Koniunktura giełdowa a koniunktura gospodarcza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koniunktura giełdowa a koniunktura gospodarcza"

Transkrypt

1 Koniunktura giełdowa a koniunktura gospodarcza Prof. nadzw.. dr hab. Jerzy Gajdka Dr Janusz Brzeszczyński ski Mgr Tomasz Schabek Uniwersytet Łódzki 2008

2 Wprowadzenie Jest wiele przesłanek wskazujących na to, że e istnieje związek zek pomiędzy rynkiem kapitałowym, a w szczególno lności rynkiem giełdowym a koniunkturą gospodarczą. Przeważaj ają poglądy, że e to rynek akcji wpływa na procesy realne w gospodarce, w szczególno lności na tempo wzrostu.

3 Wprowadzenie Wśród d funkcji, jakie wypełnia niać ma w gospodarce rynek kapitałowy (giełdowy) wymieniane są: s mobilizacja oszczędno dności, umożliwienie pozyskiwania kapitału u przez podmioty gospodarcze, wycena kapitału, kreacja płynnop ynności, dywersyfikacja ryzyka, dystrybucja informacji zwiększone możliwo liwości nadzoru korporacyjnego, udział w przekształceniach własnow asnościowych.

4 Giełda a koniunktura gospodarcza W literaturze przedmiotu przyjmuje się często, że ceny akcji oraz opartych na nich instrumentów pochodnych należą do tzw. procyklicznych zmiennych gospodarczych (np. Wyżnikiewicz i in. 2005). W długim okresie ożywieniu gospodarczemu towarzyszy wzrostowy trend cen papierów wartościowych oraz indeksów, zaś w okresach niekorzystnej koniunktury makroekonomicznej na giełdach obserwowane są spadki zarówno cen, jak i indeksów.

5 Giełda a koniunktura gospodarcza Istnieje kilka mechanizmów zapewniających obecność dwustronnych związków pomiędzy koniunkturą giełdową a koniunkturą gospodarczą.

6 Giełda a koniunktura gospodarcza Poziom gospodarczej aktywności pozostaje pod wpływem rynku giełdowego w szczególności na skutek kreowania płynności przez rynek giełdowy (Bencivenga i in. 1996). Zgodnie z tą logiką zyskowne inwestycje w aktywa realne zazwyczaj wymagają długoterminowego zaangażowania kapitału, zaś inwestorzy obawiają się długoterminowego zaangażowania oszczędności. Płynność rynku giełdowego zmniejsza te obawy, zaś ułatwiony transfer kapitału przez emisje akcji powoduje polepszenie perspektyw wzrostu gospodarczego.

7 Giełda a koniunktura gospodarcza Wzrost cen akcji prowadzi do wzrostu inwestycji. Np. zgodnie z tzw. q-teorią, rozwiniętą przez Tobina oraz Brainarda (1968), wzrost cen akcji powoduje, że wartość spółek coraz bardziej przewyższa ich wartość odtworzeniową, zaś w tej sytuacji menedżerowie reagują w ten sposób, że podejmują dodatkowe inwestycje, co zwiększa popyt na inwestycje w gospodarce.

8 Giełda a koniunktura gospodarcza Według Malkiela (1998) rynek akcji wpływa na gospodarkę na trzy sposoby: Wyższe ceny akcji powodują wystąpienie efektu bogactwa, prowadzącego w rezultacie do wzrostu konsumpcji, zaś przez efekt mnożnikowy do wzrostu dochodu narodowego. Wzrost cen akcji powoduje spadek kosztu kapitału własnego, co ma wiele skutków, m.in. większą liczbę opłacalnych inwestycji oraz większą ilość pozyskanego kapitału. Wyższe ceny akcji powodują występowanie tzw. efektu oczekiwań, poprawiającego wiarę biznesu oraz konsumentów w lepszą przyszłość.

9 Giełda a koniunktura gospodarcza Inne mechanizmy pozytywnego oddziaływania pomiędzy giełdą a gospodarką polegają na: Powiększaniu wraz ze wzrostem cen akcji wiarygodności kredytowej spółek, a w rezultacie obniżce cen kredytów. Konsekwencjach faktu, że wielkość inwestycji jest pochodną spodziewanego tempa wzrostu. Ponieważ niekiedy przyjmuje się, że zwyżka indeksów giełdowych, będąca wynikiem napływu inwestycji na giełdę, odzwierciedla przekonania odnośnie nachodzącego ożywienia gospodarczego, w myśl tego rozumowania staje się ona sygnałem do podniesienia inwestycji rzeczowych

10 Giełda a koniunktura gospodarcza Także gospodarka oddziaływuje na giełdę np. poprzez: Reakcje inwestorów na wyniki publikowane przez spółki giełdowe. Reakcje inwestorów na dane makroekonomiczne. Reakcje inwestorów na prowadzoną przez państwo politykę makroekonomiczną. Należy pamiętać, że inwestorzy reagują na przewidywania dotyczące przyszłych wyników, a więc zgodnie z takim podejściem ceny akcji i wartości indeksów powinny w stosunku do zmian koniunktury zachowywać się w sposób wyprzedzający.

11 Giełda a koniunktura gospodarcza Istnieją również poglądy, iż rynek kapitałowy oddziaływuje na koniunkturę gospodarcza w sposób negatywny, powstrzymując wzrost, dlatego, że (Demirguc-Kunt, Levine (1996)) : łatwość z jaką można zbywać akcje powoduje osłabienie nadzoru korporacyjnego, co w rezultacie może skutkować osłabieniem tempa wzrostu, niekiedy wzrost stopy zwrotu z inwestycji na skutek efektu dochodowego i substytucyjnego może prowadzić do spadku stopy oszczędności, co z kolei osłabia tempo wzrostu.

12 Giełda a koniunktura gospodarcza- badania empiryczne Fama (1990), Schwart (1990), Barro(1990) znaczna część zmienności cen akcji może być wyjaśniona przez przyszłe wyniki gospodarcze. Istnieje wysoka korelacja pomiędzy stopami zwrotu z akcji a stopami wzrostu gospodarczego w przyszłości.

13 Giełda a koniunktura gospodarcza- badania empiryczne Hassapis, Kalyvitis (2003) - stopy zwrotu z akcji są bardzo dobrym wskaźnikiem określającym stopień aktywności gospodarczej w przyszłości. Opracowali oni model opisujący zależność pomiędzy zmianami stóp zwrotu z akcji a stopami wzrostu gospodarczego w przyszłości. Zgodnie z wynikami ich badań silny pozytywny związek tego typu daje się zaobserwować w krajach G-7 z wyjątkiem Włoch.

14 Giełda a koniunktura gospodarcza- badania empiryczne Demirguc-Kunt, Levine (1996) istnieje silna korelacja pomiędzy rozwojem rynku akcji a długoterminową stopą wzrostu gospodarczego.

15 Giełda a koniunktura gospodarcza- badania empiryczne Sawhney, Anoruo, Feridun (2005) Istnieje długoterminowa relacja pomiędzy pomiędzy cenami akcji i rentownością bonów skarbowych a PKB w USA i Kanadzie. W USA wzrost gospodarczy wywiera wpływ przyczynowy ( w sensie Grangera) na ceny akcji, jednak nie dzieje się tak na odwrót. W Kanadzie natomiast stwierdzono wzajemne związki pomiędzy cenami akcji a wzrostem gospodarczym.

16 Giełda a koniunktura gospodarcza- badania empiryczne Filer, Hanousek, Campos (1999) na podstawie danych pochodzących z 64 państw stwierdzili, że: ceny akcji ( zwłaszcza w krajach rozwiniętych) odpowiadają oczekiwaniom rynku co do przyszłego wzrostu gospodarczego, duża aktywność giełdy jest powiązana z przyszłym wzrostem gospodarczym, jednak zależność ta zachodzi głownie w gospodarkach państw słabo rozwiniętych.

17 Giełda a koniunktura gospodarcza- badania empiryczne Biswanger (2000,2003) silna relacja pomiędzy rynkiem akcji a przyszłą aktywnością gospodarczą w Stanach Zjednoczonych zanikła we wczesnych latach osiemdziesiątych. Podobne zjawisko zaobserwowano w odniesieniu do Japonii oraz gospodarki europejskiej traktowanej w sposób agregatowy.

18 Giełda a koniunktura gospodarcza- badania empiryczne Kassimatis, Spyrou (2001) na podstawie badań dotyczących kilku państw gospodarek wschodzących stwierdził, że rynek akcji ma wpływ negatywny lub też nie ma wpływu na tempo wzrostu gospodarczego.

19 Giełda a koniunktura gospodarcza- badania Polska Dębski, Bujnowicz ( ) model współzależności rozwoju systemu finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce, Wyżnikiewicz, Fundowicz, Peterlik, Łapiński, Dudek (2005) związki pomiędzy giełdą papierów wartościowych a gospodarką, ze szczególnym uwzględnieniem warunków polskich.

20 Cele badania Odpowiedź na pytania: 1. Na ile spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie są podobne do podmiotów funkcjonujących w gospodarce rozpatrywanej jako całość? 2. Czy w Polsce istnieje związek pomiędzy koniunkturą giełdowa a koniunkturą gospodarczą?

21 Metodologia Przeanalizowano raporty roczne 291 polskich spółek niefinansowych. Dla każdego roku, począwszy od 1997 a skończywszy na 2007 wybrano takie pary spółek, których dane finansowe znajdowały się w bazie danych Notoria w co najmniej jednym następującym po sobie roku. Są to spółki już notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych a także takie, które będą notowane w najbliższym roku (dane w bazie Notorii zawierają także dane historyczne, za okres poprzedzający wejście spółki na giełdę).

22 Metodologia Spółki te podzielono na grupy: Spółki ogółem wszystkie przedsiębiorstwa niefinansowe, Spółki zaklasyfikowane przez GPW do sektora przemysł, Spółki zaklasyfikowane przez GPW do sektora handel, Spółki zaklasyfikowane przez GPW do sektora budownictwo.

23 Metodologia Liczba par spółek giełdowych w kolejnych latach: i i i i i i i i i i 2007 Ogółem Przemysł Handel Budownictwo

24 Metodologia Dla każdej z grup obliczono następujące wielkości opisujące kondycję analizowanych przedsiębiorstw (spółek): Tempo wzrostu: Przychodów z całokształtu działalności, Przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, Kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności, Kosztów własnych sprzedanych produktów towarów i materiałów. Wskaźniki: Płynności I stopnia relacja inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych, Płynności II stopnia relacja inwestycji krótkoterminowych i należności krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych, Rentowności obrotu brutto relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności.

25 Metodologia Opisane powyżej wielkości otrzymano poprzez agregowanie (sumowanie) wielkości finansowych dla każdej spółki w danej grupie za dany rok, mając na uwadze, aby wielkości te znajdowały się w bazie danych w co najmniej jednym następującym po sobie okresie. Dzięki temu zabiegowi możliwe stało się porównanie wyników spółek giełdowych ogółem jak i dla każdego z wyodrębnionych sektorów z wynikami osiąganymi przez ogół przedsiębiorstw w gospodarce.

26 Metodologia Wielkości dotyczące gospodarki polskiej opracowano w oparciu o dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Serwis Notoria, Serwis ISI. W przypadku danych dotyczących przedsiębiorstw dokonano podziału na dwie grupy oznaczone symbolicznie jako: gospodarka (I) (podmioty zatrudniające powyżej 9 osób) gospodarka (II) (podmioty zatrudniające powyżej 49 osób).

27 Metodologia Stopy zwrotu dla indeksu WIG oraz DJIA obliczono na podstawie dziennych notowań giełdowych, stopy miesięczne powstały poprzez obliczenie średniej dziennej wartości indeksów dla każdego miesiąca (kwartału) i przyrównaniu do analogicznej średniej dla tego samego miesiąca (kwartału) poprzedniego roku.

28 Udział przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z poszczególnych sektorów w przychodach ogółem dla giełdy i gospodarki GIEŁDA przemysł 59,6% 63,0% 59,4% 64,7% handel 4,7% 9,2% 18,6% 16,5% budownictwo 5,9% 4,1% 3,3% 6,3% GOSPODARKA przemysł 53,4% 53,9% 55,5% 53,3% handel 28,4% 26,9% 27,9% 29,6% budownictwo 6,0% 5,6% 3,7% 4,8%

29 Tempo wzrostu przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółem (w %) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, ,0-10,0 Giełda Gospodarka (II) Gospodarka (I)

30 Tempo wzrostu przychodów w netto ze sprzedaży y produktów, towarów w i materiałów w przemyśle (w %) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5, ,0 Giełda Gospodarka (II)

31 Tempo wzrostu przychodów w netto ze sprzedaży y produktów, towarów w i materiałów w handlu (w %) 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10, ,0 Giełda Gospodarka (II)

32 Tempo wzrostu przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w budownictwie (w %) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, ,0-20,0 Giełda Gospodarka (II)

33 Tempo wzrostu kosztów w uzyskania przychodów w z całokszta okształtu tu działalno alności przedsiębiorstw ogółem (w %) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5, ,0-10,0 Giełda Gospodarka (II) Gospodarka (I)

34 Tempo wzrostu kosztów w własnych w sprzedanych produktów w towarów w i materiałów w przemyśle (w %) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, ,0-10,0 Giełda Gospodarka (II)

35 Tempo wzrostu kosztów w własnych w sprzedanych produktów w towarów w i materiałów w w handlu (w %) 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10, ,0 Giełda Gospodarka (II)

36 Tempo wzrostu kosztów w własnych w sprzedanych produktów w towarów w i materiałów w w budownictwie (w %) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, ,0-20,0 Giełda Gospodarka (II)

37 Wskaźnik rentowności obrotu brutto przedsiębiorstw ogółem (w %) 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Giełda Gospodarka (II) Gospodarka (I)

38 Wskaźnik rentowności obrotu brutto przedsiębiorstw w przemyśle (w %) 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Giełda Gospodarka (II)

39 Wskaźnik rentowności obrotu brutto przedsiębiorstw w handlu (w %) 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Giełda Gospodarka (II)

40 Wskaźnik rentowności obrotu brutto przedsiębiorstw w budownictwie (w %) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00-2, ,00-6,00-8,00 Giełda Gospodarka (II)

41 Wskaźnik płynności I stopnia (w %) 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Giełda Gospodarka (II) Gospodarka (I)

42 Zależność między zmianami indeksu WIG a zmianami PKB dla Polski I kw IV kw III kw II kw I kw IV kw III kw II kw I kw IV kw III kw II kw I kw IV kw III kw II kw I kw PKB r/r WIG r/r (prawa oś)

43 Zależność między zmianami indeksu WIG a zmianami PKB dla Polski Współczynnik korelacji pomiędzy zmianami WIG a zmianami PKB w latach wyniósł 0,66 Jeśli jednak badaniu podlegał okres (do II kwartału włącznie, czyli do początku kryzysu finansowego), współczynnik ten wyniósł 0,73

44 Zależność między zmianami indeksu DJIA a zmianami PKB dla Stanów Zjednoczonych 50,0 6,0 40,0 5,0 30,0 20,0 4,0 10,0 3,0 0,0-20, ,0 I IV III II I IV III II I IV III II I IV III II I 2,0 1,0-30,0 0,0 DJIA r/r US GDP r/r

45 Korelacja pomiędzy zmianami indeksu giełdowego a zmianami PKB źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 2005 oraz World Development Indicators 2007 Państwo Index Korelacja Kapitalizacja giełdy (% PKB) (2007) USA NASDAQ 0, Holandia AEX 0, Hong Kong HSI 0, Polska WIG 0,72 49 Francja CAC 40 0, Dania KFX 0,66 90 Czechy PX50 0,62 44 Finlandia HEX 0, Niemcy DAX 0,60 64 Japonia NIKKEI225 0, Wielka Brytania FTSE 0,48 141

46 Korelacja pomiędzy zmianami indeksu giełdowego a zmianami PKB źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 2005 oraz World Development Indicators 2007 Państwo Nazwa Indeksu Korelacja Kapitalizacja giełdy (%PKB)(1977) Turcja ISE100 0,27 44 Hiszpania IBEX 35 0, Belgia BEL 200 0,16 86 Irlandia ISEQ 0,16 56 Australia ASX/S&P 0, Austria ATX -0,07 61 Węgry BUX -0,13 34 Grecja ATG -0,17 74

47 Zależność między zmianami indeksu WIG a zmianami produkcji przemysłowej WIG r/r lew a oś Prod. przem. r/r

48 Zależność między zmianami indeksu WIG a inflacją WIG realny (r/r) Inflacja (r/r) (praw a oś)

49 Zależność między zmianami WIG a zmianami kursu EUR EUR r/r WIG r/r

50 Zależność między zmianami WIG a zmianami stopy procentowej 6,0 4,0 2,0 0,0 I kw-1996 III kw-1996 I kw-1997 III kw-1997 I kw-1998 III kw-1998 I kw-1999 III kw-1999 I kw-2000 III kw-2000 I kw-2001 III kw-2001 I kw-2002 III kw-2002 I kw-2003 III kw-2003 I kw-2004 III kw-2004 I kw-2005 III kw-2005 I kw-2006 III kw-2006 I kw-2007 III kw-2007 I kw ,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0 Zmiana stopy rentowności 52-tygodniowych bonow skarboowych r/r (w p.p.) WIG r/r (prawa oś)

51 Korelacja pomiędzy zmianami WIG a zmianami wybranych kategorii Zmiana prod. przem. Zmiana PKB Inflacja Zmiana EUR Zmiana stopy proc. Korelacja 0,58 0,66-0,17 0,27 0,19

52 Testy przyczynowości Grangera Analizowane zmienne: stopa zwrotu indeksu WIG oraz zmiana PKB / produkcji przemysłowej. Próba statystyczna: (dane miesięczne) I kw II kw (dane kwartalne)

53 Testy przyczynowości Grangera Wnioski: Dla danych o częstotliwości miesięcznej brak jest przyczynowości. Dla danych o częstotliwości kwartalnej przyczynowość w sensie Grangera występuje w obydwu kierunkach, jednak silniej kierunku od PKB do WIG-u.

54 Badanie sygnalizowania kierunku zmian indeksu WIG przez zmianę PKB (dla danych kwartalnych) Na analizowane 52 kwartały zmiana PKB (w górę lub w dół) poprawnie sygnalizowała zmianę WIG-u w 35 przypadkach (czyli w 67.31%) dla kwartalnej stopy zwrotu WIG liczonej rok do roku oraz w 32 przypadkach (czyli w 61.54%) dla kwartalnej stopy zwrotu WIG liczonej kwartał do kwartału

55 Badanie sygnalizowania kierunku zmian indeksu WIG przez zmianę PKB (dla danych kwartalnych) Rezultaty te pokazują, że zmiana PKB w danym kwartale może być względnie dobrym predyktorem zmiany indeksu WIG w następnym kwartale (dla prognoz czysto losowych wynik ten powinien być równy 50%).

56 Wnioski Pomiędzy koniunkturą giełdową w Polsce a koniunkturą gospodarczą, zwłaszcza mierzoną tempem wzrostu PKB istnieje widoczny związek. Wstępne rezultaty badań wykazują, że związek przyczynowy (w sensie Grangera) pomiędzy zmianami PKB a zmianami WIG występuje w obydwu kierunkach, ale jedynie na podstawie danych kwartalnych i silniej w kierunku od PKB do WIG, aniżeli odwrotnie. Dla dokładniejszego zbadania opisywanych relacji niezbędne są jednak dalsze badania.

57 Dziękuj kuję za uwagę!

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Rynków Finansowych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Rynków Finansowych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Rynków Finansowych dr Ewa Widz Wahania indeksów giełdowych a wahania koniunktury gospodarczej w Polsce 1. Wstęp Zależności między koniunkturą giełdową

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. Ewa Widz *9 WAHANIA INDEKSÓW GIEŁDOWYCH A WAHANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W POLSCE

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. Ewa Widz *9 WAHANIA INDEKSÓW GIEŁDOWYCH A WAHANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W POLSCE ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 4 (323), 2016 http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.323.11 *9 WAHANIA INDEKSÓW GIEŁDOWYCH A WAHANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W POLSCE Streszczenie. Celem artykułu

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Analiza miesięczna rynku

Analiza miesięczna rynku Analiza miesięczna rynku okres 1-31 października 2015 przygotowanie: Paweł Istok GŁÓWNE RYNKI AMERYKA AZJA S&P500 8,3% NIKKEI225 9,7% WIG JAPONIA GPW 0,9% DJ INDUSTRIAL 8,5% HANG SENG 8,6% HONG KONG GPW

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji?

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Problem makroekonomicznych uwarunkowań koniunktury na rynku kapitałowym, czyli odpowiedź na pytanie w jakim stopniu dane makro wpływają na indeksy giełdowe,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II K A T A R Z Y N A Ś L E D Z I E W S K A

MAKROEKONOMIA II K A T A R Z Y N A Ś L E D Z I E W S K A MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD III INWESTYCJE Inwestycje Zasada przyspieszenia Koszt użytkowania kapitału Pożądany poziom kapitału Zmiany w pożądanym poziomie kapitału Inwestycje a współczynnik

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego. Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017

Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego. Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017 Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017 2000 2001 2002 2003 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Citigroup Inc. jest amerykańskim holdingiem prowadzącym zdywersyfikowaną działalność w zakresie usług bankowych i finansowych, w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 5 / 015 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 9 3 00 9 3 0 fax (+8 ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. www.gpwirk.pl kapitałowy, a rynek finansowy pieniężny kapitałowy pożyczkowy walutowy instrumentów pochodnych Obejmuje

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson jest najbardziej wszechstronnym, obecnym na rynku międzynarodowym, wytwórcą produktów dla zdrowia i urody oraz

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BUDŻETOWA A RYNEK AKCJI W OKRESIE KRYZYSU FINANSOWEGO

POLITYKA BUDŻETOWA A RYNEK AKCJI W OKRESIE KRYZYSU FINANSOWEGO STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 6 (267) Eryk Łon Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Finansów Publicznych erlon@interia.pl POLITYKA BUDŻETOWA A RYNEK AKCJI W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - (w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii powszechnie znana jako coke) to marka bezalkoholowego napoju gazowanego

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 18 września 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 18 września 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 18 września 2017 r. 1 2010 01 2010 07 2011 01 2011 07 2012 01 2012 07 2013 01 2013 07 2014 01 2014 07 2015 01 2015 07 2016 01 2016 07 2017 01 Tydzień z ekonomią 2017-09-18 Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce Departament Polityki Makroekonomicznej Sytuacja makroekonomiczna w Polsce 27 lutego 215 ul. Świętokrzyska 12-916 Warszawa tel.: +48 22 694 52 32 fax :+48 22 694 36 3 Prawa autorskie Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza koniunktury gospodarczej w województwie zachodniopomorskim i w Polsce w ujęciu sektorowym

Analiza porównawcza koniunktury gospodarczej w województwie zachodniopomorskim i w Polsce w ujęciu sektorowym Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Analiza porównawcza koniunktury gospodarczej w województwie zachodniopomorskim i w Polsce w ujęciu sektorowym Warunki działania przedsiębiorstw oraz uzyskiwane przez

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za kwiecień 2013 roku. Warszawa, r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za kwiecień 2013 roku. Warszawa, r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za kwiecień 2013 roku Warszawa, 10.05.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W

Bardziej szczegółowo

Wzrost PKB w drugim kwartale 2016 zaskoczył

Wzrost PKB w drugim kwartale 2016 zaskoczył Wzrost gospodarczy pozostaje stabilny podobnie jak i prognozy Fora Analysis, Sierpień 2016 Wzrost PKB w drugim kwartale 2016 zaskoczył pozytywnie w przeciwieństwie do wyników za pierwszy kwartał. Oczekiwania

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Przedsiębiorstwa 2012 wzrost przy wysokim poziomie ryzyka. Warszawa, 18 stycznia 2012 r Warszawa, 18 stycznia 2012 r. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek mkrzysztoszek@prywatni.pl Dynamika przychodów w

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Barometr Finansów Banków (BaFiB) propozycja badania koniunktury w sektorze bankowym

Barometr Finansów Banków (BaFiB) propozycja badania koniunktury w sektorze bankowym Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Barometr Finansów Banków (BaFiB) propozycja badania koniunktury w sektorze bankowym Jednym z ważniejszych elementów każdej gospodarki jest system bankowy. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH Wells Fargo & Co. (WFC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wells Fargo & Co. (WFC) jest najbardziej zróżnicowaną firmą w zakresie oferowanych usług finansowych w USA. Główna siedziba banku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU

LIST PREZESA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku LIST PREZESA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA Warszawa, 12 lutego 2013 roku Szanowni Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (P&G, NYSE: PG) to globalna grupa kapitałowa mająca swoją siedzibę w Cincinnati, Ohio, USA. Wytwarza dobra konsumpcyjne,

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności liniowych

Analiza zależności liniowych Narzędzie do ustalenia, które zmienne są ważne dla Inwestora Analiza zależności liniowych Identyfikuje siłę i kierunek powiązania pomiędzy zmiennymi Umożliwia wybór zmiennych wpływających na giełdę Ustala

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 13 LIStopad 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Hewlett-Packard Co. (HPQ) to obecnie największa firma informatyczna świata. Magazym Wired uznał HP za twórcę pierwszego komputera

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014

Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014 Grupa Ferratum analiza fundamentalna spółki, 20 maja 2014 r. Remigiusz Iwan dla Obligacje.pl Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014 Kluczowe informacje z I kwartału 2014: Grupa działa

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba Sytuacja na rynkach finansowych Adam Zaremba Sytuacja na rynkach globalnych Światowe rynki akcji 16. 15. 14. S&P5 DAX NIKKEI 13. 12. 11. 1. 9. 8. 7. 213-7-12 214-1-12 214-7-12 215-1-12 215-7-12 216-1-12

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Microsoft Corp. (MSFT) jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana jako producent systemów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim. II kwartał 2012

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim. II kwartał 2012 Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim kwartał 2012 Autorzy: Paulina Fabrowska Cezary Gołębiowski Katarzyna Kaim Marta Mackiewicz Bartosz Rokicki Joanna Sędek Monika Skrobol

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Avon Products Inc. (AVP) światowa firma kosmetyczna zajmująca się produkcją i dystrybucją kosmetyków

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Colgate-Palmolive Co. (CL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Colgate-Palmolive jest jednym z wiodących producentów z kategorii zdrowia jamy ustnej, pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Korporacja TYCO istnieje we wszystkich regionach świata dostarczając szeroką gamę produktów i usług, wśród których można

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 25 maja 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych DAX

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych DAX DAX W dniu dzisiejszym niemiecki indeks DAX wciąż pozostający w zasięgu średnio i krótkoterminowego trendu wzrostowego zaliczył spadki. Środowe notowania rozpoczął na poziomie 77,3 (9 pkt powyżej wczorajszego

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 02 październik 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 02 październik 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 2 październik 217 r. 28 I II II II I I I I 215 I 28 I II II II I I I I 215 I Tydzień z ekonomią 217-1-2 8 6 4 2-2 -4-6 Zmiany WIG (śred. m-czna) i indeksu PMI (%, r/r) 4 3 2 1-1 -2-3

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo