Biuletyn Informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Spis treści rocznika 2005 II Biuletyn Informacyjny Listopad 2008 Nr 11 (209)

2 II Rocznik 2005 Biuletyn Informacyjny ISSN nakład 7000 egz. Wydawca: Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa Kolegium redakcyjne: Monika Krawczyk Aleksander Bystrzycki (sekretarz redakcji) tel. (0~22) fax (0~22) Redakcja wyraża zgodę na przedruk materiałów z podaniem źródła Projekt okładki: Andrzej Kalinowski Skład i druk: Żak sp. z o.o. ul. Karczewska 18, Warszawa tel. (0~22) tel. (0~22)

3 Spis treści II Agencja Rynku Rolnego Krajowy program restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego 4 Wsparcie produkcji i zbytu miodu Ewelina Bolisęga 13 Procedura składu celnego wywóz wołowiny z refundacją Paweł Smoliński, Marcin Wardal 22 Rynki Rynek mleka Joanna Sych-Winiarek 29 Unia Europejska W skrócie Oprac. Wanda Mierzecka 41 Prawo W skrócie Oprac. Robert Gawrychowski 49 Analizy i prognozy Sytuacja na rynku rolnym Contents 52 70

4 II ARR Krajowy program restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego Restrukturyzacja sektora cukru w Polsce Charakterystyka rynku cukru w Polsce w roku gospodarczym 2007/2008 W roku gospodarczym 2007/2008 liczba plantatorów buraka cukrowego w Polsce wynosiła około 60 tys., a całkowity obszar uprawy buraków około 230 tys. hektarów. Zbiór buraków był na poziomie około ton, a produkcja cukru wyniosła około ton, w tym ton cukru kwotowego. Skutki restrukturyzacji w Polsce w roku gospodarczym 2008/2009 W ramach procesu restrukturyzacji wszyscy producenci cukru złożyli w Agencji Rynku Rolnego wnioski o pomoc restrukturyzacyjną. Składanie wniosków przebiegało dwuetapowo pierwszy etap zakończył się 31 stycznia 2008 roku (producenci cukru złożyli 17 wniosków), natomiast drugi 31 marca 2008 roku (producenci cukru złożyli 7 wniosków). We wszystkich wnioskach zadeklarowano zmniejszenie produkcji łącznie o ,923 ton cukru (20,7% kwoty produkcyjnej, którą posiadali producenci cukru w Polsce). Wiązało się to z całkowitym demontażem 8 zakładów produkcyjnych, do pomocy restrukturyzacyjnej zgłoszono również 10 zakładów produkcyjnych bez demontażu. Procesem restrukturyzacji zostało objętych prawie 27 tys. plantatorów (czyli ok. 45% ogółu), którzy częściowo lub całkowicie utracili możliwość uprawy i dostawy buraka cukrowego Restrukturyzacja wpłynęła także na wielkość zatrudnienia w zakładach produkcyjnych związanych z sektorem cukrowniczym. Plantatorzy ponadto będą musieli znaleźć alternatywę wobec uprawy buraka cukrowego, aby zrekompensować straty związane z zaprzestaniem uprawy. Gminy objęte procesem restrukturyzacji Proces restrukturyzacji obejmuje 977 (ok. 39,4%) spośród 2478 gmin we wszystkich województwach w Polsce. Najwięcej kwoty produkcyjnej cukru zrzeczono

5 Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego II się w województwach: mazowieckim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. W tych województwach również największa liczba plantatorów została całkowicie lub częściowo objęta procesem restrukturyzacji. W najmniejszym stopniu proces ten dotyczy województwa zachodniopomorskiego. Tabela 1. Zrzeczona kwota cukru oraz liczba plantatorów, którzy całkowicie lub częściowo utracili prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego Lp. Województwo Zrzeczona kwota cukru (t) Liczba plantatorów buraków cukrowych 1 mazowieckie , kujawsko-pomorskie , wielkopolskie , dolnośląskie , podlaskie , opolskie , świętokrzyskie , łódzkie , lubelskie , lubuskie 9968, pomorskie 9087, podkarpackie 7655, warmińsko-mazurskie 5743, śląskie 2594, małopolskie 2274, zachodniopomorskie 147,9 22 SUMA , W celu złagodzenia skutków procesu restrukturyzacji, Komisja Europejska przyznała poszczególnym państwom członkowskim kwoty finansowe, które mają zostać wykorzystane jako pomoc dla regionów objętych tym procesem. Kwota pomocy przysługująca Polsce na realizację działań w ramach Krajowe-

6 II ARR go Programu Restrukturyzacji wynosi ,98 euro. Obecny program opracowano, opierając się na wielkości kwoty produkcyjnej cukru w Polsce (w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009), której zrzekli się producenci. Krajowy Program Restrukturyzacji (KPR) Opracowany przez Agencję Rynku Rolnego Krajowy Program Restrukturyzacji jest skierowany do byłych plantatorów buraka cukrowego oraz do przedsiębiorstw działających na terenie gmin objętych restrukturyzacją przemysłu cukrowniczego, w których to gminach plantatorzy częściowo lub całkowicie utracili prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego. Program umożliwia: wsparcie byłych plantatorów w zmianie profilu produkcji rolnej na inny niż uprawa buraka cukrowego zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw produkujących energię odnawialną z produktów rolnych, działających na terenach gmin objętych procesem restrukturyzacji, poprzez wsparcie inwestycji związanych z przetwarzaniem produktów rolnych na cele energetyczne. Krajowy Program Restrukturyzacji będzie wdrażany w gminach objętych restrukturyzacją przemysłu cukrowniczego, zgodnie z art. 6, ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 z 20 lutego 2006 roku, ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej. Zgodnie z art. 1, ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 pomoc przeznaczona na dywersyfikację finansowana jest z Tymczasowego Funduszu Restrukturyzacji wchodzącego w skład Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG). Z uwagi na fakt, że w okresie pierwszych dwóch lat gospodarczych funkcjonowania Funduszu Restrukturyzacji (2006/ /2008) żaden z producentów cukru/izoglukozy nie złożył wniosku o pomoc restrukturyzacyjną, w latach tych w Polsce nie był realizowany proces dywersyfikacji. Cele programu Krajowy Program Restrukturyzacji określa rodzaje działań, których celem jest tworzenie rozwiązań alternatywnych w stosunku do uprawy buraka cukrowego w gminach objętych procesem restrukturyzacji. Szczególnie ważne jest finansowe wsparcie plantatorów (którzy całkowicie lub częściowo utracili prawo do

7 Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego II uprawy i dostawy buraka cukrowego) oraz innych podmiotów umożliwiające zachowanie stabilności gospodarczej, rozwój ww. gmin oraz prawidłowe funkcjonowanie społeczności lokalnych. Beneficjentami programu będą mogli zostać również pracownicy likwidowanych zakładów produkcyjnych, w przypadku gdy spełnią wymogi określone w Warunkach przyznania i wypłaty pomocy w ramach KPR. Warunki te zostaną opublikowane na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego Wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych odgrywa istotną rolę w energetyce regionalnej Unii Europejskiej. W Polsce odnawialne źródła energii są nadal wykorzystywane w niewielkim stopniu. Mając na uwadze powyższe, w ramach KPR skoncentrowano się na działaniach umożliwiających realizację projektów związanych z inwestycjami ukierunkowanymi na przetwarzanie produktów rolnych na cele energetyczne. Krajowy Program Restrukturyzacji ma również stwarzać warunki do modernizacji gospodarstw rolnych, umożliwiającej zmianę profilu działalności rolniczej na inny niż uprawa buraka cukrowego poprzez częściowe refinansowanie zakupu nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej. Środki Pomoc na rzecz dywersyfikacji zostanie przyznana na następujące działania w ramach Osi I Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW): Modernizacja gospodarstw rolnych Inwestycje umożliwiające zmianę profilu produkcji na inny niż uprawa buraka cukrowego Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Przetwarzanie produktów rolnych na cele energetyczne. Na podstawie decyzji Komisji 2008/600/WE z 14 lipca 2008 roku, ustalającej na rok gospodarczy 2008/2009 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji 1 przyznawanej w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie, kwota pomocy na rzecz dywersyfikacji przysługująca Polsce wynosi ,98 euro. 1 W tej sytuacji Polsce nie przysługuje dodatkowa pomoc na rzecz dywersyfikacji, gdyż kwota cukru, której łącznie się zrzeczono, nie przekroczyła 50% krajowej kwoty cukru (art. 14, ust. 2, lit. e) rozporządzenia Komisji (WE) nr 968/2006).

8 II ARR Tabela 2. Podział środków finansowych według działań Działanie Modernizacja gospodarstw rolnych inwestycje umożliwiające zmianę profilu produkcji na inny niż uprawa buraka cukrowego Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej przetwarzanie produktów rolnych na cele energetyczne Szacowana kwota pomocy (euro) Szacowany udział pomocy (%) ,49 30% ,49 70% Razem ,98 100% Harmonogram Działania przewidziane w Krajowym Programie Restrukturyzacji muszą być wprowadzone najpóźniej 30 września 2010 roku 2. Pomoc na rzecz dywersyfikacji będzie wypłacana dwa razy w roku (w marcu i we wrześniu), nie później niż 30 września 2011 roku 3. Dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć środków finansowych pomiędzy ww. działaniami. Działania w ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji Działanie Modernizacja gospodarstw rolnych Inwestycje umożliwiające zmianę profilu produkcji na inny niż uprawa buraka cukrowego poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej (art. 26 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005) Działanie ma na celu wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych oraz ułatwienie zmiany profilu produkcji wyłącznie plantatorom, którzy częściowo lub całkowicie utracili możliwość uprawy i dostawy buraka cukrowego, prowadzącym działalność na terenach gmin objętych procesem restrukturyzacji. Wsparcie finansowe będzie udzielane na zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej. 2 Art. 14, ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 968/ Art. 17, ust. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 968/2006.

9 Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego II Maksymalny poziom pomocy wynosi 40% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005). Działanie Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Przetwarzanie produktów rolnych na cele energetyczne (art. 28 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005) Działanie ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenach gmin objętych procesem restrukturyzacji poprzez wsparcie inwestycji ukierunkowanych na przetwarzanie produktów rolnych na cele energetyczne. Beneficjentami pomocy w ramach ww. działania są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 750 pracowników lub posiadające obrót nieprzekraczający 200 milionów euro, prowadzące działalność na terenach gmin dotkniętych procesem restrukturyzacji. Pomoc finansowa będzie przyznawana na inwestycje mające na celu budowę lub modernizację przedsiębiorstw zorientowanych na rynek bioenergii, które przetwarzają produkty rolne na cele energetyczne. Maksymalny poziom pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005). Kryteria kwalifikacji działań Działania objęte Krajowym Programem Restrukturyzacji są komplementarne i spójne z działaniami w ramach Osi I rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (art. 6, ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006). Takie ujęcie pozwala beneficjentom na korzystanie zarówno z dofinansowania w ramach środków Krajowego Programu Restrukturyzacji, jak i funduszy PROW, pod warunkiem że dofinansowanie z każdego źródła będzie dotyczyło innej inwestycji. W ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji zastosowano następujące kryteria, które pozwolą na odróżnienie tych działań od działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata :

10 10 II ARR 1) Terytorialne W związku z pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej gmin objętych procesem restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego, z pomocy na rzecz dywersyfikacji mogą skorzystać plantatorzy, którzy całkowicie lub częściowo utracili prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego, oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na tych obszarach. Pomoc ta jest przyznawana niezależnie od środków finansowych, które podmioty te będą mogły uzyskać, realizując działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Jednakże środki finansowe przeznaczone na dane działanie w ramach ww. programów nie mogą się powielać (art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 968/2006). 2) Czasowe Projekty w ramach działań Krajowego Programu Restrukturyzacji będą realizowane w krótszych ramach czasowych niż w PROW. Termin na wdrożenie działań upływa 30 września 2010 roku, a na wypłatę środków finansowych 30 września 2011 roku. Pomoc na rzecz dywersyfikacji będzie wypłacana dwa razy w roku (w marcu i we wrześniu) po wdrożeniu danego działania i skontrolowaniu przez ARR wydatków faktycznie poniesionych przez beneficjenta. 3) Przedmiotowe W ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji ze względu na krótki okres na wdrożenie oraz określone środki finansowe zawężono zakres działań, które mogą zostać wdrożone przez beneficjentów. Realizacja projektów będzie związana wyłącznie z inwestycjami dotyczącymi przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne lub inwestycjami dotyczącymi zakupu nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej. 4) Podmiotowe W ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych Inwestycje umożliwiające zmianę profilu produkcji na inny niż uprawa buraka cukrowego, beneficjentami mogą być wyłącznie plantatorzy, którzy całkowicie lub częściowo utracili prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego prowadzący działalność na terenach gmin objętych procesem restrukturyzacji. O pomoc w ramach działania Zwiększenie wartości dodanej podstawowej

11 Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego II 11 produkcji rolnej i leśnej mogą się ubiegać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 750 pracowników lub posiadające obrót nieprzekraczający 200 milionów euro, prowadzące działalność na terenach gmin dotkniętych procesem restrukturyzacji. Kontrole Beneficjent pomocy na rzecz dywersyfikacji będzie zobowiązany złożyć oświadczenie, że w ramach danego działania nie korzystał ze środków finansowych pochodzących z innych funduszy wspólnotowych. Zagwarantowano również system kontroli eliminujący możliwość wielokrotnego korzystania ze środków z innych funduszy wspólnotowych. Agencja Rynku Rolnego, jako organ administrujący pomocą na rzecz dywersyfikacji, będzie wymieniać informacje z innymi organami zaangażowanymi w finansowanie rozwoju obszarów wiejskich. ARR będzie także przeprowadzać kontrole administracyjne wniosków (z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) o przyznanie pomocy na rzecz dywersyfikacji, kontrole krzyżowe, zarówno przed przyznaniem pomocy, jak i w trakcie realizacji projektów, w celu uniknięcia podwójnego finansowania z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata oraz z działaniami podejmowanymi w ramach innych funduszy wspólnotowych. Legislacja wspólnotowa Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z 20 lutego 2006 roku ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. U. UE L 58 z , str ) (z późn. zm.) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 968/2006 z 27 czerwca 2006 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 (Dz. U. UE L 176 z , str ) (z późn. zm.) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. U. UE L 277 z , str. 1-40) (z późn. zm.)

12 12 II ARR Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z 15 grudnia 2006 roku ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. U. L 368 z , str ) (z późn. zm.). Legislacja krajowa Ustawa z 11 marca 2004 roku o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2007, nr 231, poz. 1702). Broszurę informacyjną wydaną staraniem Agencji Rynku Rolnego można bezpłatnie otrzymać w Centrali ARR, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, tel. (0-22) , oraz w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego.

13 ARR II 13 Wsparcie produkcji i zbytu miodu Ewelina Bolisęga Biuro Produktów Zwierzęcych ARR Zakończył się kolejny, czwarty w Polsce, rok realizacji mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej Wsparcie rynku produktów pszczelich. Pomoc dla sektora pszczelarskiego w obecnym kształcie funkcjonuje we Wspólnocie Europejskiej od 1997 roku i od maja 2004 roku obejmuje także Polskę. Celem prowadzonych przez Agencję Rynku Rolnego działań jest poprawa jakości produktów pszczelarskich przede wszystkim miodu, a także polepszenie warunków produkcji w sektorze pszczelarskim i podniesienie jej rentowności, a przez to przyciągnięcie do pszczelarstwa młodych ludzi. W całej bowiem Europie średnia wieku pszczelarzy jest coraz wyższa, co nie stwarza perspektyw rozwoju sektora. Podział środków finansowych dostępnych we wspólnotowym budżecie pomiędzy poszczególne kraje członkowskie odbywa się co trzy lata 1. Poszczególne kraje przedkładają Komisji Europejskiej krajowe programy wsparcia pszczelarstwa, które zawierają szczegółowy opis sytuacji w sektorze i planowanych działań w rozbiciu na poszczególne lata i kierunki wsparcia. Na podstawie złożonych programów, kierując się liczbą posiadanych przez poszczególne kraje uli 2, Komisja publikuje decyzję o wielkości i strukturze przeznaczonego dla nich wsparcia na najbliższe trzy sezony rozdzielając przyznaną kwotę na tzw. kierunki wsparcia. Każdy kraj może skoncentrować środki na wspieraniu jednego, kilku wybranych lub jak Polska wszystkich sześciu rodzajów działań. Są to: 1) pomoc techniczna dla pszczelarzy i organizacji, 2) zwalczanie warrozy, 3) racjonalizacja przemieszczania rodzin pszczelich na pożytki, 4) działania wspierające laboratoria przeprowadzające analizy właściwości fizyko-chemicznych miodu, 1 Przed rokiem 2004 miało to miejsce każdego roku. 2 Udział państwa członkowskiego w ogólnej puli środków przeznaczonych na wsparcie sektora pszczelarskiego we Wspólnocie jest uzależniony od udziału liczby rodzin pszczelich znajdujących się na jego obszarze w ogólnej liczbie rodzin pszczelich we wszystkich krajach UE.

14 14 II ARR 5) działania wspierające odbudowę pogłowia rodzin pszczelich, 6) współpraca z wyspecjalizowanymi jednostkami w zakresie wdrażania stosowanych programów badawczych w dziedzinie pszczelarstwa i produktów pszczelarskich. Polska złożyła i zrealizowała Krajowy program wsparcia pszczelarstwa w Polsce w latach 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, a obecnie trwa realizacja Krajowego programu wsparcia pszczelarstwa w Polsce w latach Pomimo że działania są z góry zaplanowane na okres trzyletni, realizacja programu odbywa się w systemie rocznym. Każdego roku ARR zaprasza do udziału w programie. Jego uczestnikami tzw. podmiotami uprawnionymi a więc stroną zawieranej z ARR umowy mogą być (w zależności od kierunku wsparcia): - związki pszczelarskie, - stowarzyszenia pszczelarzy, - zrzeszenia pszczelarzy, - spółdzielnie pszczelarskie, - grupy producenckie pszczelarzy, - jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się tematyką pszczelarską. Do podmiotów uprawnionych nie zalicza się gospodarstw pasiecznych sklasyfikowanych jako dział specjalny produkcji rolnej. Jednostki budżetowe nie mogą ubiegać się (jako podmioty uprawnione) o udział w działaniach w ramach tego programu. Natomiast końcowymi beneficjentami wsparcia są właściciele indywidualnych gospodarstw pasiecznych oraz w przypadku szkoleń osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności pszczelarskiej. Taki wymóg ma zachęcić mniejsze podmioty do łączenia się w organizacje i grupy producenckie, co w przyszłości może doprowadzić do konsolidacji sektora. Gospodarstwa pasieczne muszą posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny lub być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii. Zgłoszenie udziału w programie odbywa się poprzez złożenie przez podmioty uprawnione projektów planowanych działań. W Polsce istnieje możliwość otrzymania refundacji kosztów poniesionych na: 1) organizację różnego rodzaju szkoleń i konferencji, podnoszących wiedzę z zakresu nowoczesnej gospodarki pasiecznej, 2) zakup dopuszczonych do obrotu na terenie Polski leków do zwalczania warrozy,

15 Wsparcie produkcji i zbytu miodu II 15 3) wynajem przyczep (lawet) do przewozu uli na pożytki, co ma zachęcić grupy drobnych pszczelarzy do wspólnego przewożenia uli na pożytki w celu zwiększenia produkcji miodu oraz zapewnienia zapylania roślin na jak największym obszarze kraju, 4) przeprowadzenie analiz właściwości fizyko-chemicznych miodu, 5) zakup sprzętu laboratoryjnego dla działających przy organizacjach pszczelarskich laboratoriów, co ma obniżyć koszty podstawowych analiz ponoszone przez pszczelarzy, 6) zakup matek, pakietów oraz odkładów pszczelich, co przyczyni się do zwiększenia pogłowia pszczół w Polsce oraz podniesienia jakości rodzin pszczelich (dzięki kupowaniu pszczół z ras i linii hodowlanych o pożądanych cechach), 7) wdrażanie programów badawczych. Zakończony w październiku bieżącego roku sezon 2007/2008 był pierwszym rokiem realizacji Krajowego programu wsparcia pszczelarstwa w Polsce obejmującego lata Jesienią 2007 roku do Agencji wpłynęło 245 projektów opiewających na łączną kwotę prawie 28 milionów złotych. Kwota ta znacznie przekroczyła dostępne środki finansowe. Podobnie jak w poprzednich sezonach, najwięcej projektów dotyczyło zakupu leków przeciwko warrozie oraz zakupu pszczół. Dużą popularnością cieszyły się również szkolenia, mimo że zgodnie z założeniami nowego programu krajowego nie jest już możliwe uzyskanie refundacji zakupu sprzętu komputerowego do ich prowadzenia (ten rodzaj wsparcia cieszył się sporym zainteresowaniem w poprzednich latach). Znacznie spadło natomiast zainteresowanie trzecim kierunkiem wsparcia, czyli racjonalizacją przemieszczania rodzin pszczelich na pożytki, na skutek zastąpienia możliwości uzyskania refundacji kosztów zakupu przyczep do przewozu uli refundacją kosztów ich wynajmu.

16 16 II ARR Tabela 1. Zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych w październiku 2007 roku projektów w podziale na poszczególne kierunki wsparcia Działanie Liczba złożonych projektów Wnioskowana kwota (w tys. zł) Szkolenia Zwalczanie warrozy Wynajem przyczep 7 59 Analizy miodu/zakup sprzętu laboratoryjnego Zakup pszczół Wdrażanie projektów badawczych Razem Dzięki wprowadzonej w 2007 roku zmianie ustawodawstwa unijnego, zniknął powtarzający się w poprzednich latach problem rozbieżności pomiędzy zaplanowanym w Krajowym programie podziałem środków finansowych na poszczególne kierunki wsparcia a strukturą rzeczywistych potrzeb sektora wynikającą z nadesłanych projektów 3. Jak co roku, o podziale środków finansowych na poszczególne projekty decydowała Komisja składająca się z pracowników Agencji oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W pierwszej kolejności rozpatrzono projekty dotyczące szkoleń, wynajmu lawet oraz wdrażania programów badawczych, a więc w ramach tych kierunków, w których zapotrzebowanie nie przewyższało dostępnych środków. Zaoszczędzone środki postanowiono przeznaczyć na za- 3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 917/2004 nakładało na państwa członkowskie obowiązek uzyskania zgody Komisji na przesuwanie środków finansowych pomiędzy poszczególnymi kierunkami wsparcia w przypadku zmian większych niż 20%. Zmieniające je rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2007 ograniczyło ten obowiązek wyłącznie do sytuacji, kiedy dane państwo członkowskie chce rozszerzyć zakres realizacji mechanizmu o kierunki wsparcia nieuwzględnione wcześniej w krajowym programie wsparcia pszczelarstwa. Należy oczywiście spełnić ogólnie obowiązujący wymóg, zgodnie z którym wysokość wsparcia wspólnotowego nie może przekroczyć 50% całości poniesionych wydatków.

17 Wsparcie produkcji i zbytu miodu II 17 kup leków do zwalczania warrozy, analizy jakości miodu oraz zakup pszczół, co wprawdzie nie rozwiązało problemu niedoborów finansowych, ale umożliwiło większe wykorzystanie środków przewidzianych na ten sezon. Tabela 2. Liczba i wartość projektów zaakceptowanych przez Komisję w podziale na kierunki wsparcia w sezonie 2007/2008 Działanie Liczba zaakceptowanych projektów Wartość zaakceptowanych projektów (w tys. zł) Szkolenia Zwalczanie warrozy Wynajem przyczep 6 50 Analizy miodu/zakup sprzętu laboratoryjnego Zakup pszczół Wdrażanie projektów badawczych Razem Tabela 3. Liczba i wartość rozliczonych umów w sezonie 2007/2008 Działanie Liczba rozliczonych umów Wartość rozliczonych umów (w tys. zł) Szkolenia Zwalczanie warrozy Wynajem przyczep 2 11 Analizy miodu/zakup sprzętu laboratoryjnego Zakup pszczół Wdrażanie projektów badawczych 2 48 Razem

18 18 II ARR Po podpisaniu umów z Agencją, wybrane podmioty mogły przystąpić do realizacji zaplanowanych działań, a po ich zakończeniu składały wnioski o refundację. We wnioskach wykazywano koszty poniesione w ramach umów. W kilku przypadkach do zawarcia umowy nie doszło z powodu rezygnacji ze strony organizacji pszczelarskiej. Zdarzyło się również kilka przypadków niezłożenia wniosków o refundację. Wynikało to z rezygnacji z realizacji umowy już po jej podpisaniu. Przy rozliczaniu umów Agencja brała pod uwagę wyniki kontroli przeprowadzonej przez pracowników Sekcji Kontroli Technicznych oddziałów terenowych ARR w siedzibie podmiotu uprawnionego po realizacji umowy. Refundacji podlegały wyłącznie koszty objęte zawartą z Agencją umową, poniesione przez wnioskodawców 4 w okresie jej trwania. Wysokość wypłaty uzależniona była również od tego, czy wnioskodawca jest lub nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT, czy korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) lub czy prowadzi działalność zwolnioną przedmiotowo na podstawie przepisów w Dziale VIII, rozdz. 2 i 3 powyższej ustawy. W niektórych przypadkach istniała więc możliwość uzyskania refundacji 100% poniesionych kosztów. Wypłaty należnych kwot refundacji zakończyły się 15 października 2008 roku. Zauważalny jest stały wzrost wykorzystania dostępnych środków finansowych. Tabela 4. Wykorzystanie dostępnych środków finansowych Kolejne sezony realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich Wykorzystanie środków dostępnych w danym sezonie 2004/ % 2005/ % 2006/ % 2007/ % 4 Zarówno faktury/rachunki, jak i dokumenty potwierdzające dokonanie płatności musiały być wystawione na organizację pszczelarską, a nie jej członków, czyli indywidualnych pszczelarzy.

19 Wsparcie produkcji i zbytu miodu II 19 Obecnie rozpoczęła się realizacja mechanizmu w sezonie 2008/2009. W dniu 20 października 2008 roku minął termin składania projektów. Do Agencji wpłynęło 216 projektów, w których zaplanowano wydatki na łączną kwotę ponad 28 milionów zł, co ponownie znacznie przekracza dostępne środki, które wynoszą euro. Dokładna wartość w złotych zostanie wyliczona według ostatniego kursu z grudnia 2008 roku zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1913/2006. Tabela 5. Zapotrzebowanie na środki w sezonie 2008/2009 (w podziale na poszczególne kierunki wsparcia) Działanie Liczba złożonych projektów Wnioskowana kwota (w tys. zł) Szkolenia Zwalczanie warrozy Wynajem przyczep 1 7 Analizy miodu/zakup sprzętu laboratoryjnego Zakup pszczół Wdrażanie projektów badawczych 0 0 Razem Zainteresowanie mechanizmem Wsparcie rynku produktów pszczelich utrzymuje się niemal od pierwszego sezonu na bardzo wysokim poziomie uczestniczy w nim większość działających w Polsce organizacji pszczelarskich. Realizacja mechanizmu w krajach Unii Europejskiej Komisja Europejska co trzy lata opracowuje przeznaczony dla Rady i Parlamentu Europejskiego raport o realizacji programów wsparcia w sektorze pszczelarskim. O pierwszych dwóch raportach z lat 2001 oraz 2004 pisaliśmy

20 20 II ARR w numerze 12/2004. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje pochodzące z trzeciego 5 (dotyczącego stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 w sprawie środków mających na celu poprawę warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich 6 ): programy wsparcia pszczelarstwa zostały opracowane przez wszystkie państwa członkowskie, co wskazuje na duże zainteresowanie mechanizmem, od 2004 roku, ze względu na rozszerzenie, UE stała się drugim po Chinach co do wielkości producentem miodu na świecie, w Unii występuje deficyt miodu i musi ona importować około połowy spożywanego miodu, trzej najwięksi producenci miodu w UE to Hiszpania, Niemcy i Węgry, w omawianym okresie najwięcej uli posiadały Hiszpania, Grecja, Francja i Włochy, a spośród 10 nowych państw Polska i Węgry, w programie 2004/2005 trzem państwom członkowskim Hiszpanii, Grecji i Włochom przydzielono prawie 47% dostępnych środków finansowych. Razem z Francją i Węgrami kraje te posiadają 60% wszystkich uli we Wspólnocie i otrzymały w sumie 64% funduszy. Pokazuje to, że państwa członkowskie posiadające najwięcej uli wnioskują także o największe środki finansowe, w sezonach 2004/2005 i 2005/2006 największe środki finansowe przeznaczono na zwalczanie warrozy (33-35%), następnie na pomoc techniczną (26%), racjonalizację przemieszczania rodzin pszczelich (19%), analizy miodu (8%), odbudowę pogłowia rodzin pszczelich (6-7%) i programy badawcze (5%), w stosunku do lat wcześniejszych zmalały kwoty przeznaczone na zwalczanie warrozy, jednak jest to wciąż najczęściej stosowany kierunek wsparcia. Spadek ten wynika z wprowadzenia w 2004 roku nowego działania wspierającego odbudowę pogłowia rodzin pszczelich oraz z nieco częstszego wspierania analiz jakości miodu, zwalczanie warrozy było i jest również obecnie wspierane we wszystkich krajowych programach, o pomoc techniczną wnioskowały prawie wszystkie państwa najwięcej na to działanie wydawały Włochy, 5 Raport ten został opublikowany 23 marca 2007 roku, obejmuje więc tylko pierwsze dwa lata realizacji trzyletnich programów wsparcia pszczelarstwa Ww. rozporządzenie zostało uchylone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007.

21 Wsparcie produkcji i zbytu miodu II 21 racjonalizację przemieszczania rodzin pszczelich planowało wspierać 15 państw członkowskich przede wszystkim z południa Europy (te, w których poziom hodowli jest najwyższy i w których występuje znaczne zróżnicowanie roślin miododajnych z różnymi okresami kwitnienia), Hiszpania wydawała na racjonalizację przemieszczania rodzin pszczelich 40% swojego budżetu, co stanowiło prawie 50% środków przeznaczonych na to działanie w budżecie wspólnotowym, analizy fizyko-chemiczne miodu występowały w programach 20 państw najczęściej stosowały je Austria, Polska i Hiszpania, nowy kierunek wsparcia odbudowa pogłowia rodzin pszczelich został ujęty w programach 20 państw. O przyznanie najwyższego dofinansowania wystąpiła Francja, co wynika ze szczególnego w tym kraju uwrażliwienia na problem spadku liczby rodzin pszczelich, wydatki na programy badawcze zaplanowano w 15 krajach najwięcej we Włoszech i Francji, które wspólnie wnioskowały o 50% kwoty przeznaczonej na ten kierunek wsparcia, po rozszerzeniu Wspólnoty, wykorzystanie dostępnych środków finansowych spadło: w sezonie 2003/2004 wynosiło 84%, a w sezonie 2004/ %. Wynika to zapewne z faktu, że nowe państwa członkowskie nie miały doświadczenia w zakresie realizacji programów pszczelarskich i potrzebowały czasu na wypracowanie procedur administracyjnych. W większości tych państw procent wykorzystania dostępnych środków poprawiał się w kolejnych latach co pokazano również na przykładzie Polski w pierwszej części niniejszego artykułu, w sezonie 2004/2005 najefektywniej zagospodarowała przydzielone środki Hiszpania (95%), w okresie objętym omawianym sprawozdaniem Komisji, a więc w sezonach 2004/2005 i 2005/2006, tylko jedno państwo Słowacja nie wykorzystało w ogóle przyznanego mu budżetu.

22 22 II ARR Procedura składu celnego wywóz wołowiny z refundacją 1 Paweł Smoliński Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą ARR Marcin Wardal Biuro Współpracy Europejskiej ARR Przepisy art. 98, ust. 1, lit. b) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/1992 z 12 października 1992 roku ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny dopuszczają możliwość obejmowania procedurą składu celnego towarów wspólnotowych, którym odrębne przepisy UE dają możliwość korzystania (w związku z ich umieszczeniem w składzie celnym) ze środków zwykle stosowanych przy wywozie tego rodzaju towarów 2. Szczególnym rodzajem zastosowania procedury składu celnego w wywozie towarów rolno-spożywczych jest jej wykorzystanie przy wywozie wołowiny z refundacją. Mechanizm ten daje możliwość umieszczania pod procedurą składu celnego produktu świeżego/schłodzonego w chłodni, co stanowi kluczowy element optymalizacji odpraw wysyłek niektórych produktów sektora wołowiny z refundacjami wywozowymi, mający również znaczenie dla ich konkurencyjności 3. Ogólne warunki stosowania procedury składu celnego w wywozie wołowiny z refundacją Okoliczności wykorzystania procedury składu celnego przy wywozie wołowiny z refundacją są regulowane przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 1741/2006 z 24 listopada 2006 roku ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem. 1 Artykuł jest kontynuacją publikacji: Gospodarcze procedury celne handel zagraniczny produktami rolnymi, Biuletyn Informacyjny ARR nr 5/2008; Instytucja składu celnego w handlu zagranicznym towarami rolnymi, tamże nr 8/ Do tych środków należą m.in. refundacje do wywozu towarów rolnych stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. 3 Takie wykorzystanie procedury składu celnego stanowi pozostałość nieistniejącego już w UE mechanizmu wstępnego finansowania (tzw. prefinansowania) refundacji wywozowych do towarów rolnych.

23 Procedura składu celnego II 23 Objęcie tego rodzaju mięsa (produktów oznaczonych kodami Nomenklatury Refundacji Wywozowych (ERN) oraz ) procedurą składu celnego przed wywozem równoznaczne jest z wypełnieniem obowiązku wywozu na potrzeby rozliczenia pozwolenia na wywóz. Wypełnienie obowiązku wywozu oznacza zwrot przez Agencję Rynku Rolnego zabezpieczenia pozwolenia na wywóz wniesionego przez przedsiębiorcę 4. Uprawnienie do dokonania wywozu na podstawie pozwolenia (nie dotyczy to pozwoleń 5-dniowych na wywóz wołowiny z refundacją) uznaje się za wykorzystane w dniu przyjęcia zgłoszenia celnego o objęcie procedurą składu celnego (art. 4, ust. 6 rozporządzenia nr 1741/2006). Mechanizm ten umożliwia wydłużenie okresu składowania powyższego rodzaju mięsa na obszarze celnym UE poza termin ważności pozwolenia na wywóz przedłożonego wraz ze zgłoszeniem do procedury składu celnego. Wynika to z faktu, że podmiot może zgłosić towar do procedury składu celnego w ostatnim dniu ważności pozwolenia na wywóz z refundacją, a następnie przechowywać towar pod procedurą składu celnego (nawet przez okres czterech miesięcy) przed zgłoszeniem do procedury wywozu. Procedura składu celnego zostaje zakończona poprzez złożenie zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu. Zgłoszenia do procedury wywozu można dokonać nawet w ostatnim dniu wspomnianego okresu czterech miesięcy 5. Dzięki takiemu mechanizmowi przedsiębiorca, który nie zawarł jeszcze umowy na sprzedaż wołowiny do kraju trzeciego może już wykorzystać pozwolenie na wywóz, co chroni go przed utratą zabezpieczenia posiadanego pozwolenia będącej konsekwencją niewypełnienia obowiązku wywozu wynikającego z tego pozwolenia. Zgłoszenie towaru o objęcie procedurą składu celnego nie daje jednak uprawnienia do ubiegania się o wypłatę refundacji. Dopiero zgłoszenie towaru do procedury wywozu po wyprowadzeniu ze składu celnego uprawnia do wnioskowania o refundację, w tym w trybie płatności zaliczkowej, po złożeniu w agencji płatniczej zabezpieczenia w wysokości 110% wnioskowanej kwoty refundacji. Uprawnienie do refundacji 6 ma jedynie przedsiębiorca, który po zgłoszeniu towaru do procedury 4 W przypadku wywozu wołowiny bez zastosowania procedury składu celnego oraz wywozu pozostałych towarów rolnych obowiązek wywozu uważa się natomiast za wypełniony (co oznacza zwrot zabezpieczenia pozwolenia) po wpłynięciu ze służb celnych do agencji płatniczej dokumentu potwierdzającego opuszczenie przez towar obszaru celnego Wspólnoty. 5 W przypadku wywozu wołowiny bez zastosowania procedury składu celnego oraz wywozu pozostałych towarów rolnych zgłoszenie do wywozu może natomiast nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu ważności pozwolenia na wywóz. 6 Uprawnienie to oznacza możliwość uzyskania refundacji wywozowej w trybie standardowym (o ile podmiot nie wnioskuje o wypłatę refundacji w trybie zaliczkowym) lub zwolnienie zabezpieczenia na poczet płatności zaliczkowej refundacji (jeśli do danej przesyłki wywozowej uzyskano już refundację w trybie zaliczkowym).

24 24 II ARR wywozu dokonał jego wyprowadzenia z obszaru celnego Wspólnoty oraz towar został dopuszczony do obrotu w kraju przeznaczenia i zainteresowany przedsiębiorca jest w stanie to udowodnić. Składowanie wołowiny w ramach procedury składu celnego, regulowane przez rozporządzenie nr 1741/2006, odbywa się w składzie celnym. Przechowywanie to może odbywać się zarówno w składzie celnym publicznym, jak i składzie celnym prywatnym. Zgłoszenie celne o objęcie wołowiny procedurą składu celnego może zostać złożone jedynie w państwie członkowskim, w którym została przeprowadzona czynność odkostniania mięsa. Kryteria obejmowania wołowiny procedurą składu celnego Zezwolenie na stosowanie procedury składu celnego wydaje w Polsce w formie pisemnej decyzji administracyjnej naczelnik urzędu celnego właściwy dla lokalizacji składu celnego. Zezwolenie to wydawane jest na zasadach ogólnych 7, ale wyłącznie podmiotom, które złożyły pisemne zobowiązanie do: prowadzenia komputerowej bazy danych produktów objętych procedurą składu celnego, która musi umożliwiać administracyjne określanie tożsamości mięsa objętego procedurą przez cały okres składowania, zagwarantowania, że towary będą składowane wyłącznie w państwie członkowskim, w którym udzielono zezwolenia, zagwarantowania, że towary będą składowane w miejscach wskazanych w udzielonym zezwoleniu. Wymogi te określone są w rozporządzeniu nr 1741/2006. Jeśli produkty składowane są w kilku miejscach, zezwolenie może zostać udzielone dla każdego z miejsc przechowywania. W Polsce, dyrektor izby celnej przeprowadza ocenę możliwości wykonywania czynności dozoru i kontroli celnej towaru w miejscach, w których towar jest składowany przed wywozem z refundacją. Ocena ta nie stanowi określenia trybu formalno-prawnego w zakresie stosowania procedury składu celnego, gdyż leży to w kompetencji naczelnika urzędu celnego. Organy celne informują agencję płatniczą o wydanych i cofniętych zezwoleniach. 7 Zasady te zostały omówione w: Gospodarcze procedury celne, op. cit., s oraz Instytucja składu celnego, op. cit., s

25 Procedura składu celnego II 25 Wprowadzenie wołowiny do pomieszczeń składu celnego Przy wprowadzeniu towaru do składu celnego podmiot składa organom celnym zgłoszenie celne o objęcie procedurą składu celnego. Zgłoszenie powinno zawierać opis mięsa, które ma zostać objęte procedurą (zgodny z kodem ERN 8 ), masę netto oraz dane niezbędne do identyfikacji tego mięsa, m.in. numery zaświadczeń (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 433/2007 i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1359/2007) wystawianych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) i liczbę opakowań. Do zgłoszenia celnego o objęcie procedurą składu celnego załącza się zaświadczenia IJHARS oraz ważne pozwolenie na wywóz z refundacją. Dla każdej operacji odkostniania mięsa można przyjąć maksymalnie dwa zgłoszenia celne o objęcie procedurą składu celnego. Ponadto, zgłoszenie celne o objęcie procedurą składu celnego może dotyczyć ilości towaru, na którą zostały wystawione maksymalnie dwa zaświadczenia dla mięsa bez kości. We właściwych rubrykach powyższego zaświadczenia dotyczącego mięsa bez kości funkcjonariusz celny zamieszcza datę przyjęcia zgłoszenia celnego o objęcie procedurą składu celnego, masę mięsa objętego zgłoszeniem celnym oraz numer zgłoszenia celnego i pieczęć urzędową. Natomiast w załączonym do tego zgłoszenia zaświadczeniu dotyczącym mięsa z kością obejmującego ćwierci przednie i tylne, z których wyprodukowano mięso odkostnione, organ celny zamieszcza datę przyjęcia zgłoszenia celnego o objęcie procedurą składu celnego, numer zgłoszenia celnego i pieczęć urzędową. Poświadczone za zgodność z oryginałami kopie zgłoszeń celnych o objęcie procedurą składu celnego i zaświadczenia IJHARS przekazywane są do agencji płatniczej. Organ celny dokonuje na pozwoleniu na wywóz odsaldowania ilości towaru objętego procedurą składu celnego 9. Pozwolenie po dokonaniu odsaldowania przez organ celny przekazane zostaje przedsiębiorcy, który zobowiązany jest je zwrócić w terminie 2 miesięcy od upływu jego ważności do agencji płatniczej, która wydała to pozwolenie. Przyjęcie zgłoszenia celnego o objęcie procedurą składu celnego uzależnione jest od sprawdzenia, czy dane identyfikacyjne towaru zostały wprowadzone do bazy 8 Aktualne kody ERN i odpowiadające im opisy towarów określono w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1499/2007 zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 3846/87. 9 W przypadku wywozu wołowiny bez zastosowania procedury składu celnego oraz wywozu pozostałych towarów rolnych organ celny dokonuje natomiast na pozwoleniu na wywóz odsaldowania ilości towaru objętego procedurą wywozu.

26 26 II ARR danych. Zgłoszenie celne może być także przyjęte bez sprawdzenia bazy danych, ale pod warunkiem przekazania przez podmiot oświadczenia o wprowadzeniu odpowiednich danych. W takim przypadku organ celny może odroczyć kontrolę bazy danych. Kontrole bazy danych muszą być jednak przeprowadzane przez organ celny przynajmniej raz w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych. Mięso bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, w odniesieniu do którego zgłoszenie celne o objęcie procedurą składu celnego zostało przyjęte, podlega kontroli fizycznej obejmującej nie mniej niż 5% przyjętych zgłoszeń o objęcie procedurą składu celnego. Jeżeli w trakcie kontroli fizycznej organ celny nie stwierdzi rozbieżności, nie jest konieczne pobieranie próbek mięsa do analizy laboratoryjnej mającej na celu oznaczenie zawartości mięsa chudego i płci zwierzęcia. Przechowywanie wołowiny w składzie celnym Mięso bez kości z dorosłego bydła płci męskiej może podlegać procedurze składu celnego maksymalnie 4 miesiące od daty przyjęcia zgłoszenia celnego o objęcie procedurą składu celnego. Podmiot musi zapewnić, aby mięso składowane na mocy rozporządzenia nr 1741/2006 było przechowywane oddzielnie od innych produktów. Wymóg oddzielnego składowania nie obowiązuje, gdy identyfikację towaru można przeprowadzić w sposób jednoznaczny. Przekroczenie terminu 4 miesięcy od dnia objęcia procedurą składu celnego lub wycofanie spod dozoru celnego części partii towaru pierwotnie objętej procedurą składu celnego oznacza, że obowiązek dokonania wywozu wynikający z pozwolenia na wywóz nie został wypełniony w odniesieniu do danej ilości objętej pozwoleniem. Podczas okresu składowania (maksymalnie 4 miesięcy) mięso bez kości z dorosłego bydła płci męskiej może podlegać zabiegom zwyczajowym na warunkach ustalonych przez organy celne: zmianie etykiet, zamrożeniu. W określonych sytuacjach dopuszczalne jest również ponowne pakowanie mięsa. W przypadku wykonania przez podmiot zabiegów zwyczajowych, działania te muszą zostać zarejestrowane w bazie danych. Zapisy w bazie danych powinny zawierać numer zgłoszenia celnego o objęcie procedurą składu celnego i odpowiedniego zaświadczenia lub zaświadczeń IJHARS dotyczących mięsa poddanego zabiegom zwyczajowym. Kwota refundacji wywozowych do produktów poddanych zabiegom zwyczajowym jest uzależniona od ilości, rodzaju i cech mięsa w dniu przyjęcia zgłoszenia o objęcie procedurą składu celnego.

27 Procedura składu celnego II 27 Wyprowadzenie wołowiny ze składu celnego W ciągu 4 miesięcy od objęcia procedurą składu celnego składowane towary muszą zostać objęte procedurą celną wywozu. Znajdują tu zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z 15 kwietnia 1999 roku ustanawiającego wspólne, szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych, które nakłada wymóg wyprowadzenia przesyłki wywozowej z obszaru celnego Wspólnoty w ciągu 60 dni od daty dokonania zgłoszenia wywozowego. Towar wyprowadzany ze składu celnego (wołowina zamrożona) i obejmowany procedurą celną wywozu z wnioskiem o refundację może podlegać kontroli fizycznej (bezpośredniej) i kontroli podmiany, o których mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 386/1990 oraz rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2090/2002, niezależnie od faktu przeprowadzenia lub odstąpienia od czynności kontroli fizycznej przy wprowadzeniu do składu celnego tego towaru w postaci wołowiny świeżej/chłodzonej. Przedłożenie wraz ze zgłoszeniem wywozowym wniosku o refundację powoduje, że kontrola fizyczna przy wyprowadzaniu towaru ze składu celnego może obejmować również pobór próbek. Postępowanie to regulują przepisy art. 6 rozporządzenie Komisji (WE) nr 765/2002. Do zgłoszenia wywozowego przedsiębiorca zobowiązany jest załączyć oprócz wniosku o wypłatę refundacji wywozowej kartę kontrolną T5, jeśli urząd celny wywozu nie stanowi jednocześnie urzędu celnego wyprowadzenia towaru z obszaru celnego UE. Dane zawarte w zgłoszeniu o objęcie procedurą składu celnego (ilość wołowiny objętej tą procedurą) bilansowane są z danymi ilościowymi zawartymi w zgłoszeniu o objęcie procedurą wywozu. Pozwala to na dokładną kontrolę wywożonego mięsa. Organ celny wymaga wpisania do zgłoszeń wywozowych następujących danych: numeru zgłoszenia celnego o objęcie procedurą składu celnego oraz wywożonych ilości. Organ celny przyjmujący zgłoszenie wywozowe ma obowiązek każdorazowego przeprowadzenia kontroli bazy danych. Przyjęcie zgłoszenia wywozowego przez organ celny może nastąpić po sprawdzeniu, czy dane dotyczące towaru zostały wprowadzone do komputerowej bazy danych. Jednakże istnieje możliwość przyjęcia przez organy celne zgłoszenia wywozowego przed sprawdzeniem bazy danych. Ma to miejsce na takich samych zasadach, jak przy przyjmowaniu zgłoszenia do procedury składu celnego.

28 28 II ARR Znaczenie procedury składu celnego dla wywozu wołowiny z refundacją Przepisy wprowadzone rozporządzeniem Komisji nr 1741/2006 stanowią kontynuację elementów systemu prefinansowania. Wyeliminowanie aspektu finansowego prefinansowania (wcześniejszej wypłaty refundacji po wprowadzeniu towaru do składu celnego) oraz uproszczenie zasad stosowania pozwoleń na wywóz z refundacją (saldowanie i rozliczanie pozwoleń na wywóz zgodnie z zasadami horyzontalnymi określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 376/2008) przyczyniło się do znacznego uproszczenia zasad przyznawania refundacji do produktów wywożonych po uprzednim przechowywaniu w pomieszczeniach składu celnego. Zainteresowani przedsiębiorcy nie ponoszą dodatkowego wydatku związanego z koniecznością wniesienia zabezpieczenia wypłaty refundacji. Ponadto nowa struktura i brzmienie przepisów wprowadzają większą spójność z przepisami prawodawstwa celnego określającymi zasady stosowania procedur celnych: składu celnego i wywozu. Zawierają one również pewną elastyczność umożliwiającą dostosowanie nadzoru i działań kontrolnych do uwarunkowań logistycznych realizacji eksportu przez poszczególne podmioty. Omawiany wariant ubiegania się o refundacje wywozowe cieszy się zainteresowaniem przedsiębiorców głównie w państwach UE o długiej tradycji i wysokim poziomie rozwoju sektora wołowiny i cielęciny, np. w Irlandii i we Francji. Zwykle korzystają z niego przedsiębiorcy, którzy do końca 2006 roku wnioskowali o refundacje w trybie prefinansowania. W nowych państwach członkowskich zainteresowani są nim głównie potentaci branży mięsnej posiadający rozwiniętą sieć kontaktów handlowych w krajach trzecich.

29 Rynki II 29 Rynek mleka Joanna Sych-Winiarek Biuro Analiz i Programowania ARR W 2008 roku proces restrukturyzacji produkcji mleka uległ przyspieszeniu. Liczba gospodarstw zajmujących się chowem i hodowlą krów zmniejszyła się w 2008 roku do ok. 550 tys., wobec 657 tys. w roku Natomiast liczba dostawców posiadających limity hurtowe w ciągu roku obniżyła się o prawie 23% i według stanu na 1 kwietnia 2008 roku wynosiła 201 tys., a sprzedawców bezpośrednich nieco ponad 21 tys., o 31% mniej niż rok wcześniej. Przyspieszenia nabrał również proces rozdzielenia produkcji mleka od produkcji bydła rzeźnego. Według danych GUS, w czerwcu 2008 roku liczba krów ogółem wzrosła do 2 mln 807 tys. szt., o ok. 68 tys. szt. (o 2,5%) w odniesieniu do stanu z grudnia 2007 roku i o 19,8 tys. szt. (o 0,7%) w porównaniu z tym samym okresem 2007 roku. Zwiększone zostało przede wszystkim pogłowie krów pozostałych, których liczba w porównaniu do poprzedniego roku wzrosła o 23,5% i w czerwcu br. osiągnęła poziom blisko 74 tys. W tym czasie liczba krów mlecznych wyniosła 2 mln 733 tys. i była nieznacznie (o 0,2%) mniejsza niż rok wcześniej. Pogłowie krów, produkcja oraz skup mleka w latach i prognoza na rok 2009 Okres Produkcja mleka (mln l) Skup mleka (mln l) Pogłowie krów ogółem (tys. szt.) (stan w czerwcu) Mleczność (l) * ** * szacunek IERiGŻ, ** prognoza IERiGŻ Źródło: dane GUS

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji Monitor Polski Nr 61 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.07.06 13:39:38 +02'00' 5088 Poz. 585 585 v.p l OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 2007.10.08 KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI

KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI Biuro Cukru i Biopaliw 1 Pomoc na rzecz dywersyfikacji Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 przewiduje wsparcie alternatywnych rozwiązań w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła działania w ramach mechanizmu

Bardziej szczegółowo

PSZCZELARSTWO I RYNEK MIODU W POLSCE

PSZCZELARSTWO I RYNEK MIODU W POLSCE KONFERENCJA PRASOWA Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego z udziałem Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusza Sabata PSZCZELARSTWO I RYNEK MIODU W POLSCE 14 marca 2012 r., godz.

Bardziej szczegółowo

PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych. Gdańsk r.

PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych. Gdańsk r. PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych Gdańsk 06.06.2014 r. 1 Rys historyczny Agencja Rynku Rolnego została utworzona w 1990 r. w celu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

I. Dane identyfikacyjne podmiotu uprawnionego

I. Dane identyfikacyjne podmiotu uprawnionego Strona 1 z 5 W P M 0 1 0 6 V 6 B Tu proszę nakleić nalepkę identyfikacyjną /Jeżeli podmiot uprawniony nie posiada nalepki identyfikacyjnej proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR / Pieczątka

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013

Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Podejmując decyzję o zakupie żywności, konsumenci w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

I. Dane identyfikacyjne podmiotu uprawnionego

I. Dane identyfikacyjne podmiotu uprawnionego Strona 1 z 5 Tu proszę nakleić nalepkę identyfikacyjną /Jeżeli podmiot uprawniony nie posiada nalepki identyfikacyjnej proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR / Pieczątka kancelarii *

Bardziej szczegółowo

Od 25 marca rusza Ułatwianie startu młodym rolnikom

Od 25 marca rusza Ułatwianie startu młodym rolnikom Od 25 marca rusza Ułatwianie startu młodym rolnikom 25.03.2009. Od 25 marca w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będzie można składać w tym roku wnioski o przyznanie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE PSZCZELARSTWA W POLSCE

WSPARCIE PSZCZELARSTWA W POLSCE WSPARCIE PSZCZELARSTWA W POLSCE Najwyższa Izba Kontroli Warszawa, lipiec 2017 r. 01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę? Problemy pszczelarstwa polskiego Rezolucje Parlamentu Europejskiego dotyczące sytuacji

Bardziej szczegółowo

Warunki wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez ARR dla plantatorów buraków cukrowych

Warunki wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez ARR dla plantatorów buraków cukrowych Załącznik do Zarządzenia Nr 111/2011/Z z dnia 29 sierpnia 2011 r. Warunki wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez ARR dla plantatorów buraków cukrowych Wprowadzono w życie Zarządzeniem Nr 111/2011/Z Prezesa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2017 r. COM(2017) 156 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019. Omówienie projektu

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019. Omówienie projektu Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019 Omówienie projektu Kierunki (środki) wsparcia oraz działania objęte mechanizmem Kierunki (środki) wsparcia oraz działania

Bardziej szczegółowo

MINISTER Warszawa, dnia września 2016 r. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RR.pz

MINISTER Warszawa, dnia września 2016 r. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RR.pz MINISTER Warszawa, dnia września 2016 r. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RR.pz.0700.24.2016 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiadając na interpelację nr 5581 z dnia 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.12.2013 r. COM(2013) 887 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 PL PL 1.

Bardziej szczegółowo

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Rynek cukru Czynniki podażowo-popytowe Krajowa bieżąca produkcja cukru 1 z buraków w roku gospodarczym 2 2014/2015 (według wstępnych danych producentów cukru przesłanych do ARR) wyniesie 1 985 tys. ton

Bardziej szczegółowo

Kto może ubiegać się o pomoc?

Kto może ubiegać się o pomoc? Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Unia Europejska wspiera grupy producentów żywności w działalności

Bardziej szczegółowo

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 133 Działania informacyjne i promocyjne 1 Agencja Rynku Rolnego,00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 Potwierdzenie przyjęcia wniosku. Znak sprawy I. Cel złożenia

Bardziej szczegółowo

Działania dla przedsiębiorców

Działania dla przedsiębiorców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania dla przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rozmaitych możliwości dofinansowania swoich inwestycji. Większość z nich myśli jednak

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2005/2006

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW .pl https://www..pl Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW Autor: Ewa Ploplis Data: 21 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia br. będzie odbywać się nabór wniosków na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.8.2015 L 211/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie grup i organizacji producentów

Tworzenie grup i organizacji producentów 1 PROW 2014-2020: 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (PROW 2014-2020) został

Bardziej szczegółowo

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1...

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1... UMOWA nr.. na realizację projektu wdrożenia programu badawczego w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich realizowanego w sezonie 2007/2008 zawarta w dniu. 200 r. pomiędzy: Agencją Rynku

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel Ułatwienie startu młodym rolnikom Wysocka Marta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Polsce około jedna piąta gospodarstw jest prowadzona przez osoby powyżej 55 roku życia. W celu stymulowania transferu

Bardziej szczegółowo

Jutro rusza "Modernizacja"

Jutro rusza Modernizacja Jutro rusza "Modernizacja" 20.04.2009. 20.04.2009 - Od jutra 21 kwietnia można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej z działania Modernizacja gospodarstw rolnych finansowanego z PROW 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr..SW/BCICU/2007 na sprzedaż cukru z zapasów interwencyjnych ARR z przeznaczeniem na wywóz

UMOWA Nr..SW/BCICU/2007 na sprzedaż cukru z zapasów interwencyjnych ARR z przeznaczeniem na wywóz Załącznik Nr 2 do Warunków. UMOWA Nr..SW/BCICU/2007 na sprzedaż cukru z zapasów interwencyjnych ARR z przeznaczeniem na wywóz zawarta w dniu 2007 r. pomiędzy:.., REGON NIP zwaną dalej Sprzedającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. PROJEKT w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi Na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radzymin w ramach pomocy de minimis Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) PROJEKT z dnia... 2013 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014 Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) 10188/17 AGRI 325 AGRIFIN 58 FIN 361 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lutego 2016 r. Poz. 141 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny Praca z przedmiotu "Fundusze...", prowadz. L. Wicki W myśl rozporządzeń Rady Europejskiej, grupa producencka to organizacja mająca osobowość prawną, utworzona z inicjatywy producentów rolnych na zasadzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu.

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. W czasie realizacji każdego projektu, który otrzymał dofinansowanie pojawia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. Rady Ministrów. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE. Rady Ministrów. z dnia r. PROJEKT z dn. 24 maja 2012 r. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia... 2012 r. w sprawie określenia środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie

Bardziej szczegółowo

Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020

Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 Narada Dyrektorów AP Archiwa państwowe a nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 Daniel Wiciński Doradca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Warszawa, 29.11.2013 r. Fundusze Europejskie 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wydział Terenów Wiejskich

Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 Art. 92.

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Konferencja prasowa Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Warszawa, 23 lipca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1655. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Przemysł spożywczy jest jednym z ważniejszych działów gospodarki. Jego udział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2016 r. Poz. 1191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Opracowanie projektu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Wspólnot Europejskich przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej wynika z konieczności wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gospodarstw rolnych w latach 2014-2020

Modernizacja gospodarstw rolnych w latach 2014-2020 w latach 2014-2020 Wrzesień 2015 r. Budżet na Modernizację gospodarstw rolnych w ramach PROW (w mld euro) 2,46 2,50 PROW 2007-2013 PROW 2014-2020 Maksymalna kwota pomocy (w tys. zł) PROW 2007-2013 300

Bardziej szczegółowo

Unijnepłatności.pl UROSŁA NAM BRUKSELKA

Unijnepłatności.pl UROSŁA NAM BRUKSELKA Unijnepłatności.pl UROSŁA NAM BRUKSELKA Z analiz IERiGŻ wynika, że gospodarstwa domowe rolników inwestycyjnie aktywnych mają obecnie w dyspozycji więcej pieniędzy na konsumpcję niż gospodarstwa pracowników

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1115 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczenia przez producentów cukru opłat produkcyjnych za lata gospodarcze 2004/2005 i 2005/2006

Zasady rozliczenia przez producentów cukru opłat produkcyjnych za lata gospodarcze 2004/2005 i 2005/2006 do Zarządzenia Nr 54/2014/Z z dnia 16 maja 2014 r. Zasady rozliczenia przez producentów cukru opłat produkcyjnych za lata gospodarcze 2004/2005 i 2005/2006 Agencja Rynku Rolnego Biuro Cukru i Biopaliw

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz. 1523 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 września 2006 r.

USTAWA z dnia 22 września 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej 1) Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Stabilizacji i rozwojowi polskiego sektora mleczarskiego służy- funkcjonujący w Polsce od 2004 r. mechanizm kwotowania produkcji mleka. Jego głównym celem jest zachowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne Magdalena Habrowicz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomia, rok III 12 XI 2009 r. Renty strukturalne są jednym z działań realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku.

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej I. Informacje ogólne: 1. Forma wsparcia: REFUNDACJA 2. Intensywność wsparcia: jednostki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków

Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków https://www. Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków Autor: Ewa Ploplis Data: 27 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia rolnicy będą mogli składać wnioski o dotacje na przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r

Informacje ogólne od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Ułatwianie Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r.

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2010 r. Nr 57, poz. 351. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE: 19 WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER W-1_19.1 Potwierdzenie przyjęcia przez UM /pieczęć/

Bardziej szczegółowo

Nowe dotacje dla obszarów wiejskich. Wpisany przez dr Aleksandra Maciejewska

Nowe dotacje dla obszarów wiejskich. Wpisany przez dr Aleksandra Maciejewska Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki zapowiedział, że w 2011 r. zwiększone zostaną limity środków w ramach najbardziej popularnych działań w PROW 2007-2013. Mikroprzedsiębiorcy i właściciele

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/418/10 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 18 lutego 2010 r.

Uchwała Nr XLVII/418/10 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 18 lutego 2010 r. Uchwała Nr XLVII/418/10 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie udzielania przez Gminę Wałbrzych zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie produkcji cukru i izoglukozy

Monitorowanie produkcji cukru i izoglukozy Monitorowanie produkcji cukru i izoglukozy Lucjan Zwolak Zastępca Prezesa Agencji Rynku Rolnego 26 luty 2015 r. Działania Agencji Rynku Rolnego na rynku cukru monitorowanie kwotowej i pozakwotowej produkcji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 Szanowna Pani Minister! 1. PROCEDURA 1. Pismem z dnia

Bardziej szczegółowo

Działanie 133 - Działania informacyjne i promocyjne dotyczące żywności wysokiej jakości w ramach PROW 2007-2013

Działanie 133 - Działania informacyjne i promocyjne dotyczące żywności wysokiej jakości w ramach PROW 2007-2013 1 Działanie 133 - Działania informacyjne i promocyjne dotyczące żywności wysokiej jakości w ramach PROW 2007-2013 2 Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do przyznawania do prywatnego składowania niektórych

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gospodarstw rolnych - do 900 tys. zł z PROW

Modernizacja gospodarstw rolnych - do 900 tys. zł z PROW Modernizacja gospodarstw rolnych - do 900 tys. zł z PROW Autor: Ewa Ploplis Data: 29 czerwca 2017 Od dziś do 28 lipca br. będzie odbywać się nabór wniosków na dofinansowanie z PROW 2014-2020 inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.5.2015 r. COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 29.3.2006 KOM(2006) 153 wersja ostateczna 2006/0055 (CNS) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 i (EWG) nr 2777/75 pod względem

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na Europejskim Rynku Cukru podejmowanych działaniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu jej stabilizacji

Informacja o sytuacji na Europejskim Rynku Cukru podejmowanych działaniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu jej stabilizacji Informacja o sytuacji na Europejskim Rynku Cukru podejmowanych działaniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu jej stabilizacji I. Światowa Organizacja Cukru (ISO) szacuje, że w sezonie 2010/11:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 1) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

II.3.1. NIP II.3.2. REGON

II.3.1. NIP II.3.2. REGON WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach działania... Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2014-2020...... Znak sprawy /pieczęć/........... Potwierdzenie przyjęcia przez LGD I. RODZAJ PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Miasto Drzewica

Miasto Drzewica Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników A. Informacje

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej 1)

U S T A W A. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej 1) Projekt z dnia U S T A W A o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej 1) Art. 1. Ustawa określa właściwość organów w zakresie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Kraków, 8 października 2015 r. Piotr Sendor Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji

Bardziej szczegółowo

Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i

Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i Działanie 121. Modernizacja gospodarstw rolnych Kamińska Agnieszka Ekonomia, III rok Wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI PRAC SCALENIOWYCH

PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI PRAC SCALENIOWYCH WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W GDAŃSKU Dział Prac Urządzeniowo - Rolnych PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI PRAC SCALENIOWYCH TRZEPOWO marzec 2016 Przygotował: Kierownik Działu mgr inż. Marcin

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK VIII PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH INSTRUMENTÓW

TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK VIII PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH INSTRUMENTÓW ` NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK VIII PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie z PROW - harmonogram naboru wniosków w 2018 r.

Dofinansowanie z PROW - harmonogram naboru wniosków w 2018 r. .pl https://www..pl Dofinansowanie z PROW - harmonogram naboru wniosków w 2018 r. Autor: Ewa Ploplis Data: 17 stycznia 2018 Znany już jest harmonogram naboru wniosków na dofinansowanie z PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Uzasadnienie Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo