Regulamin rekrutacji do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 23 w Gliwicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 23 w Gliwicach"

Transkrypt

1 I. Podstawy prawne Regulamin rekrutacji do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 23 w Gliwicach Szkoła Podstawowa nr 23 w Gliwicach Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych II. Warunki przyjęcia do klasy sportowej 1. Bardzo dobry stan zdrowia kandydata potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych. 2. Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. 3. Zaliczenie testu sprawności fizycznej. 4. Zaliczenie testu predyspozycji do dyscypliny. 5. Opinia opisowa z półrocza klasy poprzedzającej rozpoczęcie nauki w klasie sportowej opinia wychowawcy (ocena opisowa). 6. Opinia trenera, nauczyciela prowadzącego zajęcia sportowe. 7. Złożenie podania o przyjęcie do klasy sportowej w sekretariacie szkoły, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 1 i 2 III. Kwalifikacje uczniów do klasy sportowej 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno Kwalifikacyjną. 2. W skład komisji wchodzi dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący, nauczyciel wychowania fizycznego, trener danej dyscypliny sportu. 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno Kwalifikacyjna: 3.1.podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji, 3.2.prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami naboru, 3.3. ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy sportowej(informacja w sekretariacie szkoły), 3.4.sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego. 4. W postępowaniu kwalifikacyjnym uczeń może otrzymać maksymalnie 70 pkt: 4.1.za test predyspozycji sportowych -40 pkt 4.2.Opinia opisowa z półrocza klasy poprzedzającej rozpoczęcie nauki w klasie sportowej opinia wychowawcy (ocena opisowa)-20pkt 4.3.Opinia trenera- 10pkt

2 5. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list. 6. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna. IV. Obowiązki ucznia klasy sportowej 1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania statutu szkoły i innych obowiązujących w szkole regulaminów. 2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji obowiązującej podstawy programowej poszerzonej o treści specjalistyczne z danej dyscypliny. 3. Uczeń klasy sportowej dba o aktualne badania lekarskie i ma obowiązek dostarczenia do trenera zaświadczenia/karty sportowca poświadczonej przez lekarz sportowego. 4. Jeżeli uczeń nie posiada aktualnego zaświadczenia ma obowiązek uczestniczyć biernie w zajęciach (przebywa pod opieką nauczyciela lecz nie uczestniczy aktywnie w zajęciach) do momentu dostarczenia zaświadczenia do nauczyciela/trenera 5. Uczniowie klasy sportowej dbają o wysokie wyniki w nauce oraz stałe podnoszenie własnego poziomu sportowego. 6. Uczniowie klasy sportowej za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce mogą być (na wniosek wychowawcy klasy) zawieszeni przez Dyrektora Szkoły w zawodach lub treningach do czasu uzyskania poprawy. 7. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się do dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela w porozumieniu z wychowawcą klasy, za zgodą rady pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez dyrektora szkoły do klasy równorzędnej. 8. Uczniowie, klas sportowych sprawiający szczególne trudności wychowawcze negatywnie wpływające na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela lub wychowawcy klasy, za zgodą rady pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez dyrektora do klasy równoległej. V. Załączniki WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO KLASY SPORTOWEJ OPINIA LEKARSKA SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH TABELA WYNIKÓW KWALIFIKACJI DO KLASY SPORTOWEJ

3 WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO KLASY SPORTOWEJ OŚWIADCZENIE RODZICÓW Szkoła Podstawowa nr 23 w Gliwicach Gliwice, dn.. DANE UCZNIA Nazwisko:.... Imiona:.... Data i miejsce urodzenia:..... Miejsce zamieszkania: PESEL: My niżej podpisani.. wyrażamy zgodę na naukę w..klasie sportowej o profilu.. w Szkole Podstawowej nr 23 w Gliwicach. Jednocześnie oświadczamy, że jesteśmy prawnymi opiekunami dziecka. Adres zamieszkania rodziców / opiekunów prawnych: ulica:.... miasto:... kod pocztowy:.. Telefon kontaktowy:.. Adres .. kom:. Podpis ojca/opiekuna nr. dow. osobistego.. wydany przez.... Podpis matki/opiekuna. nr. dow. osobistego wydany przez.... Oświadczam, że znane są mi wymagania kwalifikacyjne dotyczące naboru do klas sportowych i wymagania w stosunku do uczniów i rodziców uczęszczających do klasy sportowej i wyrażam zgodę na uczęszczanie syna/córki... do klasy sportowej imię i nazwisko o profilu:... w Szkole Podstawowej nr 23 w Gliwicach. Zobowiązuję się do ścisłej współpracy z wychowawcą klasy i nauczycielem wychowania fizycznego. Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 23 w Gliwicach, a także danych mojej rodziny pozostających we w zakresie dotyczącym wychowania, opieki i dydaktyki w szkole. podpis rodzica/prawnego opiekuna

4 OPINIA LEKARSKA Stwierdzam, że... ur. jest zdrowy/a/ i nie ma przeciwwskazań do uczęszczania do klasy sportowej oraz uprawiania dyscypliny sportowej:.... wzrost waga. Data badania. Podpis lekarza..

5 SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA 1. Test sprawności technicznej: slalom z piłką połączony ze strzałami do bramki Miejsce: połowa boiska, w odległości 20m od pierwszej chorągiewki ( najbliższej linii środkowej )- linia startu. Ostatnia chorągiewka ( siódma ) w odległości 3,5m od linii pola karnego, pozostałe sześć chorągiewek ustawionych na osi bramki w odległości 2,5m od siebie. W miejscu punktu karnego leży jedna z trzech piłek, pozostałe dwie w miejscach przecięcia się linii poprzecznej z liniami bocznymi pola karnego. W środku pola ( na linii poprzecznej ), na wysokości obu słupków bramkowych ustawione są dwa słupki. Bramka z zawieszoną siatką. Wykonanie: na sygnał gotów gwizdek start z wyznaczonego miejsca, prowadzenie piłki między chorągiewkami w kierunku linii pola karnego. Slalom połączony jest ze strzałami do bramki. Po ominięciu ostatniej chorągiewki ( siódmej ) zawodnik strzela ( piłką, którą wykonywał slalom) z wysokości linii poprzecznej pola karnego, szybko dobiega do piłki ustawionej w punkcie karnym, strzela, biegnie dalej do jednej z piłek ustawionych z boku pola, prowadzi ją wzdłuż linii do chorągiewki, strzela do bramki ( z prawej strony lewą nogą, z lewej - prawą ), biegnie do drugiej piłki leżącej z drugiej strony pola, prowadzi ją do chorągiewki i strzela drugą nogą. Czas zatrzymany zostaje po minięciu przez piłkę linii bramkowej. Ocena: Ocenę stanowią dwa podstawowe mierniki: czas próby i celność strzałów. Za każde dotknięcie tyczki doliczane jest 0,5s, a za każdy niecelny strzał 1s do łącznego czasu próby. Strzały w słupek i poprzeczkę są traktowane jako strzały niecelne. Punktacja: 0pkt- 5pkt Test zwinnościowo szybkościowy koperta Wykonanie: Bieg zygzakiem - sposób wykonania: w prostokącie 5m x 3m we wszystkich rogach i środku na przecięciu się przekątnych, ustawione są pachołki. Zawodnik startuje z pozycji wykrocznej (start wysoki) i omijając chorągiewki obiega je trzykrotnie po wyznaczonej trasie (rys. 1) nie dotykając ich żadną częścią ciała. Pomiar: Wykonuje się dwie próby - liczy się czas lepszy. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy. Sprzęt i pomoce: Tyczki stoper, boisko Rys. 1 Punktacja: 0pkt-5 pkt Ocena gry właściwej Podczas gry ocenie podlegają następujące elementy: 1. Działania indywidualne w obronie: Odbiór piłki w grze jeden na jeden Przechwycenie piłki zagranej przez przeciwnika

6 Przerwanie akcji przeciwnika Zmuszenie przeciwnika do niecelnego zagrania piłki 2. Działania grupowe w obronie: Odbiór piłki przez podwojenie lub potrojenie przeciwnika z piłką Asekuracja partnera walczącego o piłkę 3. Działania indywidualne w ataku: Zdobywanie bramek Drybling Prowadzenie piłki Gra jeden na jeden 4. Działania grupowe w ataku: Podania piłki w bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem ( zdobywające i utrzymujące) Podania piłki bez bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem ( zdobywające i utrzymujące) Podania umożliwiające zdobycie bramki Podania umożliwiające zdobycie pola gry Gra tzw. bez piłki ( wyjście zza pleców partnera posiadającego piłkę, obiegnięcie partnera z piłką, wybiegnięcie na pozycję) Maksymalna wartość punktowa możliwa do uzyskania przez zawodników w zależności od pozycji zajmowanej w grze, z uwzględnieniem aktywności i skuteczności wykonywanych działań: DZIAŁANIA OBRONNE ORGANIZOWAN IE ATAKU OBROŃCA POMOCNIK NAPASTNIK ZAGROŻENIE BRAMKI PRZECIWNIKA Łącznie każdy zawodnik może uzyskać 20 pkt. PUNKTACJA ŁĄCZNA Na całkowitą ocenę sprawnościową składają się: za test sprawności technicznej maksymalnie - 10 pkt. za bieg szybkościowo-zwinnościowy (tzw. kopertę ) maksymalnie 10 pkt. za grę właściwą maksymalnie - 20 pkt. Łącznie maksymalnie zdający może uzyskać - 40 pkt.

7 Tabela wyników kwalifikacji do klasy sportowej Liczba uzyskanych punktów Ocena podczas kwalifikacji 27-0 niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 70 celujący Wynik kwalifikacji niezakwalifikowany zakwalifikowany

8 SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA SIATKOWA Test sprawności fizycznej: obejmuje 4 próby wchodzące w skład Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej oraz sprawdzian umiejętności technicznych. I. Skok w dal z miejsca - próba mocy : Wykonanie: Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość. Pomiar: Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią skoku a ostatnim śladem pięt. Sprzęt i pomoce: taśma miernicza, kreda, lista badanych. Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć. Punktacja: 0pkt- 5pkt II. Bieg zwinnościowy: Wykonanie: Na sygnał "na miejsca" badany staje na linii startu. Na komendę "start" biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z półkola klocek, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie w półkolu. Pomiar: Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas, mierzony z dokładnością do 1/10 s Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się w półkolu. Sprzęt i pomoce: stoper, dwa klocki o wymiarach 5x5x5 cm, półkole. Próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest do półkola wrzucony. Tak wykonaną próbę należy powtórzyć. Punktacja: 0pkt- 5pkt III. Skłony w przód z leżeniem tyłem przez 30 s - próba siły mięśni brzucha: Wykonanie: Badany leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy tak, aby me odrywały się od podłoża. Na sygnał "start" badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan następnie wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie trwa 30 sekund. Sprzęt i pomoce: mata, stoper. Pomiar: Notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund. Badanego nie dyskwalifikuje się w wypadku, gdy robi dłuższe przerwy w czasie wykonywania skłonów.

9 Punktacja: 0pkt- 5pkt Szkoła Podstawowa nr 23 w Gliwicach IV. Skłon tułowia w przód - próba gibkości: Wykonanie: Badany staje na taborecie tak, by palce stóp obejmowały jego krawędź, stopy zwarte, kolana wyprostowane. Następnie wykonuje skłon w przód, zaznaczając jak najniżej palcami rąk ślad na przymocowanej w tym celu do taboretu podziałce. Pomiar: Próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik odczytywany jest w cm. Sprzęt i pomoce: podpórka (wys. 15 cm), podziałka o długości 100 cm. W czasie wykonywania próby badany trzyma nogi wyprostowane. Skłon należy wykonać płynnie. Punktacja: 0pkt- 5pkt V. Sprawdzian umiejętności technicznych ( gra właściwa) obejmuje: I. Odbicia piłki sposobem oburącz górnym II. Odbicia piłki sposobem oburącz dolnym III. Zagrywka IV. Rozgrywka w mini siatkówkę Punktacja: 0pkt- 20pkt PUNKTACJA ŁĄCZNA Na całkowitą ocenę sprawnościową składają się: za test sprawności fizycznej maksymalnie - 5 pkt. za bieg zwinnościowy maksymalnie 5 pkt. próba siły mięśni brzucha 5 pkt. próba gibkości 5 pkt. za grę właściwą maksymalnie - 20 pkt. Łącznie maksymalnie zdający może uzyskać - 40 pkt.

ZASADY NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA TWORZONEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LESKU NA ROK SZKOLNY

ZASADY NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA TWORZONEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LESKU NA ROK SZKOLNY ZASADY NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA TWORZONEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LESKU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Główny cel naboru: Wyselekcjonowanie najbardziej

Bardziej szczegółowo

Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 4.

Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 4. ZASADY NABORU DO KLAS SPORTOWYCH O PROFILU PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW I KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT TWORZONYCH W MIEJSKIM GIMNAZJUM NR 4 W PIEKARACH ŚLĄSKICH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Główny cel naboru: Wyselekcjonowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 Katowice, 23 lutego 2015 r. Opracowanie Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG NABORU DO I KLAS SPORTOWYCH. odbywający się w ramach tzw.naboru wstępnego do GIMNAZJUM NR 3

PRZEBIEG NABORU DO I KLAS SPORTOWYCH. odbywający się w ramach tzw.naboru wstępnego do GIMNAZJUM NR 3 PRZEBIEG NABORU DO I KLAS SPORTOWYCH odbywający się w ramach tzw.naboru wstępnego do GIMNAZJUM NR 3 Poznańska Trzynastka" czyli Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 2 przy alei Niepodległości 32, przeprowadza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.20 14:56:26 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro)

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro) Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 23. lutego 2015 r. REGULAMIN R E K R U T A C J I NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Opracował S. Mazany PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 1. Cele edukacyjne 1. Cel główny. Celem głównym w strategii wielostronnego kształcenia i wychowania młodego hokeisty

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym osoby, które uzyskały wynik 27 pkt i więcej, zakwalifikowały się do kolejnego etapu testu sprawności fizycznej.

W związku z powyższym osoby, które uzyskały wynik 27 pkt i więcej, zakwalifikowały się do kolejnego etapu testu sprawności fizycznej. Wyniki u wiedzy przeprowadzonego w dniu 30 maja 2015 roku dla kandydatów na stanowisko funkcjonariuszy celnych w Izbie Celnej w Olsztynie miejsce pełnienia służby Oddział Celny w Gołdapi (dot. Informacji

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku INFORMATOR

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku INFORMATOR AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 GDAŃSK 2014 Akademia Wychowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

Regulamin Warszawskiej Olimpiady MłodzieŜy na lata 2010-2014 REKOMENDACJA

Regulamin Warszawskiej Olimpiady MłodzieŜy na lata 2010-2014 REKOMENDACJA REKOMENDACJA do realizacji przez młodzieŝ uczącą się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, rywalizującą w ramach Warszawskiej Olimpiady MłodzieŜy w relacji szkolnej. w latach

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2

Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2015/2016 do Technikum Samochodowego nr 2 i Zasadniczej Szkoły Samochodowej nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie al. Jana

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór do służby w Dziale Administrowania Sieciami Komputerowymi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na stanowisko: Stażysta ds. informatyki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA znowelizowany i zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w XLIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie

Wewnątrzszkolny system oceniania w XLIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie Wewnątrzszkolny system oceniania w XLIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007.

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Podkarpackiego. Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. R z e s z o w i e K A L E N D A R Z

Samorząd Województwa Podkarpackiego. Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. R z e s z o w i e K A L E N D A R Z Samorząd Województwa Podkarpackiego Kuratorium Oświaty Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w R z e s z o w i e K A L E N D A R Z Szkolnych Imprez Sportowych na rok szkolny 2015/2016 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. I. DASZYŃSKIEGO W RADOMIU Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie Dla kl. I - III Edyta Górka 2010/11 2012/13 Pływanie nie buduje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ŁAPACH Łukasz Tarasiuk Jarosław Bagiński Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z : 1. Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko. ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.pl Zasady elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 na rok

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY Komendant Miejski PSP w Częstochowie st.bryg. mgr inż. Zbigniew Hibner Częstochowa, dn.04 sierpnia 2011 roku ZATWIERDZAM : OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ KLASA I

POZIOMY WYMAGAŃ KLASA I POZIOMY WYMAGAŃ KLASA I WIADOMOŚCI 1. Uczeń zna regulamin sali gimnastycznej. 2. Uczeń Zan podstawowe przepisy bhp obowiązujące podczas lekcji wf. 3. Uczeń zna kryteria ocen z wychowania fizycznego. 4.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE Podstawa prawna 1. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO im. prof. ANTONIEGO CIESZYŃSKIEGO W ZABRZU tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. 1. Nazwa szkoły brzmi: Medyczna Szkoła Policealna

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo