SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ"

Transkrypt

1 Nr sprawy: C/213/12/DI/B/222 ZAMAWIAJĄCY: MINISTERSTWO FINANSÓW Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy sieci strukturalnej w budynku MF oraz dostawę urządzeń aktywnych postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą. Z upoważnienia Dyrektora generalnego Ministerstwa Finansów /-Przemysław Szelerski-/ (podpis na oryginale) Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r.

2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 ROZDZIAŁ II. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 6 ROZDZIAŁ III. GWARANCJA... 6 ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE... 6 ROZDZIAŁ V. WZÓR UMOWY... 6 ROZDZIAŁ VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY, ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI... 6 ROZDZIAŁ VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU... 7 ROZDZIAŁ VIII. ROZDZIAŁ IX. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW... 8 WYMAGANE OŚWIADCZENIA ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW OKREŚLONYCH W SIWZ ROZDZIAŁ X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ROZDZIAŁ XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, ZEBRANIE WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ROZDZIAŁ XV. OTWARCIE OFERT ROZDZIAŁ XVI. KRYTERIA OCENY OFERT ROZDZIAŁ XVII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE ROZDZIAŁ XVIII. ROZDZIAŁ XIX. ROZDZIAŁ XX. PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ISTOTNYCH ZMIAN W UMOWIE I WARUNKI WPROWADZANIA ZMIAN INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY Załącznik A do SIWZ Formularz oferty Załącznik B do SIWZ Wzory oświadczeń Załącznik C do SIWZ Wykaz oferowanych produktów i usług Załącznik D do SIWZ Warunki równoważności Załącznik E do SIWZ Wzór Umowy

3 ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przebudowy lokalnej sieci komputerowej w budynku Ministerstwa Finansów zgodnie z Wymaganiami w poszczególnych Etapach obejmujących: 1) Etap 1: a) dostawę sieciowych urządzeń aktywnych; b) dostawę Oprogramowania lub jego aktualizacji; c) dostawę testera okablowania strukturalnego, zgodnego z rodzajem okablowania wdrażanego w ramach niniejszego Zamówienia; 2) Etap 2: a) przeprowadzenie szkoleń administratorów z instalowanego w ramach niniejszego Zamówienia okablowania strukturalnego; b) przeprowadzenie szkoleń administratorów z wdrażanego w ramach nieniejszego Zamówienia systemu zarządzania i monitorowania fizycznych połączeń sieci w czasie rzeczywistym; c) przeprowadzenie szkoleń administratorów z zarządzania dostarczanymi w ramach niniejszego Zamówienia sieciowymi urządzeniami aktywnymi; 3) Etap 3: a) dostawę i instalację okablowania strukturalnego oraz szaf dystrybucyjnych wraz z wyposażeniem w zakresie sieci LAN; b) dostawę systemu zarządzania i monitorowania fizycznych połączeń sieci w czasie rzeczywistym wraz z jego instalacją oraz wdrożeniem; c) wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej; d) wykonanie robót remontowo-budowlanych; e) wykonanie wzmocnienia stropów; f) wykonanie instalacji klimatyzacyjnej; g) wykonanie instalacji, uruchomienie oraz skonfigurowanie sieciowych urządzeń aktywnych i dostarczonego Oprogramowania lub jego aktualizacji; 4) Etap 4 Wykonywany w ramach prawa opcji: dostawę i instalację okablowania strukturalnego oraz szaf dystrybucyjnych wraz z wyposażeniem w zakresie sieci BMS; 5) Etap 5 - Wykonywany w ramach prawa opcji: świadczenie 36-miesięcznych usług serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu informatycznego i asysty technicznej dla Oprogramowania lub jego aktualizacji dostarczonych w ramach realizacji Umowy. 2. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie na podstawie Projektów Budowlanego i Wykonawczego stanowiących Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik E do SIWZ, wykonanego przez firmę NIXEN w ramach umowy nr C/470/10/DI/B/882/A2,.

4 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i sposobu jego realizacji opisują Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik E do SIWZ. Definicje pojęć użytych w SIWZ, w tym w szczególności w Opisie Przedmiotu Zamówienia znajdują się we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik E do SIWZ. 4. Obecnie w Ministerstwie Finansów wykorzystywany jest system zarządzania i monitorowania fizycznych połączeń sieci w czasie rzeczywistym, zwany dalej Systemem Paszportyzacji, firmy itracs. Na zlecenie Ministerstwa Finansów został wdrożony specjalny pakiet modyfikacji systemu przystosowujący go do szczególnych wymagań, cech i funkcjonalności: 1) opracowany został model hierarchicznej struktury obiektów bazy danych i zależności między nimi w sposób odpowiadający rzeczywistej strukturze systemu informatycznego Ministerstwa Finansów; 2) zostały zintegrowane obiekty bazy itracs z odpowiednimi obiektami bazy HP Network Node Manager; 3) zostały zdefiniowane formularze słowników i wypełnione informacjami o obiektach zgromadzonych w różnych formach danych po ich konwersji do formatu itracs; 4) został wykreowany w bazie itracs komplet obiektów odwzorowujący aktualną strukturę okablowania oraz aktualnie wykorzystywanych w sieci urządzeń sieciowych, serwerów i stacji roboczych wraz z informacjami o ich konfiguracji; 5) został zdefiniowany szereg formularzy raportów do prezentacji zgromadzonych w bazie danych; 6) została wprowadzona dokumentacja graficzna okablowania; 7) zostały zlokalizowane obiekty obrazujące elementy okablowania na grafice. Obecnie baza danych itracs zawiera aktualne dane dotyczące wszystkich połączeń w sieci LAN MF oraz serwerowni, urządzeń sieciowych, serwerów, stacji roboczych, a także użytkowników. 5. Na dzień dzisiejszy Ministerstwo Finansów dokonało modernizacji okablowania strukturalnego dwóch fragmentów sieci LAN, które wykonane zostały w technologii AMPTRACK firmy TYCO ELECTRONICS. W ramach ww. modernizacji dokonano instalacji łącznie 382 linii dla sieci LAN i 153 linii dla sieci BMS. 6. Wykonawca, w ramach zadań towarzyszących realizacji etapów wymienionych w ust. 1 zobowiązuje się na swój koszt do: 1) zintegrowania oferowanego systemu automatycznej paszportyzacji połączeń z systemem obejmującym zmodernizowane fragmenty sieci LAN (Sala 2412, parter Bloków A2, B2, C2), 2) do migracji danych i modyfikacji z obecnie użytkowanego systemu zarządzania i monitorowania fizycznych połączeń sieci w czasie rzeczywistym do zaoferowanego systemu, 3) objęcia okablowania strukturalnego w zmodernizowanych fragmentach sieci LAN, o których mowa w pkt 1) gwarancją taką samą jak dla reszty okablowania strukturalnego stanowiącego przedmiot ninejszego zamówienia, w przypadku dokonania jakiejkolwiek modyfikacji ww. fragmentów sieci LAN.

5 7. Zamawiający przekaże Wykonawcy do utylizacji dotychczas użytkowany sprzęt, który może zostać wykorzystany między innymi w Programie Migracji Technologicznej Cisco (Cisco Technology Migration Program CTMP). Wykaz sprzętu podlegającego przekazaniu stanowi Załącznik nr 14 do Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik E do SIWZ. Przekazanie dotychczas użytkowanego sprzętu nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w terminie 3 miesięcy po Odbiorze końcowym Etapu Jeżeli Zamawiający określił w SIWZ wymagania z użyciem nazw własnych produktów lub marek producentów (znaki towarowe, patenty lub pochodzenie), w szczególności w obszarze specyfikacji przedmiotu zamówienia, to należy traktować wskazane produkty jako wzorcowe. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów wzorcowych lub równoważnych, spełniających warunki równoważności, które określają Załącznik C do SIWZ i Załącznik D do SIWZ dla produktów w nich wymienionych, a do pozostałych produktów, których nie opisują ww załączniki, opisuje Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik E do SIWZ. Każdorazowe użycie w projekcie słowa typu lub inne wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia uprawnia wykonawcę do zastosowania rozwiązania równoważnego (analogicznie jak przy użyciu sformułowania lub równoważne ). W przypadku wskazania przez Zamawiającego norm technicznych, Zamawiający dopuszcza, aby oferowany produkt spełniał inne normy pod warunkiem zapewnienia spełnienia wszystkich cech, parametrów, wydajności i funkcjonalności, które określa Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik E do SIWZ. Postanowienia Załączników A-D do SIWZ mają pierwszeństwo przed postanowieniami Załączników do Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik E do SIWZ. Zastrzeżenie powyższe dotyczy także sytuacji, gdy dla produktu lub marki w treści SIWZ pominięto użycie sformułowania lub równoważny. 9. Nazwa i kody CPV odpowiadające przedmiotowi zamówienia: 1) awaryjne układy energetyczne, 2) Lokalna sieć komputerowa. 3) urządzenia sieciowe, 4) okablowanie sieciowe, 5) elementy składowe sieci, 6) roboty budowlane w zakresie budynków, 7) roboty instalacyjne w budynkach, 8) roboty instalacyjne elektryczne, 9) instalowanie infrastruktury okablowania, 10) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 11) instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 12) roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 13) usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących, 14) usługi w zakresie wsparcia technicznego, 15) Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej,

6 16) usługi szkolenia specjalistycznego. ROZDZIAŁ II. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać obowiązki, o których mowa w 2 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik E do SIWZ w terminie nie dłuższym niż ten, o którym mowa w 4 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik E do SIWZ. Za datę wykonania tych obowiązków Zamawiający rozumie datę dokonania przez Zamawiającego Odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 2. Szczegółowe Terminy realizacji prac zostaną ustalone w Planie Kontraktu, przygotowanym przez Wykonawcę w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. ROZDZIAŁ III. GWARANCJA Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi zostały określone we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik E do SIWZ. ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE Składanie ofert częściowych lub wariantowych jest niedopuszczalne. ROZDZIAŁ V. WZÓR UMOWY Wzór Umowy stanowi Załącznik E do SIWZ. ROZDZIAŁ VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY, ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 1. Cena całkowita oferty podana na Formularzu Ofertowym, musi stanowić sumę poszczególnych składników wyszczególnionych w Szczegółowej specyfikacji ceny oferty, sporządzonej zgodnie ze wzorem oraz wymaganiami przedstawionymi w Załączniku do Formularza oferty stanowiącego Załącznik A do SIWZ. Cena musi obejmować również realizację przedmiotu zamówienia w zakresie objętym prawem opcji (Etap IV i V, o którym mowa w Rozdziale I ust. 1 pkt 4 i 5). 2. Cena całkowita oferty musi obejmować wszelkie obciążenia związane z realizacją Umowy oraz wynikające z przepisów prawa, jak również wszystkie koszty, opłaty, dostawy, odbiory, roboty budowlane, transport, ubezpieczenie, wydatki Wykonawcy, wynagrodzenie za nabycie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji lub sublicencji na polach eksploatacji określonych w umowie, oraz prawa zależne, a także podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), jeśli jest należny. 3. Ceny za: 1) wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach każdego z Etapów określonych w ROZDZIAŁ I ust.1 SIWZ

7 2) każdy z Produktów i każdą z Usług wymienionych w Tabeli Szczegółowa specyfikacja ceny oferty stanowiącej Załącznik do Formularza oferty stanowiącego Załącznik A do SIWZ muszą spełniać wymagania określone w tabeli, o której mowa w pkt 2, oraz obejmować odpowiednio wszelkie obciążenia związane z realizacją Umowy oraz wynikające z przepisów prawa, jak również wszystkie koszty, opłaty, dostawy, odbiory, roboty budowlane, transport, ubezpieczenie, wydatki Wykonawcy, wynagrodzenie za nabycie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji lub sublicencji na polach eksploatacji określonych we Wzorze umowy, oraz prawa zależne, a także podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), jeśli jest należny. 4. Ceny, o których mowa w ust. 1-3 muszą być wyrażone w złotych polskich. 5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg wartości nominalnej przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem postanowień zawartych we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik E do SIWZ. 6. Szczegółowy sposób rozliczeń, w tym sposób i podstawy dokonywania płatności są określone w 8 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik E do SIWZ. 7. Zamówienie jest współfinansowane w latach z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach projektu Infrastruktura e-usług Resortu Finansów. Każda płatność wynagrodzenia będzie realizowana w dwóch transzach, w terminach określonych we Wzorze Umowy (Załącznik E do SIWZ). Kwota odpowiadająca 15% zrealizowana będzie za pośrednictwem banku obsługującego Zamawiającego, a kwota odpowiadająca 85 % płacona będzie za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, który odpowiedzialny jest za przepływ środków europejskich. ROZDZIAŁ VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 1) którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 2) którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy.

8 ROZDZIAŁ VIII. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW 1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą wykazać się: 1) łącznie spełnianiem warunków określonych w ROZDZIAŁ VII pkt 1) SIWZ, 2) indywidualnie tj. każdy z osobna, spełnianiem warunku określonego w ROZDZIAŁ VII pkt 2) SIWZ. 3. Warunek, o którym mowa w ROZDZIAŁ VII pkt 1) lit. b) SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże się: 1) wykonaniem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu systemu okablowania strukturalnego sieci teleinformatycznych kategorii co najmniej 6 A, o łącznej liczbie min Zintegrowanych Przyłączy Komputerowych (ZPK) (o konfiguracji: min. dwa zakończenia linii logicznych i min. 2x230V), przy czym co najmniej 1000 z tych ZPK było wykonanych w czynnych w trakcie wykonywania systemu okablowania budynkach, oraz 2) wykonaniem, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie i konfiguracji urządzeń sieciowych z wyłączeniem komputerów i serwerów, o łącznej liczbie portów sieciowych nie mniejszej niż oraz 3) wykonaniem, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego wdrożenie systemu automatycznej paszportyzacji połączeń. 4. Warunek, o którym mowa w ROZDZIAŁ VII pkt 1) lit. c) SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże się: 1) się dysponowaniem następującymi osobami, o poniżej wskazanych doświadczeniu i kwalifikacjach przy pomocy których będzie realizował zamówienie, w tym co najmniej: a) w branży telekomunikacyjnej - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243 poz z późn. zm.) lub mogąca uzyskać uprawnienia na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.),

9 pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności telekomunikacyjnej, b) w branży konstrukcyjno-budowlanej - 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243 poz z późn. zm.) lub mogąca uzyskać uprawnienia na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.), pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, c) w branży elektrycznej - 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243 poz z późn. zm.) lub mogąca uzyskać uprawnienia na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.), pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d) branży sanitarnej - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243 poz z późn. zm.) lub mogąca uzyskać uprawnienia na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.), pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Żadna z osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, na potwierdzenie tego warunku nie może pełnić więcej niż jednej funkcji. 2) Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem następującymi osobami, o poniżej wskazanych doświadczeniu i kwalifikacjach przy pomocy których będzie realizował zamówienie, w tym co najmniej: a) 5 osób, z których każda posiada kwalifikacje w zakresie kwalifikowania okablowania strukturalnego do 25 letniej gwarancji niezawodności oraz: - nadzoru nad pracami instalacyjnymi lub - wykonywania instalacji, potwierdzone aktualnymi imiennymi tytułami Certyfikowanego Instalatora wystawionymi przez producenta lub producentów oferowanego systemu okablowania strukturalnego, oraz indywidualnym doświadczeniem w realizacji systemów okablowania strukturalnego o sumarycznej wielkości co najmniej 1000 portów,

10 b) 1 osobę posiadającą udokumentowane kwalifikacje do wdrożenia oferowanego, aktywnego, automatycznego systemu zarządzania okablowaniem. c) 1 osobę - posiadającą wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do uzyskania tytułu: CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) w specjalności Routing and Switching lub odpowiednika tego tytułu, która w okresie ostatnich 5 lat brała udział w co najmniej 2 projektach, z których każdy obejmował swoim zakresem wdrożenie rozwiązań sieciowych opartych na co najmniej 30 urządzeniach sieciowych LAN/WAN. d) 2 osoby, z których każda posiada wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do uzyskania tytułu: CCNP (Cisco Certified Network Professional) w specjalności Routing and Switching lub odpowiednika tego tytułu, która w okresie ostatnich 5 lat brała udział w co najmniej 2 projektach, z których każdy obejmował swoim zakresem wdrożenie rozwiązań sieciowych opartych na co najmniej 30 urządzeniach sieciowych LAN/WAN.. e) 5 osobami, które będą wykonywać przejścia przez stropy dla tras kablowych, z których każda musi wykazać się co najmniej rocznym doświadczeniem w wykonywaniu tego typu robót; f) 5 osobami, które będą instalowały koryta tras kablowych i prowadziły przewody, z których każda musi wykazać się co najmniej rocznym doświadczeniem w instalowaniu koryt tras kablowych i prowadzenia przewodów; g) 5 osobami, które będą modyfikowały instalacje centralnego ogrzewania, z których każda musi wykazać się co najmniej rocznym doświadczeniem w wykonywaniu lub modyfikowaniu instalacji centralnego ogrzewania. 5. Warunek, o którym mowa w ROZDZIAŁ VII pkt 1) lit. d) SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże się posiadaniem środków lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej ,00 zł. 6. Warunek, o którym mowa w ROZDZIAŁ VII pkt 2) SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się niepodleganiem wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 7. Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2b Ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 8. W przypadku, gdy wartości będą wyrażone w innych walutach muszą zostać przeliczone wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień przekazania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu (dzień wszczęcia postępowania). 9. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków określonych w SIWZ metodą spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów

11 określonych w ROZDZIAŁ IX SIWZ. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. ROZDZIAŁ IX. WYMAGANE OŚWIADCZENIA ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW OKREŚLONYCH W SIWZ Wykonawca we wskazanym poniżej zakresie jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy: 1. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 44 Ustawy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, w tym o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. 2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII ust. 3 pkt 1) SIWZ. Wykaz musi obejmować informacje wymagane w Tabeli nr 1 którą zawiera Załącznik B do SIWZ. 3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII ust. 3 pkt 2) i 3) SIWZ. Wykaz musi obejmować informacje wymagane w Tabelach nr 2 i 3 które zawiera Załącznik B do SIWZ. 4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII ust. 4 SIWZ. Wykaz musi obejmować informacje wymagane w Tabeli nr 4 którą zawiera Załącznik B do SIWZ. 5. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII ust. 5 SIWZ.

12 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII ust. 5 SIWZ. Z tym że: 1) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie pkt 2 stosuje się odpowiednio. 7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII ust. 5 SIWZ. z tym że: 1) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub strzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) dokument, o którym mowa w pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub iejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie pkt 2 stosuje się odpowiednio. 8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

13 płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII ust. 5 SIWZ. Z tym że: 1) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) dokument, o którym mowa w pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub iejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie pkt 2 stosuje się odpowiednio. 9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII ust. 5 SIWZ, z tym że: 1) jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób, 2) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, 3) dokumenty, o których mowa w pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,

14 właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie pkt. 3 stosuje się odpowiednio. 10. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII ust. 5 SIWZ, z tym że: 1) w przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 2) dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie pkt. 2 stosuje się odpowiednio. 11. Dokument zawierający dowód, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, o ile dotyczy. 12. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 5 dotyczącej tych podmiotów. 13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 14. W przypadku, gdy w dokumentach, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonych w ust. 5 wartości są wyrażone w innych walutach muszą zostać przeliczone przez Wykonawcę wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku. 15. Każdy z wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawców musi złożyć odrębne dokumenty określone w ust. 6, 7, 8, 9, Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego,

15 może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 17. Zaleca się, aby dokumenty wymienione w ust. 1, 2, 3, 4 zostały złożone wg odpowiednich wzorów określonych w Załącznik B do SIWZ, przy czym w przypadku nie zastosowania tych wzorów złożone dokumenty muszą zawierać wszystkie informacje i dane określone w ww. wzorach. ROZDZIAŁ X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: ,00 zł. (słownie: jeden milion złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 4. Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów: BGK Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wymagane jest doręczenie oryginału dokumentu, a w przypadku wpłaty pieniężnej - kopii dowodu wykonanej operacji. ROZDZIAŁ XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego, maszynopisu lub czytelnego pisma odręcznego. W przypadku załączenia dokumentów w języku obcym niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski poświadczone przez Wykonawcę. 2. Do przygotowania oferty zaleca się: 1) wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik A do SIWZ i zamieszczenie formularza na początku oferty, 2) lub zawarcie wymaganych w ww. formularzu informacji na początku oferty 3. Oferta musi zawierać: 1) pełną nazwę Wykonawcy;

16 2) adres siedziby Wykonawcy; 3) cenę oferty zawierającą wszelkie koszty, wyliczone zgodnie z postanowieniami ROZDZIAŁ VI; 4) wykaz oferowanych produktów i usług zawierający informacje, wymaganych w Załącznik C do SIWZ; 5) Wykaz oferowanego oprogramowania, zawierający dla każdego oprogramowania wskazanie producenta, nazwy, wersji oraz formy przekazania praw autorskich odpowiednio - tj. udzilenie licencji/sublicencji/autorskich praw majątkowych i praw zależnych. 6) dokumenty i oświadczenia określone w ROZDZIAŁ IX; 7) termin realizacji przedmiotu zamówienia; 8) okres gwarancji; 9) jeśli Wykonawca zamierza skorzystać z usług podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia, obowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zleci podwykonawcom o ile dotyczy; 10) potwierdzenie wniesienia wadium; 11) zobowiązanie Wykonawcy do zawarcia Umowy sporządzonej według Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik E do SIWZ; 4. Dokumenty muszą być przedłożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego rozdziału oraz ust. 5 ROZDZIAŁ X. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów oddających Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 6. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez Wykonawcę albo osoby uprawnione do jego reprezentowania Wykonawcy (przy czym oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia muszą być dołączone do oferty). Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 7. Wskazane jest: 1) aby oferta była zapakowana w dwie koperty: a) koperta zewnętrzna, bez cech identyfikacyjnych Wykonawcy oznaczona: Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy sieci strukturalnej w budynku MF oraz dostawę urządzeń aktywnych,, Nie otwierać przed: (data i godzina zgodna z terminem otwarcia ofert), b) koperta wewnętrzna, oznaczona jak wyżej oraz opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, zawierająca ofertę; 2) ponumerowanie stron oferty i opatrzenie każdej strony podpisem Wykonawcy;

17 3) podanie nazwisk osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 4) wskazanie nr: NIP, Regon i telefon; 5) załączenie spisu zawartości oferty; 6) przedstawienie informacji, oświadczeń i dokumentów w porządku określonym w niniejszej specyfikacji. 8. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania. ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, ZEBRANIE WYKONAWCÓW 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 1) Ryszard Gajewski fax (22) , pok.1310, informacyjnie: tel. (22) ) Krzysztof Jakubowski, fax (22) , pok. 1202, informacyjnie: tel. (22) , 2. Adres do korespondencji: Departament Finansów Resortu Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa 3. Wszystkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ należy kierować w formie pisemnej lub faksem do osoby uprawnionej do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami. 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faxem. 5. Zebranie Wykonawców połączone z wizją lokalną na terenie realizacji przedsięwzięcia odbędzie się w dniu 23 lipca o godzinie 9:00, spotkanie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w sali nr 1155 W trakcie wizji lokalnej zostaną udostępnione pomieszczenia, w których została zmodernizowana sieć LAN.

18 6. W czasie zebrania Wykonawcy będą mogli zwracać się o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Odpowiedź na pytania zostanie udzielona w formie przewidzianej w art. 38 ust. 3 Ustawy. 7. Informacyjnie: Ministerstwo Finansów pracuje codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:15-16:15. ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w Ministerstwie Finansów - Departament Finansów Resortu, Warszawa ul. Świętokrzyska 12, pokój Oferta winna być dostarczona, za potwierdzeniem doręczenia. 3. Termin składania ofert upływa dnia 10 sieprnia 2012 r. o godzinie 12: 00. ROZDZIAŁ XV. OTWARCIE OFERT Oferty zostaną otwarte dnia 10 sierpnia 2012 r. o godzinie 12:15 w Ministerstwie Finansów, Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, sala nr ROZDZIAŁ XVI. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Oferty będą oceniane według poniższego kryterium: l.p. Kryterium Waga 1. Cena 100 % 1) Ocena oferty w kryterium Cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru: gdzie: Canamin Ocena oferty = 100* [ pkt] Cena waga kryterium Cena oferty, Cena - cena badanej oferty, Cena min - najniższa zaoferowana cena spośród ofert podlegających ocenie. 2. Zamawiający dokona wyboru oferty o najwyższej liczbie uzyskanych punktów, w ww. kryterium wyliczonym wg wzoru określonego w ust. 1 spośród ofert nieodrzuconych złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu. ROZDZIAŁ XVII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia uzupełniającego, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może stanowić nie więcej niż 50 % zamówienia podstawowego.

19 ROZDZIAŁ XVIII. PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ISTOTNYCH ZMIAN W UMOWIE I WARUNKI WPROWADZANIA ZMIAN Szczegółowy opis możliwości dokonania zmian i warunków ich wprowadzania został opisany we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik E do SIWZ. ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem Umowy: 1) Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości określonej w 10 Wzoru umowy stanowiącego Załacznik E do SIWZ. 2) Przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej listę podwykonawców, z których Wykonawca będzie korzystał w trakcie realizacji umowy. 2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 pkt 1, może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym) gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia Umowy według Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik E do SIWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy z oferty nie sprzeczne z zapisami SIWZ oraz nie ograniczające praw Zamawiającego. 5. Przed zawarciem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (o ile występują). ROZDZIAŁ XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy dla postępowań o wartość zamówienia

20 przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Wykaz Załączników: Załącznik A do SIWZ - Formularz oferty; Załącznik B do SIWZ - Wzory oświadczeń; Załącznik C do SIWZ - Wykaz cech oferowanych produktów; Załącznik D do SIWZ - Warunki równoważności; Załącznik E do SIWZ - Wzór Umowy

21 Formularz oferty Załącznik A do SIWZ Formularz oferty Nazwa Wykonawcy:... Adres (siedziba) wykonawcy:... ul.... Nr... Kod pocztowy: - _ Miejscowość:... Cena oferty 1 : Termin gwarancji 2 : _. _. _, zł Termin wykonania zamówienia 2 : Warunki płatności 2 : W imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję, zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik E do SIWZ. Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy 1 Określona w ROZDZIAŁ VI i ROZDZIAŁ VIII ust. 3 pkt 3) SIWZ 2 Dopuszcza się użycie słów: Zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji

22 Załącznik do Formularza oferty Szczegółowa specyfikacja ceny oferty Szczegółowa specyfikacja ceny oferty musi być przygotowana zgodnie z zapisami 8 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik E do SIWZ, w szczególności z ust ETAP PRODUKT/USŁUGA CENA BRUTTO 1 Cena za Produkty Etapu 1 1a dostawa sieciowych urządzeń aktywnych 1b dostawa Oprogramowania lub jego aktualizacji 1c dostawa testera okablowania strukturalnego, zgodnego z rodzajem okablowania wdrażanego w ramach niniejszej Zamówienia 2 Cena za Produkty Etapu 2 2a przeprowadzenie szkoleń administratorów z instalowanego w ramach niniejszego Zamówienia okablowania strukturalnego 2b przeprowadzenie szkoleń administratorów z wdrażanego w ramach niniejszego Zamówienia systemu zarządzania i monitorowania fizycznych połączeń sieci w czasie rzeczywistym 2c przeprowadzenie szkoleń administratorów z zarządzania dostarczanymi w ramach niniejszego Zamówienia sieciowymi urządzeniami aktywnymi 3 Cena za Produkty Etapu 3 3a dostawa i instalacja okablowania strukturalnego oraz szaf dystrybucyjnych wraz z wyposażeniem w zakresie sieci LAN 3b dostawa systemu zarządzania i monitorowania fizycznych połączeń sieci w czasie rzeczywistym wraz z jego instalacją oraz wdrożeniem 3c wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej 3d wykonanie robót remontowo-budowlanych 3e wykonanie wzmocnienia stropów 3f wykonanie instalacji klimatyzacyjnej 3g wykonanie instalacji, uruchomienie oraz skonfigurowanie sieciowych urządzeń aktywnych i dostarczonego Oprogramowania lub jego aktualizacji 4 Cena za Produkty Etapu 4 4a dostawa i instalacja okablowania strukturalnego oraz szaf dystrybucyjnych wraz z wyposażeniem w zakresie sieci BMS 5 Cena za Produkty Etapu 5 5a świadczenie 36-miesięcznych usług serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu informatycznego i asysty technicznej dla Oprogramowania lub jego aktualizacji dostarczonych w ramach realizacji Umowy

23 Załącznik B do SIWZ Wzory oświadczeń Oświadczenie Nazwa Wykonawcy: Adres :... Oświadczam, iż ww. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie zaleca się wpisanie adresu lidera

24 Oświadczenie Nazwa Wykonawcy: Adres :... Oświadczam, iż ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie zaleca się wpisanie adresu lidera

25 Wykaz robót budowlanych, dostaw i usług Tabela nr 1 dla warunku, o którym mowa w ROZDZIAŁ VII pkt 1) lit. b) SIWZ Wykaz zamówień polegających na wykonaniu systemu okablowania strukturalnego sieci teleinformatycznych Lp. Rodzaj 1.. w tym wykonano system okablowania strukturalnego sieci teleinformatycznych kategorii.., o łącznej liczbie Zintegrowanych Przyłączy Komputerowych (ZPK) (o konfiguracji: zakończe linii logicznych i.x230v), przy czym z tych ZPK było wykonanych w czynnych w trakcie wykonywania systemu okablowania budynkach 2.. W tym wykonano system okablowania strukturalnego sieci teleinformatycznych kategorii.., o łącznej liczbie Zintegrowanych Przyłączy Komputerowych (ZPK) (o konfiguracji: zakończe linii logicznych i.x230v), przy czym z tych ZPK było wykonanych w czynnych w trakcie wykonywania systemu okablowania budynkach Data wykonania Miejsce wykonania Tabela nr 2 dla warunku, o którym mowa w ROZDZIAŁ VII pkt 1) lit. b) SIWZ Wykaz zamówień polegających na dostawie i konfiguracji urządzeń sieciowych z wyłączeniem komputerów i serwerów Lp. Przedmiot Data 1.. w tym dostarczono i skonfigurowano urządzenia sieciowe, z wyłączeniem komputerów i serwerów, o łącznej liczbie portów sieciowych wynoszącej : w tym dostarczono i skonfigurowano urządzenia sieciowe, z wyłączeniem komputerów i serwerów, o łącznej liczbie portów sieciowych wynoszącej :.. wykonania Odbiorca Tabela nr 3 dla warunku, o którym mowa w ROZDZIAŁ VII pkt 1) lit. b) SIWZ Wykaz zamówień obejmujących wdrożenie systemu automatycznej paszportyzacji połączeń Lp. Przedmiot 1.. w tym wdrożenie systemu automatycznej paszportyzacji połączeń Data wykonania Odbiorca

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 02-10-2015 15:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mf.gov.pl Warszawa: Wykonanie obróbki powietrza w bloku A1 od strony ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Warszawa: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców 10, Koszęcin, woj. śląskie, tel w. 120, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców 10, Koszęcin, woj. śląskie, tel w. 120, faks Nr sprawy 0441/2/2010 Koszęcin: Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach Numer ogłoszenia: 46144-2010; data zamieszczenia: 18.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks Budowa chodnika prawostronnego, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy zjazdów oraz budowa konstrukcji oporowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w km 13+354,25 13+730 w miejscowości

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzabrze.pl Zabrze: PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/13 BUDOWA PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji (przebudowy) systemu nawiewno - wywiewnego widowni Sali Moniuszki wraz z modernizacją central wentylacyjnych obsługujących salę prób orkiestry

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGO

POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGO POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę podróży zagranicznych zawodników i pracowników

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265385-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 Urząd Regulacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nr ogłoszenia z Biuletynu Zamówień Publicznych : 78686-2016 Data publikacji 06.044.2016 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Budowa Budynku Usługowo-Administracyjnego z garażem dwustanowiskowym, na dz. nr 206 w Brzezince, etap V- kotłownia gazowa, c.o., podłoża i posadzki, przyłącza sieci wod.-kan. i kanalizacji deszczowej.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót

Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót Wersja archiwalna Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z Adaptacją części Domu Zdrojowego w Sopocie ul. Powstańców Warszawy 6

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa dachu kamienicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 3 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 77176-2011; data zamieszczenia: 13.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios 1 z 6 2011-03-01 11:11 Lublin: Remont piwnic, parteru, korytarzy, kuchni i czterech segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios UMCS przy ulicy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Remont i i przebudowa elewacji i dachu kamienic mieszkalnousługowych przy ul. Białoskórniczej 7/8/9 Numer ogłoszenia: 259070-2012; data zamieszczenia: 18.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip-rzemien.itl.pl/ Rzemień: przebudowa zabytkowego pałacu i zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 Mielec: Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych. Numer ogłoszenia: 29798-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni ZOZ przy ul. Stalowej

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/ Lublin: Wykonanie remontu 10 kuchni (I-X piętro) w domu studenckim Manhattan przy

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.izoo.krakow.pl Kraków: Przebudowa i remont budynku nr 21 Instytutu Zootechniki w Balicach Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa elewacji oraz przebudowa dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Odrzańskiej 9/10 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 188008-2011; data zamieszczenia: 06.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-09-29 10:49 Warszawa: Przetarg nieograniczony Nr 26/4/2015 na wykonanie okresowej kontroli w zakresie zgodnym z art.62 ust.1 p. 1), 2) i 6) ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr156, poz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Połaniec: Budowa chodników i oświetlenia ulicznego wzdłuż istniejącego wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl 1 z 5 2014-08-05 14:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja oraz obsługa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Gryfino: Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi w miejscowościach Włodkowice i Zaborze, gmina Gryfino

Gryfino: Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi w miejscowościach Włodkowice i Zaborze, gmina Gryfino Gryfino: Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi w miejscowościach Włodkowice i Zaborze, gmina Gryfino OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tarnów: Modernizacja i doposażenie budynku stacji kontroli pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie Numer ogłoszenia: 417454-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Rozbudowa, przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 9 wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 82 przy ul.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs2rypin.pl/ Rypin: Budowa budynku szkolnych warsztatów kształcenia zawodowego przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55.

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55. Jaświły: Nadzór nad Kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

181666-2012; 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

181666-2012; 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Mstów: Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Wancerzowie Numer ogłoszenia: 181666-2012; data zamieszczenia: 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Dostawa oprogramowania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Przebudowa i rozbudowa Żłobka nr 12 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Wrocław: Budowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Głubczyckiej we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 204901-2013; data zamieszczenia: 04.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-08-14 09:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwlosice.pl/ Łosice: Rozbudowa budynku biurowego na posesji Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIAZEK KOLARSKI

POLSKI ZWIAZEK KOLARSKI POLSKI ZWIAZEK KOLARSKI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Kolarskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=18421&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza Numer ogłoszenia: 76640-2012; data zamieszczenia: 13.03.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 6 2015-09-08 15:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl/o-centrum/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,25-314 Kielce,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,25-314 Kielce, Strona 1 z 6 Kielce: Termomodernizacja budynków domów studenta Filon i Asystent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpssyrena.pl Warszawa: Modernizacja Domu Pomocy Społecznej Syrena przy ul. Syreny - wymiana 2

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Dom Pomocy Społecznej ul. Świerkowa 9, Białystok, tel

ZAMAWIAJĄCY: Dom Pomocy Społecznej ul. Świerkowa 9, Białystok,  tel Nr sprawy: DAG/341p-3/13 ZAMAWIAJĄCY: Dom Pomocy Społecznej ul. Świerkowa 9, 15-328 Białystok, http://www.dps.bialystok.pl/, tel. 85 742 22 73 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ"

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, ul. Niska 2 H/2, Kielce, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, ul. Niska 2 H/2, Kielce, woj. 1 z 7 2011-10-31 10:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.canea.com.pl; bip.sejmik.kielce.pl/zamowienia-publiczne--,417.html; Kielce:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: 161890-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Wrocław: WYKONANIE ROZBIÓRKI WIATY STALOWEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wrocław: WYKONANIE ROZBIÓRKI WIATY STALOWEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl Wrocław: WYKONANIE ROZBIÓRKI WIATY STALOWEJ Numer ogłoszenia: 345052-2012;

Bardziej szczegółowo