Modu³owe routery wielous³ugowe Cisco z serii 2600

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modu³owe routery wielous³ugowe Cisco z serii 2600"

Transkrypt

1 PRZEGLAD PRODUKTÓW, Modu³owe routery wielous³ugowe z serii 600 Rodzina routerów z serii 600 to jeden z podstawowych elementów oferty firmy w zakresie produktów integruj¹cych transmisjê danych, g³osu i obrazu. Routery z serii 600 stanowi¹ najszersze w bran y, kompleksowe (end-to-end) rozwi¹zanie w dziedzinie integracji telefonii pakietowej IP i Frame Relay. Routery z serii 600 s¹ rozwi¹zaniem "klasy korporacyjnej/komercyjnej", przeznaczonym dla przedsiêbiorstw wymagaj¹cych wielous³ugowoœci oraz dla us³ugodawców œwiadcz¹cych us³ugi na ich potrzeby. Modu³owa architektura sprzêtu z rodziny 600 zapewnia wszechstronnoœæ niezbêdn¹ do tego, aby dostosowaæ siê do zmian w technologii sieciowej, zachodz¹cych wraz z pojawianiem siê nowych us³ug i aplikacji. Dziêki wykorzystaniu tych samych modu³owych interfejsów, co w rodzinach 600, 700 i 3600, urz¹dzenia z serii 600 zapewniaj¹ ochronê poczynionych inwestycji. Sterowane przez wydajne procesory RISC i cyfrowe procesory sygna³owe (DSP), a tak e pomocnicze procesory dla ró nych interfejsów, routery z serii 600 obs³uguj¹ zaawansowane funkcje w zakresie gwarantowania jakoœci us³ug ( Quality of Service - QoS), bezpieczeñstwa i integracji sieci, niezbêdne we wspó³czesnych sieciach korporacyjnych. Urz¹dzenia z serii 600 s¹ dostêpne w trzech poziomach wydajnoœci i w szeœciu konfiguracjach podstawowych: 650 i 65 - wydajnoœæ do 37 tysiêcy pakietów na sekundê, odpowiednio jeden lub dwa porty Ethernet 0/00 Mb/s z automatycznym wykrywaniem szybkoœci. 60 i 6 - wydajnoœæ do 5 tysiêcy pakietów na sekundê, odpowiednio jeden lub dwa porty Ethernet 0/00 Mb/s z automatycznym wykrywaniem szybkoœci. 60 do 63 - wydajnoœæ do 5 tysiêcy pakietów na sekundê: jeden port Token Ring; jeden port Ethernet, jeden port Token Ring; dwa porty Ethernet; jeden port Ethernet. Rodzina routerów z serii 600 Ka dy model jest równie wyposa ony w dwa z³¹cza kart interfejsu do sieci rozleg³ych ( WAN Interface Card - WIC), z³¹cze modu³u sieciowego i wewnêtrzne z³¹cze AIM ( Advanced Integration Module). Z³¹cza te s¹ takie same, jak w 50 ró nych modu³ach z czterech kategorii produktów firmy. Karty WIC dostêpne dla routerów z serii 600, 700, 600 i 3600 obs³uguj¹ ró ne opcjonalne jednostki interfejsów szeregowych i interfejsów ISDN (BRI), a tak e zintegrowane jednostki obs³ugi kana³ów i danych (CSU/DSU) na potrzeby podstawowej i zapasowej ³¹cznoœci z sieciami WAN. Modu³y sieciowe dostêpne dla urz¹dzeñ z serii 600 i 3600 s¹ przewidziane do szerokiego zakresu zastosowañ, w tym wielous³ugowej integracji g³osu i danych, komutowanego dostêpu analogowego i ISDN, dostêpu ATM oraz koncentracji urz¹dzeñ szeregowych. Wewnêtrzny modu³ AIM ( Advanced Integration Module) do kompresji danych, przeznaczony dla routerów z serii 600, zmniejsza obci¹ enie zwi¹zane z szybk¹ kompresj¹ danych i pozwala na osi¹gniêcie przep³ywnoœci skompresowanych danych nawet do 8 Mb/s, a tak e umo liwia korzystanie z nowych us³ug przy zachowaniu z³¹czy interfejsów zewnêtrznych dla innych aplikacji. C ISCO S YSTEMS

2 G³ówne korzyœci Bêd¹ce czêœci¹ wszechstronnego i kompleksowego rozwi¹zania sieciowego firmy, routery z serii 600 umo liwiaj¹ firmom budowê jednolitej infrastruktury sieciowej w biurach oddzia³ów, oferuj¹c nastêpuj¹ce korzyœci: Ochrona poczynionych inwestycji - Poniewa rodzina routerów z serii 600 obs³uguje komponenty modu- ³owe, które mog¹ byæ modernizowane w miejscu instalacji, klienci mog¹ ³atwo zmieniaæ interfejsy sieciowe bez koniecznoœci wymiany ca³ego rozwi¹zania sieciowego w biurze oddzia³u. Z³¹cze AIM dostêpne dla platformy 600 sprzyja dalszej ochronie inwestycji, zapewniaj¹c mo liwoœci rozbudowy w celu obs³ugi takich us³ug zaawansowanych, jak sprzêtowa kompresja danych czy szyfrowanie. Ni sze koszty eksploatacji systemu - Integruj¹c w pojedynczej, kompaktowej jednostce funkcje CSU/DSU, zakoñczenia sieciowego (NT) ISDN, firewall, modemów, urz¹dzeñ kompresuj¹cych i szyfruj¹cych oraz innego sprzêtu, jaki mo na znaleÿæ w szafach dystrybucyjnych biur oddzia³owych, routery z serii 600 mog¹ byæ zdalnie administrowane przy u yciu aplikacji do zarz¹dzania sieci¹, takich jak Works i View. Wielous³ugowa integracja danych i g³osu - Routery z serii 600 pozwalaj¹ administratorom sieci zredukowaæ wysokie koszty miêdzymiastowych po³¹czeñ telefonicznych z biurami innych oddzia³ów oraz udostêpniaj¹ us³ugi nastêpnej generacji, na przyk³ad zintegrowane systemy przesy³ania wiadomoœci i telecentra wykorzystuj¹ce sieæ WWW. W po³¹czeniu z modu³ami transmisji g³osu i faksów routery 600 mog¹ byæ wdra ane zarówno w sieciach VoIP ( Voice over IP), jak i VoFR ( Voice over Frame Relay). Przy u yciu najnowszych modu³ów do pakietowej transmisji g³osu pojedynczy router z serii 600 mo e obs³u yæ do 60 jednoczesnych po³¹czeñ g³osowych, nie przerywaj¹c przy tym routingu ani œwiadczenia pozosta³ych us³ug. Rozwi¹zanie klasy korporacyjnej / komercyjnej - Spe³nia wymagania przedsiêbiorstw i us³ugodawców œwiadcz¹cych us³ugi na ich rzecz, charakteryzuj¹c siê wysokim stopniem niezawodnoœci, wieloma po³¹czeniami WAN i mo liwoœci¹ migracji od infrastruktury przeznaczonej tylko do transmisji danych do infrastruktury umo liwiaj¹cej jednoczesn¹ pakietow¹ transmisjê danych i g³osu. Podstawowe cechy i zalety Rodzina routerów z serii 600 stanowi rozwi¹zanie bêd¹ce ekonomicznym po³¹czeniem wszechstronnoœci, integracji i mo liwoœci, przeznaczonym dla biur oddzia³owych. Jego g³ówne zalety przedstawiono w tabeli. Tabela. Podstawowe cechy i zalety urz¹dzeñ z serii 600 Cechy Zalety Wszechstronnoœæ i ochrona inwestycji Modu³owa architektura Takie same karty interfejsu WAN oraz modu³y sieciowe, jak dla routerów z serii 600, 700 i 3600 Obs³uga kart interfejsu Multiflex Voice/WAN Z³¹cze AIM (Advanced Integration Module) Opcja zasilania pr¹dem sta³ym Interfejsy sieciowe, spe³niaj¹ce obecne wymagania, mog¹ byæ modernizowane w miejscu instalacji w celu dostosowania instalacji do przysz³ych technologii Dodatkowe interfejsy mog¹ byæ dodawane w trybie "p³aæ, kiedy potrzebujesz" w celu dostosowania rozwoju sieci Konfiguracja interfejsów LAN i WAN mo e byæ ³atwo dostosowywana do indywidualnych potrzeb Rozwi¹zanie umo liwia obni enie kosztów zwi¹zanych z zarz¹dzaniem zapasami modu³owych komponentów dla urz¹dzeñ z serii 600, 700, 600 i 3600 Zastosowanie tego rozwi¹zania pozwala obni yæ koszty szkoleñ personelu technicznego Karty mog¹ byæ wykorzystane do ³¹cznoœci w sieciach WAN (tylko dane), a nastêpnie ponownie wdro one do obs³ugi aplikacji transmisji g³osu i danych lub pakietowej transmisji g³osu Rozwi¹zanie ma mo liwoœæ rozbudowy w celu integracji zaawansowanych us³ug, takich jak sprzêtowa kompresja i szyfrowanie danych Rozwi¹zanie umo liwia maksymalne zwiêkszenie wydajnoœci dziêki przeniesieniu aplikacji intensywnie korzystaj¹cych z procesora na koprocesor Rozwi¹zanie mo e byæ wdra ane w instalacjach zasilanych pr¹dem sta³ym, na przyk³ad w centralach operatorów telekomunikacyjnych Wydajnoœæ klasy korporacyjnej/komercyjnej Wydajna architektura RISC Pe³na obs³uga IOS Rozwi¹zanie zapewnia obs³ugê zaawansowanych funkcji zwi¹zanych z poziomem jakoœci us³ug, takich jak Resource Reservation Protocol (RSVP), Weighted Fair Queueing (WFQ), Class Based Weighted Fair Queueing (CBWFQ), Low Latency Queueing (LLQ) i IP Precedence, co pozwala zredukowaæ okresowe koszty ³¹czy WAN Rozwi¹zanie zapewnia obs³ugê funkcji bezpieczeñstwa, na przyk³ad szyfrowania danych, tunelowania oraz uwierzytelniania i autoryzacji u ytkownika przy dostêpie do sieci VPN Certyfikowany przez ICSA zestaw funkcji firewall oprogramowania IOS obs³uguje zaawansowane funkcje bezpieczeñstwa, takie jak kontekstowa kontrola dostêpu ( Context Based Access Control - CBAC), blokowanie apletów Java, ochrona przed atakami typu Denial of Service (DoS), wykrywanie w³amañ oraz dzienniki nadzoru Zapewniona jest obs³uga ekonomicznych, programowych rozwi¹zañ kompresji i szyfrowania danych Umo liwia integracjê z tradycyjnymi sieciami SNA z wykorzystaniem DLSW+ ( Data Link Switching plus) oraz poprzez sieci APPN ( Advanced Peer-to-Peer Networking) Zapewnia wydajny routing z szybkoœci¹ do pakietów na sekundê dla maksymalnej skalowalnoœci i równoleg³ej obs³ugi wiêkszej liczby funkcji ( 650 i 65) Jest to czêœæ zgodnego ze standardami kompleksowego rozwi¹zania sieciowego firmy, obejmuj¹ca wersje do "wdro enia ogólnego"

3 SERIAL SERIAL 0 WIC CONN CONN A/S SEE MANUAL BEFORE INSTALLATION SERIAL SERIAL 0 WIC CONN CONN T SEE MANUAL BEFORE INSTALLATION Tabela. Podstawowe cechy i zalety urz¹dzeñ z serii 600 Cechy Zalety Uproszczone administrowanie Opcjonalne i zintegrowane jednostki CSU/DSU, multipleksery add/drop, modemy analogowe i zakoñczenia sieciowe NT Obs³uga Works i View Obs³uga Voice Manager (CVM) Obs³uga ConfigMaker Zaawansowane funkcje konfiguracyjne Obs³uga Auto Install Element korporacyjnych rozwi¹zañ wie owych firmy Obs³uga sieci VLAN Niezawodnoœæ Opcjonalne nadmiarowe zasilacze Routing po³¹czeñ komutowanych Podwójny bank pamiêci Flash Rozwi¹zanie oferuje mo liwoœæ zdalnego administrowania ka dym elementem wyposa enia zainstalowanego u klienta (CPE - Customer Premise Equipment) w celu zapewnienia wy szego stopnia dostêpnoœci sieci i ni szych kosztów eksploatacyjnych Zapewnia mo liwoœæ uproszczonej obs³ugi wszystkich komponentów zintegrowanych i w konfiguracji wie owejtransmisji g³osu i danych lub pakietowej transmisji g³osu Pozwalaja na obni enie kosztów wdro enia zintegrowanych rozwi¹zañ transmisji g³osu i danych oraz administrowania nimi Upraszcza konfiguracjê routera dziêki zastosowaniu graficznego interfejsu u ytkownika Urz¹dzenia s¹ wyposa one w kontekstowy przewodnik u ytkownika po procesie konfiguracji routera, umo liwiaj¹cy skrócenie czasu wdro enia Mo liwoœæ automatycznej konfiguracji zdalnych routeró w poprzez sieæ WAN, co eliminuje koszty podró y personelu technicznego do odleg³ych lokalizacji Mo liwoœæ ustawienia w konfiguracji wie owej z prze³¹cznikami sieci LAN, w celu zapewnienia ³atwiejszego administrowania Urz¹dzenia umo liwiaj¹ routing miêdzy sieciami VLAN przy u yciu protoko³u ISL ( Inter Switch Link) firmy ( 60 i 6) oraz standardu IEEE 80.q, obni aj¹c koszty zwi¹zane z reorganizacj¹ sieci Urz¹dzenia umo liwiaj¹ wspó³u ytkowanie nadmiarowych zasilaczy przez inne komponenty sieciowe, takie jak prze³¹czniki z serii Catalyst 900, oraz ochronê sieci przed przestojami spowodowanymi awariami zasilania Urz¹dzenia zapewniaj¹ mo liwoœæautomatycznego przechodzenia na zapasowe ³¹cza WAN w przypadku awarii ³¹cza g³ównego Urz¹dzenia umo liwiaj¹ przechowywanie kopii zapasowej oprogramowania IOS w pamiêci Flash Ergonomiczna konstrukcja Kontrolki stanu Wszystkie interfejsy sieciowe umieszczone z ty³u jednostki atwo otwierana obudowa Wentylatory o zmiennej prêdkoœci Urz¹dzenia pozwalaj¹ na szybk¹ ocenê stanu zasilania, zasilaczy zapasowych, aktywnoœci sieci i stanu interfejsów Upraszczaj¹ instalacjê i zarz¹dzanie kablami, redukuj¹c czas przestojów Rozwi¹zanie u³atwia i przyspiesza dostêp do wnêtrza urz¹dzenia w celu zainstalowania pamiêci lub modu³ów AIM Urz¹dzenia zapewniaj¹ ciche dzia³anie w œrodowisku biurowym 3 Opcjonalne elementy sprzêtowe i programowe Routery z serii 600 zapewniaj¹ mo liwoœæ wyboru interfejsów Ethernet, Token Ring oraz interfejsów Ethernet 0/00 z automatycznym wykrywaniem szybkoœci. Ponadto ka dy model jest wyposa ony w dwa z³¹cza kart interfejsu WAN (WIC), jedno z³¹cze modu³u sieciowego oraz w z³¹cze modu³u AIM (Advanced Integration Module) - rysunek. Rysunek. Panel tylny routera z serii 600 (pokazano router 6; z³¹cze AIM nie jest widoczne) Z³¹cze modu³u sieciowego W LINK Z³¹cza kart WIC ETHERNET ACT LINK ETHERNET 0 ACT CONSOLE AUX W V A 50/60 Hz 47 W Porty Ethernet Porty pomocnicze Port konsoli

4 Opcjonalne modu³y sieciowe Modu³y sieciowe umo liwiaj¹ dostosowanie routerów z serii 600 do wymagañ praktycznie ka dego biura oddzia³u. Modu³y te s¹ przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowañ, w tym do wielous³ugowej integracji g³osu i danych, komutowanego dostêpu analogowego i ISDN, dostêpu ATM oraz do koncentracji urz¹dzeñ szeregowych. Urz¹dzenia z serii 600 wykorzystuj¹ te same modu³y sieciowe co bardziej wydajne produkty z serii 3600 i obecnie obs³uguj¹ ponad 30 modu³ów wymienionych w tabeli Tabela. Modu³y sieciowe dla rodziny 600 Series. Modu³ Opis Modu³ Opis Sieciowe modu³y szeregowe i ATM (wymagaj¹ IOS w wersji.3 (3)T lub nowszej) NM-4T-ATM 4-portowy interfejs T ATM z modu³em sieciowym IMA NM-8T-ATM 8-portowy interfejs T ATM z modu³em sieciowym IMA,, NM-4E-ATM 4-portowy interfejs E ATM z modu³em sieciowym IMA NM-8E-ATM 8-portowy interfejs E ATM z modu³em sieciowym IMA,, NM-A-T3 -portowy modu³ sieciowy DS3 ATM NM-A-E3 -portowy modu³ sieciowy E3 ATM, 4, 4 NM-6A 6-portowy asynchroniczny modu³ sieciowy NM-3A 3-portowy asynchroniczny modu³ sieciowy o wysokiej pojemnoœci o wysokiej pojemnoœci NMT-4A/S 4-portowy, wolny (maks. 8 Kb/s), szeregowy modu³ NM-8A/S 8-portowy, wolny (maks. 8 Kb/s), szeregowy modu³ sieciowy sieciowy asynchroniczno/synchroniczny asynchroniczno/ synchroniczny Modu³y sieciowe LAN i LAN-LAN (wymagaj¹ IOS w wersji.3 (4)T lub nowszej) NM-E -portowy modu³ sieciowy Ethernet NM-4E 4-portowy modu³ sieciowy Ethernet NM-ATM-5 -portowy modu³ sieciowy ATM 5 Mb/s NM-W Modu³ sieciowy z dwoma z³¹czami kart WIC (karty WAN dostêpne osobno) Szeregowe modu³y dla sieci komutowanych, ISDN oraz szeregowe modu³y kana³owe (wymagaj¹ IOS w wersji.3 (4)T lub nowszej) NM-CT -portowy modu³ sieciowy channelized T/ISDN PRI NM-CT-CSU -portowy modu³ sieciowy channelized T/ISDN PRI z jednostk¹ CSU NM-CT -portowy modu³ sieciowy channelized T/ISDN PRI NM-CT-CSU -portowy modu³ sieciowy channelized T/ISDN PRI z jednostk¹ CSU NM-CEB -portowy modu³ sieciowy channelized E/ISDN PRI NM-CEU -portowy modu³ sieciowy channelized E/ISDN PRI balanced unbalanced NM-CEB -portowy modu³ sieciowy channelized E/ISDN PRI NM-CEU -portowy kana³owy modu³ sieciowy channelized E/ISDN PRI balanced unbalanced NM-4B-S/T 4-portowy modu³ sieciowy ISDN BRI (interfejs S/T) NM-4B-U 4-portowy modu³ sieciowy ISDN BRI z NT- (interfejs U) NM-8B-S/T 8-portowy modu³ sieciowy ISDN BRI (interfejs S/T) NM-8B-U 8-portowy modu³ sieciowy ISDN BRI (interfejs U) NM-8AM Modu³ sieciowy zawieraj¹cy 8 modemów analogowych NM-6AM Modu³ sieciowy zawieraj¹cy 6 modemów analogowych Modu³y sieciowe do transmisji g³osu i faksów (wymagaj¹ IOS w wersji.3 ()T lub nowszej) NM-HDV-T-4 4-kana³owy modu³ sieciowy T o du ej pojemnoœci NM-HDV-E kana³owy modu³ sieciowy E o du ej pojemnoœci,, 3 do transmisji g³osu i faksów do transmisji g³osu i faksów NM-HDV-T-4E 4-kana³owy rozszerzony modu³ sieciowy T NM-HDV-E-30E 30-kana³owy zaawansowany modu³ sieciowy E,, 3 o du ej pojemnoœci do transmisji g³osu i faksów o du ej pojemnoœci do transmisji g³osu i faksów NM-HDV-T kana³owy modu³ sieciowy T o du ej pojemnoœci NM-HDV-E kana³owy modu³ sieciowy E o du ej pojemnoœci,, 3 do transmisji g³osu i faksów do transmisji g³osu i faksów NM-HDV= Modu³ o du ej pojemnoœci do transmisji g³osu, NM-V Modu³ sieciowy do transmisji g³osu i faksów z jednym, zapasowy (bez interfejsu T i procesora DSP) gniazdem NM-V Modu³ sieciowy do transmisji g³osu i faksów z dwoma gniazdami Modu³y do transmisji g³osu i faksów oraz modu³y ATM wymagaj¹ zestawu funkcji IOS Plus. Wymaga IOS w wersji.05xk lub nowszej. 3 Wymaga IOS w wersji.07xk lub nowszej. 4 Wymaga IOS w wersji..t lub nowszej.

5 Tabela 3. Karty interfejsu g³osowego do u ytku z modu³ami sieciowymi do transmisji g³osu i faksów Obs³ugiwana przez wersjê IOS.0(3)T lub nowsz¹. Obs³ugiwana przez wersjê IOS.()XH lub nowsz¹. Modu³ VIC-BRI-S/T-TE VIC-FXS VIC-FXO-M VIC-FXO VIC-FXO-M VIC-FXO-EU VIC-FXO-M3 VIC-E/M Opis -portowa karta urz¹dzenia koñcowego z interfejsem do transmisji g³osu i faksów BRI S/T dla modu³u sieciowego do transmisji g³osu i faksów. -portowa karta interfejsu do transmisji g³osu i faksów FXS dla modu³u sieciowego do transmisji g³osu i faksów. -portowa karta interfejsu do transmisji g³osu i faksów FXO dla modu³u sieciowego do transmisji g³osu i faksów, z identyfikacj¹ dzwoni¹cego i roz³¹czeniem przez operatora (wersja pó³ - nocnoamerykañska i dla innych krajów). -portowa karta interfejsu do transmisji g³osu i faksów FXO dla modu³u sieciowego do transmisji g³osu i faksów (wersja pó³nocno amerykañska i dla innych krajów). -portowa karta interfejsu do transmisji g³osu i faksów FXO, z identyfikacj¹ dzwoni¹cego i roz³¹czeniem przez operatora (wersja europejska). -portowa karta interfejsu do transmisji g³osu i faksów FXO (wersja europejska). -portowa karta interfejsu do transmisji g³osu i faksów FXO (wersja australijska). -portowa karta koñcowa interfejsu do transmisji g³osu i faksów E&M dla modu³u sieciowego do transmisji g³osu i faksów. Patrz tak e nowe karty z interfejsem Multiflex Voice/WAN (VWIC) w tabeli 4. Karty z interfejsem Multiflex Voice/WAN oraz opcjonalne karty z interfejsem WAN Z³¹cza do kart z interfejsem WAN w routerach z serii 600 obs³uguj¹ 5 ró nych kart interfejsu dostêpnych dla produktów z serii 600, 700 i 3600, nowe jednoi dwuportowe karty z interfejsem Multiflex Voice/WAN (VWIC) i dwuportowe karty z szeregowym interfejsem WAN, które maksymalizuj¹ pojemnoœæ interfejsu i wydajnoœæ z³¹cza. Nowe karty Multiflex (MFT) VWIC ³¹cz¹ w sobie funkcje karty z interfejsem WAN (WIC) i karty z interfejsem do transmisji g³osu (VIC), zapewniaj¹c niespotykan¹ elastycznoœæ, wydajnoœæ i skuteczn¹ ochronê inwestycji dziêki wielu mo liwym zastosowaniom. Karty te s¹ oferowane w wersjach jedno- i dwuportowej i obs³uguj¹ zarówno cz¹stkowe, jak i pe³nej szybkoœci strumienie T i E ze zintegrowanymi jednostkami CSU/DSU w przypadku T i DSU w przypadku E. Karty VWIC mog¹ byæ u ywane w aplikacjach typu "tylko dane", aplikacjach integruj¹cych kana³ow¹ (channelized) transmisjê g³osu i danych (funkcja "Drop & Insert"), a tak e pakietowych po³¹czeniach typu g³os/dane z centralami PBX lub sieci¹ PSTN (pakietowa transmisja g³osu wymaga u ycia pojemnych, sieciowych modu³ów linii do transmisji g³osu). W przeciwieñstwie do starych wieloczêœciowych komponentów do transmisji g³osu i danych, karty z interfejsem Multiflex Voice/WAN T/E u ywane z routerami 600 lub 3600 zapewniaj¹ kompaktow¹ platformê transmisji g³osu i danych o du ych mo liwoœciach administrowania, umo liwiaj¹c ³agodn¹ migracjê od transmisji wy³¹cznie danych do pakietowej transmisji g³osu i danych. Rysunek. Dwuportowa karta Multiflex VWIC T z funkcj¹ Drop & Insert VMC MFT-T-D Porty RJ-48C AL LP CD CTALA T CTALA T 0 Dwuportowe karty z szeregowym interfejsem WAN firmy s¹ wyposa one w nowe, kompaktowe z³¹cze Smart Serial o du ej pojemnoœci, które dziêki odpowiednim kablom przejœciowym mog¹ obs³ugiwaæ szeroki zakres interfejsów elektrycznych. Porty na ka dej karcie mog¹ byæ konfigurowane indywidualnie w celu obs³ugi ró nych protoko³ów synchronicznych i asynchronicznych. Rysunek 3. Szybka dwuportowa szeregowa karta WIC (do 8 Mb/s na kartê) Porty szeregowe SERIAL 0 CONN CONN SEE MANUAL BEFORE INSTALLATION Kontrolki po³¹czenia Rysunek 4. Dwuportowa szeregowa karta WIC asynchroniczna/synchroniczna (do 8 Kb/s na port) Porty szeregowe SERIAL SERIAL SERIAL 0 CONN CONN SEE MANUAL BEFORE INSTALLATION Kontrolki po³¹czenia SEE MANUAL BEFORE INSTALLATION WIC T WIC A/S Dziêki dwóm z³¹czom dla kart z interfejsem WAN na obudowê, routery z serii 600 obs³uguj¹ karty interfejsu WAN wymienione w tabeli H496 H497 5

6 Tabela 4. Karty z interfejsem Multiflex Voice/WAN i WAN dla routerów z serii 600 Modu³ VWIC-MFT-T VWIC-MFT-T VWIC-MFT-T-DI VWIC-MFT-E VWIC-MFT-E VWIC-MFT-E-DI Opis -portowa karta Multiflex T/ Fractional z jednostk¹ CSU/DSU -portowa karta Multiflex T/ Fractional z jednostk¹ CSU/DSU -portowa karta Multiflex T/ Fractional z jednostk¹ CSU/DSU i funkcj¹ Drop & Insert -portowa karta Multiflex E/ Fractional z jednostk¹ DSU -portowa karta Multiflex E/ Fractional z jednostk¹ DSU -portowa karta Multiflex E/ Fractional z jednostk¹ DSU i funkcj¹ Drop & Insert VWIC-MFT-G703 -portowa karta Multiflex w standardzie G.703 VWIC-MFT-G703 -portowa karta Multiflex w standardzie G.703 WIC-DSU-T Karta T/ Fractional z jednostk¹ CSU/DSU (wymaga IOS w wersji.3 [4] lub nowszej) WIC-DSU-56K4 -portowa, cztero y³owa jednostka CSUDSU 56/63 Kb/s WIC-T -portowa szybka karta szeregowa WIC-T -portowa szybka karta szeregowa WIC-A/S -portowa karta szeregowa asynchroniczna/synchroniczna WIC-B-S/T -portowa karta interfejsu ISDN BRI WIC-B-U -portowa karta interfejsu ISDN BRI z NT Obs³ugiwane przez routery z serii 6xx i z serii 36xx z oprogramowaniem IOS w wersji.0(5)xk lub nowszej. Obs³ugiwane przez routery z serii 6xx i z serii 36xx z oprogramowaniem IOS w wersji.()t lub nowszej. Opcjonalne modu³y AIM (Advanced Integration Module) Modu³ kompresji danych AIM wykorzystuje wewnêtrzne, dedykowane z³¹cze routera 600, pozostawiaj¹c z³¹cza zewnêtrzne dostêpne dla innych komponentów, takich jak zintegrowane jednostki CSU/DSU, modemy analogowe czy bramy do transmisji g³osu i faksów. Modu³ kompresji danych AIM dla routerów z serii 600 stanowi ekonomiczn¹ opcjê, sprzyjaj¹c¹ obni eniu kosztów okresowych zwi¹zanych z ³¹czami WAN oraz maksymalizuj¹c¹ zalety dostêpnych w oprogramowaniu IOS funkcji zaawansowanego administrowania szerokoœci¹ pasma. Modu³ szyfrowania danych AIM oferuje opcjonalne us³ugi szyfrowania realizowane sprzêtowo. Modu³ ten przejmuje od centralnego procesora routera z serii 600 obci¹ enie zwi¹zane z szyfrowaniem, co prowadzi do 0-krotnego wzrostu wydajnoœci w porównaniu z szyfrowaniem realizowanym programowo. Tabela 5. Modu³y AIM ( Advanced Integration Modules) dla routerów z serii 600 Modu³ AIM-COMPR AIM-VPN/BP Opis Modu³ kompresji danych AIM dla routerów z serii 600 (wymaga oprogramowania IOS w wersji.0t lub nowszej) Modu³ szyfrowania danych AIM dla routerów z serii 600 (wymaga oprogramowania IOS w wersji.(3)xi lub nowszej) Oprogramowanie IOS Routery z serii 600 obs³uguj¹ pe³ny zestaw funkcji IOS. Dziêki dwudziestu ró nym zestawom funkcji obs³ugiwanych jest wiele odmian aplikacji intranetowych, wieloprotoko³owych, zwi¹zanych z poziomem jakoœci us³ug (QoS), oraz tradycyjnych aplikacji IBM, bêd¹cych obecnie w u yciu. Routery z serii 600 oferuj¹ cztery podstawowe zestawy funkcji w zakresie protoko³ów oraz kombinacjê opcji zestawu Premium (w tym opcji Plus) i zestawów funkcji zwi¹zanych z szyfrowaniem i zaporami ( firewall). Podstawowe zestawy funkcji to: IP, IP/IPX/AppleTalk/DEC, Enterprise, Enterprise z prze³¹czaniem SNA (poprzednio APPN). Podstawowe zestawy funkcji obs³uguj¹ popularne protoko³y i standardy, takie jak NAT, OSPF, BGP ( Border Gateway Protocol), RADIUS ( Remote Access Dial-In User Service), IP Multicast, RMON oraz funkcje optymalizacji ³¹czy WAN (takie jak "pasmo na ¹danie"; Custom, Priority, Weighted, Class Based Weighted Fair Queueing, Low Latency Queueing; zapasowe ³¹cza komutowane i RSVP). ¹cznie z wymienionymi wy ej zestawami podstawowymi oferowane s¹ poni sze zestawy funkcji Premium: Plus, Plus z szyfrowaniem IPSec (56-bitowe i 68-bitowe klucze 3DES), Firewall, Plus Firewall, Plus z szyfrowaniem i zestawem Firewall. Zestaw funkcji Plus obejmuje dodatkow¹ liczbê bardzo u ytecznych funkcji, takich jak tradycyjne protoko³y systemów mainframe, DLSW, tunelowanie LTP i LF, integracja transmisji g³osu i danych, Asynchronous Transfer Mode (ATM), znakowanie sieci VLAN (80.q), Netflow itp. Dodatkowe zestawy funkcji obejmuj¹ protokó³ IPSec i szyfrowanie wed³ug algorytmu 3DES, a tak e certyfikowane przez ICSA mo liwoœci zapory firewall z wykrywaniem w³amania. Zestaw funkcji RAS ( Remote Access Services - us³ugi zdalnego dostêpu) obejmuje ró ne us³ugi zwi¹zane z zarz¹dzaniem, rozsy³aniem grupowym, zabezpieczeniami (oprócz szyfrowania), translacj¹ protoko³ów, zdalnymi wêz³ami i terminalami, a tak e pewne us³ugi i protoko³y optymalizacyjne dla sieci LAN i WAN, jednak bez niektórych standardów ujêtych w wy ej wymienionych zestawach podstawowych. Routery 600 obs³uguj¹ równie zestaw funkcji IOS IP/H.33 Gatekeeper, oferuj¹c zgodne ze standardem bran owym H.33 funkcje obs³ugi bramy, niezbêdne do dzia³ania skalowalnych sieci wielous³ugowych. Jako "stra nik" ( gatekeeper) bramy protoko³u H.33, router 600 jest wydzielony do obs³ugi zestawiania wideokonferencji, pe³nienia funkcji serwera proxy, utrzymania katalogów i wielu innych.

7 Bardziej szczegó³ow¹ listê funkcji i wymagañ dotycz¹cych pamiêci dla okreœlonych zestawów funkcji mo na znaleÿæ w informacjach dotycz¹cych oprogramowania IOS dla routerów 600. Administrowanie Routery z serii 600 mog¹ byæ administrowane przy u yciu sieciowych narzêdzi administracyjnych: Works000, View, Voice Manager, QoS Policy Manager oraz ConfigMaker. Gdy routery z serii 600 s¹ wdra ane razem z prze³¹cznikami dla sieci LAN, takimi jak na przyk³ad z serii Catalyst XL lub 3500XL, program View umo liwia reprezentacjê ca³ego rozwi¹zania dla biura oddzia³u w postaci jednego obiektu, upraszczaj¹c proces administrowania zdalnym sprzêtem sieciowym. Routery z serii 600 charakteryzuj¹ siê równie udoskonalonym procesem konfiguracyjnym, w którym administratorzy konfiguruj¹ system, odpowiadaj¹c na seriê prostych kontekstowych pytañ i nie musz¹ troszczyæ siê o prawid³ow¹ sk³adniê w wierszu poleceñ. Funkcja AutoInstall umo liwia automatyczn¹ konfiguracjê poprzez ³¹cza WAN, oszczêdzaj¹c¹ czas i wydatki zwi¹zane z wys³aniem pracownika technicznego do odleg³ej lokalizacji. Zastosowania Routery z serii 600, bêd¹ce czêœci¹ kompleksowego rozwi¹zania sieciowego firmy, rozszerzaj¹ jego wszechstronnoœæ, integracjê i wydajnoœæ na biura oddzia³owe korporacji. Wdra aj¹c routery z serii 600, firmy mog¹ konsolidowaæ funkcje wielu odrêbnych urz¹dzeñ w jednym kompaktowym pakiecie, którym mo na zdalnie administrowaæ. Dziêki modu³owej budowie produktów z serii 600 konfiguracjê interfejsów mo na ³atwo dostosowaæ do ró nych zastosowañ sieciowych, takich jak dostêp do sieci WAN biur oddzia³owych, wielous³ugowa integracja g³osu i danych, us³ugi dostêpu komutowanego, dostêp poprzez sieci VPN i zabezpieczenie zapor¹ firewall, routing miêdzy sieciami VLAN oraz koncentracja urz¹dzeñ szeregowych. Routing i administrowanie szerokoœci¹ pasma Wspó³czesne sieci korporacyjne staj¹ siê coraz bardziej z³o one. Wraz z rozwojem firm roœnie zró nicowanie protoko³ów, noœników sieci LAN, us³ug sieci WAN i sprzêtu sieciowego, które maj¹ podstawowe znaczenie dla firm œwiadcz¹cych us³ugi sieciowe i nie tylko. Wymagania stawiane przed aplikacjami i us³ugami sieciowymi rosn¹ znacznie szybciej ni wielkoœæ firmowych dzia³ów informatycznych je obs³uguj¹cych. Dziêki wszechstronnej obs³udze wieloprotoko³owego routingu danych, integracji g³osu i danych oraz us³ug dostêpu komutowanego routery z serii 600 stanowi¹ elastyczne i zintegrowane rozwi¹zanie, u³atwiaj¹ce proces wdra ania systemów sieciowych w biurach oddzia³owych oraz zarz¹dzanie nimi. Zamiast zwiêkszaæ szerokoœæ pasma lub gwarancji przepustowoœci (CIR), mo na do kontroli lub obni enia kosztów i poprawienia wydajnoœci sieci wykorzystaæ techniki administrowania szerokoœci¹ pasma. Oprogramowanie IOS oferuje wiele ró nych funkcji kszta³towania ruchu, nadawania priorytetów, filtrowania i administrowania spiêtrzeniami w sieci, takich jak Committed Access Rate (CAR), Custom, Priority, Weighted Fair (WFQ), Class Based Weighted Fair (CBWFQ), Low Latency Queueing (LLQ), Resource Reservation Protocol (RSVP), Weighted Random Early Detection (WRED) oraz Policy Based Routing. Funkcje te pozwalaj¹ ponadto zmniejszyæ opóÿnienia i zwiêkszyæ dostêpnoœæ aplikacji, co ma podstawowe znaczenie w obs³udze tradycyjnych protoko³ów SNA oraz po³¹czeñ g³osowych i wideo. Modu³ kompresji danych AIM odci¹ a procesor routera 600 i pozwala mu zaj¹æ siê innymi zadaniami, jak na przyk³ad administrowanie szerokoœci¹ pasma czy obs³uga po³¹czeñ g³osowych VoIP. 7 Rysunek 5. Routing i administrowanie szerokoœci¹ pasma Biuro oddzia³u 650 z modu³em kompresji danych AIM Telefon PBX Biuro oddzia³u PBX Maks. 60 kana³ów B 56K T Fax FTI z rejestrem R5Kb 6 z modu³em kompresji danych T 3640 z modu³em kompresji danych Biuro regionalne Centrala firmy 77x 77x 6xx Ma³e biura domowe Inranet Linie dizer awione Frame Relay ISDN 60 E 56K 56K 56K 7500 z CSA 63 6 z oprogramowaniem IOS do kompresji danych

8 Wielous³ugowa integracja transmisji g³osu, danych i faksów Routery z serii 600 pozwalaj¹ w ekonomiczny sposób wprowadziæ sieci wielous³ugowe do biur oddzia³owych. Dziêki wyrafinowanym funkcjom kontroli poziomu jakoœci us³ug (QoS), oferowanym przez oprogramowanie IOS, routery z serii 600 umo liwiaj¹ digitalizacjê ruchu g³osowego, kapsu³kowanie go w pakiety danych i nadawanie mu wiêkszego priorytetu ni ruchowi innych danych, tworz¹c wydajn¹ i kompleksow¹ infrastrukturê sieciow¹. Integracja transmisji g³osu, danych i faksów z wykorzystaniem protoko³ów Frame Relay i IP pozwala administratorom zredukowaæ op³aty za miêdzymiastowe po³¹czenia telefoniczne pomiêdzy oddzia³ami oraz obs³u yæ g³osowe aplikacje biurowe, takie jak zintegrowane systemy przesy³ania komunikatów i pakietowa transmisja wideo. Wykorzystuj¹c protokó³ FRF., polegaj¹cy na fragmentacji przekazywanych ramek w celu zoptymalizowania rozmiarów jednostki transmisji MTU, mo na optymalizowaæ wykorzystanie szerokoœci pasma ³¹czy Frame Relay zarówno dla transmisji VoIP, jak i VoFR. Modu³y sieciowe do transmisji g³osu i faksów dla routerów z serii 600 i 3600 obs³uguj¹ analogowe i cyfrowe po³¹czenia z centralami PBX, aparatami telefonicznymi i telefaksami. Dziêki nowym modu³om do pakietowej transmisji g³osu liniami T i E pojedynczy router 600 mo e obecnie obs³u yæ do 60 jednoczesnych po³¹czeñ telefonicznych lub faksowych. Jako elementy kompleksowego, skalowalnego rozwi¹zania telefonii pakietowej routery 600 wraz z 750, 3600, AS5300, 700 lub MC380 zapewniaj¹ zintegrowane rozwi¹zanie wielous³ugowe, wspó³dzia³aj¹ce z infrastruktur¹ sieciow¹ wykorzystuj¹c¹ wydajne routery i prze³¹czniki dla sieci szkieletowych. Us³ugi analogowego i cyfrowego dostêpu komutowanego Dziêki mo liwoœci obs³ugi do 37 szybkich portów asynchronicznych lub do 64 kana³ów B ISDN w jednym urz¹dzeniu routery 600 stanowi¹ ekonomiczne rozwi¹zanie w zakresie koncentracji dostêpu komutowanego dla sieci korporacyjnych lub sieci us³ugodawców, umo liwiaj¹ce u ytkownikom w odleg³ych biurach dostêp zarówno do korporacyjnej sieci LAN, jak i do Internetu poprzez lokalne numery dostêpowe, co sprzyja oszczêdnoœciom wynikaj¹cym z ni szych op³at telefonicznych. W poni szym przyk³adzie router z serii 600 zapewnia analogowy dostêp komutowany zdalnym u ytkownikom wyposa onym w modemy wewnêtrzne. Modu³y sieciowe ISDN mog¹ natomiast obs³ugiwaæ do 60 po³¹czeñ poprzez kana³y B ISDN z adapterów zdalnych terminali ISDN lub routerów dla ma³ych biur, np. z serii 700 i 800. Routery z serii 600 obs³uguj¹ wiele protoko- ³ów, w tym PPP, SLIP, ARA i XRemote za poœrednictwem dowolnego portu, umo liwiaj¹c jednoczeœnie zestawianie wydzielonych po³¹czeñ z Internetem i korporacyjnym intranetem. Rysunek 6. Wielous³ugowa integracja transmisji danych/g³osu/faksów Biuro oddzia³u Biuro oddzia³u PBX Telefon Fax PBX Oddo4portów (rozmów) analogowych lub do 60 cyfrowych Publiczna sieæ telefoniczna (PSTN) Oddoportów (rozmów) analogowych lub do 360 cyfrowych z modu³em kompresji danych AIM Intranet Linia dzier awiona Frame relay ISDN Do 360 portów (rozmów) cyfrowych PBX Voice Manager (CVM) MCM Gatakeeper obs³ugiwanyprzez routery 500, 600, 3600 i 700 Centrala firmy 7xx

9 Rysunek 7. Us³ugi dostêpu komutowanego Internet Oddo3 portów asynchronicznych lubod8do6 modemów analogowych 6 Intranet Linia dzier awiona Frame relay ISDN Oddo0 portów BRI Po³¹czenia poprzez kana³y B 6 lub porty PRI 60 Dostêp przez wirtualne sieci prywatne (VPN) i zabezpieczenie zapor¹ firewall Wiele firm, aby obni yæ koszty ³¹czy WAN, zaczê³o wykorzystywaæ wirtualne sieci prywatne ( Virtual Private Networks - VPN), wdra aj¹c chronione po³¹czenia tunelowe poprzez Internet. Sieci VPN mo na szybko skonfigurowaæ i udostêpniæ w postaci ekstranetowych ³¹czy do klientów, kontrahentów i telepracowników. Dziêki wysokiej wydajnoœci, niezbêdnej do obs³ugi zaawansowanych funkcji w zakresie bezpieczeñstwa oferowanych przez oprogramowanie IOS, takich jak IPsec, routery z serii 600 mog¹ obs³u yæ wiele szyfrowanych tuneli i udostêpniæ zaawansowane funkcje, na przyk³ad IOS Firewall. W poni szym przyk³adzie umieszczony w biurze oddzia³u router 60 zapewnia kontrahentom chroniony dostêp uprzywilejowany, obs³uguj¹c jednoczeœnie inne po³¹czenie z routerem 6, znajduj¹cym siê w biurze g³ównym. Architektura podwójnej sieci LAN routera 6 umo liwia klientowi utworzenie zewnêtrznej podsieci lub strefy "DMZ" dla publicznego serwera WWW poza zapor¹ firewall, chroni¹c jednoczeœnie sieæ wewnêtrzn¹. Dziêki takim funkcjom oprogramowania IOS, jak wykrywanie w³amañ, tunelowanie, szyfrowanie danych, punkty koñcowe zdalnego dostêpu do sieci WAN z u yciem protoko³ów IPsec, Layer Forwarding (LF) i Layer Tunneling Protocols (LTP), routery 600 stanowi¹ idealn¹ platformê do budowy wirtualnych sieci prywatnych lub rozwi¹zañ w zakresie dostêpu komutowanego. 9 Rysunek 8. Wirtualna sieæ prywatna AS Punkt dotêpowy us³ugodawcy Internet Biuro dostawcy 60 Szyfrowany tunel A Szyfrowany tunel B Szyfrowany tunel C 6 IOS Firewall Biuro oddzia³u Serwer WWW Biuro g³ówne

10 Routing miêdzy sieciami VLAN Wirtualne sieci lokalne (VLAN) pozwalaj¹ prze³¹cznikom i routerom na utworzenie topologii logicznych ponad fizyczn¹ infrastruktur¹ sieciow¹. Umo liwiaj¹ one wydzielenie dowolnej liczby segmentów sieci LAN i po³¹czenie ich w autonomiczn¹ grupê u ytkowników, wygl¹daj¹c¹ jak jedna sieæ LAN. Routery 60 i 6 obs³uguj¹ protoko³y Inter-Switch Link (ISL) firmy oraz 80.Q, dostêpne w zestawie funkcji IOS "Plus"; stanowi¹ one kompleksowe rozwi¹zanie dla sieci VLAN, gdy s¹ wykorzystywane wraz z routerami z serii 600, 3600, 7X00 oraz prze³¹cznikami Catalyst z serii 900, 900XL, 3500XL, 4000, 5X00 i Sieci VLAN oferuj¹ administratorom kilka korzyœci: redukuj¹ koszty reorganizacji sieci, u³atwiaj¹ administrowanie sieci¹, poprawiaj¹ wykorzystanie pasma oraz zapewniaj¹ elastycznoœæ, wydajnoœæ i bezpieczeñstwo. Koncentracja urz¹dzeñ szeregowych Routery 600 stanowi¹ ekonomiczne i elastyczne rozwi¹zanie w zakresie koncentracji urz¹dzeñ szeregowych w odleg³ych lokalizacjach. Porty asynchroniczne/synchroniczne zapewniaj¹ po³¹czenia z urz¹dzeniami szeregowymi, takimi jak koncentratory SDLC, systemy alarmowe, bankomaty, terminale kart debetowych/kredytowych i kasy fiskalne. Dziêki realizowanej przez IOS pe³nej obs³udze protoko³ów, w tym SDLC, BSC, BTSUN, STUN, X.5, Frame Relay i transmisji asynchronicznej z odpytywaniem (polled async), routery 600 konsoliduj¹ w ramach jednego po³¹czenia ruch z ró nych urz¹dzeñ szeregowych, eliminuj¹c kosztowne ³¹cza komutowane. Poniewa potrzebne jest tylko jedno narzêdzie administracyjne, uzyskuje siê znaczne usprawnienie zdalnego administrowania. Dziêki mo liwoœci dynamicznego routingu poprawie ulega równie niezawodnoœæ sieci w stosunku do urz¹dzeñ o znaczeniu krytycznym. Na rysunku 9 przedstawiono wdro enie routera 63 w filii banku - router ten ³¹czy istniej¹c¹ sieæ lokaln¹ Token Ring LAN i 8 urz¹dzeñ szeregowych z sieci¹ korporacyjn¹. Znajduj¹cy siê w oddziale detalicznym banku Router 6 zapewnia zintegrowane rozwi¹zanie ³¹cz¹ce sieci lokalne Ethernet i Token Ring oraz wiele urz¹dzeñ w punktach sprzeda y. Niezale nie od tego, czy w danej aplikacji wymagana jest dwuportowa asynchroniczna/ synchroniczna karta WIC czy te asynchroniczne/synchroniczne modu³y sieciowe o du ej pojemnoœci, ka dy port mo e zostaæ indywidualnie skonfigurowany do dzia³ania w trybie asynchronicznym lub synchronicznym. Zastosowanie routerów z serii 600 z prze³¹cznikami dla sieci LAN, takimi jak Catalyst 900, 900XL lub 3500XL, pozwala administratorom efektywnie zarz¹dzaæ œrodowiskami zdalnych biur oddzia³owych przy u yciu sieciowych rozwi¹zañ administracyjnych Works i View. Rysunek 9. Koncentracja urz¹dzeñ szeregowych Oddzia³ banku Bankomaty i terminale autoryzacji kart kredytowych Oddzia³ detaliczny Token Ring 63 Intranet 6 Linia dzier awiona Frame relay ISDN Rezerwowe ³¹cze komutowane Token Ring Alarm Alarm Urz¹dzenia w punktech sprzeda y Terminale SDLC Od do 3 portów asynchronicznych/synchronicznych

11 Dostêp ATM Dziêki obs³udze technologii Inverse Multiplexing over ATM - IMA routery z serii 600 udostêpniaj¹ powszechnie uznane korzyœci p³yn¹ce z zastosowania technologii ATM pracuj¹cej przy szybkoœci czêœciowych strumieni T3/E3. Nale ¹ do nich: elastycznoœæ, mo liwoœci administrowania, rozbudowy i wspó³dzia³ania, a tak e gwarantowany poziom jakoœci us³ug (QoS). Routery z serii 600 pozwalaj¹ projektantom i administratorom na szybkie wdro- enie i skalowanie szerokoœci pasma odpowiednio do konkretnych potrzeb oraz na u ycie do ³¹czenia sieci LAN z oddzia³ami przy u yciu wielu po³¹czeñ T lub E zamiast dro szych po³¹czeñ œwiat³owodowych T3/OC3. Integruj¹c wieloportow¹ technologiê IMA w kompaktowym, wielous³ugowym rozwi¹zaniu przeznaczonym do instalacji u klienta, routery 600 umo liwiaj¹ us³ugodawcom wykorzystanie ich obecnej infrastruktury sieciowej do bezproblemowego dostarczania nowych us³ug i aplikacji.realizacji ³¹czy wielokrotnych (multi-link), wydajna sprzêtowa technologia IMA firmy zapewnia równie po³¹czenia WAN o wiêkszej przepustowoœci i lepszych mo liwoœciach administrowania. Przedstawiony na rysunku 0 router 600, bêd¹cy czêœci¹ kompleksowego rozwi¹zania ATM firmy, stanowi przyk³ad typowego zastosowania odwrotnego multipleksowania w sieci ATM, wykorzystuj¹cego czteroportowy modu³ sieciowy T/E IMA i udostêpniaj¹cego skalowalne po³¹czenie ATM z sieciami regionalnymi i korporacyjnymi. Zgodnoœæ operacyjna platform 700, 7500, 3600, 600, LS00, IGX i MGX jest gwarantowana dziêki wykorzystaniu specyfikacji ATM IMA forum w wersji.0. W przeciwieñstwie do prób programowej realizacji ³¹czy wielokrotnych (multi-link), wydajna sprzêtowa technologia IMA firmy zapewnia równie po³¹czenia WAN o wiêkszej przepustowoœci i lepszych mo liwoœciach administrowania. Rysunek 0. Dostêp ATM Biuro regionalne LS 00 T/E ATM IMA Rdzeñ ATM MGX 80 T/E ATM IMA /700 MGX 8850 MGX 80 T/E ATM IMA 6 Centrala firmy Centrala firmy Routery 600 Series oferuj¹ niespotykanie, elastyczne opcje dla portów o du ej pojemnoœci. W poni szej tabeli przedstawiono kilka mo liwoœci konfiguracji routera 600. Tabela 6. Maksymalne pojemnoœci portów routera 600 Zastosowanie Jednoczesne po³¹czenia g³osowe (cyfrowe/analogowe) Maks. liczba obs³ugiwanych 60/4 Po³¹czenia T/E (w tym ATM) Zintegrowane modemy ISDN PRI (kana³y B) ISDN BRI Szeregowe asynchroniczne Szeregowe synchroniczne

12 C ISCO S YSTEMS Przedstawicielstwo na Polskê Systems Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 46c Warszawa Polska Tel: Fax: Siedziba firmy Systems, Inc. 70 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel: NETS (6387) Fax: Przedstawicielstwo na Europê Systems Europe s.a.r.l. Parc Evolic, Batiment L/L 6 Avenue du Quebec Villebon, BP Courtaboeuf Cedex Francja Tel: Fax: Systems posiada ponad 00 biur w ni ej wymienionych krajach. Dok³adne adresy, numery telefonów i faksów mo na znaleÿæ w sieci WWW, pod adresem: Arabia Saudyjska Argentyna Australia Austria Belgia Brazylia Chile Chiny Chorwacja Dania Dubaj - Zjednoczone Emiraty Arabskie Filipiny Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Hongkong Indie Indonezja Irlandia Izrael Japonia Kanada Kolumbia Korea Kostaryka Luksemburg Malezja Meksyk Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Peru Polska Portugalia Puerto Rico Republika Czeska Republika Po³udniowej Afryki Rosja Rumunia Singapur S³owacja S³owenia Szwajcaria Szwecja Tajlandia Tajwan Turcja Ukraina USA Wenezuela Wêgry Wielka Brytania W³ochy Copyright 00 Systems Inc. Wszelkie prawa zastrze one. GigaStack jest znakiem towarowym, a Catalyst, IOS, Systems i znak Systems s¹ zastrze onymi znakami towarowymi Systems w USA i niektórych innych krajach. Inne nazwy wymienione w niniejszej broszurze s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich podmiotów.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Routery Cisco z serii 1700

Routery Cisco z serii 1700 PRZEGLAD PRODUKTÓW, Routery Cisco z serii 1700 Tendencje rynkowe Firmy poszukuj¹ przysz³oœciowych rozwi¹zañ w zakresie migracji do sieci wielous³ugowych. ¹cznoœæ poprzez sieci LAN, WAN i Internet staje

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG Cennik USŁUGI Telefonicznej Multimedia Polska S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od dnia 5 marca 06

Bardziej szczegółowo

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis Kodowanie SHDSL i SHDSL.bis (TC-PAM16/32/64/128) do 15.2Mbps po jednej parze do 60.8Mbps po czterech parach E1 (G.703/704) Nx64 (V.35/36, X.21) Zarządzalny Ethernet Switch

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG Cennik USŁUGI Telefonicznej Multimedia Polska - Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19

Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19 6SLVWUHFL Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19 Poczπtki PSTN...19 Podstawy PSTN...21 Sygnalizacja analogowa i cyfrowa...21 Cyfrowe sygna

Bardziej szczegółowo

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Niezawodna transmisja danych Transmisja danych tp strona 1 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Transmisja danych Frame Relay/ATM Sieæ POLPAK Telekomunikacja Polska oferuje us³ugi w sieci szkieletowej POLPAK, która

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Zarzàdzanie kadrami

Seminarium: Zarzàdzanie kadrami Zarzadz kadr 6/4/02 11:38 AM Page 1 E-Seminarium Seminarium: Zarzàdzanie kadrami Internetowe rozwiàzania dla firm Zarzadz kadr 6/4/02 11:38 AM Page 2 Seminarium: Zarzàdzanie kadrami Internetowe rozwiàzania

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny OpenCom 1010 DECT & VoIP Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny Nowoczesność System OpenCom 1010 jest nowoczesnym produktem firmy DeTeWe naleŝącym do rodziny małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 2900 XL

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 2900 XL PRZEGLAD PRODUKTÓW, i Cisco z serii Catalyst 2900 XL Seria Catalyst 2900 XL to pe³na gama prze³¹czników typu 10/100 Fast Ethernet z automatycznym wyborem szybkoœci, które charakteryzuj¹ siê du ¹ wydajnoœci¹,

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne N E X S P A N, B E Z P I E C Z N E Ka dy musi si doskonaliç... W nie atwych warunkach gry rynkowej przedsi biorstwa muszà si mierzyç z rosnàcà rzeszà konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o..

Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o.. Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o.. Cennik obowiązuje od dnia..00r. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Plany

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych dla usługi S-NET Biznes Voice

Cennik połączeń telefonicznych dla usługi S-NET Biznes Voice Cennik obowiązuje dla umów podpisanych od dnia 23.11.2017 Cennik połączeń telefonicznych dla usługi S-NET Biznes Voice Opis usługi. Usługi głosowe S-NET Biznes Voice mogą być dostarczane w ramach 4 dostępnych

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw

Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw 5000 Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw 1 HiPath - Konwergentna Architektura dla Przedsi biorstw Przedsi biorstwa na ca ym Êwiecie obserwujà àczenie sieci transmisji danych i g osu w celu obni enia kosztów

Bardziej szczegółowo

E-Zaopatrz 6/4/02 11:56 AM Page 1. E-Seminar. Seminarium: E-zaopatrzenie. Internetowe rozwiàzania dla firm

E-Zaopatrz 6/4/02 11:56 AM Page 1. E-Seminar. Seminarium: E-zaopatrzenie. Internetowe rozwiàzania dla firm E-Zaopatrz 6/4/02 11:56 AM Page 1 E-Seminar Seminarium: E-zaopatrzenie Internetowe rozwiàzania dla firm E-Zaopatrz 6/4/02 11:56 AM Page 2 Seminarium: E-zaopatrzenie Internetowe rozwiàzania dla firm 3 Powitanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

1) bezpoêredniego z protoko em PPP lub SLIP - o szybkoêci do 28.8 kbit/s. a) o szybkoêci od 64 kbit/s do 256 kbit/s

1) bezpoêredniego z protoko em PPP lub SLIP - o szybkoêci do 28.8 kbit/s. a) o szybkoêci od 64 kbit/s do 256 kbit/s cennik us ug Sieci Polpak-T Tabela 1 Op aty za uzyskanie dost pu do sieci POLPAK-T (4+5) Uzyskanie dost pu do szybkich sieci transmisji danych POLPAK-T - za ka de zakoƒczenie àcza: 1) bezpoêredniego z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika 24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 2 OPIS PRODUKTU... 3 2.1 Model...3 2.2 Właściwości

Bardziej szczegółowo

Security. Everywhere.

Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Modułowy system komunikacji głosowej z opcjonalną funkcją messagingu i funkcjami bezpieczeństwa osobistego Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Elastyczność Przegląd

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com Katalog produktów Linia Business DataEdge NST Seria DataEdge NST Macierz Solphy DataEdge NST jest doskona³ym rozwi¹zaniem dla ma³ych i œrednich firm, którym zale y na zapewnieniu bezpieczeñstwa i ³atwoœci

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian

sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian Topologia sieci sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po czonych za pomoc cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian danych. Local Area Network

Bardziej szczegółowo

Base 6T - widok z przodu

Base 6T - widok z przodu PL ase 6T - widok z przodu JP JP10 JP9 JP8 JP7 X3 JP14 JP12 NTC 40 50 JP6 JP5 JP4 JP3 JP2 JP1 30 60 R26 9 10 3 COMM JP13 TEST 4 18 2 12 1 17 8 X1 X7 X10 X4 X8 POMP LL UX LINE 16 7 5 6 15 13 14 2 ase 6T

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wszechstronne urządzenie. z wbudowanymi wszystkimi funkcjami. zapory ogniowej i technologiami. zabezpieczeń. Symantec Gateway Security SERIA 5400

Wszechstronne urządzenie. z wbudowanymi wszystkimi funkcjami. zapory ogniowej i technologiami. zabezpieczeń. Symantec Gateway Security SERIA 5400 Wszechstronne urządzenie z wbudowanymi wszystkimi funkcjami zapory ogniowej i technologiami zabezpieczeń Symantec Gateway Security SERIA 5400 W obliczu nowoczesnych, wyrafinowanych zagrożeń bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 17.11.2017 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Algieria 0,29 zł 0,36 zł 2. Algieria - numery komórkowe

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK Gigabitowe porty zapewniają pełną prędkość transmisji danych Rozbudowane funkcje zabezpieczające ruch sieciowy, w tym obsługa VLAN 802.1Q, Port

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

GTS Transmisja Danych

GTS Transmisja Danych Autoryzowany Partner GTS Poland - Biznes Integrator GTS Transmisja Danych Usługi komunikacji biznesowej w wirtualnych sieciach prywatnych VPN Wirtualne sieci prywatne VPN - narzędzie do zapewnienia bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL PRZEGLAD PRODUKTÓW, Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL Cisco Catalyst 3500 XL to skalowalne prze³¹czniki wie owe typu 10/100 i Gigabit Ethernet. Du a wydajnoœæ, wszechstronnoœæ i funkcje administracyjne

Bardziej szczegółowo

BusinessPhone 250. Charakterystyka ogólna

BusinessPhone 250. Charakterystyka ogólna BusinessPhone 250 Charakterystyka ogólna System łączności BusinessPhone jest dostępny w trzech wersjach: BP50, mieszczący się w zwartej obudowie, dostosowany do systemów telefonicznych wykorzystują- cych

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

NP3300

NP3300 www.philips.com/welcome NP3300 2 2 NP3300 5 Opis 6 11 sterowania 11 12 lub sieci przewodowej 13 32 Tryby odtwarzania 32 Ustawienia pokazu slajdów 33 Ustawienia sieci 37 Lokalizacja i strefa czasowa 37

Bardziej szczegółowo

Planowanie telefonii VoIP

Planowanie telefonii VoIP Planowanie telefonii VoIP Nie zapominając o PSTN Składniki sieci telefonicznej 1 Centrale i łącza między nimi 2 Nawiązanie połączenia Przykład sygnalizacji lewy dzwoni do prawego 3 4 Telefonia pakietowa

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS

IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS Polski GET IN TOUCH innovaphone AG Böblinger Str. 76 71065 Sindelfingen Tel. +49 7031 73009-0 Fax +49 7031 73009 9 info@innovaphone.com www.innovaphone.com Twój specjalista

Bardziej szczegółowo

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych www.lovatoelectric.pl Innowacja i tradycja LOVATO Electric S.p.A. - Bergamo - Włochy Od 1922 r. Pierwsza siedziba LOVATO Electric w Bergamo, firma została

Bardziej szczegółowo

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84 Załącznik nr 2 do Decyzji Prezesa UKE z dnia nr DHRT-WORK-6082-1/12( ) W Ofercie SOR wprowadza się następujące zmiany: Tabela nr 38 otrzymuje następujące brzmienie: Tabela nr 38. Opłaty miesięczne za usługi

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi 1 Teoria sieci 1. Definicja Sieć jest to połączenie przynajmniej dwóch komputerów ze sobą przy pomocy medium transmisyjnego. 2. Rodzaje sieci LAN Local Area Network. Lokalna sieć komputerowa łącząca grupę

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Stanisława Staszica w Pile Załącznik do Zarządzenia Nr 64/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 27 czerwca 2013 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Heyah Cennik Usług Telekomunikacyjnych

Heyah Cennik Usług Telekomunikacyjnych Heyah Cennik Usług Telekomunikacyjnych Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 22% podatek VAT Usługi krajowe: Połączenia krajowe SMS-y krajowe Połączenia w Heyah 0,60 PLN Wysłanie w Heyah 0,03

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Podstawy technik komputerowych technik informatyk. klasa 1, 3 godziny tygodniowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Podstawy technik komputerowych technik informatyk. klasa 1, 3 godziny tygodniowo WYMAGANIA EDUKACYJNE Przedmiot: Podstawy technik komputerowych technik informatyk klasa 1, 3 godziny tygodniowo Ogólne kryteria oceny wiadomości i umiejętności: celująca Ocena Wiadomości Umiejętości Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Op³aty za minutê po³¹czenia naliczanie sekundowe. Op³ata za minutê po³¹czenia - naliczanie minutowe

Op³aty za minutê po³¹czenia naliczanie sekundowe. Op³ata za minutê po³¹czenia - naliczanie minutowe Us³ugi podstawowe Tabela 1. Op³aty za minutê po³¹czeñ g³osowych Op³aty za minutê po³¹czenia naliczanie sekundowe Taryfa 1 W sieci wewnêtrznej 0,60 Do innych polskich sieci komórkowych (oprócz PLAY) 0,60

Bardziej szczegółowo

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM Co wyróżnia targi Polagra-Food? Rozmach Polagra-Food to największe targi spożywcze w regionie, odwiedzane co roku przez około 45 000 zwiedzających

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP (Voice over IP gateway) Implementacja VoIP w routerach DrayTek

Bramka VoIP (Voice over IP gateway) Implementacja VoIP w routerach DrayTek Implementacja VoIP w routerach DrayTek Serie routerów DrayTek oznaczane literą V implementują mechanizmy Voice over IP. Taki router posiada dodatkowo dwa analogowe gniazda telefoniczne w tylnym panelu.

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Sprawa Nr RAP / 151/ 2011 Załącznik Nr 1b do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ

SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ Spedimex Sp.z o.o. Rok za o enia: 1993r. Otwarcie pierwszego Terminalu Tekstylnego: 1999r. Otwarcie drugiego Terminalu Tekstynego: 2005r.

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE Internet po świetle

PROMOCJE Internet po świetle Cennik usług INTROLAN na dzień 01-07-2016 PROMOCJE Internet po świetle Pakiet (umowa 24 m-ce, podłączenie kablem światłowodowym ) FIBER-40 40Mbps FIBER-80 80Mbps FIBER-120 120Mbps FIBER-160 160Mbps Miesięczny

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE AWARYJNE UPS

ZASILACZE AWARYJNE UPS ZASILACZE AWARYJNE UPS Uninterruptible Power Supply AKUMULATORY Sealed Lead-Acid Battery www.eastups.pl 2014 Katalog produktów Zasilacze awaryjne UPS Nowoczesna technologia umo liwiaj¹ca pracê Nieprzerwane

Bardziej szczegółowo

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT)

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) 8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) Translacja adresów nazywana również maskaradą IP jest mechanizmem tłumaczenia adresów prywatnych sieci lokalnej na adresy publiczne otrzymane od operatora. Rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo