Drodzy Klienci. Dear Customers,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drodzy Klienci. Dear Customers,"

Transkrypt

1

2 Drodzy Klienci Mamy zaszczyt zaprezentować Wam kolejny katalog naszych wyrobów. Odnajdziecie w nim: szczotki, pędzle, specjalistyczne narzędzia malarskie oraz budowlane a także obszerny asortyment artykułów gospodarstwa domowego. Po raz kolejny dokładamy wszelkich starań, aby uczynić codzienne domowe zajęcia lżejszymi, prostszymi i przyjemniejszymi. Gwarantujemy wysoką jakość, użyteczność, wytrzymałość i estetyczny wygląd naszych produktów. Wierzymy, iż niezmiennie od lat nasze wyroby są naszą wizytówką i gwarantem solidności. A zobowiązuje nas do tego fakt, iż Bielska Fabryka Szczotek i Pędzli istnieje już 130 lat. Mamy nadzieję, iż nie zawiedziemy Państwa oczekiwań. Dear Customers, We are pleased to present our new catalogue of products, which covers brushes, paintbrushes, special painting and construction tools, as well as a wide assortment of household supplies. We have refocused on our efforts to make your daily household operations easier, simpler and more enjoyable. High quality, usefulness, durability and nice look of our products is guaranteed. We believe that our products have been our showcase and quality guarantee invariably for many years. We feel obliged in that respect due to the fact of running Bielsko Brush Factory operations for more than 130 years. We hope that your expectations will be satisfied.

3 wprowadzenie introduction 2 szczotki gospodarcze household brushes 8 szczotki kosmetyczne cosmetic brushes 18 narzędzia malarskie painting tools 24 narzędzia budowlane building tools 52 1

4 130 lat działalności firmy dało niebagatelny kapitał doświadczenia, znajomości rynku, upodobań klientów a przede wszystkim potencjał technologiczny. Nasze wyroby zyskały uznanie i zapracowały na swą szeroko rozpoznawalną markę. Od roku 1876, kiedy to powstała fabryka Braci Sennewaldt, zmieniło się wiele. Dzisiaj proces produkcji wygląda zupełnie inaczej. Nowoczesne technologie wytwarzania, ogromny rynek odbiorców, technika, która pozwala na coraz większą ingerencję maszyn, to widomy znak nowych czasów. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat nasze wyroby dorównały najlepszym, co potwierdzają liczne nagrody i wyrazy uznania. Dziś Befaszczot to nowoczesny zakład produkcyjny, prężnie rozwijający swą działalność, pozostawiający daleko w tyle XIX-wieczną manufakturę. Potwierdzeniem niech będzie krótkie przypomnienie, rys historyczny naszego zakładu, na którym zbudowaliśmy naszą markę. Rok Miejscowość Biała koło Bielska. Bracia Albert i Erich Sennewaldt uruchamiają austriacką fabrykę szczotek i pędzli. Fabryka będzie ich własnością do roku Od początku właściciele stawiają na jakość i nowoczesność odpowiadające czasom, w których żyją. Produkują szczoteczki do zębów, szczotki do ubrań i włosów, szczotki pielęgnacyjne dla zwierząt, a także pędzle do golenia i pędzle malarskie. Zakład stał się jedynym w Europie dostawcą szczotek na dwór cesarza Franciszka Józefa, co niewątpliwie potwierdza jakość i klasę wyrobów, za co otrzymał tytuł Dostawcy dworu cesarskiego w Wiedniu. Wyroby Sennewaldtów stały się popularne i niezbędne na dworach arystokracji, w ekskluzywnych hotelach całej Europy. Otrzymały znak towarowy Polonia (wizerunek leżącego jelenia), a dla odbiorców spoza granic - znak Favorite - rejestrowaną markę ochronną. Pierwsza wojna światowa przynosi gwałtowny rozwój fabryki. Wzrasta zatrudnienie i produkcja. Powstaje nowy budynek, zatrudnia się 400 pracowników. W okresie powojennym kondycja zakładów obrazuje sytuację gospodarczą zniszczonej Europy. Mimo tego, dobre imię i znak jakości zobowiązują. W roku 1929 na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu firma otrzymuje Państwowy Złoty Medal za wszystkie wyroby, oraz w uznaniu działalności wystawienniczej. W firmowym katalogu właściciele wówczas napiszą: Sądzimy, iż wolno nam przy tej sposobności wskazać na tę okoliczność, że nasze szczotki i pędzle wyrabiamy z najprzedniejszych surowców i produkcję tę opieramy na zasadzie - Towar bez zarzutu - staranne wykonanie - najniższe ceny. 2 Powyższe słowa nie straciły nic ze swej aktualności i nadal są sloganem reklamowym Befaszczotu. Są wyrazem ciągłości w spojrzeniu na kształt współczesnego zakładu produkcyjnego, czego dowodem jest oparcie produkcji na standardzie ISO Pozwala on na skuteczniejszą realizację celów na każdym etapie działalności, zwiększając świadomość każdego pracownika, orientując go na jakość a równocześnie ułatwiając kontakt z klientem.

5 130 years of company operation brought a considerable capital of experience, market knowledge, customer tendencies and, most of all, technology. Our products have been recognized and earned their widely-known brand. Many things have changed since 1876, when the Sennewaldt Brothers' Factory was established. The manufacturing process looks completely different today. Modern manufacturing technologies, huge market of customers, technical solutions allowing us to introduce more and more machines, constitute the mark of new times. Our products have been competing with the best ones for a few decades, which had been confirmed by multiple awards and recognitions. Today, Befaszczot is a modern manufacturing plant, which is dynamically developing its operation and leaving the 19th century manufacture process far behind. The proof might be short recollection of the historical outline of our plant, based on which our brand has been developed. Year 1876, Biała village close to Bielsko. Brothers Albert and Erich Sennewaldt founded an Austrian brush factory. The factory would remain their property until Right from the start, the owners focused on quality and modern technology meeting the requirements of contemporary times. Production covered toothbrushes, clothing and hair brushes, cosmetic brushes for animals, as well as brushes for shaving and painting. The plant became the only European supplier of brushes for the court of the Emperor Francis Joseph, which definitely confirms the quality and class of our products, for which we have been awarded with the title of Supplier to the Emperor's Court of Vienna. Sennewaldts' products become famous and demanded in aristocratic courts, exclusive hotels throughout Europe. They have been awarded with the Polonia trademark (image of a lying deer), and in relation to customers abroad - Favorite trademark - registered brand. The First World War brought sudden development of the factory. Personnel numbers and manufacturing capacity were increased. A new building for 400 new employees was constructed. After the war, condition of the plant reflected the economic situation of the destroyed Europe. In spite of that, good name and certification mark of the company were still obliging. In 1929, the company received the National Gold Medal on the National Fair in Poznań for all products and in recognition of its exhibitions. The company catalogue contained the following wording at that time: We think that it is a good occasion to mention the fact that our brushes are made of materials with the highest quality and our production is based on the rule - flawless product - diligent manufacture - lowest prices. 3 These words are still up-to-date and used as the advertising slogan of Befaszczot. They are the expression of continuous focus on the current shape of the production plant, which is proven by applying ISO 9001 requirements for the production. It allows more efficient realization of objectives on each operational level and increasing the awareness of each employee by focusing him/her on quality and improving contacts with customers.

6 By pozostać w zgodzie z prawdą historyczną, należy wspomnieć o drugiej wytwórni szczotek i pędzli. Powstała ona w 1930 roku. Fabryka Szczotek i Pędzli Sanax braci Goldbergów była małym, liczącym kilkudziesięciu pracowników zakładem. Podczas II wojny światowej właściciele zmuszeni zostali do emigracji. Śledząc dzieje Befaszczotu, dochodzimy do czasów najnowszych. Do końca II wojny światowej fabryką zarządza rodzina założycieli. W styczniu 1945r. do miasta wkraczają wojska radzieckie. W zakładzie rozpoczyna się okres typowy dla zniszczonego wojną przemysłu. Pomieszczenia produkcyjne są zdewastowane, park maszynowy zdekompletowany, dokumentacja zachowała się we fragmentach. Zgłaszają się jednak ochotnicy - byli pracownicy i pod nadzorem rozlokowanej na terenie fabryki jednostki wojskowej rozpoczyna się odbudowa, a później produkcja. Ten heroiczny, powojenny okres kończy się w 1950 roku. Wtedy następuje połączenie Fabryki Szczotek i Pędzli Bracia Sennewaldt oraz firmy Sanax w jedno przedsiębiorstwo Państwową Fabrykę Szczotek i Pędzli Bielsko-Biała. Od tego czasu często zmieniali się państwowi właściciele i nazwy. Zmieniały się zjednoczenia, formuły prawne, co z pewnością nie sprzyjało rozwojowi, prowadziło wręcz do podnoszenia kosztów i marnotrawienia majątku. Mimo przeszkód, produkcja globalna rośnie i w 1958r. wyroby ponownie trafiają na eksport. Jakość i nowsza technologia stają się priorytetem. Wzrasta poziom produkcji. Pracownicy znów mogą podpisać się pod dewizą przedwojennych właścicieli. Do prawdziwego przełomu w powojennych dziejach fabryki dochodzi w 1976r. Zapada decyzja o przekształceniu zakładu w spółdzielnię inwalidów. Zmiana struktury własności powoduje bardzo dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Wynikiem dostosowania Spółdzielni do potrzeb rehabilitacji zawodowej jest m.in. adaptacja większości miejsc pracy do możliwości pracy inwalidów. Przy zakładzie powstaje Przychodnia Rehabilitacji. Zmiany dotyczą również sposobu myślenia. Pracownicy mają poczucie spółdzielczej współwłasności. Zakład idzie z duchem czasu. Staje się znaczącym na rynku krajowym i zagranicznym producentem wyrobów szczotkarskich, będąc jednocześnie znakomitym ośrodkiem terapii zawodowej. Wszystko to ma ogromny wpływ na jakość wyrobów, co odzwierciedla eksport towarów Befaszczotu na rynki: Danii, Finlandii, Sudanu, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA, Belgii, Czech, Słowacji, a w ostatnich latach niezwykle intensywnie Rosji. Dzisiejszy Befaszczot jest Zakładem Pracy Chronionej. Zatrudnia 110 pracowników, w tym 75 osób niepełnosprawnych. Nie jest to wiele, ale to aż 110 istnień ludzkich, z ich problemami, troskami, poczuciem godności i potrzebą aktywności i użyteczności. 4

7 In order to adhere to the historical truth, the second brush factory must be mentioned. It was established in Sanax Brush Factory owned by Goldberg brothers was a small plant with a few dozen employees. During the Second World War, the owners had to emigrate. The history of Befaszczot brings us to the contemporary times. The family of founders run the factory until the end of the Second World War. In January 1945, the Russian Army entered the city. The period of industrial devastation by war began. The manufacturing rooms were devastated, the machine park partly dismantled, documentation left as partial. However, volunteers - former employees - reported to start the rebuild, and later production, under supervision of the Army Unit. That heroic post-war period ended in The brush factories of Sennewaldt Brothers and Sanax were then combined into the National Brush Factory of Bielsko-Biała. State owners and names have been changed many times since then. Changes related to associations and legal forms, which undoubtedly hampered the development process and even led to cost increase and asset losses. Despite the obstacles, global production was increased and the products were exported again in Quality and modern technology became the main priorities. Manufacturing volumes were increased. Employees could subscribe to the motto of the post-war owners. The real breakthrough in the factory post-war history came in A decision was made to transform the plant into an invalids' cooperative. That ownership structure change resulted in a very dynamic development of the company. The effect of adjusting the Cooperative to the requirements of occupational rehabilitation included adaptation of most of the working posts to the needs of handicapped persons. A Rehabilitation Clinic was established in the plant. Changes referred to new thinking as well. The personnel could feel as co-owners of the property. The plant was keeping up with the times. It became a major domestic and international manufacturer of brushes, being an excellent occupational rehabilitation center at the same time. All that largely affected the quality of products, which was reflected in the export of Befaszczot products to the markets of: Great Britain, Denmark, Finland, Sweden, France, Germany, USA, Belgium, Czech Republic, Slovakia, Sudan, Ukraine, Lithuania, and recently Russia in an extensive scope. Today, Befaszczot is a Supported Employment Enterprise. It employs 110 persons, including 78 disabled ones. It is not much, but it is still as many as 110 lives with individual problems, concerns, dignity and the need for activity and feeling of being needed. 5

8 Śledząc bogatą historię zakładu, jego wzloty i upadki, widać, jak bardzo liczy się tu ludzka praca, staranność, sumienność, zdyscyplinowanie. Przynosi to efekty w rozmaitych formach uznania na przestrzeni całych 130 lat. A jest się czym pochwalić. W 1995 Targi Zakładów Pracy Chronionej w Katowicach - nagroda Złoty Spodek za najciekawszą aranżację stoiska; W 1996 Targi DOMEXPO`96 - Złoty Medal MTP - za serię szczotek do zamiatania, wykonanych z surowców naturalnych; W 1997 Targi DOMEXPO`97 - Złoty Medal MTP - za serię pędzli angielskich; W 1997 Targi DOMEXPO`97 - dwukrotnie (w marcu i październiku) - nagroda za najlepszą aranżację i wystrój stoiska przyznana przez Zarząd Krajowej Izby Gospodarczo Rehabilitacyjnej; W 2005 Targi BUDMA`05 - Złoty Medal MTP - za serię pędzli dwukomponentowych; Z okazji 100-nej edycji na targach przyznano Jubileuszowy Medal z okazji 75-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich z podziękowaniami za wieloletnią współpracę; W 2007 Targi Budma najwyższe odznaczenie targowe Grande Mercure. Odznaczenie to stanowi uwieńczenie dotychczasowej działalności wystawienniczej na Międzynarodowych Targach Poznańskich; Trzykrotna prestiżowa Nagroda specjalna za profesjonalną i partnerską współpracę w latach 2003, 2004, 2005 przyznana przez firmę Castorama Polska; W 2006 certyfikat konsumenckiego konkursu jakości produktów Najlepsze w Polsce - za pędzle malarskie. Befaszczot współpracuje aktualnie z dużymi sieciami handlowymi, do których należą: Makro Cash&Carry, Castorama, Plus Discount, Real, Auchan, Leroy Merlin, Euro Cash&Carry, Mega Cash&Carry, Selgros, Praktiker, Obi, Tesco, Nomi, Ahold, Leclerc, La- Plateforme, Lapeyre, Brico Depot, KingFisher oraz wieloma innymi, z którymi zakład prowadzi negocjacje handlowe. Nagrody i wyróżnienia zdobywane na wystawach i targach potwierdzają sukces poprzednich i obecnych pracowników Spółdzielni Befaszczot. Jest to również zasługa współpracujących z zakładem hurtowni patronackich i innych stałych odbiorców. To sukces wszystkich użytkowników wyrobów ze znakiem Befaszczot. Wy - Drodzy Klienci macie niebagatelny wpływ na kształt naszej historii i od Was zależy, czy będzie to historia najlepszych dni zakładu. 6

9 Looking on the extensive history of the plant, its ups and downs, we may observe how important human working, diligence, conscientiousness and discipline are here. This resulted in various recognitions during the period of 130 years. And we have a lot to be proud of: In 1995, the Fair of Supported Employment Enterprises in Katowice - the Gold Saucer award for the most interesting exhibition stall arrangement; In 1996, DOMEXPO`96 Fair - MTP Gold Medal for the line of sweeping brushes made of natural materials; In 1997, DOMEXPO`97 Fair - MTP Gold Medal for the line of Englishtype paintbrushes; In 1997, DOMEXPO`97 Fair - double (March and October) award for the best arrangement and design of the exhibition stall presented by the National Chamber of Economy and Rehabilitation; In 2005, BUDMA`05 Fair - MTP Gold Medal for the line of doublecomponent paintbrushes; 100-year anniversary of the Fair - Jubilee Medal of the 75-year Anniversary of the International Fair in Poznań with recognition of the years of cooperation; In 2007, Budma 2007 Fair - the highest fair award of the Grande Mercure. The award completes the past exhibitions in the International Fair in Poznań; three prestigious special awards for professional and partner cooperation in 2003, 2004, 2005, presented by Castorama Poland prove the excellent organization of the company in the scope of customer service; In certificate of the consumers' product competition of Best of Poland for paintbrushes, in recognition of the excellent product quality. Befaszczot is currently cooperating with major commercial networks, including: Makro Cash&Carry, Castorama, Plus Discount, Real, Auchan, Leroy Merlin, Euro Cash&Carry, Mega Cash&Carry, Selgros, Praktiker, Obi, Tesco, Nomi, Ahold, Leclerc, La-Plateforme, Lapeyre, Brico Depot, KingFisher and many other companies, with which the plant is negotiating. The awards and recognitions won in exhibitions and fairs prove the success of the former and current employees of Befaszczot Cooperative. Contributors are also the cooperating partners of brandbased wholesalers and other regular customers. This is the success of all users of products with Befaszczot trademarks. You, our Dear Customers, have considerable influence on the shape of our history and you decide if this will be the history of the best days of the company. 7

10 Szczotki gospodarcze 9

11 Szczotki gospodarcze 15-S/13 Et Pędzel do smarowania ciast w etui Brush for spreading cakes in case 11-Kije/* Kij drewniany do szczotek Wooden stick for brushes 11-P/6 Et Szczotka do czyszczenia żaluzji w etui Brush for cleaning shutters in case 11-Kije/140 P Kij plastikowy wkręcany włoski długość: 110 cm Italian, screwed, in plastic stick 11-Kije/*Tl Kije teleskopowe wkręcane, włoskie Italian, screwed in, telescopic stick Małe/Duże/* Małe/Duże szczotki z drutu mosiężnego Little/big brush made of brass wire

12 Szczotki gospodarcze 51-S/1 Szczotka do połysku, drewniana typu MON Wooden brush type Army for polishing 51-Schs/11 Szczotka do połysku, lakierowana z mazakiem Lacquered brush for polishing 51-S/* Szczotka do połysku, drewniana lakierowana Lacquered wooden brush for polishing 51-St/38 Szczotka do połysku, drewniana stylonowa Steelon and wooden brush for polishing 52-St/18 Szczotka do błota stylonowa Steelon brush for mud Sr/23 Szczotka do błota z ryflingu Brush for mud

13 Szczotki gospodarcze 54-*/5 Szczotka do ubrań z mieszanki Brush made from mixed material for clothes 53-L13/* Szczotka do zwierząt z paskiem Brush with strip for cleaning animals 54-*/8 Szczotka do ubrań z mieszanki Brush made from mixed material for clothes 54-*/14 Szczotka do ubrań z mieszanki Brush made from mixed material for clothes 54-L13/18 Szczotka do ubrań z mieszanki Brush made from mixed material for clothes */44 Szczotka do ubrań z mieszanki Brush made from mixed material for clothes

14 55-*/2 Szczotka do szorowania drewniana+poliamid Wood+polyamide for scrubbing Szczotki gospodarcze 55-Pst*/* Szczotka do szorowania plastikowa+stilon Plastic+steelon brush for scrubbing 55-*/8 Szczotka do szorowania drewniana+poliamid Wood+polyamide brush for scrubbing 56-*/8 Szczotka do szorowania drewniana+poliamid Wood+polyamide for scrubbing 55-*/13 Szczotka do szorowania drewniana+poliamid Wood+polyamide brush for scrubbing 56-Pstg/27 Szczotka do szorowania plastikowa+stilon Plastic+steelon brush for scrubbing 13

15 Szczotki gospodarcze 58-L11/* Szczotka do zamiatania Brush for sweeping 58-O/* Szczotka do zamiatania z kokosu Coconut brush for sweeping 58-Pstg/23 Szczotka do zamiatania plastikowa Plastic brush for sweeping 58-Pstg/* Szczotka plastikowa do zamiatania Plastic brush for sweeping 58-Rs 350/400 Miotła sorgo Sorgo brush 14

16 Szczotki gospodarcze 59-Stg/* Szczotka do zamiatania ulic Brush for sweeping streets 59-Stg/1 Szczotka do zamiatania ulic z kijem drewnianym Brush for sweeping streets with wooden stick 63-L11/1 Zmiotka plastikowa z mieszanki szczotkarskiej z szufelką - komplet Plastic brush made from mixed material+plastic dustpan in set 63-Stgk/34 Zmiotka do stołów - oprawa drewniana Wooden brush for cleaning table 63-*/35Et Zmiotka z mieszanki w oprawie drewnianej, w etui Wooden brush made from mixed material, in case 15

17 Szczotki gospodarcze 64-Pwst/7Et Szczotka do samochodów plastikowa z przepływem na wodę + końcówka do węża ogrodowego w etui Plastic brush for cars with continuous water flow, equipped with a garden hose connection, in case 65-S/* Mazak do pasty ze szczeciny w oprawie drewnianej, lakierowanej Bristle shoe dauber with wooden, lacquered body 66-L6/2 Szczotka do wanien ze szczeciny Bristle brush for cleaning baths 68-Pstg/1 Szczotka do WC z pojemnikiem Brush for cleaning toilet with container 68-P/5 Szczotka do WC Brush for cleaning toilets 16

18 Szczotki gospodarcze 76-F/3 Szczotka z fibru do mycia i szorowania bań Fibre brush for washing and scrubbing cans 79-S/* Szczotka do mycia butelek Brush for washing up bottle 82-Pstg/18 Szczotka do mycia naczyń Brush for washing up dishes 82-Pstg/1 Szczotka do mycia naczyń Brush for washing up dishes 90-S/1 Szczotka do czyszczenia sufitów Brush for cleaning ceilings 17

19 Szczotki kosmetyczne 19

20 Szczotki kosmetyczne 2-S/7* Pędzel do golenia luzem lub w etui Brush for shaving in bulk or in case 2-S/6* Pędzel do golenia luzem lub w etui Brush for shaving in bulk or in case 2-S/7 Zk Zestaw pędzli do golenia - 4 sztuki Set of 4 shaving brushes 2-S/5* Pędzel do golenia w oprawie drewnianej, luzem lub w etui Brush for shaving in bulk or in case in wooden body 57-L2/2 Szczotka do włosów z mieszanki Brush for hair, made of mixed material 20

21 Szczotki kosmetyczne 57-L2/22 Szczotka do włosów z mieszanki Brush for hair, made of mixed material 57-S/30 Szczotka do włosów ze szczeciny chińskiej Brush for hair, made of Chinese bristle 57-L2/34 Szczotka do włosów z mieszanki Brush for hair, made of mixed material 57-S/39 Szczotka do włosów dla dzieci ze szczeciny chińskiej Hair brush for children, made of Chinese bristle 57-L2/*/* Szczotki do włosów lokówki z mieszanki Curler for hair, made of mixed material 21

22 Szczotki kosmetyczne 57-Sch/68 Szczotka do włosów karkówka szczecina chińska Brush for hair on nape Chinese bristle 62-X*/* Szczoteczka do zębów z tynexu na blistrze Toothbrush of tynex on blister 62-Xkp/27 Zk Szczoteczki do zębów - zestaw 6 x 2 sztuki Set of 6 x 2 tootbrushes (12 pieces) 75-Pstg/23* Szczotka do rąk plastikowa luzem lub w etui Plastic brush for hands, in bulk or in case 70-L6/10 Szczotka do ciała w oprawie drewnianej Wooden brush for human body 22

23 Szczotki kosmetyczne 75-Psch/25 Szczotka do rąk plastikowa luzem Plastic brush for hands, in bulk 75-Pstg/25 Szczotka do rąk plastikowa luzem Plastic brush for hands, in bulk 75-Pstg/* Szczotka do rąk plastikowa ze stilonu Plastic brush for hands, made of steelon 75-Sch/36 Szczotka do rąk lekarska w oprawie drewnianej Wooden medical brush for hands 75-Stg/38 Szczotka do rąk w oprawie drewnianej Wooden brush for hands 23

24 Narzędzia malarskie 25

25 Narzędzia malarskie 5-Psch/100ET Ławkowiec zalewany Wall paint brush casted 5-Sch/* Ławkowiec w etui Wall paint brush in case 6-Zmal/6 Zestaw malarski nr 6 w kuwecie 5 narzędzi Painting set no.6 in a dish 5 tools 26

26 Narzędzia malarskie 6-Zmal/10n Zestaw malarski do malowania farbami wodnymi kuweta, 6 narzędzi Set of tools for painting with water paints-painting dish, 6 tools 6-Zmal/9 Zestaw malarski nr 9 na kratce 8 narzędzi Painting set no.9 on a sieve 8 tools 6-Zmal/10c Zestaw malarski do malowania farbami olejnymi kuweta, 6 narzędzi Set of tools for painting with oil paints-painting dish, 6 tools 6-Zmal/10z Zestaw malarski do malowania farbami wodnymi, olejnymi, kuweta, 6 narzędzi All-purpose set of tools for painting with water and oil paints-painting dish, 6 tools 27

27 Narzędzia malarskie 7-Ostg/* Szczotka murarska prostokątna z mieszanki Rectangular manson s brush made of mixed material 7-O/16 Szczotka murarska prostokątna z kokosu Rectangular manson s brush made of coconut 8-Owal/* Pędzel owalny 90 TOPS Oval paint brush 90 TOPS 7-Ostg/2 Szczotka murarska okrągła z mieszanki Round manson s brush made of mixed material 8-Owal/*cc Pędzel owalny do farb olejnych Oval paint brush for solvent paints 8-Owal/*cn Pędzel owalny do farb wodnych Oval paint brush for water paints 28

28 Narzędzia malarskie 8-Owal/*cl Pędzel owalny do lazury Oval paint brush for staining 8-Owal/*cz Pędzel owalny uniwersalny Universal oval paint brush 8-Pgsc/*n Pędzel okrągły Duo do farb wodnych Duo round paint brush for water paints 8-Pgsc/*z Pędzel okrągły Duo uniwersalny All purpose Duo round paint brush 8-Pgsc/*c Pędzel okrągły Duo do farb olejnych Duo round paint brush for oil paints 8-Pso/* Pędzel okrągły z rączką plastikową Lux Round paint brush Lux 29

29 Narzędzia malarskie 9-Kpl/2Et Zestaw pędzli pierścieniowych nr 2 Set of ring paint brush 9-Ach/* Pędzel pierścieniowy owijany sznurkiem Ring paint brush wrapped with string 9-Ach/*a Pędzel pierścieniowy w skuwce metalowej Pro Ring paint brush Pro 9-Ach/*c Pędzel pierścieniowy owijany sznurkiem Ring paint brush wrapped with string 30

30 11-Rf/* Szczotka do rdzy, drut falisty Brush for mould, wavy wire Narzędzia malarskie 11-Mf/6 Szczotka do rdzy sześciorzędowa, drut mosiężny Brush for mould, brazen wire 11-R/* Szczotka do rdzy, drut prosty Brush for mould, straight wire 12-Zmgp/* Zestaw Euromal Green Painter Green Painter set 11-Wmd/14 Wiadro malarskie 14 litrowe Painting bucket 14l 11-Wgb/12 Wiadro budowlane 12 litrowe Building bucket 12l 12-Fm/* Folia malarska Painting foil 31

31 Narzędzia malarskie 12-Wg35/*c Wałek gąbkowy śr. 35mm Polyurethane paint roller dia. 35mm 12-Wkg/*g Wkład gąbkowy śr. 40mm Sponge for paint rollers dia. 40mm 12-Kwkz/*k Wałek poliuretanowy z kuwetą + zapas Paint roller with painting dish + accessory piece 12-Wkg4/*gc Wkład gąbkowy śr. 35mm Sponge for paint rollers dia. 35mm 12-Kwk/*k Wałek poliuretanowy z kuwetą Paint roller with painting dish 32

32 Narzędzia malarskie 12-Flock/* Gąbka typu flock śr. 40mm Sponges, flock dia. 40mm 12-Kwf/* Wałek typu flock z kuwetą Paint rollers, flock, with painting dish 12-Wfgz2/* Gąbka typu flock śr. 35mm Sponges, flock type dia. 35mm 12-Wfz35/*c Wałek flock zaokrąglony z uchwytem Paint roller, flock type 12-Wg50/17 gc Wkład gąbkowy Polyurethane sponge Wfz35/*ck Wałek flock zaokrąglony z uchwytem + kuweta Paint roller, flock type with painting dish

33 Narzędzia malarskie 12-Wg65/*c Wkład gąbkowy z uchwytem Polyurethane paint roller 12-Wfz50/17 gc Wkład flock zaokrąglony Sponges, flock type 12-Wg65/* gc Wkład gąbkowy Polyurethane sponge 12-Wrs/2 Wałek do malowania rur Paint roller for painting pipes 12-Wfo/* Wałek futrzany do sufitu z osłoną, z kijem Fur paint roller with shield for ceilings, with stick 12-Wskn/8 Wałek do narożników Paint roller for corners 34

34 Narzędzia malarskie 12-Cwf/*ce Wałek Malerstreif Malerstreif paint roller 12-Cwf/*l Wkład Beryl Beryl insert 12-Cwf/*cl Wałek Beryl Beryl paint roller 12-Cwf/*n Wkład Girpaint Girpaint insert 12-Cwf/*cn Wałek Girpaint Girpaint paint roller 35

35 Narzędzia malarskie 12-Wsr/* Wkład strukturalny, dziurkowany Structural relief, insert 12-Wsz/* Wałek strukturalny Structural relief paint roller 12-Uchp/* Uchwyt plastikowy z prętem śr. 6mm do wałków Plastic handle with wire dia. 6mm long for paint rollers 12-Uch/* Uchwyt plastikowy z prętem śr. 6mm do wałków Plastic handle with wire dia. 6mm long for paint rollers 12-Wsr35/12 c Wałek strukturalny Structural relief, paint roller 12-Wgd/15 Wałek dociskowy do tapet Impression paint roller for wallpapers Wsr/12 gs Wkład strukturalny Structural relief, insert

36 Narzędzia malarskie 12-Wkf/* a Wkład futrzany na gąbce Paint rollers fur inserts on sponge 12-Wfg/* Wałek futrzany na gąbce Fur paint roller on sponge 12-Wfw/* a Wkład futrzany z weluru Paint roller insert made of velour 12-Wfw/* Wałek futrzany z weluru Paint roller made of velour 12-Wml/* Wałek malerstreif Fur paint roller made of refine fabric 12-Wfs/* Wałek futrzany na gąbce z kratą Fur paint roller on sponge + sieve 37

37 Narzędzia malarskie 12-Wsx/* a Wkład syntex na gąbce Paint roller insert made of syntex fabric 12-Wsx/* Wałek syntex na gąbce Fur paint roller made of syntex fabric 12-Wske/* a Wkład sznurkowy na gąbce String paint roller insert on sponge 12-Wske/* Wałek sznurkowy na gąbce String paint roller on sponge 12-Wsk/* Wałek sznurkowy String paint roller 38

38 Narzędzia malarskie 12-Wske/* m Wałek sznurkowy mulitikolor String paint roller multikolor 12-Wske/* am Wkład sznurkowy multikolor String paint roller insert multikolor 12-Cwu/10 a Mini wkład Casto 10 cm Mini paint roller Casto insert 10 cm 12-Cwu/10 Mini wałek Casto 10 cm Mini paint roller Casto 10 cm 12-Cfw2/12 Wałek flockowy Casto Paint roller Casto flock 12-Cgw2/12 Wałek poliuretanowy Casto Paint roller Casto polyurethane 39

39 Narzędzia malarskie 12-Cww/* Wałek welurowy Casto Paint roller Casto made of velour 12-Cww/* a Wkład welurowy Casto Paint roller Casto made of velour, insert 12-Cwe/* Wałek Casto do farb emulsyjnych Paint roller Casto for emulsion paints 12-Cwe/* a Wkład Casto do farb emulsyjnych Paint roller Casto, insert for emulsion paints 12-Cws/* Wałek Casto Paint roller Casto 12-Cws/* a Wkład Casto Paint roller Casto, insert 40

40 Narzędzia malarskie 12-Cwl/* Wałek Casto z mikrowłókien Paint roller Casto made of micrafiber 12-Cwl/* a Wkład Casto z mikrowłókien Paint roller Casto made of micrafiber, insert 12-Cwm/* Wałek Casto Paint roller Casto 12-Cwm/* a Wkład Casto Paint roller Casto insert 12-Wbs/* Wałek ze skóry jagnięcia Fur paint roller made of lamb skin 12-Wbs/* a Wkład ze skóry jagnięcia Fur paint roller insert made of lamb skin 41

41 Narzędzia malarskie 12-Krm/* Kratka malarska Paint sieve 12-Wmd/*a Wkład kuwety malarskiej Paint dish, insert 12-Wmd/* Kuweta malarska Paint dish 13-Kpl/4 Zw Zestaw pędzli płaskich Set of flat paint brushes 42

42 Narzędzia malarskie 13-Sch/* Pędzel płaski Flat paint brush 13-Sch/* a Pędzel płaski Pro Flat paint brush Pro 13-Psch/* Pędzel płaski Flat paint brush 14-Pen/* z Pędzel angielski Pennellessa uniwersalny Universal English type plastic paint brush Pennellessa 14-Pen/* n Pędzel angielski Pennellessa do farb wodnych English type plastic paint brush Pennellessa for water paints 14-Pen/* c Pędzel angielski Pennellessa do farb olejnych English type plastic paint brush Pennellessa for sol vent paints 43

43 Narzędzia malarskie 16-Pkpl/1 Et Komplet pędzli angielskich Set of English type set of paint brushes 16-Kpl/4 Et Komplet pędzli angielskich Set of English type set of paint brushes 44

44 Narzędzia malarskie 16-Kpl/5 Et Komplet pędzli angielskich Set of English type paint brushes 16-Kpl3/2 cw Komplet pędzli angielskich Set of English type paint brushes 45

45 Narzędzia malarskie 16-Kpl5/1 cw Komplet pędzli angielskich Set of English type paint brushes 16-Ch*/* Pędzel angielski A-Lux English type paint brush A-Lux 16-Ch*/* Bl Pędzel angielski B-Lux English type paint brush B-Lux 46

46 Narzędzia malarskie 16-Ch*/* Bc Pędzel angielski do farb olejnych English type plastic paint brush for solvent paints 16-Ch*/* Bn Pędzel angielski do farb wodnych English type plastic paint brush for water paints 16-Pgsc/* c Pędzel angielski Castor Duo do farb olejnych Castor Duo paintbrush for solvent paints 16-Ch*/* Bz Pędzel angielski uniwersalny Universal English type plastic paint brush 16-Pgsc/* z Pędzel angielski Castor Duo uniwersalny All-purpose, Castor Duo type paint brush 16-Pgsc/* n Pędzel angielski Castor Duo do farb wodnych Castor Duo paintbrush for water paints 47

47 Narzędzia malarskie 16-Psc/* Pędzel angielski plastikowy Castor English type plastic paint brush type Castor 16-Sch/* a Pędzel angielski Pro English type paint brush Pro 16-Sch/* c Pędzel angielski English type paint brush 16-Ch*/* Tl Pędzel angielski kuty blachą Lux English type paint brushes with ferrule-lux 48

48 Narzędzia malarskie 17-Pszm/* Szpachla malarska Painting spatula 17-Pszm/* n Szpachle nierdzewne Stainless spatula 17-Pszk/* m/d Szpachle ze stali nierdzewnej do kleju z ząbkami Stainless spatula for glue, with teeth 17-Pswm/1 Skrobak do wałków Coarse file for paint rollers 17-Pszg/* Szpachla ze stali nierdzewnej Stainless spatula for gypsum 17-Psk/110 Skrobak malarski Painting coarse file Pstp/1 Zdzierak w komplecie z dwoma ostrzami malarskimi Scraper with two painting edges

49 Narzędzia malarskie 19-Asch/* Pędzel kątowy Angular paint brush 19-Sch/* Pędzel kątowy PRO Angular paint brush PRO 20-S/* Pędzle do malowania pasków Brushes for painting stripes 20-So/* Pędzle szkolne do malowania pasków School brushes for painting stripes 20-So/* c Komplet pędzli do malowania pasków Set of brushes for painting stripes 50

50 Narzędzia malarskie 21-Tp45/* Taśma malarska papierowa samoprzylepna Paper masking tape 74-O/* Szczotka do smoły Brush for pitch 83-Ch/1 Szczotka do tapet ze szczeciny chińskiej Brush for wallpapers made of Chinese bristle 83-Ch/6 Szczotka do tapet ze szczeciny chińskiej szarej Brush for wallpapers made of grey Chinese bristle 51

51 Narzędzia budowlane 53

52 Narzędzia budowlane 18-Ps/26 Paca tynkarska styropianowa Plasterer s long float made of foamed polystyrene 18-Pts/70 Paca tynkarska styropianowa Plasterer s long float made of foamed polystyrene 18-Ps/50 Paca tynkarska styropianowa Plasterer s long float made of foamed polystyrene 18-Pt/3 Paca z tworzywa sztucznego z gęstą gąbką Plastic long float with dense sponge 54

53 Narzędzia budowlane 18-Ptsz/27 s Paca z tworzywa sztucznego do kleju Plastic long float for glue with teeth 18-Pn/4 Paca ze stali nierdzewnej, gładka z rączką z tworzywa sztucznego Long float made of stainless steel, smooth, with plastic handle 11-Wgb/12 Wiadro budowlane 12 litrowe Building bucket 12L 18-Pt/20 Wiadro z tworzywa sztucznego, poj. 20 litrów Plastic bucket 20L 55

54 Narzędzia budowlane 18-Mdf/80 Mieszalnik do farb, końcówka z tworzywa sztucznego, śr. 80 mm Mixer for paint with plastic end 18-Md*/* Mieszalnik do zapraw Mixers for mortar 18-Zdf/60 Zdzierak do farb z tworzywa sztucznego z ostrzem ze stali szlachetnej Plastic coarse file for paint, withe edge made of refined steel 18-Psr/21 Paca do szlifowania ręcznego z podkładem gumowym Long float with rubber ply for grinding 18-Ssz/28 Siatka szlifierska o różnej granulacji Heat check of various granulation 56

55

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 20 /

KATALOG PRODUKTÓW 20 / KATALOG PRODUKTÓW 2017/2018 O firmie Przedsiębiorstwo MAX-POL to wiodący producent zniczy i wkładów w Polsce. Działa nieprzerwanie od 1985 roku i należy do grona prekursorów. Na ponad 30 letnią działalność

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Narzędzia kosmetyczne Cosmetic and podiatry instruments

Narzędzia kosmetyczne Cosmetic and podiatry instruments Narzędzia kosmetyczne Cosmetic and podiatry instruments Spis treści Table of contents Pincety kosmetyczne Cosmetic tweezers 7 Nożyczki kosmetyczne Cosmetic scissors 8 Cążki do paznokci Nail cutters 12

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

BUILDING BUILDING. Patrol Group offers a broad spectrum of building products: building buckets and containers of various shapes and sizes.

BUILDING BUILDING. Patrol Group offers a broad spectrum of building products: building buckets and containers of various shapes and sizes. BUILDING BUILDING Patrol Group offers a broad spectrum of building products: building buckets and containers of various shapes and sizes. Firma Patrol Group oferuje szeroki wybór artykułów budowlanych.

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Torebki prezentowe Katalog wzorów 2016

Torebki prezentowe Katalog wzorów 2016 POLSKI PRODUCENT ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO HIT 2015 ROKU zbierz całą kolekcję! Torebki prezentowe Katalog wzorów 2016 Krakowska Spółdzielnia Niewidomych Sanel powstała w 1952 r. Jesteśmy zakładem

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

START Zakład Pracy Chronionej

START Zakład Pracy Chronionej Spółdzielnia Niewidomych START Zakład Pracy Chronionej KATALOG WYROBÓW Wyroby szczotkarskie Wyroby o przeznaczeniu specjalnym Data wydania katalogu : lipiec 2015 r. SN START 37-700 Przemyśl, ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

Tel: AKCESORIA MALARSKIE 10

Tel: AKCESORIA MALARSKIE 10 AKCESORIA MALARSKIE AKCESORIA MALARSKIE 10 78 01. TORRO Pędzel angielski 1 Torro Gold 398-17-001 1,5 Torro 398-17-002 2 Torro 398-17-003 2,5 Torro 398-17-004 3 Torro 398-17-005 3,5 Torro 398-17-006 4 Torro

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

świat regeneracji kompresory zawieszenia

świat regeneracji kompresory zawieszenia świat regeneracji kompresory zawieszenia THE BEST Zabielski, 02-246 Warszawa, ul. Geologiczna 7 tel.: +48 691426620, e-mail: czesci@swiatregeneracji.pl www.swiatregeneracji.pl Firma THE BEST ZABIELSKI

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Frozen baked goods catalogue

Frozen baked goods catalogue Frozen baked goods catalogue MW Janczewscy Company was founded in 1991 by Mariola and Waldemar Janczewski, and today it is one of the most competitive confectionery companies in Poland. Our products are

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Katalog strojów sportowych

Katalog strojów sportowych 2011 Katalog strojów sportowych Opis materia³ów Description of materials Nasza oferta to wysokiej klasy stroje sportowe, produkowane z dzianin syntetycznych i bawe³nianych, oraz lycry. U ywamy wy³¹cznie

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU Made in Poland www.klepki.pl PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 Firma Producent Parkietu Kazimierz Wiśniewski specjalizuje się w produkcji litego

Bardziej szczegółowo

PARASOLE WEDDINGUMBRELLAS

PARASOLE WEDDINGUMBRELLAS PARASOLE WEDDINGUMBRELLAS WESELE KOMUNIA PRZEDSTAWIENIE SESJA FOTOGRAFICZNA PRZYJĘCIE BAL PRZEBIERAŃCÓW WEDDING FIRST HOLY COMMUNION PERFORMANCE PHOTOGRAPH SESSION PARTY COSTUME BALL MARIBOUTIQUE - konstrukcja

Bardziej szczegółowo

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS Piotr Mikulski 2006 Subversion is a free/open-source version control system. That is, Subversion manages files and directories over time. A tree of files is placed into a central repository. The repository

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Czym się zajmujemy. Usługi specjalne

Czym się zajmujemy. Usługi specjalne ADRES: ul. Królowej Jadwigi 40 32-040 Świątniki Górne TEL.: +48 6033 444 00 FAX.: +48 12 270 46 38 E-MAIL: office@szczotex.pl WWW.SZCZOTEX.PL Czym się zajmujemy Tradycja... Firma SZCZOTEX powstała w 1985

Bardziej szczegółowo

INDEX NAZWA TOWARU CENA EAN

INDEX NAZWA TOWARU CENA EAN INDEX NAZWA TOWARU CENA EAN SZCZOTKI DO RDZY A 01-017 Szczotka do rdzy 1 rzędowa 5902891454014 A 01-027 Szczotka do rdzy 2 - rzędowa 5902891454021 A 01-037 Szczotka do rdzy 3 - rzędowa 5907808086012 A

Bardziej szczegółowo

buk klon calvados Produkujemy meble w trzech wersjach kolorystycznych

buk klon calvados Produkujemy meble w trzech wersjach kolorystycznych calvados klon buk Produkujemy meble w trzech wersjach kolorystycznych spis treści / contens o firmie / about us... 5 meble biurowe / company profile... 7 biurka / desks... 8 regały / storage... 10 blaty

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

2011 ARTYKUŁY BUDOWLANE 4

2011 ARTYKUŁY BUDOWLANE 4 2011 ARTYKUŁY BUDOWLANE 4 O nas Niemiecka Jakość Polska Cena oznacza dla naszych klientów: Zawsze Najlepsza Jakość Zawsze Korzystnie Cenowo. Pod tym hasłem nasza firma została założona w 2009 r., aby świadczyć

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Długoletni kontakt z producentami pozwala nam zaoferować jedne z najlepszych cen na rynku!!!

Długoletni kontakt z producentami pozwala nam zaoferować jedne z najlepszych cen na rynku!!! jest kompleksową hurtownią, zajmującą się dystrybucją i importem artykułów metalowych, ściernych, elementów złącznych, okuć budowlanych, meblowych, narzędzi ręcznych, ogrodniczych, spawalniczych, elektronarzędzi,

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszelkie prawa należą do: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Warszawa 2015 www.zielonasowa.pl Focus

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2011 / Product catalogue 2011

Katalog produktów 2011 / Product catalogue 2011 Katalog produktów Product catalogue NOWOŚCI NEW 2011 Katalog produktów 2011 / Product catalogue 2011 www.empets.pl Szanowni Klienci! Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem produkującym

Bardziej szczegółowo

Płaski pędzel z wysokiej jakości włosiem syntetycznym, przeznaczony do farb wodorozcieńczalnych.

Płaski pędzel z wysokiej jakości włosiem syntetycznym, przeznaczony do farb wodorozcieńczalnych. NAZWA PRODUKTU OPIS ZASTOSOWANIE SZEROKOŚĆ / ROZMIAR PĘDZLA mm PLATINUM PĘDZEL PŁASKI Płaski pędzel z wysokiej jakości włosiem syntetycznym, przeznaczony do farb wodorozcieńczalnych. Polecany do mebli.

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

KARLAK. 01 drain trap. www. karlak. ig. pl

KARLAK. 01 drain trap. www. karlak. ig. pl d r a i n t r a p AT R A P S M A N U FA C T U R E R K A R L A K KARLAK 01 drain trap a t r a p s m a n u f a c t u r e r w w w. k a r l a k. i g. p l p r o d u c t s c a t a l o g u e c a t a l o g u e

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

MARINE FENDERS ODBOJNICE NABRZEŻOWE

MARINE FENDERS ODBOJNICE NABRZEŻOWE MARINE FENDERS ODBOJNICE NABRZEŻOWE Made in Poland EU I PRZEMYSŁOWE www.gumalit.com www.rubber-shop.eu \ www.sklep-guma.pl APPLICATION: Rubber and polyurethane fenders are used as protection in: marine

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre *****, Poland Hotel Hilton Warszawa*****, Polska

Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre *****, Poland Hotel Hilton Warszawa*****, Polska 4 LIRA LIGHTING is a manufacturer of indor and outdoor luminaires. We are intensively developing our offer and launching new products dedicated to objects for various purposes. All our luminaries meet

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Pędzel pierścieniowy seria 12, najwyższa jakość, 3 x gotowana czarna szczecina chińska 90% tops

Pędzel pierścieniowy seria 12, najwyższa jakość, 3 x gotowana czarna szczecina chińska 90% tops Pędzel pierścieniowy seria 12, najwyższa jakość, 3 x gotowana czarna szczecina chińska 90% tops 2 60 12/ 360/ 0211-12 60 02 4 60 12/ 360/ 0211-12 60 04 6 70 12/ 360/ 0211-12 70 06 8 82 12/ 360/ 0211-12

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: wie, że czas present perfect

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI KLIENCI DEAR CUSTOMERS WE ARE PLEASED TO PRESENT YOU OUR HOUSEHOLD PRODUCTS CATALOG

SZANOWNI KLIENCI DEAR CUSTOMERS WE ARE PLEASED TO PRESENT YOU OUR HOUSEHOLD PRODUCTS CATALOG KATALOG PRODUKTÓW/HOUSEHOLD PRODUCTS CATALOG SZANOWNI KLIENCI DEAR CUSTOMERS Z PRZYJEMNOŚCIĄ PRZEKAZUJĘ W PAŃSTWA RĘCE NASZ KATALOG PRODUKTÓW AGD. GRUPA KON-PLAST to firma produkcyjno-usługowa branży tworzyw

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

ANOD. POWŁOKA ANOD. POWŁOKA ANOD.

ANOD. POWŁOKA ANOD. POWŁOKA ANOD. KATALOG NARZĘDZI I ELEKTRONARZĘDZI 2007 Poziomnice 0,5 mm/m 0,029 o DOKŁADNOŚĆ 1,5 mm PROFIL ANOD. MN-70-324 40 1 5 274853 MN-70-326 60 1 5 274747 MN-70-328 80 1 5 274754 MN-70-330 100 1 5 274761 MN-70-332

Bardziej szczegółowo