PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO"

Transkrypt

1 PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lipca 2007 r., w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.(dz. U ) KROSNO 2009

2 Punkty Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie - Plan studiów stacjonarnych -VII semestrów wg Standardu z 2 lipca 2007 roku Kształcenie w latach 200/20 203/204 i Kształcenie w latach 20/ / 205 Lp Treści kształcenia w zakresie: I rok II rok III rok IV rok Forma Nazwa L. Godz. I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem. zaliczenia W ćw. S sk Zp P W ćw. S sk Zp P W ćw. S sk Zp P W ćw. S sk Zp P W ćw. S sk Zp P W ćw. S sk Zp P W ćw. S sk Zp P Grupa treści ogólnych: Wychowania 2 fizycznego zaliczenie Języka obcego egzamin 2 Technologii 2 informacyjnych zaliczenie Wprowadzenie do studiowania 5 5 zaliczenie Grupa treści podstawowych: Anatomii egzamin 2 Fizjologii egzamin 2 Biochemii i 3 biofizyki zaliczenie 2 Genetyki zaliczenie Patologii egzamin Mikrobiologii i 3 parazytologii zaliczenie 2

3 Radiologii zaliczenie Zdrowia 6 2 publicznego egzamin 5 3 Farmakologii egzamin 4 Psychologii egzamin 5 Socjologii egzamin 6 Pedagogiki egzamin 7 Prawa zaliczenie Badania 3 8 fizykalnego zaliczenie Grupa treści kierunkowych: Filozofii i etyki 4 zawodu pielęgniarki zaliczenie 3 Podstaw 22 pielęgniarstwa egzamin Promocji 4 zdrowia zaliczenie 2 Podstawowej 6 opieki zdrowotnej egzamin Położnictwa, 6 ginekologii i pielęgniarstwa położniczoginekologicznego egzamin 3 Pediatrii i 5 pielęgniarstwa pediatrycznego egzamin Interny i 3 pielęgniarstwa internistycznego egzamin 3 3 3

4 Chirurgii i 3 pielęgniarstwa chirurgicznego egzamin Rehabilitacji i 8 pielęgnowania niepełnosprawnych egzamin 3 3 Geriatrii i 9 pielęgniarstwa geriatrycznego egzamin Neurologii i 0 pielęgniarstwa neurologicznego egzamin Psychiatrii i 8 pielęgniarstwa pschiatrycznego egzamin Anestezjologii i 7 pielęgniarstwa w zagrożeniu życia egzamin Opieki 6 paliatywnej zaliczenie 2 2 Ratownictwa 3 medycznego zaliczenie Dietetyki zaliczenie Badań w 4 pielęgniarstwie zaliczenie Przedmiot do 3 wyboru:. Język migowy; 2. Zakażenia szpitalne 3. Promocja zdrowia psychicznego zaliczenie Łączna liczba w semestrze Samokształcenie Egzamin licencjacki 4 egzamin

5 Razem przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe Łącznie liczba Łącznie liczba wykładów, ćwiczeń i seminariów w semestrze Łącznie liczba zajęć praktycznych w semestrze Łącznie liczba praktyk w semestrze Łącznie liczba samokształcenia w semestrze Łącznie liczba w semestrze Łącznie liczba egzaminów w semestrze Praktyka 30 tygodni zawodowa RAZEM W - wykłady ćw - ćwiczenia S - seminaria - 35 sk - samokształcenie Zp - zajęcia praktyczne - 00 P - praktyki

6 Wychowanie fizyczne Ćw Z.P P.Z Semin. Stacjonarne Ćwiczenia. Kształtowanie cech motorycznych. 2. Doskonalenie sprawności ogólnej z zastosowaniem wybranych form i środków dydaktycznych oraz nauczanie metod kształtowania cech motorycznych. 3. Kształtowanie sprawności specjalnej i wybranych umiejętności ruchowych z zakresu: - koszykówki siatkówki tenisa stołowego aerobiku. 4. Nauczanie wybranych metod diagnozowania sprawności fizycznej i ruchowej. 5. Nauczanie wybranych metod intensyfikacji odpoczynku. 6. Nauczanie zasad doboru ćwiczeń i stopniowania wysiłku w różnych rodzajach treningu. 7. Nauczanie zasad organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych oraz wybranych przepisów sportowych. 8. Nauczanie zasad higieny i bezpieczeństwa na zajęciach ruchowych pomoc i asekuracja. Potrafi zadbać o własną aktywność fizyczną w stopniu zapewniającym dobrostan bio-psycho-społeczny oraz motywować, wspierać bądź wykonywać wśród podopiecznych na podstawie wcześniejszej diagnozy podstawowe ćwiczenia usprawniające i podnoszące sprawność fizyczną.. Cendrowski Z.: Żyć sto lat. Warszawa Kochasz J.: Przewodnik ćwiczeń gimnastycznych- Od A do Z. Warszawa Kuński H.: Podstawy treningu zdrowotnego, Warszawa Kutner-Kozińska M. Owczarek S., ład A,: O indywidualizacji rekreacyjno-korekcyjnych form aktywności ruchowej, Warszawa 98. Mgr Sobolewski Grzegorz

7 Język angielski Zajęcia Semin. Prakt. Stacjonarne Ćwiczenia Egzamin (w formie ustnej lub pisemnej) Gramatyka:. Czasy gramatyczne 2. Czasowniki modalne 3. Formy czasownikowe - bezokolicznik, rzeczownik odsłowny, imiesłowy, czasowniki nieregularne 4. Zdania złożone, łączniki zdań 5. Przymiotniki, przysłówki, stopniowanie przymiotników i przysłówków 6. Strona bierna 7. Mowa zależna 8. Okresy warunkowe 9. Rzeczowniki, przedimki 0. Kwantyfikatory, określniki, zaimki. Pytania, krótkie odpowiedzi 2. Przyimki czasu, miejsca, ruchu Słownictwo: The Human Body and Body parts ( Części ciała ), Internal Organs ( Organy wewnętrzne ), The Muscoloskeletal System ( Układ mięśniowo-szkieletowy ), The Cardiovascular System ( Układ krwionośny ), The Digestive System ( System trawienny ), The Urinary System and its Disorders ( Układ moczowy ), The Respiratory System ( Układ oddechowy ), The Nervous System ( System nerwowy ), The Female Reproductive System ( Układ rozrodczy - żeński ), The Male Reproductive System ( Układ rozrodczy - męski ), Medical Specialists ( Lekarze specjaliści ), Hospital Wards ( Oddziały szpitalne ), What Nurses Do ( Obowiązki pielęgniarek ), The School Nurse ( Pielegniarka szkolna ), Working in a Hospital ( Praca w szpitalu ), Vital signs ( Oznaki życiowe ), Patient 's personal Hygiene ( Higiena pacjenta ), Diseases, Drugs ( Lekarstwa ), Pregnancy and Prenatal Care ( Ciąża i opieka przedurodzeniowa ), Labour and Postnatal Care ( Poród i opieka pourodzeniowa ), Postoperative Nursing Care ( Opieka pooperacyjna ) Znajomość terminologii profesjonalnej na komunikowanie się studenta w zakresie podstawowym z podmiotem opieki i członkami zespołu terapeutycznego w ramach sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w stanie zdrowia i choroby.. Podręcznik do nauczania języka ogólnego ( semesty nauki) 2. Materiały do nauczania języka specjalistycznego/zawodowego wybierane są z następujących podręczników: - English for Nurses, Ewa Donesch-Jeżo - Essentials Competencies for Patent Care, E. Milliken, G. Campbell - English in Medicine J. Cierniewska, B.Jenike, K. Turduj 3. Agnieszka Kasprzyk.: rypt do nauczania języka angielskiego dla pielęgniarek. PWSZ Krosno Mgr Anna Świst

8 Technologia informacyjna -wykład Stacjonarne Zajęcia Prakt. Semin. Zaliczenie przedmiotu na podstawie średniej ocen z kolokwium wykładowego.. Techniki informatyczne i technologie informacyjne. Informacja, dane, wiedza. 2. System komputerowy, Oprogramowanie komputerów. Systemy operacyjne (DOS, Windows, Linux, Unix), programy użytkowe. 3. Arkusz kalkulacyjny Excel: podstawowe informacje związane z pracą w arkuszu, zasady formatowania komórek w arkuszu, wykonywanie podstawowych obliczeń (tworzenie formuł), zapis walutowy, miejsca dziesiętne, typy adresowania, funkcje dostępne w arkuszu (zastosowania statystycznych, logicznych),graficzna prezentacja danych. 4. Baza danych Access :tworzenie i modyfikowanie tabel bazy danych, budowanie relacji między tabelami, porządkowanie rekordów, kwerendy, projektowanie formularzy i raportów. 5. Usługi w sieciach informatycznych: portale internetowe, strony WWW zasady poruszania się po stronach, zakładanie nowego adresu , konfigurowanie programu pocztowego (serwery poczty przychodzące i wychodzącej), obsługa programu Outlook Express, wysyłanie i odbiór informacji poprzez komputery i sieć Internet, przesyłanie plików tekstowych i graficznych, korzystanie z grup dyskusyjnych 6. Sieci komputerowe topologia sieci 7. Systemy informacyjne w medycynie. 8. Bezpieczeństwo i zagrożenia związane z pracą w sieci. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. Przygotowanie do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL European Computer Driving Licence).. Nowakowski Z. Użytkowanie komputerów. Seria ECDL. Wydawnictwo Mikom, Warszawa, Kopertowska M. Przetwarzanie tekstów. Seria ECDL. Wydawnictwo Mikom, Warszawa, Kopertowska M. Arkusze kalkulacyjne. Seria ECDL. Wydawnictwo Mikom, Warszawa, Kopertowska M. Bazy danych. Seria ECDL. Wydawnictwo Mikom, Warszawa, Wojciechowski A. Usługi w sieciach informatycznych, Seria ECDL. Wydawnictwo Mikom, Warszawa, 2006 Mgr. M. Tokarska

9 Technologia informacyjna-ćwiczenia Stacjonarne Zajęcia Prakt. Semin. Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie przedmiotu na podstawie jednego kolokwium z ćwiczeń.. Użytkowanie komputerów - struktura katalogowa - zarządzanie plikami i folderami - kompresja plików - ustawienia systemowe 2. Przetwarzanie tekstów - Edytor Microsoft Word - podstawy edycji, formatowanie tekstu czcionka, akapit, tabulatory, - listy numerowane i punktowane, - układ strony dokumentu, nagłówek i stopka, numerowanie stron, - tworzenie i formatowanie tabel, - wstawianie i edycja grafiki; korespondencja seryjna, scalanie dokumentów korespondencji seryjnej Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. Przygotowanie do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL European Computer Driving Licence).. Nowakowski Z. Użytkowanie komputerów. Seria ECDL. Wydawnictwo Mikom, Warszawa, Kopertowska M. Przetwarzanie tekstów. Seria ECDL. Wydawnictwo Mikom, Warszawa, Kopertowska M. Arkusze kalkulacyjne. Seria ECDL. Wydawnictwo Mikom, Warszawa, Kopertowska M. Bazy danych. Seria ECDL. Wydawnictwo Mikom, Warszawa, Wojciechowski A. Usługi w sieciach informatycznych, Seria ECDL. Wydawnictwo Mikom, Warszawa, 2006 Mgr. M. Tokarska

10 Wprowadzenie do studiowania Zajęcia Semin. Prakt. Stacjonarne 5 5 Asymilacji wiedzy, problemowe, eksponujące Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności studentów na zajęciach oraz pozytywna ocena prac pisemnych wynikających z programu zajęć. Funkcjonowanie ludzkiej pamięci podstawą uczenia się i studiowania a. uczenie się jako czynność i proces b. zasady efektywnego uczenia się c. style uczenia się d. poznanie własnego stylu preferencji uczenia się / studiowania e. rodzaje inteligencji f. samoocena indywidualnych możliwości 2. Organizacja materiału przyjazna naszej pamięci a. charakterystyka i etapy zapamiętywania b. metody i techniki pamięciowe, c. indywidualny styl zapamiętywania d. zasady zapamiętywania materiału rola kodowania wielorakiego (robienie notatek) 3. Motywy uczenia się/studiowania a istota i rodzaje motywacji, b. przegląd motywów uczenia się/studiowania c. sposoby zwiększania motywacji do nauki/do studiowania d. motywacja w pracy zespołowej/grupowej 4. Sztuka skutecznego planowania uczenia się a. efektywne zarządzanie czasem, ustalenie priorytetów, b. uczestniczenie w zajęciach c. organizacja przestrzeni nauki d. czemu służą praktyki studenckie e. samodzielne studiowanie możliwość e-learningu 5. Jak radzić sobie z trudnościami studiowania? Czas zadbać o siebie! : co sprawia nam największe trudności? gdzie szukać pomocy? stres techniki relaksacyjne i pozytywne myślenie? egzamin..i co dalej.? Wykształcenie umiejętności studiowania, a zatem wiedzy o procesie własnego uczenia się oraz umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy niezbędnego do efektywnego korzystania z różnorodnych form kształcenia.. Buehl D.: Strategie efektywnego nauczania, czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków, Cieciura M.: Jak skutecznie studiować. Poradnik nie tylko dla studentów i maturzystów. WIZJA PRESS&IT, Sp.zoo. Warszawa Cottrel S.: Podręcznik umiejętności studiowania. Zysk i S-ka, Poznań Gelb M.: Myśleć jak Leonardo da Vinci. Siedem kroków do genialności na co dzień. Rebis, Poznań Greek G. W.: Zostań celującym uczniem i studentem, Warszawa Rodniański J.: Uczelnia i ty, Warszawa Silberman M.: Uczymy się uczyć. Gdańsk Dryden G., Vos J.: Rewolucja w uczeniu się, Poznań Drapeau CH.: Jak uczyć się szybko i skutecznie, KDC, Warszawa 2002 dr M. Świdrak, dr R. Rabiasz

11 - wykład Z.P P.Z Semin. Stacjonarne Egzamin. Budowa i czynności kości. 2. Budowa i mechanika mięśni. Narządy pomocnicze. 3. Układ trawienny.otrzewna. 4. Układ oddechowy. 5. Układ moczowy. 6. Układ płciowy żeński i męski. 7. Krocze. Przepukliny brzuszne. 8. Serce, krążenie duże, małe i płodowe. 9. Układ wewnątrzwydzielniczy. 0. Układ nerwowy autonomiczny.. Antropologia. 2. topograficzna: głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych. 2 Znajomość anatomii prawidłowej człowieka oraz anatomii topograficznej w stopniu umożliwiającym lokalizację narządów człowieka w ramach procesu diagnozowania poprzez badania fizykalne i inne techniki gromadzenia informacji, jak również postępowanie terapeutyczne.. Woźniak W., (red.), człowieka podręcznik dla studentów., Urban & Partner, Wrocław 200 i wydania późniejsze. 2. Putz HR, Past R., Atlas anatomii człowieka, Sobota. Urban Partner, Wrocław Urbanowicz Z., Podstawy anatomii człowieka, Tom I i II, Czelej, Lublin Urbanowicz Z., człowieka. Słownik encyklopedyczny, Morpol, Lublin dr H. Różański

12 - ćwiczenia Z.P P.Z Semin. Stacjonarne Ćwiczenia. Kości i ich połączenia. 2. Mięśnie i ich narządy pomocnicze. 3. Układ trawienny, oddechowy,moczowy, płciowy męski i żeński 4. Serce, krążenie małe, duże i płodowe, naczynia krwionośne. 5. Ośrodki i drogi nerwowe. Znajomość anatomii prawidłowej człowieka oraz anatomii topograficznej w stopniu umożliwiającym lokalizację narządów człowieka w ramach procesu diagnozowania poprzez badania fizykalne i inne techniki gromadzenia informacji, jak również postępowanie terapeutyczne.. Woźniak W., (red.), człowieka podręcznik dla studentów., Urban & Partner, Wrocław 200 i wydania późniejsze. 2. Putz HR, Past R., Atlas anatomii człowieka, Sobota. Urban Partner, Wrocław Urbanowicz Z., Podstawy anatomii człowieka, Tom I i II, Czelej, Lublin Urbanowicz Z., człowieka. Słownik encyklopedyczny, Morpol, Lublin dr H. Różański

13 samokształcenie Z.P P.Z Semin. Stacjonarne Samokształcenie. Budowa i czynności kości. 2. Budowa i mechanika mięśni. Narządy pomocnicze. 3. Układ trawienny.otrzewna. 4. Układ oddechowy. 5. Układ moczowy. 6. Układ płciowy żeński i męski. 7. Krocze. Przepukliny brzuszne. 8. Serce, krążenie duże, małe i płodowe. 9. Układ wewnątrzwydzielniczy. 0. Układ nerwowy autonomiczny.. Antropologia. 2. topograficzna: głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych Znajomość anatomii prawidłowej człowieka oraz anatomii topograficznej w stopniu umożliwiającym lokalizację narządów człowieka w ramach procesu diagnozowania poprzez badania fizykalne i inne techniki gromadzenia informacji, jak również postępowanie terapeutyczne.. Woźniak W., (red.), człowieka podręcznik dla studentów., Urban & Partner, Wrocław 200 i wydania późniejsze. 2. Putz HR, Past R., Atlas anatomii człowieka, Sobota. Urban Partner, Wrocław Urbanowicz Z., Podstawy anatomii człowieka, Tom I i II, Czelej, Lublin Bochenek A., Reicher M., człowieka, Tom I-V, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 989 i wydania późniejsze. 5. Urbanowicz Z., człowieka. Słownik encyklopedyczny, Morpol, Lublin dr H. Różański

14 Instytut: INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ Zakład: PIELĘGNIARSTWA - wykład Z.P P.Z Semin. Stacjonarne Egzamin. Elektrofizjologia 2. mięśni poprzecznie prążkowanych i gładkich. 3. Obwodowy układ nerwowy. 4. czucia. 5. przewodu pokarmowego 6. Mechanizmy podstawowe i regulacja ciśnienia krwi. 7. Krążenie krwi obwodowe, płucne i lokalne. 8. Gruczoły wydzielania wewnętrznego i przemiana materii. 9. oddychania. 0. Elektrokardiografia. 2 Znajomość mechanizmów podstawowych jak i regulacyjnych warunkujących funkcjonowanie organizmu człowieka w stanie równowagi wewnętrznej jak również umiejętność interpretowania norm fizjologicznych parametrów życiowych człowieka.. Gangog W. F.,., Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa Bullock J.,., Wydawnictwo Medyczne Urban Partner, Wrocław Konturek S., (red) człowieka: podręcznik dla studentów medycyny., Wydawnictwo Medyczne Urban Partner, Wrocław Traczyk W.Z., człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej., Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa TraczykW.Z., człowieka w zarysie, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 2007 Prof. dr hab. n. med. J. Ryżko

15 Instytut INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ ćwiczenia Z.P P.Z Semin. Stacjonarne Ćwiczenia.Potencjały spoczynkowe i czynnościowe w tkankach żaby. 2.urcze mięśni szkieletowych, szybkość przewodzenia w nerwie żaby. 3.Praca mięsni, znużenie mięśni. 4.Odruchy rdzeniowe u żaby. 5.Badanie odruchów klinicznych. 6.Słuch i wzrok telereceptory. 7.Krwinki czerwone, hematokryt, hemoliza. 8.Krzepnięcie krwi, grupy krwi. 9.Elektrokardiografia. 0.Próby czynnościowe układu krążenia.osłuchiwanie klatki piersiowej, próby czynnościowe układu oddechowego. Znajomość mechanizmów podstawowych jak i regulacyjnych warunkujących funkcjonowanie organizmu człowieka w stanie równowagi wewnętrznej jak również umiejętność interpretowania norm fizjologicznych parametrów życiowych człowieka.. Gangog W. F.,., Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa Bullock J.,., Wydawnictwo Medyczne Urban Partner, Wrocław Konturek S., (red) człowieka: podręcznik dla studentów medycyny., Wydawnictwo Medyczne Urban Partner, Wrocław Traczyk W.Z., człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej., Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa TraczykW.Z., człowieka w zarysie, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 2007 Prof. dr hab. n. med. J. Ryżko

16 Instytut INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ - samokształcenie Z.P P.Z Semin. Stacjonarne Samokształcenie. Elektrofizjologia 2. mięśni poprzecznie prążkowanych i gładkich. 3. Obwodowy układ nerwowy. 4. czucia. 5. przewodu pokarmowego 6. Mechanizmy podstawowe i regulacja ciśnienia krwi. 7. Krążenie krwi obwodowe, płucne i lokalne. 8. Gruczoły wydzielania wewnętrznego i przemiana materii. 9. oddychania. 0. Elektrokardiografia. Znajomość mechanizmów podstawowych jak i regulacyjnych warunkujących funkcjonowanie organizmu człowieka w stanie równowagi wewnętrznej jak również umiejętność interpretowania norm fizjologicznych parametrów życiowych człowieka.. Gangog W. F.,., Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa Bullock J.,., Wydawnictwo Medyczne Urban Partner, Wrocław Konturek S., (red) człowieka: podręcznik dla studentów medycyny., Wydawnictwo Medyczne Urban Partner, Wrocław Traczyk W.Z., człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej., Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa TraczykW.Z., człowieka w zarysie, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 2007 Prof. dr hab. n. med. J. Ryżko

17 Biochemia z biofizyką - wykład Z.P P.Z Semin. Stacjonarne Aminokwasy, peptydy, białka. 2. Przemiany węglowodanów. 3. Tłuszcze i ich przemiany. 4. Procesy dostarczające energii. 5. Biochemia tkanek i narządów. 6. Regulacja hormonalna przemian metabolicznych. 7. Znaczenie witamin i związków mineralnych w żywieniu. 8. Światło i zmysł wzroku. Układ optyczny oka. Zdolność rozdzielcza oka. Powstawanie obrazu w siatkówce. 9. Fale akustyczne i zmysł słuchu. Teorie analizy dźwięku w uchu wewnętrznym. 0. Biofizyka układu krążenia.. Oddziaływanie czynników fizycznych na organizm. 2. Podstawy elektrofizjologii i bioenergetyki.. Znajomość podstawowych procesów biochemicznych i biofizycznych w organizmie człowieka, związków chemicznych budujących człowieka, oraz czynników zewnętrznych i wewnętrznych które na nie wpływają. Umiejętność diagnozowania podstawowych wskaźników biochemicznych.. Bańkowski E., Biochemia: podręcznik dla studentów uczelni medycznych., MedPharm Wrocław Berg J. M., Biochemia., PWN, Warszawa Hames B. D., Biochemia., PWN, Warszawa Murray R.K., Biochemia Harpera, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa Pasternak K., Podstawy biochemii, Polihymnia Lublin Prof. dr hab. n. med. J. Ryżko

18 Biochemia z biofizyką - ćwiczenia Z.P P.Z Semin. Stacjonarne Ćwiczenia. Aminokwasy, peptydy, białka. 2. Przemiany węglowodanów. 3. Tłuszcze i ich przemiany. 4. Procesy dostarczające energii. 5. Biochemia tkanek i narządów. 6. Regulacja hormonalna przemian metabolicznych. 7. Znaczenie witamin i związków mineralnych w żywieniu. 8. Światło i zmysł wzroku. Układ optyczny oka. Zdolność rozdzielcza oka. Powstawanie obrazu w siatkówce. 9. Fale akustyczne i zmysł słuchu. Teorie analizy dźwięku w uchu wewnętrznym. 0. Biofizyka układu krążenia.. Oddziaływanie czynników fizycznych na organizm. 2. Podstawy elektrofizjologii i bioenergetyki.. Znajomość podstawowych procesów biochemicznych i biofizycznych w organizmie człowieka, związków chemicznych budujących człowieka, oraz czynników zewnętrznych i wewnętrznych które na nie wpływają. Umiejętność diagnozowania podstawowych wskaźników biochemicznych.. Bańkowski E., Biochemia: podręcznik dla studentów uczelni medycznych., MedPharm Wrocław Berg J. M., Biochemia., PWN, Warszawa Hames B. D., Biochemia., PWN, Warszawa Murray R.K., Biochemia Harpera, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa Pasternak K., Podstawy biochemii, Polihymnia Lublin Prof. dr hab. n. med. J. Ryżko

19 Biochemia z biofizyką - samokształcenie Z.P P.Z Semin. Stacjonarne Samokształcenie. Aminokwasy, peptydy, białka. 2. Przemiany węglowodanów. 3. Tłuszcze i ich przemiany. 4. Procesy dostarczające energii. 5. Biochemia tkanek i narządów. 6. Regulacja hormonalna przemian metabolicznych. 7. Znaczenie witamin i związków mineralnych w żywieniu. 8. Światło i zmysł wzroku. Układ optyczny oka. Zdolność rozdzielcza oka. Powstawanie obrazu w siatkówce. 9. Fale akustyczne i zmysł słuchu. Teorie analizy dźwięku w uchu wewnętrznym. 0. Biofizyka układu krążenia.. Oddziaływanie czynników fizycznych na organizm. 2. Podstawy elektrofizjologii i bioenergetyki. Znajomość podstawowych procesów biochemicznych i biofizycznych w organizmie człowieka, związków chemicznych budujących człowieka, oraz czynników zewnętrznych i wewnętrznych które na nie wpływają. Umiejętność diagnozowania podstawowych wskaźników biochemicznych.. Bańkowski E., Biochemia: podręcznik dla studentów uczelni medycznych., MedPharm Wrocław Berg J. M., Biochemia., PWN, Warszawa Hames B. D., Biochemia., PWN, Warszawa Murray R.K., Biochemia Harpera, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa Pasternak K., Podstawy biochemii, Polihymnia Lublin Prof. dr hab. n. med. J. Ryżko

20 Genetyka - wykład Ćw Z.P P.Z Semin. Stacjonarne Genetyka jako nauka. Podstawy genetyki klasycznej. Prawa Mendla. Środowisko a zmienność organizmów. Fenotyp i genotyp. 2. Choroby genetyczne człowieka- podział, historia odkryć, epidemiologia. 3. Rodzaje kwasów nukleinowych i ich budowa. Budowa genu. Organizacja genomu człowieka. 4. Budowa i funkcje komórki. Mitoza i mejoza. Komórki somatyczne i rozrodcze. Cykl komórkowy. Rekombinacje. 5. Choroby jednogenowe człowieka: autosomalne recesywne i dominujące oraz sprzężone z płcią recesywne i dominujące. 6. Kariotyp człowieka. Nondysjunkcja. Monosomia i trisomia. Poliploidia. Aberracje chromosomowe. 7. Podstawy teratogenezy. Teratogenny. Rodzaje wad rozwojowych człowieka. Podstawy dysmorfologii. Molekularne mechanizmy determinacji płci u człowieka. Metody diagnostyki prenatalnej. 8. Podstawy dziedziczenia grup krwi człowieka. Konflikt serologiczny. Zastosowanie genetyki w transplantologii. 9. Programy wielodyscyplinarne i formy pracy we wspomaganiu rozwoju dzieci z chorobami genetycznymi. 0. Etyczne, prawne i społeczne aspekty zastosowania genetyki w medycynie. Banki DNA i banki komórek. Implikacje wynikające z poznania genomu człowieka. Perspektywy rozwoju genetyki klinicznej. Umiejętność uzasadnienia przyczyn wad rozwojowych i wybranych schorzeń genetycznych człowieka.. Winter P. C., Genetyka, PWN, Warszawa Wojcierowski J., (red), Genetyka medyczna, Czelej, Lublin Passarge E., Genetyka, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa Kalt J.W. Biologiczne podstawy psychologii., PWN, Warszawa Lewiński W. Genetyka. Operon, Rumia 999 Prof. dr hab. n. med. J. Ryżko

21 Genetyka - samokształcenie Ćw Z.P P.Z Semin. Stacjonarne Samokształcenie. Genetyka jako nauka. Podstawy genetyki klasycznej. Prawa Mendla. Środowisko a zmienność organizmów. Fenotyp i genotyp. 2. Choroby genetyczne człowieka- podział, historia odkryć, epidemiologia. 3. Rodzaje kwasów nukleinowych i ich budowa. Budowa genu. Organizacja genomu człowieka. 4. Budowa i funkcje komórki. Mitoza i mejoza. Komórki somatyczne i rozrodcze. Cykl komórkowy. Rekombinacje. 5. Choroby jednogenowe człowieka: autosomalne recesywne i dominujące oraz sprzężone z płcią recesywne i dominujące. 6. Kariotyp człowieka. Nondysjunkcja. Monosomia i trisomia. Poliploidia. Aberracje chromosomowe. 7. Podstawy teratogenezy. Teratogenny. Rodzaje wad rozwojowych człowieka. Podstawy dysmorfologii. Molekularne mechanizmy determinacji płci u człowieka. Metody diagnostyki prenatalnej. 8. Podstawy dziedziczenia grup krwi człowieka. Konflikt serologiczny. Zastosowanie genetyki w transplantologii. 9. Programy wielodyscyplinarne i formy pracy we wspomaganiu rozwoju dzieci z chorobami genetycznymi. 0. Etyczne, prawne i społeczne aspekty zastosowania genetyki w medycynie. Banki DNA i banki komórek. Implikacje wynikające z poznania genomu człowieka. Perspektywy rozwoju genetyki klinicznej. Umiejętność uzasadnienia przyczyn wad rozwojowych i wybranych schorzeń genetycznych człowieka.. Winter P. C., Genetyka, PWN, Warszawa Wojcierowski J., (red), Genetyka medyczna, Czelej, Lublin Passarge E., Genetyka, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa Kalt J.W. Biologiczne podstawy psychologii., PWN, Warszawa Lewiński W. Genetyka. Operon, Rumia 999 Prof. dr hab. n. med. J. Ryżko

22 Patologia - wykład Z.P P.Z Semin. Stacjonarne Egzamin Choroba klasyfikacja, objawy, przebieg rokowanie i zejście. Etiologia i patogeneza. Czynniki chorobotwórcze i mechanizmy ich działania. Odczynowość ustroju- odporność swoista i nieswoista. Alergia i jej typy. Zapalenia. Wstrząs. Zaburzenia gospodarki wodno- elektrolitowej i kwasowo- zasadowej. Patologia ogólna krwi, krążenia i oddychania. Patomorfologia ogólna ( zmiany wsteczne, zaburzenia w krążeniu, zapalenia i nowotwory) rozpatruje procesy patologiczne na poziomie subkomórkowym, komórkowym, tkankowym i narządowym, w odpowiedzi na bodźce patologiczne takie jak: czynniki chemiczne, fizyczne, mikrobiologiczne, chemioterapeutyczne i środowiskowe. Umiejętność uzasadnienia mechanizmów powstania wybranych jednostek chorobowych oraz adekwatnych sposobów świadczenia opieki pielęgniarskiej w tym udziału w procesie diagnozowania.. Zachorska-Markeiwicz B., i WSP. Patofizjologia kliniczna, Volumed, Wrocław Maśliński S., Ryżewski J.(red), Patofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Guzek J W., Patofizjologia człowieka w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Domagała W., Chosia M., Urasińska E., Podstawy patologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Stachura J., Patologia znaczy słowow o chorobie, PAU, Kraków 2003 Prof. dr hab. n. med. E. Piontek

23 Patologia - ćwiczenia Z.P P.Z Semin. Stacjonarne Ćwiczenia.Zmiany wsteczne i zaburzenia w krążeniu 2.Zapalenia i nowotwory 3.Patologia serca, płuc i mózgu 4.Patologia przełyku, żołądka i jelit 5.Patologia wątroby, trzustki i ślinianek. Umiejętność uzasadnienia mechanizmów powstania wybranych jednostek chorobowych oraz adekwatnych sposobów świadczenia opieki pielęgniarskiej w tym udziału w procesie diagnozowania.. Zachorska-Markeiwicz B., i WSP. Patofizjologia kliniczna, Volumed, Wrocław Maśliński S., Ryżewski J.(red), Patofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Guzek J W., Patofizjologia człowieka w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Domagała W., Chosia M., Urasińska E., Podstawy patologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Stachura J., Patologia znaczy słowow o chorobie, PAU, Kraków 2003 Prof. dr hab. n. med. E. Piontek

24 Patologia - samokształcenie Z.P P.Z Semin. Stacjonarne Samokształcenie Choroba klasyfikacja, objawy, przebieg rokowanie i zejście. Etiologia i patogeneza. Czynniki chorobotwórcze i mechanizmy ich działania. Odczynowość ustroju- odporność swoista i nieswoista. Alergia i jej typy. Zapalenia. Wstrząs. Zaburzenia gospodarki wodno- elektrolitowej i kwasowo- zasadowej. Patologia ogólna krwi, krążenia i oddychania. Patomorfologia ogólna ( zmiany wsteczne, zaburzenia w krążeniu, zapalenia i nowotwory) rozpatruje procesy patologiczne na poziomie subkomórkowym, komórkowym, tkankowym i narządowym, w odpowiedzi na bodźce patologiczne takie jak: czynniki chemiczne, fizyczne, mikrobiologiczne, chemioterapeutyczne i środowiskowe. Umiejętność uzasadnienia mechanizmów powstania wybranych jednostek chorobowych oraz adekwatnych sposobów świadczenia opieki pielęgniarskiej w tym udziału w procesie diagnozowania.. Zachorska-Markeiwicz B., i WSP. Patofizjologia kliniczna, Volumed, Wrocław Maśliński S., Ryżewski J.(red), Patofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Guzek J W., Patofizjologia człowieka w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Domagała W., Chosia M., Urasińska E., Podstawy patologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Stachura J., Patologia znaczy słowow o chorobie, PAU, Kraków 2003 Prof. dr hab. n. med. E. Piontek

25 Mikrobiologia i parazytologia - ćwiczenia Z.P P.Z Semin. Stacjonarne Ćwiczenia. Biologia, chorobotwórczość i wykrywanie u człowieka pasożytniczych pierwotniaków / Protoza / ( Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, Trypanosoma brucei, Entamoeba histolytica, Plasmodium sp.,toxoplazmosa gonidii) 2. Biologia, chorobotwórczość i wykrywanie u człowieka pasożytniczych płazińców /Platyhelminthes/:(Fasciola hepatica, Schistosoma sp., Diphyllobothrium latum, Taenia saginata, Taenia solium, Echinococcus multilocularis, Hymenolepis Nana, Hymenolepis diminuta). 3. Biologia, chorobotwórczość i wykrywanie u człowieka pasożytniczych nicieni /Nematoda/:(Strongyloides stercralis, Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Trichinella spirali, Trichuris trichiura). 4. Biologia, chorobotwórczość i rola epidemiologiczna pasożytniczych stawonogów /Arthropoda/: (Ixodes ricinus, Sarcoptes scabiei, Pediculus humanus, Pthirus pubis, Cimex lectularius, Anopheles maculiipennis, Puleź irritans, Xenopsylla Cheopis). Umiejętność rozpoznania wybranych pasożytów oraz dróg ich szerzenia się jak również postępowania aseptycznego i antyseptycznego oraz udziału pielęgniarki w procesie diagnozowania wybranych zakażeń bakteryjnych i wirusowych.. Virelli G., Mikrobiologia i choroby zakaźne, Urban Partner, Wrocław Zaremba M.L., Mikrobiologia lekarska: dla studentów medycyny, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa Buczek A., Choroby pasożytnicze, Liber, Lublin Kadłubowski R., Kurnatowska A., (red.), Zarys parazytologii lekarskiej, PZWL, Warszawa Heczko B. Mikrobiologia podręcznik dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych. PZWL Warszawa 2007 dr H. Różański

26 Mikrobiologia i parazytologia- wykład Z.P P.Z Semin. Stacjonarne Ogólna wiedza o drobnoustrojach i mechanizmach patogenności i wrażliwości na antybiotyki i środki sterylizacji i dezynfekcji. Metody hodowli drobnoustrojów chorobotwórczych. Określenie wrażliwości na chemioterapeutyki. 2. Pobieranie i transport materiałów klinicznych do badań mikrobiologicznych. Kolejność postępowania w badaniach mikrobiologicznych, ich znaczenie i zastosowanie. 3. Metody bezpośredniego i pośredniego wykrywania drobnoustrojów w materiale klinicznym. 4. Mikrobiologiczna diagnostyka zakażeń układu oddechowego, układu pokarmowego, zakażeń skóry, układu moczowo-płciowego i układu nerwowego. 5. Drogi szerzenia się zakażeń szpitalnych i metody zapobiegania, w tym polityka antybiotykoterapii. 6. Parazytologia. 7. Pasożytnictwo jako międzygatunkowa interakcja antagonistyczna. 8. Klasyfikacja pasożytów i żywicieli. 9. Łańcuch epidemiologiczny. 0. Rola stawonogów w transmisji chorób infekcyjnych i inwazyjnych człowieka.. Środowiskowe uwarunkowania chorób pasożytniczych. Umiejętność rozpoznania wybranych pasożytów oraz dróg ich szerzenia się jak również postępowania aseptycznego i antyseptycznego oraz udziału pielęgniarki w procesie diagnozowania wybranych zakażeń bakteryjnych i wirusowych.. Virelli G., Mikrobiologia i choroby zakaźne, Urban Partner, Wrocław Zaremba M.L., Mikrobiologia lekarska: dla studentów medycyny, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa Buczek A., Choroby pasożytnicze, Liber, Lublin Kadłubowski R., Kurnatowska A., (red.), Zarys parazytologii lekarskiej, PZWL, Warszawa Heczko B. Mikrobiologia podręcznik dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych. PZWL Warszawa 2007 dr H. Różański

27 Mikrobiologia i parazytologia - samokształcenie Z.P P.Z Semin. Stacjonarne Samokształcenie. Ogólna wiedza o drobnoustrojach i mechanizmach patogenności i wrażliwości na antybiotyki i środki sterylizacji i dezynfekcji. Metody hodowli drobnoustrojów chorobotwórczych. Określenie wrażliwości na chemioterapeutyki. 2. Pobieranie i transport materiałów klinicznych do badań mikrobiologicznych. Kolejność postępowania w badaniach mikrobiologicznych, ich znaczenie i zastosowanie. 3. Metody bezpośredniego i pośredniego wykrywania drobnoustrojów w materiale klinicznym. 4. Mikrobiologiczna diagnostyka zakażeń układu oddechowego, układu pokarmowego, zakażeń skóry, układu moczowo-płciowego i układu nerwowego. 5. Drogi szerzenia się zakażeń szpitalnych i metody zapobiegania, w tym polityka antybiotykoterapii. 6. Parazytologia. 7. Pasożytnictwo jako międzygatunkowa interakcja antagonistyczna. 8. Klasyfikacja pasożytów i żywicieli. 9. Łańcuch epidemiologiczny. 0. Rola stawonogów w transmisji chorób infekcyjnych i inwazyjnych człowieka.. Środowiskowe uwarunkowania chorób pasożytniczych. Umiejętność rozpoznania wybranych pasożytów oraz dróg ich szerzenia się jak również postępowania aseptycznego i antyseptycznego oraz udziału pielęgniarki w procesie diagnozowania wybranych zakażeń bakteryjnych i wirusowych.. Virelli G., Mikrobiologia i choroby zakaźne, Urban Partner, Wrocław Zaremba M.L., Mikrobiologia lekarska: dla studentów medycyny, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa Buczek A., Choroby pasożytnicze, Liber, Lublin Kadłubowski R., Kurnatowska A., (red.), Zarys parazytologii lekarskiej, PZWL, Warszawa Heczko B. Mikrobiologia podręcznik dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych. PZWL Warszawa 2007 dr H. Różański

28 Radiologia - wykład Ćw Z.P P.Z Semin. Stacjonarne Badania obrazowe z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego. 2. Badania obrazowe z wykorzystaniem ultradźwięków. 3. Badania obrazowe oparte o zjawisko rezonansu magnetycznego. 4. utki promieniowania jonizującego na żywy organizm. 5. Udział pielęgniarki w przeprowadzaniu diagnostycznych badan obrazowych. 6. Udział pielęgniarki w badaniach kontrastowych. 7. Udział pielęgniarki w badaniach z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego. 8. Udział pielęgniarki w przeprowadzaniu zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej. 9. Opieka nad chorym po zabiegach z zakresu radiologii zabiegowej. 0. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym. Umiejętność przygotowania pacjentów do badań oraz podstawowej interpretacji wyników badań radiologicznych, tomograficznych i rezonansu magnetycznego.. Pruszyński B.: Radiologia: diagnostyka obrazowa- Rtg, USG, MR i radioizotopy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Marchiori D. M. (red.) Szczerbo Trojanowska M.: Radiologia kliniczna. Wydawnictwo Czelej, Lublin Brant W.E., Helms C. A.: Podstawy diagnostyki radiologicznej. MediPage Reeder M.M.: Radiologia. Od objawu do rozpoznania. MediPage Prof. dr hab. n. med. E. Piontek

29 Radiologia samokształcenie Ćw Z.P P.Z Semin. Stacjonarne Samokształcenie. Badania obrazowe z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego. 2. Badania obrazowe z wykorzystaniem ultradźwięków. 3. Badania obrazowe oparte o zjawisko rezonansu magnetycznego. 4. utki promieniowania jonizującego na żywy organizm. 5. Udział pielęgniarki w przeprowadzaniu diagnostycznych badan obrazowych. 6. Udział pielęgniarki w badaniach kontrastowych. 7. Udział pielęgniarki w badaniach z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego. 8. Udział pielęgniarki w przeprowadzaniu zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej. 9. Opieka nad chorym po zabiegach z zakresu radiologii zabiegowej. 0. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym. Umiejętność przygotowania pacjentów do badań oraz podstawowej interpretacji wyników badań radiologicznych, tomograficznych i rezonansu magnetycznego.. Pruszyński B.: Radiologia: diagnostyka obrazowa- Rtg, USG, MR i radioizotopy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Marchiori D. M. (red.) Szczerbo Trojanowska M.: Radiologia kliniczna. Wydawnictwo Czelej, Lublin Brant W.E., Helms C. A.: Podstawy diagnostyki radiologicznej. MediPage Reeder M.M.: Radiologia. Od objawu do rozpoznania. MediPage Prof. dr hab. n. med. E. Piontek

30 Zdrowie publiczne- wykład Ćw Z.P P.Z Semin. Stacjonarne Egzamin. Koncepcja zdrowia w medycynie i naukach społecznych. 2. Założenia i zadania systemowego modelu ochrony zdrowia w Polsce. 3. Współczesne strategie opieki medycznej i programy zdrowotne w realizacji zdrowia publicznego. 4. Modele edukacji zdrowotnej-założenia teoretyczne ich realizacja w koncepcji zdrowia publicznego. 5. Zachowania zdrowotne związane z odżywianiem. 6. Zachowania zdrowotne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i aktywnością fizyczną. 7. Czynniki kształtujące stan zdrowia. 8. Zaburzenia psychiczne jako zagrożenie zdrowia populacji. 9. Relacje między rodziną a zdrowiem i chorobą. 0. Patologia rodziny a zdrowie.. Narkomania jako problem medyczny i społeczny. 2. Opieka medyczna w szkole w ramach zdrowia publicznego. 3. Model medycyny rodzinnej- założenia i zadania. 4. Koncepcja medycyny pracy. Umiejętność modelowania czynników zewnętrznych i wewnętrznych oddziaływujących na człowieka w celu zachowania swoistej równowagi sprzyjającej zdrowiu oraz krytyczną analizę wybranych systemów opieki zdrowotnej.. Indulski J.A., Jethon Z., Dawydzik L.T. : Zdrowie publiczne : wybrane zagadnienia,: Oficyna Wydawnicza IMP im. prof. J. Nofera, Łódź Januszewicz P., Socha P., Mazur A.: Zdrowie publiczne. Cz.,: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów KulikB. T., Latalski M.: Zdrowie publiczne : podręcznik dla studentów i absolwentów Wydziałów Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu,: "Czelej", Lublin Wojtczak A.: Zdrowie publiczne : wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Gawęcki J., Roszkowski W.( red), Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, PWN, Warszawa 2009 Prof. dr hab. P. Januszewicz 5

31 Zdrowie publiczne - samokształcenie Ćw Z.P P.Z Semin. Stacjonarne Samokształcenie. Koncepcja zdrowia w medycynie i naukach społecznych. 2. Założenia i zadania systemowego modelu ochrony zdrowia w Polsce. 3. Współczesne strategie opieki medycznej i programy zdrowotne w realizacji zdrowia publicznego. 4. Modele edukacji zdrowotnej-założenia teoretyczne ich realizacja w koncepcji zdrowia publicznego. 5. Zachowania zdrowotne związane z odżywianiem. 6. Zachowania zdrowotne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i aktywnością fizyczną. 7. Czynniki kształtujące stan zdrowia. 8. Zaburzenia psychiczne jako zagrożenie zdrowia populacji. 9. Relacje między rodziną a zdrowiem i chorobą. 0. Patologia rodziny a zdrowie.. Narkomania jako problem medyczny i społeczny. 2. Opieka medyczna w szkole w ramach zdrowia publicznego. 3. Model medycyny rodzinnej- założenia i zadania. 4. Koncepcja medycyny pracy. Umiejętność modelowania czynników zewnętrznych i wewnętrznych oddziaływujących na człowieka w celu zachowania swoistej równowagi sprzyjającej zdrowiu oraz krytyczną analizę wybranych systemów opieki zdrowotnej.. Indulski J.A., Jethon Z., Dawydzik L.T. : Zdrowie publiczne : wybrane zagadnienia,: Oficyna Wydawnicza IMP im. prof. J. Nofera, Łódź Januszewicz P., Socha P., Mazur A.: Zdrowie publiczne. Cz.,: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów KulikB. T., Latalski M.: Zdrowie publiczne : podręcznik dla studentów i absolwentów Wydziałów Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu,: "Czelej", Lublin Wojtczak A.: Zdrowie publiczne : wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Gawęcki J., Roszkowski W.( red), Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, PWN, Warszawa 2009 Prof. dr hab. P. Januszewicz

32 Farmakologia - wykład Ćw Z.P P.Z Semin. Stacjonarne Egzamin. Farmakologia ogólna. Podstawy farmakokinetyki i farmakodynamiki (losy leków ustroju, mechanizmy działania leków, receptory farmakologiczne, interakcje leków) 2. Układ wegetatywny. Leki wpływające na funkcje układu przywspółczulnego i współczulnego. 3. Leki nasenne i uspokajające. 4. Zależności lekowe. Alkohol metylowy i etylowy. Nikotyna. 5. Narkotyczne i nienarkotyczne leki przeciwbólowe. 6. Leki wpływające na krzepnięcie krwi. 7. Ogólne zasady chemioterapii zakażeń drobnoustrojami. 8. Ćwiczenia- Receptura ogólna, źródła informacji o lekach, postacie leków, elementy recepty. 9. Surowice i szczepionki, reakcje alergiczne, próby uczuleniowe. 0. Leki stosowane w premedykacji, znieczulenie ogólne, neuroleptoanalgezja.. Farmakologia krwi- środki krwiopochodne i krwiozastępcze, niedokrwistości. Umiejętność poprawnego monitorowania farmakoterapii w zakresie działania ubocznego podawanych leków, przedawkowania leku oraz interpretowanie samodzielności pielęgniarki w zakresie podawania leków.. Wielosz M., Receptura, Wyd. LTN, Lublin Janicki K., Riwierski W. Medycyna naturalna. PZWL, Warszawa Rajtar-Cynke G., (red.), Farmakologia podręcznik dla studentów i absolwentów Wydziałów Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wyd. Czelej, Lublin, Neal M.J., Farmakologia w zarysie, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa Korbut R. Farmakologia tajemnice, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009 Mgr A. Jędrusiak

33 Farmakologia - ćwiczenia Ćw Z.P P.Z Semin. Stacjonarne Ćwiczenia. Receptura ogólna, źródła informacji o lekach, postacie leków, elementy recepty, recepta narkotyczna. Rodzaje dawek, obliczanie dawek dla dzieci. Drogi podawania i wydalania leków. Zasady zapisywania leków gotowych i magistralnych. 2. Surowice i szczepionki, reakcje alergiczne, próby uczuleniowe. 3. Leki stosowane w premedykacji, znieczulenie ogólne, neuroleptoanaglezja. 4. Leki psychotropowe (leki anksjolotyczne, neuroleptyki, leki antydepresyjne, sole litu). 5. Leki stosowane w nadciśnieniu, dusznicy bolesnej. Leki moczopędne. Leki stosowane w miażdżycy. 6. Witaminy, leki przeciwnowotworowe, immunofarmakologia. 7. Antybiotyki bakteriobójcze i bakteriostatyczne. 8. Leki przeciwgrzybiczne, przeciwwirusowe. 9. Leki stosowane w leczeniu gruźlicy. 0. Środki odkażające i antyseptyczne. Umiejętność poprawnego monitorowania farmakoterapii w zakresie działania ubocznego podawanych leków, przedawkowania leku oraz interpretowanie samodzielności pielęgniarki w zakresie podawania leków.. Wielosz M., Receptura, Wyd. LTN, Lublin Janicki K., Riwierski W. Medycyna naturalna. PZWL, Warszawa Rajtar-Cynke G., (red.), Farmakologia podręcznik dla studentów i absolwentów Wydziałów Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wyd. Czelej, Lublin, Neal M.J., Farmakologia w zarysie, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa Korbut R. Farmakologia tajemnice, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009 Mgr A. Jędrusiak

34 Farmakologia - samokształcenie Ćw Z.P P.Z Semin. Stacjonarne samokształcenie. Farmakologia ogólna. Podstawy farmakokinetyki i farmakodynamiki (losy leków ustroju, mechanizmy działania leków, receptory farmakologiczne, interakcje leków) 2. Układ wegetatywny. Leki wpływające na funkcje układu przywspółczulnego i współczulnego. 3. Leki nasenne i uspokajające. 4. Zależności lekowe. Alkohol metylowy i etylowy. Nikotyna. 5. Narkotyczne i nienarkotyczne leki przeciwbólowe. 6. Leki wpływające na krzepnięcie krwi. 7. Ogólne zasady chemioterapii zakażeń drobnoustrojami. 8. Ćwiczenia- Receptura ogólna, źródła informacji o lekach, postacie leków, elementy recepty. 9. Surowice i szczepionki, reakcje alergiczne, próby uczuleniowe. 0. Leki stosowane w premedykacji, znieczulenie ogólne, neuroleptoanalgezja.. Farmakologia krwi- środki krwiopochodne i krwiozastępcze, niedokrwistości. Umiejętność poprawnego monitorowania farmakoterapii w zakresie działania ubocznego podawanych leków, przedawkowania leku oraz interpretowanie samodzielności pielęgniarki w zakresie podawania leków.. Wielosz M., Receptura, Wyd. LTN, Lublin Janicki K., Riwierski W. Medycyna naturalna. PZWL, Warszawa Rajtar-Cynke G., (red.), Farmakologia podręcznik dla studentów i absolwentów Wydziałów Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wyd. Czelej, Lublin, Neal M.J., Farmakologia w zarysie, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa Korbut R. Farmakologia tajemnice, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009 Mgr A. Jędrusiak

35 Socjologia Pedagogika Psychologia - wykład Z.P P.Z Semin. Stacjonarne Egzamin. Psychologia jako nauka o człowieku. 2. Etapy rozwoju psychicznego. 3. Funkcjonowanie człowieka w środowisku. 4. Emocje i ich wpływy na funkcjonowanie człowieka. 5. Osobowość, rozwój osobowości, struktura osobowości, zaburzenia osobowości. 6. Pamięć i uczenie się jako podstawowe źródło doświadczeń człowieka. 7. Myślenie i rozwiązywanie problemów jako wyższy proces poznawczy człowieka. 8. Prawidłowości rozwoju psychicznego człowieka. 9. Człowiek jako jedność biopsychospołeczna. 0. Komunikowanie interpersonalne.. Podstawowe wiadomości o procesie komunikowania się. Komunikowanie się- podstawy teoretyczne. Definicje i funkcje procesu komunikowania się. 2. Modele komunikacji interpersonalnej. 3. Rodzaje ekspresji. Komunikacja werbalna- rozmowa w zawodzie pielęgniarki. Komunikowanie się parawerbalne i niewerbalne. Dotyk w procesie komunikacji lekarza z pacjentem. 4. Czynniki wspomagające komunikację interpersonalną. Udzielania pomocy psychologicznej. Uwaga. Zaufanie. Wzajemna akceptacja. Ciepło emocjonalne. Empatia. 5. Wykorzystanie umiejętności komunikowania się dla kształtowania postaw prozdrowotnych. Umiejętność modelowania czynników interpersonalnych i interpersonalnych oddziaływujących na człowieka w celu zachowania swoistej równowagi sprzyjającej zdrowiu oraz podstawowe metody i techniki psychoterapii elementarnej.. Formański J., Psychologia dla pielęgniarek, PZWL, Warszawa Mitel G., Wprowadzenie do psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Klimasiński K., Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Janowski K., (red), Człowiek chory aspekty biopsychospołeczne, Wyd. Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej, Lublin Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych, Wyd. PWN, Warszawa 2009 Mgr K. Kotowska

36 Socjologia Pedagogika Psychologia - ćwiczenia Z.P P.Z Semin. Stacjonarne Ćwiczenia. Psychologia jako nauka o człowieku. 2. Etapy rozwoju psychicznego. 3. Funkcjonowanie człowieka w środowisku. 4. Emocje i ich wpływy na funkcjonowanie człowieka. 5. Osobowość, rozwój osobowości, struktura osobowości, zaburzenia osobowości. 6. Pamięć i uczenie się jako podstawowe źródło doświadczeń człowieka. 7. Myślenie i rozwiązywanie problemów jako wyższy proces poznawczy człowieka. 8. Prawidłowości rozwoju psychicznego człowieka. 9. Człowiek jako jedność biopsychospołeczna. 0. Komunikowanie interpersonalne.. Podstawowe wiadomości o procesie komunikowania się. Komunikowanie się- podstawy teoretyczne. Definicje i funkcje procesu komunikowania się. 2. Modele komunikacji interpersonalnej. 3. Rodzaje ekspresji. Komunikacja werbalna- rozmowa w zawodzie pielęgniarki. Komunikowanie się parawerbalne i niewerbalne. Dotyk w procesie komunikacji lekarza z pacjentem. 4. Czynniki wspomagające komunikację interpersonalną. Udzielania pomocy psychologicznej. Uwaga. Zaufanie. Wzajemna akceptacja. Ciepło emocjonalne. Empatia. 5. Wykorzystanie umiejętności komunikowania się dla kształtowania postaw prozdrowotnych. Umiejętność modelowania czynników interpersonalnych i interpersonalnych oddziaływujących na człowieka w celu zachowania swoistej równowagi sprzyjającej zdrowiu oraz podstawowe metody i techniki psychoterapii elementarnej.. Formański J., Psychologia dla pielęgniarek, PZWL, Warszawa Mitel G., Wprowadzenie do psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Klimasiński K., Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Janowski K., (red), Człowiek chory aspekty biopsychospołeczne, Wyd. Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej, Lublin Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych, Wyd. PWN, Warszawa 2009 Mgr K. Kotowska

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE ŚCIEŻKA A KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Ustawa o o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 20r., (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Kierunek: Pielęgniarstwo STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA NAUKI PODSTAWOWE Przedmiot ANATOMIA symbol NP- A Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB Anatomia z fizjologią Rok studiów: 1 Semestr:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 maja 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.06.05 15:48:42 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NIESTACJONARNYCH (TZW. POMOSTOWYCH) KIERUNEK: POŁOŻNICTWO Autor:. Rzeszów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 322[10]/SP/MENiS/2005.. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy: mgr Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO tryb stacjonarny 3,5 roku, 7 semestrów semestr 3 Informacje o wydziale Informacje o wydziale

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Plan i program nauczania zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Studia stacjonarne I rok studiów i dalsze od roku 2012/2013 Kierunek: Fizjoterapia Tarnów czerwiec

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego PRZEDMIOT: Anatomia prawidłowa człowieka KIERUNEK: Fizjoterapia SPECJALNOŚĆ: - RODZAJ STUDIÓW: studia niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu

Karta opisu przedmiotu WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PROGRAM NAUCZANIA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - KOSMETOLOGIA Kod Wyszczególnienie przedmiotu 0/1 Język obcy/łacina 0/2 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 54 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 12 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg Technologie informacyjne FGNA1 i FGKTA1 planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.

KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg Technologie informacyjne FGNA1 i FGKTA1 planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang. KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa i kod (wg planu studiów): Nazwa (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia ODDZIAŁ FIZJOTERAPII II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII I ROK studiów drugiego stopnia r. ak. 2009/2010 PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2014/2015 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 3 2. SKŁAD SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Anna Zdziennicka PROGRAM NAUCZANIA BIOLOGII W GIMNAZJUM PULS ŻYCIA

Anna Zdziennicka PROGRAM NAUCZANIA BIOLOGII W GIMNAZJUM PULS ŻYCIA Anna Zdziennicka PROGRAM NAUCZANIA BIOLOGII W GIMNAZJUM PULS ŻYCIA SPIS TREŚCI Wstęp I. Zapisy w podstawie programowej kształcenia ogólnego 1. Cele kształcenia ogólnego 2. Najważniejsze umiejętności zdobywane

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Rok akademicki 2013/2014 Europejski System Transferu Punktów ECTS CZĘŚĆ II.A

Bardziej szczegółowo