SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tczew, dnia Dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 11/PN/2010 z dnia NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA NZOZ W TCZEWIE TCZEWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA POJAZDÓW NA OKRES JEDNEGO ROKU (kod grupy CPV , , , , , , , , ) KOMISJA PRZETARGOWA: Tomasz Bronk - Przewodniczący Komisji Sławomir Kłos - Członek Rafał Piórek - Członek Całość zatwierdził:...

2 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. 30 Stycznia 58, Tczew II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej EURO zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dokładna charakterystyka techniczna Przedmiotem zamówienia jest: Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej związanej z działalnością wykonywaną przez Zamawiającego oraz mienia Zamawiającego (łącznie z ubezpieczeniem OC, AC i NW pojazdów) w zakresie opisanym poniżej w okresie 12 miesięcy tj. od dnia r. do dnia r. dla ubezpieczenia mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych. 2. Wymagany i preferowany zakres: 2.1 Wymagany zakres określono w SIWZ jako: /wymagane/ brak akceptacji ryzyk wymaganych spowoduje odrzucenie oferty. 2.2 Preferowany zakres określono w SIWZ jako: /preferowane/ brak akceptacji ryzyk preferowanych nie spowoduje odrzucenia oferty. 2.3 O ile w SIWZ podano wysokość franszyzy redukcyjnej i integralnej lub ich brak, Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania przez Wykonawcę wyższych franszyz niż wyraźnie określone w SIWZ. Brak akceptacji franszyz wyraźnie określonych w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. Dopuszczalne jest obniżenie franszyz od podanych w SIWZ - ich obniżenie nie spowoduje odrzucenia oferty i nie będzie miało wpływu na ocenę końcową oferty. 2.4 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści zapisów klauzul dodatkowych pod warunkiem, że treść zaproponowana przez Wykonawcę zawierać będzie postanowienia zawarte w treści podanej w SIWZ. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do dołączenia do oferty pełnej treści proponowanej klauzuli. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. 2. Odpowiedzialność cywilna A. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej /WYMAGANE/ 1. Zakres ubezpieczenia zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 9 stycznia 2008 nr 3, poz. 10). 2. Zakres ubezpieczenia nie będzie podlegać ocenie. Ryzyka dodatkowe - /PREFEROWANE/ Włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli wyłączenia regresu Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, kontraktu menadżerskiego, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz

3 innych umów cywilnoprawnych. Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. B. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej publicznego zakładu opieki zdrowotnej /WYMAGANE/ 1. Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa Zamawiającego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem w tym udzielaniem świadczeń zdrowotnych (w ramach lecznictwa zamkniętego i otwartego) nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej z włączeniem do zakresu ubezpieczenia oraz transportem i utylizacją odpadów medycznych i weterynaryjnych, a) Szkód wyrządzonych wskutek przeniesienia chorób zakaźnych tj. przeniesienia każdej choroby zakaźnej i zakażeń (w tym wirusa HIV i wirusów hepatropowych powodujących WZW, salmonelli, czerwonki i innych zakażeń pokarmowych, gruźlicy, zakażeń wewnątrzszpitalnych również gronkowcem złocistym) i innych wymienionych w załącznikach do ustawy z 6 września 2001 o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. nr 126 poz. 1384). /WYMAGANE/ b) Szkód w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych /WYMAGANE/ c) Szkód wyrządzonych przez Zamawiającego podmiotom wynajmującym pomieszczenia na terenie szpitala OC wynajmującego /WYMAGANE/ d) Szkód w mieniu, z którego Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy lub innej umowy cywilnoprawnej e) Szkód wyrządzonych poszkodowanym przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia bądź uszkodzenie lub zniszczenia mienia oraz wszelkiego rodzaju zatrucia pokarmowe typu bakteryjnego w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową, w związku z prowadzeniem kuchni, stołówki lub bufetu i prowadzeniem żywienia zbiorowego wewnątrz szpitala i na zewnątrz /WYMAGANE/ f) Szkód z tytułu roszczeń z odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy /WYMAGANE/ Wymagane jest włączenie do zakresu pokrycia Odpowiedzialności Cywilnej Zamawiającego jako pracodawcy (roszczenia cywilno prawne pracownika z tytułu szkody, jaką poniósł pracownik w związku z wypadkiem przy pracy), stanowiące nadwyżkę ponad świadczenia wynikające z ustawy z dnia r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z dnia r. nr 199 poz z późniejszymi zmianami noszące charakter odszkodowawczy w rozumieniu przepisu kodeksu cywilnego (art Kodeks Cywilny czyny niedozwolone). g) Odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez podwykonawców (innych niż osoby fizyczne zatrudnione przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, kontraktu menadżerskiego, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz innych umów cywilnoprawnych) z regresem do sprawcy. /WYMAGANE/ h) Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ubezpieczenie nadwyżkowe, na szkody nie zaspokojone z ubezpieczenia obowiązkowego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, ze względu na wyczerpanie sumy gwarancyjnej lub limitu na jedno zdarzenie. /WYMAGANE/ 2. Istotne wymagania 1.1 Przyjęcie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) Zamawiającego z tytułu szkód osobowych i rzeczowych, za które w myśl przepisów prawa Zamawiający ponosi odpowiedzialność w związku z prowadzoną działalnością związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i posiadanym mieniem oraz wprowadzeniem do obrotu produktu (żywienie zbiorowe), w związku, z którymi zaistnieją zdarzenia, w następstwie, których Zamawiający zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej poprzez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, albo szkody rzeczowej. /WYMAGANE/

4 1.2 Przyjęcie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego z tytułu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, jeśli wypadek ubezpieczeniowy (zdarzenie), miał miejsce w okresie ubezpieczenia. Oznacza to, że ochroną ubezpieczeniową objęte będą roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń (działania lub zaniechania) zaistniałych w okresie ubezpieczenia - choćby zostały zgłoszone po tym okresie, jednakże przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia. /WYMAGANE/ 1.3 Przyjęcie do ubezpieczenia szkód wyrządzonych przez Zamawiającego oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego wynikającego z umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a taką osobą lub podmiotem kierującym tą osobę do Zamawiającego. Osoby, o których mowa to np. doktoranci, wolontariusze, stażyści, studenci itp. /WYMAGANE/ 2. Ryzyka dodatkowe /WYMAGANE/ 2.1 każdy stopień winy w tym rażące niedbalstwo z wyjątkiem umyślności, 2.2 wszelkiego typu i rodzaju błędy w sztuce, 2.3 każda szkoda wynikająca z posługiwania się urządzeniami i aparaturą medyczną, 2.4 roszczenia z art. 427 KC w stosunku do Zamawiającego, 2.5 nieodpowiednia konserwacja i zły stan techniczny sprzętu medycznego, 2.6 naruszenie zasad higieny, czystości, sterylności, oraz ogólnie przyjętych zasad aseptyki, 2.7 Klauzula wyłączenia regresu Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, kontraktu menadżerskiego, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz innych umów cywilnoprawnych. Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 3. Ryzyka dodatkowe - /PREFEROWANE/ 3.1 roszczenia osób bliskich w stosunku do osób, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w sytuacji, gdy zostaną pacjentami Zamawiającego, 3.2 roszczenia wynikające z czystych strat finansowych, 3.3 roszczenia wynikające z naruszenia praw pacjenta, 3.4 roszczenia wynikające z naruszenia dóbr osobistych, 3.5 roszczenia osób, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w sytuacji, gdy zostaną pacjentami Zamawiającego, 3.6 niewłaściwe zabezpieczenie środków i materiałów medycznych oraz środków farmakologicznych, 3.7 niewłaściwe oznaczenie albo oznakowanie środków farmakologicznych (w tym głównie chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych), 3.8 naruszenie przepisów o zawodzie, 3.9 nieprzestrzeganie norm, etyki i deontologii zawodowej, 3.10 szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu wykonania usługi świadczeń medycznych oraz innych zaniedbań organizacyjnych, takich jak: - niezapewnienie bezpieczeństwa pobytu w szpitalu (wyrok S.A. w Katowicach z r., I ACa 966/06) - nieuzasadniona odmowa przyjęcia pacjenta do szpitala, - skutki niezbadania chorego przez lekarza po przyjęciu do szpitala, jak również braki organizacyjne, np. skutki niezbadania chorego w wyniku obciążenia lekarzy zbyt dużą liczbą chorych, - brak w szpitalu odpowiedniej liczby doświadczonych lekarzy i specjalistów, - zaniedbania w zakresie organizacji bezpieczeństwa, higieny i opieki nad chorym podczas jego pobytu w zakładzie leczniczym, - zwłoka w udzieleniu pomocy lekarskiej (np. gdy na skutek złej organizacji szpitala pacjent zbyt długo przebywała na izbie przyjęć), - szkody wynikłe z posługiwania się wadliwymi przyrządami lub urządzeniami. - wadliwość w identyfikacji pacjenta i dokonanie zabiegu na innym chorym lub omyłkowe dokonanie innego zabiegu,

5 - zatrudnienie niefachowych lub znanych z niestaranności lekarzy lub powierzenie zabiegu mało doświadczonemu lekarzowi bez odpowiedniego nadzoru albo niespecjaliście, - ograniczenie lekarzy w wyborze środków lekarskich lub technicznych, - złe warunki techniczne i sanitarne szpitala, wadliwe rozmieszczenie chorych, dokonywanie opatrunków niezgodnie z zasadami aseptyki, - brak utrzymania w należytym stanie pomieszczeń i urządzeń szpitalnych, - wadliwa organizacja przechowywania leków i środków toksycznych silnie trujących, - wina anonimowa. C. SUMY GWARANCYJNE 1. Suma gwarancyjna dla obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń EUR na jedno zdarzenie i EUR na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 2. Suma gwarancyjna dla dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, Opcja I: zł. na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; Opcja II: maksymalny limit na jedno i na wszystkie zdarzenia, który zakład ubezpieczeń może zaoferować dla OC deliktowej i kontraktowej Zamawiającego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w tym udzielanie świadczeń zdrowotnych (w ramach lecznictwa zamkniętego i otwartego) lub w związku z posiadanym mieniem. 3. Podlimity: 3.1 Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego z tytułu szkód wyrządzonych podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach specjalizacji (ginekologii, chirurgii, ortopedii i anestezjologów) podlimit w wysokości, Opcja I: zł. na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, Opcja II: maksymalny limit na jedno i wszystkie zdarzenia, który zakład ubezpieczeń może zaoferować. 3.2 Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie tych świadczeń (ubezpieczenie nadwyżkowe) do limitu, Opcja I: zł. na jedno zdarzenie, Opcja II: maksymalny limit na jedno zdarzenie, który zakład może zaoferować. 3.3 Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych podlimit w wysokości zł. na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 3.4 Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym (szkody w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie) podlimit w wysokości zł. na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 3.5 Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego jako pracodawcy za wypadki przy pracy podlimit w wysokości zł. na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 3.6 Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego powstałej w związku z żywieniem zbiorowym podlimit w wysokości zł. na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 3.7 Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego z tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawców (innych niż osoby fizyczne zatrudnione przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, kontraktu menadżerskiego, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz innych umów cywilnoprawnych) podlimit w wysokości zł. na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

6 3.8 Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody w mieniu, z którego Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy lub innej umowy cywilnoprawnej, podlimit w wysokości zł. na jedno i wszystkie zdarzenia, 3.9 Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody na osobie i na mieniu powstałe w następstwie transportu i utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych, podlimit w wysokości zł. na jedno i wszystkie zdarzenia. D. WARUNKI DODATKOWE 1. Postanowienia ogólne /WYMAGANE/ 1.1 Wykonawca w ramach sumy ubezpieczenia pokryje koszty związane z działaniami podjętymi przez Zamawiającego w celu zapobieżenia szkodzie lub w celu zmniejszenia jej rozmiarów nawet wtedy, gdyby okazały się bezskuteczne pod warunkiem, że były zasadne. 1.2 Wykonawca w ramach sumy ubezpieczenia pokryje koszty obrony sądowej oraz koszty postępowania pojednawczego prowadzonych za zgodą Wykonawcy jak również, koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Wykonawcy. 1.3 Wykonawca w ramach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej każdorazowo dokona oceny sytuacji prawnej w zakresie uznania roszczenia i wypłacie odszkodowania oraz prowadzić będzie obronę Zamawiającego przed roszczeniami w tym roszczeniami nieuzasadnionymi. 2. Klauzule dodatkowe /PREFEROWANE/ 2.1 Klauzula oceny ryzyka Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał ubezpieczyciel przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. 2.2 Klauzula płatności składki W przypadku szkody Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do zapłaty pozostałych do zapłaty rat w terminach innych niż wynikające z zawartych umów ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie potrąci pozostałych do zapłaty rat z należnego odszkodowania. Dniem zapłaty składki lub jej raty jest dzień złożenia dyspozycji w banku przez Ubezpieczającego o ile stan środków na koncie Ubezpieczającego pozwalał na realizację płatności. Nieopłacenie składki lub jej raty przez Ubezpieczającego nie spowoduje automatycznego wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej. Nieopłacenie składki lub jej raty przez Ubezpieczającego upoważnia Ubezpieczyciela do odstąpienia od umowy ubezpieczenia po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni od daty jego doręczenia. 2.3 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Zapisy w OWU dotyczące niezawiadomienia o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenia rozmiaru szkody. 2.4 Klauzula deklaracji i notyfikacji ryzyka (doprecyzowanie art. 815 KC) Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia ustala się, że: 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgłoszonych mu okoliczności znanych Ubezpieczającemu lub jego przedstawicielowi, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach, o ile ich niezgłoszenie nastąpiło z winy Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela. Dotyczy to także zmiany tych okoliczności, z zastrzeżeniem ust Obowiązek zgłoszenia zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie zmiany zwiększającej ryzyko wypadku objętego ubezpieczeniem. 3. Obowiązek zgłoszenia zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie powstaje, jeżeli Ubezpieczyciel mógł się o zmianie dowiedzieć w inny sposób, uwzględniając profesjonalny charakter działalności ubezpieczeniowej i nie dotyczy okoliczności przekazanych przez Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela z ich własnej inicjatywy, bez pytania ze strony Ubezpieczyciela.

7 4. Termin na zgłoszenie zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie może być krótszy niż 10 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dowiedzeniu się przez Ubezpieczającego o zmianie. 5. Ubezpieczyciel obowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Ubezpieczającemu wszelkie znane mu okoliczności zmniejszające ryzyko, także w zakresie nie objętym pismami, o których mowa w ust Definicja ubezpieczającego Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia ustala się, że za Ubezpieczającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej należy rozumieć wyłącznie: 1) w przedsiębiorstwach państwowych oraz publicznych zakładach opieki zdrowotnej dyrektora lub jego zastępców; 2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych członków zarządu; 3) w spółkach komandytowych i komandytowo akcyjnych komplementariuszy; 4) w spółkach jawnych wspólników; 5) w spółkach partnerskich partnerów, członków zarządu; 6) w spółkach cywilnych wspólników; 7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach członków zarządu; 8) w innych jednostkach organizacyjnych budżetowych i samorządowych dyrektora lub jego zastępców. 2.6 Płatność składki (doprecyzowanie art. 814 KC) Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia ustala się, że: 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godziny 0.00 dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się odpowiednia ilość środków. 3. Ubezpieczyciel nie potrąca z odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. 2.7 Brak zwrotu składki (doprecyzowanie art KC) Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia ustala się, że zwrot składki nie przysługuje wyłącznie w razie wyczerpania sumy gwarancyjnej przed upływem okresu ubezpieczenia. 2.8 Powinności ubezpieczającego Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia ustala się, że w razie naruszenia przez Ubezpieczającego z jego z winy umyślnej lub wskutek jego rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w OWU, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, w takim zakresie, w jakim miało to wpływ na ustalenie okoliczności powstania szkody bądź też na ustalenie wysokości odszkodowania. 2.9 Rozliczenie składki Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia ustala się, że w przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczeniowego przez upływem okresu ubezpieczenia Ubezpieczającemu przysługiwać będzie zwrot składki w kwocie proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej, bez uwzględniania stopnia wykorzystania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) na wypłaty odszkodowań lub świadczeń Termin zgłoszenia roszczenia Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia ustala się, że termin zgłoszenia wypadku wynosi 5 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu, w którym Ubezpieczający dowiedział się o wystąpieniu szkody objętej ubezpieczeniem lub zgłoszeniu roszczenia objętego ubezpieczeniem, chyba że OWU lub umowa ubezpieczenia przewidują dłuższy termin.

8 2.11 Klauzula wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w dowolnym momencie jej trwania, z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, a w razie rażącego naruszenia umowy przez Ubezpieczyciela ze skutkiem natychmiastowym. 3. Franszyzy 3.1 Franszyza redukcyjna: a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: zgodnie z rozporządzeniem, b) dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: bez franszyzy redukcyjnej, c) szkody powstałe w wyniku transportu i utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych: 5% wartości szkody, 3.2 Franszyza integralna: a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: zgodnie z rozporządzeniem, b) dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: bez franszyzy integralnej, - dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy: wysokość świadczenia wypłaconego poszkodowanemu na podstawie ustawy wypadkowej, E. SZKODOWOŚĆ: Szkodowość z tytułu polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Rok Suma Grupa ubezpieczeniowa Liczba szkód polisy odszkodowań 2002 OC lekarzy zł OC lekarzy zł OC lekarzy zł zł OC lekarzy zł. rezerwa 2010 OC lekarzy zł Mienie Zamawiającego od ognia i innych zdarzeń losowych /WYMAGANE/ Ubezpieczane lokalizacje: Nazwa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Adres Tczew ul. 30 Stycznia 58, 57, 59, Tczew ul. Paderewskiego 11, Tczew ul. Wojska Polskiego 5, Gniew ul. 7 Marca 10, Tczew ul. 1 Maja 2 A. ZAKRES UBEZPIECZENIA /WYMAGANE/. 1. ogień i inne zdarzenia losowe a w tym: uderzenie pioruna, eksplozja, upadek pojazdu powietrznego, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, obsunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, wydostanie się wody/cieczy/pary/ gazu/ z urządzeń wodno kanalizacyjnych lub technologicznych, śnieg, dym, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu itp. 2. szkody w mieniu powstałe w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami j.w. 3. szkody w mieniu powstałe w wyniku prowadzenia prac remontowo-budowlanych za wyjątkiem robót ziemnych, 4. pośrednie uderzenie pioruna, 5. koszty ewakuacji 6. terroryzm

9 7. ubytek wartości środków obrotowych własnych i powierzonych, przechowywanych w urządzeniach chłodniczych, powstały w wyniku awarii urządzeń chłodniczych lub przerwy w dostawie energii B. SUMY UBEZPIECZENIA Sumy ubezpieczenia podano w/g wartości księgowej brutto z VAT - dla gotówki wartość nominalna, dla mienia pracowniczego wartość rzeczywista, dla środków obrotowych wartość zakupu lub wytworzenia. Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka 1 Budynki PLN 2 GR 3, 6, 8 (poza elektroniką) KRŚT oraz elektronika starsza niż 5 lat 3 Inne środki trwałe ( pozabilansowe- użyczone, darowizny, itp.) PLN 0 PLN 4 Środki obrotowe (leki, materiały opatrunkowe itp.) ,60 PLN 5 Środki obrotowe (zapasy magazynowe mat. i art. technicznych) ,04 PLN 6 Bielizna ,06 PLN 7 Gotówka w kasie ogniotrwałej ,32 PLN 8 Mienie pracownicze- liczba pracowników 336 osób x 300,00zł/ na prac.: ,00 PLN 9 Pośrednie uderzenia pioruna ,00 PLN 10 Koszty ewakuacji ,00 PLN 11 Akty terrorystyczne ,00 PLN 12 Ubytek wartości środków obrotowych własnych i powierzonych przechowywanych w urządzeniach chłodniczych wskutek awarii oraz przerw w dostawie energii ,00 PLN C. WARUNKI DODATKOWE. 1. Postanowienia ogólne/wymagane/ 1.1 Wykonawca w ramach dodatkowego limitu w wysokości 20% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla zagrożonych zniszczeniem lub objętych akcją ratowniczą grup mienia pokryje koszty związane z działaniami podjętymi przez Zamawiającego w celu zapobieżenia szkodzie lub w celu zmniejszenia jej rozmiarów nawet wtedy gdyby okazały się bezskuteczne pod warunkiem, że były zasadne. Ograniczenie nie obowiązuje, jeżeli dane koszty zostały poniesione przez Zamawiającego na polecenie Wykonawcy 1.2 Z uwagi na to, że Zamawiający nie ma możliwości odliczenia podatku VAT odszkodowanie za zniszczone lub utracone mienie zgłoszonego przez Zamawiającego wg wartości księgowej brutto z VAT wypłacane będzie również wg tej wartości wraz z podatkiem VAT. 1.3 Ochroną ubezpieczeniowa objęte będzie również mienie w trakcie prowadzonych prac remontowo budowlanych niewymagających uzyskania zezwolenia budowlanego nie dotyczy robót ziemnych. 2. Postanowienia szczególne 2.1 Wymagane jest przyjęcie stanu zabezpieczeń p-poż. i przepięciowych aktualnie istniejących i stosowanych jako wystarczające. /WYMAGANE/

10 2.2 Ubezpieczyciel akceptuje stan zabezpieczeń p-poż oraz zabezpieczeń przepięciowych i uznaje go za wystarczający i nie będzie powoływał się na zapisy OWU dotyczące minimalnych zabezpieczeń, jakie musi spełnić Ubezpieczający./WYMAGANE/ 2.3 Stosowane zabezpieczenia p-poż i przepięciowe. Obiekty Szpitala są całodobowo monitorowane. Każde pomieszczenie wyposażone jest w czujniki dymu. Ciągi komunikacyjne wyposażone są w ręczne ostrzegacze pożaru (ROP) Szpital posiada plan ewakuacji. Drogi ewakuacji są prawidłowo oznakowane.. Szpital posiada na wyposażeniu: - Gaśnice ogółem - szt 106, w tym: proszkowe szt 90, śniegowe szt 16 - Agregaty proszkowe szt 0 - Hydranty szt 5, w tym: zewnętrzne szt 5, wewnętrzne szt 31 - Hydranty mieszczące się w normie odległości od obiektów szpitalnych zewnętrzne - szt. 7 Biurowy sprzęt elektroniczny zabezpieczony jest w większości listwami przepięciowymi, pozostały sprzęt oraz elektroniczny sprzęt medyczny nie posiada dodatkowych zabezpieczeń poza ewentualnymi zabezpieczeniami fabrycznymi. 3. Klauzule dodatkowe /WYMAGANE/ 3.1 Klauzula oceny ryzyka Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ubezpieczanych ryzyk. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał ubezpieczyciel przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. 3.2 Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte przez Ubezpieczającego środki trwałe, lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Dokumentem potwierdzającym przejście ryzyka na Ubezpieczającego jest faktura zakupu lub protokół zdawczo odbiorczy. Wartość środków trwałych łącznie z objętymi automatyczną ochroną nie może przekroczyć 120% sumy ubezpieczenia środków trwałych zgłoszonych do ubezpieczenia. Składka z tytułu zwiększenia sumy ubezpieczenia naliczana będzie na koniec okresu ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jego zakończenia. 3.3 Klauzula pośredniego uderzenia pioruna. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 PLN 3.4 Klauzula płatności składki W przypadku szkody Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do zapłaty pozostałych do zapłaty rat w terminach innych niż wynikających z zawartych umów ubezpieczenia oraz Ubezpieczyciel nie potrąci pozostałych do zapłaty rat z należnego odszkodowania. Dniem zapłaty składki lub jej raty jest dzień złożenia dyspozycji w banku przez Ubezpieczającego o ile stan środków na koncie Ubezpieczającego pozwalał na realizację płatności. Nieopłacenie składki lub jej raty przez Ubezpieczającego nie spowoduje automatycznego wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej. Nieopłacenie składki lub jej raty przez Ubezpieczającego upoważnia Ubezpieczyciela do odstąpienia od umowy ubezpieczenia po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni od daty jego doręczenia.

11 3.5 Klauzula wysokości wypłaty odszkodowania Z uwagi na to, że Zamawiający nie ma możliwości odliczenia podatku VAT odszkodowanie za zniszczone lub utracone mienie zgłoszonego przez Zamawiającego wg wartości księgowej brutto z VAT wypłacane będzie również wg tej wartości wraz z podatkiem VAT. 3.6 Klauzula zasad proporcji Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania. 3.7 Klauzula kosztów ewakuacji Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terrorystycznym w rozumieniu klauzuli aktów terrorystycznych, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to można było uznać za realne. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi ,00 PLN. 3.8 Klauzula aktów terrorystycznych Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 zł 3.9 Klauzula ubytku wartości wskutek awarii oraz przerw w dostawie energii w środkach obrotowych przechowywanych w urządzeniach chłodniczych Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciel rozszerzy zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek rozmnożenia środków obrotowych własnych i powierzonych przechowywanych w urządzeniach chłodniczych w temperaturze poniżej 18 ºC powstałe w wyniku awarii urządzeń chłodniczych oraz niezależnych od Szpitala przerw w dopływie prądu. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 PLN 3.10 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Zapisy w OWU dotyczące niezawiadomienia o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenia rozmiaru szkody Klauzula szybkiej likwidacji szkód. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczającego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. Ubezpieczający zobowiązany jest w takim przypadku do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie Klauzula składowania Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód powstałych

12 w wyniku zalania od podłoża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości. 4. Klauzule dodatkowe /PREFEROWANE/ 4.1 Klauzula akcji ratunkowej Wykonawca w ramach dodatkowego limitu w wysokości 20% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla całego mienia łącznie, pokryje koszty związane z działaniami podjętymi przez Zamawiającego w celu zapobieżenia szkodzie lub w celu zmniejszenia jej rozmiarów nawet wtedy gdyby okazały się bezskuteczne pod warunkiem, że były zasadne. Ograniczenie nie obowiązuje, jeżeli dane koszty zostały poniesione przez Zamawiającego na polecenie Wykonawcy. 4.2 Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Ubezpieczyciel pokryje, ponad sumę ubezpieczenia, wszelkie uzasadnione koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku. 4.3 Klauzula przemieszczenia środków trwałych pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony postanowiły, że przemieszczenie środków trwałych pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami w ramach tej samej spółki nie powoduje obowiązku informowania ubezpieczyciela. 4.4 Klauzula kosztów rzeczoznawców ponad sumę ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez Ubezpieczającego konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody, ponad sumę ubezpieczenia określoną w polisie. Powołanie rzeczoznawcy wymaga zgody ubezpieczyciela. Powołany ekspert nie może pozostawać w stosunku służbowym, kapitałowym lub innej zależności ze stronami umowy. Limit odpowiedzialności z tytułu udziału Ubezpieczyciela w kosztach : EUR 4.5 Klauzula szkód estetycznych Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony postanowiły, że: 1. Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody estetyczne polegające na pomalowaniu, porysowaniu, zarysowaniu powierzchni, umieszczeniu napisów i innych znaków graficznych na ubezpieczonym mieniu przez osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym. 2. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody objęte ubezpieczeniem na podstawie niniejszej klauzuli wynosi EUR na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 4.6 Transport pomiędzy lokalizacjami ubezpieczonego Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony postanowiły, że za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody podczas transportu na poniższych warunkach: 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczone mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami Ubezpieczonego, do i z serwisu lub do i z zakładu naprawczego, dokonywanego przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność. 2. Ubezpieczenie obejmuje utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonych rzeczy wynikłe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczającego zdarzeń, z wyjątkiem szkód wyrażenie wybaczonych w pkt. 7.

13 3. Jeżeli nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody objęte ochrona na podstawie niniejszej klauzuli wynosi EUR na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 4. Za początek transportu uważa się moment przejęcia ubezpieczonego mienia do rozpoczynającego się bezpośrednio po tym transportu, a za koniec transportu wydanie mienia w miejscu docelowym. 5. Ubezpieczeniem zostaje objęty także ubytek, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia powstałe w czasie operacji załadunkowych lub wyładunkowych. 6. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w mieniu podczas transportu dokonywanego przez osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczenia na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o Świadczenie usług logistycznych. 7. Zakres ubezpieczenia określony w niniejszym artykule nie obejmuje szkód powstałych na skutek: 1) utraty informacji zapisanych na jakiegokolwiek rodzaju nośnikach danych i nośnikach informacji, 2) utraty, ubytku lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia powstałego wskutek: a) wady ukrytej przedmiotu ubezpieczenia lub jego naturalnych właściwości, b) niewłaściwego opakowania albo nieprawidłowego rozmieszczenia lub zamocowania przedmiotu ubezpieczenia, c) złego stanu technicznego środka transportu lub jego niezdatności do przewozu przedmiotu ubezpieczenia, d) nietrzeźwości lub odurzenia kierowcy środkami, po których użyciu prowadzenie środka transportu jest niedozwolone lub niewskazane (dotyczy transportu własnego), e) kradzieży zwyklej, przez którą rozumie się kradzież bez śladów włamania, f) zaginięcia. 8. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportu: 1) środków obrotowych, 2) zwierząt żywych, 3) dokumentów, 4) przesyłek pocztowych, 5) bagażu osobistego, 6) rzeczy podczas składowania niezwiązanego bezpośrednio z ubezpieczonym przewozem, 7) urządzeń i pojazdów podczas holowania, 8) urządzeń i pojazdów podczas ruchu o własnym napędzie, 9) urządzeń trwale przytwierdzonych do pojazdów transportujących, 10) wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych. 4.7 Ubezpieczenie mienia poza lokalizacjami wskazanymi w polisie Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony postanowiły, że: 1. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na ubezpieczone mienie znajdujące się we wszystkich lokalach nie wymienionych w umowie ubezpieczenia użytkowanych i administrowanych przez Ubezpieczającego na terenie RP. 2. Postanowienie zawarte w pkt 1 odnosi się również do mienia podczas targów, wystaw itp. imprez odbywających się poza miejscem wskazanym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że: a) limit odpowiedzialności na szkody powstałe w takim mieniu wynosi EUR, chyba że strony umówią się inaczej, b) Ubezpieczającego nie obowiązuje warunek określony w pkt W odniesieniu do nowo uruchomionego lokalu ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu faktycznego przyjęcia go przez Ubezpieczającego do użytku, pod warunkiem że w ciągu 90 dni od daty faktycznego przyjęcia Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela o adresie, sumie ubezpieczenia znajdującego się tam mienia i innych danych, o które zapytywał Ubezpieczyciel we wnioskach i innych pismach w odniesieniu do lokali wymienionych w umowie ubezpieczenia. 4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w czasie transportu. 5. Roczny, zagregowany limit odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi EUR z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt a). 4.8 Klauzula deklaracji i notyfikacji ryzyka (doprecyzowanie art. 815 KC) Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia ustala się, że:

14 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgłoszonych mu okoliczności znanych Ubezpieczającemu lub jego przedstawicielowi, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach, o ile ich niezgłoszenie nastąpiło z winy Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela. Dotyczy to także zmiany tych okoliczności, z zastrzeżeniem ust Obowiązek zgłoszenia zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie zmiany zwiększającej ryzyko wypadku objętego ubezpieczeniem. 3. Obowiązek zgłoszenia zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie powstaje, jeżeli Ubezpieczyciel mógł się o zmianie dowiedzieć w inny sposób, uwzględniając profesjonalny charakter działalności ubezpieczeniowej i nie dotyczy okoliczności przekazanych przez Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela z ich własnej inicjatywy, bez pytania ze strony Ubezpieczyciela. 4. Termin na zgłoszenie zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie może być krótszy niż 10 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dowiedzeniu się przez Ubezpieczającego o zmianie. 5. Ubezpieczyciel obowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Ubezpieczającemu wszelkie znane mu okoliczności zmniejszające ryzyko, także w zakresie nie objętym pismami, o których mowa w ust Definicja ubezpieczającego (klauzula reprezentantów) Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia ustala się, że za Ubezpieczającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej należy rozumieć wyłącznie: 1) w przedsiębiorstwach państwowych oraz publicznych zakładach opieki zdrowotnej dyrektora lub jego zastępców; 2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych członków zarządu; 3) w spółkach komandytowych i komandytowo akcyjnych komplementariuszy; 4) w spółkach jawnych wspólników; 5) w spółkach partnerskich partnerów, członków zarządu; 6) w spółkach cywilnych wspólników; 7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach członków zarządu; 8) w innych jednostkach organizacyjnych budżetowych i samorządowych dyrektora lub jego zastępców Płatność składki (doprecyzowanie art. 814 KC) Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia ustala się, że: 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godziny 0.00 dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się odpowiednia ilość środków. 3. Ubezpieczyciel nie potrąca z odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych Brak zwrotu składki (doprecyzowanie art KC) Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia ustala się, że zwrot składki nie przysługuje wyłącznie w razie wyczerpania sumy gwarancyjnej przed upływem okresu ubezpieczenia Powinności ubezpieczającego Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia ustala się, że w razie naruszenia przez Ubezpieczającego z jego z winy umyślnej lub wskutek jego rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w OWU, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, w takim zakresie, w jakim miało to wpływ na ustalenie okoliczności powstania szkody bądź też na ustalenie wysokości odszkodowania Rozliczenie składki Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia ustala się, że w przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczeniowego przez upływem okresu ubezpieczenia Ubezpieczającemu przysługiwać będzie zwrot składki w kwocie proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej,

15 bez uwzględniania stopnia wykorzystania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) na wypłaty odszkodowań lub świadczeń Termin zgłoszenia roszczenia Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia ustala się, że termin zgłoszenia wypadku wynosi 5 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu, w którym Ubezpieczający dowiedział się o wystąpieniu szkody objętej ubezpieczeniem lub zgłoszeniu roszczenia objętego ubezpieczeniem, chyba że OWU lub umowa ubezpieczenia przewidują dłuższy termin Klauzula wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w dowolnym momencie jej trwania, z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, a w razie rażącego naruszenia umowy przez Ubezpieczyciela ze skutkiem natychmiastowym. 5. Franszyzy 5.1 Franszyza redukcyjna: 300 zł. 5.2 Franszyza integralna: brak D. SZKODOWOŚĆ Od brak szkód. Brak informacji na temat historii szkodowej przed tą datą z uwagi na brak podobnych polis w przeszłości. 3.4 Mienie Zamawiającego od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji i aktów wandalizmu /WYMAGANE/ Ubezpieczane lokalizacje: Nazwa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Adres Tczew ul. 30 Stycznia 58, 57, 59, Tczew ul. Paderewskiego 11, Tczew ul. Wojska Polskiego 5, Gniew ul. 7 Marca 10 Tczew ul. 1 Maja 2 A. ZAKRES UBEZPIECZENIA /WYMAGANE/ 1. kradzież z włamaniem 2. rabunek mienia z lokalu 3. dewastacja mienia w trakcie kradzieży/rabunku 4. dewastacja mienia bez równoczesnej kradzieży/rabunku (wandalizm) 5. kradzież zwykła w odniesieniu do składników mienia ruchomego, które ze względu na obowiązujące przepisy prawa (szczególnie przepisy przeciwpożarowe) lub ze względu na ich przeznaczenie (sprzęt ratownictwa) nie mogły zostać zabezpieczone w sposób określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia, gdyż utraciłyby zdolność do spełniania swoich funkcji lub też ograniczenie dostępu do nich mogłoby przyczynić się do powiększenia rozmiarów szkody lub też stać się pośrednią przyczyną powstania szkody. B. SUMY UBEZPIECZENIA Sumy ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto z VAT i wartości nominalnej. System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 1 wyposażenie własne i użyczone wraz ze sprzętem medycznym ,00 PLN

16 Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 2 środki obrotowe (leki, mat. opatrunkowe i inne medyczne itp.) 3 środki obrotowe (zapasy magazynowe- mat. i art. techniczne) 4 wandalizm/dewastacja (sprzęt medyczny własny i obcy, wyposażenie, środki obrotowe, stałe elementy wyposażenia) ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN 5 Bielizna 2.000,00 PLN 6 gotówka od kradzieży z włamaniem sejf trwale przymocowany do podłoża ,00 PLN 7 gotówka od rabunku w lokalu ,00 PLN 8 gotówka od rabunku w transporcie na terenie Tczewa ,00 PLN 9 kradzież zwykła 5.000,00 PLN C. WARUNKI DODATKOWE 1. Postanowienia ogólne /PREFEROWANE/ 1.1 Ubezpieczyciel pokryje ewentualne koszty naprawy zabezpieczeń o ile ich zniszczenie miało związek z kradzieżą z włamaniem lub wandalizmem./preferowane/ 2. Postanowienia szczególne 2.1 Wymagane jest przyjęcie stanu zabezpieczeń przeciw kradzieżowych, aktualnie istniejących i stosowanych jako wystarczające./wymagane/ 2.2 Ubezpieczyciel akceptuje stan zabezpieczeń przeciw kradzieżowych uznaje je za wystarczający i nie będzie powoływał się na zapisy OWU dotyczące minimalnych zabezpieczeń, jakie musi spełnić Ubezpieczający./WYMAGANE/ 2.3 Stosowane zabezpieczenia przeciw kradzieżowe: opisano w pkt III 3.5 C Klauzule dodatkowe /WYMAGANE/ 3.1 Klauzula oceny ryzyka Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał ubezpieczyciel przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. 3.2 Klauzula płatności składki W przypadku szkody Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do zapłaty pozostałych do zapłaty rat w terminach innych niż wynikających z zawartych umów ubezpieczenia oraz Ubezpieczyciel nie potrąci pozostałych do zapłaty rat z należnego odszkodowania. Dniem zapłaty składki lub jej raty jest dzień złożenia dyspozycji w banku przez Ubezpieczającego o ile stan środków na koncie Ubezpieczającego pozwalał na realizację płatności. Nieopłacenie składki lub jej raty przez Ubezpieczającego nie spowoduje automatycznego wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej. Nieopłacenie składki lub jej raty przez Ubezpieczającego upoważnia Ubezpieczyciela do odstąpienia od umowy ubezpieczenia po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni od daty jego doręczenia. 3.3 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012 OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012 Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla mienia oraz działalności Zamawiającego (łącznie z ubezpieczeniem OC, AC i NW pojazdów).

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 192233-2011; data zamieszczenia: 13.07.2011 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. DOKŁADNA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi ochrony ubezpieczeniowej związanej z działalnością

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarta w Starogardzie Gdańskim w dniu pomiędzy: SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH im. STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 28/0713/UN Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. DOKŁADANA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zaproponowane w niniejszym Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia klauzule dodatkowe, warunki

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68 tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06 www.szpitalostrowmaz.pl e-mail: spzzozom@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do siwz

Załącznik nr 8 do siwz Ubezpieczenia 1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym załączniku, ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Celestynów, 08.04.2013r. FZP.271.11.2013 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P.

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P. ...... Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców) FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje marzec 2013 Przedmiot ubezpieczenia: Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia):

Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): Załącznik nr 1 Numer Sprawy: 28/2013 Opis przedmiotu zamówienia (warunki ubezpieczenia): 1. Działalność ZOZ Łączna liczba pacjentów w ostatnim roku 10276 Liczba łóżek w leczeniu szpitalnym 241 Liczba łóżek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej 3. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera /IMP/KP/RK/2015/12/94 Łódź, dnia 29 grudnia 2015r. REKOMENDACJA Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8 91-348 Łódź Dotycząca: Obowiązkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Tytuł załącznika: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu 1 I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od 01.05.2015 do 30.04.2017)

2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od 01.05.2015 do 30.04.2017) ZAŁACZNIK nr.2 do 07/ZP/2015 Informacje ogólne: 1. Ubezpieczony: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu Adres: Sosnowiec (41-200), ul. Teatralna 9 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch Oferta skierowana do podmiotów i osób współpracujących i wskazanych bezpośrednio przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy I. Obowią

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /11 Kolno, dnia 09.05.2011r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH Zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo