KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Kod wyrobu Data wydania L19 M442 Brak. N/A Numer wersji 18 Data rewizji Zastępuje datę Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zidentyfikowane Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w zastosowania obiektach przemysłowych Niezalecane zastosowania Producent Adres Nie ustalono. SI GroupBéthune S.A.S 1111 Avenue G. Washington BethuneCedex Francja Nr telefonu 0033/3/ FAKS 0033/3/ Adres e0mail Telefon alarmowy 0033/3/ ORFILA 0033/01/ SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Mieszaninę oceniono i/lub zbadano pod kątem stwarzanych przez nią zagrożeń fizycznych, zdrowotnych i ekologicznych, i zastosowanie ma następująca klasyfikacja. Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 67/548/EEC lub 1999/45/EC, z późniejszymi zmianami Klasyfikacja R10, Repr. Cat. 3;R63, Xn;R48/20, Xi;R36/37/3841, R4367 Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami. Zagrożenia fizyczne Ciecze palne Zagrożenia dla zdrowia Ostra toksyczność, doustna Podrażnienie/uszkodzenie skóry Poważne podrażnienie/uszkodzenie oczu Uczulenie przy kontakcie ze skórą Toksyczność dla rozrodczości Toksyczność w stosunku do konkretnych organów po jednokrotnym kontakcie Toksyczność w stosunku do konkretnych organów po jednokrotnym kontakcie Podsumowanie dotyczące zagrożeń Zagrożenia fizyczne Produkt łatwopalny. Kategoria 3 Kategoria 4 Kategoria 2 Kategoria 1 Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 podrażnienie dróg oddechowych Efekty narkotyczne kategoria 3 H226 Łatwopalna ciecz i pary. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H315 Działa drażniąco na skórę. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 1 / 15

2 Zagrożenia dla zdrowia Zagrożenia dla środowiska Zagrożenia szczególne Główne objawy 2.2. Elementy oznakowania Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa również szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Związany z pracą kontakt z tą substancją lub mieszaniną może mieć niekorzystny wpływ na stan zdrowia. Nie stwierdzono istnienia zagrożeń ekologicznych. Produkt łatwopalny. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy i skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Długotrwałe narażenie może powodować trwałe skutki. Podrażnienie. Etykieta zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami Zawiera: Piktogramy określające zagrożenie FORMALDEHYD, NBUTANOL, OCTAN 2METOKSY1METYLOETYLU, TOLUEN Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H226 H302 H315 H317 H318 H335 H336 H361 Zwroty wskazujące środki ostrożności Zapobieganie P210 P201 P202 P233 P240 P241 P242 P243 P261 P264 P270 P271 P272 P280 P285 Reagowanie P301 + P330 + P331 P303 + P361 + P353 P304 + P340 P305 + P351 + P338 P308 + P313 P363 P370 + P478 Przechowywanie P403 + P235 Łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/ przeciwwybuchowego sprzętu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć po użyciu. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. W przypadku pożaru stosować wodę/mgłę wodną/strumień wody/dwutlenek węgla/piasek/pianę/pianę alkoholoodporną/proszek chemiczny do gaszenia. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. 2 / 15

3 P405 P401 Pozbywanie się P501 Informacje uzupełniające na etykiecie Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z przepisami lokalnymi. Brak Zwroty ostrzegawcze Nie ustalono. SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3,2. Mieszaniny Ogólne informacje Nazwa chemiczna % Nr CAS /Nr WE Nr rejestracyjny CAS Numer indeksowy Uwagi ZMODYFIKOWANY ŻYWICA EPOKSYDOWA Klasyfikacja: DSD: N/A N/A N/A CLP: OCTAN 2METOKSY1METYLOETYLU # Klasyfikacja: DSD: CLP: R10 Flam. Liq. 3;H226 TOLUEN # Klasyfikacja: DSD: CLP: F;R11, Repr. Cat. 3;R63, Xn;R6548/20, Xi;R38, R67, R52 Flam. Liq. 2;H225, Asp. Tox. 1;H304, Skin Irrit. 2;H315, STOT SE 3;H336, Repr. 2;H361, STOT RE 2;H373 NBUTANOL 1 7 Klasyfikacja: DSD: CLP: R10, Xn;R22, Xi;R37/3841, R Flam. Liq. 3;H226, Acute Tox. 4;H302, Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam. 1;H318, STOT SE 3;H335, STOT SE 3;H336 FORMALDEHYD 0,01 0,2 Klasyfikacja: DSD: CLP: Carc. Cat. 3;R40, T;R23/24/25, C;R34, R Acute Tox. 3;H301, Acute Tox. 3;H311, Skin Corr. 1B;H314, Skin Sens. 1;H317, Acute Tox. 3;H331, Carc. 2;H B,D B,D 67/548: Dyrektywa 67/548/EWG. CLP: Rozporz¹dzenie Nr 1272/2008. #: Niniejsza substancja posiada progi nara enia dla miejsca pracy. PBT: trwa³a, bioakumulatywna i toksyczna substancja. vpvb: bardzo trwa³a i bardzo biokumulatywna substancja. Komentarze o składzie Pełne brzmienie tekstów ostrzegawczych R podano w sekcji 16. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy Ogólne informacje Natychmiast zdjąć skażone obuwie i ubranie. W razie wypadku lub złego samopoczucia zasięgnąć natychmiast porady lekarza (w miarę możliwości pokazać etykietę). W przypadku trudności w oddychaniu podać tlen. Zapewnić ofierze ciepło. Poszkodowanych pozostawić pod obserwacją. Zapewnić powiadomienie personelu medycznego o materiale (materiałach) którego dotyczy przypadek, aby umożliwić im podjęcie odpowiednich żrodków ostrożnożci dla zapewnienia własnego bezpieczeństwa. 3 / 15

4 4.1. Opis środków pierwszej pomocy Przez drogi oddechowe Wyprowadzić lub wynieść na świeże powietrze. W przypadku trudności z oddychaniem może być konieczne podanie tlenu. Zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski do sztucznego oddychania, wyposażonej w zawór jednodrożny lub innego odpowiedniego sprzętu medycznego do oddychania. Nie stosować metody sztucznego oddychania "ustausta", jeżeli ofiara wdychała substancję. Jeśli wystąpią objawy, zapewnić pomoc medyczną. Przez kontakt ze skórą Przez kontakt z oczyma Przez przewód pokarmowy 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru Zdjąć i odizolować skażoną odzież i obuwie. Zmyć ciepłą wodą z mydłem. W przypadku niewielkiego kontaktu ze skórą unikać rozprzestrzeniania materiału na pozostałą powierzchnię skóry. W przypadku powstania lub utrzymywania się podrażnienia, należy skontaktowac się z lekarzem. Natychmiast płukać oczy dużą ilością wody przez przynajmniej 15 minut. Zdjąć szkła kontaktowe, jeśli obecne i łatwo to uczynić. Jeśli wystąpią objawy, zapewnić pomoc medyczną. Kontynuować płukanie. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Osobie nieprzytomnej lub mającej drgawki nie wolno podawać niczego doustnie. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych. Nie wywoływać wymiotów bez konsultacji z Ośrodkiem Kontroli Zatruć. W przypadku wymiotów trzymać głowę nisko, aby zawartość żołądka nie dostała się do płuc. Kontakt z proszkami lub pyłem może powodować podrażnienie oczu, nosa i gardła. W przypadku trudności w oddychaniu podać tlen. Zapewnić ofierze ciepło. Poszkodowanych pozostawić pod obserwacją. Zapewnić ogólne żrodki pomocy oraz leczyć objawowo. Objawy mogą wystąpić ze zwłoką. Ogólne zagrożenia pożarowe Materiał może gromadzić ładunki statyczne pochodzące z manipulacji materiałem. Łączyć i uziemiać odpowiednio. Odnośnie dodatkowych zaleceń, patrz właściwe dyrektywy takie, jak National Fire Protection Association [NFPA] 77, Praktyki zalecane w związku z elektrycznością statyczną i API RP Recommended Practice 2003, Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning, and Stray Currents (2008). UWAGA: Nizszy Zakres Substancji Wybuchowej [LEL] dla organicznych plynów moze szeregowac od tylko 0.5 1% Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze Niewłaściwe środki gaśnicze 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Mgła wodna. Piana. Proszki gaśnicze. Dwutlenek węgla (CO2). Nie gasić pożaru strumieniem wody, gdyż spowoduje to rozprzestrzenienie się ognia. Pożar może wytwarzać drażniące, żrące i/lub toksyczne gazy Informacje dla straży pożarnej Szczególne zagrożenia W pomieszczeniach zamkniętych strażacy muszą stosować normalne środki ochrony, w tym ubrania związane z substancją ognioodporne, hełmy z osłoną twarzy, rękawice, buty gumowe oraz autonomiczne aparaty lub mieszaniną oddechowe (SCBA). Standardowa ochronna odzież strażacka zapewnia jedynie ograniczoną ochronę. Dla personelu udzielającego pomocy Specjalne metody Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu. W przypadku pożaru na dużą skalę na terenie składu posłużyć się w miarę możliwości bezobsługowym wężem albo sterowanymi dyszami. Jeśli nie jest to możliwe, wycofać się i pozwolić, aby ogień sam się wypalił. W przypadku pożaru, chłodzić pojemniki rozproszonym strumieniem wodnym. ZAWSZE należy trzymać się z daleka od zbiorników (cystern) zajętych ogniem (w płomieniach). W przypadku przybierającego na sile dźwięku z zaworów bezpieczeństwa albo zmiany koloru zbiorników wskutek pożaru natychmiast wycofać się. Usunąć pojemniki z terenu pożaru, jeżeli możliwe to jest bez ryzyka. W pomieszczeniach zamkniętych strażacy muszą stosować normalne środki ochrony, w tym ubrania ognioodporne, hełmy z osłoną twarzy, rękawice, buty gumowe oraz autonomiczne aparaty oddechowe (SCBA). Opary są cięższe od powietrza i mogą przenosić się nad gruntem do odległych Yródeł ognia oraz spowodować cofnięcie płomienia. W razie pożaru i/lub wybuchu nie wdychać dymu. Pojemniki narażone na pożar chłodzić wodą jeszcze długo po ugaszeniu pożaru. 4 / 15

5 SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Dla personelu nie Nie dopuścić do zbliżania się ludzi do wycieku/rozsypania od strony nawietrznej. Unikać wdychania udzielającego pomocy par i aerozoli. Przechowywać z daleka od niskich obszarów. Nie wolno dotykać uszkodzonych pojemników ani rozlanej substancji bez założenia właściwego ubrania ochronnego. Wywietrzyć zamknięte pomieszczenia przed wejściem. W przypadku dużych rozlań postępować zgodnie z zakładowymi procedurami działania w nagłych wypadkach. Dla personelu udzielającego pomocy 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Nie wolno dotykać uszkodzonych pojemników ani rozlanej substancji bez założenia właściwego ubrania ochronnego. Ustawiać się pod wiatr. Unikać wdychania par i aerozoli. Podczas sprzątania nosić odpowiednie wyposażenie ochronne i odzież. Usunąć źródła zapłonu. Wywietrzyć zamknięte pomieszczenia przed wejściem. Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jeżeli to bezpieczne. Eliminować źródła zapłonu. Wykonać wentylację skażonego obszaru. Zapobiegać rozlewaniu się na dużych powierzchniach (np. stosując obwałowania lub bariery olejowe). Zapobiegać przedostaniu się do wody, kanałów, piwnic i zamkniętych pomieszczeń. W razie rozlania, rozsypania albo przypadkowego uwolnienia substancji należy powiadomić stosowne władze zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyeliminować źródła zapłonu w tym elektryczne lub pochodzące z iskrzenia statycznego lub powodowanego tarciem.. Wykonać wentylację skażonego obszaru. Ugasić wszystkie płomienie w okolicy. Podczas sprzątania nosić odpowiednie wyposażenie ochronne i odzież. Duże rozlania, wycieki lub rozsypania: Uwolniony materiał odprowadzić wykopanym rowem, tam gdzie jest to możliwe. Zakryć płachtą z tworzywa sztucznego, aby zapobiec rozprzestrzenianiu. Stosować materiał niepalny np. wermikulit, piasek lub ziemię do wchłonięcia produktu i umieścić w pojemniku w celu późniejszego usunięcia. Dokładnie wyczyścić powierzchnię dla usunięcia pozostałości zanieczyszczenia. Małe rozlania, wycieki lub rozsypania: Zebrać razem z materiałem wchłaniającym (np. szmaty, runo owcze). Dokładnie wyczyścić powierzchnię dla usunięcia pozostałości zanieczyszczenia. Substancja ta jest klasyfikowana jako zanieczyszczająca wodę w Ustawie o ochronie wód i nie wolno dopuścić, aby skaziła glebę, ani dostała się do systemów kanalizacji i odwadniania z odpływem do akwenów Odniesienia do innych sekcji Nie zwracaj nigdy zebranych wycieków do ponownego użycia w oryginalnych opakowaniach. Usuwanie odpadów patrz pkt 13. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności 7.3. Szczególne zastosowanie(0a) końcowe NIE WOLNO przemieszczać, składować ani otwierać w pobliżu otwartego ognia, źródeł wysokiej temperatury ani źródeł zapłonu. Chronić substancję przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Wszelkie urządzenia stosowane do zbierania substancji muszą być uziemione. Stosować dobre praktyki higieny osobistej Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie dopuścić do kontaktu niniejszego materiału z oczyma. Nie dopuścić do kontaktu niniejszego materiału ze skórą. Nie dopuścić do kontaktu niniejszego materiału z odzieżą. Wyposażyć obsługę w sprzęt ochronny. Nie stosować w pomieszczeniach bez wystarczającej wentylacji. Unikać długotrwałego narażenia. Dokładnie umyć po użyciu. Puste pojemniki mogą zawierać resztki produktu, w tym łatwopalne lub wybuchowe opary. Nie używać ponownie pustych pojemników. Materiały organiczne mogą akumulować ładunek elektrostatyczny podczas działań przetwórczych, łącznie z: przechowywaniem, mieszaniem, filtrowaniem czy też przepompowywaniem, które stanowią zagrożenie wytworzenia iskry, więc także zagrożenie pożarowe. Także nagłe uwolnienie tych materiałów z magazynu lub urządzeń przetwórczych, szczególnie w podwyższonych temperaturach i/lub przy podwyższonym ciśnieniu może spowodować zapłon statyczny pod nieobecność oczywistego źródła zapłonu. Wartości temperatury zapłonu i samozapłonu otrzymane w standardowych warunkach testów mogą być nieodpowiednie w innych sytuacjach i dlatego też bezpieczne stosowanie niniejszego materiału w jakimkolwiek procesie przetwórczym powinno być ponownie przebadane przez osobę zaznajomioną z warunkami zarówno przechowywania jak i przetwarzania niniejszego materiału. Uwaga: materiały, które są akumulatorami ładunków statycznych mogą wytworzyć tak wysokie różnice napięcia, że taka sytuacja może spowodować wyładowanie łuku elektrycznego, który będzie mógł spowodować zapłon par organicznych. Wyładowania te mogą wystąpić w izolowanych przewodach (części przetwórni, beczki), płyny luzem, mgiełki oraz materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych. Zachować ostrożnożć podczas obsługi/przechowywania. Ciśnienie w szczelnie zamkniętych zbiornikach może wzrosnąć pod wpływem ciepła. Przechowywać z dala od ciepła i źródeł zapłonu. Materiał może kumulować ładunki statyczne, które mogą tworzyć iskrę i stać się źródłem zapłonu. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych stosując łączące techniki uziemiania. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 5 / 15

6 SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej Wytyczne dotyczące narażenia Materiał nie posiada ustalonych dopuszczalnych progów narażenia. Wszystkie używać wybór ochron osobistych jest ustalany przez wykwalifikowaną osobę. Szwajcaria [SUVA]0 Granice Narażenia Zawodowego: Oznaczenie oddziaływania na skórę Może się absorbować przez skórę. Wielka Brytania EH40 WEL: Oznaczenie oddziaływania na skórę OCTAN 2METOKSY1METYLOETYLU (CAS ) 8.1. Parametry dotyczące kontroli Dopuszczalne wartość narażenia zawodowego Może się absorbować przez skórę. Może się absorbować przez skórę. Może się absorbować przez skórę. Francja: Wartości graniczne progowe (VLEP) 0 Związany z pracą kontakt z tą chemikalia 0 NRS ED 984 Typ Wartość FORMALDEHYD (CAS 50000) OCTAN 2METOKSY1METYLOETYL U (CAS ) Niemcy 0 DFG MAK (doradczy) VLE VME VLE VLE VME VLE VME Typ 1 ppm 0,5 ppm 150 mg/m3 550 mg/m3 110 ppm 275 mg/m3 384 mg/m3 100 ppm 76,8 mg/m3 20 ppm Wartość FORMALDEHYD (CAS 50000) OCTAN 2METOKSY1METYLOETYL U (CAS ) Niemcy 0 TRAS 9000 Granice Narażenia Zawodowego 0 s Typ OCTAN 2METOKSY1METYLOETYL U (CAS ) AGW AGW AGW Szwajcaria [SUVA]0 Granice Narażenia Zawodowego Typ 0,37 mg/m3 0,3 ppm 310 mg/m3 100 ppm 270 mg/m3 190 mg/m3 Wartość 310 mg/m3 100 ppm 270 mg/m3 190 mg/m3 Wartość FORMALDEHYD (CAS 50000) 0,74 mg/m3 0,6 ppm 0,37 mg/m3 0,3 ppm 150 mg/m3 150 mg/m3 6 / 15

7 Szwajcaria [SUVA]0 Granice Narażenia Zawodowego Typ Wartość OCTAN 2METOKSY1METYLOETYL U (CAS ) 275 mg/m3 275 mg/m3 760 mg/m3 200 ppm 190 mg/m3 Wielka Brytania 0 EH40 0 Dopuszczalne granice narażenia w środowisku pracy Typ Wartość FORMALDEHYD (CAS 50000) OCTAN 2METOKSY1METYLOETYL U (CAS ) 2,5 mg/m3 2 ppm 2,5 mg/m3 2 ppm 154 mg/m3 548 mg/m3 100 ppm 274 mg/m3 384 mg/m3 100 ppm 191 mg/m3 UE. Wskazane wartości progów narażenia w dyrektywach 91/322/EWG, 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/UE Typ Wartość OCTAN 2METOKSY1METYLOETYL U (CAS ) Zalecane procedury monitorowania Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL) 550 mg/m3 100 ppm 275 mg/m3 384 mg/m3 100 ppm 192 mg/m3 Przewidywane stężenia nie powodujące zmian w środowisku (PNEC) 8.2. Kontrola narażenia 7 / 15

8 Stosowne techniczne środki kontroli Zapewnić odpowiednią wentylację szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych. Omogućiti odgovarajuću odvodnu ventilaciju u strojevima kao i na mjestima na kojima može doći do stvaranja para, prašine ili dimova. Električna oprema bi se trebala zaštititi prema odgovarajućem standardu. Mogu obuhvaćati uputu kao što su National Fire Protection Association [NFPA] 70, "The National Electrical Code" i NFPA 499, "Recommended Practice for the Classification of Combustible Dusts and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas ". Napomena: zbog odnosu materijala para, prašine ili dimova može u zraku nastati eksplozivna smjesa, osigurali da potencijal područje gdje svi eksplozija svibanj se pojavljuju jesu dizajniran za minimizacije potencijal šteta. Za dodatne preporuka, konzultirajte primjenjiv uputu kao što su National Fire Protection Association [NFPA] 69, "Standard on Explosion Prevention Systems" i/ili NFPA 68, "Guide for Venting Deflagrations". Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny Ogólne informacje Unikać zanieczyszczenia oczu. Unikać zanieczyszczenia skóry. Ochrona oczu/twarzy Ochrona skóry 0 Ochrona rąk Stosować rękawice ochronne. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zakładać okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle). Jeżeli występuje niebezpieczeństwo pryśnięcia, włożyć: Osłona twarzy. Zaleca się irygator do oczu. 0 Inne Nie dopuścić do kontaktu niniejszego materiału ze skórą. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Ochrona dróg oddechowych Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Jeśli środki techniczne nie utrzymują stężeń w powietrzu poniżej zalecanych granic (tam gdzie to dotyczy), albo na akceptowalnym poziomie (w krajach gdzie nie ustalono dopuszczalnych granic narażenia), należy używać respiratora zgodnego ze stosownymi przepisami. W przypadku możliwożci niekontrolowanego wydostawania się zastosować aparat oddechowy z nadciżnieniem i doprowadzanym powietrzem. Nie znane są poziomy dopuszczalnych stężeń oraz nie wiadomo, czy maski oczyszczające powietrze mogą zapewnić odpowiednią ochronę. Zagrożenia termiczne Środki higieniczne Kontrola narażenia środowiskowego Nosić odpowiednie termo ochronne ubranie, kiedy jest to konieczne. Zapobiegać kontaktowi z oczami, skórą i odzieżą. Umyć ręce po obsłudze materiału oraz przed jedzeniem. Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Postać Stan fizyczny Forma Kolor Zapach Próg zapachu ph Temperatura topnienia/krzepnięcia Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia Temperatura zapłonu Szybkość parowania Ciecz z charakterystyczny zapach. Płyn. Ciecz. Charakterystyczny. N/A 131 C (267,8 F) 30,0 C (86,0 F) Zamkniety tygiel <Eter Palność (ciała stałego, gazu) Górne/dolne progi palności lub progi wybuchowości Dolna granica palności (%) Górna granica palności (%) > 1,4 % < 11,3 Prężność par 10,2 20 C Gęstość par 3,94 (Powietrze = 1,0) Gęstość względna Rozpuszczalność Rozpuszczalność (woda) Słabo rozpuszczalny [110%] 8 / 15

9 Rozpuszczalność (w innych rozpuszczalnikach) Współczynnik podziału (n0oktanol/woda) N/A Temperatura samozapłonu Temperatura rozkładu Lepkość Właściwości wybuchowe Właściwości utleniające 9.2. Inne informacje Klasa temperatury zapłonu Ciężar właściwy 1, C (521,6 F) mpa.s Łatwopalne IC SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Reaktywność Stabilność chemiczna Niebezpieczeństwo zapłonu. Substancja jest stabilna w normalnych warunkach Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Warunki, których należy unikać Nie występuje niebezpieczna polimeryzacja. Ciepło, ogień i iskry Materiały niezgodne Nie przechowywać z utleniaczami Niebezpieczne produkty rozkładu SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Ogólne informacje Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia Przez przewód pokarmowy Objawy Przez drogi oddechowe Przez kontakt ze skórą Przez kontakt z oczyma Upon decomposition this product emits carbon monoxide, carbon dioxide, and/or low molecular weight hydrocarbons. Dla tego produktu dostępne są niepełne dane toksykologiczne. Działa szkodliwie po połknięciu. Spożycie może powodować mdłości, wymioty, ból gardła, bóle brzucha i ewentualnie prowadzić do perforacji układu pokarmowego. Może wywoływać podrażnienie układu oddechowego. Działa drażniąco na skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa drażniąco na oczy. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Opary mogą podrażniać oczy, nos, gardło i płuca Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Toksyczność ostra Ostre Połknięcie Może wywołać poważne podrażnienie lub oparzenia oczu, skóry, układu pokarmowego oraz oddechowego. Gatunki Wyniki próby 100 mg/kg Przez drogi oddechowe LC50 Skórny Ostre Połknięcie Przez drogi oddechowe LC50 Skórny Królik Królik 165 ppm 270 mg/kg 790 mg/kg 8000 ppm, 4 Godz. > 9400 mg/kg 9 / 15

10 Gatunki OCTAN 2METOKSY1METYLOETYLU (CAS ) Ostre Połknięcie Przez drogi oddechowe LC0 Skórny Królik Ostre Połknięcie Przez drogi oddechowe LC50 Skórny Królik Wyniki próby > 8532 mg/kg 4345 ppm, 6 godziny > 5000 mg/kg 636 mg/kg ppm, 4 godziny mg/kg Podrażnienie/uszkodzenie skóry Poważne podrażnienie/uszkodzenie oczu Uczulenie przy wdychaniu Uczulenie przy kontakcie ze skórą Mutageniczność komórek zarodka Rakotwórczość Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Nie sklasyfikowane. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Monografie IARC (Międzynarodowej Agencji Badania nad Rakiem). Ogólna ocena rakotwórczości Przy długotrwałym narażeniu nie można wykluczyć ryzyka nowotworów. 1 Rakotwórczy dla ludzi. 3 Nie podlega klasyfikacji jako czynnik rakotwórczy dla ludzi. Toksyczność dla rozrodczości Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. Francja INRS: Reprodukcyjnych kategorii toksyny Niemcy 0 DFG MAK (doradczy): Grupa ciążowa OCTAN 2METOKSY1METYLOETYLU (CAS ) Francja INRS: Reprodukcyjnych kategorii toksyny Niemcy 0 DFG MAK (doradczy): Grupa ciążowa OCTAN 2METOKSY1METYLOETYLU (CAS ) Toksyczność w stosunku do konkretnych organów po jednokrotnym kontakcie Suspected human reproductive toxicant. Suspected human reproductive toxicant. Skutki narkotyczne. Podrażnienie układu oddechowego. 10 / 15

11 Toksyczność w stosunku do konkretnych organów po wielokrotnym kontakcie Nie sklasyfikowane. Niebezpieczeństwo zassania Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może być szkodliwe. Informacje dotyczące mieszanin a informacje dotyczące substancji Inne informacje Nie dotyczy. SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Toksyczność Własności toksykologiczne tego materiału nie zostały w pełni przebadane. Posługiwać się po zapoznaniu się z wszystkimi środkami ostrożności. Gatunki Wyniki próby Wodny Ryby LD Pstrąg tęczowy, 24 godziny TDL0 Sum (Plecostomus commersoni) 32 ppm, 24 godziny Skorupiaki EC50 Pchła wodna (Daphnia pulex) 4,3 7,8 mg/l, 48 godziny Wodny Ryby LC50 Karp (Leuciscus idus melanotus) 1200 mg/l, 48 godziny Okoń błękitnoskrzely (Lepomis macrochirus) mg/l, 96 godziny Skorupiaki EC50 Pchła wodna (Daphnia magna) mg/l, 48 godziny OCTAN 2METOKSY1METYLOETYLU (CAS ) Wodny Ostre Ryby LC50 Płotka grubogłowa (Pimephales promelas) Pstrąg tęczowy 161 mg/l, 96 godziny mg/l, 85 godziny Skorupiaki EC50 Daphnia magna (rozwielitka) > 500 mg/l, 48 godziny Wodny Ryby LC50 Okoń błękitnoskrzely (Lepomis macrochirus) 17 mg/l, 24 godziny Płotka grubogłowa (Pimephales promelas) 12,6 mg/l, 96 godziny Pstrąg tęczowy, pstrąg Donaldsona (Oncorhynchus mykiss) 5,8 mg/l, 96 godziny Skorupiaki EC50 Pchła wodna (Daphnia magna) 5,46 9,83 mg/l, 48 godziny Trwałość i zdolność do rozkładu Zdolność do bioakumulacji Nie ulega naturalnej biodegradacji. Współczynnik podziału n0oktanol/woda (log Kow) FORMALDEHYD 0,35 NBUTANOL 0,88 OCTAN 2METOKSY1METYLOETYLU 0,56 TOLUEN 2,73 Współczynnik biokoncentracji (BCF) Mobilność w glebie Produkt jest lekko rozpuszczalny w wodzie. Mobilność ogólna Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Produkt jest lekko rozpuszczalny w wodzie. Nie jest substancją lub mieszaniną trwałą, ulegającą biakumulacji i toksyczną, ani bardzo trwałą i ulegającą intensywnej bioakumulacji. 11 / 15

12 12.6. Inne szkodliwe skutki działania SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów Odpad resztkowy Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi. Zanieczyszczone opakowanie Nie używać ponownie pustych pojemników. Opróżnione opakowania powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia. Kod odpadu wg klasyfikacji UE Kody odpadów powinny być określone przez użytkownika w oparciu o sposób zastosowania produktu. Metody utylizacji/informacje Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. W Zwiazku Europejskim, ubytek musi byc sklasyfikowany zgodnie z przepisami ustalil pod Dyrektywa 91/689/EWG. Musi być spalony w odpowiedniej spalarni posiadającej zezwolenie kompetentnych władz. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji lub sieci wodociągowej. SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu ROAD/RAIL (ADR/RID) Typ opakowania.: BULK TANK TRUCK/TANK CAR Hazard Identification No.: H.I. No. 30 Kod ograniczeń przejazdu przez(d/e) tunele: Numer EAC: 3Y Typ opakowania.: DRUM(s)/BAG(s) Hazard Identification No.: H.I. No. 30 Kod ograniczeń przejazdu przez(d/e) tunele: Numer EAC: 3Y Typ opakowania.: INTERMEDIATE BULK CONTAINER Hazard Identification No.: H.I. No. 30 Kod ograniczeń przejazdu przez(d/e) tunele: Numer EAC: 3Y Typ opakowania.: PAIL(s)/CAN(s) Hazard Identification No.: H.I. No. 30 Kod ograniczeń przejazdu przez(d/e) tunele: Numer EAC: 3Y Droga powietrzna (ICAO/IATA) Typ opakowania.: DRUM(s)/BAG(s) 12 / 15

13 roztwór żywicy ERG Code/ICAO: 3L Typ opakowania.: PAIL(s)/CAN(s) roztwór żywicy ERG Code/ICAO: 3L VESSEL (IMDG) Typ opakowania.: BULK TANK TRUCK/TANK CAR Temperatura zapłonu: 30 C (c.c.) <wartość> EmS/IMDG: EmS FE, SE Typ opakowania.: DRUM(s)/BAG(s) Temperatura zapłonu: 30 C (c.c.) <wartość> EmS/IMDG: EmS FE, SE Typ opakowania.: INTERMEDIATE BULK CONTAINER Temperatura zapłonu: 30 C (c.c.) <wartość> EmS/IMDG: EmS FE, SE Typ opakowania.: PAIL(s)/CAN(s) Temperatura zapłonu: 30 C (c.c.) <wartość> EmS/IMDG: EmS FE, SE SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Przepisy UE Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 o substancja zubożających warstwę ozonowa, Załącznik I Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 o substancja zubożających warstwę ozonowa, Załącznik II 13 / 15

14 Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 o trwałych organicznych substancjach zanieczyszczających środowisko, Załącznik I ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik I, część 1 ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik I, część 2 ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik I, część 3 ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik V ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Załącznik II Rejestr uwolnień i przekazów substancji zanieczyszczających środowisko Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, artykuł REACH 59(1) Spis kandydacki na bieżąco publikowany przez ECHA Zezwolenia Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Załącznik XIV Substancje podlegające zezwoleniom Ograniczenia dotyczące użytkowania Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Załącznik REACH XVII Substancje podlegające ograniczeniom sprzedaży i stosowania ze zmianami Rozporządzenie 2004/37/WE: o ochronie pracowników przed zagrożeniami odnoszącymi się do substancji rakotwórczych i mutagennych w miejscu pracy Rozporządzenie 92/85/EWD: o bezpieczeństwie i zdrowiu pracowników w ciąży oraz pracowników, którzy po niedawnym porodzie lub karmiących piersią Inne rozporządzenia UE Rozporządzenie 96/82/WE (Seveso II) o kontroli poważnych zagrożeń wypadkiem z udziałem substancji niebezpiecznych Dyrektywa 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy. OCTAN 2METOKSY1METYLOETYLU (CAS ) Dyrektywa 94/33/WE w sprawie ochrony pracy osób młodych Inne przepisy Przepisy krajowe Ocena bezpieczeństwa chemicznego SEKCJA 16: Inne informacje Wykaz skrótów Źródła Informacje o metodzie oceny prowadzącej do klasyfikacji mieszaniny Produkt jest sklasyfikowany i oznakowany zgodnie dyrektywami UE lub odpowiednimi przepisami krajowymi. Ta Karta Informacyjna Bezpieczeństwa Materiałowego jest zgodna z Regulacją (EC) Nr 1907/2006. Nie dotyczy. 14 / 15

15 Pełny tekst jakiegokolwiek zwrotów lub zwrotór0r i zwrotów0h zgodnie z sekcjami 2 do 15 Informacje o rewizji Informacje o szkoleniu Ograniczenie odpowiedzialności R10 Produkt łatwopalny. R11 Produkt wysoce łatwopalny. R22 Działa szkodliwie po połknięciu. R23/24/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. R34 Powoduje oparzenia. R36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. R37/38 Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. R38 Działa drażniąco na skórę. R40 Ograniczone dowody działania rakotwórczego. R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. R48/20 Działa również szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. R52 Działa szkodliwie na organizmy wodne. R63 Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki. R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H226 Łatwopalna ciecz i pary. H301 Działa toksycznie po połknięciu. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H351 Podejrzewa się, że powoduje raka. H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej: Zagrożenia termiczne GHS: Klasyfikacja Dane podane tutaj są oparte na aktualnej wiedzy i doświadczeniu. Niniejsza Karta Bezpieczeństwa Materiału opisuje produkt w kategoriach wymogów bezpieczeństwa i nie stanowi gwarancji pod względem właściwości produktu Dane tutaj podane mają zastosowanie tylko wtedy, gdy produkt jest używany do zastosowań zgodnych z przeznaczeniem. Ten produkt nie jest sprzedawany do innych zastosowań, stosowanie do takich celów może powodować ryzyka niewymienione w niniejszej karcie. Nie używać do innych zastosowań bez konsultacji z producentem 15 / 15

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU

KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Numer

Bardziej szczegółowo

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE 1» 17 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY i IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa produktu Preparat antykorozyjny IKOROL, płyn 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: klej

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: klej SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol Strona nr : 1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Inne nazwy : Nie posiada. Nazwa i numer wg CAS : Nie ma zastosowania. Oznakowanie

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Karta Charakterystyki SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy HP

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Aspen 4t

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Aspen 4t Aspen 4 Strona 1 z 9 KARTA CHARAKTERYSTYKI Aspen 4 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Data wydania 19.02.2014 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Aspen

Bardziej szczegółowo

Velodes. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl

Velodes. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 Europa KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PEN TIDYPEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PEN TIDYPEN Aktualizacja 01/10/2013 Data zastępuje 29/10/2013 1 / 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Strona 1 z 11 Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ISOPROPANOL CLEANING FLUID

KARTA CHARAKTERYSTYKI ISOPROPANOL CLEANING FLUID Aktualizacja APRIL 2013 Weryfikacja 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI ISOPROPANOL CLEANING FLUID SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Aktualizacja 04.07.2013 Wersja numer 1.1 CLP KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 453/2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75%

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Aktualizacja 30/07/2014 Weryfikacja 2 Data zastępuje 03/01/2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn. zmianami

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn. zmianami Data sporządzenia: 22.01.2007 Aktualizacja: 15.05.2015 Wersja: 4.0 Strona 1 z 24 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 Europa KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwy substancji, które

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Indeks: KCH/17CH/2

KARTA CHARAKTERYSTYKI Indeks: KCH/17CH/2 1/14 Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Bardziej szczegółowo

Odór Precz KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Odór Precz KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Karta zgodna z Załącznikiem 1 do Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo