SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego"

Transkrypt

1 Znak sprawy: TZ/370/88/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę serwisu pogwarancyjnego w zakresie sprzętu i oprogramowania dla urządzeń aktywnych LAN/WAN sieci KSI ZUS. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty EURO, 20 r.

2 ROZDZIAŁ I INFORACJE OGÓLNE I. INFORACJA O ZAAWIAJĄCY II. TRYB UDZIELENIA ZAÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAÓWIENIA. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, IV. FORA PRZEKAZYWANIA INFORACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUENTÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ KOPII ODWOŁAŃ V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAI VI. ZAÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE VII. INFORACJE DODATKOWE ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDIOTU ZAÓWIENIA I TERIN WYKONANIA I. PRZEDIOT ZAÓWIENIA II. TERIN I WARUNKI REALIZACJI ZAÓWIENIA ROZDZIAŁ WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIU I. WYSOKOŚĆ WADIU II. FORA WADIU. TERIN I IEJSCE WNIESIENIA WADIU IV. ZWROT WADIU V. ZATRZYANIE WADIU ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUENTY WYAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU II. WYOGI FORALNE OFERTY. WYAGANE DOKUENTY IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE V. FORA DOKUENTÓW VI. OPAKOWANIE OFERTY ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY ROZDZIAŁ VI INFORACJE O IEJSCU I TERINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I. IEJSCE I TERIN SKŁADANIA OFERT II. IEJSCE I TERIN OTWARCIA OFERT. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT IV. TERIN ZWIĄZANIA OFERTĄ V. ZIANA I WYCOFANIE OFERTY ROZDZIAŁ VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. TRYB OCENY OFERT II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW ROZDZIAŁ V ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UOWY ROZDZIAŁ IX WZÓR UOWY ROZDZIAŁ X POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ROZDZIAŁ XI FORALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UOWY I. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA II. WARUNKI ZAWARCIA UOWY ROZDZIAŁ XII ZIANA UOWY 2

3 Rozdział I INFORACJE OGÓLNE I. INFORACJA O ZAAWIAJĄCY Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie (0-748 ), ul.. tel. (0-22) , fax (0-22) /36. II. TRYB UDZIELENIA ZAÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 3, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wartość zamówienia: Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. ust. 8 ustawy.. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia wskazanego w Rozdziale II Specyfikacji. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy. IV. FORA PRZEKAZYWANIA INFORACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUENTÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ KOPII ODWOŁAŃ. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem z uwzględnieniem ust Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również uzupełnienia oferty art. 26 ust. 3 ustawy), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 3. Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks Zamawiającego. 4. Dokument uważa się za złożony w terminie jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu, z zastrzeżeniem ust W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu za pomocą faksu - wyłącznie na numer (0) /36 lub drogą elektroniczną - wyłącznie na adres: V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAI Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: imię i nazwisko: Żaneta Tylińska stanowisko służbowe: Starszy Specjalista tel./fax: (022) , (022) godziny urzędowania:

4 VI. ZAÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE VII. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego na przedmiot zamówienia określony w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji. INFORACJE DODATKOWE. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: TZ/370/88/. Wskazane jest aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na ten znak. 2. Istnieje możliwość uzyskania załączników do SIWZ niezbędnych do przygotowania oferty, w wersji elektronicznej, pod warunkiem przekazania Zamawiającemu prośby wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej ( ) Wykonawcy. Rozdział II OPIS PRZEDIOTU ZAÓWIENIA I TERIN WYKONANIA I. PRZEDIOT ZAÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres trzech lat serwisu pogwarancyjnego (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365/366 dni w roku) urządzeń aktywnych LAN i WAN (w tym systemu DWD) wraz z osprzętem, kablami i oprogramowaniem, wskazanym w Załącznikach nr i nr 2 do SIWZ zwanego dalej przedmiotem serwisu Kategoria przedmiotu zamówienia zgodna ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): Konserwacja i naprawa sprzętu technologii informacji, Konserwacja i naprawa oprogramowania technologii informacji, Konserwacja oprogramowania technologii informacji, Naprawa oprogramowania technologii informacji, Usługi doradcze w zakresie systemów, Usługi doradcze w zakresie oprogramowania. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.. Serwis pogwarancyjny zgodnie z pkt będzie świadczony od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od r. do dnia r. Dla części przedmiotu serwisu świadczenie serwisu pogwarancyjnego rozpocznie się w trakcie trwania umowy, w terminach określonych w Załączniku nr 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyłączenia z umowy, w trakcie jej trwania, niektórych elementów przedmiotu serwisu. Wyłączanie poszczególnych elementów przedmiotu serwisu uzależnione będzie od realizowanych przez Zamawiającego bieżących postępowań przetargowych na zakup nowych urządzeń LAN/WAN. O wyłączeniach Wykonawca zostanie poinformowany co najmniej 3 miesiące przed terminem wyłączenia. 3. Wymagane minimalne warunki świadczenia usługi serwisowej: 3. Serwis pogwarancyjny obejmować będzie przedmiot serwisu zlokalizowany w Centrali ZUS i pozostałych Terenowych Jednostkach Organizacyjnych ZUS, zgodnie z załącznikiem dostarczonym Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Zamawiający, w trakcie obowiązywania umowy, zastrzega możliwość zmiany lokalizacji użytkowania niektórych urządzeń oraz zamiany elementów (modułów) 4

5 w ramach samych urządzeń 3.2 Wykonawca zapewni wykonanie usługi serwisu przedmiotu serwisu w miejscu pracy urządzenia wraz z kwalifikowaną diagnostyką i obsługą naprawczą. Świadczenie usługi powinno zagwarantować wykonanie kompleksowej naprawy przedmiotu serwisu przez Wykonawcę wraz z przywróceniem jego pełnego funkcjonowania w następujących reżimach czasowych: a) czasem reakcji do 2 godzin dla systemu DWD oraz do 4 godzin dla pozostałego przedmiotu serwisu licząc od momentu zgłoszenia jej wystąpienia faksem lub mailowo (w ciągu tego czasu pracownik serwisu musi nawiązać kontakt ze zgłaszającym i podjąć wstępne czynności w celu diagnozy i usunięcia awarii). b) czasem naprawy do 8 godzin w przypadku Centrali ZUS i do 2 godzin w przypadku Oddziałów ZUS, licząc od momentu zgłoszenia jej wystąpienia faksem lub mailowo (tzw. tryb awaryjny) oraz do 2 godzin w przypadku przedmiotu serwisu zlokalizowanego w pozostałych Terenowych Jednostkach Organizacyjnych ZUS, licząc od momentu zgłoszenia jej wystąpienia, faksem lub mailowo, w godzinach roboczych Zamawiającego (tzw. tryb zwykły). 3.3 W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Zamawiającego czas naprawy, o którym mowa w punkcie 3.2 ust. b) może być wydłużony. Fakt taki każdorazowo będzie potwierdzony pisemnie na Formularzu zgłoszenia awarii. 3.4 Wykonawca zapewni dostęp telefoniczny, faksowy lub mailowy do pracowników serwisu w trybie ciągłym (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 (366 w przypadku roku 202) dni/rok). 3.5 Wykonawca zapewni dostarczenie i uruchomienie części zamiennych lub całego urządzenia zastępczego na czas naprawy do miejsca eksploatacji przedmiotu serwisu w maksymalnym czasie podanym w 3.2 ppkt. 2) Sprzęt zastępczy musi posiadać parametry takie same bądź lepsze od uszkodzonego sprzętu. W okresie 60 dni od momentu dostarczenia i uruchomienia urządzenia zastępczego Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia uszkodzonego urządzenia. W przypadku gdy Wykonawca nie naprawi i nie zwróci naprawionego urządzenia w powyższym terminie Zamawiający zastrzega sobie możliwość przejęcia na własność urządzenia zastępczego. 3.6 Wykonawca, w okresach od 2 do 4, od 7 do 9 i od 33 do 35 miesiąca trwania umowy, wykona okresową konserwację przedmiotu serwisu, która będzie miała na celu wykrycie i usuniecie usterek w urządzeniach (np. zatarty wentylator w zasilaczu) oraz przedstawienie niebezpieczeństw związanych z warunkami środowiskowymi pracy urządzeń (np. temperatura, zapylenie, wilgotność itp.). Konserwacja będzie wykonywana zgodnie z uzgodnionym na roboczo harmonogramem i szczegółowym zakresem czynności (np. zewnętrzne oględziny urządzeń, sprawdzenie warunków klimatycznych w jakich pracuje sprzęt, usuniecie zapylenia, wymianie niesprawnego elementu np. wentylatora, filtra itp.w razie konieczności analizę logów i alarmów oraz innych niesprawności mogących wpłynąć na dalszą pracę urządzeń). Potwierdzeniem wykonania przeglądu konserwacyjnego jest podpisanie przez Zamawiającego Protokołu 3.7 Wykonawca zrealizuje usługi doradcze dla delegowanych pracowników Zamawiającego w formie konsultacji. W wyjątkowych przypadkach mogą one mieć formę warsztatów technicznych. W ramach usług doradczych Wykonawca powinien zapewnić dostęp do inżyniera CCIE oraz osoby przeszkolonej w zakresie urządzeń DWD. W uzasadnionych przypadkach może zaistnieć konieczność udzielenia konsultacji w siedzibie Zamawiającego. Sumaryczny czas trwania konsultacji/warsztatów to 35 godzin zegarowych w ciągu jednego kwartału. Niewykorzystane godziny przechodzą na następne kwartały. Celem w/w usług doradczych będzie wsparcie administratorów LAN/WAN Zamawiającego w rozwiązywaniu problemów związanych z eksploatacją urządzeń LAN/WAN pracujących w ramach Infrastruktury Techniczno Systemowej bądź 5

6 współpracujących z urządzeniami firm trzecich (w szczególności operatora telekomunikacyjnego), a także doradztwo w zakresie dostępnych na rynku rozwiązań produktowych i ich funkcjonalności. Usługi doradcze mogą przykładowo obejmować obszary systemowe takie jak: DWD, sieci bezprzewodowe (WLAN), wirtualne sieci prywatne (VPN), telefonia IP (VOIP), akceleratory sieci WAN, PLS. W szczególności konfigurację i troubleshooting (rozwiązywanie problemów) pracy routerów, przełączników i innych urządzeń sieciowych pod kątem wykorzystania ich zasobów i zapewnienia bezawaryjnej pracy np. oprogramowania, pamięci, buforowania, kolejkowania, konfiguracji portów, tablic VRF, VLAN ów oraz współpracy w ramach protokołów komunikacyjnych z urządzeniami brzegowymi innych firm dołączonych do urządzeń Zamawiającego. Ponadto usługi doradcze mogą dotyczyć oprogramowania zarządzającego (np. Stacje Zarządzające i oprogramowanie systemowe w zakresie serwisowanych urządzeń) oraz bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej (np. serwisowane firewalle, IPS itd.). 3.8 Wykonawca w ramach serwisu zapewni dostarczanie uaktualnień oprogramowania dla urządzeń Cisco i DWD udostępnionych przez producentów urządzeń oraz licencji z tym związanych - w ramach tej samej wersji funkcjonalnej oprogramowania. II. TERIN WYKONANIA ZAÓWIENIA Usługa będzie świadczona przez od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od r. do dnia r Rozdział WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIU I. WYSOKOŚĆ WADIU Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: , 00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł). II. FORA WADIU Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: ) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).. TERIN I IEJSCE WNIESIENIA WADIU. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale VI, podrozdział I pkt. 2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Ban Handlowy I/O nr: Zaleca się aby na przelewie umieścić informację: 6

7 wadium: dotyczące usługi serwisu pogwarancyjnego w zakresie sprzętu i oprogramowania dla urządzeń aktywnych LAN/WAN sieci KSI ZUS ; TZ/370/88/ Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w podrozdziale II kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium zaleca się dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Departament Finansów Zakładu, pok. 204 (II piętro, skrzydło A ). 4. Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą) wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. IV. ZWROT WADIU. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 2 działu V Zatrzymanie Wadium. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. V. ZATRZYANIE WADIU. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w sytuacjach, gdy: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7

8 Rozdział IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUENTY WYAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. opisane poniżej: 2. Dysponują lub będą dysponowali osobami, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje: a) minimum dwoma inżynierami CISCO posiadającymi stopień certyfikacji CCIE - Cisco Certified Internetwork Expert Routing & Switching wydany przez firmę CISCO SYSTES INC; b) minimum jednym inżynierem CISCO posiadającymi stopień certyfikacji CCIE - Cisco Certified Internetwork Expert Security wydany przez firmę CISCO SYSTES INC c) minimum jedną osobą przeszkoloną w zakresie obsługi, administracji i utrzymania urządzeń DWD lub WD,. - Zamawiający nie dopuszcza, by jedna osoba pełniła więcej niż jedną z w/w funkcji. W przypadku osób nie władających językiem polskim Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na język polski 2.2. Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej usługę w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia trwającą co najmniej 2 kolejnych miesięcy ( usługa - umowa), polegającą na usłudze serwisowej dla infrastruktury teleinformatycznej ( LAN, WAN), o wartości nie mniejszej niż ,00 PLN brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych brutto). 3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawcy mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. II. WYOGI FORALNE OFERTY. Oferta musi spełniać następujące wymogi: a) treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji, b) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką, c) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy, 8

9 d) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę. 2. Zaleca się, aby: a) każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę, b) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w sposób trwały, c) materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty, d) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną. 3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 53 póz. 503 z póżn. zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.. WYAGANE DOKUENTY. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:.. oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: ) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. ustawy Pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 2) wykaz osób które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV podrozdz. I ust. 2., wraz informacją o podstawie do dysponowania w/w osobami, sporządzony wg załącznika nr 7 do SIWZ 3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie usług (minimum jednej) na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV podrozdz. I ust. 2.2, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wartości przedmiotu umowy oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie sporządzony wg zał. nr 8 do SIWZ.2. oświadczenia i dokumenty o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: ) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. pkt 2 ustawy; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 9

10 opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 4-8 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;.3. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: ) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 2) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy; 3) dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeżeli zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu (zaleca się dołączyć). 4) Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 3. Wykonawcy zagraniczni 3.. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt.2.: ) ppkt 2), 3), 4), 6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 0

11 c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) ppkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 4 8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 3.. Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione w terminach określonych w pkt 3.. IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wykonawcy, o których mowa w pkt l, składają jedną ofertę, przy czym: a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w podrozdziale pkt.2 ppkt -6 niniejszego Rozdziału składa każdy z Wykonawców, b) oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. ustawy - wszyscy Wykonawcy wspólnie, c) pozostałe dokumenty składają wszyscy Wykonawcy wspólnie. V. FORA DOKUENTÓW. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w podrozdziale I ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie. 2. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski,. 3. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady inistrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

12 VI. OPAKOWANIE OFERTY Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach. Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych 0-748, ul. Oferta przetargowa usługa serwisu pogwarancyjnego w zakresie sprzętu i oprogramowania dla urządzeń aktywnych LAN/WAN sieci KSI ZUS Koperta wewnętrzna musi być oznakowana w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oferta przetargowa i zaadresowana na adres Wykonawcy, Rozdział V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. Wykonawca poda cenę oferty w sposób określony w Formularzu ofertowym części V "Formularz cenowy" (załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji). 2. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, póz. 535 z późn. zm.). 3. Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy oraz uwzględniać inne opłaty i podatki wynikające z realizacji umowy a także ewentualne upusty i rabaty, oraz nie mogą ulec zwiększeniu w czasie obowiązywania umowy. Rozdział VI INFORACJE O IEJSCU I TERINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT l. IEJSCE l TERIN SKŁADANIA OFERT. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. skrzydło C", piętro I, pok. 04, do dnia r. do godziny Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania zgonie z zasadą określoną w art. 84 ust. 2 ustawy. 3. Każdy Wykonawca składający ofertę otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie z numerem wpływu odnotowanym także na kopercie oferty. 4. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. II. IEJSCE I TERIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul., skrzydło C", piętro I, Departament Zamówień Publicznych, 2

13 pok. 35, o godzinie 9:30.. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT. Otwarcie ofert jest jawne. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty, a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane. IV. TERIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. V. ZIANA I WYCOFANIE OFERTY. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Powiadomienie musi być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych w niniejszej Specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie ZIANA" i zostanie podany numer wpływu z potwierdzenia, o którym mowa w podrozdziale I pkt 3 niniejszego Rozdziału. Rozdział VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. TRYB OCENY OFERT. Zamawiający poprawia w ofercie: ) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. l pkt 3, będzie podlegała odrzuceniu. 3

14 II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Kryterium wyboru Znaczenie Cena oferty 00%. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium: Łączna cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację zamówienia - według następującego wzoru: najniższa cena ofertowa brutto C = X 00 (waga kryterium) cena oferty badanej brutto ) Przyjmuje się, że % = pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w/w kryterium. 2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 3) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział V ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UOWY. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty zawierającej podatek VAT. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: a) pieniądzu, b) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancji bankowej, d) gwarancji ubezpieczeniowej, e) poręczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, póz. 275 z późn. zm.). 3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: a) w pieniądzu - odpowiednią kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy 4

15 Zamawiającego w Banku Handlowym I/O nr rachunku: , a dokument potwierdzający wpłatę (pokwitowanie) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul., Departament Zamówień Publicznych, skrzydło C", piętro I, pok. 04, najpóźniej przed podpisaniem umowy; b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach dokument zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul., Departament Zamówień Publicznych, skrzydło C", piętro I, pok. 04 najpóźniej przed podpisaniem umowy. 4. Z dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. 5. Warunki i termin zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy. Rozdział IX WZÓR UOWY Wzór umowy określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji. Rozdział X POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy. Rozdział XI FORALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UOWY I. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:. wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i ich łączną punktację, 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 5

16 II. WARUNKI ZAWARCIA UOWY. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana w zawiadomieniu o wyborze oferty. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach i w formie określonych w Rozdziale V niniejszej Specyfikacji. 3. Umowa zostanie zawarta w terminach, o których mowa w art. 94 ust. ustawy. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Rozdział XII ZIANA UOWY. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i jego cech oraz sposobu i terminu jego realizacji. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie w zakresie cesji wierzytelności. 3. Zmiana umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 4. Zmiana postanowień umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część niniejszej Specyfikacji: ) Wykaz urządzeń aktywnych sieci LAN/WAN - załącznik nr do SIWZ. 2) Wykaz urządzeń aktywnych sieci LAN/WAN - załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ. 5) Wzór oświadczenia potwierdzającego spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust ustawy Pzp - załącznik nr 5 do SIWZ. 6) Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 6 do SIWZ. 7) Wykaz osób które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ 8) Wykaz usług - załącznik nr 8 do SIWZ 6

17 Postępowanie znak: TZ/370/88/ Załącznik nr do SIWZ Wykaz urządzeń aktywnych sieci LAN/WAN KSI ZUS zgłoszonych do serwisu pogwarancyjnego wraz z lokalizacjami Wykaz urządzeń aktywnych LAN/WAN KSI ZUS zgłoszonych do serwisu pogwarancyjnego wraz z lokalizacjami, zakupywanego na okres od do O/ZUS Lokalizacja Urzadzenie/ modul Opis ilosc sztuk Typ Oddział Białystok ul. łynowa 29 Bialystok WS-C4506 Catalyst 4500 Chassis (6-Slot), fan, no p/s P4 Oddział Białystok ul. łynowa 29 PWR-C45- Catalyst W AC Power Supply (Data Bialystok ACV and PoE) Oddział Białystok ul. łynowa 29 PWR-C45- Catalyst W AC Power Supply (Data Bialystok ACV/2 and PoE) Oddział Białystok ul. łynowa 29 CAB- Bialystok ACE AC POWER CORD (EUROPE) Oddział Białystok ul. łynowa 29 Catalyst 4500 Supervisor IV (2GE), Console Bialystok WS-X455 (RJ-45) Oddział Białystok ul. łynowa 29 S4KL3EK9- Cisco IOS ENHNCD L3 C4500SUP4/5, 3DES Bialystok EWA (OSPF, EIGRP, IS-IS) Oddział Białystok ul. łynowa 29 E-C4K- Catalyst 4500 IOS-based Supervisor, Compact Bialystok FLD28 Flash, 28B Option Oddział Białystok ul. łynowa 29 WS-X4306- Catalyst 4500 Gigabit Ethernet odule, 6-Ports Bialystok GB (GBIC) Oddział Białystok ul. łynowa 29 WS-X4548- Catalyst 4500 Enhanced 48-Port 0/00/000 Bialystok GB-RJ45 Base-T (RJ-45) Oddział Białystok ul. łynowa 29 WS-X4232- Catalyst /00 odule, 32-Ports (RJ- Bialystok RJ-XX 45)+odular uplinks Oddział Białystok ul. łynowa 29 WS-U4504- Catalyst port 00FX(TRJ) Uplink for Bialystok FX-T WS-X4232-RJ-XX Inspektorat Augustów ul. Hoża 8 Catalyst 5505 Chassis With 5 Slots And 3,6Gps Bialystok WS-C5505 Backplane Inspektorat Augustów ul. Hoża 8 Bialystok WS-C5008B Catalyst 5505 AC Power Supply Inspektorat Augustów ul. Hoża 8 Bialystok WS-X5509 Catalyst 5500 Supervisor TX & II Inspektorat Augustów ul. Hoża 8 Catalyst 5000 Ethernet Switching odule (0 Bialystok WS-X503 BaseT, 24 RJ-45) Inspektorat Augustów ul. Hoża 8 48 Port 0BT Desktop Ethernet Switching Bialystok WS-X502A odule (telco) Inspektorat Suwalki ul. Utrata 4b WS-C2905G- Catalyst 2950, 48 0/00 with 2 GBIC slots, Bialystok EI Enhenced Image PN Inspektorat Suwalki ul. Utrata 4b Bialystok WS-C5002 Catalyst 5002 Inspektorat Sokółka ul. WS-C2905G- Catalyst 2950, 28 0/00 with 2 GBIC slots, Bialystok Sikorskiego 38 c EI Enhenced Image PN Inspektorat Bielsk Podlaski ul. WS-C2905G- Catalyst 2950, 28 0/00 with 2 GBIC slots, Bialystok Widowska 0 a EI Enhenced Image PN Inspektorat Hajnówka ul. Armii WS-C2905G- Catalyst 2950, 28 0/00 with 2 GBIC slots, Bialystok Krajowej EI Enhenced Image PN Inspektorat Siemiatycze ul. WS-C2905G- Catalyst 2950, 28 0/00 with 2 GBIC slots, Bialystok Ogrodowa EI Enhenced Image PN Inspektorat w Zambrowie ul. Bialystok Fabryczna 3 a WS-C5505 Catalyst 5505 Chassis Inspektorat w Zambrowie ul. Bialystok Fabryczna 3 a WS-X5509 Catalyst 5500 Supervisor TX & II Inspektorat w Zambrowie ul. Catalyst 5000 Ethernet Switching odule Bialystok Fabryczna 3 a WS-X503 (0BaseT, 24 RJ-45) Inspektorat w Zambrowie ul. Catalyst 5XXX Ethernet Switching odule Bialystok Fabryczna 3 a WS-X5234 (0/00BaseTX 24-port) Inspektorat w Zambrowie ul. Catalyst 5XXX Ethernet Switching odule Bialystok Fabryczna 3 a WS-X5225R (0/00BaseTX 24-port) Inspektorat w Zambrowie ul. Catalyst 5XXX Desktop Ethernet Switching Bialystok Fabryczna 3 a WS-X502A odule (0BaseT 48-port (telco)) Inspektorat w Zambrowie ul. Bialystok Fabryczna 3 a WS-C5008B Catalyst 5505 AC Power Supply 7

18 Bialystok Bialystok Bialystok Bialystok Bialystok Bialystok Bialystok Bialystok Bialystok Bialystok Bielsko-Biala Bielsko-Biala Bielsko-Biala Bielsko-Biala Bielsko-Biala Bielsko-Biala Bielsko-Biala Bielsko-Biala Bielsko-Biala Bielsko-Biala Bielsko-Biala Bielsko-Biala Bielsko-Biala Bielsko-Biala Bielsko-Biala Bielsko-Biala Bielsko-Biala Bielsko-Biala Bielsko-Biala Bielsko-Biala Bielsko-Biala Bielsko-Biala Bielsko-Biala Bielsko-Biala Bielsko-Biala Inspektorat w Łomży ul. Szosa Zambrowska 29 WS-C5505 Catalyst 5505 Chassis Inspektorat w Łomży ul. Szosa Zambrowska 29 WS-X5509 Catalyst 5500 Supervisor TX & II Inspektorat w Łomży ul. Szosa Catalyst 5000 Ethernet Switching odule Zambrowska 29 WS-X503 (0BaseT, 24 RJ-45) Inspektorat w Łomży ul. Szosa Catalyst 5XXX Ethernet Switching odule Zambrowska 29 WS-X5234 (0/00BaseTX 24-port) Inspektorat w Łomży ul. Szosa Catalyst 5XXX Desktop Ethernet Switching Zambrowska 29 WS-X502A odule (0BaseT 48-port (telco)) Inspektorat w Łomży ul. Szosa Zambrowska 29 WS-C5008B Catalyst 5505 AC Power Supply Inspektorat w Wysokich WS-C2950G- Catalyst2950, 24 0/00 with 2GBIC slots, azowieckich pl. Odrodzenia 5 24-EI Enhanced Image Inspektorat w Wysokich azowieckich pl. Odrodzenia 5 CAB-ACE Power Cord Biuro Terenowe w Grajewie oś. WS-C2950G- Catalyst2950, 24 0/00 with 2GBIC slots, Centrum 7a 24-EI Enhanced Image Biuro Terenowe w Grajewie oś. Centrum 7a CAB-ACE Power Cord Oddział w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2b WS-C5505 Catalyst 5505 Chassis Oddział w Bielsku-Białej ul. 48 Port 0BT Desktop Ethernet Switching Traugutta 2b WS-X502A odule (telco) Oddział w Bielsku-Białej ul. 48 Port 0BT Desktop Ethernet Switching Traugutta 2b WS-X502A odule (telco) Oddział w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2b WS-X520R 00BaseFX Ethernet Oddział w Bielsku-Białej ul. Catalyst port 0/00TX Backbone Traugutta 2b WS-X5225R Switching odule Oddział w Bielsku-Białej ul. Catalyst 5002/5000/5505/5500 Supervisor II Traugutta 2b WS-X5509 (00BaseTX, II) Inspektorat w Cieszynie ul. Catalist 5505 Chassis With 5 Slots And 3,6Gps Bielska 29 WS-C5505 Backplane Inspektorat w Cieszynie ul. C5000 Ethernet Switching odule (0BaseT, RJ- Bielska 29 WS-X503 45, 24 port) Inspektorat w Cieszynie ul. 48 Port 0BT Desktop Ethernet Switching Bielska 29 WS-X502A odule (telco) Inspektorat w Cieszynie ul. Catalyst 5002/5000/5505/5500 Supervisor II Bielska 29 WS-X5509 (00BaseTX, II) Inspektorat w Żywcu ul. Piernikarska 2 WS-C5505 Catalyst 5505 Chassis Inspektorat w Żywcu ul. 24-port 0/00TX Switch odule (FEC, WRED, Piernikarska 2 WS-X Q/ISL, RJ-45) Inspektorat w Żywcu ul. Supervisor Engine II, with 00BaseFX-F Piernikarska 2 WS-X5506 uplinks Inspektorat w Żywcu ul. Piernikarska 2 WS-X Port 0BaseT, RJ-45 Switching odule Oddział w Bielsku-Białej ul. Krasińskiego 34 WS-C5000 Catalyst 5000 five-slot chassis Oddział w Bielsku-Białej ul. Catalyst 5002/5000/5505/5500 Supervisor II Krasińskiego 34 WS-X5509 (00BaseTX, II) Oddział w Bielsku-Białej ul. 48 Port 0BT Desktop Ethernet Switching Krasińskiego 34 WS-X502A odule (telco) Oddział w Bielsku-Białej ul. 48 Port 0BT Desktop Ethernet Switching Krasińskiego 34 WS-X502A odule (telco) Oddział w Bielsku-Białej ul. Krasińskiego 34 WS-X520R 00BaseFX Ethernet Inspektorat w Cieszynie ul. Catalyst 5002 two-slot chassis with dual AC Bielska 29 WS-C5002 power supplies Inspektorat w Cieszynie ul. Catalyst 5002/5000/5505/5500 Supervisor II Bielska 29 WS-X5509 (00BaseTX, II) Inspektorat w Cieszynie ul. C5000 Ethernet Switching odule (0BaseT, RJ- Bielska 29 WS-X503 45, 24 port) Inspektorat w Żywcu ul. Piernikarska 2 WS-C5002 Cisco Catalyst 5002 Series Inspektorat w Żywcu ul. Catalyst port 0/00TX Backbone Piernikarska 2 WS-X5225R Switching odule Inspektorat w Żywcu ul. Supervisor Engine II, with 00BaseFX-F Piernikarska 2 WS-X5506 uplinks Bielsko-Biala Oddział w Bielsku-Białej ul. WS-C5505 Catalyst 5505 Chassis 8 PN PN

19 Bielsko-Biala Bielsko-Biala Bielsko-Biala Bielsko-Biala Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Bilgoraj Traugutta 2b Oddział w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2b WS-X5234 0/00BaseTX Ethernet Oddział w Bielsku-Białej ul. 48 Port 0BT Desktop Ethernet Switching Traugutta 2b WS-X502A odule (telco) Oddział w Bielsku-Białej ul. 48 Port 0BT Desktop Ethernet Switching Traugutta 2b WS-X502A odule (telco) Oddział w Bielsku-Białej ul. Supervisor Engine II, with 00BaseFX-F Traugutta 2b WS-X5506 uplinks Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki 03 WS-C5505 Catalyst 5505 Chassis Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki WS-X5530- Catalyst 5000 Family Supervisor w/ NFFC II- 03 E3A A Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki 03 WS-C5008B Catalyst 5000/5505 AC Power Supply Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki WS-U Port 00BaseFX F Uplink odule for 03 FEFX-F Supervisor Engine Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki C5000 Ethernet Switching odule (0BaseT, RJ- 03 WS-X503 45, 24 port) Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki WS-X port 0/00TX Switch odule 03 RJ45 (FEC,WRED,802.Q/ISL,RJ-45) Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki WS-X port 0/00TX Switch odule 03 RJ45 (FEC,WRED,802.Q/ISL,RJ-45) Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki 03 WS-C4506 Catalyst 4500 Chassis (6-Slot),fan, no p/s Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki WS-X4548- Catalyst 4500 Enhanced 48-Port 0/00/ GB-RJ45 Base-T (RJ-45) Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki PWR-C45- Catalyst W AC Power Supply (Data ACV/2 and PoE) Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki Catalyst 4000 Supervisor IV (2 GE),Console(RJ- 03 WS-X455 45) Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki WS-X4306- Catalyst 4000 Gigabit Ethernet odule, 6-Ports 03 GB (GBIC) Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki WS-X4232- Catalyst /00 odule,32-03 RJ-XX ports(rj45)+odular uplinks Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki WS-U4504- Catalyst port 00FX(TRJ) Uplink for 03 FX-T WS-X4232-RJ-XX Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki PWR-C45- Catalyst W AC Power Supply (Data ACV and PoE) Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki 03 WS-C5505 Catalyst 5505 Chassis Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki 03 WS-C5008B Catalyst 5000/5505 AC Power Supply Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki Catalyst 5002/5000/5505/5500 Supervisor II 03 WS-X5509 (00BaseTX, II) Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki WS-X port 0/00TX Switch odule 03 RJ45 (FEC,WRED,802.Q/ISL,RJ-45) Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki 48 Port 0BT Desktop Ethernet Switching 03 WS-X502A odule (telco) Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki WS-X5530- Catalyst 5000 Family Supervisor w/ NFFC II- 03 E3A A Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki WS-U Port 00BaseFX F Uplink odule for 03 FEFX-F Supervisor Engine Oddział w Biłgoraju ul. Kościuszki 48 Port 0BT Desktop Ethernet Switching 03 WS-X502A odule (telco) Biuro Terenowe w Janowie Lubelskim ul. Lubelska WS-C5002 Catalyst 5002 Chassis with Dual Power Supply Biuro Terenowe w Janowie C5000 Ethernet Switching odule (0BaseT, RJ- Lubelskim ul. Lubelska WS-X503 45, 24 port) Biuro Terenowe w Janowie Catalyst 5002/5000/5505/5500 Supervisor II Lubelskim ul. Lubelska WS-X5509 (00BaseTX, II) Inspektorat w Zamościu ul. Kiepury 2 WS-C5505 Catalyst 5505 Chassis Inspektorat w Zamościu ul. WS-X port 0/00TX Switch odule Kiepury 2 RJ45 (FEC,WRED,802.Q/ISL,RJ-45) Inspektorat w Zamościu ul. C5000 Ethernet Switching odule (0BaseT, RJ- Kiepury 2 WS-X503 45, 24 port) Inspektorat w Zamościu ul. Catalyst 5002/5000/5505/5500 Supervisor II Kiepury 2 WS-X5509 (00BaseTX, II) Inspektorat w Zamościu ul. Kiepury 2 WS-C5008B Catalyst 5000/5505 AC Power Supply 2 P4 9

20 Inspektorat w Tomaszowie Bilgoraj Lubelskim ul. Jana Pawła II 6 WS-C5002 Catalyst 5002 Chassis with Dual Power Supply Inspektorat w Tomaszowie Catalyst 5002/5000/5505/5500 Supervisor II Bilgoraj Lubelskim ul. Jana Pawła II 6 WS-X5509 (00BaseTX, II) Inspektorat w Tomaszowie 48 Port 0BT Desktop Ethernet Switching Bilgoraj Lubelskim ul. Jana Pawła II 6 WS-X502A odule (telco) Inspektorat w Hrubieszowie ul. 3 WS-C2950G- Catalyst 2950, 48 0/00 with 2 GBIC slots, Bilgoraj aja 8 48-EI Enhanced Image Inspektorat w Hrubieszowie ul. 3 Bilgoraj aja 8 CISCO 2950 Cisco Catalyst 2950 switch Inspektorat w Chełmie ul. I Armii Bilgoraj Wojska Polskiego 8 WS-C4506 Catalyst 4500 Chassis (6-Slot),fan, no p/s Inspektorat w Chełmie ul. I Armii Catalyst /00 Auto odule, 48-Ports Bilgoraj Wojska Polskiego 8 WS-X448-RJ (RJ-45) Inspektorat w Chełmie ul. I Armii PWR-C45- Catalyst W AC Power Supply (Data Bilgoraj Wojska Polskiego 8 000AC Only) Inspektorat w Chełmie ul. I Armii Catalyst /00 Auto odule, 48-Ports Bilgoraj Wojska Polskiego 8 WS-X448-RJ (RJ-45) Inspektorat w Chełmie ul. I Armii Catalyst /00 Auto odule, 48-Ports Bilgoraj Wojska Polskiego 8 WS-X448-RJ (RJ-45) Inspektorat w Chełmie ul. I Armii Catalyst /00 Auto odule, 48-Ports Bilgoraj Wojska Polskiego 8 WS-X448-RJ (RJ-45) Inspektorat w Chełmie ul. I Armii Catalyst 4500 Supervisor II-Plus (IOS), Bilgoraj Wojska Polskiego 8 WS-X403+ 2GE,Console(RJ-45) Inspektorat w Krasnymstawie ul. Bilgoraj PCK 3 WS-C5002 Catalyst 5002 Chassis with Dual Power Supply Inspektorat w Krasnymstawie ul. Catalyst 5002/5000/5505/5500 Supervisor II Bilgoraj PCK 3 WS-X5509 (00BaseTX, II) Inspektorat w Krasnymstawie ul. 48 Port 0BT Desktop Ethernet Switching Bilgoraj PCK 3 WS-X502A odule (telco) Oddział w y ul. Św. Trójcy 33 WS-X503 0BaseT Ethernet Oddział w y ul. Św. Trójcy 33 WS-X502A 0BaseT Ethernet Oddział w y ul. Św. Trójcy 33 WS-C5000 WS-C5000 Oddział w y ul. Św. Trójcy 33 WS-X BaseTX Supervisor Oddział w y ul. Św. Trójcy 33 WS-X503 0BaseT Ethernet Oddział w y ul. Św. Trójcy 33 WS-X520R 00BaseFX Ethernet Oddział w y ul. Św. Trójcy 33 WS-X502A 0BaseT Ethernet Oddział w y ul. Św. Trójcy 33 WS-F55 EARL + Oddział w y ul. Św. Trójcy 33 WS-C5008A Oddział w y ul. Św. Trójcy 33 WS-C5000 WS-C5000 Oddział w y ul. Św. Trójcy 33 WS-X BaseTX Supervisor Oddział w y ul. Św. Trójcy 33 WS-X503 0BaseT Ethernet Oddział w y ul. Św. Trójcy 33 WS-X520R 00BaseFX Ethernet Oddział w y ul. Św. Trójcy 33 WS-X502A 0BaseT Ethernet Oddział w y ul. Św. Trójcy 33 WS-X502A 0BaseT Ethernet Oddział w y ul. Św. Trójcy 33 WS-F55 EARL + Oddział w y ul. Św. Trójcy 33 WS-C5008A Oddział w y ul. Św. Trójcy 33 WS-C5000 WS-C5000 Oddział w y ul. Św. Trójcy 33 WS-X BaseTX Supervisor Oddział w y ul. Św. Trójcy 33 WS-X503 0BaseT Ethernet Oddział w y ul. Św. WS-X520R 00BaseFX Ethernet 20 PN PN P4

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

na usługę drukowania i dostawy ulotki na potrzeby akcji informacyjnej o stanie konta ubezpieczonego w centrali ZUS.

na usługę drukowania i dostawy ulotki na potrzeby akcji informacyjnej o stanie konta ubezpieczonego w centrali ZUS. Znak sprawy: TZ/370/21/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę drukowania i dostawy ulotki

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opiekę serwisową oprogramowania ORACLE (Tuxedo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup licencji na oprogramowanie bazy danych DB2 Enterprise

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/7/2014; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia dla oprogramowania

Bardziej szczegółowo

zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11

zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/100/11 DATA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia analitycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług polegających na zapewnieniu łączy i usługi

Bardziej szczegółowo

zakup szkoleń w zakresie SAP

zakup szkoleń w zakresie SAP TZ/271/12/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup szkoleń w zakresie SAP Wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/51/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup urządzeń do ewidencji majątku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: TZ/370/30/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/22/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przygotowanie dokumentacji dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/13 /14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji i sprzętu do rozbudowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego TZ/27/30/4; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie Microsoft (cz. I),

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/57/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na globalne ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/33/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa platformy EWD Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: TZ/370/15/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę kwartalnych testów penetracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO Znak sprawy: TZ/370/84/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 21/dost./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na TZ/370/74/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie SAP Wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na bezterminowe

Bardziej szczegółowo