KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa substancji ISONOX 132 Numer identyfikacyjny Numer rejestracyjny Synonimy Kod wyrobu (Numer CAS) - 2,6-Bis(1,1-dimetyoletylo)-4-(1-metylopropylo)-fenol N/A Data wydania Numer wersji 32 Data rewizji Zastępuje datę Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zidentyfikowane Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w zastosowania obiektach przemysłowych Niezalecane zastosowania Producent Adres Nie ustalono. SI Group P.O. Box 1046 Schenectady, NY Stany Zjednoczone Uwagi ogólne Adres Międzynarodowy CHEMTREC +1 (703) [Zaproszenie zebrać] Emergency telephone (86) [China] SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 67/548/EEC lub 1999/45/EC, z późniejszymi zmianami Klasyfikacja Xi;R38, N;R50/53 Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami. Zagrożenia dla zdrowia Podrażnienie/uszkodzenie skóry Zagrożenia dla środowiska Substancja niebezpieczna dla środowiska wodnego, długotrwałe zagrożenie wodne Kategoria 2 Kategoria 1 Podsumowanie dotyczące zagrożeń Zagrożenia fizyczne Nie stwierdzono istnienia zagrożeń fizycznych. Zagrożenia dla zdrowia Zagrożenia dla środowiska Zagrożenia szczególne Główne objawy 2.2. Elementy oznakowania Działa drażniąco na skórę. H315 - Działa drażniąco na skórę. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Działa drażniąco na skórę. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Długotrwałe narażenie może powodować trwałe skutki. Podrażnienie. Etykieta zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami Zawiera: 2,6-DWU-TRZECIORZĘDNY -BUTYLU-4- WTÓRNY-BUTYLOFENOL 1 / 10

2 Piktogramy określające zagrożenie Hasło ostrzegawcze Uwaga Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H315 H410 Zwroty wskazujące środki ostrożności Zapobieganie P261 P280 P264 P273 Reagowanie P308 + P313 P305 + P351 + P338 P302 + P352 P362 P391 Przechowywanie P401 Pozbywanie się P501 Informacje uzupełniające na etykiecie Działa drażniąco na skórę. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Dokładnie umyć po użyciu. Unikać uwolnienia do środowiska. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Zebrać wyciek. Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z przepisami lokalnymi. Brak Zwroty ostrzegawcze Nie ustalono. SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3,1. Substancje Ogólne informacje Nazwa chemiczna % Nr CAS /Nr WE Nr rejestracyjny CAS Numer indeksowy Uwagi 2,6-DWU-TRZECIORZĘDNY -BUTYLU-4- WTÓRNY-BUTYLOFENOL Klasyfikacja: DSD: CLP: Xi;R38, N;R50/ Skin Irrit. 2;H315, Aquatic Chronic 1;H /548: Dyrektywa 67/548/EWG. CLP: Rozporz¹dzenie Nr 1272/2008. #: Substancji przyznano wspólnotowy(e) limit(y) narażenia w miejscu pracy. Komentarze o składzie Pełne brzmienie tekstów ostrzegawczych R podano w sekcji 16. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy Ogólne informacje Natychmiast zdjąć skażone obuwie i ubranie. W razie wypadku lub złego samopoczucia zasięgnąć natychmiast porady lekarza (w miarę możliwości pokazać etykietę). W przypadku trudności w oddychaniu podać tlen. Zapewnić ofierze ciepło. Poszkodowanych pozostawić pod obserwacją. Zapewnić powiadomienie personelu medycznego o materiale (materiałach) którego dotyczy przypadek, aby umożliwić im podjęcie odpowiednich żrodków ostrożnożci dla zapewnienia własnego bezpieczeństwa Opis środków pierwszej pomocy Przez drogi oddechowe Wyprowadzić lub wynieść na świeże powietrze. W przypadku trudności z oddychaniem może być konieczne podanie tlenu. Zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski do sztucznego oddychania, wyposażonej w zawór jednodrożny lub innego odpowiedniego sprzętu medycznego do oddychania. Nie stosować metody sztucznego oddychania "usta-usta", jeżeli ofiara wdychała substancję. Jeśli wystąpią objawy, zapewnić pomoc medyczną. 2 / 10

3 Przez kontakt ze skórą Przez kontakt z oczyma Przez przewód pokarmowy 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Zdjąć i odizolować skażoną odzież i obuwie. Zmyć ciepłą wodą z mydłem. W przypadku niewielkiego kontaktu ze skórą unikać rozprzestrzeniania materiału na pozostałą powierzchnię skóry. W przypadku powstania lub utrzymywania się podrażnienia, należy skontaktowac się z lekarzem. Natychmiast płukać oczy dużą ilością wody przez przynajmniej 15 minut. Zdjąć szkła kontaktowe, jeśli obecne i łatwo to uczynić. Kontynuować płukanie. Jeśli wystąpią objawy, zapewnić pomoc medyczną. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Osobie nieprzytomnej lub mającej drgawki nie wolno podawać niczego doustnie. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych. Nie wywoływać wymiotów bez konsultacji z Ośrodkiem Kontroli Zatruć. W przypadku wymiotów trzymać głowę nisko, aby zawartość żołądka nie dostała się do płuc. Wdychanie wyziewów lub mgły produktu może podrażniać układ oddechowy. Zapewnić ogólne żrodki pomocy oraz leczyć objawowo. W przypadku trudności w oddychaniu podać tlen. Zapewnić ofierze ciepło. Poszkodowanych pozostawić pod obserwacją. Objawy mogą wystąpić ze zwłoką. SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru Ogólne zagrożenia pożarowe Materiał może gromadzić ładunki statyczne pochodzące z manipulacji materiałem. Łączyć i uziemiać odpowiednio. Odnośnie dodatkowych zaleceń, patrz właściwe dyrektywy takie, jak National Fire Protection Association [NFPA] 77, Praktyki zalecane w związku z elektrycznością statyczną i API RP Recommended Practice 2003, Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning, and Stray Currents (2008). UWAGA: Nizszy Zakres Substancji Wybuchowej [LEL] dla organicznych plynów moze szeregowac od tylko 0.5-1% Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze Niewłaściwe środki gaśnicze 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Mgła wodna. Piana. Proszki gaśnicze. Dwutlenek węgla (CO2). Nie gasić pożaru strumieniem wody, gdyż spowoduje to rozprzestrzenienie się ognia. Pożar może wytwarzać drażniące, żrące i/lub toksyczne gazy Informacje dla straży pożarnej Szczególne zagrożenia W pomieszczeniach zamkniętych strażacy muszą stosować normalne środki ochrony, w tym ubrania związane z substancją ognioodporne, hełmy z osłoną twarzy, rękawice, buty gumowe oraz autonomiczne aparaty lub mieszaniną oddechowe (SCBA). Standardowa ochronna odzież strażacka zapewnia jedynie ograniczoną ochronę. Dla personelu udzielającego pomocy Specjalne metody Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu. W przypadku pożaru na dużą skalę na terenie składu posłużyć się w miarę możliwości bezobsługowym wężem albo sterowanymi dyszami. Jeśli nie jest to możliwe, wycofać się i pozwolić, aby ogień sam się wypalił. W przypadku pożaru, chłodzić pojemniki rozproszonym strumieniem wodnym. ZAWSZE należy trzymać się z daleka od zbiorników (cystern) zajętych ogniem (w płomieniach). W przypadku przybierającego na sile dźwięku z zaworów bezpieczeństwa albo zmiany koloru zbiorników wskutek pożaru natychmiast wycofać się. Usunąć pojemniki z terenu pożaru, jeżeli możliwe to jest bez ryzyka. W pomieszczeniach zamkniętych strażacy muszą stosować normalne środki ochrony, w tym ubrania ognioodporne, hełmy z osłoną twarzy, rękawice, buty gumowe oraz autonomiczne aparaty oddechowe (SCBA). Opary są cięższe od powietrza i mogą przenosić się nad gruntem do odległych Yródeł ognia oraz spowodować cofnięcie płomienia. W razie pożaru i/lub wybuchu nie wdychać dymu. Pojemniki narażone na pożar chłodzić wodą jeszcze długo po ugaszeniu pożaru. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Dla personelu nie Nie dopuścić do zbliżania się ludzi do wycieku/rozsypania od strony nawietrznej. Unikać wdychania udzielającego pomocy par i aerozoli. Przechowywać z daleka od niskich obszarów. Nie wolno dotykać uszkodzonych pojemników ani rozlanej substancji bez założenia właściwego ubrania ochronnego. Wywietrzyć zamknięte pomieszczenia przed wejściem. W przypadku dużych rozlań postępować zgodnie z zakładowymi procedurami działania w nagłych wypadkach. Dla personelu udzielającego pomocy Nie wolno dotykać uszkodzonych pojemników ani rozlanej substancji bez założenia właściwego ubrania ochronnego. Ustawiać się pod wiatr. Unikać wdychania par i aerozoli. Podczas sprzątania nosić odpowiednie wyposażenie ochronne i odzież. Usunąć źródła zapłonu. Wywietrzyć zamknięte pomieszczenia przed wejściem. 3 / 10

4 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 6.4. Odniesienia do innych sekcji Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jeżeli to bezpieczne. Eliminować źródła zapłonu. Wykonać wentylację skażonego obszaru. Zapobiegać rozlewaniu się na dużych powierzchniach (np. stosując obwałowania lub bariery olejowe). Zapobiegać przedostaniu się do wody, kanałów, piwnic i zamkniętych pomieszczeń. W razie rozlania, rozsypania albo przypadkowego uwolnienia substancji należy powiadomić stosowne władze zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyeliminować źródła zapłonu w tym elektryczne lub pochodzące z iskrzenia statycznego lub powodowanego tarciem.. Wykonać wentylację skażonego obszaru. Ugasić wszystkie płomienie w okolicy. Podczas sprzątania nosić odpowiednie wyposażenie ochronne i odzież. Duże rozlania, wycieki lub rozsypania: Uwolniony materiał odprowadzić wykopanym rowem, tam gdzie jest to możliwe. Zakryć płachtą z tworzywa sztucznego, aby zapobiec rozprzestrzenianiu. Stosować materiał niepalny np. wermikulit, piasek lub ziemię do wchłonięcia produktu i umieścić w pojemniku w celu późniejszego usunięcia. Dokładnie wyczyścić powierzchnię dla usunięcia pozostałości zanieczyszczenia. Małe rozlania, wycieki lub rozsypania: Zebrać razem z materiałem wchłaniającym (np. szmaty, runo owcze). Dokładnie wyczyścić powierzchnię dla usunięcia pozostałości zanieczyszczenia. Substancja ta jest klasyfikowana jako zanieczyszczająca wodę w Ustawie o ochronie wód i nie wolno dopuścić, aby skaziła glebę, ani dostała się do systemów kanalizacji i odwadniania z odpływem do akwenów. Nie zwracaj nigdy zebranych wycieków do ponownego użycia w oryginalnych opakowaniach. Usuwanie odpadów - patrz pkt 13. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe NIE WOLNO przemieszczać, składować ani otwierać w pobliżu otwartego ognia, źródeł wysokiej temperatury ani źródeł zapłonu. Chronić substancję przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Wszelkie urządzenia stosowane do zbierania substancji muszą być uziemione. Stosować dobre praktyki higieny osobistej Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie dopuścić do kontaktu niniejszego materiału z oczyma. Nie dopuścić do kontaktu niniejszego materiału ze skórą. Nie dopuścić do kontaktu niniejszego materiału z odzieżą. Wyposażyć obsługę w sprzęt ochronny. Nie stosować w pomieszczeniach bez wystarczającej wentylacji. Unikać długotrwałego narażenia. Dokładnie umyć po użyciu. Puste pojemniki mogą zawierać resztki produktu, w tym łatwopalne lub wybuchowe opary. Nie używać ponownie pustych pojemników. Materiały organiczne mogą akumulować ładunek elektrostatyczny podczas działań przetwórczych, łącznie z: przechowywaniem, mieszaniem, filtrowaniem czy też przepompowywaniem, które stanowią zagrożenie wytworzenia iskry, więc także zagrożenie pożarowe. Także nagłe uwolnienie tych materiałów z magazynu lub urządzeń przetwórczych, szczególnie w podwyższonych temperaturach i/lub przy podwyższonym ciśnieniu może spowodować zapłon statyczny pod nieobecność oczywistego źródła zapłonu. Wartości temperatury zapłonu i samozapłonu otrzymane w standardowych warunkach testów mogą być nieodpowiednie w innych sytuacjach i dlatego też bezpieczne stosowanie niniejszego materiału w jakimkolwiek procesie przetwórczym powinno być ponownie przebadane przez osobę zaznajomioną z warunkami zarówno przechowywania jak i przetwarzania niniejszego materiału. Uwaga: materiały, które są akumulatorami ładunków statycznych mogą wytworzyć tak wysokie różnice napięcia, że taka sytuacja może spowodować wyładowanie łuku elektrycznego, który będzie mógł spowodować zapłon par organicznych. Wyładowania te mogą wystąpić w izolowanych przewodach (części przetwórni, beczki), płyny luzem, mgiełki oraz materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych. Zachować ostrożnożć podczas obsługi/przechowywania. Ciśnienie w szczelnie zamkniętych zbiornikach może wzrosnąć pod wpływem ciepła. Przechowywać z dala od ciepła i źródeł zapłonu. Materiał może kumulować ładunki statyczne, które mogą tworzyć iskrę i stać się źródłem zapłonu. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych stosując łączące techniki uziemiania. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w obiektach przemysłowych SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej Wytyczne dotyczące narażenia 8.1. Parametry dotyczące kontroli Dopuszczalne wartość narażenia zawodowego Zalecane procedury monitorowania Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL) Materiał nie posiada ustalonych dopuszczalnych progów narażenia. Wszystkie używać wybór ochron osobistych jest ustalany przez wykwalifikowaną osobę. Nie podano granic ekspozycji dla składnika/składników. 4 / 10

5 Przewidywane stężenia nie powodujące zmian w środowisku (PNEC) 8.2. Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli Zapewnić odpowiednią wentylację szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych. Omogućiti odgovarajuću odvodnu ventilaciju u strojevima kao i na mjestima na kojima može doći do stvaranja para, prašine ili dimova. Električna oprema bi se trebala zaštititi prema odgovarajućem standardu. Mogu obuhvaćati uputu kao što su National Fire Protection Association [NFPA] 70, "The National Electrical Code" i NFPA 499, "Recommended Practice for the Classification of Combustible Dusts and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas ". Napomena: zbog odnosu materijala para, prašine ili dimova može u zraku nastati eksplozivna smjesa, osigurali da potencijal područje gdje svi eksplozija svibanj se pojavljuju jesu dizajniran za minimizacije potencijal šteta. Za dodatne preporuka, konzultirajte primjenjiv uputu kao što su National Fire Protection Association [NFPA] 69, "Standard on Explosion Prevention Systems" i/ili NFPA 68, "Guide for Venting Deflagrations". Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny Ogólne informacje Unikać zanieczyszczenia oczu. Unikać zanieczyszczenia skóry. Ochrona oczu/twarzy Ochrona skóry - Ochrona rąk Stosować rękawice ochronne. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zakładać okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle). Jeżeli występuje niebezpieczeństwo pryśnięcia, włożyć: Osłona twarzy. Zaleca się irygator do oczu. - Inne Nie dopuścić do kontaktu niniejszego materiału ze skórą. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Ochrona dróg oddechowych Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Jeśli środki techniczne nie utrzymują stężeń w powietrzu poniżej zalecanych granic (tam gdzie to dotyczy), albo na akceptowalnym poziomie (w krajach gdzie nie ustalono dopuszczalnych granic narażenia), należy używać respiratora zgodnego ze stosownymi przepisami. W przypadku możliwożci niekontrolowanego wydostawania się zastosować aparat oddechowy z nadciżnieniem i doprowadzanym powietrzem. Nie znane są poziomy dopuszczalnych stężeń oraz nie wiadomo, czy maski oczyszczające powietrze mogą zapewnić odpowiednią ochronę. Zagrożenia termiczne Środki higieniczne Kontrola narażenia środowiskowego Nosić odpowiednie termo ochronne ubranie, kiedy jest to konieczne. Zapobiegać kontaktowi z oczami, skórą i odzieżą. Umyć ręce po obsłudze materiału oraz przed jedzeniem. Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Ograniczyć uwolnienia i zapobiegać emisjom, a także przestrzegać państwowych przepisów o emisjach. Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Postać Stan fizyczny Forma Kolor Zapach Próg zapachu ph Temperatura topnienia/krzepnięcia Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia Temperatura zapłonu Szybkość parowania Bezbarwnego do jasnożółtych cieczy. Płyn. Ciecz. Bezbarwny. Charakterystyczny. 19 C (66,2 F) 275 C (527 F) > 98,9 C (> 210,0 F) Zamkniety tygiel <Eter Palność (ciała stałego, gazu) Górne/dolne progi palności lub progi wybuchowości Dolna granica palności (%) Górna granica palności (%) Prężność par < 1 mm Hg w 25 C Gęstość par Gęstość względna >Powietrze 5 / 10

6 Rozpuszczalność Rozpuszczalność (woda) Praktycznie nierozpuszczalny Rozpuszczalność (w innych rozpuszczalnikach) Współczynnik podziału (n-oktanol/woda) Temperatura samozapłonu Temperatura rozkładu Lepkość Właściwości wybuchowe Właściwości utleniające 9.2. Inne informacje Klasa temperatury zapłonu Formuła cząsteczkowa Ciecz zapalna klasy IIIB C18-H30-O Ciężar cząsteczkowy 262,43 SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Reaktywność Stabilność chemiczna Substancja jest stabilna w normalnych warunkach Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Warunki, których należy unikać Nie występuje niebezpieczna polimeryzacja. Ciepło, ogień i iskry Materiały niezgodne Nie przechowywać z utleniaczami Niebezpieczne produkty rozkładu SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Ogólne informacje Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia Przez przewód pokarmowy Objawy Przez drogi oddechowe Przez kontakt ze skórą Przez kontakt z oczyma Podczas rozkładu produkt wydziela tlenek węgla, dwutlenek węgla i/lub węglowodory o niskim ciężarze cząsteczkowym. Dla tego produktu dostępne są niepełne dane toksykologiczne. Spożycie tego produktu może powodować nudnożci, wymioty i biegunkę. Może wywoływać podrażnienie układu oddechowego. Działa drażniąco na skórę. Ciecz lub opary mogą drażnić oczy Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Toksyczność ostra Składniki Pary mogą powodować podrażnienie oczu, układu oddechowego i skóry. Podrażnienie skóry Łagodne podrażnienie oczu Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Spożycie może powodować podrażnienie układu pokarmowego, mdłości, wymioty i biegunkę. Gatunki 2,6-DWU-TRZECIORZĘDNY -BUTYLU-4- WTÓRNY-BUTYLOFENOL (CAS ) Ostre Połknięcie LD50 Szczur Wyniki próby > 2000 mg/kg Podrażnienie/uszkodzenie skóry Poważne podrażnienie/uszkodzenie oczu Uczulenie przy wdychaniu Uczulenie przy kontakcie ze skórą Mutageniczność komórek zarodka Działa drażniąco na skórę. Ciecz lub opary mogą drażnić oczy. Nie sklasyfikowane. Nie sklasyfikowane. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Nie sklasyfikowane. 6 / 10

7 Rakotwórczość Nie sklasyfikowane. Toksyczność dla rozrodczości Nie sklasyfikowane. Toksyczność w stosunku do konkretnych organów po jednokrotnym kontakcie Toksyczność w stosunku do konkretnych organów po wielokrotnym kontakcie Nie sklasyfikowane. Nie sklasyfikowane. Niebezpieczeństwo zassania Nie sklasyfikowane. Informacje dotyczące mieszanin a informacje dotyczące substancji Inne informacje Nie dotyczy. SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Własności toksykologiczne tego materiału nie zostały w pełni przebadane. Posługiwać się po zapoznaniu się z wszystkimi środkami ostrożności Toksyczność Podane informacje oparte są danych dotyczących składników oraz ekotoksykologii podobnych substancji. Składniki Gatunki 2,6-DWU-TRZECIORZĘDNY -BUTYLU-4- WTÓRNY-BUTYLOFENOL (CAS ) Wodny Skorupiaki Trwałość i zdolność do rozkładu Zdolność do bioakumulacji Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow) Współczynnik biokoncentracji (BCF) EC50 Dafnie Ulega naturalnej biodegradacji Mobilność w glebie Substancja nie jest uważany za mobilną. Mobilność ogólna Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Inne szkodliwe skutki działania Preparat nie rozpuszcza się w wodzie. Wyniki próby 92 µg/l, 48 godziny Nie jest substancją lub mieszaniną trwałą, ulegającą biakumulacji i toksyczną, ani bardzo trwałą i ulegającą intensywnej bioakumulacji. SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów Odpad resztkowy Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi. Zanieczyszczone opakowanie Nie używać ponownie pustych pojemników. Opróżnione opakowania powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia. Kod odpadu wg klasyfikacji UE Kody odpadów powinny być określone przez użytkownika w oparciu o sposób zastosowania produktu. Metody utylizacji/informacje Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. W Zwiazku Europejskim, ubytek musi byc sklasyfikowany zgodnie z przepisami ustalil pod Dyrektywa 91/689/EWG. Musi być spalony w odpowiedniej spalarni posiadającej zezwolenie kompetentnych władz. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji lub sieci wodociągowej. Specjalne środki ostrożności Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu Ogólne informacje ROAD/RAIL (ADR/RID) Substancja zanieczyszczająca akweny morskie zarejestrowana przez IMDG. Typ opakowania.: BULK-- TANK TRUCK/TANK CAR 7 / 10

8 Grupa pakowania: Środek Zanieczyszczający PG III Substancja zanieczyszczająca morze Typ opakowania.: DRUM(s)/BAG(s) Typ opakowania.: INTERMEDIATE BULK CONTAINER Środek Zanieczyszczający Substancja zanieczyszczająca morze Typ opakowania.: PAIL(s)/CAN(s) Droga powietrzna (ICAO/IATA) Typ opakowania.: DRUM(s)/BAG(s) ERG Code/ICAO: 9L Typ opakowania.: PAIL(s)/CAN(s) ERG Code/ICAO: 9L VESSEL (IMDG) Typ opakowania.: BULK-- TANK TRUCK/TANK CAR ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, ciecz, N.O.S. (2,6-di-tert-butyl-4-sec-butylphenol) Środek Zanieczyszczający Morskie skażenie EmS/IMDG: EmS F-A, S-F Typ opakowania.: DRUM(s)/BAG(s) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, ciecz, N.O.S. (2,6-di-tert-butyl-4-sec-butylphenol) Środek Zanieczyszczający Morskie skażenie EmS/IMDG: EmS F-A, S-F 8 / 10

9 Typ opakowania.: INTERMEDIATE BULK CONTAINER ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, ciecz, N.O.S. (2,6-di-tert-butyl-4-sec-butylphenol) Środek Zanieczyszczający Morskie skażenie EmS/IMDG: EmS F-A, S-F Typ opakowania.: PAIL(s)/CAN(s) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, ciecz, N.O.S. (2,6-di-tert-butyl-4-sec-butylphenol) Środek Zanieczyszczający Morskie skażenie EmS/IMDG: EmS F-A, S-F SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Przepisy UE Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 o substancja zubożających warstwę ozonowa, Załącznik I Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 o substancja zubożających warstwę ozonowa, Załącznik II Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 o trwałych organicznych substancjach zanieczyszczających środowisko, Załącznik I ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik I, część 1 ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik I, część 2 ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik I, część 3 ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik V ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Załącznik II Rejestr uwolnień i przekazów substancji zanieczyszczających środowisko Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, artykuł REACH 59(1) Spis kandydacki na bieżąco publikowany przez ECHA Zezwolenia Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Załącznik XIV Substancje podlegające zezwoleniom Ograniczenia dotyczące użytkowania Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Załącznik REACH XVII Substancje podlegające ograniczeniom sprzedaży i stosowania ze zmianami Rozporządzenie 2004/37/WE: o ochronie pracowników przed zagrożeniami odnoszącymi się do substancji rakotwórczych i mutagennych w miejscu pracy 9 / 10

10 Rozporządzenie 92/85/EWD: o bezpieczeństwie i zdrowiu pracowników w ciąży oraz pracowników, którzy po niedawnym porodzie lub karmiących piersią Inne rozporządzenia UE Rozporządzenie 96/82/WE (Seveso II) o kontroli poważnych zagrożeń wypadkiem z udziałem substancji niebezpiecznych Dyrektywa 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy. Dotyczy zawsze. Dyrektywa 94/33/WE w sprawie ochrony pracy osób młodych Inne przepisy Przepisy krajowe Ocena bezpieczeństwa chemicznego SEKCJA 16: Inne informacje Wykaz skrótów Źródła Informacje o metodzie oceny prowadzącej do klasyfikacji mieszaniny Pełny tekst jakiegokolwiek zwrotów lub zwrotór-r i zwrotów-h zgodnie z sekcjami 2 do 15 Informacje o rewizji Informacje o szkoleniu Ograniczenie odpowiedzialności Produkt jest sklasyfikowany i oznakowany zgodnie dyrektywami UE lub odpowiednimi przepisami krajowymi. Ta Karta Informacyjna Bezpieczeństwa Materiałowego jest zgodna z Regulacją (EC) Nr 1907/2006. Nie dotyczy. R38 Działa drażniąco na skórę. R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. H315 Działa drażniąco na skórę. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie: 7,3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej: Kontrola narażenia środowiskowego SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej: Zagrożenia termiczne Przepisy prawne: Zwroty zagrożenia - oznakowanie Dane Przepisów o Zgrożeniach (HazReg): Spisy międzynarodowe Dane podane tutaj są oparte na aktualnej wiedzy i doświadczeniu. Niniejsza Karta Bezpieczeństwa Materiału opisuje produkt w kategoriach wymogów bezpieczeństwa i nie stanowi gwarancji pod względem właściwości produktu Dane tutaj podane mają zastosowanie tylko wtedy, gdy produkt jest używany do zastosowań zgodnych z przeznaczeniem. Ten produkt nie jest sprzedawany do innych zastosowań, stosowanie do takich celów może powodować ryzyka niewymienione w niniejszej karcie. Nie używać do innych zastosowań bez konsultacji z producentem 10 / 10

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 907/2006/WE, Artykuł 3 SEKCJA : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Identyfikator produktu Nazwa produktu.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße 24

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Wersja: 1 Strona 1 z 6 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1. Identyfikator produktu: liquideu 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR Wersja z dnia 25-11-2014 Wersja 2 Zastępuje wersję z dnia 14-12-2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR 1. IDENTYFIKACJA WYROBU I PRODUCENTA 1.1 Nazwa wyrobu Mieszanka

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 Aktualizacja 10/02/2012 Weryfikacja 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A Strona 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Producent: TERMOPIAN Sp. J. Małgorzata Będkowska, Sylwester Będkowski Ul. Dworcowa 15a, 43-500 Czechowice-Dziedzice Tel./Faks: (32) 2144580/2144588 Telefon alarmowy:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Skrót: Materialnr. 1024558 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Sporządzona na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1907/2006, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 453 / 2010

Karta charakterystyki Sporządzona na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1907/2006, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 453 / 2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu H-00961-01-0-0 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/006/WE, Artykuł 31 FG3580-36B Wet 'n' Black SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Data aktualizacji : 18.06.2003 r LOTOS PŁYN DO CZYSZCZENIA TAPICERKI TAPICAR Strona 1 z 5 Karta Nr L 199 Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Producent: ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna Adres: 91-203

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Art. 31

Karta charakterystyki Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Art. 31 nr.ref. UDS000298_18_20150909 (PL) Zastępuje UK10410 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu AMBERGREASE FG1 luzem 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Wydrukowano dnia: 02.12.2014 Przejrzano dnia : 30.04.2003 Strona 1 z 6 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Schmierfett Firma : Volkswagen

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych strona 1 z 6 Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych 1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu : A275

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Barclay Gallup XTRA 450 SL

KARTA CHARAKTERYSTYKI Barclay Gallup XTRA 450 SL KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Nr CAS: 16389-88-1

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKT: HOB 5560 WAX EQUIPMENT CLEANER Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 28-08-2015 Nr weryfikacji: 1 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: VSSL9682

Bardziej szczegółowo

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ELEGANCE R.T.U.

KARTA CHARAKTERYSTYKI ELEGANCE R.T.U. KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Numer produktu Identyfikacja wewnętrzna A089 EV Janitorial

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 791442; 505534; 505532 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr Index: Nr WE: 7790-62-7 019-001-00-2 232-216-8 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Przejrzano dnia 14.03.2011 Wersja 1.1 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer rejestracyjny REACH Ten produkt jest mieszaniną. Numer

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 21.03.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: 317 1.2.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji chemicznej EUGENOL

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji chemicznej EUGENOL Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: EUGENOL Płyn do zarabiania past PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Data sporządzenia: 2011-04-21 Numer wersji: 2 Aktualizacja: 2011-05-1 Strona: 1 z 8 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Wymienny pochłaniacz

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Strona: 1 z 5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2012 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie REACH.) SEKCJA 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU

KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

ZAPACH OBSESSION PERFUME BLUE SKY

ZAPACH OBSESSION PERFUME BLUE SKY Data wystawienia: 28.09.2015 r K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I ZAPACH OBSESSION PERFUME BLUE SKY [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.] Wersja: 1.0/PL S e

Bardziej szczegółowo

Liquid Ice Spray Czyszczący

Liquid Ice Spray Czyszczący KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) Liquid Ice Spray Czyszczący SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA Nazwa produktu: Spray czyszczący Kod produktu: 42082 Numer (Producenta) Karty Charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI 5 MINUTE EPOXY HARDENER

KARTA CHARAKTERYSTYKI 5 MINUTE EPOXY HARDENER KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Numer produktu X0040 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MENTOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mentol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr WE: 13446-18-9 233-826-7 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI TurboPropyz SC

KARTA CHARAKTERYSTYKI TurboPropyz SC KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty: 04.03.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu CORMAY HDL DIRECT (Nr kat. 2-179) CORMAY

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OIL TREATMENT FOR PETROL ENGINES

KARTA CHARAKTERYSTYKI OIL TREATMENT FOR PETROL ENGINES Aktualizacja 09-2011 Weryfikacja 7 Data zastępuje 11-2010 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzenie (WE) Nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona 1 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty - 28.05.2004r. Data aktualizacji karty - 23.07.2015r. Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu cytrynka / jabłuszko 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006 Nazwa handlowa AAB-BETONTRENNMITTEL 02 Data aktualizacji karty charakterystyki 13.06.2014 Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: AAB-Betontrennmittel 02

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ARDEX AF 601

KARTA CHARAKTERYSTYKI ARDEX AF 601 Aktualizacja 23/01/2012 Weryfikacja 6 Data zastępuje 21/11/2011 KARTA CHARAKTERYSTYKI ARDEX AF 601 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: SILAN Zastosowanie: Dystrybutor: Silan metakrylanowy PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty 22.07.2009 r. 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i Przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Płyn do mycia naczyń i urządzeń przemysłu spożywczego ZENEK Przeznaczenie / zastosowanie: Płyn przeznaczony jest do ręcznego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty 24.10.2000 Data aktualizacji karty 19.06.2012 Wersja numer 1 CLP KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) NR 453/2010 SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6

Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6 Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6 Przejrzano dnia : 04.05.2012 Zastepcza Karta : 14.03.2011 "*" wskazuje uaktualnioną sekcje, n.d. = nie dotyczy, = brak dostepnych danych SEKCJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PANDOMO W 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI PANDOMO W 1 Aktualizacja 25/01/2012 Weryfikacja 6 Data zastępuje 23/01/2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI PANDOMO W 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE.

Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE. Strona 1/6 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta i importera. ------------------------------------------------------------------------------------ - Środek do zabezpieczania podłóg. Wyłącznie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

KARTA BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM WEDŁUG PRZEPISÓW WE 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) i 453/2010

KARTA BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM WEDŁUG PRZEPISÓW WE 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) i 453/2010 KARTA BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM WEDŁUG PRZEPISÓW WE 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) i 453/2010 1. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOCOOL W yd a n i e : 4. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOCOOL W yd a n i e : 4. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Kod produktu 998 Typ produktu mieszanina 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie)

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu - Nazwa produktu: Formula A Cleaner - Numer

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31 aktualizowana dnia: 15.02.2012 Data druku: 21.05.2012 Strona: 1/6 Nazwa handlowa: 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Środek antyadhezyjny 950

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - z późniejszymi zmianami Data sporządzenia: 17.09.2013r. Data aktualizacji:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 950043;950044; 950097; 950152; 1005076; 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Identyfikacja produktu Nazwa handlowa Rodzaj produktu Format : Ciecz oleista. : Olej PAO

Bardziej szczegółowo

za kartę charakterystyki

za kartę charakterystyki Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/EC, artykuł 31 Elektrolit KCl 3 mol/l nasycony AgCl (9811) 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa Elektrolit

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki SEKCJA 1: Identyfikacja produktu i producenta 1.1. Identyfikacja produktu Nazwa handlowa: Filament HIPS 1,75mm Filament HIPS 3,00mm 1.2. Zastosowanie produktu Zastosowanie: Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6 Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6 1. Identyfikacja substancji / preparatu Odżywka do paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna (INCI) Nr CAS Nr WE Narażenie OSHA

Bardziej szczegółowo

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Taśma Zalecane użycie Wkładka elastyczna używana w hydroizolacji. Firma

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem (UE) : 1907/2006, art.3iw sprawie rejestracji,oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Wydanie 4 Sporządzono

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 62 200 Gniezno, ul. Pałucka 2733 tel./fax. (061) 667 53 33 do 34 Data aktualizacji: 2009.01.12 Data wydruku: 2009.01.12 KARTA CHARAKTERYSTYKI (podstawa: Rozporządzenie MZ. Dz. U. Nr 140. poz. 1171 z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010 Data aktualizacji: 20.04.2013 / Wersja: 2.0/ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 1. Identyfikacja substancji / preparatu No lines tip blender preparat do zmiękczania akrylu usuwania rys 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Data utworzenia / aktualizacji: 2003-12-05 / 2015-10-21 Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) z późn. zmianami Oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008(CLP)-Polska

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI FUNABEN PLUS 03 PA zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI FUNABEN PLUS 03 PA zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: FUNABEN PLUS 03 PA 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Preparat stosowany do konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych. PRODUCENT: ATR Auto-Teile-Ring GmbH Am Mittelkai

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Strona 1 z 7 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa Exterior Zastosowanie preparatu: gotowa do użycia masa akrylowa do pokrywania sztukaterii

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Płyn do odkamieniania urządzeń AGD

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Płyn do odkamieniania urządzeń AGD Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do odkamieniania

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia 09.01.2012 Data aktualizacji 09.01.2012 Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa TYTAN PROFESSIONAL Silikon

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane Woda destylowana do użytku gospodarstwa domowego.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane Woda destylowana do użytku gospodarstwa domowego. Zawartość /pojemnik usuwać do Karta Charakterystyki 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Według Rozporządzenia (WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 roku ws REACH Wersja 1.3 Data wydania 16.03.2004 Aktualizacja z dnia: 19.03.2008 Dystrybutor: RYTM TRADE Sp.

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa LEVAFORM SI-V

1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa LEVAFORM SI-V 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa wyrobu : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Karta zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,

Bardziej szczegółowo

BROS płyn na komary dla dzieci

BROS płyn na komary dla dzieci KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 03.03.2009r. Data aktualizacji:15.06.2011r. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: BROS

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr Index: Nr WE: 7664-93-9 016-020-00-8 231-639-5 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo