REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH"

Transkrypt

1 REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia Regulaminu rachunków bankowych, kart debetowych i usług bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych, zwanego dalej Regulaminem określają zasady otwierania i warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych. 2. W zakresie zasad i sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych i wykonywania transakcji płatniczych stosuje się Regulamin rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy. 2 Użyte w Regulaminie oznaczenia określają: 1) agent rozliczeniowy bank bądź inna osoba prawna zawierająca z akceptantami umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart, 2) akceptant przedsiębiorca, który zawarł z agentem rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart, 3) autoryzacja wyrażenie przez Posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika (w tym Użytkownika Karty) zgody na wykonanie transakcji płatniczej, 4) Bank - Bank Spółdzielczy w Brodnicy wraz z Oddziałami, 5) bankomat urządzenie umożliwiające Posiadaczowi karty/ Użytkownikowi karty wypłatę gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych czynności przy użyciu karty, 6) blokada karty operacja polegająca na nieodwołalnym uniemożliwieniu dokonywania autoryzowanych transakcji przy użyciu karty, 7) BZ WBK jednostka organizacyjna Banku Zachodniego WBK S.A. dokonująca w imieniu Banku autoryzacji i rozliczająca transakcje dokonane przy użyciu kart wydawanych przez Bank, 8) Centrum Komunikacji jednostka BZ WBK świadcząca pomoc na rzecz Posiadaczy i Użytkowników Kart przez 24 godziny na dobę pod numerem tel. /+48 61/ , wszystkie rozmowy są rejestrowane, 9) czasowa blokada karty czynność dokonywana na wniosek Banku/Posiadacza karty/użytkownika karty polegająca odpowiednio na czasowym wstrzymaniu możliwości dokonywania transakcji autoryzowanych, 10) CVV2/CVC2 ( Card Verification Value ang.) trzycyfrowy numer umieszczony na rewersie karty, używany do autoryzacji transakcji podczas dokonywania płatności bez fizycznego użycia karty, w szczególności do realizowania zamówień telefonicznych lub transakcji dokonywanych przez Internet, 11) data waluty dzień, od którego lub do którego naliczane są odsetki od środków pieniężnych, którymi został obciążony lub uznany rachunek bankowy, 12) dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport z kartą stałego pobytu w przypadku rezydenta, a w odniesieniu do nierezydenta paszport zagraniczny lub inny dokument tożsamości w przypadku nierezydentów z krajów Unii Europejskiej, 13) duplikat karty nowy egzemplarz karty z takim samym numerem i datą ważności, jak w karcie dotychczas używanej, 14) dzień roboczy dzień pracy Banku z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, z tym, że w przypadku rozliczeń pieniężnych dzień roboczy oznacza dzień, w którym banki uczestniczące w realizacji zleceń płatniczych, prowadzą działalność wymaganą do wykonania tych zleceń, 15) karta debetowa karta płatnicza VISA Business Electron lub VISA Business Silver wydawana przez Bank, 16) karta płatnicza instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia o usługach płatniczych; karta identyfikująca wydawcę i Posiadacza karty/użytkownika karty, uprawniająca do dokonywania transakcji kartowych (gotówkowych tj. wypłaty gotówki lub bezgotówkowych tj. płatności za towary lub usługi), 17) karta tłoczona (embosowana) karta VISA Business Silver umożliwiająca dokonywanie transakcji kartowych w bankomatach i innych urządzeniach działających w trybie on-line, transakcji na odległość oraz umożliwiająca dokonywanie transakcji przy użyciu ręcznych powielaczy. 18) karta nieembosowana karta VISA Business Electron umożliwiająca dokonywanie transakcji kartowych w bankomatach i innych urządzeniach działających wyłącznie w trybie on-line oraz dokonywanie transakcji na odległość. 19) Karta Wzorów Podpisów dokument wskazujący: osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem bankowym z tytułu zajmowanych stanowisk jak i udzielonych pełnomocnictw, sposób podpisywania dyspozycji jak również wzór pieczątki firmowej, która będzie stosowana na wszystkich dokumentach składanych przez Posiadacza rachunku, 20) kod identyfikacyjny kod PIN (Personal Identyfication Number) poufny numer lub inne oznaczenie wydany do karty, który łącznie z 1 danymi zawartymi na karcie służy do elektronicznej identyfikacji Posiadacza karty/użytkownika karty, przypisany do danej karty i znany tylko Posiadaczowi karty /Użytkownikowi karty, 21) Komunikat Banku komunikat informacyjny Banku w zakresie obsługi rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych podawany do wiadomości w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku, 22) nierezydent osoba spełniająca przesłanki określone dla nierezydentów w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm.), 23) Oddział jednostka organizacyjna Banku, prowadząca bezpośrednią obsługą klienta, 24) pakiet zestaw produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach jednej miesięcznej opłaty, 25) pełnomocnik osoba fizyczna posiadająca pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, 26) PIN-Mailer specjalna koperta zawierająca przypisany do karty kod PIN, 27) Posiadacz karty Posiadacz rachunku dokonujący w swoim imieniu i na swoją rzecz transakcji kartowych, którego imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty i który złożył podpis na rewersie karty, 28) Posiadacz rachunku/płatnik przedsiębiorca lub inny klient instytucjonalny, który zawarł z Bankiem Umowę, 29) przedsiębiorca przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, 30) rachunek bankowy rachunek rozliczeniowy oraz rachunek lokat terminowych, w złotych lub w walutach wymienialnych, 31) rachunek bieżący rachunek służący do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania transakcji płatniczych związanych z prowadzoną działalnością, 32) rachunek lokaty terminowej rachunek służący do przechowywania środków pieniężnych w zadeklarowanym przez Posiadacza rachunku czasie, zgodnym z określonymi w Tabeli oprocentowania okresami lokowania środków, 33) rachunek pomocniczy rachunek służący do wyodrębnienia środków pieniężnych na określony cel i przeprowadzania określonych przez Posiadacza rachunku transakcji płatniczych, 34) rachunek rozliczeniowy/rachunek płatniczy rachunek bieżący i/lub pomocniczy w złotych i w walutach wymienialnych, 35) Regulamin Regulaminu rachunków bankowych, kart debetowych i usług bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych, 36) rezydent osoba spełniająca przesłanki określone dla rezydentów w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm.), 37) ręczny powielacz (imprinter) urządzenie służące do potwierdzenia dokonania transakcji kartowych (gotówkowych i bezgotówkowych) w punktach akceptujących tłoczone (embosowane) karty poprzez mechaniczne powielenie na rachunku transakcji danych wytłoczonych na awersie karty; dokonanie transakcji bezgotówkowej potwierdzane jest rachunkiem transakcji z adnotacją sprzedaż, purchase (lub równoznaczną w innym języku); dokonanie transakcji gotówkowej potwierdzane jest rachunkiem transakcji z adnotacją: gotówka, cash advance, cash (bądź równoznaczną w innym języku); 38) system bankowości internetowej, system SBI/KBI system o nazwie SBI/KBI udostępniany Posiadaczowi rachunku umożliwiający dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku oraz dostęp do innych produktów bankowych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej pod adresem 39) środki dostępu do systemu SBI identyfikator Użytkownika SBI oraz klucz złożony z indywidualnego hasła Użytkownika i ciągu cyfr wskazanych przez token, umożliwiające uwierzytelnianie Użytkownika i autoryzację transakcji płatniczych w systemie SBI, 40) środki dostępu do systemu KBI identyfikator Użytkownika KBI oraz indywidualne hasło Użytkownika, umożliwiające uwierzytelnianie Użytkownika KBI w systemie KBI, a także karta mikroprocesorowa i PIN pozwalające na autoryzację transakcji płatniczych, 41) środki specjalne- środki finansowe, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, gromadzone przez jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach rozliczeniowych, 42) T&E (Travel and Entertainment) usługodawca typu: linie lotnicze, hotele, wypożyczalnie samochodów, statki wycieczkowe, świadczący usługi związane z podróżami; 43) Tabela oprocentowania tabela oprocentowania produktów depozytowych BS w Brodnicy podawana do wiadomości dla Posiadaczy

2 rachunków na stronie internetowej Banku oraz w Oddziałach Banku. 44) Taryfa prowizji i opłat obowiązująca w Banku Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy dla klientów instytucjonalnych, podawana do wiadomości w Oddziałach oraz na stronie internetowej Banku 45) terminal POS elektroniczne urządzenie, służące do dokonywania transakcji kartowych (gotówkowych i bezgotówkowych) oraz drukowania ich potwierdzeń, odczytujące dane z paska magnetycznego karty lub mikroprocesora; dokonanie transakcji bezgotówkowej potwierdzane jest rachunkiem transakcji z adnotacją sprzedaż, purchase (lub równoznaczną w innym języku); dokonanie transakcji gotówkowej potwierdzane jest rachunkiem transakcji z adnotacją: gotówka, cash advance, cash (bądź równoznaczną w innym języku); transakcje gotówkowe i bezgotówkowe przeprowadzane w terminalu POS wymagają potwierdzenia transakcji przez Posiadacza karty/użytkownika karty za pomocą kodu identyfikacyjnego PIN lub przez złożenie podpisu na wydruku z terminala; 46) transakcja cash back transakcja polegająca na wypłacie niewielkiej kwoty gotówki z kasy sklepowej przy jednoczesnym dokonywaniu płatności kartą; usługa jest dostępna w Polsce, w punktach oznaczonych specjalnym logo VISA cash back 47) transakcja kartowa transakcja płatnicza dokonana przy użyciu karty lub danych zapisanych na karcie; dzienny limit wydatków dla transakcji kartowych określa Umowa o debetową kartę płatniczą VISA Business Electron lub/i VISA Business Silver, 48) transakcja na odległość transakcja niewymagająca fizycznego przedstawienia karty, taka jak: zamówienie telefoniczne, mailowe, pocztowe oraz przez Internet, w której zawarcie transakcji następuje po podaniu przez Posiadacza karty/użytkownika karty wymaganych przez usługodawcę danych, 49) transakcja płatnicza zainicjowana przez Posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych, 50) transakcje powtarzalne (subskrybcje itp.) są typem transakcji na odległość; polegają na regularnym obciążaniu rachunku ustaloną pomiędzy Posiadaczem karty/użytkownikiem karty, a usługodawcą kwotą oraz w ustalonym czasie (rocznie, kwartalnie, miesięcznie) i terminie; Posiadacz karty/użytkownik karty akceptuje kwotę i tryb obciążania oraz czas obowiązywania umowy z usługodawcą podczas dokonywania transakcji po podaniu danych jak przy pozostałych transakcjach na odległość; Posiadacz karty/użytkownik karty dokonując takiej transakcji zobowiązuje się do zapewnienia środków na pokrycie przyszłych obciążeń; Posiadacz karty/użytkownik karty ma prawo w każdym czasie odwołać swoją zgodę u usługodawcy, a w przypadku dalszego obciążania do reklamowania takich transakcji w Banku, 51) Umowa umowa o prowadzenie rachunku bankowego lub umowa o pakiet, 52) Użytkownik Karty osoba fizyczna, dla której wydano kartę z jej danymi identyfikacyjnymi, upoważnioną przez Posiadacz rachunku do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku operacji przy użyciu karty, 53) Użytkownik SBI/KBI odpowiednio Posiadacz rachunku i/lub wskazany przez Posiadacza rachunku pełnomocnik, który otrzymuje dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku za pomocą SBI/KBI, 54) VISA (Visa International Service Association), organizacja płatnicza międzynarodowa, której członkami są instytucje finansowe tworzące system rozliczeń dokonywanych przy użyciu kart i we współpracy z którą wydawane są karty VISA Business Electron i VISA Business Silver, 55) wolne (dostępne) środki saldo rachunku rozliczeniowego powiększone o środki pozostałe do wykorzystania z tytułu udzielonego kredytu w rachunku bieżącym, 56) wyciąg informacje o rachunku dotyczące wykonanych transakcji płatniczych skutkujących jego obciążeniem lub uznaniem, dopisanych odsetkach, pobranych prowizjach lub opłatach oraz innych transakcji w danym miesiącu rozliczeniowym (w tym informacje o zmianie salda), dostarczane przez Bank Posiadaczowi rachunku z częstotliwością i w sposób określony w Umowie, 57) zlecenie płatnicze dyspozycja Posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika skierowana do Banku zawierająca polecenie wykonania transakcji płatniczej. 3 Posiadaczami rachunków bankowych mogą być: 1) rezydenci, a w szczególności: a) osoby prawne, b) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, c) jednostki samorządu terytorialnego, d) osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami (przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą jako osoby fizyczne bądź w formie spółek cywilnych, spółek jawnych i spółek partnerskich), 2 e) osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów np.: radca prawny, adwokat, notariusz, lekarz, lekarz stomatolog, pielęgniarka, rzecznik patentowy itd., f) rolnicy, tj. osoby fizyczne, których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza, działalność agroturystyczna itd. g) znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów. 2) nierezydenci, a w szczególności: a) osoby prawne oraz inne podmioty posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mających siedzibę za granicą, b) znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, c) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych, d) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą i prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów państwa, w którym działalność ta jest wykonywana Bank otwiera i prowadzi następujące rodzaje rachunków bankowych: 1) rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych płatne na każde żądanie; 2) rachunki lokat terminowych w złotych i w walutach wymienialnych. 2. Klient może skorzystać z Pakietu, po spełnieniu wymaganych przez Bank warunków i podpisaniu stosownej Umowy. Szczegółowe warunki przyznania i korzystania z oferowanych przez Bank Pakietów określone są w odrębnych Regulaminach. 3. Rachunki rozliczeniowe umożliwiają w szczególności: 1) przechowywanie środków pieniężnych, 2) przeprowadzanie transakcji płatniczych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, 3) otwieranie rachunków lokat terminowych w złotych i w walutach wymienialnych, 4) korzystanie z kredytów w rachunku bieżącym w złotych i innych kredytów w złotych i w walutach wymienialnych na działalność gospodarczą, oferowanych przez Bank, 5) składanie stałych zleceń, 6) składanie poleceń zapłaty, 7) otrzymanie kart płatniczych i dokonywanie transakcji kartowych, 8) korzystanie z usług bankowości elektronicznej, 9) korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach rachunku rozliczeniowego, zgodnie z warunkami określonymi w odrębnych przepisach. ROZDZIAŁ 2. Otwarcie rachunku bankowego i podpisanie Umowy 5 1. Otwarcie rachunku rozliczeniowego następuje po złożeniu wniosku i podpisaniu Umowy, która może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. 2. Otwarcie rachunku lokaty terminowej w ramach zawartej Umowy następuje na podstawie złożonej dyspozycji Posiadacza rachunku. Dowodem każdorazowego otwarcia każdego nowego rachunku lokaty terminowej jest Potwierdzenie otwarcia lokaty, zawarte w formie pisemnej przez strony, które stanowi integralną część Umowy. W przypadku lokat O/N over/night Bank nie wydaje Potwierdzenia otwarcia lokaty. 3. Wniosek o otwarcie rachunku rozliczeniowego podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wnioskodawcy. 4. Do zawarcia Umowy, w zależności od statusu prawnego, klient zobowiązany jest złożyć m. in.: 1) aktualny (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej lub potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, tj. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo z ewidencji działalności gospodarczej lub oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej, która nie podlega zgłoszeniu do ewidencji. Oddziały i przedstawicielstwa nierezydentów składają odpowiednio wypis z KRS lub wypis z rejestru przedsiębiorców zagranicznych, - dopuszcza się możliwość przedłożenia wydruków zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEIDG lub z Krajowego Rejestru Sądowego, w skrócie KRS; 2) koncesję, zezwolenie lub licencję, uzyskane na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 3) pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych o ile dane te nie wynikają z dokumentu, o którym mowa w pkt 1) oraz pełnomocnictwa innych osób uprawnionych do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych lub innych czynności związanych z funkcjonowaniem rachunków bankowych,

3 4) zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego (REGON) oraz numeru NIP lub VAT - dopuszcza się możliwość przedłożenia wydruku dokumentu o nadaniu numeru statystycznego (REGON) pobranego ze strony internetowej GUS, za pomocą wyszukiwarki PKD 2007 r; 5) inne dokumenty jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów prawa lub odrębnych przepisów Banku. 5. Bank może otworzyć rachunek rozliczeniowy dla spółki kapitałowej w organizacji, na jej pisemny wniosek, na czas określony (do 3 miesięcy), na podstawie aktu notarialnego stwierdzającego utworzenie tego podmiotu oraz potwierdzonej przez właściwy sąd rejestrowy kopii wniosku o dokonanie wpisu do rejestru wraz z załącznikami. 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, przedkładane są w oryginałach. Pracownik Oddziału Banku sporządza kserokopie złożonych dokumentów i potwierdza ich zgodność z oryginałem. Oryginały dokumentów zwraca Wnioskodawcy. 7. W razie stwierdzenia braku wymaganych dokumentów Bank zwraca się do Wnioskodawcy o ich uzupełnienie. 8. Zgodność dokumentów nierezydenta z prawem obowiązującym w miejscu wystawienia winna być potwierdzona przez Konsula Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym potwierdzenia takiego nie wymagają dokumenty sporządzone przez organy i urzędy państw, z którymi Rzeczpospolita Polska podpisała umowy o obrocie prawnym, o ile wynika to z tych umów, z zastrzeżeniem ust Nie wymagają legalizacji dokumenty, do których ma zastosowanie konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. 10. Dokumenty, o których mowa w ust. 9, są opatrzone w apostille. 6 Wszelkie dokumenty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie dokumentów dokonane za granicą powinno być potwierdzone przez Konsula Rzeczypospolitej Polskiej Posiadacz rachunku zobowiązany jest do: 1) niezwłocznego zawiadomienia Banku na piśmie o wszelkich zmianach w dokumentacji złożonej przy zawieraniu Umowy, a w szczególności o zmianach wynikających ze zmiany adresu, nazwy firmy, osób reprezentujących Posiadacza rachunku, utracie lub uzyskaniu koncesji/zezwoleń, ogłoszeniu upadłości lub rozpoczęciu likwidacji; 2) udzielania na prośbę Banku wyjaśnień w sprawach związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niedopełnienia obowiązku określonego w ust Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania jej przez obie strony, reprezentowane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 2. Osoby reprezentujące stronę występującą o otwarcie rachunku bankowego zobowiązane są do okazania dokumentu tożsamości. 3. Wraz z zawarciem Umowy strona występująca o otwarcie rachunku bankowego wypełnia Kartę Wzorów Podpisów, w dwóch egzemplarzach. Podpis i pieczątka firmowa złożone na Karcie Wzorów Podpisów stanowią wzory podpisów i pieczątki firmowej obowiązujące przy dyspozycjach ze wszystkich rachunków bankowych otwartych na rzecz Posiadacza rachunku. 4. Karta wzorów podpisów może być złożona do wszystkich rachunków bankowych prowadzonych i otwartych w przyszłości w Banku na rzecz Posiadacza rachunku lub do rachunków wyraźnie wskazanych przez Posiadacza rachunku. 5. Podpisanie Umowy w imieniu Posiadacza rachunku następuje w obecności pracownika Oddziału Banku, z zastrzeżeniem 9 ust Zawarcie Umowy przez pełnomocnika może nastąpić na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub z uwierzytelnionymi notarialnie podpisami. 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zawarcia Umowy, jak również udzielenia/odwołania pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym w formie korespondencyjnej. Tożsamość osób oraz własnoręczność podpisów składanych na wskazanych wyżej dokumentach powinny być poświadczone, w sposób określony w 22 ust. 1 pkt 2). 10 Bank może odmówić otwarcia rachunku bankowego bez podania przyczyny. ROZDZIAŁ 3. Rachunki bankowe wspólne 11 Bank może otworzyć rachunek bankowy wspólny na rzecz kilku osób fizycznych prowadzących wspólnie działalność gospodarczą lub rolniczą albo kilku jednostek samorządu terytorialnego (rachunek bankowy wspólny) Z chwilą zawarcia Umowy Współposiadacze stają się wierzycielami solidarnymi Banku oraz odpowiadają solidarnie za wszelkie zobowiązania powstałe wobec Banku wynikające z Umowy. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, każdy ze Współposiadaczy upoważniony jest do samodzielnego dysponowania rachunkiem bankowym oraz środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, za wyjątkiem złożenia dyspozycji skutkującej zmianą treści Umowy lub jej rozwiązaniem, która dla swej ważności wymaga zgodnego oświadczenia woli Współposiadaczy. 3. W przypadku innych uzgodnień między Współposiadaczami, wynikających z umów przez nich zawartych (np. rachunku umowa spółki cywilnej), Współposiadacze korzystają z uprawnień Posiadacza rachunku w granicach określonych w Umowie. 4. Współposiadacze zobowiązani są do zgodnego dysponowania rachunkiem bankowym oraz wzajemnego przekazywania sobie wszelkich informacji dotyczących rachunku Rachunek bankowy wspólny dla jednostek samorządu terytorialnego może być prowadzony wyłącznie w związku ze wspólnym wykonywaniem zadań publicznych, w tym dla realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 2. Umowa rachunku bankowego wspólnego prowadzonego dla jednostek samorządu terytorialnego powinna określać cel dla którego rachunek jest prowadzony. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, każdy ze Współposiadaczy upoważniony jest do samodzielnego dysponowania rachunkiem bankowym oraz środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, za wyjątkiem złożenia dyspozycji skutkującej zmianą treści Umowy lub jej rozwiązaniem, która dla swej ważności wymaga zgodnego oświadczenia woli Współposiadaczy. 4. W przypadku innych uzgodnień między Współposiadaczami, wynikającymi z umowy jednostek samorządu terytorialnego w związku ze wspólnym wykonywaniem zadań publicznych, w tym dla realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Współposiadacze korzystają z uprawnień Posiadacza rachunku w granicach określonych w wyżej wymienionych umowach. ROZDZIAŁ 4. Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku bankowym Posiadacz rachunku jest uprawniony, w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Umowy do swobodnego dysponowania środkami znajdującymi się na jego rachunku bankowym. 2. Ograniczenie dysponowania środkami pieniężnymi może wynikać wyłącznie z przepisów prawa lub Umowy. 15 Zlecenia płatnicze mogą być realizowane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, o których mowa w 1 ust Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi do wysokości wolnych środków. 2. Posiadacz rachunku przy składaniu zleceń płatniczych winien uwzględnić kwoty (w tym wypłaty i płatności dokonywane przy użyciu karty bankowej), którymi rachunek rozliczeniowy nie został jeszcze obciążony oraz opłaty i prowizje należne Bankowi za wykonanie tych zleceń płatniczych Bank odmawia wykonania zlecenia płatniczego, jeżeli: 1) występuje brak środków niezbędnych do wykonania zlecenia płatniczego lub na pokrycie należnej Bankowi prowizji; 2) Posiadacz rachunku nie podał w zleceniu płatniczym niezbędnych danych do jego wykonania lub dane są sprzeczne bądź niepełne; 3) otrzymał zakaz dokonywania wypłat z rachunku bankowego wydany przez prokuratora, sąd, organ egzekucyjny lub inną instytucję do tego uprawnioną; 4) zlecenie płatnicze nie zostało prawidłowo autoryzowane; 5) instrument płatniczy, przy użyciu którego zlecenie płatnicze jest składane został zablokowany. 2. Bank może wstrzymać wykonanie zlecenia płatniczego w przypadku awarii systemu informatycznego lub telekomunikacyjnego uniemożliwiającej dostęp do zapisów księgowych i bieżącej obsługi rachunku bankowego. 3. Posiadacz rachunku otrzymuje niezwłocznie informację o odmowie wykonania zlecenia płatniczego, jej przyczynie oraz o sposobie korekty błędów: 1) dla zleceń składanych w formie elektronicznej w formie informacji przekazanej do danego kanału bankowości elektronicznej; 2) dla zleceń składanych w formie papierowej w formie telefonicznej informacji z Banku, w którym było składane zlecenie lub mailowo, jeśli Posiadacz rachunku udostępni Bankowi swój adres mailowy, bądź w formie pisma.

4 4. W przypadku odmowy wykonania zlecenia płatniczego Posiadacz rachunku ma możliwość sprostowania zidentyfikowanych przez Bank błędów poprzez ponowne złożenie poprawnego zlecenia płatniczego. 18 Bez dyspozycji Posiadacza rachunku realizowane są przez Bank w ciężar rachunku bankowego płatności z tytułu: 1) egzekucji z rachunku bankowego, 2) potrącenia wymagalnych wierzytelności Banku, 3) potrącenia wierzytelności Banku, których termin płatności jeszcze nie nadszedł, jeżeli Posiadacz rachunku będący dłużnikiem został postawiony w stan likwidacji oraz we wszystkich tych przypadkach, gdy Bankowi służy prawo ściągnięcia swych wierzytelności przed nadejściem terminu płatności, 4) pobrania należnych Bankowi odsetek, prowizji i opłat wynikających z Umowy bądź odrębnych wewnętrznych przepisów Banku, prowizji i opłat naliczanych przez banki zagraniczne od zleceń płatniczych, 5) sprostowania błędu powstałego w wyniku nieprawidłowo zaksięgowanej transakcji płatniczej Bank odpowiada za wykonanie zleceń płatniczych składanych przez Posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika zgodnie z ich treścią. 2. W razie nieprawidłowego wykonania zleceń płatniczych Bank ponosi odpowiedzialność za niezachowanie należytej staranności według ogólnych zasad określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 20 Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej spowodowane: 1) siłą wyższą, 2) działaniem lub zaniechaniem wynikającym z innych przepisów prawa, 3) niewłaściwym wypełnieniem dyspozycji przez Posiadacza rachunku lub pełnomocnika poprzez podanie nieprawidłowego numeru NRB lub IBAN, bez względu na inne informacje dodatkowe. ROZDZIAŁ 5. Pełnomocnictwo Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym lub do dokonywania innych czynności związanych z funkcjonowaniem rachunku bankowego. 2. Pełnomocnikiem Posiadacza rachunku może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca rezydentem bądź nierezydentem, przy czym pełnomocnik będący nierezydentem może zlecać wypłaty na swoją rzecz lub na rzecz osób trzecich jak też dokonywać wywozu za granicę kwot pochodzących z rachunków bankowych tylko zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo dewizowe. 3. Pełnomocnik jest uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. 4. Odpowiedzialność za czynności podejmowane przez pełnomocnika ponosi Posiadacz rachunku Pełnomocnictwo może być ustanowione przez Posiadacza rachunku jedynie w formie pisemnej: 1) w Karcie Wzorów Podpisów bezpośrednio w Oddziale Banku prowadzącym jego rachunek, przy czym pełnomocnictwo to musi być potwierdzone, złożonymi w obecności pracownika Banku, podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Posiadacza rachunku, 2) w oparciu o przesłany drogą korespondencyjną dokument, zawierający odpowiednią dyspozycję Posiadacza rachunku o ustanowieniu pełnomocnika, poświadczony: a) w kraju przez notariusza, b) za granicą przez notariusza danego kraju i opatrzone klauzulą apostille przewidzianą postanowieniami Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych lub przez Konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Poświadczenie notariusza zagranicznego oraz klauzula apostille powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego danego języka w Polsce. 2. Pełnomocnictwo staje się skuteczne od momentu przyjęcia przez pracownika Banku dokumentu ustanawiającego pełnomocnictwo Pełnomocnictwo może być udzielone jako: 1) stałe w zakresie ogólnym, które uprawnia pełnomocnika do działania w takim zakresie jak Posiadacz rachunku, z wyłączeniem prawa do: a) udzielania dalszych pełnomocnictw, b) zawierania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku umowy o kredyt w rachunku bieżącym, c) składania wniosków i zawierania umów o wydawanie kart, d) składania wniosku i zawierania umowy o świadczenie usługi SBI/KBI, e) cesji praw z rachunku. 4 2) stałe w zakresie rodzajowym, które uprawnia pełnomocnika do dokonania z Bankiem czynności ściśle określonej w treści pełnomocnictwa, 3) szczególne, w ramach którego pełnomocnik może dokonać z Bankiem jednorazowej czynności ściśle określonej w treści pełnomocnictwa. 2. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane Posiadacza rachunku i dane osobowe pełnomocnika pozwalające na określenie tożsamości, rodzaj czynności, do której pełnomocnik został upoważniony oraz podpis Posiadacza rachunku złożony w obecności pracownika Banku lub potwierdzony w sposób określony w 22 ust.1 pkt Pełnomocnictwo może być w każdej chwili zmienione lub odwołane przez Posiadacza rachunku na podstawie pisemnej dyspozycji. Bank dopuszcza odwołanie pełnomocnictwa drogą korespondencyjną z uwzględnieniem postanowień 22 ust. 1 pkt Odwołanie pełnomocnictwa lub zmiana zakresu pełnomocnictwa stają się skuteczne z chwilą złożenia w Banku, dyspozycji odwołującej bądź zmieniającej zakres pełnomocnictwa lub wpływu odwołania pełnomocnictwa do Banku. ROZDZIAŁ 6. Oprocentowanie środków na rachunku bankowym Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach rozliczeniowych podlegają oprocentowaniu według zmiennej stawki oprocentowania, określanej w Tabeli oprocentowania, za wyjątkiem blokad środków wydzielonych na opłacenie czeków potwierdzonych, które nie podlegają oprocentowaniu. 2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach lokat terminowych podlegają oprocentowaniu według stałej lub zmiennej stopy procentowej, określanej w Tabeli oprocentowania. 3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane są od daty wpływu bądź wpłaty na rachunek do dnia poprzedzającego datę wypłaty z rachunku bankowego włącznie. 4. Jako podstawę do obliczeń należnych odsetek przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku. 5. Od środków wpłaconych i wypłaconych w tym samym dniu Bank nie nalicza odsetek. 6. W przypadku wpłat, którymi Bank nie może uznać rachunków bankowych już istniejących, oprocentowanie wpłaconych środków rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank zlecenia płatniczego umożliwiającego zaliczenie wpłaty na rachunek bankowy. 7. Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku rozliczeniowym dopisywane są do kapitału w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału kalendarzowego lub w dniu likwidacji rachunku. 8. Odsetki naliczane są w walucie rachunku Bank zastrzega sobie prawo zmiany wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w czasie trwania Umowy, bez konieczności wypowiadania jej w tej części w przypadku wystąpienia czynników określonych w Umowie. 2. W przypadku zmian wysokości oprocentowania odsetki naliczane są: 1) na rachunku rozliczeniowym - do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania; 2) na rachunku lokaty terminowej: a) oprocentowanej według zmiennej stopy do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania, b) oprocentowanej według stałej stopy wysokość oprocentowania ustalona w chwili otwarcia lokaty obowiązuje przez cały okres umowy, przy czym lokaty odnowione na kolejny taki sam okres umowny podlegają oprocentowaniu według stopy obowiązującej w Banku w dniu odnowienia. 3. Wysokość obowiązującego oprocentowania określona w Tabeli oprocentowania podawana jest do wiadomości w Oddziałach oraz na stronie internetowej Banku ROZDZIAŁ 7. Rachunki lokat terminowych w złotych i w walutach wymienialnych Bank otwiera i prowadzi następujące rachunki lokat terminowych: 1) lokaty terminowe Standard, 2) lokaty krótkoterminowe MIG, 3) lokaty typu O/N over/night, 4) e-lokaty. 2. Rachunki lokat terminowych otwierane są dla klientów, którzy podpisali z Bankiem Umowę. 3. W przypadku, kiedy Bank otwiera rachunek lokaty terminowej dla klienta, który nie posiada w Banku rachunku rozliczeniowego wymagane jest złożenie dokumentów określonych w 5 ust.4 i zawarcie z Bankiem Umowy. 4. W ramach zawartej z Bankiem Umowy Posiadacz rachunku może otworzyć i prowadzić dowolną liczbę rachunków lokat terminowych,

5 w zadeklarowanych przez Posiadacza rachunku okresach lokowania środków. 5. Posiadacz rachunku może, po zawarciu odrębnej umowy otworzyć w Banku rachunek lokaty terminowej przez system bankowości internetowej (tzw. e-lokatę) Warunki prowadzenia rachunków lokat terminowych w tym, sposób oprocentowania, okresy umowne, minimalna kwota środków pieniężnych niezbędna do otwarcia rachunku lokaty terminowej oraz rodzaj walut wymienialnych w jakich Bank je prowadzi podawane są do publicznej wiadomości w Tabeli oprocentowania oraz na stronie internetowej Banku. 2. Bank dopuszcza możliwość negocjowania warunków oprocentowania lokat terminowych Bank przyjmuje wpłaty na rachunki lokat terminowych w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej, na czas oznaczony, zadeklarowany przez Posiadacza rachunku, zwany dalej okresem umownym. 2. Okres umowny lokaty rozpoczyna się od daty wpłaty/wpływu środków pieniężnych na rachunek lokaty terminowej (dzień otwarcia), a kończy: 1) w przypadku lokat typu O/N over/night w następnym dniu roboczym, 2) w przypadku lokat oznaczonych w dniach z upływem ostatniego dnia okresu umownego, 3) w przypadku lokat oznaczonych w tygodniach bądź w miesiącach z upływem dnia poprzedzającego dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi otwarcia lokaty, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było to z upływem dnia poprzedzającego ostatni dzień tego miesiąca. 3. Za początek kolejnego okresu umownego przyjmuje się następny dzień kalendarzowy po upływie danego okresu umownego. 4. Bank zastrzega sobie prawo do nieprzedłużania lokaty na kolejny okres umowny, w przypadku wycofania lokaty z oferty Banku, informując o tym Posiadacza rachunku w formie pisemnej co najmniej na 7 dni przed upływem okresu umownego. 5. W dniu zamknięcia rachunku lokaty, w przypadku o którym mowa w ust. 4, o ile Posiadacz rachunku nie złożył innej dyspozycji, Bank przekaże środki z lokaty na rachunek rozliczeniowy, lub w przypadku klientów, o których mowa w 27 ust. 3 na rachunek nieoprocentowany. Oddział 1. Lokaty terminowe Standard Otwarcie lokaty terminowej Standard następuje po podpisaniu przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Posiadacza rachunku, dokumentu Potwierdzenia otwarcia lokaty... nie wcześniej jednak niż po wpływie/wpłacie środków pieniężnych na tę lokatę. 2. Dokument Potwierdzenie otwarcia lokaty... potwierdza każdorazowo otwarcie lokaty terminowej Standard i stanowi integralną część Umowy. 3. Bank dopuszcza możliwość otwarcia i prowadzenia lokat terminowych Standard dla klientów instytucjonalnych nie posiadających rachunków rozliczeniowych w Banku po przedłożeniu dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku rozliczeniowego i zawarciu Umowy. 4. W okresie umownym przechowywania środków pieniężnych na lokacie terminowej Standard Posiadacz lokaty nie może złożyć dyspozycji zmiany waluty oraz nie może dokonywać wpłat uzupełniających ani częściowych wypłat. 5. Wypłata części lub całości środków z lokaty terminowej Standard w trakcie trwania okresu umownego, stanowi naruszenie warunków prowadzenia lokaty i jej zerwanie oraz powoduje naliczenie przez Bank odsetek w wysokości stawki ustalonej dla środków na rachunkach rozliczeniowych w złotych lub w walucie rachunku, obowiązującej w dniu wypłaty. 6. Odsetki od lokat terminowych Standard stawiane są do dyspozycji Posiadacza rachunku w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego. 7. Odsetki mogą być podjęte w dowolnym terminie, nie później jednak niż do końca okresu umownego następującego po okresie umownym, za który zostały naliczone. 8. Nie podjęte odsetki podlegają kapitalizacji. 9. Po upływie okresu umownego Bank automatycznie odnawia lokatę terminową Standard na kolejny taki sam okres umowny, na warunkach obowiązujących w dniu jej każdorazowego odnowienia, o ile do dnia upływu okresu umownego (włącznie), nie została złożona inna dyspozycja. wpływie/wpłacie środków pieniężnych na tę lokatę. 2. Dokument Potwierdzenie otwarcia lokaty... potwierdza każdorazowo otwarcie lokaty krótkoterminowej MIG i stanowi integralną część Umowy. 3. Bank otwiera i prowadzi lokaty krótkoterminowe MIG wyłącznie dla klientów instytucjonalnych posiadających rachunki rozliczeniowe w Banku. 4. Bank nie otwiera lokat krótkoterminowych MIG drogą korespondencyjną. 5. W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych MIG Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat. 6. Każda wypłata środków z lokat krótkoterminowych MIG w trakcie trwania okresu umownego, stanowi naruszenie warunków prowadzenia lokaty i jej zerwanie. 7. W przypadku zerwania lokat krótkoterminowych MIG Bank nie nalicza odsetek za okres utrzymania lokaty. 8. Po upływie okresu umownego środki zgromadzone na lokacie krótkoterminowej MIG wraz z naliczonymi odsetkami będą zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku - przekazane na wskazany przez niego rachunek. 9. Lokaty krótkoterminowe MIG nie podlegają odnowieniu po upływie okresu umownego. Oddział 3. Lokaty typu O/N over/night Bank otwiera i prowadzi lokaty typu O/N over/night wyłącznie dla klientów instytucjonalnych posiadających rachunki rozliczeniowe w Banku, którzy podpisali stosowny załącznik do Umowy. 2. Bank nie otwiera lokat typu O/N over/night drogą korespondencyjną. 3. Przez lokatę typu O/N over/night należy rozumieć jednodniową lokatę, na którą przeksięgowywane są automatycznie, po zamknięciu dnia operacyjnego salda środków pieniężnych stanowiące nadwyżki na rachunku rozliczeniowym Posiadacza rachunku. 4. Środki pieniężne wraz z naliczonymi odsetkami zwracane są na rachunek rozliczeniowy Posiadacza rachunku, następnego dnia rano, przy czym jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy dla Oddziału Banku zwrot środków pieniężnych wraz z naliczonymi odsetkami, w tym za dni wolne, następuje w pierwszym dniu roboczym dla Oddziału Banku. 5. Wysokość środków pieniężnych przeksięgowywanych automatycznie z rachunku rozliczeniowego Posiadacza rachunku, na lokatę typu O/N over/night nie może być mniejsza od kwoty określonej w Tabeli oprocentowania. 6. Wpłaty na lokatę typu O/N over/night dokonywane są wyłącznie poprzez obciążenie rachunku rozliczeniowego Posiadacza rachunku. 7. Zamknięcie lokaty typu O/N over/night wymaga formy pisemnej i następuje na podstawie odwołania upoważnienia do automatycznego przeksięgowania środków pieniężnych z rachunku rozliczeniowego, złożonego przez Posiadacza rachunku w chwili zawarcia stosownego załącznika do Umowy. Oddział 4. e-lokaty Bank otwiera i prowadzi e-lokaty wyłącznie dla podmiotów posiadających rachunki rozliczeniowe w Banku i korzystających z systemu bankowości internetowej. 2. Przez e-lokatę należy rozumieć lokatę, na którą Posiadacz rachunku dokonuje przeksięgowania wolnych środków pieniężnych z rachunku rozliczeniowego w dniu roboczym rozpoczynającym zadeklarowany okres lokaty. 3. Środki pieniężne wraz z naliczonymi odsetkami zwracane są automatycznie na rachunek rozliczeniowy Posiadacza rachunku w godzinach rannych w pierwszym dniu po okresie zadeklarowanym. 4. Wpłaty na e-lokatę dokonywane są wyłącznie przez obciążenie rachunku rozliczeniowego Posiadacza rachunku zgodnie z dyspozycją złożoną poprzez system bankowości internetowej. 5. W umownym okresie przechowywania środków na rachunku e-lokaty Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat. 6. Każda wypłata środków z e-lokaty w trakcie trwania okresu umownego stanowi naruszenie warunków prowadzenia lokaty i jej zerwanie. 7. Zerwanie e-lokaty skutkuje naliczeniem przez Bank od kwoty lokaty odsetek w wysokości stawki ustalonej dla środków na rachunku rozliczeniowym w złotych, obowiązującej w dniu wypłaty. Oddział 2. Lokaty krótkoterminowe MIG Otwarcie lokaty krótkoterminowej MIG następuje po podpisaniu przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Posiadacza rachunku, dokumentu Potwierdzenia otwarcia lokaty... nie wcześniej jednak niż po 5 ROZDZIAŁ 8. Karty Oddział 1. Postanowienia ogólne Karty są międzynarodowymi kartami płatniczymi umożliwiającymi Posiadaczowi karty lub Użytkownikowi karty dokonywanie w kraju i za granicą transakcji kartowych:

6 1) płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych emblematem VISA, 2) wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA, 3) wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA, 4) sprawdzania wysokości dostępności środków, 5) aktywacji karty za pomocą kodu identyfikacyjnego PIN, 6) płatności za dokonywane transakcje na odległość. 2. Karty umożliwiają dokonywanie w kraju i za granicą transakcji na odległość bez jej fizycznego przedstawienia (uwarunkowane decyzją akceptanta). 3. Karty są własnością Banku. Oddział 2. Wydawanie karty Karta może być wydana Posiadaczowi karty lub wskazanemu przez niego Użytkownikowi karty. 2. W celu otrzymania karty Posiadacz rachunku zobowiązany jest złożyć w Banku wypełniony wniosek o wydanie karty debetowej i podpisać go zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów. Wniosek ten powinien być także podpisany przez przyszłego Użytkownika Karty. 3. Postanowienia w zakresie karty są zawierane w formie pisemnej w Umowie o debetową kartę płatniczą Visa Business Electron lub/i Visa Business Silver, zwanej dalej Umową o kartę. 4. Posiadacz karty/użytkownik karty po złożeniu wniosku o wydanie karty debetowej, odbiera w Banku PIN-Mailer w nienaruszonej kopercie. 5. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o wydanie kart debetowej Posiadacz karty lub Użytkownik karty otrzymuje kartę przesłaną pocztą listem zwykłym na wskazany we wniosku adres do korespondencji. 6. Karta powinna zostać podpisana przez osobę, której dane są umieszczone na karcie, niezwłocznie po jej otrzymaniu. Podpis na karcie musi być zgodny z wzorem podpisu Posiadacza karty lub Użytkownika karty złożonym w Banku. Podpis ten powinien być stosowany we wszystkich transakcjach kartowych potwierdzonych podpisem. 7. Do jednego rachunku rozliczeniowego może być wydana dowolna ilość kart, przy czym nie więcej niż jedna karta tego samego typu dla te samej osoby. 8. Do każdej karty generowany jest kod identyfikacyjny PIN. Kod identyfikacyjny PIN wykorzystywany jest do dokonywania przez Posiadacza karty/użytkownika karty transakcji kartowej, tj. wypłaty gotówki z bankomatów oraz zakupu towarów i usług w punktach wyposażonych w terminale POS, posiadające możliwość wprowadzania kodu identyfikacyjnego PIN. 9. Trzykrotne kolejne wprowadzenie błędnego kodu identyfikacyjnego PIN przez Posiadacza karty/użytkownika karty w bankomacie lub terminalu POS spowoduje czasowe zablokowanie karty niezależnie od czasu, jaki upłynął od ostatniego błędnego wprowadzania kodu identyfikacyjnego PIN. Kartę można odblokować telefonując pod numer podany w materiałach informacyjnych dotyczących karty lub do Centrum Komunikacji. 10. Posiadacz karty/użytkownik Karty może dokonać zmiany kodu identyfikacyjnego PIN wyłącznie w bankomatach, w których usługa taka jest dostępna. Zmiana kodu identyfikacyjnego PIN wymaga użycia karty oraz dotychczasowego kodu identyfikacyjnego PIN Bank wydaje kartę jako nieaktywną w środowisku elektronicznym. Użycie karty uwarunkowane jest dokonaniem jej aktywacji. 2. Aktywacji karty dokonuje Posiadacz karty/użytkownik karty jedną z poniższych metod: 1) dokonaniem transakcji kartowej z użyciem poprawnego kodu identyfikacyjnego PIN, 2) za pośrednictwem telefonu dzwoniąc do Banku pod numer: Termin ważności karty określają miesiąc i rok umieszczone na jej awersie. Karta jest ważna do ostatniego dnia tego miesiąca włącznie. 2. Jeżeli najpóźniej na 45 dni przed upływem okresu ważności karty Posiadacz karty/użytkownik karty nie złoży rezygnacji z używania karty, karta jest automatycznie wznowiona na kolejny okres. 3. Wznowioną kartę Bank przesyła pod ostatni adres wskazany przez Posiadacza karty/użytkownika karty jako adres do korespondencji. 4. Do karty wznowionej obowiązuje taki sam numer kodu identyfikacyjnego PIN jak do karty wydanej poprzednio. 5. Po odebraniu wznowionej karty Posiadacz karty/użytkownik karty zobowiązany jest do podpisania karty i zniszczenia karty poprzednio używanej poprzez uszkodzenie lub przecięcie paska magnetycznego i mikroprocesora. 6. Wznowiona karta jest nieaktywna. Do jej aktywacji stosuje się postanowienia 36 ust Bank ma prawo do dokonywania zmiany rodzaju karty w ramach tej samej organizacji płatniczej w momencie wznawiania karty, bez konieczności zawarcia stosownego aneksu do Umowy, w szczególności w przypadku 6 zmiany oferty Banku w zakresie zmiany rodzaju rachunku bankowego wiążącej się z możliwością zmiany rodzaju karty dedykowanej do zmienionego rachunku, bądź w przypadku zmiany oferty Banku w zakresie rodzaju karty dedykowanej do dotychczasowego rachunku bankowego. 8. Wznowienie karty, o której mowa w ust. 7 może nastąpić pod warunkiem, iż opłaty i prowizje z tytułu używania karty nie ulegną podwyższeniu, chyba że zmiana rodzaju karty spowodowana była ustaniem przesłanek formalnych do używania danego rodzaju karty wskazanych przez Bank W przypadku uszkodzenia, zniszczenia karty lub złożenia na karcie podpisu, który nie mieści się na pasku, Posiadacz karty/użytkownik karty może zwrócić się do Banku z wnioskiem o wydanie duplikatu karty. Warunkiem wydania duplikatu karty przez Bank jest zwrot karty uszkodzonej lub podpisanie oświadczenia o niemożności zwrócenia karty. 2. Duplikat karty Bank przesyła pod ostatni adres wskazany przez Posiadacza karty/użytkownika karty jako adres do korespondencji najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. 3. Zmiana danych personalnych Posiadacza karty/użytkownika karty zawartych na karcie wymaga wydania duplikatu karty lub nowej karty z zastrzeżeniem ust Poinformowanie Banku przez Posiadacza karty/użytkownika karty o zmianach określonych w ust.3, na co najmniej 45 dni przed końcem okresu ważności karty powoduje, że karta wznowiona będzie zawierała nowe dane. W takim przypadku nie jest wskazane składanie wniosku o duplikat lub nową kartę W przypadku rezygnacji z użytkowania karty w okresie jej ważności, Posiadacz karty/użytkownik karty powinien zwrócić ją do Banku lub zniszczyć w sposób uniemożliwiający jej dalsze użytkowanie zgodnie z dyspozycją określoną w 37 ust W przypadku wydania większej ilości kart do rachunku rozliczeniowego rezygnacja, o której mowa w ust. 1 dotyczy tylko karty objętej rezygnacją Posiadacz rachunku ma prawo do odstąpienia od Umowy o kartę w drodze doręczenia Bankowi pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od tej Umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszej karty, zgodnego ze wzorem stanowiącym integralną część Umowy o kartę. 2. Odstąpienie uznaje się za skuteczne pod warunkiem, że Posiadacz Karty/Użytkownik karty nie dokonał żadnej transakcji kartowej. 3. Bank na skutek odstąpienia Posiadacza rachunku od Umowy o kartę, nie później niż w ciągu 14 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu do Banku, zwróci Posiadaczowi rachunku kwotę poniesionych opłat i prowizji pomniejszoną o koszty związane z wydaniem Karty, natomiast Posiadacz rachunku zobowiązany jest zwrócić Kartę do Banku lub zniszczyć w sposób określony w 37 ust. 5 Oddział 3. Użytkowanie karty Karta może być używana wyłącznie przez osobę, której dane identyfikacyjne są umieszczone na awersie karty w oparciu o dane osobowe określone we wniosku o wydanie karty debetowej. 2. Posiadacz karty/użytkownik karty zobowiązany jest do: 1) właściwego zabezpieczenia karty przed zagubieniem, kradzieżą czy zniszczeniem; należy chronić kartę przed stopieniem, złamaniem lub zgięciem, nie należy umieszczać karty w pobliżu urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne mogące spowodować rozmagnesowanie karty, 2) przechowywania karty i ochrony kodu identyfikacyjnego PIN z zachowaniem należytej staranności, 3) utrzymania w tajemnicy kodu identyfikacyjnego PIN, 4) nie ujawniania danych umieszczonych na karcie w celach innych niż dokonanie transakcji kartowej lub zgłoszenie utraty karty, 5) nie udostępniania karty ani kodu identyfikacyjnego PIN osobom trzecim, 6) nie przechowywania karty razem z kodem identyfikacyjnym PIN, 7) niezwłocznego zgłaszania Bankowi utraty, kradzieży, przewłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty, w sposób określony w 48, 8) korzystania z karty zgodnie z Umową o kartę i Regulaminem. 9) bieżącego monitorowania obciążeń rachunku rozliczeniowego w zakresie transakcji kartowych i zgłaszania wszelkich niezgodności i nieprawidłowości na zasadach określonych w 47, 10) anulowania wszelkich rezerwacji dokonywanych (w szczególności u Usługodawców typu T&E) w oparciu o dane Karty przed rozwiązaniem/wygaśnięciem Umowy, 11) cofnięcia zgody udzielonej Usługodawcy na inicjowanie transakcji bezgotówkowych powtarzalnych, dokonywanych w oparciu o dane Karty przed rozwiązaniem/wygaśnięciem Umowy. 3. Posiadacz karty/użytkownik karty, używając karty do zakupów dokonywanych drogą pocztową, telefoniczną lub przez Internet, powinien zachować szczególne środki bezpieczeństwa, w szczególności nie powinien ujawniać numeru karty i daty jej ważności, jeśli nie ma

7 pewności, w jaki sposób dane te zostaną wykorzystane lub jeśli istnieje możliwość wejścia w ich posiadanie przez osoby nieuprawnione Bank ustala wysokość maksymalnych dziennych limitów wydatków dla transakcji kartowych dokonywanych w postaci wypłat gotówki oraz płatności za towary/usługi w punktach handlowo usługowych. Wysokość limitów wydatków dla transakcji kartowych określona jest w Umowie o kartę. 2. Transakcja typu cash back jest wliczana do kwotowego limitu wydatków dla transakcji kartowych. Maksymalna kwota wypłaty gotówki podczas korzystania z usług cash back jest ustalana przez organizację VISA. 3. Za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku posługiwania się kartą wydaną osobie fizycznej upoważnionej przez Posiadacza rachunku odpowiada Posiadacz rachunku. 4. Karty nie wolno używać niezgodnie z prawem, w szczególności do dokonywania płatności za zabronione towary i usługi Każda transakcja kartowa dokonywana z fizycznym użyciem karty jest potwierdzana odpowiednim dowodem sprzedaży wystawionym przez punkt przyjmujący płatność kartą. Dowód sprzedaży powinien być podpisany przez Posiadacza karty lub Użytkownika karty, o ile operacja nie została potwierdzona wprowadzeniem kodu identyfikacyjnego PIN albo nie została zrealizowana w samoobsługowym terminalu płatniczym bez konieczności potwierdzania transakcji kartowej kodem identyfikacyjnym PIN lub podpisem. 2. Posiadacz karty/użytkownik karty autoryzuje wykonanie transakcji kartowej w co najmniej jeden z podanych niżej sposobów: 1) wprowadzenie kodu identyfikacyjnego PIN w przypadku transakcji kartowych dokonywanych w bankomatach oraz w terminalach POS w punktach handlowo - usługowych oraz w bankach, które wymagają takiego rodzaju autoryzacji, 2) złożenie podpisu zgodnego z wzorem na karcie na dowodzie dokonania transakcji kartowej w przypadku transakcji dokonywanych w terminalach POS w punktach handlowo-usługowych i w terminalach POS w bankach, 3) podanie numeru karty, daty ważności, kodu CVV2 i opcjonalnie nazwiska Posiadacza karty/użytkownika karty przy transakcji kartowej dokonywanej bez fizycznego przedstawienia karty, tj. transakcji na odległość, 3. Podczas dokonywania transakcji kartowej może zaistnieć konieczność okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość Posiadacza karty/użytkownika karty. Nieokazanie dokumentu może być powodem odmowy realizacji transakcji. 4. Przy transakcji kartowej dokonywanej w postaci wypłaty gotówki z bankomatu należy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlonymi na ekranie urządzenia. 5. Przy transakcjach kartowych mających charakter powtarzalny (obciążających rachunek Posiadacza rachunku np., co miesiąc, tj. abonament, prenumerata itp.) Posiadacz karty/użytkownik karty zobowiązany jest do odwołania ww. usługi w terminie 30 dni przed datą rezygnacji karty. 6. Każdorazowe udzielenie autoryzacji w celu przeprowadzenia transakcji kartowej może zmniejszyć dostępne środki o autoryzowaną kwotę, bez względu na to, czy transakcja doszła do skutku Utrata prawa użytkowania karty następuje w przypadku: 1) upływu okresu ważności karty, 2) uszkodzenia karty bądź całkowitego zniszczenia karty, 3) blokady karty na wniosek Posiadacza karty, 4) blokady karty na wniosek Użytkownika karty, dla karty mu wydanej, 5) wymiany karty na nową, 6) śmierci Posiadacza karty/użytkownika karty, 7) zamknięcia rachunku rozliczeniowego. 2. W przypadkach określonych powyżej, karty muszą zostać zwrócone do Banku lub zniszczone w sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie zgodnie z dyspozycją określoną w 37 ust. 5, z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 1 pkt 3, 4 i Utrata prawa użytkowania którejkolwiek karty nie zwalnia Posiadacza rachunku z obowiązku uregulowania wszelkich należności z tytułu transakcji kartowych przez Posiadacza karty/użytkownika karty oraz opłat i prowizji związanych z używaniem karty. Oddział 4. Rozliczenie transakcji kartowych Posiadacz karty zobowiązany jest do utrzymywania na rachunku rozliczeniowym środków pieniężnych w wysokości zapewniającej pokrycie kwot transakcji kartowych wszystkimi kartami wydanymi w ramach tego rachunku, a także stosownych opłat i prowizji, wynikających z Taryfy prowizji i opłat. 2. W przypadku dokonania transakcji kartowych powodujących niedozwolone saldo debetowe na rachunku rozliczeniowym, Bank stosuje odpowiednio przepisy zawarte w Umowie Transakcje kartowe realizowane są w walucie kraju, w którym zostały dokonane, z zastrzeżeniem ust Internetowe transakcje kartowe dokonywane u akceptantów mających siedzibę poza granicami Polski są traktowane jak transakcje zagraniczne, niezależnie od wybranej waluty transakcji. 3. W kraju, gdzie dopuszczona jest usługa wyboru waluty transakcji kartowej, Posiadacz karty/użytkownik karty może zostać poproszony o podanie z dostępnej listy walut, waluty, w której życzy sobie, aby transakcja ta została zrealizowana. 4. W przypadku zagranicznych transakcji kartowych w walucie innej niż EUR, przeliczane są na EUR według kursu i reguł obowiązujących w organizacji rozliczającej transakcje VISA w dniu przeliczenia transakcji kartowej. 5. Kwoty transakcji kartowych wyrażone w EUR przeliczane są na PLN po kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku Zachodnim WBK S.A. w dniu przeliczenia transakcji kartowej. 6. Obciążenie rachunku rozliczeniowego z tytułu wykonanych przez Posiadacza karty/użytkownika karty transakcji kartowych (krajowych i zagranicznych) odbywa się w PLN i dokonywane jest w dniu otrzymania przez Bank tych transakcji do rozliczenia. 7. Informacje o transakcjach kartowych oraz opłatach są zamieszczane na wyciągu z rachunku rozliczeniowego przekazywanym przez Bank, zgodnie z postanowieniami określonymi w Umowie. Oddział 5. Reklamacje Posiadacz rachunku powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyciągu z rachunku rozliczeniowego, zgłaszać reklamacje związane z zaksięgowaniem na rachunku rozliczeniowym transakcji kartowych. 2. Reklamacje winny być sporządzane w formie pisemnej i niezwłocznie przekazywane do Banku. W miarę możliwości do reklamacji winny być dołączone kopie dowodów dokonania transakcji. 3. Bank zobowiązany jest przyjąć reklamację i w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji poinformować Posiadacza rachunku o wyniku jej rozpatrzenia lub o przekazaniu reklamacji do organizacji rozliczającej transakcje VISA. 4. W przypadku reklamacji wymagającej zwrócenia się do instytucji zewnętrznej/współpracującej, Bank dopuszcza możliwość warunkowego uznania rachunku rozliczeniowego, do którego została wydana karta, kwotą reklamowanej transakcji do czasu zakończenia procesu reklamacyjnego. W takim przypadku termin na rozpatrzenie reklamacji nie powinien być dłuższy niż 90 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji. 5. Jeśli reklamacja, o której mowa w ust. 4 zostanie uznana za niezasadną, Bank obciąży Posiadacza rachunku kwotą reklamowanej transakcji wraz z ewentualną prowizją dotyczącą reklamowanej transakcji. 6. W przypadku reklamowania transakcji kartowych dokonanych kartą skradzioną, wskazane jest złożenie przez Posiadacza karty doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na Policji oraz załączenie do reklamacji oświadczenia o okolicznościach kradzieży karty i dokumentu z Policji. Oddział 6. Blokady kart Utratę, kradzież, przywłaszczenie lub nieuprawnione użycie karty, jak również nieuprawniony do niej dostęp Posiadacz karty/użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jeden z niżej podanych sposobów: 1) telefonicznie w Centrum Komunikacji (tel. /+48 61/ ), 2) telefonicznie w Banku (tel. /+48 56/ ) 3) osobiście lub telefonicznie w Banku; 4) telefonicznie w organizacji rozliczającej transakcje (VISA); 5) innemu bankowi honorującemu Karty VISA. 2. W wyjątkowych sytuacjach fakt utraty karty może zostać zgłoszony przez osoby trzecie, po udzieleniu informacji identyfikujących Posiadacza karty/użytkownika karty wymaganych przez osobę przyjmującą zgłoszenie utraty w dowolnym Oddziale ( w godzinach pracy Oddziału). 3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne z czasową blokadą karty do momentu osobistego zgłoszenia Posiadacza karty/ Użytkownika Karty. Czasowa blokada nie zabezpiecza karty całkowicie przed dokonaniem transakcji nieautoryzowanych. 4. Potwierdzeniem przyjęcia telefonicznego zgłoszenia faktu utraty karty jest podanie przez pracownika Centrum Komunikacji/Banku imienia i nazwiska, daty oraz godziny przyjęcia zgłoszenia osobie zgłaszającej utratę karty. 5. W przypadku telefonicznego zgłoszenia zdarzenia, o którym mowa w ust.1 Bank może żądać od Posiadacza karty/użytkownika karty pisemnego potwierdzenia tego faktu. 6. W przypadku złożenia zawiadomienia, o kradzieży karty Posiadacz karty/użytkownik karty powinien złożyć oświadczenie o okolicznościach kradzieży i potwierdzenie zgłoszenia kradzieży wydane przez Policję.

8 7. Do czasu zgłoszenia Bankowi utraty karty, Posiadacza karty obciążają transakcje kartowe z użyciem utraconej karty do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 EUR (według średniego kursu EUR ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wykonania transakcji kartowej). Ograniczenie to nie dotyczy transakcji kartowych, do których doszło z winy Posiadacza karty/użytkownika karty, w szczególności gdy nie dopełnił on obowiązków określonych w ust. 1 lub 41 ust.2 8. Bank ponosi odpowiedzialność za transakcje kartowe dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia utraty karty z wyłączeniem transakcji kartowych, do których doszło z winy umyślnej Posiadacza karty/użytkownika karty. 9. W miejsce karty utraconej i zablokowanej Bank, na wniosek Posiadacza rachunku, wydaje kartę z nowym numerem, okresem ważności i numerem PIN Bank ma prawo do zablokowania karty: 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty, w szczególności wymienionych w ust. 2 i 3, 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji kartowej. 2. Bank ma prawo zablokować kartę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Posiadacza karty/użytkownika karty w związku z używaniem karty, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty. 3. Bank ma prawo zablokować kartę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez osoby trzecie związane z kartą, a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty. 4. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przy użyciu karty utraconej, Bank zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw tego rodzaju. 5. Blokada karty dokonywana przez pracownika Banku z inicjatywy Banku ma charakter czasowy. 6. Bank informuje telefonicznie Posiadacza karty/użytkownika karty przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe niezwłocznie po jej zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu karty byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. 7. Bank odblokowuje kartę albo zastępuje ją nową, jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady. Oddział 7. Odpowiedzialność Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność wobec Banku za wszystkie transakcje dokonane przy użyciu kart wydanych do jego rachunku rozliczeniowego w okresie ich ważności za wyjątkiem sytuacji określonej w Prawo do użytkowania kart wydanych do danego rachunku rozliczeniowego wygasa z chwilą wypowiedzenia Umowy o kartę lub/i Umowy o prowadzenie przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy rachunków bankowych w złotych i w walutach wymienialnych. W takim przypadku Posiadacz rachunku ma obowiązek zwrócenia wszystkich wydanych kart do Banku lub zniszczenia ich w sposób uniemożliwiający ich dalsze używanie zgodnie z dyspozycją określoną w 37 ust. 5, 51 Bank ponosi odpowiedzialność za transakcje dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty/użytkownika karty, a także jeśli doszło do nich z winy umyślnej Posiadacza karty/użytkownika karty. 52 Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą z wyłącznej winy osoby trzeciej lub przyczynienia się poszkodowanego, a także gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej jest wynikiem siły wyższej lub jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia płatniczego wynika z innych przepisów prawa. Rozdział 9. Usługi bankowości elektronicznej Oddział 1. Postanowienia ogólne W ramach usług bankowości elektronicznej Bank udostępnia Posiadaczowi rachunku: 1) System bankowości internetowej -system SBI, 2) System Korporacyjny Bank Internetowy system KBI 3) Usługę SMS. 2. Opis i zakres usług świadczonych w ramach systemu SBI/KBI opublikowany jest na stronie internetowej Banku System SBI/KBI przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunków rozliczeniowych, którzy podpisali z Bankiem stosowną umowę. 2. System SBI/KBI jest dostępny dla Użytkowników SBI/KBI przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust W celu poprawnej współpracy z systemem SBI/KBI, Użytkownicy SBI/KBI powinni korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej 8 stosowanie protokołu szyfrującego SSL. Sprzęt komputerowy Użytkowników SBI/KBI powinien mieć zainstalowane i działające aktualne wersje systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz programów antywirusowych i programów typu firewall. 4. Bank niezwłocznie poinformuje, za pośrednictwem systemu SBI/KBI lub na stronie internetowej Banku, o planowanych przerwach w funkcjonowaniu systemu SBI/KBI oraz ich przewidywanym czasie trwania, niezbędnych do wykonania czynności związanych z prawidłowym jego funkcjonowaniem, w tym konserwacją, ulepszeniem lub zabezpieczeniem Bank może zablokować dostęp do kanałów bankowości elektronicznej w przypadku: 1) uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem, 2) podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika SBI/KBI w związku z używaniem kanałów bankowości elektronicznych. 2. Bank informuje telefonicznie Użytkownika SBI/KBI o zablokowaniu kanałów bankowości elektronicznej przed ich zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe niezwłocznie po ich zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu kanałów bankowości elektronicznej byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. 3. Blokada kanału bankowości elektronicznej dokonywana przez pracownika Banku z inicjatywy Banku ma charakter czasowy. 4. Bank odblokowuje kanał bankowości elektronicznej, jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady Wszystkie zlecenia płatnicze złożone przez Użytkowników SBI/KBI dokonywane są w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku. 2. Wszystkie zlecenia płatnicze złożone przez Użytkowników SBI/KBI są zabezpieczone przez Bank w sposób trwały i mogą stanowić potwierdzenie dla Użytkowników SBI/KBI Użytkownicy SBI/KBI zobowiązani są na bieżąco sprawdzać prawidłowość składanych zleceń płatniczych, w szczególności prawidłowość numerów uznawanych i obciążanych rachunków bankowych, a także statusy zleceń płatniczych, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości powinni skontaktować się z Bankiem. 2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem usług bankowości elektronicznej, Posiadacz rachunku zgłasza w formie pisemnej niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyciągu z rachunku bankowego. 3. Bank zobowiązany jest przyjąć reklamację i w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji poinformować Posiadacza rachunku o wyniku jej rozpatrzenia Użytkownicy SBI/KBI zobowiązani są do skutecznego chronienia udostępnionych im środków dostępu do systemu SBI/KBI oraz nie ujawniania ich osobom trzecim. Identyfikator Użytkownika SBI/KBI może być podany wyłącznie pracownikowi Banku. 2. W przypadku utraty, wejścia w posiadanie lub podejrzenia wejścia w posiadanie środków dostępu do systemu SBI/KBI przez osobę nieuprawnioną Użytkownik SBI/KBI niezwłocznie składa dyspozycję zablokowania dostępu do systemu SBI/KBI pisemnie w Banku na odpowiednim formularzu lub zgłasza telefonicznie. 3. W sytuacji, gdy Użytkownik SBI/KBI zgłasza dyspozycję zablokowania dostępu telefonicznie, pracownik Banku wypełnia formularz oraz dokonuje weryfikacji danych osobowych Użytkownika SBI/KBI. 4. Dyspozycja zablokowania dostępu do systemu SBI/KBI wykonywana jest przez pracownika Banku niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji zablokowania. 5. Posiadacz rachunku, a w przypadku rachunku wspólnego jeden ze Współposiadaczy, może złożyć dla wszystkich lub wybranych Użytkowników SBI/KBI dyspozycję zablokowania dostępu do systemu SBI/KBI. 6. Pełnomocnik nie może złożyć dyspozycji zablokowania dostępu do systemu SBI/KBI dla innych Użytkowników SBI/KBI ani Posiadacza rachunku. 7. W przypadku zablokowania dostępu do sytemu SBI/KBI, dyspozycję odblokowania może złożyć tylko Posiadacz rachunku, a w przypadku rachunku wspólnego jeden ze Współposiadaczy. Oddział 2. Usługa SBI 59 Bank udostępnia Posiadaczowi rachunku i upoważnionym przez niego pełnomocnikom za pomocą systemu SBI między innymi: 1) informacje o stanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, 2) polecenia przelewu w obrocie krajowym w PLN, 3) lokaty terminowe, 4) szablony płatności i bazę kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje.

9 60 1. Użytkownicy SBI uzyskują dostęp do Systemu SBI po złożeniu wniosku o dostęp do Systemu SBI i podpisaniu Umowy o świadczenie usług SBI. 2. Wniosek o dostęp do Systemu SBI oraz Umowę o świadczenie usług SBI wraz załącznikami podpisuje Posiadacz rachunku. 3. W przypadku zmiany danych, takich jak zmiana Użytkowników SBI lub zmiana rachunków rozliczeniowych dostępnych w Systemie SBI, lub zmiana uprawnień Użytkowników SBI, Posiadacz rachunku składa w Banku zaktualizowany wniosek o dostęp do Systemu SBI. 4. Po podpisaniu wniosku o dostęp do Systemu SBI i Umowy, nie później niż w terminie do pięciu dni roboczych, Bank wydaje Użytkownikom SBI środki dostępu do Systemu SBI. 61 Użytkownicy autoryzują zlecenia płatnicze za pomocą wydanych im środków dostępu do Systemu SBI zgodnie z warunkami Umowy o świadczenie usług SBI. Autoryzacja odbywa się poprzez klucz na który składa się indywidualne hasło Użytkownika i ciąg cyfr wskazanych przez token. Oddział 3. Usługa KBI 62 Bank udostępnia Posiadaczowi rachunku i upoważnionym przez niego pełnomocnikom za pomocą systemu KBI między innymi: 1) informacje o stanie rachunku/ów bankowych (wyciągi bankowe); 2) możliwość składania zleceń płatniczych (poleceń przelewu) w obrocie krajowym, w PLN; 3) możliwość składania dyspozycji dotyczących poleceń wypłaty w obrocie dewizowym, w formie zleceń otwartych ; 4) możliwość zakładania (oraz likwidowania) lokat terminowych ze środków znajdujących się na rachunku bankowym Posiadacza rachunku w Banku; 5) możliwość tworzenia bazy danych kontrahentów, na rzecz których składane są zlecenia płatnicze. 63 W celu poprawnej współpracy z Systemem KBI Posiadacz rachunku powinien korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego i oprogramowania spełniającego następujące wymagania: 1) system min. Windows 2000/ XP; 2) dostęp do sieci Internet; 3) przeglądarka internetowa z zainstalowaną obsługą języka Java oraz umożliwiającą stosowanie protokołu szyfrującego SSL. 4) złącze USB Warunkiem korzystania przez Posiadacza rachunku z usługi Systemu KBI jest złożenie w Oddziale Banku pisemnego wniosku o dostęp do systemu KBI. 2. Oddział Banku rozpatruje wniosek złożony przez Posiadacza rachunku w terminie 1 dnia roboczego od daty jego złożenia i powiadamia o swojej decyzji Posiadacza rachunku w sposób z nim ustalony. 3. Oddział Banku zastrzega sobie możliwość negatywnej decyzji w sprawie udostępnienia Posiadaczowi rachunku usługi Systemu KBI. Powody zostaną przedstawione Posiadaczowi rachunku w formie pisemnej, w terminie do 9 dni roboczych od daty złożenia wniosku. 4. Uaktywnienie dostępu do Systemu KBI następuje po podpisaniu przez Posiadacza rachunku Umowy o świadczenie usługi KBI Dokumentacja dotycząca zasad i sposobu instalacji Systemu KBI oraz niezbędne oprogramowanie znajduje się na stronie 2. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego sprzętu we własnym zakresie i na swój koszt. 3. Posiadacz rachunku dokonuje samodzielnej instalacji Systemu KBI na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust Na życzenie Posiadacza rachunku instalację Systemu KBI może przeprowadzić na udostępnionym przez Posiadacza rachunku komputerze pracownik Banku, za co jest pobierana opłata zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą prowizji i opłat. 5. W przypadku instalacji dokonanej przez pracownika Banku, pracownik ten przeszkoli Użytkowników KBI w zakresie korzystania z Systemu KBI. 6. Użytkownik KBI zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją użytkową i ponosi odpowiedzialność za własne straty spowodowane nieznajomością jej treści. 7. Zakończenie procesu instalacji i uruchomienia Systemu KBI Posiadacz rachunku potwierdza w Protokole odbioru (tylko w przypadku instalacji przez pracownika Banku). 8. Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za ustalenie zakresu uprawnień poszczególnych Użytkowników KBI oraz za dokonywanie wszelkich czynności za pośrednictwem Systemu KBI Bank wykonuje zlecenia płatnicze Użytkownika KBI zgodnie z postanowieniami Umowy. 2. Zlecenia płatnicze dotyczące poleceń wypłaty w obrocie dewizowym, Użytkownik KBI przesyła do Banku w formie zleceń otwartych Bank wykonuje zlecenia płatnicze przekazane do Banku w formie zleceń otwartych zgodnie z postanowieniami Umowy o świadczenie Usługi Korporacyjnego Banku Internetowego. 4. W przypadku, gdy rezydent dokonuje rozliczenia z nierezydentem w walucie polskiej na terenie kraju lub składa do wykonania polecenie wypłaty w obrocie dewizowym, transakcje te stanowią obrót dewizowy i muszą być zgodne z przepisami ustawy - Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U.Nr 141,poz.1178 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 5. Przepisy dewizowe, określone w ust. 4, nie przewidują ograniczeń w dokonywaniu przez Użytkowników KBI nierezydentów poleceń wypłaty w obrocie dewizowym. 6. Jeżeli podane przez Użytkownika KBI parametry dyspozycji powodują, że nie może być ona zrealizowana, dyspozycja ta zostanie odrzucona, a Użytkownik KBI będzie o tym niezwłocznie powiadomiony za pośrednictwem Systemu KBI lub w przypadku zleceń otwartych przez pracownika Banku. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy: 1) kwota zlecenia przelewu lub zakładanej lokaty terminowej przekracza bieżące saldo dostępne na rachunku bankowym w chwili wykonywania zlecenia; 2) brak środków do wykonania polecenia wypłaty w obrocie dewizowym oraz opłacenia prowizji i opłat Banku zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą prowizji i opłat; 3) podany został nieprawidłowy numer rachunku odbiorcy; 4) zlecenie płatnicze jest niekompletne, zawiera wewnętrzne sprzeczności i braki. 7. Za wszelkie szkody i straty spowodowane przez zlecenia płatnicze złożone w sposób niewłaściwy, błędny lub niekompletny, a w szczególności opatrzone nieprawidłowymi numerami rachunku, błędnie wprowadzone kwoty zleceń, odpowiedzialność ponosi Posiadacz rachunku. 8. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za formę, wystarczalność, dokładność, autentyczność i wartość prawną jakichkolwiek dokumentów przekazanych przez Posiadacza rachunku. 9. Zatwierdzenie zleceń płatniczych za pomocą karty mikroprocesorowej jest równoznaczne ze złożeniem podpisu elektronicznego w rozumieniu Ustawy z dnia r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001, Nr 130, poz. 1450) i stosownie do art. 8 wymienionej ustawy nie można odmówić ważności i skuteczności podpisowi elektronicznemu tylko na tej podstawie, że istnieje w postaci elektronicznej lub dane służące do weryfikacji podpisu nie mają kwalifikowanego certyfikatu, lub nie został złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do składania podpisu elektronicznego. 10. Przekazana do Banku dyspozycja przelewu nie może być odwołana Dostęp do rachunków następuje poprzez podanie Identyfikatora i osobistego hasła każdego Użytkownika KBI. 2. Zlecenia płatnicze Użytkownika KBI dokonywane poprzez System KBI, które powodują zmianę stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych wymagają dla ich wykonania akceptacji przez Użytkowników posiadających kartę mikroprocesorową. Oddział 4. Usługa SMS Usługa SMS zapewnia dwukierunkową komunikację za pomocą wiadomości SMS pomiędzy Posiadaczem rachunku, a Bankiem oraz wsparcie procesów zapewniających dostęp Posiadacza rachunku do kanału SMS. 2. Opis i zakres usług świadczonych w ramach Systemu SMS opublikowany jest na stronie internetowej Banku. 3. Warunkiem korzystania przez Posiadacza rachunku z Systemu SMS jest podpisanie stosownej umowy oraz posiadanie telefonu komórkowego wraz z numerem telefonu komórkowego operatora krajowego. 4. Aktywacja Systemu SMS następuje po otrzymaniu przez Posiadacza rachunku kodu identyfikacyjnego. 5. Modyfikacji usług dostępnych przez SMS Posiadacz rachunku może dokonać w Banku. 6. Usługa SMS przestaje być świadczona w przypadku rozwiązania Umowy lub złożonej rezygnacji Posiadacza rachunku ze świadczenia usługi SMS. 7. System SMS jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu Wykonanie usługi za pośrednictwem Systemu SMS wymaga sformatowana odpowiedniej treść wiadomości SMS wysyłanej przez Posiadacza rachunku na wskazany przez Bank numer telefonu. 2. Dyspozycja SMS musi zawierać co najmniej kod identyfikacyjny oraz właściwą dla danej usługi komendę. 3. Szczegółowy wykaz komend SMS Posiadacz rachunku otrzymuje podczas aktywacji usługi. Oddział 5. Telefoniczna usługa na hasło Usługa umożliwia uzyskanie informacji o saldzie rachunku, dostępnych

10 środkach, odsetkach i obrotach na wszystkich rachunkach posiadanych w Banku 2. Posiadacz rachunku składa w Banku pisemną dyspozycję dotyczącą korzystania z Telefonicznej informacji na hasło. 3. W celu zmiany hasła lub zablokowania usługi Posiadacz rachunku składa pisemną dyspozycję w Banku. 4. Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ujawnienia hasła osobom trzecim. 5. Bank odmawia udzielenia informacji, jeżeli podane przez Posiadacza rachunku dane są niezgodne z zapisami dyspozycji. 6. Bank zobowiązuje się do zabezpieczenia hasła przed dostępem osób nieupoważnionych. ROZDZIAŁ 10. Wyciągi bankowe Bank dostarcza Posiadaczowi rachunku wyciąg w sposób określony w Umowie, który zawiera zestawienie wszystkich operacji dokonanych na rachunku bankowym, w tym informacje dotyczące transakcji płatniczych i zmiany salda. 2. Wyciągi z rachunków bankowych sporządzane są w formie wydruków komputerowych. 3. Do wyciągu bankowego Bank nie załącza kopii dokumentów rozliczeniowych. 4. Informacja o stanie rachunku bankowego może być dostępna dla Posiadacza rachunku za pośrednictwem bankowości elektronicznej, usługi SMS lub poczty elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w stosownych przepisach Banku Posiadacz rachunku zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość podanych w wyciągu zapisów, dotyczących dokonanych na rachunku bankowym operacji oraz wykazanego salda. 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności w zakresie, o którym mowa w ust. 1 w szczególności nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych, Posiadacz rachunku jest zobowiązany zgłosić do Banku w formie pisemnej reklamację ze wskazaniem różnicy, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyciągu z rachunku bankowego. 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Bank następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej wpływu, z zastrzeżeniem 47 ust Brak zgłoszenia przez Posiadacza rachunku stwierdzonych niezgodności w terminie, o którym mowa w ust. 2, traktuje się jako potwierdzenie salda. 5. Jeżeli Posiadacz rachunku wypłacił z rachunku bankowego nienależne mu kwoty, obowiązany jest do ich zwrotu. 6. Nie zwrócenie w określonym przez Bank terminie kwot, o których mowa w ust. 4, spowoduje odpowiedzialność cywilną Posiadacza rachunku Niezależnie od wyciągów Bank obowiązany jest niezwłocznie doręczyć Posiadaczowi rachunku zawiadomienie o stanie jego rachunków bankowych na koniec każdego roku kalendarzowego, z podaniem salda na ten dzień, przy czym doręczenie zawiadomienia następuje w sposób określony dla wyciągów bankowych lub w formie odrębnego pisma. 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu na rachunkach Posiadacz rachunku zgłasza do Banku w formie pisemnej reklamację, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia. 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Bank następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej wpływu, z zastrzeżeniem 47 ust W przypadku nie zgłoszenia w terminie 14 dni niezgodności sald na rachunkach uznaje się, że Posiadacz rachunku nie zgłasza zastrzeżeń do wysokości salda rachunku. ROZDZIAŁ 11. Rozwiązanie Umowy Rozwiązanie Umowy następuje w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza rachunku lub przez Bank. 2. Bank zobowiązany jest podać przyczynę wypowiedzenia oraz termin zamknięcia rachunku bankowego W przypadku wypowiedzenia Umowy, Bank informuje Posiadacza rachunku pisemnie o saldzie rachunku bankowego i wzywa go jednocześnie do: 1) potwierdzenia wysokości tego salda, 2) określenia sposobu zadysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, 3) zwrotu nie wykorzystanych blankietów czekowych oraz kart. 2. Jeżeli Posiadacz rachunku nie zadysponował środkami pieniężnymi pozostającymi na jego rachunku bankowym, w terminie określonym w ust.1 pkt 2, Bank przeksięgowuje te środki na nie oprocentowane konto przejściowe. ROZDZIAŁ 12. Postanowienia końcowe Za zobowiązania z tytułu prowadzonych rachunków bankowych, Bank odpowiada całym swoim majątkiem. 2. Środki pieniężne na rachunkach w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Bank zapewnia Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy bankowej w zakresie określonym w ustawie Prawo bankowe. 2. Bank zapewnia ochronę danych osobowych osób reprezentujących Posiadacza rachunku i pełnomocników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 78 Za czynności związane z obsługą rachunków bankowych, Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą w dacie dokonania czynności objętej prowizją lub opłatą Taryfą prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy dla klientów instytucjonalnych. 79 Wierzytelność z tytułu Umowy nie może być przelana w trybie postanowień art ustawy Kodeks cywilny bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Bank zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. 2. Zmiany postanowień Regulaminu lub Regulamin uwzględniający zmiany Bank przekazuje Posiadaczowi rachunku wraz z wyciągiem bankowym lub w formie odrębnego pisma, na wskazany adres do korespondencji lub w formie elektronicznej, na wskazany przez Posiadacza rachunku adres W terminie 14 dni od dnia otrzymania treści wprowadzonych zmian, Posiadacz rachunku może złożyć w Oddziale Banku prowadzącym rachunek rozliczeniowy pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian. Nie złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzanych zmian. 4. Złożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, powoduje rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia przez Posiadacza rachunku, w terminie 30 dni od dnia wpływu tego oświadczenia do Banku. 81 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie następujące przepisy prawa: ustawa Prawo bankowe, ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, ustawa Prawo dewizowe, ustawa o usługach płatniczych i Kodeks cywilny. Regulamin obowiązuje od r. Od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu, rachunki bankowe otwarte przed dniem r. będą prowadzone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 10

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia Regulaminu rachunków bankowych, kart

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych Załącznik NR 1 do Uchwały 23/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia Regulaminu rachunków bankowych, kart

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia Regulaminu rachunków bankowych, kart

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 69/2007 z dnia 06.11.2007r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK

Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK 1 TABELA nr 1 Rachunki bankowe osób prawnych, jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ RAFINERIA DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 21 stycznia 2016 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH SOŚNICOWICE,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2. 3. Terminy depozytów... 4. 4. Oprocentowanie...

Spis treści. 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2. 3. Terminy depozytów... 4. 4. Oprocentowanie... Spis treści str. 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2 3. Terminy depozytów...... 4 4. Oprocentowanie... 5 5. Udostępnianie odsetek posiadaczom

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.

REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A....... Katowice, 2011-08 - 22 strona 1 z 14 Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. ZASADY I TRYB ZAWIERANIA UMÓW ORAZ SKŁADANIA ZGÓD...

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Przemków, czerwiec 2005 r.

Przemków, czerwiec 2005 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, czerwiec 2005 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 2/18/2015 Zarządu Banku z dnia 20 listopada 2015 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT

Załącznik do Uchwały Nr 2/18/2015 Zarządu Banku z dnia 20 listopada 2015 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Nr 2/18/2015 Zarządu Banku z dnia 20 listopada 2015 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, listopad 2015 1 TABELA nr 1 Rachunki bankowe osób prawnych, jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIŃSKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIŃSKU MAZOWIECKIM REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIŃSKU MAZOWIECKIM Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 26/BS/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A.

REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A. REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A. 1 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Otwarcie rachunku.....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały Nr 11/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Sośnicowice, 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r.

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r. Dz.Urz.NBP.04.3.6 UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski. (Dz. Urz. NBP

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (kont osobistych) Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria Załącznik nr. 1 do uchwały nr 15/06/2011 z dnia 30.06.2011 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki.

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki. U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Operacja......., realizowana w

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku bankowego, gwarancja bankowa

Umowa rachunku bankowego, gwarancja bankowa Umowa rachunku bankowego, gwarancja bankowa Umowa rachunku bankowego art. 725 kodeksu cywilnego Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 302/2009 z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo