dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem"

Transkrypt

1 Okladka Energetyka a zmiany klimatu.qxd :53 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem przyrody. Jest strategią osiągania godnego życia w ramach tego, co jest fizycznie i biologicznie możliwe. Polega ona na integrowaniu działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych warunkujących życie biologiczne na Ziemi, a jej celem jest zagwarantowanie możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności, zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Dekada Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju została ogłoszona przez Organizację Narodów Zjednoczonych 1 marca 2005 r., a do promowania i koordynowania działań podejmowanych w jej ramach wyznaczono UNESCO. Głównym celem Dekady jest integracja zasad, wartości i praktyk zrównoważonego rozwoju we wszystkich dziedzinach edukacji i oświaty. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju ma prowadzić do respektowania godności ludzkiej, poszanowania różnorodności, ochrony środowiska naturalnego i zasobów naszej planety, a jej wdrażanie ma służyć zmianie zachowań na takie, które będą tworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość, polegającą na: integralności przyrodniczej, żywotności gospodarczej i aktywności społecznej dla potrzeb obecnego pokolenia i przyszłych pokoleń. Ważne linki: ul. Nabielaka 15 lok. 1, Warszawa, Poland tel. (+48-22) , -03, -04 fax (+48-22)

2 Wydawca: Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka 15 lok. 1, Warszawa tel , -03, -04, faks Instytucje i osoby pragnące wesprzeć działalność na rzecz ekorozwoju mogą dokonywać wpłat na konto: Bank PeKaO SA, II Oddział w Warszawie Wpłaty w PLN: Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu think-tank powstałą w 1990 r. z inicjatywy kilku członków Polskiego Klubu Ekologicznego. InE zajmuje się promowaniem i wdrażaniem zasad oraz rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi Polski, dążąc do jej proekologicznej restrukturyzacji. W swojej działalności kieruje się misją: budowania pozytywnych relacji między rozwojem społecznym i gospodarczym a ochroną środowiska oraz występowania w interesie obecnego i przyszłych pokoleń. Instytut na rzecz Ekorozwoju współpracuje z krajowym i europejskim ruchem pozarządowym. Współdziała z organizacjami z nowych krajów członkowskich UE. Instytut ma doświadczenie w tworzeniu strategii ekorozwoju wspólnie ze społecznościami lokalnymi ich samorządami i partnerami społecznymi, ekologicznymi i partnerami otoczenia biznesu. Opracowania InE wykorzystują parlamentarzyści, administracja rządowa i samorządowa, naukowy, studenci i uczniowie. Redakcja językowa: Ewa Sulejczak Projekt graficzny: Agnieszka Natalia Bury DTP: CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa Copyright by Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2008 ISBN EAN Wydrukowano na papierze ekologicznym

3 Instytut na rzecz Ekorozwoju Energetyka a zmiany klimatu Szymon Liszka Sławomir Pasierb Publikacja jest częścią projektu: Eko-Herkules. Program aktywnej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju dofinansowanego ze środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Fundacji Oak oraz Fundacji Heinricha Bölla i Warszawa 2008

4 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Jakie są przyczyny zmian klimatycznych? Jakie są i mogą być skutki zmian klimatycznych? Energia dobro niezbędne, ale nieobojętne dla środowiska Łańcuch procesów w systemie energetycznym Rola wytwarzania i przesyłania energii w zanieczyszczeniu atmosfery Mała energetyka duże zanieczyszczenie Energetyka główne źródło emisji gazów cieplarnianych Ekologiczny ślad produktów Silna więź: zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych Czy świat jest solidarny? Jak na tle świata prezentuje się Polska? Jak zmiany klimatyczne mogą wpłynąć na energetykę? Czy zmiany klimatyczne wpłyną na wielkość i strukturę zużycia energii w Polsce? Zagrożenia dla energetyki Ekonomiczne i społeczne skutki oddziaływania energetyki na klimat Ponosić koszty teraz czy w przyszłości? Cele światowej i unijnej polityki klimatyczno-energetycznej Energetyka przyjazna klimatowi jak zmniejszyć presję energetyki na zmiany klimatu? Po pierwsze: racjonalnie gospodarować energią Efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów paliw kopalnych i stosowanie czystych technologii ich przetwarzania Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) Wybory osobiste, czyli co każdy może zrobić dla klimatu Podsumowanie Bibliografia

5 WPROWADZENIE Zmiany klimatu Ziemi w ostatnich dwóch stuleciach, a więc w stosunkowo krótkim okresie dziejów Ziemi, zaczynamy łączyć z coraz większym zużyciem zasobów naturalnych, przede wszystkim surowców energetycznych. Ich spalanie w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych gospodarki i gospodarstw domowych jest główną przyczyną rosnącej z roku na rok emisji gazów cieplarnianych, a zatem wzrostu stężenia tych gazów w atmosferze i nasilania się efektu cieplarnianego, a w konsekwencji powstawania niekorzystnych zmian klimatycznych. Doświadczamy wzrostu średniej temperatury w skali globalnej o prawie 0,8 C od początku rewolucji przemysłowej, czyli od czasu, kiedy zaczął się gwałtowny i do dzisiaj niepohamowany wzrost zużycia paliw kopalnych. Istnieje pilna potrzeba stabilizacji klimatu nieprzekroczenia wzrostu temperatury Ziemi o więcej niż 2 C w stosunku do okresu przedindustrialnego. Największy udział w emisji gazów cieplarnianych ma energetyka. Jej rozwój będzie postępował wraz z rosnącym poziomem zaspokajania potrzeb ludności świata. W ocenie oddziaływania na klimat i zapobiegania zmianom klimatycznym energetyka musi być traktowana jako całość, to znaczy jako system energetyczny obejmujący pozyskiwanie, przetwarzanie, gromadzenie, przesyłanie oraz użytkowanie różnych form i nośników energii. Oznacza to, że nie tylko efektywnie i przyjaźnie dla środowiska i klimatu winniśmy przetwarzać energię pierwotną paliw kopalnych (węgiel, gaz ziemny, ropę naftową itp.) i dostarczać energię finalną do odbiorców, ale być może przede wszystkim racjonalnie użytkować energię finalną, zaspokajając nasze potrzeby energetyczne (ciepło grzewcze i technologiczne, oświetlenie, napędy itd.). Celem tej publikacji jest zwrócenie uwagi na: oddziaływanie energetyki na klimat i klimatu na energetykę, usprawnienia możliwe do wprowadzenia w energetyce w celu zapobiegania zmianom klimatycznym. Omówienie tych zagadnień poprzedzono krótkim przedstawieniem zmian klimatycznych i ich prawdopodobnych skutków Wyzwaniem dla autorów broszury był konieczny kompromis między tym, co można i trzeba wybrać dla całościowego przedstawienia problemu a niewielką objętością broszury. Podzielenie tekstu na niewielkie, opatrzone tytułami części daje Czytelnikowi możliwość zapoznania się z wybranymi tematami, zachęcamy jednak do zapoznania się z całością publikacji. Ponieważ niektóre pojęcia użyte w broszurze mogą być Czytelnikowi nieznane, w ramkach zamieszczono wyjaśnienie najważniejszych z nich. Broszura wydana jest w ramach projektu Eko-Herkules Program aktywnej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju. Instytucjami finansującymi projekt są: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja OAK, Fundacja Bölla. 3

6 1. JAKIE SĄ PRZYCZYNY ZMIAN KLIMATYCZNYCH? Efekt cieplarniany (rys. 1) jest procesem naturalnym, powodowanym przez obecność w atmosferze gazów cieplarnianych. Są to gazy zatrzymujące część długofalowego promieniowania cieplnego powierzchni planety. Podstawowymi, naturalnymi gazami cieplarnianymi są: para wodna, dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu. Działalność ludzka powoduje zwiększanie ilości gazów cieplarnianych w sposób nazywany sztucznym, ponieważ emisja niektórych gazów nie jest skutkiem procesów naturalnych. Ze źródeł sztucznych pochodzą halony i freony (ramka 1). Rysunek 1. Efekt cieplarniany SŁOŃCE Atmosfera część promieniowania słonecznego odbijana jest przez atmosferę i powierzchnię Ziemi część promieniowania przechodzi przez atmosferę i jest tracona w kosmosie powierzchnia Ziemi uzyskuje więcej ciepła i wypromieniowuje część energii słonecznej jest z powrotem emitowana ku powierzchni Ziemii przez gazy cieplarniane i powoduje wzrost temperatury Ziemii Ilość promieniowania słonecznego wynosi netto 240 W/m 2 Promieniowanie słoneczne przedostaje się przez czystą atmosferę część energii słonecznej jest absorbowana przez Ziemię, podgrzewając ją następnie jest zamieniana w ciepło, powodując emisję długofalowego promieniowania z powrotem do atmosfery Źródło: Global Energy [R] evolution a Sustainable World Energy Outlook. EREC,

7 Gazy cieplarniane ze źródeł naturalnych i sztucznych kumulują się w ziemskiej atmosferze, tworząc swoisty ekran. To on powoduje, że promieniowanie słoneczne, które Ziemia absorbuje, jest w mniejszym stopniu emitowane w przestrzeń kosmiczną, a zgromadzona w ten sposób energia prowadzi do wzrostu temperatury atmosfery. Ten wzrost jest nazywany globalnym ociepleniem. Ramka 1 Gazy cieplarniane Gazem cieplarnianym (niekiedy nazywanym gazem szklarniowym) jest każdy znajdujący się w atmosferze gaz, który absorbuje i emituje promieniowanie podczerwone. W praktyce jest to każdy gaz, którego cząsteczka składa się z trzech lub więcej atomów. Najważniejszymi gazami wpływającymi na średnią temperaturę Ziemi są: para wodna (H 2 O), dwutlenek węgla (CO 2 ), metan (CH 4 ), podtlenek azotu (N 2 O), ozon (O 3 ), gazy syntetyczne. Z wyjątkiem tych ostatnich, wszystkie wymienione gazy występują w atmosferze w sposób naturalny. Stężenie każdego z nich stanowi punkt równowagi pomiędzy szybkością, z jaką jest on wprowadzany do atmosfery, a szybkością jego usuwania przez naturalne procesy rozpadu, wiązania, strącania czy pochłaniania. Wkład poszczególnych gazów w efekt cieplarniany jest różny. Każdy gaz ma własny średni okres, po jakim jego cząsteczka znika z atmosfery. Co więcej, gazy różnią się zdolnością absorbowania promieniowania podczerwonego (GWP z ang.: Global Warming Potential). Porównanie gazów pod tym względem umożliwia odniesienie GWP gazu do GWP dwutlenku węgla, dla którego przyjęto wartość 1. Pozwala to także określić GWP mieszaniny gazów; można np. powiedzieć, że wyemitowanie do atmosfery 1 kg metanu będzie miało taki sam wpływ na zwiększenie ilości wychwytywanego promieniowania podczerwonego, jak wyemitowanie 21 kg dwutlenku węgla. Jest to tzw. emisja ekwiwalentna. Sformułowanie typu wyemitowano 10 gigaton gazów cieplarnianych w przeliczeniu na dwutlenek węgla oznacza, że do atmosfery dostała się nieokreślona mieszanina gazów cieplarnianych, która ma taką samą zdolność zatrzymywania promieniowania jak 10 gigaton dwutlenku węgla. Poniżej zestawienie najbardziej powszechnych gazów cieplarnianych wytwarzanych przez człowieka z punktu widzenia ich czasu przebywania w atmosferze i potencjału ocieplenia klimatu. Gaz Czas przebywania w atmosferze (lata) GWP (Global Warming Potential) Dwutlenek węgla (CO 2 ) Metan (CH 4 ) Podtlenek azotu (N 2 O) Źródła: Fourth Assessment Report: Climate Change IPCC. 5

8 Od początku XIX w. przez kominy fabryk do atmosfery dostaje się gigantyczna ilość gazów i pyłów. Do gazów pochodzących ze spalania paliw z czasem dołączyły nowe, pochodzące z uprzemysłowionego rolnictwa, oraz gazy syntetyczne produkty rozwijającej się inżynierii chemicznej. Uważa się, że wzrost stężenia gazów cieplarnianych spowodował nasilenie się efektu cieplarnianego, w konsekwencji zatrzymywania zwiększonej ilości promieniowania podczerwonego w atmosferze. Doprowadziło to do zachwiania równowagi w globalnym bilansie energetycznym i średnia temperatura na Ziemi zaczęła wzrastać. W minionym stuleciu wzrost ten wyniósł około 0,6 C, a ostatnie dziesięciolecie było prawdopodobnie najcieplejszym okresem od początku istnienia cywilizacji. W porównaniu z codziennymi wahaniami temperatury powietrza wydaje się to niewiele, jednak wzrost o dalsze 1,4-5,8 C, który prawdopodobnie wystąpi w XXI w., może mieć już bardzo poważne konsekwencje [2] (rys. 2). Rysunek 2. Zmiany średniej temperatury Ziemi od połowy XIX w., w odniesieniu do średniej z lat (w C) Źródło: Brohan P., Kennedy J.J.,. Haris I, Tett S.F.B. and Jones P.D., Uncertainty estimates in regional and global observed temperature changes: a new dataset from J. Geophysical Research, Klimat Ziemi nie jest stały, zmienia się w sposób naturalny, a każdy z czynników (rys. 3) kształtujących ten skomplikowany system podlega zmianom następującym w innym, charakterystycznym dla niego tempie. Od około 200 lat, czyli w okresie szybkiego rozwoju przemysłu, ważnym czynnikiem wpływającym na zmiany klimatyczne w skali całej planety jest również działalność człowieka. 6

9 ENERGETYKA A ZMIANY KLIMATU Spalanie paliw kopalnych stało się główną przyczyną wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Silna korelacja między rosnącą ilością gazów w atmosferze a tempem narastania zmian klimatycznych w ostatnich dziesięcioleciach przemawia za prawdziwością stwierdzenia, że działalność człowieka wywołuje zmiany klimatyczne, w zdecydowanej większości niekorzystne. 2. JAKIE SĄ I MOGĄ BYĆ SKUTKI ZMIAN KLIMATYCZNYCH? Prognozowane zmiany klimatyczne będą mieć skutki zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. W istotny sposób wpłyną na różne aspekty życia ludzi, zmuszając wiele społeczności do zmiany sposobu życia, a nawet do opuszczenia zamieszkiwanych dotychczas obszarów. Wyróżnia się cztery globalne skutki podniesienia się średniej temperatury Ziemi bezpośredniej przyczyny zmian klimatycznych: Rysunek 3. Schematyczny przegląd składników globalnego systemu klimatycznego i interakcji między nimi Źródło: Opracowanie FEWE. 7

10 topnienie lodowców oraz podniesienie się poziomu mórz i oceanów, przesuwanie się stref klimatycznych i obszarów rolniczych, częstsze występowanie katastrof klimatycznych i ekstremalnych zjawisk pogodowych, zmniejszenie się zasobów wody pitnej. Każdy z nich może nieść wielkie zagrożenie. Te i inne ważne potencjalne skutki zmian klimatycznych omówiono poniżej. Topnienie lodowców oraz podnoszenie się poziomu mórz i oceanów W ostatnich stu latach poziom mórz i oceanów podniósł się o cm. Modele komputerowe pokazują, że do 2100 r. nastąpi wzrost o dalsze cm [2]. Zjawisko to ma dwie przyczyny: zwiększanie się objętości wody w oceanach spowodowane wzrostem temperatury wody (ekspansja termiczna), zwiększanie się ilości wody rezultat topnienia lodowców górskich i lodu pokrywającego obszary polarne (w XX w. ich powierzchnia zmniejszyła się o około 10%). Te zmiany mogą być źródłem następujących zagrożeń: zatopienia małych państw wyspiarskich i krajów nadmorskich (zwłaszcza regionów położonych w depresjach), wyższych przypływów, częstszych cyklonów, groźniejszych tsunami, podniesienia się poziomu słonych wód gruntowych na nisko położonych obszarach przybrzeżnych, dalszego zmniejszania się powierzchni lodowców i lądolodów, co spowoduje większe kumulowanie energii przez powierzchnię Ziemi, a zatem przyspieszy wzrost temperatury. Przesuwanie się stref klimatycznych i obszarów rolniczych Wraz ze wzrostem temperatury Ziemi strefy klimatyczne, a z nimi obszary rolnicze, przesuną się prawdopodobnie w stronę biegunów. Ponieważ wzrost temperatury na obszarach polarnych będzie prawdopodobnie większy niż w strefie okołorównikowej, przesunięcia stref klimatycznych będą wyraźniejsze na wyższych szerokościach geograficznych. Do końca XXI w. strefa klimatów umiarkowanych (45-60 szerokości geograficznej) może się przesunąć o km w stronę biegunów [2]. Zmiany klimatu będą zagrażać wielu regionom rolniczym, jednak na niektórych obszarach zmiany te mogą się okazać korzystne. Niektóre obszary mogą zatem zyskać, ale w niektórych rejonach świata produkcja żywności może okazać się za mała w stosunku do potrzeb. Jest to szczególnie groźne tam, gdzie już dzisiaj ludność cierpi z powodu susz i biedy. 8

11 Wymieranie gatunków i zmiany w ekosystemach Szybkie zmiany klimatu mogą prowadzić do zmniejszania się liczby gatunków występujących w poszczególnych ekosystemach. Gatunki, które nie są w stanie odpowiednio szybko przystosować się do nowych warunków, będą zagrożone całkowitym wyginięciem. Istotną rolę w funkcjonowaniu systemu klimatycznego odgrywają lasy. Są głównym rezerwuarem węgla na Ziemi, zawierając około 80% węgla związanego w roślinach oraz około 40% węgla związanego w glebie. Lasy strefy umiarkowanej bardziej odczują zmiany klimatyczne niż lasy równikowe, ponieważ wzrost temperatury będzie większy na wyższych szerokościach geograficznych. Lasy dość wolno adaptują się do zmian. Obserwacje i eksperymenty potwierdzają przewidywania modeli, że wzrost średniej temperatury Ziemi o zaledwie 1 C może mieć istotny wpływ na funkcjonowanie i skład gatunkowy ekosystemów leśnych. Najbardziej prawdopodobne ze scenariuszy zmian klimatycznych w XXI w. sugerują, że zagrożenie będzie dotyczyć około jednej trzeciej lasów istniejących na świecie [2]. Topnienie lodowców górskich Jeżeli potwierdzą się przewidywania oparte na modelach klimatycznych, lodowce górskie mogą zmniejszyć się o 30% jeszcze w tym stuleciu. Mniejsza masa lodu zagrozi zmniejszeniem ilości wody w rzekach. To ograniczy możliwość pokrycia zapotrzebowania na wodę wszędzie tam, gdzie rzeki zasilane przez lodowce są głównym źródłem wody wykorzystywanej w gospodarce i gospodarstwach domowych. Zagrożenia zdrowia ludzi Efektem zmian klimatycznych mogą być: zwiększona liczba ofiar upałów, powodzi, burz i tornad, niedobór wody, pogarszający higienę i jakość żywienia, powiększenie się obszarów występowania gatunków przenoszących zarazki chorobotwórcze (np. komara przenoszącego zarodźce malarii). Częstsze występowanie katastrof klimatycznych i ekstremalnych zjawisk pogodowych Już w bliskiej przyszłości zmiany klimatyczne mogą znacząco wpłynąć na częstotliwość występowania, rozmiar i miejsca pojawiania się ekstremalnych zjawisk pogodowych. Obawiać się można przede wszystkim większej liczby dni upalnych i częstszych ulew powodujących podtopienia i powodzie. Bliższe określenie związków między zmianami klimatycznymi a częstotliwością występowania zjawisk ekstremalnych jest niezwykle trudne. Prawdopodobnie spośród wszystkich skutków zmian klimatycznych, w najbliższym czasie zjawiska ekstremalne okażą się najbardziej uciążliwe i będą powodować olbrzymie straty. 9

12 Zmniejszanie się zasobów wody słodkiej Ocieplanie się klimatu Ziemi spowoduje przyśpieszenie obiegu wody (cyklu hydrologicznego). Szybsze parowanie i większa ilość opadów sprawią, że świat stanie się bardziej wilgotny. Jednak czy ta wilgoć da opady tam, gdzie są potrzebne? Prawdopodobnie w niektórych regionach świata suma opadów wzrośnie, natomiast w innych zmaleje. Zmieniające się intensywność i częstotliwość występowania opadów na różnych obszarach będą wpływać na ilość wody, którą będzie można pobrać i wykorzystać. Im suchszy jest klimat, tym większą wrażliwość wykazuje lokalny cykl hydrologiczny. Obszary pustynne i półpustynne szczególnie boleśnie odczują zmniejszoną ilość opadów oraz przyspieszone parowanie wody z gleby i roślin, prowadzące do dalszego osuszania. Podnoszenie się poziomu mórz i oceanów może doprowadzić do wymieszania się wody morskiej z przybrzeżnymi wodami słodkimi, tym samym utrudniając lub nawet uniemożliwiając wykorzystanie lokalnych zasobów wody jako wody pitnej i użytkowej. Wtargnięcie frontu solnego w ujścia rzek spowoduje również wycofywanie się w głąb lądu gatunków, lub nawet całych ekosystemów, uzależnionych od wody słodkiej. 3. ENERGIA DOBRO NIEZBĘDNE, ALE NIEOBOJĘTNE DLA ŚRODOWISKA 3.1. Łańcuch procesów w systemie energetycznym Do korzystania z energii już się przyzwyczailiśmy; ma być, bo na każdym kroku pozwala nam żyć, grzejąc, chłodząc, oświetlając, transportując, komunikując itd. Od drugiej połowy XVIII w. jej zużycie szybko wzrasta, spala się więc coraz więcej paliw kopalnych: węgla, gazu ziemnego, ropy naftowej. Każdy z nas zużywa coraz więcej energii, bo rozwija się gospodarka, a ponadto jest nas na świecie coraz więcej. Doszliśmy jednak do punktu wymagającego postawienia pytań, których świadomie czy mimo woli jesteśmy adresatami. Na jak długo wystarczy paliw kopalnych i czy wystarczy ich dla wszystkich? Czy dostawy paliw oraz energii są niezakłócone politycznie i technicznie? Czy możemy bez szkody dla środowiska i klimatu Ziemi spalać paliwa oraz emitować zanieczyszczenia do atmosfery, wód i gruntu? Czy rosnące ceny paliw i energii nie obciążą nadmiernie budżetów domowych i budżetów przedsiębiorstw, hamując rozwój społeczno-gospodarczy? 10

13 Coraz bardziej dochodzi do naszej świadomości, że są to problemy zarówno globalne, jak i lokalne oraz indywidualne, z którymi, wcześniej czy później (lepiej wcześniej), musimy się zmierzyć. Można je wszystkie sprowadzić do problemu bezpieczeństwa: do niezakłóconych dostaw energii finalnej do naszych domów, firm i obiektów użyteczności publicznej, i to w długim horyzoncie czasu czyli do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, do czystego środowiska przyrodniczego i do zahamowania niekorzystnych zmian klimatycznych czyli do zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego, do akceptowalnych i niespowalniających rozwoju społeczno-gospodarczego kosztów usług energetycznych (grzania, chłodzenia, oświetlenia, napędów itd.) oraz zapewnienia dostępu do paliw i energii finalnej wszystkim ludziom czyli do zapewnienia bezpieczeństwa społecznego. Prześledźmy łańcuch procesów koniecznych, by energia pierwotna paliw, np. gazu lub węgla, przemieniła się w energię elektryczną wykorzystaną do oświetlenia miejsca pracy lub wypoczynku (rys. 4). Rysunek 4. Straty energii po drodze z elektrowni cieplnej do żarówki Objaśnienie: Wartość 100% oznacza wielkość strumienia energii na wejściu do każdego elementu łańcucha przemian; straty w % odnoszą się do tych 100%. Źródło: Cleland D., Sustainable energy use and management. Massey University, Palmerston North, Z powyższego rysunku wynika, że na jednostkę energii niezbędną do osiągnięcia efektu użytecznego w tym wypadku oświetlenia potrzeba 320 jednostek energii pierwotnej (ramka 2) zawartej w paliwie na wejściu do elektrowni cieplnej. Oznacza to, że efektywność wykorzystania energii w całym łańcuchu wynosi ok. 0,3%. 11

14 Ramka 2 Energia pierwotna Energia pierwotna to występująca w przyrodzie energia nieprzetworzona. Człowiek może ją przetworzyć tak, aby uzyskać energię zaspokajającą jego potrzeby (np. energię elektryczną). Jej głównym źródłem są paliwa kopalne. Do energii pierwotnej zalicza się także energię słoneczną, jądrową, wodną, geotermiczną (wnętrza Ziemi), energię wiatru i energię reakcji chemicznych. Energia finalna Energia finalna to energia w postaci dostępnej bezpośrednio dla użytkownika. Jest energią użyteczną, uzyskaną z przetworzenia energii pierwotnej, po uwzględnieniu strat wynikających z przetwarzania, przesyłania itd. Jeżeli uwzględni się jeszcze energię potrzebną do wydobycia węgla, to okaże się, że uzyskanie jednostki energii finalnej wymaga uzyskania niemal 350 jednostek energii chemicznej węgla. Efektywność całego łańcucha procesów przedstawionego na rysunku 4 jest zatem bardzo niska. Ponadto każdemu procesowi przemiany energii pierwotnej węgla ze złoża w użyteczną energię finalną (wykorzystywaną do grzania, chłodzenia, oświetlania, napędów itd.) towarzyszą emisje zanieczyszczeń przedostających się do gleby, wody i powietrza. Najwięcej zanieczyszczeń pochodzi z kopalń, elektrowni, sieci przesyłowych i dystrybucyjnych Rola wytwarzania i przesyłania energii w zanieczyszczeniu atmosfery Znaczna część mieszkańców miast w krajach należących do Unii Europejskiej jest narażona na zanieczyszczenie powietrza o stężeniu przekraczającym dopuszczalne limity (rys. 5). Rysunek 5. Mieszkańcy miast zagrożeni zanieczyszczeniami (dwutlenek azotu, drobny pył, ozon, dwutlenek siarki) przekraczającymi dopuszczalne limity stężeń (w %; średnia z lat ) % mieszkańców miast % 25% 27% 2% NO 2 PM10 O 3 SO 2 Źródło: Air pollution in Europe EEA Report/No 2/

15 Zdrowie ponad 1/4 mieszkańców miast Unii Europejskiej jest zagrożone nadmiernymi stężeniami zanieczyszczeń powietrza. Gorsza od przeciętnej jest sytuacja w krajach Beneluksu, Polsce, Czechach i na Węgrzech, a także w niektórych regionach innych państw, np. w dolinie rzeki Pad we Włoszech i w południowej Hiszpanii. Jednym z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery jest energetyka (rys. 6). Rysunek 6. Źródła pochodzenia zanieczyszczeń powietrza Ozon przy powierzchni 14% 15% 22% 33% 12% 3% 2% Pyły 28% 17% 10% 22% 9% 13% 1% Substancje entroficzne (tlenki azotu, amoniak) 11% 9% 4% 22% 8% 44% 2% Substancje kwasotwórcze 31% 14% 6% 14% 6% 27% 1% Przemysły energetyczne Przemysł przetwórczy Sektor komercyjny i gosp. domowe Transport drogowy Inny transport Rolnictwo Odpady Źródło: Air pollution in Europe EEA Report/No 2/2007. Jak wynika z rys. 6, zanieczyszczenie powietrza jest skutkiem przede wszystkim wytwarzania i użytkowania energii, na co składa się udział energetyki oraz handlu i gospodarstw domowych (bezpośrednie spalanie paliw). Wprawdzie w latach w krajach Unii Europejskiej emisja zanieczyszczeń powietrza zmalała o około 40%, a w Polsce o około 55%, to nadal okresowo stężenie zanieczyszczeń przekracza dopuszczalne normy. Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń pozostają wciąż instalacje do wytwarzania energii zarówno przemysłowe i komunalne, jak i użytkowane w domach jednorodzinnych. Udział dużych zakładów energetycznych w całkowitej emisji zanieczyszczeń powietrza, a zwłaszcza w emisji dwutlenku siarki (SO 2 ) i różnych tlenków azotu (NO x ) jest znacznie większy niż udział innych sektorów (patrz: rys. 7). Z punktu widzenia przeciwdziałania zmianom klimatycznym najważniejsza jest emisja dwutlenku węgla. Na przykład w Polsce dostarczenie do odbiorcy korzystającego z ciepła sieciowego 1 kwh ciepła powoduje emisję na poziomie 0,45 kg CO 2. Jeszcze większa ilość dwutlenku węgla powstaje w procesie produkcji energii elektrycznej 1 kwh tej energii dostarczonej do odbiorcy końcowego powoduje emisję 1,06 kg CO Analizy FEWE. 13

16 Rysunek 7. Udział energetyki zawodowej i przemysłowej w całkowitej emisji głównych zanieczyszczeń powietrza (dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów) w 2005 r. w Polsce Udział dużych źródeł energetyki [%] 69,6% 41,5% 12% SO 2 NO x Pyły Źródło: Ochrona środowiska. GUS. Warszawa Sektor energetyczny jest niezaprzeczalnie głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych powodowanej przez człowieka Mała energetyka duże zanieczyszczenie Coraz ostrzejsze przepisy dotyczące dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń powietrza z dużych elektrowni i postępująca modernizacja elektrowni powodują, że w emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń powietrza (przede wszystkim pyłów i węglowodanów) coraz większy jest udział małych źródeł stacjonarnych (gospodarstw domowych, małych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych) i mobilnych (samochodów osobowych, ciągników itp.). Zła jakość powietrza w mniejszych miastach jest spowodowana emisją zanieczyszczeń z tzw. niskich źródeł (kotłów i pieców małej lub średniej mocy, samochodów osobowych, autobusów itp.). Na 20% obszaru kraju, czyli praktycznie na wszystkich obszarach zabudowy miejskiej i przemysłowej, dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń powietrza, głównie pyłu zawieszonego (PM10) są przekraczane. Szczególnie zła jest sytuacja w sezonie grzewczym (jesień zima), kiedy zwiększa się zużycie paliw i energii w kotłach oraz piecach indywidualnych systemów grzewczych. W dużych miastach udział kotłów i pieców w zużyciu paliw oraz energii dochodzi do 20%, natomiast udział niskich źródeł często przekracza 80% całkowitej emisji. W małych miastach i gminach ich udział w zużyciu paliw i energii wynosi 50-90%, a w emisji zanieczyszczeń aż 85-95% (rys. 8). 14

17 Rysunek 8. Struktura zużycia energii i struktura źródeł zanieczyszczeń powietrza w miastach różnej wielkości Duże miasto 25,4% 0,4% 0,7% 19,5% 0,7% 2,4% 13,6% 23,5% 29,6% 0,3% Propan-butan 0,4% Węgiel piece 0,7% Węgiel kotły tradycyjne 19,5% Drewno 0,7% Olej opałowy 0,3% Ciepło sieciowe 29,6% Gaz ziemny 23,5% Energia elektryczna 25,4% 84,0% wysoka emisja 13,6% niska emisja 84,0% emisja liniowa 2,4% Małe miasto 18,9% 2,3% 0,6% 13,9% 2,9% 8,8% 21,7% 0,7% 1,8% 40,2% 88,3% Propan-butan 0,6% Węgiel piece 13,9% Węgiel kotły tradycyjne 40,2% Drewno 1,8% Olej opałowy 0,7% Ciepło sieciowe 21,7% Gaz ziemny 18,9% Energia elektryczna 2,3% wysoka emisja 8,8% niska emisja 88,3% emisja liniowa 2,9% Źródło: Materiały FEWE. W Polsce jest 8,5 mln użytkowników domowych kotłów, pieców i podgrzewaczy wody oraz ponad 10 mln posiadaczy samochodów. Pozostali korzystają z ciepła sieciowego. Wszyscy zużywają energię elektryczną. A zatem każdy z nas przyczynia się bezpośrednio lub pośrednio do emisji zanieczyszczeń i każdy z nas jest odpowiedzialny za lokalną i globalną emisję zanieczyszczeń do atmosfery. 4. ENERGETYKA GłÓWNE ŹRÓDŁO EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH 4.1. Ekologiczny ślad produktów Mineralne zasoby Ziemi są ograniczone, w tym również zasoby paliw kopalnych. Każdy człowiek zużywa pewną ich część, większą lub mniejszą, odciskając tzw. ślad ekologiczny (ramka 3). Dotyczy to nie tylko przedstawionego wcześniej łańcucha procesów produkcji i użytkowania energii, ale także łańcuchów produkcji i zużycia dóbr oraz korzystania z usług. 15

18 Ramka 3 Ślad ekologiczny, nazywany również piętnem ekologicznym, jest miarą pozwalającą określić, jaka powierzchnia naszej planety potrzebna jest do wytworzenia zasobów, które konsumujemy, oraz do wchłonięcia naszych odpadów. Ślad ekologiczny obrazuje więc wpływ stylu życia każdego z nas na Ziemię, pozwala ocenić, kto nadużywa dóbr, a komu ich brakuje. Może także pomóc zdecydować, jak zmienić swoje życie na bardziej sprzyjające środowisku (bliższe zasadom zrównoważonego rozwoju), tak aby przyszłe pokolenia również mogły się cieszyć bogactwami naturalnym naszej planety. Współcześnie ślad ekologiczny mieszkańca Europy Zachodniej wynosi 5-6 ha, mieszkańca Stanów Zjednoczonych około 10 ha, natomiast Afrykanina jedynie 1,1 ha. Na Ziemi jest około 12 mld ha powierzchni biologicznie czynnej, czyli na każdego z nas przypada około 2 ha. Gdyby wszyscy ludzie na Ziemi żyli tak, jak przeciętny Amerykanin, ludzkość potrzebowałaby do życia 5 planet takich jak Ziemia. [7] W dobie globalizacji, w warunkach nieskrępowanego światowego przepływu produktów, usług, kapitału i informacji, towary kupuje się tam, gdzie są tańsze i transportuje je na odległe kontynenty. Takie postępowanie wymusza wzrost zużycia energii. Oto przykład: energia zużywana na transport jabłek z Nowej Zelandii do Europy jest 23 razy większa od energii zawartej w owocu [8]. Produkty żywnościowe są coraz bardziej przetworzone. Przetwarzanie także pociąga za sobą wzrost zużycia energii. Na przykład do wyprodukowania puszki kukurydzy potrzeba 13 razy więcej energii niż wynosi wartość energetyczna kukurydzy w tej puszce. Pamiętamy, że energia świetlna emitowana przez żarówkę wymaga zużycia energii pierwotnej w ilości 320 razy większej. Sprawność energetyczna urządzeń, mierzona stosunkiem energii użytecznej do energii paliw wydobytych ze złoża, mieści się w przedziale od 0,1% do 70%. Wynika z tego, że z jednej strony wykorzystujemy zasoby energetyczne Ziemi nadmiernie i nieefektywnie, z drugiej strony korzystając z nich, emitujemy gazy cieplarniane. Na przykład na każdego mieszkańca Polski przypada dzienna emisja dwutlenku węgla w ilości prawie 24 kg (rocznie około 8 ton). W skali globalnej problemem jest nierówny podział zasobów Ziemi (ramka 3). Ślad ekologiczny przeciętnego Europejczyka czy Amerykanina jest 2-3 razy większy niż ślad, który byłby wynikiem równego podziału zasobów. Jeszcze bardziej zróżnicowane jest zużycie paliw i energii oraz emisja gazów cieplarnianych (patrz: rozdział 4.3) Silna więź: zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych Istnieje bardzo silna korelacja między zużyciem (spalaniem) paliw i energii a stężeniem dwutlenku węgla w atmosferze. Aż do rewolucji przemysłowej stężenie tego gazu pozostawało w przybliżeniu na tym samym poziomie, czyli wynosiło cząste- 16

19 czek CO 2 na milion cząsteczek gazów atmosferycznych, czyli ppm (ppm ang.: parts per million). Rozwój przemysłu i rosnące zużycie paliw kopalnych spowodowały wzrost stężenia CO 2 w atmosferze do 382 ppm obecnie [2]. Co gorsza, ten wzrost jest coraz szybszy. Gdybyśmy postępowali jak dotychczas, to do 2050 r. nastąpiłby 2-3-krotny wzrost zapotrzebowania na energię (rys. 9). Rysunek 9. Zmiany zapotrzebowania na energię pierwotną na świecie w latach kraje nienależące do OECD kraje OECD Transformacja jest niepewna Energia pierwotna [EJ] Wzrost znaczenia ropy, gazu ziemnego, wielkich elektrowni wodnych, wykorzystanie energii jądrowej Nowe odnawialne źródła energii, np. wiatr i energia słoneczna 200 Dominacja węgla Niskie Wysokie 2060 Źródło: Materiały FEWE; opracowano na podstawie Facts and trends to 2050 Energy and Climate Change. World Business Council for Sustainable Development. Jeżeli chcemy utrzymać stężenie dwutlenku węgla w atmosferze na poziomie ppm, to musimy się liczyć ze wzrostem średniej temperatury powierzchni Ziemi o 2,0-3,2 C do 2100 r. Jest to duże wyzwanie dla świata, bowiem z jednej strony rośnie zapotrzebowanie na paliwa i energię (rys. 9), a z drugiej strony utrzymanie stężenia na poziomie 450 ppm wymaga zmniejszenia do 2050 r. emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do 2000 r.) o 50-85%. Przy stężeniu 550 ppm ta zmiana powinna wynosić od 30% do +5% (dopuszczalny niewielki wzrost). W celu stabilizacji stężenia dwutlenku węgla niezbędne są pilne, solidarne działania wszystkich krajów świata, bowiem warunkiem stabilizacji stężenia CO 2 na poziomie 450 ppm jest spadek emisji gazów cieplarnianych nie później niż w 2015 r., a warunkiem stabilizacji na poziomie 550 ppm jest wystąpienie spadku emisji CO 2 przed 2030 r. [2] 17

20 4.3. Czy świat jest solidarny? Kraje biedne mają wciąż mniejszy udział w zużyciu paliw i energii niż kraje rozwinięte (zrzeszone w OECD ang.: Organization for Economic Cooperation and Development, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), ale za kilkanaście lat ich udział będzie przeważający (rys. 10). Rysunek 10. Udział grup krajów w zużyciu energii pierwotnej w latach 2002 i 2030 kraje w okresie transformacji 10% kraje w okresie transformacji 9% kraje biedne 38% OECD 52% kraje biedne 48% OECD 43% Mtoe Mtoe Źródło: Materiały FEWE; opracowano na podstawie: Key World Energy Statistic. IEA, Zużycie paliw i energii na mieszkańca jest na świecie głęboko zróżnicowane. W pobliżu skrajnych wartości znajdują się: z jednej strony Katar (ponad 1100 GJ na mieszkańca) i Singapur (prawie 450 GJ na mieszkańca), z drugiej strony Indie (niespełna 20 GJ na mieszkańca) [10]. Jest to źródłem braku zgody krajów biednych na podpisanie konwencji dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Na rys. 11 na prawo od Polski (w której zużycie energii na mieszkańca wynosi 100 GJ) znalazły się przede wszystkim kraje biedne. Gdyby każdy z ich mieszkańców zużywał tyle samo energii co mieszkaniec Polski, to światowe zapotrzebowanie na energię. zwiększyłoby się ponaddwukrotnie. Jakie będą skutki osiągnięcia przez państwa biedne poziomu rozwoju krajów bogatych, takich jak Kanada, USA i większość krajów Unii Europejskiej? Z analiz wynika, że nie dałoby to najmniejszych szans na stabilizację stężenia CO 2 w atmosferze na poziomie ppm. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak solidarnie i sprawiedliwie dzielić zasoby przyrody: kraje bogate powinny 2-3-krotnie zmniejszyć zużycie paliw i energii na mieszkańca, a kraje biedne i średnio zamożne nie zwiększyć tego zużycia ponad poziom, jaki obecnie występuje w Turcji czy Argentynie (rys. 12). Dodatkowym warunkiem jest to, że połowa energii zużywanej przez ludzi na całym świecie powinna pochodzić z odnawialnych źródeł energii. 18

21 Rysunek 11. Ludność świata według zużycia energii GJ na mieszkańca Źródło: Materiały FEWE; opracowano na podstawie WEC Report. World Energy Council Korelację między emisją CO 2 na mieszkańca a poziomem rozwoju gospodarczego, mierzonego wartością produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca, ilustruje rys. 12. Rysunek 12. Zależność między emisją CO 2 a wartością PKB na mieszkańca w 137 krajach w 2005 r. Źródło: Materiały FEWE; opracowano na podstawie Key World Energy Statistic IEA

22 4.4. Jak na tle świata prezentuje się Polska? W 2005 r. wartość PKB na mieszkańca wynosiła u nas USD, a zostało to okupione emisją 8,53 t CO 2 na mieszkańca. Wniosek: statystyczny mieszkaniec Polski emituje o około 30% więcej CO 2 niż średnio mieszkaniec innego kraju o zbliżonej zamożności [10]. Są dwie podstawowe przyczyny wysokiej emisji CO 2 w Polsce. Pierwsza z nich to wysoki udział węgla w bilansie paliw pierwotnych, a szczególnie w produkcji energii elektrycznej (rys. 13). Rysunek 13. Struktura źródeł energii pierwotnej zużytej w produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2006 r. Węgiel kamienny 60,8% Biopaliwa 1,3% OZE 2,8% El. wiatrowe 0,2% Gaz 1,6% Węgiel brunatny 34,9% El. wodne 1,3% Źródło: Materiały FEWE; opracowano na podstawie: Ochrona środowiska. GUS. Warszawa Wyprodukowanie 1 kwh energii elektrycznej z różnych rodzajów energii pierwotnej powoduje następującą emisję CO 2 : energia wodna i inne odnawialne źródła energii 0 kg energia jądrowa 0-0,03 kg energia z gazu ziemnego 0,4-0,45 kg energia z ropy naftowej 0,72-0,76 kg energia z węgla kamiennego 0,9-1,02 kg energia z węgla brunatnego 1,02-1,30 kg Drugą przyczyną jest nadmierna energochłonność gospodarki. Zużycie energii pierwotnej w stosunku do wartości PKB jest w Polsce o 50% wyższe niż średnio w 25 krajach Unii Europejskiej [6]. 20

23 Rysunek 14. Struktura pochodzenia emisji gazów cieplarnianych (w przeliczeniu na ekw. CO 2, bez wpływu zmian w rolnictwie i lesnictwie oraz emisji lotnych) w 2006 r. Przemysł przetwórczy i budownictwo 18,1% UE 3466 mln t CO 2 (2006 r.) Inne sektory, głównie gosp. domowe 25% Przemysł energetyczny 32% Transport 22,9% Polska 316 mln t CO 2 Inne sektory, głównie gosp. domowe Przemysł 17,3% przetwórczy i budownictwo 10,8% Transport 12,3% Przemysł energetyczny 59,6% Źródło: Materiały FEWE; na podstawie danych KASHUE i EPA. 5. JAK ZMIANY KLIMATYCZNE MOGĄ WPłYNĄĆ NA ENERGETYKĘ? 5.1. Czy zmiany klimatyczne wpłyną na wielkość i strukturę zużycia energii w Polsce? Na końcu systemów energetycznych są odbiorcy, zużywający energię na zapewnienie komfortu cieplnego w mieszkaniach, w pomieszczeniach usługowych, w halach produkcyjnych itd. Komfort cieplny w pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku, pracy lub transportu, czyli utrzymanie pożądanej temperatury i wilgotności powietrza, wymaga ogrzewania jesienią, zimą i wczesną wiosną, a chłodzenia późną wiosną i latem. Zużycie energii na ogrzewanie pomieszczeń to ważna pozycja w bilansie energii finalnej kraju (rys. 13). Spodziewany wzrost temperatury o 2-4 C może stać się przyczyną zmniejszenia zużycia energii. Nawet mniejszy wzrost, o 1-2 C, dałby podobny rezultat. Zbierzmy główne argumenty potwierdzające słuszność takiej prognozy. Ciepło sieciowe docierające do odbiorcy uzyskuje się przede wszystkim ze spalania węgla i gazu ziemnego. Wzrasta udział drobnych odbiorców w zużyciu energii finalnej (obecnie wynosi on 41%), a właśnie w tej grupie odbiorców 60-70% eneregii zużywa się na ogrzewanie budynków. 21

24 Rysunek 15. Od energii pierwotnej do usług energetycznych Źródło: Materiały FEWE. A zatem każdy wzrost temperatury zewnętrznej zmniejszy zapotrzebowanie na ciepło zużywane do ogrzewania pomieszczeń. Mniejsze zapotrzebowanie na energię finalną oznacza zaś znaczną oszczędność na etapie produkcji energii (pamiętajmy o ogromnych stratach na poszczególnych etapach łańcucha energetycznego). Wielkość potrzeb w zakresie ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń mierzy się w stopniodniach (ramka 4). Zapotrzebowanie na ciepło jest większe niż zapotrzebowanie na chłód (liczba stopniodni dla sezonu grzewczego jest większa niż liczba stopniodni dla okresu chłodzenia). Należy jednak pamiętać, że ciepło służące ogrzewaniu pomieszczeń wytwarzamy w centralnych i lokalnych kotłowniach, kotłach i piecach o sprawności energetycznej 50-85%, natomiast chłód wytwarzamy w agregatach chłodniczych zasilanych energią elektryczną, przy sprawności 25-30%. Produkcja jednostki chłodu wymaga więc zużycia 2-3 razy więcej paliw pierwotnych (węgla, gazu, ropy) niż produkcja jednostki ciepła. Wzrost średniej temperatury zewnętrznej o 2 C spowoduje zmniejszenie wyrażonego w stopniodniach zapotrzebowania na ciepło w okresie grzewczym o 17%, natomiast o 40% wzrośnie zapotrzebowanie (wyrażone w takich samych jednostkach) na energię w okresie chłodzenia. Oczywiście w okresie rocznym ilość stopniodni wynikająca z potrzeby ogrzewania pozostanie znacznie wyższa (3396) niż ilość wynikająca z potrzeby chłodzenia (893). Ogrzewanie będzie wówczas wymagać o 592 stopniodni mniej niż obecnie, a chłodzenie o 360 stopniodni więcej. W sumie byłoby to o 232 stopniodni mniej, ale produkcja chłodu wymaga 2-3 razy więcej paliw pierwotnych. Per saldo zużycie energii pierwotnej i emisja gazów cieplarnianych wzrosną! Do tego należy dodać koszty dostosowania systemów energetycznych do zmienionej struktury zapotrzebowania na energię finalną. Przede wszystkim wzrośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną, co będzie wymagać budowy nowych, kapitałochłonnych elektrowni. Równocześnie spadnie zapotrzebowanie na ciepło, w tym ciepło sieciowe, a zatem pogorszy się wykorzystanie zdolności produkcyjnych (elektrociepłowni, kotłowni) i przesyłowych (sieci cieplnych). W konsekwencji ich gorsze wykorzystanie może prowadzić do wzrostu kosztów ciepła sieciowego. 22

25 Rysunek 16. Zużycie energii pierwotnej i finalnej według nośników i grup odbiorców w Polsce w 2006 r. PJ energia pierwotna energia finalna wg nośników energia finalna wg odbiorców paliwa stałe kopalne 2559 ropa naftowa 852 gaz ziemny 558 OZE 203 inne 27 paliwa stałe kopalne i pochodne 507 paliwa gazowe kopalne i pochodne 815 paliwa gazowe kopalne i pochodne 544 OZE 168 energia elektryczna 487 ciepło 366 inne 157 przemysł i budownictw 1233 transport 588 gospodarstwo domowe 815 rolnictwo 185 pozostali odbiorcy (głównie handel i usługi) 222 Źródło: Materiały FEWE: opracowano na podstawie: Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach GUS, Warszawa Zagrożenia dla energetyki Cieplejsze zimy i częstsze fale upałów latem wywierają wpływ na energetykę, podobnie jak duża zmienność opadów w ciągu roku i nieregularność ekstremalnych wzrostów temperatury w lecie. Mogą one być przyczyną: niedoborów pobieranej z ujęć powierzchniowych wody chłodzącej, niezbędnej do chłodzenia bloków elektrowni cieplnych, zwłaszcza w czasie długotrwałych susz, wzrostu temperatury wody chłodzącej bloki elektrowni, a to nieco pogorszy sprawność energetyczną urządzeń do produkcji energii elektrycznej, okresowego wyłączania elektrowni jądrowych (w Polsce ich nie ma, ale rozważana jest ich budowa) lub dodatkowego zużycia energii na obniżenie temperatury wody chłodzącej. Coraz częstsze są w Polsce ekstremalne zjawiska pogodowe: susze, upały, ulewne deszcze, obfite opady śniegu, gwałtowne burze, wichury i trąby powietrzne czy tornada. Na przykład w 1991 r. w Polsce zdarzyło się tylko jedno tornado, w 1996 r. 23

26 siedem, w 2001 r. osiem, a w 2006 r. aż 52 [13]. Prawdopodobnie w przyszłości ekstremalne zjawiska pogodowe będą się nasilać. Coraz częściej występują przerwy w dostawach energii elektrycznej spowodowane zniszczeniem sieci przesyłowych (wysokiego napięcia) i dystrybucyjnych (średniego i niskiego napięcia). Skutkiem są straty w produkcji dóbr i usług oraz dyskomfort w gospodarstwach domowych. Równocześnie wzrastają koszty napraw sieci elektrycznych, co zwiększa koszty energii elektrycznej ponoszone przez odbiorców. Nieznane są jeszcze ekonomiczne skutki strat i kosztów dostosowania energetyki do funkcjonowania w zmieniających się warunkach klimatycznych, ale mogą być one w pewnym stopniu porównywalne z nakładami potrzebnymi do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w Polsce. 6. EKONOMICZNE I SPOŁECZNE SKUTKI ODDZIAŁYWANIA ENERGETYKI NA KLIMAT 6.1. Ponosić koszty teraz czy w przyszłości? Zgadzamy się, że zmianom klimatycznym należy przeciwdziałać, adaptując się równocześnie do skutków tych zmian. Zakładamy przy tym, że im większy wysiłek włożymy w przeciwdziałanie, tym mniejsze będą nieuniknione koszty adaptacji. Problem polega na tym, że koszty przeciwdziałania musimy ponieść teraz, natomiast koszty adaptacji będziemy ponosić stopniowo w przyszłości. Wiemy, jak trudno jest podjąć decyzję dotyczącą inwestycji. Nawet w tak prostych przypadkach, jak niewielka inwestycja w energooszczędne urządzenia, np. zakup świetlówki kompaktowej zamiast tradycyjnej żarowej, zwraca się ona po około 600 godz. świecenia. Przy założeniu, że oświetlenia używamy 2 godz. na dobę, zwrot inwestycji następuje przed upływem jednego roku. Czas życia świetlówki kompaktowej to godz. A zatem w ciągu jej życia możemy zaoszczędzić 246 zł. Cena nowej świetlówki to około 20 zł. Dlaczego więc jeszcze tradycyjne żarówki znajdują nabywców? W przypadku zmian klimatycznych wyznaczenie kosztów adaptacji, czyli kosztów, które poniesiemy w przyszłości z tytułu niepodjęcia odpowiednich działań zapobiegawczych, jest znacznie trudniejsze i rozciąga się w czasie poza horyzont naszego życia. Oszacowanie wartości negatywnych skutków środowiskowych i społecznych, których koszty nie są obecnie wliczone w cenę energii nazywamy kosztami zewnętrznymi. Takie koszty zewnętrze w przeliczeniu na jednostkę wyprodukowanej energii 24

27 można wyliczyć. Tabela 1 pokazuje, jakie koszty nieodzwierciedlane dziś w cenie energii ponosimy z tytułu produkcji energii elektrycznej z różnych źródeł energii. Najwyższe koszty zewnętrzne związane są z węglem i olejem opałowym, następne w kolejności są: gaz, biomasa, energia jądrowa i pozostałe odnawialne źródła energii (woda, słońce i wiatr), dla których koszty zewnętrzne również nie są zerowe. Tabela 1. Koszty zewnętrzne produkcji energii elektrycznej w krajach starej Unii Europejskiej Źródło: External Costs Research results on socio-environmental damages due to electricity and transport. European Commission, Dla porównania poniżej (rys. 17) przedstawiono ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w krajach europejskich. Z danych tu przedstawionych wynika, że koszty zewnętrzne w przypadku stosowania technologii węglowych mogą osiągać poziom obecnych cen energii. Rysunek 17. Cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w państwach europejskich w eurocentach na kwh (2007 r.) Cena bez podatków Podatki Źródło: Gas and electricity market statistics for Eurostat,

28 6.2. Cele światowej i unijnej polityki klimatyczno-energetycznej Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych stało się przedmiotem porozumień międzynarodowych. Ramowa Konwencja Klimatyczna UNFCCC, ratyfikowana przez 192 państwa, stanowi podstawę prac nad światową redukcją emisji gazów cieplarnianych. Pierwsze szczegółowe uzgodnienia są wynikiem trzeciej konferencji stron (COP3) w 1997 r. w Kioto. Na mocy postanowień Protokołu z Kioto kraje, które zdecydowały się na jego ratyfikację, zobowiązują się do redukcji emisji gazów cieplarnianych średnio o 5,2% do 2012 r. Ograniczenie wzrostu temperatury o 2-3 C wymaga jednak stabilizacji stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze (w przeliczeniu na CO 2 ) na poziomie ppm. Oznacza to potrzebę znacznie większego ograniczenia emisji od 2020 r. globalna emisja powinna spadać w tempie 1-5% rocznie, tak aby w 2050 r. osiągnąć poziom o 25-70% niższy niż obecnie. Unia Europejska podjęła aktywną politykę przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Ograniczenie emisji CO 2 osiąga się poprzez: poprawę efektywności energetycznej, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz czystych technologii energetycznych w bilansie energetycznym i ograniczeniu bezpośredniej emisji z sektorów przemysłu emitujących najwięcej CO 2 (w tym energetyki). Tabela 2. Wykaz dyrektyw UE w zakresie energetyki Dyrektywa Dyrektywa EC/2004/8 o promocji wysokosprawnej kogeneracji Dyrektywa 2003/87/WE ustanawiająca program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty Dyrektywa 2002/91/WE o charakterystyce energetycznej budynków Dyrektywa 2005/32/WE Ecodesign o projektowaniu urządzeń powszechnie zużywających energię Dyrektywa 2006/32/WE o efektywności energetycznej i serwisie energetycznym Źródła: Materiały FEWE. Cele i główne działania Zwiększenie udziału skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (kogeneracji) Zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych Promocja wysokosprawnej kogeneracji i korzystne dla niej bodźce ekonomiczne (taryfy) Ustanowienie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty Promowanie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w sposób opłacalny i ekonomicznie efektywny Ustanowienie minimalnych wymagań energetycznych dla nowych i remontowanych budynków Certyfikacja energetyczna budynków Kontrola kotłów, systemów klimatyzacji i instalacji grzewczych Projektowanie i produkcja sprzętu i urządzeń powszechnego użytku o podwyższonej sprawności energetycznej Ustalanie wymagań sprawności energetycznej na podstawie kryterium minimalizacji kosztów w całym cyklu życia wyrobu (koszty cyklu życia obejmują koszty nabycia, posiadania i wycofania z eksploatacji) Zmniejszenie od 2008 r. zużycia energii końcowej o 1%, czyli osiągnięcie 9% w 2016 r. Obowiązek stworzenia i okresowego uaktualniania Krajowego planu działań dla poprawy efektywności energetycznej Uwaga: W Polsce w wyniku dyrektywy jest wdrażana Ustawa o efektywności energetycznej, która ma wprowadzić nowy mechanizm zachęcający do inwestowania w działania ograniczające zużycie energii, tzw. białe certyfikaty. 26

Energooszczędny sprzęt i urządzenia w domu, w biurze, w firmie. Jak wybrać, kupić i eksploatować PORADNIK

Energooszczędny sprzęt i urządzenia w domu, w biurze, w firmie. Jak wybrać, kupić i eksploatować PORADNIK Energooszczędny sprzęt i urządzenia w domu, w biurze, w firmie. Jak wybrać, kupić i eksploatować PORADNIK Autorzy: Sławomir Pasierb, Arkadiusz Osicki, Szymon Liszka, Mariusz Bogacki, Piotr Kukla, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Powiatowy poradnik klimatyczny

Powiatowy poradnik klimatyczny Powiatowy poradnik klimatyczny Wy daw ca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka 15, lok. 1, 00-743 Warszawa tel. 22 851-04-02, -03, -04, faks 22 851-04-00 e-mail: ine@ine-isd.org.pl, http://www.ine-isd.org.pl

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem Okl ALTERNATYWNA POLITYKA ENERGETYCZNA - Raport techniczno-metodologiczny.qxd 2010-02-16 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs.

Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs. Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs. Odnawialne źródła energii 3. Akty prawne z zakresu energii odnawialnej

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem Okladka Jaki transport w zr wnowa onym rozwoju.qxd 2009-02-24 12:50 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

ozonowej, zmniejszenie bioróżnorodności czy

ozonowej, zmniejszenie bioróżnorodności czy Zmiany klimatyczne we współczesnym świecie jako element bezpieczeństwa narodowego Magdalena Trzpil W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmiany zachodzące w środowisku naturalnym Ziemi wzbudziły dyskusję

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Edukacja z klimatem. Przewodnik dla nauczycieli szkół gimnazjalnych. Wrzesień 2013r.

Edukacja z klimatem. Przewodnik dla nauczycieli szkół gimnazjalnych. Wrzesień 2013r. Edukacja z klimatem Przewodnik dla nauczycieli szkół gimnazjalnych Wrzesień 2013r. 1 Autor: Agnieszka Sadowska Nadzór merytoryczny: Joanna Mieszkowicz Wydawca: Fundacja Aeris Futuro Siedziba: Al. Daszyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr XXVI/364/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012 r. PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Jaworzno, październik 2012

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Warszawa 2009 Autorzy: Sławomir Pasierb Szymon Liszka Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Piotr Kukla Tomasz Zieliński Redakcja: Michał Pyka, Justyna Kulawik

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA SZÓSTY RAPORT RZĄDOWY I PIERWSZY RAPORT DWULETNI DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Warszawa 2013 Sfinansowano ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY BRZESZCZE

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY BRZESZCZE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Bardziej szczegółowo

środowisko, rozwój. Cele, które nie muszą być w opozycji.

środowisko, rozwój. Cele, które nie muszą być w opozycji. Energetyka, środowisko, rozwój. Cele, które nie muszą być w opozycji. Materiał opracowany w Obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii i Zarządzania Projektami PKN ORLEN. Przygotowanie: Dr Adam B. Czyżewski,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna

Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PROJEKT, WERSJA 2 Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna Wstępny projekt narodowego Planu Rozwoju 2007 2013 Warszawa, Sierpień 2005 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...4

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. energetyka rozproszona

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. energetyka rozproszona INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energetyka rozproszona Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Żywiec 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec powstał w ramach projektu pn. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żywca

Bardziej szczegółowo

W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego

W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego Unii Europejskiej Maciej Bawół, Katarzyna Kłaczyńska, Anna Krakowińska,

Bardziej szczegółowo

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie Mariusz Sałek Analiza możliwości efektywnego wykorzystania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce

Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce Publikacja została opracowana w ramach projektu Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce?

Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? Prof. zw. dr hab. inż. Bronisław Barchański Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków Czy emisja antropogennego CO 2 może mieć wpływ na górnictwo węgla w Polsce? 1.0 Wprowadzenie Nauki i umiejętności dopiero stają

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec Projekt pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Planowanie i zarządzanie w energetyce. Redakcja naukowa Piotr Borowski Małgorzata Powałka

Planowanie i zarządzanie w energetyce. Redakcja naukowa Piotr Borowski Małgorzata Powałka Planowanie i zarządzanie w energetyce Redakcja naukowa Piotr Borowski Małgorzata Powałka Wydawnictwo SGGW Warszawa 2009 1 Recenzent: Zbigniew Majewski ISBN 978-83-7583-123-8 Wydawnictwo SGGW ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

z energetyką samochód elektryczny przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką samochód elektryczny przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat samochód elektryczny Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

Bardziej szczegółowo