OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW SPORTOWCÓW ORAZ OSÓB ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ FIZYCZNĄ I SPORTEM WARTA - SPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW SPORTOWCÓW ORAZ OSÓB ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ FIZYCZNĄ I SPORTEM WARTA - SPORT"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW SPORTOWCÓW ORAZ OSÓB ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ FIZYCZNĄ I SPORTEM WARTA - SPORT TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2009 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej OWU) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. (zwane dalej TUiR WARTA) udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków SPORTOWCOM oraz osobom związanym z kulturą fizyczną i sportem Przez pojęcie NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK rozumie się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał stałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. 2. SPORTOWCY w rozumieniu niniejszych OWU to osoby uprawiające sport. 3. OSOBY ZWIĄZANE Z KULTURĄ FIZYCZNĄ i SPORTEM w rozumieniu niniejszych OWU to: trenerzy, asystenci trenerów, instruktorzy, nauczyciele WF, sędziowie, lekarze sportowi, pracownicy odnowy biologicznej, organizatorzy imprez sportowo-rekreacyjnych oraz pracownicy biurowo-administracyjni związków sportowych, klubów, kół, zrzeszeń, ognisk, sekcji. 4. Przez pojęcie UBEZPIECZONY rozumie się osobę, na rachunek której zawarto umowę ubezpieczenia. 5. Przez pojecie UBEZPIECZAJĄCY rozumie się osobę zawierającą umowę ubezpieczenia. 6. Przez pojęcie UPRAWNIONY rozumie się osobę upoważnioną do otrzymania odszkodowania w razie śmierci ubezpieczonego ustanowioną na piśmie przez ubezpieczonego. W przypadku nie wyznaczenia osoby uprawnionej, odszkodowanie przysługuje członkom rodziny wg następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, innym spadkobiercom ustawowym. 7. Przez pojęcie OKRES UBEZPIECZENIA rozumie się okres na jaki zawarto umowę ubezpieczenia. 8. Przez pojęcie UBEZPIECZENIE ZBIOROWE rozumie się ubezpieczenie grupy osób fizycznych, jeżeli należą do: związku, klubu, sekcji, klasy szkolnej, grupy studenckiej, koła sportowego lub innej jednostki organizacyjnej, na rachunek których zawiera się ubezpieczenie. 9. Pojęcie PODSTAWOWY ZAKRES UBEZPIECZENIA obejmuje odpowiedzialność TUiR WARTA za następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegających na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego, które mogą się wydarzyć w życiu sportowym lub w czasie wykonywania czynności związanych z kulturą fizyczną i sportem. 10. Pojęcie ROZSZERZONY ZAKRES UBEZPIECZENIA obejmuje odpowiedzialność TUiR WARTA za następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegających na trwałym uszkodzeniu

2 ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego, które mogą się wydarzyć w życiu sportowym, w czasie wykonywania czynności związanych z kulturą fizyczną i sportem oraz w życiu prywatnym, z wyłączeniem przypadków objętych ustawą o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 11. Pojecie DODATKOWE ŚWIADCZENIA w rozumieniu niniejszych OWU obejmuje: koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zasiłek dzienny, jednorazowe świadczenie z tytułu całkowitej (bezpowrotnej) utraty zdolności do uprawiania dyscypliny sportu wskazanej w umowie ubezpieczenia, 12. Przez pojęcie ŻYCIE SPORTOWE rozumie się następujące czynności związane z uprawianą dyscypliną sportową tj. uczestnictwo w treningach, zgrupowaniach, obozach szkoleniowych i przygotowawczych, zawodach oraz drogę do miejsc wykonywania w/w czynności, jak również drogę powrotną do miejsca stałego zamieszkania. 13. Przez pojęcie ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY rozumie się związek między nieszczęśliwym wypadkiem, a skutkiem tego wypadku w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 3 W umowie ubezpieczenia w porozumieniu z ubezpieczonym/ubezpieczającym mogą mieć zastosowanie postanowienia odmienne - odbiegające od niniejszych OWU. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 1. Przedmiotem ubezpieczenia w zakresie podstawowym są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na stałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego, które mogą się wydarzyć w życiu sportowym lub w czasie wykonywania czynności związanych z kulturą fizyczną i sportem. 2. Przedmiotem ubezpieczenia w zakresie rozszerzonym są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego, które mogą się wydarzyć w życiu sportowym lub w czasie wykonywania czynności związanych z kulturą fizyczną i sportem oraz w życiu prywatnym - z wyłączeniem przypadków objętych ustawą o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 3. W ramach ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, oprócz świadczeń wymienionych w 13 ust. 1, w przypadku opłacenia dodatkowej składki mogą przysługiwać niżej wymienione świadczenia: a) koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w kraju, b) koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych za granicą, c) zasiłek dzienny, d) jednorazowe świadczenie z tytułu całkowitej (bezpowrotnej) utraty zdolności do uprawiania dyscypliny sportu wskazanej w umowie ubezpieczenia, o ile nieszczęśliwy wypadek miał miejsce w życiu sportowym, 4. Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałe w kraju lub za granicą. 2

3 PODMIOT UBEZPIECZENIA 5 1. Ubezpieczającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na rachunek osób fizycznych. 3. Ubezpieczeniem mogą być objęte: 1) osoby uprawiające sport, które są zarejestrowanymi lub stowarzyszonymi członkami: związków sportowych, klubów, kół, sekcji, ognisk i zespołów sportowych np. szkolnych i akademickich, zespołów sportowo-rekreacyjnych, organizacji i stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu, 2) osoby nie zarejestrowane lub nie stowarzyszone biorące udział w zorganizowanych zawodach, zajęciach sportowych np. szkolnych i akademickich lub zajęciach sportowo-rekreacyjnych, 3) trenerzy, asystenci trenerów, instruktorzy, nauczyciele WF, sędziowie, lekarze sportowi, pracownicy odnowy biologicznej, organizatorzy imprez sportoworekreacyjnych oraz pracownicy biurowo-administracyjni związków sportowych, klubów, kół, zrzeszeń, ognisk, sekcji, 4) inne osoby, które zostaną przez TUiR WARTA uznane za sportowców lub osoby związane z kulturą fizyczną i sportem. 4. Ochroną TUiR WARTA nie są objęte osoby biorące udział w zawodach i imprezach wyłącznie w charakterze widza. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 6 1. Odpowiedzialność TUiR WARTA nie obejmuje następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w następstwie: 1) umyślnego działania ubezpieczonego, 2) stanów chorobowych - z wyłączeniem zawału serca i wylewu krwi do mózgu; przy czym ryzyko zawału serca i wylewu krwi do mózgu dotyczy osób, które nie ukończyły 60 roku życia, 3) chorób zawodowych, przewlekłych lub chronicznych, 4) prowadzenia pojazdu mechanicznego bez wymaganych prawem uprawnień względnie po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 5) usiłowania lub popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa lub samobójstwa, 6) zaburzeń psychicznych ubezpieczonego, 7) spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 8) zażycia leków, a także środków zakazanych przez komisję lekarską Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego lub Polskie Związki Sportowe, 9) uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi bez względu na to przez kogo były wykonywane, 10) zamieszek, rozruchów, bójek, 11) działań wojennych, stanu wyjątkowego, chyba że została opłacona dodatkowa składka, 12) chorób tropikalnych, chyba że została opłacona dodatkowa składka. 3

4 2. Odpowiedzialność TUiR WARTA nie obejmuje strat materialnych z tytułu utraty, uszkodzenia czy zniszczenia rzeczy należących do ubezpieczonego w związku z nieszczęśliwym wypadkiem. 3. Świadczenia i odszkodowania nie przysługują ubezpieczonemu, w stosunku do którego istniały przeciwwskazania lekarskie do uprawiania sportu lub wykonywania czynności związanych z kulturą fizyczną i sportem. ZAWARCIE UMOWY I OKRES UBEZPIECZENIA 7 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres roku na podstawie pisemnego wniosku o ubezpieczenie. 2. W przypadku ubezpieczenia osób uczestniczących w imprezach sportowo-rekreacyjnych o charakterze masowym, ubezpieczenie może być zawarte jako krótkoterminowe - wyłącznie w zakresie podstawowym ( 4 ust. 1). 3. Umowę ubezpieczenia zawiera się imiennie. Ubezpieczenia zbiorowe mogą być zawierane również bezimiennie dla grupy liczącej co najmniej 5 osób. Ubezpieczający zobowiązany jest wówczas podać liczbę osób ubezpieczonych. 4. Zawarcie umowy ubezpieczenia TUiR WARTA potwierdza dokumentem ubezpieczenia Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność TUiR WARTA rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. 2. W przypadku umów ubezpieczenia zawieranych indywidualnie odpowiedzialność TUiR WARTA rozpoczyna się po upływie 30 dni od daty zapłacenia składki Odpowiedzialność TUiR WARTA kończy się z upływem okresu ubezpieczenia określonego w umowie. 2. Ochrona ubezpieczeniowa TUiR WARTA wygasa z chwilą śmierci ubezpieczonego Przedłużenia umowy ubezpieczenia na następny okres można dokonać wyłącznie: 1) przy ubezpieczeniu zawieranym indywidualnie - przed upływem okresu ubezpieczenia, podając numer dokumentu ubezpieczenia, okres na jaki zostało zawarte ubezpieczenie i po zapłaceniu składki za następny okres ubezpieczenia, 2) przy ubezpieczeniu zbiorowym - przed upływem okresu ubezpieczenia, złożeniu wniosku ubezpieczeniowego i po zapłaceniu składki. 2. W przypadku zmiany sumy ubezpieczenia na inną niż w poprzednim okresie ubezpieczenia ubezpieczający zobowiązany jest złożyć nowy wniosek o ubezpieczenie. SUMA UBEZPIECZENIA I SKŁADKA Suma ubezpieczenia ograniczająca odpowiedzialność TUiR WARTA z tytułu 100% STAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU jest uzgadniana z ubezpieczającym, ale nie może być niższa niż zł. 4

5 2. Suma ubezpieczenia może ulec podwyższeniu na wniosek ubezpieczającego w okresie trwania umowy ubezpieczenia, po opłaceniu dodatkowej składki obliczonej zgodnie z TARYFĄ SKŁADEK. 3. W przypadku deklaracji zawarcia umowy ubezpieczenia na sumę wyższą niż zł składkę ustala się indywidualnie Składkę ubezpieczeniową oblicza się w zależności od: 1) sumy ubezpieczenia deklarowanej przez ubezpieczającego ( 11 ust. 1), 2) zakresu ubezpieczenia, 3) rodzaju świadczeń, 4) okresu na jaki zawarto umowę ubezpieczenia, 5) grupy ryzyka, 6) formy zawarcia umowy. w oparciu o TARYFĘ SKŁADEK obowiązującą w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużania umowy ubezpieczenia. 2. Ustala się 5 grup ryzyka (I - V) obejmujących sportowców uprawiających następujące dyscypliny sportowe : 1) GRUPA I badmington, bilard, bowling, brydż sportowy, golf, kręglarstwo, krykiet, szachy, wędkarstwo, 2) GRUPA II, biegi na orientację, gimnastyka sportowa i artystyczna, hokej na trawie, kolarstwo, kulturystyka i trójbój siłowy, lekkoatletyka (z wyjątkiem skoku o tyczce, siedmioboju i dziesięcioboju), łucznictwo, piłka wodna, pływanie, ringo, strzelectwo sportowe, tenis, tenis stołowy, wioślarstwo, żeglarstwo, 3) GRUPA III, bojery, kolarstwo torowe, łyżwiarstwo figurowe i szybkie, narciarstwo wodne, surfing, winsurfing, wrotkarstwo, morskie żeglarstwo sportowe i żeglarstwo lodowe, 4) GRUPA IV, dalekowschodnie sporty walki, judo, akrobatyka sportowa, kolarstwo szosowe, narciarstwo (z wyłączeniem skoków i biegów zjazdowych), pięciobój nowoczesny, piłka ręczna, saneczkarstwo, siedmiobój i dziesięciobój w lekkoatletyce, skiboby, skok o tyczce, szermierka, 5) GRUPA V alpinizm, baseball, softball, bobsleje, boks, dwubój narciarski, futbol amerykański, hokej na lodzie, jeździectwo, koszykówka, lotniarstwo, piłka nożna, płetwonurkowanie sportowe, polo, podnoszenie ciężarów rugby, siatkówka, skoki do wody, skoki narciarskie, sporty lotnicze, sport motorowodny, sport motorowy, sport balonowy, spadochronowy, taternictwo jaskiniowe, wyścigi konne, zapasy, zjazdowe biegi narciarskie. 3. Ustala się 3 grupy ryzyka (A-C) obejmujące następujące grupy osób związanych z kulturą fizyczną i sportem: 1) GRUPA A organizatorzy imprez sportowo-rekreacyjnych, pracownicy biurowoadministracyjni związków sportowych, klubów, kół, zrzeszeń, ognisk, sekcji, 2) GRUPA B sędziowie, nauczyciele WF, lekarze sportowi, obsługa odnowy biologicznej 5

6 3) GRUPA C trenerzy, instruktorzy, asystenci trenerów, 4. W przypadku uprawiania przez Ubezpieczonego kilku dyscyplin sportu lub wykonywania różnych czynności związanych z kulturą fizyczną i sportem przyjmuje się stawkę taryfową, która jest najwyższa. 5. Składkę ubezpieczeniową dla dyscyplin sportowych lub czynności związanych z kulturą fizyczną lub sportem nie wymienionych w ust.2 i 3 ustala się wg grupy najbardziej odpowiadającej danej dyscyplinie sportowej lub czynności o takim samym lub podobnym stopniu zagrożenia wypadkowego. 6. Zwyżki składki stosuje się: 1) do umów ubezpieczenia zawieranych indywidualnie, 2) do umów ubezpieczenia sportowców uprawiających sport zawodowo, 3) za włączenie do umowy ubezpieczenia ryzyka następstw nieszczęśliwych wypadków na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, chorób tropikalnych, 7. Zniżki składki stosuje się: 1) za przystąpienie do ubezpieczenia jednorazowo więcej niż: 50 osób, 100 osób, 300 osób i 350 osób 2) z tytułu jednorazowej opłaty składki dla umów ubezpieczenia zbiorowego zawieranych na okres roczny. 8. Na podstawie analizy dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia oraz oceny ryzyka mogą być stosowane zniżki specjalne. 9. Ubezpieczający opłaca składkę ubezpieczenia: 1) przy ubezpieczeniu zawieranym indywidualnie w pełnej wysokości i jednocześnie przy zawarciu umowy ubezpieczenia, 2) przy ubezpieczeniu zbiorowym (zawartym na okres roczny) płatność składki może być rozłożona na dwie raty: a) I rata - płatna przy zawarciu umowy ubezpieczenia, b) II rata - płatna przed upływem 6 miesięcy od dnia opłacenia pierwszej raty, 3) w szczególnych przypadkach płatność składki w uzgodnieniu z ubezpieczającym może być ustalona przez TUiR WARTA odmiennie od zapisów pkt. 1 i 2. RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ Z umowy ubezpieczenia zawartej w ZAKRESIE PODSTAWOWYM i ROZSZERZONYM przysługują następujące świadczenia: 1) świadczenie z tytułu STAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU: a) w przypadku gdy ubezpieczony wskutek wypadku doznał 100% stałego uszczerbku na zdrowiu TUiR WARTA wypłaca świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia określonej umową, b) w przypadku częściowego uszczerbku na zdrowiu TUiR WARTA wypłaca świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia w jakim ubezpieczony doznał stałego uszczerbku na zdrowiu. Świadczenie w przypadku stałego uszczerbku na zdrowiu jest zależne od wysokości sumy ubezpieczenia, o której mowa w 11 ust.1, 2) odszkodowanie z tytułu ŚMIERCI stanowi 50% sumy ubezpieczenia określonej na wypadek 100% stałego uszczerbku na zdrowiu, 6

7 3) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów oraz zwrot KOSZTÓW NABYCIA PROTEZ I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH, jeśli ich nabycie związane było z nieszczęśliwym wypadkiem i jeśli nie zostały pokryte z innego ubezpieczenia, a także pod warunkiem, że ich stosowanie zostało zlecone przez lekarza przed upływem 3 lat od daty wypadku. Łącznie zwrot kosztów przeszkolenia, nabycia protez i środków pomocniczych nie może przekroczyć wartości 10% sumy ubezpieczenia. 2. Z umowy ubezpieczenia obejmującej dodatkowe świadczenia, zawartej w ZAKRESIE PODSTAWOWYM i ROZSZERZONYM, oprócz świadczeń wymienionych w ust. 1, w przypadku opłacenia dodatkowej składki przysługują: 1) zwrot KOSZTÓW LECZENIA ambulatoryjnego lub szpitalnego następstw nieszczęśliwych wypadków do wysokości: a) 30% sumy ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nieszczęśliwy wypadek miał miejsce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, b) równowartości w złotych USD na terenie innych państw, o ile nieszczęśliwy wypadek miał miejsce na terenie innych państw, w odniesieniu do wszystkich zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia. TUiR WARTA zwraca koszty leczenia podjętego bezpośrednio po wypadku w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót do Polski. Do kosztów leczenia (ambulatoryjnego lub szpitalnego) następstw nieszczęśliwych wypadków zalicza się udokumentowane koszty: niezbędnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, pobytów, operacji i zabiegów w zakładach leczniczych, nabycia środków leczniczych i opatrunkowych przepisanych przez lekarza, badań pomocniczych, przewozu chorego z i do miejsca zamieszkania, zakładu leczniczego itp., specjalnego odżywiania (dożywiania) chorego, pobytu w szpitalach uzdrowiskowych, rehabilitacji medycznej. Ilekroć powyżej mowa o kosztach czy zaleceniach w stosunku do ubezpieczonego należy zawsze rozumieć niezbędne" i przepisane przez lekarza". Warunkiem zwrotu kosztów leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest udokumentowanie, że koszty te poniesiono w okresie nie dłuższym niż 1 rok od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku. Koszty kremacji lub koszty sprowadzenia zwłok z zagranicy do miejsca stałego zamieszkania ubezpieczonego w przypadku śmierci ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku pokrywane są w granicach przewidzianych sumą ubezpieczenia dotyczącą kosztów leczenia, o których mowa w ust. 2 pkt.1 b. Koszty leczenia ambulatoryjnego, zakupu leków czy środków opatrunkowych za granicą ubezpieczony pokrywa we własnym zakresie. Zwrot poniesionych wydatków następuje po powrocie do kraju. Koszty leczenia szpitalnego za granicą w przypadku ich nieuregulowania przez ubezpieczonego/ubezpieczającego mogą być regulowane przez TUiR WARTA bezpośrednio na konto szpitala w granicach przewidzianych zapisem ust. 2 pkt. 1b. 2) ZASIŁEK DZIENNY a) świadczenie w postaci ZASIŁKU DZIENNEGO przysługuje w razie stwierdzenia zaświadczeniem lekarza (drukiem L4) pełnej niezdolności do uprawiania sportu i wykonywania czynności związanych z kulturą fizyczną i sportem na skutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, 7

8 b) zasiłek ten jest wypłacany po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego w wysokości 1,5 sumy ubezpieczenia dziennie. Okres przez jaki może być wypłacany zasiłek nie może przekraczać 90 dni, c) prawo do otrzymania tego zasiłku zostaje odebrane ubezpieczonemu, gdy w okresie wypłaty świadczenia, ubezpieczony uczestniczy w zawodach sportowych, przygotowaniach do zawodów lub wykonuje czynności związane z kulturą fizyczną i sportem. 3) JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE a) wypłacane jest osobom wymienionym w 5 ust. 3 pkt. 1 i 2 jeżeli nieszczęśliwy wypadek wydarzył się w życiu sportowym - w przypadku orzeczenia komisji lekarskiej powołanej przez TUiR WARTA o całkowitej (bezpowrotnej) utracie zdolności do uprawiania dyscypliny sportu wskazanej w umowie ubezpieczenia, b) jednorazowe świadczenie wypłacane jest w wysokości 50% sumy ubezpieczenia. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAISTNIENIA NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ubezpieczony/ubezpieczający zobowiązany jest: 1) starać się o złagodzenie skutków wypadku i niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską, 2) zabezpieczyć wszelkie dokumenty związane z nieszczęśliwym wypadkiem dla uzasadnienia zgłoszonego roszczenia, 3) złożyć do WARTY wypełniony i podpisany druk zgłoszenia szkody w ciągu 14 dni od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, jednak nie później niż w ciągu 14 dni po ustaniu okoliczności uniemożliwiających wcześniejsze zgłoszenie szkody, 4) przedstawić dokumenty lekarskie oraz oryginalne rachunki lub dowody opłat potwierdzające poniesione wydatki, 5) na zlecenie TUiR WARTA poddać się badaniu lekarza wskazanego przez TUiR WARTA lub obserwacji klinicznej (dotyczy tylko ubezpieczonego). 2. Jeżeli z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczony nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1 pkt. 1 WARTA jest wolna od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 3. Jeżeli z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczony nie zgłosił szkody w terminie wskazanym w ust. 1, pkt. 4, WARTA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło WARCIE ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 4. Jeżeli niedopełnienie przez Ubezpieczonego pozostałych obowiązków określonych w ust. 1 miało wpływ na powstanie szkody lub zwiększenie jej rozmiarów, ustalenie okoliczności wypadku i szkody, WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania lub je zmniejszyć. USTALENIE ORAZ WYPŁATA ŚWIADCZEŃ I ODSZKODOWAŃ Zasadność i wysokość świadczenia i/lub odszkodowania ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających zgłoszone roszczenia m.in. w oparciu o: a) dokument potwierdzający konieczność bezzwłocznego poddania się leczeniu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, 8

9 b) rachunki, oryginalne dowody opłat za udzieloną pomoc lekarską, pogotowia ratunkowego, zakupione lekarstwa i środki opatrunkowe, c) oryginalne rachunki, oryginalne dowody opłat za transport zwłok ubezpieczonego do kraju. 2. W szczególnych sytuacjach/przypadkach mogą być uwzględnione inne dokumenty potwierdzające wydatki związane z nieszczęśliwym wypadkiem. 3. Świadczenie i/lub odszkodowanie należne z tytułu umowy ubezpieczenia wypłacane jest w złotych polskich do wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. Przeliczenie na złote polskie, poniesionych w walutach obcych kosztów i wydatków związanych z leczeniem podlegającym ochronie ubezpieczeniowej, następuje wg kursu średniego walut wymienialnych ustalonego przez NBP w dniu wypłaty odszkodowania. 4. Ustalenie związku przyczynowego oraz stopnia (procentu) stałego uszczerbku na zdrowiu i niezdolności do uprawiania sportu i wykonywania czynności związanych z kulturą fizyczną i sportem, następuje na podstawie dostarczonych dokumentów określonych w 14 oraz wyników badań lekarskich przeprowadzonych przez lekarzy TUiR WARTA. 5. Ustalenie stopnia (procentu) uszczerbku na zdrowiu następuje w Polsce na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego oraz dokumentów przedłożonych przez poszkodowanego. Wysokość uszczerbku na zdrowiu określają lekarze powołani przez TUiR WARTA na podstawie Tabeli Norm Oceny Procentowej Stałego Uszczerbku Na Zdrowiu TUiR WARTA. W razie dłuższego leczenia procent stałego uszczerbku na zdrowiu określa się najpóźniej w 24 miesiące od dnia wypadku. 6. Odszkodowanie z tytułu śmierci wypłaca się osobie, o której mowa w 2 ust. 6, po przedłożeniu aktu zgonu. 7. Jeżeli poszkodowany otrzymał jednorazowe świadczenie z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu, a następnie zmarł na skutek tego samego wypadku, odszkodowanie z tytułu śmierci, wypłaca się osobie, o której mowa w 2 ust. 6 tylko wówczas, gdy jest ono wyższe od świadczenia wypłacanego poszkodowanemu, przy czym potrąca się uprzednio wypłaconą kwotę. 8. Jeżeli poszkodowany zmarł po ustaleniu stałego uszczerbku na zdrowiu, a śmierć nie pozostaje w związku przyczynowym z nieszczęśliwym wypadkiem objętym umową ubezpieczenia, nie wypłacone przed śmiercią poszkodowanemu świadczenie za stały uszczerbek na zdrowiu wypłaca się osobie uprawnionej, o której mowa w 2 ust. 6. W razie braku takiej osoby, koszty pogrzebu udokumentowane rachunkiem zwraca się osobie, która te koszty poniosła. Nie mogą być one wyższe od wysokości świadczenia jakie przysługiwałoby poszkodowanemu z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu. 9. Przy ustaleniu stopnia (procentu) stałego uszczerbku na zdrowiu nie bierze się pod uwagę uprawianej dyscypliny ani czynności wykonywanych przez poszkodowanego. 10. Jeżeli procent stałego uszczerbku na zdrowiu nie został ustalony przed śmiercią poszkodowanego, a śmierć ta nie pozostawała w związku przyczynowym z nieszczęśliwym wypadkiem przyjmuje się przypuszczalny procent stałego uszczerbku na zdrowiu ustalony przez lekarzy TUiR WARTA. 11. Świadczenie lub odszkodowanie należne osobie niepełnoletniej lub nie posiadającej zdolności do czynności prawnych wypłacane jest opiekunowi prawnemu. 12. TUiR WARTA może wystąpić do Ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego o wyrażenie pisemnej zgody na wystąpienie TUiR WARTY do podmiotów, które udzielały świadczeń zdrowotnych Ubezpieczonemu w celu uzyskania informacji związanych z weryfikacją podanych przez tę osobę danych o jej stanie zdrowia, ustaleniu praw osoby 9

10 do świadczenia z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia w szczególności do lekarzy, którzy nad Ubezpieczonym sprawowali lub nadal sprawują opiekę po wypadku. TUiR WARTA może odmówić świadczenia/odszkodowania lub je zmniejszyć w wypadku odmowy udzielenia zgody na uzyskanie informacji, o których mowa powyżej jeżeli miało to wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu jej odpowiedzialności. 13. Odszkodowania lub świadczenia wypłacane są w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia WARTY o wypadku. 14. W przypadku, gdy wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności TUiR WARTA albo wysokości świadczenia okaże się niemożliwe w terminie określonym w ust. 13, świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności, wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część świadczenia TUiR WARTA zobowiązana jest wypłacić w terminie 30 dni od daty określonej w ust W przypadku odmowy wypłaty całości lub części odszkodowania TUiR WARTA informuje o tym pisemnie Ubezpieczającego podając okoliczności, podstawę prawną oraz informując o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego PRZEJŚCIE ROSZCZEŃ NA TUiR WARTA Jeżeli w związku ze zdarzeniem, za które TUiR WARTA wypłaciło świadczenie lub odszkodowanie ubezpieczonemu, przysługuje roszczenie do osoby trzeciej roszczenie to przechodzi na TUiR WARTA do wysokości wypłaconego świadczenia lub odszkodowania. 2. Nie przechodzi na TUiR WARTA roszczenie przeciwko osobom, z którymi ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 3. Jeżeli ze względów proceduralnych z powództwem może wystąpić tylko ubezpieczony lub jego spadkobierca, na żądanie TUiR WARTA udzieli on wymaganych pełnomocnictw oraz złoży wymagane przepisami danego kraju wnioski i oświadczenia, jak również upoważni TUiR WARTA do odbioru zasądzonych kwot, odsetek i kosztów postępowania. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Skargi i zażalenia mogą być składane przez ubezpieczającego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia w formie pisemnej do Makroregionu TUiR WARTA S.A. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub zażalenia jest: 1) Dyrektor Centrum Produktowego Makroregionu, na terenie działalności którego umowa ubezpieczenia była zawierana w zakresie sprzedaży ubezpieczenia 2) Dyrektor Centrum Likwidacji Szkód, na terenie działalności którego szkoda była likwidowana w zakresie likwidacji szkód, który pisemnie udziela odpowiedzi osobie składającej skargę lub zażalenie. 2. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo wg przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 10

11 ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni a w przypadku, gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się: 1) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia na jaki umowa ubezpieczenia była zawarta, 2) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, 3) z upływem okresu wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczającego 3. Odpowiedzialność WARTY ustaje z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia. 4. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 5. Składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia poczynając od dnia następnego po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia. 6. Umowa ubezpieczenia może być wypowiedziana przez Ubezpieczającego w każdym czasie jej trwania w drodze pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się z dniem w którym doręczono pismo o wypowiedzenie umowy. 7. W przypadku nieopłacenia składki lub raty składki w terminie określonym w umowie, WARTA może wezwać Ubezpieczającego do zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku nieuregulowania płatności w dodatkowym terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty, umowę uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego i ulega ona rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia dodatkowego terminu płatności. 8. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku opłacenia składki za okres, w którym TUiR WARTA udzielało ochrony ubezpieczeniowej. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia stosuje się prawo polskie. 2. W sprawach nieuregulowanych przez Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosuje się przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 20 Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków sportowców oraz osób związanych z kulturą fizyczną i sportem WARTA-SPORT w powyższym brzmieniu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 1 grudnia 2009 r. WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU Frank FRIPON Krzysztof KUDELSKI 11

12 WARTA-C

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A.

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia określają

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN. Postanowienia ogólne

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW W CZASIE ICH PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW W CZASIE ICH PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW W CZASIE ICH PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2009 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKOW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKOW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKOW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA... 5 CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 5 SUMA UBEZPIECZENIA... 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA...

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA... 5 CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 5 SUMA UBEZPIECZENIA... 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA... SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DEFINICJE... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ... 3 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 4 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego następstw nieszczęśliwych wypadków mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM",

Bardziej szczegółowo

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD SZANOWNI PAŃSTWO, Mamy przyjemność zaprezentować Państwu praktyczny przewodnik GRUPOWEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, który mamy nadzieję okaże się znaczącym źródłem wiedzy na temat tego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Biuro Turystyczne Travelspot Sp. z o.o. Sp. K. zawiera umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Kogo i co możemy ubezpieczyć?

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Kogo i co możemy ubezpieczyć? SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Kogo i co możemy ubezpieczyć? 1 Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia (zwanych

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU FILAR S.A. Nr 119/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Przedmiot ubezpieczenia 3 Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w okresie ubezpieczenia.

Postanowienia ogólne. Przedmiot ubezpieczenia 3 Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w okresie ubezpieczenia. 8) ograniczony zakres ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność Towarzystwa za: a) wypadki, które mogą mieć miejsce podczas pracy zawodowej lub wykonywania innych czynności określonych w umowie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do umów ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres Przedmiot PTU S.A. Hestia Compensa UNIQA PZU S.A. Gerling 1 Commercial Union Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia nr SP0010577 - STANDARD Ubezpieczenie

Umowa ubezpieczenia nr SP0010577 - STANDARD Ubezpieczenie Umowa ubezpieczenia nr SP0010577 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zawarta w Warszawie w dniu 21 września 2011r. pomiędzy AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYCH POSTANOWIENIACH OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYCH POSTANOWIENIACH OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYCH POSTANOWIENIACH OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA W niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia najważniejsze

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Załącznik do Ogólnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPŁATA ZADŁUŻENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPŁATA ZADŁUŻENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPŁATA ZADŁUŻENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dla kredytobiorców (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007, Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) GSU/ZUB/2014/01 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Umowa generalna ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Umowa generalna ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Spis treści: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 2. Definicje... 1 3. Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej, zakres terytorialny...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet BASIC. Postanowienia ogólne

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet BASIC. Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT Pakiet BASIC Postanowienia ogólne &1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Lynx Sp. z

Bardziej szczegółowo

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW WZÓR Miejscowość, data Pani/Pan/Państwo Szanowna Pani/Szanowny Panie/Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy ofertę ubezpieczenia: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne i podstawa prawna 1

Postanowienia wstępne i podstawa prawna 1 UMOWA UBEZPIECZENIA numer G W B l / l l l 8 l / l O 9 5 Zawarta w Warszawie, dnia 16.12.2013r. pomiędzy: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, 00-133

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie Składki OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKI US/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia. projekt z dnia 16 lipca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia. w sprawie wykazu dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe Na podstawie art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych TUZ ul. Karolkowa 49, 01-203 Warszawa, tel. (0 22) 534 56 00, faks: (0 22) 534 56 15; www.tuz.pl S¹d Rejonowy dla m. st. Warszawy w W-wie XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zwane

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia nr SP0010577-SPORT Ubezpieczenie

Umowa ubezpieczenia nr SP0010577-SPORT Ubezpieczenie Umowa ubezpieczenia nr SP0010577- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zawarta w Warszawie w dniu 21 września 2011r. pomiędzy AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków KOD: C-NNW-01/11 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2017/2018 XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OLSZTYNIE NIP: 7393556317 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. JPA/928/315/08/2017 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia wstępne.........................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczeniowa PZJ i Ergo Hestia.

Oferta ubezpieczeniowa PZJ i Ergo Hestia. Oferta ubezpieczeniowa PZJ i Ergo Hestia. Intencją stron jest objęcie ochroną ubezpieczeniową ryzyk związanych z jeździectwem. Ubezpieczenie oferowane pod patronatem PZJ dedykowane jest dla: osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 185/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Informacji Prawnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo