Drodzy Klienci. Dear Customers,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drodzy Klienci. Dear Customers,"

Transkrypt

1

2 Drodzy Klienci Mamy zaszczyt zaprezentować Wam kolejny katalog naszych wyrobów. Odnajdziecie w nim: szczotki, pędzle, specjalistyczne narzędzia malarskie oraz budowlane a także obszerny asortyment artykułów gospodarstwa domowego. Po raz kolejny dokładamy wszelkich starań, aby uczynić codzienne domowe zajęcia lżejszymi, prostszymi i przyjemniejszymi. Gwarantujemy wysoką jakość, użyteczność, wytrzymałość i estetyczny wygląd naszych produktów. Wierzymy, iż niezmiennie od lat nasze wyroby są naszą wizytówką i gwarantem solidności. A zobowiązuje nas do tego fakt, iż Bielska Fabryka Szczotek i Pędzli istnieje już 130 lat. Mamy nadzieję, iż nie zawiedziemy Państwa oczekiwań. Dear Customers, We are pleased to present our new catalogue of products, which covers brushes, paintbrushes, special painting and construction tools, as well as a wide assortment of household supplies. We have refocused on our efforts to make your daily household operations easier, simpler and more enjoyable. High quality, usefulness, durability and nice look of our products is guaranteed. We believe that our products have been our showcase and quality guarantee invariably for many years. We feel obliged in that respect due to the fact of running Bielsko Brush Factory operations for more than 130 years. We hope that your expectations will be satisfied.

3 wprowadzenie introduction 2 szczotki gospodarcze household brushes 8 szczotki kosmetyczne cosmetic brushes 18 narzędzia malarskie painting tools 24 narzędzia budowlane building tools 52 1

4 130 lat działalności firmy dało niebagatelny kapitał doświadczenia, znajomości rynku, upodobań klientów a przede wszystkim potencjał technologiczny. Nasze wyroby zyskały uznanie i zapracowały na swą szeroko rozpoznawalną markę. Od roku 1876, kiedy to powstała fabryka Braci Sennewaldt, zmieniło się wiele. Dzisiaj proces produkcji wygląda zupełnie inaczej. Nowoczesne technologie wytwarzania, ogromny rynek odbiorców, technika, która pozwala na coraz większą ingerencję maszyn, to widomy znak nowych czasów. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat nasze wyroby dorównały najlepszym, co potwierdzają liczne nagrody i wyrazy uznania. Dziś Befaszczot to nowoczesny zakład produkcyjny, prężnie rozwijający swą działalność, pozostawiający daleko w tyle XIX-wieczną manufakturę. Potwierdzeniem niech będzie krótkie przypomnienie, rys historyczny naszego zakładu, na którym zbudowaliśmy naszą markę. Rok Miejscowość Biała koło Bielska. Bracia Albert i Erich Sennewaldt uruchamiają austriacką fabrykę szczotek i pędzli. Fabryka będzie ich własnością do roku Od początku właściciele stawiają na jakość i nowoczesność odpowiadające czasom, w których żyją. Produkują szczoteczki do zębów, szczotki do ubrań i włosów, szczotki pielęgnacyjne dla zwierząt, a także pędzle do golenia i pędzle malarskie. Zakład stał się jedynym w Europie dostawcą szczotek na dwór cesarza Franciszka Józefa, co niewątpliwie potwierdza jakość i klasę wyrobów, za co otrzymał tytuł Dostawcy dworu cesarskiego w Wiedniu. Wyroby Sennewaldtów stały się popularne i niezbędne na dworach arystokracji, w ekskluzywnych hotelach całej Europy. Otrzymały znak towarowy Polonia (wizerunek leżącego jelenia), a dla odbiorców spoza granic - znak Favorite - rejestrowaną markę ochronną. Pierwsza wojna światowa przynosi gwałtowny rozwój fabryki. Wzrasta zatrudnienie i produkcja. Powstaje nowy budynek, zatrudnia się 400 pracowników. W okresie powojennym kondycja zakładów obrazuje sytuację gospodarczą zniszczonej Europy. Mimo tego, dobre imię i znak jakości zobowiązują. W roku 1929 na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu firma otrzymuje Państwowy Złoty Medal za wszystkie wyroby, oraz w uznaniu działalności wystawienniczej. W firmowym katalogu właściciele wówczas napiszą: Sądzimy, iż wolno nam przy tej sposobności wskazać na tę okoliczność, że nasze szczotki i pędzle wyrabiamy z najprzedniejszych surowców i produkcję tę opieramy na zasadzie - Towar bez zarzutu - staranne wykonanie - najniższe ceny. 2 Powyższe słowa nie straciły nic ze swej aktualności i nadal są sloganem reklamowym Befaszczotu. Są wyrazem ciągłości w spojrzeniu na kształt współczesnego zakładu produkcyjnego, czego dowodem jest oparcie produkcji na standardzie ISO Pozwala on na skuteczniejszą realizację celów na każdym etapie działalności, zwiększając świadomość każdego pracownika, orientując go na jakość a równocześnie ułatwiając kontakt z klientem.

5 130 years of company operation brought a considerable capital of experience, market knowledge, customer tendencies and, most of all, technology. Our products have been recognized and earned their widely-known brand. Many things have changed since 1876, when the Sennewaldt Brothers' Factory was established. The manufacturing process looks completely different today. Modern manufacturing technologies, huge market of customers, technical solutions allowing us to introduce more and more machines, constitute the mark of new times. Our products have been competing with the best ones for a few decades, which had been confirmed by multiple awards and recognitions. Today, Befaszczot is a modern manufacturing plant, which is dynamically developing its operation and leaving the 19th century manufacture process far behind. The proof might be short recollection of the historical outline of our plant, based on which our brand has been developed. Year 1876, Biała village close to Bielsko. Brothers Albert and Erich Sennewaldt founded an Austrian brush factory. The factory would remain their property until Right from the start, the owners focused on quality and modern technology meeting the requirements of contemporary times. Production covered toothbrushes, clothing and hair brushes, cosmetic brushes for animals, as well as brushes for shaving and painting. The plant became the only European supplier of brushes for the court of the Emperor Francis Joseph, which definitely confirms the quality and class of our products, for which we have been awarded with the title of Supplier to the Emperor's Court of Vienna. Sennewaldts' products become famous and demanded in aristocratic courts, exclusive hotels throughout Europe. They have been awarded with the Polonia trademark (image of a lying deer), and in relation to customers abroad - Favorite trademark - registered brand. The First World War brought sudden development of the factory. Personnel numbers and manufacturing capacity were increased. A new building for 400 new employees was constructed. After the war, condition of the plant reflected the economic situation of the destroyed Europe. In spite of that, good name and certification mark of the company were still obliging. In 1929, the company received the National Gold Medal on the National Fair in Poznań for all products and in recognition of its exhibitions. The company catalogue contained the following wording at that time: We think that it is a good occasion to mention the fact that our brushes are made of materials with the highest quality and our production is based on the rule - flawless product - diligent manufacture - lowest prices. 3 These words are still up-to-date and used as the advertising slogan of Befaszczot. They are the expression of continuous focus on the current shape of the production plant, which is proven by applying ISO 9001 requirements for the production. It allows more efficient realization of objectives on each operational level and increasing the awareness of each employee by focusing him/her on quality and improving contacts with customers.

6 By pozostać w zgodzie z prawdą historyczną, należy wspomnieć o drugiej wytwórni szczotek i pędzli. Powstała ona w 1930 roku. Fabryka Szczotek i Pędzli Sanax braci Goldbergów była małym, liczącym kilkudziesięciu pracowników zakładem. Podczas II wojny światowej właściciele zmuszeni zostali do emigracji. Śledząc dzieje Befaszczotu, dochodzimy do czasów najnowszych. Do końca II wojny światowej fabryką zarządza rodzina założycieli. W styczniu 1945r. do miasta wkraczają wojska radzieckie. W zakładzie rozpoczyna się okres typowy dla zniszczonego wojną przemysłu. Pomieszczenia produkcyjne są zdewastowane, park maszynowy zdekompletowany, dokumentacja zachowała się we fragmentach. Zgłaszają się jednak ochotnicy - byli pracownicy i pod nadzorem rozlokowanej na terenie fabryki jednostki wojskowej rozpoczyna się odbudowa, a później produkcja. Ten heroiczny, powojenny okres kończy się w 1950 roku. Wtedy następuje połączenie Fabryki Szczotek i Pędzli Bracia Sennewaldt oraz firmy Sanax w jedno przedsiębiorstwo Państwową Fabrykę Szczotek i Pędzli Bielsko-Biała. Od tego czasu często zmieniali się państwowi właściciele i nazwy. Zmieniały się zjednoczenia, formuły prawne, co z pewnością nie sprzyjało rozwojowi, prowadziło wręcz do podnoszenia kosztów i marnotrawienia majątku. Mimo przeszkód, produkcja globalna rośnie i w 1958r. wyroby ponownie trafiają na eksport. Jakość i nowsza technologia stają się priorytetem. Wzrasta poziom produkcji. Pracownicy znów mogą podpisać się pod dewizą przedwojennych właścicieli. Do prawdziwego przełomu w powojennych dziejach fabryki dochodzi w 1976r. Zapada decyzja o przekształceniu zakładu w spółdzielnię inwalidów. Zmiana struktury własności powoduje bardzo dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Wynikiem dostosowania Spółdzielni do potrzeb rehabilitacji zawodowej jest m.in. adaptacja większości miejsc pracy do możliwości pracy inwalidów. Przy zakładzie powstaje Przychodnia Rehabilitacji. Zmiany dotyczą również sposobu myślenia. Pracownicy mają poczucie spółdzielczej współwłasności. Zakład idzie z duchem czasu. Staje się znaczącym na rynku krajowym i zagranicznym producentem wyrobów szczotkarskich, będąc jednocześnie znakomitym ośrodkiem terapii zawodowej. Wszystko to ma ogromny wpływ na jakość wyrobów, co odzwierciedla eksport towarów Befaszczotu na rynki: Danii, Finlandii, Sudanu, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA, Belgii, Czech, Słowacji, a w ostatnich latach niezwykle intensywnie Rosji. Dzisiejszy Befaszczot jest Zakładem Pracy Chronionej. Zatrudnia 110 pracowników, w tym 75 osób niepełnosprawnych. Nie jest to wiele, ale to aż 110 istnień ludzkich, z ich problemami, troskami, poczuciem godności i potrzebą aktywności i użyteczności. 4

7 In order to adhere to the historical truth, the second brush factory must be mentioned. It was established in Sanax Brush Factory owned by Goldberg brothers was a small plant with a few dozen employees. During the Second World War, the owners had to emigrate. The history of Befaszczot brings us to the contemporary times. The family of founders run the factory until the end of the Second World War. In January 1945, the Russian Army entered the city. The period of industrial devastation by war began. The manufacturing rooms were devastated, the machine park partly dismantled, documentation left as partial. However, volunteers - former employees - reported to start the rebuild, and later production, under supervision of the Army Unit. That heroic post-war period ended in The brush factories of Sennewaldt Brothers and Sanax were then combined into the National Brush Factory of Bielsko-Biała. State owners and names have been changed many times since then. Changes related to associations and legal forms, which undoubtedly hampered the development process and even led to cost increase and asset losses. Despite the obstacles, global production was increased and the products were exported again in Quality and modern technology became the main priorities. Manufacturing volumes were increased. Employees could subscribe to the motto of the post-war owners. The real breakthrough in the factory post-war history came in A decision was made to transform the plant into an invalids' cooperative. That ownership structure change resulted in a very dynamic development of the company. The effect of adjusting the Cooperative to the requirements of occupational rehabilitation included adaptation of most of the working posts to the needs of handicapped persons. A Rehabilitation Clinic was established in the plant. Changes referred to new thinking as well. The personnel could feel as co-owners of the property. The plant was keeping up with the times. It became a major domestic and international manufacturer of brushes, being an excellent occupational rehabilitation center at the same time. All that largely affected the quality of products, which was reflected in the export of Befaszczot products to the markets of: Great Britain, Denmark, Finland, Sweden, France, Germany, USA, Belgium, Czech Republic, Slovakia, Sudan, Ukraine, Lithuania, and recently Russia in an extensive scope. Today, Befaszczot is a Supported Employment Enterprise. It employs 110 persons, including 78 disabled ones. It is not much, but it is still as many as 110 lives with individual problems, concerns, dignity and the need for activity and feeling of being needed. 5

8 Śledząc bogatą historię zakładu, jego wzloty i upadki, widać, jak bardzo liczy się tu ludzka praca, staranność, sumienność, zdyscyplinowanie. Przynosi to efekty w rozmaitych formach uznania na przestrzeni całych 130 lat. A jest się czym pochwalić. W 1995 Targi Zakładów Pracy Chronionej w Katowicach - nagroda Złoty Spodek za najciekawszą aranżację stoiska; W 1996 Targi DOMEXPO`96 - Złoty Medal MTP - za serię szczotek do zamiatania, wykonanych z surowców naturalnych; W 1997 Targi DOMEXPO`97 - Złoty Medal MTP - za serię pędzli angielskich; W 1997 Targi DOMEXPO`97 - dwukrotnie (w marcu i październiku) - nagroda za najlepszą aranżację i wystrój stoiska przyznana przez Zarząd Krajowej Izby Gospodarczo Rehabilitacyjnej; W 2005 Targi BUDMA`05 - Złoty Medal MTP - za serię pędzli dwukomponentowych; Z okazji 100-nej edycji na targach przyznano Jubileuszowy Medal z okazji 75-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich z podziękowaniami za wieloletnią współpracę; W 2007 Targi Budma najwyższe odznaczenie targowe Grande Mercure. Odznaczenie to stanowi uwieńczenie dotychczasowej działalności wystawienniczej na Międzynarodowych Targach Poznańskich; Trzykrotna prestiżowa Nagroda specjalna za profesjonalną i partnerską współpracę w latach 2003, 2004, 2005 przyznana przez firmę Castorama Polska; W 2006 certyfikat konsumenckiego konkursu jakości produktów Najlepsze w Polsce - za pędzle malarskie. Befaszczot współpracuje aktualnie z dużymi sieciami handlowymi, do których należą: Makro Cash&Carry, Castorama, Plus Discount, Real, Auchan, Leroy Merlin, Euro Cash&Carry, Mega Cash&Carry, Selgros, Praktiker, Obi, Tesco, Nomi, Ahold, Leclerc, La- Plateforme, Lapeyre, Brico Depot, KingFisher oraz wieloma innymi, z którymi zakład prowadzi negocjacje handlowe. Nagrody i wyróżnienia zdobywane na wystawach i targach potwierdzają sukces poprzednich i obecnych pracowników Spółdzielni Befaszczot. Jest to również zasługa współpracujących z zakładem hurtowni patronackich i innych stałych odbiorców. To sukces wszystkich użytkowników wyrobów ze znakiem Befaszczot. Wy - Drodzy Klienci macie niebagatelny wpływ na kształt naszej historii i od Was zależy, czy będzie to historia najlepszych dni zakładu. 6

9 Looking on the extensive history of the plant, its ups and downs, we may observe how important human working, diligence, conscientiousness and discipline are here. This resulted in various recognitions during the period of 130 years. And we have a lot to be proud of: In 1995, the Fair of Supported Employment Enterprises in Katowice - the Gold Saucer award for the most interesting exhibition stall arrangement; In 1996, DOMEXPO`96 Fair - MTP Gold Medal for the line of sweeping brushes made of natural materials; In 1997, DOMEXPO`97 Fair - MTP Gold Medal for the line of Englishtype paintbrushes; In 1997, DOMEXPO`97 Fair - double (March and October) award for the best arrangement and design of the exhibition stall presented by the National Chamber of Economy and Rehabilitation; In 2005, BUDMA`05 Fair - MTP Gold Medal for the line of doublecomponent paintbrushes; 100-year anniversary of the Fair - Jubilee Medal of the 75-year Anniversary of the International Fair in Poznań with recognition of the years of cooperation; In 2007, Budma 2007 Fair - the highest fair award of the Grande Mercure. The award completes the past exhibitions in the International Fair in Poznań; three prestigious special awards for professional and partner cooperation in 2003, 2004, 2005, presented by Castorama Poland prove the excellent organization of the company in the scope of customer service; In certificate of the consumers' product competition of Best of Poland for paintbrushes, in recognition of the excellent product quality. Befaszczot is currently cooperating with major commercial networks, including: Makro Cash&Carry, Castorama, Plus Discount, Real, Auchan, Leroy Merlin, Euro Cash&Carry, Mega Cash&Carry, Selgros, Praktiker, Obi, Tesco, Nomi, Ahold, Leclerc, La-Plateforme, Lapeyre, Brico Depot, KingFisher and many other companies, with which the plant is negotiating. The awards and recognitions won in exhibitions and fairs prove the success of the former and current employees of Befaszczot Cooperative. Contributors are also the cooperating partners of brandbased wholesalers and other regular customers. This is the success of all users of products with Befaszczot trademarks. You, our Dear Customers, have considerable influence on the shape of our history and you decide if this will be the history of the best days of the company. 7

10 Szczotki gospodarcze 9

11 Szczotki gospodarcze 15-S/13 Et Pędzel do smarowania ciast w etui Brush for spreading cakes in case 11-Kije/* Kij drewniany do szczotek Wooden stick for brushes 11-P/6 Et Szczotka do czyszczenia żaluzji w etui Brush for cleaning shutters in case 11-Kije/140 P Kij plastikowy wkręcany włoski długość: 110 cm Italian, screwed, in plastic stick 11-Kije/*Tl Kije teleskopowe wkręcane, włoskie Italian, screwed in, telescopic stick Małe/Duże/* Małe/Duże szczotki z drutu mosiężnego Little/big brush made of brass wire

12 Szczotki gospodarcze 51-S/1 Szczotka do połysku, drewniana typu MON Wooden brush type Army for polishing 51-Schs/11 Szczotka do połysku, lakierowana z mazakiem Lacquered brush for polishing 51-S/* Szczotka do połysku, drewniana lakierowana Lacquered wooden brush for polishing 51-St/38 Szczotka do połysku, drewniana stylonowa Steelon and wooden brush for polishing 52-St/18 Szczotka do błota stylonowa Steelon brush for mud Sr/23 Szczotka do błota z ryflingu Brush for mud

13 Szczotki gospodarcze 54-*/5 Szczotka do ubrań z mieszanki Brush made from mixed material for clothes 53-L13/* Szczotka do zwierząt z paskiem Brush with strip for cleaning animals 54-*/8 Szczotka do ubrań z mieszanki Brush made from mixed material for clothes 54-*/14 Szczotka do ubrań z mieszanki Brush made from mixed material for clothes 54-L13/18 Szczotka do ubrań z mieszanki Brush made from mixed material for clothes */44 Szczotka do ubrań z mieszanki Brush made from mixed material for clothes

14 55-*/2 Szczotka do szorowania drewniana+poliamid Wood+polyamide for scrubbing Szczotki gospodarcze 55-Pst*/* Szczotka do szorowania plastikowa+stilon Plastic+steelon brush for scrubbing 55-*/8 Szczotka do szorowania drewniana+poliamid Wood+polyamide brush for scrubbing 56-*/8 Szczotka do szorowania drewniana+poliamid Wood+polyamide for scrubbing 55-*/13 Szczotka do szorowania drewniana+poliamid Wood+polyamide brush for scrubbing 56-Pstg/27 Szczotka do szorowania plastikowa+stilon Plastic+steelon brush for scrubbing 13

15 Szczotki gospodarcze 58-L11/* Szczotka do zamiatania Brush for sweeping 58-O/* Szczotka do zamiatania z kokosu Coconut brush for sweeping 58-Pstg/23 Szczotka do zamiatania plastikowa Plastic brush for sweeping 58-Pstg/* Szczotka plastikowa do zamiatania Plastic brush for sweeping 58-Rs 350/400 Miotła sorgo Sorgo brush 14

16 Szczotki gospodarcze 59-Stg/* Szczotka do zamiatania ulic Brush for sweeping streets 59-Stg/1 Szczotka do zamiatania ulic z kijem drewnianym Brush for sweeping streets with wooden stick 63-L11/1 Zmiotka plastikowa z mieszanki szczotkarskiej z szufelką - komplet Plastic brush made from mixed material+plastic dustpan in set 63-Stgk/34 Zmiotka do stołów - oprawa drewniana Wooden brush for cleaning table 63-*/35Et Zmiotka z mieszanki w oprawie drewnianej, w etui Wooden brush made from mixed material, in case 15

17 Szczotki gospodarcze 64-Pwst/7Et Szczotka do samochodów plastikowa z przepływem na wodę + końcówka do węża ogrodowego w etui Plastic brush for cars with continuous water flow, equipped with a garden hose connection, in case 65-S/* Mazak do pasty ze szczeciny w oprawie drewnianej, lakierowanej Bristle shoe dauber with wooden, lacquered body 66-L6/2 Szczotka do wanien ze szczeciny Bristle brush for cleaning baths 68-Pstg/1 Szczotka do WC z pojemnikiem Brush for cleaning toilet with container 68-P/5 Szczotka do WC Brush for cleaning toilets 16

18 Szczotki gospodarcze 76-F/3 Szczotka z fibru do mycia i szorowania bań Fibre brush for washing and scrubbing cans 79-S/* Szczotka do mycia butelek Brush for washing up bottle 82-Pstg/18 Szczotka do mycia naczyń Brush for washing up dishes 82-Pstg/1 Szczotka do mycia naczyń Brush for washing up dishes 90-S/1 Szczotka do czyszczenia sufitów Brush for cleaning ceilings 17

19 Szczotki kosmetyczne 19

20 Szczotki kosmetyczne 2-S/7* Pędzel do golenia luzem lub w etui Brush for shaving in bulk or in case 2-S/6* Pędzel do golenia luzem lub w etui Brush for shaving in bulk or in case 2-S/7 Zk Zestaw pędzli do golenia - 4 sztuki Set of 4 shaving brushes 2-S/5* Pędzel do golenia w oprawie drewnianej, luzem lub w etui Brush for shaving in bulk or in case in wooden body 57-L2/2 Szczotka do włosów z mieszanki Brush for hair, made of mixed material 20

21 Szczotki kosmetyczne 57-L2/22 Szczotka do włosów z mieszanki Brush for hair, made of mixed material 57-S/30 Szczotka do włosów ze szczeciny chińskiej Brush for hair, made of Chinese bristle 57-L2/34 Szczotka do włosów z mieszanki Brush for hair, made of mixed material 57-S/39 Szczotka do włosów dla dzieci ze szczeciny chińskiej Hair brush for children, made of Chinese bristle 57-L2/*/* Szczotki do włosów lokówki z mieszanki Curler for hair, made of mixed material 21

22 Szczotki kosmetyczne 57-Sch/68 Szczotka do włosów karkówka szczecina chińska Brush for hair on nape Chinese bristle 62-X*/* Szczoteczka do zębów z tynexu na blistrze Toothbrush of tynex on blister 62-Xkp/27 Zk Szczoteczki do zębów - zestaw 6 x 2 sztuki Set of 6 x 2 tootbrushes (12 pieces) 75-Pstg/23* Szczotka do rąk plastikowa luzem lub w etui Plastic brush for hands, in bulk or in case 70-L6/10 Szczotka do ciała w oprawie drewnianej Wooden brush for human body 22

23 Szczotki kosmetyczne 75-Psch/25 Szczotka do rąk plastikowa luzem Plastic brush for hands, in bulk 75-Pstg/25 Szczotka do rąk plastikowa luzem Plastic brush for hands, in bulk 75-Pstg/* Szczotka do rąk plastikowa ze stilonu Plastic brush for hands, made of steelon 75-Sch/36 Szczotka do rąk lekarska w oprawie drewnianej Wooden medical brush for hands 75-Stg/38 Szczotka do rąk w oprawie drewnianej Wooden brush for hands 23

24 Narzędzia malarskie 25

25 Narzędzia malarskie 5-Psch/100ET Ławkowiec zalewany Wall paint brush casted 5-Sch/* Ławkowiec w etui Wall paint brush in case 6-Zmal/6 Zestaw malarski nr 6 w kuwecie 5 narzędzi Painting set no.6 in a dish 5 tools 26

26 Narzędzia malarskie 6-Zmal/10n Zestaw malarski do malowania farbami wodnymi kuweta, 6 narzędzi Set of tools for painting with water paints-painting dish, 6 tools 6-Zmal/9 Zestaw malarski nr 9 na kratce 8 narzędzi Painting set no.9 on a sieve 8 tools 6-Zmal/10c Zestaw malarski do malowania farbami olejnymi kuweta, 6 narzędzi Set of tools for painting with oil paints-painting dish, 6 tools 6-Zmal/10z Zestaw malarski do malowania farbami wodnymi, olejnymi, kuweta, 6 narzędzi All-purpose set of tools for painting with water and oil paints-painting dish, 6 tools 27

27 Narzędzia malarskie 7-Ostg/* Szczotka murarska prostokątna z mieszanki Rectangular manson s brush made of mixed material 7-O/16 Szczotka murarska prostokątna z kokosu Rectangular manson s brush made of coconut 8-Owal/* Pędzel owalny 90 TOPS Oval paint brush 90 TOPS 7-Ostg/2 Szczotka murarska okrągła z mieszanki Round manson s brush made of mixed material 8-Owal/*cc Pędzel owalny do farb olejnych Oval paint brush for solvent paints 8-Owal/*cn Pędzel owalny do farb wodnych Oval paint brush for water paints 28

28 Narzędzia malarskie 8-Owal/*cl Pędzel owalny do lazury Oval paint brush for staining 8-Owal/*cz Pędzel owalny uniwersalny Universal oval paint brush 8-Pgsc/*n Pędzel okrągły Duo do farb wodnych Duo round paint brush for water paints 8-Pgsc/*z Pędzel okrągły Duo uniwersalny All purpose Duo round paint brush 8-Pgsc/*c Pędzel okrągły Duo do farb olejnych Duo round paint brush for oil paints 8-Pso/* Pędzel okrągły z rączką plastikową Lux Round paint brush Lux 29

29 Narzędzia malarskie 9-Kpl/2Et Zestaw pędzli pierścieniowych nr 2 Set of ring paint brush 9-Ach/* Pędzel pierścieniowy owijany sznurkiem Ring paint brush wrapped with string 9-Ach/*a Pędzel pierścieniowy w skuwce metalowej Pro Ring paint brush Pro 9-Ach/*c Pędzel pierścieniowy owijany sznurkiem Ring paint brush wrapped with string 30

30 11-Rf/* Szczotka do rdzy, drut falisty Brush for mould, wavy wire Narzędzia malarskie 11-Mf/6 Szczotka do rdzy sześciorzędowa, drut mosiężny Brush for mould, brazen wire 11-R/* Szczotka do rdzy, drut prosty Brush for mould, straight wire 12-Zmgp/* Zestaw Euromal Green Painter Green Painter set 11-Wmd/14 Wiadro malarskie 14 litrowe Painting bucket 14l 11-Wgb/12 Wiadro budowlane 12 litrowe Building bucket 12l 12-Fm/* Folia malarska Painting foil 31

31 Narzędzia malarskie 12-Wg35/*c Wałek gąbkowy śr. 35mm Polyurethane paint roller dia. 35mm 12-Wkg/*g Wkład gąbkowy śr. 40mm Sponge for paint rollers dia. 40mm 12-Kwkz/*k Wałek poliuretanowy z kuwetą + zapas Paint roller with painting dish + accessory piece 12-Wkg4/*gc Wkład gąbkowy śr. 35mm Sponge for paint rollers dia. 35mm 12-Kwk/*k Wałek poliuretanowy z kuwetą Paint roller with painting dish 32

32 Narzędzia malarskie 12-Flock/* Gąbka typu flock śr. 40mm Sponges, flock dia. 40mm 12-Kwf/* Wałek typu flock z kuwetą Paint rollers, flock, with painting dish 12-Wfgz2/* Gąbka typu flock śr. 35mm Sponges, flock type dia. 35mm 12-Wfz35/*c Wałek flock zaokrąglony z uchwytem Paint roller, flock type 12-Wg50/17 gc Wkład gąbkowy Polyurethane sponge Wfz35/*ck Wałek flock zaokrąglony z uchwytem + kuweta Paint roller, flock type with painting dish

33 Narzędzia malarskie 12-Wg65/*c Wkład gąbkowy z uchwytem Polyurethane paint roller 12-Wfz50/17 gc Wkład flock zaokrąglony Sponges, flock type 12-Wg65/* gc Wkład gąbkowy Polyurethane sponge 12-Wrs/2 Wałek do malowania rur Paint roller for painting pipes 12-Wfo/* Wałek futrzany do sufitu z osłoną, z kijem Fur paint roller with shield for ceilings, with stick 12-Wskn/8 Wałek do narożników Paint roller for corners 34

34 Narzędzia malarskie 12-Cwf/*ce Wałek Malerstreif Malerstreif paint roller 12-Cwf/*l Wkład Beryl Beryl insert 12-Cwf/*cl Wałek Beryl Beryl paint roller 12-Cwf/*n Wkład Girpaint Girpaint insert 12-Cwf/*cn Wałek Girpaint Girpaint paint roller 35

35 Narzędzia malarskie 12-Wsr/* Wkład strukturalny, dziurkowany Structural relief, insert 12-Wsz/* Wałek strukturalny Structural relief paint roller 12-Uchp/* Uchwyt plastikowy z prętem śr. 6mm do wałków Plastic handle with wire dia. 6mm long for paint rollers 12-Uch/* Uchwyt plastikowy z prętem śr. 6mm do wałków Plastic handle with wire dia. 6mm long for paint rollers 12-Wsr35/12 c Wałek strukturalny Structural relief, paint roller 12-Wgd/15 Wałek dociskowy do tapet Impression paint roller for wallpapers Wsr/12 gs Wkład strukturalny Structural relief, insert

36 Narzędzia malarskie 12-Wkf/* a Wkład futrzany na gąbce Paint rollers fur inserts on sponge 12-Wfg/* Wałek futrzany na gąbce Fur paint roller on sponge 12-Wfw/* a Wkład futrzany z weluru Paint roller insert made of velour 12-Wfw/* Wałek futrzany z weluru Paint roller made of velour 12-Wml/* Wałek malerstreif Fur paint roller made of refine fabric 12-Wfs/* Wałek futrzany na gąbce z kratą Fur paint roller on sponge + sieve 37

37 Narzędzia malarskie 12-Wsx/* a Wkład syntex na gąbce Paint roller insert made of syntex fabric 12-Wsx/* Wałek syntex na gąbce Fur paint roller made of syntex fabric 12-Wske/* a Wkład sznurkowy na gąbce String paint roller insert on sponge 12-Wske/* Wałek sznurkowy na gąbce String paint roller on sponge 12-Wsk/* Wałek sznurkowy String paint roller 38

38 Narzędzia malarskie 12-Wske/* m Wałek sznurkowy mulitikolor String paint roller multikolor 12-Wske/* am Wkład sznurkowy multikolor String paint roller insert multikolor 12-Cwu/10 a Mini wkład Casto 10 cm Mini paint roller Casto insert 10 cm 12-Cwu/10 Mini wałek Casto 10 cm Mini paint roller Casto 10 cm 12-Cfw2/12 Wałek flockowy Casto Paint roller Casto flock 12-Cgw2/12 Wałek poliuretanowy Casto Paint roller Casto polyurethane 39

39 Narzędzia malarskie 12-Cww/* Wałek welurowy Casto Paint roller Casto made of velour 12-Cww/* a Wkład welurowy Casto Paint roller Casto made of velour, insert 12-Cwe/* Wałek Casto do farb emulsyjnych Paint roller Casto for emulsion paints 12-Cwe/* a Wkład Casto do farb emulsyjnych Paint roller Casto, insert for emulsion paints 12-Cws/* Wałek Casto Paint roller Casto 12-Cws/* a Wkład Casto Paint roller Casto, insert 40

40 Narzędzia malarskie 12-Cwl/* Wałek Casto z mikrowłókien Paint roller Casto made of micrafiber 12-Cwl/* a Wkład Casto z mikrowłókien Paint roller Casto made of micrafiber, insert 12-Cwm/* Wałek Casto Paint roller Casto 12-Cwm/* a Wkład Casto Paint roller Casto insert 12-Wbs/* Wałek ze skóry jagnięcia Fur paint roller made of lamb skin 12-Wbs/* a Wkład ze skóry jagnięcia Fur paint roller insert made of lamb skin 41

41 Narzędzia malarskie 12-Krm/* Kratka malarska Paint sieve 12-Wmd/*a Wkład kuwety malarskiej Paint dish, insert 12-Wmd/* Kuweta malarska Paint dish 13-Kpl/4 Zw Zestaw pędzli płaskich Set of flat paint brushes 42

42 Narzędzia malarskie 13-Sch/* Pędzel płaski Flat paint brush 13-Sch/* a Pędzel płaski Pro Flat paint brush Pro 13-Psch/* Pędzel płaski Flat paint brush 14-Pen/* z Pędzel angielski Pennellessa uniwersalny Universal English type plastic paint brush Pennellessa 14-Pen/* n Pędzel angielski Pennellessa do farb wodnych English type plastic paint brush Pennellessa for water paints 14-Pen/* c Pędzel angielski Pennellessa do farb olejnych English type plastic paint brush Pennellessa for sol vent paints 43

43 Narzędzia malarskie 16-Pkpl/1 Et Komplet pędzli angielskich Set of English type set of paint brushes 16-Kpl/4 Et Komplet pędzli angielskich Set of English type set of paint brushes 44

44 Narzędzia malarskie 16-Kpl/5 Et Komplet pędzli angielskich Set of English type paint brushes 16-Kpl3/2 cw Komplet pędzli angielskich Set of English type paint brushes 45

45 Narzędzia malarskie 16-Kpl5/1 cw Komplet pędzli angielskich Set of English type paint brushes 16-Ch*/* Pędzel angielski A-Lux English type paint brush A-Lux 16-Ch*/* Bl Pędzel angielski B-Lux English type paint brush B-Lux 46

46 Narzędzia malarskie 16-Ch*/* Bc Pędzel angielski do farb olejnych English type plastic paint brush for solvent paints 16-Ch*/* Bn Pędzel angielski do farb wodnych English type plastic paint brush for water paints 16-Pgsc/* c Pędzel angielski Castor Duo do farb olejnych Castor Duo paintbrush for solvent paints 16-Ch*/* Bz Pędzel angielski uniwersalny Universal English type plastic paint brush 16-Pgsc/* z Pędzel angielski Castor Duo uniwersalny All-purpose, Castor Duo type paint brush 16-Pgsc/* n Pędzel angielski Castor Duo do farb wodnych Castor Duo paintbrush for water paints 47

47 Narzędzia malarskie 16-Psc/* Pędzel angielski plastikowy Castor English type plastic paint brush type Castor 16-Sch/* a Pędzel angielski Pro English type paint brush Pro 16-Sch/* c Pędzel angielski English type paint brush 16-Ch*/* Tl Pędzel angielski kuty blachą Lux English type paint brushes with ferrule-lux 48

48 Narzędzia malarskie 17-Pszm/* Szpachla malarska Painting spatula 17-Pszm/* n Szpachle nierdzewne Stainless spatula 17-Pszk/* m/d Szpachle ze stali nierdzewnej do kleju z ząbkami Stainless spatula for glue, with teeth 17-Pswm/1 Skrobak do wałków Coarse file for paint rollers 17-Pszg/* Szpachla ze stali nierdzewnej Stainless spatula for gypsum 17-Psk/110 Skrobak malarski Painting coarse file Pstp/1 Zdzierak w komplecie z dwoma ostrzami malarskimi Scraper with two painting edges

49 Narzędzia malarskie 19-Asch/* Pędzel kątowy Angular paint brush 19-Sch/* Pędzel kątowy PRO Angular paint brush PRO 20-S/* Pędzle do malowania pasków Brushes for painting stripes 20-So/* Pędzle szkolne do malowania pasków School brushes for painting stripes 20-So/* c Komplet pędzli do malowania pasków Set of brushes for painting stripes 50

50 Narzędzia malarskie 21-Tp45/* Taśma malarska papierowa samoprzylepna Paper masking tape 74-O/* Szczotka do smoły Brush for pitch 83-Ch/1 Szczotka do tapet ze szczeciny chińskiej Brush for wallpapers made of Chinese bristle 83-Ch/6 Szczotka do tapet ze szczeciny chińskiej szarej Brush for wallpapers made of grey Chinese bristle 51

51 Narzędzia budowlane 53

52 Narzędzia budowlane 18-Ps/26 Paca tynkarska styropianowa Plasterer s long float made of foamed polystyrene 18-Pts/70 Paca tynkarska styropianowa Plasterer s long float made of foamed polystyrene 18-Ps/50 Paca tynkarska styropianowa Plasterer s long float made of foamed polystyrene 18-Pt/3 Paca z tworzywa sztucznego z gęstą gąbką Plastic long float with dense sponge 54

53 Narzędzia budowlane 18-Ptsz/27 s Paca z tworzywa sztucznego do kleju Plastic long float for glue with teeth 18-Pn/4 Paca ze stali nierdzewnej, gładka z rączką z tworzywa sztucznego Long float made of stainless steel, smooth, with plastic handle 11-Wgb/12 Wiadro budowlane 12 litrowe Building bucket 12L 18-Pt/20 Wiadro z tworzywa sztucznego, poj. 20 litrów Plastic bucket 20L 55

54 Narzędzia budowlane 18-Mdf/80 Mieszalnik do farb, końcówka z tworzywa sztucznego, śr. 80 mm Mixer for paint with plastic end 18-Md*/* Mieszalnik do zapraw Mixers for mortar 18-Zdf/60 Zdzierak do farb z tworzywa sztucznego z ostrzem ze stali szlachetnej Plastic coarse file for paint, withe edge made of refined steel 18-Psr/21 Paca do szlifowania ręcznego z podkładem gumowym Long float with rubber ply for grinding 18-Ssz/28 Siatka szlifierska o różnej granulacji Heat check of various granulation 56

55

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 2007 Publisher Wydawca FP SPOMAX S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2002 Raport roczny Annual report Raport Roczny Annual Report 2002 Raport roczny 2002 Annual report 2 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial

Bardziej szczegółowo

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK...

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK... 1 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS PIAP-SŁOWO WSTĘPNE... 3-4 INDEX... 5 1 STOCK... 6-7 3LINE PROMOTION... 8 AML/ROM88... 9 ART CLIP... 10-11 ARUAL GADŻETY... 12 BUSINESS MEDIA... 13 ATUT... 14-15 AWIH...

Bardziej szczegółowo

Katalog usług services

Katalog usług services Katalog usług services CZTERY NOWOCZESNE ANODOWNIE FOUR MODERN ANODIZING LInes GiętarkA do profili aluminiowych Bending urządzenia do obróbki mechanicznej profili aluminiowych Mechanical processing linie

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2012 2013 RESPONSIBLE BUSINESS REPORT G R U PA K A P I TA Ł O WA L U B E L S K I W Ę G I E L B O G D A N K A S. A. Social Responsibility Report GK LW Bogdanka for 2013 I

Bardziej szczegółowo

Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry

Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry Partnerzy / Partners Organizatorzy / Organizers Wydział Architektury i Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Składając już na samym wstępie najserdeczniejsze. prof. Jerzy Buzek. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. The President of the European Parliament

Składając już na samym wstępie najserdeczniejsze. prof. Jerzy Buzek. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. The President of the European Parliament Słowo wstępne EDITORIAL Photo EP prof. Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu Europejskiego The President of the European Parliament Drodzy przedsiębiorcy, Szanowni państwo, Składając już na samym wstępie

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Scarabeo8. Włoska robota. Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.5. Italian job Scarabeo8. Budownictwo przemysłowe / Industrial building

Scarabeo8. Włoska robota. Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.5. Italian job Scarabeo8. Budownictwo przemysłowe / Industrial building grudzień/december 2011 Budownictwo przemysłowe / Industrial building NR 19 Włoska robota Scarabeo8 Italian job Scarabeo8 s.5 Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin Kończy się 2011 rok. Był to czas

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2012 Annual Report

Raport Roczny 2012 Annual Report Raport Roczny 2012 Annual Report 2 Raport Roczny 2012 Annual Report Rynek farb i lakierów Market Spis treści size Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa

Bardziej szczegółowo

POIG.05.02.00-00-004/10.

POIG.05.02.00-00-004/10. Polskie Red Doty organizator: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej kuratorka: prof. Czesława Frejlich koordynatorki: Gabriela Rzepecka / UP RP Karolina Badzioch-Brylska / UP RP projektanci wystawy:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Raport Roczny Annual Report 2007 Raport Roczny Annual Report 2007 Spis treści Table of Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej짧T.C. Dębica S.A. 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Smak odzyskanej wolności. Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś. EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas

Smak odzyskanej wolności. Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś. EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas ISSN 1232-9541 Lato Summer 2014 Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas Smak odzyskanej wolności Taste of regained freedom Marek

Bardziej szczegółowo

Powolne wyjście z kryzysu

Powolne wyjście z kryzysu Branża metalowa - Raport / Business sector of metals - Report Powolne wyjście z kryzysu The sector gradually overcomes the crisis Szeroko rozumiany przemysł metalowy jest jedną z najważniejszych branż

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

ART of MINING. Kopex na międzynarodowych rynkach górniczych Rynki górnicze są trudniejsze Rozmowa z Marianem Kostempskim, prezesem Zarządu KOPEX S.A.

ART of MINING. Kopex na międzynarodowych rynkach górniczych Rynki górnicze są trudniejsze Rozmowa z Marianem Kostempskim, prezesem Zarządu KOPEX S.A. ART of MINING BIULETYN INFORMACYJNY GRUPY ZZM-KOPEX, WYDANIE SPECJALNE - WRZESIEŃ 2009 Kopex na międzynarodowych rynkach górniczych Rynki górnicze są trudniejsze Rozmowa z Marianem Kostempskim, prezesem

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWE TARGI MOTORYZACYJNE INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TRADE FAIR 11-13.09.2014

MIÊDZYNARODOWE TARGI MOTORYZACYJNE INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TRADE FAIR 11-13.09.2014 MIÊDZYNARODOWE TARGI MOTORYZACYJNE INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TRADE FAIR 11-13.09.2014 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, Warszawa, POLSKA MT Polska Trade Fair and Congress Centre, Warsaw, POLAND KATALOG

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Redakcyjne/Editorial Od Redakcji Od Redakcji Listopad 2007 SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Nr 2/2007 (129) PL ISSN 0138-0346 Wydawca/Editor: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Centrum z widokiem na przyszłość. jesień/autumn. 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych

Centrum z widokiem na przyszłość. jesień/autumn. 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych Centrum z widokiem na przyszłość 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych The Centre with a view over the future 1500 square metres of new conference rooms 2 011 jesień/autumn Spis treści Coraz szybsze tempo

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość Business Tourism the magazine magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 3/2012 QUARTERLY no. 3/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Szkolenie z sukcesu» STYL 70 w dobrym stylu» Katowicki

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku... SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4 A Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Władze... Governing

Bardziej szczegółowo

NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR

NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR inno temat / inno subject W numerze Od redakcji...2 INNO TEMAT Rola parków naukowych i technologicznych inicjowanych przez sektor nauki................... 3 Gdy nauka i biznes wychodzą sobie naprzeciw...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sir or Madam,

Szanowni Państwo, Dear Sir or Madam, Edytorial Editorial 02 Szanowni Państwo, Dear Sir or Madam, Kiedy na początku lat dziewięćdziesiątych wraz z grupą przyjaciół stwierdziliśmy, że na rynku pojawia się miejsce dla nowoczesnej polskiej firmy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 kielczanom, z dumą przyjął w 1921 r. honorowe obywatelstwo naszego miasta przypomniał Wojciech Lubawski, prezydent Kielc.

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2010 annual report Spis treści Contents Skład Rady Nadzorczej i Zarządu 2 2 The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja Krzemińskiego Prezesa EFL SA 6 8 Letter from Andrzej

Bardziej szczegółowo