona na mapie odległość w linii prostej między domem Tomka a mostem wynosi 3 cm. W terenie odległość między tymi obiektami w linii prostej, mierzona w jednym poziomie, wynosi A. 0,3 km B. 0,9 km C. 3 km D. 9 km ZADANIE 39. (0-1) RóŜnica wysokości między szczytem wzgórza a domem Tomka wynosi A. 45 m B. 85 m C. 125 m D. 165 m

13 ZADANIE 40. (0-1) KsięŜyc to naturalny satelita Ziemi. Nieprawdą jest, Ŝe A. jego powierzchnia pokryta jest kraterami. B. wylądował na nim statek kosmiczny z załogą. C. z Ziemi moŝemy oglądać tylko jedną jego stronę. D. świeci dzięki reakcjom jądrowym zachodzącym w jego wnętrzu. ZADANIE 41. (0-1) RóŜnica wysokości pomiędzy wjazdem do tunelu a najwyŝszym wzniesieniem wynosi 1800 m. RóŜnica temperatur wynosi średnio 0,6 C na kaŝde 100 metrów róŝnicy wysokości. Ile wynosi temperatura powietrza przy wjeździe do tunelu, jeŝeli na szczycie jest 10 C? A. około - 21C B. około - 6C C. około 1 C D. około 6C ZADANIE 30. (0-3) Przerywaną linią zaznacz na mapie w południowo-zachodniej części jeziora bezpieczne kąpielisko dla dorosłych - o głębokości do 1,5 m. Jaka jest największa głębokość tego jeziora? Informacje do zadań Powierzchnia i liczba ludności wybranych krajów afrykańskich (1998 r.) KRAJ Powierzchnia w tys. km 2 Liczba ludności w tys. Angola 1246, Czad 1284, Mali 1240, Niger 1267, Zadanie 31. (0 1) Które zdanie o krajach z tabeli jest prawdziwe? A. Liczba ludności jest wprost proporcjonalna do powierzchni kraju.

14 B. Im większa powierzchnia kraju, tym większa liczba ludności. C. Kraj o największej powierzchni ma najmniejszą liczbę ludności. D. Kraj o największej liczbie ludności ma najmniejszą powierzchnię. Zadanie 32. (0 1) W którym z wymienionych w tabeli krajów gęstość zaludnienia (na 1 km 2 ) jest najmniejsza? A. w Angoli B. w Czadzie C. w Mali D. w Nigrze Zadanie 33. (0 4) Na mapie zaznaczono punkty obserwacyjne R, X, Y, W, w których dokonano pomiaru wysokości Słońca w momencie górowania, w dniu zrównania dnia z nocą. a) W którym z zaznaczonych punktów Słońce górowało najwcześniej? Odpowiedź:... b) Zaznacz na mapie kropką i podpisz literą Z jeden z punktów, w którym górowanie Słońca nastąpiło w tym samym momencie co w punkcie X. c) Zaznacz na mapie kropką i podpisz literą K punkt o współrzędnych 20 N, 10 E. d) Napisz nazwę morza, do którego wpada afrykańska rzeka Nil. Odpowiedź:...

15 ZADANIE 34. (0-1) Dwa zastępy harcerzy biorące udział w marszach przełajowych wyruszyły jednocześnie z obozu. Zastęp Kruków wyruszył na północ i szedł z prędkością 6 km/h, a zastęp Bobrów na zachód z prędkością 8 km/h. Po półgodzinie zastęp Bobrów wystrzelił rakietę, prosząc o pomoc. W jakim kierunku od zastępu Kruków znajdował się proszący o pomoc zastęp Bobrów? A. południowo-zachodnim B. południowo-wschodnim C. północno-zachodnim D. północno-wschodnim ZADANIE 35 ( 0-1) Między Ziemią a KsięŜycem jest takie miejsce, gdzie oba ciała niebieskie jednakowo mocno przyciągają astronautę. To miejsce znajduje się: A. w równej odległości od Ziemi i od KsięŜyca B. bliŝej KsięŜyca niŝ Ziemi C. bliŝej Ziemi niŝ KsięŜyca D. na powierzchni KsięŜyca ZADANIE 36 (0-1) W którym z podanych dni do półkuli południowej dociera więcej energii słonecznej niŝ do półkuli północnej? A. w dniu równonocy wiosennej B. w dniu równonocy jesiennej C. w Dniu Dziecka D. w Nowy Rok ZADANIE 37 (0-1) Basia zaobserwowała, Ŝe w jej miejscowości, począwszy od 23 kwietnia, dni trwają dłuŝej niŝ 14 godzin. W którym miesiącu dni znowu stają się krótsze niŝ 14 godzin? A. w czerwcu B. w lipcu

16 C. w sierpniu D. we wrześniu ZADANIE 38 (0-1) W której z czterech krain Polski potencjalne warunki do uprawy typowych roślin strefy umiarkowanej są najkorzystniejsze? A. na Nizinie Śląskiej B. na Pojezierzu Suwalskim C. w Beskidzie Wschodnim D. na Pogórzu Karpackim ZADANIE 39 (0-1) Dwie miejscowości oddalone są od siebie o 5 km. Ich odległość na mapie wynosi 10 cm. Jaka jest skala tej mapy? A. 1 : B. 1 cm 1,5 km C. 1 : ZADANIE 40 (0-1) Działka, na której stoi dom państwa Kowalskich, ma kształt prostokąta o wymiarach 40 m 50 m. 12% tej działki zajmuje dom, a reszta stanowi ogródek. Sporządzono plan tej działki. Na tym planie powierzchnia ogródka wynosi 1760 cm². Jaka jest skala planu? ZADANIE 41 (0-1) W Warszawie (21 E) jest godzina 6.00 czasu miejscowego. Która godzina czasu miejscowego jest w Nowym Jorku (74 W)?

17 Zadanie 42. (0-1) Ustal, w jakiej kolejności są ustawione Słońce, Ziemia i KsięŜyc w czasie zaćmienia Słońca. A. Słońce, KsięŜyc, Ziemia B. Ziemia, Słońce, KsięŜyc C. KsięŜyc, Słońce, Ziemia D. Słońce, Ziemia, KsięŜyc Zadanie 43. (0-1) Stan atmosfery w danym miejscu i w danej chwili to: A. meteorologia B. klimat C. pogoda D. synoptyka Zadanie 44. (0-1) Średnia temperatura powietrza od poniedziałku do środy wynosiła 15 0 C. Natomiast od tego samego poniedziałku do czwartku 17 0 C. Jaka była temperatura w czwartek? A C B C C C D C Zadanie 45. (0-1) Gdzie produkuje się najlepsze gatunki herbaty? A. w Chinach B. w Indiach C. na Cejlonie D. w Indonezji Zadanie 46. (0-1) WskaŜ klimaty najkorzystniejsze do uprawy herbaty. A. umiarkowany i równikowy B. umiarkowany i zwrotnikowy C. równikowy i śródziemnomorski D. zwrotnikowy i równikowy

18 Zadanie 47. (0-1) Który diagram ilustruje temperaturę powietrza i opady w ciągu roku odpowiednie do uprawy herbaty? A. B. Zadanie 48. (0-1) Liściaste herbaty Yunan, Asam i Madras zmieszano w stosunku 1:2:5 i otrzymano 40 gramów mieszanki herbacianej. Ile gramów herbaty Asam jest w tej mieszance? A. 5g B. 8g C. 10 g D. 20g C. D. PoniŜsza tabela posłuŝy do rozwiązania Powierzchnia upraw i zbiory herbaty w wybranych krajach Kraje Powierzchnia Zbiory w tys. ha w tys. ton na jednego mieszkańca w kg m n p Świat ,5 Chiny ,5 Indie ,8 Sri Lanka ,9 Kenia ,7 Indonezja ,8 Turcja ,9

19 Zadanie 49. (0-1) Który kraj jest największym producentem herbaty? A. Chiny B. Indie C. Sri Lanka D.Turcja Zadanie 50. (0-1) Jaki jest udział procentowy herbaty indyjskiej w zbiorach światowych? A. 28,7% B. 22,1% C. 18,9% D. 8,1% Zadanie 51. (0-1) Ile tysięcy hektarów zajmują plantacje herbaty w innych krajach niŝ wymienione w tabeli? A. 499 ha B. 599 ha C ha D ha Zadanie 52 ( 0-1) Spośród wymienionych skal wybierz największą. A) 1 : ; B) 1 : ; C) 1 : ; D) 1 : Zadanie 53( 0 4pkt ) Połącz liniami terminy i pojęcia z właściwymi określeniami. Pogoda Wiatr Prądy morskie Meteorologia Olbrzymie rzeki płynące w oceanach. Mogą być ciepłe i zimne. Nauka badająca pogodę. Chwilowy stan atmosfery na danym obszarze. Poziomy ruch powietrza przy powierzchni Ziemi.

20 ZADANIE 54. (0-1) KsięŜyc to naturalny satelita Ziemi. Nieprawdą jest, Ŝe A. jego powierzchnia pokryta jest kraterami. B. wylądował na nim statek kosmiczny z załogą. C. z Ziemi moŝemy oglądać tylko jedną jego stronę. D. świeci dzięki reakcjom jądrowym zachodzącym w jego wnętrzu. ZADANIE 55. Między Ziemią a KsięŜycem jest takie miejsce, gdzie oba ciała niebieskie jednakowo mocno przyciągają astronautę. To miejsce znajduje się: A. w równej odległości od Ziemi i od KsięŜyca B. bliŝej KsięŜyca niŝ Ziemi C. bliŝej Ziemi niŝ KsięŜyca D. na powierzchni KsięŜyca

Zadanie 2. (0-2) Podaj dzień tygodnia i godzinę, która jest w Nowym Orleanie. dzień tygodnia... godzina...

Zadanie 2. (0-2) Podaj dzień tygodnia i godzinę, która jest w Nowym Orleanie. dzień tygodnia... godzina... Zadanie 1.(0-1) Na południe od pewnego równoleżnika Słońce codziennie wschodzi i zachodzi, zaś na północ od tego równoleżnika występuje zjawisko dni i nocy polarnych. Powyższy opis dotyczy równoleżnika:

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYNIKÓW KLASA 1

BADANIE WYNIKÓW KLASA 1 BADANIE WYNIKÓW KLASA 1 Zad. 1 (0-1p) Wielki Mur Chiński ma obecnie długość około 2500km. Jego długość na mapie w skali 1:200 000 000 wynosi A. 125 cm B. 12,5 cm C. 1,25 cm D. 0,125 cm Zad. 2 (0-1p) Rzeka

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3 Który rysunek przedstawia przekrój jeziora górskiego wykonany wzdłuż odcinka EF?

Zadanie 3 Który rysunek przedstawia przekrój jeziora górskiego wykonany wzdłuż odcinka EF? Informacje do zadań 1. i 2. Na mapie przedstawiono podział Polski na województwa. Zadanie 1 Miasta wojewódzkie oznaczone numerami od 1 do 4 to A. 1-Wrocław, 2-Białystok, 3-Poznań, 4-Kielce. B. 1-Poznań,

Bardziej szczegółowo

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii Propozycja rozkładu materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) do podręcznika Planeta Nowa 1 przy 1 godzinie geografii w tygodniu w klasie pierwszej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiadomości z rozdziału I i II

Test sprawdzający wiadomości z rozdziału I i II Test sprawdzający wiadomości z rozdziału I i II Zadanie 1 Do poniższych poleceń dobierz najlepsze źródło informacji. Uwaga: do każdego polecenia dobierz tylko jedno źródło informacji. Polecenie Źródło

Bardziej szczegółowo

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) przy 2 godzinach geografii w tygodniu w klasie drugiej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2009

KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2009 Na rozwiązanie zadań masz 60 minut. Czytaj uważnie polecenia, pisz czytelnie. Powodzenia! KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2009 Zadanie 1. (0-2) Dopisz nazwę nauki geograficznej do opisu, wybierając

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2012 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2012 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2012 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Zadanie 1. (1,5 pkt) Uzupełnij tabelę. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy

Bardziej szczegółowo

XXXIX OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 2

XXXIX OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 2 -2/1- Zadanie 8. W każdym z poniższych zdań wpisz lub podkreśl poprawną odpowiedź. XXXIX OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 2 A. Słońce nie znajduje się dokładnie w centrum orbity

Bardziej szczegółowo

Długość geograficzna. Szerokość geograficzna

Długość geograficzna. Szerokość geograficzna Zadania egzaminacyjne z geografii Zadanie 1. (0-1) Proces prowadzący do rozwoju miast i obszarów miejskich oraz wzrostu udziału ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności to A. aglomeracja. B. demografia.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania otwarte i zamknięte z geografii do egzaminu gimnazjalnego część II

Przykładowe zadania otwarte i zamknięte z geografii do egzaminu gimnazjalnego część II Przykładowe zadania otwarte i zamknięte z geografii do egzaminu gimnazjalnego część II Zasolenie morza określa się jako ilość gramów soli rozpuszczonych w jednym kilogramie wody morskiej i podaje w promilach

Bardziej szczegółowo

Klasa Dział Wymagania

Klasa Dział Wymagania GEOGRAFIA Wymagania konieczne do zaliczenia partii materiału na ocenę dopuszczającą Klasa Dział Wymagania Klasa I Semestr I Czym się zajmuje geografia? Uczeń: - wie, czym zajmuje się geografia - wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagany czas : 60 min Nazwisko i imię ucznia... Szkoła... Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu...

Wymagany czas : 60 min Nazwisko i imię ucznia... Szkoła... Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu... Wojewódzki Konkurs Geograficzny Etap szkolny 2006/2007 Wymagany czas : 60 min Nazwisko i imię ucznia... Szkoła... Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu... Życzymy powodzenia!

Bardziej szczegółowo

Konkurs Z atlasem przez świat II etap finał

Konkurs Z atlasem przez świat II etap finał Konkurs Z atlasem przez świat II etap finał... Data Liczba punktów.. Imię i nazwisko.. Klasa Ocena Gratulacje! Zakwalifikowałeś się do II etapu konkursu Z atlasem przez świat. Masz przed sobą test, który

Bardziej szczegółowo

Typy strefy równikowej:

Typy strefy równikowej: Strefa równikowa: Duży dopływ energii słonecznej w ciągu roku, strefa bardzo wilgotna spowodowana znacznym parowaniem. W powietrzu występują warunki do powstawania procesów konwekcyjnych. Przykładem mogą

Bardziej szczegółowo

Szczyt, 1500 m npm. Miejscowość A - 1000 m npm, - 4 o C. Miejscowość B, 1000 m npm

Szczyt, 1500 m npm. Miejscowość A - 1000 m npm, - 4 o C. Miejscowość B, 1000 m npm Rozdział 4. ATMOSFERA poziom podstawowy Polecenie 1. Uporządkuj wymienione warstwy atmosfery zaczynając od powierzchni Ziemi i zaznacz je na przekroju powyżej: termosfera, mezosfera, troposfera, stratosfera,

Bardziej szczegółowo

Zadania do testu Wszechświat i Ziemia

Zadania do testu Wszechświat i Ziemia INSTRUKCJA DLA UCZNIA Przeczytaj uważnie czas trwania tekstu 40 min. ). W tekście, który otrzymałeś są zadania. - z luką - rozszerzonej wypowiedzi - zadania na dobieranie ). Nawet na najłatwiejsze pytania

Bardziej szczegółowo

RUCH OBROTOWY I OBIEGOWY ZIEMI

RUCH OBROTOWY I OBIEGOWY ZIEMI 1. Wpisz w odpowiednich miejscach następujące nazwy: Równik, Zwrotnika Raka, Zwrotnik Koziorożca iegun Południowy, iegun Północny Koło Podbiegunowe Południowe Koło Podbiegunowe Południowe RUCH OROTOWY

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2016 Zadania egzaminacyjne GEOGRAIA wersja B kod ucznia... unkty./20 Zadanie 1 (0,5 pkt) Mapa została wykonana w skali jeden do dwudziestu

Bardziej szczegółowo

Plan testu dwustopniowego z przyrody kl. VI dział - krajobrazy Ziemi

Plan testu dwustopniowego z przyrody kl. VI dział - krajobrazy Ziemi Opracowała: mgr Danuta Słaboń. Plan testu dwustopniowego z przyrody kl. VI dział - krajobrazy Ziemi Wymagania programowe Cele nauczania. Zakres materiału. Podstawowe (P) Rozszerzające (R) Waga materiału.

Bardziej szczegółowo

3. Uzupełnij luki w zdaniach. Średnia gęstość zaludnienia Europy wynosi (1)... Najmniejsza...

3. Uzupełnij luki w zdaniach. Średnia gęstość zaludnienia Europy wynosi (1)... Najmniejsza... ID Testu: 9D285I3 Imię i nazwisko ucznia Klasa Data 1. Które miejsce pod względem wielkości wśród kontynentów zajmuje Europa? A. 2 B. 6 C. 7 D. 4 2. Które miejsce, pod względem liczby ludności, zajmuje

Bardziej szczegółowo

Ruch obiegowy Ziemi. Ruch obiegowy Ziemi. Cechy ruchu obiegowego. Cechy ruchu obiegowego

Ruch obiegowy Ziemi. Ruch obiegowy Ziemi. Cechy ruchu obiegowego. Cechy ruchu obiegowego Ruch obiegowy Ziemi Ruch obiegowy Ziemi Ziemia obiega Słońce po drodze zwanej orbitą ma ona kształt lekko wydłużonej elipsy Czas pełnego obiegu wynosi 365 dni 5 godzin 48 minut i 46 sekund okres ten nazywamy

Bardziej szczegółowo

3. Odległość między punktami A i B wynosi 500 km. Oblicz skalę liczbową mapy, na której odległość ta wynosi 2,5 cm.

3. Odległość między punktami A i B wynosi 500 km. Oblicz skalę liczbową mapy, na której odległość ta wynosi 2,5 cm. SKALA MAPY 1. Przekształć skale mianowane na skale liczbowe. Następnie ułóż uzyskane skale liczbowe w kolejności od największej do najmniejszej. Traktuj skalę jak ułamek, czyli im większa liczba w mianowniku,

Bardziej szczegółowo

Klimaty kuli ziemskiej Klimaty kuli ziemskiej

Klimaty kuli ziemskiej Klimaty kuli ziemskiej Klimaty kuli ziemskiej 1 Zadanie Rysunki przedstawiają roczny rozkład temperatury i opadów w wybranych stacjach klimatycznych świata. Podpisz rysunki właściwymi dla nich nazwami klimatów, wybranymi spośród

Bardziej szczegółowo

Kartkówka powtórzeniowa nr 1

Kartkówka powtórzeniowa nr 1 Terminarz: 3g 3 stycznia 3b 4stycznia 3e 11 stycznia 3a, 3c, 3f 12 stycznia Kartkówka powtórzeniowa nr 1 Zagadnienia: 1. Współrzędne geograficzne 2. Skala 3. Prezentacja zjawisk na mapach Ad. 1. WSPÓŁRZĘDNE

Bardziej szczegółowo

Konkurs Z atlasem przez świat II etap finał

Konkurs Z atlasem przez świat II etap finał Konkurs Z atlasem przez świat II etap finał... Data Liczba punktów.. Imię i nazwisko.. Klasa Ocena Gratulacje! Zakwalifikowałeś się do II etapu konkursu Z atlasem przez świat. Masz przed sobą test, który

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA. rok

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA. rok UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

1. GEOGRAFIA FIZYCZNA OGÓLNA 1.1. KARTOGRAFIA MAPA. Zadanie 18. (0 1) Przekrój góry (patrz mapa poziomicowa), w której wydrążono tunel, ilustruje:

1. GEOGRAFIA FIZYCZNA OGÓLNA 1.1. KARTOGRAFIA MAPA. Zadanie 18. (0 1) Przekrój góry (patrz mapa poziomicowa), w której wydrążono tunel, ilustruje: 1. GEOGRAFIA FIZYCZNA OGÓLNA 1.1. KARTOGRAFIA MAPA Zadanie 18. (0 1) Przekrój góry (patrz mapa poziomicowa), w której wydrążono tunel, ilustruje: A. rysunek I. B. rysunek II. C. rysunek III. D. rysunek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU SZK. 2014/2015 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Stopień I. 26 październik 2016 r. KONKURS Z GEOGRAFII. Temat: Wędrówki po Europie

Stopień I. 26 październik 2016 r. KONKURS Z GEOGRAFII. Temat: Wędrówki po Europie 1...... Kod ucznia Suma punktów Stopień I 26 październik 2016 r. KONKURS Z GEOGRAFII Temat: Wędrówki po Europie Instrukcja: 1. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 15 zadań. 2. Czytaj bardzo uważnie

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2010

KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2010 Na rozwiązanie zadań przeznacza się 90 minut. Uważnie czytaj polecenia, pisz czytelnie. Powodzenia! KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2010 Zadanie 1. (0 1) Podane skale uporządkuj od największej

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO TEMATU SKALA MAPY część 2

ZADANIA DO TEMATU SKALA MAPY część 2 ZADANIA DO TEMATU SKALA MAPY część 2 Zad. 1 Zamień przykładowe skale liczbowe map na podziałkę mianowaną i kwadratową Zad. 2 Długość rzeki w terenie wynosi 38.7 km. Oblicz długość tej rzeki [mm] na mapie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7 - Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach.

ZAŁĄCZNIK 7 - Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach. Prąd strumieniowy (jet stream) jest wąskim pasem bardzo silnego wiatru na dużej wysokości (prędkość wiatru jest > 60 kts, czyli 30 m/s). Możemy go sobie wyobrazić jako rurę, która jest spłaszczona w pionie

Bardziej szczegółowo

XI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA O DIAMENTOWY INDEKS AGH GEOGRAFIA Z ELEMENTAMI GEOLOGII ETAP I ROK AKADEMICKI 2017/2018 ZADANIA

XI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA O DIAMENTOWY INDEKS AGH GEOGRAFIA Z ELEMENTAMI GEOLOGII ETAP I ROK AKADEMICKI 2017/2018 ZADANIA ZADANIA 1. Uczeń ma za zadanie obliczyć wysokość bezwzględną szczytu wzniesienia znajdującego się w okolicy szkoły. Szkoła, przy której uczeń rozpoczyna pomiar leży na wysokości 952,5 m n.p.m. Uczeń wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

V POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA I JURAJSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH

V POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA I JURAJSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH KOD UCZNIA.. V POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA I JURAJSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH ETAP SZKOLNY 2008/2009 30 marzec 2009r.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW WĘDRUJEMY PO MAPIE ŚWIATA

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW WĘDRUJEMY PO MAPIE ŚWIATA Nazwisko Imię Szkoła Liczba punktów (wypełnia sprawdzający) XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. św. St. Kostki w Lublinie MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW Część I Czas pracy: 30 minut

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA Z GEOGRAFII NA KOŃCOWY SPRAWDZIAN W KLASIE III GIMNAZJUM

PRZYKŁADOWE ZADANIA Z GEOGRAFII NA KOŃCOWY SPRAWDZIAN W KLASIE III GIMNAZJUM PRZYKŁADOWE ZADANIA Z GEOGRAFII NA KOŃCOWY SPRAWDZIAN W KLASIE III GIMNAZJUM TEMAT WIODĄCY: KLIMAT POLSKI W tabeli przedstawiono średnie miesięczne temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFICZNY SZKOLNY KONKURS GIMNAZJUM ZESTAW 4 TERMIN ODDANIA 28 MARCA

GEOGRAFICZNY SZKOLNY KONKURS GIMNAZJUM ZESTAW 4 TERMIN ODDANIA 28 MARCA GEOGRAFICZNY SZKOLNY KONKURS GIMNAZJUM ZESTAW 4 TERMIN ODDANIA 28 MARCA SZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY GIMNAZJUM NR 15 SPORTOWE ZAGADKI GEOGRAFICZNE Regulamin konkursu 1.W konkursie mogą wziąć udział wszyscy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY ETAP REJONOWY 2008/2009 Miejsce na kod ucznia: Suma punktów:.../80pkt. Instrukcja dla ucznia: 1. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój test jest kompletny. Powinien

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Rok szkolny 2011/2012 ETAP SZKOLNY

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Rok szkolny 2011/2012 ETAP SZKOLNY ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Rok szkolny 2011/2012 ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, Witaj na I etapie konkursu geograficznego. Przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Test nr 4 Strefy klimatyczne, roślinność, gleby

Test nr 4 Strefy klimatyczne, roślinność, gleby Zadanie 1: Wykresy oznaczone literami od A do H przedstawiają 8 podstawowych typów klimatów: podrównikowy, równikowy wilgotny, polarny, subpolarny, podzwrotnikowy, zwrotnikowy suchy oraz umiarkowany morski

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania zadań Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego w roku szkolnym 2014/2015, stopień rejonowy

Kryteria oceniania zadań Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego w roku szkolnym 2014/2015, stopień rejonowy Kryteria oceniania zadań Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego w roku szkolnym 04/05, stopień rejonowy Uwaga: W zadaniach otwartych podano przykłady poprawnych odpowiedzi. Uznajemy również inne, nieuwzględnione

Bardziej szczegółowo

NACHYLENIE OSI ZIEMSKIEJ DO PŁASZCZYZNY ORBITY. Orbita tor ciała niebieskiego lub sztucznego satelity krążącego wokół innego ciała niebieskiego.

NACHYLENIE OSI ZIEMSKIEJ DO PŁASZCZYZNY ORBITY. Orbita tor ciała niebieskiego lub sztucznego satelity krążącego wokół innego ciała niebieskiego. RUCH OBIEGOWY ZIEMI NACHYLENIE OSI ZIEMSKIEJ DO PŁASZCZYZNY ORBITY Orbita tor ciała niebieskiego lub sztucznego satelity krążącego wokół innego ciała niebieskiego. OBIEG ZIEMI WOKÓŁ SŁOŃCA W czasie równonocy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 15. Która grupa uczniów poprawnie zbudowała obwód potrzebny do przeprowadzenia pomiaru? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Zadanie 15. Która grupa uczniów poprawnie zbudowała obwód potrzebny do przeprowadzenia pomiaru? Wybierz odpowiedź spośród podanych. Informacje do zadań 15. i 16. Uczniowie, podzieleni na cztery grupy (I IV), otrzymali zadanie wyznaczenia mocy żarówki. W tym celu zbudowali obwody elektryczne, które przedstawili na schematach. Zadanie

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY

KONKURS GEOGRAFICZNY KOD UCZNIA KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I ETAP SZKOLNY 22 października 2012 Ważne informacje: 1. Masz 60 minut na rozwiązanie wszystkich 21 zadań. 2. Zapisuj szczegółowe obliczenia i komentarze

Bardziej szczegółowo

( W.Ogłoza, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Pracownia Astronomiczna)

( W.Ogłoza, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Pracownia Astronomiczna) TEMAT: Analiza zdjęć ciał niebieskich POJĘCIA: budowa i rozmiary składników Układu Słonecznego POMOCE: fotografie róŝnych ciał niebieskich, przybory kreślarskie, kalkulator ZADANIE: Wykorzystując załączone

Bardziej szczegółowo

77 Co to jest mapa? Orientacja w terenie, szkic, plan, mapa. 78 Wielkie odkrycia geograficzne. Orientacja w terenie, szkic, plan, mapa

77 Co to jest mapa? Orientacja w terenie, szkic, plan, mapa. 78 Wielkie odkrycia geograficzne. Orientacja w terenie, szkic, plan, mapa Plan wynikowy Przedmiot nauczania: Przyroda Klasa VI Miesiąc: Kwiecień / Maj / Czerwiec Opracował: mgr Jarosław Garbowski Nazwa programu nauczania: Na tropach przyrody Wydawnictwo Nowa Era 19 Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian Na rysunku przedstawiono siłę, którą kula o masie m przyciąga kulę o masie 2m.

Sprawdzian Na rysunku przedstawiono siłę, którą kula o masie m przyciąga kulę o masie 2m. Imię i nazwisko Data Klasa Wersja A Sprawdzian 1. 1. Orbita każdej planety jest elipsą, a Słońce znajduje się w jednym z jej ognisk. Treść tego prawa podał a) Kopernik. b) Newton. c) Galileusz. d) Kepler..

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2012 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2012 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2012 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Zadanie 1 (0,5 pkt) Bryza w Polsce występuje w najcieplejszej porze roku.

Bardziej szczegółowo

A. 310 B. 300 C. 290 D. 250. Zadanie 2. (0 1) Jaki procent wszystkich uczniów stanowili ci, którzy wybrali kraje azjatyckie?

A. 310 B. 300 C. 290 D. 250. Zadanie 2. (0 1) Jaki procent wszystkich uczniów stanowili ci, którzy wybrali kraje azjatyckie? Informacje do zadań 1., 2., 3., 4. i 5. Uczniowie klas trzecich pewnego gimnazjum urządzili w swoich salach wystawy przedstawiające najciekawsze miejsca w różnych krajach. Po obejrzeniu wszystkich ekspozycji

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY. Kryteria oceniania odpowiedzi

Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY. Kryteria oceniania odpowiedzi Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi Warszawa 2013 2 Egzamin maturalny z geografii Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Zadanie 1 (1 pkt) Podkreśl nazwę miejscowości, w której najwcześniej jest

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji astronomicznych w miejscach publicznych Krakowa

Projekt instalacji astronomicznych w miejscach publicznych Krakowa Polska: www.astronomia2009.pl Małopolska: www.as.up.krakow.pl/2009 Projekt instalacji astronomicznych w miejscach publicznych Krakowa W grudniu 2007 podczas 62 zgromadzenia Ogólnego ONZ postanowiono, Ŝe

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 17 Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach

ZAŁĄCZNIK 17 Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach GLOBALNA CYRKULACJA POWIETRZA I STREFY KLIMATYCZNE Terminu klimat używamy do opisu charakterystycznych cech/parametrów pogody dla danego obszaru geograficznego. W skład tych parametrów wchodzą: temperatura,

Bardziej szczegółowo

3. Atmosfera. Wysokość w km 100

3. Atmosfera. Wysokość w km 100 3. Atmosfera Wysokość w km 1 9 8 7 F 6 E D 3 2 C 1 B Rysunek 3.1. Zmiany temperatury atmosfery ziemskiej wraz ze zmianą wysokości A 16 18 2 22 2 26 28 K Temperatura () Zadanie 3.1 P I 1, II 1 Na wykresie

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2011 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2011 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2011 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Zadanie 1. (2 punkty) Przyporządkuj podanym regionom geograficznym odpowiednie

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA - Wymagania programowe

GEOGRAFIA - Wymagania programowe GEOGRAFIA - Wymagania programowe WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE I Aby uzyskać ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ uczeń powinien: MAPA UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA, INTERPRETACJI I POSŁUGIWANIA SIĘ MAPĄ. Obliczyć odległość w terenie,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2009

Gimnazjalne zadania egzaminacyjne z lat 2002-2009 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (012) 61 81 201, 202, 203 fax: (012) 61 81 200 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl Gimnazjalne zadania egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

Meteorologia i Klimatologia

Meteorologia i Klimatologia Meteorologia i Klimatologia Ćwiczenie I Poznań, 17.10.2008 mgr Bartosz Czernecki pok. 356 Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego (Zakład Klimatologii) Wydział Nauk Geograficznych

Bardziej szczegółowo

Kartkówka powtórzeniowa nr 2

Kartkówka powtórzeniowa nr 2 Terminarz: 3g 7 lutego 3b, 3e 8 lutego 3a, 3c, 3f 9 lutego Kartkówka powtórzeniowa nr 2 Zagadnienia: 1. czas słoneczny 2. ruch obrotowy i obiegowy Słońca 3. dni charakterystyczne, oświetlenie Ziemi Ad.

Bardziej szczegółowo

Geografia. marzec. III Przypomnienie najważniejszych wiadomości z klasy I. Gimnazjum klasa III. Wymogi podstawy programowej. Zadania do zrobienia:

Geografia. marzec. III Przypomnienie najważniejszych wiadomości z klasy I. Gimnazjum klasa III. Wymogi podstawy programowej. Zadania do zrobienia: Geografia Gimnazjum klasa III marzec III Przypomnienie najważniejszych wiadomości z klasy I Wymogi podstawy programowej powtórzenie Zadania do zrobienia: 1. Rozpoznaj, które stwierdzenia odnoszą się do

Bardziej szczegółowo

A) 14 km i 14 km. B) 2 km i 14 km. C) 14 km i 2 km. D) 1 km i 3 km.

A) 14 km i 14 km. B) 2 km i 14 km. C) 14 km i 2 km. D) 1 km i 3 km. ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Kod pracy Wypełnia Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki Imię i nazwisko ucznia... Szkoła...

Bardziej szczegółowo

Astronomia poziom rozszerzony

Astronomia poziom rozszerzony Astronomia poziom rozszerzony Zadanie 1. (2 pkt) ś ż ś ę ł ść ę ż ł ł ść ę ż ł ł ść Ł Źródło: CKE 2005 (PR), zad. 39. Zadanie 2. (1 pkt) Źródło: CKE 2006 (PR), zad. 28. Do podanych niżej miejscowości dobierz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ MATEMATYCZNA

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ MATEMATYCZNA EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ MATEMATYCZNA Zadanie 1 (0 1) Jadąc z prędkością 72 km h, samochód pokonuje trasę między miastami A i B w czasie 5 godzin. Oceń prawdziwość podanych zdań.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Po ukończeniu klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Uczeń: wymienia czynniki warunkujące dobre samopoczucie w szkole i w domu, konstruuje własny plan dnia i tygodnia, stosuje w praktyce zasady zdrowego

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie długości i szerokości geograficznej z obserwacji astronomicznych.

Wyznaczanie długości i szerokości geograficznej z obserwacji astronomicznych. Wykład udostępniam na licencji Creative Commons: Wyznaczanie długości i szerokości geograficznej z obserwacji astronomicznych. Piotr A. Dybczyński Związek czasu słonecznego z gwiazdowym. Zadanie:

Bardziej szczegółowo

1.2. Geografia fizyczna ogólna

1.2. Geografia fizyczna ogólna 1. Zadania 17 1.2. Geografia fizyczna ogólna 1.2.1. Ziemia we Wszechświecie Zadanie 26. Na rysunku przedstawiono osiem planet Układu Słonecznego. Jedną z planet oznaczono literą A. Źródło: http://www.eszkola-wielkopolska.pl

Bardziej szczegółowo

Zapisy podstawy programowej Uczeń: 1. 2) oblicza odległości w terenie oraz powierzchnię na podstawie map wykonanych w różnych skalach;

Zapisy podstawy programowej Uczeń: 1. 2) oblicza odległości w terenie oraz powierzchnię na podstawie map wykonanych w różnych skalach; Geografia październik Liceum klasa I, poziom rozszerzony X Mapa (praktyka) Zapisy podstawy programowej Uczeń: 1. 2) oblicza odległości w terenie oraz powierzchnię na podstawie map wykonanych w różnych

Bardziej szczegółowo

Ziemia we Wszechświecie lekcja powtórzeniowa

Ziemia we Wszechświecie lekcja powtórzeniowa Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji powtórzeniowej do podręczników PULS ZIEMI 1 i PLANETA NOWA 1 45 min Ziemia we Wszechświecie lekcja powtórzeniowa t Hasło programowe: Ziemia we Wszechświecie/Ruchy Ziemi.

Bardziej szczegółowo

Spis elementów multimedialnych zawartych w multibooku (cz. 2)

Spis elementów multimedialnych zawartych w multibooku (cz. 2) 6 Spis elementów multimedialnych zawartych w multibooku (cz. 2) Pokazy prezentują dodatkowe zdjęcia i informacje wzbogacające treść lekcji służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności poszerzają wiedzę i rozbudzają

Bardziej szczegółowo

b. Ziemia w Układzie Słonecznym sprawdzian wiadomości

b. Ziemia w Układzie Słonecznym sprawdzian wiadomości a. b. Ziemia w Układzie Słonecznym sprawdzian wiadomości 1. Cele lekcji Cel ogólny: podsumowanie wiadomości o Układzie Słonecznym i miejscu w nim Ziemi. Uczeń: i. a) Wiadomości zna planety Układu Słonecznego,

Bardziej szczegółowo

Wiatry OKRESOWE ZMIENNE NISZCZĄCE STAŁE. (zmieniające swój kierunek w cyklu rocznym lub dobowym)

Wiatry OKRESOWE ZMIENNE NISZCZĄCE STAŁE. (zmieniające swój kierunek w cyklu rocznym lub dobowym) Wiatry Co to jest wiatr? Wiatr to poziomy ruch powietrza w troposferze z wyżu barycznego do niżu barycznego. Prędkość wiatru wzrasta wraz z różnicą ciśnienia atmosferycznego. W N Wiatry STAŁE (niezmieniające

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi Konkurs geograficzny dla uczniów gimnazjum I etap

Klucz odpowiedzi Konkurs geograficzny dla uczniów gimnazjum I etap Klucz odpowiedzi Konkurs geograficzny dla uczniów gimnazjum I etap Zad. Przykładowe odpowiedzi 1 Australia, Europa, Antarktyda, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, Azja kierunek z zachodu na

Bardziej szczegółowo

Falowanie czyli pionowy ruch cząsteczek wody, wywołany rytmicznymi uderzeniami wiatru o powierzchnię wody. Fale wiatrowe dochodzą średnio do 2-6 m

Falowanie czyli pionowy ruch cząsteczek wody, wywołany rytmicznymi uderzeniami wiatru o powierzchnię wody. Fale wiatrowe dochodzą średnio do 2-6 m Ruchy wód morskich Falowanie Falowanie czyli pionowy ruch cząsteczek wody, wywołany rytmicznymi uderzeniami wiatru o powierzchnię wody. Fale wiatrowe dochodzą średnio do 2-6 m wysokości i 50-100 m długości.

Bardziej szczegółowo

Środowiska naturalne i organizmy na Ziemi. Dr Joanna Piątkowska-Małecka

Środowiska naturalne i organizmy na Ziemi. Dr Joanna Piątkowska-Małecka Środowiska naturalne i organizmy na Ziemi Dr Joanna Piątkowska-Małecka Ukształtowanie towanie powierzchni Ziemi Podstawy ekologii Ekologia nauka zajmująca się badaniem czynników w rządz dzących rozmieszczeniem

Bardziej szczegółowo

1. Obserwacje nieba 2. Gwiazdozbiór na północnej strefie niebieskiej 3. Gwiazdozbiór na południowej strefie niebieskiej 4. Ruch gwiazd 5.

1. Obserwacje nieba 2. Gwiazdozbiór na północnej strefie niebieskiej 3. Gwiazdozbiór na południowej strefie niebieskiej 4. Ruch gwiazd 5. Budowa i ewolucja Wszechświata Autor: Weronika Gawrych Spis treści: 1. Obserwacje nieba 2. Gwiazdozbiór na północnej strefie niebieskiej 3. Gwiazdozbiór na południowej strefie niebieskiej 4. Ruch gwiazd

Bardziej szczegółowo

Egzamin klasyfikacyjny z geografii Gimnazjum klasa III

Egzamin klasyfikacyjny z geografii Gimnazjum klasa III Egzamin klasyfikacyjny z geografii Gimnazjum klasa III część pisemna czas trwania części pisemnej egzaminu: 60 minut Zadanie 1 ( 0-2) Uzupełnij zdania podanymi terminami (jest ich więcej): Atlantycki,

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie długości i szerokości geograficznej z obserwacji astronomicznych.

Wyznaczanie długości i szerokości geograficznej z obserwacji astronomicznych. Wykład udostępniam na licencji Creative Commons: Wyznaczanie długości i szerokości geograficznej z obserwacji astronomicznych. Piotr A. Dybczyński Związek czasu słonecznego z gwiazdowym. Zadanie:

Bardziej szczegółowo

Indeks 2013 Mapa topograficzna

Indeks 2013 Mapa topograficzna Zadania od 1. do 27. wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej fragment Pojezierza Kaszubskiego oraz własnej wiedzy. Zadanie 1 (4 pkt) Podaj nazwy opisanych obiektów: Opis obiektu Jezioro,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Podstawy geografii 1.1. Czym

Bardziej szczegółowo

Który punkt ma współrzędne 20ºS, 30ºE? A. B. C. D.

Który punkt ma współrzędne 20ºS, 30ºE? A. B. C. D. GEOGRAFIA Zadanie 1. Masz podane współrzędne geograficzne następujących punktów: Który punkt ma współrzędne 20ºS, 30ºE? Zadanie 2. Rysunek przedstawia fragment siatki kartograficznej. Które z podanych

Bardziej szczegółowo

Karol Wojtyła Jan Paweł II miłośnik przyrody i wielki pielgrzym

Karol Wojtyła Jan Paweł II miłośnik przyrody i wielki pielgrzym Karol Wojtyła Jan Paweł II miłośnik przyrody i wielki pielgrzym Karol Wojtyła niezwykły człowiek, wielki patriota, miłośnik piękna stworzonego świata i wielki pielgrzym, który głosząc Boże Słowo i zanosząc

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa:4 Czas realizacji:1 miesiąc

Plan wynikowy. Klasa:4 Czas realizacji:1 miesiąc Plan wynikowy Przedmiot:przyroda Klasa:4 Czas realizacji:1 miesiąc Wg. Programu DKW-4014-49/99 Opracowała: Dorota Łapińska Zespół Szkół w Łapach Dział LP. Temat lekcji Treść ścieżki Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Grupa 1. Nazwa substancji organicznej, która uległa spaleniu. Doświadczenie. Imię i nazwisko ucznia:

Grupa 1. Nazwa substancji organicznej, która uległa spaleniu. Doświadczenie. Imię i nazwisko ucznia: Starachowice, dn. 5.04.008 r. Grupa Czas trwania konkursu 90 min Imię i nazwisko ucznia: Zadanie. ( pkt) Analiza moczu może dostarczyć wielu danych o stanie zdrowia człowieka. Prawidłowy wynik analizy:

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN DIAGNOZUJĄCY KLAS PIĄTYCH

SPRAWDZIAN DIAGNOZUJĄCY KLAS PIĄTYCH KOD UCZNIA SPRAWDZIAN DIAGNOZUJĄCY KLAS PIĄTYCH CZĘŚĆ PRZYRODNICZA Instrukcja dla ucznia. Na tej stronie wpisz swój kod, nie wpisuj nazwiska, imienia ani klasy.. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania..

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 (0 3 p.) Podpisz na mapie. A. Nizinę La Platy B. Wyżynę Gujaoską. C. Jezioro Titicaca D. Falklandy. E. Pust. Atacama F.

Zadanie 1 (0 3 p.) Podpisz na mapie. A. Nizinę La Platy B. Wyżynę Gujaoską. C. Jezioro Titicaca D. Falklandy. E. Pust. Atacama F. Drogi Gimnazjalisto! Przeczytaj uważnie zmieszczoną poniżej instrukcję: 1. Test zawiera 20 zadao geograficznych różnego typu. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadao możesz uzyskad 36 punktów. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Tellurium szkolne [ BAP_1134000.doc ]

Tellurium szkolne [ BAP_1134000.doc ] Tellurium szkolne [ ] Prezentacja produktu Przeznaczenie dydaktyczne. Kosmograf CONATEX ma stanowić pomoc dydaktyczną w wyjaśnianiu i demonstracji układu «ZIEMIA - KSIĘŻYC - SŁOŃCE», zjawiska nocy i dni,

Bardziej szczegółowo

Powtórka do egzaminu gimnazjalnego Geografia. Przez lądy i morza

Powtórka do egzaminu gimnazjalnego Geografia. Przez lądy i morza Powtórka do egzaminu gimnazjalnego Geografia Przez lądy i morza Zadanie 1 (0 3 p.) Być może już niedługo każdy z nas będzie mógł wyruszyć na wyprawę w kosmos. Jednak na razie widok naszej planety z przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Zadanie 1 (1 pkt) Podkreśl nazwę miejscowości, w której najpóźniej jest

Bardziej szczegółowo

ETAP II. Astronomia to nauka. pochodzeniem i ewolucją. planet i gwiazd. na wydarzenia na Ziemi.

ETAP II. Astronomia to nauka. pochodzeniem i ewolucją. planet i gwiazd. na wydarzenia na Ziemi. ETAP II Konkurencja I Ach te definicje! (każda poprawnie ułożona definicja warta jest aż dwa punkty) Astronomia to nauka o ciałach niebieskich zajmująca się badaniem ich położenia, ruchów, odległości i

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MGE-P1 MAJ 2015 Uwaga: Akceptowane są wszystkie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

ZADANIE WIELOCZYNNOŚCIOWE (I) Moje miasto Gorzów Wlkp. 2. Co oznacza skrót MZK?... Ilość uczniów... Cena biletu ulgowego. Obliczenia..

ZADANIE WIELOCZYNNOŚCIOWE (I) Moje miasto Gorzów Wlkp. 2. Co oznacza skrót MZK?... Ilość uczniów... Cena biletu ulgowego. Obliczenia.. ZADANIE WIELOCZYNNOŚCIOWE (I) Moje miasto Gorzów Wlkp. Nazwisko i imię... Klasa.. 1. Udaj się na przystanek autobusowy lub tramwajowy znajdujący się w pobliŝu Twojej szkoły. 2. Co oznacza skrót MZK?...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 7116 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

XXXVI OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 2 ROZWIĄZANIA. Zadanie 8. Odpowiedz na pytania odnoszące się do zamieszczonej mapy.

XXXVI OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 2 ROZWIĄZANIA. Zadanie 8. Odpowiedz na pytania odnoszące się do zamieszczonej mapy. -2r/1- Zadanie 8. ROZWIĄZANIA Odpowiedz na pytania odnoszące się do zamieszczonej mapy. XXXVI OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 2 A. Podaj nazwy państw oznaczonych cyframi 1-6

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 GEOGRAFIA

EGZAMIN MATURALNY 2011 GEOGRAFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z geografii poziom podstawowy Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. (3 pkt) Ułóż równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian: P 4 P 4 O 6 P 4 O 10 H 3 PO 4

Zadanie 9. (3 pkt) Ułóż równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian: P 4 P 4 O 6 P 4 O 10 H 3 PO 4 Grupa Czas trwania konkursu 90 min Imię i nazwisko ucznia: Zadanie. ( pkt) Analiza moczu może dostarczyć wielu danych o stanie zdrowia człowieka. Prawidłowy wynik analizy: barwa żółta odczyn kwaśny białko

Bardziej szczegółowo

\\yrs mgr Krzvsztof Babisz. rtn X,a'/"oi t'' el t'* mgr Ewa Zakoicielna. 2. Przed rozpoczgciem prary sprawd2, czy zestaw zadari jest kompletny.

\\yrs mgr Krzvsztof Babisz. rtn X,a'/oi t'' el t'* mgr Ewa Zakoicielna. 2. Przed rozpoczgciem prary sprawd2, czy zestaw zadari jest kompletny. Kuratorium O6wiaty w Lublinie KO UCZNIA ZESTAW ZAAilI KONKURSOWYCH Z GEOGRAFII LA UCZNT6W GTMNAZIUM ROK SZKOLNY 201sl2016 ETAP SZKOLNY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 15 zadai. 2. Przed

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY W KLASIE VI SP

SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY W KLASIE VI SP Autor: Anna Romańska SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY W KLASIE VI SP Cele lekcji: Temat: Cechy pogody w Polsce. Cel poznawczy: poznaje cechy pogody charakterystyczne dla Polski Cel kształcący: wyjaśnia zaleŝności

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski na mapie świata

Miejsce Polski na mapie świata Miejsce Polski na mapie świata wiedza o Polsce - materiały dydaktyczne Spis treści: WPROWADZENIE... 3 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE POLSKI:... 4 POŁOŻENIE MATEMATYCZNE (KARTOGRAFICZNE) POLSKI:... 4 ROZPIĘTOŚĆ

Bardziej szczegółowo