S MR-K. Protokół

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S-3.431.1.3.2014. MR-K. Protokół"

Transkrypt

1 S MR-K Protokół z kontroli Klubu Sportowego Inwalidów START w Szczecinie, ul. Litewska 20, organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 10 d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.) oraz zgodnie z 18 ust. 1 i 3 i 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694), wojewoda przeprowadza kontrole u organizatorów turnusów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów oraz na turnusach prowadzonych przez tych organizatorów. W dniu 27 stycznia 2014 roku pracownicy Wydziału Spraw Społecznych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie: Marta Rolka-Kempkiewicz starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu), Ewa Papierkowska - starszy inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia Nr 3/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. wydanego w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę, przeprowadzili kontrolę Klubu Sportowego Inwalidów START w Szczecinie, ul. Litewska 20, jako organizatora turnusów rehabilitacyjnych. Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów, a także wywiązywanie się organizatora turnusów rehabilitacyjnych z obowiązków wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Kontrolą objęto zagadnienie dotyczące: realizacji turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, zorganizowanego w terminie od 9 września 2012 r. do 23 września 2012 r., zgodnie z wpisem do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/0011/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r., w tym: realizacja turnusu zgodnie z opracowanym i złożonym u wojewody programem turnusu, zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla osób, dla których organizowania jest uprawniony organizator oraz w ośrodku, który jest uprawnione do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne, zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programu turnusu,

2 2 zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej i umożliwienie korzystania z opieki lekarskiej podczas turnusu, zapewnienie badań lekarskich na początku turnusu i na końcu turnusu, przekazanie właściwemu centrum pomocy informacji o przebiegu turnusu w terminie 21 dni od zakończenia turnusu, sporządzonych odrębnie dla każdego uczestnika turnusu, przekazanie wojewodzie w terminie do 31 stycznia informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach, z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników, dokonanie zwrotu przekazanych środków w terminie do 7 dni od dnia zakończenia turnusu w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem lub w przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie z przyczyn losowych, rozliczenie przekazanego dofinansowania w terminie 14 dni od zakończenia turnusu rehabilitacyjnego, przechowywanie dokumentów dotyczących przebiegu turnusu za 2012 r. tj.: zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informację o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczące okresu, w którym organizowano te turnusy, informację o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika, kopię oświadczeń organizatora turnusów, programy turnusów, informację o kadrze, oraz jej uprawnieniach, kopię informacji o przebiegu turnusu, inne dokumenty niezbędne przy organizacji turnusu, w szczególności umowy. W czasie kontroli informacji udzielała: Pani xxxx pełniąca funkcję xxxx Klubu Sportowego Inwalidów START w Szczecinie, posiadająca pełnomocnictwo Zarządu KSI START z dnia 25 marca 2013 r. do reprezentowania Klubu przed organami kontrolującymi [zał. nr 1]. Ustalenia kontroli Klub Sportowy Inwalidów START w Szczecinie, ul. Litewska 20 posiada wpis do KRS Numer KRS: xxxx powadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest Zarząd [zał. nr 2]. Klub Sportowy Inwalidów START w Szczecinie, ul. Litewska 20, posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów turnusów Nr OR/32/0011/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. zachowującym ważność w terminie od dnia 25 kwietnia 2012 r. do dnia 25 kwietnia 2015 r. Z ww. Zawiadomienia wynika, że Klub Sportowy Inwalidów START w Szczecinie uprawniony jest do organizowania następujących turnusów rehabilitacyjnych:

3 3 usprawniająco rekreacyjnego dla grup osób niepełnosprawnych: - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, - ze schorzeniami układu krążenia, - ze schorzeniami układu oddechowego, - ze schorzeniami onkologicznymi, - z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, - z cukrzycą. Z wyjaśnień Pani xxx xxx wynika, że w 2013 r. KSI START w Szczecinie nie organizował turnusów rehabilitacyjnych a ostatni turnus rehabilitacyjny zorganizowany został w terminie od 9 września 2012 r. do 23 września 2012 r. Pani xxxxxxxx przedłożyła wykaz osób uczestniczących w ww. turnusie z którego wynika, że uczestnikami turnusu było 31 osób niepełnosprawnych z tego: 30 osób z dysfunkcją narządu ruchu, 1 osoba ze schorzeniami krążenia [zał. nr 3]. Powyższe dysfunkcje zostały uwzględnione we wnioskach lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Wszystkie osoby posiadały dofinansowanie ze środków PFRON, dofinansowanie otrzymało także 11 opiekunów [zał. nr 3]. Ww. turnus został zorganizowany w xxxxxx, posiadającym aktualny wpis do rejestru ośrodków, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego, potwierdzony wpisem do rejestru ośrodków Nr xxx xxx z dnia 9 stycznia 2012 roku. Z Zawiadomienia wynika, że xxxxxxx uprawnione jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (dla 9 osób), z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich (dla 9 osób), z dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, ze schorzeniami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z chorobami dermatologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi,

4 4 ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą, z przewlekłym zapaleniem wątroby, z wadami postawy, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami psycho-ruchowymi (ADHD), na następujące turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco-rekreacyjny. Wskazany wpis zachowuje ważność w terminie od dnia 27 stycznia 2012 r. 27 stycznia 2015 r. [zał. nr 4]. do dnia Z wyjaśnień Pani xxxxxxxx wynika, że osoby uczestniczące w turnusie rehabilitacyjnym to osoby z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zespół kontrolny ustalił, że Organizator zorganizował turnus rehabilitacyjny dla 30 osób z dysfunkcją narządu ruchu w ośrodku, który posiada 9 miejsc noclegowych dla osób z wymienioną wyżej dysfunkcją, co stanowi naruszenie 13 rozporządzenia, zgodnie z którym organizator turnusów rehabilitacyjnych odpowiada za dobór uczestników, prawidłową realizację programów turnusów oraz miejsce ich realizacji, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności lub schorzenia albo dysfunkcji uczestników. Na potrzeby kontroli okazano dokumenty takie jak: - zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, - program turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco rekreacyjnego obowiązujący na turnusie w terminie od 9 września 2012 r. do 23 września 2012 r. oraz dzienniczek zajęć, - wykaz uczestników ww. turnusu rehabilitacyjnego oraz opiekunów (z informacją o dofinansowaniu ze środków PFRON, oraz o rodzaju schorzenia lub dysfunkcji uczestnika), - kopię oświadczeń organizatora turnusu, - umowę zawartą z ośrodkiem, w którym został zorganizowany turnus rehabilitacyjny, - kopie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego zrealizowanego w okresie od 9 września 2012 r. do 23 września 2012 r. Realizacja turnusu usprawniająco rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 9 września 2012 r. do 23 września 2012 r. Z programu turnusu rehabilitacyjnego wynika, że: a) czas trwania turnusu rehabilitacyjnego wyniósł 15 dni, b) zajęcia indywidualne i grupowe na turnusie rehabilitacyjnym zorganizowane były w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, c) początkowe badania lekarskie zostały przeprowadzone w drugim dniu trwania turnusu, natomiast końcowe w 14 dniu turnusu,

5 5 d) w trakcie trwania turnusu realizowane były zajęcia sportowe, rekreacyjne, integracyjno-adaptacyjne oraz zabiegi fizykoterapeutyczne [zał. nr 5]. Zespół kontrolny stwierdził, że program turnusu zorganizowanego w terminie od 9 września 2012 r. do 23 września 2012 r. został zrealizowany z niewielkimi zmianami w porównaniu z programem złożonym u wojewody wraz z wnioskiem o wpis do rejestru organizatorów turnusów. Z wyjaśnień Pani xxxxx wynika, że w programie zwiększono liczbę wycieczek, tym samym zmniejszając liczbę innych zajęć [zał. nr 6]. Zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programu turnusu rehabilitacyjnego. Zgodnie z oświadczeniem Pani xxxx kadrę odpowiedzialną za prawidłową realizację turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w terminie od 9 września 2012 r. do 23 września 2012 r. zapewnił ośrodek xxxxxx, natomiast kierownikiem turnusu była Pani xxx xxx posiadająca: Zaświadczenie o ukończeniu kursu Instruktażowego dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 26 maja 2001 r., Legitymację instruktora sportu osób niepełnosprawnych specjalność boccia Nr xxxxx z dnia r. Z wyjaśnień Pani xxxxxxx wynika, że po przyjeździe do ośrodka sprawdziła kwalifikacje kadry zatrudnionej w ośrodku [zał. nr 6]. Z umowy zawartej w dniu 10 maja 2012 r. pomiędzy Klubem Sportowym Inwalidów START w Szczecinie, a xxxxxxx wynika, że Ośrodek zapewnił następującą kadrę: lekarza, pielęgniarkę, rehabilitanta, specjalistę ds. rekreacji, specjalistę ds. rehabilitacji ruchowej, psychiatrę, tłumacza języka migowego [zał. nr 7]. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Warszawie syg. BON-II EK/08 na organizatorze turnusów, a nie na ośrodku spoczywa obowiązek przechowywania dokumentów dotyczących organizowanych turnusów. Zgodnie bowiem z 12 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia organizator powinien przechowywać m.in. informację o kadrze, o której mowa w 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia oraz jej uprawnieniach, a także inne dokumenty niezbędne przy organizacji tych turnusów w szczególności umowy Stwierdza się, że Organizator turnusu nie przechowuje dokumentów wskazanych w 12 ust. 1 pkt 10 lit e rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej, przeprowadzenie badań lekarskich na początku i na końcu turnusu. Z informacji uzyskanych od Pani xxx xxx wynika, że na ww. turnusie rehabilitacyjnym zostały przeprowadzone zarówno początkowe jak i końcowe badania lekarskie. Początkowe badania lekarskie zostały przeprowadzone 10 września 2012 r., natomiast końcowe 22 września 2012 r. Z dokumentów pn. Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego wypełnionych i podpisanych przez lekarza Panią xxxx wynika, że na ww. turnusie rehabilitacyjnym zostało przeprowadzone badanie lekarskie.

6 6 Z oświadczenia Pani xxx xxx wynika, że pielęgniarka była dostępna dla kuracjuszy codziennie, natomiast lekarz miał wyznaczone dwa dni w tygodniu, gdzie pełnił dyżur [zał. nr 6]. Z umowy zawartej pomiędzy organizatorem turnusu a ośrodkiem wynika, że ośrodek zapewnił całodobową opiekę pielęgniarską oraz dwa badania lekarskie [zał. nr 7]. Klub Sportowy Inwalidów START w Szczecinie prawidłowo przekazał właściwemu centrum pomocy informacje o przebiegu turnusu tj. w terminie 21 dni od zakończenia turnusu, sporządzone odrębnie dla każdego uczestnika turnusu [zał. nr 8]. Jednak z analizy dokumentów pn. Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego wynika, że zostały one sporządzone, niezgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 7 do rozporządzenia tj. u wszystkich osób uczestniczących w turnusie dokonano identycznych zapisów w miejscu dotyczącym opisu uzyskanych efektów. Powyższe zapisy powinny przedstawiać opis indywidualnych efektów uzyskanych przez danego uczestnika turnusu. Zindywidualizowany opis efektów rehabilitacji, jest istotną informacją, pozwalającą ocenić zasadność kwalifikowania osób niepełnosprawnych na turnus. Z wyjaśnień ustnych uzyskanych od Pani xxx xxx wynika, że żadna osoba nie zrezygnowała z uczestnictwa w turnusie zorganizowanym w terminie od 9 września 2012 r. do 23 września 2012 r., ani też nie skróciła pobytu na turnusie z przyczyn losowych. Na podstawie dokumentów będących w posiadaniu organizatora zespół kontrolny ustalił, że organizator turnusów rozliczył przekazane dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie dla osób niepełnosprawnych oraz opiekunów zgodnie z 8 ust. 9 rozporządzenia tj. w terminie 14 dni od zakończenia turnusu rehabilitacyjnego. Z informacji dla wojewody za rok 2012 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika, że w roku 2012 Klub Sportowy Inwalidów START w Szczecinie zorganizował 1 turnus rehabilitacyjny usprawniająco-rekreacyjny, w którym uczestniczyło 31 osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON, w tym 24 osoby z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 1 osoba z dysfunkcją narządu słuchu, jedna osoba z upośledzeniem umysłowym oraz 5 osób ze schorzeniami układu krążenia. Z przedłożonego podczas kontroli wykazu osób biorących udział w turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym w 2012 r. wynika, że uczestnikami ww. turnusu było 30 osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz jedna osoba ze schorzeniami krążenia. Ponadto zespół kontrolny ustalił, że organizator przekazał wojewodzie ww. informację w dniu 7 lutego 2013 r.(faxem) [zał. nr 9] tj. z naruszeniem z 12 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w myśl którego organizator przekazuje wojewodzie w terminie do 31 stycznia informacje o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach, z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod poz. 3. Częścią składową niniejszego protokołu jest 9 załączników.

7 7 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Klub Sportowy Inwalidów START w Szczecinie, ul. Litewska 20, 2. a/a. Szczecin, dnia lutego 2014 r. Kontrolujący: Jednostka kontrolowana Szczecin, dnia lutego 2014 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Pełnomocnictwo dla Pani xxxxxxx. 2. Odpis z KRS z dn r. 3. Wykaz osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym w terminie od 9 września 2012 r. do 23 września 2012 r. 4. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków Nr xxxxx z dnia 9 stycznia 2012 r. 5. Program turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w terminie od 9 września 2012 r. do 23 września 2012 r.; dzienniczek zajęć zorganizowanych na turnusie. 6. Oświadczenie Pani xxx xxx dot. kadry turnusu, programu turnusu. 7. Umowa z dnia 10 maja 2012 r. zawarta pomiędzy organizatorem a ośrodkiem. 8. Informacja dotycząca przekazania do PCPR informacji o przebiegu turnusu. 9. Informacja dla wojewody o zorganizowanych turnusach w 2012 r.- potwierdzenie nadania fax.

S-3.431.10.3.2013.MR-K. Protokół

S-3.431.10.3.2013.MR-K. Protokół S-3.431.10.3.2013.MR-K Protokół z kontroli przeprowadzonej w Koszalińskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Koszalinie, ul. Armii Krajowej 3a - organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W dniu 8 czerwca 2011 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie:

P R O T O K Ó Ł. W dniu 8 czerwca 2011 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie: PS3.431 1.8.3.2011.MR-K P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej w Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. w Warszawie Oddziale w Międzyzdrojach, ul. Promenada Gwiazd 4, który uprawniony jest do przyjmowania

Bardziej szczegółowo

S-3.9514.5.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.5.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł S-3.9514.5.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Agencji Ochrony Szabel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, ul. Morska 11. W dniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Ustalenia kontroli:

P R O T O K Ó Ł. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Ustalenia kontroli: S-3.9514.11.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "JAZON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sułkowskiego 11, 78-100 Kołobrzeg. W dniu 16

Bardziej szczegółowo

PS.2.EP.0932-13/09 Egz. nr 2 P R O T O K Ó Ł

PS.2.EP.0932-13/09 Egz. nr 2 P R O T O K Ó Ł PS.2.EP.0932-13/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "IN - TEL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek W dniu 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.ostroda.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.ostroda. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.ostroda.pl (zakładka BIP) Ostróda: Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.25.2013.AL Egz. nr 1

ZP-2.9612.25.2013.AL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego : Delfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbkach przy ul. Darłowskiej 15 Kontrolę przeprowadzili w dniu 20

Bardziej szczegółowo

PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI

PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wlkp, ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp., zwanym w dalszej części protokołu Urzędem lub PUP. Kontrolę

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Świnoujście 2014 1 Egzemplarz bezpłatny. Informator nie stanowi źródła prawa. Copyright by Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania. Załącznik do uchwały Nr 108/2015 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3.03.2015 r. OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Rozwijanie aktywnych form integracji poprzez podniesienie kompetencji o charakterze społecznym związanych z realizacją projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS.II-431.4.2.2012.11.13 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 6,7 oraz 20 lutego 2012 r. w Domu Pomocy Maltańskiej - Środowiskowym Domu Samopomocy w Puszczykowie, z siedzibą pod adresem:

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI. Mam swoje prawa. Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. marzec 2015 r.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI. Mam swoje prawa. Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. marzec 2015 r. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI Mam swoje prawa Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia marzec 2015 r. Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Szczecin BROSZURA

Bardziej szczegółowo

LLU 4114-06-01/2013 I/13/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4114-06-01/2013 I/13/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4114-06-01/2013 I/13/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/13/012 Wykorzystanie dotacji w niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach szkół

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie Kontrolę przeprowadzili w dniu 28 października 2013 r. 1) Pani Halina Figórska kierownik

Bardziej szczegółowo

K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł

K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie Adres: 74-100 Gryfino,

Bardziej szczegółowo

PS.2.9612.1.14.2011.PW

PS.2.9612.1.14.2011.PW PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika przy ul. Tytusa Chałubińskiego 7 w Koszalinie w dniu 13 czerwca 2011 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.10.2014.PW Egz. nr PROTOKÓŁ

ZP-2.9612.10.2014.PW Egz. nr PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym MEDiSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ul. Słonecznej 15 w dniu 10 marca 2014 r. Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, w dniach 01 02 i 04 grudnia 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR

UMOWA SZKOLENIOWA NR UMOWA SZKOLENIOWA NR Zawarta w Bydgoszczy, w dniu... pomiędzy: EKSPERT Maciej Mrozek z siedzibą w Bydgoszczy 85-791, ul. Twardzickiego 60, o numerze NIP: 5541875586, REGON: 092950052 Biuro projektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko opiekuna... (wypełnić, jeśli lekarz zalecił pobyt na turnusie wraz z opiekunem)

Imię i nazwisko opiekuna... (wypełnić, jeśli lekarz zalecił pobyt na turnusie wraz z opiekunem) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1, tel. 041 252 19 53 e-mail: pcpr.sko@wp.pl www.pcprskarzysko.pl Nr.. WNIOSEK o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK INFORMUJĄCY O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W

PRZEWODNIK INFORMUJĄCY O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W PRZEWODNIK INFORMUJĄCY O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W POWIECIE KWIDZYŃSKIM Starostwo Powiatowe w Kwidzynie 2014

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.1.6.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym I. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego jest wyłącznym uprawnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo