Koniunktura giełdowa a koniunktura gospodarcza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koniunktura giełdowa a koniunktura gospodarcza"

Transkrypt

1 Koniunktura giełdowa a koniunktura gospodarcza Prof. nadzw.. dr hab. Jerzy Gajdka Dr Janusz Brzeszczyński ski Mgr Tomasz Schabek Uniwersytet Łódzki 2008

2 Wprowadzenie Jest wiele przesłanek wskazujących na to, że e istnieje związek zek pomiędzy rynkiem kapitałowym, a w szczególno lności rynkiem giełdowym a koniunkturą gospodarczą. Przeważaj ają poglądy, że e to rynek akcji wpływa na procesy realne w gospodarce, w szczególno lności na tempo wzrostu.

3 Wprowadzenie Wśród d funkcji, jakie wypełnia niać ma w gospodarce rynek kapitałowy (giełdowy) wymieniane są: s mobilizacja oszczędno dności, umożliwienie pozyskiwania kapitału u przez podmioty gospodarcze, wycena kapitału, kreacja płynnop ynności, dywersyfikacja ryzyka, dystrybucja informacji zwiększone możliwo liwości nadzoru korporacyjnego, udział w przekształceniach własnow asnościowych.

4 Giełda a koniunktura gospodarcza W literaturze przedmiotu przyjmuje się często, że ceny akcji oraz opartych na nich instrumentów pochodnych należą do tzw. procyklicznych zmiennych gospodarczych (np. Wyżnikiewicz i in. 2005). W długim okresie ożywieniu gospodarczemu towarzyszy wzrostowy trend cen papierów wartościowych oraz indeksów, zaś w okresach niekorzystnej koniunktury makroekonomicznej na giełdach obserwowane są spadki zarówno cen, jak i indeksów.

5 Giełda a koniunktura gospodarcza Istnieje kilka mechanizmów zapewniających obecność dwustronnych związków pomiędzy koniunkturą giełdową a koniunkturą gospodarczą.

6 Giełda a koniunktura gospodarcza Poziom gospodarczej aktywności pozostaje pod wpływem rynku giełdowego w szczególności na skutek kreowania płynności przez rynek giełdowy (Bencivenga i in. 1996). Zgodnie z tą logiką zyskowne inwestycje w aktywa realne zazwyczaj wymagają długoterminowego zaangażowania kapitału, zaś inwestorzy obawiają się długoterminowego zaangażowania oszczędności. Płynność rynku giełdowego zmniejsza te obawy, zaś ułatwiony transfer kapitału przez emisje akcji powoduje polepszenie perspektyw wzrostu gospodarczego.

7 Giełda a koniunktura gospodarcza Wzrost cen akcji prowadzi do wzrostu inwestycji. Np. zgodnie z tzw. q-teorią, rozwiniętą przez Tobina oraz Brainarda (1968), wzrost cen akcji powoduje, że wartość spółek coraz bardziej przewyższa ich wartość odtworzeniową, zaś w tej sytuacji menedżerowie reagują w ten sposób, że podejmują dodatkowe inwestycje, co zwiększa popyt na inwestycje w gospodarce.

8 Giełda a koniunktura gospodarcza Według Malkiela (1998) rynek akcji wpływa na gospodarkę na trzy sposoby: Wyższe ceny akcji powodują wystąpienie efektu bogactwa, prowadzącego w rezultacie do wzrostu konsumpcji, zaś przez efekt mnożnikowy do wzrostu dochodu narodowego. Wzrost cen akcji powoduje spadek kosztu kapitału własnego, co ma wiele skutków, m.in. większą liczbę opłacalnych inwestycji oraz większą ilość pozyskanego kapitału. Wyższe ceny akcji powodują występowanie tzw. efektu oczekiwań, poprawiającego wiarę biznesu oraz konsumentów w lepszą przyszłość.

9 Giełda a koniunktura gospodarcza Inne mechanizmy pozytywnego oddziaływania pomiędzy giełdą a gospodarką polegają na: Powiększaniu wraz ze wzrostem cen akcji wiarygodności kredytowej spółek, a w rezultacie obniżce cen kredytów. Konsekwencjach faktu, że wielkość inwestycji jest pochodną spodziewanego tempa wzrostu. Ponieważ niekiedy przyjmuje się, że zwyżka indeksów giełdowych, będąca wynikiem napływu inwestycji na giełdę, odzwierciedla przekonania odnośnie nachodzącego ożywienia gospodarczego, w myśl tego rozumowania staje się ona sygnałem do podniesienia inwestycji rzeczowych

10 Giełda a koniunktura gospodarcza Także gospodarka oddziaływuje na giełdę np. poprzez: Reakcje inwestorów na wyniki publikowane przez spółki giełdowe. Reakcje inwestorów na dane makroekonomiczne. Reakcje inwestorów na prowadzoną przez państwo politykę makroekonomiczną. Należy pamiętać, że inwestorzy reagują na przewidywania dotyczące przyszłych wyników, a więc zgodnie z takim podejściem ceny akcji i wartości indeksów powinny w stosunku do zmian koniunktury zachowywać się w sposób wyprzedzający.

11 Giełda a koniunktura gospodarcza Istnieją również poglądy, iż rynek kapitałowy oddziaływuje na koniunkturę gospodarcza w sposób negatywny, powstrzymując wzrost, dlatego, że (Demirguc-Kunt, Levine (1996)) : łatwość z jaką można zbywać akcje powoduje osłabienie nadzoru korporacyjnego, co w rezultacie może skutkować osłabieniem tempa wzrostu, niekiedy wzrost stopy zwrotu z inwestycji na skutek efektu dochodowego i substytucyjnego może prowadzić do spadku stopy oszczędności, co z kolei osłabia tempo wzrostu.

12 Giełda a koniunktura gospodarcza- badania empiryczne Fama (1990), Schwart (1990), Barro(1990) znaczna część zmienności cen akcji może być wyjaśniona przez przyszłe wyniki gospodarcze. Istnieje wysoka korelacja pomiędzy stopami zwrotu z akcji a stopami wzrostu gospodarczego w przyszłości.

13 Giełda a koniunktura gospodarcza- badania empiryczne Hassapis, Kalyvitis (2003) - stopy zwrotu z akcji są bardzo dobrym wskaźnikiem określającym stopień aktywności gospodarczej w przyszłości. Opracowali oni model opisujący zależność pomiędzy zmianami stóp zwrotu z akcji a stopami wzrostu gospodarczego w przyszłości. Zgodnie z wynikami ich badań silny pozytywny związek tego typu daje się zaobserwować w krajach G-7 z wyjątkiem Włoch.

14 Giełda a koniunktura gospodarcza- badania empiryczne Demirguc-Kunt, Levine (1996) istnieje silna korelacja pomiędzy rozwojem rynku akcji a długoterminową stopą wzrostu gospodarczego.

15 Giełda a koniunktura gospodarcza- badania empiryczne Sawhney, Anoruo, Feridun (2005) Istnieje długoterminowa relacja pomiędzy pomiędzy cenami akcji i rentownością bonów skarbowych a PKB w USA i Kanadzie. W USA wzrost gospodarczy wywiera wpływ przyczynowy ( w sensie Grangera) na ceny akcji, jednak nie dzieje się tak na odwrót. W Kanadzie natomiast stwierdzono wzajemne związki pomiędzy cenami akcji a wzrostem gospodarczym.

16 Giełda a koniunktura gospodarcza- badania empiryczne Filer, Hanousek, Campos (1999) na podstawie danych pochodzących z 64 państw stwierdzili, że: ceny akcji ( zwłaszcza w krajach rozwiniętych) odpowiadają oczekiwaniom rynku co do przyszłego wzrostu gospodarczego, duża aktywność giełdy jest powiązana z przyszłym wzrostem gospodarczym, jednak zależność ta zachodzi głownie w gospodarkach państw słabo rozwiniętych.

17 Giełda a koniunktura gospodarcza- badania empiryczne Biswanger (2000,2003) silna relacja pomiędzy rynkiem akcji a przyszłą aktywnością gospodarczą w Stanach Zjednoczonych zanikła we wczesnych latach osiemdziesiątych. Podobne zjawisko zaobserwowano w odniesieniu do Japonii oraz gospodarki europejskiej traktowanej w sposób agregatowy.

18 Giełda a koniunktura gospodarcza- badania empiryczne Kassimatis, Spyrou (2001) na podstawie badań dotyczących kilku państw gospodarek wschodzących stwierdził, że rynek akcji ma wpływ negatywny lub też nie ma wpływu na tempo wzrostu gospodarczego.

19 Giełda a koniunktura gospodarcza- badania Polska Dębski, Bujnowicz ( ) model współzależności rozwoju systemu finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce, Wyżnikiewicz, Fundowicz, Peterlik, Łapiński, Dudek (2005) związki pomiędzy giełdą papierów wartościowych a gospodarką, ze szczególnym uwzględnieniem warunków polskich.

20 Cele badania Odpowiedź na pytania: 1. Na ile spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie są podobne do podmiotów funkcjonujących w gospodarce rozpatrywanej jako całość? 2. Czy w Polsce istnieje związek pomiędzy koniunkturą giełdowa a koniunkturą gospodarczą?

21 Metodologia Przeanalizowano raporty roczne 291 polskich spółek niefinansowych. Dla każdego roku, począwszy od 1997 a skończywszy na 2007 wybrano takie pary spółek, których dane finansowe znajdowały się w bazie danych Notoria w co najmniej jednym następującym po sobie roku. Są to spółki już notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych a także takie, które będą notowane w najbliższym roku (dane w bazie Notorii zawierają także dane historyczne, za okres poprzedzający wejście spółki na giełdę).

22 Metodologia Spółki te podzielono na grupy: Spółki ogółem wszystkie przedsiębiorstwa niefinansowe, Spółki zaklasyfikowane przez GPW do sektora przemysł, Spółki zaklasyfikowane przez GPW do sektora handel, Spółki zaklasyfikowane przez GPW do sektora budownictwo.

23 Metodologia Liczba par spółek giełdowych w kolejnych latach: i i i i i i i i i i 2007 Ogółem Przemysł Handel Budownictwo

24 Metodologia Dla każdej z grup obliczono następujące wielkości opisujące kondycję analizowanych przedsiębiorstw (spółek): Tempo wzrostu: Przychodów z całokształtu działalności, Przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, Kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności, Kosztów własnych sprzedanych produktów towarów i materiałów. Wskaźniki: Płynności I stopnia relacja inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych, Płynności II stopnia relacja inwestycji krótkoterminowych i należności krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych, Rentowności obrotu brutto relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności.

25 Metodologia Opisane powyżej wielkości otrzymano poprzez agregowanie (sumowanie) wielkości finansowych dla każdej spółki w danej grupie za dany rok, mając na uwadze, aby wielkości te znajdowały się w bazie danych w co najmniej jednym następującym po sobie okresie. Dzięki temu zabiegowi możliwe stało się porównanie wyników spółek giełdowych ogółem jak i dla każdego z wyodrębnionych sektorów z wynikami osiąganymi przez ogół przedsiębiorstw w gospodarce.

26 Metodologia Wielkości dotyczące gospodarki polskiej opracowano w oparciu o dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Serwis Notoria, Serwis ISI. W przypadku danych dotyczących przedsiębiorstw dokonano podziału na dwie grupy oznaczone symbolicznie jako: gospodarka (I) (podmioty zatrudniające powyżej 9 osób) gospodarka (II) (podmioty zatrudniające powyżej 49 osób).

27 Metodologia Stopy zwrotu dla indeksu WIG oraz DJIA obliczono na podstawie dziennych notowań giełdowych, stopy miesięczne powstały poprzez obliczenie średniej dziennej wartości indeksów dla każdego miesiąca (kwartału) i przyrównaniu do analogicznej średniej dla tego samego miesiąca (kwartału) poprzedniego roku.

28 Udział przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z poszczególnych sektorów w przychodach ogółem dla giełdy i gospodarki GIEŁDA przemysł 59,6% 63,0% 59,4% 64,7% handel 4,7% 9,2% 18,6% 16,5% budownictwo 5,9% 4,1% 3,3% 6,3% GOSPODARKA przemysł 53,4% 53,9% 55,5% 53,3% handel 28,4% 26,9% 27,9% 29,6% budownictwo 6,0% 5,6% 3,7% 4,8%

29 Tempo wzrostu przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółem (w %) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, ,0-10,0 Giełda Gospodarka (II) Gospodarka (I)

30 Tempo wzrostu przychodów w netto ze sprzedaży y produktów, towarów w i materiałów w przemyśle (w %) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5, ,0 Giełda Gospodarka (II)

31 Tempo wzrostu przychodów w netto ze sprzedaży y produktów, towarów w i materiałów w handlu (w %) 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10, ,0 Giełda Gospodarka (II)

32 Tempo wzrostu przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w budownictwie (w %) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, ,0-20,0 Giełda Gospodarka (II)

33 Tempo wzrostu kosztów w uzyskania przychodów w z całokszta okształtu tu działalno alności przedsiębiorstw ogółem (w %) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5, ,0-10,0 Giełda Gospodarka (II) Gospodarka (I)

34 Tempo wzrostu kosztów w własnych w sprzedanych produktów w towarów w i materiałów w przemyśle (w %) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, ,0-10,0 Giełda Gospodarka (II)

35 Tempo wzrostu kosztów w własnych w sprzedanych produktów w towarów w i materiałów w w handlu (w %) 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10, ,0 Giełda Gospodarka (II)

36 Tempo wzrostu kosztów w własnych w sprzedanych produktów w towarów w i materiałów w w budownictwie (w %) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, ,0-20,0 Giełda Gospodarka (II)

37 Wskaźnik rentowności obrotu brutto przedsiębiorstw ogółem (w %) 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Giełda Gospodarka (II) Gospodarka (I)

38 Wskaźnik rentowności obrotu brutto przedsiębiorstw w przemyśle (w %) 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Giełda Gospodarka (II)

39 Wskaźnik rentowności obrotu brutto przedsiębiorstw w handlu (w %) 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Giełda Gospodarka (II)

40 Wskaźnik rentowności obrotu brutto przedsiębiorstw w budownictwie (w %) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00-2, ,00-6,00-8,00 Giełda Gospodarka (II)

41 Wskaźnik płynności I stopnia (w %) 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Giełda Gospodarka (II) Gospodarka (I)

42 Zależność między zmianami indeksu WIG a zmianami PKB dla Polski I kw IV kw III kw II kw I kw IV kw III kw II kw I kw IV kw III kw II kw I kw IV kw III kw II kw I kw PKB r/r WIG r/r (prawa oś)

43 Zależność między zmianami indeksu WIG a zmianami PKB dla Polski Współczynnik korelacji pomiędzy zmianami WIG a zmianami PKB w latach wyniósł 0,66 Jeśli jednak badaniu podlegał okres (do II kwartału włącznie, czyli do początku kryzysu finansowego), współczynnik ten wyniósł 0,73

44 Zależność między zmianami indeksu DJIA a zmianami PKB dla Stanów Zjednoczonych 50,0 6,0 40,0 5,0 30,0 20,0 4,0 10,0 3,0 0,0-20, ,0 I IV III II I IV III II I IV III II I IV III II I 2,0 1,0-30,0 0,0 DJIA r/r US GDP r/r

45 Korelacja pomiędzy zmianami indeksu giełdowego a zmianami PKB źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 2005 oraz World Development Indicators 2007 Państwo Index Korelacja Kapitalizacja giełdy (% PKB) (2007) USA NASDAQ 0, Holandia AEX 0, Hong Kong HSI 0, Polska WIG 0,72 49 Francja CAC 40 0, Dania KFX 0,66 90 Czechy PX50 0,62 44 Finlandia HEX 0, Niemcy DAX 0,60 64 Japonia NIKKEI225 0, Wielka Brytania FTSE 0,48 141

46 Korelacja pomiędzy zmianami indeksu giełdowego a zmianami PKB źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 2005 oraz World Development Indicators 2007 Państwo Nazwa Indeksu Korelacja Kapitalizacja giełdy (%PKB)(1977) Turcja ISE100 0,27 44 Hiszpania IBEX 35 0, Belgia BEL 200 0,16 86 Irlandia ISEQ 0,16 56 Australia ASX/S&P 0, Austria ATX -0,07 61 Węgry BUX -0,13 34 Grecja ATG -0,17 74

47 Zależność między zmianami indeksu WIG a zmianami produkcji przemysłowej WIG r/r lew a oś Prod. przem. r/r

48 Zależność między zmianami indeksu WIG a inflacją WIG realny (r/r) Inflacja (r/r) (praw a oś)

49 Zależność między zmianami WIG a zmianami kursu EUR EUR r/r WIG r/r

50 Zależność między zmianami WIG a zmianami stopy procentowej 6,0 4,0 2,0 0,0 I kw-1996 III kw-1996 I kw-1997 III kw-1997 I kw-1998 III kw-1998 I kw-1999 III kw-1999 I kw-2000 III kw-2000 I kw-2001 III kw-2001 I kw-2002 III kw-2002 I kw-2003 III kw-2003 I kw-2004 III kw-2004 I kw-2005 III kw-2005 I kw-2006 III kw-2006 I kw-2007 III kw-2007 I kw ,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0 Zmiana stopy rentowności 52-tygodniowych bonow skarboowych r/r (w p.p.) WIG r/r (prawa oś)

51 Korelacja pomiędzy zmianami WIG a zmianami wybranych kategorii Zmiana prod. przem. Zmiana PKB Inflacja Zmiana EUR Zmiana stopy proc. Korelacja 0,58 0,66-0,17 0,27 0,19

52 Testy przyczynowości Grangera Analizowane zmienne: stopa zwrotu indeksu WIG oraz zmiana PKB / produkcji przemysłowej. Próba statystyczna: (dane miesięczne) I kw II kw (dane kwartalne)

53 Testy przyczynowości Grangera Wnioski: Dla danych o częstotliwości miesięcznej brak jest przyczynowości. Dla danych o częstotliwości kwartalnej przyczynowość w sensie Grangera występuje w obydwu kierunkach, jednak silniej kierunku od PKB do WIG-u.

54 Badanie sygnalizowania kierunku zmian indeksu WIG przez zmianę PKB (dla danych kwartalnych) Na analizowane 52 kwartały zmiana PKB (w górę lub w dół) poprawnie sygnalizowała zmianę WIG-u w 35 przypadkach (czyli w 67.31%) dla kwartalnej stopy zwrotu WIG liczonej rok do roku oraz w 32 przypadkach (czyli w 61.54%) dla kwartalnej stopy zwrotu WIG liczonej kwartał do kwartału

55 Badanie sygnalizowania kierunku zmian indeksu WIG przez zmianę PKB (dla danych kwartalnych) Rezultaty te pokazują, że zmiana PKB w danym kwartale może być względnie dobrym predyktorem zmiany indeksu WIG w następnym kwartale (dla prognoz czysto losowych wynik ten powinien być równy 50%).

56 Wnioski Pomiędzy koniunkturą giełdową w Polsce a koniunkturą gospodarczą, zwłaszcza mierzoną tempem wzrostu PKB istnieje widoczny związek. Wstępne rezultaty badań wykazują, że związek przyczynowy (w sensie Grangera) pomiędzy zmianami PKB a zmianami WIG występuje w obydwu kierunkach, ale jedynie na podstawie danych kwartalnych i silniej w kierunku od PKB do WIG, aniżeli odwrotnie. Dla dokładniejszego zbadania opisywanych relacji niezbędne są jednak dalsze badania.

57 Dziękuj kuję za uwagę!

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Rynków Finansowych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Rynków Finansowych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Rynków Finansowych dr Ewa Widz Wahania indeksów giełdowych a wahania koniunktury gospodarczej w Polsce 1. Wstęp Zależności między koniunkturą giełdową

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Analiza miesięczna rynku

Analiza miesięczna rynku Analiza miesięczna rynku okres 1-31 października 2015 przygotowanie: Paweł Istok GŁÓWNE RYNKI AMERYKA AZJA S&P500 8,3% NIKKEI225 9,7% WIG JAPONIA GPW 0,9% DJ INDUSTRIAL 8,5% HANG SENG 8,6% HONG KONG GPW

Bardziej szczegółowo

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji?

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Problem makroekonomicznych uwarunkowań koniunktury na rynku kapitałowym, czyli odpowiedź na pytanie w jakim stopniu dane makro wpływają na indeksy giełdowe,

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU

LIST PREZESA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku LIST PREZESA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA Warszawa, 12 lutego 2013 roku Szanowni Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. www.gpwirk.pl kapitałowy, a rynek finansowy pieniężny kapitałowy pożyczkowy walutowy instrumentów pochodnych Obejmuje

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba Sytuacja na rynkach finansowych Adam Zaremba Sytuacja na rynkach globalnych Światowe rynki akcji 16. 15. 14. S&P5 DAX NIKKEI 13. 12. 11. 1. 9. 8. 7. 213-7-12 214-1-12 214-7-12 215-1-12 215-7-12 216-1-12

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BUDŻETOWA A RYNEK AKCJI W OKRESIE KRYZYSU FINANSOWEGO

POLITYKA BUDŻETOWA A RYNEK AKCJI W OKRESIE KRYZYSU FINANSOWEGO STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 6 (267) Eryk Łon Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Finansów Publicznych erlon@interia.pl POLITYKA BUDŻETOWA A RYNEK AKCJI W

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 5 / 015 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 9 3 00 9 3 0 fax (+8 ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - (w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii powszechnie znana jako coke) to marka bezalkoholowego napoju gazowanego

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności liniowych

Analiza zależności liniowych Narzędzie do ustalenia, które zmienne są ważne dla Inwestora Analiza zależności liniowych Identyfikuje siłę i kierunek powiązania pomiędzy zmiennymi Umożliwia wybór zmiennych wpływających na giełdę Ustala

Bardziej szczegółowo

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Google Inc. - znana amerykańska firma z branży internetowej. Jej flagowym produktem jest wyszukiwarka Google,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (P&G, NYSE: PG) to globalna grupa kapitałowa mająca swoją siedzibę w Cincinnati, Ohio, USA. Wytwarza dobra konsumpcyjne,

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS DANYCH MAKROEKONOMICZNYCH:

OPIS DANYCH MAKROEKONOMICZNYCH: OPIS DANYCH MAKROEKONOMICZNYCH: NIEMCY: Źródło: EuroStat 1)German ZEW Indeks - Jest to indeks ilustrujący opinie analityków i inwestorów instytucjonalnych, na temat przyszłego(6-cio miesięczny horyzont)

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Korporacja TYCO istnieje we wszystkich regionach świata dostarczając szeroką gamę produktów i usług, wśród których można

Bardziej szczegółowo

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 08.03.2012 r. 1 Sektor bankowy w

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH Wells Fargo & Co. (WFC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wells Fargo & Co. (WFC) jest najbardziej zróżnicowaną firmą w zakresie oferowanych usług finansowych w USA. Główna siedziba banku

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012 Sytuacja polskiego sektora bankowego Warszawa, 22 listopada 2012 Plan prezentacji Struktura rynku finansowego Uwarunkowania makroekonomiczne Struktura sektora bankowego w Polsce Bilans Należności brutto

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Apple Inc. (AAPL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Apple Inc. (wcześniej Apple Computer Inc.) przedsiębiorstwo komputerowe założone 1 kwietnia 1976 roku przez

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Hewlett-Packard Co. (HPQ) to obecnie największa firma informatyczna świata. Magazym Wired uznał HP za twórcę pierwszego komputera

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 9 / 1 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo Finansów Ul.

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer 5 / 1 Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 69 36 69 36 fax (+8 ) 69 1 77 e-mail: dziennikarze @mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MIESIĘCZNA RYNKU MARZEC 2015

ANALIZA MIESIĘCZNA RYNKU MARZEC 2015 ANALIZA MIESIĘCZNA RYNKU MARZEC 2015 Analiza miesięczna rynku - zmiany głównych indeksów giełdowych, towarów oraz średnich kursów walut NBP AMERYKA PÓŁNOCNA S&P500 USA -1,7% DJ INDUSTRIAL -2,0% USA EUROPA

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Avon Products Inc. (AVP) światowa firma kosmetyczna zajmująca się produkcją i dystrybucją kosmetyków

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO NEWSLETTER NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0 05 00 90 85 WIG0 WIG50 80 75 WIG50 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 5 05 85 NIKKEI 75 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 25 maja 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Microsoft - na początku XXI wieku jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939

Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939 Gospodarka światowa Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939 Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Etapy w analizie Lata 1918-1924 Lata 1924-1929 Lata

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Walt Disney Co. (DIS) (znana po prostu jako Disney) jedna z największych na świecie korporacji medialnych i elektronicznych. Założona

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Krzysztof Szczepaniak Uniwersytet Gdański 17 maja 2016 roku Organizatorzy Zasady zajęć Wykładowca to ja Studenci to Wy Pytania

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 70 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 RYNKI AKCJI

1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 70 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 RYNKI AKCJI MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I 120 DŁUŻNY W STREFIE EURO WIG20 mwig40 swig80 80 70 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 70 1/3/2014 6/3/2014

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Gallaher Group plc (GLH)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Gallaher Group plc (GLH)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Gallaher Group plc (GLH)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Gallaher Group Plc - międzynarodowa firma zajmująca się produkcją i sprzedażą hurtową wyrobów tytoniowych, z siedzibą w Weybridge (Wielka

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Do najważniejszych wskaźników polskiej giełdy zaliczamy Warszawski Indeks Giełdowy oraz WIG-20, który jest indeksem dużych spółek. Oprócz dwóch wyżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r.

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2012 r. slajdy 3-8 Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r. slajdy 9-12 2

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie Rynek instrumentów pochodnych GPW w I półroczu 2012 roku na tle Europy GPW utrzymuje czwartą pozycję w Europie pod względem wolumenu obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi Kontrakty terminowe na indeksy

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 2013/12/27 2014/06/27 2014/12/27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 140 130 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 140 130 WIG20 mwig40 swig S&P500

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo