REGULAMIN ODDZIAŁU REALIZUJĄCEGO ROZSZERZONY PROGRAM PIŁKI RĘCZNEJ. w Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ODDZIAŁU REALIZUJĄCEGO ROZSZERZONY PROGRAM PIŁKI RĘCZNEJ. w Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach"

Transkrypt

1 REGULAMIN ODDZIAŁU REALIZUJĄCEGO ROZSZERZONY PROGRAM PIŁKI RĘCZNEJ Pod patronatem Związku Piłki Ręcznej w Polsce dofinansowany z funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 roku w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U.z 2012 nr 0, poz ). I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W szkole tworzone są oddziały sportowe kształcące młodzież o szczególnych uzdolnieniach sportowych w zakresie piłki ręcznej. 2. Zadaniem szkoły jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych w szczególności przez: opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, by rozkład zajęć dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych oraz dojazdów, dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania na zajęciach dydaktycznych, umożliwienie w pełni realizacji programu wskazanego przez wydział szkoleniowy ZPR /odpowiednia ilość godzin zabezpieczenie warunków szkoleniowych, trenerów, hali. 3. Gimnazjum nr 1z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach prowadzi oddziały sportowe o specjalności piłka ręczna pod patronatem Związku Piłki Ręcznej w Polsce, dofinansowane z funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. 1

2 4. Cykl kształcenia sportowego w szkole trwa 3 lata. Oddziały realizują rozszerzony program Gimnazjalnych Ośrodków Piłki Ręcznej stosując się do wytycznych działu szkolenia Ministerstwa Sportu. 5. Do realizacji programu szkoła wykorzystuje halę sportową Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mysłowicach, oraz bazę sportową w szkole i mieście. 6. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące szkolnictwa sportowego oraz we współpracy z klubami sportowymi przez trenerów z pełnymi kwalifikacjami. 7. Uczniem oddziału sportowego może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem. 8. Uczniowie oddziału sportowego wyłaniani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego według opracowanych norm dostosowanych do danej kategorii wiekowej, udostępnionych na stronie internetowej szkoły do wglądu dla przystępujących do kwalifikacji. 9. Oddział sportowy winien liczyć około 20 uczniów. 10. Rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani złożyć u wychowawcy klasy następujące dokumenty: zgodę na naukę w oddziale z rozszerzonym programem piłki ręcznej zgodę na udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, meczach, turniejach; rodzic lub opiekun prawny może również dołączyć oświadczenie, że bierze odpowiedzialność za samodzielne dojście na miejsce zbiórki i samodzielny powrót do domu swojego dziecka po w/w zajęciach sportowych dwa zdjęcia na kartę zawodnika zgodę w razie zaistniałego wypadku na udzielenie natychmiastowej pomocy lekarskiej i szpitalnej deklarację przynależności klubowej 11. Każdy rodzic lub prawny opiekun oraz uczeń oddziału sportowego winien zapoznać się z niniejszym regulaminem. 12. Każdy uczeń oddziału sportowego jest zgłoszony jako zawodnik w Śląskim Związku Piłki Ręcznej. II. PRAWA UCZNIA ODDZIAŁU SPORTOWEGO 1. Uczeń oddziału sportowego ma wszystkie prawa ucznia Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach. 2. Ma prawo do korzystania pod opieką trenera lub nauczyciela w-fu ze sprzętu sportowego, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły, hali sportowej oraz innych obiektów miasta lub klubu. 3. Po jednodniowych zawodach sportowych ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału przerabianego w czasie swojej nieobecności. 2

3 4. Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie ma wpływu na frekwencję, każdorazowe zwolnienie ucznia na zawody odbywa się w ścisłym porozumieniu rodzica lub prawnego opiekuna z trenerem i wychowawcą klasy lub Dyrektorem Szkoły. 5. Ma prawo reprezentować zarówno szkołę jak i klub MOSiR Mysłowice w zawodach objętych terminarzem Szkolnego Związku Sportowego jak i Śląskiego Związku Piłki Ręcznej. 6. Uczeń powołany do Kadry Śląska lub Polski ma prawo po uzgodnieniach z klubem, trenerem, wychowawcą klasy lub dyrektorem szkoły uczestniczyć w konsultacjach, zgrupowaniach i turniejach podczas trwania zajęć lekcyjnych, a po powrocie uzyskać możliwość rozłożonego w czasie, nadrobienia braków z pomocą nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów. 7. Ma prawo do nagród za wybitne osiągnięcia zarówno sportowe jak i z racji osiąganych wyników w nauce. III. OBOWIĄZKI UCZNIA ODDZIAŁU SPORTOWEGO 1. Uczeń oddziału sportowego wypełnia wszystkie obowiązki wynikające ze Statutu Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach, jak i stosuje się do Regulaminu Sportowego obowiązującego w szkole i Regulaminu Sportowego obowiązującego w klubie. 2. Uczeń oddziału sportowego ma obowiązek: systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, lekcjach wychowania fizycznego i posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć, reprezentować godnie szkołę we wszystkich imprezach i zawodach sportowych ujętych w programie sportowym szkoły oraz wynikających z programu szkoleniowego, dbać o reprezentacyjny strój osobisty (dresy, koszulki, spodenki), sprzęt sportowy, przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia sportowego, przestrzegać poleceń trenera lub nauczyciela wychowania fizycznego w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób współćwiczących, przebywać podczas zajęć na obiektach sportowych wyłącznie pod opieką trenera lub nauczyciela wychowania fizycznego i podporządkować się regulaminowi tych obiektów, przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie treningów, zajęć wychowania fizycznego, wyjazdów sportowych oraz stosować się do regulaminów obozów sportowych i wycieczek, nosić jednakowy strój uczniowski z emblematem Gimnazjalnego Ośrodka Piłki Ręcznej, a na zgrupowaniach, turniejach nosić jednakowe stroje klubowe, 3

4 z wyprzedzeniem przedłożyć trenerowi informację o przewidywanej dłuższej nieobecności na zajęciach i imprezach sportowych, długotrwałą (powyżej 14 dni) niezdolność do ćwiczeń udokumentować zwolnieniem lekarskim, a w przypadku zwolnienia długookresowego (powyżej 30 dni) przedłożyć zwolnienie wydane przez lekarza specjalistę, w razie przerwania nauki w oddziale sportowym uczeń zobowiązany jest do oddania i rozliczenia otrzymanego sprzętu, a w razie niedopełnienia formalności uczeń nie otrzyma stosownych dokumentów, zmiany barw klubowych nastąpić mogą tylko i wyłącznie w porozumieniu z macierzystym klubem na drodze transferowej zgodnie z wytycznymi ŚZPR w Katowicach, prowadzić systematycznie rejestrację swoich osiągnięć oraz potwierdzać je przez odpowiedzialnych za dane zadanie nauczycieli lub trenerów w celu uzyskania dodatkowych punktów za sprawowanie, regularnie opłacać składki członkowskie ustalone przez Klub, posiadać aktualne badania, lekarskie przeprowadzone przez lekarza sportowego posiadającego odpowiednie uprawnienia o orzekaniu dla sportu młodzieżowego, wnieść opłatę za badania lekarskie 2 razy w roku w klubie sportowym, jeśli badania zostaną wykonane indywidualnie przez uprawnionego lekarza opłaty nie wnosi się. Ważność badań 6 miesięcy. IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 1. Prowadzone szkolenie programowe ma na celu: harmonijny rozwój psychofizyczny uczniów, sprzyjanie umiejętnościom współdziałania w zespole, zdobycie odpowiedniego poziomu cech motorycznych oraz sprawności specjalnej, opanowanie techniki i taktyki danej dyscypliny, osiągnięcie zadowalającego poziomu sportowego, wyposażenie w wiedzę z zakresu higieny, budowy i fizjologii człowieka. 2. Uczniowie oddziałów sportowych realizują program kształcenia ogólnego zgodny z wymaganiami programowymi zalecanymi przez MEN, natomiast mają rozszerzoną liczbę godzin z wychowania fizycznego. 3. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone w szkole wynikające z planu nauczania oraz: mecze prowadzone w ramach rozgrywek ligowych Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach, mecze towarzyskie oraz turnieje, obozy sportowe oraz zajęcia w szkole podczas ferii zimowych przez okres jednego tygodnia. 4

5 4. Wymienione w pkt. 3 formy zajęć są obowiązkowe dla wszystkich uczniów oddziału sportowego, kwalifikacji oraz zwolnienia dokonuje trener. 5. Udział w formach wymienionych w pkt. 3 ma znaczący wpływ na ocenę ucznia z wychowania fizycznego i ocenę z zachowania. 6. Obozy szkoleniowe organizowane są w okresie wolnym od nauki, odpłatność za udział ucznia oddziału sportowego pokrywają rodzice lub jego prawni opiekunowie. Ośrodek Gimnazjalny otrzymuje również dofinansowanie z ZPR 7. Nad sprawnym i efektywnym przebiegiem procesu dydaktycznego i szkoleniowego czuwa dyrektor szkoły. V. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 1. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi 10 godzin (8 godzin specjalizacji z piłki ręcznej, 2 godziny podstawowego programu z zakresu wychowania fizycznego). 2. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach lub zawodach sportowych jest posiadanie ważnej karty zdrowia sportowca. 3. Szkoła zapewnia uczniom klas sportowych: odpowiednią bazę treningową, podstawowy sprzęt sportowy (piłki, pachołki, itp.). 4. Rodzice powinni zabezpieczyć dziecku przeprowadzenie okresowych badań lekarskich. 5. Rodzice powinni zadbać o odpowiedni na daną porę roku ubiór dziecka na przejście ze szkoły na halę sportową i z powrotem (np. kurtki nieprzemakalne z kapturem, czapki, rękawice) oraz na mecze, turnieje itp. (dresy). VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do niniejszego regulaminu podczas zajęć, wyjazdu czy obozu sportowego przewidziane są kary zgodnie ze Statutem Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach. 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia sportowe w oddziale sportowym w uzasadnionych przypadkach może: pozbawić ucznia prawa uczestnictwa w obozie sportowym, usunąć z obozu sportowego lub imprezy sportowej przy jednoczesnym nałożeniu na rodziców lub prawnych opiekunów ucznia obowiązku odebrania dziecka z miejsca jego pobytu na swój koszt i w najkrótszym możliwym terminie. 3. O nałożeniu wymienionych w punkcie 2 kar nauczyciel prowadzący zajęcia sportowe informuje wychowawcę klasy i Dyrektora Szkoły. 5

6 4. Uczeń oddziału sportowego może zostać przeniesiony do klasy działającej na zasadach ogólnych lub do szkoły rejonowej (gdy mieszka poza rejonem szkoły), jeżeli: notorycznie narusza postanowienia regulaminów szkolnych, jego zachowanie nie zostało ocenione na ocenę co najmniej dobrą, o pozostawieniu ucznia w oddziale sportowym z niższą oceną z zachowania decyduje Rada Pedagogiczna na wniosek trenera lub wychowawcy, stwierdzone zostanie palenie papierosów, picie alkoholu lub stosowanie innych środków odurzających przez ucznia, uczeń osiąga słabe wyniki sportowe nie kwalifikujące go do dalszego szkolenia sportowego, uczeń osiąga słabe wyniki dydaktyczne nie rokujące na otrzymanie promocji do następnej klasy czy ukończenie szkoły, uczeń często bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia i treningi (powyżej 30% w semestrze), uczeń bez uzasadnienia nie bierze udziału w meczach ani jako zawodnik ani jako kibic, stwierdzono zachowanie zagrażające innym uczniom, uczeń otrzyma opinię od lekarza sportowego nie kwalifikującą go do dalszego szkolenia sportowego. 5. Decyzję o przeniesieniu ucznia z oddziału sportowego do klasy działającej na zasadach ogólnych podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek trenera lub wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 6. O fakcie wykluczenia ucznia z oddziału sportowego powiadomieni są rodzice lub prawni opiekunowie. 7. Zatwierdzenia Regulaminu oddziału sportowego realizującego rozszerzony program piłki ręcznej pod patronatem Związku Piłki Ręcznej w Polsce dofinansowane z funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i turystyki w Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach, dokonuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 8. Zmiany w niniejszym regulaminie może dokonać Dyrektor Szkoły na wniosek trenera, wychowawcy oddziału sportowego lub rodzica po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 6

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE STATUT IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 17.09.1991r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r.

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Gdańsk 2013 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku, zwany dalej "szkołą" działa w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3, tel./fax (32) 775 18-37 www.animator.halogen.org.pl e-mail: sekretariat@halogen.org.pl STATUT SZKOŁY Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO im. prof. ANTONIEGO CIESZYŃSKIEGO W ZABRZU tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. 1. Nazwa szkoły brzmi: Medyczna Szkoła Policealna

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2002 roku. Zmiany: 24.11.2004 r.; 20.01.2005 r.; 30.08.2006 r.; 30.03.2007r.;

Bardziej szczegółowo

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE KĘTRZYN 2009 r. 1 OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 1 1. Nazwa szkoły: II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie zwane dalej Liceum 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu Spis treści Rozdział I Podstawowe informacje o szkole policealnej. Rozdział II Cele i zadania szkoły policealnej. Rozdział III Sposób wykonywania

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT

POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (t. j. Dz. U z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ LIBER

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ LIBER STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ LIBER Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2 GIMNAZJUM NR 1 IM.MJR. STEFANA WALTERA UL. 11 LISTOPADA 2 05-250 RADZYMIN NIP 125-10-94-401 REGON 016068801 G.1.01205/13/14 S T A T U T G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY TORUŃ 2009 Spis treści: Paragraf Strona Rozdział I Postanowienia ogólne 1 6 5 Rozdział II Cele i zadania szkoły 7 11 7 - funkcje edukacyjne, wychowawcze,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA Eureka 05-540 Ustanów, ul. Główna 10, e-mail: szkola.eureka@gmail.com www.szkola-eureka.pl STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie Tekst jednolity: 18.07.2012

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T

VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T Kraków, 2013 VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (DzU z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Osobą prowadzącą dla Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ w Białymstoku Ustalony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zmianami). 1

Bardziej szczegółowo