ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM GEOGRAFIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM GEOGRAFIA"

Transkrypt

1 Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM GEOGRAFIA POZIOM ROZSZERZONY LISTOPAD 21 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 15 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 14 stron (za da - nia 1 31). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin. 2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu. 3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/ atramentem. 4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie. 6. Podczas egzaminu możesz korzystać z linijki. Życzymy powodzenia! Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 6 punktów. Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy PESEL ZDAJĄCEGO KOD ZDAJĄCEGO Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadań przez dyrektorów szkół biorących udział w programie Próbna Matura z OPERONEM.

2 Za da nia od 1. do 9. wy ko naj na pod sta wie za łą czo nej barw nej ma py przed sta wia ją cej frag ment Po je - zie rza Ka szub skie go oraz wła snej wie dzy. Zadanie 1. (2 pkt) Uzupełnij podziałkę liniową mapy Kaszub. Zadanie 2. (3 pkt) Jedna z tras spływów kajakowych rozpoczyna się na cieku przecinającym drogę w Brodnicy Dolnej, a kończy na kąpielisku w Chmielnie nad jeziorem Kłodno. Po dziel tę tra sę na trzy eta py, uwzględniając je zio ra, przez któ re prze pły wa ją ka ja ka rze oraz jedną mi - ja ną przez nich atrak cję turystyczną. Po daj kie ru nek ich pły nię cia. Etap 1:... Etap 2:... Etap 3:... Zadanie 3. (1 pkt) Kartuzy to malowniczo położone kaszubskie miasto. Określ trzy cechy przyrodnicze jego położenia Zadanie 4. (2 pkt) Kartuskie jeziora są bardzo zanieczyszczone. Na podstawie mapy podaj dwa źródła zagrożeń dla ekosystemu jeziora Karczemne

3 Zadanie 5. (2 pkt) Oblicz powierzchnię jeziora, wiedząc, że na mapie wynosi ona 4,6 cm 2. Zapisz obliczenia. Obliczenia Wy nik... Zadanie 6. (2 pkt) Podaj nazwy metod prezentacji zjawisk, za pomocą których na mapie przedstawiono: a) la sy... b) obiekty noclegowe... c) wysokości nad poziomem morza... Zadanie 7. (2 pkt) Zaznacz właściwe dokończenie zdań. a) Wschód słońca najwcześniej można zaobserwować nad jeziorem A. Ostrzyc kim (A7 B7). B. Rekowo (B3). C. Klasztorne Duże (E2). D. Ci che (D3). b) Zi mą naj krót szy dzień bę dzie w A. Ostrzy cach. B. Chmiel nie. C. Goręczynie. D. Prokowie. c) Na południku 18 7 E są położone A. sad, mu zeum i ho tel. B. fragment szlaku rowerowego, rezerwat i kościół. C. leśniczówka, stacja benzynowa i las. D. kąpielisko, sześć jezior i kemping. 3

4 Zadanie 8. (1 pkt) Ry sun ki przed sta wia ją wi do mą dro gę Słoń ca po skle pie niu nie bie skim, ob ser wo wa ną w Kar tu zach w dniach: 22 VI, 22 XII i 21 III. Uzupełnij rysunek, wpisując właściwe daty NE E SE NE E SE NE E SE N S N S N S NW W SW NW W SW NW W SW Zadanie 9. (2 pkt) Położenie wsi kaszubskich ma wpływ na ich rozwój przestrzenny oraz na rodzaj zatrudnienia mieszkającej tam lud no ści. Odczytaj z mapy możliwe kierunki rozwoju przestrzennego dla wsi Kosy i Zawory oraz określ związaną z ich położeniem specyfikę zatrudnienia. Wsie Rozwój przestrzenny Specyfika zatrudnienia Zawory Kosy Zadanie 1. (2 pkt) Podpisz wykreślone typy odwzorowań kartograficznych (A C), wybierz z podanych niżej określeń. stożkowe poprzeczne stożkowe ukośne stożkowe normalne walcowe poprzeczne walcowe ukośne walcowe normalne azymutalne poprzeczne azymutalne ukośne azymutalne normalne A B C Równik 4

5 Zadanie 11. (3 pkt) Rysunki przedstawiają oświetlenie Ziemi w pierwszych dniach wybranych astronomicznych pór roku. N Rys. 1 Rys. 2 N ZR R ZK ZR R ZK S S a) Wybierz właściwe daty z niżej podanych i wpisz je pod rysunkami. 21 III, 22 VI, 23 IX, 22 XII, 21 I b) Zakreskuj: obszar występowania nocy (na rysunku nr 1) obszar występowania nocy polarnej (na rysunku nr 2) Zadanie 12. (2 pkt) Spo śród po da nych nazw chmur pod kreśl te, któ re do ty czą chmur desz czo wych. cumulonimbus, cirrus, altocumulus, nimbostratus, stratus, stratocumulus Za da nia od 13. do 15. wy ko naj na pod sta wie wła snej wie dzy oraz dia gra mów kli ma tycz nych przed sta - wiających roczny rozkład średniej miesięcznej temperatury powietrza w o C i średnich miesięcznych sum opadów atmosferycznych w mm w wybranych stacjach z różnych stref klimatycznych. temperatura (w C) Ateny opady (w mm) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII temperatura (w C) Ukkel (Belgia) opady (w mm) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII temperatura (w C) Barrow (Alaska) opady (w mm) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII temperatura (w C) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Archangielsk opady (w mm) 5

6 Zadanie 13. (3 pkt) a) Podaj nazwę stacji klimatycznej położonej w klimacie śródziemnomorskim.... b) Wymień nazwy dwóch stacji klimatycznych położonych w strefie klimatów umiarkowanych c) Przeanalizuj dane klimatyczne z dwóch stacji znajdujących się w strefie klimatów umiarkowanych. Określ dwie róż ni ce Zadanie 14. (2 pkt) Podaj nazwy stref klimatycznych i typów klimatu dla każdej ze stacji. A. Ate ny strefa klimatyczna: , typ klimatu:..... B. Uk kel strefa klimatyczna: , typ klimatu:..... C. Bar row strefa klimatyczna: , typ klimatu:..... D. Archangielsk strefa klimatyczna: , typ klimatu:..... Zadanie 15. (1 pkt) a) Oblicz roczną amplitudę temperatury powietrza dla stacji klimatycznej Barrow. Zapisz obliczenia. Obliczenia Wy nik... b) Podaj dwa miesiące z najniższą sumą opadów atmosferycznych dla stacji klimatycznej w Atenach Zadanie 16. (1 pkt) Uzupełnij poniższy tekst. Naj waż niej szą rze ką że glu go wą Pol ski jest. Z GOP-em jest po łą czo na ka na łem.. Naj dłuż szym ka na łem w Pol sce jest ka nał. w do rze czu.. 6

7 Zadanie 17. (2 pkt) Przyporządkuj wybranym jednostkom tektonicznym Europy wymienione niżej krainy geograficzne Polski, które leżą w zasięgu ich występowania. Tatry, Góry Świętokrzyskie, Nizina Podlaska, Pojezierze Mazurskie, Góry Stołowe, Bieszczady Jednostki tektoniczne Europy Krainy geograficzne Polski platforma prekambryjska górotwory paleozoiczne obszary fałdowań alpejskich Zadanie 18. (2 pkt) Na rysunku przedstawiono sytuację tektoniczną na granicy płyt litosfery. Podaj dwa przykłady zjawisk lub procesów geologicznych występujących na granicy płyt litosfery na obszarze przedstawionym na rysunku. Wyjaśnij genezę podanego procesu geologicznego. Przykłady zjawisk lub procesów geologicznych: Na zwa oma wia ne go pro ce su geo lo gicz ne go:... Geneza podanego procesu geologicznego: 7

8 Zadanie 19. (2 pkt) Rozpoznaj minerał i skały opisane w poniższych zdaniach. Zapisz odpowiedzi. A. Powstał przez sprasowanie granitu. B. Skała powstała ze szczątków roślinnych o zawartości węgla do 6%. C. Minerał ten jest tworzony z rozkładu chemicznego gipsów, najczęściej przy udziale bakterii. D. Skałę tę tworzyła głównie wolno zastygająca pod powierzchnią Ziemi kwaśna (ponad 6% krzemionki) mag ma. Zadanie 2. (2 pkt) Mapy przedstawiają granice zasięgów czterech gatunków drzew na obszarze Polski. Ich występowanie jest efektem przejściowości klimatu od morskiego na zachodzie do kontynentalnego na wschodzie. A B 1 km 1 km C D 1 km 1 km Rozpoznaj na mapach gatunki drzew i podpisz je. Skorzystaj z podanej niżej listy gatunków. 8 buk europejski, jodła europejska, sosna zwyczajna, świerk europejski, brzoza

9 Zadanie 21. (2 pkt) W Polsce jaskinie spotykamy przede wszystkim na obszarach wyżynnych i górskich. Do podanych jaskiń dopasuj region, w którym one występują. Wyżyna Kielecko-Sandomierska, Masyw Śnieżnika, Tatry, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Bieszczady A. Ja ski nia Niedź wie dzia... B. Ja ski nia Raj... C. Ja ski nia Mroź na... D. Ja ski nia Ciemna... Zadanie 22. (2 pkt) Każdemu z podanych państw przyporządkuj język urzędowy i grupę językową, do której wybrany język należy. Wybierz spośród poniższych. Języki: angielski, francuski, portugalski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski Grupy językowe: germańska, słowiańska, romańska, bałtycka A. Brazylia język urzędowy, grupa językowa B. Mek syk język urzędowy, grupa językowa C. Australia język urzędowy, grupa językowa D. Rosja język urzędowy, grupa językowa Zadanie 23. (2 pkt) W do bie de fi cy tu ener ge tycz ne go przy jed no cze snym cią głym wzro ście za po trze bo wa nia na ener gię wśród decydentów powraca idea budowy elektrowni atomowej w Polsce. Przedstaw po trzy argumenty przeciwników i zwolenników budowy takiej elektrowni na terenie naszego kraju. Argumenty przeciwników: Argumenty zwolenników:

10 Zadanie 24. (3 pkt) Na podstawie materiału źródłowego oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia. Liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce w 26 roku W latach w Polsce można było zaobserwować dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego. Licz ba go spo darstw eko lo gicz nych wzro sła z 376 na ko niec 24 ro ku do 7182 w 25 ro ku, zaś pod ko niec ro ku 26 wy nio sła Po - wierzchnia użytków rolnych, na których prowadzono produkcję metodami ekologicznymi, zwiększyła się z ha w ro ku 24 do ,7 ha w 25 ro ku i 228 9,15 ha w 26. a) Określ udział trzech wo je wództw z naj więk szą liczbą gospodarstw ekologicznych w ogólnej liczbie ta kich go spo darstw w Pol sce w 26 ro ku. Po - daj na zwy tych wo je wództw km Udział: % Województwa: Na podstawie: Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 24 26, GIJHARS, War sza wa b) Oblicz średnią wielkość gospodarstwa ekologicznego w 24 i 26 roku. Sformułuj wniosek. 24 rok rok... Wnio sek:... c) Podaj dwie przyczyny dynamicznego rozwoju gospodarstw ekologicznych w Polsce Zadanie 25. (2 pkt) Płyniesz z portu w Jałcie na półwyspie Krym do Lizbony. Wpisz numery odpowiadające nazwom mijanych ko lej no mórz i cie śnin. 1. Morze Czarne, 2. morze Marmara, 3. Morze Egejskie, 4. cieśnina Bosfor, 5. cieśnina Dardanele, 6. cieśnina Gibraltar

11 Zadanie 26. (1 pkt) Do podanych opisów przyporządkuj spośród poniższych odpowiedni okręg przemysłowy. Witwatersrand, Minas Gerais, Uralski, Damodar A. Okręg położony w okolicy delty Gangesu, bogaty w zasoby między innymi węgla kamiennego, rud żelaza, leżący w dynamicznie rozwijającym się i ludnym kraju. B. Naj więk sze mia sta te go okrę gu to Ufa, Orsk, Ma gni to gorsk. Okręg zlo ka li zo wa ny jest w ob sza rze gór skim, bo ga ty w za so by mię dzy in ny mi ro py naf to wej, ru dy że la za. Do mi nu je tam prze mysł opar ty na przetwórstwie surowców. C. Jeden z najbogatszych w surowce okręg na świecie (złoto, uran, węgiel kamienny, diamenty, rudy żelaza, chrom), zlokalizowany w najbogatszym państwie biednego kontynentu. Zadanie 27. (2 pkt) W lipcu 28 roku na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO było ujętych 878 obiektów. Na ma pie świa ta ciemniejszym kolorem za zna czo no 6 państw. Wpisz na mapie w od po wied nich miej - scach numer obiektu należącego do Światowego Dziedzictwa UNESCO km 1. Akropol, 2. Kreml, 3. Machu Picchu, 4. Tadż Mahal, 5. Stonehenge, 6. Wielka Rafa Koralowa 11

12 Geografia. Poziom rozszerzony Zadanie 28. (2 pkt) Mapa przedstawia podział na strefy czasowe świata Międzynarodowa linia zmiany daty : :3 +4: :45 +5:3 +6: : : km a) Wymień cztery państwa leżące w co najmniej trzech strefach czasowych b) Napisz, ile stref czasowych występuje w Rosji. Zadanie 29. (2 pkt) Wykonaj polecenie na podstawie mapy z zadania 3, poniższego tekstu oraz własnej wiedzy. Oficjalnie Nowy Rok jako pierwsi witają mieszkańcy wysp Kiribati położonych w centralnej części Oceanu Spokojnego. Gdyby nie polityka, sylwestrowa noc rozpoczynałaby się najpierw w Nowej Zelandii. Trwający od dawna spór o to, gdzie najwcześniej budzi się dzień, jak zawsze wzmaga się pod koniec grudnia. Trudno się dziwić chodzi o setki tysięcy dolarów, które wydają turyści, by mieć poczucie, że Nowy Rok witają jako pierwsi na świecie. Wyspa Baker zamorskie terytorium USA tam Nowy Rok zawita jako ostatni. Jego nadejście świętować będą jednak tylko... dzikie zwierzęta, ptaki morskie i ryby, bowiem wyspa ta, leżąca w połowie drogi z Hawajów do Australii, nie jest zamieszkana przez człowieka. Na podstawie: Nazwij i wyjaśnij przyczyny przedstawionego w tekście zjawiska. 12

13 Zadanie 3. (2 pkt) Mapa przedstawia kilka największych portów Europy Podpisz na mapie wymienione porty. Rotterdam, Hamburg, Londyn, Oslo, Petersburg Zadanie 31. (1 pkt) Spośród podanych organizacji międzynarodowych podkreśl cztery, do których należy Polska. NAFTA, ONZ, APEC, OECD, WTO, ASEAN, NATO, WNP 13

14 BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 14

15

16

POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2013

POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2013 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MGE-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA Numer 1 (73) marzec 2014 ISSN 1641-7992 Rok założenia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA Czyszczenie i diagnostyka rurek kondensatorowych Dotychczas przebadaliśmy 180 kondensatorów i

Bardziej szczegółowo

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY M A J 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/2 Numer 109 Maj 2014 FIAT

Bardziej szczegółowo

Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog

Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog kursów językowych za granicą. Zawiera on szeroki przekrój propozycji najlepszych szkół językowych z całego świata, oferujących naukę angielskiego,

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. I

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. I GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. I Mapa jako źródło wiedzy geograficznej dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący pojęcia: legenda mapy, poziomica

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Fot. Maria Jóźwiak-Pi luj ska Nr 2/2013(34) ISSN 1734-1434 Spis treści Powinowactwo pomiędzy kruszywem i asfaltem. Teoria i praktyka.......................

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, Wzałączonej Książce gwarancyjnej podane są ponadto usługi jakie Fiat oferuje swoim Klientom:

Szanowny Kliencie, Wzałączonej Książce gwarancyjnej podane są ponadto usługi jakie Fiat oferuje swoim Klientom: Szanowny Kliencie, Dziękujemy za preferowanie Fiata i gratulujemy wyboru Fiata Doblò. Opracowaliśmy tą instrukcję, aby pomóc poznać każdy szczegół samochodu Fiata Doblò i używać go w sposób właściwy. Zalecamy

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

IPI INVEST PARK INFO DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 WIEŻA BABEL Z CHIŃSZCZYZNĄ W TLE NOWOCZESNOŚĆ W STRATEGII

IPI INVEST PARK INFO DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 WIEŻA BABEL Z CHIŃSZCZYZNĄ W TLE NOWOCZESNOŚĆ W STRATEGII IPI MAGAZYN WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ INVEST-PARK ISSN 2353-7523 czerwiec 2014 nr 2/3 INVEST PARK INFO BARBARA KAŚNIKOWSKA DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 JAN MIODEK WIEŻA

Bardziej szczegółowo

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Anna Łuczak, Andrzej Najmiec Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Zdjęcie na okładce Andrzej Jaworski Opracowanie redakcyjne Danuta Rutkowska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas FIAT W PELETONIE. Tour de Pologne LAKIERNIA W TYCHACH OD WYBORU DO KOLORU CZASOPISMO PRACOWNIKÓW FIAT I FIAT INDUSTRIAL

Fiat. wokół nas FIAT W PELETONIE. Tour de Pologne LAKIERNIA W TYCHACH OD WYBORU DO KOLORU CZASOPISMO PRACOWNIKÓW FIAT I FIAT INDUSTRIAL P A Ź D Z I E R N I K 2 0 1 1 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW FIAT I FIAT INDUSTRIAL LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek koncernów Fiat i Fiat Industrial w Polsce

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Barbara Steblik-Wlaźlak Lilianna Rzepka GEOGRAFIA TURYSTYCZNA część Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści ANALIZARYNKU INWESTYCJE TRANSAKCJE KORZYSTAJĄCY Z OBIEKTÓWNOCLEGOWYCH DOTACJEUNIJNE GASTRONOMIA FIRMY I SIECIHOTELOWE

Spis treści ANALIZARYNKU INWESTYCJE TRANSAKCJE KORZYSTAJĄCY Z OBIEKTÓWNOCLEGOWYCH DOTACJEUNIJNE GASTRONOMIA FIRMY I SIECIHOTELOWE Spis treści ANALIZARYNKU Silnywpływkryzysu Rok 2009 był jed nym z na trud niej szych w bran ży ho te lar skiej. Spad ki ob ło że nia po koi ho te lo wych, jak i cen w sto sun ku do ro ku 2008 się gnę ły

Bardziej szczegółowo

Turystyka DOKĄD NA WEEKEND? Weekendowa 2013. Wydanie specjalne KRÓTKIE WYPADY TO PRZYSZŁOŚĆ

Turystyka DOKĄD NA WEEKEND? Weekendowa 2013. Wydanie specjalne KRÓTKIE WYPADY TO PRZYSZŁOŚĆ Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem, ul. Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16 www.wiadomosciturystyczne.pl e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 PATRONAT HONOROWY MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU WOJEWODA ŚLĄSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości Katowice, 24

Bardziej szczegółowo

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH Spis treści O zakładzie w skrócie... 3 Wstęp...3 Spawalnia... 4 Lakiernia... 5 Montaż... 6 Historia fabryki... 9 Zakład od podstaw... 9 Epoka Fiata 126p... 11 Cinquecento

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym GEOGRAFIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej

Informator o egzaminie eksternistycznym GEOGRAFIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej GEOGRAFIA GEOGRAFIA Informator

Bardziej szczegółowo

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> Troje dzieci, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz - Sklep Świat Two je go Dziec ka, trzy promile

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> Troje dzieci, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz - Sklep Świat Two je go Dziec ka, trzy promile n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n SAM BO RZEC: Urząd Gmi ny, Sam bo rzec 43 Sklep spo żyw czy

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Rok szkolny 2012/2013 ETAP REJONOWY

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Rok szkolny 2012/2013 ETAP REJONOWY pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Rok szkolny 2012/2013 ETAP REJONOWY Drogi Uczniu, witaj na II etapie konkursu geograficznego.

Bardziej szczegółowo

Zapiera dech. w piersiach ALFA 4C SPIDER. Wyniki FCA Historyczny rok. Test drive Fiata 500X CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FCA MARZEC 2015

Zapiera dech. w piersiach ALFA 4C SPIDER. Wyniki FCA Historyczny rok. Test drive Fiata 500X CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FCA MARZEC 2015 CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FCA MARZEC 2015 Test drive Fiata 500X Wyniki FCA Historyczny rok Czasopismo pracowników Grupy FCA w Polsce Rok XIX/1 Numer 114 Marzec 2015 Zapiera dech ALFA 4C SPIDER w piersiach

Bardziej szczegółowo

systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów

systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów 2010 1923 2010 Firma Marley wywodzi swoje korzenie z nglii, gdzie w latach dwudziestych ubiegłego wieku rozpoczęła działalność

Bardziej szczegółowo

do życia Superdodatek

do życia Superdodatek LUDZIE PASJE Nie ma osoby w spółce Fiat Group Purchasing, która nie znałaby Anny Celińskiej. Niewielu jednak wie, że jest ona wielokrotną medalistką Mistrzostw Polski w biegach górskich. Filippo Gallino

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Wyróżnia nas tylko jedna rzecz. Wszystko. MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Produkty LAB TEC ADENTA Dokładne Łatwe w użyciu Czyste Ekonomiczne Wielozadaniowe Konieczne System mikrosensorów THERAMON

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo