REGULAMIN REKRUTACJI do KLASY SPORTOWEJ o profilu gimnastyka sportowa w SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ w NYSIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI do KLASY SPORTOWEJ o profilu gimnastyka sportowa w SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ w NYSIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI do KLASY SPORTOWEJ o profilu gimnastyka sportowa w SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ w NYSIE I. Podstawa prawna : Rozporządzenie MENiS z 30 lipca 2002r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. nr 126, poz. 1078). Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. nr 26, poz. 232). II. Warunki przyjęcia do klasy sportowej : 1. Bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim 2. Pisemna zgoda rodziców ( prawnych opiekunów). 3. Zaliczenie prób sprawności fizycznej oraz posiadanie predyspozycji do dyscypliny. III. Termin przeprowadzenia zajęć rekrutacyjnych (testów sprawnościowych) ogłasza dyrektor szkoły. IV. Składanie podań o przyjęcie do szkoły ( klasa sportowa ) : do r.??? V. Wymagane dokumenty: -Podanie o przyjęcie do szkoły. -Zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia lub braku przeciwwskazań do uprawiania sportu. - Pisemna zgoda rodziców VI. Szkolna Komisja Rekrutacyjno Kwalifikacyjna: 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno Kwalifikacyjną. 2. W skład komisji wchodzi wicedyrektor ds. sportu jako przewodniczący, trenerzy gimnastyki sportowej prowadzący zajęcia w danym roczniku. 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno Kwalifikacyjna: - prowadzi postępowanie kwalifikacyjne według zasad opracowanego testu sprawnościowego oraz przeprowadza ten test, - ustala listę kandydatów do klasy sportowej, - sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego. 4. Listę kandydatów przyjętych do klasy sportowej zatwierdza dyrektor szkoły. 5. W posiedzeniu Komisji Rekrutacyjno Kwalifikacyjnej może uczestniczyć przedstawiciel klubu NTG z głosem opiniotwórczym. 6. Liczebność uczniów w klasie sportowej jest zgodna z obowiązującymi przepisami oświatowymi. VI. Załączniki do regulaminu: 1. Zasady uzyskiwania punktów podczas testu sprawnościowego.

2 REGULAMIN DLA UCZNIÓW KLAS SPORTOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W NYSIE I. Działanie i funkcjonowanie klas sportowych: 1. Uczniami klas sportowych zostają uczniowie, którzy najlepiej spełnią kryteria związane z ich stanem zdrowia, wynikami testów sprawnościowych oraz predyspozycji do dyscypliny. 2. Szkolenie w klasach sportowych odbywa się w następujących etapach: - SZKOLENIE WSZECHSTRONNE: klasy I III ( nauczanie zintegrowane ) - SZKOLENIE UKIERUNKOWANE: klasy IV VI ( szkoła podstawowa ) - SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE: klasy I III ( gimnazjum ) II. Obowiązki ucznia klas sportowych: 1. Uczeń klasy sportowej przestrzega statutu szkoły oraz innych obowiązujących w szkole regulaminów. 2. Uczeń klasy sportowej dba o aktualne badania lekarskie. 3. Uczeń klasy sportowej dba o wysokie wyniki w nauce oraz stałe podnoszenie własnego poziomu sportowego. 4. Uczeń klasy sportowej przestrzega zasad far play. 5. Uczeń klasy sportowej powinien być wzorem do naśladowania : - nie pali papierosów, - całkowita abstynencja alkoholowa, narkotykowa, - nie wagaruje, - nie używa wulgaryzmów, - nie stosuje agresji w środowisku szkolnym i po za nim. 6. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek brać czynny udział w zajęciach i zawodach sportowych. 7. Nieobecność ucznia na zajęciach, zawodach sportowych musi być uzasadniona i usprawiedliwiona. 8. Uczeń klasy sportowej powinien uczestniczyć w zgrupowaniach sportowych. 9. Nieobecność ucznia na obozie sportowym musi być uzasadniona i usprawiedliwiona. III. Regulacje w zakresie niewywiązywania się z obowiązków ucznia klasy sportowej: A) Uczeń klasy sportowej może być zawieszony przez dyrektora szkoły ( na wniosek wychowawcy i trenera prowadzącego )w zajęciach treningowych, zawodach sportowych, obozach szkoleniowych, obozach ogólnorozwojowych do momentu poprawy w następujących przypadkach: 1. Osiąga słabe wyniki w nauce lub w sporcie, nieadekwatne do jego potencjalnych możliwości. 2. Nie przestrzega przepisów BHP i swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych.

3 3. Nie realizuje programu treningowego. 4. Nie uczestniczył w 50% zajęć treningowych. 5. Jego zachowanie jest nieodpowiednie. 6. Brak zgody lekarza na uprawiania sportu. B) Uczeń klasy sportowej może być przeniesiony do klasy równoległej ogólnej decyzją Rady Pedagogicznej na wniosek wychowawcy, trenera prowadzącego, jeśli: 1. Rezygnuje z uprawiania sportu. 2. Nie realizuje programu treningowego. 3. Nie uczestniczył w 50% zajęć treningowych. 4. Osiąga słabe wyniki w nauce i sporcie. 5. Jego zachowanie jest nieodpowiednie. 6. Brak zgody lekarza na uprawianie sportu. 7. Wcześniejsze zawieszenia ucznia nie przyniosło efektu poprawy. IV. Warunkowe pozostanie w klasie sportowej na zasadzie kontraktu: W sytuacji zagrożenia usunięciem z klasy sportowej rodzicom ( opiekunom ) ucznia spełniającego wymogi 4, 6, pkt III B przysługuje prawo złożenia wniosku do dyrektora szkoły o zawarcie kontraktu.

4 KONTRAKT POMIĘDZY UCZNIEM, RODZICEM, (WYCHOWAWCĄ, TRENEREM) ORAZ DYREKTOREM SPORZĄDZONY I PODPISANY DNIA.. CEL: Umowa ma na celu kształtowanie właściwej postawy ucznia. do obowiązków szkolnych, prawidłowego funkcjonowania w społeczności szkolnej (dot. pracowników i uczniów szkoły), ścisłego przestrzegania przez ucznia przepisów prawa szkolnego. Zobowiązuję się, że w trakcie trwania kontraktu: - nie opuszczę ani jednego dnia nauki w szkole bez wiedzy rodziców, - wszelkie problemy dotyczące osiągania wyników w nauce skonsultuję z wychowawcą, - wszelkie problemy dotyczące osiągania wyników w sporcie skonsultuję z trenerem, - zapoznam rodziców z planem swoich lekcji i będę powiadamiał o wszelkich zmianach, - nigdy nie okłamię rodziców i nauczycieli w sprawach szkolnych, - w momentach trudnych zwrócę się o pomoc do trenera, wychowawcy, pedagoga, dyrektora lub rodzice poinformują telefonicznie/osobiście osobę w/wymienioną - będę bezwzględnie przestrzegał Statutu Zespołu Szkół Sportowych w Nysie oraz Regulaminu Ucznia Klas Sportowych Zespołu Szkół Sportowych w Nysie, w szczególności: abstynencji alkoholowej i narkotykowej, zakazu palenia papierosów w obrębie szkoły, niestosowania przemocy i agresji w środowisku szkolnym, wagarowania, opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych Zobowiązuję się do przestrzegania ustalonych zasad. Jesteśmy świadomi celowości powstania kontraktu W przypadku jego niedotrzymania dalsza nauka kontynuowana będzie w innej klasie lub innej szkole, zgodnie z miejscem zamieszkania. Czas trwania kontraktu: od Podpis ucznia: Podpis rodziców: Podpis Dyrektora Szkoły:

5 ZASADY UZYSKIWANIA PUNKTÓW PODCZAS TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO Lp Zadania Punkty 1. Lina Podciągnięcia na RR ze zwisu na żerdzi Wznosy NN na drabinkach powyżej poziomki Trzymanie NN w poziomce na drabinkach ( na czas ) od 1 do? 5. Marsz na dużej równoważni Szybki bieg ok.. 20 m Gibkość: badanie obręczy barkowej Gibkość: w postawie skłon w przód Waga, wzrost Wskok na skrzynię (górna część) i zeskok w ciągu 10 sek PUNKTY 1) 0 3 pkt : - wejście po linie na samą górę 3 pkt - wejście do połowy liny 2 pkt - podjęcie próby wejścia na linę (2 lub 3 kroki RR) 1 pkt - brak podjęcia próby wejścia na linę - 0 2) 0 10 pkt - za każde podciągnięcie na RR 1 pkt - brak podciągnięcia na RR - 0 pkt 3) 0 10 pkt - za każdy wznos NN powyżej poziomki 1 pkt - brak wznosu NN powyżej poziomki 0 pkt 4) za każdą sekundę utrzymania NN w poziomce podczas zwisu na drabinkach 1 pkt 5) 0 4 pkt - niepewny marsz po równoważni z pomocą trenera 0 pkt - niepewny lecz samodzielny marsz po równoważni 2 pkt - pewny, zdecydowany oraz samodzielny marsz po równoważni 4 pkt 6) 2 6 pkt - wolny bieg na całych stopach 2 pkt - bieg mało dynamiczny 4 pkt - bardzo szybki i dynamiczny bieg 6 pkt

6 7) 0-4 pkt - sztywna obręcz barkowa 0 pkt - RR dochodzą bez oporu do wysokości uszu 2 pkt - super gibka obręcz barkowa ( RR są daleko za uszami ) 4 pkt 8) w skłonie RR nie sięgają kolan 0 pkt - w skłonie RR sięgają kostek 2 pkt - w skłonie RR sięgają podłogi 4 pkt. 9) Waga i wzrost wg tabeli 0-1 pkt - mocno odbiegający od normy 0 pkt - zgodny z normą - 1 pkt 10) 0 10 pkt czas 10 sek wskoki na skrzynię 0 pkt skrzynię 2 pkt wskoków na skrzynię 4 pkt wskoków na skrzynię 6 pkt

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH A może jednak klasa sportowa Co robimy? AKTY PRAWNE I INNE DOKUMENTY ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE STATUT IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 17.09.1991r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w XLIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie

Wewnątrzszkolny system oceniania w XLIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie Wewnątrzszkolny system oceniania w XLIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007.

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r.

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. I. Nazwa, siedziba i osoba prowadząca Liceum Plastyczne w Gdańsku Art. 1 1. Liceum Plastyczne zwane dalej Liceum jest czteroletnią

Bardziej szczegółowo

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro)

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro) Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 23. lutego 2015 r. REGULAMIN R E K R U T A C J I NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa STATUT

Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa STATUT Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa STATUT 2015 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania Gimnazjum... 4 Rozdział III Organy Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria oceniania uczniów klas I III Szkoły Podstawowej nr 31

Zasady i kryteria oceniania uczniów klas I III Szkoły Podstawowej nr 31 Wewnątrzszkolny System Oceniania Zasady i kryteria oceniania uczniów klas I III Szkoły Podstawowej nr 31 38 Klasyfikacja śródroczna i roczna 1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015. ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ i PIERWSZEJ KLASY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. JANA PAWŁA II NA ROK SZKOLNY 201/201 Szanowni Rodzice/Opiekunowie marca 201 r. rozpoczyna się rekrutacja

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 I. TERMIN SKŁADANIA PODAŃ Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej składają podania w terminie

Bardziej szczegółowo

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MORSKA

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 2 WROCŁAWIU

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 2 WROCŁAWIU STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 2 WE WROCŁAWIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Szkoła nosi nazwę Szkoła Policealna Nr 2 i wchodzi w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych. 2. Szkoła Policealna

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU ROZDZIAŁ I Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego. str. 3 ROZDZIAŁ II Bieżące ocenianie oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum. im. Izabeli Branickiej. w Białymstoku

STATUT. Publicznego Gimnazjum. im. Izabeli Branickiej. w Białymstoku STATUT Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku Statut zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/13/14 z dnia 12 lutego 2014 r. STATUT PUBLICZNEGO GIMNAJUM NR 3 im. Izabeli Branickiej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO im. prof. ANTONIEGO CIESZYŃSKIEGO W ZABRZU tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. 1. Nazwa szkoły brzmi: Medyczna Szkoła Policealna

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE 2 SPIS TREŚCI CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ... 5 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE... 7 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ... 12 UCZNIOWIE... 16 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT

POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (t. j. Dz. U z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem (Wersja ujednolicona) Rozdział I Nazwa, typ szkoły, organ prowadzący, organ nadzorujący... 2 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo