Raport z analizy potrzeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z analizy potrzeb"

Transkrypt

1 Raport z analizy potrzeb Nigdy więcej osób przedwcześnie kooczących edukację 1

2 Partnerzy w projekcie CESSIT SPI Ana Solange Leal URL: RPIC-ViP, s.r.o. Eva Homolová URL: E.N.T.E.R. Petra Kampf URL: DIT Thomas Cooney URL: AHE Justyna Rodej URL: LAEA Ingrida Mikisko URL: ASSOCIATED PARTNER: APTES Claudia Gonzalez URL: Koordynator pracy Jiří Balcar (RPIC-ViP) 2

3 Autorzy współpracujący Isabel Aguiar (SPI, Portugalia) Jiří Balcar (RPIC-ViP, Czechy) Théo Bondolfi (Aptes, Szwajcaria) Claudia Gonzalez (Aptes, Szwajcaria) Jan Havlena (RPIC-ViP, Czechy) Milan Kaštan (VSB - Technical University of Ostrava) Petra Kampf (E.N.T.E.R., Austria) Etain Kidney (DIT, Irlandia) Ana Solange Leal (SPI, Portugalia) Ingrida Mikisko (LAEA, Litwa) Daria Modrzejewska (AHE, Polska) Rui Monteiro (SPI, Portugalia) Nina Reiter (E.N.T.E.R., Austria) Miguel Santos (SPI, Portugalia) Jeremy Tinturier (Aptes, Szwajcaria) Zaprojektowanie kwestionariusza pytao i wywiadu Jiří Balcar (RPIC-ViP) Jan Havlena (RPIC-ViP) Jindřiška Karásková (Serwis specjalistyczny) Eva Micková (RPIC-ViP) Poprawki językowe Ana Solange Leal (SPI, Portugalia) 3

4 SPIS TREŚCI PROJEKT CESSIT 6 WSTĘP 7 1. METODOLOGIA EDUKATORZY OSOBY PRZEDWCZEŚNIE KOOCZĄCE EDUKACJĘ EDUKATORZY MODEL KOMPETENCJI EDUKATORA UMIEJĘTNOŚCI TWARDE UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE OSOBOWOŚD EDUKATORA WIZUALIZACJA MODELU KOMPETENCYJNEGO RYSUNEK 2.1 PODSTAWOWY MODEL KOMPETENCJI PEDAGOGICZNYCH MNOGOŚD DOŚWIADCZEO W RÓŻNYCH KRAJACH AUSTRIA CZECHY IRLANDIA ŁOTWA POLSKA PORTUGALIA SZWAJCARIA ESL - OSOBY PRZEDWCZEŚNIE KOOCZĄCYCH EDUKACJĘ 71 4

5 3.1. PROFIL OSÓB PRZEDWCZEŚNIE KOOCZĄCYCH EDUKACJĘ MNOGOŚD DOŚWIADCZEO W RÓŻNYCH KRAJACH AUSTRIA CZECHY IRLANDIA ŁOTWA POLSKA PORTUGALIA SZWAJCARIA A. MODEL KOMPETENCJI EDUKATORA A.1 UMIEJETNOŚCI TWARDE A.2 UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE B. PROFIL OSÓB PRZEDWCZEŚNIE PORZUCAJĄCYCH SZKOŁĘ (ESL) C. KWESTIONARIUSZE I WYWIADY C.1 KWESTIONARIUSZ DLA EDUKATORA DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ 166 C.2 WYWIAD Z EDUKATOREM C.3 KWESTIONARIUSZ DLA OSÓB PRZEDWCZEŚNIE PORZUCAJĄCYCH EDUKACJĘ DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ 170 C.4 WYWIAD Z OSOBAMI PRZEDWCZEŚNIE PORZUCAJĄCYMI EDUKACJĘ

6 Projekt CESSIT Ponieważ innowacyjnośd, kreatywnośd i przedsiębiorczośd mają coraz większe znaczenie na obecnym rynku pracy, zwłaszcza w dzisiejszym, szybko zmieniającym się społeczeostwie, w którym istnieje popyt na bardziej elastycznych pracowników, projekt CESSIT ma na celu zapewnienie trenerów osób dorosłych w niezbędne narzędzia do rozwijania tych aspektów wśród osób wcześnie opuszczających szkołę. Rozpoczynający się w październiku 2009 CESSIT jest planowanym na dwa lata projektem finansowanym przez Komisję Europejską. W projekt jest zaangażowanych 6 europejskich krajów: Austria, Republika Czeska, Irlandia, Łotwa, Polska i Portugalia. Działania w ramach CESSIT zostaną także podjęte w Szwajcarii przez cichego partnera. Celem projektu jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z grupą docelową, a mianowicie z trenerami szkolącymi dorosłych, pracującymi z osobami przedwcześnie kooczącymi edukację. Zgodnie z przyjętą przez Partnerstwo definicją osoby przedwcześnie kooczące edukację to osoby, które przerwały naukę przed osiągnięciem przewidzianego w ustawodawstwie poszczególnych krajów wieku, w którym ustaje obowiązek szkolny lub takie, które nie uzyskały minimalnego, wymaganego prawem poziomu wykształcenia. Główne zadania projektu są następujące: Opracowanie Raportu z Analizy Potrzeb w celu określenia potrzeb trenerów pracujących z osobami przedwcześnie kooczącymi edukację; Określenie zasad i warunków rozpowszechniania Dobrych Praktyk identyfikacja technik i metod szkoleniowych używanych przez trenerów, którym udało się pomóc uczącym się w rozwijaniu nowych kompetencji (zwłaszcza ducha kreatywności i przedsiębiorczości); Opracowanie Wytycznych dla europejskich trenerów i menadżerów - wspieranie trenerów w rozwijaniu kompetencji przekrojowych, takich jak kreatywnośd i duch przedsiębiorczości oraz uświadamianie menadżerów o dużym znaczeniu tych cech w rozwoju jednostki; 6

7 Promocja Krajowych warsztatów dla trenerów - każdy kraj partnerski będzie promował trzy warsztaty poświęcone zagadnieniom związanym z kreatywnością i przedsiębiorczością oraz ich wpływem na szkolenie oraz rozwój kompetencyjny; Promocja Seminarium europejskiego - prezentacja wyników projektu CESSIT oraz motywowanie trenerów i koordynatorów szkoleo do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Po zakooczeniu przeglądu działao podjętych w ramach projektu, kolejnym zadaniem zespołu CESSIT będzie pomoc trenerom w doskonaleniu ich pedagogicznego podejścia oraz w zwiększeniu atrakcyjności i efektywności prowadzonych przez nich szkoleo. Wstęp Żeby rozwój osoby szkolonej (rozwój wiedzy i umiejętności) odniósł oczekiwany efekt niezbędne są: Kompetentny trener z rozwiniętymi kompetencjami kluczowymi oraz z odpowiednim poziomem wiedzy zarówno ogólnej jak i zawodowej; Znajomośd potrzeb, przesłanek oraz motywów jakimi kieruje się osoba szkolona w kształtowaniu swojego rozwoju, jak również znajomośd problemów i umiejętności jakie musi posiadad żeby wykorzystad tę wiedzę w czasie nauki; Skuteczne narzędzia i metody edukacyjne, które będą wspierały realizację zamierzonych celów edukacyjnych. Dyskusja, badania i analizy wszystkich powyższych stwierdzonych wymiarów edukacji, stanowią znaczną częśd projektu CESSIT (http://www.spi.pt/cessit/) i jego starao w celu zwiększenia efektywności kształcenia, szczególnie edukacji osób bezrobotnych, osób przedwcześnie kooczących edukację lub innych osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub w społeczeostwie. 7

8 Badanie to ": Raport z analizy potrzeb" skupia się na dwóch pierwszych wymiarach efektywnej edukacji, tj. nauczycieli i osób nauczanych. Pojmowane jest to w następujący sposób: Opis modelu kompetencji nauczycieli pracujących z ludźmi w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub w społeczeostwie oraz wymiany doświadczeo wykwalifikowanych nauczycieli z umiejętnością rozwiązywania problemów, rozwój motywacji w innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości i ograniczeniu kształcenia; Ogólny opis osób przedwcześnie kooczących edukację, ze skupieniem się na ich pochodzeniu, doświadczeniach, postawie, problemach, pragnieniach i innych odpowiednich częściach ich osobowości. Trzeci wymiar efektywnej edukacji, to opracowane odpowiednie narzędzia i metody do rozwoju konkretnej części osobowości ucznia i są one opisane w "Nigdy więcej osób przedwcześnie kooczących edukację: podręcznik dobrych praktyk. Wykwalifikowani nauczyciele w zależności od potrzeb ich uczniów i działao edukacyjnych celują w potrzeby uczestników szkolenia (uczniów) biorąc pod uwagę warunki skutecznego rozwoju uczestników szkoleo, zwłaszcza w przypadku osób bezrobotnych lub osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub w sferze socjalnej, jak również tych przedwcześnie kooczących edukację. Badanie to zawiera informacje ułatwiające stworzenie opisanego środowiska edukacyjnego, które może pomóc ludziom w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub w społeczeostwie przezwyciężyd trudności związane z nabyciem nowej wiedzy i umiejętności, sprawid by były łatwiej przyswajane. 8

9 9

10 Streszczenie Prezentowana praca jest częścią projektu CESSIT. Projekt jako całośd ma na celu zapewnienie trenerów osób dorosłych w niezbędne narzędzia do rozwoju innowacji, kreatywności i przedsiębiorczości wśród osób przedwcześnie kooczących edukację (ESLs). Zadanie to ma duże znaczenie i szerokie podejście do sprawy jest niezbędne do realizacji jego znaczenia. Ten wielowymiarowy wgląd bazujący na powyższym problemie produkuje wysoki popyt na prace badawcze i przeprowadzanie badao w tym zakresie. Celem tej pracy jako części całego projektu jest zbadanie potrzeb osób przedwcześnie kooczących edukację ku i określenia profilu najlepszego nauczyciela (trenera). Głównym wnioskiem jest taka koncepcja kompetentnego nauczyciela (zgodnie z punktem widzenia nauczycieli), która spełnia potrzeby osób przedcześnie porzucających edukację (zgodnie z badaniami ESLs), ale istnieje wiele ograniczeo w obie strony (nauczycieli i ESLs), które pozwalają na integrację ESLs z rynkiem pracy. Niniejsze sprawozdanie jest poparciem powyższego stwierdzenia, że główne punkty i kolejne wyniki które przedstawiono w niniejszym streszczeniu oraz wstępie, będzie mozna również odnaleźd w całym raporcie. Stu osiemdziesięciu ośmiu ekspertów w sześciu paostwach członkowskich Unii Europejskiej było przebadanych z zastosowaniem ankiety w celu określenia modelu kompetencji nauczyciela (np. trenerzy z sukcesami odnośnie osób przedwcześnie kooczących edukację). Sto dziewięddziesiąt dziewięd ESLs było przebadanych stosując ankietę w celu określenia ich problemów, postaw i potrzeb. Aby rzucid nowe światło na to zagadnienie, przekraczając tym samym bariery skrupulatnie okreslonych pytao, niektórzy z respondentów byli skłonni do przeprowadzenia wywiadów pogłębionych. Te pogłębione wywiady zostały przeprowadzone wśród ekspertów i osób wcześnie porzucających edukację z Austrii, Czech, Irlandii, Łotwy, Polski, Portugalii i Szwajcarii. 10

11 Struktura raportu Struktura ta jest następująca. Rozdział pierwszy poświęcony jest kwestiom metodologicznym, rozdział drugi analizie osobowości idealnego nauczyciela oraz trzeci rozdział, który skupia się na badaniu cech osób przedwcześnie kooczących edukację. Konieczne jest zaakcentowanie kilku założeo, ograniczeo i terenów działao zanim zaprezentowane będą wyniki. Nauczyciele, dla celów projektu CESSIT, są zdefiniowani jako szkoleniowcy/ nauczyciele, którzy pracują z osobami bezrobotnymi, ESLs lub innymi osobami w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub w społeczeostwie, a których działalnośd prowadzi do minimalizacji lub zmniejszanie rzeczywistego lub potencjalnego społecznego wykluczenia ich klientów. ESLs, do celów projektu CESSIT, są określani jako osoby, które porzuciły szkołę przed ustawowym wiekiem wymaganym prawem w ich kraju zobligowanym do nauki lub przed osiągnięciem wieku upoważniającego do odbioru dowodu osobistego. Ekspertami są wykwalifikowani wychowawcy ESL. Minimum dwudziestu sześciu ekspertów i minimum piętnastu ESLs dla każdego kraju jest ograniczające do ustalania reprezentatywności wyników. Jednak wybrana metodologia badania, ankiety i pogłębione wywiady są wystarczające do dalszego opracowywania wyników. Inne trudności wystąpiły podczas oceny respondentów - systemy prawne, systemy edukacyjne i społeczne systemy wsparcia różnią się w poszczególnych krajach. Dalsze wnioski zawarte w tym sprawozdaniu zawarte są na kolejnych stronach, gdzie pierwsza częśd odnosi się do kompetencji nauczycieli i druga częśd nawiązuje do ESLs i ich potrzeb. 11

12 Kompetentny nauczyciel Istnieją trzy główne pola o których warto wspomnied opisując kompetencje nauczyciela. Pierwsze rozdział skupia się na twardych umiejętnościach, drugi dotyczy umiejętności miękkich pedagoga, a trzeci skupia się na ocenie poprzez wywiady pogłębione (stara się opisad "doskonałego nauczyciela" bazując na opinii ekspertów). Wymaganie wykształcenia wyższego w przypadku nauczycieli jest dominujące, natomiast mając na uwadze powyższą normę, poziom wiedzy ogólnej i standardowego poziomu wiedzy fachowej jest rozumiane jako odpowiadające temu poziomowi edukacji. Powyżej poziomu standardowego jest również konieczna wiedza dydaktyczna i umiejętności PC/ICT. W przypadku psychologii, ogólny przegląd lokalnych i / lub krajowych rynków pracy i opieki społecznej, standardowy poziom wiedzy jest wystarczający. Znajomośd języka obcego powinna osiągnąd poziom B1 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Wymaganie minimalnego poziomu umiejętności miękkich w przypadku nauczycieli pracujących z ludźmi bezrobotnymi, ESLs lub osobami z innymi ułomnościami (w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub w społeczeostwie) są stosunkowo wysokie. "Ponadstandardowy" poziom jest wymagany dla wszystkich umiejętności miękkich w przypadku wysoko i średnio wykwalifikowanych nauczycieli oraz 8 z 19-stu umiejętności miękkich w przypadku nowych nauczycieli (pozostałych 11 miękkie umiejętności są wymagane na poziomie "standardowym"). Następujące 10 umiejętności miękkich stanowi najważniejsze z nich (w kolejności): Komunikacja, Rozwój innych osób, Pewnośd siebie, Orientacja na klienta, Aktywne działania, Przywództwo i umiejętnośd koordynowania zespołem, Oddziaływanie i wpływanie na innych, Odpornośd na stres, 12

13 Organizowanie i planowanie własnej pracy, Kreatywnośd. Niniejższy opis prezentuje zbiór i streszczenie opinii ekspertów na temat idealnego nauczyciela. Nauczyciel powinien bardzo dobrze znad swoja grupę docelową, do której musi dotrzed i z którymi pracuje, jak również zapoznad się z jej problemami, tłem, kulturą, wyzwaniami wobec klientów, itp. Ta wiedza pozwala jemu/jej komunikowad się z klientami i rozwiązywad ich problemy, włączając w to także zarządzanie zachowaniem buntowniczym, skuteczniej. Dobra wiedza na temat rynku pracy i wszystkich możliwości jakie oferuje jest także bardzo pomocna, ponieważ głównym celem pracy z powyżej określonymi typami klientów jest przygotowanie ich do optymalnej sytuacji działania, a także zapewnid im praktyki w konkretnych zawodach. Podczas kształcenia nauczyciel powinien byd w stanie rozpoznad potrzeby edukacyjne swoich klientów, w odniesieniu do sytuacji na rynku pracy oraz ustalenid warunki kształcenia zgodnie z potrzebami i możliwościami tych klientów. Jego/jej główne zadania polegają na ułatwianiu i animowaniu rozwoju osobistego poprzez naukę i motywowanie klientów do jak największej wydajności, mając to na uwdze, można to zrobid poprzez doradztwo, poradnictwo zawodowe i ekscytujące środowisko naukowe. Wszystkie opisane działania prowadzą do bezpośredniego zdobywania wiedzy, umiejętności i postaw u klientów. Z wyjątkiem obydwu doskonałych, ogólnej jak i częściowej wiedzy i bogatego doświadczenia zawodowego i życiowego, nauczyciele muszą zarządzad wieloma zdolnościami miękkimi, a prawdopodobnie najważniejszy jest pozytywny stosunek do innych ludzi. Różnorodne i często bardzo "problematyczne" grupy docelowe wymagają naprawdę wysokiego poziomu empatii, tolerancji i cierpliwości, które w istotny sposób pomogą zrozumied, a czasem nawet przewidzied zmiany nastrojów uczestników i reakcje na edukację oraz pozostanie spokojnym, kiedy pojawia sie nieprzyjemna i stresująca sytuacja. Stwierdzono również wskazanie przydatności odporności na stres w przypadku nauczycieli. Do rozwiązywania sytuacji kryzysowych, jak również do codziennej współpracy z uczestnikami nauczyciel potrzebuje dos- 13

14 konałych umiejętnosci komunikacyjnych w zarządzaniu, które zapewniają skuteczną wzajemną komunikację między wychowawcą a klientem. Efektywna komunikacja, czasami silniejsza poprzez osobistą charyzmę i autorytet, jest bliżej powiązana z motywacją uczestników, aby przezwyciężad problemy i rozwijad ich osobowośd. Ten proces byłby wspierany przez optymizm nauczyciela i wiarę w sukces uczestników. Nauczyciele muszą byd również elastyczni, otwarci i kreatywni, co pozwoli im przystosowad się do różnych sytuacji występujących podczas interakcji ze studentem, dostosowad styl nauczania stosownie do specyfiki konkretnego studenta oraz byd otwartym na zmiany, a także wychodzeniem z nowymi pomysłami i rozwiązaniami. Pewnośd siebie, a w szczególności zaufanie do jego/jej edukacyjnej aktywności i doświadczenia jest również niezbędne, ponieważ motywacja nauczyciela jest potrzebnym warunkiem aby osiągnięte jej/jego cele edukacyjne pozostały trwałymi. Powyżej zamieszczony opis osobowości obejmuje najważniejsze aspekty z punktu widzenia ekspertów. Eksperci podzielili swoje narzędzia do rozwiązywania problemów na motywację do rozwoju oraz na inne ważne elementy procesu edukacji ESLs. Wybrane narzędzia / postawy są przedstawione w konkluzjach, bardziej szczegółowe określenie narzędzi będzie można znaleźd w podrozdziale 2.2. Osoby przedwcześnie kooczące edukację Osoby przedwcześnie kooczące edukację (ESLs), jak to zostało wspomniane powyżej, odpowiedziały na kwestionariusze i przebadane wywiadem pogłębionym, ale liczba doboru do badania wśród ESLs jest niewystarczająca, więc nie przedstawiono podstawowych wniosków. Następujące oświadczenia i postanowienia powinny byd traktowane jako informacje na temat trendów charakterystycznych dla ESLs. Najczęściej występujący poziom wykształcenia respondentów odpowiada poziomowi 2 w skali ISCED % respondentów osiągnęło te lub niższy poziom wykształcenia. Niższy poziom 14

15 wykształcenia rodziców osób ESL jest również dominujący, ale to nie jest takie oczywiste (w porównaniu z ESL). Osoby przedwcześnie kooczące edukację są nacechowane specyficznymi cechami, które mogłyby zmniejszyd ich szanse na zatrudnienie. Około jednej trzeciej ESLs jest ponizej 20-tego roku życia, jedna czwarta respondentów jest bezrobotna z ponad rocznym czasem trwania bezrobocia i ponad 19% respondentów to osoby ze stażem krótszym niż 1 rok. Brak wykształcenia powoduje brak możliwości znalezienia pracy i doświadczenia, nie ma możliwości zrobienia kariery, nie ma bezpieczeostwa zatrudnienia. Status osób ESL jest związany z niskimi płacami i niskim standardem życia, zależnościom od rodziców, strach przed przyszłością i niemożnośd rozpoczęcia życia rodzinnego lub pomocy rodzinie. Dwuwartościowy stosunek do poziomu dochodów w działalności edukacyjnej można znaleźd w odpowiedziach ESLs. Poziom dochodów ESLs nie stwarza dostatecznej presji do podwyższania poziomu ich wykształcenia, która znajduje odzwierciedlenie poprzez wysokie pragnienia ESLs do ukooczenia szkoły wyższej (80,6%), podczas gdy zazwyczaj nie podejmują oni żadnych konkretnych działao na rzecz realizacji tych pragnieo. Z drugiej strony niższy poziom dochodów nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów związanych ze studiami i tak prowadzi to do zachowania obecnego poziomu osiągnięd edukacyjnych wśród ESLs. Inne powody, poza problemami finansowymi, dla respondentów negatywnie nastawionych do przyszłej edukacji (według respondentów) to: bark talentu do studiowania; nieumiejętnośd zauważenia perspektyw edukacyjnych; brak czasu na edukację; obowiązki w stosunku do innych członków rodziny. Dominującym powodem dlaczego ESLs porzucają proces edukacyjny są stres i presja na ich wydajnośd, nieznajomośd praktycznego wykorzystania przedmiotu, popyt na "zdobycie prawdziwej pracy i zarabianie pieniądzy. ESLs kooczą przedwcześnie proces edukacji, pomimo że na ogół są świadomi, iż ich przyszły status będzie zły na rynku pracy. Pozytywne wspomnienia tych 15

16 osób związane z procesem edukacji są powiązane ze statusem społecznym wśród równieśników oraz przedmiotami praktycznymi. Według oceny respondentów osobowośd wychowawców ma stale podlegad procesowi kształcenia i proces przekwalifikowywania się był w większości różny (z punktu widzenia ESLs). Pedagogów zaangażowanych w stały proces kształcenia uznano za wiarygodne osoby, z brakiem empatii na potrzeby ESL i głównie przedmioty teoretyczne, którzy zniszczyli związek pomiędzy przedmiotem wykładowym a przyszłą karierą stażysty. Uczenie się "czystej teorii" na pamięd, nie widząc jej przydatności do dalszego życia wywołuje frustrację i demotywację ESLs do dalszej nauki. Około połowa badanych osób ESLs przeszła przekwalifikowanie lub kursy edukacyjne. Większośd respondentów wyraża swoje pozytywne doświadczenia przy ocenie środowiska edukacyjnego i osobowości nauczyciela, w porównaniu do ich poprzedniego uczęszczania do szkoły. Nie ma istotnych różnic pomiędzy opiniami ekspertów na temat tego, jaki powinien byd kompetentny nauczyciel a osobowością nauczyciela z punktu widzenia ESLs. Więc jeśli ESLs chcieli wziąd udział w przekwalifikowaniu się lub kursach edukacyjnych z własnej woli, są zwykle zadowoleni. Osobowośd wychowawcy odgrywa ważną rolę w zewnętrznej motywacji, ale każdy wysiłek wychowawcy musi byd uzupełniony przez wolę stażysty. Braku dalszej nauki można się spodziewad, jeśli podstawowa motywacja ESL opiera się na zachęcie finansowej, a osoby te (ESL) są dołączone do kursu kształcenia organizowanego przez Urząd Pracy, bez badania ich osobowości. Oddzielne wyżej wspomniane deklaracje powinny stworzyd obraz dylematów prac przygotowawczych zawartych w tym sprawozdaniu, powinien instrumentalnie wyostrzyd ten obraz. W tym momencie zespół autorów pragnie wyrazid przekonanie, że sprawozdanie to będzie korzystne i inspirujące dla czytelników. 16

17 1. Metodologia Badanie to, jak wskazano powyżej, składa się z dwóch części w zakresie dokonania opisu wymaganych cechy i doświadczenia wychowawców oraz właściwości, potrzeb i podejścia do edukacji osób przedwcześnie kooczących edukację (ESLs). Wszystkie wnioski są oparte na danych uzyskanych z badania, w którym stosowano metody kwestionariuszy i wywiadów odnośnie obu grup docelowych, tj. nauczycieli i ESLs. Poniższe ustępy zawierają opis podstawowych metod i prób respondentów użytych w badaniu 1.1. Edukatorzy Edukatorzy to (dla celów projektu CESSIT) szkoleniowcy lub nauczyciele, którzy pracują z osobami bezrobotnymi, osobami które wcześnie porzuciły naukę, lub innymi osobami będącymi w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub wśród społeczeostwa, a których działania prowadzą do zmniejszenia stopnia wykluczenia społecznego (rzeczywistego lub potencjalnego) swoich klientów. Tworzenie modelu kompetencji pedagoga pracującego z bezrobotnymi, ESL-ami lub innymi osobami będącymi w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub w społeczeostwie, oraz wymiana doświadczeo dotyczących rozwiązywania problemów, motywacji do rozwoju innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości, ograniczeo edukacji i ich niwelowanie, stanowi pierwszą części niniejszej pracy. Model kompetencji, informujący na temat minimalnego poziomu kwalifikacji oraz twardych i miękkich umiejętności, niezbędnych do wykonywania przez nauczycieli pracy wysokiej jakości, został utworzony w oparciu o metodę stosowaną przez agencję rekrutacji SpecjalistService Ltd. (http://www.specialist.cz/en/), który został skonstruowany w formie badao ankietowych (patrz załącznik, rozdział C.1). Model kompetencji opiera się na opiniach ekspertów, tj. opinii wykwalifikowanych wychowawców i nauczycieli, natomiast minimalna liczba ekspertów to 30 osób na kraj (AT, CZ, IE, LV, PL, PT). Strukturę ekspertów w zależności od kraju pokazuje tabela

18 Tabela 1.1 Liczba ekspertów zaangażowanych w tworzenie modelu kompetencji EU6 AT CZ IE LV PL PT Liczba ekspertów Model kompetencji zawiera informacje na temat minimalnego poziomu kwalifikacji oraz umiejętności twardych i miękkich, niezbędnych nauczycielom do wykonywania pracy wysokiej jakości, jak wskazano powyżej, podczas gdy model jest tworzony dla wychowawców na trzech poziomach: nowy edukator - nowy trener / nauczyciel, który dopiero się zaczął tę pracę, edukator średniego szczebla - trener / nauczyciel po 3 latach nauki, wykwalifikowany edukator - bardzo doświadczony trener / nauczyciel. Umiejętności twarde i miękkie były oceniane według skali od poziomu 0 do poziomu 5, natomiast opis konkretnych poziomów jest następujący: poziom 0 - ignorancja, brak wiedzy i umiejętności, poziom 1 - poziom niewystarczający, brak wielu podstawowych aspektów wiedzy i umiejętności niezbędnych do działania, poziom 2 - minimalny (podstawowy) poziom, istnieje wiele obszarów wymagających poprawienia i rozwinięcia, podstawowa wiedza i podstawowe umiejętności, poziom 3 - dostateczny (standard), nadal istnieją pewne obszary wymagające poprawy, min. rozwój mocnych i minimalizacja słabych stron, poziom 4 - optymalny (wykraczający ponad standard), najwyższy poziom wydajności, dobra znajomośd i rozwinięte umiejętności, nadal istnieją "małe" obszary wymagające pewnej poprawy poziom 5 - doskonały poziom kompetencji na potrzeby dalszego rozwoju. 18

19 Wyniki dla każdego kraju były traktowane indywidualnie, a rezultaty szczegółowe są umieszczone w załączniku A. Tekst poświęcony jest badaniu wyników w grupie UE6, które było traktowane jako średnia z wartości AT, CZ, IE, LV, PL i PT. Takie podejście eliminuje potencjalne błędy spowodowane przez różne liczby ekspertów w każdym kraju i zapewnia równy statusu krajów, które wzięło udział w badaniu (ma to wpływ na wyniki UE6 w tym samym zakresie). Eksperci chcący podzielid się swoim doświadczeniem z innymi, brali również udział w szczegółowych wywiadach, przy czym minimalna liczba ekspertów to 5 osób na kraj. Wyniki wywiadów są dostępne nie tylko dla 6 krajów UE (AT, CZ, IE, LV, PL i PT), ale także odnośnie Szwajcarii. Wywiady zostały zaprojektowane jako semi-strukturalne, czyli tematy i kilka pytao wstępnych zostały wcześniej ustalone (patrz Aneks, Rozdział C.2.), ale dialog mógł się rozwinąd w zależności od potrzeb wywiadowcy i komunikatywności eksperta. Przeprowadzający wywiady byli skupieni na głównych tematach: rozwiązaniu problemów, rozwoju motywacji, innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości, ograniczanie edukacji i znoszenie tych ograniczeo, postrzeganie idealnego edukatora. 19

20 1.2. Osoby przedwcześnie kooczące edukację Osoby przedwcześnie kooczące edukację (ESL) to, na potrzeby projektu CESSIT, określenie osób, które porzuciły szkołę przed osiągnięciem ustawowego wieku w danym kraju lub przed osiągnięciem dolnej granicy umożliwiającej otrzymanie dokumentu osobistego (tożsamości). Druga częśd tej pracy prezentuje proces tworzenia ogólnej charakterystyki ESLs, gdzie opis ten ma za zadanie dostarczyd nam podstawowej wiedzy na temat tła, doświadczeo tych osób, postaw, problemów, pragnieo i innych odpowiednich części składowych osobowości ESLs, co ma w rezultacie doprowadzid do lepszego zrozumienia tej problematyki oraz celowego dobrania narzędzi, które zostaną utworzone w ramach projektu CESSIT. Profil osób ESLs został stworzony na podstawie odpowiedzi 199 respondentów z sześciu krajów UE. Jak pokazuje tabela 1.2. jeśli chodzi o zakres próby respondentów do badania, a także trudności związanych z identyfikacją ESL (zgodnie z powyżej zamieszczoną definicją) w różnych systemach edukacyjnych i prawnych, charakterystycznych dla poszczególnych krajów, które wzięły udział w badaniu, ma to wpływ na homogenicznośd próby do badania i wartośd informacji. Z racji powyżej określonych powodów, wyniki te, nie opisują ściśle europejskich ESLs, i nie są reprezentatywne dla całej grupy ESLs w Unii Europejskiej, a więc oferują raczej informacje na temat trendów (prawdopodobnie cech) osób ESL. Tabela 1.2 Liczba respondentów EU6 AT CZ IE LV PL PT Liczba respondentów Dla celów stworzenia podstawowego opisu pochodzenia społecznego, statusu na rynku pracy i postaw w zakresie dalszego kształcenia ESL, użyto badania ankietowego (patrz załącznik, rozdział C.3.), przy czy minimalna wielkośd próby wynosiła 15 respondentów na kraj. 20

21 Wyniki tych badao ankietowych są dostępne nie tylko dla 6 krajów UE (AT, CZ, IE, LV, PL i PT), które były użyte do obliczania łącznej wartości "UE6", ale także dla Szwajcarii. Wyniki dla poszczególnych krajów można znaleźd w załączniku B, podczas gdy wyniki dla Szwajcarii są wymienione jako uwaga pod każdą z tabel. Obliczenia dla UE6 średnich wartości (dla AT, CZ, IE, LV, PL I PT) eliminują możliwośd błędu spowodowanego inną liczbą ekspertów w każdym kraju i zapewniają równy status krajów, które wzięły udział w badaniu (mają one wpływ na wyniki UE6 w tym samym zakresie). Dalsze informacje na temat osób przedwcześnie porzucających naukę, ich problemów, możliwości rozwoju i motywów, zostały uzyskane w ramach realizacji wywiadów pogłębionych, a minimalna wielkośd próby wynosiła 5 respondentów na kraj. Wyniki z wywiadów są dostępne i zbierane nie tylko dla 6 krajów UE (AT, CZ, IE, LV, PL I PT), ale także dla Szwajcarii. Wywiady zostały zaprojektowane jako semi-strukturalne, czyli tematy i kilka pytao wstępnych, zostały wcześniej ustalone (patrz załącznik, rozdział C.4.), podczas gdy dialog mógł się rozwinąd w zależności od potrzeb rozmówcy i otwartości respondenta. Wywiady koncentrowały się na głównych problemach: Nastawieniu do szkoły i edukacji, Osobowości nauczycieli z punktu widzenia ELS, Doświadczeniu z zakresu zdobywaniu nowych kwalifikacji, Talencie i jego użyciu, Przyszłości i pragnieniach. 21

22 2. Edukatorzy Edukatorzy to (dla celów projektu CESSIT) szkoleniowcy lub nauczyciele, którzy pracują z osobami bezrobotnymi, osobami które wcześnie porzuciły naukę, lub innymi osobami będącymi w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub wśród społeczeostwa, a których działania prowadzą do zmniejszenia stopnia wykluczenia społecznego (rzeczywistego lub potencjalnego) swoich klientów. Jaki powinien byd pedagog? Jak wygląda jej/jego praca? Jakim problemom musi on/ona stawid czoła? Są to istotne pytania, na które odpowiedzi poszukujemy w projekcie CESSIT. W celu znalezienia właściwych odpowiedzi na powyższe pytanie, eksperci z sześciu krajów UE zostali poproszeni o wyrażenie swoich opinii na temat niezbędnego poziomu twardych i miękkich umiejętności nauczycieli oraz o podzielenie się swoimi doświadczeniami zawodowymi, które dają możliwośd wglądu w charakter tej często niełatwej pracy, jej problemów i ograniczeo w zakresie edukacji. Opis sytuacji w Szwajcarii (patrz rozdział 2.2.7), stanowi uzupełnienie informacji do wyników z sześciu krajów UE 2.1. Model kompetencji edukatora Model kompetencji istotnych dla nauczycieli i wychowawców można znaleźd np. w pracy Kompetencja w pracy: modele najwyższej wydajności (Spencer, LM, Spencer, SM) 1, gdzie został opisany ogólny model dla "pracowników pomocy społecznej", w tym nauczycieli na wszystkich poziomach edukacji, pielęgniarek, lekarzy, konsultantów efektywności organizacyjnej i doradców d/s alkoholizmu. Ogólny model kompetencji dla pracowników pomocy społecznej" można krótko podsumowad za pomocą cytatu (Spencer, LM, Spencer, SM Kompetencja w pracy: modele najwyższej wydajności. Strony ): "( ) Chod żadne z osobistych kompetencji skuteczności (samokontrola, pewnośd siebie, elastycznośd, 1 SPENCER, L. M., SPENCER, S.M. Competence at work: models for superior performance. New York: John Wiley & Sons, p. ISBN X. 22

23 zaangażowanie organizacyjne i rozmaite unikalne kompetencje osobiste, takie jak dojrzałośd, zdolnośd do samooceny i preferencje zawodowe) samo w sobie nie było najważniejsze, pojęcie Efektywności Osobistej zawiera w sobie około jednej czwartej wskaźników behawioralnych człowieka, które określają możliwośd świadczenia usług specjalistycznych i ogólnych. Natomiast w innych standardowych modelach, Efektywnośd Osobista stanowi około jedną ósmą lub mniej i jest jedną z najmniejszych grup, a nie największą grupą cech. Ta sytuacja sprawia, że w pewnym sensie, ludzie używają samych siebie, swoich reakcji, postaw, przekonao jako integralnych narzędzi w swojej pracy. Znaczenie kompetencji menedżerskich do kreowania rozwoju innych, tworzenia możliwości pracy zespołowej i jej kierunkowania, było intrygujące, ponieważ żadne z zadao zawartych w tym przykładzie, nie miało udziału w formalnych obowiązkach zarządu (np. wyłączono z badao organy nadzoru pielęgniarek). W pewnym sensie, nauczyciele, pielęgniarki i doradcy wykonują "zarządzanie" u swoich uczniów czy studentów. Brak jest jednak wskaźników zarządzania w modelu pracy lekarza. Realizację i działania tego typu rzadziej obserwuje się u ludzi czynnych zawodowo w profilu usług społecznych niż w wielu innych rodzajach pracy." Opis modelu kompetencji dla "pracowników służb społecznych" jest zawarty w tabeli 2.1. Tabela 2.1 Ogólny model kompetencji pracowników służb społecznych Waga Kompetencje Oddziaływanie i wpływ Określona wiarygodnośd Prezentacja,język publiczności Indywidualne strategie wpływu Użycie przykładów, dowcipu, języka ciała, głosu Wpływ na rozwój innych osób Innowacyjne metody nauczania Elastycznośd w zależności do indywidualnych potrzeb Wiara w potencja osób uczących się Porozumienie interpersonalne Potrzeba czasu aby wsłuchad się w problemy innych Świadomośd nastrojów i uczud innych ludzi, zrozumienie mowy ciała Świadomośd pochodzenia innych (tła), ich potrzeb i zainteresowao Zrozumienie sytuacji w perspektywie długofalowej 23

24 Pewnośd siebie Pewnośd swoich kompetencji i opinii Odpowiedzialnośd za problemy, wady Pytania, wskazówki dla przełożonych Samokontrola Utrzymanie własnych emocji z dala od pracy Unikanie niewłaściwego zaangażowania w stosunki z klientami. (odpornośd na stres, wytrzymałośd, humor) Efektywnośd osobista kompetencji innych Rzetelna samoocena, wyciąganie nauk z błędów Preferencje zawodowe, czerpanie przyjemności z wykonywanej pracy Zdolnośd organizacyjna, dostosowanie siebie do misji społecznej Zainteresowania afiliatywne, rzeczywiste polubienie pracy z ludźmi Pozytywne nastawienie do innych Doświadczenie zawodowe Poszerzanie i zastosowanie wiedzy zawodowej Wszechstronna wiedza medyczna Orientacja na obsługę klienta Odkrywanie i zaspakajanie podstawowych potrzeb Działanie za pomocą skarg, pytao, wniosków Praca zespołowa i kooperacja Tworzenie możliwości rozpoczęcia, kredytowanie jej, kooperowania z innymi Myślenie analityczne Dostrzeganie związków przyczynowych i wyciąganie wniosków Regularne pokonywanie złożonych problemów Myślenie konceptualne Rozpoznanie wzorców, użycie pojęd do diagnozy sytuacji Tworzenie połączeo, teorii Upraszczanie, wyjaśnianie trudnych tematów Inicjatywa Wychodzenie poza zakres obowiązków (Szybkośd reakcji, decyzyjnośd w kryzysie) Elastycznośd Adaptacja stylu działania, dostosowanie taktyki do okoliczności Dyrektywnośd /asertywnośd Ustanawianie barier, mówienie NIE kiedy sytuacja tego wymaga Konfrontowanie zachowao problematycznych Żródło: SPENCER, L. M., SPENCER, S.M. Competence at work: models for superior performance. Strona Uwaga 1: W celu uszczegółowienia opisu powyższych kompetencji zobacz SPENCER, L. M., SPENCER, S.M. Competence at work: models for superior performance. Ogólny model kompetencji, który zawiera w sobie kompetencje nauczycieli, pielęgniarek, lekarzy, konsultantów efektywności organizacyjnej i doradców ds. alkoholizmu, oferuje tylko surowy opis kompetencji koniecznych do wykonywania pracy edukatorów, które zostały określone w projekcie CESSITT. 24

25 Edukatorzy (instruktorzy / nauczyciele, którzy pracują z bezrobotnymi, ESL albo osobami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji) stanowią bardzo szczególny rodzaj nauczycieli / trenerów, zatem można założyd, że ich praca wymagająca szczególnego modelu kompetencji oraz ogólnego modelu kompetencji, a przedstawione powyżej kompetencje są tylko ich częścią. To założenie doprowadziło do stworzenia modelu kompetencji nauczycieli, którzy pracują z bezrobotnymi, osobami ESL lub innymi osobami w niekorzystnej sytuacji, których działalnośd prowadzi do minimalizowania lub zmniejszania rzeczywistego lub potencjalnego wykluczenia społecznego adresatów działao, w ramach projektu CESSIT. Model kompetencji został stworzony z udziałem wielu ekspertów, czyli osób z bogatym doświadczeniem w nauczaniu i pobudzaniu rozwoju swoich klientów, należących do w/w grup, którzy podzielili się swoją opinią na temat niezbędnej wiedzy i umiejętności, w tym szczególnym przypadku wymaganych od nowych, wykwalifikowanych i średnio wykwalifikowanych nauczycieli. Model kompetencji pedagogicznych został stworzony na podstawie opinii 188 specjalistów z 6 krajów UE. Co do struktury ekspertów w poszczególnych krajach patrz tabela 1.1. Poniższy rozdział opisuje kompetencyjny model edukatorów, pierwsza jego częśd koncentruje się na umiejętnościach twardych, a druga na kompetencjach miękkich. Poziom kompetencji zawarty w modelu, to poziom minimalny, potrzebny do wykonywania tej pracy Umiejętności twarde Zapotrzebowanie na wykształcenie wyższe w przypadku nauczycieli jest dominujące, natomiast próg powyżej minimalnego poziomu wiedzy ogólnej i standardowego poziomu wiedzy fachowej jest rozumiany jako odpowiedni na tym poziomie edukacji. Poziom wyższy niż podstawowy, jest również niezbędny w przypadku dydaktyków umiejętności PC/ICT. W przypadku psychologii, ogólny przegląd lokalnych i / lub krajowych rynków pracy i opieki społecznej to wystarczający standard poziomu wiedzy. Znajomośd języka obcego powinna osiągnąd poziom B1 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Aby uzyskad więcej szczegółowych informacji na temat modelu kompetencji edukatora patrz tabela 2.2. Tabela 2.2 Model kompetencji edukatora, umiejętności twarde 25

26 Umiejętności twarde i wiedza Poziom edukatora poziom EU (wartośd; liczba ekspertów) Usczegółowione dane na temat krajów, patrz załącznik, tabela nr Minimalny poziom wykształcenia Wiedza ogólna Znajomośd języka ojczystego, matematyki, języka obcego, fizyki, geografii, fizyki itp., która jest wykorzystywane w niemal wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności. Wiedza uszczegółowiona Znajomośd mechaniki, technologii gotowania, inżynierii itp., stosowana tylko w niektórych dziedzinach działalności ludzkiej. Dydaktyka Jak uczyd studentów, jak używad różnych narzędzi wizualizacji, materiały dydaktyczne, pomocy nauczycielskie, sposoby nauczania, style, itp. Psychologia Zachowania, osobowości, zaburzenia uczenia się, syndromy ADHD / ADD, teoria interakcji społecznych itp. Praca socjalna Metody pracy z grupami ryzyka takimi jak uzależnieni od narkotyków lub bezdomnymi, pomoc osobom niepełnosprawnym, ludziom z odchyleniami społecznymi itp. Umiejętności z zakresu PC/ICT MS OFFICE, Internet, Outlook, Skype, ICQ, przygotowanie materiałów szkoleniowych, e-learning etc. Wiedza ogólna na temat lokalnego i krajowego rynku pracy Wiedza na temat wynagrodzeo, kodeksu pracy, wymagao pracodawców, możliwości pracy i zagrożeo itp. Języki obce Nowy edukator ISCED 4 (4.13; 133) Edukator średniego szczebla ISCED 5 (4.65; 140) Edukator wykwalifikowany ISCED 5 (4.84; 169) Nowy edukator Poziom 3 (3.26; 150) Edukator średniego szczebla Poziom 4 (3.70; 182) Edukator wykwalifikowany Poziom 4 (4.10; 185) Nowy edukator Poziom 3 (2.72; 148) Edukator średniego szczebla Poziom 3 (3.17; 148) Edukator wykwalifikowany Poziom 3 (3.42; 168) Nowy edukator Poziom 3 (3.37; 141) Edukator średniego szczebla Poziom 4 (3.88; 149) Edukator wykwalifikowany Poziom 4 (4.28; 174) Nowy edukator Poziom 3 (2.94; 141) Edukator średniego szczebla Poziom 4 (3.58; 151) Edukator wykwalifikowany Poziom 4 (3.84; 174) Nowy edukator Poziom 3 (2.90; 141) Edukator średniego szczebla Poziom 3 (3.32; 148) Edukator wykwalifikowany Poziom 4 (3.74; 174) Nowy edukator Poziom 4 (3.57; 142) Edukator średniego szczebla Poziom 4 (3.85; 150) Edukator wykwalifikowany Poziom 4 (3.89; 175) Nowy edukator Poziom 3 (2.90; 139) Edukator średniego szczebla Poziom 4 (3.56; 149) Edukator wykwalifikowany Poziom 4 (3.77; 173) Nowy edukator B1 (1.79; 137) Edukator średniego szczebla B1 (2.14; 146) Edukator wykwalifikowany B1 (2.43; 170) Uwaga 1: Czarny tekst w kolumnie "poziom UE" oznacza wynik, tj. opinie ekspertów na temat poziomu kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy wychowawców wcześnie porzucających naukę. Szare liczby stanowią dokładną wartośd opinii ekspertów na temat poziomu kompetencji (pierwszy rysunek) i liczba ekspertów uczestniczących w ustalaniu poziomu kompetencji (drugi rysunek) Uwaga 2: Skala stosowana na poziomie kompetencji jest następujący: poziom 0 - Niewiedza, brak wiedzy i umiejętności, poziom 1 - poziom niewystarczający, brakuje wielu niezbędnych podstawowych aspektów wiedzy i umiejętności, Poziom 2 - Minimalny (podstawowy) tu istnieje wiele obszarów wymagających poprawy i rozwoju w zakresie podstawową wiedzę i umiejętności, poziom 3 - dostateczny (standard), nadal istnieją obszary wymagające poprawy, min. rozwoju mocnych i minimalizowanie słabych punktów, poziom 4 - Optymalny (ponad standard), doskonała wydajnośd, dobra znajomośd i rozwój umiejętności, jednak wciąż są "małe" obszary wymagające pewnej poprawy, poziom 5 - doskonały poziom kompetencji. Uwaga 3: Skala stosowana w odniesieniu do poziomu wykształcenia - oparta na Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacją Edukacji (ISCED): poziom 0 - ISCED 0, Poziom 1 - ISCED 1, Poziom 2 - ISCED 2, Pozion 3 - ISCED 3, Poziom 4 - ISCED 4, Poziom 5 - ISCED 5, Poziom 6 - ISCED 6 Uwaga 4: Skala stosowana do oceny poziomu znajomości języka obcego - w oparciu o Common European Framework of Reference for Languages (CEFR): Poziom 0 - A1 CEFR, Poziom 1 - A2 CEFR, Poziom 2 - B1 CEFR, Poziom 3 - B2 CEFR, Poziom 4 - C1 CEFR, Poziom 5 - C2 CEFR. A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.7 A.9 A.11 A.13 A.15 A.16 26

27 Dydaktyka i umiejętności związane z obsługą PC/ICT należą do stosunkowo najważniejszych umiejętności twardych edukatorów. Według opinii ekspertów, edukatorzy powinni znad: metody dydaktyczne dotyczące interakcji pomiędzy uczeniem i pedagogiem, alternatywne metody kształcenia i przygotowania do lekcji. Wyłączając oferowane opcje eksperci odnotowali wagę znajomości metod kształcenia on-line, metod nauczania p2p, jako jednej z metod nauki i pracy, które są wykorzystywane również w przemyśle. Tabela 2.3 Znajomośd konkretnych dziedzin dydaktyki EU6 Klasyczne metody edukacji 58.8 % (188) Alternetywane metody edukacji 74.1 % (188) Interakcja pomiędzy studentem i nauczycielem 79.5 % (188) Materiały i pomoce edukacyjne 57.6 % (188) Przygotowanie zajęd (zawartośd, organizacja etc.) 72.2 % (188) Dydaktyka specjalistyczna / pedagogika specjalna (zaburzenia nauki etc.) 49.2 % (188) Uwaga 1: Czarne liczby stanowią procentowy udział ekspertów, którzy uważają omawianą wiedzę lub umiejętności za pożądane. Szare liczby reprezentują liczbę ekspertów, którzy odpowiedzieli na to pytanie Uwaga 2: Aby uzyskad szczegółowe informacje dla krajów, patrz Aneks, Tabela A.6. W dziedzinie obsługi PC /ICT wychowawcy powinni mied umiejętności korzystania głównie z następujących narzędzi: i Internetu, technik wystąpieo z prezentacją i edytorów tekstu, jak pokazuje tabela 2.4. Duży nacisk eksperci kładą również na znajomośd portali społecznościowych (jak Facebook i inne) oraz na darmowe alternatywy oprogramowania. 27

28 Tabela 2.4 Umiejętności w zakresie obsługi PC I ICT EU6 Edytor tekstu (np. Word) 69.4 % (188) Arkusz kalkulacyjny (np. Excel) 63.1 % (188) Techniki prezentacji (e.g. projektor, PowerPoint) 71.9 % (188) i Internet 77.3 % (188) Oprogramowanie komunikacyjne (Skype, ICQ, etc.) 33.5 % (188) Podstawowa wiedza z zakresu e-learning platform 44.3 % (188) Oprogramowanie do tworzenia grafik (np. Photoshop) 22.6 % (188) Przetwarzanie audio i video 23.9 % (188) Uwaga 1: Czarne liczby stanowią procentowy udział ekspertów, którzy uważają omawianą wiedzę lub umiejętności za pożądane. Szare liczby reprezentują liczbę ekspertów, którzy odpowiedzieli na to pytanie Uwaga 2: Aby uzyskad szczegółowe informacje dla krajów, patrz Aneks, Tabela A.12. Psychologia, ogólna wiedza na temat lokalnych i / lub krajowym rynków pracy, opieki społecznej stanowią dziedziny wiedzy wychowawców, w których poziom jest wystarczający. Co do wiedzy teoretycznej na temat psychologii podejścia do motywacji, psychologii osobowości i psycho-higieny - tabela 2.5. Niektórzy eksperci zalecają także znajomośd psychologii edukacji, psychologii komunikacji, psychopatologii i zagadnieo zdrowia psychicznego. Kolejny element wiedzy, którą edukator osób bezrobotnych, ESLs i innych osób uprzywilejowanych, powinien bezwarunkowo posiadad to ogólna wiedza na temat skutecznych technik szukania pracy i na temat regionalnego rynku pracy (wiedza na temat kluczowych regionalnie pracodawców i organizacji na rynku pracy, potrzeb zawodów 28

29 i umiejętności, poziomu płac, możliwości zdobywanie nowych kwalifikacji itp.). Aby uzyskad więcej informacji patrz tabela 2.6. Tabela 2.5 Znajomośd konkretnych dziedzin psychologii EU6 Psychologia rozwojowa 41.0 % (188) Psychologia osobista 58.1 % (188) Psychologia ogólna 37.5 % (188) Psychologia socjalna 43.9 % (188) Znajomośd metod relaksacyjnych i auto-osobowościowych 24.7 % (188) Zaburzenia nauki i syndromy ADHD / ADD 32.9 % (188) Motywacja (zagadnienia teoretyczne) 71.6 % (188) Psychohigiena (efekt wypalenia, depresje, stres etc.) 47.3 % (188) Uwaga 1: Czarne liczby stanowią procentowy udział ekspertów, którzy uważają omawianą wiedzę lub umiejętności za pożądane. Szare liczby reprezentują liczbę ekspertów, którzy odpowiedzieli na to pytanie Uwaga 2: Aby uzyskad szczegółowe informacje dla krajów, patrz Aneks, Tabela A.8. Tabela 2.6 Znajomośd lokalnego i krajowego rynku pracy EU6 Kodeks pracy 48.2 % (188) Techniki poszukiwania pracy 69.1 % (188) Wiedza na temat lokalnego rynku pracy (poszukiwane profesje, umiejętności, wynagrodzenia etc.) 62.0 % (188) Techniki poradnictwa zawodowego 59.1 % (188) Uwaga 1: Czarne liczby stanowią procentowy udział ekspertów, którzy uważają omawianą wiedzę lub umiejętności za pożądane. Szare liczby reprezentują liczbę ekspertów, którzy odpowiedzieli na to pytanie Uwaga 2: Aby uzyskad szczegółowe informacje dla krajów, patrz Aneks, Tabela A

30 Edukatorzy bezrobotnych, ESLs i innych osób uprzywilejowanych powinni również znad główne metody pracy z grupami ryzyka, ale również innych wiedzy z zakresu pracy socjalnej jest tu mile widziana. Zaleca się również poznanie lokalnego środowiska i jego problemów, lokalnych organizacji społecznych i ich usług, powinny byd one w stanie motywowad osoby uczące się do przezwyciężania ograniczeo związanych z dyskryminacją, niskim poziomem wykształcenia, długotrwałym bezrobociem lub problemami zdrowotnymi. Tabela 2.7 Znajomośd konkretnych dziedzin pracy socjalnej EU6 Metody pracy z grupami ryzyka 69.5 % (188) Polityka społeczna 50.1 % (188) Odchylenia i patologie społeczne 45.2 % (188) Mniejszości narodowy i problemy ich ko-ezgystencji z większościami 42.9 % (188) Uwaga 1: Czarne liczby stanowią procentowy udział ekspertów, którzy uważają omawianą wiedzę lub umiejętności za pożądane. Szare liczby reprezentują liczbę ekspertów, którzy odpowiedzieli na to pytanie Uwaga 2: Aby uzyskad szczegółowe informacje dla krajów, patrz Aneks, Tabela A.10. Jak stwierdzono powyżej, nauczyciele powinni mied możliwośd korzystania z języków obcych na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Wiedza i umiejętności związane z tym poziomem są opisane przez CEFR w następujący sposób: "Możliwośd zrozumienia główne punktów, standardowych wypowiedzi, które dotyczą znanych spraw i zdarzeo typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Możliwośd radzenia sobie w większości sytuacji, podczas podróży po obszarze, w którym mówi się danym językiem. Potrafi opisywad doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia. Według wyników, podanych w tabeli 2.8, angielski jest w tym zakresie najbardziej preferowanym językiem obcym. 30

31 Table 2.8 Znajomośd języków obcych EU6 Angielski 73.9 % (188) Niemiecki 15.1 % (188) Francuski 8.9 % (188) Hiszpaoski 11.2 % (188) Włoski 2.8 % (188) Uwaga 1: Czarne liczby stanowią procentowy udział ekspertów, którzy uważają omawianą wiedzę lub umiejętności za pożądane. Szare liczby reprezentują liczbę ekspertów, którzy odpowiedzieli na to pytanie Uwaga 2: Aby uzyskad szczegółowe informacje dla krajów, patrz Aneks, Tabela A Umiejętności miękkie Minimalny poziom umiejętności miękkich w przypadku nauczycieli pracujących z bezrobotnymi, ESLs lub innymi osobami w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub w społeczeostwie jest stosunkowo wysokie. "Ponad standardowy poziom" (poziom 4) jest wymagany dla wszystkich umiejętności miękkich w przypadku nauczycieli wykwalifikowanych i średniego szczebla oraz 8 z 19 umiejętności miękkich w przypadku nowych nauczycieli (pozostałych 11 miękkich umiejętności są wymagane na poziomie "standard"). Eksperci zostali poproszeni o ułożenie listy umiejętności miękkich, w zależności od ich znaczenia dla wyników pracy nauczycieli. Następujące umiejętności miękkie stanowią 10 najważniejszych z nich (w kolejności): Komunikacja, Rozwój innych, Pewnośd siebie, Zorientowanie na klienta, Aktywne podejście, 31

32 Przywództwo i koordynacja zespołu, Oddziaływanie i wpływ, Odpornośd na stres, Organizowanie i planowanie pracy jednostek, Kreatywnośd. 2 Szczegółowe wymagania minimalne w zakresie umiejętności miękkich minimalne przypadku nowych, wykwalifikowanych i średnio wykwalifikowanych pedagogów można znaleźd w tabeli 2.9, zawarto tam również krótki opis odpowiednich umiejętności miękkich. Tabela 2.9 Model kompetencyjny pedagoga, umiejętności miękkie Umiejętności twarde i wiedza Poziom edukatora poziom EU (wartośd; liczba ekspertów) Uszczegółowione dane na temat krajów, patrz załącznik, tabela nr Rozwijanie innych Zdolnośd do prowadzenia lub wspierania rozwoju innych ludzi. Nazywane jest to również daniem możliwości wzrostu i rozwoju, inne metody, realistyczny pozytywny wpływ w zakresie udzielania wsparcia. Oddziaływanie i wpływ Zdolnośd do przekonania, przekonywania, wpływu lub imponowania, w celu wspierania programu mówcy lub chęd posiadania szczególnego wpływu na innych Przywództwo i koordynacja zespołu Zdolnośd do przyjęcia roli lidera zespołu lub innej grupy. Oznacza to chęd prowadzenia innych. Można również to nazwad: przywództwem, sterowaniem, motywowaniem grupy, budowaniem poczucia celu grupy, zdolnością do wpływania na zespół, itp. Nowy edukator Poziom 3 (3.12; 140) Edukator średniego szczebla Poziom 4 (3.65; 145) Edukator wykwalifikowany Poziom 4 (4.21; 174) Nowy edukator Poziom 3 (3.07; 142) Edukator średniego szczebla Poziom 4 (3.72; 146) Edukator wykwalifikowany Poziom 4 (4.06; 173) Nowy edukator Poziom 3 (3.23; 142) Edukator średniego szczebla Poziom 4 (3.83; 155) Edukator wykwalifikowany Poziom 4 (4.17; 174) A.18 A.19 A.20 Pewnośd siebie Wiara we własne zdolności do wykonania zadania. To są osoby z doświadczeniem w kontaktach w trudnych warunkach, w podejmowaniu decyzji lub decyzyjne, ponoszące odpowiedzialnośd za błędy. Nowy edukator Poziom 4 (3.58; 140) Edukator średniego szczebla Poziom 4 (4.03; 146) Edukator wykwalifikowany Poziom 4 (4.32; 174) A.21 Komunikacja Zdolnośd do wyrażania się w sposób jasny i zrozumiały dla innych, komunikowania się z różnych ludźmi, akceptowania argumentów Nowy edukator Poziom 4 (3.60; 141) A.22 2 Aby uzyskad szczegółowe informacje krajowe, patrz Aneks, Tabela A

Jak skutecznie badać poziom rozwoju kompetencji w organizacjach pod kątem pracy w projektach

Jak skutecznie badać poziom rozwoju kompetencji w organizacjach pod kątem pracy w projektach Jak skutecznie badać poziom rozwoju kompetencji w organizacjach pod kątem pracy w projektach Wojciech Męciński, HR Online 6 lutego 2014 Agenda Po co badamy kompetencje? Czym jest kompetencja? Model a profil

Bardziej szczegółowo

Analiza Potrzeb Szkoleniowych

Analiza Potrzeb Szkoleniowych Analiza Potrzeb Szkoleniowych dla XXX Kwiecieo 2011 r. Wprowadzenie Niniejszy prezentacja stanowi podsumowanie wyników analizy potrzeb szkoleniowych przeprowadzonych przez firmę Factotum w ramach bezpłatnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW Project LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Koordynator projektu: Schulungszentrum Fohnsdorf Instytucje partnerskie: University of Gothenburg

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Zakres badao: 1) kariera i wyobrażenie wymarzonej pracy 2) plany

Bardziej szczegółowo

Jakich pracowników CHCEMY rekrutowad? Tomasz Nalewajko

Jakich pracowników CHCEMY rekrutowad? Tomasz Nalewajko Jakich pracowników CHCEMY rekrutowad? Tomasz Nalewajko Podstawy podejmowania decyzji 70% 70% Według badania Bilans Kapitału Ludzkiego 70% decyzji o zatrudnieniu podejmowanych jest w oparciu o wiedzę fachową

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Projekty mobilności ponadnarodowej finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Projekty mobilności ponadnarodowej finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Projekty mobilności ponadnarodowej finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś IV: Innowacje

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO CELE SZKOLENIA Rozwój umiejętności kreowania własnej osoby na inspirującego i kompetentnego lidera; Podniesienie poziomu automotywacji oraz umiejętności poprawnego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego: Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Zakres badao: Sytuacja absolwentów na rynku pracy Poziom zadowolenia z ukooczonych studiów oraz zdobytej podczas

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami reprezentuje jeden z najnowszych nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Jako datę początku zainteresowania zarządzaniem kompetencjami w literaturze wskazuje

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE 1. ZALOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)

Bardziej szczegółowo

Nabór na stanowisko: PSYCHOLOG

Nabór na stanowisko: PSYCHOLOG Nabór na stanowisko: PSYCHOLOG PSYCHOLOG: Projekt Zakład Aktywizacji Zawodowej OGNIWO w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. - wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJA I ASPIRACJE UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE PARTNERZY W NAUCE

MOTYWACJA I ASPIRACJE UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE PARTNERZY W NAUCE PARTNERZY W NAUCE www.partnerzy-w-nauce.us.edu.pl partnerzy-w-nauce@us.edu.pl 40-007 Katowice, ul. Bankowa 5, pok. 224 tel. (32) 359 21 96 MOTYWACJA I ASPIRACJE UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH BIORĄCYCH UDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE

DOŚWIADCZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW, A OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW DOŚWIADCZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW, A OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW Rynek pracy powinien być polem porozumienia pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Oczekiwania wobec pracodawcy Oferta sprzedaży raportu 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 Ocena zapotrzebowania na WSDZ Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających zespołami pracowników. Program jest dedykowany osobom kierującym działami wykonującymi

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE na temat projektów innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE na temat projektów innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE na temat projektów innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poznao, 29 września 2010 r. Czym jest innowacyjnośd nowym lepszym skuteczniejszym efektywniejszym

Bardziej szczegółowo

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas Test inteligencji emocjonalnej Wykresy i liczby 2013-08-01 Poufne Normy: Poland 2010 Niniejszy raport zawiera informacje i wskazówki pomocne przy rozwijaniu wiedzy i świadomości dotyczącej inteligencji

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ

DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ Propozycja Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tarnowie Tarnów 31 maja 2011 Joanna Wróbel CZYM JEST KARIERA? przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Badania Zielonej Linii przeprowadzone w miesiącach wakacyjnych dotyczyły uwarunkowao efektywności

Bardziej szczegółowo

ELIEMENTAL: breaking down barriers to enterprise

ELIEMENTAL: breaking down barriers to enterprise Prezentacja na temat założeń i osiągnięć projektu ELIEMENTAL: breaking down barriers to enterprise Od dnia 1 stycznia 2013 roku Uniwersytet Łódzki jest partnerem w trzyletnim, międzynarodowym projekcie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność 1 RAPORT Z BADANIA Badanie potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych wśród studentów kierunków nauczycielskich Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność http://fundacja-rea.org/ Fundacja REA

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa. w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa. w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła 1. Czas realizacji Data

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE SPIS TREŚCI: I. Cele II. Podstawa prawna III. Podstawowe pojęcia związane z doradztwem zawodowym IV. Zadania

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna raport. Badane wymagania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Ewaluacja wewnętrzna raport. Badane wymagania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Ewaluacja wewnętrzna raport. Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez zespół do spraw ewaluacji w składzie: Grażyna Dudka, Iwona Kowalik, Justyna Wasiłek

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W WARSZAWIE

WEWNĄTRSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W WARSZAWIE ! WEWNĄTRSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W WARSZAWIE Spis treści I. Wstęp ( założenia ) II. Podstawy prawne III. Cele ogólne i szczegółowe

Bardziej szczegółowo

częściej rzadziej Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia

częściej rzadziej Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia Monika Maksim Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia Oczekiwania dotyczące określonych kompetencji zawodowych, społecznych rzadziej częściej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 9 /2014 /2015

UCHWAŁA 9 /2014 /2015 UCHWAŁA 9 /2014 /2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy z dnia 10.02.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy Na podstawie art. 50 ust.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Warunków Przetargu znak: Rf.271.12.2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Urzędu Miasta następujących pomocy dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego

Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego Autor referatu: Marek Goliński Prezentuje: Joanna Kijewska Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie kompetencjami

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Karolina Tuchalska-Siermińska Narzędzie do badania kompetencji Etapy prac nad NBK Narzędzie do badania kompetencji ETAP 1: Opracowanie katalogu kompetencji

Bardziej szczegółowo

Problemy metodologiczne i organizacyjne w badaniach dotyczących kobiet. Halina Sobocka Szczapa Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Problemy metodologiczne i organizacyjne w badaniach dotyczących kobiet. Halina Sobocka Szczapa Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Problemy metodologiczne i organizacyjne w badaniach dotyczących kobiet Halina Sobocka Szczapa Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Metody badao Badania ilościowe (wywiady kwestionariuszowe, ankiety, analiza

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców?

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców? Aneta Tylutka Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców? Plan prezentacji 1. Informacje na temat Manpower 2. Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie System Doradztwa Zawodowego ma zapewnić uczniom nie tylko poznanie możliwości zdobycia

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2017/2018

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2017/2018 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2017/2018 OPRACOWAŁA KATARZYNA JADWISZCZOK 1 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Gimnazjum nr 5

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW W ZRÓWNOWAŻONYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW W ZRÓWNOWAŻONYM PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW W ZRÓWNOWAŻONYM PRZEDSIĘBIORSTWIE Janusz Zakręcki Prezes PZL Mielec a Sikorsky Company OSIĄGNIĘCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Zrównoważony rozwój jest strategiczną koncepcją zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie 1 AKTY PRAWNE: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Pawła II w Kroczewie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Pawła II w Kroczewie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Pawła II w Kroczewie 1. Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i rozwój kompetencji seniorów

Diagnoza i rozwój kompetencji seniorów Diagnoza i rozwój kompetencji seniorów Projekt badawczy XI 2010 VI 2011 Diagnoza, wykorzystanie i rozwój kompetencji seniorów Partnerzy: Fundacja Aktywny Senior Kto? Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

METODY I NARZĘDZIA W EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

METODY I NARZĘDZIA W EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ METODY I NARZĘDZIA W EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ Nadzór pedagogiczny ewaluacja zewnętrzna Jak to zbadad? zarządzanie szkołą lub placówką efekty działalności szkoły lub placówki funkcjonowanie szkoły/ placówki

Bardziej szczegółowo

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe SZKOLENIA OTWARTE-DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć. Nabór: e-mail: walbrzych.ciz@dwup.pl, tel. 74/ 88 66 539, 537, 522 08-12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

"INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja

INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja "INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja produktówfinalnychprojektu w obszarze szkoleń pracowników 50+

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W SIEDLCACH Podstawa prawna 1. Memorandum o kształceniu ustawicznym komisji Europejskiej z marca 2000r. (założenie nr 5). 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Harcerstwo a szkoła partnerzy w wychowaniu. Ośrodek Kształcenia Kadr "Quercus"

Harcerstwo a szkoła partnerzy w wychowaniu. Ośrodek Kształcenia Kadr Quercus Harcerstwo a szkoła partnerzy w wychowaniu Partnerstwo zapisane w dokumentach USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 2a. 1. System oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie 1. Podstawa prawna w odniesieniu do doradztwa zawodowego: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Oczekiwane przez pracodawców cechy absolwentów szkół wyższych

Oczekiwane przez pracodawców cechy absolwentów szkół wyższych Elektrotim S.A. Oczekiwane przez pracodawców cechy absolwentów szkół wyższych z punktu widzenia ELEKTROTIM S.A. Andrzej Diakun Kraków,15 marca 2012 r. Elektrotim S.A. Porządek prezentacji: I. Pożądane

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce W październiku konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili badania dotyczące relacji pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy w Polsce. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego. w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego. w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum 1) Tytuł innowacji: ENGLISH the way to success. 2) Rodzaj innowacji: Programowa 3) Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. ANTONIEGO OSUCHOWSKIEGO w CIESZYNIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO. na lata 2015-2018

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. ANTONIEGO OSUCHOWSKIEGO w CIESZYNIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO. na lata 2015-2018 LCEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. ANTONEGO OSUCHOWSKEGO w CESZYNE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata 2015-2018 1895 Przyjęty uchwałą rady pedagogicznej w dniu 22 kwietnia 2015 roku CEL GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

(pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego Legionowo

(pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego Legionowo Załącznik nr 1 do Warunków Przetargu - znak Rf.271.12.2016 (pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 05-120 Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.)

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.) 1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) Kulturowe i społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi Style kierowania Menedżer a przywódca Ewolucja koncepcji przywództwa Zachowania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO III LO im S. ŻEROMSKIEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BIELSKU - BIAŁEJ Bielsko Biała; sierpień 2015 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 im. MARCINA KASPRZAKA w WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 im. MARCINA KASPRZAKA w WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 im. MARCINA KASPRZAKA w WARSZAWIE Uzasadnienia programu akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW Prezentacja przedstawiona podczas VIII Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, Warszawa 25-27.09.2013 www.oskko.edu.pl/kongres/ SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW DR ROMAN

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety ewaluacyjnej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. z dotychczasowej realizacji Projektu Comenius

Wyniki ankiety ewaluacyjnej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. z dotychczasowej realizacji Projektu Comenius Wyniki ankiety ewaluacyjnej dla uczniów, rodziców i nauczycieli z dotychczasowej realizacji Projektu Comenius 2008-2010 Sporządziła: mgr Teresa Strzelecka Lubin, styczeń 2010 r. Celem dokonania ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Kompetencje dla przyszłości rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK

Kompetencje dla przyszłości rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK Kompetencje dla przyszłości rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK Model Kompetencji Zawodowych dla studentów Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY OPIS STANOWISKA PRACY Inkubator CouveusePL NAZWA STANOWISKA: KIEROWNIK INKUBATORA [KI] PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA: Stanowisko podlega: Stanowisku podlegają: Trenerzy/Doradcy [T/D], Specjalista ds. administracyjnych

Bardziej szczegółowo

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak Poradnie od zawsze wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego wpierając: dziecko rodzica nauczyciela Pakiet poradniany w roku 2010 Potrzeba pełnej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

Ankieter partnerem respondenta edukacja ankieterów kluczem do uzyskania rzetelnych i kompletnych danych

Ankieter partnerem respondenta edukacja ankieterów kluczem do uzyskania rzetelnych i kompletnych danych Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych Ankieter partnerem respondenta edukacja ankieterów kluczem do uzyskania rzetelnych i kompletnych danych Łódź 17 18.10.2013 r. Plan

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn, Wydanie 3, Październik 2014. Advancing Vocational Competences in Foreign Languages for Paramedics -2013-1-PL1-LEO05-37769

Biuletyn, Wydanie 3, Październik 2014. Advancing Vocational Competences in Foreign Languages for Paramedics -2013-1-PL1-LEO05-37769 Biuletyn, Wydanie 3, Październik 2014 Advancing Vocational Competences in Foreign Languages for Paramedics -2013-1-PL1-LEO05-37769 Witamy! Projekt MEDILINGUA (2013-1-PL1-LEO05-37769) rozwija się z sukcesem.

Bardziej szczegółowo

Doradca zawodowy w szkole

Doradca zawodowy w szkole Doradca zawodowy w szkole Poradnictwo zawodowe w szkole Na skutek niezmiernie szybkich przemian gospodarczych i społecznych wyraźnie widoczne są dzisiaj wszystkie słabe punkty poradnictwa zawodowego dla

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu Załącznik do Uchwały Rady Instytutu INHS w Płocku Nr /16 z dnia 8 września 16 roku Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe inżynierskie, licencjackie, magisterskie.

Bardziej szczegółowo