DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 30 czerwca 2004 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 30 czerwca 2004 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłczenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 167, poz. 1751) Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z pón. zm. 2) ) zarzdza si, co nastpuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozporzdzenie okrela szczegółowe warunki: 1) przyłczenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz tryb ich przyłczenia, kryteria podziału przyłczanych podmiotów albo odbiorców na grupy; 2) obrotu ciepłem, w tym wytwarzanym w odnawialnych ródłach energii; 3) wiadczenia usług przesyłowych; 4) prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji sieci ciepłowniczych, w tym zadania przedsibiorstw energetycznych odpowiedzialnych za ruch sieciowy i eksploatacj sieci. 2. Rozporzdzenie okrela take: 1) podstawowe elementy umowy o przyłczenie, umowy sprzeday i umowy przesyłowej; 2) standardy jakociowe obsługi odbiorców ciepła, w tym parametry techniczne noników ciepła, sposób załatwiania reklamacji oraz zakres informacji przekazywanych midzy przedsibiorstwami energetycznymi a odbiorcami. 2. Uyte w rozporzdzeniu okrelenia oznaczaj: 1) przedsibiorstwo ciepłownicze - przedsibiorstwo energetyczne zajmujce si wytwarzaniem ciepła we własnych ródłach oraz przesyłaniem i dystrybucj ciepła wytworzonego we własnych ródłach lub zakupionego od innego przedsibiorstwa energetycznego; 2) wytwórca ciepła - przedsibiorstwo energetyczne zajmujce si wytwarzaniem ciepła; 3) dystrybutor ciepła - przedsibiorstwo energetyczne zajmujce si przesyłaniem i dystrybucj ciepła zakupionego od innego przedsibiorstwa energetycznego; 4) przedsibiorstwo obrotu ciepłem - przedsibiorstwo energetyczne zajmujce si wyłcznie handlem ciepłem;

2 5) dyspozytor sieci ciepłowniczej - upowanion przez przedsibiorstwo ciepłownicze jednostk organizacyjn lub osob, która jest odpowiedzialna za sterowanie prac sieci ciepłowniczej; 6) ródło ciepła - połczone ze sob urzdzenia lub instalacje słuce do wytwarzania ciepła; 7) sie ciepłownicza - połczone ze sob urzdzenia lub instalacje, słuce do przesyłania i dystrybucji ciepła ze ródeł ciepła do wzłów cieplnych; 8) przyłcze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzajcy ciepło wyłcznie do jednego wzła cieplnego albo odcinek zewntrznych instalacji odbiorczych za grupowym wzłem cieplnym, łczcy te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach; 9) wzeł cieplny - połczone ze sob urzdzenia lub instalacje słuce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciepła dostarczanego z przyłcza oraz regulacji iloci ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych; 10) grupowy wzeł cieplny - wzeł cieplny obsługujcy wicej ni jeden obiekt; 11) instalacja odbiorcza - połczone ze sob urzdzenia lub instalacje, słuce do transportowania ciepła lub ciepłej wody z wzłów cieplnych do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie; 12) zewntrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łczce grupowy wzeł cieplny z instalacjami odbiorczymi w obiektach; 13) obiekt - budowl lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi; 14) układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrbnymi przepisami, zespół urzdze, słucych do pomiaru iloci i parametrów nonika ciepła, których wskazania stanowi podstaw do obliczenia nalenoci z tytułu dostarczania ciepła; 15) zamówiona moc cieplna - ustalon przez odbiorc, najwiksz moc ciepln, jaka w cigu roku wystpuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbdna do zapewnienia: a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, c) prawidłowej pracy innych urzdze lub instalacji; 1) warunki obliczeniowe: a) obliczeniow temperatur powietrza atmosferycznego okrelon dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s obiekty, do których jest dostarczane ciepło, b) normatywn temperatur ciepłej wody; 1) obliczeniowe natenie przepływu nonika ciepła - najwiksze natenie przepływu nonika ciepła, odpowiadajce w przypadku: a) sieci ciepłowniczej - mocy cieplnej oddawanej ze ródła ciepła do tej sieci i parametrom nonika ciepła dostarczanego z tego ródła ciepła, okrelonym w tabeli regulacyjnej dla warunków obliczeniowych, b) wzła cieplnego - zamówionej mocy cieplnej dla obiektu lub obiektów zasilanych z tego wzła cieplnego oraz parametrom nonika ciepła dostarczanego do tego wzła, okrelonym w tabeli regulacyjnej dla warunków obliczeniowych, c) obiektu zasilanego z grupowego wzła cieplnego za porednictwem eksploatowanej przez przedsibiorstwo energetyczne zewntrznej instalacji odbiorczej - zamówionej mocy cieplnej dla potrzeb ogrzewania tego obiektu oraz parametrom wody dostarczanej z grupowego wzła cieplnego do instalacji

3 centralnego ogrzewania, okrelonym dla warunków obliczeniowych na podstawie danych projektowych dla tej instalacji; 2) tabela regulacyjna - przedstawion w postaci tabeli lub na wykresie zaleno temperatury nonika ciepła od warunków atmosferycznych; 3) sezon grzewczy - okres, w którym warunki atmosferyczne powoduj konieczno cigłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. Rozdział 2 Przyłczenie do sieci ciepłowniczej 3. Przyłczenie do sieci ciepłowniczej nastpuje na podstawie umowy o przyłczenie i po spełnieniu technicznych warunków przyłczenia, okrelonych przez przedsibiorstwo ciepłownicze lub dystrybutora ciepła, zwanych dalej "warunkami przyłczenia" Podmiot ubiegajcy si o przyłczenie do sieci ciepłowniczej, który posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu przyłczanego do tej sieci, moe złoy wniosek o okrelenie warunków przyłczenia. 2. Podmiot ubiegajcy si o przyłczenie do sieci ciepłowniczej, który nie posiada tytułu prawnego do korzystania z obiektu, o którym mowa w ust. 1, moe złoy wniosek o okrelenie wstpnych warunków przyłczenia do sieci ciepłowniczej, zwanych dalej "wstpnymi warunkami przyłczenia". 3. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala przedsibiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła. 5. Podział podmiotów na grupy przyłczeniowe dokonywany jest w zalenoci od rodzaju nalecych do tych podmiotów obiektów przyłczanych do sieci ciepłowniczej, z uwzgldnieniem nastpujcych kryteriów: 1) charakterystyki technicznej przyłczanych ródeł ciepła; 2) rodzaju i parametrów technologicznych nonika ciepła oraz sposobu ich regulacji; 3) rodzajów i parametrów technicznych przyłczanych sieci ciepłowniczych, nalecych do innych przedsibiorstw energetycznych; 4) rodzajów i parametrów technicznych wzłów cieplnych i instalacji odbiorczych w obiektach odbiorców; 5) odległoci przyłczanych obiektów od sieci ciepłowniczej lub grupowych wzłów cieplnych; 6) wielkoci przyłczanych obiektów W przypadku gdy do sieci ciepłowniczej maj by przyłczane ródła ciepła, wniosek o przyłczenie do sieci ciepłowniczej powinien zawiera w szczególnoci: 1) oznaczenie wnioskodawcy; 2) okrelenie: a) rodzaju i osigalnych parametrów nonika ciepła, w tym cinienia i temperatury, oraz właciwoci fizykochemicznych nonika ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej i dopuszczalnych zanieczyszcze nonika ciepła zwracanego z tej sieci do ródła ciepła, b) maksymalnej i minimalnej mocy cieplnej, jaka moe by dostarczona ze ródła ciepła do sieci ciepłowniczej, a w przypadku etapowego osigania tej mocy - okrelenie harmonogramu realizacji kolejnych etapów oraz maksymalnej i minimalnej mocy cieplnej dla tych etapów,

4 c) charakterystyki technicznej ródła ciepła, w tym danych okrelajcych t charakterystyk dla kolejnych etapów rozwoju tego ródła: - układu technologicznego ródła ciepła i wydajnoci urzdze wytwarzajcych ciepło, - układu regulacji iloci ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej oraz charakterystyki urzdze regulujcych natenie przepływu i temperatur nonika ciepła, - układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz charakterystyki urzdze słucych do pomiaru iloci i parametrów nonika ciepła dostarczanego ze ródła ciepła do sieci ciepłowniczej, - maksymalnej i minimalnej wydajnoci instalacji do uzdatniania wody, dostarczanej przedsibiorstwu ciepłowniczemu lub dystrybutorowi ciepła w celu napełniania sieci ciepłowniczej i instalacji odbiorczych oraz uzupełniania ubytków nonika ciepła; 3) proponowany termin rozpoczcia dostarczania ciepła i warunki jego dostarczania. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, naley dołczy: 1) dokument potwierdzajcy tytuł prawny do korzystania z obiektu; 2) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okrelajcy usytuowanie obiektu wzgldem istniejcej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urzdze uzbrojenia terenu. 3. Warunki przyłczenia ródła ciepła powinny okrela w szczególnoci: 1) miejsce i sposób przyłczenia ródła ciepła do sieci ciepłowniczej; 2) miejsce rozgraniczenia własnoci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji sieci ciepłowniczej, urzdze lub instalacji midzy przedsibiorstwem ciepłowniczym lub dystrybutorem ciepła a wytwórc ciepła; 3) wymagania dotyczce: a) układu technologicznego ródła ciepła ze wzgldu na racjonalne wykorzystanie ciepła oraz oddziaływanie na warunki eksploatacji sieci ciepłowniczej i sterowanie prac tej sieci, b) tabel regulacyjnych, c) wydajnoci instalacji do uzdatniania wody, a take wymagania dotyczce jakoci wody uzdatnionej, dostarczanej do sieci ciepłowniczej w celu napełniania tej sieci i instalacji odbiorczych oraz uzupełniania ubytków nonika ciepła, d) rejestrowania i kontrolowania parametrów nonika ciepła oraz iloci ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej, a take zdalnego rejestrowania i kontrolowania parametrów oraz zdalnego sterowania prac ródła ciepła; 4) wymagania dotyczce układu pomiarowo-rozliczeniowego, układu regulacji iloci ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej, a w szczególnoci do regulacji natenia przepływu oraz regulacji temperatury nonika ciepła, a take miejsca ich zainstalowania; 5) inne informacje niezbdne do opracowania dokumentacji projektowej oraz sterowania prac sieci ciepłowniczej i eksploatacji tej sieci; 6) termin wanoci tych warunków; 7) inne okolicznoci wynikajce z warunków lokalnych W przypadku gdy do sieci ciepłowniczej maj by przyłczone wzły cieplne zasilajce obiekty odbiorców ciepła, wniosek o przyłczenie do sieci ciepłowniczej powinien zawiera w szczególnoci: 1) oznaczenie wnioskodawcy; 2) okrelenie:

5 a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych, b) zamówionej mocy cieplnej oraz minimalnego poboru mocy cieplnej w okresie poza sezonem grzewczym, a w przypadku poboru ciepła dla celów technologicznych - harmonogram poboru mocy cieplnej; 3) proponowany termin lub harmonogram rozpoczcia poboru ciepła. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, naley dołczy: 1) dokument potwierdzajcy tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego bdzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej; 2) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, okrelajcy usytuowanie obiektu, do którego bdzie dostarczane ciepło, w stosunku do istniejcej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urzdze uzbrojenia terenu. 3. Warunki przyłczenia wzłów cieplnych powinny okrela w szczególnoci: 1) miejsce i sposób doprowadzenia przyłcza do wzła cieplnego; 2) miejsce rozgraniczenia własnoci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji lub urzdze, znajdujcych si w pomieszczeniu wzła cieplnego, midzy przedsibiorstwem ciepłowniczym lub dystrybutorem ciepła a odbiorc; 3) obliczeniowe natenie przepływu i tabele regulacyjne dla nonika ciepła dostarczanego do wzła cieplnego; 4) wymagania dotyczce: a) układu technologicznego wzła cieplnego i instalacji odbiorczej ze wzgldu na racjonalne wykorzystanie ciepła oraz oddziaływanie na warunki eksploatacji sieci ciepłowniczej i sterowanie prac tej sieci, b) miejsca zainstalowania: - urzdzenia regulujcego natenie przepływu nonika ciepła dostarczanego do wzła cieplnego, - układu pomiarowo-rozliczeniowego, c) regulacji iloci ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych, d) zdalnego rejestrowania i kontrolowania parametrów nonika ciepła oraz iloci ciepła dostarczanego do wzła cieplnego, e) miejsca połczenia instalacji odbiorczej z przyłczem oraz miejsca zainstalowania urzdze mierzcych ilo ciepła i ilo wody, dostarczonych z sieci ciepłowniczej w celu napełniania instalacji odbiorczych oraz uzupełniania ubytków wody w tych instalacjach; 1) inne informacje niezbdne do opracowania dokumentacji projektowej wzła cieplnego i instalacji odbiorczych; 2) termin wanoci tych warunków; 3) inne okolicznoci wynikajce z warunków lokalnych W przypadku gdy do zewntrznej instalacji odbiorczej za wzłem grupowym, nalecej do przedsibiorstwa ciepłowniczego lub dystrybutora ciepła, ma by przyłczona instalacja w obiekcie odbiorcy, wniosek o przyłczenie powinien zawiera w szczególnoci: 1) oznaczenie wnioskodawcy; 2) informacj okrelajc: a) rodzaj i parametry instalacji odbiorczych w obiekcie odbiorcy, b) maksymalny i minimalny pobór mocy cieplnej i rodzaje potrzeb cieplnych; 3) proponowany termin rozpoczcia poboru ciepła. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, naley dołczy: 1) dokument potwierdzajcy tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w którym znajduj si instalacje odbiorcze przyłczane do zewntrznej instalacji odbiorczej za wzłem grupowym;

6 2) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okrelajcy usytuowanie obiektu, w którym znajduj si przyłczane instalacje odbiorcze, w stosunku do istniejcej zewntrznej instalacji odbiorczej za wzłem grupowym oraz innych obiektów i urzdze uzbrojenia terenu. 3. W przypadku braku informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wniosek o przyłczenie powinien zawiera charakterystyk techniczn obiektu, a w szczególnoci informacje dotyczce: 1) kubatury oraz powierzchni uytkowej ogrzewanych pomieszcze; 2) przeznaczenia ogrzewanych pomieszcze; 3) systemu wentylacji ogrzewanych pomieszcze; 4) przewidywanego sposobu podgrzewania wody wodocigowej; 5) strat cieplnych w obiekcie w warunkach obliczeniowych, a w przypadku braku takiej informacji - okrelenie rodzaju zastosowanej izolacji cieplnej w przegrodach budowlanych. 4. Warunki przyłczenia instalacji odbiorczej, o której mowa w ust. 1, powinny okrela w szczególnoci: 1) miejsce i sposób połczenia instalacji odbiorczej w obiekcie odbiorcy z nalec do przedsibiorstwa ciepłowniczego lub dystrybutora ciepła zewntrzn instalacj odbiorcz za wzłem grupowym; 2) miejsce rozgraniczenia własnoci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji odbiorczej midzy przedsibiorstwem ciepłowniczym lub dystrybutorem ciepła a odbiorc; 3) miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego; 4) obliczeniowe natenie przepływu i tabele regulacyjne dla nonika ciepła dostarczanego do wzła cieplnego; 5) wymagania dotyczce: a) układu technologicznego instalacji odbiorczej ze wzgldu na racjonalne wykorzystanie ciepła oraz oddziaływanie tej instalacji na warunki eksploatacji grupowego wzła cieplnego i sieci ciepłowniczej oraz sterowanie prac tej sieci, b) miejsca zainstalowania urzdzenia regulujcego natenie przepływu wody dostarczanej do instalacji centralnego ogrzewania oraz rodzaju i miejsca zainstalowania urzdze, których wskazania bd stanowiły podstaw do okrelenia udziału odbiorców w kosztach ciepła dostarczonego do grupowego wzła cieplnego; 1) inne informacje niezbdne do opracowania dokumentacji projektowej wzła cieplnego i instalacji odbiorczych, niewymienione w pkt 1-5; 2) termin wanoci tych warunków; 3) inne okolicznoci wynikajce z warunków lokalnych Przedsibiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła okrela warunki przyłczenia lub wstpne warunki przyłczenia w terminie nie dłuszym ni 30 dni od dnia złoenia kompletnych wniosków, o których mowa w 4 ust. 1 i 2. Warunki przyłczenia s przekazywane wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłczenie. 2. Warunki przyłczenia s wane dwa lata od dnia ich okrelenia, wstpne warunki przyłczenia - przez rok. 10. Umowa o przyłczenie okrela w szczególnoci: 1) strony zawierajce umow;

7 2) zakres prac projektowych i budowlano-montaowych oraz prac zwizanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów kocowych, wykonywanych przez strony umowy; 3) sposób koordynacji prac wykonywanych przez strony umowy oraz kontroli dotrzymywania wymaga okrelonych w warunkach przyłczenia; 4) terminy: a) zakoczenia budowy przyłcza, wzła cieplnego i instalacji odbiorczych oraz terminy przeprowadzenia niezbdnych prób i odbiorów czciowych, b) przeprowadzenia prób kocowych i ostatecznego odbioru przyłcza, wzła cieplnego i instalacji odbiorczych; 5) miejsce rozgraniczenia własnoci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji sieci ciepłowniczej, urzdze lub instalacji okrelone w 6 ust. 3 pkt 2, 7 ust. 3 pkt 2 i 8 ust. 4 pkt 2; 6) wysoko opłaty za przyłczenie; 7) przewidywany termin rozpoczcia dostarczania ciepła; 8) odpowiedzialno stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególnoci za opónienie terminu: a) realizacji prac w stosunku do ustalonych w umowie, b) rozpoczcia dostarczania ciepła w sezonie grzewczym i po tym sezonie, c) rozpoczcia odbioru ciepła w sezonie grzewczym i po tym sezonie Umowa o przyłczenie stanowi podstaw do rozpoczcia realizacji prac projektowych i budowlano-montaowych oraz ich finansowania przez strony, na zasadach okrelonych w tej umowie. 2. Okrelone w umowie o przyłczenie próby i odbiory czciowe oraz próby kocowe i ostateczny odbiór przyłcza, wzła cieplnego i instalacji odbiorczych s przeprowadzane przy udziale upowanionych przedstawicieli stron umowy. 3. W przypadku zakoczenia budowy przyłcza, wzła cieplnego i instalacji odbiorczych przed sezonem grzewczym, niezbdne próby kocowe i ostateczny odbiór mog by przeprowadzone podczas sezonu grzewczego w ustalonym przez strony terminie, po rozpoczciu dostarczania ciepła do obiektu. 4. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 i 3, s potwierdzane przez strony umowy w protokołach przeprowadzenia tych prób i odbiorów. Wzory protokołów ustala przedsibiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła. Rozdział 3 Obrót ciepłem 12. Przedsibiorstwo energetyczne prowadzi działalno gospodarcz w zakresie zaopatrzenia w ciepło na warunkach okrelonych w koncesjach na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucj lub obrót ciepłem oraz w umowach sprzeday ciepła lub umowach przesyłowych, zawartych z innymi przedsibiorstwami energetycznymi lub odbiorcami ciepła. 13. Umowa sprzeday ciepła, o której mowa w 12, okrela w szczególnoci: 1) strony zawierajce umow; 2) miejsca oraz warunki dostarczania i odbioru ciepła, w tym: a) lokalizacj obiektów, do których bdzie dostarczane ciepło, oraz przeznaczenie dostarczanego ciepła,

8 b) wielko zamówionej mocy cieplnej oraz obliczeniowe natenie przepływu nonika ciepła i tabele regulacyjne, a take szczegółowe warunki i terminy wprowadzania zmian ustale w tym zakresie, c) rodzaj nonika ciepła i jego parametry dla warunków obliczeniowych, d) terminy rozpoczcia dostarczania ciepła do obiektów oraz szczegółowe warunki ustalania terminów rozpoczynania i przerywania dostarczania ciepła w celu ogrzewania i dla innych potrzeb; 3) miejsce rozgraniczenia eksploatacji urzdze lub instalacji; 4) miejsce zainstalowania i wymagania dotyczce układu pomiarowo-rozliczeniowego; 5) prawa i obowizki stron; 6) szczegółowe zasady ustalania terminów przeprowadzania prób i bada kontrolnych oraz konserwacji i remontów eksploatowanych przez strony urzdze i instalacji; 7) szczegółowe zasady wprowadzania planów ogranicze oraz wstrzymania dostarczania ciepła; 8) standardy jakociowe obsługi odbiorców ciepła; 9) szczegółowe warunki okrelone w taryfie dla ciepła, w tym: a) podstawy i sposoby prowadzenia rozlicze i obliczania nalenoci, b) ceny i stawki opłat oraz warunki wprowadzania ich zmian, c) bonifikaty, upusty i opłaty z tytułu niedotrzymania przez strony warunków umowy, d) warunki i terminy regulowania nalenoci za dostarczane ciepło; 1) odpowiedzialno stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególnoci za: a) przekroczenie: - zamówionej mocy cieplnej lub obliczeniowego natenia przepływu nonika ciepła, - dopuszczalnych odchyle od parametrów nonika ciepła, - dopuszczalnych przerw i ogranicze w dostarczaniu ciepła, b) niedotrzymanie standardów jakociowych obsługi odbiorców, c) nielegalny pobór ciepła, d) zwrot zanieczyszczonego nonika ciepła lub jego kradzie; 2) termin wanoci umowy oraz postanowienia dotyczce zmiany warunków umowy i jej wypowiedzenia. 14. Strony umowy, o której mowa w 12, powinny w szczególnoci zapewni: 1) przedsibiorstwo energetyczne: a) minimalizacj kosztów wytwarzania ciepła we własnych ródłach i zakupu ciepła z innych ródeł, z uwzgldnieniem obowizku, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, b) wykorzystywanie ródeł ciepła zasilajcych sieci ciepłownicze w sposób powodujcy minimalizacj kosztów ciepła wprowadzanego do sieci i zapewniajcy najnisze koszty dostarczania ciepła do odbiorców, w tym poprzez maksymalizacj obciania ródeł ciepła o najniszych kosztach wytwarzania, c) prowadzenie eksploatacji sieci ciepłowniczych i sterowania ich prac w sposób zapewniajcy minimalizacj kosztów dostarczania ciepła do odbiorców, d) dostarczanie ciepła zgodnie z obowizujcymi przepisami oraz na warunkach okrelonych w zawartych umowach, e) dotrzymywanie standardów jakociowych obsługi odbiorców,

9 f) uzgadnianie z zainteresowanymi stronami zmian warunków dostarczania ciepła, a w szczególnoci zmian wymagajcych przystosowania urzdze i instalacji do nowych warunków, g) zainstalowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych w przyłczach do wzłów cieplnych oraz umoliwienie odbiorcom dostpu do tych układów, h) moliwo przeprowadzenia przez współpracujce przedsibiorstwo energetyczne lub odbiorc kontroli prawidłowoci wskaza układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz umoliwienie im wgldu do dokumentów stanowicych podstaw rozlicze za ciepło, i) uzgadnianie terminów oraz sposobu przeprowadzania prób i pomiarów wymagajcych współdziałania z innymi przedsibiorstwami energetycznymi lub odbiorcami, j) powiadamianie o terminach planowych przerw i ogranicze w dostarczaniu ciepła, k) informowanie o przyczynach zakłóce w dostarczaniu ciepła oraz o przewidywanych terminach usunicia tych zakłóce, l) niezwłoczne likwidowanie przyczyn powodujcych przerwy i ograniczenia lub inne zakłócenia w dostarczaniu ciepła, m) okrelenie w zawartych z innymi przedsibiorstwami energetycznymi umowach sprzeday ciepła lub umowach przesyłowych warunków dostarczania ciepła i obsługi odbiorców zgodnie z obowizujcymi przepisami w przypadku wystpienia awarii; 2) odbiorca ciepła: a) uytkowanie ciepła zgodnie z obowizujcymi przepisami i warunkami umów zawartych z przedsibiorstwami energetycznymi, b) terminowe regulowanie nalenoci z tytułu zaopatrzenia w ciepło, c) dotrzymywanie wymaga okrelonych w warunkach przyłczenia do sieci ciepłowniczej, a w szczególnoci wyregulowanie i utrzymanie uytkowanej instalacji w stanie niepowodujcym zakłóce w pracy sieci ciepłowniczej, d) utrzymanie nieruchomoci w sposób niepowodujcy utrudnie w prawidłowej eksploatacji sieci ciepłowniczej przeprowadzonej przez teren tych nieruchomoci, e) uzgadnianie z zainteresowanymi stronami zmian warunków dostarczania ciepła, a w szczególnoci zmian wymagajcych przystosowania instalacji lub urzdze do nowych warunków, f) dostosowanie, w ustalonych terminach, instalacji odbiorczych do zmienionych warunków dostarczania ciepła, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, g) zabezpieczenie przed uszkodzeniem i dostpem osób nieupowanionych do załoonych przez przedsibiorstwo energetyczne plomb w wle cieplnym i instalacji odbiorczej, a zwłaszcza w układzie pomiarowo-rozliczeniowym, h) niezwłoczne informowanie stron, z którymi zawarli umowy, o zauwaonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowym lub innych okolicznociach majcych wpływ na prawidłowo rozlicze, a take o stwierdzonych przerwach lub zakłóceniach w dostarczaniu ciepła oraz o zakłóceniach i usterkach w pracy instalacji odbiorczych.

10 Rozdział 4 wiadczenie usług przesyłowych Przedsibiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła realizuje usługi przesyłowe na podstawie zawartej umowy przesyłowej. 2. Wytwórca ciepła lub przedsibiorstwo obrotu ciepłem albo odbiorca ciepła moe wystpi do przedsibiorstwa ciepłowniczego lub dystrybutora ciepła o zawarcie umowy, o której mowa w ust Przedsibiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła nie moe odmówi zawarcia umowy, o której mowa w 15 ust. 1, jeeli spełnione s łcznie nastpujce warunki: 1) istniej techniczne moliwoci przesyłania istniejc sieci ciepłownicz zamówionej mocy cieplnej i iloci ciepła, bez pogorszenia niezawodnoci i zakresu dostarczania ciepła odbiorcom eksploatujcym instalacje odbiorcze przyłczone do tej sieci; 2) istniej układy pomiarowo-rozliczeniowe umoliwiajce okrelenie iloci ciepła dostarczanego ze ródła ciepła i odbieranego z sieci ciepłowniczej; 3) jest zapewnione: a) zabezpieczenie sieci ciepłowniczej przed pogorszeniem parametrów i jakoci nonika ciepła w tej sieci, b) dotrzymanie standardów jakociowych obsługi odbiorców eksploatujcych instalacje odbiorcze przyłczone do tej sieci; 1) wiadczenie usług przesyłowych przez przedsibiorstwo ciepłownicze lub dystrybutora ciepła nie bdzie powodowało wzrostu opłat za dostarczanie ciepła, ponoszonych przez odbiorców eksploatujcych instalacje odbiorcze przyłczone do tej sieci. 17. Umowa przesyłowa okrela w szczególnoci: 1) oznaczenie stron zawierajcych umow; 2) okrelenie miejsca oraz warunków dostarczania i odbioru ciepła, a zwłaszcza: a) rodzaj nonika ciepła i jego parametry dla warunków obliczeniowych, b) lokalizacj ródeł ciepła i obiektów, do których bdzie dostarczane ciepło, oraz jego przeznaczenie, c) wielko zamówionej mocy cieplnej i obliczeniowego natenia przepływu w przyłczach do obiektów, o których mowa w lit. b, oraz tabele regulacyjne, a take warunki i terminy wprowadzania zmian ustale w tym zakresie, d) dopuszczalne: - odchylenia parametrów nonika ciepła w ródle ciepła i u odbiorców oraz wymagania dotyczce ich dotrzymania, - przerwy i ograniczenia w dostarczaniu ciepła, e) wymagane zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem nonika ciepła w sieci ciepłowniczej, f) terminy rozpoczcia dostarczania ciepła do obiektów oraz warunki ustalania terminów rozpoczynania i przerywania dostarczania ciepła w celu ogrzewania i dla innych potrzeb, g) wymagania dotyczce sposobu i warunków przesyłania ciepła zakupionego u wytwórcy ciepła przez odbiorców przyłczonych do sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez przedsibiorstwo ciepłownicze lub dystrybutora ciepła; 3) miejsce rozgraniczenia eksploatacji urzdze lub instalacji;

11 4) ustalenia dotyczce zakresu i kosztów zainstalowania dodatkowych urzdze lub instalacji w ródle ciepła i u odbiorców oraz sposób pokrycia tych kosztów w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. g; 5) szczegółowe zasady ustalania terminów przeprowadzania prób i bada kontrolnych oraz konserwacji i remontów eksploatowanych urzdze lub instalacji przez strony umowy; 6) szczegółowe zasady wprowadzania planów ogranicze oraz wstrzymania dostarczania ciepła; 7) prawa i obowizki stron, w tym odpowiedzialno stron za niedotrzymanie warunków umowy, w zakresie: a) przekroczenia: - zamówionej mocy cieplnej lub obliczeniowego natenia przepływu nonika ciepła, - dopuszczalnych odchyle od parametrów nonika ciepła, - dopuszczalnych przerw i ogranicze w dostarczaniu ciepła, b) kradziey nonika ciepła; 1) szczegółowe warunki okrelone w taryfie dla ciepła, w tym: a) podstawy i sposoby prowadzenia rozlicze i obliczania nalenoci, b) stawki opłat oraz warunki wprowadzania ich zmian, c) bonifikaty, upusty i opłaty z tytułu niedotrzymania przez strony warunków umowy, d) warunki i terminy regulowania nalenoci; 2) termin wanoci umowy oraz postanowienia dotyczce zmiany warunków umowy i jej wypowiedzenia. 18. Przedsibiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła prowadzi rozliczenia i pobiera okrelone w taryfie opłaty za wiadczenie usług przesyłowych. Rozdział 5 Ruch sieciowy i eksploatacja sieci ciepłowniczych 19. Przedsibiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła okrela organizacj ruchu sieciowego i wyznacza dyspozytora sieci ciepłowniczej Ruch sieciowy polega na sterowaniu prac sieci ciepłowniczej, do której ciepło jest dostarczane co najmniej z jednego ródła ciepła i z której ciepło jest dostarczane co najmniej do dwóch odbiorców. 2. Przedsibiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła opracowuje program pracy sieci ciepłowniczej, zwany dalej "programem", dla stabilnych warunków pracy oraz w przypadku awarii lub koniecznoci wprowadzenia ogranicze w dostarczaniu i poborze ciepła; ruch sieciowy jest prowadzony zgodnie z programem. 3. Przedsibiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła udostpnia program, na wniosek stron, z którymi zawarło lub zawiera umow o przyłczenie do tej sieci i umow sprzeday ciepła lub umow przesyłow Program powinien uwzgldnia lokalne warunki, w tym prac ródeł współpracujcych z sieci oraz wymagania racjonalnego uytkowania paliw i energii oraz ochrony rodowiska, a take zapewnia najnisze koszty dostarczania ciepła do odbiorców. 2. Program powinien okrela:

12 1) warunki pracy sieci ciepłowniczej w sezonie grzewczym i w okresie letnim, w tym szczegółowe warunki: a) ustalania obliczeniowego natenia przepływu nonika ciepła, b) ustalania tabeli regulacyjnej, c) uruchamiania i wyłczania ogrzewania, d) wprowadzania planowych przerw w eksploatacji urzdze lub instalacji w ródłach ciepła, sieci ciepłowniczej i wzłach cieplnych oraz zwizanych z tym przerw i ogranicze w dostarczaniu ciepła, e) regulacji iloci ciepła dostarczanego ze ródeł ciepła w zalenoci od warunków atmosferycznych i poboru ciepła przez odbiorców, a w szczególnoci regulacji natenia przepływu nonika ciepła i jego parametrów, zgodnie z warunkami okrelonymi w umowach, f) doboru obcie dla jednego lub kilku ródeł ciepła, zasilajcych sie ciepłownicz, pod wzgldem minimalizacji kosztów dostarczania ciepła do odbiorców, g) wprowadzania planu ogranicze w dostarczaniu i poborze ciepła, h) przyłczania do sieci ciepłowniczej oraz napełniania i uruchamiania przyjmowanych do eksploatacji odcinków sieci ciepłowniczej i przyłczy - nowych albo po wymianie lub remoncie, i) kontrolowania i rejestrowania iloci ciepła dostarczanego ze ródeł ciepła do sieci ciepłowniczej oraz iloci ciepła dostarczonego do wzłów cieplnych, a w szczególnoci natenia przepływu i parametrów nonika ciepła, j) współdziałania dyspozytora sieci ciepłowniczej z innymi przedsibiorstwami energetycznymi i odbiorcami ciepła, k) prowadzenia dokumentacji ruchu sieciowego przez dyspozytora sieci ciepłowniczej; 2) moliwoci rezerwowego dostarczania ciepła w przypadku wystpienia awarii w ródłach ciepła i sieci ciepłowniczej; 3) zasady wprowadzania zmian w programie pracy sieci ciepłowniczej. 3. Przedsibiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła opracowuje program co najmniej na dwa miesice przed rozpoczciem sezonu grzewczego Dyspozytor sieci ciepłowniczej: 1) steruje prac sieci ciepłowniczej, a w szczególnoci: a) dokonuje zmian poboru mocy cieplnej ze ródeł ciepła dostarczajcych ciepło do sieci ciepłowniczej, b) prowadzi regulacj iloci ciepła dostarczanego z sieci ciepłowniczej do wzłów cieplnych, c) wprowadza ograniczenia w dostarczaniu i poborze ciepła, d) reguluje natenie przepływu i parametry nonika ciepła w sieci ciepłowniczej; 1) realizuje program; 2) wydaje dyspozycje w przypadku wystpienia awarii bd zagroenia dla bezpiecznej pracy ródeł ciepła, sieci ciepłowniczej, wzłów cieplnych lub instalacji odbiorczych; 3) nadzoruje wykonanie wydanych dyspozycji. 2. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie eksploatacji sieci ciepłowniczej oraz ródeł ciepła i wzłów cieplnych, przyłczonych do tej sieci, wykonuj dyspozycje otrzymane od dyspozytora sieci ciepłowniczej zgodnie z trybem okrelonym w programie. 3. Wytwórca ciepła lub odbiorca uzgadniaj z przedsibiorstwem ciepłowniczym lub dystrybutorem ciepła plany remontów urzdze lub instalacji, majce wpływ na ruch

13 sieciowy, oraz zawiadamiaj dyspozytora sieci ciepłowniczej o terminach wyłczenia i włczenia tych urzdze lub instalacji Dyspozytor sieci ciepłowniczej: 1) prowadzi dokumentacj ruchu sieciowego, w której odnotowuje waniejsze wydarzenia zwizane z ruchem sieciowym i wydane dyspozycje oraz sposób ich wykonania; 2) nadzoruje realizacj umów sprzeday i umów przesyłowych w zakresie postanowie dotyczcych wielkoci poboru mocy cieplnej, a w szczególnoci natenia przepływu i parametrów nonika ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej ze ródeł ciepła oraz do wzłów cieplnych przyłczonych do tej sieci; 3) udziela współpracujcym z nim przedsibiorstwom energetycznym i odbiorcom danych informacji dotyczcych obecnych i przewidywanych warunków dostarczania i odbioru ciepła, wystpujcych zakłóce i awarii oraz przewidywanych terminów ich usunicia. 2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinna zawiera podstawowe dane charakteryzujce warunki pracy sieci ciepłowniczej oraz przyłczonych do niej ródeł ciepła i wzłów cieplnych. 3. Zakres prowadzenia dokumentacji ruchu sieciowego okrela przedsibiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła oraz przekazuje do wiadomoci współpracujcym z nim przedsibiorstwom energetycznym i odbiorcom Przedsibiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła, eksploatujc sie ciepłownicz, zapewnia utrzymanie zdolnoci tej sieci do realizacji dostaw ciepła w sposób cigły i niezawodny, przy zachowaniu obowizujcych wymaga jakociowych. 2. Eksploatacj sieci, o której mowa w ust. 1, naley prowadzi zgodnie z instrukcj eksploatacji, zwan dalej "instrukcj", zatwierdzon przez osob kierujc przedsibiorstwem ciepłowniczym lub dystrybutorem ciepła. 25. Instrukcja okrela procedury i sposoby wykonywania czynnoci zwizanych z eksploatacj sieci ciepłowniczej, a w szczególnoci dotyczce: 1) uruchamiania i napełniania oraz zatrzymywania i opróniania parowej i wodnej sieci ciepłowniczej; 2) trwałego i okresowego wyłczania z eksploatacji sieci ciepłowniczej i jej odcinków, w tym sposobu zabezpieczenia przed korozj; 3) regulacji hydraulicznej sieci ciepłowniczej, a w szczególnoci rozdziału nonika ciepła do wzłów cieplnych; 4) przekazywania sieci ciepłowniczej do remontów oraz jej przyjmowania do eksploatacji po remoncie; 5) prowadzenia remontów, konserwacji i modernizacji sieci ciepłowniczej; 6) postpowania w przypadku wystpienia nadmiernych ubytków nonika ciepła oraz stwierdzenia pogorszenia jakoci nonika ciepła; 7) postpowania w przypadku awarii sieci ciepłowniczych i przyłczy; 8) zakresu kontroli szczelnoci sieci ciepłowniczej; 9) zakresu i terminu przeprowadzania okresowych przegldów i kontroli stanu technicznego sieci ciepłowniczej, a w szczególnoci: a) armatury i kompensatorów, b) kanałów i komór, punktów stałych, podpór i innych elementów konstrukcyjnych, c) rurocigów i powłok izolacyjnych,

14 d) sygnalizacji zawilgocenia rurocigów i przecieków; 10) sposobu odwadniania komór i kanałów z wód gruntowych i opadowych, a w razie awarii - z wody sieciowej; 11) okrelenia punktów pomiarowo-kontrolnych, w których prowadzona jest okresowa lub cigła rejestracja parametrów nonika ciepła i pomiary natenia przepływu nonika ciepła; 12) sposobu kontrolowania jakoci nonika ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej ze ródeł ciepła i zwracanego do tej sieci z wzłów cieplnych Przedsibiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła wykonuje, nie rzadziej ni co trzy lata, okresowe analizy pracy sieci ciepłowniczych, dla których wielko zamówionej mocy cieplnej przekracza 5 MW; analizy te powinny obejmowa: 1) ocen stanu technicznego; 2) okrelenie: a) rodzaju i przyczyn awarii i zakłóce w dostarczaniu i poborze ciepła, jakie wystpiły w ródłach ciepła, sieciach ciepłowniczych, przyłczach i wzłach cieplnych, b) natenia przepływu nonika ciepła, spadku cinienia i stopnia wykorzystania zdolnoci przesyłowych poszczególnych odcinków sieci ciepłowniczych; 1) ocen: a) ubytków nonika ciepła, b) strat ciepła i mocy cieplnej podczas przesyłania, c) jakoci pracy wzłów cieplnych, przyłczonych do sieci ciepłowniczej, d) dotrzymywania warunków dostarczania i odbioru ciepła w zakresie: - jakoci regulacji hydraulicznej, - zgodnoci rzeczywistych temperatur nonika ciepła z tabel regulacyjn, - przekroczenia zamówionej mocy cieplnej i obliczeniowego natenia przepływu nonika ciepła; 2) porównanie planowanych i rzeczywistych kosztów dostarczania ciepła do odbiorców oraz okrelenie przyczyn powstałych rónic z ich porównania; 3) kocow ocen prawidłowoci eksploatacji i sterowania prac sieci ciepłowniczej wraz z wnioskami i zaleceniami do aktualizacji programu i instrukcji. 2. Osoba kierujca przedsibiorstwem ciepłowniczym lub dystrybutorem ciepła ustala czstotliwo wykonywania analiz pracy sieci ciepłowniczych oraz zakres tych analiz. Rozdział 6 Standardy jakociowe obsługi odbiorców 27. Standardy jakociowe obsługi odbiorców obejmuj: 1) warunki sprzeday ciepła w zakresie: a) zapewnienia obliczeniowego natenia przepływu nonika ciepła, b) dotrzymywania parametrów nonika ciepła, c) rozpoczcia i przerwania dostarczania ciepła w celu ogrzewania i wentylacji, d) planowanych przerw w dostarczaniu ciepła w okresie letnim; 2) warunki wstrzymania dostarczania ciepła do odbiorców; 3) dotrzymywanie terminów: a) załatwiania interwencji, skarg i zaale,

15 b) zawiadamiania odbiorców o planowanych zmianach warunków dostarczania ciepła, które wymagaj dostosowania instalacji odbiorczych do nowych warunków Jeeli wytwórca ciepła i przedsibiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła jako odbiorca nie ustal w umowie sprzeday ciepła standardów jakociowych, o których mowa w 27 pkt. 1, strony umowy obowizuj nastpujce standardy: 1) odchylenie od obliczeniowego natenia przepływu nonika ciepła, dostarczanego do sieci ciepłowniczej parowej lub sieci gorcej wody, nie powinno przekracza: +5 % i - 5 %; 2) odchylenie temperatury nonika ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej i zwracanego z tej sieci, w stosunku do tabeli regulacyjnej, nie powinno przekracza: a) w sieciach parowych: +10 % i -5 %, b) w sieciach gorcej wody: +2 % i -2 %; 3) rozpoczcie i przerwanie dostarczania ciepła do sieci ciepłowniczej na potrzeby ogrzewania powinno nastpi nie póniej ni: a) w sezonie grzewczym - w cigu 12 godzin od wydania dyspozycji przez dyspozytora sieci ciepłowniczej, b) poza sezonem grzewczym - w cigu 24 godzin od wydania dyspozycji przez dyspozytora sieci ciepłowniczej; 4) planowana przerwa w dostarczaniu ciepła w okresie letnim: a) nie moe przekroczy 10 dni, gdy ciepło jest dostarczane do sieci ciepłowniczej z jednego ródła ciepła, b) w pozostałych przypadkach nie moe przekroczy 14 dni - pod warunkiem e przedsibiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła zostan powiadomieni o planowanej przerwie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni, dla umoliwienia zakupu ciepła z innego ródła lub dostarczenia ciepła z własnego ródła. 2. Jeeli przedsibiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła i odbiorca nie ustal w umowie sprzeday ciepła standardów jakociowych, o których mowa w 27 pkt 1, strony umowy obowizuj nastpujce standardy: 1) odchylenie od obliczeniowego natenia przepływu nonika ciepła dostarczanego do wzła cieplnego nie powinno przekracza: a) w sieciach parowych: +3 % i -8 %, b) w sieciach gorcej wody: +5 % i -5 %; 2) odchylenie temperatury nonika ciepła dostarczanego do wzła cieplnego w stosunku do tabeli regulacyjnej nie powinno przekracza: a) w sieciach parowych: +5 % i -10 %, b) w sieciach gorcej wody: +5 % i -5 %, pod warunkiem e temperatura wody zwracanej z wzła cieplnego do sieci ciepłowniczej jest zgodna z tabel regulacyjn, z tolerancj +7 % i -7 %; 3) rozpoczcie i przerwanie dostarczania ciepła w celu ogrzewania i wentylacji powinno nastpi nie póniej ni w cigu 12 godzin od złoenia wniosku przez odbiorc; 4) planowane przerwy w dostarczaniu ciepła w okresie letnim nie mog przekroczy 14 dni, a odbiorc naley powiadomi o terminach tych przerw z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 29. Jeeli strony nie okreliły w umowie sprzeday ciepła standardów jakociowych obsługi odbiorców, o których mowa w 27 pkt 3 lit. a, strony umowy obowizuj nastpujce standardy: 1) udzielenie informacji na danie odbiorców nastpuje w cigu:

16 a) 12 godzin - informacji telefonicznych o przewidywanym terminie usunicia przerw i zakłóce w dostarczaniu ciepła, b) 7 dni - informacji pisemnych o przewidywanym terminie usunicia przerw i zakłóce w dostarczaniu ciepła; 2) udzielenie odpowiedzi na interwencje, skargi i zaalenia odbiorców nastpuje w cigu: a) 12 godzin - informacji lub odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi składane przez telefon lub informacji o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjanienia, b) 14 dni - odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i zaalenia odbiorców składane na pimie oraz odpowiedzi na interwencje i skargi złoone przez telefon, które wymagaj przeprowadzenia dodatkowych analiz, c) 30 dni - odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i zaalenia odbiorców składane na pimie, które wymagaj przeprowadzenia postpowania wyjaniajcego Sprzedawca ciepła powiadamia odbiorców o planowanych zmianach warunków dostarczania ciepła, o których mowa w 27 pkt 3 lit. b, w terminie okrelonym w umowie sprzeday ciepła, a w przypadku gdy umowa sprzeday nie okrela tego terminu - z wyprzedzeniem, umoliwiajcym dostosowanie instalacji odbiorczych do nowych warunków. 2. Termin wyprzedzenia, o którym mowa w ust. 1, nie powinien by krótszy ni: 1) 24 miesice - jeeli zmiana jest wprowadzana przez wytwórc ciepła; 2) 12 miesicy - jeeli zmiana jest wprowadzana przez przedsibiorstwo ciepłownicze lub dystrybutora ciepła Przedsibiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła wykonuje, na zlecenie odbiorcy, czynnoci zwizane z uruchomieniem i przerwaniem dostarczania ciepła do wskazanych przez odbiorc obiektów. 2. Czynnoci, o których mowa w ust. 1, przedsibiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła wykonuje: 1) nieodpłatnie - w przypadku gdy jest to pierwsze zlecenie odbiorcy na: a) rozpoczcie dostarczania ciepła do wskazanego obiektu po przyłczeniu tego obiektu do sieci ciepłowniczej, b) rozpoczcie dostarczania ciepła w danym roku w celu ogrzewania wskazanego obiektu, c) przerwanie dostarczania ciepła w celu ogrzewania wskazanego obiektu po rozpoczciu dostarczania ciepła; 2) odpłatnie - za kade dodatkowe zlecenie odbiorcy dotyczce przerwania lub rozpoczcia dostarczania ciepła do wskazanych obiektów. 32. Przedsibiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła wykonuje zlecone przez odbiorców czynnoci zwizane z rozpoczciem i przerwaniem dostarczania ciepła w terminach okrelonych w umowach, a w przypadku gdy umowy nie okrelaj tych terminów, czynnoci te s wykonywane w terminach okrelonych w 28 ust. 2 pkt 3.

17 Rozdział 7 Przepisy przejciowe i kocowe 33. Warunki przyłczenia okrelone przed dniem wejcia w ycie rozporzdzenia zachowuj wano przez okres w nich oznaczony, o ile nie s sprzeczne z przepisami niniejszego rozporzdzenia. 34. W przypadku braku analiz pracy sieci, o których mowa w 26 ust. 1, analizy te naley wykona nie póniej ni do dnia 31 sierpnia 2005 r. 35. Do spraw wszcztych i niezakoczonych do dnia wejcia w ycie rozporzdzenia stosuje si przepisy tego rozporzdzenia. 36. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o. Os. Parkowe 2 11-700 Mrgowo Taryfa dla ciepła NINIEJSZ TARYFA STANOWI ZAŁCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 25 wrzenia 2007 r. Nr OGD-4210-38(14)/2007/329/VII/CW

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, sierpie 2004 r.

TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, sierpie 2004 r. TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, sierpie 2004 r Szczeciska Energetyka Cieplna Sp z oo w Szczecinie I INFORMACJE OGÓLNE 1 Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Szczecisk Energetyk

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych z dnia 15 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 92) Na podstawie art. 9 ust. 7 i 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) Szczegółowe warunki funkcjonowania systemów ciepłowniczych. Dz.U.2007.16.92 z dnia 2007.02.01 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 lutego 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 15 stycznia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 6 kwietnia 2004 r.

DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 6 kwietnia 2004 r. DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłczenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A D L A C I E P Ł A

T A R Y F A D L A C I E P Ł A T A R Y F A D L A C I E P Ł A Nr 4 S P I S T R E Ś C I 1. Część I Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. 2. Część II Zakres działalności gospodarczej dotyczącej zaopatrzenia w ciepło. 3. Część

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2017 r. SEC Barlinek Sp. z o.o.

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2017 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. TARYFA DLA CIEPŁA Barlinek, 2017 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. 1. Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny za ciepło dostarczane odbiorcom przez SEC Barlinek Spółka z o.o. w Barlinku, działającą na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE 1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE 1.1. Użyte w niniejszej taryfie określenia i skróty oznaczają: 1.2. ustawa - ustawę z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła. w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Annopol w Warszawie. Warszawa, 2014 r.

Taryfa dla ciepła. w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Annopol w Warszawie. Warszawa, 2014 r. Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Annopol w Warszawie Warszawa, 2014 r. Spis treści: 1. Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w taryfie 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. TARYFA DLA CIEPŁA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. TARYFA DLA CIEPŁA Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE Z dnia 09 czerwca 2011r Nr OWA-4210-17(13)/ 2011/341/VIII/MB Użyte

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 TARYFA DLA CIEPŁA. Kozienice, 2010 rok

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 TARYFA DLA CIEPŁA. Kozienice, 2010 rok Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 TARYFA DLA CIEPŁA Kozienice, 2010 rok 2 Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: Część I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. korzystania z usług publicznych świadczonych przez. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim.

Regulamin. korzystania z usług publicznych świadczonych przez. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim. Załącznik do Zarządzenia Nr 18/14 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 grudnia 2014 r. Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Spis treści:

TARYFA DLA CIEPŁA. Spis treści: TARYFA DLA CIEPŁA Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. Część II. Zakres prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Spółka z o.o. działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie

Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie Warszawa, 2013 r. Spis treści: 1. Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w taryfie

Bardziej szczegółowo

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9 / 4

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9 / 4 Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9 / 4 T A R Y F A D L A C I E P Ł A Wałcz 2010 r. 2 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczone odbiorcom

Bardziej szczegółowo

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE 1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE 1.1. Użyte w niniejszej taryfie określenia i skróty oznaczają: 1.2. ustawa - ustawę z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Dębno, 2016 r. SEC Dębno Sp. z o.o. w Dębnie

TARYFA DLA CIEPŁA. Dębno, 2016 r. SEC Dębno Sp. z o.o. w Dębnie TARYFA DLA CIEPŁA Dębno, 2016 r. w Dębnie PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OSZ 4210 35 (8)/2015/2016/394/XIII/JC Szczecin, dnia 21 stycznia 2016 r. DECYZJA Na podstawie art.47 ust. 1 i 2, art. 23 ust.

Bardziej szczegółowo

ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.),

ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.), Załącznik do Decyzji nr OWR-4210-34/2013/1249/XI-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 października 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A. dla ciepła

T A R Y F A. dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 29 grudnia 2009 r. OSZ-4210-46(14)/2009/627/VI/BO z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Północno Zachodniego Oddziału

Bardziej szczegółowo

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ STOSOWANYCH W TARYFIE

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ STOSOWANYCH W TARYFIE Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Oława Sp. z o.o. TARYFA DLA CIEPŁA 1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ STOSOWANYCH W TARYFIE ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

GMINNA ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o.o. Osiedle Sikorskiego 13 A Skarszewy tel (0-58) fax (0-58) TARYFA DLA CIEPŁA

GMINNA ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o.o. Osiedle Sikorskiego 13 A Skarszewy tel (0-58) fax (0-58) TARYFA DLA CIEPŁA GMINNA ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o.o. Osiedle Sikorskiego 13 A 83-250 Skarszewy tel (0-58) 588-05-19 fax (0-58) 588-05-19 TARYFA DLA CIEPŁA SIERPIEŃ 2013 Spis treści Część I Część II Część III Część IV

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PŁOŃSKU UL. PRZEMYSŁOWA PŁOŃSK TARYFA DLA CIEPŁA

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PŁOŃSKU UL. PRZEMYSŁOWA PŁOŃSK TARYFA DLA CIEPŁA PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PŁOŃSKU UL. PRZEMYSŁOWA 2 09-100 PŁOŃSK TARYFA DLA CIEPŁA PŁOŃSK, 2017 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI ul. Ks. J. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia tel. (14) 611 15 01 do 02, fax (14) 611 15 03 TARYFA DLA CIEPŁA Bochnia 2010 1 OBJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie.

TARYFA DLA CIEPŁA. Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. TARYFA DLA CIEPŁA Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. Część II. Zakres prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Spółka z o.o. działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Połczyn-Zdrój, 2014 r. SEC Połczyn Zdrój Sp. z o.o. w Połczynie Zdroju

TARYFA DLA CIEPŁA. Połczyn-Zdrój, 2014 r. SEC Połczyn Zdrój Sp. z o.o. w Połczynie Zdroju TARYFA DLA CIEPŁA Połczyn-Zdrój, 2014 r. w Połczynie Zdroju Część I Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczone odbiorcom przez SEC Połczyn Zdrój Sp. z o.o. działającą

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA ZEC Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o. o.

TARYFA DLA CIEPŁA ZEC Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o. o. Załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OWR-4210-52/2012/2013/21673/I-A/MG z dnia 25 lutego 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA ZEC Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o. o. I. Objaśnienia pojęć

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O PŁOŃSK UL. PRZEMYSŁOWA 2 TARYFA DLA CIEPŁA

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O PŁOŃSK UL. PRZEMYSŁOWA 2 TARYFA DLA CIEPŁA PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O. 09-100 PŁOŃSK UL. PRZEMYSŁOWA 2 TARYFA DLA CIEPŁA PŁOŃSK, 2015 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Strzelce Krajeńskie, 2015 r. SEC Strzelce Krajeńskie Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich

TARYFA DLA CIEPŁA. Strzelce Krajeńskie, 2015 r. SEC Strzelce Krajeńskie Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich TARYFA DLA CIEPŁA Strzelce Krajeńskie, 2015 r. SEC Strzelce Krajeńskie Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich I. Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni

TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-45/2013/264/XIII-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 października 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni I. Pojęcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ ENWOS Sp. z o.o. w CHEŁMKU TARYFA DLA CIEPŁA. Chełmek r.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ ENWOS Sp. z o.o. w CHEŁMKU TARYFA DLA CIEPŁA. Chełmek r. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ ENWOS Sp. z o.o. w CHEŁMKU TARYFA DLA CIEPŁA Chełmek - 2010 r. 2 SPIS TREŚCI Str Część I. Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Myślibórz, SEC Myślibórz Sp. z o.o. w Myśliborzu

TARYFA DLA CIEPŁA. Myślibórz, SEC Myślibórz Sp. z o.o. w Myśliborzu TARYFA DLA CIEPŁA Myślibórz, 2015 SEC Myślibórz Sp. z o.o. w Myśliborzu I. Informacje ogólne 1.1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez SEC Myślibórz Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim.

Regulamin. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim. Załącznik do Zarządzenia Nr 355/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 sierpnia 2009 r. Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2014 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2014 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku TARYFA DLA CIEPŁA Barlinek, 2014 r. w Barlinku I. Informacje ogólne Taryfa zawiera ceny i stawki opłat z tytułu dostarczania ciepła przez SEC Barlinek Sp. z o.o. działającą na podstawie udzielonych w dniu

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2015 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2015 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, 2015 r. w Szczecinie 1. Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Szczecińską Energetykę Cieplną Spółka z o.o. w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie

TARYFA DLA CIEPŁA. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie Goleniów 2008 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło

Bardziej szczegółowo

PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.

PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA TARYFA DLA CIEPŁA Nowe Czarnowo, 2012 r. Część I INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła. ZAKŁAD ENERGOELEKTRYCZNY " E N E R G o-s T I L" sp. z 0.0. Rok 2013 NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE

Taryfa dla ciepła. ZAKŁAD ENERGOELEKTRYCZNY  E N E R G o-s T I L sp. z 0.0. Rok 2013 NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia..m...łv.ł'ifmylt~~~.1';,... nr.e--?2::.'t2&.?::~'?(.d~/~!ćtt?/y/7c Z upowatnlen1a Preseea Urzędu Regulacji Energetyki Taryfa dla ciepła

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W GOLENIOWIE TARYFA DLA CIEPŁA. Gol e nió w

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W GOLENIOWIE TARYFA DLA CIEPŁA. Gol e nió w PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W GOLENIOWIE TARYFA DLA CIEPŁA Gol e nió w 20 1 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o Przemyśl, ul. Płowiecka 8 TARYFA DLA CIEPŁA.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o Przemyśl, ul. Płowiecka 8 TARYFA DLA CIEPŁA. . Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. 37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8 TARYFA DLA CIEPŁA 2009 rok 1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE. 1. ustawa ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/149/2003 RADY GMINY RZGÓW z dnia 30 grudnia 2003r.

UCHWAŁA Nr XVI/149/2003 RADY GMINY RZGÓW z dnia 30 grudnia 2003r. UCHWAŁA Nr XVI/149/2003 RADY GMINY RZGÓW z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków przez Gminny Zakład Wodocigów i Kanalizacji w Rzgowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Łobez, 2015. SEC Łobez Sp. z o.o. w Szczecinie

TARYFA DLA CIEPŁA. Łobez, 2015. SEC Łobez Sp. z o.o. w Szczecinie TARYFA DLA CIEPŁA Łobez, 2015 w Szczecinie Część 1 Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez SEC Łobez Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie prowadzącą działalność

Bardziej szczegółowo

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U Nr 193/06 poz. 1423)

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA GMINA SZPROTAWA. prowadząca działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn.

TARYFA DLA CIEPŁA GMINA SZPROTAWA. prowadząca działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. TARYFA DLA CIEPŁA obowiązująca od 01 czerwca 2007 GMINA SZPROTAWA prowadząca działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Szprotawie SZPROTAWA 2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę Ciepłownia Łańcut Sp. z o. o.

REGULAMIN korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę Ciepłownia Łańcut Sp. z o. o. REGULAMIN korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę Ciepłownia Łańcut Sp. z o. o. Rozdział I Postanowienia wstępne 1 1. Ciepłownia Łańcut Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest komunalną

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Słubice, 2015 r. SEC Słubice Sp. z o.o. w Słubicach

TARYFA DLA CIEPŁA. Słubice, 2015 r. SEC Słubice Sp. z o.o. w Słubicach TARYFA DLA CIEPŁA Słubice, 2015 r. w Słubicach I. Informacje ogólne 1.1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez SEC Słubice Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach działający

Bardziej szczegółowo

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck, ul. Zamkowa 6. Taryfa dla ciepła r.

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck, ul. Zamkowa 6. Taryfa dla ciepła r. PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o. 84 100 Puck, ul. Zamkowa 6 Taryfa dla ciepła 2013 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów uŝywanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE: z dnia 27 lipca 2006r. nr OKA (9)/2006/3281/III/RZ

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE: z dnia 27 lipca 2006r. nr OKA (9)/2006/3281/III/RZ IDEA 98 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zagórska 83, 42-680 Tarnowskie Góry TARYFA DLA CIEPŁA Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE: z dnia 27 lipca 2006r. nr OKA-4210-28(9)/2006/3281/III/RZ

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Słubice, 2016 r. SEC Słubice Sp. z o.o. w Słubicach

TARYFA DLA CIEPŁA. Słubice, 2016 r. SEC Słubice Sp. z o.o. w Słubicach TARYFA DLA CIEPŁA Słubice, 2016 r. w Słubicach I. Informacje ogólne 1.1. Taryfa zawiera ceny i stawki za ciepło dostarczane odbiorcom przez SEC Słubice Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach działający na podstawie

Bardziej szczegółowo

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck ul. Zamkowa 6

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck ul. Zamkowa 6 PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o. 84 100 Puck ul. Zamkowa 6 Taryfa dla ciepła 2012 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ul. Przemysłowa Ustrzyki Dolne TARYFA DLA CIEPŁA. Ustrzyki Dolne wrzesień 2004 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ul. Przemysłowa Ustrzyki Dolne TARYFA DLA CIEPŁA. Ustrzyki Dolne wrzesień 2004 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ul. Przemysłowa 16 38-700 Ustrzyki Dolne TARYFA DLA CIEPŁA Ustrzyki Dolne wrzesień 2004 r. 2 SPIS TREŚCI: Część I - Objaśnienia pojęć użytych w taryfie Część II - Zakres

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C Taryfa dla ciepła 2015 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Esox Sp. z o.o. ul. Odległa Radlin TARYFA DLA CIEPŁA. Radlin 2015 r.

Wodociągi Esox Sp. z o.o. ul. Odległa Radlin TARYFA DLA CIEPŁA. Radlin 2015 r. Wodociągi Esox Sp. z o.o. ul. Odległa 38 44-30 Radlin TARYFA DLA CIEPŁA Radlin 05 r. CZĘŚĆ I Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: - Wodociągi Esox Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o Ełk, ul. Kochanowskiego 62 TARYFA DLA CIEPŁA r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o Ełk, ul. Kochanowskiego 62 TARYFA DLA CIEPŁA r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o. 19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62 TARYFA DLA CIEPŁA 2008 r. SPIS TREŚCI strona CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów uŝywanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 2.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 2. Stan prawny na dzie 11 stycznia 2005 r. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 2. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293,

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2016 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2016 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, 2016 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie 1. Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Szczecińską Energetykę

Bardziej szczegółowo

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA. Pabianice 2012 r.

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA. Pabianice 2012 r. Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha 8 95-200 Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA Pabianice 2012 r. 1 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Niniejsza taryfa stanowi zbiór cen

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Taryfa dla ciepła Zatwierdzona Uchwałą Zarządu ZMPG S.A. Nr 400/2013 z dnia 25.09.2013r. i obowiązuje od dnia 01.10.2013r. październik

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła nr 4

Taryfa dla ciepła nr 4 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Sienna 4 tel. fax: e-mail: 014 621 02 90, 014 621 27 76 014 621 02 98 mpec@mpec.tarnow.pl Taryfa dla ciepła nr

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA C I E P Ł A. R z e s z ó w 2014

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA C I E P Ł A. R z e s z ó w 2014 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA C I E P Ł A R z e s z ó w 2014 Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: C z ę ś ć 1 Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. w SZCZECINKU TARYFA DLA CIEPŁA SZCZECINEK 2011 ROK

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. w SZCZECINKU TARYFA DLA CIEPŁA SZCZECINEK 2011 ROK MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. w SZCZECINKU TARYFA DLA CIEPŁA SZCZECINEK 2011 ROK I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Miejską Energetykę

Bardziej szczegółowo

Wodociągowo Ciepłownicza Spółka z o.o. COWIK w Bartoszycach ul. Limanowskiego Bartoszyce. Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI

Wodociągowo Ciepłownicza Spółka z o.o. COWIK w Bartoszycach ul. Limanowskiego Bartoszyce. Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI Wodociągowo Ciepłownicza Spółka z o.o. COWIK w Bartoszycach ul. Limanowskiego 1 11-200 Bartoszyce Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 22 grudnia 2015 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck ul. Zamkowa 6

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck ul. Zamkowa 6 PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o. 84 100 Puck ul. Zamkowa 6 Taryfa dla ciepła 2011 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Czerwiec, 2005 r.

TARYFA DLA CIEPŁA Czerwiec, 2005 r. M.Z.E.C. Sp. z o.o. w Kole TARYFA DLA CIEPŁA Czerwiec, 2005 r. CZĘŚĆ I OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW 1. ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne(dz.u. z 2003 r. nr 153, poz.1504 i Nr 203,

Bardziej szczegółowo

J.~łJf1...t.~fł,...,w..'... TARYFA DLA CIEPŁA. SEC Strzelce Krajeńskie Spółka z 0.0. ul. Wyzwolenia Strzelce Krajeńskie

J.~łJf1...t.~fł,...,w..'... TARYFA DLA CIEPŁA. SEC Strzelce Krajeńskie Spółka z 0.0. ul. Wyzwolenia Strzelce Krajeńskie NINIEJSZĄ faryfa STANOWI ZALĄCZNIK DO DECyZJI PREZESA URE I, J.~łJf1...t.~fł,...,w..'.... "nj5",f " -- ::(ii~~4r.~a.:~/j,0..i/;j,.1~) ~/JC- Z upowat;nlenla Ur 7,t:du Regulacjl EnergetykI Prezesa ' KTO

Bardziej szczegółowo

M E G A W A T Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach TARYFA DLA CIEPŁA

M E G A W A T Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach TARYFA DLA CIEPŁA M E G A W A T Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach TARYFA DLA CIEPŁA Gliwice 2015 r. CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć zawartych w taryfie Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o Ełk, ul. Kochanowskiego 62 XI TARYFA DLA CIEPŁA r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o Ełk, ul. Kochanowskiego 62 XI TARYFA DLA CIEPŁA r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o. 19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62 XI TARYFA DLA CIEPŁA 2015 r. SPIS TREŚCI strona CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Tomaszów Mazowiecki 2006r. CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zatwierdzona uchwał Rady Gminy Jasieniec Nr III.10.2013 z dnia 21 marca 2013r. Taryfa obowizuje od dnia 01-05-2013 Taryfa zostanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA. Pabianice 2014 r.

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA. Pabianice 2014 r. Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha 8 95-200 Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA Pabianice 2014 r. 1 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Niniejsza taryfa stanowi zbiór cen

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku ul. Wincentego Zydronia 11, Brzesko TARYFA DLA CIEPŁA

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku ul. Wincentego Zydronia 11, Brzesko TARYFA DLA CIEPŁA Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku ul. Wincentego Zydronia 11, 32-800 Brzesko TARYFA DLA CIEPŁA BRZESKO 2009 CZĘŚĆ I. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UśYWANYCH W TARYFIE ustawa

Bardziej szczegółowo

PGE ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA S.A.

PGE ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA S.A. PGE ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA S.A. TARYFA DLA CIEPŁA NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 4 sierpnia 2009 r. Nr OSZ-4210-17(11)/2009/1272/X/JC Z upowaŝnienia PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Elblągu Taryfa dla ciepła

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Elblągu Taryfa dla ciepła Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Elblągu Taryfa dla ciepła 2015 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

GEOTERMIA-CZARNKÓW SPÓŁKA Z O.O.

GEOTERMIA-CZARNKÓW SPÓŁKA Z O.O. GEOTERMIA-CZARNKÓW SPÓŁKA Z O.O. 64-700 Czarnków (wchodzi w życie od 03.11.2011) TARYFA DLA CIEPŁA NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE Z dnia 12 października 2011 r. OPO-4210-43(11)/2011/1317/X/AgS

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 2243

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 2243 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 2243 PREZES Wrocław, dnia 26 czerwca 2012 r. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OWR-4210-27/2012/17295/II-A/AŁ DECYZJA Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W TARYFIE

CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W TARYFIE ESV Wisłosan Sp. z o.o. CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W TARYFIE Informacje ogólne: Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania i została opracowana przy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o. Os. Parkowe Mrągowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o. Os. Parkowe Mrągowo MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o. Os. Parkowe 2 11-700 Mrągowo Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 14 października 2013 r. nr OGD-4210-33(17)/2013/329/XIII/BP

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta Gdańsk

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta Gdańsk Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Taryfa dla ciepła NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE Nr OGD-820/1064-A/8/2002/II/BP z dnia 2 sierpnia 2002 r. maj

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 24 października 2008 r. nr OGD (16)/ 2008/430/I/KK

TARYFA DLA CIEPŁA. NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 24 października 2008 r. nr OGD (16)/ 2008/430/I/KK MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. 14-300 Morąg ul. Przemysłowa 20 REGON: 510459057; NIP 741-145-44-699 KRS 0000071210 Bank Millennium 80 1160 2202 0000 0000 8752 8187 TARYFA DLA

Bardziej szczegółowo

1) odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,

1) odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego - 3 - Poz. 3322 I. INFORMACJE OGÓLNE Załącznik do Decyzji Nr OSZ-4210-22(9)/201/246/XVI/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 sierpnia 201

Bardziej szczegółowo

ź ń ź ź ć ć ź ć ń ń ź

ź ń ź ź ć ć ź ć ń ń ź Ą ń ń ź ń ź ź ć ć ź ć ń ń ź ń Ł CZSC I Objanienia pojć i skrtw utych w taryfie Ute w taryfie pojcia oznaczajz 1. ustawa - ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. _ Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła. Fortum Power and Heat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1. Określenia pojęć używanych w taryfie

Taryfa dla ciepła. Fortum Power and Heat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1. Określenia pojęć używanych w taryfie Taryfa dla ciepła Fortum Power and Heat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Określenia pojęć używanych w taryfie 1) ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-27/2014/1276/XV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 września 2014 2014 r. r. TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 1. OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła 2018

Taryfa dla ciepła 2018 FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Określenia pojęć używanych w taryfie 1. ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Taryfa dla ciepła

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Taryfa dla ciepła Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie Taryfa dla ciepła Kraków 2010 I. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie. ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3. z dnia 15 września 2016 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Świnoujście 2016r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3. z dnia 15 września 2016 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Świnoujście 2016r. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 N!l'Jr!:JSZA TARYFA STANOWI ZALĄCZNIK Poz. 3483 DO DECYZJI PREZESA URE PEC ŚWINOU.JŚCIE ;If łj/l CJ"M o..!.. 04' t< - adn1a..., OSL-~Zto _3 o..(k. 2JJĄ6,L~(;.yv((

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Bytomiu ul. Wrocławska 122 TARYFA DLA CIEPŁA

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Bytomiu ul. Wrocławska 122 TARYFA DLA CIEPŁA PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Bytomiu ul. Wrocławska 22 z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki BYTOM, 2004r. Spis treści Taryfy dla ciepła. CZĘŚĆ I : Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Łapach. GMINA ŁAPY Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach TARYFA DLA CIEPŁA. Łapy 2009 r.

Urząd Miejski w Łapach. GMINA ŁAPY Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach TARYFA DLA CIEPŁA. Łapy 2009 r. Urząd Miejski w Łapach GMINA ŁAPY Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach TARYFA DLA CIEPŁA Łapy 2009 r. CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIE POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: - ustawa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 14 sierpnia 2012 r. Nr OGD (18)/2012/1608/IX/KG

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 14 sierpnia 2012 r. Nr OGD (18)/2012/1608/IX/KG Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz. 2670 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Taryfa dla ciepła ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 14 sierpnia 2012 r. Nr OGD-4210-17(18)/2012/1608/IX/KG

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz DECYZJA NR OWR /2015/17295/IV-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz DECYZJA NR OWR /2015/17295/IV-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 6228 DECYZJA NR OWR-4210-42/2015/17295/IV-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 29 grudnia 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA GEOTERMIA MAZOWIECKA" S.A ul. Spółdzielcza 9A Mszczonów

TARYFA DLA CIEPŁA GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A ul. Spółdzielcza 9A Mszczonów TARYFA DLA CIEPŁA GEOTERMIA MAZOWIECKA" S.A ul. Spółdzielcza 9A 96-320 Mszczonów NINIEJSZA TARYFA STANÓW! ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI A URE z dnia 6Z Spis treści: Część I. Część II. Część III. Część IV. 4.1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Bytomiu ul. Wrocławska 122 TARYFA DLA CIEPŁA. BYTOM, 2005 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Bytomiu ul. Wrocławska 122 TARYFA DLA CIEPŁA. BYTOM, 2005 r. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Bytomiu ul. Wrocławska 122 BYTOM, 2005 r. CZĘŚĆ I OBJAŚNIENIE POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE A. Użyte w taryfie określenia oznaczają

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr a zwanym w treści umowy Odbiorcą. 1 Przedmiot umowy

UMOWA Nr a zwanym w treści umowy Odbiorcą. 1 Przedmiot umowy UMOWA Nr... zawarta dnia... pomiędzy: Zakładem Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM sp. z o.o. w Zawadzkiem przy ul. Świerklańskiej 2, 47-120 Zawadzkie, zwanym w treści umowy Sprzedawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zabrze, ul. Goethego 3 TARYFA DLA CIEPŁA

ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zabrze, ul. Goethego 3 TARYFA DLA CIEPŁA ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 41-800 Zabrze, ul. Goethego 3 TARYFA DLA CIEPŁA Zabrze 2009 r. Część I OBJAŚNIENIE POJĘĆ i SKRÓTÓW ZAWARTYCH W TARYFIE

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Tomaszów Mazowiecki 2011 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa

Bardziej szczegółowo

Projekt. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE Z DNIA..

Projekt. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE Z DNIA.. Projekt UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE Z DNIA.. W sprawie: Zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod dla gminy Łaziska Górne Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A D L A C I E P Ł A C Z Ę Ś Ć I O B J A Ś N I E N I E P O J Ę Ć I S K R Ó T Ó W U Ż Y T Y C H W T A R Y F I E

T A R Y F A D L A C I E P Ł A C Z Ę Ś Ć I O B J A Ś N I E N I E P O J Ę Ć I S K R Ó T Ó W U Ż Y T Y C H W T A R Y F I E Załącznik do Decyzji Nr OKR-4210-16(11)/2016/366/XIII/MKo2 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 września 2016 r. WĘGLOKOKS ENERGIA NSE Spółka z o.o. ul. A. Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze T A

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR OWR /2016/21272/III-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DECYZJA NR OWR /2016/21272/III-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 czerwca 2016 r. Poz. 1311 DECYZJA NR OWR-4210-24/2016/21272/III-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 14 czerwca 2016 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-18/2013/1276/XIV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 sierpnia 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 1. OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo