WYDAWANIE LICENCJI. OGÓLNE ZASADY (wyciąg z Przepisów Sportowych PZKol i UCI)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDAWANIE LICENCJI. OGÓLNE ZASADY (wyciąg z Przepisów Sportowych PZKol i UCI)"

Transkrypt

1 WYDAWANIE LICENCJI OGÓLNE ZASADY (wyciąg z Przepisów Sportowych PZKol i UCI) Rozdział I: OSOBY LICENCJONOWANE Licencje Definicja Licencja jest dokumentem toŝsamości, który potwierdza, Ŝe jego właściciel zobowiązuje się do przestrzegania statutów i regulaminów, i który upowaŝnia go do uczestnictwa w zawodach kolarskich. Zasady Osoba nieposiadająca wymaganej licencji nie moŝe brać udziału w Ŝadnej imprezie kolarskiej organizowanej lub kontrolowanej, przez UCI, Konfederacje Kontynentalne UCI, Federacje Narodowe będące członkami UCI lub organizacje przez nich afiliowane. Uczestnictwo osoby nieposiadającej wymaganej licencji jest niewaŝne i mogą wobec niej być zastosowane sankcje dyscyplinarne. Licencja musi być okazywana na kaŝde Ŝądanie kompetentnych osób. Osoba wnioskująca o licencję na własną prośbę zobowiązuje się poprzez ten fakt do przestrzegania statutów i regulaminów UCI, Konfederacji Kontynentalnych UCI i Federacji Narodowych będących członkami UCI oraz do uczestnictwa w imprezach kolarskich w duchu sportowej walki i fair-play. Osoba ta przyjmuje na siebie w szczególności zobowiązanie do przestrzegania warunków zawartych w artykule W czasie oczekiwania na licencję i pod warunkiem jej otrzymania, wnioskodawca odpowiedzialny jest za wszelkie przekroczenia przepisów, które popełni i które podlegają jurysdykcji instancji dyscyplinarnej. KaŜda osoba licencjonowana podlegać będzie jurysdykcji właściwej instancji dyscyplinarnej dla czynów popełnionych, gdy posiadała licencję, nawet, jeśli procedura dyscyplinarna zacznie się lub będzie kontynuowana w czasie, gdy osoba ta nie będzie juŝ licencjonowaną. Licencja jest wydawana i uŝywana wyłącznie na własną odpowiedzialność jej posiadacza lub jego legalnego reprezentanta. 1

2 Instancja wydająca licencję w Ŝaden sposób nie jest odpowiedzialna za czyny jej posiadacza oraz za jakiekolwiek naruszenie przez niego prawa, statutów czy regulaminów. Federacje Narodowe wydają licencje zgodnie z zasadami, jakie ustanowią. Są one odpowiedzialne za monitorowanie przestrzegania tych zasad. Przed wydaniem licencji, posiadacz licencji i Federacje Narodowe muszą być pewni, Ŝe osoby licencjonowane były odpowiednio ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej we wszystkich krajach, w których uprawiany jest sport kolarski i to zarówno podczas zawodów jak i na treningach, przez cały rok, gdy licencja jest waŝna. Licencja jest waŝna przez 1 rok, od 1 stycznia do 31 grudnia. Jest ona waŝna we wszystkich krajach, których Federacje Narodowe są członkami UCI. Osoba licencjonowana moŝe posiadać licencję tylko jednej Federacji Narodowej. Osoby licencjonowane Licencja jest wymagana od: 1.1. Zawodnika (męŝczyzny i kobiety, we wszystkich dyscyplinach) 1.2. Cykloturysty 1.3. Kierowcy dwukołowego pojazdu silnikowego (motocykla, motoroweru, derny) Członka ekipy: 1. Kierownika ekipy 2. Dyrektora sportowego 3. Trenera 4. Lekarza 5. Asystenta medycznego 6. Mechanika 7. Kierowcy 8. Osoby pełniącej inną funkcję, określoną w licencji Osoby pełniącej funkcje oficjalne: 1. Działacza sportowego (funkcja do sprecyzowania w licencji). 2. Sędziego kolarskiego (komisarza) 3. ChronometraŜysty 4. Osoby pełniącej inną funkcję, określoną w licencji. 2

3 1.6. Organizatora: 1. Dyrektora organizacyjnego 2. Osoby pełniącej inną funkcję, określoną w licencji. Jeśli osoba licencjonowana, pełni róŝne funkcje w sporcie kolarskim, musi wnioskować i być licencjonowany w kaŝdej z tych funkcji. Federacja narodowa jest odpowiedzialna, aby licencja odpowiadała podstawowej pełnionej funkcji, jak to podano wyŝej. Dodatkowo do licencji, federacja narodowa wydaje certyfikat, wyszczególniający pozostałe funkcje, do których uprawniona jest osoba licencjonowana. Zawodnik naleŝący do Grupy Sportowej zarejestrowanej w UCI nie moŝe pełnić innej funkcji. Procedura wydawania Polski Związek Kolarski wydaje następujące licencje: Zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol. i UCI licencja jest wydawana przez Polski Związek Kolarski dla zawodników, dla których Polska jest krajem stałego pobytu w momencie składania wniosku. Zawodnicy posiadający obce obywatelstwo muszą przedstawić kopie dowodu zameldowania w naszym kraju. Opłaty za wydanie licencji w roku 2008 A) Licencje zawodników Opłata - zawodnicy Ekip UCI Pro Tour 700 zł - zawodnicy Zawodowych Ekip Kontynentalnych 500 zł - zawodnicy Ekip Kontynentalnych 300 zł - zawodnicy pozostałych grup sportowych ( MTB, Kobiet, Tor) 300 zł - zawodnicy Elity MęŜczyźni 80,- - zawodniczki Elity Kobiety 45,- - zawodnicy PoniŜej 23 lat (Orlik) 45,- - zawodnicy posiadający obce obywatelstwo 70,- - zawodnicy zmieniający kat. wiekową bez prawa powrotu 45,- B) Licencje dla osób towarzyszących w imprezach Kalendarza UCI - MenedŜer 60,- - Dyrektor Sportowy 60,- - Kierownik ekipy 60,- - Trener, instruktor, sędzia 60,- 3

4 - Lekarz 60,- - MasaŜysta (asystent) 60,- - Mechanik 60,- - Sędzia, MUCI, NUCI, N, 60,- - Organizator imprez Kalendarza PZKol. 60,- - Inne funkcje 60,- W przypadku wydania licencji w trybie pilnym opłata zostanie powiększona o 50 %. Opłata za wydanie duplikatu wynosi 50 % wartości oryginału. Tryb wydawania licencji przez Polski Związek Kolarski: A) Zawodnik przesyła listownie na adres siedziby Polskiego Związku Kolarskiego następujące dokumenty: wypełniony oryginalny Wniosek o wydanie licencji na rok bieŝący potwierdzony przez Regionalny Związek Kolarski, Klub i podpisany przez Wnioskodawcę. KaŜda strona wniosku musi być podpisana przez Zawodnika. potwierdzenie badania lekarskiego - stwierdzenie zdolności do uprawiania sportu kolarskiego w przypadku wydawania licencji po raz pierwszy. Uwaga: Zawodnicy niestowarzyszeni w klubie sportowym muszą równieŝ potwierdzić wniosek o licencję w Regionalnym Związku Kolarskim. B) Osoby towarzyszące składają: wniosek o wydanie licencji dla osoby towarzyszącej na rok bieŝący, Polski Związek Kolarski odsyła wystawione licencje listownie w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wpłynięcia. Związek zastrzega sobie prawo do nie wydawania licencji w przypadku złoŝenia nieprawidłowego wniosku. Wnioskodawca jest informowany listownie o odmowie wydania licencji. Numery licencji wystawionych przez PZKol. składają się z dwuliterowego kodu kraju PL i trzech cyfr - pierwsza 001 itd. Regionalny Związek Kolarski wydaje następujące licencje: 4

5 A) Licencje zawodników Opłata - Junior, Juniorka 30,- - Junior Młodszy, Juniorka Młodsza 20,- - Młodzik, Młodziczka 15,- - Masters 40,- - Kolarz turysta 20,- - Hobby - Maraton 10,- B) Licencje dla osób towarzyszących w imprezach krajowych - Trener, instruktor, masaŝysta, mechanik i inne 60,- - Sędzia 60,- W przypadku wydawanie licencji w trybie pilnym o płata zostanie powiększona o 50 %. Opłata za wydanie duplikatu wynosi 50 % wartości oryginału. Tryb wydawania licencji przez Regionalny Związek Kolarski: A) Zawodnik musi przedstawić w RZKol następujące dokumenty: wypełniony oryginalny Wniosek o wydanie licencji na rok bieŝący potwierdzony przez Klub i podpisany przez wnioskodawcę oraz rodzica lub osobę uprawnioną. KaŜda strona wniosku musi być podpisana przez Wnioskodawcę (zawodnika). 1 zdjęcie (podpisane) Potwierdzenie badania lekarskiego - stwierdzenie zdolności do uprawiania sportu kolarskiego w przypadku wydawania licencji po raz pierwszy. B) Osoby towarzyszące składają: wniosek o wydanie licencji dla osoby towarzyszącej na rok bieŝący, zdjęcie, C) Numery licencji wystawianych przez RZKol składają się z trzyliterowego kodu województwa i trzech cyfr, pierwsza

6 Kody literowe poszczególnych województw: REGIONALNY ZWIĄZEK KOLARSKI SIEDZIBA KOD 1 Dolnośląski Wrocław DLS 2 Kujawsko Pomorski Toruń KPO 3 Lubelski Lublin LUL 4 Lubuski Strzelce Kraj. LUB 5 Łódzki Łódź LOD 6 Małopolski Kraków MAL 7 Warszawsko Mazowiecki Warszawa MAZ 8 Opolski Opole OPO 9 Podkarpacki Rzeszów PKA 10 Podlaski Białystok PDL 11 Pomorski Gdańsk POM 12 Śląski Katowice SLA 13 Świętokrzyski Kielce SWI 14 Warmińsko Mazurski Olsztyn WMA 15 Wielkopolski Kalisz WLK 16 Zachodnio Pomorski Szczecin ZPO 6

POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO z poprawkami z 8 czerwca 2015 SPIS TREŚCI rozdział strony paragrafy I Postanowienia ogólne 3-9 1 6 II Licencja klubowa 10-12 7 14 III Licencja

Bardziej szczegółowo

13.1.005 Niniejszy paragraf dotyczy Grup Sportowych o których mowa w rozdziale XVI tytułu II niniejszego regulaminu.

13.1.005 Niniejszy paragraf dotyczy Grup Sportowych o których mowa w rozdziale XVI tytułu II niniejszego regulaminu. CZĘŚĆ XIII BEZPIECZEŃSTWO I WARUNKI W SPORCIE 2003 Poprawki za 2002 i 2003r. na podstawie przepisów UCI wprowadzono pismem pogrubionym. Zmiany wprowadził sędzia międzynarodowy UCI Czesław Wajrak. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 09-08-2015

REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 09-08-2015 REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 09-08-2015 I. ORGANIZATOR 1.1 Organizatorem wyścigu MTB XCO Tuchów jest: - Kolarskie Centrum Promocyjne ul. Rydza - Śmigłego 7 33-100 Tarnów - Salon

Bardziej szczegółowo

BS/M/Ż/S/K 22.12.2011 r.

BS/M/Ż/S/K 22.12.2011 r. POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY ZARZĄD GŁÓWNY Członek Międzynarodowych Federacji: FIA, FIM, FICC, FIVA, UEM BS/M/Ż/S/K 22.12.2011 r. I. Kontynuując realizację uchwały Prezydium ZG PZM z dnia 19.11.1993 r. dotyczącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 22 06 2014

REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 22 06 2014 REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 22 06 2014 I. ORGANIZATOR 1.1 Organizatorem wyścigu MTB XCO Tuchów jest: Kolarskie Centrum Promocyjne ul. Rydza Śmigłego 7 33 100 Tarnów Salon rowerowy

Bardziej szczegółowo

BS/M/Ż/S/K 19.12.2013 r.

BS/M/Ż/S/K 19.12.2013 r. BS/M/Ż/S/K 19.12.2013 r. I. Kontynuując realizację uchwały Prezydium ZG PZM z dnia 19.11.1993 r. dotyczącą centralnego ubezpieczenia od NNW licencjonowanych zawodników (w sporcie samochodowym przez zawodnika

Bardziej szczegółowo

BS/M/Ż/S/K 22.12.2014 r.

BS/M/Ż/S/K 22.12.2014 r. BS/M/Ż/S/K 22.12.2014 r. I. Kontynuując realizację uchwały Prezydium ZG PZM z dnia 19.11.1993 r. dotyczącą centralnego ubezpieczenia od NNW licencjonowanych zawodników, kierowców, pilotów, sędziów/komisarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015

REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015 WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015 OLSZTYN, 28 KWIETNIA 2014 ROKU TREŚĆ JEDNOLITA PO UWZGLĘDNIENIU ANEKSU NR 1 Z DNIA 14 LIPCA 2014 ROKU ANEKSU NR 2 Z DNIA 11 SIERPNIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1. Spis treści

Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1. Spis treści Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1 Spis treści 1. Podział regionalny...2 2. Kategorie wiekowe...2 3. Kategorie wagowe...2 4. Efektywny czas walki...3 5. Podział i rodzaje zawodów...3

Bardziej szczegółowo

2. Uchwała nr VII/126 z dnia 22 lipca 2014roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

2. Uchwała nr VII/126 z dnia 22 lipca 2014roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2014 Z DNIA 22 LIPCA 2014 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VII/125 z dnia 22 lipca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK ŁUCZNICZY

POLSKI ZWIĄZEK ŁUCZNICZY - 2 - POLSKI ZWIĄZEK ŁUCZNICZY KOMUNIKAT 1/467/2013-3 - Spis treści: Wstęp...- 5 - Opłaty i stawki na rzecz Polskiego Związku Łuczniczego...- 6 - Kalendarz Zawodów Centralnych PZŁucz na 2013 rok...- 8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. 1. ROZGRYWKI SZCZEBLA

Bardziej szczegółowo

Przepisy Grup Sportowych Kobiet i Kontynentalnych

Przepisy Grup Sportowych Kobiet i Kontynentalnych Przepisy Grup Sportowych Kobiet i Kontynentalnych Uwagi wstępne Ten ustęp obowiązuje wszystkie Europejskie Federacje Narodowe od 2009 roku i pozostałe Federacje od 2010 roku. W krajach poza Europą przepisy

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015 Stan na dzień 1 stycznia 2015 MIĘDZYNARODOWY KODEKS SPORTOWY 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Artykuł 1 Przepisy ogólne 3 Artykuł 2 Zawody Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Data 29-30.08.2015 Miejsce zawodów Tor motocrossowy KACZE DOŁY koło Wschowy

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Data 29-30.08.2015 Miejsce zawodów Tor motocrossowy KACZE DOŁY koło Wschowy REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Nazwa zawodów: VI runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie. Data 29-30.08.2015 Miejsce zawodów Tor motocrossowy KACZE DOŁY koło Wschowy DOJAZD Droga szybkiego ruchu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-76/11

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-76/11 Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-76/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę obejmującą: skład,

Bardziej szczegółowo

prowadzącego i zarządzającego rozgrywkami Ekstraklasy lub właściwego związku piłki nożnej o zbadanie sprawy i w razie potrzeby, jej rozstrzygnięcie.

prowadzącego i zarządzającego rozgrywkami Ekstraklasy lub właściwego związku piłki nożnej o zbadanie sprawy i w razie potrzeby, jej rozstrzygnięcie. tj. U. nr II/11 z 19.05.2002r. zm. U. nr III/24 z 28.06.2004r. zm. U. nr IV/40 z 30.07. 2004r. zm. U. nr IV/72 z 1.07.2005r. zm. U. nr I/5 z 31.03.2006r. tj. U. nr III/39 z 14.07.2006r. zm. U. nr I/3 z

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 15.04.2014 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 27.06.2013 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na sezon 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na sezon 2013/2014 Małopolski Związek Piłki Nożnej CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 31-158 Kraków, ul. Krowoderska 74 Biuro MZPN: tel. (12) 632-66-00, fax (12) 632-68-00 Konto: Bank PEKAO SA Kraków, nr 37 1240 2294

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III LIGI LUBELSKO - PODKARPACKIEJ sezon 2015/2016

R E G U L A M I N ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III LIGI LUBELSKO - PODKARPACKIEJ sezon 2015/2016 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 20-609 LUBLIN ul. Filaretów 44 www.lzpn.pl e-mail: lubelski@zpn.pl Kontakt: SEKRETARIAT tel. 81-528 05 68 BIURO tel. 81-525 99 03, fax.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne i podstawa prawna 1

Postanowienia wstępne i podstawa prawna 1 UMOWA UBEZPIECZENIA numer G W B l / l l l 8 l / l O 9 5 Zawarta w Warszawie, dnia 16.12.2013r. pomiędzy: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, 00-133

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu REGULAMIN ROZGRYWEK seniorów IV ligi i niższych klas na sezon 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK klas młodzieżowych na sezon 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK o Puchar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OGŁOSZENIE Krakowski Klub Cyklistów i Motocyklistów SMOK na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie organizuje

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wpis do ewidencji producentów Symbol formularza: W 1/04 Wersja: 3 - obowiązuje od dnia 23.01.2009 r. Informacje ogólne: 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VII/2014 Z DNIA 13 SIERPNIA 2014 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VII/2014 Z DNIA 13 SIERPNIA 2014 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VII/2014 Z DNIA 13 SIERPNIA 2014 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VIII/138 z dnia 13 sierpnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE DLA ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO INDEKS Ustalenia przyjęte przez Kongres ISU, czerwiec 2010.

PRZEPISY OGÓLNE DLA ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO INDEKS Ustalenia przyjęte przez Kongres ISU, czerwiec 2010. 1 PRZEPISY OGÓLNE DLA ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO INDEKS Ustalenia przyjęte przez Kongres ISU, czerwiec 2010. A. PRZEPISY OGÓLNE paragraf 100 Definicja Kluby Stowarzyszone Zawody ISU Prawa 101 Regulamin B. STATUS

Bardziej szczegółowo