Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II PETRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II PETRA"

Transkrypt

1 Stron z 7 Krt crkterystyki zo z Rozporządzenie (WE) Nr 97/26, złącznik II Oprcowno i / wersj: 9..2 / 3 Zstępuje oprcownie z i / wersj: 2..2 / 2 Obowiązuje od: 9..2 t druku pdf: Krt crkterystyki zo z Rozporządzenie (WE) Nr 97/26, złącznik II SEKCJA : Identyfikcj substncji/ieszniny i identyfikcj przedsiębiorstw. Identyfiktor produktu.2 Istotne zidentyfikowne zstowni substncji lub ieszniny orz zstowni odrdzne Istotne zidentyfikowne zstowni substncji lub ieszniny: Uniwerslny środek czyszczący Sektor zstowń [SU]: SU 3 - Zstowni przeysłowe: zstowni substncji jko ic lub w ptci preprtów w obiektc przeysłowyc SU 4 - Produkcj rtykułów spożywczyc SU - Forulcj [iesznie] i/lub przepkowywnie preprtów (z wyłączenie stopów) SU22 - Zstowni profesjonlne: doen publiczn (dinistrcj, szkolnictwo, rozrywk, usłui, rzeiło) Kteori produktu ceiczneo [PC]: PC2 - Ceikli lbortoryjne PC35 - Produkty yjące i czyszczące (w ty produkty oprte n rozpuszczlnikc) Kteori procesu [PROC]: PROC 5 - Miesznie we wsdowyc procesc wytwrzni preprtów lub wyrobów (wieloetpowy i/lub znczący kont) PROC 7 - Npylnie przeysłowe PROC 8 - Przenzenie substncji lub preprtu (złdunek/rozłdunek) do/z nczyń/dużyc pojeników w poieszczenic nienczonyc do teo celu PROC 8b - Przenzenie substncji lub preprtu (złdunek/rozłdunek) do/z nczyń/dużyc pojeników w poieszczenic nczonyc do teo celu PROC 9 - Przenzenie substncji lub preprtu do łyc pojeników (nczoną do teo celu linią do npełnini wrz z wżenie) PROC - Nkłie pędzle lub włkie PROC - Npylnie nieprzeysłowe PROC9 - Ręczne iesznie, podczs któreo docodzi do bliskieo kontu z substncją. tępne są jedynie środków ocrony obistej Kteori uwlnini do środowisk [ERC]: ERC 2 - Wytwrznie (forulcj) preprtów ERC 4 - Przeysłowe zstownie substncji poocniczyc w procesc i produktc, które nie stną się częścią wyrobu ERC 8 - Zstownie szeroko rozprzone, w poieszczenic, substncji poocniczyc w systec otwrtyc Zstowni odrdzne: Aktulnie brk inforcji n ten tet..3 ne dotyczące dtwcy krty crkterystyki r. Scnell Ceie GbH, Tunusstr. 9, -887 Müncen Telefon 89/3568-, Telefx 89/ Adres e-ilowy oby kopetentnej: Nuer lrowy Abultoriu przy objwc ztruci : --- Nuer lrowy spółki: Tel.: +49 () 7 / (SC) SEKCJA 2: Identyfikcj zrożeń 2. Klsyfikcj substncji lub ieszniny 2.. Klsyfikcj zoie z rozporządzenie (WE) Nr 272/28 (CLP) 2..2 Klsyfikcj zoie z dyrektywi 67/548/EWG orz 999/45/WE (łącznie ze zini). Xi, Produkt drżniący, R4 2.2 Eleenty oznkowni 2.2. Oznkownie zoie z rozporządzenie (WE) Nr 272/28 (CLP) Oznkownie wedłu yrektyw 67/548/EWG orz 999/45/WE (z dlszyi zini). Sybol trzewczy: Xi Określeni niebezpieczeństw: Produkt drżniący Określeni zrożeń (R): 4 Ryzyko powżneo uszkodzeni oczu. Określeni dotyczące prwidłoweo ptępowni (S): (2) Cronić przed dzieći. 26 Znieczyszczone oczy przeyć ntycist dużą ilością wody i zsięnąć pordy lekrz. 35 Usuwć produkt i jeo opkownie w spób bezpieczny. 39 Nić okulry lub ocronę twrzy. (46) W rzie połknięci niezwłocznie zsięnij pordy lekrz - pokż opkownie lub etykietę. odi: 2.3 Inne zrożeni Miesznin nie zwier substncji vpvb (vpvb = very persistent, very bioccuultive). Miesznin nie zwier substncji PBT (PBT = persistent, bioccuultive, toxic) Rozporządzenie (WE) Nr 648/24 5 % lub więcej, le niej niż 5 % niejonowyc środków powierzcniowo czynnyc niej niż 5% ffornów polikrboksylnów kopozycje zpcowe BENZISOTHIAZOLINONE

2 Stron 2 z 7 Krt crkterystyki zo z Rozporządzenie (WE) Nr 97/26, złącznik II Oprcowno i / wersj: 9..2 / 3 Zstępuje oprcownie z i / wersj: 2..2 / 2 Obowiązuje od: 9..2 t druku pdf: METHYLISOTHIAZOLINONE SEKCJA 3: Skłd/inforcj o skłikc 3. Substncj 3.2 Miesznin polioksyetylenowny lkool tłuszczowy Nuer rejestrcji (ECHA) - Index --- EINECS, ELINCS - CAS CAS Stęż.% 5-< Sybol trzewczy Xn/Xi Zwroty R 22-4 Kteorie klsyfikcji / wskzni zrożeń Produkt drżniący, Produkt szkodliwy Kls zrożeni/kteori zrożeni Zwrot określjący zrożenie Acute Tox./4 Eye./ H32 H38 Izotrideknol etoksylowny Nuer rejestrcji (ECHA) - Index --- EINECS, ELINCS CAS CAS Stęż.% -<5 Sybol trzewczy Xi Zwroty R 4 Kteorie klsyfikcji / Produkt drżniący wskzni zrożeń Kls zrożeni/kteori zrożeni Zwrot określjący zrożenie Eye./ H38 tripolifforn potsu Nuer rejestrcji (ECHA) - Index --- EINECS, ELINCS CAS CAS Stęż.% -<5 Sybol trzewczy Xi Zwroty R 36/38 Kteorie klsyfikcji / Produkt drżniący wskzni zrożeń Kls zrożeni/kteori Zwrot określjący zrożeni Eye Irrit./2 Skin Irrit./2 zrożenie H39 H35 Tekst foruł R i H, że ic kod klsyfikcji (GHS/CLP) ptrz sekcj 6. SEKCJA 4: Środki pierwszej poocy 4. Opis środków pierwszej poocy roi oddecowe Osobę usunąć z zrożonej strefy. Osobie zpewnić dopływ świeżeo powietrz, w zleżności od objwów skonsultowć się z lekrze. Kont ze skórą Uyć dużą ilością wody, znieczyszczone, nsączone ubrnie niezwłocznie usunąć, ntycist wezwć lekrz, ieć przy sobie inforcje o produkcie. Kont z oczi Usunąć szkł kontowe. Gruntownie spłukiwć wiele inut dużą ilością wody, ntycist wezwć lekrz, przyotowć krtę crkterystyki. Nieskleczone oko cronić. Kontrol wtórn lekrz okulistę roi pokrowe Ję ustną dokłie przepłukć wodą. Nie wywoływć wyiotów, ntycist udć się do lekrz. Krtę crkterystyki ieć przy sobie. 4.2 Njwżniejsze tre i opóźnione objwy orz skui nrżeni Ptrz że sekcj. i/lub Wskzni dotyczące wszelkiej ntycistowej poocy lekrskiej i szczeólneo ptępowni z pzkodowny n.b. SEKCJA 5: Ptępownie w przypdku pożru 5. Środki śnicze Odpowieie środki śnicze Rozpylony struień wody Pin. Niewłściwe środki śnicze Pełny struień wody 5.2 Szczeólne zrożeni związne z substncją lub ieszniną W przypdku pożru oą powstć: Tlenki węl Gzy szkodliwe dl zdrowi. Gzy podrżnijące 5.3 Inforcje dl strży pożrnej Nie wdycć dyów powstjącyc w wyniku pożru lub wybucu. Sprzęt ocrony dró oddecowyc niezleżny od powietrz otoczeni. Skżoną wodę śniczą zneutrlizowć zoie z przepisi dinistrcyjnyi SEKCJA 6: Ptępownie w przypdku niezierzoneo uwolnieni do środowisk 6. Indywidulne środki trożności, wypżenie ocronne i procedury w sytucjc wryjnyc Unikć kontu z oczi. W y przypdku ieć n wzlędzie niebezpieczeństwo poślizu 6.2 Środki trożności w zkresie ocrony środowisk Przy ultniniu się większej ilości ztowć. Unikć przenikni do wód runtowyc i powierzcniowyc, również do runtu. 6.3 Metody i teriły zpobiejące rozprzestrzeniniu się skżeni i służące do usuwni skżeni

3 Stron 3 z 7 Krt crkterystyki zo z Rozporządzenie (WE) Nr 97/26, złącznik II Oprcowno i / wersj: 9..2 / 3 Zstępuje oprcownie z i / wersj: 2..2 / 2 Obowiązuje od: 9..2 t druku pdf: Zebrć z poocą teriłu wiążąceo ciecze (np. uniwerslny środek wiążący) i usunąć zoie z sekcją 3. Poztłą ilo spłukć dużą ilością wody. 6.4 Oiesieni do innyc sekcji Ptrz sekcj 3., oośnie obisteo wypżeni ocronneo ptrz sekcj 8. SEKCJA 7: Ptępownie z substncji i iesznini orz ic zynownie Oprócz inforcji przedstwionyc w tej sekcji, istotne inforcje ożn znleźć w sekcji 8 i Środki trożności dotyczące bezpieczneo ptępowni Unikć kontu z oczi i skórą. Zbrni sie je, pić, plić, że przecowywć rtykuły żywnościowe w poieszczeniu roboczy. Przestrzeć wskzówek n etykiecie, jk równiez instrukcji użyowni. Stowć etody prcy zoe z instrukcją eksplotcji. Przy obcodzeniu się z ceiklii nleży stowć oólne zsdy iieny. Przed przerwi i po prcy uyć ręce. Nie przecowywć rze z żywnością, npoji i pszi dl zwierząt. Przed wejście do poieszczeń, w któryc odbyw się konsupcj, zdjąć znieczyszczoną odzież i wypżenie ocronne. 7.2 Wrunki bezpieczneo zynowni, łącznie z inforcji dotyczącyi wszelkic wzjenyc niezoości Przecowywć w wrunkc unieożliwijącyc dtęp obo nieupowżniony. Nie skłdowć produktu w przejścic i klc scodowyc. Produkt skłdowć tylko w oryinlnie zkniętyc opkownic. Produkt skłdowć w poieszczenic zkniętyc. 7.3 Szczeólne zstownie(-) końcowe Aktulnie brk inforcji n ten tet. SEKCJA 8: Kontrol nrżeni/środki ocrony indywidulnej 8. Pretry dotyczące kontroli Kontrol nrżeni 8.2. Stowne tecniczne środki kontroli bć o dobrą wentylcję. Możn to uzyskć dzięki loklneu odciąowi lub oólnej wentylcji. śli to nie wystrczy, by utrzyć stężenie poniżej njwyższyc dopuszczlnyc wrtości stężeni, nleży stowć odpowieią skę croniącą droi oddecowe. Obowiązuje tylko, dy tu poe są rniczne wrtości ekspozycji Indywidulne środki ocrony, ie jk indywidulny sprzęt ocronny Przy obcodzeniu się z ceiklii nleży stowć oólne zsdy iieny. Przed przerwi i po prcy uyć ręce. Nie przecowywć rze z żywnością, npoji i pszi dl zwierząt. Przed wejście do poieszczeń, w któryc odbyw się konsupcj, zdjąć znieczyszczoną odzież i wypżenie ocronne. Ocron oczu lub twrzy: Okulry szczelnie przylejące z bocznyi ocroni (EN 66). Ewentulnie Ocron twrzy (EN 66) Ocron skóry - Ocron rąk: Rękwice ocronne z lteksu nturlneo (EN 374). Czs perecji (przebici) w inutc: 48 Rękwice ocronne z nitrylu (EN 374) Czs perecji (przebici) w inutc: 48 Odpowieie są np. rękwice ocronne firy KCL GbH, Eicenzell, e-il nstępującej specyfikcji: 76 Lpren, 73 Ctril Velours Ocron skóry - Inne: Ocronne ubrnie robocze (np. obuwie ocronne EN ISO 2345, ocronne ubrnie robocze z dłuii rękwi) Ocron dró oddecowyc: Przy przekroczeniu wrtości NS n stnowisku prcy. Msk ocronn dró oddecowyc filtr A (EN 4387), kolor identyfikcyjny brązowy Zrożeni tericzne: śli ją zstownie, ztły one poe przy pzczeólnyc środkc bezpieczeństw (ocron oczu/twrzy, ocron skóry, ocron dró oddecowyc). odowe inforcje dotyczące ocrony rąk - Nie wykonno życ testów. W przypdku iesznin wybór ztł dokonny zoie z njlepszą wiedzą i inforcji o skłikc. Przy wyborze teriłów kierowno się inforcji producent rękwic. Ostteczny wybór teriłu rękwic usi nstąpić przy uwzlęieniu czsu przebici, szybkości przenikni i derdcji. Wybór odpowieiej rękwicy zleży nie tylko od teriłu, le że od innyc cec jkościowyc, które oą być różne dl różnyc producentów. W przypdku iesznin nie ożn wcześniej zweryfikowć wytrzyłości teriłu rękwic, nleży to zrobić przed zstownie. okły czs przebici teriłu rękwic nleży uzyskć od producent rękwic ocronnyc i przestrzeć Kontrol nrżeni środowisk Aktulnie brk inforcji n ten tet. SEKCJA 9: Włściwości fizyczne i ceiczne 9. Inforcje n tet podstwowyc włściwości fizycznyc i ceicznyc

4 Stron 4 z 7 Krt crkterystyki zo z Rozporządzenie (WE) Nr 97/26, złącznik II Oprcowno i / wersj: 9..2 / 3 Zstępuje oprcownie z i / wersj: 2..2 / 2 Obowiązuje od: 9..2 t druku pdf: Stn skupieni: Płynny Brw: Biły Zpc: Owocowy Pró zpcu: Wrto ph: ~8 Tepertur topnieni/krzepnięci: Począow tepertur wrzeni i zkres tepertur wrzeni: ~ C Tepertur zpłonu: Szybko prowni: Plno (cił stłeo, zu): oln rnic wybucowości: Górn rnic wybucowości: Prężno pr: Gęsto pr (powietrz = ): Gęsto: ~,3 /l Gęsto nsypow: Rozpuszczlno: Rozpuszczlno w wodzie: Mieszlny Współczynnik podziłu (noktnol/wod): Tepertur sozpłonu: Tepertur rozkłdu: Lepko: Włściwości wybucowe: Włściwości utlenijące: 9.2 Inne inforcje Zdolno ieszni się: Rozpuszczlno w tłuszczc / rozpuszczlniki: Przewoictwo elektryczne: Npięcie powierzcniowe: Zwrto rozpuszczlnik: SEKCJA : Stbilno i rektywno. Rektywno Ptrz podsekcj.4 do.6. Produkt nie ztł przeby..2 Stbilno ceiczn Ptrz podsekcj.4 do.6. Produkt stbilny w wrunkc prwidłoweo zynowni i ptępowni..3 Możliwo występowni niebezpiecznyc rekcji Ptrz podsekcj.4 do.6. Brk rozkłdu w przypdku prwidłoweo stowni..4 Wrunki, któryc nleży unikć Ptrz że sekcj 7..5 Mteriły niezoe Ptrz że sekcj 7. Unikć kontu z innyi ceiklii. Unikć kontu z ocnyi kwsi. Unikć kontu z teriłi nieodpornyi n lkli..6 Niebezpieczne produkty rozkłdu Ptrz podsekcj.4 do.6. Ptrz że sekcj 5.2. Nie rozkłdu przy stowniu zoie z nczenie. SEKCJA : Inforcje toksykoloiczne Produkt nie był by. Klsyfikcj zoie z etodą obliczeniową. oś ć/dziłnie o tr, po spożycie: o tr, skórę: o tr, po wdycnie: ziłnie żrące/drżnią ce n skórę: Powżne uszkodzenie oczu/dziłni e drżniące n oczy: ziłnie uczuljące n droi oddecowe lub skórę: ziłnie utenne n koórki rozrodcze: Rkotwórczo Szkodliwe dziłnie n rozrodczo: ziłnie toksyczne n nrządy docelowe - nrżenie jeorzowe (STOT-SE): ziłnie toksyczne n nrządy docelowe - nrżenie powtrzne (STOT-RE): Zroženie spowodown e spircją: ziłnie drżniące n droi oddecowe: o dl dwki powtrzlnej: Objwy: Pr ó r ni cz ny W rto Or niz Metod bdwcz Uw

5 Stron 5 z 7 Krt crkterystyki zo z Rozporządzenie (WE) Nr 97/26, złącznik II Oprcowno i / wersj: 9..2 / 3 Zstępuje oprcownie z i / wersj: 2..2 / 2 Obowiązuje od: 9..2 t druku pdf: polioksyetylenowny lkool tłuszczowy oś Or ć/dziłnie niz o tr, po spożycie: ziłnie żrące/drżnią ce n skórę: Pr ó r ni cz ny L 5 W rto >5 - <2 / k Izotrideknol etoksylowny oś ć/dziłnie o tr, po spożycie: o tr, skórę: ziłnie żrące/drżnią ce n skórę: Powżne uszkodzenie oczu/dziłni e drżniące n oczy: ziłnie uczuljące n droi oddecowe lub skórę: ziłnie utenne n koórki rozrodcze: Pr ó r ni cz ny L 5 L 5 W rto >2 >2 / k / k Szcz ur Or niz Szcz ur Szcz ur Króli k Króli k Metod bdwcz OEC 44 (Acute erl Irrittion/ Corrio n) Metod bdwcz Uw nloie Nie drżniący, nloie Uw SEKCJA 2: Inforcje ekoloiczne Nie drżniący Silnie drżniący Bibliorfi, Nie uczuljący Bibliorfi, Ujenie Trwło i zdolno do rozkłdu: Zwrt(e) w ieszninie substncj(e) powierzcniowo czynn(e) spełni (spełniją) wrunki derdcji bioloicznej ustlone w rozporządzeniu (WE) Nr 648/24 dotyczący deterentów. ne potwierdzjące ten fkt są do dyspozycji włściwyc włdz pństw członkowskic i będą i udtępnine n ic bezpośreią prośbę lub n prośbę producent deterentów. o/dził nie o dl ryb: o dl dfni: o dl lonów: Trwło i zdolno do rozkłdu: Zdolno do biokuul cji: Mobilno w lebie: Wyniki oceny włściwoś ci PBT i vpvb: Inne szkodliwe skui dziłni: Pró r nic zny C z s W r to ś ć Orni z polioksyetylenowny lkool tłuszczowy Orni o/dził z nie o dl ryb: o dl dfni: o dl lonów: Trwło i zdolno do rozkłdu: o dl bkterii: Pró r nic zny LC5 EC 5 EC 5 EC C z s d 7 W r to ś ć > 6 > /l /l /l (Leucis cus idus) Metod bd wcz Metod bd wcz % OEC 3 B (Red y Biode rd bility - Co2 Evoluti on Test) /l (ctivt ed slude) Uw Uw nloie nloie nloie nloie nloie

6 Stron 6 z 7 Krt crkterystyki zo z Rozporządzenie (WE) Nr 97/26, złącznik II Oprcowno i / wersj: 9..2 / 3 Zstępuje oprcownie z i / wersj: 2..2 / 2 Obowiązuje od: 9..2 t druku pdf: Poztłe e toksykolo ii ekoloicz nej: CO 2 / nloie SEKCJA 3: Ptępownie z odpdi 3. Metody unieszkodliwini odpdów l substncji / iesznin / poztłości Nr kodu dl odpdów (Wsólnot Europejsk): Wyienione nuery odpdów są propozycją oprtą n prwdopodobny nczeniu produktu. N podstwie specyficznyc rodzjów nczeni i wrunków utylizcyjnyc użyownik w rzie potrzeby oą ztć przyporządkowne że inne nuery odpdów. (2/8/WE, 2/9/WE, 2/573/WE) 7 6 wody popłuczne i łui cierzyste 2 29 deterenty zwierjące substncje niebezpieczne Zleceni: Przestrzeć iejscowe przepisy urzędowe N przykłd skłdowć n odpowieie wysypisko śieci. l zbrudzonyc opkowń Przestrzeć iejscowe przepisy urzędowe Zleceni: Usunąć syste dwójkowy. Ustw z i 27 kwietni 2 r. o odpdc (z.u. 2 nr 62 poz. 628) Rozporządzenie Ministr Środowisk z i 27 wrześni 2 r. w sprwie ktlou odpdów (z.u. 2 nr 2 poz. 26) SEKCJA 4: Inforcje dotyczące trnsportu ne oólne Nuer UN (nuer ONZ): Trnsport droowy/kolejowy (AR/RI) Prwidłow nzw przewozow UN: Kls(-y) zrożeni w trnsporcie: Grup pkowni: Kod klsyfikcyjny: LQ (AR 2): LQ (AR 29): Zrożeni dl środowisk: Nie dotyczy Tunnel restriction code: Trnsport orski (IMG-kod) Prwidłow nzw przewozow UN: Kls(-y) zrożeni w trnsporcie: Grup pkowni: Substncj oąc spowodowć znieczyszczenie orz (Mrine Pollutnt): Zrożeni dl środowisk: Nie dotyczy Trnsport droą powietrzną (IATA) Prwidłow nzw przewozow UN: Kls(-y) zrożeni w trnsporcie: Grup pkowni: Zrożeni dl środowisk: Nie dotyczy Szczeólne środki trożności dl użyowników O ile nie określono inczej, przestrzeć oólnyc środków ptępowni w celu zpewnieni bezpieczneo trnsportu. Trnsport luze zoie z złącznikie II do konwencji MARPOL 73/78 i kodekse IBC Nie jest łdunkie niebezpieczny w powyższeo rozporządzeni. SEKCJA 5: Inforcje dotyczące przepisów prwnyc 5. Przepisy prwne dotyczące bezpieczeństw, ocrony zdrowi i środowisk specyficzne dl substncji lub ieszniny Klsyfikcj i oznkownie ptrz sekcj 2. Zwrócić uwę n orniczeni: Tk. Przestrzeć przepisów stowrzyszeni zwodoweo /edycyny prcy. Rozporządzenie Rdy Ministrów z i rui 99 r. w sprwie wykzu prc wzbronionyc łodociny. (z.u. nr 85/99 poz.5 ze z. z.u. nr /992 poz., z.u. nr 5/998 poz.658, z.u. nr 27/22 poz.9). Przepisy prwne: Ustw z i 25 luteo 2 r. o substncjc ceicznyc i ic ieszninc (z.u. 2 nr 63 poz. 322). Ustw z i 9 styczni 29 r. o zinie ustwy o substncjc i preprtc ceicznyc orz niektóryc innyc ustw (z.u. 29 nr 2 poz. 6) Rozporządzenie Ministr Zdrowi z i 5 rc 29 r. w sprwie oznkowni opkowń substncji niebezpiecznyc i preprtów niebezpiecznyc orz niektóryc preprtów ceicznyc (z.u. 29 nr 53 poz. 439). Rozporządzenie Ministr Zdrowi z i 2 wrześni 23 r. w sprwie kryteriów i spobu klsyfikcji substncji i preprtów ceicznyc (z.u. 23 nr 7 poz. 666 z późniejszyi zini) Rozporządzenie Ministr Zdrowi z i 5 rc 29 r. zienijące rozporządzenie w sprwie kryteriów i spobu klsyfikcji substncji i preprtów ceicznyc (z.u. 29 nr 43 poz. 353). 5.2 Ocen bezpieczeństw ceiczneo Aktulnie brk inforcji n ten tet. SEKCJA 6: Inne inforcje ne dotyczą produktu w stnie dtwy. Zienione sekcje: - 6 Poniższe zi przedstwiją pełne brzienie foruł R i H, że kod klsyfikcji (GHS/CLP) skłików (określonyc w sekcji 3). 22 ził szkodliwie po połknięciu. 4 Ryzyko powżneo uszkodzeni oczu. 36/38 ził drżniąco n oczy i skórę. H32 ził szkodliwie po połknięciu. H35 ził drżniąco n skórę. H38 Powoduje powżne uszkodzenie oczu. H39 ził drżniąco n oczy.

7 Stron 7 z 7 Krt crkterystyki zo z Rozporządzenie (WE) Nr 97/26, złącznik II Oprcowno i / wersj: 9..2 / 3 Zstępuje oprcownie z i / wersj: 2..2 / 2 Obowiązuje od: 9..2 t druku pdf: Acute Tox.-o tr - ro pokrow Eye.-Powżne uszkodzenie oczu Eye Irrit.-ziłnie drżniące n oczy Skin Irrit.-ziłnie drżniące n skórę Leend: AC = Article Cteories (= Kteorie wyrobów) ACGIH = Aericn Conference of Governentl Industril Hyienists AR = Accord européen reltif u trnsport interntionl des rcndises nereuses pr Route AOX = Adsorbble ornic loen copounds (= Ulejące dsorpcji orniczne związki loenu) ATE = Acute Toxicity Estite (= Oszcown toksyczno tr) zoie z rozporządzenie (WE) Nr 272/28 (CLP) = Brk yc BAM = Bundesnstlt für Mterilforscun und -prüfun (Federlny Instytut Bdń Mteriłów, Niecy) BAuA = Bundesnstlt für Arbeitsscutz und Arbeitsedizin (= Federlny Instytut Ocrony i Medycyny Prcy, Niecy) BCF = Bioconcentrtion fctor (= wspólczynnik biokoncentrcji) BHT = Butylydroxytoluol (= 2,6-di-t-butylo-4-etylofenol) BO = Bioceicl oxyen dend (= Zpotrzebownie bioceiczne n tlen) CAS = Ceicl Abstrcts Service CESIO = Coité Européen des Aents de Surfce et de leurs Interédiires Orniques CIPAC = Collbortive Interntionl Pesticides Anlyticl Council CLP = Clssifiction, Lbellin nd Pckin (ROZPORZĄZENIE (WE) NR 272/28 w sprwie klsyfikcji, oznkowni i pkowni substncji i iesznin) CMR = crcinoenic, utenic, reproductive toxic (knceroenny, utenny, toksyczny przy reprodukcji) CO = Ceicl oxyen dend (= Zpotrzebownie ceiczne n tlen) CTFA = Cetic, Toiletry, nd Frrnce Assocition MEL = erived Miniu Effect Level NEL = erived No Effect Level OC = issolved ornic crbon (= Rozpuszczlny węiel orniczny) SB = opuszczlne stężeni w terile bioloiczny ECHA = Europen Ceicls Aency (= Europejsk Aencj Ceikliów) EINECS = Europen Inventory of Existin Coercil Ceicl Substnces EKO = Europejski Ktlo Odpdów ELINCS = Europen List of Notified Ceicl Substnces EOG = Europejskieo Obszru Gpodrczeo EPA = United Sttes Environentl Protection Aency (United Sttes of Aeric) ERC = Environentl Relese Cteories (= Kteori uwlnini do środowisk) ewent. = ewentulny EWG = Europejską Wspólnotę Gpodrczą fx. = Nuer fksu GHS = Globlly Hronized Syste of Clssifiction nd Lbellin of Ceicls (= Globlnie Zronizowny Syste Klsyfikcji i Oznkowni Ceikliów) GWP = Globl wrin potentil (= Potencjł cieplrniny) HET-CAM = Hen's E Test - Corionllntoic Mebrne IARC = Interntionl Aency for Reserc on Cncer IATA = Interntionl Air Trnsport Assocition (= Międzynrodowe Zrzeszenie Przewozników Powietrznyc) IBC = Interedite Bulk Continer IBC (Code) = Interntionl Bulk Ceicl (Code) IMG-kod = Interntionl Mritie Code for nerous Goods - IMG-code (= Międzynrodowy Kodeks Łdunków Niebezpiecznyc) itd. = i dlej IUCLI = Interntionl Unifor CeicL Infortion tbse LMBG = Lebensittel- und Bedrfseenständeesetz (= Ustwy o środkc spożywczyc i rtykułc codzienneo użyu) LQ = Liited Quntities n.b. = nie by n.d. = nie będący w dyspozycji = nie stowny NS, NSC, NSP = NS = Njwyższe dopuszczlne stężeni, NSC = Njwyższe dopuszczlne stężeni cwilowe, NSP = Njwyższe dopuszczlne stężeni pułpowe NIOSH = Ntionl Institute of Occuptionl Sfety nd Helt np. = n przykłd Nr. = Nuer OP = Ozone epletion Potentil (= Potencjł rozkłdu ozonu) OEC = Ornistion for Econoic Co-opertion nd evelopent ok. = okolo PC = product cteory (= Kteori produktu ceiczneo) PE = Polietylen PNEC = Predicted No Effect Concentrtion PROC = Process cteory (= Kteori procesu) PTFE = Politetrfluoroetylen REACH = Reistrtion, Evlution, Autoristion nd Restriction of Ceicls (ROZPORZĄZENIE (WE) NR 97/26 w sprwie rejestrcji, oceny, udzielni zezwoleń i stownyc orniczeń w zkresie ceikliów) RI = Rčleent concernnt le trnsport Interntionl ferroviire de rcndises nereuses SAT = Self-Accelertin ecopition Teperture (= soprzyspieszjąc tepertur rozkłdu) SU = Sector of use (= Sektor zstowń) SVHC = Substnces of Very Hi Concern TO = Teoreticl oxyen dend (= Teoretyczne zpotrzebownie n tlen) TOC = Totl ornic crbon (= Cłkowity węiel orniczny) UE = Unii Europejskiej VbF = Verorun über brennbre Flüssikeiten (= Zrządzenie dotyczące płynów plnyc (Austri)) VOC = Voltile ornic copounds (= lotne zwizki orniczne (LZO)) vpvb = very Persistent, very Bioccuultive WE = Wspólnot Europejsk Wyienione e powinny opisć produkt z uwi n wyne zrządzeni bezpieczeństw, nie służą do zpewnieni określonyc włściwości i oprte są n nszyc ktulnyc widoościc. Gwrncj wyłączon. Wystwione : Ceicl Ceck GbH, Wöbbeler Strße 2-4, Steinei, Tel.: , CHEMICAL / , Fx: , ordc prwny Ceicl Ceck GbH. Zin lub kopiownie teo dokuentu ożliwe jest tylko z zodą dordcy prwneo Ceicl Ceck GbH.

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II. Onemü 2000

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II. Onemü 2000 Stron 1 z 9 Krt crkterystyki zo z Rozporządzenie (WE) Nr 197/26, złącznik II Oprcowno i / wersj: 9.4.213 / 17 Zstępuje oprcownie z i / wersj: 19.1.211 / 16 Dt druku pdf: 9.4.213 Krt crkterystyki zo z Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 8882 HIGH GEL REENTERABLE ENCAPSULANT Krt chrkterystyki Prw torskie, 2016, 3M Compny Wszystkie prw zstrzeżone. Kopiownie i/lb pobiernie tych informcji w cel włściwego i bezpiecznego korzystni z prodktów

Bardziej szczegółowo

KRONES celerol L

KRONES celerol L Data druku 28.09.2016, Aktualizacja 20.04.2015 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu Nr. art.: 0902813153 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KRONES celerol SP

KRONES celerol SP Data druku 24.07.2017, Aktualizacja 07.11.2016 Strona 1 / 13 1.1 Identyfikator produktu Nr. art.: 0902813203 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

HelioDeChrome Concentrate

HelioDeChrome Concentrate Data druku 27.07.2016, Aktualizacja 27.07.2016 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data druku 24.03.2015, Aktualizacja 24.03.2015 Wersja 01 Strona 1 / 10. TroLase Reverse

Data druku 24.03.2015, Aktualizacja 24.03.2015 Wersja 01 Strona 1 / 10. TroLase Reverse Data druku 24.03.2015, Aktualizacja 24.03.2015 Wersja 01 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne

Bardziej szczegółowo

febi Olej silnikowy "Longlife" Nr. art , 32942, 32943, 32944

febi Olej silnikowy Longlife Nr. art , 32942, 32943, 32944 Wykonano dnia: 14.02.2013, Aktualizacja 11.02.2013 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu febi 32941 Olej silnikowy "Longlife" Nr. art. 32941, 32942, 32943, 32944 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 13

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 13 Data druku 23.10.2017, Aktualizacja 06.10.2017 Strona 1 / 13 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Wersja 01 Strona 1 / 9. TroLase Textures

Data druku , Aktualizacja Wersja 01 Strona 1 / 9. TroLase Textures Data druku 30.05.2016, Aktualizacja 30.05.2016 Wersja 01 Strona 1 / 9 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne

Bardziej szczegółowo

arecal Edelstahlpflege Nr. art

arecal Edelstahlpflege Nr. art Data druku 26.03.2013, Aktualizacja 26.03.2013 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 14. HelioChrome Rapid E

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 14. HelioChrome Rapid E Data druku 23.08.2016, Aktualizacja 25.05.2016 Strona 1 / 14 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

PREFA Spezialsilikon GTIN:

PREFA Spezialsilikon GTIN: Data druku 17.10.2017, Aktualizacja 09.08.2017 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa M Perfect-It III Fst Ct Pls Compond 50417 Krt chrkterystyki Prw torskie, 2015, M Compny Wszystkie prw zstrzeżone. Kopiownie i/lb pobiernie tych informcji w cel włściwego i bezpiecznego korzystni z prodktów

Bardziej szczegółowo

arecal Fillup Bohr - u. Schneidhelfer Nr. art

arecal Fillup Bohr - u. Schneidhelfer Nr. art Data druku 10.06.2015, Aktualizacja 10.06.2015 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

KRONES colclean C

KRONES colclean C Data druku 28.07.2017, Aktualizacja 28.04.2017 Strona 1 / 15 1.1 Identyfikator produktu Nr. art.: 0903503053 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Wykonano dnia: 03.12.2012, Aktualizacja 20.11.2012 Version 01 Strona 1 / 14. Zinkspray MZN-400

Wykonano dnia: 03.12.2012, Aktualizacja 20.11.2012 Version 01 Strona 1 / 14. Zinkspray MZN-400 Wykonano dnia: 03.12.2012, Aktualizacja 20.11.2012 Version 01 Strona 1 / 14 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 13

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 13 Data druku 24.07.2017, Aktualizacja 29.07.2016 Strona 1 / 13 1.1 Identyfikator produktu Nr. art.: 0901856148, 0902415750, 0901856218, 0901856261, 0904173452 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Nr. art. 99 90 8971, 10 93 0017

Nr. art. 99 90 8971, 10 93 0017 Data druku 18.02.2014, Aktualizacja 07.02.2014 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

arecal dermatop Handschutzschaum Nr. art

arecal dermatop Handschutzschaum Nr. art Data druku 26.11.2014, Aktualizacja 26.11.2014 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

"2 in 1" Activator 100ml Nr. art

2 in 1 Activator 100ml Nr. art Wykonano dnia: 11.04.2012, Aktualizacja 11.04.2012 Strona 1 / 13 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne

Bardziej szczegółowo

HelioChrome Classic Salt

HelioChrome Classic Salt Data druku 22.08.2016, Aktualizacja 22.08.2016 Strona 1 / 15 1.1 Identyfikator produktu Numer zarejestrowania IUPAC 01-2119458868-17-XXXX Tlenek chromu(vi) EU-INDEX 024-001-00-0 EINECS/ELINCS 215-607-8

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 10. Nr. art

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 10. Nr. art Data druku 18.02.2014, Aktualizacja 12.02.2014 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11. Nr. art

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11. Nr. art Data druku 02.06.2015, Aktualizacja 01.06.2015 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

HelioChrome Wetting Agent Eco

HelioChrome Wetting Agent Eco Data druku 01.08.2014, Aktualizacja 31.07.2014 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

HelioChrome Wetting Agent FF

HelioChrome Wetting Agent FF Data druku 10.06.2015, Aktualizacja 10.06.2015 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11. Nr. art

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11. Nr. art Data druku 18.02.2014, Aktualizacja 12.02.2014 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Nr. art , 23932, 23930

Nr. art , 23932, 23930 Data druku 02.06.2015, Aktualizacja 02.06.2015 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu Nr. art. 26748, 23932, 23930 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II Strona 1 z 9 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11 Data druku 18.02.2014, Aktualizacja 17.02.2014 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu Nr. art. 32590 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 oraz 453/2010/WE

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 oraz 453/2010/WE strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

HelioCopper Rapid Concentrate

HelioCopper Rapid Concentrate Data druku 10.05.2016, Aktualizacja 10.05.2016 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Helio Chrome Rapid BC

Helio Chrome Rapid BC Data druku 19.02.2014, Aktualizacja 19.02.2014 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II Strona 1 z 10 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Lederpflege

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/9 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Nr. art , 22268, 05011, 01089, 31276, 80933

Nr. art , 22268, 05011, 01089, 31276, 80933 Data druku 01.06.2015, Aktualizacja 01.06.2015 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu Nr. art. 22270, 22268, 05011, 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11. HelioCuMax Salt

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11. HelioCuMax Salt Data druku 08.08.2014, Aktualizacja 08.08.2014 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu Numer zarejestrowania 01-2119513203-57-XXXX IUPAC EU-INDEX 026-003-01-4 EINECS/ELINCS 231-753-5 CAS 7782-63-0 1.2

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Krt chrkterystyki Prw utorskie, 2017, 3M Compny Wszystkie prw zstrzeżone. Kopiownie i/lub pobiernie tych informcji w celu włściwego i bezpiecznego korzystni z produktów mrki 3M jest dozwolone tylko pod

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/8 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/8 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie (WE) Nr 648/2004

Rozporządzenie (WE) Nr 648/2004 Strona 1 z 5 Karta carakterystyki zodna z Rozporządzenie (WE) Nr 17/26, załącznik Data sporządzenia / nuer wersji: 24.7.215 / 5 Ztępuje wersję z dnia / nuer wersji: 12.6.214 / 4 Obowiązuje od: 24.7.215

Bardziej szczegółowo

FIRST POLYVALENT, Comp. A

FIRST POLYVALENT, Comp. A Karta Charakterystyki 1907/2006/WE - REACH () Data druku 14.02.2014, Aktualizacja 10.04.2013 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE oraz 2015/830/WE

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE oraz 2015/830/WE strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Polymix SFP, Comp. A

Polymix SFP, Comp. A Karta Charakterystyki 1907/2006/WE - REACH () Data druku 15.05.2015, Aktualizacja 10.04.2013 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE oraz 2015/830/WE

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE oraz 2015/830/WE strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Krt chrkterystyki Prw torskie, 2011, 3M Polnd Sp. z o.o Wszystkie prw zstrzeżone. Kopiownie i/lb pobiernie tych informcji w cel włściwego i bezpiecznego korzystni z prodktów mrki 3M jest dozwolone tylko

Bardziej szczegółowo

Nr. art , 22268, 05011, 01089, 31276

Nr. art , 22268, 05011, 01089, 31276 Data druku 20.02.2014, Aktualizacja 20.02.2014 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu Nr. art. 22270, 22268, 05011, 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 12. Nr. art

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 12. Nr. art Data druku 20.02.2014, Aktualizacja 20.02.2014 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

arecal Clean Nr. art

arecal Clean Nr. art Data druku 08.11.2011, Aktualizacja 31.10.2011 Version 01 Strona 1 / 9 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne

Bardziej szczegółowo

Nr. art. 37402, 37401, 37400

Nr. art. 37402, 37401, 37400 Data druku 08.06.2015, Aktualizacja 08.06.2015 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu Nr. art. 37402, 37401, 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Krt chrkterystyki Prw utorskie, 2016, 3M Compny Wszystkie prw zstrzeżone. Kopiownie i/lub pobiernie tych informcji w celu włściwego i bezpiecznego korzystni z produktów mrki 3M jest dozwolone tylko pod

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: A1328 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 63746 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Numer materiału: 140-CLP Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr WE: 66402-68-4 266-340-9 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II Stron 1 z 11 Krt chrkterystyki zgodn z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, złącznik II SEKCJA 1: Identyfikcj substncji/mieszniny i identyfikcj spółki/przedsiębiorstw 1.1 Identyfiktor produktu 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer katalogowy artykułu: 1610376, 1610376S, 1610399, 10008763, 10008764, 10007300,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/8 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/9 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer katalogowy artykułu: 10021442, 10021506 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II Strona 1 z 10 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II Strona 1 z 12 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 2,4-D

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 OMNIWASHLIQUID

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 OMNIWASHLIQUID SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Identyfikacja produktu Kod produktu mieszanina OMNIWASHLIQUID 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer katalogowy artykułu: 378, 379, 374X 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Numer materiału: 112-CLP Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Krt chrkterystyki Prw utorskie, 2015, 3M Compny Wszystkie prw zstrzeżone. Kopiownie i/lub pobiernie tych informcji w celu włściwego i bezpiecznego korzystni z produktów mrki 3M jest dozwolone tylko pod

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer katalogowy artykułu: 10040588 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/9 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa sporządzono: 10.01.2017 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Czyszczenie i pielęgnacja olejowanych/woskowanych

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/9 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/8 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/ przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Numer artykułu: D-266 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/9 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 oraz 453/2010/WE

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 oraz 453/2010/WE strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH Dwne: Centrlne Biuro Projektowo-Bdwcze Budownictw Wiejskiego 04-026 Wrszw 50, l. Stnów Zjednoczonyc 51 tel. 22-810-83-78; 22-810-64-89; fx; 22-810-58-97; e-il: isprol@isprol.pl ; www.isprol.pl PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Aprtur sterując i sygnlizcyjn Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Czujnik indukcyjny zbliżeniowy prcuje n zsdzie tłumionego oscyltor LC: jeżeli w obszr dziłni dostnie się metl, to z ukłdu zostje pobrn

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer katalogowy artykułu: 1610373, 1610373S, 1610373EDU, 1610393, 9724470,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer katalogowy artykułu: 430, 430X 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II Strona 1 z 10 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu MEHRZWECKFETT

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 205217 Opis: Roztwór elektrolitu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 16.06.2015 Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH Dwne: Centrlne Biuro Projektowo-Bdwcze Budownictw Wiejskiego 04-026 Wrszw 50, l. Stnów Zjednoczonyc 51 tel. 22-810-83-78; 22-810-64-89; fx; 22-810-58-97; e-il: isprol@isprol.pl ; www.isprol.pl PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II Stron 1 z 14 Krt chrkterystyki zgodn z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, złącznik II SEKCJA 1: Identyfikcj substncji/mieszniny i identyfikcj spółki/przedsiębiorstw 1.1 Identyfiktor produktu 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II Strona 1 z 10 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Hydro-Stössel-Additiv

Bardziej szczegółowo

ECO-FIRST POLYVALENT, Comp. A

ECO-FIRST POLYVALENT, Comp. A Data druku 14.02.2014, Aktualizacja 11.04.2013 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 oraz 453/2010/WE

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 oraz 453/2010/WE strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Krt chrkterystyki Prw utorskie, 2015, 3M Compny Wszystkie prw zstrzeżone. Kopiownie i/lub pobiernie tych informcji w celu włściwego i bezpiecznego korzystni z produktów mrki 3M jest dozwolone tylko pod

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II Strona 1 z 11 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu HOCHL.GETR.ÖL(GL4+)75W90

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II Strona 1 z 10 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/8 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II Strona 1 z 10 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer katalogowy artykułu: 5000205, 9704661 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II Strona 1 z 10 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Krt chrkterystyki Prw utorskie, 2017, 3M Compny Wszystkie prw zstrzeżone. Kopiownie i/lub pobiernie tych informcji w celu włściwego i bezpiecznego korzystni z produktów mrki 3M jest dozwolone tylko pod

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MROZOKLEJ MROZOKLEJ / ZIMOKLEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI MROZOKLEJ MROZOKLEJ / ZIMOKLEJ Sekcja 1. 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: / ZIMOKLEJ 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane: temperaturach.

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II. Olej PAG o wysokiej lepkości, ISO 100 8887200002/ 8887200014

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II. Olej PAG o wysokiej lepkości, ISO 100 8887200002/ 8887200014 Strona 1 z 10 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Version 01 Strona 1 / 8. Nr. art

Data druku , Aktualizacja Version 01 Strona 1 / 8. Nr. art Data druku 09.02.2011, Aktualizacja 07.02.2011 Version 01 Strona 1 / 8 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Patrz oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Niniejsza karta charakterystyki jest zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II Strona 1 z 10 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu PAG

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI CRUSADER RINSE AID

KARTA CHARAKTERYSTYKI CRUSADER RINSE AID KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Numer produktu Identyfikacja wewnętrzna A167 EV Janitorial

Bardziej szczegółowo