OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego. Adres : Obszar województwa kujawsko-pomorskiego Nazwa i adres Inwestora: Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. Szosa Chełmińska Toruń OPRACOWANIE: KUJAWSKO-POMORSKA SIEĆ INFORMACYJNA TORUŃ UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 26 RAFAŁ ZABŁUDOWSKI BYDGOSZCZ,TORUŃ LIPIEC 2013

2 Spis treści 1. Dane ogólne Temat opracowania Podstawa opracowania Pozostałe informacje Spis zawartości opracowania Opis szczegółowy projektu Podział projektu na zadania Koncepcja techniczna radiowej sieci transportowej dla systemu radiowego dostępu, Koncepcja techniczna budowy wydajnych połączeń dla szpitali uczestniczących w programie e-medycyna Harmonogram integracji z istniejącą infrastrukturą regionalnej sieci szerokopasmowej zarządzanej przez K-PSI Harmonogram budowy i wdrożenia radiowej sieci dostępowej oraz radiowej sieci transportowej z podziałem na poszczególne powiaty Opis techniczny projektu Radiowa sieć dostępowa (technologia, proponowane rozwiązania techniczne, opis wykorzystania zarezerwowanych kanałów pasma GHz) Radiowa sieć transportowa p2p (opis, funkcjonalność, pasmo, przepustowość, macierz ruchu pomiędzy węzłami, zabezpieczenia, rozbudowa i zwiększanie pojemności sieci, opis integracji z istniejąca infrastrukturą K-PSI) Radiowa siec transmisji danych dla wybranych szpitali województwa kujawskopomorskiego Centrum zarządzania siecią (architektura, funkcjonalność, integracja z innymi systemami monitorującymi) Technologia budowy stacji bazowych (wieże, kontenery telekomunikacyjne) Opis integracji projektowanej radiowej sieci transportowej z istniejąca infrastrukturą K- PSI wraz z planowanym harmonogram realizacji

3 3.7 Opis i harmonogram realizacji radiowej sieci dostępowej z podziałem na poszczególne powiaty Odbiory techniczne realizowanej infrastruktury Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia Wymaganie w zakresie budowy wież telekomunikacyjnych Wymagania w zakresie wyposażenia stacji bazowych w infrastrukturę aktywną Wymagania w zakresie instalacji sprzętu radiowego na wieży Wymagania w zakresie funkcjonalności radiolinii klasy operatorskiej wykorzystanej do budowy radiowej sieci transportowej systemu punkt-punkt Wymagania w zakresie funkcjonalności bazowych urządzeń radiowych wykorzystanych do budowy radiowej sieci dostępowej systemu punkt-wielopunkt Wymagania w zakresie terminali abonenckich dostarczonych na potrzebę realizacji projektu Wymagania w zakresie centralnego systemu zarządzania siecią radiową CORE Wymagania w zakresie urządzeń radiowych pełniących rolę radiowych punktów dostępowych do sieci Internet dla lokalnych użytkowników (tzw. Hot-Spot) Wymagania w zakresie budowy punktu styku z siecią K-PSI, a także modernizacja styku BGP K-PSI na potrzeby przyłączenia projektowanej sieci do istniejącej infrastruktury Wymagania i specyfikacja sprzętu serwerowego Wymagania na oprogramowanie wirtualizacyjne Oprogramowanie systemowe oraz do pracy w środowisku wieloosobowym Załączniki Procedura odbioru połączenia radiowego punkt-punkt Procedura odbioru stacji systemu radiowego punkt-wielopunkt Tabela macierzy ruchu dla radiowej sieci transportowej Zestawienie proponowanych pasm częstotliwości i szerokości kanałów radiowych dla sieci transportowej

4 4

5 1. Dane ogólne 1.1 Temat opracowania Niniejszy dokument stanowić będzie techniczny opis rozwiązań, które będą implementowane w ramach realizacji projektu budowy radiowej sieci dostępowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiej oraz proces jej integracji z funkcjonująca regionalną siecią teleinformatyczną, która jest zarządzana przez Kujawsko-Pomorską Siec Informacyjną Sp. z o.o. 1.2 Podstawa opracowania Studium wykonalności dla projektu budowy regionalnej sieci szerokopasmowej w ramach budowy Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego, Inwentaryzacja zasobów sieciowych w ramach istniejącej regionalnej sieci szerokopasmowej zarządzanej przez Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną Sp. z o.o., Planowanie radiowe przygotowane na podstawie zestawienia wyselekcjonowanych lokalizacji jako potencjalnych stacji bazowych systemu, Wizje lokalne przeprowadzone na wybranych do projektu lokalizacjach, Mapki geodezyjne wybranych do projektu lokalizacji, Literatura fachowa z zakresu planowania radiowego, konstrukcji budowlanych, technologii budowy kontenerów telekomunikacyjnych, systemów dozoru i monitorowania obiektów bezobsługowych, systemów zasilania awaryjnego, budowy siłowni telekomunikacyjnych, projektowania i budowy kanalizacji teletechnicznej, budowy optotelekomunikacyjny przyłączy światłowodowych, Opracowania i koncepcje własne będące wynikiem szerokich konsultacji umożliwiających zdefiniowanie oczekiwanych funkcjonalności dla tak rozbudowanego projektu. Prace projektowe związane z planowaniem radiowym i integracją z istniejąca regionalną siecią szerokopasmowa K-PSI. 5

6 1.3 Pozostałe informacje Zgodnie z treścią art. 29 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zaznacza, iż w przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza wszelkie rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto zgodnie z treścią art. 30 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zaznacza, iż w przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały normy, aprobaty techniczne lub inne systemy odniesienia (w tym przykładowo standardy telekomunikacyjne), Zamawiający dopuszcza wszelkie rozwiązania równoważne opisywanym. Podobnie w przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały nazwy cech wymaganych od oferowanych usług, dostaw i robót budowlanych, Zamawiający dopuszcza wszelkie rozwiązania posiadające funkcjonalność przypisaną do danej nazwy, nie jest natomiast wymaganym posiadanie cechy o nazwie użytej w opisie. W sytuacji, gdy Wykonawca będzie stosował rozwiązania równoważne do wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia albo do wskazanych w normach, aprobatach technicznych lub systemach odniesienia, w takim przypadku wykonawca będzie obowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania Zamawiającego. 2. Spis zawartości opracowania 2.1 Opis szczegółowy projektu Wynikiem realizacji projektu będzie siec radiowego dostępu o zasięgu regionalnym umożliwiająca świadczenie szerokiej gamy usług zarówno dla sektora JST, SMB jak i użytkowników zakwalifikowanych jako wykluczeni cyfrowo. Sieć pozwoli na szybkie i wydajne połączenie jednostek JST w ramach tworzonej regionalnej platformy e- administracji, dla sektora SMB będzie narzędziem dla wzmocnienia konkurencyjności, a dla wykluczonych cyfrowo stanie się źródłem pierwszego kontaktu z nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi. 6

7 2.2 Podział projektu na zadania Zasadniczym celem jest budowa pod klucz szerokopasmowej radiowej sieci dostępowej świadczącej dostęp do światowych zasobów sieci Internet. Zamawiający przewiduje, że w ramach niniejszego zamówienia realizowane będą następujące zadania szczegółowe: Zadanie 1 budowa infrastruktury pasywnej w tym budowa stacji bazowych, przyłączy światłowodowych, modernizacja pomieszczeń na potrzeby centrum zarządzania i monitorowania sieci. Zakres zadań inwestycyjnych dla tego zadania został szczegółowo opisany w Programie Funkcjonalno- Użytkowym. Zadanie 2 budowa infrastruktury aktywnej. Radiowa sieć transportowa Zadanie to polegać będzie na przygotowaniu projektu technicznego i realizacji radiowej sieci transportowej (backhaul) dla radiowego systemu dostępowego oraz dla realizacji połączenia budowanej sieci z węzłami sieci szkieletowej K-PSI. Zamawiający w ramach prac przygotowawczych opracował oczekiwaną macierz połączeń radiowych wraz z wymaganymi pojemnościami, a także dokonał optymalizacji pod względem zastosowanego pasma częstotliwości i szerokości kanału. Zabieg taki miał na celu minimalizację kosztów OPEX dla realizowanej sieci transportowej. Realizowane połączenia punkt-punkt pomiędzy wskazanymi węzłami powinny zostać zrealizowane z wykorzystaniem radiolinii klasy operatorskiej pracujących w pasmach licencjonowanych. Zamawiający nie wyraża zgody na instalacje łączy radiowych pracujących w pasmach nielicencjonowanych (2.4GHz, 5GHz, 10GHz, 17GHz, 24GHz). W ramach realizacji tego zadania (zgodnie z przeprowadzonym planowaniem radiowym) należy wykonać instalację 5 dwukierunkowych łączy radioliniowych o przepustowości co najmniej 350Mbps full-duplex (tryb pracy FDD) dla dołączenia wybranych wież (węzłów zbiorczych) budowanej sieci radiowej do węzłów szkieletowych regionalnej sieci K-PSI oraz 20- dwukierunkowych łączy radioliniowych o zróżnicowanych pojemnościach (definicja pojemności poszczególnych łączy radiowych znajduje się w 7

8 dalszej części dokumentu) dla budowy warstwy dystrybucyjnej łączącej wszystkie wieże budowanej radiowej sieci dostępowej. Wszelkie zmiany, które Wykonawca będzie chciał wprowadzić będą musiały być wcześniej przedstawione Zamawiającemu w formie pisemnej i dopiero po jego akceptacji, będą mogły być wprowadzone do projektu. W ramach tego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do odtworzenia połączeń pomiędzy istniejącymi węzłami sieci K-PSI, które zostaną wykorzystane w procesie budowy radiowej sieci transportowej i integracji jej z regionalną siecią szerokopasmową (zadanie takie ma na celu utrzymanie ciągłości usług świadczonych przez istniejąca infrastrukturę K-PSI). Szczegółowa koncepcja budowy sieci transportowej oraz ilość relacji do odtworzenia zostanie przedstawiona w punkcie 1.3. Zadanie 3 budowa infrastruktury aktywnej. Radiowa sieć dostępowa Polega na realizacji infrastruktury aktywnej szerokopasmowej sieci dostępu radiowego punkt-wielopunkt, czyli instalacji oraz uruchomieniu niezbędnych urządzeń radiowych na wybudowanych stacjach bazowych, instalacji i uruchomienia centralnego systemu zarządzania wybudowaną siecią (CORE). Zgodnie z przeprowadzonym planowaniem radiowym, w ramach tego zadania Wykonawca zainstaluje 142 sektory stacji bazowych (ilość dla każdej ze stacji bazowych zostanie podana w zestawieniu umieszczonym w punkcie 1.3 niniejszego dokumentu) oraz niezbędny sprzęt sieciowy (np. przełączniki Ethernet) i osprzęt (np. zakończenia interfejsów, kable i skrętka, systemy zasilania i podtrzymania pracy w przypadku zaniku napięcia) wynikający z funkcjonalności sprzętu elektronicznego dla danej wieży. Zamawiający oczekuje, że po zainstalowaniu urządzeń radiowych (stacji bazowych) Wykonawca dokona pełnej integracji i uruchomienia całego sytemu radiowego, a ponadto zrealizuje połączenie szerokopasmowej sieci radiowej do globalnego Internetu za pośrednictwem szerokopasmowej Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej (K-PSI) spełniającej rolę warstwy szkieletowej budowanej radiowej sieci dostępowej. W ramach realizacji tego zadania Zamawiający oczekuje również, że Wykonawca dokona niezbędnej modernizacji pomieszczeń przeznaczonych na Centrum Zarządzania Siecią (CPD). Wykonawca po przeprowadzonej modernizacji zainstaluje niezbędne urządzenia oraz uruchomi, pod względem funkcjonalnym, Centrum Zarządzania i Utrzymania Siecią Radiową. 8

9 Końcowym wynikiem realizacji tego zadania powinna być sieć, która spełniać będzie wszystkie funkcjonalności radiowej sieci dostępowej do Internetu i będzie pracować zgodnie z wymogami narzuconymi dla sieci radiowych. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przygotuje oraz przedstawi do akceptacji Zamawiającego procedury badania i testowania funkcjonalności budowanej sieci. W ramach tego zadania Zamawiający oczekuje przygotowania projektu technicznego uwzględniającego konieczność rozbudowy istniejącego styku BGP w sieci K-PSI, poprzez wymianę routerów brzegowych BGP (specyfikacja urządzeń znajduje się w dalszej części dokumentu). Zadanie 4 budowa infrastruktury aktywnej. Radiowa sieć transmisyjna dla szpitali Polega na budowie szybkich i wydajnych (o zagregowanej przepustowości nie mniejszej niż 200 Mbps) przyłączy szpitali do regionalnej sieci K-PSI z wykorzystaniem tworzonej warstwy dystrybucyjnej. Zamawiający w ramach przygotowania do projektu przeprowadził planowanie radiowe dla wszystkich jednostek uczestniczących w projekcie i zaproponował dla poszczególnych jednostek stosowne rozwiązania z zakresu radiolinii w paśmie licencjonowanym. 2.3 Koncepcja techniczna radiowej sieci transportowej dla systemu radiowego dostępu, Sieć transportowa oparta zostanie o wydajne i skalowalne radiolinie klasy operatorskiej pracujące w pasmach licencjonowanych. Potrzeba wysokiej niezawodności i stałość parametrów radiolinii nakłada konieczność pracy w pasmach częstotliwości licencjonowanych. W zależności od warunków radiowych dla danego połączenia oraz oczekiwanych przepustowości, Zamawiający zaproponował dla poszczególnych połączeń w ramach realizowanej sieci transportowej zarówno pasmo częstotliwości, szerokość kanału jak i rozmiar anteny. Propozycje te bezpośrednio wynikają z przeprowadzonego planowania radiowego, wizji lokalnych, przekrojów i profilów terenowych, które Zamawiający przygotował tworząc niniejsze zestawienie. Struktura połączeń w ramach realizowanej sieci radiowej będzie miała charakter drzewiasto-gwiaździsty w której będzie można wyodrębnić trzy typy węzłów radiowych: 9

10 o Węzeł zbiorczy (tzw. Korzeń) węzeł bezpośrednio wpięty w rdzeń sieci interfejsem sieciowym. Węzeł bezpośrednio odpowiedzialny za dystrybucję sygnału do wszystkich węzłów podrzędnych pracujących w jego gałęzi. o Węzeł pośredni węzeł, który pełni dualną funkcję : zasila bezpośrednio sektory systemu punkt-wielopunkt i jest punktem tranzytowym obsługującym węzły podrzędne (kolejne pośrednie lub końcowe). o Węzeł końcowy węzeł, który będzie odpowiedzialny jedynie za zapewnienie transmisji stacji bazowej systemu punkt-wielopunkt Architektura połączeń radiowych jest wynikiem analiz i planowania radiowego. Wszelkie zmiany, które Wykonawca będzie chciał wprowadzić będą musiały być wcześniej przedstawione Zamawiającemu w formie pisemnej i dopiero po jego akceptacji, będą mogły być wprowadzone do projektu 2.4 Koncepcja techniczna budowy wydajnych połączeń dla szpitali uczestniczących w programie e-medycyna. Projekt budowy przyłącza dla szpitali opiera się o możliwość wykorzystania budowanych wież telekomunikacyjnych jako punktów, z których będzie realizowane przyłącze radiowe dla danego szpitala. Alternatywą będzie budowa przyłącza światłowodowego z wykorzystaniem kanalizacji teletechnicznej operatorów trzecich. Szczegółowe propozycję dotyczące poszczególnych lokalizacji zostaną opisane w części technicznej projektu. Ze względu na zapotrzebowanie na pasmo dla aplikacji i systemów telemedycznych oraz video przewidywana szybkość pojedynczego przyłącza została zdefiniowana na poziomie 200Mbps przepustowości zagregowanej (UPLINK + DOWNLINK). Przepustowość taka zapewni szybki dostęp do repozytoriów i baz danych zlokalizowanych w centralnych rejestrach, umożliwi równolegle na zestawianie połączeń video o wysokiej rozdzielczości, w pewnym zakresie stanowić będzie połączenie z zasobami światowego internetu. Dopuszczalny tryb pracy urządzeń realizujących połączenia do 10

11 szpitali to FDD lub TDD. Zamawiający wymaga zachowania wskazanych przepływności dla każdego z kierunków. 2.5 Harmonogram integracji z istniejącą infrastrukturą regionalnej sieci szerokopasmowej zarządzanej przez K-PSI Harmonogram w pierwszej kolejności musi uwzględniać konieczność integracji z funkcjonującą siecią regionalną K-PSI, która obsługuje klientów z całego województwa kujawsko-pomorskiego, a w realizowanym projekcie będzie udostępniać swoje zasoby (infrastrukturę pasywną i aktywną) na potrzeby realizacji projektu. Dlatego w pierwszej kolejności integracja będzie musiała uwzględniać minimalizację przerw dla już funkcjonujących klientów w sieci K-PSI. Zamawiający zakłada, że integracja będzie przebiegała etapami, dla każdego z powiatów osobno. W ramach integracji Wykonawca będzie musiał dokonać niezbędnych modernizacji udostępnianej infrastruktury K-PSI celem dostosowania jej do technicznych wymogów w zakresie instalacji radiolinii licencjonowanych (szczegółowe zestawienie niezbędnych prac zostało umieszczone w dalszej części dokumentu). Zamawiający, na potrzeby modernizacji K-PSI, udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną istniejących obiektów. Pozostałe niezbędne dokumenty Wykonawca będzie musiał zabezpieczyć we własnym zakresie. 2.6 Harmonogram budowy i wdrożenia radiowej sieci dostępowej oraz radiowej sieci transportowej z podziałem na poszczególne powiaty Budowę sieci dostępowej, z uwzględnieniem wskazanej przez Zamawiającego kolejności uruchamiania stacji bazowych, należy skorelować w czasie z budową radiowej sieci szkieletowej, która zapewni transport danych z/do globalnej sieci Internet. Dla każdej stacji bazowej budowanego systemu w pierwszej kolejności powinna zostać zrealizowana warstwa transportowa realizująca styk danego węzła (dla pewnej ilości węzłów poprzez nadrzędne węzły pośredniczące) z rdzeniem sieci K-PSI, który realizować będzie podłączenie ze światowymi zasobami internetowymi. 11

12 3. Opis techniczny projektu Projekt obejmuje budowę na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego infrastruktury radiokomunikacyjnej, składającej się z sieci dostępu radiowego (radiowy system typu Punkt- Wielopunkt) wraz z systemem zarządzania oraz systemu radiokomunikacyjnego typu Punkt-Punkt (systemu radiolinii) pełniącego następujące funkcje: warstwy dystrybucyjnej (backhaul) dla sieci dostępu radiowego, łączy radiowych dla połączenia sieci dostępu radiowego z globalnym Internetem za pośrednictwem sieci szkieletowej K-PSI, łączy radiowych dla połączenia szpitali w województwie z globalnym Internetem. Za właściwą realizacje całego projektu Zamawiający będzie uważać sytuację, gdy Wykonawca: 1. Wybuduje infrastrukturę pasywną opisana w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 2. Przygotuje wszelkie projekty techniczne dotyczące uruchomienia radiowej sieci transportowej, radiowej sieci dostępowej, centrum zarządzania i monitorowania siecią, projekt integracji z istniejąca infrastrukturą K-PSI zgodnie z wytycznymi i koncepcją przedstawiona w niniejszym dokumencie, 3. Dostarczy wszelkie urządzenia aktywne i oprogramowanie wymagane dla realizacji całego projektu 4. Dla każdej wybudowanej stacji bazowej dostarczy, zainstaluje, uruchomi oraz zintegruje w ramach jednej lokalizacji sprzęt radiowy, typu Punkt-Wielopunkt (P-W), dla systemu dostępu radiowego; 5. Po zbudowaniu wszystkich wież dokona pełnej integracji całego radiowego systemu dostępowego typu P-W; 6. Zainstaluje w sieci oraz uruchomi centralny system zarządzania sprzętem i usługami sieci dostępu radiowego typu P-W; 7. Dla wybranych wież radiokomunikacyjnych dostarczy, zainstaluje, uruchomi oraz zintegruje przewidziany w planowaniu radiowym sprzęt typu Punkt-Punkt (P-P, radiolinie) dla budowy radiowego systemu warstwy dystrybucyjnej (backhaul); 12

13 8. Dla wybranych lokalizacji stacji bazowych wybuduje przyłącza światłowodowe łączące je z istniejącymi węzłami powiatowymi sieci K-PSI. 9. Dla budowanej sieci dystrybucyjnej sprawdzi wydajność każdego łącza radiowego typu P-P; 10. Zainstaluje w sieci oraz uruchomi centralny system zarządzania sprzętem i usługami radiowej sieci warstwy dystrybucyjnej typu P-P; 11. Dla wybranych wież radiokomunikacyjnych, wynikających z planowania radiowego, dostarczy, zainstaluje, uruchomi oraz zintegruje sprzęt radiowy typu Punkt-Punkt (P-P, radiolinie) dla budowy radiowego systemu dostępu do wybranych szpitali na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego; 12. Dla budowanej sieci systemu dostępu wybranych szpitali do Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej (K-PSI) przebada i sprawdzi wydajność każdego łącza radiowego typu P-P; 13. Zrealizuje niezbędne punkty styku zbudowanej sieci z siecią szkieletową Kujawsko- Pomorskiej Sieci Informacyjnej dla transferu informacji do (z) globalnego Internetu; 14. Dostarczy 1500 szt. odbiorników końcowych CPE z czego 50 z nich będzie w postaci modemów wewnętrznych wyposażonych w interfejs USB, zintegrowaną antenę oraz komplet sterowników umożliwiających poprawną instalację i konfigurację urządzenia na komputerach przenośnych. 15. Dostarczy 75 urządzeń radiowych wyposażonych w interfejsy WiFi, które Zamawiający wykorzysta do budowy lokalnych punktów dostępu do Internetu na terenach gmin, które zostaną przyłączone do budowanej sieci LTE. Punkty te będą w stanie świadczyć usługi dostępu do podstawowych serwisów w sieci Internetowej. 16. Zintegruje pracę całego zbudowanego systemu radiowego oraz dokona pomiaru wydajności całego systemu; 17. Przedstawi Zamawiającemu projekt techniczny modernizacji styku BGP funkcjonującego obecnie w sieci K-PSI, tak aby był w stanie obsłużyć planowany wzrost ruchu zawiązany z projektowaną i budowaną infrastrukturą radiową (projekt powinien uwzględniać wymianę routerów brzegowych na modele o większej wydajności, a także uwzględniać dalszą dywersyfikację dostawców łącz internetowych w postaci większej ilości styków z sieciami operatorów wyższego rzędu). Docelowo 13

14 Zamawiający oczekuje projektu umożliwiającego utworzenia kilku styków międzyoperatorskich z przepustowościami do 1Gbps każde. 18. Przeszkoli co najmniej 5 inżynierów w zakresie zarządzania i utrzymania sieci (zarówno dostępowej jak i sieci transportowej); 3.1 Radiowa sieć dostępowa (technologia, proponowane rozwiązania techniczne, opis wykorzystania zarezerwowanych kanałów pasma GHz) Realizacja inwestycji szerokopasmowej sieci dostępu radiowego do Internetu w ramach projektu Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego jest wynikiem tego, że władze województwa kujawsko-pomorskiego podjęły decyzję o pozyskaniu częstotliwości z zakresu pasma 3,6 3,8 GHz w drodze przetargu prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dla celów przetargu na rezerwację częstotliwości, Urząd Komunikacji Elektronicznej dokonał podziału całego obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na trzy obszary przetargowe, które, wraz z przydzielonymi dla tych obszarów numerami czterech kanałów radiowych, przedstawiono poniżej. 1. Obszar pierwszy, dla którego przydzielone zostały cztery kanały dupleksowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, o numerach 17, 18, 19, 20, z zakresu MHz, obejmuje: gminy Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski w powiecie bydgoskim; gminy Dąbrowa w powiecie mogileńskim; gminy Kcynia, Mrocza, Nakło nad Notecią, Sadki, Szubin w powiecie nakielskim; gminy Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sosno, Więcbork w powiecie sępoleńskim; gminy Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka, miasto Chełmża w powiecie toruńskim; gminy Barcin, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo, Żnin w powiecie żnińskim; miasta Bydgoszcz oraz Toruń w województwie kujawskopomorskim. 14

15 2. Obszar drugi, dla którego przydzielone zostały cztery kanały dupleksowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, o numerach 21, 22, 23, 24, z zakresu MHz obejmuje: gminy Chełmno, Kijewo Królewskie, Lisewo, Papowo Biskupie, Stolno, Unisław, miasto Chełmno w powiecie chełmińskim; gminy Grudziądz, Gruta, Łasin, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Świecie nad Osą w powiecie grudziądzkim; gminy Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo, Warlubie w powiecie świeckim; gminy Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola w powiecie tucholskim; gminy Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Wąbrzeźno, miasto Wąbrzeźno w powiecie wąbrzeskim; miasto Grudziądz w województwie kujawskopomorskim. 3. Obszar trzeci, dla którego przydzielone zostały cztery kanały dupleksowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, o numerach 25, 26, 27, 28, z zakresu MHz, obejmuje: gminy Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec, Zakrzewo, miasta Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa w powiecie aleksandrowskim; gminy Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno, Osiek, Świedziebnia, Zbiczno, miasto Brodnica w powiecie brodnickim; gminy Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Radomin, Zbójno, miasto Golub Dobrzyń w powiecie golubskodobrzyńskim; gminy Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo, Złotniki Kujawskie, miasto Inowrocław w powiecie inowrocławskim; gminy Bobrowniki, Chrostkowo, Dobrzyń nad Wisłą, Kikół, Lipno, Skępe Tłuchowo, Wielgie, miasto Lipno w powiecie lipnowskim; gminy Jeziora Wielkie, Mogilno, Strzelno, w powiecie mogileńskim; gminy Bytoń, Dobre, Osięciny, Piotrków Kujawski, Radziejów, Topólka, miasto Radziejów w powiecie radziejowskim; gmin Brzuze, Rogowo, Rypin, Skrwilno, Wąpielsk, miasto Rypin w powiecie rypińskim, gminy Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec, Włocławek, miasto Kowal w powiecie włocławskim; miasto Włocławek w województwie kujawsko-pomorskim. Dla celów projektu zarezerwowano częstotliwości w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. UKE dokonał podziału całego województwa na trzy obszary z 15

16 przydzielonymi dla tych obszarów numerami czterech kanałów dupleksowych z zakresu częstotliwości 3,6 3,8 GHz, przedstawionych w tabeli 1, zaprezentowanej poniżej: Tabela 1. Częstotliwości przydzielone dla poszczególnych obszarów województwa kujawsko-pomorskiego. Obszar I Obszar II Obszar III 3658,75 MHz 3758,75 MHz 3672,75 MHz 3772,75 MHz 3686,75 MHz 3786,75 MHz 3662,25 MHz 3762,25 MHz 3676,25 MHz 3776,25 MHz 3690,25 MHz 3790,25 MHz 3665,75 MHz 3765,75 MHz 3679,75 MHz 3779,75 MHz 3693,75 MHz 3793,75 MHz 3669,25 MHz 3769,25 MHz 3683,25 MHz 3783,25 MHz 3697,25 MHz 3797,25 MHz Podział województwa kujawsko-pomorskiego po względem przydzielonych częstotliwości w paśmie 3,6 3,8 GHz pokazano na rys. 1. Obszar II Obszar I Obszar III Rys.1. Podział województwa kujawsko-pomorskiego pod względem przydzielonych częstotliwości w paśmie 3,6 3,8 GHz. 16

17 W decyzji o rezerwacji częstotliwości Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił generalne warunki wykorzystania zarezerwowanych częstotliwości. Warunki te zaprezentowano poniżej w tabeli 2. Tabela 2. Warunki wykorzystania zarezerwowanych częstotliwości pasma 3,6 3,8 GHz na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Dopuszczalne tryby dupleksu Częstotliwość nadawcza w trybie dupleksu Plany aranżacji kanałów Maksymalne wartości E.I.R.P. w granicach zarezerwowanych bloków częstotliwości. Maska emisji Block Edge Mask Tolerancja częstotliwości Maksymalna wartość emisji niepożądanej, mierzona na złączu anteny FDD, TDD Stacja centralna: górny zakres dupleksowy. Stacja końcowa: dolny zakres dupleksowy. Dla zakresu 3600 do 3800 MHz zgodnie z Zarządzeniem Nr 38 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zagospodarowania częstotliwości z zakresu MHz (Dz. Urz. UKE Nr 32 z dnia 13 grudnia 2007 r.) Dla zastosowań stacjonarnych: a) stacja centralna (lub kierunek down link stacji przekaźnikowej): 53 dbm / MHz; b) zewnętrzna stacja końcowa (lub kierunek uplink stacji przekaźnikowej): 50 dbm / MHz; c) wewnętrzna stacja końcowa: 42 dbm / MHz. Dla zastosowań przenośnych: a) stacja centralna: 53 dbm / MHz; b) stacja końcowa: 25 dbm / MHz. Wszystkie powyższe wartości uwzględniają wartości tolerancji oraz zakres ATCP (Automatycznej Kontroli Mocy Nadajnika) W przypadku zastosowań innych niż stacjonarne minimalny zakres ATCP wynosi 15 db. Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości MHz na potrzeby systemów naziemnych zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (2008/411/ WE). 20 ppm Stacja centralna: - 50 dbm. Stacja końcowa: - 40 dbm. Na potrzebę realizacji projektu z wykorzystaniem technologii TDD dokonano połączenia kanałów dla częstotliwości UPLINK i DOWNLINK dla każdego z obszarów z osobna. Dzięki takiemu zabiegowi na każdym z trzech obszarów radiowych zostały 17

18 utworzone para kanałów radiowych o szerokości 14MHz każdy z odstępem 100MHz od siebie. Implementowany system radiowy będzie wykorzystywał kanały o szerokości 10MHz, co da dodatkowy odstęp międzykanałowy o szerokości 4MHz. Utworzone pary kanałów do wykorzystania w trybie TDD przedstawia poniższa tabela. Obszar I Obszar II Obszar III ( 1 ) MHz ( 3 ) MHz ( 5 ) MHz ( 2 ) MHz ( 4 ) MHz ( 6 ) MHz Dla celów projektu zrealizowane zostało zadanie polegające na przeprowadzeniu wstępnego planowania radiowego w paśmie 3,6 3,8 GHz na obszarze całego województwa kujawsko-pomorskiego. Zasadniczym celem takiego planowania było wyznaczenie miejsc lokalizacji wież radiokomunikacyjnych, rozmieszczonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, które zapewniać będą najlepsze, prawie równomierne, pokrycie radiowe całego obszaru województwa. Ponieważ na etapie planowania radiowego nie znane były miejsca instalacji urządzeń końcowych CPE, stąd planowanie radiowe obejmowało jedynie wyznaczenie miejsc lokalizacji wież radiokomunikacyjnych, wysokości posadowienia anten dla sieci dostępu radiowego do Internetu (system punkt-wielopunkt) oraz miejsc i wysokości posadowienia anten dla połączeń stacji bazowych poprzez radiolinie działające w paśmie licencjonowanym (system punkt-punkt). Planowana sieć dostępu radiowego obejmie swoim zasięgiem większość powierzchni województwa Kujawsko-Pomorskiego. Otrzymane w procesie planowania radiowego wyniki: określają efektywny podział obszaru województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wyznaczają miejsca lokalizacji stacji bazowych, zapewniających pokrycie radiowe na całym obszarze, zapewniają planowane zasięgi stacji bazowych, tak żeby pokrycie radiowe obejmowało całe województwo, 18

19 określają optymalny dobór stacji bazowych (jedno, wielosektorowe) oraz anten stacji, wyznaczają optymalny dobór mocy nadawczych, określają wysokości umiejscowienia anten dla poszczególnych stacji bazowych na wieżach (w tym zdefiniowanie wysokości wież), określają plan wykorzystania dostępnych kanałów radiowych (częstotliwości), zgodny z decyzjami UKE dla poszczególnych obszarów zapobiegający interferencji radiowej. Wybudowana sieć dostępowa LTE zostanie wykorzystana, jako siec transportowa (przepustowość do 2Mbps) dla sieci hot-spotów, które Zamawiający planuje uruchamiać w ramach realizacji projektu. Planowana jest instalacja tego typu rozwiązań na budynkach użyteczności publicznej (szkoły, urzędy, biblioteki, GDK) w niewielkich miejscowościach tak by dać możliwość dostępu do podstawowej usługi większej rzeszy mieszkańców regionu. Instalowane urządzenia będą wyposażone w co najmniej dwa moduły radiowe pracujące w standardzie a/b/g/n obsługiwane przy pomocy anten sektorowych 120 lub dookólnych. Podczas planowania radiowej sieci dostępowej zostały wybrane potencjalne lokalizacje stacji bazowych, których lista wraz z koordynatorami przedstawia Tabela nr 3. Wyszczególnione lokalizacje wchodzą w skład udostępnionych przez Urząd Marszałkowski baz danych obiektów Państwowych Straży Pożarnych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, a także obiekty i działki, których dysponentem są gminy, powiaty, urzędy miast. Listę lokalizacji wież radiokomunikacyjnych wraz ze współrzędnymi geograficznymi każdej wieży pokazano w tabeli 1 (współrzędne GPS wyznaczają przybliżony obszar lokalizacji wieży na terenie wskazanej działki geodezyjnej). 19

20 Tabela 3. Lista lokalizacji wież radiokomunikacyjnych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Lp. Lokalizacja Gmina 1. Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Kujawski 2. Straszewo Koneck 3. Włoszyca Waganiec 4. Brodnica Brodnica 5. Piecewo Jabłonowo Pomorskie 6. Igliczyzna Bartniczka 7. Wojnowo Sicienko 8. Dąbrowa Chełmińska Dąbrowa Chełmińska 9. Chełmno Chełmno 10. Lisewo Lisewo 11. Klonowo Klonowo 12. Grudziądz Grudziądz 13. Gruta Gruta 14. Lipno Lipno 15. Mokowo Dobrzyń n/ Wisłą 16. Mogilno Mogilno 17. Nakło Nakło 18. Szubin Szubin 19. Radziejów Radziejów 20. Rypin Rypin 21. Sępólno Krajeńskie Sępólno Krajeńskie 22. Jastrzębie Drzycim Współrzędne GPS 52 51'51.76"N 18 42'30.27"E 52 47'51.59"N 18 39'2.44"E 52 46'55.30"N 18 54'12.10"E 53 15'28.87"N 19 23'38.18"E 53 23'20.40"N 19 9'37.29"E 53 12'37.23"N 19 28'45.11"E 53 9'54.00"N 17 46'25.60"E 53 10'26.98"N 18 18'23.40"E 53 21'8.13"N 18 26'53.70"E 53 18'9.24"N 18 40'0.95"E 52 58'47.60"N 19 7'7.10"E 53 27'20.16"N 18 43'41.66"E 53 27'11.52"N 18 57'20.11"E 52 51'7.77"N 19 10'20.77"E 52 41'31.29"N 19 20'50.19"E 52 39'25.08"N 17 55'25.19"E 53 08'16.27"N 18 16'21.98"E 52 59'56.27"N 17 43'26.03"E 52 36'54.43"N 18 30'54.80"E 53 3'48.59"N 19 26'8.62"E 53 26'52.0"N 17 31'42.09"E 53 31'11.10"N 18 16'6.00"E 20

21 23. Brzeźno Pruszcz 24. Czernikowo Czernikowo 25. Łubianka Łubianka 26. Dziemiony Chełmża 27. Tuchola Tuchola 28. Włocławek Włocławek 29. Śmiłowice Choceń 30. Lubraniec Lubraniec 31. Lubieniec Chodecz 32. Wąbrzeźno Wąbrzeźno 33. Żnin Żnin 34. Rojewo Rojewo 53 20'9.02"N 18 8'8.98"E 52 56'44.44"N 18 56'.62"E 53 8'42.58"N 18 28'14.58"E 53 12'54.06"N 18 39'17.50"E 53 34'50.08"N 17 52'47.78"E 52 39'6.23"N 19 5'55.74"E 52 31'19.80"N 19 0'57.60"E 52 32'38.20"N 18 49'7.75"E 52 24'49.13"N 19 0'43.90"E 53 16'18.47"N 18 58'16.89"E 52 51'1.60"N 17 43'22.10"E 52 53'60.00"N 18 16'15.00"E W ramach działań przygotowawczych do realizacji projektu Zamawiający dokonał przeglądu możliwych miejsc posadowienia wież radiokomunikacyjnych. Korzystając z powiatowych rejestrów ewidencji gruntów i budynków określono działki, na których zainstalowane zostaną wieże. Realizacja tej części zamówienia polegać będzie na instalacji oraz uruchomieniu niezbędnych urządzeń radiowych. Zgodnie z przeprowadzonym wcześniej planowaniem radiowym w ramach tego zadania zainstalowanych będzie 142 sektorów stacji bazowych obsługujących sektor radiowy o kącie 60/90/120 oraz niezbędny sprzęt sieciowy (np. przełączniki Ethernet) i osprzęt (np. zakończenia interfejsów, kable zasilające, kable FTP, kable światłowodowe) wynikający z funkcjonalności sprzętu elektronicznego dla danej stacji bazowej. Zamawiający oczekuje, że po zainstalowaniu urządzeń radiowych Wykonawca dokona pełnej integracji i uruchomienia całego sytemu radiowego. Poniższa tabela definiuje ilość sektorów instalowanych na poszczególnych stacjach bazowych wraz z proponowanymi azymutami osi anten i ich 21

22 charakterystykami promieniowania. Każdemu sektorowi przypisano stosowną pulę zagregowanych kanałów radiowych na której dany sektor stacji bazowej będzie pracował. Zamawiający przyjął, iż system będzie pracował w trybie TDD. Przyznane częstotliwości radiowe na każdym z obszarów utworzą dwa zagregowane kanały TDD o szerokości 14MHz każdy (oddzielne kanały zostaną utworzone odpowiednio z kanału UPLIK i DOWNLINK, które zostały zaalokowane do pracy w trybie FDD dla każdego z obszarów). Dodatkowo Zamawiający zakłada, iż wewnątrz obszaru województwa możliwa będzie dodatkowo agregacja na poziomie kanałów z sąsiadujących obszarów radiowych, co pozwoli na tworzenie kanałów o szerokości do 28MHz każdy. Innym wariantem wykorzystania wszystkich posiadanych przez Zamawiającego kanałów jest taka ich aranżacja, by wewnątrz obszaru województwa każdy sektor stacji bazowej pracował na innym kanale częstotliwości. Zabieg taki pozwoli na znaczące zwiększenie pojemności budowanej sieci. Urządzenia radiowe będą zatem skonfigurowane do pracy z kanałem o szerokości 10 lub 20 MHz (opcjonalnie w razie potrzeby Zamawiający podejmie decyzję o wykorzystaniu kanałów 40MHz). Przy zagregowanych kanałach radiowych o szerokości 14 i 28 MHz, każdy z nich będzie posiadał stosowną separację (wykorzystane zostanie odpowiednio 10 i 20 MHz widma radiowego). Proponowana aranżacja wykorzystania poszczególnych kanałów dla projektowanego systemu znajduje się w tabeli nr 4. Zamawiający uwzględnił możliwość wykorzystania wszystkich dostępnych kanałów jakie są w jego dyspozycji uwzględniając wymagania UKE. Tym samym Zamawiający planuje wykorzystać na całym obszarze województwa kujawskopomorskiego wszystkie dostępne kanały radiowe, tak aranżując sektory poszczególnych stacji bazowych, by nie występowały wzajemne interferencje oraz by możliwie w najlepszy sposób wykorzystać posiadane widmo radiowe tworząc sieć o możliwie największej pojemności. 22

23 Tabela 4. Zestawienie parametrów poszczególnych anten sektorowych systemu P2MP Lp 1. dla poszczególnych stacji bazowych Stacja Bazowa Aleksandrów Kujawski 2. Straszewo 3. Brodnica 4. Jabłonowo Bydgoszcz UW Dąbrowa Chełmińska 7. Wojnowo 8. Chełmno 9. Grudziądz 10. Gruta 11. Rojewo Nr sektora Azymut dla osi anteny Szerokość wiązki anteny

24 12. Lipno 13. Mogilno 14. Nakło nad Notecią 15. Szubin 16. Radziejów 17. Rypin 18. Sępólno Krajeńskie 19. Jastrzębie 20. Brzeźno 21. Świecie 22. Dziemiony 23. Toruń - K-PSI 24. Czernikowo / /

25 25. Łubianka 26. Tuchola 27. Włocławek 28. Lubraniec 29. Mokowo 30. Włoszyca 31. Śmiłowice 32. Lubieniec 33. Wąbrzeźno 34. Żnin 35. Klonowo 36. Lisewo 37. ZEC Inowrocław 38. Igliczyzna

26 W ramach realizacji tego zadania Zamawiający oczekuje również, że Wykonawca zainstaluje niezbędne urządzenia oraz uruchomi, pod względem funkcjonalnym, Centrum Zarządzania Sieci Radiowej. Końcowym wynikiem realizacji tego zadania powinna być sieć, która spełniać będzie wszystkie funkcjonalności radiowej sieci dostępowej do Internetu i będzie pracować zgodnie z wymogami narzuconymi dla sieci radiowych. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przygotuje oraz przedstawi do akceptacji Zamawiającego procedury badania i testowania funkcjonalności budowanej sieci. W ramach niniejszego zadania Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca zakupi, dostarczy, skonfiguruje nowe urządzenia realizujące styk między operatorski BGP sieci K-PSI w ramach integracji budowanej sieci z istniejąca infrastrukturą regionalnej sieci szerokopasmowej. Wymiana urządzeń brzegowych konieczna jest za względów na przewidywany wzrost wolumenu ruchu na styku międzyoperatorskim, w związku z uruchomieniem nowej infrastruktury dostępowej (docelowo wolumen ten jest określany na poziomie 1-2Gbps na każdym ze styków). Zastosowane routery BGP powinny charakteryzować się skalowalnością i wydajnością umożliwiająca dalsze zwiększanie pojemności styku o 100% w zakresie zdefiniowanych przez Zamawiającego docelowych wolumenów ruchu. Szczegółowe specyfikacje sprzętu zostały zdefiniowane przez Zamawiającego w dalszej części niniejszego dokumentu. 26

27 3.2 Radiowa sieć transportowa p2p (opis, funkcjonalność, pasmo, przepustowość, macierz ruchu pomiędzy węzłami, zabezpieczenia, rozbudowa i zwiększanie pojemności sieci, opis integracji z istniejąca infrastrukturą K-PSI) Podstawą wydajnej i skalowalnej sieci dostępu radiowego typu punktwielopunkt jest stabilna i skalowana sieć transportowa zapewniająca możliwość przesyłania dużych wolumenów ruchu w kierunku z/do centralnego styku z sieciami zewnętrznymi. Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca zrealizuje połączenie szerokopasmowej sieci radiowej do globalnego Internetu za pośrednictwem szerokopasmowej Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej (K-PSI) spełniającej rolę warstwy szkieletowej budowanej radiowej sieci dostępowej. Radiowe łącza transmisyjne dla warstwy dystrybucyjnej (backhaul) sieci radiowej oraz połączenia ze szkieletem sieci K-PSI powinny być zbudowane na radioliniach pracujących w pasmach licencjonowanych. Zamawiający nie wyraża zgody na instalacje łączy radiowych pracujących w pasmach nielicencjonowanych. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zweryfikuje zaproponowane rozwiązania przedstawione przez Zamawiającego. W przypadku konieczności zmiany koncepcji, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycje poprawek celem ich akceptacji. Wykonawca przy nanoszeniu poprawek zobowiązany jest do optymalizacji kosztów OPEX przedstawionego rozwiązania, w zakresie opłat licencyjnych za rezerwowane pasma częstotliwości. Z przeprowadzonego przez Zamawiającego planowania radiowego wynika, że w ramach realizacji tego zadania przewiduje się instalację 5 dwukierunkowych łączy radioliniowych o dużej przepływności (350Mbps w trybie FDD lub więcej) dla dołączenia wybranych wież budowanej sieci radiowej do węzłów szkieletowych sieci K-PSI oraz 20 dwukierunkowych łącz radioliniowych dla budowy warstwy dystrybucyjnej łączącej wszystkie wieże budowanej sieci radiowej (struktura połączeń dla tak zaprojektowanej warstwy transmisyjnej będzie miała charakter gwiaździsto-drzewiasty). Poniższa tabela przedstawia macierz połączeń pomiędzy stacjami bazowymi, a także pomiędzy projektowanymi stacjami a punktami dystrybucyjnymi. Macierz ta 27

28 tworzy strukturę drzewiasto-gwiaździstą sieci transportowej. W tabeli zostały umieszczone również oczekiwane przepustowości projektowanych łączy radiowych (przepustowości definiowane jako ruch ethernet na porcie IDU poszczególnych przęseł radiowych). Tabela 5. Zestawienie projektowanych połączeń pomiędzy węzłami sieci wraz z oczekiwanymi przepustowościami. Lp. Węzeł A Węzeł B Przepustowość full-duplex (Mbps) 1. CORE K-PSI Ciechocinek Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Kujawski Straszewo Piecewo Gruta Brodnica Igliczyzna UW K-PSI Bydgoszcz ZRPD Bydgoszcz ZRPD Bydgoszcz Wojnowo ZRPD Bydgoszcz Dąbrowa Chełmińska CORE K-PSI Grudziądz Grudziądz Grudziądz Gruta ZRPD Inowrocław Rojewo Mogilno ZRPD K-PSI Strzelno CORE K-PSI Radziejów Radziejów ZRPD K-PSI Świecie Brzeźno ZRPD K-PSI Świecie Jastrzębie ZRPD K-PSI Toruń Łubianka ZRPD K-PSI Toruń Czernikowo ZRPD K-PSI Toruń Dziemiony Dziemiony Lisewo Czernikowo Klonowo ZRPD K-PSI Włocławek Włoszyca ZRPD K-PSI Włocławek Mokowo ZRPD K-PSI Włocławek Śmiłowice

29 23. Śmiłowice Lubraniec Śmiłowice Lubieniec Żnin Szubin 250 Zaprojektowana sieć transmisji radiowej musi charakteryzować się dużym współczynnikiem dostępności w skali roku (minimalna wartość to 99,99%) dlatego prowadząc planowanie radiowe Zamawiający zwrócił szczególną uwagę na dobór pasma częstotliwości w zależności od długości przęsła radiowego, odpowiedni dobór wielkości anten nadawczo-odbiorczych. Dobór szerokości kanału pracy i techniki nadawania został zoptymalizowany pod względem kosztów OPEX funkcjonowania takiej sieci (głównym elementem kosztotwórczym funkcjonowania projektowanych radiolinii są opłaty za dzierżawę pasma, które Zamawiający będzie musiał uiszczać na rzecz UKE). Przeprowadzone przez Zamawiającego planowanie radiowe bazowało na przekrojach terenowych poszczególnych relacji radiowych z uwzględnieniem występujących przeszkód naturalnych takich jak wzniesienia, lasy, zbiorniki wodne. Miejsce posadowienia planowanej wieży zostało określone z dokładnością do działki na której została zaplanowana budowa stacji bazowej (współrzędne GPS są przybliżonym miejscem lokalizacji wieży na terenie wskazanej działki). Poniższa tabela przedstawia kompletne dane dotyczące poszczególnych relacji radiowych w szczególności pasmo, szerokość kanału, konfiguracja sprzętowa, anteny oraz podstawowe dane na temat lokalizacji stacji bazowych (współrzędne GPS, wysokość zawieszenia anteny, długość przęsła radiowego). Tabela 6. Zestawienie projektowanych połączeń pomiędzy węzłami sieci (dane techniczne z planowania radiowego) 29

30 Lp. Site A Site B Length [km] GPS A GPS B Elevation A Elevation B Link type (1+0, 2+0) Antenna A Antenna B (size) Frequency (GHz) Bandwidth (MHz) SWIE-ZRPD SWIE-JASTRZEBIE SWIE-ZRPD SWIE-BRZEZNO CHEL-LISEWO TORU-DZIEMIONY GRUD-CORE GRUD-PSP GRUD-PSP GRUD-GRUTA BROD-PSP BROD-IGLICZYZNA GRUD-GRUTA BROD-JABLONOWO TORU-CZERNIKOWO LIPN-KLONOWO 17,8 23, , ,8 15,1 12, '50.10"N 18 27'58.16"E 53 31'11.10"N 18 16'6.00"E 53 24'50.10"N 18 27'58.16"E 53 20'9.02"N 18 8'8.98"E 53 18'9.24"N 18 40'0.95"E 53 12'54.06"N 18 39'17.50"E 53 26'45.41"N 18 48'26.13"E 53 27'20.16"N 18 43'41.66"E 53 27'20.16"N 18 43'41.66"E 53 26'31.72"N 18 56'48.98"E 53 15'28.87"N 19 23'38.18"E 53 12'37.23"N 19 28'45.11"E 53 26'31.72"N 18 56'48.98"E 53 23'20.40"N 19 9'37.29"E 52 56'44.44"N 18 56'0.62"E 52 58'47.60"N 19 7'7.10"E

31 RADZ-CORE RADZ-PSP MOGI-CORE MOGI-STRZELNO ZNIN-PSP ZNIN-SZUBIN ALEK-CORE ALEK-PSP ALEK-PSP ALEK-STRASZEWO INOW-ZEC INOW-ROJEWO TORU-ZPRD TORU-LUBIANKA TORU-ZRPD TORU-DZIEMIONY TORU-ZRPD TORU-CZERNIKOWO 1,9 16,2 18 5,1 8, , '43.76"N 18 31'50.57"E 52 36'54.43"N 18 30'54.80"E 52 39'24.54"N 17 55'24.42"E 52 37'35.04"N 18 9'28.30"E 52 51'1.60"N 17 43'22.10"E 53 0'45.98"N 17 44'6.12"E 52 52'9.75"N 18 47'0.25"E 52 51'51.76"N 18 42'30.27"E 52 51'51.76"N 18 42'30.27"E 52 47'51.59"N 18 39'2.44"E 52 46'2.30"N 18 14'26.05"E 52 53'60.00"N 18 16'15.00"E 53 2'52.51"N 18 41'35.61"E 53 8'42.58"N 18 28'14.58"E 53 2'52.51"N 18 41'35.61"E 53 12'54.06"N 18 39'17.50"E 53 2'52.51"N 18 41'35.61"E 52 56'44.44"N 18 56'0.62"E

32 18. BYDG-UW BYDG-ZRPD '26.69"N 18 00'18.85"E 53 8'8.76"N 17 59'1.14"E BYDG-ZRPD BYDG-DABROWA '8.76"N 17 59'1.14"E 53 10'26.98"N 18 18'23.40"E BYDG-ZRPD BYDG-WOJNOWO WLOC-LUBRANIEC WLOC-SMILOWICE WLOC-ZRPD WLOC-SMILOWICE WLOC-ZRPD WLOC-MOKOWO WLOC-ZRPD WLOC-WLOSZCZYCA WLOC-SMILOWICE WLOC-LUBIENIEC ,5 17,4 19, '8.76"N 17 59'1.14"E 53 12'28.77"N 17 50'23.98"E 52 32'38.20"N 18 49'7.75"E 52 39'6.23"N 19 5'55.74"E 52 39'6.23"N 19 5'55.74"E 52 31'19.80"N 19 0'57.60"E 52 39'6.23"N 19 5'55.74"E 52 41'31.29"N 19 20'50.19"E 52 39'6.23"N 19 5'55.74"E 52 46'55.30"N 18 54'12.10"E 52 31'19.80"N 19 0'57.60"E 52 24'19.00"N 19 1'35.00"E

33 W związku z koniecznością optymalizacji wszystkich przęseł radiowych pod względem kosztów dzierżawy kanałów radiowych (opłaty do UKE), Zamawiający w poniższej tabeli przedstawia zestawienie szacowanych kosztów dzierżawy kanałów radiowych dla poszczególnych przęseł radiowych w odniesieniu do pasma częstotliwości, szerokości kanału oraz wielkości miejscowości. Zamawiający oczekuje, iż w przypadku konieczności dokonania zmiany lub rekonfiguracji sieci transportowej, Wykonawca dołoży wszelkiej staranności by przedstawić związane z tym zmiany kosztów OPEX, a także zwróci szczególną uwagę by proponowane rozwiązania były zoptymalizowane pod względem kosztów OPEX. Tabela 7. Zestawienie projektowanych połączeń pomiędzy węzłami sieci planowane koszty OPEX Lp Relacja radiowa CORE K-PSI Ciechocinek Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Kujawski Straszewo Gruta Piecewo Brodnica Igliczyzna K-PSI UW Bydgoszcz ZRPD Bydgoszcz ZRPD Bydgoszcz Wojnowo ZRPD Bydgoszcz Dąbrowa Chełmińska CORE K-PSI Grudziądz Grudziądz Grudziądz Gruta ZRPD Inowrocław Rojewo Mogilno ZRPD K-PSI Strzelno Pasmo (GHz) Szerokość kanału (MHz) Miejscowość A powyżej 100 tys. mieszkańców Miejscowość B powyżej 100 tys. mieszkańców Roczne opłaty licencyjne NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK TAK TAK NIE TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE CORE K-PSI Radziejów NIE NIE

34 Radziejów ZRPD K-PSI Świecie Brzeźno ZRPD K-PSI Świecie Jastrzębie ZRPD K-PSI Toruń Łubianka ZRPD K-PSI Toruń Czernikowo ZRPD K-PSI Toruń Dziemiony Dziemiony Lisewo Czernikowo Klonowo ZRPD K-PSI Włocławek Włoszyca ZRPD K-PSI Włocławek Mokowo ZRPD K-PSI Włocławek Śmiłowice Śmiłowice Lubraniec Śmiłowice Lubieniec Żnin Szubin NIE NIE NIE NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE NIE NIE NIE NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE Wszelkie zmiany w projekcie obejmujące zmiana pasma, szerokości kanału powinny zostać naniesione na powyższą tabelę celem akceptacji proponowanych zmian, tak by Zamawiający mógł określić stopę wzrostu/spadku kosztów OPEX w zakresie opłat dzierżawnych. 3.3 Radiowa siec transmisji danych dla wybranych szpitali województwa kujawsko-pomorskiego. Zadanie to realizowane będzie w ramach projektu e-zdrowie. Zamawiający oczekuje, że w ramach realizowanego projektu uruchomionych zostanie 17 dwukierunkowych połączeń radioliniowych pomiędzy wybranymi szpitalami województwa kujawsko-pomorskiego a warstwą dystrybucyjną sieci radiowej o zagregowanej przepustowości (kierunek UPLINK + DOWNLINK) 200Mbps każde. 34

35 Tabela 8. Lista placówek służby zdrowia objętych projektem e-medycyna Nazwa jednostki Adres szerokość (Y) długość (X) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Szpital Lipno sp. z o.o. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital sp. z o.o." w Świeciu Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tucholi Szpital Wojewódzki we Włocławku Pałuckie Centrum Zdrowia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żninie Szpital Regionalny Szpital Specjalistyczny im. W. Biegańskiego Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. W. Biegańskiego ul. Poznańska Inowrocław ul. Nieszawska Lipno ul. Radzyńska Łasin ul. Kościuszki Mogilno ul. Szpitalna Radziejów ul. 3 Maja Rypin ul. Wojska Polskiego Świecie ul. Sądowa Świecie ul. Nowodworskiego Tuchola ul. Wieniecka Włocławek ul. Szpitalna Żnin ul. Ogrodowa Szubin ul. Wiejska Brodnica ul. Słowackiego Aleksandrów Kujawski ul. Rydygiera 15/ Grudziądz 52 46' 55.39" 8 15' 46.07" 52 50' 27.46" 19 9' 38.26" 53 30' 55.38" 19 4' ' 33.04" 17 56' 59.1" 52 37' 13.92" 18 31' 2.38" 53 4' 13.53" 19 24' 59.52" 53 24' 30.95" 18 26' 31.32" 53 24' 29.11" 18 27' 22.53" 53 35' 23.89" 17 51' 47.25" 52 39' 43.45" 19 2' 27.53" 52 50' 49.3" 17 43' 1.97" 53 0' 30.68" 17 43' 49.71" 53 15' 42.43" 19 23' 43.58" 52 52' 26.55" 18 41' 51.32" 53 27' 11.58" 18 47' 23.95" Każdy ze szpitali zostanie przyłączony do najbliższego węzła z którego ruch zostanie transportowany w kierunku rdzenia sieci oraz zapewni dostęp do centralnych repozytoriów i baz danych zlokalizowanych w budowanym centrum przetwarzania danych. 35

36 Tabela 9. Zestawienie projektowanych połączeń pomiędzy węzłami sieci a szpitalami planowanie radiowe. Lp Relacja A-B Inowrocław NFZ Inowrocław Włocławek NFZ Włocławek Gruta NFZ Łasin Rypin NFZ Rypin Lipno NFZ Lipno Radziejów NFZ Radziejów Mogilno NFZ Mogilno Żnin NFZ Żnin Aleksandrów NFZ Aleksandrów Brodnica NFZ Brodnica Link (km) , GPS A GPS B 52 46'2.30"N 18 14'26.05"E 52 46'50.09"N 18 15'48.28"E 52 39'6.23"N 19 5'55.74"E 52 39'31.53"N 19 1'53.98"E 53 31'3.98"N 19 5'1.49"E 53 30'54.04"N 19 4'36.54"E 53 3'48.59"N 19 26'8.62"E 53 4'15.57"N 19 24'57.00"E 52 51'7.77"N 19 10'20.77"E 52 50'31.58"N 19 9'28.33"E 52 36'54.43"N 18 30'54.80"E 52 37'9.04"N 18 31'0.29"E 52 39'38.17"N 17 56'13.38"E 52 39'24.83"N 17 56'54.47"E 52 51'1.60"N 17 43'22.10"E 52 50'48.57"N 17 43'2.07"E 52 51'51.76"N 18 42'30.27"E 52 52'27.15"N 18 41'51.08"E 53 15'28.87"N 19 23'38.18"E 53 15'4.35"N 19 23'43.06"E WZA A (m) WZA B (m) Antena A Antena B (size) ,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0, Pasmo (GHz) Kanał (MHz)

37 Tuchola NFZ Tuchola Świecie NFZ Świecie GPZ Golub NFZ Golub CORE Grudziądz NFZ Grudziądz '50.08"N 17 52'47.78"E 53 35'21.24"N 17 51'49.05"E 53 24'27.89"N 18 27'21.97"E 53 24'50.10"N 18 27'58.16"E 53 6'3.71"N 19 4'10.83"E 53 6'33.19"N 19 4'18.18"E 53 26'45.41"N 18 48'26.13"E 53 27'7.79"N 18 47'13.28"E W przypadku szpitala NZOZ Szpital Nowy w Świeciu na jego terenie zlokalizowana będzie stacja bazowa systemu radiowego, a same przyłącze będzie zrealizowane poprzez ułożenie kabla optotelekomunikacyjnego od miejsca instalacji szafy zewnętrznej na dachu budynku szpitalnego do serwerowni. W przypadku szpitala w Nakle nad Notecią Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca wybuduje przyłącze światłowodowe od najbliższego węzła rdzeniowego K-PSI (odległość ok. 600m) opcją dla tego rozwiązania będzie dzierżawa kanalizacji teletechnicznej (Wykonawca wciągnie kabel w wydzierżawioną relację i zakończy kabel po obu stronach na przełącznicach optycznych). Schemat logiczny uruchomionych usług w ramach realizacji programu e-medycyna przedstawia poniższa ilustracja : 37

38 Rysunek 1 - Schemat logiczny uruchamianych usług dla jednostek medycznych 3.4 Centrum zarządzania siecią (architektura, funkcjonalność, integracja z innymi systemami monitorującymi) Zamawiający oczekuje, iż w ramach realizowanego zadania Wykonawca dostarczy platformę sprzętową (serwery, infrastruktura aktywna) oraz niezbędne oprogramowanie potrzebne do uruchomienia Centrum Monitorowania i Zarządzania budowaną infrastrukturą radiową (zarówno dla sieci dostępowej jak i transportowej). Wykonawca zobowiązany będzie do instalacji i konfiguracji systemu (definicja wszystkich monitorowanych obiektów, urządzeń, konfiguracja serwera logów i trapów SNMP). W ramach prac wdrożeniowych Wykonawca oczekuje, iż Zamawiający przeszkoli co najmniej 3 inżynierów sieciowych, którzy będą na etapie eksploatacji 38

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola INWESTOR Gmina Lesznowola FORMA DOKUMENTACJI Program funkcjonalno-użytkowy ZAKRES OPRACOWANIA Opis wymagań funkcjonalnych,

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO HARMONOGRAM S Z K O L EŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski 1 2 3 4 5 6 7 Aleksandrów Kujawski Słowackiego 12 Powiat aleksandrowski 87-700 Aleksandrów Kujawski 54 282-61-48 mopsalk@poczta.onet.pl Ciechocinek Kopernika 14 87-720 Ciechocinek 54 416-10-17 mops@inetia.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a) Przedmiot i zakres stosowania Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest zadanie polegające na budowie sieci bezprzewodowej,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU ZASTANEGO

DIAGNOZA STANU ZASTANEGO DIAGNOZA STANU ZASTANEGO TORUŃ, 2011 ROK Spis treści 1. Wstęp...2 2. Województwo kujawsko-pomorskie zarys statystyczny...3 2.1 Charakterystyka ogólna...3 2.2 Potencjał demograficzny...5 3. Pomoc społeczna

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r.

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP Załącznik nr 5 Program Funkcjonalno-Użytkowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP Program Funkcjonalno-Użytkowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla sieci bezprzewodowej dla realizacji programu Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BARCIANY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BARCIANY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BARCIANY Inwestor Gmina Barciany Forma dokumentu Program Funkcjonalno Użytkowy Wersja 5.021 Data opracowania 08.2014 r. str. 1 I. Wstęp Spis

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY)

Zał. nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) Zał. nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) Nazwa zamówienia: Rozbudowa sieci bezprzewodowej, dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz szkolenia beneficjentów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ Nazwa zadania: Inwestor: Opracowanie koncepcji wdrożenia sieci teleinformatycznej dla potrzeb gminy, oraz przedstawienie w formie opisowej zasady działania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA SIECI SZEROKOPASMOWEJ GMINA MROZY

KONCEPCJA TECHNICZNA SIECI SZEROKOPASMOWEJ GMINA MROZY KONCEPCJA TECHNICZNA SIECI SZEROKOPASMOWEJ GMINA MROZY INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy Mickiewicza 35 05-320 Mrozy OPRACOWANIE: STIMO Systemy Informatyczne Ul. Sikorskiego 11a 38-400 KROSNO Luty 2013. (podpis)

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lwówek Miasto i Gmina Lwówek -1- Spis treści 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.... 4 1.1. Budowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA realizacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych podlegających notyfikacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)

Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Nazwa zamówienia: Zadanie nr 2 System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3. Wersja 5.0

Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3. Wersja 5.0 Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 5.0 1 Spis treści KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Sieci teleinformatyczne Raport końcowy

kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Sieci teleinformatyczne Raport końcowy Projekt e-podlaskie kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Sieci teleinformatyczne Raport końcowy Kwiecień 2011 e-podlaskie - kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo