WYKORZYSTANIE KILKUPĘDOWYCH SADZONEK W ROZMNAŻANIU OZDOBNYCH GATUNKÓW TRAW Z RODZAJU FESTUCA, CAREX I JUNCUS. Wstęp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE KILKUPĘDOWYCH SADZONEK W ROZMNAŻANIU OZDOBNYCH GATUNKÓW TRAW Z RODZAJU FESTUCA, CAREX I JUNCUS. Wstęp"

Transkrypt

1 Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) KRYSTYNA PUDELSKA WYKORZYSTANIE KILKUPĘDOWYCH SADZONEK W ROZMNAŻANIU OZDOBNYCH GATUNKÓW TRAW Z RODZAJU FESTUCA, CAREX I JUNCUS Z Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu Akademii Rolniczej w Lublinie ABSTRACT. Five species of ornamental grasses (Carex muskingumensis, Carex ornithopoda Variegata, Festuca cinerea Vill., Festuca cinerea Silberreiher, Juncus effusus) were propagated through few-shoots soft cuttings and rooted for four weeks in spring, directly in the ground, in a glasshouse in multipots and in a foil tunnel. The best rooted cuttings were obtained in a foil tunnel and the best quality ones were formed in a glasshouse conditions. Key words: propagation, ornamental grass (Carex, Festuca, Juncus), cuttings Wstęp Najbardziej znanymi trawami ozdobnymi są miskanty oraz trawa pampasowa. Ze względu na swoje okazałe rozmiary, ozdobne kwiatostany dominujące ponad rośliną oraz pasiaste liście, są uznawane za najbardziej dekoracyjne spośród tej grupy roślin. W różnego typu obiektach terenów zieleni, parkach czy ogrodach przydomowych można jednak z powodzeniem wykorzystywać całą gamę innych gatunków ozdobnych traw, turzyc czy sitów, które charakteryzują się dużym zróżnicowaniem pokroju, siły wzrostu, a także odmiennymi wymaganiami uprawowymi. Można je sadzić w bardzo różnych warunkach siedliskowych, łącząc z innymi bylinami czy tworząc grupy jednorodne. Powszechnie stosowanym, ale mało wydajnym sposobem rozmnażania traw jest wiosenny podział kęp (Haber 1989, Strasko 2002). U niektórych gatunków można intensywnie dzielić rośliny mateczne, na 1-3-pędowe sadzonki, które są zdolne do podjęcia wzrostu (Urbański i Wilkaniec 2003). Ten sposób rozmnażania wiąże się z pozyskaniem większej liczby roślin potomnych, a więc pozwala na ich popularyzację i powszechniejsze zastosowanie (Urbański 1996, 2001). Przeprowadzone badania dotyczyły oceny możliwości wykorzystania 1-3-pędowych sadzonek traw ozdobnych i ich ukorzeniania, w okresie wiosennym, w gruncie, szklarni i nieogrzewanym tunelu foliowym. Rocz. AR Pozn. CCCLXXXIII, Ogrodn. 41: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2007 PL ISSN

2 172 K. Pudelska Materiał i metody Materiałem badawczym było pięć gatunków: Carex muskingumensis Schweinf., Carex ornithopoda (Willd.) Variegata, Festuca cinerea Vill., Festuca cinerea Silberreiher i Juncus effusus L., które pochodziły z kolekcji traw ozdobnych Instytutu. W kolejnych latach badań ( ) rośliny mateczne wykopywano 4-5 maja, dzielono na 1-3-pędowe sadzonki i w tym samym dniu sadzono w trzech miejscach bezpośrednio do gruntu, na poletka, gdzie podłożem była gleba płowa wytworzona z utworów lessowych na marglach kredowych. Na poletkach zastosowano rozstawę cm. Pozostałe sadzonki ukorzeniano w wielodoniczkach wypełnionych mieszaniną torfu wysokiego i perlitu (1:1). Wielodoniczki z sadzonkami ustawiano w szklarni i w nieogrzewanym tunelu foliowym, na macie podsiąkowej. Torf wysoki wapnowano kredą w dawce 4 g dm -3 torfu, do ph 6, a zastosowaną mieszaninę podłoża wzbogacano wieloskładnikowym nawozem Azofoska w ilości 2 g dm -3 podłoża. Bezpośrednio przed ukorzenianiem część nadziemną sadzonek przycinano o 1/3 długości. Po czterech tygodniach określono liczbę ukorzenionych sadzonek wyrażoną w procentach, wykonano pomiary dotyczące: świeżej masy sadzonki, liczby liści na sadzonce, liczby i długości korzeni. Każda kombinacja obejmowała 12 sadzonek badanego gatunku i odmiany. Wyniki opracowano statystycznie metodą klasyfikacji podwójnej. Istotne różnice między średnimi porównano testem Tukeya, na poziomie istotności α = 0,05. Przebieg pogody w maju 2004 i 2005 roku był odmienny. Maj 2004 roku, zwłaszcza jego I dekada (temperatura powietrza 13,6 C), należał do ciepłych i o małej liczbie opadów. Średnia miesięczna temperatura powietrza w tym miesiącu wynosiła 11,9 C, a miesięczna suma opadów 38 mm, podczas gdy poziom sumy opadów z wielolecia 58,3 mm. Maj 2005 roku również należał do ciepłych (13,2 C), ale wilgotnych (98 mm), co sprzyjało lepszemu ukorzenianiu się sadzonek w gruncie. Wyniki i dyskusja Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że badane gatunki traw ozdobnych różnie reagowały na miejsce ukorzeniania 1-3-pędowych sadzonek (tab. 1). Turzyce tworzyły większą liczbę ukorzenionych sadzonek w warunkach szklarniowych (59-84%), natomiast kostrzewy, gdy ich sadzonki ukorzeniano w wielodoniczkach ustawianych w nieogrzewanym tunelu foliowym (54-82%). Zaobserwowano, że 1-3-pędowe sadzonki Festuca cinerea Silberreiher dobrze ukorzeniały się zarówno w gruncie, jak i pod osłonami (odpowiednio 82, 82 i 71%). Natomiast sit rozpierzchły, w kolejnych latach badań bez względu na miejsce ukorzeniania, tworzył najmniejszą liczbę ukorzenionych sadzonek od 42 od %. Z oceny cech morfologicznych sadzonek badanych traw ozdobnych wynika, że istotnie większą masą charakteryzowały się sadzonki ukorzeniane w szklarni i w gruncie odpowiednio 1,6 i 1,4 g (tab. 2), natomiast w warunkach nieogrzewanego tunelu foliowego sadzonki tworzyły istotnie dłuższe liście (24,3 cm) od sadzonek ukorzenianych w gruncie i szklarni (15,5 i 15,3 cm). Miejsce ukorzeniania nie miało istotnego wpływu na liczbę liści i długość korzeni na sadzonce.

3 Wykorzystanie kilkupędowych sadzonek w rozmnażaniu Tabela 1 Procent ukorzenionych sadzonek traw ozdobnych z rodzaju Carex, Festuca, Juncus Percentage of rooted cuttings of Carex, Festuca and Juncus genus ornamental grasses Gatunek Odmiana Species Cultivar Rok uprawy Year grunt ground Miejsce ukorzeniania Place of rooting tunel tunnel szklarnia greenhouse Carex muskingumensis Średnia Mean Carex ornithopoda Variegata Średnia Mean Festuca cinerea Średnia Mean Festuca cinerea Silberreiher Średnia Mean Juncus effusus Średnia Mean Jedno-trzypędowe sadzonki Carex muskingumensis charakteryzowały się największą świeżą masą i dwoma liśćmi, gdy ukorzeniano je w szklarni i gruncie, a turzyca ptasia łapka po ukorzenianiu w gruncie (tab. 2). Natomiast sadzonki kostrzew, po czterech tygodniach ukorzeniania, osiągały największą masę, liczbę liści i korzeni, gdy sadzonkowano je w szklarni. Sadzonki situ rozpierzchłego charakteryzowały się dobrą jakością (świeżą masą, liczbą liści i korzeni) zarówno po ukorzenianiu w gruncie, jak i w wielodoniczkach wystawianych do szklarni i tunelu foliowego. Otrzymane wyniki badań wskazują na możliwość wykorzystania kilkupędowych sadzonek wybranych gatunków traw, pozyskiwanych podczas intensywnego podziału kęp. Podobne wyniki, dotyczące gatunków z rodzaju Sesleria, otrzymali Urbański i Wilkaniec (2003). W niniejszym doświadczeniu zastosowanie intensywnego podziału roślin matecznych można polecić zwłaszcza dla wybranych gatunków turzyc i kostrzew, a także dla situ rozpierzchłego.

4 174 K. Pudelska Tabela 2 Wpływ miejsca ukorzeniania na jakość sadzonek traw ozdobnych z rodzaju Carex, Festuca, Juncus The effects of place of rooting on quality of Carex, Festuca and Juncus genus ornamental grasses Gatunek Odmiana Species Cultivar Carex muskingumensis Carex ornithopoda Variegata Festuca cinerea Festuca cinerea Silberreiher Juncus effusus Średnia Mean Miejsce ukorzeniania sadzonek Place of rooting Masa sadzonki Weight of roots (g) 2,1 ab 0,4 c 2,7 a Liczba liści (szt.) Number of leaves (pcs) 2,1 bc 2,2 bc Długość liści Length of leaves (cm) 19,1 cd 43,0 a 14,0 de Długość korzeni Length of roots (cm) 5,3 ac 10,0 a 7,6 ac średnia mean 1,7 A 2,1 B,4 A 7,6 A 0,5 c 1,4 c 1,0 d 1,0 d 6,4 e 13,9 de 11,3de 4,6 b-e 1,7 e 3,2 c-e średnia mean 1,5 AC 1,3 C 10,5 C 3,2 B 0,8 cd 0,4 c 1,4 c 2,6 a-c 16,3 c-e 16,1 c-e 17,3 cd 2,9 de 9,1 a 8,2 ab średnia mean 0,9 C 2,0 B 16,5 B 6,7 A 0,7 cd 0,2 e 1,0 b-d 2,4 a-c 1,5 c 2,4 a-c 11,5 de 13,9 de 20,1 cd 2,9 de 3,4 c-e 7,0 a-d średnia mean 0,6 C 2,1 B 15,2 A 4,4 B 1,8 a-c 1,4 b-d 1,8 c 3,8 a 3,1 ab 24,8 bc 34,9 ab 13,8 de 9,4 a 7,2 a-d 7,1 a-d średnia mean 1,6 AB 2,9 A 24,5 A 7,9 A 1,4 A 0,6 B 1,6 A 1,9 2,1 2,2 15,6 B 24,3 A 15,3 B 5,0 6,3 6,6

5 Wykorzystanie kilkupędowych sadzonek w rozmnażaniu... 1 Wnioski 1. Intensywny podział kęp i ukorzenianie 1-3-pędowych sadzonek traw ozdobnych z rodzaju Carex, Festuca i Juncus pozwala na zwiększenie liczby roślin potomnych. 2. Polecanym miejscem do ukorzeniania sadzonek Carex muskingumensis i Carex ornithopoda Variegata są szklarnia i grunt. W warunkach szklarniowych turzyce tworzą jednak większą liczbę sadzonek w porównaniu z roślinami ukorzenianymi w gruncie czy tunelu foliowym. 3. Kostrzewy tworzą większą liczbę sadzonek w nieogrzewanym tunelu, ale lepszą jakość uzyskują, gdy są ukorzeniane w szklarni. 4. Jedno-trzypędowe sadzonki Juncus effusus najlepiej ukorzeniają się w gruncie (liczba i jakość sadzonek). Literatura Haber Z. (1989): Trawy rabatowe dla naszych parków i ogrodów. Oficyna Wydawnicza Atena, Poznań. Strasko R. (2000): Propagation of ornamental grasses in liners. International Plant Propagators Society. Combined Proceedings of Annual Meetings 52: Urbański P. (1996): Kostrzewy mało znane trawy dla terenów zieleni. W: Mater. Ogólnopol. Symp. Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie. Poznań, września: Urbański P. (2001): Trawy ozdobne turzyce i sity. PWRiL, Poznań. Urbański P., Wilkaniec A. (2003): Rozmnażanie wegetatywne ozdobnych gatunków traw z rodzaju Sesleria. Biul. Inst. Hod. Aklim. Rośl. 2: THE USE OF A FEW-SHOOTS CUTTINGS FOR PROPAGATION OF ORNAMENTAL GRASSES OF FESTUCA, CAREX AND JUNCUS GENUS Summary Five species of ornamental grasses (Carex muskingumensis, Carex ornithopoda Variegata, Festuca cinerea Vill., Festuca cinerea Silberreiher, Juncus effusus) were propagated through few-shoots soft cuttings and rooted for four weeks in spring, directly in the ground, in a glasshouse in multipots and in a foil tunnel. The most rooted cuttings were obtained in the ground and the best quality ones were formed in a glasshouse conditions. The intensive division of clumps and rooting of 1-3-shoot cuttings of ornamental grasses varieties of Carex, Festuca and Juncus allows to increase a number of offsprings. The recommended place for rooting of Carex muskingumensis, Carex ornithopoda Variegata, Festuca cinerea and Festuca cinerea Variegata cuttings is glasshouse, while for Juncus effusus it is field.

WSTĘPNA OCENA WZROSTU I KWITNIENIA OSTRÓŻKI WIELKOKWIATOWEJ (DELPHINIUM GRANDIFLORUM L.) W UPRAWIE DONICZKOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD NAWOŻENIA OSMOCOTE PLUS

WSTĘPNA OCENA WZROSTU I KWITNIENIA OSTRÓŻKI WIELKOKWIATOWEJ (DELPHINIUM GRANDIFLORUM L.) W UPRAWIE DONICZKOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD NAWOŻENIA OSMOCOTE PLUS Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLX (2004) ELŻBIETA KOZIK, MONIKA HENSCHKE WSTĘPNA OCENA WZROSTU I KWITNIENIA OSTRÓŻKI WIELKOKWIATOWEJ (DELPHINIUM GRANDIFLORUM L.) W UPRAWIE DONICZKOWEJ W ZALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OCENA PLONOWANIA I JAKOŚCI OWOCÓW DZIEWIĘCIU ODMIAN TRUSKAWKI. Wstęp. Materiał i metody

OCENA PLONOWANIA I JAKOŚCI OWOCÓW DZIEWIĘCIU ODMIAN TRUSKAWKI. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) MONIKA BIENIASZ, MONIKA MAŁODOBRY, WŁODZIMIERZ LECH OCENA PLONOWANIA I JAKOŚCI OWOCÓW DZIEWIĘCIU ODMIAN TRUSKAWKI Z Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa

Bardziej szczegółowo

OCENA RÓŻNYCH SPOSOBÓW ŚCIÓŁKOWANIA PODŁOŻA W UPRAWIE KRZEWÓW OZDOBNYCH W POJEMNIKACH. A d a m M a r o s z

OCENA RÓŻNYCH SPOSOBÓW ŚCIÓŁKOWANIA PODŁOŻA W UPRAWIE KRZEWÓW OZDOBNYCH W POJEMNIKACH. A d a m M a r o s z ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA im. SZCZEPANA PIENIĄŻKA TOM 20 2012 OCENA RÓŻNYCH SPOSOBÓW ŚCIÓŁKOWANIA PODŁOŻA W UPRAWIE KRZEWÓW OZDOBNYCH W POJEMNIKACH Efficiency of several mulches

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RODZAJU PODŁOŻA ORAZ SPOSOBU PROWADZENIA ROŚLIN NA PLONOWANIE OGÓRKA SZKLARNIOWEGO

WPŁYW RODZAJU PODŁOŻA ORAZ SPOSOBU PROWADZENIA ROŚLIN NA PLONOWANIE OGÓRKA SZKLARNIOWEGO ZNIO 2013, 21: 5-13 WPŁYW RODZAJU PODŁOŻA ORAZ SPOSOBU PROWADZENIA ROŚLIN NA PLONOWANIE OGÓRKA SZKLARNIOWEGO THE INFLUENCE OF THE SUBSTRATE AND TRAINING SYSTEM ON THE YIELD OF GREENHOUSE CUCUMBER Józef

Bardziej szczegółowo

ASPEKT OGÓLNY MURAW TRAWNIKOWYCH ZAŁOŻONYCH NA BAZIE ŚMIAŁKA DARNIOWEGO

ASPEKT OGÓLNY MURAW TRAWNIKOWYCH ZAŁOŻONYCH NA BAZIE ŚMIAŁKA DARNIOWEGO Fragm. Agron. 29(1) 2012, 25 33 ASPEKT OGÓLNY MURAW TRAWNIKOWYCH ZAŁOŻONYCH NA BAZIE ŚMIAŁKA DARNIOWEGO Kazimierz Jankowski 1, Jacek Sosnowski 1, Jolanta Jankowska 2 1 Katedra Łąkarstwa i Kształtowania

Bardziej szczegółowo

WZROST I PLONOWANIE TRZECH ODMIAN JAGODY KAMCZACKIEJ (LONICERA CAERULEA) NA POMORZU ZACHODNIM W PIERWSZYCH LATACH PO POSADZENIU.

WZROST I PLONOWANIE TRZECH ODMIAN JAGODY KAMCZACKIEJ (LONICERA CAERULEA) NA POMORZU ZACHODNIM W PIERWSZYCH LATACH PO POSADZENIU. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) IRENEUSZ OCHMIAN, JÓZEF GRAJKOWSKI WZROST I PLONOWANIE TRZECH ODMIAN JAGODY KAMCZACKIEJ (LONICERA CAERULEA) NA POMORZU ZACHODNIM W PIERWSZYCH LATACH

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MORFOMETRYCZNA SYSTEMÓW KORZENIOWYCH JĘCZMIENIA NAGO I OKRYTOZIARNISTEGO Z ZASTOSOWANIEM ANALIZY OBRAZU

CHARAKTERYSTYKA MORFOMETRYCZNA SYSTEMÓW KORZENIOWYCH JĘCZMIENIA NAGO I OKRYTOZIARNISTEGO Z ZASTOSOWANIEM ANALIZY OBRAZU Acta Sci. Pol., Technica Agraria 10(3-4) 2011, 3-9 CHARAKTERYSTYKA MORFOMETRYCZNA SYSTEMÓW KORZENIOWYCH JĘCZMIENIA NAGO I OKRYTOZIARNISTEGO Z ZASTOSOWANIEM ANALIZY OBRAZU Urszula Sadowska, Tomasz Głąb

Bardziej szczegółowo

REAKCJA TRZECH GATUNKÓW ROŒLIN JAGODOWYCH UPRAWIANYCH NA BARDZO LEKKIEJ GLEBIE NA MIKRONAWODNIENIA

REAKCJA TRZECH GATUNKÓW ROŒLIN JAGODOWYCH UPRAWIANYCH NA BARDZO LEKKIEJ GLEBIE NA MIKRONAWODNIENIA AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 108 Stanis³aw Rolbiecki REAKCJA TRZECH GATUNKÓW ROŒLIN JAGODOWYCH UPRAWIANYCH NA BARDZO LEKKIEJ GLEBIE NA MIKRONAWODNIENIA

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie 2013 Tom 7 Zeszyt 1 ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net #3 Dział: Rolnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu KINGA MATYSIAK 1, SYLWIA KACZMAREK

Bardziej szczegółowo

EFFECT OF SUBSTRATE UTILIZATION TIME ON THE YIELD OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA L.)

EFFECT OF SUBSTRATE UTILIZATION TIME ON THE YIELD OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA L.) Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLVI (2004) BARTOSZ MARKIEWICZ 1, ANNA GOLCZ 1, BARBARA POLITYCKA 2 EFFECT OF SUBSTRATE UTILIZATION TIME ON THE YIELD OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA L.) From 1

Bardziej szczegółowo

Skuteczność biologicznej i chemicznej ochrony roślin ziemniaka przed zarazą (Phytophthora infestans /Mont./ de Bary) i alternariozą (Alternaria spp.

Skuteczność biologicznej i chemicznej ochrony roślin ziemniaka przed zarazą (Phytophthora infestans /Mont./ de Bary) i alternariozą (Alternaria spp. 3 Polish Journal of Agronomy 2012, 11, 3 9 Skuteczność biologicznej i chemicznej ochrony roślin ziemniaka przed zarazą (Phytophthora infestans /Mont./ de Bary) i alternariozą (Alternaria spp.) Bożena Cwalina-Ambroziak

Bardziej szczegółowo

UWALNIANIE FOSFORU ZE SZKŁA NAWOZOWEGO I SUPERFOSFATU W TRAKCIE INKUBACJI W OBECNOŚCI BAKTERII FOSFOROWYCH * Wstęp

UWALNIANIE FOSFORU ZE SZKŁA NAWOZOWEGO I SUPERFOSFATU W TRAKCIE INKUBACJI W OBECNOŚCI BAKTERII FOSFOROWYCH * Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLVI (2004) AGNIESZKA LIS-KRZYŚCIN 1, JANINA OSTROWSKA 1, IRENA WACŁAWSKA 2 UWALNIANIE FOSFORU ZE SZKŁA NAWOZOWEGO I SUPERFOSFATU W TRAKCIE INKUBACJI W OBECNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROCESÓW FITOREMEDIACJI W OGRANICZENIU REEMISJI RTĘCI DO POWIETRZA NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH TYM PIERWIASTKIEM

ZASTOSOWANIE PROCESÓW FITOREMEDIACJI W OGRANICZENIU REEMISJI RTĘCI DO POWIETRZA NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH TYM PIERWIASTKIEM rtęć, fitoremediacja, ewaporacja Dorota CISZEK, Bartosz NOWAK, Marta POGRZEBA* ZASTOSOWANIE PROCESÓW FITOREMEDIACJI W OGRANICZENIU REEMISJI RTĘCI DO POWIETRZA NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH TYM PIERWIASTKIEM

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA ZAWARTOŚCI MAKROELEMENTÓW W ANTURIUM UPRAWIANYM W KERAMZYCIE. Tomasz Kleiber, Andrzej Komosa

DYNAMIKA ZAWARTOŚCI MAKROELEMENTÓW W ANTURIUM UPRAWIANYM W KERAMZYCIE. Tomasz Kleiber, Andrzej Komosa Acta Agrophysica, 2006, 7(4), 927-935 DYNAMIKA ZAWARTOŚCI MAKROELEMENTÓW W ANTURIUM UPRAWIANYM W KERAMZYCIE Tomasz Kleiber, Andrzej Komosa Katedra NawoŜenia Roślin Ogrodniczych, Akademia Rolnicza ul. Zgorzelecka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH CECH JAKOŚCIOWYCH PELETÓW WYTWORZONYCH Z SUROWCÓW ROŚLINNYCH *

ANALIZA WYBRANYCH CECH JAKOŚCIOWYCH PELETÓW WYTWORZONYCH Z SUROWCÓW ROŚLINNYCH * I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 2(143) T.1 S. 167-173 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org ANALIZA WYBRANYCH CECH JAKOŚCIOWYCH PELETÓW

Bardziej szczegółowo

Jacek Antonkiewicz* WYKORZYSTANIE POPIOŁÓW PALENISKOWYCH DO WIĄZANIA METALI CIĘŻKICH WYSTĘPUJĄCYCH W GLEBIE

Jacek Antonkiewicz* WYKORZYSTANIE POPIOŁÓW PALENISKOWYCH DO WIĄZANIA METALI CIĘŻKICH WYSTĘPUJĄCYCH W GLEBIE Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 41, 2009 r. Jacek Antonkiewicz* WYKORZYSTANIE POPIOŁÓW PALENISKOWYCH DO WIĄZANIA METALI CIĘŻKICH WYSTĘPUJĄCYCH W GLEBIE USE INCINERATION ASH FOR BINDING HEAVY

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie jakości roślin leczniczych rozmnażanych w kulturach in vitro

Zapewnienie jakości roślin leczniczych rozmnażanych w kulturach in vitro 168 Zapewnienie jakości roślin leczniczych rozmnażanych w kulturach in vitro BARBARA, THIEM MAŁGORZATA KIKOWSKA Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Uniwersytet Medyczny im.

Bardziej szczegółowo

Środowiska i zasobów naturalnych. nr 53

Środowiska i zasobów naturalnych. nr 53 Ochrona Środowiska i zasobów naturalnych nr 53 Warszawa 2012 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES nr 53 Warszawa 2012 Komitet Wydawniczy Instytutu Ochrony

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXVIII (2) SECTIO E 2013 Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie pl. Łódzki 1, 10-957 Olsztyn e-mail:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO InŜynieria Rolnicza 3/63 Zdzisław Koszański, Ewa Rumasz Rudnicka., S. Karczmarczyk, P. Rychter * Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania Akademia Rolnicza w Szczecinie *Zakład Biochemii WyŜsza Szkoła

Bardziej szczegółowo

ROLNICZE I EKONOMICZNE ASPEKTY UPRAWY JĘCZMIENIA JAREGO W SYSTEMIE KONWENCJONALNYM I INTEGROWANYM

ROLNICZE I EKONOMICZNE ASPEKTY UPRAWY JĘCZMIENIA JAREGO W SYSTEMIE KONWENCJONALNYM I INTEGROWANYM Fragm. Agron. 31(2) 2014, 26 33 ROLNICZE I EKONOMICZNE ASPEKTY UPRAWY JĘCZMIENIA JAREGO W SYSTEMIE KONWENCJONALNYM I INTEGROWANYM Kazimierz Klima 1, Teofil Łabza, Andrzej Lepiarczyk Katedra Agrotechniki

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja polskich zasobów genowych komonicy zwyczajnej (Lotus corniculatus L.)

Waloryzacja polskich zasobów genowych komonicy zwyczajnej (Lotus corniculatus L.) 59 Polish Journal of Agronomy 2013, 14, 59 68 Waloryzacja polskich zasobów genowych komonicy zwyczajnej (Lotus corniculatus L.) Jan Schmidt Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE KAWONA ODMIANY BINGO NA GLEBIE BARDZO LEKKIEJ ZALE NIE OD FERTYGACJI AZOTEM SYSTEMEM NAWODNIE KROPLOWYCH I SPOSOBU PRODUKCJI ROZSADY

PLONOWANIE KAWONA ODMIANY BINGO NA GLEBIE BARDZO LEKKIEJ ZALE NIE OD FERTYGACJI AZOTEM SYSTEMEM NAWODNIE KROPLOWYCH I SPOSOBU PRODUKCJI ROZSADY INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 6/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddzia w Krakowie, s. 147 154 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Plonowanie kawona...

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH

WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 6 (85), 66 78 PIOTR ZARZYCKI, ALDONA SOBOTA, ŻANETA CIESIELSKA WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH S t r e s

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY ELSANTA. Katarzyna Skupień, Barbara Wójcik-Stopczyńska

OCENA JAKOŚCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY ELSANTA. Katarzyna Skupień, Barbara Wójcik-Stopczyńska SCIENTIARUM POLONORUMACTA Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 4(2) 2005, 25-35 OCENA JAKOŚCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY ELSANTA Katarzyna Skupień, Barbara Wójcik-Stopczyńska Akademia Rolnicza w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE

ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 18, t. I/2013 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji)

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży nr 46 ZESZYTY NAUKOWE. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży ISBN 978-83-87492-84-7

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży nr 46 ZESZYTY NAUKOWE. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży ISBN 978-83-87492-84-7 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży nr 46 ISBN 978-83-87492-84-7 nr 46 ZESZYTY NAUKOWE Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży 2010 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży

Bardziej szczegółowo

Wzrost sztucznych odnowień jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w różnych warunkach drzewostanowych i siedliskowych w Nadleśnictwie Szklarska Poręba

Wzrost sztucznych odnowień jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w różnych warunkach drzewostanowych i siedliskowych w Nadleśnictwie Szklarska Poręba Barzdajn W. & Kuczkowski K. 2010: Wzrost sztucznych odnowień jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w różnych warunkach drzewostanowych i siedliskowych w Nadleśnictwie Szklarska Poręba. Opera Corcontica 47/2010

Bardziej szczegółowo

WIELKOŚĆ JAŁOWIENIA SAMIC NOREK (Mustela vison) RÓŻNYCH ODMIAN BARWNYCH W ZALEŻNOŚCI OD RÓŻNYCH SYSTEMÓW I TERMINÓW KRYCIA

WIELKOŚĆ JAŁOWIENIA SAMIC NOREK (Mustela vison) RÓŻNYCH ODMIAN BARWNYCH W ZALEŻNOŚCI OD RÓŻNYCH SYSTEMÓW I TERMINÓW KRYCIA Acta Sci. Pol., Zootechnica 9 (4) 2010, 81 92 WIELKOŚĆ JAŁOWIENIA SAMIC NOREK (Mustela vison) RÓŻNYCH ODMIAN BARWNYCH W ZALEŻNOŚCI OD RÓŻNYCH SYSTEMÓW I TERMINÓW KRYCIA Lidia Felska-Błaszczyk, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH. Wstęp

BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXLIII (2002) ZENON GRZEŚ BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH Z Instytutu Inżynierii Rolniczej Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo