REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ET LOGISTIK SP. Z O.O. ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ET LOGISTIK SP. Z O.O. ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ET LOGISTIK SP Z OO ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU 1 1 Regulamin Świadczenia Usług ET Logistik Sp z oo, zwany dalej Regulaminem, stanowi integralną część każdej Umowy Spedycji zawartej przez ET Logistik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03 236) przy ul Annopol 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , Kapitał zakładowy: ,00 PLN, zwanej dalej Spedytorem, niezależnie od postanowień przeciwnych 2 W przypadku sprzeczności postanowień Umowy Spedycji z postanowieniami Regulaminu, postanowienia Regulaminu mają pierwszeństwo, z zastrzeżeniem ust 4 3 Złożenie przez Zleceniodawcę zlecenia spedycyjnego na własnym formularzu nie wyłącza stosowania postanowień Regulaminu Postanowienia Regulaminu mają pierwszeństwo przed postanowieniami zlecenia złożonego na formularzu Zleceniodawcy 4 Spedytor może świadczyć usługi spedycyjne na innych warunkach niż określone w Regulaminie wyłącznie na mocy Umowy Spedycji, która musi zostać zawarta na piśmie, w wyniku prowadzonych negocjacji i precyzyjnie określać zakres wyłączenia 5 Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do Umów Spedycji zawieranych z konsumentami ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH 2 1 Spedytor świadczy na rzecz swoich Klientów, zwanych dalej Zleceniodawcami, usługi spedycyjne obejmujące: 1) organizację krajowego i międzynarodowego drogowego przewozu towarów; 2) organizację zwrotu palet lub innych przyborów ładunkowych; 3) obsługę logistyczną; 4) organizację ubezpieczenia Cargo ; 5) inne usługi związane z przewozem Przesyłek 2 Spedytor świadcząc usługi spedycyjne korzysta z usług profesjonalnych podwykonawców 3 Spedytor świadcząc usługi spedycyjne, dąży do zachowania należytej staranności ich wykonania DEFINICJE 3 Na potrzeby Regulaminu wprowadza się następujące pojęcia: 1 Zlecenie Spedycyjne wzór umowy określający wszelkie niezbędne informacje do prawidłowego wykonania usług spedycyjnych Przyjęcie do realizacji Zlecenia Spedycyjnego przez Spedytora prowadzi do zawarcia Umowy Spedycji Zlecenie Spedycyjne musi określać Przesyłkę poprzez wskazanie co najmniej: 1) liczby i rodzaju opakowań towaru będącego przedmiotem Przesyłki; 2) masy brutto Przesyłki w kg; 3) wymiarów Przesyłki w centymetrach (długość x szerokość x wysokość); 4) nazwy towaru lub towarów będących przedmiotem Przesyłki Ponadto Zlecenie Spedycyjne musi zawierać informacje określające: 1) rodzaj usług spedycyjnych, które ma wykonać Spedytor; 2) Nadawcę (firma przedsiębiorcy, NIP, pełny adres, imię i nazwisko, numer telefonu osoby wskazanej do kontaktu); ul Annopol 3 Internet: wwwetlogistikpl mbank SA w Krajowym Rejestrze Sądowym

2 3) miejsce nadania (pełny adres, z uwzględnieniem kodu pocztowego i kraju, imię i nazwisko, numer telefonu osoby wskazanej do kontaktu, godziny pracy zakładu Nadawcy); 4) Odbiorcę (firma przedsiębiorcy, NIP, pełny adres, imię i nazwisko, numer telefonu osoby wskazanej do kontaktu); 5) miejsce dostarczenia Przesyłki (firma przedsiębiorcy, NIP, pełny adres, z uwzględnieniem kodu pocztowego i kraju, imię i nazwisko, numer telefonu osoby wskazanej do kontaktu, godziny pracy zakładu Odbiorcy); 6) Zleceniodawcę, jeśli jest on innym podmiotem niż Nadawca lub Odbiorca (firma przedsiębiorcy, NIP, imię i nazwisko, numer telefonu osoby wskazanej do kontaktu, godziny pracy zakładu przedsiębiorcy); 7) Płatnika (firma przedsiębiorcy, NIP, pełny adres, imię i nazwisko, numer telefonu osoby wskazanej do kontaktu), jeżeli wynagrodzenie Spedytora ma uiścić inny podmiot niż Zleceniodawca; 8) umówione wynagrodzenie za świadczone usługi spedycyjne; 9) termin nadania Przesyłki przez Nadawcę; 10) termin dostarczenia Przesyłki do Odbiorcy; 11) reguły INCOTERMS (International Commercial Terms), w przypadku organizacji międzynarodowego drogowego przewozu towarów; oraz inne informacje niezbędne do prawidłowego wykonania usług spedycyjnych, w szczególności przewidziane prawem, Regulaminem lub Umową Spedycji 2 Umowa Spedycji umowa zawarta pomiędzy Spedytorem a Zleceniodawcą, której przedmiotem są usługi spedycyjne świadczone przez Spedytora, określone w Regulaminie Umowa Spedycji może być zawarta: 1) poprzez złożenie Zlecenia Spedycyjnego i przyjęcie go do realizacji przez Spedytora; 2) poprzez złożenie oferty terminowej przez Spedytora i jej przyjęcie przez Zleceniodawcę; 3) w wyniku prowadzonych negocjacji 3 Dowód Nadania [DN] dokument wystawiany przez Nadawcę i przekazywany kierowcy Spedytora, w przypadku przystąpienia przez Spedytora do realizacji usług Krajowy System Dystrybucji Przesyłek Drobnicowych [ETLnet] i System Dystrybucji Międzynarodowej [SDM], z użyciem formularza stosowanego przez Spedytora Jeżeli zostanie to uzgodnione ze Spedytorem rolę Dowodu Nadania [DN] może pełnić dokument WZ lub inny dokument przygotowany przez Zleceniodawcę lub Nadawcę Dowód Nadania [DN] musi zawierać informacje określające: 1) Nadawcę (firma przedsiębiorcy, NIP, pełny adres, imię i nazwisko, numer telefonu osoby wskazanej do kontaktu); 2) Odbiorcę (firma przedsiębiorcy, NIP, pełny adres, imię i nazwisko, numer telefonu osoby wskazanej do kontaktu); 3) Płatnika (firma przedsiębiorcy, NIP, pełny adres, imię i nazwisko, numer telefonu osoby wskazanej do kontaktu), jeżeli wynagrodzenie Spedytora ma uiścić inny podmiot niż Zleceniodawca; 4) Przesyłkę i jej właściwości, w szczególności towar będący przedmiotem Przesyłki, jego właściwości, liczbę sztuk, masę brutto, wymiary, kubaturę oraz inne niezbędne informacje; 5) dokumenty dołączone do Przesyłki; 6) inne wskazania i oświadczenia wymagane albo dopuszczone zgodnie z przepisami prawa ze względu na warunki Umowy Spedycji lub sposób rozliczeń; 7) warunki przewozu Towarów Niebezpiecznych, zgodnie z Załącznikiem ADR, który należy dołączyć do Dowodu Nadania [DN] 4 Krajowy List Przewozowy [KLP] dokument, do którego wystawienia i wydania przewoźnikowi jest zobowiązany Nadawca w przypadku usługi polegającej na organizacji przewozu częściowego lub ul Annopol 3 Internet: wwwetlogistikpl mbank SA w Krajowym Rejestrze Sądowym

3 całopojazdowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Krajowy List Przewozowy [KLP] musi zostać wystawiony zgodnie z przepisami ustawy z dnia r Prawo Przewozowe 5 Międzynarodowy List Przewozowy [CMR] dokument, do którego wystawienia i wydania przewoźnikowi jest zobowiązany Nadawca, w przypadku usługi polegającej na organizacji przewozu częściowego lub całopojazdowego w relacji międzynarodowej Międzynarodowy List Przewozowy [CMR] musi zostać wystawiony zgodnie z przepisami określonymi w Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) z dnia r (Dz U z 1962 r Nr 49, poz 238 ze zm) 6 Załącznik ADR dokument, który musi wystawić Nadawca, przy użyciu formularza stosowanego przez Spedytora, zawierający informacje dodatkowe niezbędne do prawidłowego zorganizowania przewozu Towarów Niebezpiecznych, o których mowa w umowie europejskiej dotyczącej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie r (DzU ), z załącznikami A i B (DzU ) oraz ustawy z dnia r o przewozie towarów niebezpiecznych (DzU ) Załącznik ADR musi zostać bezwzględnie wypełniony w przypadku organizacji przez Spedytora przewozu Towarów Niebezpiecznych (ADR) Załącznik stanowi integralną część Dowodu Nadania [DN] 7 Przesyłka towary przyjęte przez Spedytora na podstawie jednego Dowodu Nadania [DN], Krajowego Listu Przewozowego [KLP], Międzynarodowego Listu Przewozowego [CMR] lub Zlecenia Spedycyjnego w celu świadczenia usług spedycyjnych 8 Nadawca podmiot, który wydaje Przesyłkę do przewozu przedstawicielowi Spedytora 9 Odbiorca podmiot, który przyjmuje Przesyłkę dostarczoną przez przedstawiciela Spedytora 10 Zleceniodawca podmiot, który zleca Spedytorowi wykonanie usług spedycyjnych Może nim być Nadawca, Odbiorca lub inny podmiot 11 Płatnik Nadawca, Odbiorca, Zleceniodawca lub inny podmiot wskazany przez Zleceniodawcę, który jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Spedytora wynagrodzenia za świadczone usługi spedycyjne, Wynagrodzenia Dodatkowego, odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego oraz kosztów windykacji Jeżeli Zleceniodawca nie jest Płatnikiem, Zleceniodawca odpowiada solidarnie z Płatnikiem za uiszczenie na rzecz Spedytora wynagrodzenia za świadczone usługi spedycyjne, Wynagrodzenia Dodatkowego, odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego oraz kosztów windykacji 12 Reklamacja to wstępne, obowiązkowe, pozasądowe zwrócenie się przez podmiot uprawniony do Spedytora z roszczeniem odszkodowawczym, wynikającym z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Spedycji Reklamacja pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania, bez prawa ponownego jej wniesienia, musi zostać sporządzona i wniesiona zgodnie z postanowieniami Cennik integralny element każdej Umowy Spedycji lub oferty terminowej, określający stawki za świadczone usługi spedycyjne, sposób ustalania wynagrodzenia Spedytora oraz Wynagrodzenie Dodatkowe 14 Cennik Usług Dodatkowych dokument, który określa wynagrodzenie za poszczególne usługi świadczone przez Spedytora oraz Wynagrodzenie Dodatkowe nieujęte w Cenniku Cennik Usług Dodatkowych stanowi Załącznik 1 do Regulaminu 15 Wynagrodzenie Dodatkowe wynagrodzenie przysługujące Spedytorowi w przypadku: 1) nienależytego wywiązania się z obowiązków ciążących na Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy, w szczególności niemożności dostarczenia Przesyłki do Odbiorcy z przyczyn niezależnych od Spedytora lub odmowy odbioru Przesyłki przez Odbiorcę; 2) rozbieżności pomiędzy danymi podanymi przez Zleceniodawcę lub Nadawcę w Zleceniu Spedycyjnym, Dowodzie Nadania [DN], Krajowym Liście Przewozowym [KLP] lub Międzynarodowym Liście Przewozowym [CMR] a stanem faktycznym; ul Annopol 3 Internet: wwwetlogistikpl mbank SA w Krajowym Rejestrze Sądowym

4 3) świadczenia usług dodatkowych określonych w Regulaminie, Cenniku lub Cenniku Usług Dodatkowych Wysokość Wynagrodzenia Dodatkowego określona Cennik i Cennik Usług Dodatkowych 16 Towary Niebezpieczne towary, których przewóz jest dopuszczony jedynie na warunkach określonych w przepisach umowy europejskiej dotyczącej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie r(dzu ), z załącznikami A i B (DzU ) oraz ustawy z dnia r o przewozie towarów niebezpiecznych (DzU ) lub jest zabroniony 17 Siła Wyższa zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności wymaganej przy profesjonalnym świadczeniu usług spedycyjnych, które to zdarzenie jest zewnętrzne w stosunku do Spedytora i któremu, działając z należytą starannością, nie mógł się przeciwstawić Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności: strajk, blokady dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych i wyjazdowych, klęski żywiołowe, epidemie, warunki atmosferyczne i inne zdarzenia sił przyrody, których natężenie odbiega od przeciętnej skali w danym okresie i które uniemożliwiają realizację usług spedycyjnych RODZAJE USŁUG SPEDYCYJNYCH 4 1 Usługi podstawowe: 1) Krajowy System Dystrybucji Przesyłek Drobnicowych [ETLnet] organizacja przewozu Przesyłek spaletyzowanych wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie masa pojedynczej palety nie przekracza 900 kg lub nadanych jako Przesyłki drobnicowe niespaletyzowane ( colli ), gdzie masa całej Przesyłki nie przekracza 2500 kg Maksymalna dopuszczalna wysokość palety wraz z ułożonym na niej towarem nie może przekraczać 1900 mm Przesyłki spaletyzowane mogą być nadawane wyłącznie na paletach o wymiarach 800 x 1200 mm, chyba że Spedytor na podstawie odrębnego porozumienia i za Wynagrodzeniem Dodatkowym przyjmie Przesyłkę spaletyzowaną na innych paletach Przesyłki nadawane jako colli nie mogą być dłuższe niż 3000 mm W ramach Krajowego Systemu Dystrybucji Przesyłek Drobnicowych [ETLnet] Spedytor organizuje przewóz Przesyłek: a) niewymagających zachowania określonej temperatury otoczenia podczas przewozu; b) wymagających zachowania temperatury otoczenia w przedziałach 2-8ºC lub12-18ºc Krajowy System Dystrybucji Przesyłek Drobnicowych [ETLnet] obejmuje organizację przewozu Przesyłek drobnicowych, których dostawa od Nadawcy do Odbiorcy może być realizowana w procesie co najmniej dwóch przewozów, z uwzględnieniem przeładunków Przesyłki w terminalach i przy użyciu co najmniej dwóch środków transportu Przewóz może być wykonany wraz z Przesyłkami innych Klientów Spedytora 2) Krajowy Drogowy Przewóz Całopojazdowy [FTL Nat] organizacja przewozu Przesyłek bezpośrednio od Nadawcy do Odbiorcy wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z założeniem użycia jednego środka transportu i jego wykorzystaniem wyłącznie dla potrzeb Zleceniodawcy 3) Krajowy Drogowy Przewóz Częściowy [PTL Nat] organizacja przewozu Przesyłek bezpośrednio od Nadawcy do Odbiorcy wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z założeniem użycia jednego środka transportu i możliwością jego wykorzystania do przewozu Przesyłek również innych Klientów 4) System Dystrybucji Międzynarodowej [SDM] organizacja przewozu Przesyłek spaletyzowanych, gdzie masa pojedynczej palety nie przekracza 900 kg lub nadanych jako Przesyłki drobnicowe niespaletyzowane ( colli ), gdzie masa całej Przesyłki nie przekracza 4500 kg Maksymalna dopuszczalna wysokość palety wraz z ułożonym na niej towarem nie może ul Annopol 3 Internet: wwwetlogistikpl mbank SA w Krajowym Rejestrze Sądowym

5 przekraczać 1900 mm Przesyłki spaletyzowane mogą być nadawane wyłącznie na paletach o wymiarach 800 x 1200 mm, chyba że Spedytor na podstawie odrębnego porozumienia i za Wynagrodzeniem Dodatkowym przyjmie Przesyłkę spaletyzowaną na paletach innych o innych wymiarach Przesyłki nadawane jako colli nie mogą być dłuższe niż 2000 mm W ramach Systemu Dystrybucji Międzynarodowej [SDM] Spedytor organizuje przewóz wyłącznie Przesyłek niewymagających zachowania określonej temperatury otoczenia podczas przewozu System Dystrybucji Międzynarodowej [SDM] obejmuje organizację przewozu Przesyłek drobnicowych, których dostawa od Nadawcy do Odbiorcy może być realizowana w procesie co najmniej dwóch przewozów, z uwzględnieniem przeładunków Przesyłki w terminalach i przy użyciu co najmniej dwóch środków transportu Przewóz może być wykonany wraz z Przesyłkami innych Klientów Spedytora System Dystrybucji Międzynarodowej [SDM] obejmuje usługi spedycyjne, gdzie miejsce nadania i miejsce odbioru Przesyłki znajdują się w dwóch różnych państwach 5) Międzynarodowy Drogowy Przewóz Całopojazdowy [FTL Int] organizacja przewozu Przesyłek bezpośrednio od Nadawcy do Odbiorcy, z założeniem użycia jednego środka transportu i jego wykorzystaniem wyłącznie dla potrzeb Zleceniodawcy Usługa dotyczy organizacji przewozów, gdzie miejsce nadania i miejsce odbioru Przesyłki znajdują się w dwóch różnych państwach 6) Międzynarodowy Drogowy Przewóz Częściowy [PTL Int] obejmuje organizację przewozu Przesyłek bezpośrednio od Nadawcy do Odbiorcy, z założeniem użycia jednego środka transportu i możliwością jego wykorzystania do przewozu Przesyłek również innych Klientów Usługa dotyczy organizacji przewozów, gdzie miejsce nadania i miejsce odbioru Przesyłki znajdują się w dwóch różnych państwach 2 Usługi dodatkowe usługi, które uzupełniają świadczenie usług podstawowych Do usług dodatkowych należą między innymi: 1) Zwrot Palet usługa obejmująca zwrot do Nadawcy palet faktycznie oddanych przez Odbiorców przy dostawie Przesyłki Usługa Zwrotu Palet obejmuje wyłącznie nieuszkodzone palety ładunkowe (płaskie, drewniane typu EPAL), spełniające kryteria (wymagania) określone w karcie UIC (PN-M-78216), wyprodukowane przez jednostki posiadające uprawnienia nadane przez UIC Dopuszcza się ubytki w wysokości 10% liczby palet objętych usługą Spedytor nie dokonuje weryfikacji palet przyjętych do obrotu wraz z towarem Nadawca jest zobowiązany do przygotowania Przesyłki na paletach zwrotnych w sposób uniemożliwiający ich zamianę bez naruszenia oryginalnego opakowania Przesyłki Usługa Zwrotu Palet wykonywana jest w pakietach zbiorczych zawierających co najmniej 15 palet zwracanych do jednego Nadawcy Pakiety zbiorcze mogą składać się z palet odebranych od więcej niż jednego Odbiorcy Jeżeli skompletowanie pakietu zbiorczego co najmniej 15 palet jest niemożliwe, Spedytor pobiera minimalne wynagrodzenie za usługę Zwrotu Palet zgodnie z Cennikiem lub Cennikiem Usług Dodatkowych Usługa Zwrotu Palet realizowana jest wyłącznie w ramach Krajowego Systemu Dystrybucji Przesyłek Drobnicowych [ETLnet] i nie ma zastosowania do wszystkich pozostałych usług spedycyjnych, chyba że Strony Umowy Spedycji postanowiły inaczej W przypadku realizacji usługi Zwrotu Palet Odbiorca ma obowiązek wydać palety odpowiadające standardom określonym powyżej Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za palety niezwrócone przez Odbiorcę lub palety inne niż określone powyżej, a Zleceniodawca nie jest uprawniony do kierowania w stosunku do Spedytora roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu 2) Zwrot Potwierdzonych Dokumentów usługa polega na zwrocie do Nadawcy jednego dokumentu lub pakietu dokumentów, przekazanych przez Nadawcę przy nadaniu Przesyłki i zwróconych kierowcy Spedytora przez Odbiorcę przy dostawie Przesyłki Spedytor nie rejestruje ani liczby, ani rodzaju nadanych dokumentów zwrotnych Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za ul Annopol 3 Internet: wwwetlogistikpl mbank SA w Krajowym Rejestrze Sądowym

6 zgodność dokumentów zwróconych przez Odbiorcę Brak możliwości zwrotu dokumentów będący wynikiem Siły Wyższej, spowodowany okolicznościami niezależnymi lub niezawinionymi przez Spedytora, nie zwalnia Nadawcy od uiszczenia opłaty za wykonaną usługę zwrotu potwierdzonych dokumentów i pozostałe usługi spedycyjne 3) Organizacja Ubezpieczenia Cargo usługa polegająca na zawarciu przez Spedytora (ubezpieczającego) umowy ubezpieczenia Przesyłki na czas przewozu, na rzecz Zleceniodawcy lub wskazanej przez niego osoby ponoszącej ryzyko utraty lub uszkodzenia Przesyłki (ubezpieczonego) Umowa ubezpieczenia Cargo zawierana jest tylko wówczas, gdy Spedytor otrzyma od Zleceniodawcy pisemne zlecenie wykonania tej czynności oraz precyzyjną informację na temat ilości, rodzaju i wartości towaru wchodzącego w skład Przesyłki Lista towarów i przedmiotów wyłączonych z możliwości objęcia Ubezpieczeniem Cargo lub wymagających dla objęcia ubezpieczeniem dodatkowej akceptacji ze strony ubezpieczyciela zawarta jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, stanowiących załącznik do Regulaminu Ogólne Warunki Ubezpieczenia zawierają również opis procedury zgłoszenia szkody i zasad postępowania w przypadku stwierdzenia szkody Poprzez złożenie zlecenia Organizacji Ubezpieczenia Cargo Zleceniodawca potwierdza zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością Przesyłki zadeklarowaną do ubezpieczenia a faktyczną wartością Przesyłki udokumentowaną w czasie likwidacji szkody, kwota odszkodowania ustalana jest na podstawie udokumentowanej wartości faktycznej, jeżeli wartość zadeklarowana jest wyższa niż udowodniona wartość faktyczna Natomiast jeżeli wartość zadeklarowana jest niższa niż wartość faktyczna udokumentowana podczas likwidacji szkody, kwota odszkodowania wyliczana jest na podstawie wartości zadeklarowanej, wg której ustalono opłatę za usługę ubezpieczenia przesyłki Organizacja Ubezpieczenia Cargo realizowana jest przez Spedytora jedynie w oparciu o pisemne zlecenie otrzymane od Zleceniodawcy, a nie jest usługą świadczoną automatycznie dla wszystkich przesyłek objętych usługami organizacji przewozu Deklaracja wartości Przesyłki zamieszczona w Zleceniu nie jest automatycznie traktowana, jako zlecenie objęcia Przesyłki ubezpieczeniem Cargo, ani nie jest tożsama z kwotą odpowiedzialności, bez dodatkowego udokumentowania wartości Przesyłki Ponadto określenie w Zleceniu Spedycyjnym lub w liście przewozowym wartości Przesyłki nie może być traktowane, jako deklaracja wartości Przesyłki lub kwoty interesu specjalnego w rozumieniu przepisu zawartego w art 24 Konwencji o Umowie Międzynarodowego Drogowego Przewozu Towarów (CMR) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Cargo dostępne są na stronie internetowej Spedytora Na życzenie Zleceniodawcy Spedytor przesyła mu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Cargo Zlecając objęcie Przesyłki ubezpieczeniem Zleceniodawca potwierdza zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Cargo Spedytor nie ma obowiązku aranżowania oddzielnego Ubezpieczenia Cargo dla każdej Przesyłki Podanie w Zleceniu Spedycyjnym lub w inny sposób wartości Przesyłki nie oznacza udzielenia Spedytorowi zlecenia do zawarcia umowy Ubezpieczenia Cargo W przypadku rezygnacji z usługi Ubezpieczenia Cargo po zawarciu umowy ubezpieczenia przez Spedytora, Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów realizacji tej usługi 4) Przechowanie towarów powierzonych 5) Usługi z zakresu logistyki 6) Usługi agencji celnej 7) Usługi w zakresie doradztwa 8) Wystawienie listu przewozowego w imieniu Nadawcy 9) Potwierdzenie doręczenia Przesyłki 10) Kompletowanie dokumentów przewozowych i dokumentów towarzyszących Przesyłce ul Annopol 3 Internet: wwwetlogistikpl mbank SA w Krajowym Rejestrze Sądowym

7 11) Organizacja przewozu Przesyłek zawierających Towary Niebezpieczne 12) Odbiór Przesyłki od Nadawcy lub dostawa Przesyłki do Odbiorcy w sobotę lub inny dzień wolny od pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wykonania usługi spedycyjnej 13) Wykonanie czynności związanych z załadunkiem Przesyłki u Nadawcy lub rozładunkiem Przesyłki u Odbiorcy 14) Inne usługi określone w Cenniku Usług Dodatkowych lub uzgodnione w Umowie Spedycji zawartej ze Zleceniodawcą WYŁĄCZENIA ZE ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH 5 1 Spedytor nie świadczy usług w zakresie organizacji przewozu: 1) przesyłek pocztowych; 2) dokumentów i korespondencji pisemnej w rozumieniu przepisów prawa; 3) mienia osobistego; 4) żywych zwierząt; 5) szczątków ludzkich i zwierzęcych; 6) środków odurzających, w szczególności narkotyków, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz leków lub preparatów wymagających specjalnych warunków przewozu; 7) przesyłek wymagających w przewozie głębokiego mrożenia (przesyłki wymagające temp poniżej +2ºC), z zastrzeżeniem Krajowego Drogowego Przewozu Całopojazdowego [FTL Nat] i Międzynarodowego Drogowego Przewozu Całopojazdowego [FTL Int]; 8) broni i amunicji; 9) odpadów; 10) przesyłek wartościowych, w szczególności wartości i środków pieniężnych, znaków legitymacyjnych, papierów wartościowych, wyrobów jubilerskich, dzieł sztuki, antyków, numizmatów, zbiorów kolekcjonerskich; 11) przesyłek, które wymagają odrębnych zezwoleń, koncesji lub innych decyzji administracyjnych; 12) przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt mających z nimi styczność lub mogą uszkodzić inne towary lub jakikolwiek środek transportu lub narzędzia użyte do ich obsługi, za wyjątkiem przesyłek zawierających Towary Niebezpieczne, których przewóz jest organizowany zgodnie z postanowieniami Regulaminu; 13) przesyłek zawierających inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 14) towarów strategicznych w rozumieniu Ustawy z 29 listopada 2000 r o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, wraz z późniejszymi zmianami; 15) przesyłek, których przewóz jest zabroniony przez prawo 2 Spedytor może świadczyć usługi spedycyjne wyłącznie za uprzednim, pisemnym potwierdzeniem możliwości ich wykonania, w zakresie organizacji przewozu: 1) Przesyłek, których przedmiotem są towary chemiczne i aktywne biologicznie, za wyjątkiem przesyłek zawierających Towary Niebezpieczne, których przewóz jest organizowany zgodnie z postanowieniami Regulaminu; 2) Przesyłek, których parametry brzegowe przekraczają parametry określone w Regulaminie; 3) Przesyłek celnych wymagających zaplombowania środka transportu; 4) Przesyłek, których przedmiotem są telefony, urządzenia elektroniczne lub high-tech, wyroby akcyzowe znacznej wartości, rośliny lub pasze; 5) Przesyłek, których wartość przekracza zł; ul Annopol 3 Internet: wwwetlogistikpl mbank SA w Krajowym Rejestrze Sądowym

8 6) Przesyłek z dostawą w sobotę; 7) Przesyłek stanowiących wzór, matrycę produkcyjną lub prototyp jakiegokolwiek urządzenia, maszyny lub innego produktu przemysłowego; 8) Przesyłek wymagających specjalistycznego sprzętu do ich obsługi; 9) Przesyłek zawierających lub będących produktami szybko psującymi się przesyłki towarowe, których właściwości fizyczne i chemiczne ulegają zmianie na skutek upływu czasu i wymagają w związku z tym szczególnych warunków przewozu i przechowania 3 W przypadku nadania Przesyłki określonej w ust 1 lub w ust 2, gdzie Spedytor nie potwierdził pisemnie możliwości wykonania usługi spedycyjnej, a także w przypadku nadania Przesyłki niezgodnej z deklarowaną zawartością Przesyłki, Zleceniodawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej na skutek tego szkody do pełnej wysokości Dotyczy to także szkód związanych ze skażeniem środowiska naturalnego Spedytor zwolniony jest również z odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę takich Przesyłek lub stwierdzone w nich ubytki 4 W sytuacjach określonych powyżej, Zleceniodawca ponosi całkowitą winę i odpowiedzialność za nadanie Przesyłki określonej w ust 1 lub w ust 2 OGÓLNE WARUNKI PRZYJĘCIA I REALIZACJI USŁUG SPEDYCYJNYCH 6 1 Zleceniodawca zobowiązuje się do właściwego wystawienia Zlecenia Spedycyjnego, które będzie zawierać wszelkie niezbędne dla Spedytora informacje, potrzebne do prawidłowego wykonania Umowy Spedycji Zleceniodawca zobowiązany jest również dostarczyć Spedytorowi dokumenty konieczne do należytego wykonania Umowy Spedycji, w tym do prawidłowego wystawienia listu przewozowego, jeśli list ma być wystawiony przez Spedytora, do wykonania czynności ładunkowych oraz odpowiedniego zabezpieczenia Przesyłki na czas przewozu, przeładunku i przechowania 2 Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za podanie w Zleceniu Spedycyjnym lub przekazanie w inny sposób informacji lub oświadczeń niezgodnych z prawdą, obarczonych błędem, niepełnych lub wpisanych w niewłaściwym miejscu 3 Zleceniodawca odpowiada także za: 1) należyte zamocowanie koperty zawierającej dokumenty załączone do Przysyłki poprzez ich włożenie do przylgi naklejonej na Przesyłce; 2) braki dokumentów wymaganych w przepisach szczególnych; 3) niekompletne lub nieprawidłowe wypełnienie dokumentów wymaganych w przepisach szczególnych; 4) wadliwy stan Przesyłki; 5) brak lub niewłaściwe opakowanie lub zabezpieczenie; 6) niewłaściwe wskazanie rodzaju Przesyłki, liczby sztuk wchodzących w skład Przesyłki, masy Przesyłki; 7) nieterminowe załadowanie Przesyłki na podstawiony środek transportu; 8) przestoje w realizacji usług spedycyjnych, wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, Nadawcy lub Odbiorcy; 9) skutki dodatkowych instrukcji przekazanych Spedytorowi w trakcie realizacji usług spedycyjnych, jeśli miały wpływ na wzrost kosztów ich realizacji 4 Zleceniodawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić w formie pisemnej Spedytora o: 1) dokonaniu dodatkowych dyspozycji dotyczących Przesyłki; 2) zmianie treści Zlecenia Spedycyjnego, w szczególności zmianie terminu podstawienia środka transportu, zmianie rodzaju środka transportu lub zmianie innych istotnych warunków realizacji usług spedycyjnych; 3) odstąpieniu od Umowy Spedycji; ul Annopol 3 Internet: wwwetlogistikpl mbank SA w Krajowym Rejestrze Sądowym

9 4) zawinionym przez Zleceniodawcę braku możliwości wykonania usług spedycyjnych 5 Spedytor ma prawo do odmowy wykonania Umowy Spedycji lub do wstrzymania się z jej realizacją, w całości lub w części, jeśli zmiany wprowadzone przez Zleceniodawcę uniemożliwią należyte wykonanie usług spedycyjnych 6 Zlecenia Spedycyjne przyjmowane są przez Spedytora w oddziałach właściwych ze względu na przedłożenie oferty terminowej dla Zleceniodawcy, chyba że Spedytor i Zleceniodawca postanowili inaczej 7 Zlecenie Spedycyjne powinno być przekazane w formie webbooking, lub na formularzu obowiązującym u Spedytora, w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej, faksem, listownie Wzór Zlecenia Spedycyjnego stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu 8 Zlecenia Spedycyjne dotyczące organizacji przewozu, bez względu na sposób ich złożenia, powinny być przekazane w terminie co najmniej jednego dnia roboczego przed dniem planowanego załadunku lub w innym terminie uzgodnionym ze Spedytorem 9 Spedytor zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia Spedycyjnego do realizacji w każdym czasie 10 Przyjęcie Przesyłki w celu świadczenia usługi spedycyjnej odbywa się na podstawie dokumentu przewozowego Dowód Nadania [DN], Krajowego Listu Przewozowego [KLP] i Międzynarodowego Listu Przewozowego [CMR] podpisanego przez Nadawcę i kierowcę Spedytora Strony na podstawie Umowy Spedycji mogą postanowić, że świadczenie usług spedycyjnych przez Spedytora będzie następowało na podstawie Zlecenia Spedycyjnego W przypadku rozbieżności pomiędzy Zleceniem Spedycyjnym a dokumentem przewozowym Dowód Nadania [DN], Krajowy List Przewozowy [KLP] lub Międzynarodowy List Przewozowy [CMR], Spedytor świadczy usługi spedycyjne zgodnie z treścią Zlecenia Spedycyjnego 11 Spedytor zachowuje prawo do sprawdzenia masy i wymiarów Przesyłki podczas całego procesu wykonywania usług spedycyjnych W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi podanymi przez Zleceniodawcę lub Nadawcę w Zleceniu Spedycyjnym, Dowodzie Nadania [DN], Krajowym Liście Przewozowym [KLP] lub Międzynarodowym Liście Przewozowym [CMR] a stanem faktycznym, Zleceniodawca zapłaci na rzecz Spedytora wynagrodzenie oraz Wynagrodzenie Dodatkowe w oparciu o wartości przeliczeniowe określone w Cenniku i Cenniku Usług Dodatkowych obowiązujący w chwili złożenia Zlecenia Spedycyjnego Spedytor zastrzega sobie również prawo do odmowy dalszego świadczenia usług spedycyjnych, zachowując prawo do wynagrodzenia 12 Za niezawiniony przez Spedytora przestój środka transportu przy załadunku lub rozładunku Zleceniodawca zapłaci na rzecz Spedytora Wynagrodzenie Dodatkowe przewidziane w Cenniku Usług Dodatkowych 13 Jeżeli podczas świadczenia przez Spedytora usługi Krajowy System Dystrybucji Przesyłek Drobnicowych [ETLnet] Odbiorca jest nieobecny, kierowca Spedytora przesyła Odbiorcy informację o próbie dostarczenia Przesyłki i niemożności jej wydania Odbiorca może wskazać kolejny termin dostarczenia Przesyłki w dwóch kolejnych dniach roboczych, liczonych od następnego dnia roboczego po nieskutecznej próbie dostawy Wynagrodzenie Dodatkowe za kolejną próbę dostarczenie Spedytor ustali zgodnie z Cennikiem oraz Cennikiem Usług Dodatkowych Po upływie tego terminu i braku instrukcji od Odbiorcy Spedytor pozostawia Przesyłkę do dyspozycji Zleceniodawcy i nalicza wynagrodzenie za jej przechowanie, zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku Usług Dodatkowych Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania Spedytorowi instrukcji postępowania z Przesyłką w terminie nie dłuższym niż jeden dzień roboczy od pozostawienia Przesyłki do jego dyspozycji Po upływie tego terminu i braku instrukcji ze strony Zleceniodawcy, Spedytor zwraca Przesyłkę do Nadawcy Zleceniodawca zapłaci na rzecz Spedytora Wynagrodzenie Dodatkowe za zorganizowanie zwrotnego przewozu Przesyłki do Nadawcy, zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku Zwrot Przesyłki na koszt Zleceniodawcy może mieć miejsce ul Annopol 3 Internet: wwwetlogistikpl mbank SA w Krajowym Rejestrze Sądowym

10 także w sytuacji podania przez Nadawcę błędnego adresu Odbiorcy, odmowy przyjęcia Przesyłki przez Odbiorcę, niezależnie od przyczyny lub w przypadku niezależnej od Spedytora przeszkody w skutecznym dostarczeniu Przesyłki 14 Jeżeli podczas świadczenia przez Spedytora usług System Dystrybucji Międzynarodowej [SDM], Międzynarodowy Drogowy Przewóz Częściowy [PTL Int], Międzynarodowy Drogowy Przewóz Całopojazdowy [FTL Int], Odbiorca jest nieobecny, Zleceniodawca jest zobowiązany, na żądanie Spedytora, do udzielenia mu pisemnych instrukcji co do dalszego sposobu postępowania z Przesyłką, w terminie nie dłuższym niż jeden dzień roboczy od daty nieskutecznej dostawy Po upływie tego terminu, w przypadku braku polecenia lub instrukcji ze strony Zleceniodawcy, Spedytor może zorganizować zwrotny przewozów Przesyłki do Nadawcy Zleceniodawca zapłaci na rzecz Spedytora Wynagrodzenie Dodatkowe za zorganizowanie zwrotnego przewozu Przesyłki do Nadawcy, zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku Zwrot Przesyłki na koszt Zleceniodawcy, może mieć miejsce także w sytuacji podania przez Zleceniodawcę błędnego adresu Odbiorcy, odmowy przyjęcia Przesyłki przez Odbiorcę, niezależnie od przyczyn lub w przypadku niezależnej od Spedytora przeszkody w skutecznym dostarczeniu Przesyłki 15 W przypadku anulowania przyjętego Zlecenia Spedycyjnego lub odstąpienia od Umowy Spedycji po rozpoczęciu realizacji usługi spedycyjnej, Zleceniodawca zapłaci na rzecz Spedytora Wynagrodzenie Dodatkowe przewidziane w Cenniku 16 Po upływie 30 dni od daty nieskutecznej dostawy lub odmowy przyjęcia Przesyłki przez Odbiorcę, w przypadku nieudzielenia instrukcji przez Zleceniodawcę, co do dalszego sposobu postępowania z Przesyłką, Spedytor zachowuje prawo do likwidacji Przesyłki w wybrany przez siebie sposób Zleceniodawca zapłaci na rzecz Spedytora Wynagrodzenie Dodatkowe przewidziane w Cenniku Usług Dodatkowych za przechowanie Przesyłki od chwili jej przyjęcia do magazynu do chwili jej likwidacji oraz koszty likwidacji Przesyłki Spedytor jest zwolniony z odpowiedzialności odszkodowawczej za zlikwidowaną Przesyłkę 17 Odbiorca potwierdza odbiór Przesyłki podpisem oraz pieczęcią firmową (określającą, co najmniej imię, nazwisko oraz stanowisko osoby potwierdzającej odbiór) na dokumentach przedłożonych przez kierowcę Spedytora, potwierdzając tym samym prawidłowość wykonania usługi spedycyjnej W chwili potwierdzenia odbioru Przesyłki odpowiedzialność za jej stan i kompletność przechodzi na Odbiorcę Wszelkie zastrzeżenia stwierdzające nieprawidłowości w wykonaniu usług spedycyjnych, dotyczące stanu Przesyłki lub dokonania dostawy, muszą zostać zamieszczone przez Odbiorcę we właściwym dokumencie przewozowym przyjmując, że 1) dla usług Krajowy System Dystrybucji Przesyłek Drobnicowych [ETLnet] i System Dystrybucji Międzynarodowej [SDM] obowiązującym dokumentem przewozowym jest Dowód Nadania [DN]; 2) dla usług Krajowy Drogowy Przewóz Częściowy [PTL Nat] i Krajowy Drogowy Przewóz Całopojazdowy [FTL Nat] dokumentem przewozowym jest Krajowy List Przewozowy; 3) dla usług Międzynarodowy Drogowy Przewóz Częściowy [PTL Int] i Międzynarodowy Drogowy Przewóz Całopojazdowy [FTL Int] dokumentem przewozowym jest Międzynarodowy List Przewozowy CMR; lub protokole szkodowym w chwili odbioru Przesyłki, pod rygorem zwolnienia Spedytora z odpowiedzialności za powstałą szkodę 18 Jeśli opakowanie Przesyłki nie nosi znamion uszkodzenia lub jakiegokolwiek naruszenia, Odbiorca nie może sprawdzać zawartości Przesyłki przed potwierdzeniem jej odbioru 19 W przypadku, gdy niezależnie od przyczyn, Odbiorca odmówi odbioru Przesyłki, bądź też Zleceniodawca zadecyduje o jej zwrocie do Nadawcy lub Zleceniodawca w czasie wykonywania usługi spedycyjnej wskaże inne miejsce dostawy Przesyłki, zdarzenie to zostanie potraktowane jako zmiana warunków realizacji usługi spedycyjnej, a Zleceniodawca zapłaci na rzecz Spedytora ul Annopol 3 Internet: wwwetlogistikpl mbank SA w Krajowym Rejestrze Sądowym

11 Wynagrodzenie Dodatkowe za realizację tej usługi przewidziane w Cenniku Jeżeli zmiana warunków wykonania usługi spedycyjnej wynika z przyczyn zawinionych przez Spedytora, Zleceniodawca ma prawo do dochodzenia od Spedytora odszkodowania w ramach postępowania reklamacyjnego 20 Zleceniodawca zobowiązany jest przekazać Spedytorowi lub podmiotowi przez niego wskazanemu komplet niezbędnych dokumentów związanych z przewożoną Przesyłką, umożliwiających bezproblemowe wykonanie usługi spedycyjnej, w tym dokumentów związanych z załatwieniem formalności celnych itp Zleceniodawca jest zobowiązany do udzielenia Spedytorowi wszelkich informacji niezbędnych do bezproblemowego wykonania usług spedycyjnych Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wręczone kierowcy Spedytora w kopercie, na której znajduje się opis zawartości 21 W przypadku, gdy usługa spedycyjna obejmuje organizację przewozu Przesyłki z państwa znajdującego się poza obszarem Unii Europejskiej (import towarów), Zleceniodawca jest zobowiązany do przesłania Spedytorowi kopii dokumentu SAD w dniu odprawy celnej lub w dniu następnym Nieprzesłanie dokumentu SAD w terminie określonym powyżej, spowoduje opodatkowanie przez Spedytora usługi stawką podstawową podatku VAT, określoną w odpowiednich przepisach ustawowych, a Zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia wszystkich należności wskazanych w fakturze 22 Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za kompletność dokumentów towarzyszących Przesyłce i ich treść Dokumenty przekazane przez Zleceniodawcę lub Nadawcę nie podlegają weryfikacji przez Spedytora Za wszelkie szkody spowodowane brakiem, niedostatecznością lub nieprawidłowością tych dokumentów i informacji odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zleceniodawca 23 Najpóźniej na pięć dni roboczych przed złożeniem pierwszego Zlecenia Spedycyjnego, Zleceniodawca jest zobowiązany do złożenia Spedytorowi kopii dokumentów dotyczących działalności Zleceniodawcy, w szczególności kopii dokumentu REGON, kopii dokumentu NIP lub NIP PL w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy lub nabycia towaru (UE), kopii wypisu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy (odpis z KRS lub CEIDG) oraz miejsce zamieszkania Zleceniodawcy, jeżeli jest osobą fizyczną lub miejsce zamieszkania wszystkich wspólników, jeżeli Zleceniodawcą są wspólnicy spółki cywilnej W przypadku niezłożenia Spedytorowi wymaganych dokumentów i złożenia Zlecenia, Spedytor ma prawo wstrzymania się na każdym etapie ze świadczeniem usługi 24 Składając Zlecenie Spedycyjne, Zleceniodawca potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia SZCZEGÓLNE WARUNKI PRZYJĘCIA I REALIZACJI USŁUG SPEDYCJI DROBNICOWEJ 7 1 W przypadku usług spedycji drobnicowej, gdy wskazane w Zleceniu Spedycyjnym lub w Dowodzie Nadania [DN] miejsce dostawy nie jest zgodne z podanym kodem pocztowym, decydujący dla miejsca dostawy jest kod pocztowy Gdy Zleceniodawca wystawia Zlecenie Spedycyjne i Dowód Nadania [DN] pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Zleceniu Spedycyjnym 2 W usługach krajowej spedycji drobnicowej Spedytor dołoży starań, aby Przesyłka dotarła do odbiorcy w kolejnym dniu roboczym po dniu nadania Przesyłki do przewozu W przypadkach, w których Zleceniodawca zakłada dostarczenie Przesyłki w dniu innym (późniejszym), niż kolejny dzień roboczy po nadaniu Przesyłki, Zleceniodawca zapłaci na rzecz Spedytora Wynagrodzenie Dodatkowe za przechowanie w tym okresie Przesyłki, określone w Cenniku Usług Dodatkowych 3 W zakresie usług spedycyjnych dotyczących międzynarodowej spedycji drobnicowej Przesyłki są dostarczane do Odbiorców z zachowaniem aktualnego terminarza dostaw 4 W przypadku usługi spedycji krajowej Przesyłek drobnicowych, brak deklaracji wartości Przesyłki na Zleceniu Spedycyjnym lub Dowodzie Nadania [DN] bezwzględnie skutkuje wszystkimi ul Annopol 3 Internet: wwwetlogistikpl mbank SA w Krajowym Rejestrze Sądowym

12 konsekwencjami przewidzianymi w Regulaminie Zaniechanie zadeklarowania wartości Przesyłki przez Nadawcę rodzi skutki tak wobec niego, jak wobec Odbiorcy i Zleceniodawcy 5 Jeżeli w Zleceniu, jako Płatnika wskazano Odbiorcę, to w przypadku nieodebrania Przesyłki przez Odbiorcę lub odmowy jej odbioru niezależnie od przyczyn odmowy odbioru, w wyniku czego Przesyłka zostanie zwrócona do Nadawcy lub Zleceniodawcy, Zleceniodawca zapłaci na rzecz Spedytora pełne wynagrodzenie jak za wykonaną usługę spedycyjną oraz Wynagrodzenie Dodatkowe za zorganizowanie zwrotnego przewozu do Nadawcy zgodnie z Cennikiem PRZYJĘCIE PRZESYŁKI DO SPEDYCJI 8 1 Spedytor świadczy usługi spedycyjne od określonego Nadawcy do określonego Odbiorcy, chyba że Strony postanowią inaczej 2 Przyjęcie Przesyłki przez Spedytora następuje na podstawie właściwego dokumentu przewozowego: 4) dla usług Krajowy System Dystrybucji Przesyłek Drobnicowych [ETLnet] i System Dystrybucji Międzynarodowej [SDM] obowiązującym dokumentem przewozowym jest Dowód Nadania [DN]; 5) dla usług Krajowy Drogowy Przewóz Częściowy [PTL Nat] i Krajowy Drogowy Przewóz Całopojazdowy [FTL Nat] dokumentem przewozowym jest Krajowy List Przewozowy; 6) dla usług Międzynarodowy Drogowy Przewóz Częściowy [PTL Int] i Międzynarodowy Drogowy Przewóz Całopojazdowy [FTL Int] dokumentem przewozowym jest Międzynarodowy List Przewozowy CMR 3 Nadawca jest zobowiązany do odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia Przesyłki na czas przewozu Przesyłka, w chwili przyjęcia do przewozu, musi w widocznym miejscu zawierać oznaczenie: Nadawcy (nazwa i adres), Odbiorcy (nazwa i adres), liczbę opakowań Oznakowanie musi znajdować się na każdym opakowaniu 4 Czynność załadunku Przesyłki na środek transportu należy do obowiązków Nadawcy, a jej rozładunek ze środka transportu jest obowiązkiem Odbiorcy, chyba że Strony postanowiły inaczej 5 Spedytor zastrzega sobie prawo do sprawdzenia masy lub zawartości Przesyłki w każdym czasie wykonywania usługi od chwili przyjęcia Przesyłki od Nadawcy do chwili jej wydania Odbiorcy, a w szczególności jeżeli poweźmie wątpliwość co do zgodności stanu faktycznego Przesyłki z danymi zawartymi w dokumentach przewozowych 6 Ujawnienie przez Spedytora niezgodności danych zawartych w dokumentach przewozowych z rzeczywistymi właściwościami Przesyłki, w szczególności w zakresie zawartości zadeklarowanej przez Zleceniodawcę lub Nadawcę, stanu zabezpieczenia i opakowania Przesyłki, stanowi podstawę do: 1) odmowy przyjęcia Przesyłki przez Spedytora; 2) odmowy dalszego świadczenia usług spedycyjnych; 3) zmiany warunków świadczenia usług spedycyjnych 7 Spedytor ma prawo odmówić przystąpienia do świadczenia usług spedycyjnych lub zmienić warunki świadczenia usług, jeżeli dokumenty przewozowe zostaną wypełnione nieprawidłowo, nieprecyzyjnie lub brakować będzie niezbędnych danych 8 W przypadku odmowy przyjęcia Przysyłki w przypadkach określonych w ust 6 i 7, Spedytor zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia Jeżeli pomimo wystąpienia okoliczności określonych w ust 6 i 7, Spedytor przyjmie Przysyłkę i zmienią się warunki świadczenia usług spedycyjnych, będzie on uprawniony do żądania Wynagrodzenia Dodatkowego zgodnie z Cennikiem 9 Spedytor jest uprawniony do odmowy świadczenia usług spedycyjnych, jeżeli zawiadomi o tym fakcie Zleceniodawcę w ciągu 24 godzin od złożenia Zlecenia Spedycyjnego ul Annopol 3 Internet: wwwetlogistikpl mbank SA w Krajowym Rejestrze Sądowym

13 10 Nadawca jest zobowiązany w sposób właściwy i należyty zabezpieczyć Przesyłkę na czas usługi świadczonej przez Spedytora 11 Opakowanie Przesyłki musi być dostosowane do właściwości usług spedycyjnych świadczonych przez Spedytora, w szczególności opakowanie musi: 1) zapewniać ochronę Przesyłki przed uszkodzeniem mogącym powstać podczas przewozu, przeładunku lub przechowania; 2) zapewniać dodatkową ochronę i zabezpieczenie, jeśli opakowanie to spełnia jednocześnie rolę opakowania handlowego; 3) być dostosowane do masy i właściwości zawartości Przesyłki; 4) zawierać informacje o właściwościach przewożonego towaru i wskazówki dotyczące postępowania z Przesyłką podczas przewozu, przeładunku lub przechowania; 5) zabezpieczać Przesyłkę przed ingerencją w jej zawartość przez osoby trzecie oraz ujawniać wszelkie próby takiej ingerencji; 6) uniemożliwiać oddzielenie Przesyłki od palety lub innego nośnika; 7) być wykonane z materiałów, które nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego lub innych Przesyłek; 8) być wolne od wszelkich substancji i zabrudzeń, które stanowią lub mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego lub innych Przesyłek 12 Spedytor nie jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania Przesyłki oraz jej zabezpieczenia 13 Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę i utracone korzyści, jeżeli zabezpieczenie lub opakowanie Przesyłki nie spełniało wymogów określonych w Umowie Spedycji, Regulaminie lub w przepisach prawa Jeżeli Spedytor przyjmie Przesyłkę, której zabezpieczenie lub opakowanie nie spełnia wymagań określonych w zdaniu poprzednim, nie ponosi on odpowiedzialności za utracone korzyści i szkodę powstałą z tego tytułu 14 Spedytor zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług spedycyjnych, jeżeli zabezpieczenie lub opakowanie Przesyłki nie będzie odpowiadało wymaganiom określonym w Umowie Spedycji, Regulaminie lub przepisach prawa, zachowując jednocześnie prawo do wynagrodzenia jak za wykonaną usługę 15 Jeżeli parametry Przesyłki przekroczą wielkości określone w 4 ust 1 pkt 1 i 4, ofercie terminowej, Zleceniu Spedycyjnym lub Umowie Spedycji, Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w Przesyłce, zachowując jednocześnie prawo do pobrania wynagrodzenia jak za prawidłowo wykonaną usługę WYCENA USŁUG SPEDYCYJNYCH 9 1 Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Spedytora i Wynagrodzenie Dodatkowe ustalane są w oparciu o wartości przeliczeniowe określone w Cenniku i Cenniku Usług Dodatkowych obowiązujący w chwili złożenia Zlecenia Spedycyjnego, chyba że Strony postanowią inaczej 2 Wynagrodzenie Spedytora za świadczone usługi w zakresie organizacji przewozu będzie ustalane zasadniczo na podstawie: masy Przesyłki (rzeczywistej lub obliczeniowej), odległości pomiędzy miejscem nadania a miejscem odbioru Przesyłki zgodnie z mapami elektronicznymi używanymi przez Spedytora, za wyjątkiem System Dystrybucji Międzynarodowej [SDM], wymiarów Przesyłki 3 Masa Przesyłki dla potrzeb wyliczenia wynagrodzenia Spedytora jest ustalana: 1) na podstawie masy rzeczywistej Przesyłki; 2) na podstawie masy przeliczeniowej wyznaczonej wg przeliczników stosowanych przez Spedytora; 4 Wynagrodzenie Spedytora będzie ustalane na podstawie wyższego z parametrów określonych w ust 3 pkt 1 i 2 5 Masę przeliczeniową Przesyłki ustala się na podstawie: ul Annopol 3 Internet: wwwetlogistikpl mbank SA w Krajowym Rejestrze Sądowym

14 1) objętości Przesyłki (masa przeliczeniowa stanowi iloczyn objętości Przesyłki wyznaczonej w m 3 i współczynnika stosowanego przez Spedytora); 2) zajmowanej powierzchni ładunkowej środka transportu (masa przeliczeniowa stanowi iloczyn zajętej pod Przesyłkę długości skrzyni ładunkowej środka transportu i stosowanego przez Spedytora przelicznika) 6 Przeliczniki stosowane przez Spedytora określone są w Cenniku 7 Jeżeli w Umowie Spedycji lub ofercie terminowej ustalono Cennik za określone usługi spedycyjne, lecz Przesyłka nadawana przez Zleceniodawcę przekraczałaby parametry brzegowe określone w Umowie Spedycji dla tych usług spedycyjnych, Zleceniodawca zapłaci na rzecz Spedytora wynagrodzenie lub Wynagrodzenie Dodatkowe 8 Postanowienia ust 7 stosuje się odpowiednio, gdy wymiary lub masa Przesyłki przekraczają wymiary lub masę określoną w Umowie Spedycji, Zleceniu Spedycyjnym lub ofercie terminowej 9 Zleceniodawca zapłaci na rzecz Spedytora Wynagrodzenie Dodatkowe określone w Cenniku lub Cenniku Usług Dodatkowych, w przypadku: 1) dokonania dodatkowych dyspozycji dotyczących Przesyłki; 2) zmiany treści Zlecenia Spedycyjnego, w szczególności zmiany terminu podstawienia środka transportu, zmiany rodzaju środka transportu lub zmiany innych istotnych warunków realizacji usług spedycyjnych; 3) odstąpienia od Umowy Spedycji; 4) zawinionego przez Zleceniodawcę braku możliwości wykonania usług spedycyjnych 10 Do wynagrodzenia Spedytora, w zakresie usług organizacji przewozu, Spedytor będzie doliczał obowiązującą opłatę paliwową oraz opłatę drogową za korzystanie z dróg i autostrad Wysokość opłaty paliwowej opublikowana jest na stronie internetowej Spedytora wwwetlogistikpl WYNAGRODZENIE 10 1 Za świadczone usługi spedycyjne Spedytor będzie otrzymywał wynagrodzenie i Wynagrodzenie Dodatkowe na podstawie wystawionych faktur VAT Wynagrodzenie Dodatkowe należne Spedytorowi będzie ustalane zgodnie z Cennikiem 2 Zleceniodawca zobowiązany jest do uiszczenia wynagrodzenia i Wynagrodzenia Dodatkowego w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, chyba że Strony postanowią inaczej Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, przesyłanych na adres elektronicznej skrzynki pocztowej ( ) osoby odpowiadającej za kontakt ze Spedytorem 3 Płatność będzie następowała w formie przelewu na rachunek bankowy Spedytora wskazany na fakturze VAT, chyba że Strony postanowią inaczej 4 Spedytor do kwoty wynagrodzenia i Wynagrodzenia Dodatkowego będzie doliczał podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującą stawką 5 Przeliczenie stawek określonych w walucie obcej na PLN będzie następować na podstawie średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzający rozładunek lub innego kursu uzgodnionego między stronami 6 Poza wynagrodzeniem i Wynagrodzeniem Dodatkowym Spedytor otrzyma od Zleceniodawcy zwrot nieoczekiwanych, lecz uzasadnionych i niezbędnych wydatków i kosztów poniesionych w związku z należytym wykonywaniem usług spedycyjnych 7 Spedytor ma prawo do zmiany Cennika i Cennika Usług Dodatkowych w każdym czasie, z wyłączeniem Cennika z określonym terminem ważności O zmianach Cennika Usług Dodatkowych Spedytor zawiadomi Zleceniodawcę z wyprzedzeniem 7 dni ul Annopol 3 Internet: wwwetlogistikpl mbank SA w Krajowym Rejestrze Sądowym

15 8 Spedytor nie ma obowiązku kompletowania dokumentów przewozowych, dokumentów towarzyszących Przesyłce oraz ich załączania do faktury VAT Czynności określone w zdaniu poprzednim Spedytor może wykonać na podstawie odrębnego zlecenia i za Wynagrodzeniem Dodatkowym, określonym w aktualnym Cenniku Usług Dodatkowych 9 Zleceniodawca nie będzie dokonywał potrąceń wzajemnych wierzytelności bez pisemnej zgody Spedytora 10 Zleceniodawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Spedytora przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Spedytora na osobę trzecią 11 Terminem uiszczenia wynagrodzenia i Wynagrodzenia Dodatkowego jest dzień wpływu pełnej kwoty wynagrodzenia na rachunek bankowy Spedytora wskazany na fakturze VAT, chyba że Strony postanowią inaczej W przypadku opóźnienia w płatnościach Spedytor ma prawo naliczyć odsetki ustawowe oraz obciążyć Zleceniodawcę kosztami windykacji 12 Spedytor zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usług spedycyjnych w przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień Umowy Spedycji, Regulaminu lub przepisów prawa Spedytor może uzależnić wznowienie świadczenia usług spedycyjnych od zaprzestania dalszych naruszeń, w szczególności Spedytor może uzależnić wznowienie świadczenia usług spedycyjnych na rzecz Zleceniodawcy od uiszczenia wszystkich wymagalnych wierzytelności lub znacznej ich części wraz z należnymi odsetkami i kosztami windykacji 13 Dla zabezpieczenia roszczeń o wynagrodzenie, Wynagrodzenie Dodatkowe, zwrot wydatków, kosztów lub innych należności wynikłych z Umowy Spedycji, jak również dla zabezpieczenia takich roszczeń przysługujących poprzednim spedytorom i przewoźnikom, Spedytor zachowuje prawo zastawu na Przesyłce, dopóki Przesyłka znajduje się u niego lub u osoby, która ją dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać za pomocą dokumentów Wszelkie koszty związane z zastawem obciążają Przesyłkę ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPEDYTORA POSTANOWIENIA OGÓLNE 11 1 Z uwzględnieniem postanowień Regulaminu, Spedytor ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych, chyba że wykaże, iż szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, nie mógł zapobiec szkodzie pomimo dołożenia należytej staranności lub nie ponosi winy w wyborze podwykonawcy Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie czynności przez Nadawcę, Odbiorcę lub Zleceniodawcę 2 Spedytor odpowiada za Przesyłkę od chwili jej przyjęcia, potwierdzonego w dokumentach przewozowych, do chwili jej wydania Odbiorcy 3 W przypadku uszkodzenia lub zaginięcia Przesyłki, Spedytor ponosi odpowiedzialność tylko do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, która została należycie udokumentowana Odpowiedzialność Spedytora za szkodę jest ograniczona do kwoty, o którą obniżyła się wartość Przesyłki, z zastrzeżeniem, że: 1) w przypadku szkody obejmującej całość Przesyłki (szkoda całkowita), odpowiedzialność ograniczona jest do kwoty netto, którą należałoby zapłacić w razie zaginięcia całej Przesyłki; 2) w przypadku szkody powstałej w części Przesyłki, odpowiedzialność ograniczona jest do kwoty netto, którą należałoby zapłacić w razie zaginięcia części Przesyłki, która doznała obniżenia wartości 4 Poza odszkodowaniem ustalonym na podstawie ust 3, Zleceniodawcy przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia netto Spedytora za daną usługę spedycyjną: 1) w całości w przypadku szkody na całości Przesyłki i całkowitej utraty wartości przez Przesyłkę; ul Annopol 3 Internet: wwwetlogistikpl mbank SA w Krajowym Rejestrze Sądowym

16 2) proporcjonalnie w przypadku szkody na części Przesyłki lub szkody polegającej na częściowym obniżeniu wartości Przesyłki 5 Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody następcze i utracone korzyści 6 Kwoty odszkodowań określonych w ust 3-5, są należne jedynie w przypadku, gdy zostanie ustalone, że Spedytor jest odpowiedzialny za szkodę w Przesyłce 7 Łączna kwota odszkodowania ustalona ust 3-5 nie może jednak przekroczyć kwot określonych w 12 i 13 Regulaminu 8 Odpowiedzialność Spedytora za opóźnienie w realizacji usług spedycyjnych powyżej dwóch dni roboczych ograniczona jest do wysokości kwoty wynagrodzenia za wykonanie danej usługi Wszystkie szkody poniesione z tytułu opóźnienia muszą być należycie udokumentowane 9 Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jeżeli: 1) wynika ona z przyczyn leżących po stronie Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy, w szczególności wynikających z: a) braku lub wadliwości zabezpieczenia Przesyłki; b) braku lub wadliwości opakowania Przesyłki; c) manipulowania, ładowania, rozładowywania i rozmieszczenia Przesyłki; 2) nie miał możliwości sprawdzenia stanu zabezpieczenia lub opakowania Przesyłki przy jej nadaniu; 3) zabezpieczenie lub opakowanie Przesyłki uniemożliwiało lub utrudniało sprawdzenie jej stanu w chwili jej przyjęcia lub uniemożliwiało doręczenie Przesyłki w stanie nienaruszonym; 4) opakowanie nie nosi znamion uszkodzenia lub nie można stwierdzić uszkodzenia w chwili dostawy; 5) Odbiorca przyjął Przesyłkę bez zastrzeżeń; 6) Przesyłka w chwili dostawy do Odbiorcy nie nosi zewnętrznych śladów naruszenia; 7) Szkoda wynika z przyczyn tkwiących w towarze lub jego właściwościach; 8) szkoda została spowodowana działaniem Siły Wyższej, działań wojennych, stanu wyjątkowego, stanu wojennego, strajków, blokad dróg, zamieszek, rozruchów, działań terrorystycznych i sabotażu, działania energii jądrowej i substancji radioaktywnych lub innych okoliczności niezawinionych przez Spedytora 10 Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za: 1) szkodę lub opóźnienie, jeżeli Nadawca, niezwłocznie po podstawieniu przez Spedytora środka transportu, nie przystąpi do załadunku lub nie zakończy załadunku w terminie wskazanym w Zleceniu Spedycyjnym; 2) działania lub zaniechania Zleceniodawcy, Nadawcy lub Odbiorcy naruszające przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje Spedytor może odmówić świadczenia usług spedycyjnych, jeżeli ich świadczenie może naruszać przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, zachowując prawo do wynagrodzenia; 3) informacje zawarte lub dopisane w dokumentach, które są zwracane do Nadawcy w ramach usługi dodatkowej Zwrot Potwierdzonych Dokumentów; 4) opóźnienia w realizacji usług spedycyjnych, jeżeli opóźnienie nie przekracza dwóch dni roboczych w stosunku do ustalonych terminów 11 Jeżeli Zleceniodawca nie zastrzegł terminu wykonania usług spedycyjnych, Spedytor zobowiązany jest je wykonać w rozsądnym terminie 12 W przypadku odmowy przyjęcia Przesyłki przez Odbiorcę Spedytor ma prawo jej rozładunku na koszt i ryzyko Zleceniodawcy, jeśli ten do chwili rozładunku nie udzieli mu instrukcji co do dalszego sposobu postępowania z Przesyłką Spedytor odpowiada za sprawowanie pieczy nad Przesyłką, na koszt i ryzyko Zleceniodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami ul Annopol 3 Internet: wwwetlogistikpl mbank SA w Krajowym Rejestrze Sądowym

17 13 Spedytor wraz z zapłatą odszkodowania za szkodę na Przesyłce przejmuje prawo własności nad towarem stanowiącym przedmiot Przesyłki, chyba że towar powinien ulec utylizacji, stanowi odpady w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz U 2013 poz 21) lub Strony postanowią inaczej ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPEDYTORA ZA USŁUGI SPEDYCYJNE KRAJOWE [ETLNET],[ PTL NAT], [FTL NAT] 12 1 Odpowiedzialność Spedytora za szkodę w Przesyłce, w przypadku niezadeklarowania wartości Przesyłki w Dowodzie Nadania [DN] lub Zleceniu Spedycyjnym, ograniczona jest do kwoty 500 PLN, co wyczerpuje wszelkie roszczenia Zleceniodawcy, Nadawcy lub Odbiorcy względem Spedytora z tego tytułu 2 Odpowiedzialność Spedytora za szkodę w Przesyłce, w przypadku zadeklarowania wartości Przesyłki w Dowodzie Nadania [DN] lub Zleceniu Spedycyjnym i uiszczenia Wynagrodzenia Dodatkowego, określonego w Cenniku Usług Dodatkowych, jest ograniczona do kwoty rzeczywiście poniesionej szkody lub kwoty zadeklarowanej, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa Kwota odszkodowania nie może przekroczyć PLN ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPEDYTORA ZA USŁUGI SPEDYCYJNE MIĘDZYNARODOWE [SDM], [PTL INT], [FTL INT] 13 1 W przypadku uszkodzenia lub zaginięcia Przesyłki, w całości lub części, odpowiedzialność Spedytora ograniczona jest do kwoty 8,33 SDR za kilogram brakującej masy brutto, według wartości Przesyłki w miejscu i w okresie jej przyjęcia przez Spedytora, nie więcej jednak niż SDR na jedną Przesyłkę 2 W zakresie pozostałych szkód Spedytor odpowiada tak jak przewoźnik, zgodnie z przepisami Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) z dnia r (Dz U z 1962r Nr 49, poz238 ze zm) REKLAMACJE 14 1 Dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych wymaga złożenia przez Zleceniodawcę pisemnej reklamacji 2 Postępowanie reklamacyjne jest wszczynane na wniosek Zleceniodawcy lub osoby przez niego upoważnionej Osoba upoważniona zobowiązana jest przy każdej wykonywanej czynności legitymować się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie 3 Spedytor odmawia przyjęcia reklamacji, jeśli nie spełnia ona wymagań określonych w 14 Regulaminu 4 Zleceniodawca zobowiązany jest złożyć reklamację na piśmie w siedzibie Spedytora, z adnotacją Dział Reklamacji lub przesłać ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 5 Reklamację należy złożyć nie później niż: 1) w ciągu 14 dni od chwili przyjęcia Przesyłki przez Odbiorcę, jeżeli szkoda polega na ubytku lub uszkodzeniu Przesyłki; 2) w ciągu 21 dni od chwili, w której miała nastąpić dostawa, jeżeli szkoda polega na opóźnieniu lub utracie Przesyłki 6 Reklamacja powinna zawierać w szczególności: 1) nazwę podmiotu reklamującego oraz jego dane adresowe i kontaktowe; ul Annopol 3 Internet: wwwetlogistikpl mbank SA w Krajowym Rejestrze Sądowym

18 2) tytuł reklamacji z uzasadnieniem; 3) przedmiot reklamacji; 4) numer identyfikacyjny Przesyłki nadany przez Spedytora lub rodzaj i numer dokumentu przewozowego; 5) wysokość roszczenia; 6) masę brutto całej Przesyłki lub jej części, jeśli część Przesyłki uległa uszkodzeniu lub została utracona; 7) numer rachunku bankowego uprawnionego, na który ma zostać przekazana kwota odszkodowania; 8) podpis podmiotu składającego reklamację 7 Do reklamacji należy załączyć w szczególności następujące dokumenty: a) kopia dokumentu przewozowego; b) kopia dokumentu potwierdzającego wartość szkody, tj kopia faktury VAT dotycząca zakupu uszkodzonego lub utraconego towaru, kopia faktury korygującej, kopia dokument RW lub kopie innych dokumentów potwierdzających wartość szkody; c) kopia protokołu szkodowego, zawierającego opis braków lub uszkodzeń, podpisanego w sposób czytelny przez kierowcę Spedytora oraz przez Odbiorcę, jeżeli szkoda ujawniła się przed wydaniem Przesyłki Jeśli z uwagi na stwierdzone przed wydaniem Przesyłki uszkodzenie lub ubytek, Przesyłka w oparciu o pisemną instrukcję Zleceniodawcy podlega zwrotowi do Nadawcy, protokół zostaje sporządzony przez kierowcę Spedytora i Nadawcę; d) fotografie (z datą i godziną ich wykonania) potwierdzające fakt zaistnienia szkody oraz jej zakres 8 Spedytor może również wezwać Zleceniodawcę do przekazania dokumentów (oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez uprawniony podmiot), wymienionych w ust 7 lub dodatkowych dokumentów, niewymienionych w ust 7, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego zakończenia postępowania reklamacyjnego 9 Spedytor wzywa Zleceniodawcę do uzupełnienia braków reklamacji lub załączenia dokumentów, określonych w ust 7 lub 8 w terminie 14 dni od doręczenia wezwania 10 W przypadku nieuzupełnienia braków reklamacji, nieprzekazania dokumentów, określonych w ust 7 i 8 lub uzupełnienia braków po upływie terminu określonego w ust 9, reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania, bez możliwości ponownego jej wniesienia 11 Ujawnienie szkody na części Przesyłki musi zostać odnotowane w dokumentach przewozowych oraz potwierdzone protokołem szkodowym nie później niż w chwili doręczenia Przesyłki Odbiorcy Protokół szkodowy musi zostać sporządzony w obecności kierowcy Spedytora Protokół szkodowy musi zostać podpisany przez kierowcę Spedytora i Odbiorcę W przypadku wystąpienia rozbieżności stanowisk, osoba sporządzająca protokół zobowiązana jest uwzględnić w treści protokołu uwagi i zastrzeżenia kierowcy Spedytora i Odbiorcy 12 Zleceniodawca w ciągu 7 dni od odbioru Przesyłki przez Odbiorcę może zgłosić Spedytorowi ubytek lub uszkodzenie Przesyłki, które nie były widoczne w chwili odbioru Przesyłki przez Odbiorcę Termin określony w zdaniu poprzednim nie wstrzymuje biegu terminu określonego w ust 5 pkt 1 Ciężar udowodnienia, że szkoda na Przesyłce powstała w czasie świadczenia usługi przez Spedytora spoczywa na Zleceniodawcy Jeżeli Zleceniodawca nie zdoła wykazać, że szkoda na Przesyłce powstała w czasie świadczenia usługi przez Spedytora, to Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za stwierdzone uszkodzenie lub ubytek 13 Do zakończenia postępowania reklamacyjnego Zleceniodawca zapewni Spedytorowi lub jego ubezpieczycielowi możliwość dokonania oględzin Przesyłki oraz sporządzenia stosownej dokumentacji w celu określenia rzeczywistego rozmiaru szkody i oszacowania jej rzeczywistej wartości, jeśli reklamacja dotyczy uszkodzenia Przesyłki Jeżeli Zleceniodawca nie zapewni ul Annopol 3 Internet: wwwetlogistikpl mbank SA w Krajowym Rejestrze Sądowym

19 możliwości oględzin Przesyłki, Spedytor będzie uprawniony do uznania reklamacji za bezzasadną, bez możliwości ponownego jej wniesienia 14 Spedytor rozpoznaje reklamację niezwłocznie 15 Postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone decyzją Spedytora uwzględniającą reklamację lub uznającą ją za bezzasadną O swojej decyzji Spedytor jest zobowiązany pisemnie poinformować podmiot składający reklamację 16 Postępowanie reklamacyjne nie może się zakończyć przed podjęciem przez ubezpieczyciela Spedytora ostatecznej decyzji w sprawie likwidacji szkody będącej przedmiotem wszczętego postępowania reklamacyjnego, jeśli reklamacja została przekazana ubezpieczycielowi O przekazaniu sprawy do ubezpieczyciela Spedytor poinformuje podmiot składający reklamację 17 Złożenie reklamacji nie uprawnia Zleceniodawcy do wstrzymania płatności wynagrodzenia na rzecz Spedytora za usługę objętą reklamacją 18 Zleceniodawca nie ma prawa do obciążenia Spedytora kwotą odszkodowania przed zakończeniem postępowania reklamacyjnego i wydaniem decyzji przez Spedytora lub jego ubezpieczyciela Wystawienie przez Zleceniodawcę obciążenia wbrew postanowieniom zdania poprzedniego, jest bezskuteczne wobec Spedytora Obciążenie to nie może być przedmiotem potrącenia z kwotą zobowiązań Zleceniodawcy wobec Spedytora 19 W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez Spedytora lub jego ubezpieczyciela, Zleceniodawca zachowuje prawo do wystąpienia z roszczeniem na drogę sądową o zapłatę kwoty odszkodowania Zleceniodawca nie zgadzając się z decyzją Spedytora lub jego ubezpieczyciela, nie ma prawa do obciążenia Spedytora kwotą odszkodowania i potrącenia tej kwoty z kwotą zobowiązań Zleceniodawcy wobec Spedytora 20 Wzór formularza zgłoszenia reklamacji dostępny jest na stronie internetowej Spedytora wwwetlogistikpl 21 Wzór protokołu szkodowego dostępny na stronie internetowej wwwetlogistikpl ZASADY POUFNOŚCI 15 1 Zleceniodawca jest zobowiązany: 1) zachować w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące Spedytora, otrzymane w trakcie współpracy Stron w zakresie usług świadczonych przez Spedytora, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, zwane dalej Informacjami poufnymi ; 2) wykorzystywać uzyskane Informacje poufne jedynie gdy jest to konieczne do realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron w zakresie usług świadczonych przez Spedytora; 3) podjąć wszelkie niezbędne kroki mające na celu zapewnienie, że żaden z podmiotów otrzymujących Informacje poufne, nie ujawni ich w całości lub w części osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania wyraźnej zgody Spedytora; 4) ujawnić Informacje poufne jedynie tym pracownikom Zleceniodawcy, podwykonawcom, podmiotom zależnym lub innym podmiotom, którymi Zleceniodawca się posługuje, którym ujawnienie Informacji poufnych jest uzasadnione i niezbędne; 5) ujawnić Informacje poufne podmiotom określonym w pkt 4, co może nastąpić tylko w niezbędnym zakresie; 6) nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać Informacji poufnych lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron w zakresie usług świadczonych przez Spedytora 2 Informacjami poufnymi nie są informacje, które: ul Annopol 3 Internet: wwwetlogistikpl mbank SA w Krajowym Rejestrze Sądowym

20 1) są powszechnie dostępne lub oficjalnie podane do publicznej wiadomości przez Spedytora bez naruszenia postanowień 15 Regulaminu; 2) zostały ujawnione na podstawie powszechnie obowiązującego prawa; 3) zostały ujawnione wskutek prawomocnego orzeczenia sądu lub organów administracji, w zakresie wskazanym w tym orzeczeniu TOWARY NIEBEZPIECZNE 16 1 Spedytor świadczy usługi spedycyjne, obejmujące Towary Niebezpieczne, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, z zastrzeżeniem przepisów umowy europejskiej dotyczącej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie r (DzU ), z załącznikami A i B (DzU ) oraz ustawy z dnia r o przewozie towarów niebezpiecznych (DzU ) 2 Spedytor świadczy usługi spedycyjne obejmujące Towary Niebezpieczne wyłącznie po uprzednim pisemnym potwierdzeniu przystąpienia do ich realizacji Brak potwierdzenia przystąpienia do realizacji usług jest równoznaczny z odmową świadczenia usług spedycyjnych, które dotyczą Towarów Niebezpiecznych 3 Spedytor nie świadczy usług spedycyjnych obejmujących Towary Niebezpieczne: 1) niespełniające wymogów wynikających z Regulaminu, umowy europejskiej dotyczącej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie r (DzU ), z załącznikami A i B (DzU ) oraz ustawy z dnia r o przewozie towarów niebezpiecznych (DzU ); 2) których przewóz jest zabroniony na podstawie Regulaminu, umowy europejskiej dotyczącej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie r (DzU ), z załącznikami A i B (DzU ) oraz ustawy z dnia r o przewozie towarów niebezpiecznych (DzU ); 3) co do których przepisy prawa krajowego lub wiążące Rzeczpospolitą Polską przepisy prawa międzynarodowego zabraniają obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu, posiadania i transportu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 4) należące do I grupy pakowania (we wszystkich klasach); 5) należące do kategorii transportowej 0 lub 1 (we wszystkich klasach); 6) należące do klas: 1 (wybuchowe), 62 (zakaźne) oraz 7 (promieniotwórcze) w całości; 7) samoreaktywne, samonagrzewające się; wymagające stosowania temperatury kontrolowanej w klasach 41, 42, 43, 51, 52; 8) silnie groźne dla środowiska w ramach klasy 9; 9) specjalnego ryzyka, podlegające specjalnym procedurom określonym w dziale 110 przepisów umowy europejskiej dotyczącej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie r (DzU ), z załącznikami A i B (DzU ); 10) przewożone luzem, w kontenerach, w cysternach, pojazdach-bateriach, wiązkach butli lub MEGC (wieloelementowy kontener do gazu); 11) ciekłe w dużych opakowaniach LP (Large Packaging) Szczegółowy wykaz Towarów Niebezpiecznych, które nie mogą być objęte usługami świadczonymi przez Spedytora stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu 4 Spedytor świadczy usługi spedycyjne, obejmujące Towary Niebezpieczne ciekłe w DPPL, czyli dużych pojemnikach do przewozu luzem IBC (Intermediate Bulk Container) wyłącznie na podstawie odrębnej Umowy Spedycji ul Annopol 3 Internet: wwwetlogistikpl mbank SA w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES 1 Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych w zakresie usług drogowej spedycji krajowej i międzynarodowej zawartych

Bardziej szczegółowo

Warunki Świadczenia Usług Krajowych Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami

Warunki Świadczenia Usług Krajowych Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Warunki Świadczenia Usług Krajowych Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Obowiązujące od dnia 30.09.2013, wprowadzone Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 24.09.2013

Bardziej szczegółowo

Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej

Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej. 1 Zakres obowiązywania Warunków 1. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. I. Postanowienia Ogólne przez Quality Logistics Service sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 1. [Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW REGULAMIN STRONA 1/6 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 1 Postanowienia ogólne K-EX Spółka z o.o., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, zarejestrowany pod numerem KRS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH MEPP EUROPEAN FREIGHT SOLUTIONS SP. Z O.O. 1 listopada 2011r. SPIS TREŚCI WSTĘP 3 DEFINICJE ZLECENIE SPEDYCYJNE, PRZYJĘCIE, REALIZACJA WYŁĄCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

Bardziej szczegółowo

Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej

Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej. 1 Zakres obowiązywania Warunków 1. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o.o. Sp.k. stanowią wzorzec umowy w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁKEK SPEDYCYJNYCH

REGULAMIN PRZESYŁKEK SPEDYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK 1 REGULAMIN PRZESYŁKEK SPEDYCYJNYCH Świadczenia usług w zakresie przesyłania, przewozu i doręczania Przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym dla przez P.H.U. D.L.M. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o. Fresh Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie k. Poznania, przy ul. Zbożowa 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Nr / nazwa: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD

Nr / nazwa: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD I. POSTANOWIENIA OGÓLNE BUSINESS PACK SERVICE Arkadiusz Jarząb, z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 209, zwana dalej BPS zarejestrowaną na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ Skyfox Poland SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ Skyfox Poland SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ Skyfox Poland SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ Skyfox Poland SP. Z O.O. (ZWANE DALEJ OGÓLNYMI WARUNKAMI ) Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ OMIDA SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ OMIDA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ OMIDA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ OMIDA SP. Z O.O. (ZWANE DALEJ OGÓLNYMI WARUNKAMI ) Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług przez Omida

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług W Obrocie Międzynarodowym DPD Polska sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług W Obrocie Międzynarodowym DPD Polska sp. z o.o. 1. 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) świadczenia usług w obrocie międzynarodowym określa zasady współpracy pomiędzy, osobami, którymi DPD Polska sp. z o.o. się posługuje przy wykonywaniu usługi i jej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU Strona 1 z 11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poprzez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć: 1.1. Adresat podmiot wskazany przez Właściciela Konta jako odbiorca Przesyłki; 1.2. Agent Rozliczeniowy podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I. Postanowienia ogólne i definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania Usług oraz wzajemne prawa i obowiązki Operatora i Klienta. 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W OBROCIE KRAJOWYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W OBROCIE KRAJOWYM Strona 1 z 6 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym określa zasady współpracy pomiędzy, osobami, którymi się posługuje przy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy "Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Przesyłek na zlecenie PEKAES, zwany dalej "Regulaminem" reguluje sposoby zlecania, wykonywania, ubezpieczenia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Definicje. Pojęciom występującym w treści niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych DACHSER przypisuje się następujące znaczenie:

Definicje. Pojęciom występującym w treści niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych DACHSER przypisuje się następujące znaczenie: Ogólne Warunki Handlowe DACHSER Sp. z o.o. (OWH DACHSER, obowiązujące od 1.07.2011 ) dla transportu drogowego (European Logistics) działalność krajowa i międzynarodowa. 1 Definicje Pojęciom występującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług

REGULAMIN świadczenia usług REGULAMIN świadczenia usług Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wykonywania usług w zakresie pośrednictwa w doręczaniu przesyłek wykonywanych przez firmę Arkadis Media Group ( właściciel marki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług przez DSV Solutions Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług przez DSV Solutions Sp. z o.o. Poniższe Ogólne Warunki Świadczenia Usług określają wzajemne formalne i prawne relacje pomiędzy Klientem a DSV Solutions Sp. z o.o. (DSV) jako operatorem logistycznym i mają zastosowanie, jeśli co innego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3 TEKST JEDNOLITY Spis treści strona 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo