JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU"

Transkrypt

1 FITEN S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Katowice, 15 maja 2012r.

2 Zawartość: 1. List Prezesa FITEN S.A. 3 2.Opis Działalności Biznesowej FITEN S.A Kapitał Zakładowy i Struktura Akcjonariatu FITEN S.A Wybrane Dane Finansowe FITEN S.A. za okres od do Jednostkowy rachunek zysków i strat FITEN S.A Jednostkowy bilans FITEN S.A Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Omówienie Sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki Omówienie zdarzeń, które miały istotny wpływ na działalność FITEN S.A Informacja dotycząca aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności przez FITEN S.A Stanowisko Zarządu FITEN S.A. odnośnie realizacji opublikowanych prognoz 16

3 1. LIST PREZESA FITEN S.A. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Niniejszym przedstawiamy Państwu raport kwartalny za pierwszy kwartał 2012 roku. Poniższy wstęp jest podsumowaniem najważniejszych wydarzeń dotyczących spółki FITEN S.A. jakie miały miejsce w pierwszym kwartale 2012 roku. Pierwszy kwartał 2012 roku był okresem normalnej pracy operacyjnej w obszarach działalności spółki FITEN. W segmencie handlu energią w sposób systematyczny zwiększamy skalę działalności, co znalazło odzwierciedlenie w przychodach Spółki. Rynek energii w I kwartale był rynkiem trudnym. Poza okresem na przełomie stycznia i lutego 2012 roku, kiedy z powodu mrożnej pogody ceny energii poszybowały w górę, ceny energii spadały zarówno na rynku krótkoterminowym jak i na kontraktach forward. Niskie ceny energii w połączeniu z umacniającą się złotówką spowodowały zmniejszenie marż handlowych i zauważalny spadek rentowności. W tych niełatwych warunkach Spółka osiągnęła wyniki porównywalne z analogicznym okresem roku ubiegłego. Patrząc w przyszłość sądzimy, że podejmowane obecnie działania handlowe powinny przełożyć się pozytywnie na wyniki osiągane w przyszłych kwartałach. Duże nadzieje wiążemy z podpisanymi oraz negocjowanymi obecnie kontraktami długoterminowymi zakupu energii elektrycznej z farm wiatrowych i biogazowni. W pierwszym kwartale w zakładzie produkcyjnym (inwestycja realizowana poprzez Spółkę zależną od FITEN) wytwarzającym pellet trwały prace montażowe. Obecnie jesteśmy w fazie rozruchu instalacji, który przebiega zgodnie z planem. Produkcję w ruchu ciągłym na pełnej zdolności produkcyjnej planujemy osiągnąć na przełomie czerwca i lipca 2012 roku. W drugiej połowie roku przystąpimy do rozmów z bankami odnośnie finansowania kolejnych instalacji tego typu. Chcemy w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat osiągnąć moc wytwórczą 100 tys ton pelletu rocznie. W obszarze biogazu trwa jeszcze proces domknięcia finansowania bankowego dla projektu w Przykonie. Podpisaliśmy umowy na finansowanie tego projektu w postaci dotacji z NFOŚiGW w wysokości ponad 4,4 mln zł oraz kredytu przyznanego przez NFOŚiGW w wysokości ponad 10,8 mln zł. Trwają prace nad kolejnymi projektami. Równolegle prowadzimy rozmowy w sprawie sprzedaży projektów z pozwoleniem na budowę. Biznes biogazowy nie jest łatwym biznesem, stąd rozmowy i procesy oceny projektów przez potencjalnych nabywców są długotrwałe i wnikliwe. Niemniej spodziewamy się pierwszej transakcji sprzedaży projektu w przeciągu najbliższych kilku miesięcy. Realizujemy konsekwentnie plany zwiększania wolumenów w obrocie energią. Rozpoczęliśmy prace nad wejściem na rynki skandynawskie i giełdę energii Nord Pool. Obserwujemy także rozwój rynku gazu w 3

4 Polsce, z którym wiążemy duże nadzieje, choć zdajemy sobie sprawę, że zorganizowanie takiego rynku jest dużym przedsięwzięciem w skali kraju i zapewne potrwa dość długo. W imieniu zarządu spółki FITEN chciałbym podziękować głównie Pracownikom. Stanowimy zespół kompetentnych i zaangażowanych osób, którym zależy na rozwoju tej Spółki. Praca z takimi ludźmi to przyjemność. Dziękuję również Akcjonariuszom za zaufanie i wiarę w rozwój FITEN S.A. Zachęcam, więc raz jeszcze, do zapoznania się z jednostkowym raportem za pierwszy kwartał 2012 roku. Z poważaniem, Roman Pluszczew Prezes Zarządu 4

5 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ FITEN S.A. FITEN SA zajmuje się obrotem energią elektryczną na rynku polskim oraz rynkach europejskich. Specjalizujemy się w hurtowym handlu energią elektryczną, a także sprzedaży energii klientom końcowym i skupie energii od małych wytwórców. Jako lider Grupy Kapitałowej FITEN, za pośrednictwem spółek celowych, inwestujemy również w produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Codziennie bierzemy udział w aukcjach o przepustowości między granicami, aby uzyskać dostęp do rynków państw ościennych. Do grona naszych Partnerów należą koncerny energetyczne z Czech, Niemiec, Anglii i Austrii. Historia FITEN SA ma swój początek w spółce Famur International Trade SA, należącej do Grupy FAMUR. Została utworzona w styczniu 2007 roku. Początkowy kapitał zakładowy Spółki wyniósł zł i już w czerwcu 2007 r. został podniesiony do zł. W listopadzie 2007 roku w Famur International Trade SA powołano dział obrotu energią elektryczną. Wkrótce sprzedaż energii stała się głównym przedmiotem działalności firmy. W listopadzie 2008 r. nastąpiła zmiana nazwy firmy na FITEN Spółka Akcyjna. Doszło też do kolejnej emisji akcji i podwyższenia kapitału spółki do zł. W grudniu 2008 roku inwestorem strategicznym FITEN SA został fundusz Coöperatief Avallon MBO U.A. Tym samym Spółka przestała wchodzić w skład Grupy Famur. W marcu 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN SA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji kolejnych akcji. Zdecydowało również rozpocząć starania o wprowadzenie akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu giełdowego na NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. 5

6 3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I STRUKTURA AKCJONARIATU FITEN S.A. Kapitał zakładowy FITEN SA wynosi złotych i dzieli się na akcji: akcji zwykłych na okaziciela serii A; akcji zwykłych na okaziciela serii B; akcji zwykłych na okaziciela serii C; akcji zwykłych na okaziciela serii D; akcji zwykłych na okaziciela serii E; akcji zwykłych na okaziciela serii F; akcji zwykłych na okaziciela serii G. Akcje Liczba akcji Udział w kapitale (w szt.) zakładowym (w %) Liczba głosów (w szt.) Udział w głosach (w %) Akcje serii A , ,47 Akcje serii B , ,07 Akcje serii C , ,66 Akcje serii D , ,30 Akcje serii E , ,83 Akcje serii F , ,84 Akcje serii G , ,82 Razem , ,00 Właścicielem pakietu kontrolnego FITEN SA jest Private Equity Avallon MBO Fund, który posiada 72,17% akcji. Udziały pozostałych akcjonariuszy nie przekraczają 5%. Wartość nominalna każdej akcji FITEN SA wynosi 1,00 zł. 6

7

8

9

10

11 5. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE OMÓWIENIE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁKI. Przychody FITEN S.A. osiągnięte w I kwartale roku 2012 wyniosły ponad 84 mln złotych i w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku były o 46% wyższe. Tendencja wzrostowa została utrzymana dzięki rozwijaniu głównej działalności, czyli handlu energią elektryczną. Hurtowy handel energią wzrósł o 75% natomiast przychody ze sprzedaży energii do klientów końcowych (czyli kontrahentów nabywających energię w celu jej zużycia) wzrósł o 28%. Spadek został zanotowany w działalności polegającej na handlu prawami majątkowymi. Tabela nr 1. Analityka przychodów ze sprzedaży FITEN S.A. [tys zł] Pozycja Q1, 2012 Q1,2011 Dynamika Hurtowy handel energią elektryczną , ,0 175% Sprzedaż energii do klientów końcowych , ,3 128% Sprzedaż praw majątkowych 708, ,3 13% Pozostałe przychody 54,7 40,0 Razem , ,6 146% W analizowanym okresie ceny spot energii elektrycznej podlegały stosunkowo dużym wahaniom głównie ze względu na czynniki pogodowe (temperatura). Nadzwyczaj ciepły styczeń przełożył się na spadek cen na rynku hurtowym. Następnie mieliśmy do czynienia z ponad dwutygodniową falą silnych mrozów wtedy w Polsce odnotowano rekordowe zużycia dobowe energii elektrycznej. Ceny w hurcie zareagowały bardzo szybko, zarówno na rynku niemieckim jak i polskim. Po fali mrozów i normalizacji temperatur ceny spadły w całej Europie zarówno na rynku spot jak i na rynku kontraktów terminowych. Czynniki makroekonomiczne (pełznące spowolnienie gospodarcze) wskazują na prawdopodobieństwo dalszego spadku cen hurtowych energii elektrycznej. Czynnikiem który miał w I kwartale wpływ na wyniki była sytuacja na rynku walut. W grudniu 2011 roku kurs na parze EUR/PLN osiągnął około 4,50 (kurs NBP na wynosił 4,4168) by na koniec stycznia spaść do około 4,23 i następnie na koniec lutego 4,14, na koniec marca 4,17. FITEN S.A. w wyniku działalności na rynkach europejskich, w sposób naturalny posiada aktywa denominowane w EUR. Pomimo stosowania transakcji zabezpieczających typu forward różnice kursowe wykazane w prezentowanym sprawozdaniu finansowym wyniosły ponad 247 tys złotych. Silna złotówka powoduje także osiąganie mniejszych rentowności dla transakcji eksportowych. Wyniki osiągnięte przez Spółkę w I kwartale 2012 roku są zbliżone do wyników osiągniętych w porównywalnym okresie roku Widoczny jest spadek rentowności w wyniku przyczyn rynkowych opisanych powyżej (niskie ceny energii, silna złotówka). 11

12 Poniżej zaprezentowane zostały główne pozycje zysku z rachunku wyników FITEN S.A.: Tabela nr 2. Porównanie głównych parametrów zysku FITEN S.A. [tys zł] Pozycja Q1, 2012 Q1, 2011 Dynamika Zysk na sprzedaży 970,5 904,60 107% EBIT 997,6 849,40 117% Zysk netto 721,1 743,10 97% EBITDA 1042,9 911,70 114% Źródło: Emitent Porównanie osiągniętych zysków za okres pierwszego kwartału 2012 w porównaniu do 2011 Q1, 2012 Q1, ,5 997,6 904,60 849,40 721,1 743, ,9 911,70 Zysk na sprzedaży EBIT Zysk netto EBITDA Źródło: Emitent Tabela nr 3. Wybrane wskaźniki finansowe skalkulowane w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe FITEN S.A Wyszczególnienie Definicja Q1,2012 Q1,2011 Wskaźnik płynności ogólnej (Aktywa obrotowe - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / Zobowiązania krótkoterminowe 2,28 1,66 Wskaźnik płynności szybkiej Środki pieniężne / Zobowiązania krótkoterminowe 0,37 0,36 Wskaźnik rotacji należności handlowych (dni) (należności z tytułu dostaw i usług*90 dni) / przychody netto ze sprzedaży

13 Wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych (dni) (zobowiązania z tytułu dostaw i usług*90dni) / (koszt sprzedanych produktów + koszty zarządu + koszty sprzedaży) Wskaźnik rotacji zapasów (dni) (zapasy*90dni) / (koszt sprzedanych produktów + koszty zarządu + koszty sprzedaży) 3 1 Wskaźnik ogólnego zadłużenia Wskaźnik rentowności na sprzedaży Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Suma pasywów * 100% 45% 60% zysk (strata) ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży * 100% 1,2% 1,6% Wskaźnik rentowności operacyjnej zysk (strata) na działalności operacyjnej / przychody netto ze sprzedaży * 100% 1,2% 1,5% Wskaźnik rentowności EBITDA (zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja) / przychody netto ze sprzedaży * 100% 1,2% 1,6% Wskaźnik rentowności brutto Wskaźnik rentowności netto zysk (strata) brutto / przychody netto ze sprzedaży * 100% 1,1% 1,5% zysk (strata) netto / przychody netto ze sprzedaży * 100% 0,9% 1,3% Wskaźniki płynności w analizowanym okresie wykazywały bardzo bezpieczne poziomy. Spółka nie miała problemu zarówno ze ściągalnością należności jak i regulowaniem zobowiązań. Rotacja należności i rotacja zobowiązań handlowych uległa nieznacznemu skróceniu zachowując ustalone przez dotychczasową praktykę biznesową proporcje. Wskaźniki rentowności odnotowały nieznaczny spadek na wszystkich poziomach, co jest odzwierciedleniem czynników rynkowych (generalnie niskie ceny energii i stosunkowa niewielka zmienność tych cen oraz wzmocnienie złotówki) OMÓWIENIE ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ FITEN S.A Zwiększenie bankowych limitów o charakterze kredytowym. W ocenie Zarządu FITEN S.A. jednym z ważniejszych zdarzeń w I kwartale 2012 roku było podpisanie umów o charakterze kredytowym z dwoma bankami. Umowy te są wieloproduktowe czyli umożliwiają Spółce korzystanie z głównych produktów oferowanych przez banki. Spółka odnowiła na kolejny rok umowę z PKO BP gdzie posiada limit kredytowy w wysokości 20 mln złotych oraz otrzymała limit o wysokości 10 mln złotych w ING Bank Śląski, który to jest nowym bankiem dla FITEN S.A. W ten sposób zapewnione zostały potrzeby gotówkowe Spółki gwarantując jej możliwość trwałego rozwoju i zwiększania skali działalności. Zdaniem Zarządu FITEN S.A. współpraca z jednymi z najbardziej znanych 13

14 instytucji finansowych w Polsce jest potwierdzeniem faktu, że Spółka jest godna zaufania i biznesowo perspektywiczna. W lutym 2012 roku spółka zależna od FITEN S.A. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy dotyczące finansowania budowy elektrowni biogazowej. Umowy obejmują pożyczkę na preferencyjnych warunkach w kwocie blisko 10,9 mln złotych oraz dotację w wysokości ponad 4,5 mln złotych Zawarcie istotnych kontraktów handlowych W pierwszym kwartale 2012 FITEN S.A zawarł kilka istotnych kontraktów handlowych głównie dotyczących handlu energią. I tak: 1) FITEN S.A w okresie od r. do roku zawarła szereg transakcji sprzedaży i zakupu energii elektrycznej z Vattenfall Energy Trading Spółką z o.o. Łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w tym okresie wynosi ,8 tys. zł. 2) 20 stycznia 2012 FITEN S.A. opublikował raport bieżący EBI Nr 4/2012, informujący o podpisaniu umowy dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej na rzecz kontrahenta - spółki z obszaru Polski południowo-wschodniej, zajmującej się lokalną dystrybucją energii elektrycznej - z terminem dostawy w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, o łącznej wartości wynoszącej ,1 tys. zł 3) 1 lutego 2012 FITEN S.A. opublikował raport bieżący EBI Nr 6/2012 z dnia, informujący o zawarciu transakcji sprzedaży oraz zakupu energii elektrycznej przez spółkę na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange z siedzibą w Paryżu. Łączna wartość transakcji (sprzedaży i zakupu energii elektrycznej) dokonanych przez Spółkę na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange w okresie od dnia 28 listopada 2011 roku do dnia 31 stycznia 2012 roku wyniosła ,7 tys. zł 4) 9 marca 2012 FITEN S.A. FITEN S.A. opublikował raport bieżący EBI Nr 12/2012, w którym poinformował o zawarciu transakcji sprzedaży oraz zakupu energii elektrycznej zawartych przez spółkę na giełdzie EXAA Energy Exchange Austria z siedzibą w Wiedniu, które spowodowały, że łączna wartość transakcji (sprzedaży i zakupu energii elektrycznej) dokonanych przez Spółkę na giełdzie EXAA Energy Exchange Austria w okresie od dnia 28 listopada 2011 roku do dnia 9 marca 2012 roku wyniosła ,92 tys. zł 5) 13 marca 2012 FITEN S.A. opublikował raport bieżący EBI Nr 13/2012, w którym podał informację o zawarciu dwóch transakcji sprzedaży energii elektrycznej z Tauron Polska Energia SA o wartości ,30 tys. zł, przy czym łączna wartość transakcji zawartych przez Spółkę z Tauron Polska Energia SA w okresie od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia zawarcia przedmiotowych kontraktów, tj. do dnia 12 marca 2012 roku włącznie, wyniosła ,68 tys. zł; 6) 14 marca 2012 FITEN S.A. opublikował raport bieżący EBI Nr 15/2012, w którym poinformował o zawarciu transakcji sprzedaży i zakupu energii elektrycznej oraz praw majątkowych do świadectw pochodzenia dla energii na Towarowej Giełdzie Energii SA z siedzibą w Warszawie, Łączna wartość transakcji (sprzedaży i zakupu energii elektrycznej) dokonanych przez Spółkę na TGE w okresie od dnia 28 listopada 2011 roku do dnia 13 marca 2012 roku włącznie, wyniosła ,12 tys. zł 14

15 7) 22 marca 2012 FITEN S.A. w raporcie EBI Nr 18/2012 poinformował o zawarciu dwóch umów długoterminowych ze spółką cywilną z siedzibą w województwie pomorskim - działającą w obszarze odnawialnych źródeł energii, na zakup (przeniesienie) praw majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii - w łącznej, szacunkowej wysokości wynoszącej ,54 tys. zł oraz na zakup energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii - w łącznej, szacunkowej wysokości wynoszącej ,80 tys. zł; 6. INFORMACJA DOTYCZĄCA AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEZ FITEN S.A. W okresie sprawozdawczym miały miejsce istotne z punktu widzenia realizacji strategii FITEN S.A. zdarzenia. I tak: W I kwartale 2012 trwały prace montażowe w zakładzie produkcyjnym (produkcja pelletu) w Tułowicach. Ze względu na bardzo niskie temperatury w lutym, uniemożliwiające kontynuowanie pracy, zostały one zawieszone na około trzy tygodnie. W marcu trwał montaż suszarni, młyna i granulatora. Faza rozruchu instalacji potrwa około 3 miesięcy. Pełną zdolność produkcyjną zakład powinien osiągnąć na przełomie czerwca i lipca 2012 roku. W segmencie biogazu, kontynuowane były prace nad rozpoczętymi projektami elektrowni biogazowych. Projekt biogazowni z pozwoleniem na budowę instalacji w gminie Przykona otrzymał finansowanie z NFOŚiGW w formie pożyczki (10,9 mln złotych) i dotacji (4,5 mln złotych). Trwają rozmowy z bankami odnośnie domknięcia finansowania tego projektu długiem bankowym. Spółka zależna od FITEN - Energobiogaz S.A. prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania partnera do realizacji projektów, które są na ukończeniu, jeżeli chodzi o procedurę administracyjną. 15

16 7. STANOWISKO ZARZĄDU FITEN S.A. ODNOŚNIE REALIZACJI OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ. W związku z faktem zamieszczenia w Biuletynie NewConnect nr 22/2011 oczekiwanych wyników finansowych (wybranych danych finansowych dla FITEN S.A.) poniżej zamieszczone zostało zestawienie wyników faktycznie osiągniętych z danymi z Biuletynu. Tabela nr 4: Porównanie oczekiwanych wyników jednostkowych opublikowanych w Biuletynie NewConnect nr 22/2011 z wynikami opublikowanymi w niniejszym raporcie [tys zł] Oczekiwane jednostkowe wyniki za rok 2012 opublikowane w biuletynie NewConnect w dniu Dane osiągnięte za I kwartał 2012 roku Procent wykonania Przychody ze sprzedaży , ,2 40,2% EBITDA 3 268, ,9 31,9% Zysk netto 2 217,3 721,1 32,5% Źródło: Emitent W świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie okresowym, na dzień sporządzenia raportu okresowego, z uwagi na okres objęty niniejszym raportem okresowym (I-szy kwartał roku obrotowego), Zarząd Spółki nie znajduje podstaw do zmiany wartości oczekiwanych wyników finansowych za rok obrotowy 2012, opublikowanych przez Spółkę w Biuletynie NewConnect Nr 22/2011 z dnia r. 16

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14

1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ 2. DZIAŁALNOŚĆ PGE S.A...14 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.1. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PGE... 6 1.2. ZMIANY W ORGANIZACJI SPÓŁKI PO DNIU BILANSOWYM...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie operacyjne

Podsumowanie operacyjne Podsumowanie operacyjne 2-6 Podsumowanie operacyjne Komentarz Zarządu 3 Wybrane dane finansowe 4 Kluczowe informacje dotyczące Grupy Kapitałowej ENEA Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2014 r. Opis

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 roku 1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. w 2010 roku. Warszawa, kwiecień 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. w 2010 roku. Warszawa, kwiecień 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI w 2010 roku Warszawa, kwiecień 2011 roku Spis treści 1. Dane identyfikujące Spółkę.... 4 1.1. Dane rejestrowe.... 4 1.2. Kapitał zakładowy i jego zmiany w okresie sprawozdawczym....

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Kęty, 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Emitencie 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku SPIS TREŚCI PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ENERGA SA ZA ROK 2013... 4 INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 Struktura Spółki ENERGA SA... 5 Działalność Spółki

Bardziej szczegółowo

POLTRONIC S.A. RAPORT KWARTALNY za okres II kwartału 2011 roku. Wrocław, 16 sierpnia 2011 r.

POLTRONIC S.A. RAPORT KWARTALNY za okres II kwartału 2011 roku. Wrocław, 16 sierpnia 2011 r. POLTRONIC S.A. RAPORT KWARTALNY za okres II kwartału 2011 roku Wrocław, 16 sierpnia 2011 r. S t r o n a 2 Spis treści Spis treści... 2 1. List od Zarządu... 3 2. Podstawowe dane o Spółce... 4 2.1. Dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA ROKU Rzeszów, dnia 5 sierpnia roku dnia roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014 obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 26-02-2014 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE AB

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5 Spis treści: 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5 1.1. Opis dokonanych zmian w strukturze Grupy... 5 1.2. Opis inwestycji kapitałowych w obrębie Grupy... 5 1.3. Opis planowanych zmian w obrębie

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RELPOL. w I półroczu 2012 roku

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RELPOL. w I półroczu 2012 roku PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RELPOL w I półroczu 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 3 2. Ocena aktualnej i przewidywanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005 2 Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne 31 grudnia 2005 Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Indeks do skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013. Poznań, 27 marca 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013. Poznań, 27 marca 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013 Poznań, 27 marca 2014 roku Wstęp Niniejsze Sprawozdanie sporządzono w dniu 27 marca 2014 roku celem przedstawienia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Wysogotowo, 12 maja 2015 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I kw. 2015 I kw. 2014

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2012 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 4. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA OKRES od 01.10.2012 do 30.09.2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA OKRES od 01.10.2012 do 30.09.2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA OKRES od 01.10.2012 do 30.09.2013 roku Spis treści I. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Emitenta i roku obrotowym... 4 Podstawowe dane o emitencie...

Bardziej szczegółowo

Mondi Świecie S.A. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2010 r.

Mondi Świecie S.A. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2010 r. Mondi Świecie S.A. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2010 r. 21 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI 1. HISTORIA SPÓŁKI 4 2. INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH 4 2.1. Branża 4 2.2. Rodzaje produktów 5 2.3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie Katowice, 21 marca 2013 roku str. 1 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...4 1. Podstawowe informacje o Farmacol...5 2.

Bardziej szczegółowo

FARMACOL S.A. w okresie

FARMACOL S.A. w okresie Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie Katowice, 21 marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI _Toc382864751 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 1. Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS www.arcus.pl ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY DLA AKCJI BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

PROSPEKT EMISYJNY DLA AKCJI BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PROSPEKT EMISYJNY DLA AKCJI BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU www.bsc-packaging.com Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 3 000 000 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo