SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ"

Transkrypt

1 Nr sprawy: C/213/12/DI/B/222 ZAMAWIAJĄCY: MINISTERSTWO FINANSÓW Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy sieci strukturalnej w budynku MF oraz dostawę urządzeń aktywnych postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą. Z upoważnienia Dyrektora generalnego Ministerstwa Finansów /-Przemysław Szelerski-/ (podpis na oryginale) Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r.

2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 ROZDZIAŁ II. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 6 ROZDZIAŁ III. GWARANCJA... 6 ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE... 6 ROZDZIAŁ V. WZÓR UMOWY... 6 ROZDZIAŁ VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY, ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI... 6 ROZDZIAŁ VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU... 7 ROZDZIAŁ VIII. ROZDZIAŁ IX. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW... 8 WYMAGANE OŚWIADCZENIA ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW OKREŚLONYCH W SIWZ ROZDZIAŁ X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ROZDZIAŁ XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, ZEBRANIE WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ROZDZIAŁ XV. OTWARCIE OFERT ROZDZIAŁ XVI. KRYTERIA OCENY OFERT ROZDZIAŁ XVII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE ROZDZIAŁ XVIII. ROZDZIAŁ XIX. ROZDZIAŁ XX. PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ISTOTNYCH ZMIAN W UMOWIE I WARUNKI WPROWADZANIA ZMIAN INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY Załącznik A do SIWZ Formularz oferty Załącznik B do SIWZ Wzory oświadczeń Załącznik C do SIWZ Wykaz oferowanych produktów i usług Załącznik D do SIWZ Warunki równoważności Załącznik E do SIWZ Wzór Umowy

3 ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przebudowy lokalnej sieci komputerowej w budynku Ministerstwa Finansów zgodnie z Wymaganiami w poszczególnych Etapach obejmujących: 1) Etap 1: a) dostawę sieciowych urządzeń aktywnych; b) dostawę Oprogramowania lub jego aktualizacji; c) dostawę testera okablowania strukturalnego, zgodnego z rodzajem okablowania wdrażanego w ramach niniejszego Zamówienia; 2) Etap 2: a) przeprowadzenie szkoleń administratorów z instalowanego w ramach niniejszego Zamówienia okablowania strukturalnego; b) przeprowadzenie szkoleń administratorów z wdrażanego w ramach nieniejszego Zamówienia systemu zarządzania i monitorowania fizycznych połączeń sieci w czasie rzeczywistym; c) przeprowadzenie szkoleń administratorów z zarządzania dostarczanymi w ramach niniejszego Zamówienia sieciowymi urządzeniami aktywnymi; 3) Etap 3: a) dostawę i instalację okablowania strukturalnego oraz szaf dystrybucyjnych wraz z wyposażeniem w zakresie sieci LAN; b) dostawę systemu zarządzania i monitorowania fizycznych połączeń sieci w czasie rzeczywistym wraz z jego instalacją oraz wdrożeniem; c) wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej; d) wykonanie robót remontowo-budowlanych; e) wykonanie wzmocnienia stropów; f) wykonanie instalacji klimatyzacyjnej; g) wykonanie instalacji, uruchomienie oraz skonfigurowanie sieciowych urządzeń aktywnych i dostarczonego Oprogramowania lub jego aktualizacji; 4) Etap 4 Wykonywany w ramach prawa opcji: dostawę i instalację okablowania strukturalnego oraz szaf dystrybucyjnych wraz z wyposażeniem w zakresie sieci BMS; 5) Etap 5 - Wykonywany w ramach prawa opcji: świadczenie 36-miesięcznych usług serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu informatycznego i asysty technicznej dla Oprogramowania lub jego aktualizacji dostarczonych w ramach realizacji Umowy. 2. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie na podstawie Projektów Budowlanego i Wykonawczego stanowiących Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik E do SIWZ, wykonanego przez firmę NIXEN w ramach umowy nr C/470/10/DI/B/882/A2,.

4 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i sposobu jego realizacji opisują Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik E do SIWZ. Definicje pojęć użytych w SIWZ, w tym w szczególności w Opisie Przedmiotu Zamówienia znajdują się we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik E do SIWZ. 4. Obecnie w Ministerstwie Finansów wykorzystywany jest system zarządzania i monitorowania fizycznych połączeń sieci w czasie rzeczywistym, zwany dalej Systemem Paszportyzacji, firmy itracs. Na zlecenie Ministerstwa Finansów został wdrożony specjalny pakiet modyfikacji systemu przystosowujący go do szczególnych wymagań, cech i funkcjonalności: 1) opracowany został model hierarchicznej struktury obiektów bazy danych i zależności między nimi w sposób odpowiadający rzeczywistej strukturze systemu informatycznego Ministerstwa Finansów; 2) zostały zintegrowane obiekty bazy itracs z odpowiednimi obiektami bazy HP Network Node Manager; 3) zostały zdefiniowane formularze słowników i wypełnione informacjami o obiektach zgromadzonych w różnych formach danych po ich konwersji do formatu itracs; 4) został wykreowany w bazie itracs komplet obiektów odwzorowujący aktualną strukturę okablowania oraz aktualnie wykorzystywanych w sieci urządzeń sieciowych, serwerów i stacji roboczych wraz z informacjami o ich konfiguracji; 5) został zdefiniowany szereg formularzy raportów do prezentacji zgromadzonych w bazie danych; 6) została wprowadzona dokumentacja graficzna okablowania; 7) zostały zlokalizowane obiekty obrazujące elementy okablowania na grafice. Obecnie baza danych itracs zawiera aktualne dane dotyczące wszystkich połączeń w sieci LAN MF oraz serwerowni, urządzeń sieciowych, serwerów, stacji roboczych, a także użytkowników. 5. Na dzień dzisiejszy Ministerstwo Finansów dokonało modernizacji okablowania strukturalnego dwóch fragmentów sieci LAN, które wykonane zostały w technologii AMPTRACK firmy TYCO ELECTRONICS. W ramach ww. modernizacji dokonano instalacji łącznie 382 linii dla sieci LAN i 153 linii dla sieci BMS. 6. Wykonawca, w ramach zadań towarzyszących realizacji etapów wymienionych w ust. 1 zobowiązuje się na swój koszt do: 1) zintegrowania oferowanego systemu automatycznej paszportyzacji połączeń z systemem obejmującym zmodernizowane fragmenty sieci LAN (Sala 2412, parter Bloków A2, B2, C2), 2) do migracji danych i modyfikacji z obecnie użytkowanego systemu zarządzania i monitorowania fizycznych połączeń sieci w czasie rzeczywistym do zaoferowanego systemu, 3) objęcia okablowania strukturalnego w zmodernizowanych fragmentach sieci LAN, o których mowa w pkt 1) gwarancją taką samą jak dla reszty okablowania strukturalnego stanowiącego przedmiot ninejszego zamówienia, w przypadku dokonania jakiejkolwiek modyfikacji ww. fragmentów sieci LAN.

5 7. Zamawiający przekaże Wykonawcy do utylizacji dotychczas użytkowany sprzęt, który może zostać wykorzystany między innymi w Programie Migracji Technologicznej Cisco (Cisco Technology Migration Program CTMP). Wykaz sprzętu podlegającego przekazaniu stanowi Załącznik nr 14 do Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik E do SIWZ. Przekazanie dotychczas użytkowanego sprzętu nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w terminie 3 miesięcy po Odbiorze końcowym Etapu Jeżeli Zamawiający określił w SIWZ wymagania z użyciem nazw własnych produktów lub marek producentów (znaki towarowe, patenty lub pochodzenie), w szczególności w obszarze specyfikacji przedmiotu zamówienia, to należy traktować wskazane produkty jako wzorcowe. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów wzorcowych lub równoważnych, spełniających warunki równoważności, które określają Załącznik C do SIWZ i Załącznik D do SIWZ dla produktów w nich wymienionych, a do pozostałych produktów, których nie opisują ww załączniki, opisuje Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik E do SIWZ. Każdorazowe użycie w projekcie słowa typu lub inne wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia uprawnia wykonawcę do zastosowania rozwiązania równoważnego (analogicznie jak przy użyciu sformułowania lub równoważne ). W przypadku wskazania przez Zamawiającego norm technicznych, Zamawiający dopuszcza, aby oferowany produkt spełniał inne normy pod warunkiem zapewnienia spełnienia wszystkich cech, parametrów, wydajności i funkcjonalności, które określa Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik E do SIWZ. Postanowienia Załączników A-D do SIWZ mają pierwszeństwo przed postanowieniami Załączników do Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik E do SIWZ. Zastrzeżenie powyższe dotyczy także sytuacji, gdy dla produktu lub marki w treści SIWZ pominięto użycie sformułowania lub równoważny. 9. Nazwa i kody CPV odpowiadające przedmiotowi zamówienia: 1) awaryjne układy energetyczne, 2) Lokalna sieć komputerowa. 3) urządzenia sieciowe, 4) okablowanie sieciowe, 5) elementy składowe sieci, 6) roboty budowlane w zakresie budynków, 7) roboty instalacyjne w budynkach, 8) roboty instalacyjne elektryczne, 9) instalowanie infrastruktury okablowania, 10) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 11) instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 12) roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 13) usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących, 14) usługi w zakresie wsparcia technicznego, 15) Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej,

6 16) usługi szkolenia specjalistycznego. ROZDZIAŁ II. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać obowiązki, o których mowa w 2 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik E do SIWZ w terminie nie dłuższym niż ten, o którym mowa w 4 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik E do SIWZ. Za datę wykonania tych obowiązków Zamawiający rozumie datę dokonania przez Zamawiającego Odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 2. Szczegółowe Terminy realizacji prac zostaną ustalone w Planie Kontraktu, przygotowanym przez Wykonawcę w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. ROZDZIAŁ III. GWARANCJA Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi zostały określone we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik E do SIWZ. ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE Składanie ofert częściowych lub wariantowych jest niedopuszczalne. ROZDZIAŁ V. WZÓR UMOWY Wzór Umowy stanowi Załącznik E do SIWZ. ROZDZIAŁ VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY, ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 1. Cena całkowita oferty podana na Formularzu Ofertowym, musi stanowić sumę poszczególnych składników wyszczególnionych w Szczegółowej specyfikacji ceny oferty, sporządzonej zgodnie ze wzorem oraz wymaganiami przedstawionymi w Załączniku do Formularza oferty stanowiącego Załącznik A do SIWZ. Cena musi obejmować również realizację przedmiotu zamówienia w zakresie objętym prawem opcji (Etap IV i V, o którym mowa w Rozdziale I ust. 1 pkt 4 i 5). 2. Cena całkowita oferty musi obejmować wszelkie obciążenia związane z realizacją Umowy oraz wynikające z przepisów prawa, jak również wszystkie koszty, opłaty, dostawy, odbiory, roboty budowlane, transport, ubezpieczenie, wydatki Wykonawcy, wynagrodzenie za nabycie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji lub sublicencji na polach eksploatacji określonych w umowie, oraz prawa zależne, a także podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), jeśli jest należny. 3. Ceny za: 1) wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach każdego z Etapów określonych w ROZDZIAŁ I ust.1 SIWZ

7 2) każdy z Produktów i każdą z Usług wymienionych w Tabeli Szczegółowa specyfikacja ceny oferty stanowiącej Załącznik do Formularza oferty stanowiącego Załącznik A do SIWZ muszą spełniać wymagania określone w tabeli, o której mowa w pkt 2, oraz obejmować odpowiednio wszelkie obciążenia związane z realizacją Umowy oraz wynikające z przepisów prawa, jak również wszystkie koszty, opłaty, dostawy, odbiory, roboty budowlane, transport, ubezpieczenie, wydatki Wykonawcy, wynagrodzenie za nabycie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji lub sublicencji na polach eksploatacji określonych we Wzorze umowy, oraz prawa zależne, a także podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), jeśli jest należny. 4. Ceny, o których mowa w ust. 1-3 muszą być wyrażone w złotych polskich. 5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg wartości nominalnej przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem postanowień zawartych we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik E do SIWZ. 6. Szczegółowy sposób rozliczeń, w tym sposób i podstawy dokonywania płatności są określone w 8 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik E do SIWZ. 7. Zamówienie jest współfinansowane w latach z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach projektu Infrastruktura e-usług Resortu Finansów. Każda płatność wynagrodzenia będzie realizowana w dwóch transzach, w terminach określonych we Wzorze Umowy (Załącznik E do SIWZ). Kwota odpowiadająca 15% zrealizowana będzie za pośrednictwem banku obsługującego Zamawiającego, a kwota odpowiadająca 85 % płacona będzie za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, który odpowiedzialny jest za przepływ środków europejskich. ROZDZIAŁ VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 1) którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 2) którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy.

8 ROZDZIAŁ VIII. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW 1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą wykazać się: 1) łącznie spełnianiem warunków określonych w ROZDZIAŁ VII pkt 1) SIWZ, 2) indywidualnie tj. każdy z osobna, spełnianiem warunku określonego w ROZDZIAŁ VII pkt 2) SIWZ. 3. Warunek, o którym mowa w ROZDZIAŁ VII pkt 1) lit. b) SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże się: 1) wykonaniem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu systemu okablowania strukturalnego sieci teleinformatycznych kategorii co najmniej 6 A, o łącznej liczbie min Zintegrowanych Przyłączy Komputerowych (ZPK) (o konfiguracji: min. dwa zakończenia linii logicznych i min. 2x230V), przy czym co najmniej 1000 z tych ZPK było wykonanych w czynnych w trakcie wykonywania systemu okablowania budynkach, oraz 2) wykonaniem, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie i konfiguracji urządzeń sieciowych z wyłączeniem komputerów i serwerów, o łącznej liczbie portów sieciowych nie mniejszej niż oraz 3) wykonaniem, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego wdrożenie systemu automatycznej paszportyzacji połączeń. 4. Warunek, o którym mowa w ROZDZIAŁ VII pkt 1) lit. c) SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże się: 1) się dysponowaniem następującymi osobami, o poniżej wskazanych doświadczeniu i kwalifikacjach przy pomocy których będzie realizował zamówienie, w tym co najmniej: a) w branży telekomunikacyjnej - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243 poz z późn. zm.) lub mogąca uzyskać uprawnienia na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.),

9 pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności telekomunikacyjnej, b) w branży konstrukcyjno-budowlanej - 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243 poz z późn. zm.) lub mogąca uzyskać uprawnienia na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.), pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, c) w branży elektrycznej - 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243 poz z późn. zm.) lub mogąca uzyskać uprawnienia na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.), pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d) branży sanitarnej - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243 poz z późn. zm.) lub mogąca uzyskać uprawnienia na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.), pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Żadna z osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, na potwierdzenie tego warunku nie może pełnić więcej niż jednej funkcji. 2) Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem następującymi osobami, o poniżej wskazanych doświadczeniu i kwalifikacjach przy pomocy których będzie realizował zamówienie, w tym co najmniej: a) 5 osób, z których każda posiada kwalifikacje w zakresie kwalifikowania okablowania strukturalnego do 25 letniej gwarancji niezawodności oraz: - nadzoru nad pracami instalacyjnymi lub - wykonywania instalacji, potwierdzone aktualnymi imiennymi tytułami Certyfikowanego Instalatora wystawionymi przez producenta lub producentów oferowanego systemu okablowania strukturalnego, oraz indywidualnym doświadczeniem w realizacji systemów okablowania strukturalnego o sumarycznej wielkości co najmniej 1000 portów,

10 b) 1 osobę posiadającą udokumentowane kwalifikacje do wdrożenia oferowanego, aktywnego, automatycznego systemu zarządzania okablowaniem. c) 1 osobę - posiadającą wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do uzyskania tytułu: CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) w specjalności Routing and Switching lub odpowiednika tego tytułu, która w okresie ostatnich 5 lat brała udział w co najmniej 2 projektach, z których każdy obejmował swoim zakresem wdrożenie rozwiązań sieciowych opartych na co najmniej 30 urządzeniach sieciowych LAN/WAN. d) 2 osoby, z których każda posiada wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do uzyskania tytułu: CCNP (Cisco Certified Network Professional) w specjalności Routing and Switching lub odpowiednika tego tytułu, która w okresie ostatnich 5 lat brała udział w co najmniej 2 projektach, z których każdy obejmował swoim zakresem wdrożenie rozwiązań sieciowych opartych na co najmniej 30 urządzeniach sieciowych LAN/WAN.. e) 5 osobami, które będą wykonywać przejścia przez stropy dla tras kablowych, z których każda musi wykazać się co najmniej rocznym doświadczeniem w wykonywaniu tego typu robót; f) 5 osobami, które będą instalowały koryta tras kablowych i prowadziły przewody, z których każda musi wykazać się co najmniej rocznym doświadczeniem w instalowaniu koryt tras kablowych i prowadzenia przewodów; g) 5 osobami, które będą modyfikowały instalacje centralnego ogrzewania, z których każda musi wykazać się co najmniej rocznym doświadczeniem w wykonywaniu lub modyfikowaniu instalacji centralnego ogrzewania. 5. Warunek, o którym mowa w ROZDZIAŁ VII pkt 1) lit. d) SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże się posiadaniem środków lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej ,00 zł. 6. Warunek, o którym mowa w ROZDZIAŁ VII pkt 2) SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się niepodleganiem wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 7. Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2b Ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 8. W przypadku, gdy wartości będą wyrażone w innych walutach muszą zostać przeliczone wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień przekazania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu (dzień wszczęcia postępowania). 9. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków określonych w SIWZ metodą spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów

11 określonych w ROZDZIAŁ IX SIWZ. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. ROZDZIAŁ IX. WYMAGANE OŚWIADCZENIA ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW OKREŚLONYCH W SIWZ Wykonawca we wskazanym poniżej zakresie jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy: 1. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 44 Ustawy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, w tym o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. 2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII ust. 3 pkt 1) SIWZ. Wykaz musi obejmować informacje wymagane w Tabeli nr 1 którą zawiera Załącznik B do SIWZ. 3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII ust. 3 pkt 2) i 3) SIWZ. Wykaz musi obejmować informacje wymagane w Tabelach nr 2 i 3 które zawiera Załącznik B do SIWZ. 4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII ust. 4 SIWZ. Wykaz musi obejmować informacje wymagane w Tabeli nr 4 którą zawiera Załącznik B do SIWZ. 5. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII ust. 5 SIWZ.

12 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII ust. 5 SIWZ. Z tym że: 1) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie pkt 2 stosuje się odpowiednio. 7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII ust. 5 SIWZ. z tym że: 1) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub strzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) dokument, o którym mowa w pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub iejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie pkt 2 stosuje się odpowiednio. 8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

13 płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII ust. 5 SIWZ. Z tym że: 1) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) dokument, o którym mowa w pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub iejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie pkt 2 stosuje się odpowiednio. 9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII ust. 5 SIWZ, z tym że: 1) jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób, 2) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, 3) dokumenty, o których mowa w pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,

14 właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie pkt. 3 stosuje się odpowiednio. 10. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII ust. 5 SIWZ, z tym że: 1) w przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 2) dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie pkt. 2 stosuje się odpowiednio. 11. Dokument zawierający dowód, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, o ile dotyczy. 12. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 5 dotyczącej tych podmiotów. 13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 14. W przypadku, gdy w dokumentach, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonych w ust. 5 wartości są wyrażone w innych walutach muszą zostać przeliczone przez Wykonawcę wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku. 15. Każdy z wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawców musi złożyć odrębne dokumenty określone w ust. 6, 7, 8, 9, Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego,

15 może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 17. Zaleca się, aby dokumenty wymienione w ust. 1, 2, 3, 4 zostały złożone wg odpowiednich wzorów określonych w Załącznik B do SIWZ, przy czym w przypadku nie zastosowania tych wzorów złożone dokumenty muszą zawierać wszystkie informacje i dane określone w ww. wzorach. ROZDZIAŁ X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: ,00 zł. (słownie: jeden milion złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 4. Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów: BGK Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wymagane jest doręczenie oryginału dokumentu, a w przypadku wpłaty pieniężnej - kopii dowodu wykonanej operacji. ROZDZIAŁ XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego, maszynopisu lub czytelnego pisma odręcznego. W przypadku załączenia dokumentów w języku obcym niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski poświadczone przez Wykonawcę. 2. Do przygotowania oferty zaleca się: 1) wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik A do SIWZ i zamieszczenie formularza na początku oferty, 2) lub zawarcie wymaganych w ww. formularzu informacji na początku oferty 3. Oferta musi zawierać: 1) pełną nazwę Wykonawcy;

16 2) adres siedziby Wykonawcy; 3) cenę oferty zawierającą wszelkie koszty, wyliczone zgodnie z postanowieniami ROZDZIAŁ VI; 4) wykaz oferowanych produktów i usług zawierający informacje, wymaganych w Załącznik C do SIWZ; 5) Wykaz oferowanego oprogramowania, zawierający dla każdego oprogramowania wskazanie producenta, nazwy, wersji oraz formy przekazania praw autorskich odpowiednio - tj. udzilenie licencji/sublicencji/autorskich praw majątkowych i praw zależnych. 6) dokumenty i oświadczenia określone w ROZDZIAŁ IX; 7) termin realizacji przedmiotu zamówienia; 8) okres gwarancji; 9) jeśli Wykonawca zamierza skorzystać z usług podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia, obowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zleci podwykonawcom o ile dotyczy; 10) potwierdzenie wniesienia wadium; 11) zobowiązanie Wykonawcy do zawarcia Umowy sporządzonej według Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik E do SIWZ; 4. Dokumenty muszą być przedłożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego rozdziału oraz ust. 5 ROZDZIAŁ X. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów oddających Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 6. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez Wykonawcę albo osoby uprawnione do jego reprezentowania Wykonawcy (przy czym oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia muszą być dołączone do oferty). Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 7. Wskazane jest: 1) aby oferta była zapakowana w dwie koperty: a) koperta zewnętrzna, bez cech identyfikacyjnych Wykonawcy oznaczona: Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy sieci strukturalnej w budynku MF oraz dostawę urządzeń aktywnych,, Nie otwierać przed: (data i godzina zgodna z terminem otwarcia ofert), b) koperta wewnętrzna, oznaczona jak wyżej oraz opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, zawierająca ofertę; 2) ponumerowanie stron oferty i opatrzenie każdej strony podpisem Wykonawcy;

17 3) podanie nazwisk osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 4) wskazanie nr: NIP, Regon i telefon; 5) załączenie spisu zawartości oferty; 6) przedstawienie informacji, oświadczeń i dokumentów w porządku określonym w niniejszej specyfikacji. 8. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania. ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, ZEBRANIE WYKONAWCÓW 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 1) Ryszard Gajewski fax (22) , pok.1310, informacyjnie: tel. (22) ) Krzysztof Jakubowski, fax (22) , pok. 1202, informacyjnie: tel. (22) , 2. Adres do korespondencji: Departament Finansów Resortu Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa 3. Wszystkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ należy kierować w formie pisemnej lub faksem do osoby uprawnionej do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami. 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faxem. 5. Zebranie Wykonawców połączone z wizją lokalną na terenie realizacji przedsięwzięcia odbędzie się w dniu 23 lipca o godzinie 9:00, spotkanie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w sali nr 1155 W trakcie wizji lokalnej zostaną udostępnione pomieszczenia, w których została zmodernizowana sieć LAN.

18 6. W czasie zebrania Wykonawcy będą mogli zwracać się o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Odpowiedź na pytania zostanie udzielona w formie przewidzianej w art. 38 ust. 3 Ustawy. 7. Informacyjnie: Ministerstwo Finansów pracuje codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:15-16:15. ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w Ministerstwie Finansów - Departament Finansów Resortu, Warszawa ul. Świętokrzyska 12, pokój Oferta winna być dostarczona, za potwierdzeniem doręczenia. 3. Termin składania ofert upływa dnia 10 sieprnia 2012 r. o godzinie 12: 00. ROZDZIAŁ XV. OTWARCIE OFERT Oferty zostaną otwarte dnia 10 sierpnia 2012 r. o godzinie 12:15 w Ministerstwie Finansów, Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, sala nr ROZDZIAŁ XVI. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Oferty będą oceniane według poniższego kryterium: l.p. Kryterium Waga 1. Cena 100 % 1) Ocena oferty w kryterium Cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru: gdzie: Canamin Ocena oferty = 100* [ pkt] Cena waga kryterium Cena oferty, Cena - cena badanej oferty, Cena min - najniższa zaoferowana cena spośród ofert podlegających ocenie. 2. Zamawiający dokona wyboru oferty o najwyższej liczbie uzyskanych punktów, w ww. kryterium wyliczonym wg wzoru określonego w ust. 1 spośród ofert nieodrzuconych złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu. ROZDZIAŁ XVII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia uzupełniającego, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może stanowić nie więcej niż 50 % zamówienia podstawowego.

19 ROZDZIAŁ XVIII. PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ISTOTNYCH ZMIAN W UMOWIE I WARUNKI WPROWADZANIA ZMIAN Szczegółowy opis możliwości dokonania zmian i warunków ich wprowadzania został opisany we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik E do SIWZ. ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem Umowy: 1) Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości określonej w 10 Wzoru umowy stanowiącego Załacznik E do SIWZ. 2) Przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej listę podwykonawców, z których Wykonawca będzie korzystał w trakcie realizacji umowy. 2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 pkt 1, może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym) gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia Umowy według Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik E do SIWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy z oferty nie sprzeczne z zapisami SIWZ oraz nie ograniczające praw Zamawiającego. 5. Przed zawarciem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (o ile występują). ROZDZIAŁ XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy dla postępowań o wartość zamówienia

20 przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Wykaz Załączników: Załącznik A do SIWZ - Formularz oferty; Załącznik B do SIWZ - Wzory oświadczeń; Załącznik C do SIWZ - Wykaz cech oferowanych produktów; Załącznik D do SIWZ - Warunki równoważności; Załącznik E do SIWZ - Wzór Umowy

21 Formularz oferty Załącznik A do SIWZ Formularz oferty Nazwa Wykonawcy:... Adres (siedziba) wykonawcy:... ul.... Nr... Kod pocztowy: - _ Miejscowość:... Cena oferty 1 : Termin gwarancji 2 : _. _. _, zł Termin wykonania zamówienia 2 : Warunki płatności 2 : W imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję, zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik E do SIWZ. Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy 1 Określona w ROZDZIAŁ VI i ROZDZIAŁ VIII ust. 3 pkt 3) SIWZ 2 Dopuszcza się użycie słów: Zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji

22 Załącznik do Formularza oferty Szczegółowa specyfikacja ceny oferty Szczegółowa specyfikacja ceny oferty musi być przygotowana zgodnie z zapisami 8 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik E do SIWZ, w szczególności z ust ETAP PRODUKT/USŁUGA CENA BRUTTO 1 Cena za Produkty Etapu 1 1a dostawa sieciowych urządzeń aktywnych 1b dostawa Oprogramowania lub jego aktualizacji 1c dostawa testera okablowania strukturalnego, zgodnego z rodzajem okablowania wdrażanego w ramach niniejszej Zamówienia 2 Cena za Produkty Etapu 2 2a przeprowadzenie szkoleń administratorów z instalowanego w ramach niniejszego Zamówienia okablowania strukturalnego 2b przeprowadzenie szkoleń administratorów z wdrażanego w ramach niniejszego Zamówienia systemu zarządzania i monitorowania fizycznych połączeń sieci w czasie rzeczywistym 2c przeprowadzenie szkoleń administratorów z zarządzania dostarczanymi w ramach niniejszego Zamówienia sieciowymi urządzeniami aktywnymi 3 Cena za Produkty Etapu 3 3a dostawa i instalacja okablowania strukturalnego oraz szaf dystrybucyjnych wraz z wyposażeniem w zakresie sieci LAN 3b dostawa systemu zarządzania i monitorowania fizycznych połączeń sieci w czasie rzeczywistym wraz z jego instalacją oraz wdrożeniem 3c wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej 3d wykonanie robót remontowo-budowlanych 3e wykonanie wzmocnienia stropów 3f wykonanie instalacji klimatyzacyjnej 3g wykonanie instalacji, uruchomienie oraz skonfigurowanie sieciowych urządzeń aktywnych i dostarczonego Oprogramowania lub jego aktualizacji 4 Cena za Produkty Etapu 4 4a dostawa i instalacja okablowania strukturalnego oraz szaf dystrybucyjnych wraz z wyposażeniem w zakresie sieci BMS 5 Cena za Produkty Etapu 5 5a świadczenie 36-miesięcznych usług serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu informatycznego i asysty technicznej dla Oprogramowania lub jego aktualizacji dostarczonych w ramach realizacji Umowy

23 Załącznik B do SIWZ Wzory oświadczeń Oświadczenie Nazwa Wykonawcy: Adres :... Oświadczam, iż ww. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie zaleca się wpisanie adresu lidera

24 Oświadczenie Nazwa Wykonawcy: Adres :... Oświadczam, iż ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie zaleca się wpisanie adresu lidera

25 Wykaz robót budowlanych, dostaw i usług Tabela nr 1 dla warunku, o którym mowa w ROZDZIAŁ VII pkt 1) lit. b) SIWZ Wykaz zamówień polegających na wykonaniu systemu okablowania strukturalnego sieci teleinformatycznych Lp. Rodzaj 1.. w tym wykonano system okablowania strukturalnego sieci teleinformatycznych kategorii.., o łącznej liczbie Zintegrowanych Przyłączy Komputerowych (ZPK) (o konfiguracji: zakończe linii logicznych i.x230v), przy czym z tych ZPK było wykonanych w czynnych w trakcie wykonywania systemu okablowania budynkach 2.. W tym wykonano system okablowania strukturalnego sieci teleinformatycznych kategorii.., o łącznej liczbie Zintegrowanych Przyłączy Komputerowych (ZPK) (o konfiguracji: zakończe linii logicznych i.x230v), przy czym z tych ZPK było wykonanych w czynnych w trakcie wykonywania systemu okablowania budynkach Data wykonania Miejsce wykonania Tabela nr 2 dla warunku, o którym mowa w ROZDZIAŁ VII pkt 1) lit. b) SIWZ Wykaz zamówień polegających na dostawie i konfiguracji urządzeń sieciowych z wyłączeniem komputerów i serwerów Lp. Przedmiot Data 1.. w tym dostarczono i skonfigurowano urządzenia sieciowe, z wyłączeniem komputerów i serwerów, o łącznej liczbie portów sieciowych wynoszącej : w tym dostarczono i skonfigurowano urządzenia sieciowe, z wyłączeniem komputerów i serwerów, o łącznej liczbie portów sieciowych wynoszącej :.. wykonania Odbiorca Tabela nr 3 dla warunku, o którym mowa w ROZDZIAŁ VII pkt 1) lit. b) SIWZ Wykaz zamówień obejmujących wdrożenie systemu automatycznej paszportyzacji połączeń Lp. Przedmiot 1.. w tym wdrożenie systemu automatycznej paszportyzacji połączeń Data wykonania Odbiorca

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu antywirusowego w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów

Rozbudowa systemu antywirusowego w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów . Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/2/15/VAD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S. A. ul. Stawki 2 00-940 Warszawa

Poczta Polska S. A. ul. Stawki 2 00-940 Warszawa Poczta Polska S. A. ul. Stawki 2 00-940 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu Informatycznego, kompleksowe wdrożenie Systemu Informatycznego w zakresie finansów, księgowości,

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa II.

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/17/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ ZATWIERDZAM Łódź, dn. 21.08.2013 r. Dyrektor ŁOW NFZ Jolanta Kręcka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo