Raport z analizy potrzeb

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z analizy potrzeb"

Transkrypt

1 Raport z analizy potrzeb Nigdy więcej osób przedwcześnie kooczących edukację 1

2 Partnerzy w projekcie CESSIT SPI Ana Solange Leal URL: RPIC-ViP, s.r.o. Eva Homolová URL: E.N.T.E.R. Petra Kampf URL: DIT Thomas Cooney URL: AHE Justyna Rodej URL: LAEA Ingrida Mikisko URL: ASSOCIATED PARTNER: APTES Claudia Gonzalez URL: Koordynator pracy Jiří Balcar (RPIC-ViP) 2

3 Autorzy współpracujący Isabel Aguiar (SPI, Portugalia) Jiří Balcar (RPIC-ViP, Czechy) Théo Bondolfi (Aptes, Szwajcaria) Claudia Gonzalez (Aptes, Szwajcaria) Jan Havlena (RPIC-ViP, Czechy) Milan Kaštan (VSB - Technical University of Ostrava) Petra Kampf (E.N.T.E.R., Austria) Etain Kidney (DIT, Irlandia) Ana Solange Leal (SPI, Portugalia) Ingrida Mikisko (LAEA, Litwa) Daria Modrzejewska (AHE, Polska) Rui Monteiro (SPI, Portugalia) Nina Reiter (E.N.T.E.R., Austria) Miguel Santos (SPI, Portugalia) Jeremy Tinturier (Aptes, Szwajcaria) Zaprojektowanie kwestionariusza pytao i wywiadu Jiří Balcar (RPIC-ViP) Jan Havlena (RPIC-ViP) Jindřiška Karásková (Serwis specjalistyczny) Eva Micková (RPIC-ViP) Poprawki językowe Ana Solange Leal (SPI, Portugalia) 3

4 SPIS TREŚCI PROJEKT CESSIT 6 WSTĘP 7 1. METODOLOGIA EDUKATORZY OSOBY PRZEDWCZEŚNIE KOOCZĄCE EDUKACJĘ EDUKATORZY MODEL KOMPETENCJI EDUKATORA UMIEJĘTNOŚCI TWARDE UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE OSOBOWOŚD EDUKATORA WIZUALIZACJA MODELU KOMPETENCYJNEGO RYSUNEK 2.1 PODSTAWOWY MODEL KOMPETENCJI PEDAGOGICZNYCH MNOGOŚD DOŚWIADCZEO W RÓŻNYCH KRAJACH AUSTRIA CZECHY IRLANDIA ŁOTWA POLSKA PORTUGALIA SZWAJCARIA ESL - OSOBY PRZEDWCZEŚNIE KOOCZĄCYCH EDUKACJĘ 71 4

5 3.1. PROFIL OSÓB PRZEDWCZEŚNIE KOOCZĄCYCH EDUKACJĘ MNOGOŚD DOŚWIADCZEO W RÓŻNYCH KRAJACH AUSTRIA CZECHY IRLANDIA ŁOTWA POLSKA PORTUGALIA SZWAJCARIA A. MODEL KOMPETENCJI EDUKATORA A.1 UMIEJETNOŚCI TWARDE A.2 UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE B. PROFIL OSÓB PRZEDWCZEŚNIE PORZUCAJĄCYCH SZKOŁĘ (ESL) C. KWESTIONARIUSZE I WYWIADY C.1 KWESTIONARIUSZ DLA EDUKATORA DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ 166 C.2 WYWIAD Z EDUKATOREM C.3 KWESTIONARIUSZ DLA OSÓB PRZEDWCZEŚNIE PORZUCAJĄCYCH EDUKACJĘ DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ 170 C.4 WYWIAD Z OSOBAMI PRZEDWCZEŚNIE PORZUCAJĄCYMI EDUKACJĘ

6 Projekt CESSIT Ponieważ innowacyjnośd, kreatywnośd i przedsiębiorczośd mają coraz większe znaczenie na obecnym rynku pracy, zwłaszcza w dzisiejszym, szybko zmieniającym się społeczeostwie, w którym istnieje popyt na bardziej elastycznych pracowników, projekt CESSIT ma na celu zapewnienie trenerów osób dorosłych w niezbędne narzędzia do rozwijania tych aspektów wśród osób wcześnie opuszczających szkołę. Rozpoczynający się w październiku 2009 CESSIT jest planowanym na dwa lata projektem finansowanym przez Komisję Europejską. W projekt jest zaangażowanych 6 europejskich krajów: Austria, Republika Czeska, Irlandia, Łotwa, Polska i Portugalia. Działania w ramach CESSIT zostaną także podjęte w Szwajcarii przez cichego partnera. Celem projektu jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z grupą docelową, a mianowicie z trenerami szkolącymi dorosłych, pracującymi z osobami przedwcześnie kooczącymi edukację. Zgodnie z przyjętą przez Partnerstwo definicją osoby przedwcześnie kooczące edukację to osoby, które przerwały naukę przed osiągnięciem przewidzianego w ustawodawstwie poszczególnych krajów wieku, w którym ustaje obowiązek szkolny lub takie, które nie uzyskały minimalnego, wymaganego prawem poziomu wykształcenia. Główne zadania projektu są następujące: Opracowanie Raportu z Analizy Potrzeb w celu określenia potrzeb trenerów pracujących z osobami przedwcześnie kooczącymi edukację; Określenie zasad i warunków rozpowszechniania Dobrych Praktyk identyfikacja technik i metod szkoleniowych używanych przez trenerów, którym udało się pomóc uczącym się w rozwijaniu nowych kompetencji (zwłaszcza ducha kreatywności i przedsiębiorczości); Opracowanie Wytycznych dla europejskich trenerów i menadżerów - wspieranie trenerów w rozwijaniu kompetencji przekrojowych, takich jak kreatywnośd i duch przedsiębiorczości oraz uświadamianie menadżerów o dużym znaczeniu tych cech w rozwoju jednostki; 6

7 Promocja Krajowych warsztatów dla trenerów - każdy kraj partnerski będzie promował trzy warsztaty poświęcone zagadnieniom związanym z kreatywnością i przedsiębiorczością oraz ich wpływem na szkolenie oraz rozwój kompetencyjny; Promocja Seminarium europejskiego - prezentacja wyników projektu CESSIT oraz motywowanie trenerów i koordynatorów szkoleo do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Po zakooczeniu przeglądu działao podjętych w ramach projektu, kolejnym zadaniem zespołu CESSIT będzie pomoc trenerom w doskonaleniu ich pedagogicznego podejścia oraz w zwiększeniu atrakcyjności i efektywności prowadzonych przez nich szkoleo. Wstęp Żeby rozwój osoby szkolonej (rozwój wiedzy i umiejętności) odniósł oczekiwany efekt niezbędne są: Kompetentny trener z rozwiniętymi kompetencjami kluczowymi oraz z odpowiednim poziomem wiedzy zarówno ogólnej jak i zawodowej; Znajomośd potrzeb, przesłanek oraz motywów jakimi kieruje się osoba szkolona w kształtowaniu swojego rozwoju, jak również znajomośd problemów i umiejętności jakie musi posiadad żeby wykorzystad tę wiedzę w czasie nauki; Skuteczne narzędzia i metody edukacyjne, które będą wspierały realizację zamierzonych celów edukacyjnych. Dyskusja, badania i analizy wszystkich powyższych stwierdzonych wymiarów edukacji, stanowią znaczną częśd projektu CESSIT (http://www.spi.pt/cessit/) i jego starao w celu zwiększenia efektywności kształcenia, szczególnie edukacji osób bezrobotnych, osób przedwcześnie kooczących edukację lub innych osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub w społeczeostwie. 7

8 Badanie to ": Raport z analizy potrzeb" skupia się na dwóch pierwszych wymiarach efektywnej edukacji, tj. nauczycieli i osób nauczanych. Pojmowane jest to w następujący sposób: Opis modelu kompetencji nauczycieli pracujących z ludźmi w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub w społeczeostwie oraz wymiany doświadczeo wykwalifikowanych nauczycieli z umiejętnością rozwiązywania problemów, rozwój motywacji w innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości i ograniczeniu kształcenia; Ogólny opis osób przedwcześnie kooczących edukację, ze skupieniem się na ich pochodzeniu, doświadczeniach, postawie, problemach, pragnieniach i innych odpowiednich częściach ich osobowości. Trzeci wymiar efektywnej edukacji, to opracowane odpowiednie narzędzia i metody do rozwoju konkretnej części osobowości ucznia i są one opisane w "Nigdy więcej osób przedwcześnie kooczących edukację: podręcznik dobrych praktyk. Wykwalifikowani nauczyciele w zależności od potrzeb ich uczniów i działao edukacyjnych celują w potrzeby uczestników szkolenia (uczniów) biorąc pod uwagę warunki skutecznego rozwoju uczestników szkoleo, zwłaszcza w przypadku osób bezrobotnych lub osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub w sferze socjalnej, jak również tych przedwcześnie kooczących edukację. Badanie to zawiera informacje ułatwiające stworzenie opisanego środowiska edukacyjnego, które może pomóc ludziom w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub w społeczeostwie przezwyciężyd trudności związane z nabyciem nowej wiedzy i umiejętności, sprawid by były łatwiej przyswajane. 8

9 9

10 Streszczenie Prezentowana praca jest częścią projektu CESSIT. Projekt jako całośd ma na celu zapewnienie trenerów osób dorosłych w niezbędne narzędzia do rozwoju innowacji, kreatywności i przedsiębiorczości wśród osób przedwcześnie kooczących edukację (ESLs). Zadanie to ma duże znaczenie i szerokie podejście do sprawy jest niezbędne do realizacji jego znaczenia. Ten wielowymiarowy wgląd bazujący na powyższym problemie produkuje wysoki popyt na prace badawcze i przeprowadzanie badao w tym zakresie. Celem tej pracy jako części całego projektu jest zbadanie potrzeb osób przedwcześnie kooczących edukację ku i określenia profilu najlepszego nauczyciela (trenera). Głównym wnioskiem jest taka koncepcja kompetentnego nauczyciela (zgodnie z punktem widzenia nauczycieli), która spełnia potrzeby osób przedcześnie porzucających edukację (zgodnie z badaniami ESLs), ale istnieje wiele ograniczeo w obie strony (nauczycieli i ESLs), które pozwalają na integrację ESLs z rynkiem pracy. Niniejsze sprawozdanie jest poparciem powyższego stwierdzenia, że główne punkty i kolejne wyniki które przedstawiono w niniejszym streszczeniu oraz wstępie, będzie mozna również odnaleźd w całym raporcie. Stu osiemdziesięciu ośmiu ekspertów w sześciu paostwach członkowskich Unii Europejskiej było przebadanych z zastosowaniem ankiety w celu określenia modelu kompetencji nauczyciela (np. trenerzy z sukcesami odnośnie osób przedwcześnie kooczących edukację). Sto dziewięddziesiąt dziewięd ESLs było przebadanych stosując ankietę w celu określenia ich problemów, postaw i potrzeb. Aby rzucid nowe światło na to zagadnienie, przekraczając tym samym bariery skrupulatnie okreslonych pytao, niektórzy z respondentów byli skłonni do przeprowadzenia wywiadów pogłębionych. Te pogłębione wywiady zostały przeprowadzone wśród ekspertów i osób wcześnie porzucających edukację z Austrii, Czech, Irlandii, Łotwy, Polski, Portugalii i Szwajcarii. 10

11 Struktura raportu Struktura ta jest następująca. Rozdział pierwszy poświęcony jest kwestiom metodologicznym, rozdział drugi analizie osobowości idealnego nauczyciela oraz trzeci rozdział, który skupia się na badaniu cech osób przedwcześnie kooczących edukację. Konieczne jest zaakcentowanie kilku założeo, ograniczeo i terenów działao zanim zaprezentowane będą wyniki. Nauczyciele, dla celów projektu CESSIT, są zdefiniowani jako szkoleniowcy/ nauczyciele, którzy pracują z osobami bezrobotnymi, ESLs lub innymi osobami w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub w społeczeostwie, a których działalnośd prowadzi do minimalizacji lub zmniejszanie rzeczywistego lub potencjalnego społecznego wykluczenia ich klientów. ESLs, do celów projektu CESSIT, są określani jako osoby, które porzuciły szkołę przed ustawowym wiekiem wymaganym prawem w ich kraju zobligowanym do nauki lub przed osiągnięciem wieku upoważniającego do odbioru dowodu osobistego. Ekspertami są wykwalifikowani wychowawcy ESL. Minimum dwudziestu sześciu ekspertów i minimum piętnastu ESLs dla każdego kraju jest ograniczające do ustalania reprezentatywności wyników. Jednak wybrana metodologia badania, ankiety i pogłębione wywiady są wystarczające do dalszego opracowywania wyników. Inne trudności wystąpiły podczas oceny respondentów - systemy prawne, systemy edukacyjne i społeczne systemy wsparcia różnią się w poszczególnych krajach. Dalsze wnioski zawarte w tym sprawozdaniu zawarte są na kolejnych stronach, gdzie pierwsza częśd odnosi się do kompetencji nauczycieli i druga częśd nawiązuje do ESLs i ich potrzeb. 11

12 Kompetentny nauczyciel Istnieją trzy główne pola o których warto wspomnied opisując kompetencje nauczyciela. Pierwsze rozdział skupia się na twardych umiejętnościach, drugi dotyczy umiejętności miękkich pedagoga, a trzeci skupia się na ocenie poprzez wywiady pogłębione (stara się opisad "doskonałego nauczyciela" bazując na opinii ekspertów). Wymaganie wykształcenia wyższego w przypadku nauczycieli jest dominujące, natomiast mając na uwadze powyższą normę, poziom wiedzy ogólnej i standardowego poziomu wiedzy fachowej jest rozumiane jako odpowiadające temu poziomowi edukacji. Powyżej poziomu standardowego jest również konieczna wiedza dydaktyczna i umiejętności PC/ICT. W przypadku psychologii, ogólny przegląd lokalnych i / lub krajowych rynków pracy i opieki społecznej, standardowy poziom wiedzy jest wystarczający. Znajomośd języka obcego powinna osiągnąd poziom B1 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Wymaganie minimalnego poziomu umiejętności miękkich w przypadku nauczycieli pracujących z ludźmi bezrobotnymi, ESLs lub osobami z innymi ułomnościami (w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub w społeczeostwie) są stosunkowo wysokie. "Ponadstandardowy" poziom jest wymagany dla wszystkich umiejętności miękkich w przypadku wysoko i średnio wykwalifikowanych nauczycieli oraz 8 z 19-stu umiejętności miękkich w przypadku nowych nauczycieli (pozostałych 11 miękkie umiejętności są wymagane na poziomie "standardowym"). Następujące 10 umiejętności miękkich stanowi najważniejsze z nich (w kolejności): Komunikacja, Rozwój innych osób, Pewnośd siebie, Orientacja na klienta, Aktywne działania, Przywództwo i umiejętnośd koordynowania zespołem, Oddziaływanie i wpływanie na innych, Odpornośd na stres, 12

13 Organizowanie i planowanie własnej pracy, Kreatywnośd. Niniejższy opis prezentuje zbiór i streszczenie opinii ekspertów na temat idealnego nauczyciela. Nauczyciel powinien bardzo dobrze znad swoja grupę docelową, do której musi dotrzed i z którymi pracuje, jak również zapoznad się z jej problemami, tłem, kulturą, wyzwaniami wobec klientów, itp. Ta wiedza pozwala jemu/jej komunikowad się z klientami i rozwiązywad ich problemy, włączając w to także zarządzanie zachowaniem buntowniczym, skuteczniej. Dobra wiedza na temat rynku pracy i wszystkich możliwości jakie oferuje jest także bardzo pomocna, ponieważ głównym celem pracy z powyżej określonymi typami klientów jest przygotowanie ich do optymalnej sytuacji działania, a także zapewnid im praktyki w konkretnych zawodach. Podczas kształcenia nauczyciel powinien byd w stanie rozpoznad potrzeby edukacyjne swoich klientów, w odniesieniu do sytuacji na rynku pracy oraz ustalenid warunki kształcenia zgodnie z potrzebami i możliwościami tych klientów. Jego/jej główne zadania polegają na ułatwianiu i animowaniu rozwoju osobistego poprzez naukę i motywowanie klientów do jak największej wydajności, mając to na uwdze, można to zrobid poprzez doradztwo, poradnictwo zawodowe i ekscytujące środowisko naukowe. Wszystkie opisane działania prowadzą do bezpośredniego zdobywania wiedzy, umiejętności i postaw u klientów. Z wyjątkiem obydwu doskonałych, ogólnej jak i częściowej wiedzy i bogatego doświadczenia zawodowego i życiowego, nauczyciele muszą zarządzad wieloma zdolnościami miękkimi, a prawdopodobnie najważniejszy jest pozytywny stosunek do innych ludzi. Różnorodne i często bardzo "problematyczne" grupy docelowe wymagają naprawdę wysokiego poziomu empatii, tolerancji i cierpliwości, które w istotny sposób pomogą zrozumied, a czasem nawet przewidzied zmiany nastrojów uczestników i reakcje na edukację oraz pozostanie spokojnym, kiedy pojawia sie nieprzyjemna i stresująca sytuacja. Stwierdzono również wskazanie przydatności odporności na stres w przypadku nauczycieli. Do rozwiązywania sytuacji kryzysowych, jak również do codziennej współpracy z uczestnikami nauczyciel potrzebuje dos- 13

14 konałych umiejętnosci komunikacyjnych w zarządzaniu, które zapewniają skuteczną wzajemną komunikację między wychowawcą a klientem. Efektywna komunikacja, czasami silniejsza poprzez osobistą charyzmę i autorytet, jest bliżej powiązana z motywacją uczestników, aby przezwyciężad problemy i rozwijad ich osobowośd. Ten proces byłby wspierany przez optymizm nauczyciela i wiarę w sukces uczestników. Nauczyciele muszą byd również elastyczni, otwarci i kreatywni, co pozwoli im przystosowad się do różnych sytuacji występujących podczas interakcji ze studentem, dostosowad styl nauczania stosownie do specyfiki konkretnego studenta oraz byd otwartym na zmiany, a także wychodzeniem z nowymi pomysłami i rozwiązaniami. Pewnośd siebie, a w szczególności zaufanie do jego/jej edukacyjnej aktywności i doświadczenia jest również niezbędne, ponieważ motywacja nauczyciela jest potrzebnym warunkiem aby osiągnięte jej/jego cele edukacyjne pozostały trwałymi. Powyżej zamieszczony opis osobowości obejmuje najważniejsze aspekty z punktu widzenia ekspertów. Eksperci podzielili swoje narzędzia do rozwiązywania problemów na motywację do rozwoju oraz na inne ważne elementy procesu edukacji ESLs. Wybrane narzędzia / postawy są przedstawione w konkluzjach, bardziej szczegółowe określenie narzędzi będzie można znaleźd w podrozdziale 2.2. Osoby przedwcześnie kooczące edukację Osoby przedwcześnie kooczące edukację (ESLs), jak to zostało wspomniane powyżej, odpowiedziały na kwestionariusze i przebadane wywiadem pogłębionym, ale liczba doboru do badania wśród ESLs jest niewystarczająca, więc nie przedstawiono podstawowych wniosków. Następujące oświadczenia i postanowienia powinny byd traktowane jako informacje na temat trendów charakterystycznych dla ESLs. Najczęściej występujący poziom wykształcenia respondentów odpowiada poziomowi 2 w skali ISCED % respondentów osiągnęło te lub niższy poziom wykształcenia. Niższy poziom 14

15 wykształcenia rodziców osób ESL jest również dominujący, ale to nie jest takie oczywiste (w porównaniu z ESL). Osoby przedwcześnie kooczące edukację są nacechowane specyficznymi cechami, które mogłyby zmniejszyd ich szanse na zatrudnienie. Około jednej trzeciej ESLs jest ponizej 20-tego roku życia, jedna czwarta respondentów jest bezrobotna z ponad rocznym czasem trwania bezrobocia i ponad 19% respondentów to osoby ze stażem krótszym niż 1 rok. Brak wykształcenia powoduje brak możliwości znalezienia pracy i doświadczenia, nie ma możliwości zrobienia kariery, nie ma bezpieczeostwa zatrudnienia. Status osób ESL jest związany z niskimi płacami i niskim standardem życia, zależnościom od rodziców, strach przed przyszłością i niemożnośd rozpoczęcia życia rodzinnego lub pomocy rodzinie. Dwuwartościowy stosunek do poziomu dochodów w działalności edukacyjnej można znaleźd w odpowiedziach ESLs. Poziom dochodów ESLs nie stwarza dostatecznej presji do podwyższania poziomu ich wykształcenia, która znajduje odzwierciedlenie poprzez wysokie pragnienia ESLs do ukooczenia szkoły wyższej (80,6%), podczas gdy zazwyczaj nie podejmują oni żadnych konkretnych działao na rzecz realizacji tych pragnieo. Z drugiej strony niższy poziom dochodów nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów związanych ze studiami i tak prowadzi to do zachowania obecnego poziomu osiągnięd edukacyjnych wśród ESLs. Inne powody, poza problemami finansowymi, dla respondentów negatywnie nastawionych do przyszłej edukacji (według respondentów) to: bark talentu do studiowania; nieumiejętnośd zauważenia perspektyw edukacyjnych; brak czasu na edukację; obowiązki w stosunku do innych członków rodziny. Dominującym powodem dlaczego ESLs porzucają proces edukacyjny są stres i presja na ich wydajnośd, nieznajomośd praktycznego wykorzystania przedmiotu, popyt na "zdobycie prawdziwej pracy i zarabianie pieniądzy. ESLs kooczą przedwcześnie proces edukacji, pomimo że na ogół są świadomi, iż ich przyszły status będzie zły na rynku pracy. Pozytywne wspomnienia tych 15

16 osób związane z procesem edukacji są powiązane ze statusem społecznym wśród równieśników oraz przedmiotami praktycznymi. Według oceny respondentów osobowośd wychowawców ma stale podlegad procesowi kształcenia i proces przekwalifikowywania się był w większości różny (z punktu widzenia ESLs). Pedagogów zaangażowanych w stały proces kształcenia uznano za wiarygodne osoby, z brakiem empatii na potrzeby ESL i głównie przedmioty teoretyczne, którzy zniszczyli związek pomiędzy przedmiotem wykładowym a przyszłą karierą stażysty. Uczenie się "czystej teorii" na pamięd, nie widząc jej przydatności do dalszego życia wywołuje frustrację i demotywację ESLs do dalszej nauki. Około połowa badanych osób ESLs przeszła przekwalifikowanie lub kursy edukacyjne. Większośd respondentów wyraża swoje pozytywne doświadczenia przy ocenie środowiska edukacyjnego i osobowości nauczyciela, w porównaniu do ich poprzedniego uczęszczania do szkoły. Nie ma istotnych różnic pomiędzy opiniami ekspertów na temat tego, jaki powinien byd kompetentny nauczyciel a osobowością nauczyciela z punktu widzenia ESLs. Więc jeśli ESLs chcieli wziąd udział w przekwalifikowaniu się lub kursach edukacyjnych z własnej woli, są zwykle zadowoleni. Osobowośd wychowawcy odgrywa ważną rolę w zewnętrznej motywacji, ale każdy wysiłek wychowawcy musi byd uzupełniony przez wolę stażysty. Braku dalszej nauki można się spodziewad, jeśli podstawowa motywacja ESL opiera się na zachęcie finansowej, a osoby te (ESL) są dołączone do kursu kształcenia organizowanego przez Urząd Pracy, bez badania ich osobowości. Oddzielne wyżej wspomniane deklaracje powinny stworzyd obraz dylematów prac przygotowawczych zawartych w tym sprawozdaniu, powinien instrumentalnie wyostrzyd ten obraz. W tym momencie zespół autorów pragnie wyrazid przekonanie, że sprawozdanie to będzie korzystne i inspirujące dla czytelników. 16

17 1. Metodologia Badanie to, jak wskazano powyżej, składa się z dwóch części w zakresie dokonania opisu wymaganych cechy i doświadczenia wychowawców oraz właściwości, potrzeb i podejścia do edukacji osób przedwcześnie kooczących edukację (ESLs). Wszystkie wnioski są oparte na danych uzyskanych z badania, w którym stosowano metody kwestionariuszy i wywiadów odnośnie obu grup docelowych, tj. nauczycieli i ESLs. Poniższe ustępy zawierają opis podstawowych metod i prób respondentów użytych w badaniu 1.1. Edukatorzy Edukatorzy to (dla celów projektu CESSIT) szkoleniowcy lub nauczyciele, którzy pracują z osobami bezrobotnymi, osobami które wcześnie porzuciły naukę, lub innymi osobami będącymi w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub wśród społeczeostwa, a których działania prowadzą do zmniejszenia stopnia wykluczenia społecznego (rzeczywistego lub potencjalnego) swoich klientów. Tworzenie modelu kompetencji pedagoga pracującego z bezrobotnymi, ESL-ami lub innymi osobami będącymi w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub w społeczeostwie, oraz wymiana doświadczeo dotyczących rozwiązywania problemów, motywacji do rozwoju innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości, ograniczeo edukacji i ich niwelowanie, stanowi pierwszą części niniejszej pracy. Model kompetencji, informujący na temat minimalnego poziomu kwalifikacji oraz twardych i miękkich umiejętności, niezbędnych do wykonywania przez nauczycieli pracy wysokiej jakości, został utworzony w oparciu o metodę stosowaną przez agencję rekrutacji SpecjalistService Ltd. (http://www.specialist.cz/en/), który został skonstruowany w formie badao ankietowych (patrz załącznik, rozdział C.1). Model kompetencji opiera się na opiniach ekspertów, tj. opinii wykwalifikowanych wychowawców i nauczycieli, natomiast minimalna liczba ekspertów to 30 osób na kraj (AT, CZ, IE, LV, PL, PT). Strukturę ekspertów w zależności od kraju pokazuje tabela

18 Tabela 1.1 Liczba ekspertów zaangażowanych w tworzenie modelu kompetencji EU6 AT CZ IE LV PL PT Liczba ekspertów Model kompetencji zawiera informacje na temat minimalnego poziomu kwalifikacji oraz umiejętności twardych i miękkich, niezbędnych nauczycielom do wykonywania pracy wysokiej jakości, jak wskazano powyżej, podczas gdy model jest tworzony dla wychowawców na trzech poziomach: nowy edukator - nowy trener / nauczyciel, który dopiero się zaczął tę pracę, edukator średniego szczebla - trener / nauczyciel po 3 latach nauki, wykwalifikowany edukator - bardzo doświadczony trener / nauczyciel. Umiejętności twarde i miękkie były oceniane według skali od poziomu 0 do poziomu 5, natomiast opis konkretnych poziomów jest następujący: poziom 0 - ignorancja, brak wiedzy i umiejętności, poziom 1 - poziom niewystarczający, brak wielu podstawowych aspektów wiedzy i umiejętności niezbędnych do działania, poziom 2 - minimalny (podstawowy) poziom, istnieje wiele obszarów wymagających poprawienia i rozwinięcia, podstawowa wiedza i podstawowe umiejętności, poziom 3 - dostateczny (standard), nadal istnieją pewne obszary wymagające poprawy, min. rozwój mocnych i minimalizacja słabych stron, poziom 4 - optymalny (wykraczający ponad standard), najwyższy poziom wydajności, dobra znajomośd i rozwinięte umiejętności, nadal istnieją "małe" obszary wymagające pewnej poprawy poziom 5 - doskonały poziom kompetencji na potrzeby dalszego rozwoju. 18

19 Wyniki dla każdego kraju były traktowane indywidualnie, a rezultaty szczegółowe są umieszczone w załączniku A. Tekst poświęcony jest badaniu wyników w grupie UE6, które było traktowane jako średnia z wartości AT, CZ, IE, LV, PL i PT. Takie podejście eliminuje potencjalne błędy spowodowane przez różne liczby ekspertów w każdym kraju i zapewnia równy statusu krajów, które wzięło udział w badaniu (ma to wpływ na wyniki UE6 w tym samym zakresie). Eksperci chcący podzielid się swoim doświadczeniem z innymi, brali również udział w szczegółowych wywiadach, przy czym minimalna liczba ekspertów to 5 osób na kraj. Wyniki wywiadów są dostępne nie tylko dla 6 krajów UE (AT, CZ, IE, LV, PL i PT), ale także odnośnie Szwajcarii. Wywiady zostały zaprojektowane jako semi-strukturalne, czyli tematy i kilka pytao wstępnych zostały wcześniej ustalone (patrz Aneks, Rozdział C.2.), ale dialog mógł się rozwinąd w zależności od potrzeb wywiadowcy i komunikatywności eksperta. Przeprowadzający wywiady byli skupieni na głównych tematach: rozwiązaniu problemów, rozwoju motywacji, innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości, ograniczanie edukacji i znoszenie tych ograniczeo, postrzeganie idealnego edukatora. 19

20 1.2. Osoby przedwcześnie kooczące edukację Osoby przedwcześnie kooczące edukację (ESL) to, na potrzeby projektu CESSIT, określenie osób, które porzuciły szkołę przed osiągnięciem ustawowego wieku w danym kraju lub przed osiągnięciem dolnej granicy umożliwiającej otrzymanie dokumentu osobistego (tożsamości). Druga częśd tej pracy prezentuje proces tworzenia ogólnej charakterystyki ESLs, gdzie opis ten ma za zadanie dostarczyd nam podstawowej wiedzy na temat tła, doświadczeo tych osób, postaw, problemów, pragnieo i innych odpowiednich części składowych osobowości ESLs, co ma w rezultacie doprowadzid do lepszego zrozumienia tej problematyki oraz celowego dobrania narzędzi, które zostaną utworzone w ramach projektu CESSIT. Profil osób ESLs został stworzony na podstawie odpowiedzi 199 respondentów z sześciu krajów UE. Jak pokazuje tabela 1.2. jeśli chodzi o zakres próby respondentów do badania, a także trudności związanych z identyfikacją ESL (zgodnie z powyżej zamieszczoną definicją) w różnych systemach edukacyjnych i prawnych, charakterystycznych dla poszczególnych krajów, które wzięły udział w badaniu, ma to wpływ na homogenicznośd próby do badania i wartośd informacji. Z racji powyżej określonych powodów, wyniki te, nie opisują ściśle europejskich ESLs, i nie są reprezentatywne dla całej grupy ESLs w Unii Europejskiej, a więc oferują raczej informacje na temat trendów (prawdopodobnie cech) osób ESL. Tabela 1.2 Liczba respondentów EU6 AT CZ IE LV PL PT Liczba respondentów Dla celów stworzenia podstawowego opisu pochodzenia społecznego, statusu na rynku pracy i postaw w zakresie dalszego kształcenia ESL, użyto badania ankietowego (patrz załącznik, rozdział C.3.), przy czy minimalna wielkośd próby wynosiła 15 respondentów na kraj. 20

21 Wyniki tych badao ankietowych są dostępne nie tylko dla 6 krajów UE (AT, CZ, IE, LV, PL i PT), które były użyte do obliczania łącznej wartości "UE6", ale także dla Szwajcarii. Wyniki dla poszczególnych krajów można znaleźd w załączniku B, podczas gdy wyniki dla Szwajcarii są wymienione jako uwaga pod każdą z tabel. Obliczenia dla UE6 średnich wartości (dla AT, CZ, IE, LV, PL I PT) eliminują możliwośd błędu spowodowanego inną liczbą ekspertów w każdym kraju i zapewniają równy status krajów, które wzięły udział w badaniu (mają one wpływ na wyniki UE6 w tym samym zakresie). Dalsze informacje na temat osób przedwcześnie porzucających naukę, ich problemów, możliwości rozwoju i motywów, zostały uzyskane w ramach realizacji wywiadów pogłębionych, a minimalna wielkośd próby wynosiła 5 respondentów na kraj. Wyniki z wywiadów są dostępne i zbierane nie tylko dla 6 krajów UE (AT, CZ, IE, LV, PL I PT), ale także dla Szwajcarii. Wywiady zostały zaprojektowane jako semi-strukturalne, czyli tematy i kilka pytao wstępnych, zostały wcześniej ustalone (patrz załącznik, rozdział C.4.), podczas gdy dialog mógł się rozwinąd w zależności od potrzeb rozmówcy i otwartości respondenta. Wywiady koncentrowały się na głównych problemach: Nastawieniu do szkoły i edukacji, Osobowości nauczycieli z punktu widzenia ELS, Doświadczeniu z zakresu zdobywaniu nowych kwalifikacji, Talencie i jego użyciu, Przyszłości i pragnieniach. 21

22 2. Edukatorzy Edukatorzy to (dla celów projektu CESSIT) szkoleniowcy lub nauczyciele, którzy pracują z osobami bezrobotnymi, osobami które wcześnie porzuciły naukę, lub innymi osobami będącymi w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub wśród społeczeostwa, a których działania prowadzą do zmniejszenia stopnia wykluczenia społecznego (rzeczywistego lub potencjalnego) swoich klientów. Jaki powinien byd pedagog? Jak wygląda jej/jego praca? Jakim problemom musi on/ona stawid czoła? Są to istotne pytania, na które odpowiedzi poszukujemy w projekcie CESSIT. W celu znalezienia właściwych odpowiedzi na powyższe pytanie, eksperci z sześciu krajów UE zostali poproszeni o wyrażenie swoich opinii na temat niezbędnego poziomu twardych i miękkich umiejętności nauczycieli oraz o podzielenie się swoimi doświadczeniami zawodowymi, które dają możliwośd wglądu w charakter tej często niełatwej pracy, jej problemów i ograniczeo w zakresie edukacji. Opis sytuacji w Szwajcarii (patrz rozdział 2.2.7), stanowi uzupełnienie informacji do wyników z sześciu krajów UE 2.1. Model kompetencji edukatora Model kompetencji istotnych dla nauczycieli i wychowawców można znaleźd np. w pracy Kompetencja w pracy: modele najwyższej wydajności (Spencer, LM, Spencer, SM) 1, gdzie został opisany ogólny model dla "pracowników pomocy społecznej", w tym nauczycieli na wszystkich poziomach edukacji, pielęgniarek, lekarzy, konsultantów efektywności organizacyjnej i doradców d/s alkoholizmu. Ogólny model kompetencji dla pracowników pomocy społecznej" można krótko podsumowad za pomocą cytatu (Spencer, LM, Spencer, SM Kompetencja w pracy: modele najwyższej wydajności. Strony ): "( ) Chod żadne z osobistych kompetencji skuteczności (samokontrola, pewnośd siebie, elastycznośd, 1 SPENCER, L. M., SPENCER, S.M. Competence at work: models for superior performance. New York: John Wiley & Sons, p. ISBN X. 22

23 zaangażowanie organizacyjne i rozmaite unikalne kompetencje osobiste, takie jak dojrzałośd, zdolnośd do samooceny i preferencje zawodowe) samo w sobie nie było najważniejsze, pojęcie Efektywności Osobistej zawiera w sobie około jednej czwartej wskaźników behawioralnych człowieka, które określają możliwośd świadczenia usług specjalistycznych i ogólnych. Natomiast w innych standardowych modelach, Efektywnośd Osobista stanowi około jedną ósmą lub mniej i jest jedną z najmniejszych grup, a nie największą grupą cech. Ta sytuacja sprawia, że w pewnym sensie, ludzie używają samych siebie, swoich reakcji, postaw, przekonao jako integralnych narzędzi w swojej pracy. Znaczenie kompetencji menedżerskich do kreowania rozwoju innych, tworzenia możliwości pracy zespołowej i jej kierunkowania, było intrygujące, ponieważ żadne z zadao zawartych w tym przykładzie, nie miało udziału w formalnych obowiązkach zarządu (np. wyłączono z badao organy nadzoru pielęgniarek). W pewnym sensie, nauczyciele, pielęgniarki i doradcy wykonują "zarządzanie" u swoich uczniów czy studentów. Brak jest jednak wskaźników zarządzania w modelu pracy lekarza. Realizację i działania tego typu rzadziej obserwuje się u ludzi czynnych zawodowo w profilu usług społecznych niż w wielu innych rodzajach pracy." Opis modelu kompetencji dla "pracowników służb społecznych" jest zawarty w tabeli 2.1. Tabela 2.1 Ogólny model kompetencji pracowników służb społecznych Waga Kompetencje Oddziaływanie i wpływ Określona wiarygodnośd Prezentacja,język publiczności Indywidualne strategie wpływu Użycie przykładów, dowcipu, języka ciała, głosu Wpływ na rozwój innych osób Innowacyjne metody nauczania Elastycznośd w zależności do indywidualnych potrzeb Wiara w potencja osób uczących się Porozumienie interpersonalne Potrzeba czasu aby wsłuchad się w problemy innych Świadomośd nastrojów i uczud innych ludzi, zrozumienie mowy ciała Świadomośd pochodzenia innych (tła), ich potrzeb i zainteresowao Zrozumienie sytuacji w perspektywie długofalowej 23

24 Pewnośd siebie Pewnośd swoich kompetencji i opinii Odpowiedzialnośd za problemy, wady Pytania, wskazówki dla przełożonych Samokontrola Utrzymanie własnych emocji z dala od pracy Unikanie niewłaściwego zaangażowania w stosunki z klientami. (odpornośd na stres, wytrzymałośd, humor) Efektywnośd osobista kompetencji innych Rzetelna samoocena, wyciąganie nauk z błędów Preferencje zawodowe, czerpanie przyjemności z wykonywanej pracy Zdolnośd organizacyjna, dostosowanie siebie do misji społecznej Zainteresowania afiliatywne, rzeczywiste polubienie pracy z ludźmi Pozytywne nastawienie do innych Doświadczenie zawodowe Poszerzanie i zastosowanie wiedzy zawodowej Wszechstronna wiedza medyczna Orientacja na obsługę klienta Odkrywanie i zaspakajanie podstawowych potrzeb Działanie za pomocą skarg, pytao, wniosków Praca zespołowa i kooperacja Tworzenie możliwości rozpoczęcia, kredytowanie jej, kooperowania z innymi Myślenie analityczne Dostrzeganie związków przyczynowych i wyciąganie wniosków Regularne pokonywanie złożonych problemów Myślenie konceptualne Rozpoznanie wzorców, użycie pojęd do diagnozy sytuacji Tworzenie połączeo, teorii Upraszczanie, wyjaśnianie trudnych tematów Inicjatywa Wychodzenie poza zakres obowiązków (Szybkośd reakcji, decyzyjnośd w kryzysie) Elastycznośd Adaptacja stylu działania, dostosowanie taktyki do okoliczności Dyrektywnośd /asertywnośd Ustanawianie barier, mówienie NIE kiedy sytuacja tego wymaga Konfrontowanie zachowao problematycznych Żródło: SPENCER, L. M., SPENCER, S.M. Competence at work: models for superior performance. Strona Uwaga 1: W celu uszczegółowienia opisu powyższych kompetencji zobacz SPENCER, L. M., SPENCER, S.M. Competence at work: models for superior performance. Ogólny model kompetencji, który zawiera w sobie kompetencje nauczycieli, pielęgniarek, lekarzy, konsultantów efektywności organizacyjnej i doradców ds. alkoholizmu, oferuje tylko surowy opis kompetencji koniecznych do wykonywania pracy edukatorów, które zostały określone w projekcie CESSITT. 24

25 Edukatorzy (instruktorzy / nauczyciele, którzy pracują z bezrobotnymi, ESL albo osobami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji) stanowią bardzo szczególny rodzaj nauczycieli / trenerów, zatem można założyd, że ich praca wymagająca szczególnego modelu kompetencji oraz ogólnego modelu kompetencji, a przedstawione powyżej kompetencje są tylko ich częścią. To założenie doprowadziło do stworzenia modelu kompetencji nauczycieli, którzy pracują z bezrobotnymi, osobami ESL lub innymi osobami w niekorzystnej sytuacji, których działalnośd prowadzi do minimalizowania lub zmniejszania rzeczywistego lub potencjalnego wykluczenia społecznego adresatów działao, w ramach projektu CESSIT. Model kompetencji został stworzony z udziałem wielu ekspertów, czyli osób z bogatym doświadczeniem w nauczaniu i pobudzaniu rozwoju swoich klientów, należących do w/w grup, którzy podzielili się swoją opinią na temat niezbędnej wiedzy i umiejętności, w tym szczególnym przypadku wymaganych od nowych, wykwalifikowanych i średnio wykwalifikowanych nauczycieli. Model kompetencji pedagogicznych został stworzony na podstawie opinii 188 specjalistów z 6 krajów UE. Co do struktury ekspertów w poszczególnych krajach patrz tabela 1.1. Poniższy rozdział opisuje kompetencyjny model edukatorów, pierwsza jego częśd koncentruje się na umiejętnościach twardych, a druga na kompetencjach miękkich. Poziom kompetencji zawarty w modelu, to poziom minimalny, potrzebny do wykonywania tej pracy Umiejętności twarde Zapotrzebowanie na wykształcenie wyższe w przypadku nauczycieli jest dominujące, natomiast próg powyżej minimalnego poziomu wiedzy ogólnej i standardowego poziomu wiedzy fachowej jest rozumiany jako odpowiedni na tym poziomie edukacji. Poziom wyższy niż podstawowy, jest również niezbędny w przypadku dydaktyków umiejętności PC/ICT. W przypadku psychologii, ogólny przegląd lokalnych i / lub krajowych rynków pracy i opieki społecznej to wystarczający standard poziomu wiedzy. Znajomośd języka obcego powinna osiągnąd poziom B1 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Aby uzyskad więcej szczegółowych informacji na temat modelu kompetencji edukatora patrz tabela 2.2. Tabela 2.2 Model kompetencji edukatora, umiejętności twarde 25

26 Umiejętności twarde i wiedza Poziom edukatora poziom EU (wartośd; liczba ekspertów) Usczegółowione dane na temat krajów, patrz załącznik, tabela nr Minimalny poziom wykształcenia Wiedza ogólna Znajomośd języka ojczystego, matematyki, języka obcego, fizyki, geografii, fizyki itp., która jest wykorzystywane w niemal wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności. Wiedza uszczegółowiona Znajomośd mechaniki, technologii gotowania, inżynierii itp., stosowana tylko w niektórych dziedzinach działalności ludzkiej. Dydaktyka Jak uczyd studentów, jak używad różnych narzędzi wizualizacji, materiały dydaktyczne, pomocy nauczycielskie, sposoby nauczania, style, itp. Psychologia Zachowania, osobowości, zaburzenia uczenia się, syndromy ADHD / ADD, teoria interakcji społecznych itp. Praca socjalna Metody pracy z grupami ryzyka takimi jak uzależnieni od narkotyków lub bezdomnymi, pomoc osobom niepełnosprawnym, ludziom z odchyleniami społecznymi itp. Umiejętności z zakresu PC/ICT MS OFFICE, Internet, Outlook, Skype, ICQ, przygotowanie materiałów szkoleniowych, e-learning etc. Wiedza ogólna na temat lokalnego i krajowego rynku pracy Wiedza na temat wynagrodzeo, kodeksu pracy, wymagao pracodawców, możliwości pracy i zagrożeo itp. Języki obce Nowy edukator ISCED 4 (4.13; 133) Edukator średniego szczebla ISCED 5 (4.65; 140) Edukator wykwalifikowany ISCED 5 (4.84; 169) Nowy edukator Poziom 3 (3.26; 150) Edukator średniego szczebla Poziom 4 (3.70; 182) Edukator wykwalifikowany Poziom 4 (4.10; 185) Nowy edukator Poziom 3 (2.72; 148) Edukator średniego szczebla Poziom 3 (3.17; 148) Edukator wykwalifikowany Poziom 3 (3.42; 168) Nowy edukator Poziom 3 (3.37; 141) Edukator średniego szczebla Poziom 4 (3.88; 149) Edukator wykwalifikowany Poziom 4 (4.28; 174) Nowy edukator Poziom 3 (2.94; 141) Edukator średniego szczebla Poziom 4 (3.58; 151) Edukator wykwalifikowany Poziom 4 (3.84; 174) Nowy edukator Poziom 3 (2.90; 141) Edukator średniego szczebla Poziom 3 (3.32; 148) Edukator wykwalifikowany Poziom 4 (3.74; 174) Nowy edukator Poziom 4 (3.57; 142) Edukator średniego szczebla Poziom 4 (3.85; 150) Edukator wykwalifikowany Poziom 4 (3.89; 175) Nowy edukator Poziom 3 (2.90; 139) Edukator średniego szczebla Poziom 4 (3.56; 149) Edukator wykwalifikowany Poziom 4 (3.77; 173) Nowy edukator B1 (1.79; 137) Edukator średniego szczebla B1 (2.14; 146) Edukator wykwalifikowany B1 (2.43; 170) Uwaga 1: Czarny tekst w kolumnie "poziom UE" oznacza wynik, tj. opinie ekspertów na temat poziomu kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy wychowawców wcześnie porzucających naukę. Szare liczby stanowią dokładną wartośd opinii ekspertów na temat poziomu kompetencji (pierwszy rysunek) i liczba ekspertów uczestniczących w ustalaniu poziomu kompetencji (drugi rysunek) Uwaga 2: Skala stosowana na poziomie kompetencji jest następujący: poziom 0 - Niewiedza, brak wiedzy i umiejętności, poziom 1 - poziom niewystarczający, brakuje wielu niezbędnych podstawowych aspektów wiedzy i umiejętności, Poziom 2 - Minimalny (podstawowy) tu istnieje wiele obszarów wymagających poprawy i rozwoju w zakresie podstawową wiedzę i umiejętności, poziom 3 - dostateczny (standard), nadal istnieją obszary wymagające poprawy, min. rozwoju mocnych i minimalizowanie słabych punktów, poziom 4 - Optymalny (ponad standard), doskonała wydajnośd, dobra znajomośd i rozwój umiejętności, jednak wciąż są "małe" obszary wymagające pewnej poprawy, poziom 5 - doskonały poziom kompetencji. Uwaga 3: Skala stosowana w odniesieniu do poziomu wykształcenia - oparta na Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacją Edukacji (ISCED): poziom 0 - ISCED 0, Poziom 1 - ISCED 1, Poziom 2 - ISCED 2, Pozion 3 - ISCED 3, Poziom 4 - ISCED 4, Poziom 5 - ISCED 5, Poziom 6 - ISCED 6 Uwaga 4: Skala stosowana do oceny poziomu znajomości języka obcego - w oparciu o Common European Framework of Reference for Languages (CEFR): Poziom 0 - A1 CEFR, Poziom 1 - A2 CEFR, Poziom 2 - B1 CEFR, Poziom 3 - B2 CEFR, Poziom 4 - C1 CEFR, Poziom 5 - C2 CEFR. A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.7 A.9 A.11 A.13 A.15 A.16 26

27 Dydaktyka i umiejętności związane z obsługą PC/ICT należą do stosunkowo najważniejszych umiejętności twardych edukatorów. Według opinii ekspertów, edukatorzy powinni znad: metody dydaktyczne dotyczące interakcji pomiędzy uczeniem i pedagogiem, alternatywne metody kształcenia i przygotowania do lekcji. Wyłączając oferowane opcje eksperci odnotowali wagę znajomości metod kształcenia on-line, metod nauczania p2p, jako jednej z metod nauki i pracy, które są wykorzystywane również w przemyśle. Tabela 2.3 Znajomośd konkretnych dziedzin dydaktyki EU6 Klasyczne metody edukacji 58.8 % (188) Alternetywane metody edukacji 74.1 % (188) Interakcja pomiędzy studentem i nauczycielem 79.5 % (188) Materiały i pomoce edukacyjne 57.6 % (188) Przygotowanie zajęd (zawartośd, organizacja etc.) 72.2 % (188) Dydaktyka specjalistyczna / pedagogika specjalna (zaburzenia nauki etc.) 49.2 % (188) Uwaga 1: Czarne liczby stanowią procentowy udział ekspertów, którzy uważają omawianą wiedzę lub umiejętności za pożądane. Szare liczby reprezentują liczbę ekspertów, którzy odpowiedzieli na to pytanie Uwaga 2: Aby uzyskad szczegółowe informacje dla krajów, patrz Aneks, Tabela A.6. W dziedzinie obsługi PC /ICT wychowawcy powinni mied umiejętności korzystania głównie z następujących narzędzi: i Internetu, technik wystąpieo z prezentacją i edytorów tekstu, jak pokazuje tabela 2.4. Duży nacisk eksperci kładą również na znajomośd portali społecznościowych (jak Facebook i inne) oraz na darmowe alternatywy oprogramowania. 27

28 Tabela 2.4 Umiejętności w zakresie obsługi PC I ICT EU6 Edytor tekstu (np. Word) 69.4 % (188) Arkusz kalkulacyjny (np. Excel) 63.1 % (188) Techniki prezentacji (e.g. projektor, PowerPoint) 71.9 % (188) i Internet 77.3 % (188) Oprogramowanie komunikacyjne (Skype, ICQ, etc.) 33.5 % (188) Podstawowa wiedza z zakresu e-learning platform 44.3 % (188) Oprogramowanie do tworzenia grafik (np. Photoshop) 22.6 % (188) Przetwarzanie audio i video 23.9 % (188) Uwaga 1: Czarne liczby stanowią procentowy udział ekspertów, którzy uważają omawianą wiedzę lub umiejętności za pożądane. Szare liczby reprezentują liczbę ekspertów, którzy odpowiedzieli na to pytanie Uwaga 2: Aby uzyskad szczegółowe informacje dla krajów, patrz Aneks, Tabela A.12. Psychologia, ogólna wiedza na temat lokalnych i / lub krajowym rynków pracy, opieki społecznej stanowią dziedziny wiedzy wychowawców, w których poziom jest wystarczający. Co do wiedzy teoretycznej na temat psychologii podejścia do motywacji, psychologii osobowości i psycho-higieny - tabela 2.5. Niektórzy eksperci zalecają także znajomośd psychologii edukacji, psychologii komunikacji, psychopatologii i zagadnieo zdrowia psychicznego. Kolejny element wiedzy, którą edukator osób bezrobotnych, ESLs i innych osób uprzywilejowanych, powinien bezwarunkowo posiadad to ogólna wiedza na temat skutecznych technik szukania pracy i na temat regionalnego rynku pracy (wiedza na temat kluczowych regionalnie pracodawców i organizacji na rynku pracy, potrzeb zawodów 28

29 i umiejętności, poziomu płac, możliwości zdobywanie nowych kwalifikacji itp.). Aby uzyskad więcej informacji patrz tabela 2.6. Tabela 2.5 Znajomośd konkretnych dziedzin psychologii EU6 Psychologia rozwojowa 41.0 % (188) Psychologia osobista 58.1 % (188) Psychologia ogólna 37.5 % (188) Psychologia socjalna 43.9 % (188) Znajomośd metod relaksacyjnych i auto-osobowościowych 24.7 % (188) Zaburzenia nauki i syndromy ADHD / ADD 32.9 % (188) Motywacja (zagadnienia teoretyczne) 71.6 % (188) Psychohigiena (efekt wypalenia, depresje, stres etc.) 47.3 % (188) Uwaga 1: Czarne liczby stanowią procentowy udział ekspertów, którzy uważają omawianą wiedzę lub umiejętności za pożądane. Szare liczby reprezentują liczbę ekspertów, którzy odpowiedzieli na to pytanie Uwaga 2: Aby uzyskad szczegółowe informacje dla krajów, patrz Aneks, Tabela A.8. Tabela 2.6 Znajomośd lokalnego i krajowego rynku pracy EU6 Kodeks pracy 48.2 % (188) Techniki poszukiwania pracy 69.1 % (188) Wiedza na temat lokalnego rynku pracy (poszukiwane profesje, umiejętności, wynagrodzenia etc.) 62.0 % (188) Techniki poradnictwa zawodowego 59.1 % (188) Uwaga 1: Czarne liczby stanowią procentowy udział ekspertów, którzy uważają omawianą wiedzę lub umiejętności za pożądane. Szare liczby reprezentują liczbę ekspertów, którzy odpowiedzieli na to pytanie Uwaga 2: Aby uzyskad szczegółowe informacje dla krajów, patrz Aneks, Tabela A

30 Edukatorzy bezrobotnych, ESLs i innych osób uprzywilejowanych powinni również znad główne metody pracy z grupami ryzyka, ale również innych wiedzy z zakresu pracy socjalnej jest tu mile widziana. Zaleca się również poznanie lokalnego środowiska i jego problemów, lokalnych organizacji społecznych i ich usług, powinny byd one w stanie motywowad osoby uczące się do przezwyciężania ograniczeo związanych z dyskryminacją, niskim poziomem wykształcenia, długotrwałym bezrobociem lub problemami zdrowotnymi. Tabela 2.7 Znajomośd konkretnych dziedzin pracy socjalnej EU6 Metody pracy z grupami ryzyka 69.5 % (188) Polityka społeczna 50.1 % (188) Odchylenia i patologie społeczne 45.2 % (188) Mniejszości narodowy i problemy ich ko-ezgystencji z większościami 42.9 % (188) Uwaga 1: Czarne liczby stanowią procentowy udział ekspertów, którzy uważają omawianą wiedzę lub umiejętności za pożądane. Szare liczby reprezentują liczbę ekspertów, którzy odpowiedzieli na to pytanie Uwaga 2: Aby uzyskad szczegółowe informacje dla krajów, patrz Aneks, Tabela A.10. Jak stwierdzono powyżej, nauczyciele powinni mied możliwośd korzystania z języków obcych na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Wiedza i umiejętności związane z tym poziomem są opisane przez CEFR w następujący sposób: "Możliwośd zrozumienia główne punktów, standardowych wypowiedzi, które dotyczą znanych spraw i zdarzeo typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Możliwośd radzenia sobie w większości sytuacji, podczas podróży po obszarze, w którym mówi się danym językiem. Potrafi opisywad doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia. Według wyników, podanych w tabeli 2.8, angielski jest w tym zakresie najbardziej preferowanym językiem obcym. 30

31 Table 2.8 Znajomośd języków obcych EU6 Angielski 73.9 % (188) Niemiecki 15.1 % (188) Francuski 8.9 % (188) Hiszpaoski 11.2 % (188) Włoski 2.8 % (188) Uwaga 1: Czarne liczby stanowią procentowy udział ekspertów, którzy uważają omawianą wiedzę lub umiejętności za pożądane. Szare liczby reprezentują liczbę ekspertów, którzy odpowiedzieli na to pytanie Uwaga 2: Aby uzyskad szczegółowe informacje dla krajów, patrz Aneks, Tabela A Umiejętności miękkie Minimalny poziom umiejętności miękkich w przypadku nauczycieli pracujących z bezrobotnymi, ESLs lub innymi osobami w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub w społeczeostwie jest stosunkowo wysokie. "Ponad standardowy poziom" (poziom 4) jest wymagany dla wszystkich umiejętności miękkich w przypadku nauczycieli wykwalifikowanych i średniego szczebla oraz 8 z 19 umiejętności miękkich w przypadku nowych nauczycieli (pozostałych 11 miękkich umiejętności są wymagane na poziomie "standard"). Eksperci zostali poproszeni o ułożenie listy umiejętności miękkich, w zależności od ich znaczenia dla wyników pracy nauczycieli. Następujące umiejętności miękkie stanowią 10 najważniejszych z nich (w kolejności): Komunikacja, Rozwój innych, Pewnośd siebie, Zorientowanie na klienta, Aktywne podejście, 31

32 Przywództwo i koordynacja zespołu, Oddziaływanie i wpływ, Odpornośd na stres, Organizowanie i planowanie pracy jednostek, Kreatywnośd. 2 Szczegółowe wymagania minimalne w zakresie umiejętności miękkich minimalne przypadku nowych, wykwalifikowanych i średnio wykwalifikowanych pedagogów można znaleźd w tabeli 2.9, zawarto tam również krótki opis odpowiednich umiejętności miękkich. Tabela 2.9 Model kompetencyjny pedagoga, umiejętności miękkie Umiejętności twarde i wiedza Poziom edukatora poziom EU (wartośd; liczba ekspertów) Uszczegółowione dane na temat krajów, patrz załącznik, tabela nr Rozwijanie innych Zdolnośd do prowadzenia lub wspierania rozwoju innych ludzi. Nazywane jest to również daniem możliwości wzrostu i rozwoju, inne metody, realistyczny pozytywny wpływ w zakresie udzielania wsparcia. Oddziaływanie i wpływ Zdolnośd do przekonania, przekonywania, wpływu lub imponowania, w celu wspierania programu mówcy lub chęd posiadania szczególnego wpływu na innych Przywództwo i koordynacja zespołu Zdolnośd do przyjęcia roli lidera zespołu lub innej grupy. Oznacza to chęd prowadzenia innych. Można również to nazwad: przywództwem, sterowaniem, motywowaniem grupy, budowaniem poczucia celu grupy, zdolnością do wpływania na zespół, itp. Nowy edukator Poziom 3 (3.12; 140) Edukator średniego szczebla Poziom 4 (3.65; 145) Edukator wykwalifikowany Poziom 4 (4.21; 174) Nowy edukator Poziom 3 (3.07; 142) Edukator średniego szczebla Poziom 4 (3.72; 146) Edukator wykwalifikowany Poziom 4 (4.06; 173) Nowy edukator Poziom 3 (3.23; 142) Edukator średniego szczebla Poziom 4 (3.83; 155) Edukator wykwalifikowany Poziom 4 (4.17; 174) A.18 A.19 A.20 Pewnośd siebie Wiara we własne zdolności do wykonania zadania. To są osoby z doświadczeniem w kontaktach w trudnych warunkach, w podejmowaniu decyzji lub decyzyjne, ponoszące odpowiedzialnośd za błędy. Nowy edukator Poziom 4 (3.58; 140) Edukator średniego szczebla Poziom 4 (4.03; 146) Edukator wykwalifikowany Poziom 4 (4.32; 174) A.21 Komunikacja Zdolnośd do wyrażania się w sposób jasny i zrozumiały dla innych, komunikowania się z różnych ludźmi, akceptowania argumentów Nowy edukator Poziom 4 (3.60; 141) A.22 2 Aby uzyskad szczegółowe informacje krajowe, patrz Aneks, Tabela A

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi do oceny kompetencji wolontariuszy

Zestaw narzędzi do oceny kompetencji wolontariuszy Podręcznik Zestaw narzędzi do oceny kompetencji wolontariuszy PODRĘCZNIK Zestaw narzędzi do oceny kompetencji wolontariuszy Kontekst WSTĘP Podręcznik "Zestaw narzędzi do oceny kompetencji wolontariuszy"

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl Analiza potrzeb szkoleniowych w MŚP www.marr.pl Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Publikacja odzwierciedla jedynie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe

Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe BG Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe Komisja Europejska Nauczanie matematyki w Europie: ogólne wyzwania i strategie krajowe Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI SKRYPT DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH I SKUTECZNYCH METOD PRACY, EFEKTYWNIE ZWIĘKSZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ GRUPY OSÓB

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji

Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji Nr projektu 502647-LLP-1-2009-1-IT-COMENIUS-CMP Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji Produkt Nr: 4 Lipiec 2011 Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Wskazówki i materiały dla przedstawicieli związków zawodowych w zakładach pracy Spis treści Wytyczne dla przedstawicieli związków

Bardziej szczegółowo

Materiały opracował zespół w składzie:

Materiały opracował zespół w składzie: Materiały opracowane przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, lok. 4 A, 90 248 Łódź tel. (42) 633 17 19 fax. (42) 209 36 85 Materiały opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy

Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy Wyniki badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Amerykańską

Bardziej szczegółowo

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka BG Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Komisja Europejska Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy opublikowane w języku

Bardziej szczegółowo

kompetencji kluczowych

kompetencji kluczowych Raport Eurydice Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na zlecenie Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP. Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI W GIMNAZJUM

JĘZYK ANGIELSKI W GIMNAZJUM RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA JĘZYK ANGIELSKI W GIMNAZJUM Raport cząstkowy z I etapu Badania uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum Redakcja merytoryczna: dr Magdalena Szpotowicz Autorzy: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Model Kompetencyjny

Uniwersalny Model Kompetencyjny Uniwersalny Model Kompetencyjny Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika przygotowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania przy współpracy z Competency Institute Katalizator Innowacji - usługi

Bardziej szczegółowo

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka BG Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Komisja Europejska Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy opublikowane w języku

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie L 394/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2006 ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)

Bardziej szczegółowo

PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Modułowy program wsparcia w zakresie przedsiębiorczości młodych osób pn. Program Kierunek Biznes TEMAT INNOWACYJNY: Nowe obszary działalności i formy

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego Projekt Akademia EKO-logicznego rozwoju jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNI 50+

RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNI 50+ RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNI 50+ Warszawa, maj/czerwiec 2013 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Lilianna Zaremba

Bardziej szczegółowo

Pracownicy 45+ w naszej firmie

Pracownicy 45+ w naszej firmie Pracownicy 45+ w naszej firmie Pracownicy 45+ w naszej firmie Wydawca: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa www.undp.org.pl Publikacja została przygotowana

Bardziej szczegółowo