SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SIWZ Dostawa łącza z dostępem do Internetu na potrzeby projektu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ ROUTERÓW OBSŁUGUJĄCYCH PROTOKÓŁ BGP ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU NA POTRZEBY PROJEKTU Zatwierdzam Warszawa, marzec

2 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:2Skarb Państwa Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Grzybowska 80/ Warszawa NIP: , REGON: Znak sprawy: KZGW/-2/ Tryb udzielenia zamówienia: Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż routerów obsługujących protokół BGP oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby projektu Wszelkie wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia elementów przedmiotowych zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy odczytywać wraz z wyrazami "lub równoważny" Zamawiający oświadcza, że posiada infrastrukturę techniczną umożliwiającą wykonanie przedmiotu zamówienia Zamówienie zostało podzielone na następujące części, z której każda polega na dostawie i montażu routerów obsługujących protokół BGP lub świadczeniu usługi dostępu do Internetu spełniające wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Część 1 świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Część 2 świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Część 3 świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Część 4 świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Część 5 świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach 2

3 Część 6 świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Część 7 świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Część 8 świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Część 9 dostawa i montaż dwóch routerów obsługujących protokół BGP do Centrum Podstawowego KZGW w Warszawie wraz z usługą serwisową Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Szczegółową informację o częściach zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ Wspólny słownik zamówień (CPV): część 1-8, część Zamawiający przewiduje możliwość udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień np.. zwiększeniu przepustowości łączy, powtórzeniu usług w kolejnych miesiącach Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającej na świadczeniu usług dostępu do Internetu spełniających warunki niniejszej SIWZ przez Wykonawcę zamówienia głównego na rzecz Zamawiającego w. następujących po sobie dwunastomiesięcznych okresach. Zamawiający będzie mógł według swojego wyboru oraz wyłącznego uznania zażądać, aby Wykonawca świadczył usługę przez wszystkie lub niektóre okresy opcjonalne, w tym będzie mógl ponawiać żądanie do czasu wyczerpania okresów opcjonalnych Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia, za których działania bądź zaniechania Wykonawca odpowiada jak za swoje własne. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, który powierzy podwykonawcom. Brak informacji będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę. 4. Termin wykonania zamówienia: 3

4 4.1 Termin technicznego podłączenia routerów oraz łącza: nie później niż 3 (słownie: trzy) miesiące od dnia podpisania umowy dla części 1-8 zamówienia, oraz nie później niż 3 (słonie: trzy) tygodnie dla części 9 zamówienia. 4.2 Termin rozpoczęcia świadczenia usług dostępu do Internetu: w terminie do 1 tygodnia od daty technicznego podłączenia łączy dla części 1-8 zamówienia. 4.3 Termin usługi gwarancyjnej dla części 9 zamówienia 36 miesięcy. 4.4 Umowa zostanie zawarta na okres: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 5.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczących: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; Za spełnienie przedmiotowego warunku, Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę realizacją w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie co najmniej 3 (słownie: trzech) zamówień polegających na świadczeniu usług symetrycznego dostępu do Internetu o przepustowości nie mniejszej niż 25 Mbps o wartości co najmniej zł brutto każda, łącznie przez co najmniej 12 (słownie: dwanaście) miesięcy oraz co najmniej 3 (słownie: trzech) dostaw routerów o wartości nie mniejszej niż PLN brutto każda, z czego co najmniej dwie dostawy połączone były z serwisem gwarancyjnym tych urządzeń świadczonym w miejscu ich zainstalowania trwającym nie krócej niż 12 miesięcy. W przypadku gdy pojedyncze zamówienie obejmuje zarówno dostawę jak i świadczenie usług należy także podać jaka kwota dotyczyła dostawy, a jaka świadczenia usług. W celu porównania spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia wartości podanych w walucie innej niż polski złoty po kursie średnim NBP obowiązującym na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nastąpi w dniu, w którym Narodowy Bank Polski nie publikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4

5 c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, to jest posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych). Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300 tys. PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) ocena spełniania warunków dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń, których wykaz zawiera pkt 6 SIWZ, b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie; Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, c) Wykonawcy samodzielnie składający ofertę oraz każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę musi spełnić warunek niewykluczenia z postępowania opisany w art. 24 ust. 1 pkt 1-11 ustawy, d) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielanie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie oraz sytuacja ekonomiczna oraz finansowa, e) brak jakiegokolwiek oświadczenia lub dokumentu wymienionego w pkt 6 SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy, f) złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy na Załączniku nr 3 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 5

6 ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków ustalonych w pkt 5.1 b dotyczący świadczenia usług, wykonawca składa wypełniony wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców na załączniku nr 5 Wykaz wykonanych zamówień oraz załącza dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków ustalonych w pkt 5.1 b dotyczący dostaw, wykonawca składa także wypełniony wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców na załączniku nr 6 Wykaz głównych dostaw oraz załącza dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie Dokumenty potwierdzające, że zamówienia wymienione w załączniku nr 5 do SIWZ zostały wykonane należycie. Dowodami tymi są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6

7 b)oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a) W przypadku, gdy wykonawca polegać będzie na wiedzy, doświadczeniu, innych podmiotów - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy nie mniejszą niż PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 2c u. pzp. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia powyższej informacji dotyczącej tych podmiotów Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na załączniku nr 4 do SIWZ Informacja dotycząca przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej na załączniku nr 7 do SIWZ W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy; pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika stosownie do postanowień art. 23 ust. 2 Ustawy W celu wykazania spełnienia warunków udziału określonych w pkt. 5 SIWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt SIWZ, który podpisuje pełnomocnik wykonawców występujących wspólnie W celu wykazania spełnienia warunków udziału określonych w pkt. 5 SIWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia 7

8 dokumentów, wymienionych w pkt. 6.7., pkt. 6.8., pkt. 6.9., pkt , pkt SIWZ, a przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując spełnienie warunków udziału, polegać będą na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, dokumentu, wymieniony w pkt SIWZ; przedmiotowe dokumenty w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa pełnomocnik, z tym, że dokument, o którym mowa w pkt podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu udostępniającego potencjał W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia dokumentów, wymienionych w pkt. 6.2., pkt. 6.3., pkt. 6.4., pkt. 6.5., pkt. 6.6., pkt. 6.13, 6.14 SIWZ Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.2., pkt. 6.3., pkt. 6.4., pkt. 6.5., pkt. 6.6., pkt SIWZ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6: 1) pkt. 6.2., pkt. 6.3., pkt. 6.4., pkt. 6.5.(w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 8

9 b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) pkt 6.5. i pkt 6.6. (w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Dokumenty, o których mowa w pkt 6.24 ppkt 1) lit. a i c oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.24 ppkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.24, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymagania opisane w pkt 6.25 stosuje się odpowiednio W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów, odpowiednio, miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu Dokument sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołączy kopię jakiegoś dokumentu, musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę podpisującą ofertę W przypadku, gdy załączona do oferty kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 9

10 7.1. Przekazywanie oświadczeń, wniosków oraz zawiadomień następuje w drodze pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazywanie wniosków, informacji, pytań i odpowiedzi za pomocą faksu lub poczty elektronicznej ( ) z zastrzeżeniem pkt 7.2. SIWZ. Każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania Oferta, uzupełnienia oferty, a także wyjaśnienia przewidziane w ustawie prawo zamówień publicznych następują wyłącznie w formie pisemnej Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, oraz umieści na swojej stronie internetowej. Wyjaśnienia stanowić będą integralną część SIWZ Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonane modyfikacje Zamawiający przekaże na piśmie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz umieści na swojej stronie internetowej. Dokonane modyfikacje staną się integralną częścią specyfikacji Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz umieści informację na swojej stronie internetowej Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Pan Ryszard Wojciechowski w sprawach proceduralnych tel. (22) , fax (22) , Pan Zbigniew Nejman w sprawach merytorycznych tel. (22) , fax (22) , 8. Wymagania dotyczące wadium: 8.1. Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 10

11 pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: NBP Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna, należy złożyć w oryginale jako odrębny załącznik do oferty, umożliwiający łatwe oddzielenie od pozostałych dokumentów ofertowych. Do oferty powinna być dołączona kopia tego dokumentu Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą Niewniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 11

12 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Termin związania ofertą: 9.1. Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 60 dni Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. Oferta: Ofertę stanowi: wypełniony formularz ofertowy wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ, oświadczenia wymienione w pkt. 6 SIWZ wg wzoru załączniki nr 3, nr 4 do SIWZ, inne dokumenty wymienione w pkt. 6 SIWZ. ponadto, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy p.z.p), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.zm) albo informację, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg. wzoru Załącznika nr 7 do SIWZ. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy p. z. p., istniejących pomiędzy przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy. 11. Opis sposobu przygotowania oferty: Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie w formie pisemnej Propozycje rozwiązań wariantowych zostaną uznane za niezgodność z treścią SIWZ Ofertę należy sporządzić w języku polskim Oferta winna być podpisana przez uprawnionego do podpisywania dokumentów przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie strony oferty - w tym wszystkie załączniki winny być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 12

13 11.6. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6 niniejszej specyfikacji Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego w następujący sposób: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, piętro VI, pok. 651 ul. Grzybowska 80/ Warszawa Oferta dostawa i montaż routerów obsługujących protokół BGP oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby projektu. Nie otwierać przed dniem r. godz Ponadto na kopercie powinno zostać umieszczone dokładne oznaczenie Wykonawcy, w tym nazwa (firma) oraz adres Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert, w tym celu Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w akapicie powyżej oraz, dodatkowo, określeniem Zmiana lub Wycofanie Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2003 roku nr 153 poz z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: tajemnica przedsiębiorstwa i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82 w Warszawie, VI piętro, pok Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcom oferty złożone po terminie Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia r. godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego. 13

14 12.4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego wniosek. 13. Opis kryteriów, który Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Ocena ofert, nastąpi na podstawie kryterium: Lp. Kryterium Waga % a) Cena podstawowa 45% b) Cena opcjonalna 45% c) Cena dostawy 7 d) Okres gwarancji 3% Max. ilość pkt a) cena podstawowa - 42% cena podstawowa = suma cen brutto abonamentu miesięcznego za okres podstawowy usługi wszystkim odbiorcom Cena podstawowa najniższa x 45 = liczba punktów Cena podstawowa oceniana b) cena opcjonalna - 42% cena opcjonalna = cena brutto abonamentu miesięcznego za okres opcjonalny usługi wszystkim odbiorcom Cena opcjonalna najniższa x 45 = liczba punktów Cena opcjonalna oceniana c) cena dostawy - 7% cena - waga: 7% Cena najniższa x 7 = liczba punktów Cena oceniana d) Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium okres gwarancji w odniesieniu do routerów zamawiający zastosuje następujące wyliczenie: - za okres udzielenia gwarancji wynoszący 4 lata- 1 punkt - za okres udzielenia gwarancji wynoszący 5 lat i więcej - 3 punkty Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma najwięcej punktów. 14. Sposób obliczania ceny: 14

15 14.1. Cena określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym musi uwzględniać koszty wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie inne koszty składające się na realizację zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków oraz ewentualnych rabatów i upustów Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich, z dokładnością do pełnych groszy, przy czym grosze podać należy w postaci ułamkowej złotego np. 01/ Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w pieniądzu (walucie) Rzeczpospolitej Polskiej (PLN). 15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem umowy, Zamawiający może zażądać od wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą do przedłożenia oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę bądź upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do zawarcia umowy określając miejsce i termin jej zawarcia Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym w wezwaniu w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii związanych z zawieraną umową. 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie przewiduje ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 17. Wzór umowy Wszelkie postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umów zawarte są we wzorze umowy stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Zmiana istotnych postanowień Umowy jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z treści art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadkach i na warunkach określonych poniżej: 1) w przypadku w którym termin realizacji Umowy uzależniony jest od realizacji przez Zamawiającego przedsięwzięcia niemożliwego wcześniej do przewidzenia niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu Umowy, termin na realizacje Umowy może ulec zmianie o okres konieczny do realizacji tego przedsięwzięcia. 15

16 2) w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest uzasadnione w świetle wymagań funkcjonalnych Systemu, 3) w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest uzasadnione planowanymi lub dokonanymi zmianami w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego, pod warunkiem, że są one konieczne ze względu na dostosowanie zakresu, sposobu lub terminu realizacji przedmiotu Umowy do nowych warunków, 4) w przypadku konieczności zwiększenia przepustowości łączy, 5) w przypadku konieczności dostosowania przedmiotu Umowy lub terminów jej realizacji do innych przedsięwzięć realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, pod warunkiem, że jest to uzasadnione ze względu na interes Zamawiającego lub interes publiczny, 6) w przypadku, gdy z wyników przeprowadzonej kontroli jakości wynika konieczność wprowadzenia zmian, których celem będzie zmiana terminów lub sposobu realizacji przedmiotu Umowy, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany będą miały na celu realizację zaleceń wynikających z przeprowadzonej kontroli jakości; 7) inne zmiany wynikające ze zmian/wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; zmiany te zostaną przeprowadzone w zakresie koniecznym do dostosowania Przedmiotu umowy do obowiązującego stanu prawnego Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp (mogą one zostać dokonane w drodze jednostronnego oświadczenia Strony której danych zmiana dotyczy). 1) zmiana danych teleadresowych, 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, są określone w Dziale VI ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 16

17 18.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem terminu Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.6 i w pkt 18.7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 19. Wykaz załączników do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr Wzór formularza ofertowego załącznik nr Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr Wzór wykazu zamówień załącznik nr Wzór Wykazu Głównych Dostaw załącznik nr Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej załącznik nr Wzór umowy załącznik nr 8. 17

18 SIWZ Dostawa łącza z dostępem do Internetu na potrzeby projektu Znak: KZGW/-5/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Załącznik nr 1 1. Wstęp Niniejszy dokument precyzuje wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia poprzez określenie wymagań w zakresie usługi świadczenia dostępu do Internetu na dwóch niezależnych łączach (podstawowym i zapasowym) w podziale na wymagania ogólne oraz wymagania dotyczące każdej części zamówienia oraz opis techniczny routera obsługującego protokół BGP 2. Wymagania w zakresie usług realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia dla części 1-8 zamówienia. 2.1 W każdej z ośmiu części prędkość łącz symetrycznych o następujących minimalnych przepustowościach: a. 1 część - KZGW = 50 Mbit/s dla łącza, b. 2 część - RZGW Poznań = 50 Mbit/s dla łącza, c. 3 część - RZGW Gliwice = 50 Mbit/s dla łącza, d. 4 część - RZGW Warszawa = 50 Mbit/s dla łącza, e. 5 część - RZGW Gdańsk - = 50 Mbit/s dla łącza, f. 6 część - RZGW Wrocław = 50 Mbit/s dla łącza, g. 7 część - RZGW Kraków = 50 Mbit/s dla łącza, h. 8 część - RZGW Szczecin = 50 Mbit/s dla łącza. 2.2 Łącza objęte zamówieniem powinny być doprowadzone do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego znajdującego się w lokalizacjach: a. 1 część KZGW Grzybowska 80/ , Warszawa b. 2 część - RZGW Poznań Szewska , Poznań c. 3 część - RZGW Gliwice Sienkiewicza , Gliwice d. 4 część - RZGW Warszawa Zarzecze 13B , Warszawa e. 5 część - RZGW Gdańsk Rogaczewskiego 9/ , Gdańsk f. 6 część - RZGW Wrocław Norwida , Wrocław g. 7 część - RZGW Kraków Marszałka Piłsudskiego , Kraków 18

19 SIWZ Dostawa łącza z dostępem do Internetu na potrzeby projektu Znak: KZGW/-5/2014 h. 8 część - RZGW Szczecin Tama Pomorzańska 13A , Szczecin 3. Wymagania ogólne dla części 1-8 zamówienia. Opis usługi Świadczenie usługi dostępu do Internetu minimum przez okres do r. o podanych przez Zamawiającego parametrach technicznych. Szczegółowy opis usługi 1) Łącza mają zapewniać niskie opóźnienia w obrębie sieci operatora nie większe niż 20 ms. 2) Łącza powinny: a. być zakończone interfejsem umożliwiającym podłączenie do elementów infrastruktury Zamawiającego wyszczególnionych poniżej: Cisco Catalyst 3750X-48T-E dla KZGW, Cisco Catalyst 3750X-48T-S dla wszystkich RZGW; b. zostać przystosowane, podłączone i przetestowane przez Wykonawcę do infrastruktury Zamawiającego, c. Wykonawca dostarczy tzw. wkładki GBIC lub moduł równoważny; 3) Łącza powinny być zbudowane tak aby w razie awarii 1 linii zapewniona była stała praca systemu. 4) Łącza podstawowe i zapasowe nie mogą być budowane z wykorzystaniem: a. infrastruktury znajdującej się poza terytorium Polski, b. łączy satelitarnych, c. komutowanych łączy telefonicznych, d. łączy technologii radiowych w paśmie nie podlegającym koncesjonowaniu w Urzędzie Regulatora, e. technologii Wi-Fi, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE. 5) Oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer danych, nielimitowana ilość otwartych sesji, brak blokowania usług i protokołów w Internecie oraz możliwość użytkowania dowolnej liczby urządzeń w przypadku zastosowania przez Zamawiającego translacji adresów (NAT). 19

20 SIWZ Dostawa łącza z dostępem do Internetu na potrzeby projektu Znak: KZGW/-5/2014 6) Wykonawca zapewni na potrzeby Zamawiającego publiczną przestrzeń adresową wydzieloną ze swojej puli o rozmiarze co najmniej 32 adresowej klasy IP per łącze. 7) Wykonawca przeprowadzi instalację urządzeń oraz okablowania niezbędnych do dostarczenia Zamawiającemu usługi na własny koszt. 8) Jedynym kosztem zawartym w ofercie powinien być abonament miesięczny bez dodatkowych kosztów typu instalacja, utrzymanie puli adresów itp. 9) Łącze zapasowe może wykorzystywać inne medium przesyłu danych niż łącze podstawowe, powinno być przeprowadzone inna trasą (w żadnym odcinku nie może przebiegać tak samo jak łącze podstawowe) i powinno być dostarczone z innego centrum dystrybucyjnego dostawcy. 10) Wykonawca udostępni adresy swoich urządzeń brzegowych celem monitorowania parametrów sieci. Zamawiający będzie monitorował następujące parametry sieci: a. ICMP Echo (ping) na router brzegowy i jego bramę domyślną z LANu, b. ICMP Echo (ping) na router brzegowy z WANu, c. Czasy odpowiedzi wraz z ustalonymi alertami w przypadku przekroczenia założonych wartości, d. Procent strat pakietów, e. Komunikacja pomiędzy lokalizacjami, f. Przepustowość łącz i statystyki łącz przesyłane przez SNMP z routera brzegowego Zamawiającego. 11) Świadczenie usługi zostanie rozpoczęte w terminie 1 (słownie: jednego) tygodnia od dnia technicznego podłączenia łącza 12) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych awarii na łączach: a. usunięcie awarii łącza podstawowego i zapasowego w ciągu 8 godzin od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego lub wykrycia przez Wykonawcę, w przypadku gdy jedno z złączy ulegnie awarii, a drugie będzie działać. b. usunięcie awarii łącza podstawowego i zapasowego w ciągu maksymalnie 2 godziny od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego lub wykrycia przez Wykonawcę, w przypadku, gdy oba łącza ulegną awarii. 13) Wykonawca zagwarantuje usługę typu SLA, w tym zagwarantuje: 20

21 SIWZ Dostawa łącza z dostępem do Internetu na potrzeby projektu Znak: KZGW/-5/2014 a. miesięczną dostępność usługi dla łącza podstawowego na poziomie minimum 99,9%, b. ciągłe monitorowanie parametrów SLA oraz obciążenia wszystkich łączy, c. dostępność służb technicznych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, d. kontakt serwisowy w trybie 24/7 przez cały okres świadczenia usługi, w tym kontakt telefoniczny. Wszelkiego rodzaju prace konserwacyjne sieci muszą być wykonywane w godzinach nocnych oraz po uprzednim 14 dniowym uprzedzeniu Zamawiającego. 14) W sytuacji gdy usługa świadczona przez operatora będzie niedostępna operator zobowiązuje się do wypłacenia abonentowi kary umownej w formie zwrotu części lub całości miesięcznej opłaty abonamentowej zgodnie z poniższą tabelą: Dostępność Usługi w okresie Kwota Zwrotu: % miesięcznej opłaty miesięcznym abonamentowej 99,9% > Dostępność 98,5% 10 98,5% > Dostępność 97,5% 20 97,5% > Dostępność 96,5% 30 96,5% > Dostępność Wymagania w zakresie dostawy i montażu dwóch routerów obsługujących protokół BGP do Centrum Podstawowego KZGW w Warszawie wraz z usługą serwisową tj. części 9 zamówienia. 1) Adres lokalizacji: Warszawa (00-672), ul. Piękna 24. 2) Routery powinny być urządzeniami o zamkniętej konfiguracji o wysokości maksymalnej 2U z możliwością montażu w szafie rack 19. 3) Routery powinny obsługiwać przepustowości: minimum 3300 Mbps oraz przełączać minimum 350 kpps. 4) Routery muszą obsługiwać: protokół BGP protokół OSPF minimum w wersji 2 wirtualne tablice routingu - VRF IP SLA 5) Routery muszą być wyposażone w: minimum 256 MB pamięci flash minimum 1 GB pamięci DRAM możliwość rozbudowy do 2 GB minimum 3 porty 10/100/

22 SIWZ Dostawa łącza z dostępem do Internetu na potrzeby projektu Znak: KZGW/-5/2014 minimum jeden port MGMT (USB, RS232) jeden port AUX minimum 4 porty umożliwiające rozbudowę o dodatkowe interfejsy sieciowe minimum dwa zasilacze hot swap 6) Obsługiwane protokoły: VLAN(IEEE 802.1Q) TFTP (Trivial File Transfer Protocol) NTP (Network Timing Protocol) SNMP v1, v2 I v3 CDP i/lub inny o podobnej funkcjonalności LACP (802.1X) NetFlow i/lub inny o podobnej funkcjonalności HSRP i/lub inny o podobnej funkcjonalności 7) Routery zostaną objęte usługą gwarancyjną w okresie 36 miesięcy od odbioru przedmiotu umowy, w reżimie 8x5xNBD tj: a. dostępność/gotowość serwisu w dni robocze w godz. 8 16, b. czas reakcji serwisu max. 24h od zgłoszenia c. zakresie obejmującym: usuwanie awarii, usterek i innych problemów związanych z funkcjonowaniem urządzeń w miejscu instalacji (on - site) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii wymiana uszkodzonego urządzenia w miejscu instalacji (on - site) najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym pod dniu zgłoszenia awarii wsparcie techniczne w zakresie instalacji/ reinstalacji, konfiguracji, rozwiązywania problemów związanych z użytkowaniem urządzeń zagwarantowanie możliwości bezpłatnego pobierania przez zamawiającego aktualnego oprogramowania ze strony producenta urządzenia Routery zostaną dostarczone wraz z wszelkimi licencjami i rozszerzeniami niezbędnymi do uruchomienia wszystkich funkcjonalności opisanych w niniejszej specyfikacji. 22

23 SIWZ Dostawa łącza z dostępem do Internetu na potrzeby projektu Znak: KZGW/-5/2014 Załącznik nr 2 WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO Ja niżej podpisany/a działając w imieniu i na rzecz (imię i nazwisko składającego oświadczenie) [firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres Wykonawcy lub pieczęć nagłówkowa firmy z adresem] (adres do kontaktów) w odpowiedzi na ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ I MONTAŻ ROUTERÓW OBSŁUGUJĄCYCH PROTOKÓŁ BGP ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU NA POTRZEBY PROJEKTU składamy niniejszą ofertę. 1. Oferujemy realizację zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, według następujących warunków cenowych: Część 1. świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Miesięczna opłata abonamentowa podstawowa.. zł brutto (słownie: Miesięczna opłata abonamentowa opcjonalna.. zł brutto (słownie: Część 2. świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Miesięczna opłata abonamentowa podstawowa.. zł brutto (słownie: Miesięczna opłata abonamentowa opcjonalna.. zł brutto (słownie: 23

24 SIWZ Dostawa łącza z dostępem do Internetu na potrzeby projektu Znak: KZGW/-5/2014 Część 3. świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Miesięczna opłata abonamentowa podstawowa.. zł brutto (słownie: Miesięczna opłata abonamentowa opcjonalna.. zł brutto (słownie: Część 4. świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Miesięczna opłata abonamentowa podstawowa.. zł brutto (słownie: Miesięczna opłata abonamentowa opcjonalna.. zł brutto (słownie: Część 5. świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Miesięczna opłata abonamentowa podstawowa.. zł brutto (słownie: Miesięczna opłata abonamentowa opcjonalna.. zł brutto (słownie: Część 6. świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Miesięczna opłata abonamentowa podstawowa.. zł brutto (słownie: Miesięczna opłata abonamentowa opcjonalna.. zł brutto (słownie: Część 7. świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Miesięczna opłata abonamentowa podstawowa.. zł brutto (słownie: Miesięczna opłata abonamentowa opcjonalna.. zł brutto (słownie: 24

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83904-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH Zatwierdzam Warszawa, styczeń 2014 1 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 22/usł./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 21/dost./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Maria Kwasiborska Zastępca Dyrektora Warszawa, dn. 13.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: BAF-VI-2374-7-2/8-PN/2015 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/8/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-30/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/12/2014

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo