ROZDZIAŁ III: Stany nieustalone Temat 8 : Stan ustalony i nieustalony w obwodach elektrycznych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ III: Stany nieustalone Temat 8 : Stan ustalony i nieustalony w obwodach elektrycznych."

Transkrypt

1 OZDZIAŁ III: Stany niestalone Temat 8 : Stan stalony i niestalony w obwodach elektrycznych. Dotychczas rozpatrywane obwody elektryczne prd stałego i zmiennego rozpatrywane były w tzw. stanie stalonym. harakterystyczne dla tego stan jest to, e przy okrelonych wartociach napi i prdów ródłowych odpowied obwod (prdy i napicia na elementach) ma taki sam charakter jak wymszenie. Jeeli przykładowo działały w obwodzie wymszenia stałe, to przyjmowalimy, e prdy i napicia we wszystkich gałziach i napicia na elementach s równie stałe i nie zmieniaj si w czasie. Naley sobie zdawa spraw, e obwód elektryczny zawierajcy cewki i kondensatory, tzn. elementy zdolne do gromadzenia energii elektrycznej, po dołczeni do ródła energii nie moe natychmiast znale si w stanie stalonym. Elementy te przed dołczeniem do ródła mogły znajdowa si w stanie bezenergetycznym lb z elementami tymi mogła by zwizana pewna energia. Z przytoczonych rozwaa wynika, e zarówno w obwodzie, który zostaje dołczony do ródła energii, jak i w obwodzie, w którym nastpje zmiana strktry, powstaje stan niestalony. Pojcie stan stalonego i stan niestalonego odnosz si nie tylko do obwodów, w których działaj napicia i prdy ródłowe stałe w czasie. Bezporednio po dołczeni ródeł stałych lb zmiennych w czasie lb po dokonani zmiany strktry obwod, w obwodzie powstaje stan niestalony i w miar pływ czas nastpje stalanie si przebiegów napi i prdów. Poniewa w stanach niestalonych mog pojawi si przepicia jak i przetenia, znajomo zmiennoci prdów i napi w fnkcji czas ma istotne znaczenie. Z regły napicia i prdy w stanie niestalonym charakteryzj si inn zmiennoci w czasie ni w stanie stalonym.

2 Temat 9 : Warnki pocztkowe. Prawa komtacji. Stanem pocztkowym obwod nazywamy stan obwod w chwili, w której rozpoczynamy badanie zjawisk w tym obwodzie. W wikszoci przypadków przyjmje si jako stan pocztkowy stan w chwili t = 0. Stan pocztkowy jest przewanie stanem stalonym, poprzedzajcym czynnoci łczeniowe prowadzce do powstania stan niestalonego. Moe to by stan, w którym wszystkie napicia i prdy w obwodzie s równe zer. Mówimy wtedy, e stan pocztkowy jest zerowy, albo, e warnki pocztkowe s zerowe. Jeeli w chwili t = 0 na jakimkolwiek elemencie obwod wystpje napicie lb płynie prd, to warnki pocztkowe s niezerowe. ys Powstawanie stan niestalonego: a) obwód t przed komtacj; b) obwód t po komtacji. Zmiany stan zachodzce w obwodzie w pewnej okrelonej chwili nazywamy komtacj. Komtacja moe by wywołana zarówno zamykaniem wyłcznika, jak i jego otwieraniem. ys.9.2. Oznaczanie czynnoci: a) zamykanie wyłcznika w; b) otwieranie wyłcznika w. Z zamykaniem i otwieraniem wyłcznika w obwodzie z indkcyjnoci i w obwodzie z pojemnoci zwizane s dwa prawa fizyczne zwane prawami komtacji.

3 Pierwsze prawo komtacji: Prd w obwodzie z indkcyjnoci nie moe zmieni si skokiem i w chwili t przed komtacj ma tak sam warto jak w chwili t po komtacji. Pierwsze prawo komtacji nazywane jest te zasad cigłoci prd i strmienia magnetycznego w cewce. Poniewa strmie magnetyczny skojarzony z cewk wynosi = i, zatem zasada niezmiennoci prd w chwili komtacji jest równowana zasadzie niezmiennoci strmienia magnetycznego skojarzonego z cewk. Drgie prawo komtacji: Napicie na kondensatorze nie moe si zmieni skokiem i w chwili t przed komtacj ma tak sam warto jak w chwili t po komtacji. Drgie prawo komtacji nazywane jest te zasad cigłoci ładnk na pojemnoci. Poniewa ładnek zgromadzony na okładzinach kondensatora wynosi q=, zatem zasada niezmiennoci napicia na kondensatorze w chwili komtacji jest równowana zasadzie niezmiennoci ładnk zwizanego z kondensatorem.

4 Temat 10 : Stan niestalony w kładzie szeregowym, Załómy, e do gałzi, w której s połczone szeregowo elementy, doprowadzono w chwili t = 0 napicie stałe. Odpowiada to zamknici wyłcznika W w chwili t = 0 w obwodzie jak na rys Stan pocztkowy obwod jest zerowy, tzn. w chwili t = 0 z elementem indkcyjnym nie jest zwizana adna energia. ys Dwójnik szeregowy, włczony na napicie stałe. Po zamknici wyłcznika W w obwodzie powstaje stan niestalony. Wyznaczony przebieg prd i w fnkcji czas zmienia si od zera do wartoci stalonej i = gdy w obwodzie prd stałego w stanie stalonym napicie na elemencie indkcyjnym jest równe zer. Zgodnie z drgim prawem Kirchhoffa w obwodzie z powyszego rysnk bilans napi ma posta: di = i + dt Po przekształceniach (rachnek całkowy), ostatecznie otrzymjemy, e dla dowolnej chwili t > 0 otrzymjemy: lb i e = (1) = i 1 e (2)

5 Pierwsza składowa prawej strony równania (1) jest nazywana składow stalon prd, a drga jest nazywana składow przejciow prd. Składowa przejciowa prd ma w chwili t = 0 warto i w miar pływ czas asymptotycznie dy do zera. Na rysnk 10.2a przedstawiony został przebieg fnkcji czas składowej stalonej i, składowej przejciowej i p oraz prd wypadkowego i = i +i p Prd wypadkowy dy asymptotycznie do prd stalonego i ma charakter krzywej wykładniczej. ys.10.2 Przebiegi czasowe prd i napi w dwójnik szeregowym, włczonym na napicie stałe: a) przebieg prd; b) przebiegi napi i Jeeli mamy wyznaczony prd w stanie niestalonym, to moemy równie wyznaczy napicie na rezystancji i napicie na indkcyjnoci. Napicie na rezystancji: = i = e = e Napicie na indkcyjnoci: = di dt = e

6 Temat 11 : Stan niestalony w kładzie szeregowym, Załómy, e do gałzi, w której s połczone szeregowo elementy, doprowadzono w chwili t = 0 napicie stałe. Odpowiada to zamknici wyłcznika W w chwili t = 0 w obwodzie jak na rys Stan pocztkowy obwod jest zerowy, tzn. w chwili t = 0 napicie na pojemnoci = 0, a zatem z elementem pojemnociowym nie jest zwizana adna energia. ys.11.1 Dwójnik szeregowy, włczony na napicie stałe. Po zamknici wyłcznika W w obwodzie powstaje stan niestalony. Wyznaczony przebieg napicia w fnkcji czas bdzie zmieniał si od zera do wartoci stalonej wynoszcej = Oznacza to, e z biegiem czas napicie na kondensatorze osignie warto napicia ródła. Proces zachodzcy w rozpatrywanym obwodzie nazywamy procesem ładowania kondensatora przez rezystor ze ródła napicia stałego. Zgodnie z drgim prawem Kirchhoffa w obwodzie z powyszego rysnk bilans napi ma posta: Prd ładowania kondensatora: i = i + dq dt = (1) d = dt gdy dq = d (q = ). Ładnek elementarny jest proporcjonalny do napicia elementarnego.

7 Podstawiajc powysze do wzor (1) otrzymamy: d dt = + Po przekształceniach (rachnek całkowy), ostatecznie otrzymjemy, e dla dowolnej chwili t > 0 otrzymjemy: albo = e 1 e 1 1 = Przez analogi do obwod z indkcyjnoci wprowadzamy pojcie stałej czasowej obwod z pojemnoci, przy czym dla obwod z pojemnoci stała czasowa = Po wprowadzeni stałej czasowej powysze równania moemy zapisa w postaci: albo 1 τ = e (2) 1 e 1 = τ Pierwsza składowa prawej strony równania (2) jest składow stalon napicia na kondensatorze, a drga składow przejciow napicia. Składowa przejciowa ma w chwili t = 0 warto i w miar pływ czas asymptotycznie dy do zera. Na rysnk 11.2a przedstawiony został przebieg fnkcji czas składowej stalonej, składowej przejciowej p oraz napicia wypadkowego na kondensatorze. = + p Napicie ładowania kondensatora asymptotycznie dy do wartoci napicia stalonego i ma charakter krzywej wykładniczej.

8 a) b) c) ys Przebiegi czasowe napi i prd ładowania kondensatora przez rezystancj ze ródła napicia stałego: a) przebieg napicia na pojemnoci; b) przebieg prd ładowania; c) przebieg napicia na rezystancji. W cel wyznaczenia przebieg prd ładowania kondensatora korzystamy ze wzor: i d = = e dt 1 τ Prd ładowania kondensatora ma najwiksz warto w chwili t = 0, wynoszcej. ezystor o rezystancji ogranicza wic prd w pierwszej chwili. Im wiksza jest rezystancja w obwodzie ładowania i im wiksza jest pojemno ładowanego kondensatora, tym wolniej przebiega proces ładowania.

9 Temat 12 : Stała czasowa. Wpływ stałej czasowej na kształt napi i prdów. Z równania i e = (1) wynika, e w zalenoci od wartoci rezystancji i indkcyjnoci zanikanie składowej przejciowej w fnkcji czas moe by szybsze lb wolniejsze. W cel zbadania tego zagadnienia wprowadza si wielko fizyczn zwan stał czasow, okrelon wzorem: τ = Stała czasowa jest mierzona w sekndach. Po wzgldnieni powyszego wzor i wstawieni do równania (1) otrzymjemy: i = oraz t i = 1 e τ Jak wida, stała czasowa jest to czas, po pływie którego warto bezwzgldna składowej przejciowej maleje e razy. W chwili t = 0 składowa przejciowa prd ma warto =. W cel wyznaczenia wartoci składowej przejciowej prd po pływie czas równego jednej stałej czasowej podstawimy t=, a wic otrzymamy i e 1 p = = e W ten sposób otrzymalimy potwierdzenie powyszej definicji. W ten sam sposób mona wyznaczy warto składowej przejciowej prd po pływie czas t = 2, t=3 itd. zas t i p 100% ,78 13,53 4,98 1,83 0,674 0,248 0,091 i Z przytoczonych danych wynika, e po czasie 5 składowa przejciowa prd stanowi mniej ni 1% składowej stalonej. W praktyce przyjmje si, e po obwód znajdje si w stanie stalonym. e t τ i p

10 Stał czasow mona zdefiniowa równie w inny sposób. Mona dowodni, e jeli poprowadzimy styczn do krzywej prd w chwili t = 0, to przetnie ona asymptot prd po czasie. ys Wyznaczanie graficzne stałej czasowej. Z rys wida, e twierdzenie jest słszne dla stycznej do krzywej w dowolnym pnkcie. Stała czasowa jest to czas, po pływie którego prd niestalony osignłby warto stalon, gdyby jego narastanie miało charakter liniowy, czyli prdko zwikszania si prd była stała i równa prdkoci zwikszania si w chwili pocztkowej. Od wartoci stałej czasowej, a wic od wartoci parametrów obwod zaley czas trwania stan niestalonego. Im bowiem wiksza jest stała czasowa, tym łagodniej narasta prd. Na rys przedstawione s trzy krzywe prd dla rónych wartoci, a wic dla rónych stosnków do. ys Wpływ wartoci stałej czasowej na przebieg prd w stanie stalonym. Jeeli załoymy, e rezystancja obwod jest stała, a indkcyjno moe si zmienia, to w miar zwikszania wzrasta stała czasowa i narastanie prd jest wolniejsze. Std wniosek: obwody o dej indkcyjnoci wolno osigaj wartoci stalone.

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

2. Teoria informacji. Kodowanie danych.

2. Teoria informacji. Kodowanie danych. 2. Teoria informacji. Kodowanie danych. 2.1 Elementy teorii informacji 1) Ilo informacji Twierdzenie Shannona (Claude Shannon, 1948). Wiadomo (znak, zdarzenie) zawiera tym wicej informacji, im mniejsze

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy Część I Czas dyskretny Kursy otwarcia czy zamknięcia pojawiaja się w kolejnych ustalonych momentach czasu. Jeśli pominiemy dni wolne od handlu otrzymamy ciag kolejnych momentów pojawiania się notowań (0,

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stan równowagi chemicznej

Stan równowagi chemicznej Stan równowagi chemicznej Metodyka i praktyka szkolna Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz ten uzyskał I nagrodę w konkursie, pod tym samym tytułem, ogłoszonym na łamach naszego

Bardziej szczegółowo

STAN DYNAMICZNY MASZYN

STAN DYNAMICZNY MASZYN ...le zaczte - le s koczy... ROZDZIAŁ II STAN DYNAMICZNY MASZYN 1. WSTP 2. POWSTAWANIE OBCIE DYNAMICZNYCH 3. STUDIUM DYNAMIKI MASZYN 4. IDEALIZACJA UKŁADÓW RZECZYWISTYCH 5. DRGANIA W BUDOWIE MASZYN 1.

Bardziej szczegółowo

TY MARKA INNA NIŻ WSZYSTKIE. SZTUKA AUTENTYCZNEGO BRANDINGU OSOBISTEGO

TY MARKA INNA NIŻ WSZYSTKIE. SZTUKA AUTENTYCZNEGO BRANDINGU OSOBISTEGO IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

Systemy. Krzysztof Patan

Systemy. Krzysztof Patan Systemy Krzysztof Patan Systemy z pamięcią System jest bez pamięci (statyczny), jeżeli dla dowolnej chwili t 0 wartość sygnału wyjściowego y(t 0 ) zależy wyłącznie od wartości sygnału wejściowego w tej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH I PRACE LICENCJACKIE ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH 1. Wymogi podstawowe Praca licencjacka: - jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora, - temat pracy powinien by zwizany

Bardziej szczegółowo

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA Tytuł oryginału: Successful Home Cell Groups Przekład: Piotr Cielar Redakcja: Ludmiła i Kazimierz Sosulscy Copyright for the Polish edition: 1992 by Instytut Wydawniczy Agape

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową Instrukcja użytkowania mierników CCM Określenie zawartości wody metodą karbidową Oznaczanie zawartości wilgoci Szybko. Prosto. Niezawodnie. www.radtke-messtechnik.com KODY QR DO NASZEGO WIDEO SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Zygmunt Kuran, Marcin Lizer, Michał Krzęcio W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo