B I U L E T Y N. RUSZYŁA BUDOWA! Construction has Started!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B I U L E T Y N. RUSZYŁA BUDOWA! Construction has Started!"

Transkrypt

1 B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ RUSZYŁA BUDOWA! Construction has Started! Realizujemy projekt Ośrodka Wczesnej Diagno styki i Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Central nego Systemu Nerwowego wraz z Przedszkolem dla Dzieci Niepełnosprawnych We are implementing the project of the Center for Early Diagnosis and Therapy for Children with Disorders of the Central Nervous System, Together with a Pre School for Handicapped Children. LISTOPAD 2004 Nr 11

2 Wydarzenia Events w Konfrater Rafał L. Górski, twórca i dotychczasowy redak tor naszego Biuletynu złożył rezygnację z tej funkcji. Jego na stępcą został Konfrater Jacek Jarnuszkiewicz. (red.) w Podziękowanie Prezydenta W imieniu Zarządu ZPKM i całej naszej wspólnoty maltańskiej serdecznie dziękuję Konfratrowi Rafałowi L. Górskiemu za zor ganizowanie wydawnictwa naszego Biuletynu i doprowadzenie do wydania dziesięciu pierwszych numerów, nadając im wysoki poziom zarówno merytoryczny jak i edytorski. Dziękuję też Konfratrowi Tadeuszowi Mireckiemu za przekład na język angielski większości tekstów. Składam również podziękowania wszystkim autorom publiko wanych materiałów i współpracownikom redakcji. w W dniu 26 sierpnia b.r. J.E. Prezydent ZPKM Juliusz hr. Ostrowski podpisał w imieniu Zwią zku umowę na budowę Maltańskiego Centrum na Woli Justowskiej z firmą BUDOPOL Sp. z o.o., reprezentowaną przez dyrektora, inż. Janusza Szkatułę. (więcej wewnątrz Biuletynu). (red.) (f w Zgodnie z tradycją w dniu 11 września odbyła się doroczna pielgrzymka naszego Związku na Jasną Górę. (red.) w W dniu 12 września członkowie ZPKM wzięli udział w Pielgrzymce na Warmię i uczestniczyli w diecezjalnych uroczystościach odpustowych ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gietrz wałdzie. (red.) w Poświęcenie budowy Maltańskiego Centrum i wmurowanie aktu erekcyjnego odbyło się 3 listo pada tego roku. (red.) w Nasz Czcigodny Konfrater Biskup Polowy, generał dywizji, J.E. Sławoj Leszek Głódź, Kapelan Konwentualny ad Honorem został podniesiony przez Ojca Świętego do godności Arcybi skupa ad personam. W dniu 26 sierpnia Ojciec Święty mianował go Biskupem Die cezji Warszawsko Praskiej. Krótko potem, w związku z osią gnięciem wojskowego wieku emerytalnego generał zakończył pracę w armii. Oficjalne pożegnanie odbyło się w Warszawie 26 września. Uroczysty ingres nowego Biskupa odbył się w Katedrze pod wezwaniem Św.Św. Michała i Floriana na Pradze w dniu 2 paź dziernika. Z okazji podjęcia tej nowej, jakże zaszczytnej misji nasza mal tańska wspólnota składa Konfratrowi gratulacje i życzenia. Szczęść Boże! J.E. Prezydent ZPKM i dyrektor fimy BUDOPOL po podpisaniu umowy na budowę Centrum H.E. the President of ZPKM and the head of the BUDOPOL firm after signing the agreement for construction of the Center w Confrere Rafał L. Górski, the founder and heretofore editor of our Bulletin, has resigned from that post. His successor is Confrere Jacek Jarnuszkiewicz. (ed.) w President s thanks: In the name of the Board of ZPKM and our entire Maltese community, I wish to sincerely thank Confrere Rafał L. Górski for organizing the publication of our Bulletin and for publishing the first ten issues, producing them to a high standard of quality both in terms of content and editorial design. I also thank Confrere Tadeusz Mirecki for translating most of the texts into English. Also, sincere thanks to all authors of the published articles, and all who worked on the editorial staff. Juliusz Ostrowski w On July 26, 2004, H.E. President of ZPKM Julius Count Ostrowski signed an agreement on behalf of the Association with the firm BUDOPOL Sp. z o.o., represented by its director, Eng. Janusz Szkatuła, for the construction of the Maltese Center at Wola Justowska (see stories elsewhere in this Bulletin). (ed.) w As is our tradition, the annual pilgrimage to Częstochowa place on September 11. w On September 12, members of ZPKM took part in a pilgrimage to Warmia, and participated in diocesan observances in Gietrzwałd of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. w The blessing of the ground breaking for the Maltese Center, and the sealing of the act of erection took place on November 3. w Our esteemed Confrere, Military Bishop, H.E. Gen. Sławoj Leszek Głódź, Conventual Chaplain ad Honorem, was raised by the Holy Fahter to the rank of Archbishop ad personam. On August 26, the holy Father named him Bishop of the War saw Praga Diocese. Shortly thereafter, having reached the military retirement age, the General ended his military service. A formal farewell took place in Warsaw on August 26th. The official ingress of the new Bishop took place in the Cathe dral of Sts. Michael and Florian in Praga on Ocotober 2nd. On the occasion of assuming this new, prestigious mission, our Maltese community extends to our Confrere our congratulations and best wishes. God bless! Z głębokim żalem zawiadamiamy, że With deep sadness we report that ś.p. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że With deep sadness we report that ś.p. Józef Grodzicki Kawaler Honoru i Dewocji Knight of Honour and Devotion zmarł we Wrocławiu 6 października 2004 r. passed away on 6 October 2004 in Wrocław Prezydent, Zarząd i Członkowie ZPKM The President, Board of Directors and Membership of ZPKM Artur Janta Połczyński Kawaler Łaski i Dewocji Knight of Grace and Devotion zmarł w Brukseli 13 września 2004 r. passed away on 13 th September 2004 in Brussels. Prezydent, Zarząd i Członkowie ZPKM The President, Board of Directors and Membership of ZPKM (Translated by Tadeusz Mirecki) Strona 2 LISTOPAD 2004

3 Związek The Association POWRÓCIŁY PIECZĘCIE The Seals Return W numerze 7 mym Biuletynu na stro nach 12 16, dr Tadeusz W. Lange opisu je dzieje Archiwum i Biblioteki ZPKM w Po znaniu. Dziś z radością możemy dodać do tego opracowania miłą wiadomość. W dniu 19 maja okrężną drogą powróci ły do nas dwie pieczęcie, stanowiące niewątpliwą własność ZPKM. O jednej z nich pisze dr Lange (str.13, 7 go Biulety nu). Jest to XVIII to wieczna pieczęć Wiel kiego Przeoratu Polski i Litwy ( ), którego Wielkim Przeorem był Adam ks. Poniński (1)....A oto próba ustalenia jej losów: 1927/ Płk. Zbigniew Belina Prażmowski (2) przekazuje na ręce ówczesnego prezydenta ZPKM Bogdana hr. Hut ten Czapskiego (3) pieczęć Wielkiego Przeoratu Pol ski i Litwy (Lange, op.cit.). Nie wiadomo jak ofiaro dawca wszedł w jej posiadanie. Prezydent hr. Hutten Czapski przekazuje pieczęć do Archiwum ZPKM w Kurii Metropolitalnej w Pozna niu. (ibidem) Pieczęć przetrwała wojnę i komunę w Archiwum ZPKM List ówczesnego Wiceprezydenta Związku Eugeniu sza ks. Lubomirskiego (4) z dnia skiero wany do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu z prośbą o wydanie w.w. pieczęci Stanisławowi Lipkowskiemu (5). List ks. Lubomirskiego z Londynu dnia do ówczesnego Prezydenta Emeryka hr. Hutten Czap skiego (6). Lubomirski pisze m.in.: W sprawie wy dania pieczęci, poruszonej w Twoim liście z dnia załączam odpis listu, który podpisałem do Kurii Metropolitalnej. List ten St. Lipkowski doręczy osobiście. (ibidem) List Edwarda Borowskiego (7) z Paryża dnia do Prezydenta Emeryka hr. Hutten Czap skiego w Rzymie. Borowski pisze: P. Szlenkier (8) przywiózł mi list od Stasia L.[Lipkowskiego], który załączam prosząc o zwrot przy sposobności. Przy wiózł też [co najważniejsze] wielką pieczęć W. Prze oratu Polskiego. Nie wiadomo kiedy Borowski prze kazał ją Prezydentowi Czapskiemu mieszkającemu w Rzymie. Zainspirowany powoływanym wyżej artykułem dra Langego, obecny Prezydent ZPKM Juliusz hr. Ostrow ski (9) zwraca się do wielu długo działających w na szym Związku osób o informacje dotyczące pieczęci W. Przeoratu. Jedyna pozytywna odpowiedź nadeszła z Londynu od Andrzeja Ciechanowieckiego (10), któ ry w liście z dnia br. pisze: Mam nadzieję, że wyjaśnimy teraz sprawę pieczęci. P. Emeryk [Czap ski] przekazał je na pewno Władkowi Pon. [Poniń skiemu] (11), tak jak należy Prezydentowi. Powinny one znaleźć się w rękach Jasia Badeniego (12)... Sprawdziłem w Norton Manor [siedziba hr. Badenie go] i żadnych maltańskich dokumentów ani pamiątek Pieczęć Wielkiego Przeoratu Polski i Litwy Seal of the Grand Priory of Poland and Lithuania In Issue No. 7 of the Bulletin, pgs , Dr Tadeusz W. Lange relates the history of the Archives and Library of the Polish Association of Knights of Malta (ZPKM) in Poznan. Today, we can joyfully add to his account some great news. On March 19, by a roundabout route, we have received two seals which are undoubtedly the property of ZPKM. One of them is described by Dr Lange (Bulletin Issue 7, pg. 13). It is the 18 th Century seal of the Grand Priory of Poland and Lithuania ( ), whose Grand Prior was Adam Prince Poniński (1). Here is an attempt to trace its history: 1927/ Col. Zbigniew Belina Prażmowski (2) donates to the then President of ZPKM, Bogdan Count Hutten Czap ski (3) the seal of the Grand Priory of Poland and Li thuania (Lange, op. cit.). It is not known how the seal came into the possession of the donor. President Count Hutten Czapski confers the seal to the Archives of ZPKM in the Metropolitan Curia in Poznan (ibid.) The seal survives the war and Communist government in the Archives of ZPKM. A letter from then Vice President of ZPKM Eugene Prince Lubomirski (4) dated April 10, 1972, to the Metropolitan Curia, requesting that the above named seal the given to Stanisław Lipkowski (5). A letter from Prince Lubomirski from London, dated April 15, 1972, to the then President Emeryk Count Hutten Czapski (6). Lubomirski writes: In the mat ter of transferring the seal, mentioned in your letter of October 13, 1971, I enclose a copy of a letter which I sent to the Metropolitan Curia. This letter will be delivered personally by St. Lipkowski. (ibid.) A letter from Edward Borowski (7) from Paris dated November 29, 1972, to President Emeryk Count Hut ten Czapski in Rome. Borowski writes: Mr. Szlen ker (8) brought me a letter from Stan. L. [Lipkowski] which I enclose, asking that it be returned at some opportunity. He also brought [this is most important] the great seal of the Grand Priory of Poland. It is unknown when Borowski gave it to President Czap ski who lived in Rome. Inspired by the above mentioned article of Dr. Lange, the current President of ZPKM, Juliusz Count Ostrow ski (9) appeals to the long standing members of our Association for information about the seal of the Grand Priory. The only positive response came from Andrzej Ciechanowiecki (10) in London, who wrote in a letter dated April 27: I hope that we can clear up the mat ter of the seals. Mr. Emeryk [Czapski] surely gave them to Mr. Władek Pon. [Poniński] (11), as was due a Pre sident They should be in the possesion of Jasiu Ba deni (12). I checked at Norton Manor [home of Count Badeni] and there are no Maltese documents or me mentos there However, I remember very well that LISTOPAD 2004 Strona 3

4 Związek The Association 2004 tam nie ma... Natomiast doskonale pamiętam, że za prezydentury Badeniego, Adzio [Tarnowski](13) je mnie dał, widzę scenę jeszcze w jego biurze. A ponie waż Domu Maltańskiego jeszcze nie było, zapropo nowałem zdeponowanie czasowe na Zamku [w War szawie]. W każdym razie są one w każdym momencie do odebrania i przekazania tobie. Dwie pieczęcie wracają do prawowitego właściciela ZPKM. Protokół z dnia 19 maja br. przekazania pie częci Prezydentowi Juliuszowi hr. Ostrowskiemu przez fundację Zbiorów im. Ciechanowieckich during the presidency of Badeni, Adzio [Tarnowski] (13) gave them to me, I still recall the scene in his office. And because the Maltese house did not yet exist, I suggested depositing them temporarily in the Royal Castle [in Warsaw]. In any case, they are available to be picked up and transferred to you at any moment. The two seals return to their lawful owner, the Polish Association. There is a document dated May 19, 2004, recording the transfer of the seals to President Juliusz Count Ostrowski from the collections of the Ciecha nowiecki Foundation. Tą drugą pieczęcią jest ołowiana klisza drukarska: Archi wum Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w Poznaniu. Widnieje na niej Krzyż Maltański, w środku którego znajduje się mała tarcza z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochow skiej. Podobna pieczęć, tyle że bez napisu użyta została na okładce Podręcznika ZPKM z 1932 roku. Można domniemywać, że poza tymi zwróconymi istniały jesz cze inne pieczęcie Związku. W trosce o zabezpieczenie kliszy ołowianej został natychmiast wykonany jej wierny odcisk silikonowy, na podstawie którego wykonano z mosiądzu wierną kopię. Dorobiono drewniany uchwyt i tą właśnie pieczęcią zna kowane będą teraz archiwalia naszego Związku. Tak to po 32 latach podróżowania pieczęcie wró ciły do prawowitego właściciela. Trasa była naprawdę rozległa: Poznań Warszawa Paryż Rzym Paryż Lon dyn Warszawa Kraków. Trawestując znane porzekadło o książkach można chyba powiedzieć, że HABENT SUA FATA SIGILLI Zarząd ZPKM i redakcja Biuletynu serdecznie dziękują nie strudzonemu badaczowi dziejów Zakonu Maltańskiego w Pol sce, Panu doktorowi. Tadeuszowi W. Langemu z Poznania za wywołanie tego tematu i za dostarczenie materiałów informa cyjnych, które w efekcie spowodowały odzyskanie tak cennych dla nas pamiątek. Odcisk odzyskanej pieczęci Archiwum ZPKM An imprint of the recovered seal of the ZPKM rchives The second seal is a lead printer s stamp, Archive of the Polish Association of Knights of Malta in Poznan. It depicts the Maltese Cross, in the center of which is a small shield with an image Our Lady of Czestochowa. A similar seal, but without the lettering, was used on the cover of the ZPKM Handbook of One may as sume that there were other seals of the Associa tion besides these two that were returned. In order to safeguard the lead impression of the seal, a silicone copy was immediately made, and from that, a brass stamp. A wooden handle was added, and this seal will henceforth be used to stamp the archival documents of our Associa tion. And so, after 32 years of wandering, the se als have returned to their lawful owner. Their ro ute was truly extensive: Poznan, Warsaw, Paris, Rome, Paris, London, Warsaw, Krakow. Paraphrasing a well known saying about books, one may say: HABENT SUA FATA SIGILII The Board of Directors of the Polish Association and the editors of the Bulletin thank the tireless scholar of the history of the Or der of Malta in Poland, Dr. Tadeusz W. Lange in Poznan, for bringing up this topic and providing information which resulted in recovering of these valuable mementos. Notki biograficzne: (1) Adam ks. Poniński ( ), Marszałek Sejmu , Podskarbi Wielki Koronny , Komandor Maltański 1774, Wielki Przeor Zakonu w Polsc Jego herb Łodzia zwieńczony mitrą książęcą widnieje po środku pola odzyskanej pieczęci. (2) Zbigniew Belina Prażmowski ( ). Kaw. Hon. i Dew., ppłk.wp. W Zakonie od 1927 do wystąpienia w (3) Bogdan hr. Hutten Czapski ( ). Baliw Wlk. Krzy ża Hon. i Dew. Jedyny przed II wojną Profes w Związku. W Zakonie od Prezydent ZPKM w latach (4) Eugeniusz ks. Lubomirski ( ). Kawaler Wlk. Krzy ża Hon. i Dew. W zakonie od Wiceprezydent ZPKM (5) Stanisław Lipkowski Milewski ( ). Kawaler Wlk. Krzyża Hon. i Dew. W zakonie od W czasie II wojny Komendant Szpitala Maltańskiego. Po wojnie Delegat Za rządu na Kraj. (6) Emeryk hr. Hutten Czapski ( ). Baliw Wlk. Krzy ża Posłuszeństwa. W Zakonie od Prezydent ZPKM (7) Edward Borowski ( ). Kawaler Wlk. Krzyża Ła ski i Dew. W Zakonie od Sekretarz Zarządu Wiceprezydent ZPKM Biographical notes: (1) Adam Prince Poniński ( ) Marshal of the Sejm (Parliament) , Grand Under Treasurer of the Crown , Commander of Malta 1774, Grand Prior of the Order in Poland His coat of arms Ło dzia, crowned by a princely mitre, is depicted in the center of the recovered seal. (2) Zbigniew Belina Prażmowski ( ), Knight of Ho nor and Devotion, Lt. Col. of the Polish Army, a member for the Order from 1927 until his resignation in (3) Bogdan Count Hutten Czapski ( ). Bailiff of the Grand Cross of Honor and Devotion. The only professed knight in the Polish Association before the war. A member of the Order from President of the Polish Association (4) Eugene Prince Lubomirski ( ). Knight of the Grand Cross of Honor and Devotion. Member of the Order from Vice president of the Polish Association (5) Stanisław Lipkowski Milewski ( ). Knight of the Grand Cross of Honor and Devotion. Member of the Order from During World War II director of the Maltese Hospital. After the war, delegate of the Board to Poland. (6) Emeryk Count Hutten Czapski ( ). Bailiff of the Grand Cross in Obedience. Member of the Order from President of the Association Strona 4 LISTOPAD 2004

5 Związek The Association (8) Karol Szlenkier ( ). Kaw. Łaski Magi stralnej. W Zakonie od (9) Juliusz hr. Ostrowski (ur. 1923). Baliw Wlk. Krzy ża Hon. i Dew. w Posłuszeństwie. W Zakonie od Prezydent ZPKM od (10) Andrzej hr. Ciechanowiecki (ur. 1924). W Zako nie od 1958 do wystąpienia w Wiceprezy dent ZPKM (11) Władysław hr. Poniński ( ). Baliw Wlk. Krzyża Posłuszeństwa. W Zakonie od Pre zydent ZPKM (12) Jan hr. Badeni ( ). Kaw. Wlk. Krzyża Hon. i Dew. W Zakonie od Prezydent ZPKM (13) Władysław hr. Tarnowski (ur.1931). Baliw Wlk. Krzyża Hon. i Dew. w Posłuszeństwie. W Zakonie od Prezydent ZPKM Od 1997 Prezydent Honorowy. (opr. red. na podstawie informacji od J.E. Prezydenta ZPKM) (7) Edward Borowski ( ). Knight of the Grand Cross of Honor and Devotion. Member of the Order from Secretary of the As sociation Vice President (8) Karol Szlenker ( ). Knight of Magistral Grace. Member of the Order from (9) Juliusz Count Ostrowski (b. 1923). Bailiff of the Grand Cross of Honor and Devotion in Obedience. Member of the Order since Presi dent of the Association since (10) Andrzej Count Ciechanowiecki (b. 1924). Member of the Order from 1958 until his resignation in Vice president of the Asso ciation (11) Wladyslaw Count Poniński ( ). Bailiff of the Grand Cross of Obedience. Member of the Order from President of the As sociation (12) Jan Count Badeni ( ). Knight of the Grand Cross of Honor and Devotion. Member of the Order from President of the As sociation (13) Wladyslaw Count Tarnowski (b. 1931). Bailiff of the Grand Cross of Honor and Devotion in Obedience. Member of the Order since President of the Association ; Honorary President since (Prepared by the editors on the basis of information from H.E. President of the Polish Association of Knights of Malta. Translated by Tadeusz Mirecki) PROFES JERZY LASOCKI Knight Of Justice Jerzy Lasocki Tadeusz W. Lange Jerzy Lucjan Maria Lasocki urodził się 13. grudnia 1905 r. w Kiernozi w powiecie łowickim, jako drugie dziecko Władysła wa Konstantego Stanisława Mariana Lasockiego 1 i księżniczki Marii Leokadii Antoniny Woronieckiej 2. W wieku lat czterech wyjechał z rodziną do Włoch, następnie do Szwajcarii, gdzie uczęszczał do szkoły podstawo wej. W latach znowu przebywał we Wło szech, gdzie ukończył szkołę ponadpodstawową Col legio Calasanzio w Cornigliano. W latach pobierał nauki w gimna zjum męskim Spółki Cywilnej Szkoły Średniej w Lublinie i tamże złożył egzamin dojrzałości. Wy różnił się w religii, chemii i języku francuskim. W latach odbył studia w Ecole des Sciences Politiques w Paryżu i otrzymał dyplom tamtejszej Sekcji Ekonomiczno Finansowej. Po powrocie do kraju postanowił poświęcić się karierze dyplomatycznej i zatrudniony został jako praktykant w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W r skierowany został do najbardziej podówczas prestiżowej polskiej placówki zagranicznej, miano wicie ambasady RP w Paryżu, gdzie przebywał do r Poznał tam córkę ambasadora Alfreda Chła powskiego i Heleny z hr. Mielżyńskich Teresę 3. W latach pracował w konsulacie polskim w Trie ście, tam też 7 lipca 1933 r. wziął ślub z Teresą Chłapowską. W styczniu 1936 r. Lasocki zatrudniony został w Biurze Per sonalnym MSZ, a po roku w jego Wydziale Wschodnim. 1 lutego 1938 r. mianowany został attaché w Ambasadzie R.P. w Rzymie, a z dniem 1 września 1939 attaché w Ambasadzie R.P. w Waszyngtonie. 14 marca 1940 upoważniono go do używania tytułu II Sekretarza Ambasady, na którego mianowano go 1 maja marca 1944 otrzymał tytuł I Sekretarza tej ambasady. Jerzy Lucjan Maria Lasocki was born on December 13, 1905, in Kiernozia, County of Łowicz, as the second child of Władysław Konstanty Stanisław Marian Lasocki and Princess Maria Leokadia Antonina Woroniecka. At the age of four he left with his family for Italy, then to Switzerland, where he attended elementary school. In he was again in Italy, where he finished post elementary schooling at Collegio Calasanzio in Cornigliano. In the years he studied at the men s secondary school in Lublin, where he matriculated. He distinguished himself in religion, chemistry and French. In the years he took studies at Ecole des Science Politiques in Paris, where he received a diploma from its Economic Financial Section. After returning to Poland, he decided to enter the diplomatic service and was accepted as a trainee in the Ministry of Foreign Affairs. In 1927 he was assigned to the then most prestigious Polish diplomatic mission, the Polish Embassy in Paris, where he served until There he met Teresa, the daughter of Ambassador Alfred Chłapowksi and Helena nee Countess Mielżyńska. In he worked in the Polish Consulate in Trieste, where on July he married Teresa Chłapowska. In January of 1936 Lasocki was employed in the personnel office of the Ministry of Foreign Affairs, and after a year, in its Eastern Division. On February he was named attaché to the Polish Embassy in Rome, then on September as attaché to the Polish Embassy in Washington. On March he was allowed to use the title of Second Secretary of the Embassy, to which post LISTOPAD 2004 Strona 5

6 Związek The Association Po wojnie postanowił pozostać na Zachodzie, a konkretnie w USA. W r jako znający języki Europejczyk otrzymał pracę jako asystent prezesa linii lotniczej TWA (Trans World Air lines). Przez dwa lata zajmował się wydziałem ds. stosunków międzynarodowych linii, negocju jąc m.in. warunki korzystania z za granicznych lotnisk. Z pracy tej od szedł w r na skutek reorgani zacji firmy i utrudnień, jakich w pra cy nastręczało jego obce obywatel stwo. Tymczasem rozwiódł się z Te resą Chłapowską, która zamieszka ła w Nowym Jorku 4. W latach pracował jako niezależny analityk sytuacji po litycznej, w dużej mierze w Biblio tece Hoovera na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii. W r nawiązał współpracę z Narodowym Komitetem na rzecz Wolnej Euro py (National Committee for Free Europe), gdzie zajmował się anali zą gospodarczych i politycznych wydarzeń w Europie Wschodniej. W r uzyskał naturalizację w USA. Od r do 1963 był pracow nikiem Międzyrządowego Komite tu dla Migracji Europejskiej (Inter governmental Committee for Euro pean Migration), początkowo w centrali w Genewie, następnie zo stał szefem Misji ICEM w Trieście, następnie szefem Misji Łącznikowych kolejno w Wiedniu, Mon tevideo i Santiago de Chile, a następnie urzędnikiem w kwaterze głównej w Genewie. 4 lutego 1970 r. został Kawalerem Honoru i Dewocji Zako nu Maltańskiego. 7 listopada 1975 rozpoczął nowicjat, w latach zło żył pięciokrotnie śluby proste, a w r śluby uroczyste i 23. maja został pierwszym Profesem Polakiem w powojennym Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, a drugim po Bog danie hr. Hutten Czapskim w dziejach ZPKM. Zmarł 26 grudnia 2003 r. w Waszyngtonie. Personel ambasady polskiej przy Królewskim Rządzie Włoskim w Rzymie. Zdjęcie pa miątkowe zrobione najprawdopodobniej 6 czerwca 1938 r., po złożeniu listów uwie rzytelniających przez nowego ambasadora gen. Bolesława Wieniawę Długoszow skiego. [Personnel of the Polish Embassy to the Kingdom of Italy in Rome. Commemorative photo most probably taken June 6, 1938, after presentation of credentials by the new Ambassador.] Od lewej [From left]: Att. dr J. Szeliski (?), NN, Radca [Counselor] amb. A. Zawisza, Att. hon. Józef hr. Michałowski, ambasador RP gen. Bolesław Wieniawa Długoszowski, NN, NN pracownik włoskiego protokołu [Italian protocol official], Att. Jerzy Lasocki, [mili tary] Att. wojskowy mjr. Cezary Niewęgłowski. he was named on May 1, On March he received the title of First Secretary of the Embassy. After the war he decided to remain in the West, specifically in the USA. In 1946, because of his knowledge of languages, he became assistant to the President of Trans World Airlines (TWA). For the next two years, he was in charge of international relations for the airline, negotiating the use of international airports. He left this job in 1947 due to a reorganization of the company and the difficulties caused by his foreign citizenship. In the meantime, he divorced Teresa Chłapowska, who then moved to New York. There also, his sister Pia settled after the death of her husband. In he worked as an independent political analyst, mainly in the Hoover Library at Stanford University in California. In 1949 he established cooperation with the National Committee for Free Europe, where he took up the analysis of economic and political developments in Eastern Europe. In 1952 he became a natura lized citizen of the United States. From 1952 he was employed in the Intergovernmental Committee for European Migration, initially in the headquarters in Geneva, then as chief of the ICEM mission in Trieste, and later chief of liaison in Vienna, Montevideo and Santiago de Chile, then again back to headquarters in Geneva. On February , he became a Knight of Honor and Devotion of the Order of Malta. On November he entered the novitiate, in he made preliminary vows five times, then in 1984 perpetual vows, and on May 23, 1984 he became the first Professed Knight in the post war Polish Association of Knights of Malta, and the second after Bogdan Count Hutten Czapski, in the history of ZPKM. He died on December 26, 2003, in Washington. Odznaczenia Fra Jerzego Lasockiego: 1. Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta, Polska, data nieznana 2. Brązowy Medal Za długoletnią służbę, Polska, Krzyż Kawalerski Orderu Leopolda II, Belgia, Krzyż Kawalerski Orderu Św. Św. Mauryce go i Łazarza, Włochy, Krzyż Kawalerski Orderu Korony Rumuńskiej, Rumunia, data nieznana 6. Krzyż Kawalerski Dębowej Korony, Lu xemburg, data nieznana 7. Krzyż Kawalera Honoru i Dewocji, Za kon Maltański, Krzyż Oficerski Orderu Św. Św. Maury cego i Łazarza, Włochy, Krzyż Komandorski Orderu Pro Merito Melitensi, Zakon Maltański, data nieznana Decorations bestowed upon Fra Jerzy Lasocki: 1. Cavalier s Cross of Polonia Restituta, Poland, date unknown 2. Bronze Medal For long time service, Poland, Cavalier s Cross of the Order of Leopold II, Belgium, Cavalier s Cross of the Order of Sts. Maurice and Lazarus, Italy, Cavalier s Cross of the Order of Rumanian Crown, Romania, date unknown 6. Cavalier s Cross of the Oaken Crown, Luxembourg, date unknown 7. Cross of the Knight of Honor and Devotion, Order of Malta, Officer s Cross of the Order of Sts. Maurice and Lazarus, Italy, Commander s Cross of the Order Pro Merito Melitensi, Order of Malta, date unknown (Translated by Tadeusz Mirecki) Strona 6 LISTOPAD 2004

7 Związek The Association 1 ur. 2. lutego 1866 w Warszawie, zm. tamże 21. czerwca 1937, syn Stanisława Lasockiego i Natalii z ks. Woronieckich. 2 ur. 29. sierpnia 1877 w Kaniem, zm. w Rzymie 30. listopada 1963, córka Mieczy sława ks. Woronieckiego i Marii z Drohojowskich. 3 ur. 4. października 1910 w Bonikowie, zm. 12. września 1980 w Waszyngtonie. 4 i wyszła powtórnie za mąż, za Piotra Colonna Piotrowskiego. 1 Born Feb in Warsaw, dec. there June , son of Stanisław Lasocki and Natalia nee Princess Woroniecka. 2 Born Aug in Kaniem, dec. in Rome Nov , daughter of Prince Mieczysław Woroniecki and Maria nee Drohojowska. 3 Born Oct in Boników, dec. Sep in Washington 4 She was subsequently remarried to Piotr Colonna Piotrowski. 5 She was older by two years, married to Artur Dobiecki, attorney, deputy to parliament, member of the prewar Polish Association of Knights of Malta. He died in Paris in TROCHĘ STATYSTYKI I Some Statistics I Może zainteresują Czytelników informacje, jak ilościo wo kształtowały się przyjęcia do ZPKM w poszczegól nych latach po II wojnie światowej. Przedstawione tu dane stanowią ciekawy przyczynek do historii Związ ku i wskazują jaki wpływ miały zmiany polityczne na popularność i rozwój Związku w zmienionych warun kach życia powojennego. Our readers might be interested to know how the numbers of new members accepted into the Association varied over the years after World War II. The data here presented form an interesting part of the history of the Association, and indicate how its popularity and development were affected by the political changes in the new post war reality. * tym pierwszym po wojnie przyjetym z kraju był Juliusz hr. Ostrowski, obecny Prezydent ZPKM * This first new member in post war Poland was Julius Count Ostrowski, the current President. Jak widać rekordowym rokiem był 1992, rok pierwszego powojennego Konwentu w Polsce. Od tego przełomu widać wyraźnie zwiększającą się liczbę nowoprzyjętych w ogóle i odwrócenie proporcji przyjęć z zagranicy i z kraju, na ko rzyść tych drugich. Na spadek przyjęć kandydatów mieszka jących za granicą miała również wpływ zmiana Konstytucji Zakonu z 1997 roku. Wprowadziła ona zasadę, że bez wzglę du na narodowość powinno się wstępować do Związku w kraju zamieszkania. (opr. red. na podstawie danych udostępnionych przez Juliu sza. hr. Ostrowskiego) As can be seen, the most members were accepted in 1992, the year of the first post war Convent in Poland. From that turning point we can see growing numbers of new members, and a reversal of the proportion of members from abroad and from Poland, towards the latter. The decrease of new members from abroad was also caused by a change in the Constitution of the Order in 1997, which established the principle that, regardless of nationality, members should join the Association in their county of residence. (Prepared on the basis of data provided by H.E. Julius Count Ostrowski. Translated by Tadeusz Mirecki) LISTOPAD 2004 strona 7

8 Historia History SZPITAL MALTAŃSKI W WARSZAWIE The Maltese Hospital in Warsaw Aleksander Cieślak SZPITAL AK Oddzielną płaszczyzną działania Szpitala Maltańskiego w War szawie była jego współpraca, od samego początku, z ruchem oporu. Słusznie Maria Maciejewska Rucińska zatytułowała swoją broszurę poświęconą Szpitalowi Wojskowy Szpital Maltański. Szpital AK 1. Pomoc udzielana żołnierzom Polski Podziemnej zwiększyła się jeszcze po decyzji władz niemieckich z jesieni 1941 roku, kiedy to szpital chirurgii urazowej zamieniono na ty powy szpital urazowy. W takiej placówce łatwiej było ukrywać rannych AK owców i leczyć ludzi spalonych. Często też le karze Szpitala Maltańskiego nieśli pomoc ludziom na mieście. Poinformowani o ofiarach różnych akcji wieczorami przemykali się do kryjówek i tam wykonywali najpotrzebniejsze zabiegi. Ze strony Szpitala z władzami podziemnymi kontaktowała się prze łożona pielęgniarek s. Barbara Glińska, a ze strony Komendy Głównej AK ze Szpitalem utrzymywała łączność Stanisława Kwaskowska pani Stasia. Najsłynniejsze akcje Polski Podziemnej, po których ich uczestnikom udzielano pomocy w Szpitalu Maltańskim to akcja pod Arsenałem, zamach na Kutscherę, zdobycie ponad 100 mi lionów złotych na ul. Senatorskiej i tzw. akcja Wilanowska 2. Wszyscy ci wojskowi pacjenci byli oficjalnie wpisani do ewi dencji szpitalnej i mieli wypełnione dokumenty. Szacuje się, że w czasie wojny udzielono pomocy ok. 500 rannym. Liczba ta nie obejmuje tych, którym udzielono pomocy ambulatoryjnej. Pracownicy Szpitala Maltańskiego mieli też duży udział w ratowaniu dzieci Zamojszczyzny 3. Utworzyli oni dla nich punkt odżywczo sanitarny, a kilka sióstr jeździło w okolice Zamościa i przywoziło do Warszawy odebrane Niemcom dzieci. POWSTANIE WARSZAWSKIE Szpital Maltański udzielał też pomocy rannym żołnierzom podczas Powstania Warszawskiego. Należy podkreślić, że po moc tę otrzymywali walczący obu stron. Wynikało to z kilku Budynek Resursy Kupieckiej Szpitala Maltańskiego, stan z 1945 r. Resursa Building (Merchant s Club) Maltese Hospital, in 1945 THE HOME ARMY HOSPITAL A separate phase of the activities of the Maltese Hospital in Warsaw was its cooperation, from the very beginning, with the underground resistance. It was certainly fitting that Maria Maciejewska Rucińska titled her brochure about the hospital as The Military Maltese Hospital. The Hospital of the Home Army. Assistance ex tended to soldiers of the Underground Army was increased when the German authorities decided in autumn of 1941 to convert the hospital from one of traumatic surgery to a typical trauma center. It was easier, in such a facility, to hide wounded Home Army soldiers and to treat those whose cover was blown. Often, too, the doctors of the Maltese Hospital would extend assistance to inhabitants of the city. Upon being informed of the victims injured in some combat action, theywould surrepti tiously venture out in the evenings to provide the most essential treatments. The Hospital s liaison to the Underground authorities was the head nurse, Barbara Glińska, while the Underground s contacts with the Hospitalwere conducted by Stanisława Kwaskowska, nom de guerre Ms. Stasia. The most famous actions of the Underground, whose participants were later treated in the Maltese Hospital, were the battle at the Arsenal, the assassination of Kutschera, the taking of over 100 million złotys in the raid on Senatorska Street, and the so called Wilanowska action. All of these military patients were registered and fully documented in the hospital records. It is estimated that about 500 wounded were treated during the war, not including those receiving out patient treatment. The staff of the Maltese Hospital also played a large role in rescuing children of the Zamość Region. A treatment and nourishment facility was set up for them, and several nurses from the Hospital traveled to the environs of Zamość to bring to Warsaw children who had been rescued from the Germans. THE WARSAW UPRISING The Maltese Hospital also extended medical assistance to wounded soldiers of the Warsaw Uprising of August October It must be stressed that such assistance was given to the soldiers on both sides. This was done for several reasons. The first and most important was a consequence of the humanitarian mission of the Order; the second, an outright demand from the German commanders; and third, a building housing wounded Germans was not fired upon by German artillery. Strona 8 LISTOPAD 2004

9 Historia History przyczyn. Pierwszą i najważniejszą z nich z nich była humani tarna misja Zakonu, drugą stanowcze żądanie ze strony dowód ców niemieckich, trzecią do budynku, w którym znajdowali się ranni żołnierze niemieccy nie strzelali niemieccy artylerzyści. Z obecnością rannych narodowości niemieckiej wiązały się też pewne kłopoty Generalny Gubernator Hans Frank zakazał bowiem (pod groźbą kary) Polakom leczenia Niemców, zwłasz cza żołnierzy. Drugiego sierpnia pojawił się w Szpitalu niemiec ki lekarz wojskowy i zapoznawszy się ze stanem rannych, zosta wił lekarzowi naczelnemu pisemne upoważnienie do leczenia żoł nierzy niemieckich. Przez pierwsze dni Szpital Maltański funkcjonował jako szpi tal przyfrontowy. Szybko zostały zajęte wszystkie wolne łóżka i dlatego przy ul Senatorskiej 36 została założona filia oddział dla lżej rannych. W tych dniach znaleziono też w pobliskich ma gazynach składu win zamkniętych Żydów węgierskich i grec kich. Pracownicy Szpitala zaopatrzyli ich w cywilne ubrania i po kilku wypuścili do miasta tam w większości przyłączyli się oni do oddziałów powstańczych. Przez pierwszy tydzień Powstania Szpital praktycznie bez ogra niczeń żywił wszystkich potrzebujących tak pacjentów, jak żoł nierzy i ubogich mieszkańców Warszawy. W miarę napływu ucie kinierów z zajmowanej przez Niemców Woli wsparcie to ograni czono tylko do tych, którzy w jakiś sposób pomogli Szpitalowi. Często na terenie Szpitala pojawiały się patrole wojskowe tak niemieckie, jak i polskie. Zdarzyło się kiedyś, że placówkę kon trolowały jednocześnie obie strony. Pokazywano im jednak po mieszczenia tak, że nie natknęły się na siebie. Lżej rannych odsyłano do szpitala przy ul. Długiej, tak że w Szpi talu Maltańskim pozostali tylko ciężko ranni i bardzo chorzy. Tam też odsyłano pacjentów cywili, znajdujących się w Szpitalu. EWAKUACJA SZPITALA Czternastego sierpnia na teren placówki weszła kompania SS, a jej dowódca Obersturmführer Lagna zarządził opróżnie nie tej budy. Na protest lekarza naczelnego, dr. Jerzego Dreyzy oświadczył, że za dwie godziny podpali budynek szpitala. Leka rze, pielęgniarki, a nawet lżej chorzy poczęli więc wynosić cięż ko rannych na plac przed Szpitalem. Niemiecki dowódca powie dział, że obecność chorych i personelu przeszkadza mu i wszy scy mają się wynosić. Komenda Szpitala Maltańskiego postano wiła przenieść się do Szpitala Ujazdowskiego. Nie wszystkich Tablica upamiętniająca Szpital Maltański na budynku Resursy Plaque on the Resursa Building commemorating the Maltese Hospital The presence of wounded Germans presented some difficulties the Governor General Hans Frank had forbidden, under threat of severe penalties, for Poles to treat Germans, especially German soldiers. On August 2 nd (the second day of the Uprising), a German military doctor appeared at the Hospital and, upon examining the state of the wounded, gave the head doctor written authorization for the treatment of German soldiers. For the first few days of the Uprising, the Hospital operated as a front line medical facility. All of the free beds were soon filled, and on August 4 th (the fourth day of the Uprising) a branch was opened at 36 Senatorska Street, to house the less seriously wounded. Around that time, the hospital staff found groups of Hungarian and Greek Jews hiding in wine cellars in the neighborhood. They were given civilian clothes and released in small groups into the city, where most of them joined the ranks of the insurgents. Through the first week of the Uprising, the Hospital provided food practically without limitation all of those in need patients, soldiers, and the poor inhabitants of Warsaw. But as the number of refugees grew, and the Germans regained much of the Wola district, such assistance was limited to those who in some way supported the Hospital. Military patrols, both German and Polish, often entered the Hospital. Once it happened that the site was controlled by both sides at once. They were conducted around the facility in such a way that they did not encounter one another. The less seriously wounded were transferred to another hospital on Długa Street, so only the seriously wounded and very sick remained in the Maltese Hospital. Civilian patients were also sent from the Hospital to Długa St. EVACUATION On August 14 th, an SS company entered the Hospital. Its commander, Obersturmführer Lagna ordered the evacuation of this dump. At the protest of the head doctor, Jerzy Dreyza, he declared that in two hours he would set fire to the building housing the hospital. Doctors, nurses, and even the lightly sick began to carry out the gravely wounded into the square in front of the Hospital. The German commander said that the presence of patients and staff bothered him, and everyone must leave. The directorate of the Maltese Hospital decided to transfer to the Ujazdowski Hospital which was the closest medical facility. There was not time to transfer everyone; the Germans set up grenade launchers among the beds of the remaining patients, and began to shell the insurgents. Under German escort, the procession of wounded went through Bankowy Square, Przechodnia Street, Iron Gate Square, Saski Garden to the barricade blocking Marszałkowska St. Along the way, both doctors and patients were attacked by robbers, who took from them anything of value. The raging battle made it necessary for the Hospital to frequently change its location. Finally, in the night from the 5 th to the 6 th of September, it occupied the building at 17 Sniadecka St. and operated there until the fall of the Uprising. After the surrender, it was the only hospital in Warsaw which was evacuated in its entirety and moved to Piastowo, to the building of the Tudor factory. LISTOPAD 2004 Strona 9

10 Historia History udało się zabrać; między pozostałymi w łóżkach chorymi Niem cy ustawili granatniki i rozpoczęli ostrzeliwanie powstańców 4. Pod eskortą Niemców pochód rannych pomaszerował przez Plac Bankowy, ul. Przechodnią, Plac Żelaznej Bramy, Ogród Saski do barykady blokującej ul. Marszałkowską. Po drodze tak cho rzy, jak i lekarze byli zaczepiani przez Własowców, którzy za bierali im cenne drobiazgi. Walki sprawiały, że Szpital musiał dość często zmieniać miej sce działania. Ostatecznie, nocą z 5 na 6 września, zajął budynek przy ul Śniadeckich 17 i tam funkcjonował aż do upadku Po wstania. Po kapitulacji, jako jedyny szpital warszawski, Szpital Maltański został w całości ewakuowany do Piastowa i ulokowa ny w fabryce Tudor. LIKWIDACJA Po zakończeniu wojny Szpital Maltański podlegał Polskie mu Czerwonemu Krzyżowi i od dnia 23 marca 1945 roku działał jako pomocniczy szpital garnizonowy w Częstochowie. Wtedy też przyjął nową nazwę Szpital Maltański Czerwonego Krzy ża. W 1949 roku władze komunistyczne ostatecznie zlikwido wały tę zasłużoną placówkę, a jej majątek i wyposażenie przeka zały częstochowskiej służbie zdrowia. Pomimo likwidacji pamięć o Szpitalu Maltańskim przetrwa ła wśród mieszkańców Warszawy, byłych rannych niemieckich i polskiej emigracji. Magdalena Lipkowska wydała książkę o jego bohaterskiej epopei, a w 50 tą rocznicę jego powstania na daw nym gmachu Resursy umieszczono pamiątkową tablicę z mal tańskim krzyżem i prostym napisem Tu działał wojskowy Szpi tal Maltański. Artykuł ten jest bardzo niepełnym i fragmentarycznym zary sem dziejów Szpitala Maltańskiego. Autor zadaje sobie z tego sprawę i przeprasza osoby których nazwiska, lub nazwiska ich bliskich, nie zostały wspomniane. 1 Maria Maciejewska Rucińska Wojskowy Szpital Maltański. Szpital AK s.l. s.a. 2 Ibidem, str Odebrane rodzicom dzieci z terenów zamojszczyzny i ze względu na swój wygląd przeznaczone do adopcji przez rodziny niemieckie i germanizacji. 4 dr J. Dreyza, Szpital Maltański przy ulicy Senatorskiej w czasie Powstania Warszawskiego [w:] Archiwum Historii Medycyny 1968, XXXI, 2, str FINAL CLOSING After the war, the Maltese Hospital came under the jurisdiction of the Polish Red Cross, and from March 23 rd 1945 it acted as the auxiliary military hospital in Częstochowa. At that time it adopted a new name, Maltese Hospital of the Red Cross. In 1949, the Communist authorities finally abolished this heroic institution, transferring its assets and equipment to the public medical services of Częstochowa. Despite the abolishment, the memory of the Maltese Hospital remained alive among the inhabitants of Warsaw, the former German wounded, and the Polish émigré community abroad. Magdalena Lipkowska is writing a book about its heroic history, and on the 50 th anniversary of its establishment, a memorial plaque was mounted on the Resursa building, carrying the Maltese Cross and a simple inscription: Here stood the military Maltese Hospital. This article is a very incomplete and fragmentary outline of the history of the Maltese Hospital. The author realizes this, and begs the forgiveness of persons whose names, or the names of their loved ones, were not mentioned. 1 Maria Maciejewska Rucińska, Wojskowy Szpital Maltański. Szpital AK. n.p.,n.d. 2 Ibid., pg Action at the Arsenal, March 26, 1943, was an attack by AK units to rescue a group of prisoners being moved by the Germans from Gestapo headquarters to Pawiak prison. The action succeeded in freeing 21 of 25 prisoners. 4 SS General Franz Kutschera was a high Nazi official in occupied Warsaw, and chief of SS Police from October He was particularly barbaric, putting into effect mass executions which took the lives of about 4,300 persons. A court of the Polish Underground State issued a death sentence on him, and he was killed in a raid by the AK on February 1, After his death, the Germans suspended mass executions. 5 On August 12, 1943, a successful AK raid on a bank netted over 100 million zlotys, intended to finance the operations of the AK Head Command. 6 A raid on September 26, 2943, on German police and military posts in the Wilanów section of Warsaw, and on Volksdeutch collaborators (Polish residents of Ger man descent who accepted German citizenship from the Nazis) in retaliation for informing on AK units training in the nearby forests. 7 Children taken from their parents in the Zamość Region, intended because of their appearance for the Liebensborn program, i.e. Germanization through adoption by German families. 8 Dr. J. Dreyza, The Maltese Hospital on Senatorska Street during the Warsaw Uprising in Archiwum Historii Medycny [Archives of history of medicine] 1968, XXXI, 2, p Życie duchowe Spiritual life WIĘCEJ O ŚWIĘTACH BOŻEGO NARODZENIA More About Christmas Ks. Mirosław Nowosielski Święto Bożego Narodzenia, które co roku obchodzimy, kojarzy nam się zwykle z choinką, wigilią, różnymi tradycjami rodzinnymi, dla rodziców zaś, a zwłaszcza dla kobiet z trudami przygotowań do świąt. Tymczasem wiele cennych treści, jakie niosą te święta zostaje niezauważonych i nie wykorzystanych dla głębszego doświadczenia rozwoju duchowego. Są nimi znaki, jakie pojawiają się w Boże Narodzenie, a których treści rodzice mogą wykorzystać we wspaniałej domowej katechezie. W niniejszym artykule pragnę trochę pomóc rodzicom (i nie tylko rodzicom), jak można lepiej przeżywać święta Bożego Narodzenia. Zacznijmy krótko od historii. Kiedy zaczęto obchodzić święta Bożego Narodzenia? The feast of Christmas, which we celebrate every year, we associate with the Christmas tree, the Wigilia dinner, various family traditions; for the parents, and especially for women, with the hard work of preparing for the holidays. But much of the valuable context of this feast remains unnoticed and unexploited for deeper spiritual development. There are symbols that can be seen at Christmas, which parents can use in religious education in the home. In this article I aim to assist parents (and not only parents) in transmitting the message of Christmas. Let us start with some history. When was Christmas first observed? While the Easter Triduum was observed from the dawn of Christianity, Christmas was introduced at the beginning of the Strona 10 LISTOPAD 2004

11 Życie duchowe Spiritual life O ile uroczystości Triduum Paschalnego (Wielkanoc) obchodzono już od samego początku chrześcijaństwa, to Boże Narodzenie wprowadzono w pocz. IV w. (przy tym trzeba pamiętać, że jednak najważniejszą uroczystością chrześcijaństwa jest Wielkanoc, a nie Boże Narodzenie). Przy końcu III wieku przyjęto oficjalnie kult Słońca i ustalono Święto Urodzin Niezwyciężonego Słońca na dzień 25 grudnia. Konieczność przeciwstawienia się temu kultowi w połączeniu z żywą już tradycją obchodzenia urodzin wielkich ludzi doprowadziło do przyjęcia daty 25 grudnia jako dnia Narodzin Jezusa Chrystu sa. Spotykamy to święto w dokumentach z IV wieku. W ciągu IV i V wieku święto Narodzenia przyjął Kościół Wschodni, Rzym natomiast przyjął Święto Objawienia Pańskiego ze Wschodu 6 sty cznia. Tak wyglądał początek obchodzenia tego święta. Od 25 grudnia jest obcho dzona oktawa Bożego Naro dzenia, która kończy się Uro czystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 1 stycznia i to jest główna treść tego dnia, a nie Nowy Rok. Warto o tym pamiętać i uczyć tego swoje dzieci. Jeżeli uznamy za waż niejszy Nowy Rok niż Boże Narodzenie to trochę wracamy do pogaństwa i odcinamy się od naszych chrześcijańskich korzeni. Jak zatem trzeba wyko rzystać treści zawarte w zna kach, aby dobrze przeżyć Święta Bożego Narodzenia? Najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, co to są znaki? Nie wdając się w psychologiczna i filozoficzną dyskusję na temat znaków, najogólniej można powiedzieć, że znak wskazuje nam drugą rzeczywistość, tę niewidzialną. Są różne znaki (np. umowne) jak cyfry, gdzie konkretnym znakiem wyra żamy odpowiednia liczbę. Są też znaki uniwersalne, których wszyscy używamy, a wskazują one konkretną sytuację np. podanie ręki, co oznacza przywitanie i życzliwość. Jeżeli tej treści w tym geście nie ma, to nazywamy to obłudą. Jednym z takich znaków uniwersalnych jest święto. Poprzez sposób, w jaki jest przeżyte: uroczysty i radosny, wskazuje na druga rzeczywistość: radosna i uroczystą. Ta rzeczywistość istnieje zawsze, ale święta są znakiem, które nam o tej rzeczywistości przypominają i między innymi po to je obchodzimy. Stąd poprzez umiejętność świętowania człowiek wydobywa z siebie to co najpiękniejsze, najszlachetniejsze i najbardziej ludzkie, a przez to się rozwija i humanizuje. Przyjrzyjmy się krótko tym znakom. Jednym ze zwyczajów są porządki domowe. Jest to pewnego rodzaju pojednanie z rze czami, oczyszczanie ich. Można w nich dostrzec znak wewnętrz nego oczyszczenia przez pokutę. Jest dobrze gdy cała rodzina 4 th century but we must still remember that the most important Christian feast is Easter, not Christmas. At the end of the 3 rd century, the cult of the sun was officially adopted, and the feast of the invincible sun was set for December 25 th. The need to counteract this cult, and to connect with the growing tradition of celebrating the birthdays of prominent persons, led to the acceptance of December 25 th as the date of the Nativity of Jesus Christ. We see references to this feast in documents from the 4 th century. In the 4 th and 5 th centuries, the Eastern Church adopted the Feast of the Nativity, and Rome adopted the Eastern feast of the Lord s Epiphany on January 6 th. And that was the beginning of the observance of this feast. From December 25 we celebrate the Octave of Christmas, culminating in the Feast of the Blessed Mother of God on January 1 st that is the main focus of this date, not the New Year. We should remember this, and teach this to our children. If we assume that the New Year is more important than Christmas, then we are in a way returning to paganism, and cutting ourselves off from our Christian roots. How should we then take cognizance of the symbols of the feast of Christmas? First, let us consider what is the meaning of symbols. I will not go into the psychological and philosophical discussion of symbols; most generally we can say that a symbol shows us a secondary reality, an unseen one. There are many symbols, some arbi trary, such as numerals, by means of which we indicate a quantity. There are also universal symbols which we all use to indicate some specific situation, for exam ple, a handshake which indicates welcome and friendship. If this gesture is empty of this sentiment, we call it perfidy. One such universal symbol is the observance of feasts. In the way we experience it, ceremoniously and joyously, we express the underlying real ceremony and joy of the feast. Such reality exists in and of itself, but the observance of the feast reminds us of this reality, and that is why we so observe them. By our ability to celebrate, we exhibit what is most beautiful, most noble and most human, and thus we become ever more humanized. Let us briefly examine these symbols. One of the customs is to clean the household. This is, in a way, is a coming to terms with the material world, of ordering it. We can see in this an external symbol of internal cleansing by penance. It is good if the whole family, and not only the parents, perform this cleaning, and the whole family should go to confession. In this way we LISTOPAD 2004 Strona 11

B I U L E T Y N. Frà Andrew Bertie

B I U L E T Y N. Frà Andrew Bertie B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ AUTOR NATALIA TSARKOVA Jego

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. Początek nowicjatu sprawiedliwości Władysława Macharskiego Władysław Macharski Begins Novitiate of Justice

B I U L E T Y N. Początek nowicjatu sprawiedliwości Władysława Macharskiego Władysław Macharski Begins Novitiate of Justice B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ Początek nowicjatu sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. Jan Paweł II. Benedykt XVI

B I U L E T Y N. Jan Paweł II. Benedykt XVI B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ Nasz umiłowany Ojciec Święty

Bardziej szczegółowo

POMOCY MALTAŃSKIEJ. Powódź w Polsce Zniszczony przez powódź obraz z głównego ołtarza w kościele w wiosce Wola Rogowska

POMOCY MALTAŃSKIEJ. Powódź w Polsce Zniszczony przez powódź obraz z głównego ołtarza w kościele w wiosce Wola Rogowska B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ fot. K. Jarnuszkiewicz Powódź

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. Michelangelo Caravaggio. Portret Wielkiego Mistrza Alofa de Wignacourta Portrait of Grant Master Alof de Wignacourt

B I U L E T Y N. Michelangelo Caravaggio. Portret Wielkiego Mistrza Alofa de Wignacourta Portrait of Grant Master Alof de Wignacourt B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ Michelangelo Caravaggio

Bardziej szczegółowo

POMOCY MALTAŃSKIEJ. fot. Grzegorz Gałązka

POMOCY MALTAŃSKIEJ. fot. Grzegorz Gałązka B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ fot. Grzegorz Gałązka 13

Bardziej szczegółowo

50 Lat Rezydowania Ambasady Królestwa Belgii w Pałacu Mniszchów W Warszawie. 50 Years of Residence of the Embassy

50 Lat Rezydowania Ambasady Królestwa Belgii w Pałacu Mniszchów W Warszawie. 50 Years of Residence of the Embassy 1962 50 Lat Rezydowania Ambasady Królestwa Belgii w Pałacu Mniszchów W Warszawie 50 Years of Residence of the Embassy of Belgium at the 2012 Mniszech Palace in Warsaw Uroczystość 50-lecia Ambasady Belgii

Bardziej szczegółowo

POMOCY MALTAŃSKIEJ. Nysa - Piotr Kimla, assisted by Maciej Skrętowicz, presenting first-aid in sign language during Nysa Days.

POMOCY MALTAŃSKIEJ. Nysa - Piotr Kimla, assisted by Maciej Skrętowicz, presenting first-aid in sign language during Nysa Days. B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ Nysa - Piotr Kimla, w ramach

Bardziej szczegółowo

Page 14 News of Polonia Pasadena, California October 2008

Page 14 News of Polonia Pasadena, California October 2008 Page 14 News of Polonia Pasadena, California October 2008 Polish Pioneers from 1 manufacturing of glass, pitch, tar, soap, ash and other products. The English Parliament had restricted the amount of English

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. Maltese paramedics in the rescue action of the building collapse of the International Exhibition Hall in Katowice, January 28, 2006

B I U L E T Y N. Maltese paramedics in the rescue action of the building collapse of the International Exhibition Hall in Katowice, January 28, 2006 B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ Fot. M. Świerad Ratownicy

Bardziej szczegółowo

SPK Sub-Branch No 8, 44-54 Holland Crescent, Capalaba Qld 4157 http://www.polish-spk-foundation.org.au

SPK Sub-Branch No 8, 44-54 Holland Crescent, Capalaba Qld 4157 http://www.polish-spk-foundation.org.au Rok 2013 Nr. 409 Kwiecień - Maj - Czerwiec 2013 Brisbane Qld Wydanie 02/13 SPK Sub-Branch No 8, 44-54 Holland Crescent, Capalaba Qld 4157 http://www.polish-spk-foundation.org.au W NUMERZE ***** Serwis

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM Drugim wyzwaniem była wystawa Londyn stolica

Bardziej szczegółowo

Ostromecko cztery pory roku

Ostromecko cztery pory roku Ostromecko cztery pory roku stromecko O cztery pory roku Ostromecko four seasons of the year Szanowni Państwo Rewaloryzacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Ostromecku stała się dla Bydgoszczy ogromnym wyzwaniem.

Bardziej szczegółowo

76 th. kosciuszko. foundation. Come Meet Coach K! Annual Dinner & Ball. Last Chance to Buy Tickets to Ball & Take Ad Congratulating the KF.

76 th. kosciuszko. foundation. Come Meet Coach K! Annual Dinner & Ball. Last Chance to Buy Tickets to Ball & Take Ad Congratulating the KF. kosciuszko foundation T h e A m e r i c a n C e n t e r o f P o l i s h C u l t u r e NEWSLETTER Spring 2011 Volume LXI, No. 1 ISSN 1081-2776 Inside... 2 4 6 7 8 The Kosciuszko Foundation Stands Up for

Bardziej szczegółowo

PIOTR ZAREMBA JAKO ONOMASTA PIOTR ZAREMBA AS AN ONOMASTIC EXPERT

PIOTR ZAREMBA JAKO ONOMASTA PIOTR ZAREMBA AS AN ONOMASTIC EXPERT PIOTR ZAREMBA JAKO ONOMASTA PIOTR ZAREMBA AS AN ONOMASTIC EXPERT Beata Afeltowicz dr nauk humanistycznych Uniwersytet Szczeciński Wydział Filologiczny, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Zakład Współczesnego

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST NR 1 / NO. 1 PAMIĘĆ ŚWIADOMOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ REMEMBRANCE AWARENESS RESPONSIBILITY

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Together We Can and We Will ZGODA OF NORTH AMERICA THE OFFICIAL PUBLICATION. Protect those you love with PNA life insurance

Together We Can and We Will ZGODA OF NORTH AMERICA THE OFFICIAL PUBLICATION. Protect those you love with PNA life insurance Together We Can and We Will ZGODA THE OFFICIAL PUBLICATION The OF THE official POLISH Publication NATIONAL of the ALLIANCE Polish OF NORTH AMERICA APRIL/MAY/JUNE 2014 National www.pna-znp.org Alliance

Bardziej szczegółowo

Muzeum Narodowe w Gdańsku i Fundación FUSARA Składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania wystawy /

Muzeum Narodowe w Gdańsku i Fundación FUSARA Składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania wystawy / m u z E u m N A r O D O W E W G D A ń S K u, 2 0 1 1 WYSTAWA / EXHIBITION 13 listopada 2011 12 lutego 2012 / 13 November 2011 12 February 2012 Oddział Sztuki Dawnej / Classical Art Department ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 Muzeum Historii Polski zamknęło siódmy rok swojej

Bardziej szczegółowo

(Established 1915) BIULETYN PARAFIALNY /PARISH BULLETIN 11. 29. 2009

(Established 1915) BIULETYN PARAFIALNY /PARISH BULLETIN 11. 29. 2009 Saint Louis Polish R. C. Parish (Established 1915) BIULETYN PARAFIALNY /PARISH BULLETIN 11. 29. 2009 CZCZĄC WŁASNĄ PRZESZŁOŚĆ, WZRASTAMY KU PRZYSZŁOŚCI HONORING OUR PAST AND GROWING TOWARDS OUR FUTURE

Bardziej szczegółowo

Z historii History 19

Z historii History 19 Z historii History 19 Jabłonna pałac, Łuk Triumfalny, M. Pusek, ok. 1897 r., repr. Kraj w obrazach. Wydawca: Konstanty Woźniak, 1897, fot. ze zbiorów Jacka Szczepańskiego Jabłonna palace, Triumphant Arch

Bardziej szczegółowo

July 2015 Lipiec 2015

July 2015 Lipiec 2015 July 2015 Lipiec 2015 St. Stanislaus Kostka Parish 1413 North 20th Street Saint Louis, MO 63106 314.421.5948 www.saintstan.org Office Hours / Biuro Czynne Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 9:00 a.m. -

Bardziej szczegółowo

Foundation. Amerykańskie Centrum Kultury Polskiej. The American Center of Polish Culture

Foundation. Amerykańskie Centrum Kultury Polskiej. The American Center of Polish Culture Fundacja Kościuszkowska Amerykańskie Centrum Kultury Polskiej Kosciuszko Foundation The American Center of Polish Culture the Założona w 1925 roku Fundacja Kościuszkowska ma na celu pogłębianie więzi między

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki Cover design

Projekt okładki Cover design Nr 29/2011 ISSN 0860-2395 PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Journal of the Association of Monument Conservators WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE CONSERVATION

Bardziej szczegółowo

Szlakiem Dawida Ben Guriona

Szlakiem Dawida Ben Guriona Szlakiem Dawida Ben Guriona Following the trail of David Ben Gurion 2 3 (...) W dziejach Izraela Ben Gurion pozostanie charyzmatycznym przywódcą. Jego osobowość, konsekwencja, prawość, skromność, umiejętność

Bardziej szczegółowo

Where are we now? Raporty i analizy

Where are we now? Raporty i analizy Where are we now? Raporty i analizy Reports and Analyses 6 /2014 www.csm.org.pl Reports and Analyses Niniejszy raport powstał w ramach projektu Where are we now, współfinansowanego ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

ST. STANISLAUS KOSTKA ROMAN CATHOLIC PARISH MASS INTENTIONS/INTENCJE MSZALNE

ST. STANISLAUS KOSTKA ROMAN CATHOLIC PARISH MASS INTENTIONS/INTENCJE MSZALNE 2 SEPTEMBER 26, 2010 ST. STANISLAUS KOSTKA ROMAN CATHOLIC PARISH Parafia jest prowadzona przez Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo Our parish is staffed by the Vincentian Fathers Rev. Marek Sobczak

Bardziej szczegółowo

Forum - October 2011 - Page 2

Forum - October 2011 - Page 2 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216 883 2828 www.polishcenterofcleveland.org October 2011, No.10/112 Październik 2011, Nr 10/112 POLISH-AMERICAN Our President Joseph Fornal honored The Polish-American

Bardziej szczegółowo

For There is Hope. Martin Stepek

For There is Hope. Martin Stepek For There is Hope Martin Stepek Copyright Martin Stepek 2012 The right of Martin Stepek to be identified as the author of this work has been asserted in accordance with the Copyright, Designs and Patents

Bardziej szczegółowo