Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa < ,00 EURO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa < 193 000,00 EURO"

Transkrypt

1 30/0811/UN 1 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel , faks OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa < ,00 EURO KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA AWFIS GDAŃSK NA OKRES 5 LAT Gdańsk, r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel , faks ; adres strony internetowej: 2. TRYB ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej, kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP dla dostaw i usług, tj. kwoty ,00 EURO 3. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA moŝna otrzymać: - na stronie internetowej Zamawiającego: - w budynku Administracji, AWFiS, ul. Kazimierza Górskiego 1, Gdańsk --...w Dziale Zamówień Publicznych, pok. 18 lub --...w Biurze Kanclerza, pok. 29, - drogą pocztową na wniosek Wykonawcy, przekazany pisemnie lub faksem (nie em), zawierający: nazwę Wykonawcy, adres, nr tel., nr faksu, NIP, osobę do kontaktu; - Cena za specyfikację w formie papierowej: bezpłatna 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1 Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku wraz z moŝliwością udzielania kredytu w rachunku bieŝącym, polegającej na: - otwarciu i prowadzeniu Rachunku BieŜącego, na którym gromadzone będą wpływy oraz z którego dokonywane będą wypłaty środków; a) środki gromadzone na Rachunku będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID O/N z dnia pozostawienia środków na rachunku pomnoŝoną przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę, podany w Formularzu Oferty. - pozabilansowego wirtualnego Rachunku Skonsolidowanego (usługa konsolidacyjna) obejmującego wskazane przez Zamawiającego rachunki; - realizowaniu wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego, w kaŝdej formie (np. w postaci wypłat elektronicznych, za pomocą czeków), w oddziałach i filiach Banku zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gdańska; - otwarciu i prowadzeniu Rachunków Pomocniczych, czyli rachunków: a) dla których zgromadzone wpływy pozostają na tych rachunkach, a odsetki pozostają na tych rachunkach lub są przekazywane na Rachunek BieŜący AWFiS w Gdańsku-zgodnie z dyspozycją Zamawiającego oraz dokonywane są wydatki;

2 30/0811/UN 2 b) z których wydatki będą dokonywane zgodnie z odrębnymi przepisami. Rachunkami Pomocniczymi mogą być w szczególności: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów, Środki Inwestycyjne, Programy Unijne, sumy depozytowe; c) na których zgromadzone środki będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID O/N z dnia pozostawienia środków na rachunku pomnoŝoną przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę, podany w Formularzu Oferty; d) dla których odsetki od środków na nich zgromadzonych będą dopisywane z częstotliwością uzgodnioną z Zamawiającym, z kapitalizacją dzienną; - zapewnieniu systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania; System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać minimalne wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ponadto System musi umoŝliwiać w szczególności: a) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na Rachunku BieŜącym i Rachunkach Pomocniczych Akademii; b) tworzenie zbiorów danych rachunków, Kontrahentów i innych danych ewidencyjnych; c) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich ww. rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych moŝliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić moŝliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (5 lat) oraz prowadzić w tym okresie archiwum; d) składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich ww. rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych e) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z moŝliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do banku; f) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do System, wg formatu wynikającego z systemu finansowoksięgowego; g) Jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemu wielostanowiskowego) h) informowanie uŝytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z Systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank ); i) zabezpieczenie logowania uŝytkownika Systemu bankowości elektronicznej z miejsca pracy. Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na czas trwania umowy bezpłatnej, niewyłącznej licencji na System. Ponadto, Bank zobowiązany jest na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy dodatkowe urządzenia takie, jak np. karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposaŝenie komputerowe potrzebne dla pracy tego Systemu /akcesoria bankowe/.

3 30/0811/UN 3 Bank zobowiązany jest równieŝ dostosować format wymiany danych do stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego w zakresie formatu plików danych źródłowych z systemu bankowego (Systemu) w sposób umoŝliwiający bezproblemową współpracę z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego. Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym m.in. rachunki Kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. - generowaniu i przekazywaniu wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Bank zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wyciągi w formie pliku elektronicznego oraz pliku elektronicznego do wydruku w formacie PDF najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego. W przypadku braku moŝliwości przekazywania wyciągów w formie elektronicznej, Bank zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej; a) wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności; b) przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje toŝsame z danymi umieszczonymi w Systemie; c) wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kursie jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, załoŝonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek; d) na Ŝądanie Zamawiającego Bank zobowiązany będzie przekazać w moŝliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty na rachunek Zamawiającego; - obsługa płatności masowych; a) Bank zobowiązany jest otworzyć wirtualne rachunki dla Kontrahentów płatności masowych; b) identyfikacja płatności przychodzących i wychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego; c) księgowanie wpłat i wypłat na rachunki wirtualne będzie odbywało się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach; d) plik elektroniczny wg formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach i wypłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków Bank zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego; e) Bank zobowiązany jest zapewnić import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do Systemu wg stosowanego obecnie formatu;

4 30/0811/UN 4 - udostępnieniu kredytu krótkoterminowego w Rachunku BieŜącym Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu; a) Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w Rachunku BieŜącym AWFiS nie później jak w dniu podpisania umowy; b) w pierwszym roku obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest udzielić kredytu do wysokości 2mln. zł; c) w kolejnych latach wysokość kredytu w rachunku bieŝącym wynikać będzie z uchwały senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku maksymalnie do wysokości 7 mln rocznie; d) przeznaczeniem kredytu będzie bieŝąca działalność Akademii oraz realizowane zadania inwestycyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych; e) wysokość kredytu będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy; f) faktycznie kredyt będzie uruchamiany do wolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia; g) oprocentowanie kredytu będzie opierało się o stopę WIBOR O/N publikowaną w dniu korzystania z kredytu; h) średnie prognozowane zadłuŝenie w ramach kredytu w rachunku bieŝącym załoŝono na poziomie ,-zł ; i) odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne ostatniego dnia kaŝdego miesiąca wykorzystania kredytu, jeŝeli ostatni dzień przypada na dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w 1-szym dniu roboczym po tym terminie; j) do naliczania odsetek załoŝono, iŝ miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni; - realizowaniu przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych); - wydawaniu i obsłudze kart przedpłaconych; Przedpłacona karta płatnicza VISA lub MasterCard rozliczana w walutach PLN, EUR i USD. a) Karta rozliczana w walucie PLN byłaby wydawana dla studentów otrzymujących od Uczelni wypłaty w walucie PLN i nie posiadających rachunku bankowego. Karta pełniłaby rolę karty stypendialnej, zasiłkowej, tj. posiadałaby moŝliwość cyklicznego zasilania, byłaby kartą spersonalizowaną z PIN-em oraz z moŝliwością naniesienia logotypu uczelni na kartach. Karty powinny mieć minimalny termin waŝności 3 lata i powinny udostępniać uŝytkownikowi funkcję Cash back, dającą moŝliwość wypłaty gotówki w punktach handlowo-usługowych oferujących tę usługę. b) Karta przedpłacona rozliczana w walucie EUR i USD byłaby wykorzystywana jako karta stypendialna dla studentów uczestniczących w stypendiach zagranicznych.

5 30/0811/UN 5 - realizowaniu usługi Potwierdzenie SMS ; Funkcjonalność całkowicie obsługiwana przez Bank, polegająca na informowaniu studentów poprzez krótką wiadomość tekstową sms, iŝ przelew za czesne który wysłali na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, został zaksięgowany na rachunku Akademii. Usługa daje potwierdzenie studentom zaksięgowania płatności na rachunku Akademii w określonym terminie. - wydawaniu i obsłudze kart płatniczych; a) na wniosek Zamawiającego Bank zobowiązany jest wydać karty płatnicze oraz prowadzić ich obsługę przez okres obowiązywania umowy; b) karty będą obsługiwały wydatki słuŝbowe wskazanych osób, dokonywane podczas np. delegacji słuŝbowych; c) z tytułu czynności związanych z wystawieniem kart oraz obsługą transakcji kartami Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów; d) Bank zobowiązany jest wydawać karty od dnia r.; e) karty będą umoŝliwiały dokonywanie wypłat gotówkowych; f) wydatki kaŝdej karty będą dokonywane do wysokości środków, jakie będą przez Zamawiającego przyznane w ramach zasilenia rachunku karty; g) obecne zapotrzebowanie na karty określa się na 7 szt., przy czym zwiększenie liczby kart nie moŝe spowodować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego; - zapewnieniu doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do współpracy z Zamawiającym; a) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub grupę osób, które będą współpracować z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieŝących kontaktów operacyjnych, realizacji zastrzeŝeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp.; b) kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie i poprzez pocztę elektroniczną ( ); c) Bank zobowiązany jest równieŝ wyznaczyć doradcę technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze technicznym np. w zakresie Systemu; - realizacji operacji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych; a) przyjmowania wpłat z zagranicy bez obciąŝania kosztami rachunku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu - przyjmowaniu wpłat zamkniętych i dokonywanie wypłat zamkniętych (w bezpiecznych kopertach) oraz umoŝliwieniu korzystania z wrzutni nocnych (bez dodatkowych opłat) 4.2 W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia i skalkulowanej opłaty ryczałtowej, Bank zobowiązany jest zapewnić takŝe: 1) szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi Systemu. Szkolenia pracowników muszą odbywać się w ich siedzibie; 2) realizację przelewów wewnętrznych w czasie rzeczywistym;

6 30/0811/UN Zamawiający zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w okresie trwania umowy dotyczących połączenia systemu bankowego z wdraŝanym u Zamawiającego systemem finansowo-księgowym, umoŝliwiającym bezpośrednie przekazywania informacji (m.in. import, eksport danych, automatyczną identyfikację Kontrahenta, rodzaju płatności, automatyczne wczytywanie przelewów z systemu finansowoksięgowego do systemu bankowego oraz z systemu bankowego do systemu finansowoksięgowego). PowyŜsze zmiany Bank zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej bankowej obsługi, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat. 4.4 Zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej Koszty obsługi: 1) Bank z tytułu prowadzenia bankowej obsługi Zamawiającego będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową. Miesięczna opłata ryczałtowa jest stała w okresie trwania umowy. Bank nie moŝe Ŝądać jej podwyŝszenia (zgodnie z art. 632 K.C.) 2) Miesięczna opłata będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pienięŝnych krajowych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych (w tym kosztów banków zagranicznych, KIR, SORBNET, ELIXIR, SWIFT itd.), prowadzenia rachunków, wydawania czeków, obsługi kart płatniczych i kart przedpłaconych, przekazywania informacji, zestawień na rzecz Zamawiającego, koszty wyciągów, dodatkowych potwierdzeń, wezwań, obsługi płatności masowych oraz inne zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieŝącym. 3) Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana 10-go dnia kalendarzowego miesiąca z jednego wskazanego przez Zamawiającego rachunku, a jeŝeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy to w następnym dniu roboczym, za wyjątkiem ostatniego miesiąca w ostatnim roku obsługi, gdy opłata ryczałtowa będzie pobrana dopiero po protokolarnym odebraniu przez Zamawiającego bazy danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowników z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego; 4) Bank nie moŝe naliczyć innych opłat ani obciąŝyć Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi. Zamawiający będzie ponosił na rzecz Banku: miesięczną opłatę ryczałtową oraz odsetki od kredytu w Rachunku BieŜącym Akademii; 4.6 Informacje dodatkowe: 1. Plan rzeczowo-finansowy 1) Wykonanie za 2010 rok 2) Plan 2011 roku a) Przychody : ,8 tys. zł, a) Przychody : ,0 tys. zł, b) Koszty : ,1 tys. zł, b) Koszty : ,8 tys. zł 2. Stan zadłuŝenia na dzień roku ,00 zł 3. Statystyka: 1) Liczba rachunków Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (w złotych i walutowych): - stan na dzień roku: 12 rachunków w PLN i 2 rachunki w walutach obcych; 2) Średnie saldo Rachunku BieŜącego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w 2010 roku:

7 30/0811/UN 7 3) Liczba przelewów wychodzących krajowych: sztuk w 2010roku. 4) Liczba przelewów wychodzących zagranicznych: 24szt. przelewów rocznie. 5) Liczba stanowisk systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych: 15 6) Liczba wyciągów bankowych:14 dziennie 7) Liczba czeków realizowanych 42szt rok. 8) Prognozowany poziom zadłuŝenia w rachunku bieŝącym do zł 9) Kontrahenci płatności masowych: liczba studentów w 2010 roku. 10) Liczba kart płatniczych: 7 sztuk. 11) Liczba kart przedpłaconych: 40 szt. (liczba studentów w 2010r.) Zamawiający zastrzega, iŝ ilość operacji, rachunków w PLN i walucie obcej i kart płatniczych i kart przedpłaconych, moŝe ulec zmianie np. wskutek uregulowań prawnych, które będą nakładały na Zamawiającego obowiązek otwarcia wyodrębnionych rachunków bankowych dla wskazanych operacji finansowych, pojawienia się nowych rozwiązań technicznych, powstania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego bądź zmian organizacyjnych Zamawiającego. Bank zobowiązany jest zapewnić aby wszystkie placówki Banku zlokalizowane w granicach administracyjnych Gdańska (oddziały, filie), realizowały płatności dokonywane na rzecz Zamawiającego przez Kontrahentów i pracowników Zamawiającego bez opłat i prowizji. Kody CPV: usługi finansowe i ubezpieczeniowe usługi bankowe Miejsce wykonania zamówienia: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1. Zamawiający określa, Ŝe Ŝadna pozycja/część zamówienia nie moŝe być powierzona podwykonawcom. 5. ZMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających przewidzianych w art. 67 ust.1 p SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. SKŁADANIE OFERT WARIANTOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. TERMIN WYKONANIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA Realizacja przedmiotu zamówienia winna się: - rozpocząć nie później niŝ 30 września 2011 roku, - zakończyć 30 września 2016 roku. 9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1...nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

8 30/0811/UN spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 p. 1-4 ustawy Pzp, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: -...Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe się posiadaniem statusu banku zezwolenie na utworzenie banku w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity; Dz. U. Z 2002r., Nr 72, poz.665 z późn. zm,) oraz zezwolenie na rozpoczęcie działalności wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, Prezesa NBP lub Komisję Nadzoru Bankowego. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia nie spełnia posiadania wiedzy i doświadczenia: -...Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złoŝenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia nie spełnia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: -...Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złoŝenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia nie spełnia sytuacji ekonomicznej i finansowej: -...Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złoŝenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia nie spełnia W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoŝy: 1...OŚWIADCZENIE, zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, o spełnianiu wymagań wynikających z art. 22 ust.1 -- załączone do SIWZ, (niezłoŝenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy) 2...Dokumenty w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy ( niezłoŝenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy): aktualne zezwolenie, decyzję na utworzenie banku oraz na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym (zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, Prezesa NBP lub Komisji Nadzoru Bankowego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. (jedn. tekst Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz z późn. zm.). 3...Dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - jeŝeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( niezłoŝenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy): oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załączone do SIWZ zawarte w OŚWIADCZENIU WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału,

9 30/0811/UN aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4...Dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - jeŝeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( niezłoŝenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy): oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załączone do SIWZ zawarte w OŚWIADCZENIU o spełnianiu warunków udziału, dokument potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokument potwierdzający, Ŝe nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dokument potwierdzający, Ŝe nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków składania ofert, 5...Dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - jeŝeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załączone do SIWZ OŚWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU Uwaga: Brak złoŝenia oświadczenia oznacza, Ŝe Wykonawca przy realizacji zamówienia nie będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy.

10 30/0811/UN W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca złoŝy: (niezłoŝenie skutkuje odrzuceniem oferty): Potwierdzenia nie są wymagane. 7...Dokumenty inne wymagane przez Zamawiającego. (niezłoŝenie skutkuje odrzuceniem oferty): Formularz Oferty postępowania nr 30/0811/UN, Załącznik 1 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zaparafowany i zaakceptowany podpisem z pieczęcią Wykonawcy. 10. WADIUM: wymagane w kwocie ,00 zł; 11. ZALICZKI: Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 12. KRYTERIA OCENY OFERT - Opłata ryczałtowa za obsługę bankową za okres 5 lat pkt za najniŝszą opłatę ryczałtową.... waga 40%; - Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bieŝącym pkt za najwyŝsze oprocentowanie... waga 10%; - Koszt kredytu w rachunku bieŝącym pkt za najniŝszy koszt kredytu... waga 50%; 13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT miejsce: siedziba Zamawiającego, AWFiS, ul. Kazimierza Górskiego 1, Gdańsk Budynek Administracji, Biuro Kanclerza, pok. 29, termin składania: do r., godz. 11:00; 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od ww. terminu składania ofert; 15. UMOWA RAMOWA: nie dotyczy 16. DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW: nie dotyczy 17. AUKCJA ELEKTRONICZNA: nie przewiduje się 18. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: Zamawiający przewiduje moŝliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 1... zmiany przepisów prawa, na podstawie których realizowana jest umowa; 2... wystąpienia siły wyŝszej; 3... zmian korzystnych dla Zamawiającego; 4... nałoŝenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej (w tym powstania nowej lokalizacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku); 5... pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego;

11 30/0811/UN zmiany danych Wykonawcy (siedziba, adres, nazwa) bez zmiany Wykonawcy 7... wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego; 8... zmiany terminów płatności. 19. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI, - mgr ElŜbieta Iwańska Specjalista ds. Zamówień Publicznych - faks: , 20. DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W BZP: r. 21. DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU DO UOPWE : nie dotyczy.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229480-2011:text:pl:html PL-Tarnobrzeg: Usługi bankowe i inwestycyjne 2011/S 138-229480 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 199 /12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zamawiający: GMINA PRZEWORSK Ul. BERNARDYŃSKA 1 A 37-200 PRZEWORSK L:UG-0341 / 6 / 2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Bankową obsługę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: Bankowa obsługa budŝetu Miasta Leszno i jego jednostek organizacyjnych Tryb: Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniŝej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Firlej wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Urząd Miasta Bolesławiec Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZI-II.271.29.2015.RR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=103891&rok=2014-05-14

Strona 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=103891&rok=2014-05-14 Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bi.stary.sacz.pl Stary Sącz: Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Gmina Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie Nr ZGM/DZ/02/2013/DK Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz

inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz Kościerzyna: Udzielenie kredytu termomodernizacyjnego wraz z premią w wysokości 1.343.000 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspsa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspsa.pl 1 z 5 2012-11-15 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspsa.pl Tarnowskie Góry: Prowadzenie rachunku bankowego oraz udzielenie

Bardziej szczegółowo

2. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy.

2. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy. Wszędzie gdzie w SIWZ określa się termin w dniach roboczych przyjmuje się, że są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: I.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102. Modliborzyce: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł dla Gminy Modliborzyce Numer ogłoszenia: 238538-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia Ŝyciowej samodzielności Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16302/14/VI/K z 30 września 2014 r. Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

Kredyt długoterminowy dla Gminy Kargowa

Kredyt długoterminowy dla Gminy Kargowa 1 I Nazwa i adres zamawiającego Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa www.kargowa.pl REGON: 970770735 NIP: 923-10-49-471 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Kredyt długoterminowy dla Gminy Kargowa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Świętochłowice: Udzielenie pożyczki złotowej w wysokości 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych), na okres spłaty wynoszący 48 miesięcy, z trzymiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo