Przykładowe zadania otwarte i zamknięte z geografii do egzaminu gimnazjalnego 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykładowe zadania otwarte i zamknięte z geografii do egzaminu gimnazjalnego 2008"

Transkrypt

1 Przykładowe zadania otwarte i zamknięte z geografii do egzaminu gimnazjalnego 2008 Zadanie 1. (0 3) Uczniowie prowadzili obserwacje meteorologiczne. Wyniki obserwacji zapisali w tabeli: Temp. w o C Opady w mm Miesiące III IV V VI VII VIII IX 3,6 7,9 13,8 15,7 18,0 17,7 13, Na podstawie danych z powyŝszej tabeli oblicz a. średnią temperaturę obserwowanego okresu -... b. amplitudę temperatury -... c. całkowity opad w obserwowanym okresie -... Zadanie 2. (0 1) W trakcie wędrówki po krajach Europy uczniowie zaobserwowali przedstawicieli róŝnych ras ludzkich. Wielu z nich to mieszańcy rasy białej i czarnej. Nazywamy ich A. Metysami. B. europeidami. C. negroidami. D. Mulatami. Zadanie 3. ( 0-2) Na mapie Europy zaznaczono 15 państw naleŝących do Unii Europejskiej przed 1 maja 2004 roku. Zadanie 3-1. (0 1) Siedzibą parlamentu Unii Europejskiej jest Bruksela. Współrzędne geograficzne Brukseli wynoszą A. 4 o N i 51 o E C. 4 o N i 51 o W B. 51 o N i 4 o W D. 51 o N i 4 o E Zadanie 3-2 (0 1) RóŜnica w czasie słonecznym między punktem A w Finlandii a punktem B w Irlandii wynosi A. 40 min B. 1 godz. 20 min C. 2 godz. 40 min D. 2 godz

2 Zadanie 4. (0 2) Większość krajów Unii Europejskiej to kraje z dostępem do morza. Na wybrzeŝach tworzą się wiatry zwane bryzami, których powstawanie jest związane z nierównomiernym nagrzewaniem się lądu i morza w dzień i w nocy. Na którym rysunku przedstawiono schemat powstawania bryzy morskiej, a na którym bryzy lądowej?

3 Obok nazwy bryzy wpisz właściwy numer rysunku. Bryza morska Bryza lądowa Zadanie 5. ( 0-1) Ptakiem charakterystycznym dla polskich krajobrazów jest bocian biały. Jesienią ten piękny ptak opuszcza nasz kraj. Wybierz opis zaznaczonej na mapie trasy wędrówki bociana z Polski do Afryki. trasa wędrówki A. Północna i zachodnia Europa, część Azji, wschodnie wybrzeŝe Afryki. B. Północna część Europy, środkowa Azja, południowa część Afryki. C. Środkowa Europa, zachodnie wybrzeŝe Europy i Afryki. D. Środkowa Europa, zachodnia część Azji, wschodnia część Afryki.

4 Zadanie 6. (0-1) Codziennie, dokładnie w tym samym czasie, z Warszawy wylatują dwa samoloty pasaŝerskie: jeden do Aten, a drugi do Moskwy. Który podróŝny, po wylądowaniu na miejscu będzie musiał przestawić wskazówki zegarka? A. PodróŜny lecący na wschód. B. PodróŜny lecący na południe. C. Jeden i drugi podróŝny. D. Ani jeden, ani drugi podróŝny. Zadanie 7. (0-1) PodróŜnik chciał zagotować wodę na szczycie Mount Everestu. Odczytaj, w jakim przedziale temperatur woda zacznie wrzeć, jeŝeli ciśnienie atmosferyczne jest tam równe 330 hpa. Ciśnienie (hpa) Temperatura wrzenia wody ( 0 C) A) C B) C C) C D ) Informacje do zadań 8 i 9 Satelita geostacjonarny to taki, który dla obserwatora na Ziemi cały czas znajduje się w tym samym punkcie na niebie. Zadanie 8. (0 1) Ile czasu trwa pełne okrąŝenie Ziemi przez satelitę geostacjonarnego? A. 12 godzin B. 28 dni C. 24 godziny D. 1 rok Zadanie 9. (0 1) Państwo Kowalscy, mieszkający na Śląsku, postanowili zamontować na swoim domu antenę satelitarną, tzw. talerz. Satelita geostacjonarny znajduje się nad równikiem na tym samym południku co dom państwa Kowalskich. W którym kierunku naleŝy ustawić antenę satelitarną, aby uzyskać jak najlepszy odbiór? A. Wschodnim. B. Zachodnim. C. Północnym. D. Południowym.

5 Informacje do zadań Na fragmencie poziomicowej mapy terenu górskiego zaznaczone są punkty: D, G, K, S i W Skala 1 : G szczyt K szczyt S szałas D - drogowskaz ścieŝka W - miejsce odpoczynku Zadanie 10. (0 1) Jaką wysokość względną ma punkt oznaczony K (szczyt) w odniesieniu do punktu oznaczonego S (szałas)? A. 300 m B m C m D. 710 m literą literą

6 Zadanie 12. (0 1) Na jakiej wysokości bezwzględnej znajduje się drogowskaz oznaczony na mapie literą D? A. Mniejszej niŝ 600 m n.p.m. B. Co najmniej 600 m n.p.m. i mniejszej niŝ 700 m n.p.m. C. Co najmniej 700 m n.p.m. i mniejszej niŝ 800 m n.p.m. D. Większej niŝ 800 m n.p.m. Zadanie 13. (0 1) Drogowskaz oznaczony na mapie literą D stoi A. na przełęczy. B. w kotlinie. C. na szczycie. D. w dolinie. Zadanie 14. (0 1) Szałas oznaczony na mapie literą S znajduje się A. na przełęczy. B. na grzbiecie. C. na szczycie. D. w dolinie. E. Zadanie 15 ( 0-1) Na podstawie mapy wskaŝ państwa, które mają dostęp do Morza Bałtyckiego. A. Polska, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Szwecja, Niemcy, Dania. B. Polska, Białoruś, Litwa, Łotwa, Rosja, Finlandia, Szwecja, Niemcy, Dania. C. Polska, Niemcy, Dania, Szwecja, Francja, Rosja, Finlandia, Litwa, Łotwa. D. Polska, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Dania 1 cm 100 km

7 Zadanie 16 ( 0-1) W legendzie mapy zapisano 1 cm km. WskaŜ skalę liczbową tej mapy. A. 1:100 B. 1:1 000 C. 1: D. 1: Zadanie 17 (0-1) Południowe wybrzeŝa Morza Bałtyckiego leŝą w strefie klimatu A. podzwrotnikowego. B. umiarkowanego. C. zwrotnikowego. D. równikowego. Zadanie 18 ( 0-1) Jedną z cech klimatu umiarkowanego ciepłego jest występowanie A. wyraźnej pory suchej i pory deszczowej. B. czterech pór roku. C. krótkiego, chłodnego lata i mroźnej zimy. D. ciepłego i wilgotnego lata przez większość roku. Zadanie 19 ( 0-1) Na podstawie danych z tabeli wykonaj polecenia. Nazwa planety Czas obiegu wokół Słońca (w latach) Czas obrotu wokół własnej osi (w dobach) Merkury 0,24 58,65 Wenus 0,62 243,00 Ziemia 1,00 1,00 Mars 1,88 1,03 Jowisz 11,86 0,41 Saturn 29,46 0,44 Uran 84,07 0,65 Neptun 164,82 0,76 Pluton 248,60 6,39 a. Podaj nazwy planet, których czas obiegu wokół Słońca jest krótszy od czasu obiegu Ziemi wokół Słońca. b. Podaj nazwy planet, których okres obrotu wokół własnej osi jest dłuŝszy od obrotu Ziemi wokół własnej osi.

8 Informacje do zadań 20 i 21 Tabela przedstawia liczbę parków narodowych w układzie pasowym ukształtowania powierzchni Polski. Pas ukształtowania powierzchni Polski Liczba parków narodowych nadmorski 2 pojezierzy 5 nizin 5 wyŝyn 3 gór 8 Zadanie 20 (0-1) Na podstawie: Gimnazjalny Atlas Geograficzny, Warszawa Na podstawie danych z tabeli zaznacz liczbę parków narodowych w Polsce. A. 21 B. 22 C. 23 D. 24 [Zadanie 21( 0-1) Na podstawie tabeli uzupełnij poniŝszy wykres. Narysuj słupek ilustrujący liczbę parków narodowych połoŝonych w pasie nizin. W miejsce kropek wpisz odpowiednią nazwę pasa ukształtowania powierzchni \ nadmorski pojezierzy nizin... gór nazwa pasa ukształtowania powierzchni

9 Zadanie 22 (0-1) Wiadomo, Ŝe znaczna część Tatr zbudowana jest z granitów. Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, a NIE, jeśli jest fałszywe. Granit to skała, z której moŝna wykonywać schody, pomniki, filary mostów. TAK NIE Piasek i Ŝwir to skały, które powstają w wyniku wietrzenia granitu. TAK NIE Zadanie 23 (0-1) Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, a NIE, jeśli jest fałszywe. W polskich parkach narodowych występują bizony. TAK NIE We wszystkich polskich parkach narodowych Ŝyją niedźwiedzie. TAK NIE Kozice moŝna spotkać w Tatrzańskim Parku Narodowym. TAK NIE Zadanie 24. (0 1) Uczniowie oglądali makietę Alp najwyŝszych gór Europy. Znaleźli na niej najwyŝszy szczyt Austrii Grossglockner (3797 m n.p.m.) i najwyŝszy szczyt Europy Mont Blanc (4807 m n.p.m.). Wysokość względna Mont Blanc w stosunku do Grossglockner wynosi A 1010 m n.p.m. B m C m n.p.m D m Zadanie 25. (0 1) Na obszarze Alp panują odmienne warunki klimatyczne niŝ na nizinach. WskaŜ cechy klimatu wysokogórskiego. A. Spadek temperatury i ciśnienia powietrza wraz ze wzrostem wysokości, duŝe sumy opadów, silne wiatry. B. Spadek temperatury i ciśnienia powietrza wraz ze wzrostem wysokości, długie zimy, małe sumy opadów. C. Długa zima, spadek temperatury i wzrost ciśnienia powietrza wraz ze wzrostem wysokości, małe sumy opadów. D. Silne wiatry, wzrost temperatury i spadek ciśnienia powietrza wraz ze wzrostem wysokości, duŝe sumy opadów.

10 Zadanie 26. (0 3) Zwiedzając wystawy państw, uczniowie rozpoznawali występujące w tych krajach w stanie naturalnym rośliny i zwierzęta. Spośród podanych przykładów flory i fauny wybierz te, które występują w formacji roślinnej wymienionych w tabeli państw i uzupełnij tabelę. buk, leniwiec, niedźwiedź grizli, palma daktylowa, renifer, sarna, świerk, wielbłąd państwo i formacja roślinna flora fauna Szwecja tajga Niemcy lasy liściaste Egipt - pustynia Zadanie 27. (0 3) Uzupełnij tabelę, przyporządkowując nazwy państw do odpowiedniego połoŝenia geograficznego. Austria, Indie, Japonia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy połoŝenie geograficzne nazwa państwa wyspiarskie na półwyspie śródlądowe Zadanie 31. (0 2) Zwiedzanie Brukseli (52 N, 4 E) zakończyło się o godzinie czasu słonecznego. Która godzina czasu słonecznego była wówczas w Warszawie (52 N, 21 E)? Zapisz obliczenia.

11 Informacje do zadań Na mapie zaznaczono granice pasów krajobrazowych w Polsce oraz połoŝenie czterech miast: Lublina, Olsztyna, Szczecina i Wrocławia. Zadanie 32. (0-1) Które miasto leŝy w tym samym pasie krajobrazowym co punkt o współrzędnych 53ºN, 21ºE? A. Lublin B. Olsztyn C. Szczecin D. Wrocław Zadanie 33. (0-1) Warta jest trzecią co do długości rzeką w Polsce (808 km) i przepływa przez trzy pasy krajobrazowe: A. pas wyŝyn, pas nizin środkowopolskich, pas pojezierzy. B. pas młodych gór, pas wyŝyn, pas nizin środkowopolskich. C. pas nizin środkowopolskich, pas pojezierzy, pas nizin nadmorskich. D. pas wyŝyn, pas młodych gór, pas pojezierzy. Zadanie 34. (0-1) W którym z miast zaznaczonych na mapie Słońce góruje najwcześniej? A. W Lublinie. B. W Olsztynie. C. W Szczecinie. D. We Wrocławiu.

12 Zadanie 35. (0-1) Łuk południka, któremu odpowiada 1, ma długość równą 111 km. Długość łuku południka 19 E na terenie Polski to A. mniej niŝ km. B. około km. C. około km. D. więcej niŝ km. ZADANIE 36. (0-1) RóŜnica czasu słonecznego między punktami X i Y wynosi A. 4 godziny. B. 6 godzin. C. 8 godzin. D. 10 godzin. ZADANIE 37. (0-1) Tomek, obserwując z okna swojego domu most łączący brzegi rzeki, patrzy w kierunku A. północno-zachodnim. B. północno-wschodnim. C. południowo-zachodnim. D. południowowschodnim. ZADANIE 38. (0-1) Zmierzona na mapie odległość w linii prostej między domem Tomka a mostem wynosi 3 cm. W terenie odległość między tymi obiektami w linii prostej, mierzona w jednym poziomie, wynosi A. 0,3 km B. 0,9 km C. 3 km D. 9 km ZADANIE 39. (0-1) RóŜnica wysokości między szczytem wzgórza a domem Tomka wynosi A. 45 m B. 85 m C. 125 m D. 165 m

13 ZADANIE 40. (0-1) KsięŜyc to naturalny satelita Ziemi. Nieprawdą jest, Ŝe A. jego powierzchnia pokryta jest kraterami. B. wylądował na nim statek kosmiczny z załogą. C. z Ziemi moŝemy oglądać tylko jedną jego stronę. D. świeci dzięki reakcjom jądrowym zachodzącym w jego wnętrzu. ZADANIE 41. (0-1) RóŜnica wysokości pomiędzy wjazdem do tunelu a najwyŝszym wzniesieniem wynosi 1800 m. RóŜnica temperatur wynosi średnio 0,6 C na kaŝde 100 metrów róŝnicy wysokości. Ile wynosi temperatura powietrza przy wjeździe do tunelu, jeŝeli na szczycie jest 10 C? A. około - 21C B. około - 6C C. około 1 C D. około 6C ZADANIE 30. (0-3) Przerywaną linią zaznacz na mapie w południowo-zachodniej części jeziora bezpieczne kąpielisko dla dorosłych - o głębokości do 1,5 m. Jaka jest największa głębokość tego jeziora? Informacje do zadań Powierzchnia i liczba ludności wybranych krajów afrykańskich (1998 r.) KRAJ Powierzchnia w tys. km 2 Liczba ludności w tys. Angola 1246, Czad 1284, Mali 1240, Niger 1267, Zadanie 31. (0 1) Które zdanie o krajach z tabeli jest prawdziwe? A. Liczba ludności jest wprost proporcjonalna do powierzchni kraju.

14 B. Im większa powierzchnia kraju, tym większa liczba ludności. C. Kraj o największej powierzchni ma najmniejszą liczbę ludności. D. Kraj o największej liczbie ludności ma najmniejszą powierzchnię. Zadanie 32. (0 1) W którym z wymienionych w tabeli krajów gęstość zaludnienia (na 1 km 2 ) jest najmniejsza? A. w Angoli B. w Czadzie C. w Mali D. w Nigrze Zadanie 33. (0 4) Na mapie zaznaczono punkty obserwacyjne R, X, Y, W, w których dokonano pomiaru wysokości Słońca w momencie górowania, w dniu zrównania dnia z nocą. a) W którym z zaznaczonych punktów Słońce górowało najwcześniej? Odpowiedź:... b) Zaznacz na mapie kropką i podpisz literą Z jeden z punktów, w którym górowanie Słońca nastąpiło w tym samym momencie co w punkcie X. c) Zaznacz na mapie kropką i podpisz literą K punkt o współrzędnych 20 N, 10 E. d) Napisz nazwę morza, do którego wpada afrykańska rzeka Nil. Odpowiedź:...

15 ZADANIE 34. (0-1) Dwa zastępy harcerzy biorące udział w marszach przełajowych wyruszyły jednocześnie z obozu. Zastęp Kruków wyruszył na północ i szedł z prędkością 6 km/h, a zastęp Bobrów na zachód z prędkością 8 km/h. Po półgodzinie zastęp Bobrów wystrzelił rakietę, prosząc o pomoc. W jakim kierunku od zastępu Kruków znajdował się proszący o pomoc zastęp Bobrów? A. południowo-zachodnim B. południowo-wschodnim C. północno-zachodnim D. północno-wschodnim ZADANIE 35 ( 0-1) Między Ziemią a KsięŜycem jest takie miejsce, gdzie oba ciała niebieskie jednakowo mocno przyciągają astronautę. To miejsce znajduje się: A. w równej odległości od Ziemi i od KsięŜyca B. bliŝej KsięŜyca niŝ Ziemi C. bliŝej Ziemi niŝ KsięŜyca D. na powierzchni KsięŜyca ZADANIE 36 (0-1) W którym z podanych dni do półkuli południowej dociera więcej energii słonecznej niŝ do półkuli północnej? A. w dniu równonocy wiosennej B. w dniu równonocy jesiennej C. w Dniu Dziecka D. w Nowy Rok ZADANIE 37 (0-1) Basia zaobserwowała, Ŝe w jej miejscowości, począwszy od 23 kwietnia, dni trwają dłuŝej niŝ 14 godzin. W którym miesiącu dni znowu stają się krótsze niŝ 14 godzin? A. w czerwcu B. w lipcu

16 C. w sierpniu D. we wrześniu ZADANIE 38 (0-1) W której z czterech krain Polski potencjalne warunki do uprawy typowych roślin strefy umiarkowanej są najkorzystniejsze? A. na Nizinie Śląskiej B. na Pojezierzu Suwalskim C. w Beskidzie Wschodnim D. na Pogórzu Karpackim ZADANIE 39 (0-1) Dwie miejscowości oddalone są od siebie o 5 km. Ich odległość na mapie wynosi 10 cm. Jaka jest skala tej mapy? A. 1 : B. 1 cm 1,5 km C. 1 : ZADANIE 40 (0-1) Działka, na której stoi dom państwa Kowalskich, ma kształt prostokąta o wymiarach 40 m 50 m. 12% tej działki zajmuje dom, a reszta stanowi ogródek. Sporządzono plan tej działki. Na tym planie powierzchnia ogródka wynosi 1760 cm². Jaka jest skala planu? ZADANIE 41 (0-1) W Warszawie (21 E) jest godzina 6.00 czasu miejscowego. Która godzina czasu miejscowego jest w Nowym Jorku (74 W)?

17 Zadanie 42. (0-1) Ustal, w jakiej kolejności są ustawione Słońce, Ziemia i KsięŜyc w czasie zaćmienia Słońca. A. Słońce, KsięŜyc, Ziemia B. Ziemia, Słońce, KsięŜyc C. KsięŜyc, Słońce, Ziemia D. Słońce, Ziemia, KsięŜyc Zadanie 43. (0-1) Stan atmosfery w danym miejscu i w danej chwili to: A. meteorologia B. klimat C. pogoda D. synoptyka Zadanie 44. (0-1) Średnia temperatura powietrza od poniedziałku do środy wynosiła 15 0 C. Natomiast od tego samego poniedziałku do czwartku 17 0 C. Jaka była temperatura w czwartek? A C B C C C D C Zadanie 45. (0-1) Gdzie produkuje się najlepsze gatunki herbaty? A. w Chinach B. w Indiach C. na Cejlonie D. w Indonezji Zadanie 46. (0-1) WskaŜ klimaty najkorzystniejsze do uprawy herbaty. A. umiarkowany i równikowy B. umiarkowany i zwrotnikowy C. równikowy i śródziemnomorski D. zwrotnikowy i równikowy

18 Zadanie 47. (0-1) Który diagram ilustruje temperaturę powietrza i opady w ciągu roku odpowiednie do uprawy herbaty? A. B. Zadanie 48. (0-1) Liściaste herbaty Yunan, Asam i Madras zmieszano w stosunku 1:2:5 i otrzymano 40 gramów mieszanki herbacianej. Ile gramów herbaty Asam jest w tej mieszance? A. 5g B. 8g C. 10 g D. 20g C. D. PoniŜsza tabela posłuŝy do rozwiązania Powierzchnia upraw i zbiory herbaty w wybranych krajach Kraje Powierzchnia Zbiory w tys. ha w tys. ton na jednego mieszkańca w kg m n p Świat ,5 Chiny ,5 Indie ,8 Sri Lanka ,9 Kenia ,7 Indonezja ,8 Turcja ,9

19 Zadanie 49. (0-1) Który kraj jest największym producentem herbaty? A. Chiny B. Indie C. Sri Lanka D.Turcja Zadanie 50. (0-1) Jaki jest udział procentowy herbaty indyjskiej w zbiorach światowych? A. 28,7% B. 22,1% C. 18,9% D. 8,1% Zadanie 51. (0-1) Ile tysięcy hektarów zajmują plantacje herbaty w innych krajach niŝ wymienione w tabeli? A. 499 ha B. 599 ha C ha D ha Zadanie 52 ( 0-1) Spośród wymienionych skal wybierz największą. A) 1 : ; B) 1 : ; C) 1 : ; D) 1 : Zadanie 53( 0 4pkt ) Połącz liniami terminy i pojęcia z właściwymi określeniami. Pogoda Wiatr Prądy morskie Meteorologia Olbrzymie rzeki płynące w oceanach. Mogą być ciepłe i zimne. Nauka badająca pogodę. Chwilowy stan atmosfery na danym obszarze. Poziomy ruch powietrza przy powierzchni Ziemi.

20 ZADANIE 54. (0-1) KsięŜyc to naturalny satelita Ziemi. Nieprawdą jest, Ŝe A. jego powierzchnia pokryta jest kraterami. B. wylądował na nim statek kosmiczny z załogą. C. z Ziemi moŝemy oglądać tylko jedną jego stronę. D. świeci dzięki reakcjom jądrowym zachodzącym w jego wnętrzu. ZADANIE 55. Między Ziemią a KsięŜycem jest takie miejsce, gdzie oba ciała niebieskie jednakowo mocno przyciągają astronautę. To miejsce znajduje się: A. w równej odległości od Ziemi i od KsięŜyca B. bliŝej KsięŜyca niŝ Ziemi C. bliŝej Ziemi niŝ KsięŜyca D. na powierzchni KsięŜyca

Przykładowe zadania otwarte i zamknięte z geografii do egzaminu gimnazjalnego część II

Przykładowe zadania otwarte i zamknięte z geografii do egzaminu gimnazjalnego część II Przykładowe zadania otwarte i zamknięte z geografii do egzaminu gimnazjalnego część II Zasolenie morza określa się jako ilość gramów soli rozpuszczonych w jednym kilogramie wody morskiej i podaje w promilach

Bardziej szczegółowo

DATA URODZENIA UCZNIA

DATA URODZENIA UCZNIA KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok EGZAMIN PRÓBNY W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY miejsce na naklejkę

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. I

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. I GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. I Mapa jako źródło wiedzy geograficznej dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący pojęcia: legenda mapy, poziomica

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2013

POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2013 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO FINLANDII

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO FINLANDII ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO FINLANDII Agnieszka Buda HOT W / IV ROK Nr indeksu 33246 1 WSTĘP Problematyką niniejszej pracy jest analiza rynku turystycznego Finlandii. Zostały w niej przedstawione m.in.

Bardziej szczegółowo

Zadania maturalne zakres podstawowy

Zadania maturalne zakres podstawowy Zadania maturalne zakres podstawowy ZESTAW I Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 1), 1) Standard Zdający: odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MGE-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3 Który rysunek przedstawia przekrój jeziora górskiego wykonany wzdłuż odcinka EF?

Zadanie 3 Który rysunek przedstawia przekrój jeziora górskiego wykonany wzdłuż odcinka EF? Informacje do zadań 1. i 2. Na mapie przedstawiono podział Polski na województwa. Zadanie 1 Miasta wojewódzkie oznaczone numerami od 1 do 4 to A. 1-Wrocław, 2-Białystok, 3-Poznań, 4-Kielce. B. 1-Poznań,

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Rok szkolny 2012/2013 ETAP REJONOWY

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Rok szkolny 2012/2013 ETAP REJONOWY pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Rok szkolny 2012/2013 ETAP REJONOWY Drogi Uczniu, witaj na II etapie konkursu geograficznego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania z geografii na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadania 1 3 wykonaj na podstawie poniższego opisu i własnej wiedzy.

Przykładowe zadania z geografii na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadania 1 3 wykonaj na podstawie poniższego opisu i własnej wiedzy. Przykładowe zadania z geografii na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadania 1 3 wykonaj na podstawie poniższego opisu i własnej wiedzy. Rzeźba południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich

Bardziej szczegółowo

A. Położenie geograficzne

A. Położenie geograficzne A. Położenie geograficzne Zad.1. Na mapie obok rozpoznaj i zaznacz C dużymi literamiwybrane obiekty: X A. Zatoka Adeńska B. Półwysep Somalijski C. Kanał Sueski D. Nil Błękitny D A B Zad.2. Na mapie w skali

Bardziej szczegółowo

Badanie atmosfery 311[24].Z1.01

Badanie atmosfery 311[24].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Elżbieta Buchcic Badanie atmosfery 311[24].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII

PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII Cele kształcenia wymagania ogólne I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji i pomiarów w terenie; potrafi korzystać z planów, map,

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Barbara Steblik-Wlaźlak Lilianna Rzepka GEOGRAFIA TURYSTYCZNA część Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek

Bardziej szczegółowo

część matematyczno-przyrodnicza

część matematyczno-przyrodnicza BIIULETYN IINFORMACYJNY N OKRĘGOWEJ KOMIISJII EGZAMIINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (01) 61 81 01, 0, 03 fax: (01) 61 81 00 e-mail: oke@oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

3. PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA GEOGRAFII FIZYCZNEJ POZIOM PODSTAWOWY

3. PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA GEOGRAFII FIZYCZNEJ POZIOM PODSTAWOWY Geografia fizyczna. Poziom podstawowy 3. PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA GEOGRAFII FIZYCZNEJ POZIOM PODSTAWOWY Temat z podręcznika 1. Widzę i chcę zrozumieć. 2. Mapa źródłem informacji geograficznej. Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Geografia turystyczna. Turystyka. Tom IV. kwalifikacja T.13 i T.14. Barbara Steblik-Wlaźlak Lilianna Rzepka. Podręcznik część 2

Geografia turystyczna. Turystyka. Tom IV. kwalifikacja T.13 i T.14. Barbara Steblik-Wlaźlak Lilianna Rzepka. Podręcznik część 2 Barbara Steblik-Wlaźlak Lilianna Rzepka NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Podręcznik część 2 Turystyka. Tom IV Geografia turystyczna technik obsługi turystycznej kwalifikacja T.13 i T.14 Kształcimy zawodowo! Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Matury z Fizyki - CKE

Matury z Fizyki - CKE Matury z Fizyki - CKE Rok Poziom podstawowy Poziom rozszerzony str 1 2002 Brak Wahadło matematyczne. marzec Studenci dokonali tabela PR- 2 2002 maj Koszykarz rzucił piłkę na boisko rysunek rzutu poziomego

Bardziej szczegółowo

EUROPA GEOGRAFIA TURYSTYCZNA

EUROPA GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Zygmunt Kruczek EUROPA GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Wydanie IV uzupełnione PROKSENIA Kraków 2008 Publikacja zalecana jako podstawowa lektura w nauczaniu przedmiotu geografia turystyczna w policealnych studiach

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów w roku szkolnym 2009/2010

Małopolski Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów w roku szkolnym 2009/2010 Kod ucznia Małopolski Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów w roku szkolnym 2009/2010 ETAP REJONOWY Liczba punktów możliwych do uzyskania: 67 Suma uzyskanych punktów: Miejsce na metryczkę ucznia 1 Drogi

Bardziej szczegółowo

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 09. Środowisko, jego ochrona i rozwój zrównoważony

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 09. Środowisko, jego ochrona i rozwój zrównoważony Zadanie 9 (2 pkt.) Na mapie Polski przedstawiono lokalizację 9 obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Osiem z nich to obiekty kulturowe, a jeden jest obiektem przyrodniczym (wspólny

Bardziej szczegółowo

Władysław Łoboz ORIENTACJA W TERENIE

Władysław Łoboz ORIENTACJA W TERENIE Władysław Łoboz ORIENTACJA W TERENIE Biblioteczka Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Nowy Sącz 2014 SPIS TREŚCI 1 Wstęp 3 2 Orientowanie się w terenie bez mapy. 4 3 Określanie stron świata za pomocą ciał

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH Z KOMENTARZEM DLA UCZNIA I PRZYKŁADOWYMI ZADANIAMI

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH Z KOMENTARZEM DLA UCZNIA I PRZYKŁADOWYMI ZADANIAMI STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH Z KOMENTARZEM DLA UCZNIA I PRZYKŁADOWYMI ZADANIAMI OPRACOWAŁY: Grażyna Pawula Bogumiła Styrna Małgorzata Szydek Współpraca: Agata

Bardziej szczegółowo

Matura- skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl. Zadania- pedosfera, biosfera www..pl

Matura- skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl. Zadania- pedosfera, biosfera www..pl Pedosfera, biosfera- zadania 1. Na podstawie poniższego tekstu zbuduj schemat przedstawiający proces glebotwórczy. Początek tworzenia się gleby wyznacza wietrzenie. Intensywność tego wstępnego procesu

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

Rynek turystyczny Niemiec Autor: Agnieszka Bujak

Rynek turystyczny Niemiec Autor: Agnieszka Bujak Projekt pt. Rynek turystyczny Niemiec Autor: Agnieszka Bujak TiR 1 W/ IV rok Nr. Indeksu 33248 1 Spis treści WSTĘP... ROZDZIAŁ 1 NIEMCY- PODSTAWOWE INFORMACJE... 1.1 Geneza... 1.2 Położenie... 1.3 Ludność...

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym GEOGRAFIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej

Informator o egzaminie eksternistycznym GEOGRAFIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej GEOGRAFIA GEOGRAFIA Informator

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej

Strategia rozwoju turystyki dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej Zaktualizowana Strategia Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej (cz.1.) Warszawa, styczeń luty 2004 r. Supraśl, styczeń 2010 Celem najnowszej aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technologii GPS w pomiarach geodezyjnych 311[10].Z1.11

Stosowanie technologii GPS w pomiarach geodezyjnych 311[10].Z1.11 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ryszard Szpunar Stosowanie technologii GPS w pomiarach geodezyjnych 311[10].Z1.11 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO PERU

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO PERU Plaza de Almas pp ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO PERU Agnieszka Durys Gr.T1 SUM/Z Spis treści: str. I WSTĘP...4 II. INFORMACJE OGÓLNE...5 2.1 Geografia...5 2.2 Klimat...6 2.3 Historia Peru...6 2.4 Ustrój

Bardziej szczegółowo