Analizy i Opinie. Nr 22. Reforma egzaminu maturalnego - oceny i rekomendacje. Analyses & Opinions INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analizy i Opinie. Nr 22. Reforma egzaminu maturalnego - oceny i rekomendacje. Analyses & Opinions INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH"

Transkrypt

1 Nr 22 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH T H E I N S T I T U T E O F P U B L I C A F F A I R S Analizy i Opinie Analyses & Opinions Reforma egzaminu maturalnego - oceny i rekomendacje Roman Dolata Elżbieta Putkiewicz Anna Wiłkomirska

2 2 Reforma egzaminu maturalnego - oceny i rekomendacje Reforma egzaminu maturalnego - oceny i rekomendacje Roman Dolata, Elżbieta Putkiewicz, Anna Wiłkomirska Nowa matura powinna spełnić trzy zasadnicze cele: skutecznie mobilizować młodych ludzi do podejmowania ambitnych zadań edukacyjnych, zmodernizować rekrutację na studia oraz stać się skutecznym narzędziem kontroli jakości nauczania. Trzeba podjąć prace nad stworzeniem klarownego i bardzo szczegółowego rejestru wymagań egzaminacyjnych. Powinien być on zintegrowany z podstawą programową, konieczne są więc szeroko zakrojone prace nad stworzeniem nowych dokumentów programowych. Konieczna jest zmiana procedur budowania narzędzi egzaminacyjnych. Badania pokazują bowiem, że rzetelność obecnych systemów punktacji dla złożonych zadań otwartych (np. wypracowania z języka polskiego, zadania otwarte z historii) jest bardzo niska. Polsce i Polakom potrzebna jest dobra edukacja. Reforma egzaminu maturalnego powinna być podporządkowana temu celowi. Nowa matura, pierwotnie planowana na rok 2002 (wybrało ją niespełna 7000 absolwentów szkół średnich), jako rozwiązanie obligatoryjne została przeniesiona na rok Za trochę ponad rok absolwenci trzyletnich szkół średnich przystąpią do zreformowanego egzaminu dojrzałości. W kolejnych latach zmiana obejmie wszystkich absolwentów pełnych szkół średnich, czyli ok. 80% każdego rocznika. Co wynika z doświadczeń nowej matury 2002? Jak wyglądają przygotowania do reformy matury? Co trzeba zrobić, by nowy egzamin dojrzałości spełnił swoje podstawowe zadanie udoskonalenie polskiego systemu edukacji? Wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu skłaniają do sformułowania kilku ważnych ocen i rekomendacji dotyczących: funkcji i struktury nowego egzaminu maturalnego; uwarunkowań instytucjonalnych powodzenia reformy oraz jakości narzędzi egzaminacyjnych. Instytut Spraw Publicznych Analizy i Opinie, 22

3 Reforma egzaminu maturalnego - oceny i rekomendacje 3 Funkcje i struktura nowego egzaminu maturalnego Należy wyraźnie zdefiniować funkcje matury Egzamin dojrzałości powinien stać się rutynowym wydarzeniem wieńczącym kształcenie ogólne na poziomie średnim. Na razie z wyłączeniem kurczącego się segmentu szkół zasadniczych zawodowych, ale nie ma wątpliwości, że w najbliższej przyszłości stanie się on powszechny. Selekcyjna funkcja tego egzaminu powinna być rozpisana na dwie podfunkcje. Po pierwsze, pozytywny wynik egzaminu na poziomie podstawowym powinien potwierdzać uzyskanie przez absolwenta minimum kompetencji potrzebnych, by uczestniczyć w życiu gospodarczym, kulturalnym i politycznym. Po drugie, wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym powinien być ważnym kryterium rekrutacji na studia wyższe. Reformę egzaminu dojrzałości wprowadza się pod hasłami obiektywności i porównywalności ocen. To ważne wartości, ale o charakterze instrumentalnym. Obiektywizacja może służyć racjonalizacji decyzji podejmowanych na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Ale obiektywizacja powinna stać się też punktem wyjścia do naprawy funkcji socjalizacyjnej egzaminu dojrzałości. Reforma musi odnowić moralnie egzamin maturalny, musi dać szansę na przezwyciężenie takich patologii jak społeczne przyzwolenie na ściąganie, kumoterstwo i quasi-korupcyjne korepetycje. Musi w końcu być skutecznym narzędziem mobilizacji i podejmowania przez młodych ludzi ambitnych zadań. Bardzo ważną funkcją egzaminu maturalnego powinna być też kontrola jakości nauczania. Nowa matura powinna zmodernizować i zracjonalizować rekrutację na wyższe studia Twórcy nowej matury starają się zatrzeć bądź minimalizować różnice pomiędzy wyróżnionymi powyżej podfunkcjami selekcyjnymi egzaminu dojrzałości, przedstawiciele środowisk akademickich natomiast konsekwentnie je podkreślają. Najczęściej wyrażany jest przez przedstawicieli uczelni brak zaufania do celów i zakresu nauczania w szkole średniej, sposobu nauczania oraz metod weryfikacji wiedzy. Cele kształcenia określane są jako niejasne i zdezintegrowane, zakres luźno związany z nieprecyzyjnymi celami, poziom, sposób nauczania i metody weryfikacji wiedzy podporządkowane doraźnemu zapamiętywaniu i odtwarzaniu. Analizy i Opinie, 22 Instytut Spraw Publicznych

4 4 Reforma egzaminu maturalnego - oceny i rekomendacje Studiowanie wymaga natomiast samodzielności intelektualnej, której szkoła średnia ich zdaniem nie uczy. Jest szansa, by - podobnie jak w innych systemach - matura stała się w Polsce istotnym elementem rekrutacji na studia wyższe. Wymaga to przełamania nieufności środowisk akademickich, co będzie możliwe po sprawdzeniu, na ile nowa formuła egzaminu maturalnego pozwala na różnicowanie maturzystów ze względu na poziom kompetencji intelektualnych pozwalających na sprawne studiowanie i zdawanie egzaminów akademickich. Oznacza to, że egzamin na poziomie rozszerzonym powinien być budowany głównie zgodnie z logiką trafności prognostycznej. Wartość prognostyczna jest problemem głównie empirycznym, konieczne są zatem długoletnie badania związków pomiędzy wynikami uzyskanymi na maturze a osiągnięciami na studiach. Nowa matura powinna być skutecznym narzędziem kontroli jakości nauczania Upowszechnienie pełnej szkoły średniej niesie za sobą niebezpieczeństwo drastycznego obniżenia się poziomu edukacji. Upowszechnienie musi wiązać się z obniżeniem średniego poziomu wyników nauczania, chodzi jednak o to, by to obniżenie było jak najmniejsze, i by nie łączyło się z drastyczną defragmentyzacją szkolnictwa na poziomie średnim. Doskonalenie edukacji polega zarówno na podnoszeniu osiągnięć najlepszych, jak i na zmniejszaniu dysproporcji między najsłabszymi i najlepszymi oraz tworzeniu poprzez edukację kapitału społecznego niezbędnego dla przeciwdziałania zjawiskom marginalizacji społecznej. Dla kontroli jakości nauczania w szkołach średnich sprawą kluczową jest powszechność przystępowania absolwentów do egzaminu. Trwanie przy mającej swoje uzasadnienie w przeszłości zasadzie nieobowiązkowości matury jest nieracjonalne. Egzamin po szkole średniej analogicznie jak sprawdzian i egzamin gimnazjalny - powinien być obowiązkowy. By uniknąć trudności związanych z niejasnym statusem absolwentów szkół średnich, którzy nie zdadzą matury, można wprowadzić rozwiązanie francuskie różnicujące typ świadectwa ukończenia szkoły średniej w zależności od wyniku egzaminu maturalnego. Rewolucja edukacyjna na poziomie wyższym w połączeniu z blisko 80% upowszechnieniem pełnej szkoły średniej stawia przed nową maturą inne jeszcze zadanie. Wydaje się, że matura może wypełniać funkcję minimalizowania obniżenia się średniego poziomu wyników kształcenia na poziomie szkół wyższych. Nowa formuła egzaminu dojrzałości powinna zawieszać poprzeczkę wymagań na poziomie rozszerzonym uprawniającym do ubiegania się o indeks - dostatecznie wysoko, tak by wyselekcjonować tę część populacji, która może w największym stopniu korzystać z dobrodziejstw edukacji wyższej. Oczywiście kryterium to powinno z dużym marginesem błędu odpowiadać Instytut Spraw Publicznych Analizy i Opinie, 22

5 Reforma egzaminu maturalnego - oceny i rekomendacje 5 liczbie miejsc w szkołach wyższych. Tak ustawiona poprzeczka sprawi, że szkoły wyższe działające na zasadach komercyjnych nie będą mogły przyjmować najsłabszych absolwentów szkół średnich, tylko dlatego, że stać ich na opłacenie studiów. Matematyka powinna być przedmiotem obowiązkowym Obowiązkowe, zewnętrzne egzaminy pisemne powinny obejmować osiągnięcia z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcym oraz egzekwować głębszą i szerszą wiedzę w zakresie minimum jednego wybranego przedmiotu. W stosunku do rozwiązań nowej matury w 2002 roku formuła przyjęta na rok 2005 wprowadza cztery zasadnicze zmiany. Po pierwsze, egzamin z matematyki na poziomie podstawowym przestaje być obowiązkowy. Po drugie, będzie można zdać maturę zaliczając tylko trzy egzaminy na poziomie podstawowym. Po trzecie, zrezygnowano z kryterium zaliczenia egzaminu na poziomie rozszerzonym. Po czwarte, o przystąpieniu do egzaminu na poziomie rozszerzonym maturzysta będzie mógł zadecydować z marszu, już podczas trwania egzaminu maturalnego. Trudno znaleźć uzasadnienie dla likwidacji egzaminu z matematyki. Rozwiązanie to popiera relatywnie dużo nauczycieli ze szkół średnich, nie aprobują go natomiast przedstawiciele uczelni wyższych, nawet z kierunków humanistycznych. Suma godzin kształcenia matematycznego w siatce zajęć od szkoły podstawowej do średniej, wyniki międzynarodowych badań osiągnięć szkolnych PISA, wymagania rynku pracy, potrzeby społeczeństwa informatycznego i rozwieranie się luki cyfrowej każą tę decyzję ocenić jako nieracjonalną. Z punktu widzenia funkcji kontroli jakości kształcenia rezygnacja z obowiązkowego egzaminu z matematyki to znaczne zwężenie obszaru wspólnego dla wszystkich zdających. To ważne utrudnienie w ocenie, czy szkoły w zadawalający sposób spełniają standardy minimalne kształcenia. Szeroki zakres diagnozy na poziomie podstawowym pozwalałby identyfikować szkoły o najwyższym odsetku absolwentów nie spełniających wymagań minimum i planować działania kompensacyjne. Analizy i Opinie, 22 Instytut Spraw Publicznych

6 6 Reforma egzaminu maturalnego - oceny i rekomendacje Staraj się być w czymś dobry - przynajmniej jeden egzamin na poziomie rozszerzonym Egzamin na poziomie rozszerzonym przynajmniej z jednego przedmiotu powinien być obowiązkowy i powinien mieć wyznaczone kryterium zaliczenia. Niepokojąca jest zmiana przesłania socjalizacyjnego egzaminu. Formuła roku 2002 oznaczała: musisz spełniać wymagania minimum w dość szerokim spektrum przedmiotów musisz być sprawnym użytkownikiem swojego języka ojczystego, władać na poziomie niezbędnym do partycypacji we współczesnym społeczeństwie językiem matematyki, umieć bez lęku przekraczać granice kultur i języków, czyli władać w wymiarze praktycznym językiem obcym. Ale to nie wystarczy, byś uzyskał status kulturowej dojrzałości poza tym w czymś musisz być bardzo dobry, w jakimś obszarze kultury musisz czuć się specjalistą. Dlatego masz zdać przynajmniej jeden egzamin na poziomie rozszerzonym. To przekaz, który mógł być przekonujący dla wielu młodych ludzi, przekaz, który mógł bardzo wielu zmobilizować do wysiłku, którego inaczej by nie podjęli. Rozwiązania roku 2005 interesujące przesłanie matury 2002 zmieniają na przekaz: nie musisz być w niczym dobry, możesz być przeciętny. Wielu młodych ludzi kupi ten wygodny przekaz. Rezygnacja z kryterium zaliczenia egzaminu na poziomie rozszerzonym to również rezygnacja systemu oświaty z próby wpływania na poziom kandydatów do szkół wyższych % młodych ludzi w każdym kolejnym roczniku będzie uprawnionych do podjęcia studiów. Wszyscy oni będą do kupienia na rynku kandydatów do szkół wyższych, prawdopodobnie ku zadowoleniu najsłabszych szkół komercyjnych. Decyzja o wyborze przedmiotu maturalnego rok przed maturą Decyzja o wyborze przedmiotu/ przedmiotów na poziomie rozszerzonym powinna przynajmniej o rok poprzedzać maturę. Przesunięcie terminu podjęcia ostatecznej decyzji o zdawaniu egzaminu na poziomie rozszerzonym na czas samego egzaminu jest nie do zaakceptowania. Po pierwsze, przyniesie gigantyczne marnotrawstwo papieru i pieniędzy. Po drugie, trudno będzie oszacować liczbę potrzebnych egzaminatorów. Po trzecie, przesunięcie terminu decyzji prawdopodobnie będzie miało niekorzystne skutki psychologiczne. Wszyscy wiemy, że ambitne zobowiązania znacznie łatwiej podejmować, gdy do ich realizacji jest jeszcze daleko. Przesunięcie terminu podjęcia decyzji zmniejsza mobilizacyjną wartość matury. Przedmioty egzaminacyjne na poziomie rozszerzonym uczeń powinien wybierać najpóźniej pod koniec roku szkolnego Instytut Spraw Publicznych Analizy i Opinie, 22

7 Reforma egzaminu maturalnego - oceny i rekomendacje 7 poprzedzającego maturę i w ostatnim roku nauki realizować rozszerzony kurs wybranego/wybranych przedmiotów egzaminacyjnych. Rozwiązanie to byłoby warunkiem silniejszego połączenia egzaminu z nauczaniem oraz wzmocniłoby odpowiedzialność szkoły za przygotowanie uczniów do egzaminu dojrzałości Kilka rodzajów świadectw ukończenia szkoły średniej Postulujemy wprowadzenie trzech typów świadectw ukończenia szkoły średniej: 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej bez uprawnień maturalnych. Otrzymywaliby je uczniowie, którzy uzyskali absolutorium, ale nie zdali egzaminu na poziomie podstawowym. 2. Świadectwo maturalne bez prawa wstępu na wyższe uczelnie. Otrzymywaliby je uczniowie, którzy zdali egzamin tylko na poziomie podstawowym. Dokument taki pozwalałby starać się o uprawnienia ograniczone cenzusem wykształcenia średniego np. instruktora nauki jazdy, sędziego piłkarskiego itp. Matura na poziomie podstawowym pozwalałyby też kontynuować naukę w szkołach policealnych jak i kursach pozwalających przygotować się do zdania egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym. 3. Pełne świadectwo maturalne uprawniające do starań o przyjęcie na wyższe studia. Otrzymywaliby uczniowie, którzy zdali przynajmniej jeden egzamin na poziomie rozszerzonym. Oczywiście należy pozostawić możliwość choć ograniczoną poprawiania niezdanych lub zdanych na niesatysfakcjonującym poziomie egzaminów. Ze względów ekonomicznych należy jednak ograniczyć liczbę bezpłatnych egzaminów poprawkowych. Uczeń powinien mieć prawo do jednej bezpłatnej poprawki. Analizy i Opinie, 22 Instytut Spraw Publicznych

8 8 Reforma egzaminu maturalnego - oceny i rekomendacje Uwarunkowania instytucjonalne i organizacyjne powodzenia reformy egzaminu dojrzałości Konieczna zmiana usytuowania i struktury Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Obecne usytuowanie polityczne komisji wydaje się niefunkcjonalne. Instytucja o olbrzymim zakresie odpowiedzialności ma w praktyce status podrzędnego urzędu państwowego, co może wywoływać wiele niekorzystnych zjawisk. Należy dążyć do podwyższenia statusu i zwiększania zakresu autonomii CKE. W zakresie rozwiązań szczegółowych za najważniejsze uważamy stworzenie zespołów przedmiotowych, co jest naszym zdaniem warunkiem koniecznym doskonalenia procedur tworzenia narzędzi. W skład zespołów powinni wchodzić wszyscy pracownicy komisji na szczeblu centralnym i okręgowym zajmujący się danym przedmiotem. Zespół na czele z przewodniczącym ponosiłby pełną odpowiedzialność za jakość tworzonych narzędzi egzaminacyjnych. Podstawą działania zespołu powinien być długofalowy, minimum 10-letni plan działania. Zespół oczywiście mógłby korzystać z pomocy zewnętrznych ekspertów. Szkolenia egzaminatorów i nauczycieli przygotowujących uczniów do matury Egzaminatorzy przeszkoleni na maturę 2002 muszą odświeżyć i wzbogacić swoją wiedzę. Zarówno pracownicy komisji egzaminacyjnych jak i my widzimy potrzebę zdecydowanie większej ilości ćwiczeń praktycznych dla egzaminatorów. Szkolenia takie są szczególnie istotne w wypadku egzaminatorów pracujących z narzędziami zawierającymi złożone zadania otwarte, np. wypracowania. Na tego typu szkolenia powinny się znaleźć fundusze, w innym razie zagraża to jakości egzaminów. Warto też w najbliższej przyszłości pomyśleć o rekrutowaniu w znaczącej skali egzaminatorów spoza środowiska nauczycieli, chodzi przede wszystkim o przedstawicieli szkół wyższych. Trzy czwarte nauczycieli szkół maturalnych deklaruje potrzebę szkoleń dotyczących nowego egzaminu dojrzałości. Nauczyciele rozumieją, że wprowadzenie nowego regulaminu matury zmienia całą szkołę, a wiec oczekują szkoleń dotyczących programu kształcenia w szkołach średnich z włączeniem problemów oceniania i przygotowywania uczniów do nowego egzaminu. Jest to też ważne zadanie dla sieci doradztwa pedagogicznego. Instytut Spraw Publicznych Analizy i Opinie, 22

9 Reforma egzaminu maturalnego - oceny i rekomendacje 9 Zracjonalizować listę przedmiotów maturalnych Przyjęte na 2005 rok rozwiązania maturalne nakładają na komisje obowiązek przygotowywania egzaminów zewnętrznych dla 25 przedmiotów, dla większości - na dwóch poziomach. Jeżeli do tego dodamy egzaminy dla języków mniejszości etnicznych, rysuje się ogromna skala przedsięwzięcia. Chociaż większość nauczycieli i rektorów wyższych uczelni uważa szeroki wachlarz dostępnych przedmiotów egzaminacyjnych za dobre rozwiązanie, trzeba przeanalizować mankamenty takiej formuły. Zgodnie z przewidywaniami CKE do egzaminów z następujących przedmiotów przystąpi w skali kraju nie więcej niż 500 osób: język słowacki, szwedzki, portugalski, hiszpański, włoski, łacina i kultura antyczna, greka i kultura antyczna oraz wiedza o tańcu. Narzędzia egzaminacyjne dobrej jakości są drogie. Nie stać nas na stworzenie i rozwijanie wartościowego systemu egzaminacyjnego w tak wielkiej skali. Należy zdecydowanie zwęzić listę przedmiotów, dla których centralnie tworzy się i rozwija narzędzia egzaminacyjne, oraz rozszerzyć listę przedmiotów, dla których tworzy się i rozwija narzędzia egzaminacyjne na poziomie szkoły. Nie mamy wątpliwości, że powinny być cztery przedmioty obowiązkowe na pisemnym egzaminie zewnętrznym. Problem dotyczy listy języków obcych i przedmiotów dodatkowych. Zacznijmy od języków obcych. Przy tworzeniu listy powinien być brany pod uwagę zakres nauczania języków obcych w polskich szkołach średnich. Biorąc pod uwagę aktualne dane lista powinna obejmować: język angielski, niemiecki, rosyjski i francuski. Należy systematycznie śledzić zakres nauczania języków obcych i być gotowym do rozszerzania tej listy. CKE powinno wziąć pełną odpowiedzialność za jakość egzaminów z dość wąskiej grupy przedmiotów do wyboru (zgodnie z naszą propozycją na poziomie rozszerzonym). Sądzimy, że powinny się na niej znaleźć: wyżej wymienione języki obce, język polski, matematyka z elementami informatyki, fizyka z astronomią, chemia, biologia, geografia, historia i historia sztuki. Wszystkie pozostałe egzaminy powinny zostać przeniesione w obręb egzaminów wewnątrzszkolnych. W ich wypadku komisje egzaminacyjne brałyby na swoje barki ograniczoną odpowiedzialność za jakość egzaminów. Pieczę nad tworzeniem i rozwojem tych egzaminów sprawowałyby OKE, ale byłyby one przygotowywane i realizowane przez szkoły. Główne narzędzia kształtowania jakości egzaminów szkolnych przez OKE to szkolenie i akredytacja egzaminatorów, opracowywanie procedur przygotowania egzaminów, wyrywkowy nadzór nad przebiegiem i wynikami egzaminów, również w postaci kontrolnego sprawdzania próbek prac egzaminacyjnych. W obręb egzaminów szkolnych powinny być włączone egzaminy z języków mniejszości narodowych oraz ewentualnie te języki, z których musimy organizować egzaminy maturalne na mocy umów międzynarodowych. Pomysł prac maturalnych przegotowywanych w ostatnim roku nauki i bronionych przez maturzystę na egzaminie szkolnym jest interesujący. Jednak, by prace te mogły być wartościowym elementem egzaminu, należy przywrócić opłacane godziny Analizy i Opinie, 22 Instytut Spraw Publicznych

10 10 Reforma egzaminu maturalnego - oceny i rekomendacje konsultacyjne. Bez pomocy ze strony nauczyciela i nadzoru komisji egzaminacyjnych nad poprawnością procedur oceny, poziom prac może nie spełniać wymaganych standardów. Konieczna jest modyfikacja harmonogramu egzaminów maturalnych Egzaminy zewnętrzne będące podstawą dalszej edukacji odbywają się w innych krajach wcześniej niż matura w Polsce. Procedury oceniania i kontroli są czasochłonne, należy więc rozważyć, czy maturalne egzaminy pisemne w naszym kraju nie powinny odbywać się na przełomie marca i kwietnia. Badanie akceptacji środowisk edukacyjnych dla nowej formuły egzaminu Sukces innowacji zależy nie tylko od jej obiektywnej wartości. Opracowanie nawet najlepszych rozwiązań nie przekształci się w realną zmianę społeczną bez ich akceptacji przez wykonawców i użytkowników. Warto więc systematycznie badać stosunek środowisk edukacyjnych (zwłaszcza szkół średnich i wyższych) do nowej formuły egzaminu dojrzałości, bo niezależnie od najbardziej nawet przekonujących racji pedagogicznych, to on właśnie może przesądzić o losie nowej matury. W naszych badaniach stwierdziliśmy wysoki poziom akceptacji nowej formuły matury wśród nauczycieli szkół średnich i ostrożne zadowolenie z wielu proponowanych zmian wśród przedstawicieli władz szkół wyższych. Zdecydowana większość nauczycieli przedmiotów maturalnych oraz rektorzy uczelni wyższych akceptują ujednolicenie zewnętrznej, pisemnej części matury dla wszystkich szkół oraz zasadę sprawdzania prac pisemnych przez zewnętrznych egzaminatorów. Większość nauczycieli i przedstawicieli szkół wyższych uważa, ze stosując procedury standaryzacji schematów punktacji można trafnie ocenić jakość prac abiturientów. Akceptowany jest dobór większości przedmiotów maturalnych. Nauczyciele deklarują również, że nie zgadzają się z opinią, że egzaminy zewnętrzne podważają ich pozycję w szkołach, że są dowodem braku zaufania do ich wiedzy i umiejętności. Dla rektorów egzaminy zewnętrzne to warunek wiarygodności matury. Pod wieloma ważnymi względami nowa formuła matury jest oceniana zdecydowanie lepiej niż dotychczas obowiązująca. Deklaracje te wskazują, że zarówno nauczyciele szkół średnich jak i środowiska akademickie są gotowe do udziału i poparcia zreformowanej matury. Instytut Spraw Publicznych Analizy i Opinie, 22

11 Reforma egzaminu maturalnego - oceny i rekomendacje 11 Jakość narządzi egzaminacyjnych Potrzebny jest szczegółowy rejestr wymagań egzaminacyjnych Konflikt wokół informatorów maturalnych przegotowanych na rok 2005 i oskarżenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o programowe uzurpacje unaoczniają konieczność jasnego określenia celów kształcenia i powiązanie celów i treści kształcenia ze standardami egzaminacyjnymi. Egzaminy zewnętrzne nie są wartością samą w sobie. Są warte tyle, na ile dobrze wpisują się w system edukacyjny, służą podnoszeniu jego jakości oraz trafnie i rzetelnie oceniają osiągnięcia poszczególnych uczniów. Trzeba podjąć prace nad stworzeniem klarownego i bardzo szczegółowego rejestru wymagań egzaminacyjnych. System wymagań egzaminacyjnych powinien być zintegrowany z podstawą programową, konieczne są więc szeroko zakrojone prace nad stworzeniem nowych dokumentów programowych. Konieczna jest zmiana strategii badań standaryzacyjnych Przyjęta w 2002 roku strategia przygotowywania arkuszy egzaminacyjnych nie zapewnia ich dostatecznej jakości. Budowa narzędzi egzaminacyjnych może się odbywać zgodnie z dwoma strategiami. W pierwszym przypadku jakość narzędzi egzaminacyjnych zapewniają rozbudowane badania standaryzacyjne. Według drugiej strategii znacznie skromniejsze badania standaryzacyjne pozwalają jedynie z grubsza oszacować ważne cechy narzędzi egzaminacyjnych budowanych metodą ekspercką, a ciężar działań przeniesiony jest na procedury post factum. Dysponując kompletnymi danymi surowymi z danej edycji egzaminu realizuje się procedury korekcyjne dotyczące przede wszystkim korekty trudności skal i harmonizacji wyników oceniania przez różnych egzaminatorów. Strategia budowy narzędzi zastosowana w wypadku nowej matury 2002 była ułomna. W fazie przygotowań zastosowano podejście eksperckie uzupełnione skromnymi badaniami standaryzacyjnymi (w wypadku wypracowań z języka polskiego badań tych nie było w ogóle), ale wyniki surowe egzaminów potraktowano jak gotowe, rzetelne oceny osiągnięć szkolnych maturzystów. W przyszłości najlepiej przyjąć strategię mieszaną. W wypadku tych narzędzi, które będą wykorzystywać skale budowane z zadań Analizy i Opinie, 22 Instytut Spraw Publicznych

12 12 Reforma egzaminu maturalnego - oceny i rekomendacje zamkniętych lub dobrze ustrukturowanych zadań krótkiej odpowiedzi, należy postępować zgodnie z pierwszą strategią. Natomiast w wypadku narzędzi wykorzystujących złożone zadania otwarte należy zastosować drugą strategię. Konstrukcja narzędzi egzaminacyjnych jest przedsięwzięciem długofalowym. Nie można się spodziewać, że dobre narzędzie powstanie w jednym cyklu pomysł badanie standaryzacyjne poprawki gotowy produkt. Czasami trzeba 3-4 cyklów, by uzyskać narzędzie o pożądanych cechach. Należy więc prace konstrukcyjne planować z dużym wyprzedzeniem. Oczywiście przygotowania do matury 2005 roku będą pośpieszne, ale już teraz dla każdego przedmiotu egzaminacyjnego należy sporządzić plan działań o perspektywie minimum 10-letniej. Niezbędne jest wprowadzenie procedur kontrolnych post factum Przyprowadzone badania wykazały, że rzetelność systemów punktacji dla złożonych zadań otwartych (np. wypracowania z języka polskiego, zadania otwarte z historii) jest bardzo niska. Oszacowania pozwalają stwierdzić, że ocena punktowa pracy maturzysty mniej więcej w tym samym stopniu zależy od jej cech, co od tego, do którego egzaminatora praca trafiła. Stosowanie takich systemów punktacji oznaczałoby, że stronniczość oceniania przez szkolnego nauczyciela zastąpiliśmy nie mniejszym, losowym szumem związanym z problemami z obiektywnym ocenianiem prac maturzysty przez zewnętrznego egzaminatora. Jeżeli postulat obiektywności oceniania traktujemy poważnie, to konieczna jest zmiana procedur budowania narzędzi egzaminacyjnych oraz wprowadzenie metod korygowania post factum ocen punktowych egzaminatorów. *** Na zakończenie proponujemy rozważenie kilku kwestii, które w najbliższych latach powinny być dyskutowane w zakresie polityki oświatowej na poziomie szkoły średniej i wyższej. Rozbudowa systemu edukacji wyższej W krajach wysoko rozwiniętych widoczne są starania o możliwie jak najszersze upowszechnianie wykształcenia na poziomie wyższym poprzez tworzenie szeregu pomostów poza główną trajektorią edukacyjną łączących szkoły wyższe ze szkolnictwem średnim i z rynkiem pracy. Uczelnie w swoich strukturach organizują programy pozwalające na uzupełnienie wiedzy, czy zdanie egzaminów niezbędnych do rozpoczęcia Instytut Spraw Publicznych Analizy i Opinie, 22

13 Reforma egzaminu maturalnego - oceny i rekomendacje 13 studiów. Dla osób dojrzałych na niektóre kierunki formułowane są odrębne wymagania rekrutacyjne. Z drugiej strony uczelnie proponują zajęcia już dla uczniów szkół średnich. Trzeba oczywiście zadbać, aby rozszerzanie dostępu do oświaty na poziomie wyższym zgodnie z europejską dyrektywą tworzenia uczącego się społeczeństwa, nie oznaczało obniżania standardów kształcenia akademickiego. System powinien być jednak maksymalnie drożny, tak by po spełnieniu określonych wymagań, można było zdobyć wysokie stopnie zawodowe i akademickie. W przyszłości należy opracować system ekwiwalentnych do matury egzaminów, które można by było zdawać poza głównym nurtem edukacji. Za istotny czynnik dojrzałości uznaje się wtedy staż pracy i doświadczenie zawodowe. Pozwala to na włączenie w system awansu i podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób, które z różnych względów wcześniej nie zdały matury. Spełnienie tego postulatu wydaje się ważnym warunkiem edukacji ustawicznej. Promocja Międzynarodowej Matury Z punktu widzenia rozwoju i konkurencyjności polskiego sytemu edukacji ważne jest zwiększenie liczby szkół, w których uczniowie mogliby przygotowywać się do Międzynarodowej Matury (IB). Szczególnie ważna byłaby pomoc szkołom z zaniedbanych edukacyjnie terenów Polski w uzyskiwaniu certyfikatu IB oraz ustanowienie systemu stypendiów dla chętnych uczniów z rodzin dotkniętych ubóstwem. Wprowadzenie kilku typów matury Warto rozważyć wprowadzenie w przyszłości obok matury ogólnej, matur: zawodowej, technicznej i artystycznej dla uczniów z określonych typów szkół. Opracowanie formuły takich matur nie jest proste. Inspirujący wydawać się tu może model francuski. Chodzi o to, aby jak największej grupie uczniów umożliwić zdanie egzaminu dojrzałości zgodnego z wybranym profilem kształcenia i zainteresowaniami. Jednocześnie jednak matura powinna być tak pomyślana, aby ułatwiać drogę do dalszej edukacji, a nie ją ograniczać. Potrzebna jest więc debata przedstawicieli różnych typów szkół średnich oraz wyższych i wypracowanie optymalnej formuły pozwalającej na względnie szeroki dostęp do szkolnictwa wyższego absolwentom różnych typów matur. Analizy i Opinie, 22 Instytut Spraw Publicznych

14 14 Reforma egzaminu maturalnego - oceny i rekomendacje Zasada numerus clausus na niektórych kierunkach studiów bezpłatnych W krajach europejskich w odniesieniu do niektórych kierunków istnieje zasada numerus clausus czyli ustalania limitu przyjęć studentów. W Polsce ustalają je same uczelnie decydując o limitach przyjęć na poszczególne kierunki. Jednak limity w odniesieniu do niektórych kierunków kształcenia mogą być ustanawiane centralnie. W ten sposób zapewnia się równowagę na rynku pracy oraz elastyczne reagowanie na jego potrzeby. Postulat jest istotny w odniesieniu do studiów bezpłatnych, zwłaszcza drogich i elitarnych np. artystycznych. Wymagałoby to wprowadzenia systemu stypendialnego, za który jednak główną odpowiedzialność wzięłaby uczelnia (pozyskiwanie sponsorów), a nie państwo. Instytut Spraw Publicznych Analizy i Opinie, 22

15

16 DR ROMAN DOLATA, PROF. ELŻBIETA PUTKIEWICZ i DR HAB. ANNA WIŁKOMIRSKA są ekspertami Instytutu Spraw Publicznych i pracownikami Wydziału PedagogicznegoUniwersytetu Warszawskiego. Zajmują się monitorowaniem zmian w oświacie. W kwietniu 2004 r. ukaże się raport ISP Reforma egzaminu maturalnego oceny i rekomendacje. Analizy i Opinie Nr 22, marzec 2004 Redaktor: Mateusz Fałkowski Projekt graficzny: Andrzej Jasiocha Instytut Spraw Publicznych Adres: ul.szpitalna 5 lok Warszawa, Polska

Założenia zmian w maturze od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i kluczem, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru.

Założenia zmian w maturze od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i kluczem, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru. Poniższa informacja jest przeznaczona dla Słuchaczy klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla tych osób będzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016

Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016 Egzamin maturalny 2017 szkolenie dla uczniów wrzesień 2016 Co to jest egzamin maturalny? Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności ustalone w

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2018 roku

Egzamin maturalny w 2018 roku Egzamin maturalny w 2018 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2018 roku. 1 DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Deklaracja wstępna do 30 września 2017 Deklaracja ostateczna do 7 lutego 2018 Po tym terminie nie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW MATURA OD 2015 ROKU INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW W kwietniu 2015 r. zakończy naukę pierwszy rocznik uczniów, którzy przez wszystkie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2016 roku podstawowe informacje

Egzamin maturalny w 2016 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2016 roku podstawowe informacje 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 r. Na podstawie 33 ust. 1 i 2, 47 ust. 3, 49

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 województwo świętokrzyskie Opracowanie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Matura 2014 - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Egzamin maturalny obejmuje Egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości Egzaminy

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Matura 2015. 2014-09-17 JM matura 2015 1

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Matura 2015. 2014-09-17 JM matura 2015 1 XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí Matura 2015 2014-09-17 JM matura 2015 1 Podstawa prawna egzaminu maturalnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą.

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. SCENARIUSZ 2 MATURA 2007 Jak podjąć decyzję o wyborze przedmiotów? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: poznać zasady przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa łódzkiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa łódzkiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa łódzkiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 województwo łódzkie Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne.

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA Plac Europejski 3 tel. (22) 457-03-35 fax (22) 457-03-45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl 2017 Wyniki egzaminu maturalnego w województwie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2012 roku

Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2012 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

MATURA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MATURA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MATURA 2010 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE część ustna język polski język obcy nowożytny do wyboru: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski -

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2012 roku

Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku podstawowe informacje 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2017 roku

Egzamin maturalny w 2017 roku Egzamin maturalny w 2017 roku podstawowe informacje Koszalinie 1 Koszalinie 2 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 2156, ze zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 7 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Matura Technikum Leśne Milicz

Matura Technikum Leśne Milicz Matura 2014 Technikum Leśne Milicz Podstawy prawne organizacji matury Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

W części ustnej (bez określania poziomu) W części pisemnej. język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) język polski

W części ustnej (bez określania poziomu) W części pisemnej. język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) język polski 2 3 W części ustnej (bez określania poziomu) język polski język obcy nowożytny W części pisemnej język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) matematyka (poziom podstawowy)

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 r. Warszawa, 27 czerwca 2014 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 r. Warszawa, 27 czerwca 2014 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 r. Warszawa, 27 czerwca 2014 r. Egzamin maturalny 2014 2014 r. 10. edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.) maj 2014 r. 28. sesja egzaminu

Bardziej szczegółowo

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Przygotowano w oparciu o:

Przygotowano w oparciu o: MATURA 2015 struktura egzaminu harmonogram egzaminów czas trwania egzaminów wyniki poprawki dostosowanie matura próbna kalendarz maturzysty poradnik maturzysty Przygotowano w oparciu o: rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 4 do 29 maja od 11 do 23 maja (oprócz 17 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w 2014 roku. Na podstawie 33 ust. 1, 2 i 3, 47

Bardziej szczegółowo

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju Egzamin maturalny 2013 Zasady ogólne Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju arkusze egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Katowice, 30 czerwca 2015 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Katowice, 30 czerwca 2015 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Katowice, 30 czerwca 2015 r. Egzamin maturalny 2015 11. edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.) 1. edycja egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007 r. I KOMUNIKATÓW CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Podstawę do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU

LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU 30 WYBÓR PRZEDMIOTÓW W KRAJU I W OKRĘGU 25 % LICZBY ZDAJĄCYCH 20 15 10 obowiązkowy Kraj obowiązkowy Okręg dodatkowy Kraj dodatkowy Okręg

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przedmioty obowiązkowe 1. Część ustna język polski język obcy nowożytny do wyboru j. angielski, j, francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku. województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku. województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku województwo kujawsko-pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014

Egzamin maturalny 2014 V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie Tarnów, u. Rejtana 20 Tel.014 621-05-14 E mail: sekret5lo@umt.tarnow.pl http://www.v-lo.tarnow.pl/ Egzamin maturalny 2014 V Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

MATURA 2008. podstawowe informacje o egzaminach

MATURA 2008. podstawowe informacje o egzaminach MATURA 2008 podstawowe informacje o egzaminach SCHEMAT EGZAMINU MATURALNEGO CZĘŚĆ USTNA oceniana w szkole Język polski Język obcy Inny język obcy (jeżeli wybrany jako przedmiot dodatkowy) Część obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 6 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku 2015 województwo kujawsko-pomorskie Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa tel. 022 536 65 00, fax 022 536 65 04

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 4 do 27 maja od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 7 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WAŻNE ODPOWIEDZI. matematyka

WAŻNE ODPOWIEDZI. matematyka WAŻNE PYTANIA 1. Co daje mi egzamin maturalny? 2. Jakie egzaminy trzeba obowiązkowo zdawac na maturze? WAŻNE ODPOWIEDZI Rzetelność, obiektywizm i jednolitość zadań i kryteriów oceniania Egzaminy obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00 Część pisemna egzaminu maturalnego godzina 9:00 godzina 14:00 maj 2010 4 wtorek język polski (pp) język polski (pr) 5 środa matematyka (pp) matematyka (pr) 6 czwartek język angielski (pp) język angielski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku województwo pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku w województwie pomorskim 3 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 10 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół. Część ustna egzaminu maturalnego. języki obce nowożytne,

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół. Część ustna egzaminu maturalnego. języki obce nowożytne, Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) 1.1 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Analiza EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011

Analiza EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011 Analiza EGZAMINU MATURALNEGO w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011 Przedstawiono: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 06.10.2011 r. 2. Radzie Rodziców w dniu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2013 ZSOiP Wolsztyn

Egzamin maturalny 2013 ZSOiP Wolsztyn Egzamin maturalny 2013 ZSOiP Wolsztyn 2012-09-11 1 Plan spotkania Struktura i forma egzaminu maturalnego Organizacja egzaminu Dostosowanie warunków i form egzaminu Terminarz egzaminów maturalnych Deklaracja

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. 2015 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 1 2 Sprawozdanie ogólne

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 23 lutego 2016 r.

Aktualizacja z 23 lutego 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników egzaminów maturalnych 2013 XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Opracowanie wyników egzaminów maturalnych 2013 XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Opracowanie wyników egzaminów maturalnych 2013 XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Wstępna analiza wyników egzaminów maturalnych Dokonano porównania: zdawalności

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014 Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014 Informacje ogólne Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego prowadzi zapisy

Bardziej szczegółowo

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów egzaminu maturalnego w 2015 roku HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2016 roku. HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło 15 945 tegorocznych

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo? EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

(Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2

(Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. zwanej dalej ustawą rozporządzenia sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 2017 (Harmonogramy egzaminów

Bardziej szczegółowo

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2016/2017

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2016/2017 Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2016/2017 Informacje ogólne Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego prowadzi zapisy

Bardziej szczegółowo

2012 r. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w kl. IV SP oraz kl. I LO i technikum. 3- lub 4-letni okres wdrażania podstawy programowej

2012 r. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w kl. IV SP oraz kl. I LO i technikum. 3- lub 4-letni okres wdrażania podstawy programowej Zmiany w egzaminach zewnętrznych od 2015 r. 2012 r. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w kl. IV SP oraz kl. I LO i technikum 3- lub 4-letni okres wdrażania podstawy programowej 2015 r. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Matura w 2011 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Zmiany w egzaminie maturalnym

Matura w 2011 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Zmiany w egzaminie maturalnym Matura w 2011 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM 1 Egzamin maturalny od 2010 r. CZĘŚĆ USTNA Przedmioty obowiązkowe: język polski nie określa się poziomu egzaminu język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny dla tych osób będzie przeprowadzany w formule obowiązującej w roku 2014.

Egzamin maturalny dla tych osób będzie przeprowadzany w formule obowiązującej w roku 2014. EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy czwartej technikum, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla tych osób będzie

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2013 r. Warszawa, 28 czerwca 2013 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2013 r. Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2013 r. Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Egzamin maturalny 2013 2013 r. 9. edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.) maj 2013 r. 25. sesja egzaminu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE od 4 do 27 maja od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja),

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku?

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku? Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku? 1 Egzamin maturalny w 2014 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe

Bardziej szczegółowo

*MATURA 2013. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Elżbieta Magdziarz. Egzamin maturalny w 2013 roku 1

*MATURA 2013. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Elżbieta Magdziarz. Egzamin maturalny w 2013 roku 1 *MATURA 2013 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie Elżbieta Magdziarz Egzamin maturalny w 2013 roku 1 EGZAMIN MATURALNY CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ DODATKOWA CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA

Bardziej szczegółowo

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ? MATURA 2017 DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ? Absolwent obowiązkowo przystępuje do: dwóch egzaminów w części ustnej czterech egzaminów w części pisemnej. Obowiązkowe egzaminy w części ustnej: egzamin

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku Egzamin maturalny w 2013 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Technicznych w Elblągu I. Ważne terminy:

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego od 2012 roku 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo