Wywiady, dyskusje. Serce do sportu. rozmowa z prof. Ann¹ Jegier z Uniwersytetu Medycznego w odzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wywiady, dyskusje. Serce do sportu. rozmowa z prof. Ann¹ Jegier z Uniwersytetu Medycznego w odzi"

Transkrypt

1 Wywiady, dyskusje 61 Serce do sportu rozmowa z prof. Ann¹ Jegier z Uniwersytetu Medycznego w odzi Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier jest lekarzem sportowym. Pracuje na stanowisku kierownika Zak³adu Medycyny Sportowej Uniwersytetu Medycznego w odzi. W swoich badaniach naukowych skupi³a siê na problematyce kardiologii sportowej, patofizjologicznych skutkach sportu kwalifikowanego oraz roli aktywnoœci ruchowej w profilaktyce chorób przewlek³ych. Opublikowa³a szereg prac, ostatnio m.in. pod jej redakcj¹ ukaza³o siê nowe, zmienione, wydanie Medycyny sportowej. Od 2005 roku pe³ni funkcjê prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Jest cz³onkiem z wyboru Zarz¹du Europejskiej Federacji Towarzystw Medycyny Sportowej (EFSMA European Federation of Sports Medicine Associations). n Gdy mówi siê, e do sportu trzeba mieæ serce, nie ma siê na myœli miêœnia sercowego o najwy szej sprawnoœci, ale cechy psychiczne si³ê charakteru, wolê walki osobnika. Tymczasem ka dy wysi³ek fizyczny, a có dopiero wysi³ek sportowy, przede wszystkim wp³ywa na serce. Kandydat na sportowca musi zatem mieæ zdrowe serce. Co to znaczy zdrowe serce? Sport Wyczynowy 2006, nr 11-12/

2 62 Rozmowa z prof. Ann¹ Jegier z Uniwersytetu Medycznego w odzi Najkrócej mo na powiedzieæ, e zdrowe serce to serce bez patologii w budowie czy zdolnoœci funkcjonalnej. Jeœli ktoœ, powiedzmy m³ody cz³owiek, pragnie podj¹æ aktywnoœæ fizyczn¹, regularn¹ i intensywn¹, jak¹ jest trening sportowy, powinien poddaæ siê badaniom lekarskim. W ich trakcie zostanie okreœlony równie stan jego serca. Nale y wiedzieæ, e systematyczny wysi- ³ek fizyczny, który najsilniej wp³ywa na uk³ad kr¹ enia i narz¹d ruchu cz³owieka, przynosi wiele korzyœci. Mo - na to stwierdziæ zarówno w warunkach spoczynku, jak i w czasie wysi³ku fizycznego. Ale trzeba wiedzieæ, e udzia³ w zajêciach treningowych, a ju szczególnie w zawodach, to sprawdzian i prowokacja wobec uk³adu kr¹ enia. Jeœli nasze serce jest zdrowe prawid³owo reaguje na wysi³ek, przyniesie on korzyœci, wzmocni serce, przyzwyczai je do takiej pracy. Natomiast gdy w sercu wystêpuje niezdiagnozowana patologia, to skutki aktywnoœci mog¹ byæ odmienne od oczekiwanych, krótko mówi¹c niekorzystne lub wrêcz groÿne dla zdrowia. n Praca serca, jego zachowanie w trakcie wysi³ku, jest g³ównym Ÿród³em informacji o reakcji na wysi³ek fizyczny i prowadzi do oceny stanu adaptacji wysi³kowej organizmu zawodnika... Oczywiœcie, serce znajduje siê jakby na pierwszej linii frontu; reaguje na wysi³ek bezpoœrednio i w sposób wyraÿnie widoczny. W sytuacji zawodnika ju trenuj¹cego, gdy chcemy oceniæ poziom jego adaptacji do obci¹ eñ, jakie stosuje w trakcie treningu, mo emy siêgn¹æ po ró ne metody. W medycynie sportowej i kardiologii mamy do dyspozycji wiele wskaÿników adaptacji serca do wysi³ku fizycznego. Najprostsze i ³atwe do oceny przez lekarza, trenera i samego zawodnika to czêstoœæ skurczów serca i wartoœæ ciœnienia têtniczego krwi. U osób wytrenowanych oba parametry przyjmuj¹ ni sze wartoœci w porównaniu z nie wytrenowanymi tak w warunkach spoczynkowych, jak i w czasie wysi³ku submaksymalnego. Lekarze mog¹ dok³adniej scharakteryzowaæ cechy tej adaptacji oceniaj¹c, miêdzy innymi, zapis elektrokardiograficzny pracy serca i badanie echokardiograficzne. W czasie tego ostatniego badania mo na obliczyæ objêtoœæ wyrzutow¹ i pojemnoœæ minutow¹ serca oraz morfologiczne wskaÿniki jego budowy. n Dawniej u ywano pojêcia serce sportowe, czy jest ono nadal aktualne? Serce sportowe lub jak inni je nazywaj¹ serce sportowca, serce wytrenowane to pojêcia jak najbardziej aktualne i u ywane w praktyce klinicznej oraz w piœmiennictwie naukowym. n Jak dziœ definiowane jest serce sportowca? Serce sportowca to narz¹d w organizmie osoby systematycznie trenuj¹cej, który charakteryzuj¹ specyficzne cechy

3 Serce do sportu adaptacji hemodynamicznej (czynnoœciowej), morfologicznej (zmiany w budowie) oraz metabolicznej. Oczywiœcie pojawianie siê okreœlonych cech adaptacyjnych obserwuje siê w ró nym czasie od momentu rozpoczêcia treningu fizycznego. Zale y to te od rodzaju treningu, np. o charakterze wytrzyma³oœciowym czy si³owym. n Czy mo na krótko wymieniæ te najwa niejsze cechy morfologiczne, czynnoœciowe i metaboliczne serca sportowca? Gdy chodzi o cechy budowy, to w pierwszym rzêdzie nale y do nich zaliczyæ fizjologiczny przerost miêœnia serca. Przerost ten jest symetryczny i ekscentryczny (odœrodkowy), co odró nia go od przerostu patologicznego, jaki mo na spotkaæ w nadciœnieniu têtniczym, chorobach wrodzonych o pod³o u genetycznym czy niewydolnoœci serca. Przerost serca sportowców dotyczy zwiêkszenia gruboœci œcian serca i œwiat³a komór. Osi¹gane wartoœci najczêœciej znajduj¹ siê na górnej granicy normy dla osób o tzw. siedz¹cym trybie ycia. Nie jest wiêc to szokuj¹cy wyró nik. Jeœli chodzi o funkcjê takiego serca, to nie budzi ona zastrze eñ. Czynnoœæ serca jest wolna, a ka dy skurcz bardzo ekonomiczny. Serce takie ma równie wiêcej czasu na odpoczynek miêdzy kolejnymi skurczami. n A jak zachowuje siê serce, gdy organizm zawodnika znajdzie siê w stanie przetrenowania Serce osoby znajduj¹cej siê w stanie permanentnego przemêczenia i jeszcze powa niejszym przetrenowania wysy³a sygna³y informuj¹ce o takim stanie. S¹ one ³atwe do rozpoznania. Nale y tylko pamiêtaæ, e taki stan mo e wyst¹piæ wskutek du ych i d³ugotrwa- ³ych obci¹ eñ fizycznych i psychicznych, a nie w rezultacie niewystarczaj¹cego wypoczynku, nieodpowiedniej diety czy obecnoœci stanu zapalnego w organizmie. Maj¹c na uwadze jego wysoce niekorzystne skutki, trzeba uwa nie obserwowaæ zawodnika. Mówiê w tym momencie o obowi¹zkach trenera. A co do kardiologicznych symptomów stanu przetrenowania, to zwykle objawiaj¹ siê one w postaci przyspieszenia czynnoœci serca, podwy szonej wartoœci ciœnienia têtniczego krwi oraz obni enia wydolnoœci fizycznej organizmu w stosunku do wczeœniej obserwowanych wartoœci. n Nie zawsze sytuacja jest klarowna, wiêc jeœli trener ma w¹tpliwoœci co do swojej diagnozy, powinien chyba zasiêgn¹æ porady lekarza sportowego? Cechy serca przetrenowanego lekarz sportowy mo e szybko dostrzec w podstawowych badaniach diagnostycznych, jakimi s¹ spoczynkowy zapis elektrokardiograficzny lub test wysi³kowy. n Gorzej, gdy w pobli u brakuje kwalifikowanego lekarza i poradni jak je kiedyœ nazywano sportowo-lekar-

4 64 Rozmowa z prof. Ann¹ Jegier z Uniwersytetu Medycznego w odzi skiej. Wiemy jak Ÿle, wrêcz katastrofalnie, przedstawia siê sytuacja na tym odcinku... To prawda, lekarzy posiadaj¹cych specjalizacjê sportow¹ i pracuj¹cych w systemie sportu jest stanowczo za ma³o. Przyczyn tego stanu jest wiele i s¹ to przyczyny powa ne, nie³atwe do szybkiego usuniêcia, uwa am jednak, e nale y podj¹æ wszelkie mo liwe kroki dla poprawy tego stanu. Nie wolno mieæ na wzglêdzie tylko interesu zawodników uprawiaj¹cych sport kwalifikowany. Sportowcy objêci przygotowaniami olimpijskimi jakoœ sobie poradz¹. Chodzi o olbrzymi¹ czêœæ sportu dzieciêco-m³odzie- owego, no i powszechnego, uprawianego przez ludzi doros³ych, w ró nym wieku dla utrzymania zdrowia i przyjemnoœci. n To by³a dygresja, wróæmy do spraw serca. Nie lubi ono gor¹ca wysi³ek w otoczeniu, gdzie panuje wysoka temperatura, szczególnie obci¹ a serce... Serce nie lubi ekstremalnych temperatur, zarówno wysokich, jak i niskich. Nale y jednak podkreœliæ, e zdrowe serce, charakteryzuj¹ce siê dobr¹ wydolnoœci¹, poradzi sobie z takimi warunkami œrodowiskowymi bez problemu. Co innego, gdy w sercu stwierdza siê patologiê wtedy wysi³ek fizyczny staje siê du o bardziej obci¹ aj¹cy i opisane warunki mog¹ sprzyjaæ ró nym incydentom, a ich skutki generowaæ powik³ania. n Jakie zagro enie dla serca stanowi¹ œrodki dopingu steroidy anaboliczno-androgenne, erytropoetyna, narkotyki?... Chyba tylko dzia³anie beta-blokerów, te znajduj¹cych siê na liœcie œrodków zabronionych do stosowania przez sportowców uprawiaj¹cych niektóre dyscypliny, mo na by uznaæ za bezpieczne?... Niedozwolone wspomaganie zdolnoœci wysi³kowych zawodnika niesie ze sob¹ zwiêkszone obci¹ enie dla serca, prowadz¹c czêsto do uszkodzenia miêœnia serca i naczyñ oraz dynamicznego rozwoju procesów mia d ycowych. Mechanizm wp³ywu wymienionych przez Pana œrodków dopinguj¹cych jest ró ny, ale wynik ich dzia³ania podobny. Du e znaczenie praktyczne ma tu fakt, e przyjmowanie œrodków dopingowych nie przynosi skutków negatywnych natychmiast, konsekwencje zdrowotne s¹ odsuniête w czasie. Jeœli zaœ chodzi o grupê beta-blokerów, to nie mo na uznawaæ jej za bezpieczn¹. aden lek nie jest obojêtny dla organizmu, nawet witaminy i minera³y. Grupa beta-blokerów bezpieczna jest tylko dla doros³ych osób z chorob¹ niedokrwienn¹ serca lub z nadciœnieniem têtniczym, które nie bior¹ udzia³u w treningu fizycznym. Wtedy korzyœci p³yn¹ce z ich przyjmowania przewy szaj¹ skutki uboczne. n Czy s¹dzi Pani, e w ramach kontroli medycznej w sporcie diagnostyka kardiologiczna jest wystarczaj¹co czu³a ; mam na myœli zarówno

5 Serce do sportu 65 sytuacje kwalifikacji do uprawiania sportu, jak i kontroli procesu treningu... Diagnostyka kardiologiczna przeprowadzana u sportowca jest bardzo czu- ³a. Badanie lekarskie z pomiarem ciœnienia têtniczego krwi i zapisem elektrokardiogramu spoczynkowego pozwala wykryæ 70-80% patologii. Niezbêdne jest tylko spe³nienie jednego... Te badania faktycznie powinny byæ u polskich sportowców wykonywane. Dlaczego nie s¹? O sytuacji medycyny sportowej wspomnieliœmy, ten temat wymaga³by odrêbnego potraktowania... n Có powiedzieæ, kiedy u sportowców spotykamy ukryte choroby serca, jak choroba Marfana czy inne czy s¹ sposoby pozwalaj¹ce na mo liwie wczesne wykrycie i dziêki temu unikniêcie groÿby nag³ej œmierci sercowej? Zespó³ Marfana to choroba tkanki ³¹cznej, która dotyczy ró nych narz¹dów, w tym równie serca. Wiêkszoœæ chorych umiera miêdzy 20. a 30. rokiem ycia na skutek pêkniêcia œciany aorty lub postêpuj¹cej niewydolnoœci lewej komory serca. W sporcie rozpoznanie zespo³u Marfana dotyczy najczêœciej koszykarzy, siatkarzy. Osoby te charakteryzuj¹ siê nadmiernie wyd³u onymi koñczynami, paj¹kowatymi palcami r¹k i stóp, lejkow¹ lub kurz¹ klatk¹ piersiow¹, w¹skimi plecami i wysoko wysklepionym podniebieniem. Towarzyszyæ temu mog¹ zaburzenia wzroku oraz niewydolnoœæ zastawek w sercu. A zatem zespó³ ten mo liwy jest do wykrycia w czasie podstawowej diagnostyki kardiologicznej, internistycznej, tak e diagnostyki obowi¹zuj¹cej w zakresie medycyny sportowej. Znacznie czêœciej ni zespó³ Marfana powodem dramatów na treningach i zawodach s¹: kardiomiopatia przerostowa i dysplazja prawej komory. n Czym siê one charakteryzuj¹, czy czêsto wystêpuj¹ u sportowców, jak je diagnozowaæ? Badania epidemiologiczne oceniaj¹ czêstoœæ wystêpowania tych chorób wœród sportowców na niewielk¹. W populacji sportowców okreœla siê tê czêstoœæ podobnie jak w pozosta³ej populacji na 0,2%. A zatem zmiany te nie wystêpuj¹ czêsto u sportowców, ale s¹ powodem 50% nag³ych zgonów m³odych zawodników. Diagnostyka tych chorób polega przede wszystkim na prawid³owo zebranym wywiadzie lekarskim. Obecnoœæ w przesz³oœci u zawodnika omdleñ, nag³ych zgonów w rodzinie jest ju wystarczaj¹cym powodem, aby rozpocz¹æ diagnostykê, tj. zapisaæ EKG i wykonaæ badanie echokardiograficzne. n Czy mo e ju wiadomo, co by³o powodem zaburzeñ pracy serca u naszej m³odej narciarki, Justyny Kowalczyk, na trasie olimpijskiego biegu na 10 km w Turynie? Krótko po tym incydencie zdoby³a ona, co by³o zaskoczeniem, medal olimpijski w biegu na 30 km...

6 66 Rozmowa z prof. Ann¹ Jegier z Uniwersytetu Medycznego w odzi Jako prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej niestety nie posiadam oficjalnych informacji na ten temat. Nie tylko brak jest powodów formalnych, aby takie informacje wp³ynê- ³y do naszego Towarzystwa, ale równie obowi¹zuj¹ce w Polsce regulacje prawne w zakresie udostêpniania tego rodzaju danych nie pozwalaj¹ na to. Osobiœcie interesowa³am siê medycznym powodem tego dramatycznego zdarzenia, ale informacje, jakie uzyska³am od lekarza olimpijskiego i od innych lekarzy, którzy mieli kontakt z t¹ zawodniczk¹, s¹ medycznie rozbie ne. n To szkoda, e sprawa przybra³a taki obrót, chodzi przecie o dobro zawodniczki, jej zdrowie i unikniêcie b³êdów w postêpowaniu... Te tak uwa am... n Jest Pani czytelniczk¹ Sportu Wyczynowego o bardzo d³ugim sta- u, Pani kartoteka podaje datê pierwszej wp³aty na prenumeratê rok 1977, i dalej a do dnia dzisiejszego, bez przerwy. Proszê zdradziæ tajemnicê sk¹d ten wybór i czym zas³u yliœmy na tak¹ wiernoœæ? Moje ycie zawodowe zawsze by³o i jest zwi¹zane z medycyn¹ sportow¹, a czasopismo Sport Wyczynowy stanowi³o wa ny element w mojej edukacji. W Sporcie Wyczynowym znajdowa³y siê prace dotycz¹ce fizjologii wysi³ku fizycznego i medycyny sportowej. Ponadto czasopismo to poszerza³o moj¹ wiedzê na temat teorii treningu sportowego, sportu dzieci i m³odzie y, prawa sportowego. Nios³o ze sob¹ aktualne informacje o wa nych publikacjach miêdzynarodowych, kongresach naukowych, ró nych zagadnieniach zwi¹zanych z szeroko rozumian¹ kultur¹ fizyczn¹ i wiedz¹ naukow¹ dotycz¹c¹ sportu kwalifikowanego. Wiadomoœci w tym zakresie nigdy nie jest za du o. Korzystaj¹c z okazji gratulujê Panu Redaktorowi kierowania czasopismem, które przez ponad 40 lat skutecznie upowszechnia wiedzê naukow¹ o sporcie wœród trenerów, sportowców, lekarzy medycyny sportowej, fizjoterapeutów i wszystkich osób, którym bliski jest sport w Polsce. n Dziêkujê bardzo za mi³e s³owa skierowane do mnie, proszê jednak wierzyæ, e poziom czasopisma zapewniaj¹ w pierwszym rzêdzie autorzy. W jakiejœ mierze to zapewne i nasza zas³uga, e chcieli z nami wspó³pracowaæ liczni uczeni, krajowi i z zagranicy, wœród nich najlepsi z najlepszych. Rozmawia³: Andrzej Pac-Pomarnacki

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 Marianna Janion Zak³ad Kardiologii Instytutu Pielêgniarstwa i Po³o nictwa Wydzia³ Nauk o Zdrowiu Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach Kierownik:

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo

Nr 4(25) kwiecieñ 2011 ISSN gazeta 1899-2161 bezp³atna ISSN 2081-2361 Nak³ad 20.000 egz. Zdrowie w Krakowie miesiêcznik informacyjny W KRAKOWIE Bezp³atny informator medyczny www.zdrowiewkrakowie.pl Pomosty

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Hurtownia Aptekarzy GALENICA-PANAX SpÛ ka z o.o. ul. Rabowicka 1 62-020 SwarzÍdz tel. dzia handlowy 0-61

Bardziej szczegółowo

Nr indeksu 349062 ISSN 0137-8686 Wydanie specjalne marzec 2011 PROMOCJA PRENUMERATY rocznej rabat 20%, cena: 247,50 z³ cena promocyjna 198 z³ pó³rocznej rabat 10%, cena: 123,30 z³ cena promocyjna 111 z³

Bardziej szczegółowo

Szko³y wy sze wa ny etap uczenia siê przez ca³e ycie Teoria i praktyka

Szko³y wy sze wa ny etap uczenia siê przez ca³e ycie Teoria i praktyka Szko³y wy sze wa ny etap uczenia siê przez ca³e ycie Teoria i praktyka WY SZA SZKO A ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Szko³y wy sze wa ny etap uczenia siê przez ca³e ycie Teoria i praktyka pod redakcj¹

Bardziej szczegółowo

Mia d yca, zawa³ serca i udar mózgu

Mia d yca, zawa³ serca i udar mózgu 2 Mia d yca, zawa³ serca i udar mózgu Komórkowe sk³adniki od ywcze w profilaktyce i terapii wspomagaj¹cej Fakty na temat choroby naczyñ wieñcowych W jaki sposób Programy Zdrowia Komórkowego pomagaj¹ pacjentom

Bardziej szczegółowo

Nr 9(30) listopad 2011 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad ISSN 2081-2361 20.000 egz. Zdrowie w Krakowie miesiêcznik informacyjny W KRAKOWIE Bezp³atny informator medyczny www.zdrowiewkrakowie.pl Zakrzepica

Bardziej szczegółowo

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza czerwiec lipiec 2014 nr 6 7 Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

organizmu. Szczególnie, zwrócê tu teorii, które udowadniaj¹, i przewlek³e Pañstwu uwagê na równowagê niedotlenienie organizmu znacznie

organizmu. Szczególnie, zwrócê tu teorii, które udowadniaj¹, i przewlek³e Pañstwu uwagê na równowagê niedotlenienie organizmu znacznie OD CZEGO MAMY PRODUKTY ZIELONE?! luty 2009/marzec 2009 Ostatnio, pewna pacjentka zapyta³a które do ust nie wezm¹ kaszy mnie, na co mo na zastosowaæ jêczmiennej, nie mówi¹c ju o innych preparat BARLEY?

Bardziej szczegółowo

Twoje cia³o Twoje zdrowie - Bezpieczni od HIV/AIDS Informator powsta³ dziêki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zapobieganie zaka

Bardziej szczegółowo

NR 36/37. BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Koszalinie

NR 36/37. BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Koszalinie NR 36/37 BIULETYN INFORMACYJNY w Koszalinie 1 BIULETYN INFORMACYJNY w Koszalinie NR 36/37 Ocena niewydolnoœci oddechowej u noworodków i metody wsparcia oddechowego Warsztaty szkoleniowe Katowice 2003 O

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik. Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie.

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik. Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. Cukrzyca i Ty Krótki przewodnik Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. SPIS TREŒCI Masz cukrzycê...3 Co to jest cukrzyca?...4 Cukrzyca typu 1...6 Cukrzyca typu 2...7 Rola insuliny, profile ró nych typów

Bardziej szczegółowo

RAPORT rekomendacje 2013 2014 Diagnostyka i terapia przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu C (wirusem HCV) w Polsce Projekt i opracowanie graficzne: Zbigniew Cieœliñski Opracowanie redakcyjne:

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape

Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI Nasz cel 3 proc. światowego rynku Kilka faktów o Orphée Notowania 4 5 CORMAY CORMAY & Orphée Orphée DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE emoglobina A1c w rozpoznawaniu i monitorowaniu cukrzycy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DIABETOLOGICZNA W POLSCE

POLITYKA DIABETOLOGICZNA W POLSCE Raport Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego POLITYKA DIABETOLOGICZNA W POLSCE Bogdan OSTROWSKI W dniu 4 grudnia 2007 r. w Warszawie na konferencji prasowej z udzia³em prezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Bardziej szczegółowo

Nr 1 Grudzieñ 2008 ISSN gazeta 1899-2161 bezp³atna Nak³ad 20.000 egz. Zdrowie w Krakowie miesiêcznik informacyjny Nigdy nie wiemy, czy to przeziêbienie, czy grypa. Sami siê leczymy, nie idziemy do lekarza.

Bardziej szczegółowo

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE Wrzesieñ 2010 Nr 3 (42) ISSN 1641-3350 42 HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE MEDILAB VARSOVIA VINGINTI ANNOS CZ OWIEK DZIELNY ROBI WSZYSTKO W AŒCIWIE MEDILAB WARSZAWA DWADZIEŒCIA LAT Miros³awa Malara Prezes

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVII Rok za³o enia 1992 Nr 12 (204) Grudzieñ 2010 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci odznaczenia pani Ewy Kostrzewy - Zab³ockiej Z³otym Krzy em Zas³ugi BIULETYN 3 po pierwsze przetrwaæ

Bardziej szczegółowo

szansa dla aptekarzy s. 3 i 11 Ostania

szansa dla aptekarzy s. 3 i 11 Ostania szansa dla aptekarzy www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI s. 3 i 11 Ostania AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XX Rok za³o enia 1992 Nr 2 (230)

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta Laboratoryjny GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH GAZETA BEZP ATNA...a Diagnoœci yczliwi, solidni i solidarni, jak Polacy w oczach Zachodu:

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w swoje koœci Ruszaæ siê lub traciæ!

Zainwestuj w swoje koœci Ruszaæ siê lub traciæ! Zainwestuj w swoje koœci Ruszaæ siê lub traciæ! Jak æwiczenia fizyczne pomagaj¹ tworzyæ i utrzymaæ mocne koœci, zapobiegaj¹ upadkom i z³amaniom oraz przyspieszaj¹ rehabilitacjê Napisa³ w imieniu Komitetu

Bardziej szczegółowo

spis treœci Panel S³u by Zdrowia Leczenie substytucyjne osób uzale nionych od narkotyków str. 3 4 Rozmowa z Markiem Balickim Szkodliwa utopia œwiata bez narkotyków str. 5 6 Dokument ONZ Zasady leczenia

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"?

DLACZEGO ZWALCZAMY PLAGIATY? Numer 1 (1) kwiecieñ 2007 DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"? Pismo, które oddajemy Pañstwu do r¹k powsta³o, by propagowaæ wysokie standardy kszta³cenia i promowaæ systematyczn¹ dba³oœæ o jego jakoœæ. Wartoœci¹,

Bardziej szczegółowo

Leczenie substytucyjne w terapii uzale nieñ w Polsce Dostêpnoœæ geograficzna leczenia substytucyjnego w Polsce Dyrekcje placówek i kierownicy programów PLACÓWKI PROWADZ CE PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Medycyna komórkowa. Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii. Za³o enia medycyny komórkowej. Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych

Medycyna komórkowa. Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii. Za³o enia medycyny komórkowej. Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych 10 Medycyna komórkowa Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii Za³o enia medycyny komórkowej Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych Medycyna konwencjonalna kontra medycyna komórkowa

Bardziej szczegółowo

CHOWANNA TERAPIA PEDAGOGICZNA T. 1 (32) pod redakcją Adama Stankowskiego

CHOWANNA TERAPIA PEDAGOGICZNA T. 1 (32) pod redakcją Adama Stankowskiego CHOWANNA T. 1 (32) TERAPIA PEDAGOGICZNA pod redakcją Adama Stankowskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2009 Redaktor naczelny Dr hab. Zbigniew Spendel Recenzenci Prof. zw. dr hab. Krystyna

Bardziej szczegółowo