REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH"

Transkrypt

1 REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia Regulaminu rachunków bankowych, kart debetowych i usług bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych, zwanego dalej Regulaminem określają zasady otwierania i warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych. 2. W zakresie zasad i sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych i wykonywania transakcji płatniczych stosuje się Regulamin rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy. 2 Użyte w Regulaminie oznaczenia określają: 1) agent rozliczeniowy bank bądź inna osoba prawna zawierająca z akceptantami umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart, 2) akceptant przedsiębiorca, który zawarł z agentem rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart, 3) autoryzacja wyrażenie przez Posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika (w tym Użytkownika Karty) zgody na wykonanie transakcji płatniczej, 4) Bank - Bank Spółdzielczy w Brodnicy wraz z Oddziałami, 5) bankomat urządzenie umożliwiające Posiadaczowi karty/ Użytkownikowi karty wypłatę gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych czynności przy użyciu karty, 6) blokada karty operacja polegająca na nieodwołalnym uniemożliwieniu dokonywania autoryzowanych transakcji przy użyciu karty, 7) BZ WBK jednostka organizacyjna Banku Zachodniego WBK S.A. dokonująca w imieniu Banku autoryzacji i rozliczająca transakcje dokonane przy użyciu kart wydawanych przez Bank, 8) Centrum Komunikacji jednostka BZ WBK świadcząca pomoc na rzecz Posiadaczy i Użytkowników Kart przez 24 godziny na dobę pod numerem tel. /+48 61/ , wszystkie rozmowy są rejestrowane, 9) czasowa blokada karty czynność dokonywana na wniosek Banku/Posiadacza karty/użytkownika karty polegająca odpowiednio na czasowym wstrzymaniu możliwości dokonywania transakcji autoryzowanych, 10) CVV2/CVC2 ( Card Verification Value ang.) trzycyfrowy numer umieszczony na rewersie karty, używany do autoryzacji transakcji podczas dokonywania płatności bez fizycznego użycia karty, w szczególności do realizowania zamówień telefonicznych lub transakcji dokonywanych przez Internet, 11) data waluty dzień, od którego lub do którego naliczane są odsetki od środków pieniężnych, którymi został obciążony lub uznany rachunek bankowy, 12) dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport z kartą stałego pobytu w przypadku rezydenta, a w odniesieniu do nierezydenta paszport zagraniczny lub inny dokument tożsamości w przypadku nierezydentów z krajów Unii Europejskiej, 13) duplikat karty nowy egzemplarz karty z takim samym numerem i datą ważności, jak w karcie dotychczas używanej, 14) dzień roboczy dzień pracy Banku z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, z tym, że w przypadku rozliczeń pieniężnych dzień roboczy oznacza dzień, w którym banki uczestniczące w realizacji zleceń płatniczych, prowadzą działalność wymaganą do wykonania tych zleceń, 15) karta debetowa karta płatnicza VISA Business Electron lub VISA Business Silver wydawana przez Bank, 16) karta płatnicza instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia o usługach płatniczych; karta identyfikująca wydawcę i Posiadacza karty/użytkownika karty, uprawniająca do dokonywania transakcji kartowych (gotówkowych tj. wypłaty gotówki lub bezgotówkowych tj. płatności za towary lub usługi), 17) karta tłoczona (embosowana) karta VISA Business Silver umożliwiająca dokonywanie transakcji kartowych w bankomatach i innych urządzeniach działających w trybie on-line, transakcji na odległość oraz umożliwiająca dokonywanie transakcji przy użyciu ręcznych powielaczy. 18) karta nieembosowana karta VISA Business Electron umożliwiająca dokonywanie transakcji kartowych w bankomatach i innych urządzeniach działających wyłącznie w trybie on-line oraz dokonywanie transakcji na odległość. 19) Karta Wzorów Podpisów dokument wskazujący: osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem bankowym z tytułu zajmowanych stanowisk jak i udzielonych pełnomocnictw, sposób podpisywania dyspozycji jak również wzór pieczątki firmowej, która będzie stosowana na wszystkich dokumentach składanych przez Posiadacza rachunku, 20) kod identyfikacyjny kod PIN (Personal Identyfication Number) poufny numer lub inne oznaczenie wydany do karty, który łącznie z 1 danymi zawartymi na karcie służy do elektronicznej identyfikacji Posiadacza karty/użytkownika karty, przypisany do danej karty i znany tylko Posiadaczowi karty /Użytkownikowi karty, 21) Komunikat Banku komunikat informacyjny Banku w zakresie obsługi rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych podawany do wiadomości w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku, 22) nierezydent osoba spełniająca przesłanki określone dla nierezydentów w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm.), 23) Oddział jednostka organizacyjna Banku, prowadząca bezpośrednią obsługą klienta, 24) pakiet zestaw produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach jednej miesięcznej opłaty, 25) pełnomocnik osoba fizyczna posiadająca pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, 26) PIN-Mailer specjalna koperta zawierająca przypisany do karty kod PIN, 27) Posiadacz karty Posiadacz rachunku dokonujący w swoim imieniu i na swoją rzecz transakcji kartowych, którego imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty i który złożył podpis na rewersie karty, 28) Posiadacz rachunku/płatnik przedsiębiorca lub inny klient instytucjonalny, który zawarł z Bankiem Umowę, 29) przedsiębiorca przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, 30) rachunek bankowy rachunek rozliczeniowy oraz rachunek lokat terminowych, w złotych lub w walutach wymienialnych, 31) rachunek bieżący rachunek służący do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania transakcji płatniczych związanych z prowadzoną działalnością, 32) rachunek lokaty terminowej rachunek służący do przechowywania środków pieniężnych w zadeklarowanym przez Posiadacza rachunku czasie, zgodnym z określonymi w Tabeli oprocentowania okresami lokowania środków, 33) rachunek pomocniczy rachunek służący do wyodrębnienia środków pieniężnych na określony cel i przeprowadzania określonych przez Posiadacza rachunku transakcji płatniczych, 34) rachunek rozliczeniowy/rachunek płatniczy rachunek bieżący i/lub pomocniczy w złotych i w walutach wymienialnych, 35) Regulamin Regulaminu rachunków bankowych, kart debetowych i usług bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych, 36) rezydent osoba spełniająca przesłanki określone dla rezydentów w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm.), 37) ręczny powielacz (imprinter) urządzenie służące do potwierdzenia dokonania transakcji kartowych (gotówkowych i bezgotówkowych) w punktach akceptujących tłoczone (embosowane) karty poprzez mechaniczne powielenie na rachunku transakcji danych wytłoczonych na awersie karty; dokonanie transakcji bezgotówkowej potwierdzane jest rachunkiem transakcji z adnotacją sprzedaż, purchase (lub równoznaczną w innym języku); dokonanie transakcji gotówkowej potwierdzane jest rachunkiem transakcji z adnotacją: gotówka, cash advance, cash (bądź równoznaczną w innym języku); 38) system bankowości internetowej, system SBI/KBI system o nazwie SBI/KBI udostępniany Posiadaczowi rachunku umożliwiający dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku oraz dostęp do innych produktów bankowych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej pod adresem 39) środki dostępu do systemu SBI identyfikator Użytkownika SBI oraz klucz złożony z indywidualnego hasła Użytkownika i ciągu cyfr wskazanych przez token, umożliwiające uwierzytelnianie Użytkownika i autoryzację transakcji płatniczych w systemie SBI, 40) środki dostępu do systemu KBI identyfikator Użytkownika KBI oraz indywidualne hasło Użytkownika, umożliwiające uwierzytelnianie Użytkownika KBI w systemie KBI, a także karta mikroprocesorowa i PIN pozwalające na autoryzację transakcji płatniczych, 41) środki specjalne- środki finansowe, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, gromadzone przez jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach rozliczeniowych, 42) T&E (Travel and Entertainment) usługodawca typu: linie lotnicze, hotele, wypożyczalnie samochodów, statki wycieczkowe, świadczący usługi związane z podróżami; 43) Tabela oprocentowania tabela oprocentowania produktów depozytowych BS w Brodnicy podawana do wiadomości dla Posiadaczy

2 rachunków na stronie internetowej Banku oraz w Oddziałach Banku. 44) Taryfa prowizji i opłat obowiązująca w Banku Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy dla klientów instytucjonalnych, podawana do wiadomości w Oddziałach oraz na stronie internetowej Banku 45) terminal POS elektroniczne urządzenie, służące do dokonywania transakcji kartowych (gotówkowych i bezgotówkowych) oraz drukowania ich potwierdzeń, odczytujące dane z paska magnetycznego karty lub mikroprocesora; dokonanie transakcji bezgotówkowej potwierdzane jest rachunkiem transakcji z adnotacją sprzedaż, purchase (lub równoznaczną w innym języku); dokonanie transakcji gotówkowej potwierdzane jest rachunkiem transakcji z adnotacją: gotówka, cash advance, cash (bądź równoznaczną w innym języku); transakcje gotówkowe i bezgotówkowe przeprowadzane w terminalu POS wymagają potwierdzenia transakcji przez Posiadacza karty/użytkownika karty za pomocą kodu identyfikacyjnego PIN lub przez złożenie podpisu na wydruku z terminala; 46) transakcja cash back transakcja polegająca na wypłacie niewielkiej kwoty gotówki z kasy sklepowej przy jednoczesnym dokonywaniu płatności kartą; usługa jest dostępna w Polsce, w punktach oznaczonych specjalnym logo VISA cash back 47) transakcja kartowa transakcja płatnicza dokonana przy użyciu karty lub danych zapisanych na karcie; dzienny limit wydatków dla transakcji kartowych określa Umowa o debetową kartę płatniczą VISA Business Electron lub/i VISA Business Silver, 48) transakcja na odległość transakcja niewymagająca fizycznego przedstawienia karty, taka jak: zamówienie telefoniczne, mailowe, pocztowe oraz przez Internet, w której zawarcie transakcji następuje po podaniu przez Posiadacza karty/użytkownika karty wymaganych przez usługodawcę danych, 49) transakcja płatnicza zainicjowana przez Posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych, 50) transakcje powtarzalne (subskrybcje itp.) są typem transakcji na odległość; polegają na regularnym obciążaniu rachunku ustaloną pomiędzy Posiadaczem karty/użytkownikiem karty, a usługodawcą kwotą oraz w ustalonym czasie (rocznie, kwartalnie, miesięcznie) i terminie; Posiadacz karty/użytkownik karty akceptuje kwotę i tryb obciążania oraz czas obowiązywania umowy z usługodawcą podczas dokonywania transakcji po podaniu danych jak przy pozostałych transakcjach na odległość; Posiadacz karty/użytkownik karty dokonując takiej transakcji zobowiązuje się do zapewnienia środków na pokrycie przyszłych obciążeń; Posiadacz karty/użytkownik karty ma prawo w każdym czasie odwołać swoją zgodę u usługodawcy, a w przypadku dalszego obciążania do reklamowania takich transakcji w Banku, 51) Umowa umowa o prowadzenie rachunku bankowego lub umowa o pakiet, 52) Użytkownik Karty osoba fizyczna, dla której wydano kartę z jej danymi identyfikacyjnymi, upoważnioną przez Posiadacz rachunku do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku operacji przy użyciu karty, 53) Użytkownik SBI/KBI odpowiednio Posiadacz rachunku i/lub wskazany przez Posiadacza rachunku pełnomocnik, który otrzymuje dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku za pomocą SBI/KBI, 54) VISA (Visa International Service Association), organizacja płatnicza międzynarodowa, której członkami są instytucje finansowe tworzące system rozliczeń dokonywanych przy użyciu kart i we współpracy z którą wydawane są karty VISA Business Electron i VISA Business Silver, 55) wolne (dostępne) środki saldo rachunku rozliczeniowego powiększone o środki pozostałe do wykorzystania z tytułu udzielonego kredytu w rachunku bieżącym, 56) wyciąg informacje o rachunku dotyczące wykonanych transakcji płatniczych skutkujących jego obciążeniem lub uznaniem, dopisanych odsetkach, pobranych prowizjach lub opłatach oraz innych transakcji w danym miesiącu rozliczeniowym (w tym informacje o zmianie salda), dostarczane przez Bank Posiadaczowi rachunku z częstotliwością i w sposób określony w Umowie, 57) zlecenie płatnicze dyspozycja Posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika skierowana do Banku zawierająca polecenie wykonania transakcji płatniczej. 3 Posiadaczami rachunków bankowych mogą być: 1) rezydenci, a w szczególności: a) osoby prawne, b) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, c) jednostki samorządu terytorialnego, d) osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami (przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą jako osoby fizyczne bądź w formie spółek cywilnych, spółek jawnych i spółek partnerskich), 2 e) osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów np.: radca prawny, adwokat, notariusz, lekarz, lekarz stomatolog, pielęgniarka, rzecznik patentowy itd., f) rolnicy, tj. osoby fizyczne, których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza, działalność agroturystyczna itd. g) znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów. 2) nierezydenci, a w szczególności: a) osoby prawne oraz inne podmioty posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mających siedzibę za granicą, b) znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, c) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych, d) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą i prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów państwa, w którym działalność ta jest wykonywana Bank otwiera i prowadzi następujące rodzaje rachunków bankowych: 1) rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych płatne na każde żądanie; 2) rachunki lokat terminowych w złotych i w walutach wymienialnych. 2. Klient może skorzystać z Pakietu, po spełnieniu wymaganych przez Bank warunków i podpisaniu stosownej Umowy. Szczegółowe warunki przyznania i korzystania z oferowanych przez Bank Pakietów określone są w odrębnych Regulaminach. 3. Rachunki rozliczeniowe umożliwiają w szczególności: 1) przechowywanie środków pieniężnych, 2) przeprowadzanie transakcji płatniczych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, 3) otwieranie rachunków lokat terminowych w złotych i w walutach wymienialnych, 4) korzystanie z kredytów w rachunku bieżącym w złotych i innych kredytów w złotych i w walutach wymienialnych na działalność gospodarczą, oferowanych przez Bank, 5) składanie stałych zleceń, 6) składanie poleceń zapłaty, 7) otrzymanie kart płatniczych i dokonywanie transakcji kartowych, 8) korzystanie z usług bankowości elektronicznej, 9) korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach rachunku rozliczeniowego, zgodnie z warunkami określonymi w odrębnych przepisach. ROZDZIAŁ 2. Otwarcie rachunku bankowego i podpisanie Umowy 5 1. Otwarcie rachunku rozliczeniowego następuje po złożeniu wniosku i podpisaniu Umowy, która może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. 2. Otwarcie rachunku lokaty terminowej w ramach zawartej Umowy następuje na podstawie złożonej dyspozycji Posiadacza rachunku. Dowodem każdorazowego otwarcia każdego nowego rachunku lokaty terminowej jest Potwierdzenie otwarcia lokaty, zawarte w formie pisemnej przez strony, które stanowi integralną część Umowy. W przypadku lokat O/N over/night Bank nie wydaje Potwierdzenia otwarcia lokaty. 3. Wniosek o otwarcie rachunku rozliczeniowego podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wnioskodawcy. 4. Do zawarcia Umowy, w zależności od statusu prawnego, klient zobowiązany jest złożyć m. in.: 1) aktualny (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej lub potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, tj. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo z ewidencji działalności gospodarczej lub oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej, która nie podlega zgłoszeniu do ewidencji. Oddziały i przedstawicielstwa nierezydentów składają odpowiednio wypis z KRS lub wypis z rejestru przedsiębiorców zagranicznych, - dopuszcza się możliwość przedłożenia wydruków zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEIDG lub z Krajowego Rejestru Sądowego, w skrócie KRS; 2) koncesję, zezwolenie lub licencję, uzyskane na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 3) pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych o ile dane te nie wynikają z dokumentu, o którym mowa w pkt 1) oraz pełnomocnictwa innych osób uprawnionych do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych lub innych czynności związanych z funkcjonowaniem rachunków bankowych,

3 4) zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego (REGON) oraz numeru NIP lub VAT - dopuszcza się możliwość przedłożenia wydruku dokumentu o nadaniu numeru statystycznego (REGON) pobranego ze strony internetowej GUS, za pomocą wyszukiwarki PKD 2007 r; 5) inne dokumenty jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów prawa lub odrębnych przepisów Banku. 5. Bank może otworzyć rachunek rozliczeniowy dla spółki kapitałowej w organizacji, na jej pisemny wniosek, na czas określony (do 3 miesięcy), na podstawie aktu notarialnego stwierdzającego utworzenie tego podmiotu oraz potwierdzonej przez właściwy sąd rejestrowy kopii wniosku o dokonanie wpisu do rejestru wraz z załącznikami. 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, przedkładane są w oryginałach. Pracownik Oddziału Banku sporządza kserokopie złożonych dokumentów i potwierdza ich zgodność z oryginałem. Oryginały dokumentów zwraca Wnioskodawcy. 7. W razie stwierdzenia braku wymaganych dokumentów Bank zwraca się do Wnioskodawcy o ich uzupełnienie. 8. Zgodność dokumentów nierezydenta z prawem obowiązującym w miejscu wystawienia winna być potwierdzona przez Konsula Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym potwierdzenia takiego nie wymagają dokumenty sporządzone przez organy i urzędy państw, z którymi Rzeczpospolita Polska podpisała umowy o obrocie prawnym, o ile wynika to z tych umów, z zastrzeżeniem ust Nie wymagają legalizacji dokumenty, do których ma zastosowanie konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. 10. Dokumenty, o których mowa w ust. 9, są opatrzone w apostille. 6 Wszelkie dokumenty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie dokumentów dokonane za granicą powinno być potwierdzone przez Konsula Rzeczypospolitej Polskiej Posiadacz rachunku zobowiązany jest do: 1) niezwłocznego zawiadomienia Banku na piśmie o wszelkich zmianach w dokumentacji złożonej przy zawieraniu Umowy, a w szczególności o zmianach wynikających ze zmiany adresu, nazwy firmy, osób reprezentujących Posiadacza rachunku, utracie lub uzyskaniu koncesji/zezwoleń, ogłoszeniu upadłości lub rozpoczęciu likwidacji; 2) udzielania na prośbę Banku wyjaśnień w sprawach związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niedopełnienia obowiązku określonego w ust Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania jej przez obie strony, reprezentowane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 2. Osoby reprezentujące stronę występującą o otwarcie rachunku bankowego zobowiązane są do okazania dokumentu tożsamości. 3. Wraz z zawarciem Umowy strona występująca o otwarcie rachunku bankowego wypełnia Kartę Wzorów Podpisów, w dwóch egzemplarzach. Podpis i pieczątka firmowa złożone na Karcie Wzorów Podpisów stanowią wzory podpisów i pieczątki firmowej obowiązujące przy dyspozycjach ze wszystkich rachunków bankowych otwartych na rzecz Posiadacza rachunku. 4. Karta wzorów podpisów może być złożona do wszystkich rachunków bankowych prowadzonych i otwartych w przyszłości w Banku na rzecz Posiadacza rachunku lub do rachunków wyraźnie wskazanych przez Posiadacza rachunku. 5. Podpisanie Umowy w imieniu Posiadacza rachunku następuje w obecności pracownika Oddziału Banku, z zastrzeżeniem 9 ust Zawarcie Umowy przez pełnomocnika może nastąpić na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub z uwierzytelnionymi notarialnie podpisami. 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zawarcia Umowy, jak również udzielenia/odwołania pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym w formie korespondencyjnej. Tożsamość osób oraz własnoręczność podpisów składanych na wskazanych wyżej dokumentach powinny być poświadczone, w sposób określony w 22 ust. 1 pkt 2). 10 Bank może odmówić otwarcia rachunku bankowego bez podania przyczyny. ROZDZIAŁ 3. Rachunki bankowe wspólne 11 Bank może otworzyć rachunek bankowy wspólny na rzecz kilku osób fizycznych prowadzących wspólnie działalność gospodarczą lub rolniczą albo kilku jednostek samorządu terytorialnego (rachunek bankowy wspólny) Z chwilą zawarcia Umowy Współposiadacze stają się wierzycielami solidarnymi Banku oraz odpowiadają solidarnie za wszelkie zobowiązania powstałe wobec Banku wynikające z Umowy. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, każdy ze Współposiadaczy upoważniony jest do samodzielnego dysponowania rachunkiem bankowym oraz środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, za wyjątkiem złożenia dyspozycji skutkującej zmianą treści Umowy lub jej rozwiązaniem, która dla swej ważności wymaga zgodnego oświadczenia woli Współposiadaczy. 3. W przypadku innych uzgodnień między Współposiadaczami, wynikających z umów przez nich zawartych (np. rachunku umowa spółki cywilnej), Współposiadacze korzystają z uprawnień Posiadacza rachunku w granicach określonych w Umowie. 4. Współposiadacze zobowiązani są do zgodnego dysponowania rachunkiem bankowym oraz wzajemnego przekazywania sobie wszelkich informacji dotyczących rachunku Rachunek bankowy wspólny dla jednostek samorządu terytorialnego może być prowadzony wyłącznie w związku ze wspólnym wykonywaniem zadań publicznych, w tym dla realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 2. Umowa rachunku bankowego wspólnego prowadzonego dla jednostek samorządu terytorialnego powinna określać cel dla którego rachunek jest prowadzony. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, każdy ze Współposiadaczy upoważniony jest do samodzielnego dysponowania rachunkiem bankowym oraz środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, za wyjątkiem złożenia dyspozycji skutkującej zmianą treści Umowy lub jej rozwiązaniem, która dla swej ważności wymaga zgodnego oświadczenia woli Współposiadaczy. 4. W przypadku innych uzgodnień między Współposiadaczami, wynikającymi z umowy jednostek samorządu terytorialnego w związku ze wspólnym wykonywaniem zadań publicznych, w tym dla realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Współposiadacze korzystają z uprawnień Posiadacza rachunku w granicach określonych w wyżej wymienionych umowach. ROZDZIAŁ 4. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku bankowym Posiadacz rachunku jest uprawniony, w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Umowy do swobodnego dysponowania środkami znajdującymi się na jego rachunku bankowym. 2. Ograniczenie dysponowania środkami pieniężnymi może wynikać wyłącznie z przepisów prawa lub Umowy. 15 Zlecenia płatnicze mogą być realizowane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, o których mowa w 1 ust Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi do wysokości wolnych środków. 2. Posiadacz rachunku przy składaniu zleceń płatniczych winien uwzględnić kwoty (w tym wypłaty i płatności dokonywane przy użyciu karty bankowej), którymi rachunek rozliczeniowy nie został jeszcze obciążony oraz opłaty i prowizje należne Bankowi za wykonanie tych zleceń płatniczych Bank odmawia wykonania zlecenia płatniczego, jeżeli: 1) występuje brak środków niezbędnych do wykonania zlecenia płatniczego lub na pokrycie należnej Bankowi prowizji; 2) Posiadacz rachunku nie podał w zleceniu płatniczym niezbędnych danych do jego wykonania lub dane są sprzeczne bądź niepełne; 3) otrzymał zakaz dokonywania wypłat z rachunku bankowego wydany przez prokuratora, sąd, organ egzekucyjny lub inną instytucję do tego uprawnioną; 4) zlecenie płatnicze nie zostało prawidłowo autoryzowane; 5) instrument płatniczy, przy użyciu którego zlecenie płatnicze jest składane został zablokowany. 2. Bank może wstrzymać wykonanie zlecenia płatniczego w przypadku awarii systemu informatycznego lub telekomunikacyjnego uniemożliwiającej dostęp do zapisów księgowych i bieżącej obsługi rachunku bankowego. 3. Posiadacz rachunku otrzymuje niezwłocznie informację o odmowie wykonania zlecenia płatniczego, jej przyczynie oraz o sposobie korekty błędów: 1) dla zleceń składanych w formie elektronicznej w formie informacji przekazanej do danego kanału bankowości elektronicznej; 2) dla zleceń składanych w formie papierowej w formie telefonicznej informacji z Banku, w którym było składane zlecenie lub mailowo, jeśli Posiadacz rachunku udostępni Bankowi swój adres mailowy, bądź w formie pisma.

4 4. W przypadku odmowy wykonania zlecenia płatniczego Posiadacz rachunku ma możliwość sprostowania zidentyfikowanych przez Bank błędów poprzez ponowne złożenie poprawnego zlecenia płatniczego. 18 Bez dyspozycji Posiadacza rachunku realizowane są przez Bank w ciężar rachunku bankowego płatności z tytułu: 1) egzekucji z rachunku bankowego, 2) potrącenia wymagalnych wierzytelności Banku, 3) potrącenia wierzytelności Banku, których termin płatności jeszcze nie nadszedł, jeżeli Posiadacz rachunku będący dłużnikiem został postawiony w stan likwidacji oraz we wszystkich tych przypadkach, gdy Bankowi służy prawo ściągnięcia swych wierzytelności przed nadejściem terminu płatności, 4) pobrania należnych Bankowi odsetek, prowizji i opłat wynikających z Umowy bądź odrębnych wewnętrznych przepisów Banku, prowizji i opłat naliczanych przez banki zagraniczne od zleceń płatniczych, 5) sprostowania błędu powstałego w wyniku nieprawidłowo zaksięgowanej transakcji płatniczej Bank odpowiada za wykonanie zleceń płatniczych składanych przez Posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika zgodnie z ich treścią. 2. W razie nieprawidłowego wykonania zleceń płatniczych Bank ponosi odpowiedzialność za niezachowanie należytej staranności według ogólnych zasad określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 20 Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej spowodowane: 1) siłą wyższą, 2) działaniem lub zaniechaniem wynikającym z innych przepisów prawa, 3) niewłaściwym wypełnieniem dyspozycji przez Posiadacza rachunku lub pełnomocnika poprzez podanie nieprawidłowego numeru NRB lub IBAN, bez względu na inne informacje dodatkowe. ROZDZIAŁ 5. Pełnomocnictwo Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym lub do dokonywania innych czynności związanych z funkcjonowaniem rachunku bankowego. 2. Pełnomocnikiem Posiadacza rachunku może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca rezydentem bądź nierezydentem, przy czym pełnomocnik będący nierezydentem może zlecać wypłaty na swoją rzecz lub na rzecz osób trzecich jak też dokonywać wywozu za granicę kwot pochodzących z rachunków bankowych tylko zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo dewizowe. 3. Pełnomocnik jest uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. 4. Odpowiedzialność za czynności podejmowane przez pełnomocnika ponosi Posiadacz rachunku Pełnomocnictwo może być ustanowione przez Posiadacza rachunku jedynie w formie pisemnej: 1) w Karcie Wzorów Podpisów bezpośrednio w Oddziale Banku prowadzącym jego rachunek, przy czym pełnomocnictwo to musi być potwierdzone, złożonymi w obecności pracownika Banku, podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Posiadacza rachunku, 2) w oparciu o przesłany drogą korespondencyjną dokument, zawierający odpowiednią dyspozycję Posiadacza rachunku o ustanowieniu pełnomocnika, poświadczony: a) w kraju przez notariusza, b) za granicą przez notariusza danego kraju i opatrzone klauzulą apostille przewidzianą postanowieniami Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych lub przez Konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Poświadczenie notariusza zagranicznego oraz klauzula apostille powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego danego języka w Polsce. 2. Pełnomocnictwo staje się skuteczne od momentu przyjęcia przez pracownika Banku dokumentu ustanawiającego pełnomocnictwo Pełnomocnictwo może być udzielone jako: 1) stałe w zakresie ogólnym, które uprawnia pełnomocnika do działania w takim zakresie jak Posiadacz rachunku, z wyłączeniem prawa do: a) udzielania dalszych pełnomocnictw, b) zawierania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku umowy o kredyt w rachunku bieżącym, c) składania wniosków i zawierania umów o wydawanie kart, d) składania wniosku i zawierania umowy o świadczenie usługi SBI/KBI, e) cesji praw z rachunku. 4 2) stałe w zakresie rodzajowym, które uprawnia pełnomocnika do dokonania z Bankiem czynności ściśle określonej w treści pełnomocnictwa, 3) szczególne, w ramach którego pełnomocnik może dokonać z Bankiem jednorazowej czynności ściśle określonej w treści pełnomocnictwa. 2. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane Posiadacza rachunku i dane osobowe pełnomocnika pozwalające na określenie tożsamości, rodzaj czynności, do której pełnomocnik został upoważniony oraz podpis Posiadacza rachunku złożony w obecności pracownika Banku lub potwierdzony w sposób określony w 22 ust.1 pkt Pełnomocnictwo może być w każdej chwili zmienione lub odwołane przez Posiadacza rachunku na podstawie pisemnej dyspozycji. Bank dopuszcza odwołanie pełnomocnictwa drogą korespondencyjną z uwzględnieniem postanowień 22 ust. 1 pkt Odwołanie pełnomocnictwa lub zmiana zakresu pełnomocnictwa stają się skuteczne z chwilą złożenia w Banku, dyspozycji odwołującej bądź zmieniającej zakres pełnomocnictwa lub wpływu odwołania pełnomocnictwa do Banku. ROZDZIAŁ 6. Oprocentowanie środków na rachunku bankowym Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach rozliczeniowych podlegają oprocentowaniu według zmiennej stawki oprocentowania, określanej w Tabeli oprocentowania, za wyjątkiem blokad środków wydzielonych na opłacenie czeków potwierdzonych, które nie podlegają oprocentowaniu. 2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach lokat terminowych podlegają oprocentowaniu według stałej lub zmiennej stopy procentowej, określanej w Tabeli oprocentowania. 3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane są od daty wpływu bądź wpłaty na rachunek do dnia poprzedzającego datę wypłaty z rachunku bankowego włącznie. 4. Jako podstawę do obliczeń należnych odsetek przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku. 5. Od środków wpłaconych i wypłaconych w tym samym dniu Bank nie nalicza odsetek. 6. W przypadku wpłat, którymi Bank nie może uznać rachunków bankowych już istniejących, oprocentowanie wpłaconych środków rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank zlecenia płatniczego umożliwiającego zaliczenie wpłaty na rachunek bankowy. 7. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku rozliczeniowym dopisywane są do kapitału w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału kalendarzowego lub w dniu likwidacji rachunku. 8. Odsetki naliczane są w walucie rachunku Bank zastrzega sobie prawo zmiany wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w czasie trwania Umowy, bez konieczności wypowiadania jej w tej części w przypadku wystąpienia czynników określonych w Umowie. 2. W przypadku zmian wysokości oprocentowania odsetki naliczane są: 1) na rachunku rozliczeniowym - do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania; 2) na rachunku lokaty terminowej: a) oprocentowanej według zmiennej stopy do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania, b) oprocentowanej według stałej stopy wysokość oprocentowania ustalona w chwili otwarcia lokaty obowiązuje przez cały okres umowy, przy czym lokaty odnowione na kolejny taki sam okres umowny podlegają oprocentowaniu według stopy obowiązującej w Banku w dniu odnowienia. 3. Wysokość obowiązującego oprocentowania określona w Tabeli oprocentowania podawana jest do wiadomości w Oddziałach oraz na stronie internetowej Banku ROZDZIAŁ 7. Rachunki lokat terminowych w złotych i w walutach wymienialnych Bank otwiera i prowadzi następujące rachunki lokat terminowych: 1) lokaty terminowe Standard, 2) lokaty krótkoterminowe MIG, 3) lokaty typu O/N over/night, 4) e-lokaty. 2. Rachunki lokat terminowych otwierane są dla klientów, którzy podpisali z Bankiem Umowę. 3. W przypadku, kiedy Bank otwiera rachunek lokaty terminowej dla klienta, który nie posiada w Banku rachunku rozliczeniowego wymagane jest złożenie dokumentów określonych w 5 ust.4 i zawarcie z Bankiem Umowy. 4. W ramach zawartej z Bankiem Umowy Posiadacz rachunku może otworzyć i prowadzić dowolną liczbę rachunków lokat terminowych,

5 w zadeklarowanych przez Posiadacza rachunku okresach lokowania środków. 5. Posiadacz rachunku może, po zawarciu odrębnej umowy otworzyć w Banku rachunek lokaty terminowej przez system bankowości internetowej (tzw. e-lokatę) Warunki prowadzenia rachunków lokat terminowych w tym, sposób oprocentowania, okresy umowne, minimalna kwota środków pieniężnych niezbędna do otwarcia rachunku lokaty terminowej oraz rodzaj walut wymienialnych w jakich Bank je prowadzi podawane są do publicznej wiadomości w Tabeli oprocentowania oraz na stronie internetowej Banku. 2. Bank dopuszcza możliwość negocjowania warunków oprocentowania lokat terminowych Bank przyjmuje wpłaty na rachunki lokat terminowych w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej, na czas oznaczony, zadeklarowany przez Posiadacza rachunku, zwany dalej okresem umownym. 2. Okres umowny lokaty rozpoczyna się od daty wpłaty/wpływu środków pieniężnych na rachunek lokaty terminowej (dzień otwarcia), a kończy: 1) w przypadku lokat typu O/N over/night w następnym dniu roboczym, 2) w przypadku lokat oznaczonych w dniach z upływem ostatniego dnia okresu umownego, 3) w przypadku lokat oznaczonych w tygodniach bądź w miesiącach z upływem dnia poprzedzającego dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi otwarcia lokaty, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było to z upływem dnia poprzedzającego ostatni dzień tego miesiąca. 3. Za początek kolejnego okresu umownego przyjmuje się następny dzień kalendarzowy po upływie danego okresu umownego. 4. Bank zastrzega sobie prawo do nieprzedłużania lokaty na kolejny okres umowny, w przypadku wycofania lokaty z oferty Banku, informując o tym Posiadacza rachunku w formie pisemnej co najmniej na 7 dni przed upływem okresu umownego. 5. W dniu zamknięcia rachunku lokaty, w przypadku o którym mowa w ust. 4, o ile Posiadacz rachunku nie złożył innej dyspozycji, Bank przekaże środki z lokaty na rachunek rozliczeniowy, lub w przypadku klientów, o których mowa w 27 ust. 3 na rachunek nieoprocentowany. Oddział 1. Lokaty terminowe Standard Otwarcie lokaty terminowej Standard następuje po podpisaniu przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Posiadacza rachunku, dokumentu Potwierdzenia otwarcia lokaty... nie wcześniej jednak niż po wpływie/wpłacie środków pieniężnych na tę lokatę. 2. Dokument Potwierdzenie otwarcia lokaty... potwierdza każdorazowo otwarcie lokaty terminowej Standard i stanowi integralną część Umowy. 3. Bank dopuszcza możliwość otwarcia i prowadzenia lokat terminowych Standard dla klientów instytucjonalnych nie posiadających rachunków rozliczeniowych w Banku po przedłożeniu dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku rozliczeniowego i zawarciu Umowy. 4. W okresie umownym przechowywania środków pieniężnych na lokacie terminowej Standard Posiadacz lokaty nie może złożyć dyspozycji zmiany waluty oraz nie może dokonywać wpłat uzupełniających ani częściowych wypłat. 5. Wypłata części lub całości środków z lokaty terminowej Standard w trakcie trwania okresu umownego, stanowi naruszenie warunków prowadzenia lokaty i jej zerwanie oraz powoduje naliczenie przez Bank odsetek w wysokości stawki ustalonej dla środków na rachunkach rozliczeniowych w złotych lub w walucie rachunku, obowiązującej w dniu wypłaty. 6. Odsetki od lokat terminowych Standard stawiane są do dyspozycji Posiadacza rachunku w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego. 7. Odsetki mogą być podjęte w dowolnym terminie, nie później jednak niż do końca okresu umownego następującego po okresie umownym, za który zostały naliczone. 8. Nie podjęte odsetki podlegają kapitalizacji. 9. Po upływie okresu umownego Bank automatycznie odnawia lokatę terminową Standard na kolejny taki sam okres umowny, na warunkach obowiązujących w dniu jej każdorazowego odnowienia, o ile do dnia upływu okresu umownego (włącznie), nie została złożona inna dyspozycja. wpływie/wpłacie środków pieniężnych na tę lokatę. 2. Dokument Potwierdzenie otwarcia lokaty... potwierdza każdorazowo otwarcie lokaty krótkoterminowej MIG i stanowi integralną część Umowy. 3. Bank otwiera i prowadzi lokaty krótkoterminowe MIG wyłącznie dla klientów instytucjonalnych posiadających rachunki rozliczeniowe w Banku. 4. Bank nie otwiera lokat krótkoterminowych MIG drogą korespondencyjną. 5. W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych MIG Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat. 6. Każda wypłata środków z lokat krótkoterminowych MIG w trakcie trwania okresu umownego, stanowi naruszenie warunków prowadzenia lokaty i jej zerwanie. 7. W przypadku zerwania lokat krótkoterminowych MIG Bank nie nalicza odsetek za okres utrzymania lokaty. 8. Po upływie okresu umownego środki zgromadzone na lokacie krótkoterminowej MIG wraz z naliczonymi odsetkami będą zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku - przekazane na wskazany przez niego rachunek. 9. Lokaty krótkoterminowe MIG nie podlegają odnowieniu po upływie okresu umownego. Oddział 3. Lokaty typu O/N over/night Bank otwiera i prowadzi lokaty typu O/N over/night wyłącznie dla klientów instytucjonalnych posiadających rachunki rozliczeniowe w Banku, którzy podpisali stosowny załącznik do Umowy. 2. Bank nie otwiera lokat typu O/N over/night drogą korespondencyjną. 3. Przez lokatę typu O/N over/night należy rozumieć jednodniową lokatę, na którą przeksięgowywane są automatycznie, po zamknięciu dnia operacyjnego salda środków pieniężnych stanowiące nadwyżki na rachunku rozliczeniowym Posiadacza rachunku. 4. Środki pieniężne wraz z naliczonymi odsetkami zwracane są na rachunek rozliczeniowy Posiadacza rachunku, następnego dnia rano, przy czym jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy dla Oddziału Banku zwrot środków pieniężnych wraz z naliczonymi odsetkami, w tym za dni wolne, następuje w pierwszym dniu roboczym dla Oddziału Banku. 5. Wysokość środków pieniężnych przeksięgowywanych automatycznie z rachunku rozliczeniowego Posiadacza rachunku, na lokatę typu O/N over/night nie może być mniejsza od kwoty określonej w Tabeli oprocentowania. 6. Wpłaty na lokatę typu O/N over/night dokonywane są wyłącznie poprzez obciążenie rachunku rozliczeniowego Posiadacza rachunku. 7. Zamknięcie lokaty typu O/N over/night wymaga formy pisemnej i następuje na podstawie odwołania upoważnienia do automatycznego przeksięgowania środków pieniężnych z rachunku rozliczeniowego, złożonego przez Posiadacza rachunku w chwili zawarcia stosownego załącznika do Umowy. Oddział 4. e-lokaty Bank otwiera i prowadzi e-lokaty wyłącznie dla podmiotów posiadających rachunki rozliczeniowe w Banku i korzystających z systemu bankowości internetowej. 2. Przez e-lokatę należy rozumieć lokatę, na którą Posiadacz rachunku dokonuje przeksięgowania wolnych środków pieniężnych z rachunku rozliczeniowego w dniu roboczym rozpoczynającym zadeklarowany okres lokaty. 3. Środki pieniężne wraz z naliczonymi odsetkami zwracane są automatycznie na rachunek rozliczeniowy Posiadacza rachunku w godzinach rannych w pierwszym dniu po okresie zadeklarowanym. 4. Wpłaty na e-lokatę dokonywane są wyłącznie przez obciążenie rachunku rozliczeniowego Posiadacza rachunku zgodnie z dyspozycją złożoną poprzez system bankowości internetowej. 5. W umownym okresie przechowywania środków na rachunku e-lokaty Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat. 6. Każda wypłata środków z e-lokaty w trakcie trwania okresu umownego stanowi naruszenie warunków prowadzenia lokaty i jej zerwanie. 7. Zerwanie e-lokaty skutkuje naliczeniem przez Bank od kwoty lokaty odsetek w wysokości stawki ustalonej dla środków na rachunku rozliczeniowym w złotych, obowiązującej w dniu wypłaty. Oddział 2. Lokaty krótkoterminowe MIG Otwarcie lokaty krótkoterminowej MIG następuje po podpisaniu przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Posiadacza rachunku, dokumentu Potwierdzenia otwarcia lokaty... nie wcześniej jednak niż po 5 ROZDZIAŁ 8. Karty Oddział 1. Postanowienia ogólne Karty są międzynarodowymi kartami płatniczymi umożliwiającymi Posiadaczowi karty lub Użytkownikowi karty dokonywanie w kraju i za granicą transakcji kartowych:

6 1) płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych emblematem VISA, 2) wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA, 3) wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA, 4) sprawdzania wysokości dostępności środków, 5) aktywacji karty za pomocą kodu identyfikacyjnego PIN, 6) płatności za dokonywane transakcje na odległość. 2. Karty umożliwiają dokonywanie w kraju i za granicą transakcji na odległość bez jej fizycznego przedstawienia (uwarunkowane decyzją akceptanta). 3. Karty są własnością Banku. Oddział 2. Wydawanie karty Karta może być wydana Posiadaczowi karty lub wskazanemu przez niego Użytkownikowi karty. 2. W celu otrzymania karty Posiadacz rachunku zobowiązany jest złożyć w Banku wypełniony wniosek o wydanie karty debetowej i podpisać go zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów. Wniosek ten powinien być także podpisany przez przyszłego Użytkownika Karty. 3. Postanowienia w zakresie karty są zawierane w formie pisemnej w Umowie o debetową kartę płatniczą Visa Business Electron lub/i Visa Business Silver, zwanej dalej Umową o kartę. 4. Posiadacz karty/użytkownik karty po złożeniu wniosku o wydanie karty debetowej, odbiera w Banku PIN-Mailer w nienaruszonej kopercie. 5. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o wydanie kart debetowej Posiadacz karty lub Użytkownik karty otrzymuje kartę przesłaną pocztą listem zwykłym na wskazany we wniosku adres do korespondencji. 6. Karta powinna zostać podpisana przez osobę, której dane są umieszczone na karcie, niezwłocznie po jej otrzymaniu. Podpis na karcie musi być zgodny z wzorem podpisu Posiadacza karty lub Użytkownika karty złożonym w Banku. Podpis ten powinien być stosowany we wszystkich transakcjach kartowych potwierdzonych podpisem. 7. Do jednego rachunku rozliczeniowego może być wydana dowolna ilość kart, przy czym nie więcej niż jedna karta tego samego typu dla te samej osoby. 8. Do każdej karty generowany jest kod identyfikacyjny PIN. Kod identyfikacyjny PIN wykorzystywany jest do dokonywania przez Posiadacza karty/użytkownika karty transakcji kartowej, tj. wypłaty gotówki z bankomatów oraz zakupu towarów i usług w punktach wyposażonych w terminale POS, posiadające możliwość wprowadzania kodu identyfikacyjnego PIN. 9. Trzykrotne kolejne wprowadzenie błędnego kodu identyfikacyjnego PIN przez Posiadacza karty/użytkownika karty w bankomacie lub terminalu POS spowoduje czasowe zablokowanie karty niezależnie od czasu, jaki upłynął od ostatniego błędnego wprowadzania kodu identyfikacyjnego PIN. Kartę można odblokować telefonując pod numer podany w materiałach informacyjnych dotyczących karty lub do Centrum Komunikacji. 10. Posiadacz karty/użytkownik Karty może dokonać zmiany kodu identyfikacyjnego PIN wyłącznie w bankomatach, w których usługa taka jest dostępna. Zmiana kodu identyfikacyjnego PIN wymaga użycia karty oraz dotychczasowego kodu identyfikacyjnego PIN Bank wydaje kartę jako nieaktywną w środowisku elektronicznym. Użycie karty uwarunkowane jest dokonaniem jej aktywacji. 2. Aktywacji karty dokonuje Posiadacz karty/użytkownik karty jedną z poniższych metod: 1) dokonaniem transakcji kartowej z użyciem poprawnego kodu identyfikacyjnego PIN, 2) za pośrednictwem telefonu dzwoniąc do Banku pod numer: Termin ważności karty określają miesiąc i rok umieszczone na jej awersie. Karta jest ważna do ostatniego dnia tego miesiąca włącznie. 2. Jeżeli najpóźniej na 45 dni przed upływem okresu ważności karty Posiadacz karty/użytkownik karty nie złoży rezygnacji z używania karty, karta jest automatycznie wznowiona na kolejny okres. 3. Wznowioną kartę Bank przesyła pod ostatni adres wskazany przez Posiadacza karty/użytkownika karty jako adres do korespondencji. 4. Do karty wznowionej obowiązuje taki sam numer kodu identyfikacyjnego PIN jak do karty wydanej poprzednio. 5. Po odebraniu wznowionej karty Posiadacz karty/użytkownik karty zobowiązany jest do podpisania karty i zniszczenia karty poprzednio używanej poprzez uszkodzenie lub przecięcie paska magnetycznego i mikroprocesora. 6. Wznowiona karta jest nieaktywna. Do jej aktywacji stosuje się postanowienia 36 ust Bank ma prawo do dokonywania zmiany rodzaju karty w ramach tej samej organizacji płatniczej w momencie wznawiania karty, bez konieczności zawarcia stosownego aneksu do Umowy, w szczególności w przypadku 6 zmiany oferty Banku w zakresie zmiany rodzaju rachunku bankowego wiążącej się z możliwością zmiany rodzaju karty dedykowanej do zmienionego rachunku, bądź w przypadku zmiany oferty Banku w zakresie rodzaju karty dedykowanej do dotychczasowego rachunku bankowego. 8. Wznowienie karty, o której mowa w ust. 7 może nastąpić pod warunkiem, iż opłaty i prowizje z tytułu używania karty nie ulegną podwyższeniu, chyba że zmiana rodzaju karty spowodowana była ustaniem przesłanek formalnych do używania danego rodzaju karty wskazanych przez Bank W przypadku uszkodzenia, zniszczenia karty lub złożenia na karcie podpisu, który nie mieści się na pasku, Posiadacz karty/użytkownik karty może zwrócić się do Banku z wnioskiem o wydanie duplikatu karty. Warunkiem wydania duplikatu karty przez Bank jest zwrot karty uszkodzonej lub podpisanie oświadczenia o niemożności zwrócenia karty. 2. Duplikat karty Bank przesyła pod ostatni adres wskazany przez Posiadacza karty/użytkownika karty jako adres do korespondencji najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. 3. Zmiana danych personalnych Posiadacza karty/użytkownika karty zawartych na karcie wymaga wydania duplikatu karty lub nowej karty z zastrzeżeniem ust Poinformowanie Banku przez Posiadacza karty/użytkownika karty o zmianach określonych w ust.3, na co najmniej 45 dni przed końcem okresu ważności karty powoduje, że karta wznowiona będzie zawierała nowe dane. W takim przypadku nie jest wskazane składanie wniosku o duplikat lub nową kartę W przypadku rezygnacji z użytkowania karty w okresie jej ważności, Posiadacz karty/użytkownik karty powinien zwrócić ją do Banku lub zniszczyć w sposób uniemożliwiający jej dalsze użytkowanie zgodnie z dyspozycją określoną w 37 ust W przypadku wydania większej ilości kart do rachunku rozliczeniowego rezygnacja, o której mowa w ust. 1 dotyczy tylko karty objętej rezygnacją Posiadacz rachunku ma prawo do odstąpienia od Umowy o kartę w drodze doręczenia Bankowi pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od tej Umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszej karty, zgodnego ze wzorem stanowiącym integralną część Umowy o kartę. 2. Odstąpienie uznaje się za skuteczne pod warunkiem, że Posiadacz Karty/Użytkownik karty nie dokonał żadnej transakcji kartowej. 3. Bank na skutek odstąpienia Posiadacza rachunku od Umowy o kartę, nie później niż w ciągu 14 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu do Banku, zwróci Posiadaczowi rachunku kwotę poniesionych opłat i prowizji pomniejszoną o koszty związane z wydaniem Karty, natomiast Posiadacz rachunku zobowiązany jest zwrócić Kartę do Banku lub zniszczyć w sposób określony w 37 ust. 5 Oddział 3. Użytkowanie karty Karta może być używana wyłącznie przez osobę, której dane identyfikacyjne są umieszczone na awersie karty w oparciu o dane osobowe określone we wniosku o wydanie karty debetowej. 2. Posiadacz karty/użytkownik karty zobowiązany jest do: 1) właściwego zabezpieczenia karty przed zagubieniem, kradzieżą czy zniszczeniem; należy chronić kartę przed stopieniem, złamaniem lub zgięciem, nie należy umieszczać karty w pobliżu urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne mogące spowodować rozmagnesowanie karty, 2) przechowywania karty i ochrony kodu identyfikacyjnego PIN z zachowaniem należytej staranności, 3) utrzymania w tajemnicy kodu identyfikacyjnego PIN, 4) nie ujawniania danych umieszczonych na karcie w celach innych niż dokonanie transakcji kartowej lub zgłoszenie utraty karty, 5) nie udostępniania karty ani kodu identyfikacyjnego PIN osobom trzecim, 6) nie przechowywania karty razem z kodem identyfikacyjnym PIN, 7) niezwłocznego zgłaszania Bankowi utraty, kradzieży, przewłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty, w sposób określony w 48, 8) korzystania z karty zgodnie z Umową o kartę i Regulaminem. 9) bieżącego monitorowania obciążeń rachunku rozliczeniowego w zakresie transakcji kartowych i zgłaszania wszelkich niezgodności i nieprawidłowości na zasadach określonych w 47, 10) anulowania wszelkich rezerwacji dokonywanych (w szczególności u Usługodawców typu T&E) w oparciu o dane Karty przed rozwiązaniem/wygaśnięciem Umowy, 11) cofnięcia zgody udzielonej Usługodawcy na inicjowanie transakcji bezgotówkowych powtarzalnych, dokonywanych w oparciu o dane Karty przed rozwiązaniem/wygaśnięciem Umowy. 3. Posiadacz karty/użytkownik karty, używając karty do zakupów dokonywanych drogą pocztową, telefoniczną lub przez Internet, powinien zachować szczególne środki bezpieczeństwa, w szczególności nie powinien ujawniać numeru karty i daty jej ważności, jeśli nie ma

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 38/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 28 maja 2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla Posiadaczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 03/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 05 stycznia 2015r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 72/2012 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 10 października 2012 roku Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 80/RB/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 30 sierpnia 2012r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Będzinie w dniu: 8.10.2012 uchwałą nr 23/2012, obowiązuje od 24.10.2012r REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 19/21/AB /DSP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 28 marca 2013r. REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku.

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku. Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, że w dniu 24 października 2011 r. weszła w życie Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175), implementująca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM GRODKÓW-ŁOSIÓW Z SIEDZIBĄ W GRODKOWIE

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM GRODKÓW-ŁOSIÓW Z SIEDZIBĄ W GRODKOWIE Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie Załącznik do Uchwały Nr 133/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego Grodków- Łosiów z siedzibą w Grodkowie z dnia 4 grudnia 2012 r. REGULAMIN PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 90/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 15.07.2015 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 02/07/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 15 stycznia 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu z dnia 30.01.2015 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OBORNIKACH ŚLĄSKICH u BPS S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Raszynie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział.1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 20/10/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 31.10.2013 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MILICZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MILICZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 60/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu z dnia 22.05.2015r. 5stycznia 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bank Spółdzielczy w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne Bank Spółdzielczy w Zgierzu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Rok zał. 1923 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 52/2/2013 Zarządu PBBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 23.12.2013 r. www.pbssokolow.pl REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 55/BS/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim z dnia 18.10. 2012 r. Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu Banku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 65/2012 Zarządu PBS z dnia 24.09.2012

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 65/2012 Zarządu PBS z dnia 24.09.2012 Rok zał. 1923 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim www.pbssokolow.pl Załącznik do uchwały Nr 65/2012 Zarządu PBS z dnia 24.09.2012 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łosicach

Bank Spółdzielczy w Łosicach Bank Spółdzielczy w Łosicach REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo