w edukacji INNOWACYJNOŚĆ skutecznej, prowadzącej do kształtowania myślących, kreatywnych, samodzielnych i umiejących współpracować z innymi ludzi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w edukacji INNOWACYJNOŚĆ skutecznej, prowadzącej do kształtowania myślących, kreatywnych, samodzielnych i umiejących współpracować z innymi ludzi."

Transkrypt

1 INNOWACYJNOŚĆ w edukacji skutecznej, prowadzącej do kształtowania myślących, kreatywnych, samodzielnych i umiejących współpracować z innymi ludzi.

2 Dlaczego? w edukacji? konieczne jest? podejście innowacyjne? Nie wiemy jak będzie wyglądał świat, gdy szkołę ukończą dzisiejsze sześciolatki. Otwarcie granic, mobilność, nieustające zmiany. Globalizacja, rozwój nowoczesnych technologii. Przyrost wiedzy i informacji.

3 Jakie najwaŝniejsze problemy edukacji wskazał raport OECD w 1995 r.? - nauczanie podające; - kwalifikacje i kształcenie nauczycieli; - bierne odtwarzanie wiadomości;

4 Reformy systemu oświaty w odpowiedzi na wnioski z raportu TERM przygotowanie kadr zarządzających do reformy systemu edukacji; NajwaŜniejsze załoŝenia reformy edukacji w roku 1998;

5 Problemy edukacji w Polsce w świetle wyników badań PISA Co to jest PISA? Osiągnięcia polskich piętnastolatków; Stosunek do szkoły; NajwaŜniejsze wnioski z badań i postulaty dla edukacji;

6 Reformy systemu oświaty Zmiany wprowadzane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 2009 roku: - upowszechnienie edukacji przedszkolnej; - obniŝenie wieku obowiązku szkolnego dla sześciolatków; - zmiany podstawy programowej; - reforma szkolnictwa zawodowego; - edukacja poza granicami kraju;

7 Innowacje w odpowiedzi na: System szkolny z XIX wieku, nieprzystający do współczesności; Sztywna, hierarchiczna organizacja; Centralizacja, brak autonomii szkoły, dyrektora, nauczyciela, ucznia; Tradycyjne metody i treści coraz większa przepaść pomiędzy rzeczywistością szkolną a zainteresowaniami uczniów

8 Raport Polska 2030 wyzwania rozwojowe Poprawa jakości wiedzy, Podniesienie kompetencji, Dobra edukacja, Konkurencyjność w nauce

9 Specyfika problemów w województwie kujawsko - pomorskim..? Wykorzystanie funduszy unijnych na edukację w regionie;

10 EFS dla edukacji - POKL Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty projekty systemowe i konkursowe Priorytet IX regionalnie realizowane działania PROJEKTY INNOWACYJNE szansą na zmiany

11 Centralizacja - Autonomia Prawo oświatowe; Podstawy programowe; System egzaminów zewnętrznych; Cerytyfikacja i akredytacja

12 Wpływ uczniów i rodziców na zakres treści i metody pracy szkoły Rodzice decydentami w sprawie edukacji swoich dzieci; Partnerstwo szacunek, dialog; Edukacja alternatywna, eksperymentalna;

13 Szkoła lokalna Współpraca ze społecznością lokalną; Współpraca z rodzicami; Współpraca pomiędzy róŝnymi szczeblami edukacji - zwiększanie szans edukacyjnych;

14 W kierunku edukacji otwartej Uczenie się przez całe Ŝycie, w kaŝdym miejscu i w kaŝdych warunkach szkoła przestaje mieć monopol na uczenie; Szkoła zarządzająca wiedzą uczy jak się uczyć Zmiana roli nauczyciela i procesów dydaktycznych

15 Re - definicja szkoły Szkoła jako centrum certyfikacji (a nie kształcenia ) wiedzy i umiejętności zdobytych gdziekolwiek.

16 Wizja Downesa Nauczanie, zdaniem Downesa, będzie ustawicznym procesem opartym przede wszystkim na dzieleniu się wiedzą przez ludzi bez względu na wiek i etap kształcenia. ( ) Istotą procesu edukacji będzie akceptacja zmiany i umiejętność szybkiego przyswajania sobie nowej wiedzy, potrzebnej do funkcjonowania w Ŝyciu. Cytat za: Marcin Polak Edukacja w roku 2030 trendy, futuryzm. Materiały z seminarium Edukacja przyszłości, Instytut Obywatelski, Warszawa 2010

17 Zadania i kompetencje nauczyciela Nauczyciel jako mistrz i przewodnik po świecie wiedzy; Znaczenie wsparcia ze strony dorosłych; Relacje budowane na szacunku i zaufaniu (podmiotowość);

18 KaŜdy uczeń jest zdolny Zdaniem Davida Lewis a dziecko: rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną moŝliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, z potencjalnie wybitną inteligencją, z zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości, z duŝym talentem społecznym.

19 Indywidualizacja w edukacji Dostrzeganie potencjału i bazowanie na mocnych stronach ucznia; Tutoring; Mentoring; Coaching;

20 Howard Gardner twórca teorii inteligencji wielorakich uwaŝa, Ŝe: najwaŝniejszym wkładem jaki moŝe wnieść oświata do rozwoju dziecka, jest dopomoŝenie mu w znalezieniu dziedziny: która talentom, najbardziej odpowiada jego w której będzie w przyszłości kompetentnym fachowcem.

21 W myśl nowej podstawy programowej, szkoła powinna: sprzyjać rozwojowi zainteresowań uczniów, indywidualnych być lepiej dopasowana do indywidualnych potrzeb i zdolności uczniów poprzez wdroŝenie bardziej elastycznego modelu kształcenia, dostosowana do moŝliwości ucznia,

22 Edukacja zindywidualizowana = dostosowanie szkoły do potrzeb ucznia to proces nauczania/uczenia się oraz wychowania oparty na relacjach pomiędzy nauczycielami i uczniami, dla których podstawą są predyspozycje, zdolności, zainteresowania i szczególne potrzeby ucznia

23 Konstruktywizm w praktyce szkolnej opiera nauczanie na eksperymentowaniu, poszukiwaniach opartych na pomysłach uczniów, naturalnej dociekliwości, formułowaniu hipotez i tworzeniu własnych modeli, stosuje róŝnorodne techniki i metody nauczania i mobilizuje uczniów do uczenia się wspierającego rozwój ich indywidualnych predyspozycji, zdolności i talentów w nauczaniu najczęściej wykorzystuje model: odkrywanie, formułowanie hipotezy, weryfikowanie i zastosowanie

24 Teoria inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej stanowi podstawę do nowego zdefiniowania pojęcia inteligencja i innego spojrzenia na ucznia, w tym na ucznia z trudnościami w nauce i/lub zachowaniu, pozwala na rozpoznanie zdolności, umiejętności i talentów ucznia, a takŝe daje szansę na odkrycie jego naturalnych predyspozycji, które odpowiednio rozwijane mogą stać się podstawą jego sukcesu Ŝyciowego,

25 Co sprzyja innowacjom? Klimat wspierający kreatywność i innowacje: - organizacja i zarządzanie; - twórczy nauczyciele; - podmiotowość uczniów, klimat społeczny; - myślenie i rozwiązywanie problemów Zgoda na popełnianie błędów;

26 Jakich efektów uczenia się oczekujemy? Wyniki egzaminów zewnetrznych? Ukończenie szkoły? Przygotowanie do pracy? Posiadanie kompetencji i kwalifikacji do dobrego funkcjonowania zawodowego, rodzinnego, społecznego?

27 Po co jest szkoła?

28 Opór przed zmianą i nowościami Lęk przed nieznanym Utrata stabilizacji, bezpieczeństwa To juŝ było. Jest dobrze i nie trzeba niczego zmieniać Brak współpracy Obawa przed ośmieszeniem

29 Innowacja jest: CELOWA ma jasno określone efekty PLANOWA przemyślany harmonogram działań i czynności ZORGANIZOWANA przewiduje potrzebne zasoby ludzkie i środki KONTROLOWANA ma określony sposób ewaluacji

30 Proces dydaktyczny ukierunkowany na efekty uczenia się, w tym kształtujący kompetencje twórczego myślenia, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów MoŜe dotyczyć: Programów nauczania; Metod Oceniania Organizacji Relacji interpersonalnych, wychowania Doskonalenia nauczcieli

31 Powinien być odpowiedzią na konkretne potrzeby ucznia, wsparciem dla jego wszechstronnego rozwoju i umoŝliwiać zmierzenie się z wyzwaniami przed jakimi stanie absolwent współczesnej szkoły.

32 Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji!

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE.

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. Propozycje obszarów ewaluacji: 1. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (planowanie, realizacja,

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r.

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r. Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r. ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej Nowy Sącz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych.

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych. Wizja nowoczesnej szkoły w świetle założeń nowej podstawy

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji

Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą - wykorzystywanie wyników do planowania pracy w placówce oświatowej. Ewa Halska

Zarządzanie oświatą - wykorzystywanie wyników do planowania pracy w placówce oświatowej. Ewa Halska Zarządzanie oświatą - wykorzystywanie wyników do planowania pracy w placówce oświatowej Ewa Halska Podstawy prawne ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH

PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH Wymaganie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1 Aby sprawnie działać i dostosowywać się do zmieniających się warunków oraz współpracowaćze

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej. Opracowanie merytoryczne: Grażyna Kozioł, Renata Zaborek

Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej. Opracowanie merytoryczne: Grażyna Kozioł, Renata Zaborek Poznań 2012 Opracowanie merytoryczne: Grażyna Kozioł, Renata Zaborek Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej Podręcznik użytkownika modelu Produkt wykonany w ramach i w celu realizacji

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH Andrzej TUBIELEWICZ, Marcin FORKIEWICZ Streszczenie: Kreowanie regionalnego społeczeństwa informacyjnego, w którym informacja

Bardziej szczegółowo

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie)

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie) TOMASZ JURCZYK JAKUB KOŁODZIEJCZYK ELŻBIETA KOMARNICKA TADEUSZ POLAŃSKI JADWIGA ROMANIUK JACEK STAROMŁYŃSKI IRENA WOJTANOWICZ-STADLER Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym kompleksowym

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ ZDOLNY UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH?

UCZEŃ ZDOLNY UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH? Marianna Szpakowska UCZEŃ ZDOLNY UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH? Nadszedł czas, aby poszerzyć nasze rozumienie talentów. Najważniejszym wkładem, jaki może wnieść oświata do rozwoju dziecka

Bardziej szczegółowo

MENADŻER PRZYWÓDCA. UWAGI O ROLI DYREKTORÓW SZKÓŁ W ZARZĄDZANIU ZMIANAMI

MENADŻER PRZYWÓDCA. UWAGI O ROLI DYREKTORÓW SZKÓŁ W ZARZĄDZANIU ZMIANAMI STUDIA EDUKACYJNE NR 27/2013 JOANNA SZAFRAN Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu MENADŻER PRZYWÓDCA. UWAGI O ROLI DYREKTORÓW SZKÓŁ W ZARZĄDZANIU ZMIANAMI AB S T R A C T. Szafran Joanna, Menadżer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE 2012-2017

PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE 2012-2017 PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE 2012-2017 Modyfikowany program rozwoju szkoły Rok szkolny 2013/2014 Rok szkolny 2014/2015 Opracowała: Maria Bychawska Śrem,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa- SALWATOR Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Tutoring jako alternatywna metoda pracy z uczniami zdolnymi w szkole

Tutoring jako alternatywna metoda pracy z uczniami zdolnymi w szkole 2014, nr 5 (57) A. Baranowska, Tutoring jako alternatywna metoda pracy z uczniami zdolnymi w szkole, e-mentor 2014, nr 5 (57), s. 10 19, http://dx.doi.org/10.15219/em57.1136. metody, formy i programy kształcenia

Bardziej szczegółowo

Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej

Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej Praca zbiorowa pod redakcją M. Budzyńskiego, P. Czekierdy, J. Traczyńskiego, Z. Zalewskiego, A. Zembrzuskiej Towarzystwo Edukacji Otwartej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPIS TREŚCI

ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPIS TREŚCI ZESPÓŁ EKSPERTÓW: prof. dr hab. Andrzej Rabczenko dr Anna Jeznach dr Tomasz Tomaszewicz dr Konrad Maj Anna Kurowska ElŜbieta Cała Małgorzata Szymaniuk-Kruk Alicja Chróściel SPIS TREŚCI STRONA - 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce.

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce. 7 dualnej relacji z drugim człowiekiem. Mentoring, tutoring oraz coaching są metodami indywidualnej pracy z uczniem, która przekładają się na jego intensywny rozwój. Pozwalają doskonalić kompetencje personalne

Bardziej szczegółowo

I. Szkoła wczoraj i dziś.

I. Szkoła wczoraj i dziś. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA LATA 2013-2018 ( zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr XV/2013/2014 z dnia 14 października 2013 r.) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPIS TREŚCI

ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPIS TREŚCI ZESPÓŁ EKSPERTÓW: prof. dr hab. Andrzej Rabczenko dr Anna Jeznach dr Tomasz Tomaszewicz dr Konrad Maj Anna Kurowska ElŜbieta Cała Małgorzata Szymaniuk-Kruk Alicja Chróściel SPIS TREŚCI STRONA - 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

PORADNIK TUTORA T OR A RAKTYKA W RA Y Z O Z ŻĄ ZAGROŻONĄ WYKL Z N O ZNY

PORADNIK TUTORA T OR A RAKTYKA W RA Y Z O Z ŻĄ ZAGROŻONĄ WYKL Z N O ZNY PORADNIK TUTORA T OR A RAKTYKA W RA Y Z O Z ŻĄ ZAGROŻONĄ WYKL Z N O ZNY EGZEMPLARZ BEZPŁATNY KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Idea i założenia programu

I. WSTĘP. Idea i założenia programu I. WSTĘP Idea i założenia programu Odpowiedzią MEN na potrzebę wzmacniania kapitału społecznego w Polsce jest obowiązkowe wprowadzenie od 2010/2011do gimnazjów projektu edukacyjnego. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo