KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa substancji ISONOX 132 Numer identyfikacyjny Numer rejestracyjny Synonimy Kod wyrobu (Numer CAS) - 2,6-Bis(1,1-dimetyoletylo)-4-(1-metylopropylo)-fenol N/A Data wydania Numer wersji 32 Data rewizji Zastępuje datę Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zidentyfikowane Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w zastosowania obiektach przemysłowych Niezalecane zastosowania Producent Adres Nie ustalono. SI Group P.O. Box 1046 Schenectady, NY Stany Zjednoczone Uwagi ogólne Adres Międzynarodowy CHEMTREC +1 (703) [Zaproszenie zebrać] Emergency telephone (86) [China] SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 67/548/EEC lub 1999/45/EC, z późniejszymi zmianami Klasyfikacja Xi;R38, N;R50/53 Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami. Zagrożenia dla zdrowia Podrażnienie/uszkodzenie skóry Zagrożenia dla środowiska Substancja niebezpieczna dla środowiska wodnego, długotrwałe zagrożenie wodne Kategoria 2 Kategoria 1 Podsumowanie dotyczące zagrożeń Zagrożenia fizyczne Nie stwierdzono istnienia zagrożeń fizycznych. Zagrożenia dla zdrowia Zagrożenia dla środowiska Zagrożenia szczególne Główne objawy 2.2. Elementy oznakowania Działa drażniąco na skórę. H315 - Działa drażniąco na skórę. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Działa drażniąco na skórę. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Długotrwałe narażenie może powodować trwałe skutki. Podrażnienie. Etykieta zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami Zawiera: 2,6-DWU-TRZECIORZĘDNY -BUTYLU-4- WTÓRNY-BUTYLOFENOL 1 / 10

2 Piktogramy określające zagrożenie Hasło ostrzegawcze Uwaga Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H315 H410 Zwroty wskazujące środki ostrożności Zapobieganie P261 P280 P264 P273 Reagowanie P308 + P313 P305 + P351 + P338 P302 + P352 P362 P391 Przechowywanie P401 Pozbywanie się P501 Informacje uzupełniające na etykiecie Działa drażniąco na skórę. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Dokładnie umyć po użyciu. Unikać uwolnienia do środowiska. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Zebrać wyciek. Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z przepisami lokalnymi. Brak Zwroty ostrzegawcze Nie ustalono. SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3,1. Substancje Ogólne informacje Nazwa chemiczna % Nr CAS /Nr WE Nr rejestracyjny CAS Numer indeksowy Uwagi 2,6-DWU-TRZECIORZĘDNY -BUTYLU-4- WTÓRNY-BUTYLOFENOL Klasyfikacja: DSD: CLP: Xi;R38, N;R50/ Skin Irrit. 2;H315, Aquatic Chronic 1;H /548: Dyrektywa 67/548/EWG. CLP: Rozporz¹dzenie Nr 1272/2008. #: Substancji przyznano wspólnotowy(e) limit(y) narażenia w miejscu pracy. Komentarze o składzie Pełne brzmienie tekstów ostrzegawczych R podano w sekcji 16. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy Ogólne informacje Natychmiast zdjąć skażone obuwie i ubranie. W razie wypadku lub złego samopoczucia zasięgnąć natychmiast porady lekarza (w miarę możliwości pokazać etykietę). W przypadku trudności w oddychaniu podać tlen. Zapewnić ofierze ciepło. Poszkodowanych pozostawić pod obserwacją. Zapewnić powiadomienie personelu medycznego o materiale (materiałach) którego dotyczy przypadek, aby umożliwić im podjęcie odpowiednich żrodków ostrożnożci dla zapewnienia własnego bezpieczeństwa Opis środków pierwszej pomocy Przez drogi oddechowe Wyprowadzić lub wynieść na świeże powietrze. W przypadku trudności z oddychaniem może być konieczne podanie tlenu. Zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski do sztucznego oddychania, wyposażonej w zawór jednodrożny lub innego odpowiedniego sprzętu medycznego do oddychania. Nie stosować metody sztucznego oddychania "usta-usta", jeżeli ofiara wdychała substancję. Jeśli wystąpią objawy, zapewnić pomoc medyczną. 2 / 10

3 Przez kontakt ze skórą Przez kontakt z oczyma Przez przewód pokarmowy 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Zdjąć i odizolować skażoną odzież i obuwie. Zmyć ciepłą wodą z mydłem. W przypadku niewielkiego kontaktu ze skórą unikać rozprzestrzeniania materiału na pozostałą powierzchnię skóry. W przypadku powstania lub utrzymywania się podrażnienia, należy skontaktowac się z lekarzem. Natychmiast płukać oczy dużą ilością wody przez przynajmniej 15 minut. Zdjąć szkła kontaktowe, jeśli obecne i łatwo to uczynić. Kontynuować płukanie. Jeśli wystąpią objawy, zapewnić pomoc medyczną. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Osobie nieprzytomnej lub mającej drgawki nie wolno podawać niczego doustnie. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych. Nie wywoływać wymiotów bez konsultacji z Ośrodkiem Kontroli Zatruć. W przypadku wymiotów trzymać głowę nisko, aby zawartość żołądka nie dostała się do płuc. Wdychanie wyziewów lub mgły produktu może podrażniać układ oddechowy. Zapewnić ogólne żrodki pomocy oraz leczyć objawowo. W przypadku trudności w oddychaniu podać tlen. Zapewnić ofierze ciepło. Poszkodowanych pozostawić pod obserwacją. Objawy mogą wystąpić ze zwłoką. SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru Ogólne zagrożenia pożarowe Materiał może gromadzić ładunki statyczne pochodzące z manipulacji materiałem. Łączyć i uziemiać odpowiednio. Odnośnie dodatkowych zaleceń, patrz właściwe dyrektywy takie, jak National Fire Protection Association [NFPA] 77, Praktyki zalecane w związku z elektrycznością statyczną i API RP Recommended Practice 2003, Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning, and Stray Currents (2008). UWAGA: Nizszy Zakres Substancji Wybuchowej [LEL] dla organicznych plynów moze szeregowac od tylko 0.5-1% Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze Niewłaściwe środki gaśnicze 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Mgła wodna. Piana. Proszki gaśnicze. Dwutlenek węgla (CO2). Nie gasić pożaru strumieniem wody, gdyż spowoduje to rozprzestrzenienie się ognia. Pożar może wytwarzać drażniące, żrące i/lub toksyczne gazy Informacje dla straży pożarnej Szczególne zagrożenia W pomieszczeniach zamkniętych strażacy muszą stosować normalne środki ochrony, w tym ubrania związane z substancją ognioodporne, hełmy z osłoną twarzy, rękawice, buty gumowe oraz autonomiczne aparaty lub mieszaniną oddechowe (SCBA). Standardowa ochronna odzież strażacka zapewnia jedynie ograniczoną ochronę. Dla personelu udzielającego pomocy Specjalne metody Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu. W przypadku pożaru na dużą skalę na terenie składu posłużyć się w miarę możliwości bezobsługowym wężem albo sterowanymi dyszami. Jeśli nie jest to możliwe, wycofać się i pozwolić, aby ogień sam się wypalił. W przypadku pożaru, chłodzić pojemniki rozproszonym strumieniem wodnym. ZAWSZE należy trzymać się z daleka od zbiorników (cystern) zajętych ogniem (w płomieniach). W przypadku przybierającego na sile dźwięku z zaworów bezpieczeństwa albo zmiany koloru zbiorników wskutek pożaru natychmiast wycofać się. Usunąć pojemniki z terenu pożaru, jeżeli możliwe to jest bez ryzyka. W pomieszczeniach zamkniętych strażacy muszą stosować normalne środki ochrony, w tym ubrania ognioodporne, hełmy z osłoną twarzy, rękawice, buty gumowe oraz autonomiczne aparaty oddechowe (SCBA). Opary są cięższe od powietrza i mogą przenosić się nad gruntem do odległych Yródeł ognia oraz spowodować cofnięcie płomienia. W razie pożaru i/lub wybuchu nie wdychać dymu. Pojemniki narażone na pożar chłodzić wodą jeszcze długo po ugaszeniu pożaru. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Dla personelu nie Nie dopuścić do zbliżania się ludzi do wycieku/rozsypania od strony nawietrznej. Unikać wdychania udzielającego pomocy par i aerozoli. Przechowywać z daleka od niskich obszarów. Nie wolno dotykać uszkodzonych pojemników ani rozlanej substancji bez założenia właściwego ubrania ochronnego. Wywietrzyć zamknięte pomieszczenia przed wejściem. W przypadku dużych rozlań postępować zgodnie z zakładowymi procedurami działania w nagłych wypadkach. Dla personelu udzielającego pomocy Nie wolno dotykać uszkodzonych pojemników ani rozlanej substancji bez założenia właściwego ubrania ochronnego. Ustawiać się pod wiatr. Unikać wdychania par i aerozoli. Podczas sprzątania nosić odpowiednie wyposażenie ochronne i odzież. Usunąć źródła zapłonu. Wywietrzyć zamknięte pomieszczenia przed wejściem. 3 / 10

4 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 6.4. Odniesienia do innych sekcji Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jeżeli to bezpieczne. Eliminować źródła zapłonu. Wykonać wentylację skażonego obszaru. Zapobiegać rozlewaniu się na dużych powierzchniach (np. stosując obwałowania lub bariery olejowe). Zapobiegać przedostaniu się do wody, kanałów, piwnic i zamkniętych pomieszczeń. W razie rozlania, rozsypania albo przypadkowego uwolnienia substancji należy powiadomić stosowne władze zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyeliminować źródła zapłonu w tym elektryczne lub pochodzące z iskrzenia statycznego lub powodowanego tarciem.. Wykonać wentylację skażonego obszaru. Ugasić wszystkie płomienie w okolicy. Podczas sprzątania nosić odpowiednie wyposażenie ochronne i odzież. Duże rozlania, wycieki lub rozsypania: Uwolniony materiał odprowadzić wykopanym rowem, tam gdzie jest to możliwe. Zakryć płachtą z tworzywa sztucznego, aby zapobiec rozprzestrzenianiu. Stosować materiał niepalny np. wermikulit, piasek lub ziemię do wchłonięcia produktu i umieścić w pojemniku w celu późniejszego usunięcia. Dokładnie wyczyścić powierzchnię dla usunięcia pozostałości zanieczyszczenia. Małe rozlania, wycieki lub rozsypania: Zebrać razem z materiałem wchłaniającym (np. szmaty, runo owcze). Dokładnie wyczyścić powierzchnię dla usunięcia pozostałości zanieczyszczenia. Substancja ta jest klasyfikowana jako zanieczyszczająca wodę w Ustawie o ochronie wód i nie wolno dopuścić, aby skaziła glebę, ani dostała się do systemów kanalizacji i odwadniania z odpływem do akwenów. Nie zwracaj nigdy zebranych wycieków do ponownego użycia w oryginalnych opakowaniach. Usuwanie odpadów - patrz pkt 13. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe NIE WOLNO przemieszczać, składować ani otwierać w pobliżu otwartego ognia, źródeł wysokiej temperatury ani źródeł zapłonu. Chronić substancję przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Wszelkie urządzenia stosowane do zbierania substancji muszą być uziemione. Stosować dobre praktyki higieny osobistej Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie dopuścić do kontaktu niniejszego materiału z oczyma. Nie dopuścić do kontaktu niniejszego materiału ze skórą. Nie dopuścić do kontaktu niniejszego materiału z odzieżą. Wyposażyć obsługę w sprzęt ochronny. Nie stosować w pomieszczeniach bez wystarczającej wentylacji. Unikać długotrwałego narażenia. Dokładnie umyć po użyciu. Puste pojemniki mogą zawierać resztki produktu, w tym łatwopalne lub wybuchowe opary. Nie używać ponownie pustych pojemników. Materiały organiczne mogą akumulować ładunek elektrostatyczny podczas działań przetwórczych, łącznie z: przechowywaniem, mieszaniem, filtrowaniem czy też przepompowywaniem, które stanowią zagrożenie wytworzenia iskry, więc także zagrożenie pożarowe. Także nagłe uwolnienie tych materiałów z magazynu lub urządzeń przetwórczych, szczególnie w podwyższonych temperaturach i/lub przy podwyższonym ciśnieniu może spowodować zapłon statyczny pod nieobecność oczywistego źródła zapłonu. Wartości temperatury zapłonu i samozapłonu otrzymane w standardowych warunkach testów mogą być nieodpowiednie w innych sytuacjach i dlatego też bezpieczne stosowanie niniejszego materiału w jakimkolwiek procesie przetwórczym powinno być ponownie przebadane przez osobę zaznajomioną z warunkami zarówno przechowywania jak i przetwarzania niniejszego materiału. Uwaga: materiały, które są akumulatorami ładunków statycznych mogą wytworzyć tak wysokie różnice napięcia, że taka sytuacja może spowodować wyładowanie łuku elektrycznego, który będzie mógł spowodować zapłon par organicznych. Wyładowania te mogą wystąpić w izolowanych przewodach (części przetwórni, beczki), płyny luzem, mgiełki oraz materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych. Zachować ostrożnożć podczas obsługi/przechowywania. Ciśnienie w szczelnie zamkniętych zbiornikach może wzrosnąć pod wpływem ciepła. Przechowywać z dala od ciepła i źródeł zapłonu. Materiał może kumulować ładunki statyczne, które mogą tworzyć iskrę i stać się źródłem zapłonu. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych stosując łączące techniki uziemiania. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w obiektach przemysłowych SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej Wytyczne dotyczące narażenia 8.1. Parametry dotyczące kontroli Dopuszczalne wartość narażenia zawodowego Zalecane procedury monitorowania Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL) Materiał nie posiada ustalonych dopuszczalnych progów narażenia. Wszystkie używać wybór ochron osobistych jest ustalany przez wykwalifikowaną osobę. Nie podano granic ekspozycji dla składnika/składników. 4 / 10

5 Przewidywane stężenia nie powodujące zmian w środowisku (PNEC) 8.2. Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli Zapewnić odpowiednią wentylację szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych. Omogućiti odgovarajuću odvodnu ventilaciju u strojevima kao i na mjestima na kojima može doći do stvaranja para, prašine ili dimova. Električna oprema bi se trebala zaštititi prema odgovarajućem standardu. Mogu obuhvaćati uputu kao što su National Fire Protection Association [NFPA] 70, "The National Electrical Code" i NFPA 499, "Recommended Practice for the Classification of Combustible Dusts and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas ". Napomena: zbog odnosu materijala para, prašine ili dimova može u zraku nastati eksplozivna smjesa, osigurali da potencijal područje gdje svi eksplozija svibanj se pojavljuju jesu dizajniran za minimizacije potencijal šteta. Za dodatne preporuka, konzultirajte primjenjiv uputu kao što su National Fire Protection Association [NFPA] 69, "Standard on Explosion Prevention Systems" i/ili NFPA 68, "Guide for Venting Deflagrations". Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny Ogólne informacje Unikać zanieczyszczenia oczu. Unikać zanieczyszczenia skóry. Ochrona oczu/twarzy Ochrona skóry - Ochrona rąk Stosować rękawice ochronne. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zakładać okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle). Jeżeli występuje niebezpieczeństwo pryśnięcia, włożyć: Osłona twarzy. Zaleca się irygator do oczu. - Inne Nie dopuścić do kontaktu niniejszego materiału ze skórą. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Ochrona dróg oddechowych Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Jeśli środki techniczne nie utrzymują stężeń w powietrzu poniżej zalecanych granic (tam gdzie to dotyczy), albo na akceptowalnym poziomie (w krajach gdzie nie ustalono dopuszczalnych granic narażenia), należy używać respiratora zgodnego ze stosownymi przepisami. W przypadku możliwożci niekontrolowanego wydostawania się zastosować aparat oddechowy z nadciżnieniem i doprowadzanym powietrzem. Nie znane są poziomy dopuszczalnych stężeń oraz nie wiadomo, czy maski oczyszczające powietrze mogą zapewnić odpowiednią ochronę. Zagrożenia termiczne Środki higieniczne Kontrola narażenia środowiskowego Nosić odpowiednie termo ochronne ubranie, kiedy jest to konieczne. Zapobiegać kontaktowi z oczami, skórą i odzieżą. Umyć ręce po obsłudze materiału oraz przed jedzeniem. Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Ograniczyć uwolnienia i zapobiegać emisjom, a także przestrzegać państwowych przepisów o emisjach. Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Postać Stan fizyczny Forma Kolor Zapach Próg zapachu ph Temperatura topnienia/krzepnięcia Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia Temperatura zapłonu Szybkość parowania Bezbarwnego do jasnożółtych cieczy. Płyn. Ciecz. Bezbarwny. Charakterystyczny. 19 C (66,2 F) 275 C (527 F) > 98,9 C (> 210,0 F) Zamkniety tygiel <Eter Palność (ciała stałego, gazu) Górne/dolne progi palności lub progi wybuchowości Dolna granica palności (%) Górna granica palności (%) Prężność par < 1 mm Hg w 25 C Gęstość par Gęstość względna >Powietrze 5 / 10

6 Rozpuszczalność Rozpuszczalność (woda) Praktycznie nierozpuszczalny Rozpuszczalność (w innych rozpuszczalnikach) Współczynnik podziału (n-oktanol/woda) Temperatura samozapłonu Temperatura rozkładu Lepkość Właściwości wybuchowe Właściwości utleniające 9.2. Inne informacje Klasa temperatury zapłonu Formuła cząsteczkowa Ciecz zapalna klasy IIIB C18-H30-O Ciężar cząsteczkowy 262,43 SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Reaktywność Stabilność chemiczna Substancja jest stabilna w normalnych warunkach Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Warunki, których należy unikać Nie występuje niebezpieczna polimeryzacja. Ciepło, ogień i iskry Materiały niezgodne Nie przechowywać z utleniaczami Niebezpieczne produkty rozkładu SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Ogólne informacje Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia Przez przewód pokarmowy Objawy Przez drogi oddechowe Przez kontakt ze skórą Przez kontakt z oczyma Podczas rozkładu produkt wydziela tlenek węgla, dwutlenek węgla i/lub węglowodory o niskim ciężarze cząsteczkowym. Dla tego produktu dostępne są niepełne dane toksykologiczne. Spożycie tego produktu może powodować nudnożci, wymioty i biegunkę. Może wywoływać podrażnienie układu oddechowego. Działa drażniąco na skórę. Ciecz lub opary mogą drażnić oczy Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Toksyczność ostra Składniki Pary mogą powodować podrażnienie oczu, układu oddechowego i skóry. Podrażnienie skóry Łagodne podrażnienie oczu Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Spożycie może powodować podrażnienie układu pokarmowego, mdłości, wymioty i biegunkę. Gatunki 2,6-DWU-TRZECIORZĘDNY -BUTYLU-4- WTÓRNY-BUTYLOFENOL (CAS ) Ostre Połknięcie LD50 Szczur Wyniki próby > 2000 mg/kg Podrażnienie/uszkodzenie skóry Poważne podrażnienie/uszkodzenie oczu Uczulenie przy wdychaniu Uczulenie przy kontakcie ze skórą Mutageniczność komórek zarodka Działa drażniąco na skórę. Ciecz lub opary mogą drażnić oczy. Nie sklasyfikowane. Nie sklasyfikowane. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Nie sklasyfikowane. 6 / 10

7 Rakotwórczość Nie sklasyfikowane. Toksyczność dla rozrodczości Nie sklasyfikowane. Toksyczność w stosunku do konkretnych organów po jednokrotnym kontakcie Toksyczność w stosunku do konkretnych organów po wielokrotnym kontakcie Nie sklasyfikowane. Nie sklasyfikowane. Niebezpieczeństwo zassania Nie sklasyfikowane. Informacje dotyczące mieszanin a informacje dotyczące substancji Inne informacje Nie dotyczy. SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Własności toksykologiczne tego materiału nie zostały w pełni przebadane. Posługiwać się po zapoznaniu się z wszystkimi środkami ostrożności Toksyczność Podane informacje oparte są danych dotyczących składników oraz ekotoksykologii podobnych substancji. Składniki Gatunki 2,6-DWU-TRZECIORZĘDNY -BUTYLU-4- WTÓRNY-BUTYLOFENOL (CAS ) Wodny Skorupiaki Trwałość i zdolność do rozkładu Zdolność do bioakumulacji Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow) Współczynnik biokoncentracji (BCF) EC50 Dafnie Ulega naturalnej biodegradacji Mobilność w glebie Substancja nie jest uważany za mobilną. Mobilność ogólna Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Inne szkodliwe skutki działania Preparat nie rozpuszcza się w wodzie. Wyniki próby 92 µg/l, 48 godziny Nie jest substancją lub mieszaniną trwałą, ulegającą biakumulacji i toksyczną, ani bardzo trwałą i ulegającą intensywnej bioakumulacji. SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów Odpad resztkowy Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi. Zanieczyszczone opakowanie Nie używać ponownie pustych pojemników. Opróżnione opakowania powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia. Kod odpadu wg klasyfikacji UE Kody odpadów powinny być określone przez użytkownika w oparciu o sposób zastosowania produktu. Metody utylizacji/informacje Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. W Zwiazku Europejskim, ubytek musi byc sklasyfikowany zgodnie z przepisami ustalil pod Dyrektywa 91/689/EWG. Musi być spalony w odpowiedniej spalarni posiadającej zezwolenie kompetentnych władz. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji lub sieci wodociągowej. Specjalne środki ostrożności Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu Ogólne informacje ROAD/RAIL (ADR/RID) Substancja zanieczyszczająca akweny morskie zarejestrowana przez IMDG. Typ opakowania.: BULK-- TANK TRUCK/TANK CAR 7 / 10

8 Grupa pakowania: Środek Zanieczyszczający PG III Substancja zanieczyszczająca morze Typ opakowania.: DRUM(s)/BAG(s) Typ opakowania.: INTERMEDIATE BULK CONTAINER Środek Zanieczyszczający Substancja zanieczyszczająca morze Typ opakowania.: PAIL(s)/CAN(s) Droga powietrzna (ICAO/IATA) Typ opakowania.: DRUM(s)/BAG(s) ERG Code/ICAO: 9L Typ opakowania.: PAIL(s)/CAN(s) ERG Code/ICAO: 9L VESSEL (IMDG) Typ opakowania.: BULK-- TANK TRUCK/TANK CAR ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, ciecz, N.O.S. (2,6-di-tert-butyl-4-sec-butylphenol) Środek Zanieczyszczający Morskie skażenie EmS/IMDG: EmS F-A, S-F Typ opakowania.: DRUM(s)/BAG(s) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, ciecz, N.O.S. (2,6-di-tert-butyl-4-sec-butylphenol) Środek Zanieczyszczający Morskie skażenie EmS/IMDG: EmS F-A, S-F 8 / 10

9 Typ opakowania.: INTERMEDIATE BULK CONTAINER ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, ciecz, N.O.S. (2,6-di-tert-butyl-4-sec-butylphenol) Środek Zanieczyszczający Morskie skażenie EmS/IMDG: EmS F-A, S-F Typ opakowania.: PAIL(s)/CAN(s) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, ciecz, N.O.S. (2,6-di-tert-butyl-4-sec-butylphenol) Środek Zanieczyszczający Morskie skażenie EmS/IMDG: EmS F-A, S-F SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Przepisy UE Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 o substancja zubożających warstwę ozonowa, Załącznik I Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 o substancja zubożających warstwę ozonowa, Załącznik II Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 o trwałych organicznych substancjach zanieczyszczających środowisko, Załącznik I ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik I, część 1 ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik I, część 2 ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik I, część 3 ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik V ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Załącznik II Rejestr uwolnień i przekazów substancji zanieczyszczających środowisko Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, artykuł REACH 59(1) Spis kandydacki na bieżąco publikowany przez ECHA Zezwolenia Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Załącznik XIV Substancje podlegające zezwoleniom Ograniczenia dotyczące użytkowania Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Załącznik REACH XVII Substancje podlegające ograniczeniom sprzedaży i stosowania ze zmianami Rozporządzenie 2004/37/WE: o ochronie pracowników przed zagrożeniami odnoszącymi się do substancji rakotwórczych i mutagennych w miejscu pracy 9 / 10

10 Rozporządzenie 92/85/EWD: o bezpieczeństwie i zdrowiu pracowników w ciąży oraz pracowników, którzy po niedawnym porodzie lub karmiących piersią Inne rozporządzenia UE Rozporządzenie 96/82/WE (Seveso II) o kontroli poważnych zagrożeń wypadkiem z udziałem substancji niebezpiecznych Dyrektywa 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy. Dotyczy zawsze. Dyrektywa 94/33/WE w sprawie ochrony pracy osób młodych Inne przepisy Przepisy krajowe Ocena bezpieczeństwa chemicznego SEKCJA 16: Inne informacje Wykaz skrótów Źródła Informacje o metodzie oceny prowadzącej do klasyfikacji mieszaniny Pełny tekst jakiegokolwiek zwrotów lub zwrotór-r i zwrotów-h zgodnie z sekcjami 2 do 15 Informacje o rewizji Informacje o szkoleniu Ograniczenie odpowiedzialności Produkt jest sklasyfikowany i oznakowany zgodnie dyrektywami UE lub odpowiednimi przepisami krajowymi. Ta Karta Informacyjna Bezpieczeństwa Materiałowego jest zgodna z Regulacją (EC) Nr 1907/2006. Nie dotyczy. R38 Działa drażniąco na skórę. R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. H315 Działa drażniąco na skórę. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie: 7,3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej: Kontrola narażenia środowiskowego SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej: Zagrożenia termiczne Przepisy prawne: Zwroty zagrożenia - oznakowanie Dane Przepisów o Zgrożeniach (HazReg): Spisy międzynarodowe Dane podane tutaj są oparte na aktualnej wiedzy i doświadczeniu. Niniejsza Karta Bezpieczeństwa Materiału opisuje produkt w kategoriach wymogów bezpieczeństwa i nie stanowi gwarancji pod względem właściwości produktu Dane tutaj podane mają zastosowanie tylko wtedy, gdy produkt jest używany do zastosowań zgodnych z przeznaczeniem. Ten produkt nie jest sprzedawany do innych zastosowań, stosowanie do takich celów może powodować ryzyka niewymienione w niniejszej karcie. Nie używać do innych zastosowań bez konsultacji z producentem 10 / 10

KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU

KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Numer

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Karta Charakterystyki SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy HP

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 Europa KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PEN TIDYPEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PEN TIDYPEN Aktualizacja 01/10/2013 Data zastępuje 29/10/2013 1 / 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 Europa KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Velodes. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl

Velodes. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: klej

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: klej SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Część-Nr 93165321 Strona 1 z 9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Grupa substancji: Fett Grease Graisse () Numer katalogowy: - 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE 1» 17 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY i IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa produktu Preparat antykorozyjny IKOROL, płyn 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol Strona nr : 1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Inne nazwy : Nie posiada. Nazwa i numer wg CAS : Nie ma zastosowania. Oznakowanie

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 LA/1/13

Karta Charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 LA/1/13 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: Kationowe emulsje asfaltowe: JASBIT C60B3 ZM, JASBIT C60BP3 ZM. 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwy substancji, które

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Strona 1 z 11 Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond Titan 7567 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Aspen 4t

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Aspen 4t Aspen 4 Strona 1 z 9 KARTA CHARAKTERYSTYKI Aspen 4 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Data wydania 19.02.2014 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Aspen

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów Aktualizacja APRIL 2013 Weryfikacja 3 KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Klej strukturalny, przemysłowy

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Klej strukturalny, przemysłowy 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2012, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STP COMPLETE FUEL SYSTEM CLEANER 400ml (DIESEL)

KARTA CHARAKTERYSTYKI STP COMPLETE FUEL SYSTEM CLEANER 400ml (DIESEL) Aktualizacja 07-2011 Data zastępuje 11-2010 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzenie (WE) Nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn. zmianami

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn. zmianami Data sporządzenia: 22.01.2007 Aktualizacja: 15.05.2015 Wersja: 4.0 Strona 1 z 24 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ GE Healthcare KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Aktualizacja 04.07.2013 Wersja numer 1.1 CLP KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 453/2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 29.01.2011 Data aktualizacji: Strona/stron: 1/7 Sekcja 1: Identyfikacja substancji /mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo