OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy z dnia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A.

2 Spis treści: Rozdział 1. Przedmiot zamówienia... 3 Rozdział 2. Usługi towarzyszące wykonaniu zamówienia Rozdział 3. Warunki realizacji usług Rozdział 4. Testy poprawności Rozdział 5. Warunki niezawodności świadczenia usług oraz sposób obliczania opłat w przypadku zaistnienia przerw Rozdział 6. Słownik skrótów i pojęć Spis tabel: Tabela 1. Definicja kategorii łączy T1-T Tabela 2. SLA na dostępność/czas niedostępności usługi w ciągu roku Tabela 3. SLA na dostępność/czas niedostępności usługi w ciągu miesiąca Tabela 4. SLA na czas reakcji i usunięcia awarii Tabela 5. SLA dla czasu opóźnienia w obu kierunkach - RTD Tabela 6. SLA dla utrata pakietów PLR Tabela 7. SLA dla parametru zmienności opóźnienia pakietów jitter Spis rysunków: Rysunek 1. Opis docelowej architektury sieci WAN_PP w każdej z Lokalizacji

3 Rozdział 1. Przedmiot zamówienia 1. Wymagania ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN Poczty Polskiej S.A., (zwanej dalej również WAN_PP), tj. świadczenie kompleksowych usług operatora w postaci dostarczenia, skonfigurowania i wdrożenia infrastruktury (łącza, sprzęt, oprogramowanie), niezbędnej do świadczenia usług sieci WAN_PP w Lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego pogrupowanych ze względu na dostarczane łącze w kategoriach T1 T7, zgodnie z poniższymi wymaganiami: 1.1. zestawienie i utrzymanie łączy dostępowych o parametrach określonych w niniejszym dokumencie, 1.2. łącza określone jako kategorie od T1 do T7, będą zakończone routerami CE Wykonawcy, 1.3. możliwość zastosowania prawa opcji zgodnie z 7 Umowy polegającego na dwukrotnej lub czterokrotnej zmianie pasma w stosunku do parametru początkowego dla kategorii łącza T1, która będzie wynikała z uzasadnionej potrzeby zmian parametrów łączy WAN_PP takich jak np. zmiany organizacyjne w strukturze Zamawiającego, zapotrzebowanie na większy przesył danych. Prawo opcji będzie miało zastosowanie do zmiany przepustowości łączy. Wymagania dla przydzielonych dla Lokalizacji kategorii łączy nie ulegają zmianie po zastosowaniu prawa opcji dla tej Lokalizacji, 1.4. możliwość zastosowania prawa opcji zgodnie z 7 Umowy polegającego na dwukrotnej zmianie pasma w stosunku do parametru początkowego - dla kategorii łączy T2 - T4, która będzie wynikała z uzasadnionej potrzeby zmian parametrów łączy sieci WAN_PP takich jak np. zmiany organizacyjne w strukturze Zamawiającego, zapotrzebowanie na większy przesył danych. Prawo opcji będzie miało zastosowanie do zmiany przepustowości. Wymagania dla przydzielonych dla Lokalizacji kategorii łączy nie ulegają zmianie po zastosowaniu prawa opcji dla tej Lokalizacji, 1.5. możliwość stosowania modyfikacji przedmiotu Umowy zgodnie z 8 Umowy dla kategorii łączy T1 - T7, które będzie wynikało z uzasadnionej potrzeby zmian parametrów łączy sieci WAN_PP takich jak np. zmiany organizacyjne w strukturze Zamawiającego, zapotrzebowanie na większy przesył danych, 1.6. instalacja i uruchomienie urządzeń, oraz zapewnienie dostępu do Systemu Monitorowania. 2. Sieć WAN Poczty Polskiej będzie zrealizowana w oparciu o klasy usług transmisji danych: 2.1. dla kategorii łączy T1 T4, usługi IP VPN łącze symetryczne, rozumianej jako usługa sieci prywatnej o charakterystyce funkcjonalnej zgodnej z RFC4364. Transmisja w ramach usługi IP VPN objęta będzie SLA w zakresie zarówno dostępności, jak i parametrów transmisyjnych dla zdefiniowanych klas ruchu, 2.2. dla kategorii łączy T5 T6, usługi IP VPN łącze asymetryczne, rozumianej jako usługa sieci prywatnej o charakterystyce funkcjonalnej zgodnej z RFC4364. Transmisja w ramach usługi IP VPN objęta będzie SLA w zakresie zarówno dostępności, jak i parametrów transmisyjnych dla zdefiniowanych klas ruchu. Zamawiający dopuszcza dla tych kategorii możliwość uruchomienia łączy symetrycznych jednak ich przepustowość nie 3

4 może być niższa niż większa z wartości przepustowości dla łącza asymetrycznego dla danej kategorii łączy dla kategorii łączy T7, kablowe łącza do Internetu. Transmisja przez Internet realizowana będzie poprzez szyfrowane tunele L3 p2mp. Rozwiązanie takie musi zapewniać możliwość bezpośredniej, szyfrowanej komunikacji pomiędzy Lokalizacjami Zamawiającego, wykorzystania protokołów routingu dynamicznego, a także dowolność wykorzystywanej adresacji IP. Poufność, integralność, oraz autentyczność danych przesyłanych pomiędzy Lokalizacjami, będzie realizowana przy pomocy stosu technologicznego IPSec. Transmisja w ramach usługi dostępu do sieci Internet, objęta będzie SLA w zakresie dostępności łącza. 3. Wybrane Lokalizacje, ze względu na konieczność zapewnienia wysokiej dostępności usługi transmisji danych zostaną wyposażone w łącza zapasowe (Lokalizacje wymagające drugiego, niezależnego łącza zostały wyszczególnione w Załączniku nr 12 do SIWZ) w przypadku Lokalizacji kategorii T1, łącze zapasowe będzie posiadało 100% prędkości łącza podstawowego, 3.2. w przypadku pozostałych Lokalizacji dla których wymagane są łącza zapasowe, będzie posiadało ono 50% prędkości łącza podstawowego, 3.3. dla Kategorii T1 i T2 łącza podstawowe jak i łącza zapasowe muszą pracować równolegle (oba łącza muszą jednocześnie zapewniać aktywne przesyłanie danych do i z sieci IP VPN ). Sterowanie ruchem na odpowiednie łącza będzie realizował Zamawiający przy wykorzystaniu własnych urządzeń aktywnych, 3.4. dla pozostałych kategorii łącze zapasowe musi być aktywne tj. permanentnie zestawione (Zamawiający nie dopuszcza technologii zestawiania połączeń na żądanie), przy czym domyślnie cały ruch kierowany jest na łącze podstawowe (Active), a w przypadku awarii na łącze zapasowe (Passive). 4. Agregacja łączy kategorii T7 z wykorzystaniem technologii IPSec przez Internet ma być realizowana na urządzeniach Wykonawcy (odpowiadających za terminowanie tuneli, szyfrowanie i deszyfrowanie), ruch ten kierowany do sieci Zamawiającego ma być realizowany za pośrednictwem IP VPN. 5. Wykonawca na czas trwania Umowy użyczy Zamawiającemu 30 skonfigurowanych i gotowych do natychmiastowego podjęcia pracy mobilnych zestawów 3G/CDMA/LTE z dostępem do sieci WAN Zamawiającego. Zamawiający będzie mógł samodzielnie konfigurować parametry dotyczące adresacji IP dla sieci LAN dostępnych i obsługiwanych przez zestawy mobilne. 2. Warunki ogólne na dostawę łączy 1. Dla wszystkich kategorii łączy IP VPN (T1 T6) Wykonawca zapewni realizację usługi w sposób ciągły 24/7/365 z parametrami niezawodnościowymi i jakościowymi oraz na warunkach określonych w Rozdział 5, Warunki niezawodności świadczenia usług oraz sposób obliczania opłat w przypadku zaistnienia przerw. 2. W przypadku, kiedy Wykonawca nie może dostarczyć łącza kablowego dla kategorii T1-T6, wówczas po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, Zamawiający może dopuścić realizację Usług z wykorzystaniem łączy radiowych. Wykonawca zobowiązany jest do używania łączy typu radiolinia punkt-punkt pracujących w częstotliwościach koncesjonowanych. 4

5 3. W przypadku Lokalizacji T7, gdzie Wykonawca lub inny lokalny operator nie może dostarczyć usług w technologii kablowej lub radiolinii w paśmie koncesjonowanym (preferowanych metod dostępu dla tej kategorii), wówczas po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, Zamawiający może dopuścić realizację Usług, innych technologii radiowych w paśmie niekoncesjonowanym lub technologii radiowej 3G/CDMA/LTE. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie usługi transmisji danych do portu LAN routera CE Wykonawcy włącznie. 5. W każdej Lokalizacji T1 oraz T2 wymagane jest, aby oba łącza, tj. podstawowe i zapasowe, zostały terminowane na dwóch niezależnych routerach PE w sieci Wykonawcy oraz dwóch niezależnych routerach CE w Lokalizacji Zamawiającego (2 CE do 2 PE). 6. Jeżeli oba łącza (podstawowe i zapasowe) będą oparte na dostępie kablowym, Wykonawca poprowadzi je niezależnymi od siebie drogami. Jeżeli Wykonawca nie będzie miał możliwości technicznych na wykonanie łączy dwoma niezależnymi drogami kablowymi zobowiązany jest do zastosowania takich rozwiązań technicznych i technologii, aby zapewnić pełną rozdzielność komunikacji. 7. Jeżeli oba łącza (podstawowe i zapasowe) będą oparte na dostępie radiowym, oba łącza zostaną zakończone na dwóch niezależnych węzłach dostępowych w sieci Wykonawcy. Urządzenia nadawcze muszą być zainstalowane na dwóch oddzielnych masztach oraz ich kierunki nadawania muszą być zorientowane między sobą pod kątem nie mniejszym niż 90 stopni. 8. Miejsca instalacji urządzeń CE w Lokalizacjach będą wskazane przez Zamawiającego. Doprowadzenie i instalacja łącza wraz z routerem CE do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wewnątrz Lokalizacji, niezbędnego do podłączeń urządzeń zainstalowanych w Lokalizacjach, leży po stronie Wykonawcy. 5

6 3. Wymagania dotyczące przepustowości łączy kategorii T1 T7 Tabela 1. Definicja kategorii łączy T1-T7 Kategoria łącza Prędkość [Mb/s] Łącze zapasowe (backup) Prędkość łącza zapasowego w odniesieniu do kolumny 2 [%] Realizacja transmisji T1-POP/ZOP 500 Tak 100 IP VPN T1 100 Tak 100 IP VPN T2 50 wg potrzeb 50 IP VPN T3 10 wg potrzeb 50 IP VPN T4 4 wg potrzeb 50 IP VPN T5 6/1 Nie n/d IP VPN T6 T7 4/1 4/1 lub w zależności od warunków tech. (3G/CDMA/LTE) Nie n/d IP VPN Nie n/d Internet z IPSec 4. Warunki szczegółowe na dostawę łączy dla kategorii T1 T4 (IP VPN łącza symetryczne) 1. W Lokalizacjach, w których wymagane jest łącze kategorii T1 T4, Wykonawca dostarczy usługę IP VPN z łączem symetrycznym, rozumianą jako usługa sieci prywatnej o charakterystyce funkcjonalnej zgodnej z RFC4364 BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs). Transmisja w ramach usługi IP VPN objęta będzie SLA w zakresie zarówno dostępności, jak i parametrów jakościowych dla zdefiniowanych klas ruchu. 2. Kluczowe cechy w ramach uruchamianej usługi IP VPN, jakich wymaga Zamawiający: 2.1. połączenia pomiędzy urządzeniami CE Wykonawcy a urządzeniami Zamawiającego muszą być połączeniami L3 ISO/OSI, 2.2. zestawiona usługa IP VPN zostanie udostępniona Zamawiającemu za pośrednictwem portów dostępowych 100Base-T lub 1000Base-T za pomocą wtyku RJ45 na urządzeniu CE Wykonawcy, 2.3. zestawiona usługa IP VPN na każdym routerze CE dla jednostek POP i ZOP zostanie udostępniona Zamawiającemu za pośrednictwem dwóch portów dostępowych 1000Base-T. W przypadku wykorzystania prawa Opcji zgodnie z 7 Umowy (cztero-krotne podniesienie prędkości początkowych) Wykonawca zapewni komunikację za pośrednictwem jednego portu dostępowego 10Gbps ze standardem warstwy fizycznej definiowanej za pomocą modułu SFP+/XSFP na urządzeniu CE Wykonawcy brak jakichkolwiek ograniczeń związanych z adresacją IP stosowaną przez Zamawiającego i wymianą routingu dynamicznego za pośrednictwem protokołu BGP i protokołów IGP (OSPF, IS-IS, RIPv2), 6

7 2.5. zapewnienie gwarancji parametrów jakościowych transmisji dla wymaganych przez Zamawiającego klas ruchu. 3. Wykonawca zapewni dla kategorii T1 podstawowe i zapasowe łącza IP VPN o wymaganiach: 3.1. rozliczanie faktycznego wykorzystania łącza realizowane będzie w oparciu o stawkę za prędkość bazową oraz dodatkową opłatę za pasmo wykorzystane ponad prędkość bazową rozliczane w oparciu o funkcję 95 percentyl ; powyższe zasady obowiązywać będą dla każdego łącza niezależnie, 3.2. każde z łączy musi być zrealizowane w taki sposób, aby nie posiadały one wspólnych tras kablowych oraz kończyły się one na różnych routerach PE Wykonawcy znajdujących się w różnych punktach geograficznych dla jednostek T1 POP i ZOP: prędkość transmisji portu fizycznego 10Gbps, maksymalna dostępna przepustowość 1Gbps, prędkość bazowa 500 Mbps z możliwością zwiększenia aż do pełnej prędkości portu, 3.4. dla pozostałych jednostek T1: prędkość transmisji portu fizycznego 1Gbps, maksymalna dostępna przepustowość 200Mbps, prędkość bazowa 100 Mbps z możliwością zwiększenia aż do pełnej prędkości portu. 5. Warunki szczegółowe na dostawę łączy asymetrycznych dla kategorii T5 T6 (IP VPN) i T7 ( Internet z IPSec) 1. W Lokalizacjach, w których wymagane jest łącze kategorii T5 T6, Wykonawca dostarczy usługę IP VPN z łączem asymetrycznym, rozumianą jako usługa sieci prywatnej o charakterystyce funkcjonalnej zgodnej z RFC4364 BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs). Transmisja w ramach usługi IP VPN objęta będzie SLA w zakresie zarówno dostępności, jak i parametrów jakościowych dla zdefiniowanych klas ruchu. 2. Wykonawca dostarczy usługę kablowego dostępu do sieci Internet z IPSec dla kategorii T7. 3. Połączenia pomiędzy urządzeniami CE Wykonawcy a urządzeniami Zamawiającego muszą być połączeniami L3 ISO/OSI. 4. Zestawiona usługa zostanie udostępniona Zamawiającemu za pośrednictwem portów dostępowych 100Base-T na urządzeniu CE Wykonawcy przy pomocy wtyku RJ Brak jakichkolwiek ograniczeń związanych z adresacją IP stosowaną przez Zamawiającego. 6. Zamawiający wymaga, aby na porcie LAN urządzenia CE dostarczanym przez Wykonawcę znajdowała się prywatna, statyczna adresacja IP przekazana przez Zamawiającego. Urządzenie CE Wykonawcy musi obsługiwać routing statyczny i dynamiczny (BGPv4 i protokoły IGP) w pełnym zakresie prędkości transmisji i wydajności dostarczanej przez urządzenie. Zamawiający nie dopuszcza stosowania usług typu NAT lub PAT na urządzeniach CE Wykonawcy. 7

8 6. Warunki na urządzenia CE 1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przeprowadzi instalację routerów CE i uruchomienie telekomunikacyjnych węzłów dostępowych we wszystkich Lokalizacjach. Wszystkie urządzenia muszą być dostarczone, zainstalowane i uruchomione przez Wykonawcę i są jego własnością w okresie świadczenia usług i po ich zakończeniu. 2. Urządzenia CE będą przygotowane do świadczenia zaawansowanych usług sieciowych: 2.1. VRF, Dla kategorii T1 - T4 minimum 10 VRF oraz minimalna ilość wpisów w tablicy routingu wraz z QoS dla każdego VRF, Dla kategorii T5 - -T7 minimum 5 VRF oraz minimalna ilość wpisów w tablicy routingu 8192 wraz z QoS dla każdego VRF, 2.2. VLANy, 2.3. QoS, 2.4. DHCP, 2.5. DNS, 2.6. kontrola ruchu poprzez ACL, minimalna ilość wpisów dla ACL na poziomie 4096 ACE (Access Control Entry), 2.7. przekazywanie informacji o ruchu poprzez NetFlow lub sflow lub jflow. 3. Wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego będą zlecać konfigurację urządzeń CE Wykonawcy. 4. Wykonawca zapewni realizację bezpłatnych pojedynczych zmian konfiguracji urządzeń CE w okresie 3 miesięcy obejmujących: 4.1. zmiana pojedyncza zmiana konfiguracji, która jest unikalna dla danej Lokalizacji. W ramach jednej zmiany mogą być modyfikowane dowolne grupy parametrów konfiguracji dla jednej Lokalizacji, 4.2. zmiana masowa zmiana dotycząca jednakowej zmiany konfiguracji dla dowolnej, wskazanej przez Zamawiającego grupy Lokalizacji. Dwie zmiany masowe traktowane są jako jedna zmiana pojedyncza w odniesieniu do liczby Lokalizacji, których zmiana masowa dotyczyła, 4.3. nie wykorzystany limit zmian konfiguracji nie przechodzi do kolejnego okresu rozliczeniowego. 5. W przypadku wdrażania nowej funkcjonalności w sieci WAN Zamawiający na 10 urządzeniach CE będzie miał prawo do nieokreślonej liczby zmian w celu wypracowania wzorcowej konfiguracji. Zmiany będą wykonywane przez Wykonawcę niezwłocznie w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. 7. Warunki na dostęp do Systemu Monitorowania 1. Wykonawca umożliwi przekazanie z urządzeń dostępowych CE Wykonawcy (po uzgodnieniu z Zamawiającym) trapów SNMP w wersji co najmniej v2 do Systemu Monitorowania Zamawiającego. Zakres monitorowania musi obejmować wszystkie zdarzenia dotyczące urządzeń dostępowych CE. 2. Wykonawca zapewni wyznaczonym przez Zamawiającego przedstawicielom stały dostęp do koncentratora VPN oraz konsoli urządzenia dostępowego CE we 8

9 wszystkich Lokalizacjach Zamawiającego w trybie tylko do odczytu (ang. read-only), ze strony urządzeń Użytkowników przez cały okres świadczenia Usługi. Dostęp będzie odbywał się na adres loopback wyznaczony przez Zamawiającego. 3. Wykonawca zapewni wysyłanie komunikatów SNMP dotyczących niżej określonych zmiennych (tzw. OID, Object Identifier) jednocześnie ze wszystkich routerów CE oraz koncentratora VPN Wykonawcy do wskazanych stacji monitorujących Zamawiającego: ifindex, ifdescr, iftype, ifspeed, 3.1. statystyki pracy interfejsów sieciowych: ifadminstatus, iflastchange, ifindiscards, ifinerrors, ifoutdiscards, ifouterrors statystyki błędów na interfejsach: locifinrunts, locifingiants, locifincrc, locifinoverrun, locifinignored, locifinabort, locifresets, locifcartrans, locifcollisions statystyki dla interfejsów ethernetowych: dot3statsalignmenterrors, dot3statsfcserrors, dot3statssinglecollisionframes, dot3statsmultiplecollisionframes, dot3statsdeferredtransmissions, dot3statslatecollisions, dot3statsframetoolongs, dot3statsduplexstatus. 4. Wykonawca udostępni Zamawiającemu dostęp do routerów końcowych (CE) oraz koncentratora VPN przez protokół Telnet oraz SSH i umożliwi wykonanie następujących funkcji diagnostycznych (poniższe polecenia odnoszą się do systemu 9

10 Cisco IOS i mają wyłącznie funkcję referencyjną; Wykonawca zobowiązany jest udostępnić polecenia o równoważnej funkcji diagnostycznej): 4.1. ping / extended ping z podaniem adresu źródłowego, ilości powtórzeń, rozmiaru pakietu i upływu czasu oraz źródłowej tablicy routingu, 4.2. traceroute / extended traceroute z możliwością wskazania źródłowej tablicy routingu, 4.3. show ip route, 4.4. show snmp, 4.5. show ntp status, 4.6. show ntp associations, 4.7. show clock, 4.8. show ip int brief, 4.9. show ip int, show version, show diag, show controller, show int, show interfaces status. 5. Wykonawca z Lokalizacji T1 POP udostępni zaakceptowany przez Zamawiającego moduł weryfikacji uruchomienia łącza w Lokalizacji i pomiaru jego przepustowości wewnątrz sieci WAN PP (na wzór dostępny przez przeglądarkę internetową z każdej Lokalizacji Zamawiającego. Zapewni on zapisywanie i raportowanie wyników testów w postaci uzgodnionej z Zamawiającym. 6. Wykonawca udostępni funkcjonalność monitorowania on-line zapewniającą dostęp do wszystkich parametrów niezawodnościowych i jakościowych dla każdego łącza osobno (w przypadku Lokalizacji posiadających drugie łącze) w minimum poniższej postaci: 6.1. standardowy pomiar parametrów odbywać będzie się w interwałach czasowych 5 minut. Na żądanie dla wskazanej Lokalizacji Zamawiający będzie miał możliwość ustawienia krótszych interwałów czasowych co 10 sekund, 30 sekund, 1 minuta, 6.2. przechowywanie danych i agregacja: dla pomiarów 5 minutowych przechowywanie przez okres 2 tygodni, uśrednione dane 30 minutowe przechowywanie przez okres 1 miesiąca, uśrednione dane godzinowe przechowywanie przez okres 2 miesięcy, uśrednione dane dzienne przechowywanie przez okres 1 roku lista monitorowanych parametrów: wyświetlenie parametrów jakościowych, wyświetlenie parametrów urządzenia t.j. (CPU, pamięć, bufory), wyświetlenie dostępności i obciążenia łączy WAN oraz LAN, 10

11 wyświetlenie listy wszystkich urządzeń wraz z modelem i czasem uruchomienia, wyświetlenie obciążenia łącza WAN w ruchu IN oraz OUT dla wszystkich Lokalizacji, wyświetlenie sumarycznej ilości dostępnych i niedostępnych lokalizacji z podziałem na kategorie łączy, wyświetlenie listy niedostępnych Lokalizacji z podziałem na kategorie łączy raporty dostępności miesięcznej i rocznej. 7. Każda wymieniona w pkt. 6 powyżej lista musi zawierać min. adres Lokalizacji, nr łącza, kategorię, prędkość łącza, adres loopback urządzenia zgodny z adresacją Zamawiającego. Dane będą prezentowane w postaci wykresów oraz w postaci tabel. Musi mieć również możliwość eksportu do pliku formatu pdf oraz xls. Parametryzacja zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie wdrożenia. 8. Dodatkowe funkcjonalności niewymienione w pkt. 6 i 7, a będące niezbędne do prawidłowego monitorowania sieci zostaną uzgodnione i wykonane w porozumieniu z Wykonawcą. 9. Zamawiający uzna System Monitorowania za niedostępny jeśli nie będą spełnione wymagania z punktu 6 i 7 lub kiedy komunikacja poprzez SNMP do routerów CE do stacji monitorujących Zamawiającego nie będzie możliwa. 11

12 Rozdział 2. Usługi towarzyszące wykonaniu zamówienia 1. Opis docelowego stanu architektury sieci WAN_PP Rysunek 1. Opis docelowej architektury sieci WAN_PP w każdej z Lokalizacji. 1. Wykonawca dostarcza usługę IP VPN oraz IPSec poprzez Internet dla wskazanych LokalizacjiBłąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. Odpowiedzialność ykonawcy kończyć się będzie na porcie LAN routera CE (router dostarczany przez Wykonawcę; router pozostaje własnością Wykonawcy i będzie przez niego zarządzany), (por. Rysunek 1). 2. Wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę minimum 10 VRF w ramach jednego łącza IP VPN/Internet IPSec dla łączy kategorii T1 -T4, oraz minimum 5 VRF dla łączy kategorii T5 - T7 (por. Rysunek 1). 3. W ramach projektu WAN_PP, koszty inwestycyjne związane z usługą transmisji danych, kończąc na urządzeniu końcowym (CE) z interfejsem Ethernet włącznie w kierunku sieci lokalnej Zamawiającego (LAN) ponosi Wykonawca. Wykonawca nie ponosi kosztów modernizacji sieci lokalnych Zamawiającego wraz z infrastrukturą IT za interfejsem Ethernet urządzenia CE w kierunku sieci lokalnych. 4. Wykonawca zapewni dostęp do Systemu Monitorowania dla pracowników Zamawiającego w ilości minimum 8 jednoczesnych połączeń minimum 40 kont (wraz z zapewnieniem ewentualnych niezbędnych licencji) do swobodnej dyspozycji Zamawiającego oraz udostępnienie ich do używania przez Zamawiającego i dowolnie wybieranych przez Administratorów Zamawiającego. 5. Wykonawca przeprowadzi prezentację Systemu Monitorowania i przeszkoli trzy grupy po 8 osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie jego użytkowania, w formie minimum dwudniowych warsztatów w siedzibie Zamawiającego. 6. Wykonawca przeprowadzi prezentację użytkowanych w zamówieniu urządzeń CE i przeszkoli trzy grupy po 8 osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie diagnostyki tych urządzeń i łączy WAN, w formie minimum dwudniowych warsztatów w siedzibie Zamawiającego. 12

13 Rozdział 3. Warunki realizacji usług 1. Wymagania ogólne na realizację usług 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozbudowy sieci WAN_PP o dodatkowe Lokalizacje, zmiany Lokalizacji, rezygnacji z Lokalizacji, nieodpłatnego zawieszenia Usług w danej Lokalizacji, zmiany prędkości łączy dostępowych, migrację łączy dostępowych do sieci Internet (T7) lub do sieci IP VPN zgodnie z postanowieniami 8 Umowy. 2. Dla łączy kategorii T5 - T6 Zamawiający dopuszcza uruchomienie łączy tymczasowych, na czas do 4 miesięcy, w Lokalizacjach dla których Wykonawca rozpoczął budowę infrastruktury docelowej. W tym czasie dopuszcza się zastosowanie łączy z kolejnej kategorii zamiast T5 łącze z kategorii T6 lub T7, zamiast T6 łącze T7. 3. Wszelkie prace planowe i konserwacyjne będę prowadzone przez Wykonawcę w uzgodnionych z Zamawiającym Oknach Serwisowych 4. Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą odnośnie pozyskania pozwoleń na instalację łączy w Lokalizacjach, gdzie Zamawiający nie jest właścicielem obiektu. 2. Wymagania dotyczące rozliczania usług 1. Prace wdrożeniowe zostaną przeprowadzone do 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 2. Wynagrodzenie za Usługi za uruchomione łącze będzie rozliczane począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego od daty podpisania Częściowego Protokołu Odbioru dla danej Lokalizacji. Dla Lokalizacji z wymaganymi łączami zapasowymi do czasu odbioru łącza podstawowego i zapasowego Zamawiający będzie uiszczał Wynagrodzenie za Usługi w wysokości 40% wartości usługi w danej Lokalizacji od następnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu Częściowego Protokołu Odbioru na jedno z łączy. 3. W przypadku łączy rozliczanych wg zasady 95 percentyla opłata należna z tytułu wykorzystania łącza w przypadku przekroczenia prędkości bazowej (tj. dostarczonej w ramach realizacji zamówienia) będzie obliczana, w następujący sposób: 3.1. pomiar obciążenia interfejsu, do którego podłączony jest Zamawiający dokonywany będzie poprzez odczytywanie w okresach 300 sekundowych (5 minut) informacji o przesłanej w poprzednim okresie ilości bajtów osobno dla kierunku przychodzącego i wychodzącego, 3.2. każdy odczyt (zwany dalej Próbką) będzie zapisywany, w celu dokonania stosownych obliczeń po zakończeniu każdego miesiąca, 3.3. w ciągu każdego dnia zapisywanych będzie 288 Próbek, co w przypadku miesiąca o długości 30 dni da 8640 Próbek, 3.4. po zakończeniu każdego miesiąca, wszystkie zebrane Próbki, osobno dla kierunku przychodzącego i wychodzącego, uszeregowane zostaną w kolejności od największej do najmniejszej. Dla każdego kierunku 5% największych Próbek (w przypadku miesiąca o długości 30 dni będą to 432 Próbki) nie będzie brana pod uwagę, natomiast kolejne najwyższe Próbki odpowiednio dla kierunku przychodzącego i wychodzącego zostaną uznane za właściwe, 13

14 3.5. uzyskane wartości w bajtach, po przemnożeniu przez 8 (ilość bitów w bajcie), podzieleniu przez 300 (ilość sekund w okresie odczytu danych), a następnie podzieleniu przez (ilość bitów w megabicie) dadzą ilość megabitów na sekundę odpowiednio w kierunku przychodzącym i wychodzącym, 3.6. spośród uzyskanych w poprzednim kroku dwóch wartości zostanie wybrana większa, która będzie stanowić obliczoną na zasadzie 95-tego percentyla, wykorzystaną przez Zamawiającego przepływność. Jeżeli wartość ta będzie większa niż zamówiona przez Zamawiającego przepływność bazowa to poza bazową miesięczną opłatą, za każdy megabit na sekundę ponad zamówioną przepływność bazową naliczona zostanie opłata za nadmiarową przepływność zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ Formularzem Oferty, za każdy nadmiarowy megabit na sekundę. 3. Wymagania dotyczące prowadzenia projektu WAN_PP 1. Wszelka dokumentacja przekazywana przez Wykonawcę będzie przekazywana w formie elektronicznej (pliki w formacie.pdf oraz pliki edytowalne w formacie.doc lub.xls) na nośniku CD/DVD oraz w formie papierowej w dwóch egzemplarzach w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. 2. Wykonawca dostarczy do 30 dni od daty podpisania umowy do akceptacji Zamawiającego dokument Harmonogramu realizacji uruchomienia usługi rozległej sieci WAN_PP wraz z datami oraz opisem i procedurami przełączania Użytkowników z obecnej sieci WAN do usług świadczonych przez Wykonawcę, oraz wzorami Częściowego Protokołu Odbioru i Całościowego Protokołu Odbioru. Wraz z Harmonogramem zostanie przekazany opis sieci i projekt techniczny zawierający architekturę i opis elementów funkcjonalnych, topologię logiczną z uwzględnieniem obecnej infrastruktury, propozycję konfiguracji dla urządzeń oraz wytyczne do ich implementacji, jak również wzory raportów. 3. Wykonawca musi przygotowywać i uzgodnić z Zamawiającym z dwutygodniowym wyprzedzeniem comiesięczny harmonogram realizacji instalacji i uruchomienia łączy. Zamawiający oczekuje, iż w okresie wdrożenia Lokalizacje instalowane w poszczególne dni będą rozłożone równomiernie na obszarze Polski oraz iż w poszczególnych miesiącach będzie uruchamiane po około 500 Lokalizacji. 4. W pierwszej kolejności Wykonawca uruchomi łącza w POP i ZOP, które będą zapewniać wymianę ruchu między dotychczasową i nową siecią WAN. 5. Do wtorku każdego tygodnia trwania Prac Wdrożeniowych, Wykonawca dostarczy Tygodniowy raport z postępu prac za poprzedni tydzień, który będzie określał w szczególności: 5.1. postęp prac w każdej Lokalizacji wraz ze statusem tych prac (prace nierozpoczęte, rozpoczęte, łącze doprowadzone, sieć skonfigurowana, testowanie, prace zakończone), 5.2. zaktualizowany rejestr ryzyk i zagadnień, 6. W każdej Lokalizacji wdrożenie zakończy się przeprowadzeniem testów przez przedstawiciela Wykonawcy instalującego łącze, które zostaną zweryfikowane przez Zamawiającego (por. Rozdział 4. Testy poprawności). Pracownicy zamawiającego zweryfikują też poprawność wykonania instalacji sprzętu. Pozytywne przejście testów, oraz zatwierdzenie poprawności wykonania instalacji zakończy się podpisaniem Częściowego Protokołu Odbioru. 14

15 7. Wykonawca dostarczy dokument Opisu Technicznego konfiguracji usługi sieci WAN PP. W przypadku wystąpienia zmian konfiguracyjnych owe dokumenty powinny być zaktualizowane i ponownie dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego w terminie do 10 dni. Dokument Opisu Technicznego powinien zawierać co najmniej: 7.1. opis struktury fizycznej i logicznej infrastruktury, która będzie wykorzystana do realizacji usługi w tym także wykaz świadczonych w ramach Umowy usług w Lokalizacjach Zamawiającego z opisem parametrów określonych w Umowie, 7.2. opis stosowanych technologii i protokołów telekomunikacyjnych wykorzystywanych do świadczenia Usługi, w przypadku dostępów radiowych Wykonawca umieści w dostarczonym opisie dokumenty poświadczające zakup częstotliwości w paśmie koncesjonowanym potwierdzony przez UKE specyfikację sprzętową oraz konfigurację urządzeń CE w tym: adresację - z puli adresów Zamawiającego udostępnionej Wykonawcy w celu realizacji usługi, numery AS przydzielone dla protokołu routingu BGP, konfigurację interfejsów sieciowych, opis i konfigurację routingu, opis i konfigurację QoS, opis zdalnego dostępu do urządzeń CE, wykaz Lokalizacji wraz z nr usługi Wykonawcy, opis konfiguracji sieci wraz z nazewnictwem, szczegółową konfigurację urządzeń. 8. Wykonawca dostarczy dokument Opis SLA, zawierający opis sposobu realizacji monitorowania poziomów SLA oraz opis Sytemu Monitorowania Wykonawcy podręcznik użytkownika. 15

16 Rozdział 4. Testy poprawności 1. Testy, uruchomienie i odbiory usług transmisji danych w sieci WAN_PP 1. Instalator (przedstawiciel Wykonawcy) po uruchomieniu łącza w danej Lokalizacji, w oparciu o odpowiedni moduł Systemu Monitorowania przeprowadzi w obecności przedstawiciela Zamawiającego testy potwierdzające parametry łącza. 2. Potwierdzeniem wykonanych testów będzie dokument wygenerowany z Systemu Monitorowania (wzór dokumentu zostanie opracowany przez Wykonawcę). Dokument ten będzie załącznikiem do Częściowego Protokołu Odbioru. 3. Częściowy Protokół Odbioru wraz z dokumentem wygenerowanym podczas lokalnych testów będzie przekazany do delegowanego przez Zamawiającego zespołu, który będzie weryfikował jakość łączy. Zespół Zamawiającego ma 10 dni roboczych od przekazania dokumentów na przeprowadzenie zdalnych testów. Podpisanie Częściowego Protokołu Odbioru będzie uzależnione od pozytywnego wyniku przeprowadzonych testów. 4. Zespół Zamawiającego podczas przeprowadzania testów będzie korzystał z Systemu Monitorowania i zarządzania dostarczonego przez Wykonawcę oraz z własnych narzędzi. 16

17 Rozdział 5. Warunki niezawodności świadczenia usług oraz sposób obliczania opłat w przypadku zaistnienia przerw 1. Opis usług dotyczących obsługi sieci WAN_PP 1. Bonifikaty udzielane są przez Wykonawcę w przypadku niedotrzymania w danym miesiącu jakościowych warunków świadczenia usług (SLA) opisanych poniżej (por. tabele 2-7). Wykonawca przekaże niezbędne dane źródłowe do wyliczeń parametrów SLA w ramach raportu miesięcznego. Dane źródłowe będą dostępne także dla Zamawiającego w trybie online za pośrednictwem Systemu Monitorowania. 2. Wartość bonifikaty jest wyrażoną w procentach częścią miesięcznego Wynagrodzenia za Usługi netto dla danej Lokalizacji, pomniejszającą to wynagrodzenie i naliczoną za okres świadczenia usługi proporcjonalnie do okresu oceny. 3. Bonifikaty naliczane są w drugiej fakturze Wykonawcy dla Zamawiającego dla kolejnego drugiego okresu pomiaru usługi. Dla cyklu miesięcznego w drugim kolejnym miesiącu kalendarzowym; dla cyklu rocznego w drugiej fakturze w kolejnym roku kalendarzowym; świadczenia usługi. W przypadku zakończenia świadczenia usługi rozliczenie bonifikaty nastąpi po zakończeniu świadczenia usługi w formie korekty Wynagrodzenia za Usługi. 4. Dla Lokalizacji kategorii T7, działającej na łączu bezprzewodowym, nie są gwarantowane żadne parametry jakości usług, usługa jest świadczona najlepiej jak można (best effort). 5. Dla Lokalizacji posiadających więcej niż jedno łącze bonifikaty za niedotrzymanie parametrów SLA będą naliczane niezależnie dla każdego z łączy (podstawowe i zapasowe) od wartości 60% Wynagrodzenia za Usługi dla danej Lokalizacji. 6. W przypadku wystąpienia Awarii Masowej czas niedostępności dla każdego łącza będzie liczony jako dziesięciokrotność czasu trwania Awarii Masowej. 7. Niedotrzymanie terminu zmiany przepustowości łączy w ramach Prawa Opcji spowoduje udzielenie Zamawiającemu bonifikaty w wysokości 1/60 Wynagrodzenia za Usługi dotychczasowego łącza w danej Lokalizacji, za każdy dzień w opóźnieniu w wykonaniu zlecenia. 8. Gwarancja ciągłości dostępności usługi transmisji danych dla danej Lokalizacji i utrzymania sieci: 8.1. dostępność usługi gwarantowana jest zgodnie z Tabela 2 i Tabela 3 w odniesieniu do wszystkich dni w roku, 8.2. usuwanie awarii przez służby techniczne Wykonawcy gwarantowane jest przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku z czasami reakcji i usuwania awarii zgodnie z Tabelą Dla Lokalizacji z kategorii T1 i T2 z łączem zapasowym pracującym w trybie active-active, parametry SLA i QoS mają być liczone dla każdego łącza z osobna. 9. Zapewnienie czasu przełączenia ruchu pomiędzy łączem podstawowym i zapasowym nie dłuższego niż 4 minuty. 17

18 Tabela 2. SLA na dostępność/czas niedostępności usługi w ciągu roku Lokalizacja kat. Dostępność usługi [% godz./rok] Niedostępność usługi [godz./rok] Raporty Bonifikata [%/rok] T1-T2 99,9 8,76 Tak 0,2 T3-T7 99,7 26,28 Tak 0,2 Bonifikata za przekroczenie czasu niedostępności usługi określonego w powyższej Tabeli, liczona jest za każdą kolejną, rozpoczętą godzinę powyżej tego czasu w okresie ostatniego roku kalendarzowego dla każdej Lokalizacji osobno zgodnie z powyższą tabelą. Tabela 3. SLA na dostępność/czas niedostępności usługi w ciągu miesiąca Lokalizacja kat. Dostępność usługi [% godz./miesiąc] Niedostępność usługi [godz./miesiąc] Raporty Bonifikata [%/miesiąc] T1-T2 99,9 8,76 Tak 0,2 T3-T7 99,7 26,28 Tak 0,2 Bonifikata za przekroczenie czasu niedostępności usługi określonego w powyższej Tabeli, liczona jest za każdą kolejną, rozpoczętą godzinę powyżej tego czasu w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego dla każdej Lokalizacji osobno zgodnie z powyższą tabelą. Tabela 4. SLA na czas reakcji i usunięcia awarii Lokalizacja kat. Czas reakcji [godz.] Czas usunięcia awarii [godz.] Raporty Bonifikata [%/mies.] T1-T2 1 4 Tak 6,0 T3-T6 1 8 Tak 2,0 T7 1 NBD Tak 1,0 System 1 4 Tak ND Monitorowania Bonifikata za przekroczenie czasu reakcji oraz czasu usunięcia awarii określonego w powyższej tabeli, liczona jest za każdą kolejną, rozpoczętą godzinę powyżej tego czasu w okresie ostatniego, jednego miesiąca dla każdej Lokalizacji osobno zgodnie z powyższą tabelą. 10. Wykaz monitorowanych parametrów jakości usługi (QoS) dla Lokalizacji T1-T6: czas opóźnienia w obu kierunkach (Round Trip Delay - RTD), strata pakietów (Packet Loss Ratio - PLR), zmienność opóźnienia pakietów (jitter), 11. Wykaz monitorowanych parametrów jakości usługi (QoS) dla kategorii T7 (z wyłączeniem Lokalizacji z łączami 3G/CDMA/LTE) : czas opóźnienia w obu kierunkach (Round Trip Delay - RTD), strata pakietów (Packet Loss Ratio - PLR). 12. Naliczanie bonifikat z tytułu SLA QoS dla konkretnej kategorii T1-T7 jest zawieszane na czas trwania Awarii w tej konkretnej kategorii oraz na czas trwania Awarii w Lokalizacji POP. 13. Gwarantowane są parametry jakościowe (QoS) dla dowolnej pary Lokalizacji. Bonifikaty naliczane są na podstawie pomiaru parametrów jakości z Lokalizacji POP. Zamawiający może dodatkowo badać zgodność parametrów jakości pomiędzy dwoma 18

19 dowolnymi Lokalizacjami w sieci IP VPN Zamawiającego z wartościami parametrów SLA. 14. Maksymalna wartość bonifikaty z tytułu parametrów QoS w danym miesiącu nie będzie wyższa niż 100% wartości Wynagrodzenia za Usługi za miesiąc dla danej kategorii. 15. Sposób pomiarów parametrów jakości usług (QoS): w celu zapewnienia jakości usługi, Wykonawca będzie mierzyć średnią wartość gwarantowanych parametrów jakości QoS wysyłając: pakietów o długości 128B w odstępach 20 ms; próbki wysyłane są co 5 minut pomiędzy elementami sieci zarządzanymi przez Wykonawcę (dla klasy V2, D1, D2, D3), pakietów o długości 64B w odstępach 20 ms; próbki wysyłane są co 5 minut pomiędzy elementami sieci zarządzanymi przez Wykonawcę (dla klasy V1) dla każdej z klas pomiar będzie dokonywany oddzielnie. Do statystyk wykorzystywane są pomiary wykonane w warunkach obciążenia danej klasy usługi nieprzekraczającego wartości 80% dostępnego dla niej pasma. W przypadku, gdy warunki obciążenia nie są respektowane, pomiar będzie odrzucany, zastosowanie urządzeń w POP generujących pakiety testowe testujące wszystkie ruchowe parametry jakości usług (QoS) będą mierzone w jednym cyklu rozliczeniowym między wszystkimi punktami sieci Zamawiającego, z których punktem początkowym jest Lokalizacja POP a punktem docelowym jest dowolna Lokalizacja, gdzie znajdują się routery CE Wykonawcy, tzw. system jeden do wielu (ang. one-to-many), łącza kategorii T7 zostaną objęte pomiarami parametrów jakości usług (QoS) w przypadku istnienia takich możliwości technicznych, co zostanie ustalone w okresie wdrożenia usługi, czas opóźnienia w obu kierunkach (RTD zmierzone) jest wyrażony jako wartość średnia dla wszystkich najgorszych wartości godzinowych (najgorszy wynik w każdej godzinie zegarowej) pomiarów wykonanych w ciągu miesiąca dla każdej Lokalizacji objętej pomiarem. Tak obliczona wartość jest podstawą do rozliczenia SLA dla czasu opóźnienia w obu kierunkach, utrata pakietów (PLR zmierzona) jest wyrażona jako wartość średnia dla wszystkich pomiarów wykonanych w ciągu miesiąca dla każdej Lokalizacji objętej obserwacją. Tak obliczona wartość jest podstawą do rozliczenia SLA dla utraty pakietów w danej Lokalizacji, zmienność opóźnienia pakietów (jitter zmierzony) jest wyrażona jako wartość średnia dla wszystkich pomiarów wykonanych w ciągu miesiąca dla każdej z Lokalizacji objętej obserwacją. Tak obliczona wartość jest podstawą do rozliczenia SLA dla zmienności opóźnienia pakietów, bonifikata z tytułu nie spełnienia przez Wykonawcę parametrów SLA (RTD, PLR i jitter) liczona od wysokości Wynagrodzenia za Usługi, tylko w przypadku gdy wynik pomiarów przekracza ustalone wartości dla poszczególnych klas ruchu (zdefiniowanych w Tabelach 3-5). Analiza danych powinna być na podstawie miesięcznego raportu przygotowywanego przez Wykonawcę na podstawie statystyk uzyskanych z Systemu Monitorowania parametrów SLA dla poszczególnych łączy Zamawiającego. 19

20 Tabela 5. SLA dla czasu opóźnienia w obu kierunkach - RTD Lokalizacja kat. T1, T2, T3, T4, T5, T6 Klasa ruchu CoS V1 V2 D1 D2 RTD [ms] Bonifikata [PLN/mies.] wg równania RTD wg równania RTD wg równania RTD wg równania RTD D3 pomiar poza SLA n/d T7 n/d pomiar poza SLA n/d W przypadku, kiedy monitoring wykaże, że RTD zmierzone > RTD z Tabeli SLA, to wartość bonifikaty liczona jest według równania: Bonifikata RTD = różnica RTD * miesięczna suma Wynagrodzenia za Usługi dla dwóch Lokalizacji połączonych ścieżką IP dla danej klasy ruchu, na której wystąpiło niedotrzymanie parametru. gdzie: różnica RTD [średnia mies.] = (RTD zmierzone RTD z Tabeli SLA)/ RTD z Tabeli SLA Tabela 6. SLA dla utrata pakietów PLR Lokalizacja kat. T1, T2, T3, T4, T5, T6 Klasa ruchu CoS V1 V2 D1 D2 PLR [%] 0,10 0,30 0,25 0,40 Bonifikata [PLN/mies.] wg równania PLR wg równania PLR wg równania PLR wg równania PLR D3 pomiar poza SLA n/d T7 n/d pomiar poza SLA n/d W przypadku, kiedy monitoring wykaże, że PLR zmierzone > PLR z Tabeli SLA, to bonifikata liczona jest według równania: Bonifikata PLR = różnica PLR * miesięczna suma Wynagrodzenia za Usługi dla dwóch Lokalizacji połączonych ścieżką IP dla danej klasy ruchu, na której wystąpiło niedotrzymanie parametru. gdzie; różnica PLR [średnia mies.] = (PLR zmierzone - PLR z Tabeli SLA)/ PLR z Tabeli SLA. 20

21 Tabela 7. SLA dla parametru zmienności opóźnienia pakietów jitter Lokalizacja kat. T1, T2, T3, T4, T5, T6 Klasa ruchu CoS V1 V2 D1 D2 Jitter [ms] n/d Bonifikata [PLN/mies.] wg równania jitter wg równania jitter D3 n/d n/d T7 n/d n/d n/d W przypadku kiedy monitoring wykaże, że jitter zmierzony > jitter z Tabeli SLA, to bonifikata liczona jest według równania: Bonifikata jitter = różnica jitter * miesięczna suma Wynagrodzenia za Usługi dla dwóch Lokalizacji połączonych ścieżką IP dla danej klasy ruchu, na której wystąpiło niedotrzymanie parametru, gdzie; różnica jitter [średnia mies.] = (jitter zmierzony - jitter z Tabeli SLA)/ jitter z Tabeli SLA. 16. Wyniki pomiarów będą zbiorczo prezentowane w formie elektronicznej przez Wykonawcę w comiesięcznym raporcie z jakości usługi. 17. Obserwacja bieżących wartości parametrów udostępniona jest online za pośrednictwem Systemu Monitorowania. n/d n/d n/d 2. Procedura obsługi klienta 1. Obsługa techniczna Wykonawcy obejmuje następujące działania: 1.1. całodobowy monitoring sieci włącznie z routerami CE, 1.2. wsparcie techniczne w ramach Help Desk czynnego przez 24/7/365, 1.3. usuwanie wszelkich awarii związanych z funkcjonowaniem łączy oraz usług objętych niniejszą umową z czasami reakcji oraz czasami naprawy zgodnie z Tabelą W celu sprawnego działania obsługi technicznej Wykonawca odda do dyspozycji system Help Desk możliwy do osiągnięcia przez dedykowany interfejs API dla Zamawiającego. 3. Wykonawca będzie nadzorował sieć Zamawiającego 24/7/ Aktywny monitoring Wykonawcy rozpoczyna się z chwilą uruchomienia usługi i trwa przez cały okres świadczenia usług transmisji danych. 5. Wykonawca będzie składał miesięczne raporty ze świadczenia usług, dokumentujące wszystkie wykryte i/lub zgłoszone awarie zawierające minimum: 5.1. dane adresowe Lokalizacji i nr portu WAN, 5.2. kategorię łącza i SLA, 5.3. data i godzina zgłoszenia 21

22 5.4. data i godzina reakcji, 5.5. data i godzina startu SLA, 5.6. data i godzina fizycznego usunięcia awarii, 5.7. data i godzina zamknięcia zgłoszenia, 5.8. czasy i przyczyny zawieszeń, 5.9. czas reakcji na zgłoszenie, czas trwania i usuwania awarii, strona zgłaszająca i wyjaśnienie przyczyn awarii. 6. Czas Naprawy Uszkodzenia i SLA biegnie od momentu przekazania do Wykonawcy niezbędnych danych jak numer portu (usługi), adres Lokalizacji, numer klienta, lub wykrycia awarii przez aktywny monitoring Wykonawcy. 7. Zgłaszający pracownik Zamawiającego powinien zweryfikować przed zgłoszeniem awarii czy powodem przerwy w funkcjonowaniu usługi nie są prace własne, a następnie przekazać do Wykonawcy niezbędne dane do zdiagnozowania problemu: 7.1. opis na czym polega problem, 7.2. kontakt do Zgłaszającego i osoby, która może wesprzeć służby techniczne Wykonawcy w Lokalizacji, w szczególności zapewnić dostęp do pomieszczenia z routerem CE, 7.3. czy w Lokalizacji usługi nie występuje brak zasilania. 8. Czas naprawy monitorowany jest przez wszystkie etapy procesu usuwania awarii. 9. W przypadku, gdy zagrożony jest planowany termin naprawy, Wykonawca informuje o tym Zgłaszającego. 10. Poszczególne etapy naprawy są odnotowywane z podaniem wyniku działań. Zgłaszający może w każdej chwili skontaktować się Wykonawcą i uzyskać informację na temat statusu awarii i wykonanych czynności. 11. Interwencja służb technicznych Wykonawcy nie nastąpi do czasu udostępnienia przez Zamawiającego urządzeń i łączy będących własnością Wykonawcy i znajdujących się w Lokalizacji Zamawiającego lub umożliwienia przeprowadzenia testów urządzeń i łączy. 12. Zamawiający wskaże Wykonawcy listę osób upoważnionych do zgłaszania awarii. 22

23 Rozdział 6. Słownik skrótów i pojęć 1. Niniejszy Rozdział zawiera definicje pojęć i opis skrótów użytych w całej dokumentacji SIWZ dla projektu Świadczenie usług transmisji danych i głosu w sieci rozległej WAN_PP. Definicje i opisy są zaadoptowane dla sieci WAN_PP. Podstawą opisu użytych pojęć oraz skrótów są zalecenia Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej ITU-T oraz rekomendacje RFC (and. Request For Comments) wydane przez światowe organizacje i producentów sprzętu telekomunikacyjnego i dostawców usług sieci telekomunikacyjnych oraz zalecenia ETSI. Wiele pojęć i skrótów pochodzi z powszechnie stosowanego w telekomunikacji języka angielskiego, dlatego rozwinięto skróty z zastosowaniem oznaczenia: ang. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uściślenia opisu skrótów i definicji pojęć lub zmiany list. 3. Skróty i pojęcia są posortowane alfabetycznie. 4. Słownik skrótów: Poz. Skrót Opis 1. CDMA ang. Code Division Multiplex Access cyfrowa sieć bezprzewodowa o podwyższonej odporności na zakłócenia wykorzystywana do transmisji głosu i danych z terminali stacjonarnych o niskiej prędkości przesyłania 2. CE ang. Customer Edge urządzenie sieciowe Wykonawcy kończące łącze portem Ethernet, stanowiącym punkt styku z siecią Zamawiającego 3. CoS ang. Class of Service klasa świadczenia usługi transmisji danych 4. DSL ang. Digital Subscriber Line cyfrowe łącze dostępowe do użytkownika 5. ETSI ang. European Telecommunications Standards Institute - Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych 6. GRE ang. Generic Routing Encapsulation protokół kierowania transmisją pakietów przez sieć IP w punktu do punktu w sposób uniemożliwiający dostęp do przenoszonej informacji na drodze pomiędzy punktami (enkapsulacja) 7. GSM ang. Global Service for Mobile cyfrowa sieć bezprzewodowa trzeciej generacji (3G) wykorzystywana do transmisji głosu i danych z terminali przenośnych o niskiej prędkości przesyłania 8. IGP Interior Gateway Protocol 9. IP ang. Internet Protocol protokół wymiany danych w sieciach komputerowych 10. IP VPN Wydzielenie z sieci operatora podsieci o gwarantowanej prędkości transmisji rozumianej jako usługa sieci prywatnej o charakterystyce funkcjonalnej zgodnej z RFC IPSec ang. IP Security - protokół TD służący do bezpiecznych połączeń poprzez Internet wraz z wymianą kluczy szyfrowania 12. ITU-T International Telecommunication Union rekomendacje dla telekomunikacji 13. J ang. jitter zmienność opóźnienia w czasie spowodowana zmniejszeniem prędkości transmisji lub natłokiem ruchu, kluczowy parametr jakości (QoS) sieci IP dla transportu głosu(voip) w czasie rzeczywistym kpps Ilość pakietów na sekundę wyrażona jako wielokrotność 1000 (tysiąca) 23

24 15. LAN ang. Local Area Network sieć transmisji danych między komputerami użytkownika w obrębie jednej Lokalizacji 16. L3 p2mp Tunel IPv4 punkt-wielopunkt 17. LTE ang. Long Term Evolution - standard bezprzewodowego przesyłu danych będący następcą systemów trzeciej generacji(3g), rozwijany przez konsorcjum 3GPP 18. Mb/s Jednostka miary prędkości transmisji danych wyrażona w Megabit/sekundę 19. NBD Ang. Next Business Day następny dzień roboczy, gdzie dzień roboczy rozumiany jest jako poniedziałek do piątek w godzinach od 8 rano do 16 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 20. ND Nie dotyczy 21. OPZ Opis przedmiotu zamówienia, wg. Pzp 22. PE ang. Provider Edge urządzenie sieciowe łączące sieć operatora z łączem dostępowym skierowanym do użytkownika i zakończonym urządzeniem CE 23. PLR ang. Packet Loss Ratio stosunek liczby zagubionych pakietów danych do liczby przetransmitowanych pakietów w czasie przez sieć IP między dwoma Lokalizacjami, parametr jakości(qos) sieci IP 24. PNI Pocztowy Numer Identyfikacyjny Lokalizacji WAN_PP 25. POP Podstawowy Ośrodek Przetwarzania danych w PP 26. PP Poczta Polska S.A. 27. QoS ang. Quality of Service parametry jakości sieci transmisji danych 28. R ang. Reliability niezawodność łącza w skali roku jako stosunek min. liczby godzin niedostępności łącza na skutek awarii do całkowitej liczby godzin w roku wyrażona w [%], parametr jakości (QoS) usługi TD dla każdego łącza WAN_PP 29. RFC ang. Request for Comments zalecenia telekomunikacyjne 30. RJ45 Standard połączeniowy gniazda i wtyku kabla do transmisji danych 31. RTD ang. Round Trip Delay opóźnienie pakietu tam i z powrotem, parametr jakości(qos) sieci IP 32. SLA ang. Service Level Agreement umowa opisująca warunki dotrzymania parametrów jakości, niezawodności i dostępności oraz ich pomiaru 33. T1-T7 Nazwy kategorii łączy w sieci WAN_PP 34. TD Transmisja danych 35. TMN ang. Telecommunication Management Network urządzenia i sieć wraz z systemem zarządzania i monitorowania sieci telekomunikacyjnej 36. VLAN ang. Virtual LAN lokalna sieć komputerowa wydzielona logicznie w urządzeniach sieciowych LAN z większej sieci fizycznej 37. VoIP ang. Voice over IP transmisja głosu poprzez Internet 38. VPN ang. Virtual Private Network 39. VRF ang. Virtual Routing and Forwarding technologia TD IP pozwalająca utworzyć w sieci WAN_PP wiele niezależnych podsieci TD IP (subvpn) przez Zamawiającego, co pozwala na zmniejszenie kosztów tworzenia dodatkowych niezależnych łączy w Lokalizacjach 40. WAN ang. Wide Area Network rozległa sieć transmisji danych między odległymi Lokalizacjami wykorzystująca do TD protokół IP 41. WAN_PP Sieć rozległa WAN Poczty Polskiej S.A. 24

25 42. WLAN ang. Wireless LAN bezprzewodowa sieć dostępowa transmisji danych w Lokalizacji użytkownika 25

26 5. Słownik pojęć: Poz. Pojęcie Definicja 1. Awaria Przerwa w świadczeniu usługi lub niedotrzymanie jej parametrów występująca poza oknem serwisowym 2. Awaria masowa Wystąpienie awarii powodujących jednoczesne pozbawienie usługi dla minimum 10 Lokalizacji z tym samym problemem na danym obszarze lub w ramach podłączenia do konkretnych zasobów dostępowych, spowodowanych czynnikami leżącymi po stronie infrastruktury sieciowej Wykonawcy, zgłoszone przez Zamawiającego. Weryfikacja następuje na podstawie danych z Systemu Monitorowania. 3. Czas usunięcia Czas liczony od momentu, w którym Awaria zostanie awarii zgłoszona przez Osobę Uprawnioną lub Wykonawca wykryje Awarię i Bilet Problemowy zostanie otwarty, do 4. Czas reakcji 5. Kategoria Lokalizacji 6. Kategoria łącza WAN_PP momentu, w którym Awaria zostanie usunięta Czas liczony od momentu, w którym Awaria zostanie zgłoszona przez osobę uprawnioną, do momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę. Lokalizacja wraz z przyporządkowaną kategorią łącza WAN_PP. Przydział kategorii łącza do Lokalizacji (dziedziczenie) może zmieniać się w czasie eksploatacji usługi TD sieci WAN_PP, ponieważ zależy m.in. od: funkcji Lokalizacji w strukturze organizacyjnej PP, wielkości i rodzaju systemów informatycznych, jakie działają w Lokalizacji, prognozowanego zapotrzebowania na prędkość transmisji, zapewnienie gwarancji niezawodności zadań biznesowych, dopuszczalnego minimalnego czasu niedostępności w wyniku awarii łącza lub urządzeń sieciowych, czas pracy, bezpieczeństwo Lokalizacji, wymagań na SLA lub jego brak, kosztów eksploatacji Przyjmuje wartości od T1 do T7, co jest uzależnione od kilku istotnych parametrów: technicznych, ilościowych, jakościowych, niezawodnościowych, zarządzania i monitorowania oraz kosztów eksploatacji. Kategorie łączy są szczegółowo opisane w OPZ. 7. Klasa usługi TD Zwana dalej, jako CoS możliwość wyodrębnienia i zakwalifikowania usług TD do ściśle określonych przedziałów parametrów technicznych lub jakościowych łącza sieci WAN_PP umożliwiając realizowanie funkcjonalności zarządzania ruchem pakietów danych w postaci wydzielania, rezerwacji, kierowania, priorytetyzacji, kolejkowania, szyfrowania, zabezpieczenia, etc. 8. Lokalizacja Określone adresem i wskazane przez Pocztę Polską S.A. miejsce w budynku zakończenia usługi TD sieci WAN_PP oraz instalacji urządzeń CE 9. Łącze Łącze TD wykorzystujące fale radiowe bezprzewodowe 10. Łącze dostępowe Łącze pomiędzy urządzeniem CE i PE wykorzystywane do przyłączenia Lokalizacji do sieci szkieletowej operatora 11. Łącze przewodowe Łącze TD wykorzystujące światłowód lub miedź w kablu 26

Załącznik nr 1 do umowy znak sprawy: 11/DI/PN/2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS, ZAKRES I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Załącznik nr 1 do umowy znak sprawy: 11/DI/PN/2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS, ZAKRES I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 1 do umowy znak sprawy: 11/DI/PN/2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS, ZAKRES I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 1 Spis treści I. Definicje... 3 II. Warunki świadczenia usług... 3 III. Wymagania dot.

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: dzierżawa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Umowy Ramowej Usługa Dostęp do Sieci Internet

Załącznik nr 9 do Umowy Ramowej Usługa Dostęp do Sieci Internet Załącznik nr 9 do Umowy Ramowej Usługa Dostęp do Sieci Internet Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1) Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do zasobów sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Przepustowość min. * [ Mb/s]

Przepustowość min. * [ Mb/s] Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (sprawa DBA-2/240-48/2016) Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenia i utrzymania pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego, sieci IP VPN

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny 41 Rodzaje testów i pomiarów aktywnych ZAGADNIENIA - Jak przeprowadzać pomiary aktywne w sieci? - Jak zmierzyć jakość usług sieciowych? - Kto ustanawia standardy dotyczące jakości usług sieciowych? - Jakie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Budowa sieci WAN w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Budowa sieci WAN w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/11 pn. Podlaski System Informacyjny e-zdrowie realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00 z dnia 8 listopada 2011r Załącznik nr 1.1 do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Umowy Ramowej Usługa Dostęp do Sieci Internet

Załącznik nr 9 do Umowy Ramowej Usługa Dostęp do Sieci Internet Załącznik nr 9 do Umowy Ramowej Usługa Dostęp do Sieci Internet Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1) Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Dostępu do Sieci Internet oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Świadczenie usługi operatorskiej w zakresie transmisji danych dla stacji bazowych systemu łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Świadczenie usługi operatorskiej w zakresie transmisji danych dla stacji bazowych systemu łączności Nr sprawy: SM-WZP-2131-19/16 Załącznik nr 1.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie III Świadczenie usługi operatorskiej w zakresie transmisji danych dla stacji bazowych systemu łączności SŁOWNIK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Umowy Ramowej Usługa Dostęp do Sieci Internet

Załącznik nr 9 do Umowy Ramowej Usługa Dostęp do Sieci Internet Załącznik nr 9 do Umowy Ramowej Usługa Dostęp do Sieci Internet Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1) Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do zasobów sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy. Zwłoka w uruchomieniu usługi (liczba pełnych dni kalendarzowych, które upłynęły od daty uruchomienia usługi przewidzianej w Umowie)

Projekt Umowy. Zwłoka w uruchomieniu usługi (liczba pełnych dni kalendarzowych, które upłynęły od daty uruchomienia usługi przewidzianej w Umowie) Projekt Umowy 1 Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta następujących usług: 1) Dostawa łącza Internetowego dla Gminy Miasta Rzeszów, 2) Świadczenie asysty technicznej przy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą :

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą : Oznaczenie sprawy: ZA.2710.65.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa zamówienia. 2. Zakres i przedmiot zamówienia

1. Nazwa zamówienia. 2. Zakres i przedmiot zamówienia Załącznik do wniosku o udzielenie zamówienia z dnia 8.03.2016 r. 1. Nazwa zamówienia Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej VoIP oraz łącza cyfrowego typu ISDN PRA w siedzibie Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dierżawa serwerów dedykowanych i VPS Data aktualizacji: 11.09.2015r. / Wersja 2015-02

Regulamin Dierżawa serwerów dedykowanych i VPS Data aktualizacji: 11.09.2015r. / Wersja 2015-02 Janmedia Interactive Sp. z o.o. Regulamin Dierżawa serwerów dedykowanych i VPS Data aktualizacji: 11.09.2015r. / Wersja 2015-02 1. Postanowienia ogólne 1.1. Definicje używane w niniejszym dokumencie są

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Dotacje na innowacje Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 1. Przedmiot postępowania. Przedmiotem postępowania jest doprowadzenie, instalacja i udostępnianie usługi VPN MPLS

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Definicje pojęć: a) CPD1 Centrum Przetwarzania Danych zlokalizowane w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, pok. 146 b) CPD2 Centrum Przetwarzania Danych zlokalizowane w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU UMOWY DOTYCZĄCA CZĘŚCI AKTYWNEJ ŁĄCZA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU UMOWY DOTYCZĄCA CZĘŚCI AKTYWNEJ ŁĄCZA Załącznik nr 2 do umowy SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU UMOWY DOTYCZĄCA CZĘŚCI AKTYWNEJ ŁĄCZA 1. Wytyczne dotyczące części aktywnej łącza: 1) Wykonawca zapewni gwarantowane pasmo (CIR) [zgodnie z ofertą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl

Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl http://www.wam.net.pl Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet. zawarta w dniu [ ] w [ ] 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet. zawarta w dniu [ ] w [ ] 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Strona 1 Załącznik 8 do Umowy Ramowej z dnia [ ] roku Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet zawarta w dniu [ ] w [ ] pomiędzy [ ], zwanym dalej a [ ], zwanym dalej OSD. 1

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik nr 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Świadczenie usługi transmisji danych, świadczenia usługi dostępu do sieci Internet oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Centrum Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Bielsko-Biała: Świadczenie usług transmisji danych z dostępem do Internetu w obiektach Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej Numer ogłoszenia: 5052-2011; data zamieszczenia: 13.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. a. Definicje

I. Postanowienia ogólne. a. Definicje I. Postanowienia ogólne a. Definicje Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę i opłaciła wynagrodzenie zgodnie z procedurami.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Rozdział II

Rozdział I. Rozdział II 993200/370/IN-81/2010 Warszawa, dnia 28.01.2010r. Informacja dla Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług operatora sieci rozległej

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

PLAN Podstawowe pojęcia techniczne charakteryzujące dostęp do Internetu prędkość podłączenia opóźnienia straty Umowa SLA inne parametry dostępność

PLAN Podstawowe pojęcia techniczne charakteryzujące dostęp do Internetu prędkość podłączenia opóźnienia straty Umowa SLA inne parametry dostępność PLAN Podstawowe pojęcia techniczne charakteryzujące dostęp do Internetu prędkość podłączenia opóźnienia straty Umowa SLA inne parametry dostępność gwarantowany czas usunięcia awarii zapisy w umowach Usługi

Bardziej szczegółowo

nr ref. PI01/31/2016 Załącznik nr 1 do Umowy DEFINICJE

nr ref. PI01/31/2016 Załącznik nr 1 do Umowy DEFINICJE nr ref. PI01/31/2016 Załącznik nr 1 do Umowy DEFINICJE Wszelkie pojęcia stosowane w treści Umowy pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im poniżej, niezależnie od tego, czy zostały użyte w liczbie

Bardziej szczegółowo

GREMIUM 1. ZAKRES GWARANCJI Internet Telefonia. 1.3 Awaria Parametry Niezawodnościowe D O U M O W Y N R

GREMIUM 1. ZAKRES GWARANCJI Internet Telefonia. 1.3 Awaria Parametry Niezawodnościowe D O U M O W Y N R G W AR AN C J A J A K OŚCI Ś W I AD C Z O N Y C H U S Ł U G D O U M O W Y N R 1. ZAKRES GWARANCJI Gwarancja Jakości Świadczonych Usług określa zasady gwarantowania na obszarze zarządzanym przez GREMIUM

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Usługa IP VPN z Łączem dostępowym Frame Relay lub ATM standard 1499,00 344, , biznes 1799,00 413, ,77

Rozdział 1 Usługa IP VPN z Łączem dostępowym Frame Relay lub ATM standard 1499,00 344, , biznes 1799,00 413, ,77 cennik usługi IP VPN Rozdział 1 Usługa IP VPN z Łączem dostępowym Frame Relay lub ATM Tabela 1 Opłaty za aktywację usługi IP VPN z Łączem dostępowym Frame Relay Poz. PKWiU Poziom usługi Jednorazowa opłata

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Jest to zbiór komputerów połączonych między sobą łączami telekomunikacyjnymi, w taki sposób że Możliwa jest wymiana informacji (danych) pomiędzy komputerami

Bardziej szczegółowo

Załącznik produktowy nr 6 do Umowy Ramowej - Usługa Dostępu do Sieci Internet

Załącznik produktowy nr 6 do Umowy Ramowej - Usługa Dostępu do Sieci Internet Załącznik produktowy nr 6 do Umowy Ramowej - Usługa Dostępu do Sieci Internet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od )

Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od ) Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od 16.04.2014) Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Umowa na czas określony... 3 2.1. Miesięczne opłaty abonamentowe... 3 2.2. Plany taryfowe... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część V

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część V Załącznik nr 1e do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część V Część V - świadczenia usług dostępu do Internetu oraz utrzymania Zasobów Niezależnych Numerów Internetowych

Bardziej szczegółowo

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont...

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... 5 Podzielony horyzont z zatruciem wstecz... 5 Vyatta i RIP...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

PROCEDURY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Urząd Gminy Kęty Dokument Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PROCEDURY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Sporządził Sprawdził Zatwierdził Volvox Consulting Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.: E/004/17 Załącznik A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.: Abonament, obsługa oraz wsparcie techniczne systemu SAP Pakiet A Zakup usługi SAP Enterprise Support (abonament) 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP/24/2013/WIN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP/24/2013/WIN GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ INFORMATYKI UL. ŚWIDNICKA 53 50-030 WROCŁAW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP/24/2013/WIN ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTA Usługa transmisji danych na potrzeby jednostek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ Załącznik nr 1 do OPZ Procedura usuwania wad w oprogramowaniu 1. Na potrzeby niniejszego załącznika Strony ustalają następujące definicje: Kategoryzacja Wad, Kategoria Wady Administrator Systemu Kategoryzacja

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny Wykład 3: Internet i routing globalny 1 Internet sieć sieci Internet jest siecią rozproszoną, globalną, z komutacją pakietową Internet to sieć łącząca wiele sieci Działa na podstawie kombinacji protokołów

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług transmisji danych w Sieci WAN. i dostępu do Internetu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług transmisji danych w Sieci WAN. i dostępu do Internetu Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług transmisji danych w Sieci WAN i dostępu do Internetu Warunki realizacji 1 1. Wyjaśnienie niektórych pojęć użytych w Umowie i załącznikach

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych Dostęp do sieci Internet Usługa BiznesNET

Cennik usług telekomunikacyjnych Dostęp do sieci Internet Usługa BiznesNET Cennik usług telekomunikacyjnych Dostęp do sieci Internet Usługa BiznesNET Obowiązuje dla nowych umów oraz aneksów podpisanych od dnia 01.02.2008 1. Informacje podstawowe A. Niniejszy cennik zawiera opłaty

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.147.2013.ELB. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zapewnienie łącza o parametrach:

OP-IV.272.147.2013.ELB. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zapewnienie łącza o parametrach: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1. UMWL 1 a) Medium: stałe b) klasa adresowa: zamawiającego wraz z prywatnym numerem AS c) protokół routingu: BGP d) łącze symetryczne

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2008 roku

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2008 roku WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2008 roku SFERIA S.A. ul. Pawia 55 01-030 Warszawa ROZDZIAŁ I Aktywacja Usługi dostępu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania NIE JEST współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania NIE JEST współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Gmina Boguchwała ul. Tkaczowa 134 36-040 Boguchwała Boguchwała, dn. 09.09.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na: dostawę łączy internetowych dla gospodarstw domowych w ramach realizacji okresu trwałości projektu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl 1 z 5 2012-04-13 16:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W SANTOKU. Program Testów. dot. postępowania przetargowego RRG AC

URZĄD GMINY W SANTOKU. Program Testów. dot. postępowania przetargowego RRG AC URZĄD GMINY W SANTOKU Program Testów dot. postępowania przetargowego RRG.271.11.2013.AC Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Umowy Ramowej Usługa Dostęp do Sieci Internet

Załącznik nr 8 do Umowy Ramowej Usługa Dostęp do Sieci Internet Załącznik nr 8 do Umowy Ramowej Usługa Dostęp do Sieci Internet Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do zasobów sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu. Załącznik 1 do zapytania DISI-S.272.92.2016 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu. Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem sieci teleinformatycznej Zamawiającego wskazane w tabeli nr 1. Szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

VPLS - Virtual Private LAN Service

VPLS - Virtual Private LAN Service VPLS - Virtual Private LAN Service 1.1 Opis usługi VPLS (Virtual Private LAN Service), czyli usługa wirtualnej prywatnej sieci LAN, jest najnowszym i najbardziej zaawansowanym produktem z kategorii transmisji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią I. SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ I.1. Wymagania podstawowe I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.1.4. I.1.5. I.1.6. I.1.7. I.1.8. I.1.9. I.1.10. I.1.11. Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr.

Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. Załącznik 4 do Umowy Ramowej z dnia roku Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. 2. Niniejsza Umowa

Bardziej szczegółowo

Dokument SLA. I. Definicje

Dokument SLA. I. Definicje Dokument SLA I. Definicje Operator - dostawca Usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą Dokumentu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sygn. Sprawy : (ZW/06/2012) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna i usługi internetowe) na rzecz Sądu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy 1. Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej

Bardziej szczegółowo

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 08 marca 2013r. Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 30 83-200 Starogard Gdański tel/fax. 058-56-239-59 Znak sprawy: 282-08/2013 dot. Zaproszenie do składania propozycji

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY USŁUG

CENNIK PODSTAWOWY USŁUG CENNIK PODSTAWOWY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ NETRONIK SPÓŁKA Z O.O. Obowiązuje dla nowych abonentów od 01.05.2015 Tabela 1. Opłaty instalacyjne umowa promocyjna na czas określony 18 i 24 miesięcy Opłata

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2008 roku

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2008 roku CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2008 roku SFERIA S.A. ul. Pawia 55 01-030 Warszawa ROZDZIAŁ I Aktywacja Usługi dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

Mini Ethernet. Start Ethernet

Mini Ethernet. Start Ethernet Internet dla budynków jednorodzinnych pobierania w nocy Parametry pobierania w dzień wysyłania [KBit] Nieokreślony 12 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy Mini Start Basic Optimum Max 1 2 4 8 12 0,5 1 2 4

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. oraz opcjonalne dostarczenie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. oraz opcjonalne dostarczenie: ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostarczenie: 1. powierzchni centrum danych w/g specyfikacji w 1 punktach 1 i 2 do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ sprawa numer: 25/SISP/PN/2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ sprawa numer: 25/SISP/PN/2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ sprawa numer: 25/SISP/PN/2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca rozbuduje istniejącą sieć WAN-G, dla której usługę operatora świadczy TPSA, opartą o transmisję danych IP VPN

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA KOMPLETNEGO ZESTAWU URZĄDZEŃ DO POMIARÓW TRANSMISYJNYCH W SZEROKOPASMOWYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH OPARTYCH O PROTOKOŁ IP

DOSTAWA KOMPLETNEGO ZESTAWU URZĄDZEŃ DO POMIARÓW TRANSMISYJNYCH W SZEROKOPASMOWYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH OPARTYCH O PROTOKOŁ IP DOSTAWA KOMPLETNEGO ZESTAWU URZĄDZEŃ DO POMIARÓW TRANSMISYJNYCH W SZEROKOPASMOWYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH OPARTYCH O PROTOKOŁ IP Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet Numer ogłoszenia: 67640-2016; data zamieszczenia: 24.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet Numer ogłoszenia: 67640-2016; data zamieszczenia: 24.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov Warszawa: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 14940-2012 z dnia 2012-01-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowe Warpno ZADANIE 1 1) dostarczenie Internetu dla 30 gospodarstw domowych z terenu gminy Nowe Warpno - dostarczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt. REGON. reprezentowany przez:. zwanym w dalszej części umowy Dostawcą

UMOWA Projekt. REGON. reprezentowany przez:. zwanym w dalszej części umowy Dostawcą UMOWA Projekt Załącznik nr 5 zawarta w dniu..w Łodzi, pomiędzy Sądem Rejonowy la Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 NIP 725-105-47-87 REGON 000233418 reprezentowanym przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę Dostęp do Sieci Internet POSTANOWIENIA OGÓLNE

Umowa Szczegółowa na usługę Dostęp do Sieci Internet POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik 6 do Umowy Ramowej z dnia. roku Umowa Szczegółowa na usługę Dostęp do Sieci Internet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr 2. Niniejsza Umowa Szczegółowa określa

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE )

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE ) CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE ) Cennik obowiązuje od dnia 3 grudnia 2015 roku ROZDZIAŁ I - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET XLTE (zwany dalej Cennikiem XLTE ) Cennik obowiązuje od dnia 18 maja 2016 roku

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET XLTE (zwany dalej Cennikiem XLTE ) Cennik obowiązuje od dnia 18 maja 2016 roku CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET XLTE (zwany dalej Cennikiem XLTE ) Cennik obowiązuje od dnia 18 maja 2016 roku ROZDZIAŁ I - AKTYWACJA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET Jednorazowa opłata za Aktywację

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG OPERATORA DSS

CENNIK USŁUG OPERATORA DSS CENNIK USŁUG OPERATORA DSS (obowiązuje od dnia 01.03.2016r.) 1 Spis treści 1. Polityka wyliczania ceny końcowej... 3 a) Poziomy SLA... 3 b) Kategorie Opustów... 3 2. Opłaty wspólne dla wszystkich Usług...

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERA DEDYKOWANEGO z dn. 21.08.2015. I. Postanowienia ogólne. II. Słownik. III. Zakup i wykonanie Usługi.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERA DEDYKOWANEGO z dn. 21.08.2015. I. Postanowienia ogólne. II. Słownik. III. Zakup i wykonanie Usługi. wersja: 1.3 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SERWERA DEDYKOWANEGO z dn. 21.08.2015 I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprint Usług dotyczących dzierżawy serwera dedykowanego.

Bardziej szczegółowo

cennik usługi IP VPN tp Rozdział 1. Usługa IP VPN tp z Łączem dostępowym Frame Relay lub ATM Tabela 1. Tabela 2. Strona 1 z 8

cennik usługi IP VPN tp Rozdział 1. Usługa IP VPN tp z Łączem dostępowym Frame Relay lub ATM Tabela 1. Tabela 2. Strona 1 z 8 cennik usługi IP VPN tp Rozdział 1. Usługa IP VPN tp z Łączem dostępowym Frame Relay lub ATM Tabela 1. Opłaty podstawowe za aktywację usługi IP VPN tp z Łączem dostępowym Frame Relay Poz. PKWiU Poziom

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo