Czerwiec na rynkach surowcowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czerwiec na rynkach surowcowych"

Transkrypt

1 Czerwiec na rynkach surowcowych Ropa naftowa Chińczycy działają, OPEC milczy, a ceny rosną Pod koniec maja ropa zdecydowanie traciła na wartości, spadki zakończyły się dopiero 31 maja, kiedy podano informacje o zapasach w USA. Od tego momentu ceny rosły nieprzerwanie aŝ do 7 czerwca, kilkakrotnie w tym okresie informowano o spadku zapasów tego surowca w Stanach Zjednoczonych. Sposób na drogą ropę znaleźli Chińczycy, którzy zaplanowali ogłoszenie moratorium na produkcję biopaliw ze zbóŝ i innych roślin, zalecając producentom przerzucenie się na uprawy dotąd mniej popularne w Chinach, np. sorgo. Chiny, by zmniejszyć swoją zaleŝność od ropy naftowej z importu, promują produkcję etanolu, ale jednocześnie obawiają się, Ŝe popyt na surowiec roślinny wywinduje ceny Ŝywności i zwiększy zapotrzebowanie na skąpe zasoby ziemi uprawnej. Dlatego zaznaczają, iŝ biopaliwo z roślin jadalnych nie będzie kierunkiem dla Chin. Rząd chiński zamierza zwrócić się do producentów, aby przeszli na uprawy manioku i sorgo. Sorgo to wartościowa roślina Ŝywieniowa, zawiera do 13 proc. białka oraz witaminy z grupy B, jej liście wykorzystuje się jako paszę dla bydła, a ziarno przerabia na kaszę i mąkę. Rząd Chin stara się uniknąć zajmowania ziemi ornej, konsumpcji duŝych ilości zbóŝ i szkód dla środowiska w rozwoju energii odnawialnej. Obecnie w Chinach etanol z kukurydzy produkują cztery chińskie firmy. Właściciel jednej z nich, korporacja China Oil and Food planuje skoncentrowanie się na sorgo. 13 czerwca cena ropy na giełdzie w Nowym Jorku spadła z powodu spekulacji o moŝliwym wzroście zapasów benzyny w wyniku zwiększenia produkcji przez rafinerie. Cena ropy w dostawach na lipiec na giełdzie NYMEX w Nowym Jorku w handlu elektronicznym spadła o 32 centy, czyli 0,5 proc. do 65,03 USD za baryłkę. Cena ropy Brent na ICE Futures Exchange w Londynie na kontrakty lipcowe była wyceniana na 68,58 USD za baryłkę. Jednak juŝ kilka dni później rynek rósł wyraźnie przekraczając magiczną granicę 70 USD za baryłkę. Cena baryłki ropy w czerwcu w USD, źródło: X-trader

2 18 czerwca cena ropy osiągnęła swoje miesięczne maksimum 72$ za baryłkę. Końcówka miesiąca to konsolidacja rynku między 69,75 a 71,35 USD. Okres ten mimo sporych wahań moŝna uwaŝać za spokojny, gdyŝ nawet pomimo zejścia poniŝej poziomu 69,50 dolarów za baryłkę 27 maja kraje OPEC nie reagowały, mimo iŝ uznają obecnie za optymalny poziom 72 USD za baryłkę. Ostatnie dni miesiąca to fantastyczny czas dla posiadaczy długich pozycji na rynku ropy, gdyŝ pod koniec czerwca cena przebiła poziom 71,35 USD, który był szturmowany juŝ od kilku dni. Zresztą cały miesiąc naleŝał zdecydowanie do graczy zajmujących długie pozycje na tym rynku. Dalsze losy ropy w duŝej mierze zaleŝeć teraz będą od dwóch mocarstw Chin i Stanów Zjednoczonych. Wzrosty cen powodują spokój krajów OPEC, co z kolei powoduje znacznie mniejszą nerwowość na rynku. Jednak brak zdecydowanej reakcji Zachodu wobec Iranu, zakończenie sezonu podwyŝszonego zapotrzebowania na paliwa w związku z sezonem urlopowym, coraz częstsze spekulacje o wystąpieniu spowolnienia gospodarczego w największych światowych gospodarkach, które równocześnie są największymi konsumentami ropy naftowej powodować będą w średnioterminowym okresie obniŝki cen. JeŜeli sytuacja polityczna na arenie międzynarodowej nie ulegnie zaostrzeniu, wartość ropy naftowej moŝe oscylować niebawem około 70 USD. Na niekorzyść ropy przemawiają teŝ przestoje w rafineriach w USA, które spowolniają produkcję benzyny. Wydaje się jednak, Ŝe w najbliŝszym miesiącu cenom najwaŝniejszego surowca świata, które są juŝ w okolicach 10 miesięcznego maksimum w lipcu nie powinno nic zaszkodzić, gdyŝ zapasy ropy juŝ od dłuŝszego czasu maleją i nic nie zapowiada zmiany tej sytuacji. Na rynku miedzi totalna huśtawka Maj kończył się wzrostami, a czerwiec zaczął spadkami. Do 8 czerwca cena miedzi spadała niemalŝe cały czas. Spadki spowodowane były zwiększeniem się zapasów tego surowca oraz informacjami o zmniejszającym się popycie. Odbicie nastąpiło dopiero 12 czerwca, kiedy to cena miedzi wzrosła na giełdzie w Szanghaju z powodu obaw o ewentualne rozpoczęcie strajków w kopalniach w Chile i Meksyku, co moŝe zakłócić dostawy w czasie, gdy światowe zapasy metalu ponownie zaczęły się zmniejszać. Pracownicy kopalni zwiększyli swoje Ŝądania płacowe po tym, jak cena miedzi podroŝała o 16 proc. w 2007 roku. Cena miedzi na dostawy sierpniowe na giełdzie w Szanghaju wzrosła o juanów, czyli o 1,9 proc. do juanów (8.455 USD) za tonę. Ciekawa informacja napłynęła z naszej rodzimej spółki - KGHM, bowiem zamierza zbadać złoŝa rud miedzi na terenie Niemiec, najprawdopodobniej chodzi o tereny leŝące na granicy dwóch niemieckich landów, Saksonii i Brandenburgii, gdzie moŝe się znajdować geologiczna kontynuacja złóŝ lubińskich. Zresztą nie jest to jedyny obszar zagranicznej ekspansji naszej spółki, gdyŝ w ciągu najbliŝszych kilku miesięcy spółka planuje równieŝ rozpocząć badania geologiczne na Ukrainie. JuŜ 13 czerwca cena miedzi znów na chwilę spadła na giełdzie w Szanghaju z powodu obaw przed moŝliwymi podwyŝkami stóp procentowych w Chinach dla schłodzenia wzrostu gospodarczego. Spadki zanotowaliśmy równieŝ na giełdzie w Londynie, gdzie cena kontraktów trzymiesięcznych na miedź spadła o 15 USD do USD za tonę. Spadek był tylko chwilowy i rynek rósł spokojnie przez kolejne trzy dni. Wzrosty zakończyły się 16 czerwca, kiedy to dobiliśmy do 7738 USD za tonę, co oznaczało miesięczne maksimum. 18 czerwca cena miedzi wzrosła na giełdzie w Szanghaju na fali obaw, Ŝe protesty pracowników w kopalni w Chile mogą spowodować zakłócenia w dostawach. Dodatkowo niŝsza od oczekiwań inflacja w USA zmniejszyła szanse na podwyŝkę stóp procentowych, która mogła spowolnić wzrost gospodarczy i zuŝycie miedzi. Inflacja (z wyłączeniem Ŝywności i paliw) wyniosła w maju 0,1 proc. wobec oczekiwanych 0,2 proc. Cena miedzi na dostawy sierpniowe na giełdzie w Szanghaju wzrosła o 2,5 proc. do juanów (8.479 USD) za tonę. Na giełdzie w Londynie cena kontraktów trzymiesięcznych na miedź wzrosła o 30 USD, czyli o 0,4 proc. do USD za tonę. Dwa dni później otrzymaliśmy kolejny impuls wzrostowy, a były nim obawy, Ŝe strajki w kopalniach w Ameryce Łacińskiej mogą zakłócić dostawy tego metalu w momencie, gdy spadają zapasy światowe. Pracownicy w kopalniach Codelco, największego światowego producenta miedzi,

3 chilijskiej Collahuasi i Southern Copper Corp. w Peru zagrozili strajkami. NiemalŜe natychmiast po tej informacji cena miedzi na dostawy wrześniowe na giełdzie w Szanghaju wzrosła do juanów (8.532 USD) za tonę. Zaś na giełdzie w Londynie cena kontraktów trzymiesięcznych na miedź wzrosła o 65 USD, czyli o 0,9 proc. do USD za tonę. Cena tony miedzi w czerwcu w USD, źródło: X-trader Koniec miesiąca to głównie wzrosty na rynku miedzi. Mocniejsze wahnięcie przeŝyliśmy jedynie 25 czerwca, kiedy to cena surowca zdecydowanie spadała na giełdach w Londynie i Nowym Jorku po wzroście zapasów metalu. Rezerwy miedzi monitorowane przez LME wzrosły o 1,2 tys. ton, czyli 1 proc. i wynosiły ton. Na giełdzie w Londynie miedź staniała w transakcjach trzymiesięcznych o 2,1 proc., do USD za tonę. Na giełdzie w Nowym Jorku metal staniał najwięcej od dwóch tygodni - o 7,65 centów, czyli 2,3 proc., do 3,307 USD za funt. Wzrostowe ruchy utrzymały się na rynku do końca miesiąca. Prognozy cen miedzi na najbliŝszy miesiąc rysują się pozytywnie. Widać spore zapotrzebowanie na ten metal w Azji, USA i Europie. A juŝ pod koniec czerwca zapasy tego surowca malały, co oznacza, ze dość szybko moŝemy ociągnąć najniŝszy poziom rezerw od lata ubiegłego roku. Cenie miedzi na pewno pomogą obawy przed strajkami w kopalniach w Chile, które mogą zakłócić dostawy i zmniejszyć światowe zapasy. Pracownicy kopalni Dona Ines de Callahuasi w Chile, planują strajk na 9 lipca, poniewaŝ niezadowoliła ich zaoferowana wielkość podwyŝki płac. Pracownicy kopalni Codelco strajkują od 25 czerwca. Co więcej równieŝ górnicy z KGHM zagrozili strajkami jeśli nie zostaną spełnione ich Ŝądania, co jeszcze bardziej komplikuje i tak napiętą sytuacje na rynku tego surowca. Jednak na po stronie minusów moŝna zapisać, Ŝe produkcja miedzi w tym roku przewyŝszy popyt na ten metal o ton, co wynika z szacunków Antofagasta Plc., właściciela trzech kopalń miedzi w Chile.

4 Złoto latem nie nęci Zarówno koniec maja, jak i początek czerwca był udany dla osób lokujących swoje pieniądze w złoto. Osiągnięty został najwyŝszy pułap kursu od 3 tygodni wynoszący na dzień 2 czerwca 671,15 USD/uncja. Jednym z najwaŝniejszych czynników, który umoŝliwił ten wzrost, jest spadek wartości dolara, a w szczególności notowań amerykańskich papierów dłuŝnych, które są najczęściej stosowane jako alternatywa w stosunku do lokowania pieniędzy w złoto. Stąd powszechnie się o nich mówi jako o ujemnie skorelowanej parze. Jednak szybko po osiągnięciu tak wysokiej wartości mogliśmy obserwować wyraźne spadki, aŝ do 643,70 USD za uncje złota. Była to najniŝsza cena od marca tego roku. Wydaje się, Ŝe głównie wpływ na kurs metalu miał będący na fali wznoszącej kurs dolara amerykańskiej. Do spadku przyczyniły się teŝ na pewno działania funduszy inwestycyjnych. W pierwszej połowie czerwca ceny złota spadały. Sezon letni na rynku metali szlachetnych nie naleŝy do najlepszych. Kruszec wyraźnie tracił na wartości. Cena uncji złota w czerwcu w USD, źródło: X-trader Następnie poczynając od 13 czerwca mieliśmy falę wzrostów. Ceny surowca zaczęły odrabiać stratę, poniewaŝ pojawiły się sygnały osłabienia dolara, w szczególności wobec euro. Zaś kaŝde zbliŝenie się do granicy 640 USD było odbierane jako pozytywny sygnał do kupna i nie została przekroczona ta granica. Na tak szybkie wzrosty wpływ miało kilka czynników, przede wszystkim osłabiający się dolar oraz wzrastające ceny ropy naftowej. Sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. JuŜ 19 czerwca rozpoczęła się kolejna fala spadków i to pomimo słabnącego dolara. Przyczyniła się do tego informacja z Indii o chwilowo zmniejszonym popycie na metal w branŝy elektronicznej. Metale szlachetne w ostatnim okresie dość mocno reagują na tego typu sygnały toteŝ skończyło się to niemalŝe tygodniowymi spadkami na rynku. W ostatnim tygodniu czerwca kolejna zmiana sytuacji. DuŜy wpływ na wartość metalu z pewnością miały niekorzystne dane makroekonomiczne z rynków amerykańskich świadczące o spadku dynamiki wzrostu gospodarczego oraz fala niepewności, co do sytuacji na Bliskim Wschodzie.

5 Gdyby dane były uznane za bardzo dobre to te rynki zachowałyby się odwrotnie. Jeśli doda się do tego szybko rosnąca cenę złota to moŝna powiedzieć, Ŝe gracze uciekali w bezpieczne instrumenty (złoto i obligacje), co często się dzieje wtedy, kiedy rosną zagroŝenia geopolityczne. Stosunkowo słaby pod koniec miesiąca dolar spowodował, Ŝe złoto stało się tańsze dla posiadaczy innych walut, co stymulowało zwiększone zapotrzebowanie na ten metal. Dodatkowo niŝsza od oczekiwań inflacja w USA zmniejszyła szanse na podwyŝkę stóp procentowych. Inflacja (z wyłączeniem Ŝywności i paliw) wyniosła w maju 0,1 proc. wobec oczekiwanych 0,2 proc. To z jednej strony oznacza, iŝ dolar raczej się nie umocni, z drugiej strony złoty bywa najlepszym zabezpieczeniem przeciw inflacji a skoro jest ona niska popyt na złoto w tym względzie znacznie się kurczy. Mimo świetnej końcówki miesiąca złoto było jednym z nielicznych surowców, na którym gracze stracili. Wydaje się, Ŝe złoto w najbliŝszym czasie moŝe zyskiwać na wartości ze względu na coraz słabszą pozycje dolara na rynku. Innym duŝym impulsem do wzrostu mogą być zapowiedzi banków o dalszym przewartościowaniu portfeli ich rezerw walutowych gdzie część dolarów wymieniana jest na złote sztaby. To pokazuje, Ŝe nastały dobre czasy dla posiadaczy długich pozycji na rynku złota. Dolar w najbliŝszym czasie powinien tracić na wartości, równieŝ obawy o wzrost inflacji mogą spowodować zwyŝkę, poniewaŝ złoto jest uwaŝane za najlepszy środek ochrony przed spadkiem wartości pieniądza. Dodatkowym czynnikiem umoŝliwiającym podniesienie ceny kruszcu jest powrót widma kolejnej wojny na Bliskim Wschodzie, czyli w Iranie. Prognozy mówią, iŝ na koniec tego roku złoto moŝe kosztować 789 USD za uncję, a w 2008 r. nawet 852 USD. Na innych rynkach teŝ jest ciekawie Zazwyczaj inwestorzy skupiają się na trzech powyŝszych surowcach. Warto dodać w tym miejscu, Ŝe czerwiec i lipiec są zazwyczaj miesiącami zastoju na tych rynkach oraz okresem najmniejszej liczby interesujących dla tego rynku publikacji. Dlatego teŝ słów kilka o innych surowcach. Zacznę od tych związanych z rodzimym rynkiem. Od początku 2007 roku do końca maja produkcja cementu w Polsce, w stosunku do analogicznego okresu 2006 r., wzrosła o 59 proc. do 6,26 mln ton. Produkcja cementu w samym maju wzrosła w stosunku do maja 2006 roku o 5,6 proc. 1,73 mln ton. SprzedaŜ cementu od początku roku do końca maja 2007 r. wzrosła w stosunku do analogicznego okresu 2006 r. o 59 proc. do 6,5 mln ton, przy czym sprzedaŝ w kraju wzrosła równieŝ o 59 proc. do 6,35 mln ton, a eksport o 58 proc. do 161 tys. ton. Co więcej w ciągu kilku najbliŝszych lat zapowiada się dalszy bardzo dynamiczny wzrost produkcji i sprzedaŝy cementu. Innym ciekawym rynkiem w naszym kraju jest rynek węgla kamiennego. JuŜ od początku jesieni zeszłego roku wiadome było, iŝ ceny tego surowca zaczną rosnąć, a zapotrzebowanie równieŝ będzie się systematycznie zwiększać. Świadczyły o tym dotychczas niespotykane kolejki cięŝarówek przed kopalniami tego surowca. W czerwcu New World Resources (NWR), zarejestrowany w Holandii holding węglowy i logistyczny będący jedynym akcjonariuszem czeskiej kopalni OKD, zaczął rozwaŝać cztery projektu wydobycia węgla w Polsce. W ciągu pięciu lat grupa chce mieć moŝliwość wydobycia węgla poza Czechami, głównie w Polsce. OKD planuje teŝ ekspansję na innych rynkach Europy Środkowej i na Ukrainie. OKD zainteresowane jest m.in. joint venture z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW), które ma wydobywać węgiel w kopalni Morcinek. NWR planuje ofertę publiczną na giełdach w Pradze i Londynie na jesieni. Jeśli chodzi o rynki międzynarodowe to uwadze polecam rynek srebra. Srebro, które zazwyczaj zachowuje się jak złoto i w ostatnim miesiącu za nim podąŝało, choć notowało mniejsze wahania. Jednym z czynników determinujących wzrosty na rynku tego surowca, są okresowe wzrosty cen miedzi, z którą srebro jest powiązane, gdyŝ duŝa ilość srebra powstaje przy rafinacji miedzi. Wyjątkowa sytuacja nastąpiła w przedostatnim tygodniu czerwca, kiedy to metal zanotował gwałtowny spadek wywołany informacjami o spadku globalnego popytu. Ruchy na tym rynku potwierdzają, iŝ większość inwestorów lokuje swój kapitał w oba metale szlachetne na raz.

6 Choć prognozy nie są tak optymistyczne jak na rynku złota jednak słabnący dolar powinien pomagać srebru. Większy popyt na ten surowiec zgłaszają teŝ fundusze specjalizujące się w lokowaniu pieniędzy w ten segment rynku. Wydaje się, więc, Ŝe posiadacze długich pozycji na srebrze nie powinni stracić. Cena uncji srebra w czerwcu w USD, źródło: X-trader Uwadze polecam równieŝ rynek kontraktów na benzynę, które pod koniec miesiąca strzeliły gwałtownie w górę. Obecnie spółki Koch Industries Inc. i Valero Energy Corp. borykają się ze sporymi problemami w swoich zakładach w Teksasie. Flint Hills Resources LP spółka zaleŝna Koch Industries Inc. i Valero Energy Corp. ma powaŝne problemy ze swoim działem hydrokrakingu z powodu przecieku. Valero poinformowała o poŝarze w rafinerii, zaś zakłady Coffeyvillle Resources LLC w Kansas zostały zamknięte z powodu powodzi. Na koniec chciałbym się zająć sytuacją na rynkach kapitałowych w czerwcu u dwóch największych importerów surowców, czyli Stanach Zjednoczonych i Chinach. Nie wiadomo czy sytuacje, które pojawiły się w ubiegłym miesiącu pozostaną bez wpływu na rynki towarowe. W dniu 4 czerwca doszło do dramatycznego spadku wartości akcji w Chinach, dzień później było nadal bardzo nerwowo. Spora wyprzedaŝ akcji spowodowała wzrost obaw, Ŝe z giełd mogą wycofać się inwestujące tu fundusze. Wśród spółek, które mocno traciły podczas handlu był koncern rafineryjny China Petroleum & Chemical Corp. oraz największy w Chinach producent stali Baoshan Iron & Steel Co. Z kolei 8 czerwca mieliśmy duŝe spadki na amerykańskiej giełdzie, gdzie równieŝ sporo traciły spółki surowcowe. Obie te sytuacje mogą juŝ w niedługim czasie mieć negatywny wpływ na rynki finansowe na całym świecie, dlatego teŝ warto obserwować poczynania inwestorów zarówno za oceanem, jak i w państwie środka. Piotr Murdzek

Makro Tydzień - Tydzień wraŝeń

Makro Tydzień - Tydzień wraŝeń Makro Tydzień - Tydzień wraŝeń Z taką liczbą wydarzeń jak w ostatnim tygodniu juŝ dawno nie mieliśmy do czynienia. Dawno teŝ nie przeŝyliśmy takiej lawiny istotnych danych makroekonomicznych. Gorąco było

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r.

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r. EBC rusza na zakupy Barometr Inwestycyjny 12 lutego 2015 r. 1 Nowy rok zaczynamy z przytupem. Decyzja EBC o rozpoczęciu większego niż oczekiwano programu luzowania ilościowego wywołała euforię na niektórych

Bardziej szczegółowo

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r.

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r. Burza na rynkach Barometr Inwestycyjny 8 lipca 2015 r. 1 Czerwiec był dla inwestorów bardzo trudnym miesiącem. Traciły zarówno akcje, jak i obligacje, przecena dotknęła również rynek towarowy. Na rynku

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYNKOWYM I KREDYTOWYM BIULETYN RYNKOWY

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYNKOWYM I KREDYTOWYM BIULETYN RYNKOWY PODSUMOWANIE BIULETYN RYNKOWY W ubiegłych dwóch tygodniach na rynek finansowy w dalszym ciągu napływały pozytywne dane makroekonomiczne, szczególnie ze strefy euro i USA. Pozwoliło to uwierzyć inwestorom,

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY PODSUMOWANIE DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY Wydarzenia na rynkach finansowych w minionych dwóch tygodniach pozostawały pod wpływem wypowiedzi przedstawicieli amerykańskiego banku centralnego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji. To była ostatnia próba zagrania wrześniowym terminem?

Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji. To była ostatnia próba zagrania wrześniowym terminem? piątek, 31 lipca 2015 PLN i waluty regionu Czy Czesi wprowadzą ujemne stopy? str.2 Raport przygotowali: EUR Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji str.3 USD To była ostatnia próba zagrania

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny co ważnego zdarzyło się na rynkach towarowych, giełdowych i

Raport miesięczny co ważnego zdarzyło się na rynkach towarowych, giełdowych i Raport miesięczny co ważnego zdarzyło się na rynkach towarowych, giełdowych i walutowych. Czego nie mogliśmy nie zauważyć. O czym trzeba pamiętać. XTB. Marzec 2009 na rynkach. Marzec na globalnych rynkach

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A NR 05 (27) 17 maja 2013 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Zawirowania na rynkach zawsze zmuszają do zastanowienia się, co dalej.

Bardziej szczegółowo

Raport tygodniowy Gold Finance

Raport tygodniowy Gold Finance Warszawa, 6 listopada 2009 r. Raport tygodniowy Gold Finance Najważniejsze wydarzenia Jeszcze w tym miesiącu może zostać powołany Narodowy Komitet Koordynacyjny do Spraw Euro. Ma on składać się z przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY PONIEDZIAŁEK, 14.01.2008

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY PONIEDZIAŁEK, 14.01.2008 BIULETYN TYGODNIOWY RYNEK MIEDZI W ubiegłym tygodniu trzymiesięczna cena miedzi poruszała się w przedziale 6 857 7 450 USD/t PONIEDZIAŁEK, 4.0.2008 W ubiegłym tygodniu trzymiesięczna cena miedzi w notowaniach

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 01(47) 23 stycznia 2015 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, 1,1 biliona euro - taką kwotę przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny co ważnego zdarzyło się na rynkach towarowych, giełdowych i

Raport miesięczny co ważnego zdarzyło się na rynkach towarowych, giełdowych i Raport miesięczny co ważnego zdarzyło się na rynkach towarowych, giełdowych i walutowych. Czego nie mogliśmy nie zauważyć. O czym trzeba pamiętać. XTB. Październik 2008 na rynkach. Październik na globalnych

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych

Sytuacja na rynkach finansowych Komentarz Doradców Inwestycyjnych BZ WBK ASSET MANAGEMENT S.A. listopad 2012 Sytuacja na rynkach finansowych Skłonność do inwestowania w bardziej ryzykowne aktywa rośnie systematycznie, wraz z utrzymującymi

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, SA (lewa oś) Wskaźnik menedżerów logistyki PMI (prawa oś)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji 6 września 2011 Rynek akcji Makroekonomia BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne Wrzesień 2011 38 993 Średnie P/E 2011 Średnie P/E 2012 Średni dzienny obrót (3 m-ce) na tle indeksów w regionie 51000

Bardziej szczegółowo

Komentarz Rynkowy doradców inwestycyjnych BZ WBK Asset Management S.A.

Komentarz Rynkowy doradców inwestycyjnych BZ WBK Asset Management S.A. Styczeń 2014 Komentarz Rynkowy doradców inwestycyjnych BZ WBK Asset Management S.A. Grudzień w skrócie Giełdy na rynkach rozwiniętych ustanawiają nowe szczyty, rynki wschodzące trzeci rok z rzędu wypadają

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 21 Warszawa, 10 kwietnia 2014 Będziemy bronić naszego kraju wszystkimi środkami oraz narzędziami, które mamy w naszych rękach takimi słowami premier Arsenij Jaceniuk odpowiada

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 28 lutego 2014: Prognoza IV kw. 2013: 1320 USD/oz Wykształcanie się trendu wzrostowego Cena 1400-1450 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Marzec 2014 Rabbi

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYNKOWYM I KREDYTOWYM BIULETYN RYNKOWY

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYNKOWYM I KREDYTOWYM BIULETYN RYNKOWY PODSUMOWANIE BIULETYN RYNKOWY Ostatnie dwa tygodnie stały pod znakiem dwóch wydarzeń: wyborów w Niemczech i spotkania FED. Wyniki wyborów do Bundestagu nie zaskoczyły analityków i dają podstawy do wnioskowania,

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY PONIEDZIAŁEK, 08.02.2010

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY PONIEDZIAŁEK, 08.02.2010 RYNEK MIEDZI Optymistyczne prognozy rynkowe. Przesunięcie zapasów pomiędzy magazynami? BIULETYN TYGODNIOWY PONIEDZIAŁEK, 08.02.2010 W ubiegłym tygodniu trzymiesięczna cena miedzi w notowaniach ciągłych

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Powrót ceny ponad 1525 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Powrót ceny ponad 1525 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 31 sierpnia 2013: Prognoza na 2013: 1395 USD/oz Uformowanie się trendu wzrostowego Powrót ceny ponad 1525 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Wrzesień 2013

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY PODSUMOWANIE DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY W przeciągu ostatnich dwóch tygodni banki centralne znów zdominowały rynki finansowe. Szef Banku Japonii zatwierdził olbrzymi zastrzyk finansowy (US$,4

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, wyrównana sezonowo (lewa oś) 6, PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo