Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II"

Transkrypt

1 Strona 1 z 13 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu ASK-Klej do szyb "All Seasons Speed" K ml Art.: , Art.: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny: Substancja uszczelniająca Sektor zastosowań [SU]: SU22 - Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, usługi, rzemiosło) Kategoria produktu chemicznego [PC]: PC 1 - Kleje, szczeliwa Zastosowania odradzane: Aktualnie brak informacji na ten temat. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Theo Förch GmbH & Co. KG, Theo-Förch-Str , D Neuenstadt Telefon 07139/95-0, Telefax 07139/ Internet Importer UE patrz sekcja 16 niniejszej karty charakterystyki Adres owy osoby kompetentnej: 1.4 Numer alarmowy Ambulatorium przy objawach zatrucia : --- Numer alarmowy spółki: Tel.: +49 (0) 700 / (TFC) SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP) Klasyfikacja zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG oraz 1999/45/WE (łącznie ze zmianami). Powodujący uczulenie, R42 Powodujący uczulenie, R43 Powodujący uczulenie, R42/ Elementy oznakowania Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP) Oznakowanie według Dyrektyw 67/548/EWG oraz 1999/45/WE (z dalszymi zmianami).

2 Strona 2 z 13 Symbol ostrzegawczy: Xn Określenia niebezpieczeństwa: Produkt szkodliwy Określenia zagrożeń (R): 42/43 Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. Określenia dotyczące prawidłowego postępowania (S): (2) Chronić przed dziećmi. 23 Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wodą i mydłem. 35 Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. 36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. 45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Dodatki: Zawiera izocyjaniany. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta. prepolimer poliuretanowy 4,4'-Metylenodifenylo diizocyjanian 2.3 Inne zagrożenia Mieszanina nie zawiera substancji vpvb (vpvb = very persistent, very bioaccumulative). Mieszanina nie zawiera substancji PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.1 Substancja 3.2 Mieszanina prepolimer poliuretanowy Numer rejestracji (ECHA) - Index --- EINECS, ELINCS - CAS CAS --- Stęż.% Symbol ostrzegawczy --- Zwroty R 42/43 Kategorie klasyfikacji / wskazania zagrożeń Powodujący uczulenie Klasa zagrożenia/kategoria zagrożenia Zwrot określający zagrożenie Resp. Sens./1 Skin Sens./1 H334 H317 4,4'-Metylenodifenylo diizocyjanian Numer rejestracji (ECHA) - Index EINECS, ELINCS CAS CAS Stęż.% 0,1-<1 Symbol ostrzegawczy Xn/Xi Zwroty R 40(Carc.Cat.3)-20-48/20-36/37/38-42/43 Kategorie klasyfikacji / wskazania zagrożeń Powodujący uczulenie, Produkt drażniący, Produkt szkodliwy, Rakotwórczy Klasa zagrożenia/kategoria zagrożenia Carc./2 Acute Tox./4 STOT RE/2 Eye Irrit./2 STOT SE/3 Skin Irrit./2 Resp. Sens./1 Skin Sens./1 Tekst formuł R i H, a także ich kod klasyfikacji (GHS/CLP) patrz sekcja 16. Zwrot określający zagrożenie H351 H332 H373 H319 H335 H315 H334 H317

3 Strona 3 z 13 SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1 Opis środków pierwszej pomocy Drogi oddechowe Osobę usunąć z zagrożonej strefy. Osobie zapewnić dopływ świeżego powietrza, w zależności od objawów skonsultować się z lekarzem. Kontakt ze skórą Resztki produktu zebrać ostrożnie miękką, suchą ścierką. Zanieczyszczone, nasączone ubranie należy niezwłocznie zdjąć, dokładnie wyprać w wodzie z mydłem, w razie podrażnienia skóry (zaczerwienienie itd.), zasięgnać porady lekarskiej. Kontakt z oczami Gruntownie spłukiwać przez wiele minut dużą ilością wody, natychmiast wezwać lekarza, przygotować kartę charakterystyki. Drogi pokarmowe Natychmiast wezwać lekarza, kartę charakterystyki mieć przy sobie. 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Patrz także sekcja 11. i/lub 4.1. Mogą wystąpić: U osób uczulonych objawy astmy mogą wywoływać nawet niewielkie stężenia poniżej wartości granicznej. Kaszel. Podrażnienie dróg oddechowych Podrażnienie śluzówki nosa i gardła Duszność. Obrzęk płuc. Wysuszenie skóry. Dermatitis (zapalenie skóry) przebarwienia skóry 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym n.b. SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1 Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze Dostosować pożarowo do otoczenia. proszek gaśniczy Dwutlenek wegla (CO2). Rozpylony strumień wody Przy dużych ogniskach pożaru: Rozpylony strumień wody Niewłaściwe środki gaśnicze Pełny strumień wody 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną W przypadku pożaru mogą powstać: Tlenki węgla Tlenek azotu Kwas cyjanowodorowy (Cyjanowodór) Toksyczne produkty rozkładu termicznego. 5.3 Informacje dla straży pożarnej Sprzęt ochrony dróg oddechowych niezależny od powietrza otoczenia. Skażoną wodę gaśniczą zneutralizować zgodnie z przepisami administracyjnymi SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Dbać o wystarczającą wentylację nawiewną. Unikać kontaktu z oczami, skórą, a także wdychania (inhalacji). 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

4 Strona 4 z 13 Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać przenikania do wód gruntowych i powierzchniowych, a również do gruntu. 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Zebrać mechanicznie i usunąć zgodnie z sekcją 13. Lub: Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (np. uniwersalny środek wiążący, piasek, ziemia okrzemkowa) i usunąć zgodnie z sekcją 13. Na parę dni pozostawić w otwartym pojemniku, aż do zaniku reakcji. Nie zamykać pojemnika. Utrzymywać wilgotny. Produkt pozostawić do stwardnienia. 6.4 Odniesienia do innych sekcji Patrz sekcja 13., odnośnie osobistego wyposażenia ochronnego patrz sekcja 8. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie Oprócz informacji przedstawionych w tej sekcji, istotne informacje można znaleźć w sekcji 8 i Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Unikać wdychania oparów. Dbać o dobrą wentylację pomieszczenia. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Zabrania sie jeść, pić, palić, a także przechowywać artykuły żywnościowe w pomieszczeniu roboczym. Przestrzegać wskazówek na etykiecie, jak równiez instrukcji użytkowania. Stosować metody pracy zgodne z instrukcją eksploatacji. Osoby cierpiące na alergię, astmę bądź chroniczne dolegliwości dróg oddechowych nie powinny mieć styczności z tego rodzaju produktami. Przy obchodzeniu się z chemikaliami należy stosować ogólne zasady higieny. Przed przerwami i po pracy umyć ręce. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przed wejściem do pomieszczeń, w których odbywa się konsumpcja, zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyposażenie ochronne. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Przechowywać w warunkach uniemożliwiających dostęp osobom nieupoważnionym. Produkt składować tylko w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Nie składować produktu w przejściach i klatkach schodowych. Przechowywać w sucho. Składować tylko w temperaturach od 0 C do 35 C. 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Aktualnie brak informacji na ten temat. SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1 Parametry dotyczące kontroli Nazwa substancji 4,4'-Metylenodifenylo diizocyjanian Steż. %:0,1-<1 NDS: 0,03 mg/m3 NDSCh: 0,09 mg/m3 NDSP: --- DSB: --- Inne Informacje: --- Nazwa substancji kaolin Steż. %: NDS: 10 mg/m3 (Pył całkowity) (Pyły kaolinu NDSCh: --- NDSP: --- zawierające wolną krystaliczną krzemionkę < 2% i niezawierające azbestu) DSB: --- Inne Informacje: --- Nazwa substancji węgiel, czarny Steż. %: NDS: 4 mg/m3 (pył całkowity) (Pyły sadzy NDSCh: --- NDSP: --- technicznej, < 35 mg benzo[a]pirenu w 1 kg sadzy) DSB: --- Inne Informacje: --- NDS = Najwyższe dopuszczalne stężenia NDSCh = Najwyższe dopuszczalne stężenia chwilowe NDSP = Najwyższe dopuszczalne stężenia pułapowe DSB = Dopuszczalne stężenia w materiale biologicznym Inne Informacje: skóra = Adnotacja dotycząca skóry przypisana wartości dopuszczalnej narażenia zawodowego wskazuje na możliwość znacznej absorpcji poprzez skórę. Dopuszczalne wartości graniczne w miejscu pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217 poz. 1833) z późniejszymi zmianami (Dz.U. 05. nr 212 poz. 1769, Dz.U. 07 nr 161 poz.1142 oraz Dz.U. 09 nr 105 poz.873 oraz Dz.U. 10 nr 141 poz. 950).

5 Strona 5 z Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli Dbać o dobrą wentylację. Można to uzyskać dzięki lokalnemu odciągowi lub ogólnej wentylacji. Jeśli to nie wystarczy, by utrzymać stężenie poniżej najwyższych dopuszczalnych wartości stężenia, należy stosować odpowiednią maskę chroniącą drogi oddechowe. Obowiązuje tylko, gdy tu podane są graniczne wartości ekspozycji Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny Przy obchodzeniu się z chemikaliami należy stosować ogólne zasady higieny. Przed przerwami i po pracy umyć ręce. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przed wejściem do pomieszczeń, w których odbywa się konsumpcja, zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyposażenie ochronne. Ochrona oczu lub twarzy: Okulary szczelnie przylegające z bocznymi ochronami (EN 166). Ochrona skóry - Ochrona rąk: Rękawice ochronne odporne na działanie chemikalii (EN 374). Godne polecenia Przy krótkotrwałym kontakcie: Rękawice ochronne z lateksu naturalnego (EN 374). Czas permeacji (przebicia) w minutach: 9 Zalecany krem ochronny do rąk. Ochrona skóry - Inne: Ochronne ubranie robocze (np. obuwie ochronne EN ISO 20345, ochronne ubranie robocze z długimi rękawami) Ochrona dróg oddechowych: W normalnym przypadku nie wymagana. Przy przekroczeniu wartości NDS na stanowisku pracy. Filtr A2 P2 (EN 14387), kolor identyfikacyjny brązowy, biały Zagrożenia termiczne: Jeśli mają zastosowanie, zostały one podane przy poszczególnych środkach bezpieczeństwa (ochrona oczu/twarzy, ochrona skóry, ochrona dróg oddechowych). Dodatkowe informacje dotyczące ochrony rąk - Nie wykonano żadnych testów. W przypadku mieszanin wybór został dokonany zgodnie z najlepszą wiedzą i informacjami o składnikach. Przy wyborze materiałów kierowano się informacjami producenta rękawic. Ostateczny wybór materiału rękawic musi nastąpić przy uwzględnieniu czasu przebicia, szybkości przenikania i degradacji. Wybór odpowiedniej rękawicy zależy nie tylko od materiału, ale także od innych cech jakościowych, które mogą być różne dla różnych producentów. W przypadku mieszanin nie można wcześniej zweryfikować wytrzymałości materiału rękawic, należy to zrobić przed zastosowaniem. Dokładny czas przebicia materiału rękawic należy uzyskać od producenta rękawic ochronnych i przestrzegać Kontrola narażenia środowiska Aktualnie brak informacji na ten temat. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Stan skupienia: O konsystencji pasty Barwa: Czarny Zapach: Charakterystyczny Próg zapachu: Wartość ph: Temperatura topnienia/krzepnięcia: Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 260 C Temperatura zapłonu: 164 C Szybkość parowania: Palność (ciała stałego, gazu): Dolna granica wybuchowości: 0,4 Vol-% Górna granica wybuchowości: 2,9 Vol-%

6 Strona 6 z 13 Prężność par: 0 hpa (20 C) Gęstość par (powietrza = 1): Gęstość: 1,13 g/cm3 (20 C) Gęstość nasypowa: Rozpuszczalność: Rozpuszczalność w wodzie: Niemieszalny Współczynnik podziału (n-oktanol/woda): Temperatura samozapłonu: 300 C (Temperatura samozapłonu ) Temperatura rozkładu: Lepkość: Właściwości wybuchowe: Produkt nie stwarza zagrożenia wybuchem. Właściwości utleniające: Nie 9.2 Inne informacje Zdolność mieszania się: Rozpuszczalność w tłuszczach / rozpuszczalniki: Przewodnictwo elektryczne: Napięcie powierzchniowe: Zawartość rozpuszczalnika: 0,0 % SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 10.1 Reaktywność Patrz podsekcja 10.4 do Produkt nie został przebadany Stabilność chemiczna Patrz podsekcja 10.4 do Produkt stabilny w warunkach prawidłowego magazynowania i postępowania Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Patrz podsekcja 10.4 do Warunki, których należy unikać Patrz także sekcja Materiały niezgodne Utleniacze Kwasy Zasady Aminy Alkohole Woda 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu Patrz podsekcja 10.4 do Patrz także sekcja 5.2. Dwutlenek wegla (CO2). W wyniku tworzenia się CO2 w zamkniętym pojemniku wzrasta ciśnienie. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne ASK-Klej do szyb "All Seasons Speed" K ml Art.: Toksyczność/działanie Próg granicz ny Wartość Toksyczność ostra, poprzez spożycie: Toksyczność ostra, przez skórę: Toksyczność ostra, poprzez wdychanie: Działanie żrące/drażniące na skórę: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Jednost ka Organizm Metoda badawcza Uwaga

7 Strona 7 z 13 Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: Rakotwórczość Szkodliwe działanie na rozrodczość: Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe (STOT-SE): Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane (STOT-RE): Zagroženie spowodowane aspiracją: Działanie drażniące na drogi oddechowe: Toksyczność dla dawki powtarzalnej: Objawy: Pozostałe dane toksykologiczne: Klasyfikacja zgodnie z metodą obliczeniową. 4,4'-Metylenodifenylo diizocyjanian Toksyczność/działanie Próg Wartość Jednost Organizm Metoda badawcza Uwaga granicz ny ka Toksyczność ostra, poprzez LD50 >2000 mg/kg Szczur spożycie: Toksyczność ostra, przez skórę: LD50 >2000 mg/kg Królik Objawy: duszność., kaszel, podrażnienie błony śluzowej kaolin Toksyczność/działanie Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Próg granicz ny Wartość Jednost ka Organizm Metoda badawcza Uwaga Możliwe podrażnienie mechaniczne. Nie stwierdzono działania tego typu. węgiel, czarny Toksyczność/działanie Toksyczność ostra, poprzez spożycie: Działanie żrące/drażniące na skórę: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: Próg granicz ny Wartość Jednost ka LD50 >8000 mg/kg Szczur Organizm Metoda badawcza Uwaga Królik Królik OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) Nie drażniący Nie drażniący Ujemnie SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Możliwe wytrącanie mechaniczne. ASK-Klej do szyb "All Seasons Speed" K ml Art.:

8 Strona 8 z 13 Toksyczność/działanie Toksyczność dla ryb: Toksyczność dla dafni: Toksyczność dla glonów: Trwałość i zdolność do rozkładu: Zdolność do bioakumulacji: Mobilność w glebie: Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb: Inne szkodliwe skutki działania: Próg graniczny Czas Warto ść Jednost ka Organizm Metoda badawcza Uwaga W miejscu kontaktu z wodą zmienia się powoli wytwarzając CO2 w stały, wysokotopliwy i nierozpuszczalny produkt reakcji (polimocznik)., Polimocznik jest według dotychczasowej wiedzy praktycznej związkiem obojętnym i nieulegającym rozkładowi. 4,4'-Metylenodifenylo diizocyjanian Toksyczność/działanie Próg Czas Warto Jednost Organizm Metoda Uwaga graniczny ść ka badawcza Toksyczność dla ryb: LC50 96h >1000 mg/l (Brachydanio rerio) Wniosek przez analogie Toksyczność dla dafni: EC50 24h >1000 mg/l (Daphnia magna) Wniosek przez analogie Toksyczność dla glonów: NOEC/NO EL 72h 1640 mg/l (Desmodesmus subspicatus) Wniosek przez analogie Trwałość i zdolność do rozkładu: Toksyczność dla bakterii: EC50 3h >100 mg/l (activated sludge) W miejscu kontaktu z wodą zmienia się powoli wytwarzając CO2 w stały, wysokotopliwy i nierozpuszczalny produkt reakcji (polimocznik)., Polimocznik jest według dotychczasowej wiedzy praktycznej związkiem obojętnym i nieulegającym rozkładowi. węgiel, czarny Toksyczność/działanie Próg graniczny Czas Warto ść Jednost ka Organizm Metoda badawcza Toksyczność dla ryb: LC50 96h >1000 mg/l (Brachydanio rerio) OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test) Toksyczność dla dafni: EC50 24h >5600 mg/l (Daphnia magna) OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) Toksyczność dla glonów: Toksyczność dla bakterii: Rozpuszczalność w wodzie: NOEC/NO EL 72h mg/l (Scenedesmus subspicatus) EC0 72h >= 800 (activated sludge) 0 OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test) Uwaga SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

9 Strona 9 z Metody unieszkodliwiania odpadów Dla substancji / mieszanin / pozostałości Nr kodu dla odpadów (Wsólnota Europejska): Wymienione numery odpadów są propozycją opartą na prawdopodobnym przeznaczeniu produktu. Na podstawie specyficznych rodzajów przeznaczenia i warunków utylizacyjnych użytkownika w razie potrzeby mogą zostać przyporządkowane także inne numery odpadów. (2001/118/WE, 2001/119/WE, 2001/573/WE) odpady klejów, kitów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne odpady izocyjanianu Przestrzegać miejscowe przepisy urzędowe Na przykład składować na odpowiednie wysypisko śmieci. Na przykład odpowiednie urządzenie spalające. Nie wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Dla zabrudzonych opakowań Przestrzegać miejscowe przepisy urzędowe Zbiorniki opróżniać całkowicie. Opakowania nie skażone nadają się do ponownego użytku. Opakowania nie nadające się do czyszczenia należy usunąć podobnie jak samą substancję. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U nr 62 poz. 628) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U nr 112 poz. 1206) Dane ogólne Numer UN (numer ONZ): Transport drogowy/kolejowy (ADR/RID) Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: Grupa pakowania: Kod klasyfikacyjny: LQ (ADR 2011): LQ (ADR 2009): Zagrożenia dla środowiska: Tunnel restriction code: Transport morski (IMDG-kod) Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: Grupa pakowania: Substancja mogąca spowodować zanieczyszczenie morza (Marine Pollutant): Zagrożenia dla środowiska: Transport drogą powietrzną (IATA) Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: Grupa pakowania: Zagrożenia dla środowiska: SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Szczególne środki ostrożności dla użytkowników O ile nie określono inaczej, przestrzegać ogólnych środków postępowania w celu zapewnienia bezpiecznego transportu. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie jest ładunkiem niebezpiecznym wg powyższego rozporządzenia. SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Klasyfikacja i oznakowanie patrz sekcja 2. Zwrócić uwagę na ograniczenia: Tak. Przestrzegać przepisów stowarzyszenia zawodowego /medycyny pracy. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym. (Dz.U. nr 85/1990 poz.500 ze zm. Dz.U. nr 1/1992 poz.1, Dz.U. nr 105/1998 poz.658, Dz.U. nr 127/2002 poz.1091).

10 Strona 10 z 13 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. (Dz.U. nr 114/1996 poz.545 ze zm. Dz.U. nr 127/2002 poz. 1092). Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII 4,4'-Metylenodifenylo diizocyjanian ftalan dizononylowy VOC 1999/13/EC 0% Przepisy prawne: Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U nr 63 poz. 322). Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U nr 20 poz. 106) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U nr 53 poz. 439). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U nr 171 poz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U nr 43 poz. 353) Ocena bezpieczeństwa chemicznego SEKCJA 16: Inne informacje Dane dotyczą produktu w stanie dostawy. Zmienione sekcje: 1-16 Poniższe zdania przedstawiają pełne brzmienie formuł R i H, a także kod klasyfikacji (GHS/CLP) składników (określonych w sekcji 3). 20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. 36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. 42 Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową. 42/43 Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. 40 Ograniczone dowody działania rakotwórczego 43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 48/20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 Działa drażniąco na oczy. H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H351 Podejrzewa się, że powoduje raka. H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Resp. Sens.-Działanie uczulające na drogi oddechowe Skin Sens.-Działanie uczulające na skórę Carc.-Rakotwórczość Acute Tox.-Toksyczność ostra - Droga oddechowa STOT RE-Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie STOT wielokr. naraż. Eye Irrit.-Działanie drażniące na oczy STOT SE-Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe STOT naraż. jednor. - Działanie drażniące na drogi oddechowe Skin Irrit.-Działanie drażniące na skórę Förch France SA ZAE Le Marchais Renard Aubigny Montereau-sur-le-Jard FRANKREICH Tel Fax Internet Förch SNC 17 rue de Marbourg 9764 MARNACH LUXEMBURG Tel Fax Internet S.C. Foerch S.R.L. Str. Zizinului Brasov RUMÄNIEN Tel Fax Internet

11 Strona 11 z 13 Förch A/S Hagemannsvej SILKEBORG DÄNEMARK Tel Fax Internet Förch AG Netzibodenstrasse 23D 4133 Pratteln SCHWEIZ Tel Fax Internet Förch d.o.o. Velika Cesta 34, Odra ZAGREB KROATIEN Tel Fax internet Theo Förch GmbH Röcklbrunnstraße 39A 5020 Salzburg ÖSTERREICH Tel Fax Verkauf Tel Verkauf Fax Internet Förch Componentes para Taller S.L. Camino de San Antón, S/N Ambroz (Granada) SPANIEN Tel Fax Internet Lhomme Tools & Fasteners Ind. Genk-Noord Zone 3 Gieterstraat 149 B Genk BELGIEN Tel Fax Ziebe Limited 82 Westcott Venture Park HP18 0XB Westcott, Aylesbury, Bucks GROSSBRITANNIEN Tel Fax Internet: Elmas Otomotiv Turizm Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd. 2 Gursel Ikizler Sokak No Okmeydani/Istanbul TÜRKEI Tel Fax Internet: Förch Polska Sp. z o.o MIĘDZYRZECZE GÓRNE 379 POLEN k/ Bielska-Białej Tel Fax Internet Vardalis & Co. EE.K. 11 Km Nat. Rd./Th.Edessa Thessaloniki GRIECHENLAND Tel Fax Internet: Förch Kereskedelmi Kft Bakony u SZÉKESFEHÉRVÁR UNGARN Tel Fax Internet Förch S.p.A. Via Negrelli BOLZANO ITALIEN Tel Fax Internet Förch Nederland BV Zandbreeweg 10 A 7577 BZ Oldenzaal NIEDERLANDE Tel Fax Internet N1 Dalvegur Kopavogur ISLAND Tel Fax Internet: Förch Slovensko s.r.o. Rosinská cesta ŽILINA SLOWAKEI Tel Fax Internet Normteknik Grenvägen Södertälje SCHWEDEN Tel Fax Internet: Förch s.r.o. Dopravní 1314/ PRAHA 10 Uhříněves TSCHECHIEN Tel Fax Internet Förch d.o.o. Cesta v Gorice 10a 1000 LJUBLJANA SLOWENIEN Tel Fax Internet

12 Strona 12 z 13 4SH PTY LTD. 1/9 Vision Street 6065 Wangara WESTERN AUSTRALIA Tel Fax Internet: Förch Portugal Lda Rua Quinta de Cabanas No. 17 Săo Vicente Braga PORTUGAL Tel Fax Internet Trigers SIA Straupes Street Iela Riga LETTLAND Tel Fax Internet: Foermi Handelshaus LLC Dmitrovskoe Autostrasse Building 107/ Moscow RUSSISCHE FOEDERATION Tel Fax Internet: Legenda: AC Article Categories (= Kategorie wyrobów) ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route AOEL Acceptable Operator Exposure Level AOX Adsorbable organic halogen compounds (= Ulegające adsorpcji organiczne związki halogenu) ATE Acute Toxicity Estimate (= Oszacowana toksyczność ostra) zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP) Brak danych BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Federalny Instytut Badań Materiałów, Niemcy) BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Federalny Instytut Ochrony i Medycyny Pracy, Niemcy) BCF Bioconcentration factor (= wspólczynnik biokoncentracji) BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-di-t-butylo-4-metylofenol) BOD Biochemical oxygen demand (= Zapotrzebowanie biochemiczne na tlen) bw body weight CAS Chemical Abstracts Service CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council CLP Classification, Labelling and Packaging (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin) CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (kancerogenny, mutagenny, toksyczny przy reprodukcji) COD Chemical oxygen demand (= Zapotrzebowanie chemiczne na tlen) CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association DMEL Derived Minimum Effect Level DNEL Derived No Effect Level DOC Dissolved organic carbon (= Rozpuszczalny węgiel organiczny) DSB Dopuszczalne stężenia w materiale biologicznym DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration dw dry weight ECHA European Chemicals Agency (= Europejska Agencja Chemikaliów) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances EKO Europejski Katalog Odpadów ELINCS European List of Notified Chemical Substances EOG Europejskiego Obszaru Gospodarczego EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America) ERC Environmental Release Categories (= Kategoria uwalniania do środowiska) ewent. ewentualny EWG Europejską Wspólnotę Gospodarczą fax. Numer faksu GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów) GWP Global warming potential (= Potencjał cieplarniany) HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane

13 Strona 13 z 13 IARC International Agency for Research on Cancer IATA International Air Transport Association (= Międzynarodowe Zrzeszenie Przewozników Powietrznych) IBC Intermediate Bulk Container IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) IMDG-kod International Maritime Code for Dangerous Goods - IMDG-code (= Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych) itd. i tak dalej IUCLID International Uniform ChemicaL Information Database LMBG Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (= Ustawy o środkach spożywczych i artykułach codziennego użytku) LQ Limited Quantities n.b. nie badany n.d. nie będący w dyspozycji nie stosowany NDS, NDSCh, NDSP NDS = Najwyższe dopuszczalne stężenia, NDSCh = Najwyższe dopuszczalne stężenia chwilowe, NDSP = Najwyższe dopuszczalne stężenia pułapowe NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (United States of America) np. na przykład ODP Ozone Depletion Potential (= Potencjał rozkładu ozonu) OECD Organisation for Economic Co-operation and Development ok. okolo org. organiczny PAK polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff (= policyklicznych węglowodorów aromatycznych) PC product category (= Kategoria produktu chemicznego) PE Polietylen PNEC Predicted No Effect Concentration PROC Process category (= Kategoria procesu) PTFE Politetrafluoroetylen REACHRegistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów) RID Rčglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature (= samoprzyspieszająca temperatura rozkładu) SU Sector of use (= Sektor zastosowań) SVHC Substances of Very High Concern ThOD Theoretical oxygen demand (= Teoretyczne zapotrzebowanie na tlen) TOC Total organic carbon (= Całkowity węgiel organiczny) UE Unii Europejskiej VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= Zarządzenie dotyczące płynów palnych (Austria)) VOC Volatile organic compounds (= lotne zwiazki organiczne (LZO)) vpvb very persistent and very bioaccumulative WE Wspólnota Europejska Wymienione dane powinny opisać produkt z uwagi na wymagane zarządzenia bezpieczeństwa, nie służą do zapewnienia określonych właściwości i oparte są na naszych aktualnych wiadomościach. Gwarancja wyłączona. Wystawione przez: Chemical Check GmbH, Wöbbeler Straße 2-4, D Steinheim, Tel.: , CHEMICAL / , Fax: , Doradca prawny Chemical Check GmbH. Zmiana lub kopiowanie tego dokumentu możliwe jest tylko za zgodą doradcy prawnego Chemical Check GmbH.

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/10 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/ przedsiębiorstwa sporządzono: 01.07.2014 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Odór Precz KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Odór Precz KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Karta zgodna z Załącznikiem 1 do Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Art.-No. 525 0556, 525 0563 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwy substancji, które

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 8698 Numer według CAS: 24800-44-0 Numer WE: 246-466-0 Numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: klej

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: klej SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Zawiera Beta-cyflutryna nr CAS: 68359-37-5. Zastosowania odradzane: Obecnie nie zidentyfikowano zastosowań odradzanych.

Zawiera Beta-cyflutryna nr CAS: 68359-37-5. Zastosowania odradzane: Obecnie nie zidentyfikowano zastosowań odradzanych. Wersja: 004.00.00 Strona 1 z 16 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Bulldock 025 EC Zawiera Betacyflutryna nr CAS: 68359375 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Wersja: 1.0 pl data sporządzenia: 29.05.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Identyfikacja substancji Numer artykułu Numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700332 103159 100205 Numer według CAS: 1303-96-4 Numer WE: 215-540-4

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: A18481 Numer według CAS: 100-42-5 Numer WE: 202-851-5 Numer indeksu: 601-026-00-0

Bardziej szczegółowo

MEDICLEAN MG 130 Wysokoalkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia podłóg

MEDICLEAN MG 130 Wysokoalkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia podłóg SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: do gruntownego czyszczenia podłóg 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/9 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond SH22 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 Ceresit CS 125 Numer KCH: 447420 Data aktualizacji: 14.07.2014 Data druku: 17.07.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Velodes. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl

Velodes. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond Titan 7567 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu MagicBlow (6, 12, 18,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 29.01.2011 Data aktualizacji: Strona/stron: 1/9 Sekcja 1: Identyfikacja substancji /mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa { error: graphic file not found: C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui\W WI\graphics\defl.png } SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo