Katedra Ekonometrii i Statystyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Aleksandra Matuszewska-Janica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katedra Ekonometrii i Statystyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Aleksandra Matuszewska-Janica"

Transkrypt

1 Katedra Ekonometrii i Statystyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Aleksandra Matuszewska-Janica Statystyczna analiza nierówności w płacach kobiet i mężczyzn w Polsce na tle Unii Europejskiej w odniesieniu do wieku, wielkości przedsiębiorstwa i grupy zawodowej* *praca wykonana w ramach grantu badawczego NCN nr 2011/01/B/HS4/06346

2 Równa płaca za równą pracę W 2008 roku kobiety w Unii Europejskiej zarabiały przeciętnie mniej o 18% niż mężczyźni (szacunki Eurostatu). W badaniach Eurobarorometru dotyczących dyskryminacji kobiet respondenci wskazywali przede wszystkim na dwa zjawiska, z którymi władze powinny się jak najszybciej uporać: przemoc wobec kobiet, nierówne traktowanie kobiet wobec mężczyzn na rynku pracy, zwłaszcza w zakresie wynagrodzeń. Polityka związana z równouprawnieniem ma wymiar zarówno społeczny ( polityczny) jak i ekonomiczny (Klasen 1999, Seguino, 2000; Blecker i Seguino, 2002, Löfström, 2003 i 2009; Sinha, Raju i Morrison 2007; Schober i Winter- Ebmer, 2011). Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn ( ) została zatwierdzona 21 września 2010 r.

3 Dlaczego kobiety zarabiają mniej? Niedocenianie pracy kobiet, które jest powiązane ze sposobem oceny ich kompetencji w stosunku do oceny kompetencji mężczyzn. Może to sprawiać, że niektóre stanowiska są niżej opłacane gdy w strukturze zatrudnienia przeważają kobiety. Segregacja na rynku pracy, która polega na tym, że zatrudnia się więcej kobiet w sektorach, gdzie płace są relatywnie niższe. Tradycja i stereotypy, które wpływają na wybór ścieżki/kariery zawodowej przez kobiety. Podział ról w społeczeństwie, który odnosi się do tradycji i jest przyczyną ograniczania przez kobiety czasu pracy lub powoduje ich całkowite wycofanie się z rynku pracy na rzecz obowiązków wychowawczych oraz opiekuńczych.

4 Co może wpływać na nierówności płacowe? Branża Czynniki społeczne, psychologiczne i kulturowe Aktywność zawodowa kobiet Struktura zatrudnienia Zatrudnienie w pełnym/niepełny m wymiarze pracy Wykształcenie Przynależność do grupy krajów: EU15, NM12 Wiek Staż pracy

5 Pomiar nierówności płacowych - wskaźnik GPG Do najczęściej stosowanych miar do określania poziomu nierówności płacowych należy wskaźnik GPG (Gender Pay Gap). Jest to względna różnica pomiędzy przeciętną płacą brutto za godzinę mężczyzn ( ) a przeciętną płacą brutto za godzinę kobiet ( ). Oblicza się go wg formuły: Eurostat podaje wskaźnik HE_FPCM (zarobki kobiet wyrażone jako % zarobków mężczyzn):

6 Poziom nierówności płacowych w krajach Unii Europejskiej w roku 2006

7 IT MT PL RO SI PT BE LU BG HU LV FR SE LT IE DK EU27 ES GR FI CY DE CZ NL UK AT SK EE 4,4 5,2 7,5 7,8 8,0 8,4 9,5 10,7 12,4 14,4 15,1 15,4 16,5 17,1 17,2 17,6 17,7 17,9 20,7 21,3 21,8 22,7 23,4 23,6 24,3 25,5 25,8 29,8 Wskaźnik GPG w Krajach europejskich w 2006 poziom GPG w Unii Europejskiej 27 (17.7%) 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

8 Wybrane polskie badania związane z ekonomiczną i społeczną sytuacją kobiet Badania związane z ekonomiczną i społeczną sytuacją kobiet w Polsce są prowadzone m.in. przez: Sawicką (SGGW), Lisowską (SGH) i Titkow (Instytut Filozofii i Socjologii PAN). Titkow, 2003; Grajek, 2003; Lisowska, 2007, 2008, 2009; Rawłuszko, 2007; Sawicka 2008a, 2008b; Gawrycka, Wasilczuk i Zwiech, 2010; Fernández-Avilés, Montero i Witkowska 2010;

9 Geneza badania (1) Gema Fernández-Avilés, Jose Maria Montero, Dorota Witkowska, Gender Wage Gap in EU States. Application of Taxonomic and Spatial Methods, w: D. Witkowska, K. Nermend (red.), Regional Analysis: Globalization, Integration, Transformation, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2010, s W różnych branżach poziom nierówności płacowych jest inny. Nierówności płacowe pomiędzy kobietami i mężczyznami w Polsce na tle Unii Europejskiej grant NCN nr 2011/01/B/HS4/06346

10 Geneza badania (2) Wybrane cele szczegółowe. Identyfikacja i kwantyfikacja czynników wpływających na dysproporcje płac kobiet i mężczyzn. Analiza struktury i ocena nierówności płacowych pomiędzy kobietami i mężczyznami w krajach Unii Europejskiej na podstawie wielowymiarowych danych statystycznych (z wykorzystaniem narzędzi statystyki wielowymiarowej).

11 Eurostat -Structure of Earnings Survey Badanie nad strukturą płac w Unii Europejskiej (Structure of Earnings Survey SES) zostało zapoczątkowane w roku Według ustaleń Komisji Europejskiej począwszy od 2002 ma być przeprowadzane co 4 lata w 27 krajach członkowskich i krajach stowarzyszonych (regulacja prawna: rozporządzenie Rady Europy nr n 530/1999). Dane pozyskiwane w ramach tego projektu odnoszą się do sytuacji na rynku pracy (liczba zatrudnionych, wynagrodzenia oraz czas pracy) głównie (obowiązkowo) dla przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 pracowników.

12 Baza danych Eurostat Structure of Earning Survey Number of Hourly Monthly Annnual Hours Annual employees earnings earnings earnings paid holidays economic activity, sex, age sex, age, occupation economic activity, sex, employment contract economic activity, sex, educational attainment economic activity, sex, length of service in the enterprise size of the enterprise, sex, occupation

13 Dane SES wykorzystane w prezentowanej analizie Number of Hourly Monthly Annnual Hours Annual employees earnings earnings earnings paid holidays economic activity, sex, age sex, age, occupation economic activity, sex, employment contract economic activity, sex, educational attainment economic activity, sex, length of service in the enterprise size of the enterprise, sex, occupation

14 Pytania i zadania w prezentowanej analizie Czy istnieje zależność między poziom nierównościami płacowymi w UE a takimi zmiennymi jak wiek, stanowisko, wielkość przedsiębiorstwa? Test niezależności 2 Czy występuje zależność między poziomem nierówności płacowych w krajach UE w różnych grupach (odpowiednio): wiekowych, stanowiskowych, związanych z wielkością przedsiębiorstwa)? Współczynnik korelacji rang Spearmana i test jego istotności, test Kendalla Utworzenie rankingów krajów UE przy uwzględnieniu struktury nierówności płacowych (odpowiednio) w grupach wiekowych, grupach stanowisk, grupach związanych z wielkością przedsiębiorstw) Wskaźnik względnego poziomu rozwoju (BZW)

15 Wiek kategoryzacja w SES 2006 Kod grupy (zmiennej) Wiek pracownika total wszystkie obserwacje z zakresu Y0_29 poniżej 30 lat Y30_39 wiek <30;40) Y40_49 wiek <40;50) Y50_59 wiek <50;60) Y60_MAX wiek 60 lat i więcej UNK obserwacje dla których nie określono wieku

16 Zaszeregowanie pracownika (stanowisko) kategoryzacja w SES 2006 Kod grupy (zmiennej) Grupa stanowiska pracownika TOTAL wszystkie obserwacje z zakresu ISCO0 Siły zbrojne ISCO1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy ISCO2 Specjaliści ISCO3 Technicy i inni pracownicy średniego szczebla ISCO4 Pracownicy biurowi ISCO5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ISCO6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ISCO7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ISCO8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ISCO9 Pracownicy przy pracach prostych ISCO1-5 Pracownicy niefizyczni ISCO7-9 Pracownicy przy pracach prostych UNK obserwacje dla których nie określono wieku

17 Wielkość przedsiębiorstwa kategoryzacja w SES2006 Kod grupy (zmiennej) Liczba pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie LT_10 mniej niż 10 10_49 między 10 a 49 50_249 między 50 a _499 między 250 a _999 między 500 a 999 GT_ i więcej

18 Wskaźnik GPG z uwzględnieniem grupy wiekowej GPG ij = (1 GHE Fij GHE Mij ) 100 HE_FPCM ij = GHE Fij GHE Mij 100 = 100 GPG ij Gdzie: GHE Mij przeciętna płaca brutto za godzinę mężczyzn w i-tym kraju i j-tej grupie wiekowej; GHE Fij przeciętna płaca brutto za godzinę kobiet w i-tym kraju i j-tej grupie wiekowej; i = AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK; j = Y029, Y30_39, Y40_49, Y50_59, Y60_MAX;

19 Wartości wskaźnika GPG w poszczególnych krajach UE i grupach wiekowych Kraj/region Symbol TOTAL Y0_29 Y30_39 Y40_49 Y50_59 Y60_MAX UNK Kraje Wspólnoty EU27 18,4 3,1 17,5* 23,8* 21,6 23,2-3,7 Austria AT 25,5 13,3 24,7* 29,4* 31,3* 41,2* Belgia BE 9,5 3,8 7,8* 9,6* 9,1 28,4* Niemcy DE 22,7 6,5 19,8* 26,3* 28,3* 29,4* Dania DK 17,6 10,3 19,2* 20,5* 18,6 17 Hiszpania ES 17,9 6,5 12,28 20,9* 25,3* 28,8* Finlandia FI 21,2 11,7 20,7* 23* 26,5* 28,4* Francja FR 15,4 2,5 11,8* 16,4* 22,1* 47,8* Grecja GR 20,7 4,3 12,6* 22,9* 20,6 30,4* Irlandia IE 17,2 6,1 10,3* 20,1* 27,2* 21,7 Włochy IT 4,4 3,1 3,2* 4,6* 0,9 13,5* Luksemburg LU 10,7-1,1 5,4* 11,7* 22* 23,2* Holandia NL 23,6 5,4 19,2* 29,5* 30,9* 20,5 Portugalia PT 8,4-1,9 8,8* 12,3* 2,9 26,1* Szwecja SE 16,5 8,3 16,1* 19,9* 19,2 18,9 Wlk. Brytania UK 24,3 22,9 31,9* 28,7 25,6-3,7 Bułgaria BG 12,4 5,3 18,4* 14,7 11,3 0,6 Cypr CY 21,8 7,5 18,7* 23* 26,6* 38,5* Czechy CZ 23, ,1* 28,9 23,3 27* Estonia EE 30, * 31,6 27,4 27,7* Węgry HU 14,4 3 18,1* 16,9 16,9 14,6 Litwa LT 17,1 17,1 20,2* 16 17,7* 13,2 Łotwa LV 15,1 14,6 19,2* 13,3 15,2* 10,9 Malta MT 5,2-1,2 0,6* 9,3* -4,2 27,7* Polska PL 7,4 3,6 10,5* 8,2 6,5 14,2* Rumunia RO 7,8 3,2 10,7* 9,4-0,8 3,5* Słowenia SI 8 1,3 10,9* 10,4 3,3 1,6 Słowacja SK 25,8 17,2 32,7* 28,9 22,4 19,3

20 Czy w starszej grupie wiekowej obserwuje się większą wartość wskaźnika GPG? Kraj/region Symbol Y0_29 Y30_39 Y40_49 Y50_59 Y60_MAX Kraje Wspólnoty EU Austria AT Belgia BE Niemcy DE Dania DK + + Hiszpania ES Finlandia FI Francja FR Grecja GR Irlandia IE Włochy IT Luksemburg LU Holandia NL Portugalia PT Szwecja SE + + Wlk. Brytania UK + Bułgaria BG + Cypr CY Czechy CZ + + Estonia EE + + Węgry HU + Litwa LT + + Łotwa LV + + Malta MT Polska PL + + Rumunia RO + + Słowenia SI + Słowacja SK +

21 Wskaźnik GPG z uwzględnieniem grupy wiekowej i grupy stanowisk GPG ijk = (1 GHE Fijk GHE Mijk ) 100 HE_FPCM ijk = GHE Fijk GHE Mijk 100 = 100 GPG ijk Gdzie: GHE Mijk przeciętna płaca brutto za godzinę mężczyzn w i-tym kraju, j-tej grupie wiekowej i k-tej grupie zawodowej; GHE Fijk przeciętna płaca brutto za godzinę kobiet w i-tym kraju, j-tej grupie wiekowej i k-tej grupie zawodowej; i = AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK; j = Y029, Y30_39, Y40_49, Y50_59, Y60_MAX; k = ISCO1, ISCO2, ISCO3, ISCO4, ISCO5, ISCO6, ISCO7, ISCO9.

22 WIEK Test niezależności 2 : wiek a GPG GPG do więcej 30 n(i.) Y0_ Y30_ Y40_ Y50_ Y60_MAX n(.j) (UE27) = 98,42 (p-value = 0,0000) 2 (UE15) = 118,81 (p-value = 0,0000) 2 (NM12) = 53,32 (p-value = 0,0000) 2 (NM10) = 58,11 (p-value = 0,0000)

23 Wskaźnik GPG z uwzględnieniem grupy stanowisk GPG ij = (1 GHE Fij GHE Mij ) 100 HE_FPCM ij = GHE Fij GHE Mij 100 = 100 GPG ij Gdzie: GHE Mij przeciętna płaca brutto za godzinę mężczyzn w i-tym kraju i j-tej grupie stanowisk; GHE Fij przeciętna płaca brutto za godzinę kobiet w i-tym kraju i j-tej grupie stanowisk; i = AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK; j = ISCO1, ISCO2, ISCO3, ISCO4, ISCO5, ISCO6, ISCO7, ISCO9.

24 Wartości wskaźnika GPG w poszczególnych krajach UE przy uwzględnieniu grup stanowisk Kraj/region Symbol TOTAL ISCO0 ISCO1 ISCO2 ISCO3 ISCO4 ISCO5 ISCO6 ISCO7 ISCO8 ISCO9 Kraje Wspólnoty EU27 18,4 44,6 30,5* 23,8* 20,7* 16,8* 6,5 24,6 46,5* 29,6* 19,6 Austria AT 25,5 b.d. 31,7* 18,7 23,2 23,2 24,3 b.d. 26,3* 21,2* 19,5 Belgia BE 9,5 b.d. 14* 0,8 9 12,7* 10,2 b.d. 16,9 18,8* 18,7 Niemcy DE 22,7 b.d. 37,7* 22,3 29,7* 23,2* 19,7 22,1 25,9* 18,7* 17,9 Dania DK 17,6-20,3 22,5* 15,3 19,2* 3,1* 1,7 8,5 15,4* 12,1 13,4 Hiszpania ES 17,9 b.d. 32,2* 16 23,8* 23,6* 16,7 22,9 22,4 25,5* 11,2 Finlandia FI 21,2 b.d. 29,6* 16,7 19,9* 7,6 11,4 6,6 17,8* 16,6* 15,4 Francja FR 15,4 b.d. 25,6* 20,9* 10,6* 8,7* 3,1 22,3 11,3 16,7* 10,2 Grecja GR 20,7 b.d. 17,2* 16,2 18,8* 13,8* 11,3* b.d. 3,9 b.d. 6,4 Irlandia IE 17,2 b.d. 30* 17,3* 13,4* 12 21,1 14,4 23* 21,2* 19,3 Włochy IT 4,4 b.d. 17,6* 6,3 16,4 17,6* 14,9 b.d. 19* 12,9 b.d. Luksemburg LU 10,7 b.d. 20,4* 3,2* 3,1 9,1* 8,8 b.d. 19,7 22,7* 10,6 Holandia NL 23,6 34,3 28,8* 21,9 24,9* 21,4 23,9* 19,9 13,9 27,9* 12,3 Portugalia PT 8,4 b.d. 22,9* 8,4 19,8* 9,8 15,9 6,1 36,8* 30,3* 2,3 Szwecja SE 16,5 b.d. 20,6* 18,6 19,4* 4,4 4,7 4,9 13,8* 7,2 12,4 Wlk. Brytania UK 24,3 b.d. 29,6* 9,3 15,2* 8,4* 7,1 1 18,7 20,8* 19,4 Bułgaria BG 12,4 b.d. 8,3 24* 17,7* 2,1 8,1-5,5 32,9* 20* 0,3 Cypr CY 21,8 b.d. 6,1 6,3 29,2* 24,1 28,2 b.d. b.d. 38,2* 26,2 Czechy CZ 23,4 b.d. 40,7* 24,2* 23,5* 15,9 16,8 13,7 27* 19,7* 19,1 Estonia EE 30,3 b.d. 31,4* 27,4 32,1* 22,7* 14,9 21,6 32,2* 29,7 31,4 Węgry HU 14,4 27,7 23,1 27,1* 18,7* 3,3 3, ,9* 21,1* 0,9 Litwa LT 17,1-7,8 28* 10,1 22,4* 19,3* 18,8 1,6 32,8* 12,4 24,8 Łotwa LV 15,1 b.d. 19,3* 14, ,8 25,5* 8 25* 9,6 31,3 Malta MT 5,2 b.d. 17,8* 4,3* 3,7* 0,6 15,1* b.d. 9 12,6 b.d. Polska PL 7,4 b.d. 31,6* 11,1 20,5* 2, ,8 38,7* 20,7* 13,9 Rumunia RO 7,8 b.d. 3,7 6 6,2* 3,4* 1,6-8,2 28,5* 25,5* 8,4 Słowenia SI 8 b.d. 11,4 14* 13,1* 2, ,1 27,8 28* 19,3 Słowacja SK 25,8 b.d. 34,8* 24 28,9* 18,9 19,7 17,4 31,7* 24,5* 18,1

25 Czy w grupach zawodowych gdzie wymagane są większe kompetencje obserwuje się większą wartość wskaźnika GPG? Kraj/region Symbol ISCO1 ISCO2 ISCO3 ISCO4 ISCO5 ISCO7 ISCO8 ISCO9 Kraje Wspólnoty EU Austria AT Belgia BE Niemcy DE Dania DK Hiszpania ES Finlandia FI Francja FR Grecja GR Irlandia IE Włochy IT Luksemburg LU Holandia NL Portugalia PT Szwecja SE Wlk. Brytania UK Bułgaria BG Cypr CY + + Czechy CZ Estonia EE Węgry HU Litwa LT Łotwa LV Malta MT Polska PL Rumunia RO Słowenia SI Słowacja SK

26 Wskaźnik GPG z uwzględnieniem grupy wiekowej i grupy stanowisk GPG ijk = (1 GHE Fijk GHE Mijk ) 100 HE_FPCM ijk = GHE Fijk GHE Mijk 100 = 100 GPG ijk Gdzie: GHE Mijk przeciętna płaca brutto za godzinę mężczyzn w i-tym kraju, j-tej grupie wiekowej i k-tej grupie zawodowej; GHE Fijk przeciętna płaca brutto za godzinę kobiet w i-tym kraju, j-tej grupie wiekowej i k-tej grupie zawodowej; i = AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK; j = Y029, Y30_39, Y40_49, Y50_59, Y60_MAX; k = ISCO1, ISCO2, ISCO3, ISCO4, ISCO5, ISCO6, ISCO7, ISCO9.

27 STANOWISKO Test niezależności 2 : stanowisko a GPG GPG do więcej 30 n(i.) ISCO ISCO ISCO ISCO ISCO ISCO ISC ISCO n(.j) (UE27) = 170,53 (p-value = 0,0000) 2 (UE15) = 116,62 (p-value = 0,0000) 2 (NM12) = 98,92 (p-value = 0,0000) 2 (NM10) = 111,30 (p-value = 0,0000)

28 Wskaźnik GPG z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa GPG ij = (1 GHE Fij GHE Mij ) 100 HE_FPCM ij = GHE Fij GHE Mij 100 = 100 GPG ij Gdzie: GHE Mij przeciętna płaca brutto za godzinę mężczyzn w i-tym kraju i j-tej grupie związanej z wielkością przedsiębiorstwa; GHE Fij przeciętna płaca brutto za godzinę kobiet w i-tym kraju i j-tej grupie związanej z wielkością przedsiębiorstwa; i = AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK; j = LT_10, 10_49, 50_249, 250_4999, 500_999, GT_1000.

29 Wartości wskaźnika GPG w poszczególnych krajach UE przy uwzględnieniu wielkości przedsiębiorstwa Kraj/region Symbol LT_10 10_49 50_ _ _999 GT_1000 Kraje Wspólnoty EU27 19,4 23,1 24,6 23,7 19,5 Austria AT 17,2 25,1 27,4 30,2 29,7 Belgia BE 8,2 8,1 12,5 15,2 10,2 Niemcy DE 19,6 20,5 21,6 23,1 26,3 24,4 Dania DK 16,2 16,1 19,3 20,3 17,3 Hiszpania ES 12,1 13,8 17,2 27,8 27,3 25,9 Finlandia FI 18,5 19,4 21,7 23,7 23,5 Francja FR 14, ,6 17,2 15,5 Grecja GR 19,7 16,3 17,3 23,9 27,1 Irlandia IE 22,4 25,2 22,5 19,2 20,7 20,7 Włochy IT 12, ,4 23,1 7,3 Luksemburg LU 10,4 2,7 8,9 23,3 18,4 Holandia NL 17,8 21,5 23,2 26,8 26,9 24,7 Portugalia PT 17-0,6 9,8 16,1 24,4 Szwecja SE 13,5 15,6 14,9 19,3 18 Wlk. Brytania UK 21, , ,8 24,4 Bułgaria BG 8,8 3,3 7 17,9 20,8 15,3 Cypr CY 25,3 32,1 30,8 34,7 30,1 7,7 Czechy CZ 18,9 16,7 24,9 27,1 26,7 25,5 Estonia EE 21,6 30, ,9 27,6 28,6 Węgry HU -1,6-6 11,6 16, Litwa LT 0,7 4,7 14,2 31,5 31,8 30,7 Łotwa LV 12,7 8,1 17,5 26,4 25,5 22,7 Malta MT 9,7 12,1 20,8 2,6-1,6 Polska PL -0,2-17,9 1 18,7 20,1 27,8 Rumunia RO 8,4 11,3 13,9 16,9 10,9 Słowenia SI -1-3,1 1,3 17,8 11,4 24 Słowacja SK 19, ,6 29,7 32,2 30,4

30 Wartości wskaźnika GPG w poszczególnych krajach UE wg wielkości przedsiębiorstwa Kraj/region Symbol LT_10 10_49 50_ _ _999 GT_1000 Kraje Wspólnoty EU Austria AT Belgia BE + + Niemcy DE Dania DK + + Hiszpania ES Finlandia FI Francja FR + + Grecja GR Irlandia IE + + Włochy IT Luksemburg LU + + Holandia NL Portugalia PT Szwecja SE + + Wlk. Brytania UK Bułgaria BG Cypr CY + + Czechy CZ + + Estonia EE Węgry HU Litwa LT Łotwa LV + + Malta MT + + Polska PL Rumunia RO Słowenia SI Słowacja SK + + +

31 Wskaźnik GPG z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa i grupy stanowiska GPG ijk = (1 GHE Fijk GHE Mijk ) 100 HE_FPCM ijk = GHE Fijk GHE Mijk 100 = 100 GPG ijk Gdzie: GHE Mijk przeciętna płaca brutto za godzinę mężczyzn w i-tym kraju, j-tej grupie związanej z wielkością przedsiębiorstwa i k-tej grupie zawodowej; GHE Fijk przeciętna płaca brutto za godzinę kobiet w i-tym kraju, j-tej grupie związanej z wielkością przedsiębiorstwa i k-tej grupie zawodowej; i = AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK; j = LT_10, 10_49, 50_249, 250_4999, 500_999, GT_1000; k = ISCO1, ISCO2, ISCO3, ISCO4, ISCO5, ISCO6, ISCO7, ISCO9.

32 WIELKOŚĆ PRZEDS. Test niezależności 2 : wielkość przedsiębiorstwa a GPG GPG do więcej 30 n(i.) LT_ _ _ _ _ GT_ n(.j) (UE27) = 62,89 (p-value = 0,0000) 2 (UE15) = 17,41 (p-value = 0,6261) 2 (NM12) = 69,93 (p-value = 0,0000) 2 (NM10) = 76,11 (p-value = 0,0000)

33 Wyniki testu istotności współczynników rang Spearmana (wiek) Y0_29 3,80* Y30_39 4,46* 4,30* Y40_49 5,09* 3,39* 4,31* Y50_59 4,68* 2,84* 3,41* 4,70* Y60_MAX 2,43* 0,07 0,64 2,41* 2,87* TOTAL Y0_29 Y30_39 Y40_49 Y50_59

34 Wyniki testu istotności współczynników rang Spearmana (stanowisko) ISCO1 3,15* ISCO2 3,10* 2,89* ISCO3 3,61* 3,09* 2,77* ISCO4 3,12* 1,92 0,89 3,40* ISCO5 1,80 1,58 0,50 2,78* 3,48* ISCO7-0,55 0,99 0,72 1,58 0,13 1,15 ISCO8 0,84-0,07-0,10 0,92 1,14 1,12 2,20* ISCO9 2,22* 0,85-0,54 1,53 2,28* 2,64* 0,28-0,73 TOTAL ISCO1 ISCO2 ISCO3 ISCO4 ISCO5 ISCO7 ISCO8

35 Wyniki testu istotności współczynników rang Spearmana (wielkość przedsiębiorstwa) 10_49-2,95* 50_249-0,21 4,08* 250_499-0,21 2,31* 4,02* 500_999-1,17 2,37* 3,59* 4,12* GT_1000-4,85* 1,04 1,29 2,22* 3,19* LT_10 10_49 50_ _ _999

36 Wskaźnik względnego poziomu rozwoju - BZW Wskaźnik względnego poziomu rozwoju (BZW) jest miarą bez wzorca. Formuła wyznaczania tej syntetycznej miary rozwoju jest następująca: Gdzie: oraz znormalizowana wartość j-tej zmiennej;

37 Klasyfikacja do grup NUMER GRUPY Zakres wartości wskaźnika GRUPA 1 (obiekty najlepsze) GRUPA 2 (obiekty średnie ) GRUPA 3 (obiekty gorsze) GRUPA 4 (obiekty najgorsze) gdzie: - średnia wartość wskaźnika - odchylenie standardowe dla wskaźnika

38 Klasyfikacja krajów UE wg podobieństwa struktury nierówności płacowych w grupach wiekowych Wyniki klasyfikacji przy wykorzystaniu wskaźnika względnego Wskaźnik HE_FPCM dla danego kraju LP poziomu rozwoju KRAJ 100-GPG GRUPA KRAJ BZW GRUPA 1 IT 95,6 1 IT 0, MT 94,8 1 RO 0, PL 92,6 1 MT 0, RO 92,2 1 SI 0, SI 92 1 PL 0, PT 91,6 1 PT 0, BE 90,5 1 BG 0, LU 89,3 2 BE 0, BG 87,6 2 LU 0, HU 85,6 2 HU 0, LV 84,9 2 LV 0, FR 84,6 2 SE 0, SE 83,5 3 IE 0, LT 82,9 3 DK 0, IE 82,8 3 GR 0, DK 82,4 3 LT 0, ES 82,1 3 ES 0, GR 79,3 3 FR 0, FI 78,8 3 NL 0, CY 78,2 3 DE 0, DE 77,3 3 FI 0, CZ 76,6 3 CY 0, NL 76,4 4 CZ 0, UK 75,7 4 SK 0, AT 74,5 4 UK 0, SK 74,2 4 AT 0, EE 69,7 4 EE 0,1153 4

39 Klasyfikacja krajów UE wg podobieństwa struktury nierówności płacowych w grupach stanowisk Wyniki klasyfikacji przy wykorzystaniu wskaźnika względnego Wskaźnik HE_FPCM dla danego kraju LP poziomu rozwoju KRAJ 100-GPG GRUPA KRAJ BZW GRUPA 1 IT 95,6 1 MT 0, MT 94,8 1 RO 0, PL 92,6 1 LU 0, RO 92,2 1 SE 0, SI 92 1 BE 0, PT 91,6 1 DK 0, BE 90,5 1 FR 0, LU 89,3 2 IT 0, BG 87,6 2 GR 0, HU 85,6 2 BG 0, LV 84,9 2 HU 0, FR 84,6 2 UK 0, SE 83,5 3 FI 0, LT 82,9 3 SI 0, IE 82,8 3 PT 0, DK 82,4 3 PL 0, ES 82,1 3 IE 0, GR 79,3 3 LV 0, FI 78,8 3 LT 0, CY 78,2 3 ES 0, DE 77,3 3 NL 0, CZ 76,6 3 CZ 0, NL 76,4 4 CY 0, UK 75,7 4 AT 0, AT 74,5 4 DE 0, SK 74,2 4 SK 0, EE 69,7 4 EE 0,1633 4

40 Klasyfikacja krajów UE wg podobieństwa struktury nierówności płacowych wg wielkości przedsiębiorstwa Wyniki klasyfikacji przy wykorzystaniu wskaźnika względnego Wskaźnik HE_FPCM dla danego kraju LP poziomu rozwoju KRAJ 100-GPG GRUPA KRAJ BZW GRUPA 1 IT 95,6 1 MT 0, MT 94,8 1 BE 0, PL 92,6 1 SI 0, RO 92,2 1 PL 0, SI 92 1 RO 0, PT 91,6 1 LU 0, BE 90,5 1 PT 0, LU 89,3 2 BG 0, BG 87,6 2 HU 0, HU 85,6 2 SE 0, LV 84,9 2 IT 0, FR 84,6 2 FR 0, SE 83,5 3 DK 0, LT 82,9 3 GR 0, IE 82,8 3 LV 0, DK 82,4 3 IE 0, ES 82,1 3 FI 0, GR 79,3 3 ES 0, FI 78,8 3 DE 0, CY 78,2 3 LT 0, DE 77,3 3 CZ 0, CZ 76,6 3 UK 0, NL 76,4 4 NL 0, UK 75,7 4 AT 0, AT 74,5 4 CY 0, SK 74,2 4 SK 0, EE 69,7 4 EE 0,0617 4

41 Klasyfikacja krajów UE wg podobieństwa struktury nierówności płacowych przy uwzględnieniu poszczególnych grup cech LP WIEK STANOWISK0 WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KRAJ BZW GRUPA KRAJ BZW GRUPA KRAJ BZW GRUPA 1 IT 0, MT 0, MT 0, RO 0, RO 0, BE 0, MT 0, LU 0, SI 0, SI 0, SE 0, PL 0, PL 0, BE 0, RO 0, PT 0, DK 0, LU 0, BG 0, FR 0, PT 0, BE 0, IT 0, BG 0, LU 0, GR 0, HU 0, HU 0, BG 0, SE 0, LV 0, HU 0, IT 0, SE 0, UK 0, FR 0, IE 0, FI 0, DK 0, DK 0, SI 0, GR 0, GR 0, PT 0, LV 0, LT 0, PL 0, IE 0, ES 0, IE 0, FI 0, FR 0, LV 0, ES 0, NL 0, LT 0, DE 0, DE 0, ES 0, LT 0, FI 0, NL 0, CZ 0, CY 0, CZ 0, UK 0, CZ 0, CY 0, NL 0, SK 0, AT 0, AT 0, UK 0, DE 0, CY 0, AT 0, SK 0, SK 0, EE 0, EE 0, EE 0,0617 4

42 Klasyfikacja krajów UE wg podobieństwa struktury nierówności płacowych przy uwzględnieniu poszczególnych grup cech LP WIEK STANOWISK0 WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KRAJ BZW GRUPA KRAJ BZW GRUPA KRAJ BZW GRUPA 1 IT 0, MT 0, MT 0, RO 0, RO 0, BE 0, MT 0, LU 0, SI 0, SI 0, SE 0, PL 0, PL 0, BE 0, RO 0, PT 0, DK 0, LU 0, BG 0, FR 0, PT 0, BE 0, IT 0, BG 0, LU 0, GR 0, HU 0, HU 0, BG 0, SE 0, LV 0,5617 Współczynniki 2 HU rang 0,5722 Spearmana: 2 IT 0, SE 0, UK 0, FR 0, IE 0, FI 0, DK 0, DK 0,5008 Wiek/stanowisko: 3 SI 0, GR R(x,y) 0,3476 = 0, GR 0, PT 0, LV 0, LT 0, PL 0, IE 0, ES 0,4810 Wiek/wielkość 3 IE przeds.: 0, FI R(x,y) 0,3283 = 0, FR 0, LV 0, ES 0, NL 0, LT 0, DE 0, DE 0,3807 Stanowisko/wielkość 3 ES 0,3734 przeds.: 3 LT R(x,y) 0,2451 = 0, FI 0, NL 0, CZ 0, CY 0, CZ 0, UK 0, CZ 0, CY 0, NL 0, SK 0, AT 0, AT 0, UK 0, DE 0, CY 0, AT 0, SK 0, SK 0, EE 0, EE 0, EE 0,0617 4

43 Podsumowanie Poziom wieku i stanowisko wpływają na poziom nierówności płacowej w UE. Wielkość przedsiębiorstwa (mierzona liczbą zatrudnionych wpływa na wielkość GPG w krajach NM12. Istnieje zależność między wskaźnikami GPG w krajach UE między sąsiadującymi grupami (wiekowymi, stanowisk oraz związanymi z wielkością przedsiębiorstwa). Rankingi krajów utworzone przy uwzględnieniu (osobno) kategorii: wiekowych, stanowisk, wielkości przedsiębiorstwa znacznie różnią się od siebie.

Porównanie wyników klasyfikacji krajów UE ze względu na strukturę zatrudnienia oraz nierówności płacowych kobiet i mężczyzn w różnych branżach*

Porównanie wyników klasyfikacji krajów UE ze względu na strukturę zatrudnienia oraz nierówności płacowych kobiet i mężczyzn w różnych branżach* Katedra Ekonometrii i Statystyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Aleksandra Matuszewska-Janica Dorota Witkowska Porównanie wyników klasyfikacji krajów UE ze względu na strukturę zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

NIERÓWNOŚCI PŁACOWE KOBIET I MĘŻCZYZN A STRUKTURA ZATRUDNIENIA W UNII EUROPEJSKIEJ

NIERÓWNOŚCI PŁACOWE KOBIET I MĘŻCZYZN A STRUKTURA ZATRUDNIENIA W UNII EUROPEJSKIEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XI/2, 2010, str. 211 221 NIERÓWNOŚCI PŁACOWE KOBIET I MĘŻCZYZN A STRUKTURA ZATRUDNIENIA W UNII EUROPEJSKIEJ Aleksandra Matuszewska-Janica, Dorota Witkowska

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu Katarzyna Maciejewska Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu DEFINICJE ŚWIADOMOŚCI Świadomość: zdolność człowieka do zdawania sobie sprawy ze swego istnienia i z tego co jest przedmiotem jego

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki Rząd przyjął najgorszy z rozważanych wariantów decydując się na bezwarunkowe obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Na tej decyzji stracą wszyscy przyszli emeryci, pracujący

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 0 r. Poz. 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 7 czerwca 0 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Ekonomiczna Współczesne tendencje na rynku pracy DrCecylia Sadowska Snarska Snarska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 1. Uwarunkowania demograficzne rynku pracy. 2. Kierunki zmian w popytowej stronie rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych 1. Przesłanki badania 2. Cele badawcze 3. Uwarunkowania rynku pracy

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy. Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014

Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy. Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014 Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014 Zatrudnienie w UE: kobiety a mężczyźni Zatrudnienie kobiet rosło przy spadających wskaźnikach zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Perspektywa europejska rynku energii. Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny. Rynek Energii w Polsce r.

Perspektywa europejska rynku energii. Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny. Rynek Energii w Polsce r. SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Perspektywa europejska rynku energii Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Rynek Energii w Polsce 13.4.211 r. Warszawa Społeczna Rada NPRE Struktura

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI Strategia Europa 2020 to unijny program wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego na aktualne dziesięciolecie. Strategia ta, ze względu na czas jej tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage

Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage prof. Michał Kleiber Wiceprzewodniczący 6 czerwca 20 r. Warszawa /25 Powody emigracji przemysłu koszty zakupu praw

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 32/2005 18 sierpnia 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Reprezentatywne wyniki z 2 państw członkowskich Unii Europejskiej Pakiet obejmujący wyniki dla 2 państw UE i dla Polski

Bardziej szczegółowo

Program PIN Performance Road Safety Index

Program PIN Performance Road Safety Index Program PIN Performance Road Safety Index Ciągła potrzeba poprawy brd w Unii Europejskiej Warszawa, 14 lutego 2013 Mircea Steriu, Oficer Projektu ETSC PIN Wprowadzenie do ETSC ETSC jest niezależną organizacją

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej dr Ewa Wasilewska II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku. STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Apteki a wejście do UE

Apteki a wejście do UE Apteki a wejście do UE część 2 W poprzednim numerze przedstawiłem ogólne informacje dotyczące aptek, związane z wejściem do UE. Mimo, że na dzień wydania tego numeru Vitaminy C++ nie ma jeszcze oficjalnie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011 W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PF Monitor konwergencji nominalnej w UE 7 marzec Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 77

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice Polskie Biuro Eurydice Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 Warszawa Warszawa, 6 lipca 2011 roku Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku Plan prezentacji 2 1. Sytuacja demograficzna w woj. podlaskim na tle trendów światowych.

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSPEKCJA HANDLOWA ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSPEKCJA HANDLOWA ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia

Bardziej szczegółowo

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 IP/08/836 Bruksela, dnia 3 czerwca 2008 r. Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 Komisja Europejska wzmogła dzisiaj działania mające na celu spopularyzowanie w UE bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 4/006

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ dr Anna Stępniak-Kucharska Uniwersytet Łódzki Plan wystąpienia 1. 2. 3. 4. Cel referatu Dane źródłowe Pojęcie wolności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw. http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.pdf Skrajne ubóstwo Skrajne ubóstwo dochody poniżej 443 zł

Bardziej szczegółowo

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego?

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Irena E.Kotowska Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Ekonomia w Muzeum Warszawa, 2.04.2012 Przemiany struktur wieku ludności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej PM Monitor konwergencji nominalnej w UE styczeń Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer / Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu

Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Pakiet klimatyczno-energetyczny PL pułap emisji gazów cieplarnianych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI)FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, WNIOSKODAWCA W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI)FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, WNIOSKODAWCA W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI)FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, WNIOSKODAWCA W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 1 AT - Austria AT - Austria AT - Austria BE - Belgia BE - Belgia BE - Belgia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika River Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONA INTENSYFIKACJA ROLNICTWA W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ O ZRÓŻNICOWANEJ STRUKTURZE AGRARNEJ. mgr Jakub Staniszewski

ZRÓWNOWAŻONA INTENSYFIKACJA ROLNICTWA W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ O ZRÓŻNICOWANEJ STRUKTURZE AGRARNEJ. mgr Jakub Staniszewski ZRÓWNOWAŻONA INTENSYFIKACJA ROLNICTWA W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ O ZRÓŻNICOWANEJ STRUKTURZE AGRARNEJ mgr Jakub Staniszewski XXIII KONGRES STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU BIAŁA PODLASKA,

Bardziej szczegółowo

Scenariusze migracji międzynarodowych na lata : wstępne założenia

Scenariusze migracji międzynarodowych na lata : wstępne założenia Scenariusze migracji międzynarodowych na lata 24-25: wstępne założenia Jakub Bijak, Anna Kicinger Seminarium Scenariusze rozwoju ludności i zasobów pracy UE w latach 24 25 CEFMR ISiD SGH 11 października

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PM Monitor konwergencji nominalnej w UE październik Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym

Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym Tomasz Panek Szkoła Główna Handlowa w Warszawie KONFERENCJA STATYSTYKA WIEDZA ROZWÓJ Łódź, 17-18 października 2013 WPROWADZENIE Walka

Bardziej szczegółowo

Gradacyjna analiza danych. Instytut Podstaw Informatyki PAN Wiesław Szczesny Emilia Jarochowska

Gradacyjna analiza danych. Instytut Podstaw Informatyki PAN Wiesław Szczesny Emilia Jarochowska Gradacyjna analiza danych Instytut Podstaw Informatyki PAN Wiesław Szczesny Emilia Jarochowska Gradacyjna analiza danych Grade Correspondence Analysis Pomiar koncentracji, nadreprezentacja,, GCA Przykład

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

dr Kamil Zawadzki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Kamil Zawadzki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Kamil Zawadzki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu E-mail: kamzaw@umk.pl 1 1. Sytuacja na europejskich rynkach pracy i w Polsce 2. Rynek pracy w województwie pomorskim 3. Prognozy zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Kompleksowe kompendium wiedzy Fakty i argumenty regulacje prawne dane liczbowe kontekst kulturowy

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PF Monitor konwergencji nominalnej w UE czerwiec Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 158 9300 Poz. 941 941 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r.

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. W grudniu 2011 roku potencjał ludności w województwie szacowany był na 4,6 mln

Bardziej szczegółowo

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce Departament Polityki Makroekonomicznej Sytuacja makroekonomiczna w Polsce 27 lutego 215 ul. Świętokrzyska 12-916 Warszawa tel.: +48 22 694 52 32 fax :+48 22 694 36 3 Prawa autorskie Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

O wzroście gospodarczym w Europie, czyli niepewna perspektywa rozwoju krajów zachodnich

O wzroście gospodarczym w Europie, czyli niepewna perspektywa rozwoju krajów zachodnich www.case-research.eu O wzroście gospodarczym w Europie, czyli niepewna perspektywa rozwoju krajów zachodnich 144. Seminarium mbank-case Andrzej Rzońca (SGH, TEP, FOR), Aleksander Łaszek (FOR) 28/04/2016

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. 1/18 Spis treści Warszawa, kwiecień 2008 r. 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 11 / 01 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 00 9 0 fax (+ ) 9 1 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Udział Polski w 7. Programie Ramowym Dane statystyczne po 219 konkursach

Udział Polski w 7. Programie Ramowym Dane statystyczne po 219 konkursach Promocja Nauki Polskiej w Brukseli Bruksela, 14.12.21 r. Udział Polski w 7. Programie Ramowym Dane statystyczne po 219 konkursach Andrzej Siemaszko Andrzej Galik Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA L 329/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.11.2004 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 26 października 2004 r. ustalająca szczegółowe zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 9 / 1 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo Finansów Ul.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK 29.2.207 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 208 ROK Końcowe miesiące roku to dla większości menedżerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ WEDŁUG ZAWODÓW W PAŹDZIERNIKU 2014 R.

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ WEDŁUG ZAWODÓW W PAŹDZIERNIKU 2014 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 11 grudnia 2015 r. Notatka informacyjna STRUKTURA WYNAGRODZEŃ WEDŁUG ZAWODÓW W PAŹDZIERNIKU 2014 R. Podstawowe wyniki Wyniki badania struktury wynagrodzeń jako jedyne

Bardziej szczegółowo

POLSKIE ROLNICTWO W PIERWSZYCH LATACH AKCESJI DO UE

POLSKIE ROLNICTWO W PIERWSZYCH LATACH AKCESJI DO UE POLSKIE ROLNICTWO W PIERWSZYCH LATACH AKCESJI DO UE dr Zbigniew Floriańczyk Pułtusk, 30 listopada 2 grudnia 2009 roku Zakres badania Kompilacja Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa - RER Analiza wyników

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej dr Lucyna Przezbórska-Skobiej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009

XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009 XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009 Alex.Celinski@gmail.com Rozkład wyników Przedziały 30-minutowe Lp. Przedział Liczebność Częstość czasowy Liczebność Częstość skumulowana skumulowana 1 2:00-2:30

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny Wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2002, 2011. Wskaźnik NEET w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ŻYCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

JAKOŚĆ ŻYCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PODSTAWOWE WSKAŹNIKI JAKOŚĆ ŻYCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PODSTAWOWE WSKAŹNIKI Tematyka jakości życia stała się w ostatnim okresie przedmiotem żywego zainteresowania i pogłębionych analiz nie tylko przedstawicieli środowiska

Bardziej szczegółowo

BRE Business Meetings. brebank.pl

BRE Business Meetings. brebank.pl BRE Business Meetings Witamy w świecie ekspertów Innowacje a wzrost gospodarczy Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku SA Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego 05.08.2010 r. brebank.pl

Bardziej szczegółowo