Czerwiec na rynkach surowcowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czerwiec na rynkach surowcowych"

Transkrypt

1 Czerwiec na rynkach surowcowych Ropa naftowa Chińczycy działają, OPEC milczy, a ceny rosną Pod koniec maja ropa zdecydowanie traciła na wartości, spadki zakończyły się dopiero 31 maja, kiedy podano informacje o zapasach w USA. Od tego momentu ceny rosły nieprzerwanie aŝ do 7 czerwca, kilkakrotnie w tym okresie informowano o spadku zapasów tego surowca w Stanach Zjednoczonych. Sposób na drogą ropę znaleźli Chińczycy, którzy zaplanowali ogłoszenie moratorium na produkcję biopaliw ze zbóŝ i innych roślin, zalecając producentom przerzucenie się na uprawy dotąd mniej popularne w Chinach, np. sorgo. Chiny, by zmniejszyć swoją zaleŝność od ropy naftowej z importu, promują produkcję etanolu, ale jednocześnie obawiają się, Ŝe popyt na surowiec roślinny wywinduje ceny Ŝywności i zwiększy zapotrzebowanie na skąpe zasoby ziemi uprawnej. Dlatego zaznaczają, iŝ biopaliwo z roślin jadalnych nie będzie kierunkiem dla Chin. Rząd chiński zamierza zwrócić się do producentów, aby przeszli na uprawy manioku i sorgo. Sorgo to wartościowa roślina Ŝywieniowa, zawiera do 13 proc. białka oraz witaminy z grupy B, jej liście wykorzystuje się jako paszę dla bydła, a ziarno przerabia na kaszę i mąkę. Rząd Chin stara się uniknąć zajmowania ziemi ornej, konsumpcji duŝych ilości zbóŝ i szkód dla środowiska w rozwoju energii odnawialnej. Obecnie w Chinach etanol z kukurydzy produkują cztery chińskie firmy. Właściciel jednej z nich, korporacja China Oil and Food planuje skoncentrowanie się na sorgo. 13 czerwca cena ropy na giełdzie w Nowym Jorku spadła z powodu spekulacji o moŝliwym wzroście zapasów benzyny w wyniku zwiększenia produkcji przez rafinerie. Cena ropy w dostawach na lipiec na giełdzie NYMEX w Nowym Jorku w handlu elektronicznym spadła o 32 centy, czyli 0,5 proc. do 65,03 USD za baryłkę. Cena ropy Brent na ICE Futures Exchange w Londynie na kontrakty lipcowe była wyceniana na 68,58 USD za baryłkę. Jednak juŝ kilka dni później rynek rósł wyraźnie przekraczając magiczną granicę 70 USD za baryłkę. Cena baryłki ropy w czerwcu w USD, źródło: X-trader

2 18 czerwca cena ropy osiągnęła swoje miesięczne maksimum 72$ za baryłkę. Końcówka miesiąca to konsolidacja rynku między 69,75 a 71,35 USD. Okres ten mimo sporych wahań moŝna uwaŝać za spokojny, gdyŝ nawet pomimo zejścia poniŝej poziomu 69,50 dolarów za baryłkę 27 maja kraje OPEC nie reagowały, mimo iŝ uznają obecnie za optymalny poziom 72 USD za baryłkę. Ostatnie dni miesiąca to fantastyczny czas dla posiadaczy długich pozycji na rynku ropy, gdyŝ pod koniec czerwca cena przebiła poziom 71,35 USD, który był szturmowany juŝ od kilku dni. Zresztą cały miesiąc naleŝał zdecydowanie do graczy zajmujących długie pozycje na tym rynku. Dalsze losy ropy w duŝej mierze zaleŝeć teraz będą od dwóch mocarstw Chin i Stanów Zjednoczonych. Wzrosty cen powodują spokój krajów OPEC, co z kolei powoduje znacznie mniejszą nerwowość na rynku. Jednak brak zdecydowanej reakcji Zachodu wobec Iranu, zakończenie sezonu podwyŝszonego zapotrzebowania na paliwa w związku z sezonem urlopowym, coraz częstsze spekulacje o wystąpieniu spowolnienia gospodarczego w największych światowych gospodarkach, które równocześnie są największymi konsumentami ropy naftowej powodować będą w średnioterminowym okresie obniŝki cen. JeŜeli sytuacja polityczna na arenie międzynarodowej nie ulegnie zaostrzeniu, wartość ropy naftowej moŝe oscylować niebawem około 70 USD. Na niekorzyść ropy przemawiają teŝ przestoje w rafineriach w USA, które spowolniają produkcję benzyny. Wydaje się jednak, Ŝe w najbliŝszym miesiącu cenom najwaŝniejszego surowca świata, które są juŝ w okolicach 10 miesięcznego maksimum w lipcu nie powinno nic zaszkodzić, gdyŝ zapasy ropy juŝ od dłuŝszego czasu maleją i nic nie zapowiada zmiany tej sytuacji. Na rynku miedzi totalna huśtawka Maj kończył się wzrostami, a czerwiec zaczął spadkami. Do 8 czerwca cena miedzi spadała niemalŝe cały czas. Spadki spowodowane były zwiększeniem się zapasów tego surowca oraz informacjami o zmniejszającym się popycie. Odbicie nastąpiło dopiero 12 czerwca, kiedy to cena miedzi wzrosła na giełdzie w Szanghaju z powodu obaw o ewentualne rozpoczęcie strajków w kopalniach w Chile i Meksyku, co moŝe zakłócić dostawy w czasie, gdy światowe zapasy metalu ponownie zaczęły się zmniejszać. Pracownicy kopalni zwiększyli swoje Ŝądania płacowe po tym, jak cena miedzi podroŝała o 16 proc. w 2007 roku. Cena miedzi na dostawy sierpniowe na giełdzie w Szanghaju wzrosła o juanów, czyli o 1,9 proc. do juanów (8.455 USD) za tonę. Ciekawa informacja napłynęła z naszej rodzimej spółki - KGHM, bowiem zamierza zbadać złoŝa rud miedzi na terenie Niemiec, najprawdopodobniej chodzi o tereny leŝące na granicy dwóch niemieckich landów, Saksonii i Brandenburgii, gdzie moŝe się znajdować geologiczna kontynuacja złóŝ lubińskich. Zresztą nie jest to jedyny obszar zagranicznej ekspansji naszej spółki, gdyŝ w ciągu najbliŝszych kilku miesięcy spółka planuje równieŝ rozpocząć badania geologiczne na Ukrainie. JuŜ 13 czerwca cena miedzi znów na chwilę spadła na giełdzie w Szanghaju z powodu obaw przed moŝliwymi podwyŝkami stóp procentowych w Chinach dla schłodzenia wzrostu gospodarczego. Spadki zanotowaliśmy równieŝ na giełdzie w Londynie, gdzie cena kontraktów trzymiesięcznych na miedź spadła o 15 USD do USD za tonę. Spadek był tylko chwilowy i rynek rósł spokojnie przez kolejne trzy dni. Wzrosty zakończyły się 16 czerwca, kiedy to dobiliśmy do 7738 USD za tonę, co oznaczało miesięczne maksimum. 18 czerwca cena miedzi wzrosła na giełdzie w Szanghaju na fali obaw, Ŝe protesty pracowników w kopalni w Chile mogą spowodować zakłócenia w dostawach. Dodatkowo niŝsza od oczekiwań inflacja w USA zmniejszyła szanse na podwyŝkę stóp procentowych, która mogła spowolnić wzrost gospodarczy i zuŝycie miedzi. Inflacja (z wyłączeniem Ŝywności i paliw) wyniosła w maju 0,1 proc. wobec oczekiwanych 0,2 proc. Cena miedzi na dostawy sierpniowe na giełdzie w Szanghaju wzrosła o 2,5 proc. do juanów (8.479 USD) za tonę. Na giełdzie w Londynie cena kontraktów trzymiesięcznych na miedź wzrosła o 30 USD, czyli o 0,4 proc. do USD za tonę. Dwa dni później otrzymaliśmy kolejny impuls wzrostowy, a były nim obawy, Ŝe strajki w kopalniach w Ameryce Łacińskiej mogą zakłócić dostawy tego metalu w momencie, gdy spadają zapasy światowe. Pracownicy w kopalniach Codelco, największego światowego producenta miedzi,

3 chilijskiej Collahuasi i Southern Copper Corp. w Peru zagrozili strajkami. NiemalŜe natychmiast po tej informacji cena miedzi na dostawy wrześniowe na giełdzie w Szanghaju wzrosła do juanów (8.532 USD) za tonę. Zaś na giełdzie w Londynie cena kontraktów trzymiesięcznych na miedź wzrosła o 65 USD, czyli o 0,9 proc. do USD za tonę. Cena tony miedzi w czerwcu w USD, źródło: X-trader Koniec miesiąca to głównie wzrosty na rynku miedzi. Mocniejsze wahnięcie przeŝyliśmy jedynie 25 czerwca, kiedy to cena surowca zdecydowanie spadała na giełdach w Londynie i Nowym Jorku po wzroście zapasów metalu. Rezerwy miedzi monitorowane przez LME wzrosły o 1,2 tys. ton, czyli 1 proc. i wynosiły ton. Na giełdzie w Londynie miedź staniała w transakcjach trzymiesięcznych o 2,1 proc., do USD za tonę. Na giełdzie w Nowym Jorku metal staniał najwięcej od dwóch tygodni - o 7,65 centów, czyli 2,3 proc., do 3,307 USD za funt. Wzrostowe ruchy utrzymały się na rynku do końca miesiąca. Prognozy cen miedzi na najbliŝszy miesiąc rysują się pozytywnie. Widać spore zapotrzebowanie na ten metal w Azji, USA i Europie. A juŝ pod koniec czerwca zapasy tego surowca malały, co oznacza, ze dość szybko moŝemy ociągnąć najniŝszy poziom rezerw od lata ubiegłego roku. Cenie miedzi na pewno pomogą obawy przed strajkami w kopalniach w Chile, które mogą zakłócić dostawy i zmniejszyć światowe zapasy. Pracownicy kopalni Dona Ines de Callahuasi w Chile, planują strajk na 9 lipca, poniewaŝ niezadowoliła ich zaoferowana wielkość podwyŝki płac. Pracownicy kopalni Codelco strajkują od 25 czerwca. Co więcej równieŝ górnicy z KGHM zagrozili strajkami jeśli nie zostaną spełnione ich Ŝądania, co jeszcze bardziej komplikuje i tak napiętą sytuacje na rynku tego surowca. Jednak na po stronie minusów moŝna zapisać, Ŝe produkcja miedzi w tym roku przewyŝszy popyt na ten metal o ton, co wynika z szacunków Antofagasta Plc., właściciela trzech kopalń miedzi w Chile.

4 Złoto latem nie nęci Zarówno koniec maja, jak i początek czerwca był udany dla osób lokujących swoje pieniądze w złoto. Osiągnięty został najwyŝszy pułap kursu od 3 tygodni wynoszący na dzień 2 czerwca 671,15 USD/uncja. Jednym z najwaŝniejszych czynników, który umoŝliwił ten wzrost, jest spadek wartości dolara, a w szczególności notowań amerykańskich papierów dłuŝnych, które są najczęściej stosowane jako alternatywa w stosunku do lokowania pieniędzy w złoto. Stąd powszechnie się o nich mówi jako o ujemnie skorelowanej parze. Jednak szybko po osiągnięciu tak wysokiej wartości mogliśmy obserwować wyraźne spadki, aŝ do 643,70 USD za uncje złota. Była to najniŝsza cena od marca tego roku. Wydaje się, Ŝe głównie wpływ na kurs metalu miał będący na fali wznoszącej kurs dolara amerykańskiej. Do spadku przyczyniły się teŝ na pewno działania funduszy inwestycyjnych. W pierwszej połowie czerwca ceny złota spadały. Sezon letni na rynku metali szlachetnych nie naleŝy do najlepszych. Kruszec wyraźnie tracił na wartości. Cena uncji złota w czerwcu w USD, źródło: X-trader Następnie poczynając od 13 czerwca mieliśmy falę wzrostów. Ceny surowca zaczęły odrabiać stratę, poniewaŝ pojawiły się sygnały osłabienia dolara, w szczególności wobec euro. Zaś kaŝde zbliŝenie się do granicy 640 USD było odbierane jako pozytywny sygnał do kupna i nie została przekroczona ta granica. Na tak szybkie wzrosty wpływ miało kilka czynników, przede wszystkim osłabiający się dolar oraz wzrastające ceny ropy naftowej. Sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. JuŜ 19 czerwca rozpoczęła się kolejna fala spadków i to pomimo słabnącego dolara. Przyczyniła się do tego informacja z Indii o chwilowo zmniejszonym popycie na metal w branŝy elektronicznej. Metale szlachetne w ostatnim okresie dość mocno reagują na tego typu sygnały toteŝ skończyło się to niemalŝe tygodniowymi spadkami na rynku. W ostatnim tygodniu czerwca kolejna zmiana sytuacji. DuŜy wpływ na wartość metalu z pewnością miały niekorzystne dane makroekonomiczne z rynków amerykańskich świadczące o spadku dynamiki wzrostu gospodarczego oraz fala niepewności, co do sytuacji na Bliskim Wschodzie.

5 Gdyby dane były uznane za bardzo dobre to te rynki zachowałyby się odwrotnie. Jeśli doda się do tego szybko rosnąca cenę złota to moŝna powiedzieć, Ŝe gracze uciekali w bezpieczne instrumenty (złoto i obligacje), co często się dzieje wtedy, kiedy rosną zagroŝenia geopolityczne. Stosunkowo słaby pod koniec miesiąca dolar spowodował, Ŝe złoto stało się tańsze dla posiadaczy innych walut, co stymulowało zwiększone zapotrzebowanie na ten metal. Dodatkowo niŝsza od oczekiwań inflacja w USA zmniejszyła szanse na podwyŝkę stóp procentowych. Inflacja (z wyłączeniem Ŝywności i paliw) wyniosła w maju 0,1 proc. wobec oczekiwanych 0,2 proc. To z jednej strony oznacza, iŝ dolar raczej się nie umocni, z drugiej strony złoty bywa najlepszym zabezpieczeniem przeciw inflacji a skoro jest ona niska popyt na złoto w tym względzie znacznie się kurczy. Mimo świetnej końcówki miesiąca złoto było jednym z nielicznych surowców, na którym gracze stracili. Wydaje się, Ŝe złoto w najbliŝszym czasie moŝe zyskiwać na wartości ze względu na coraz słabszą pozycje dolara na rynku. Innym duŝym impulsem do wzrostu mogą być zapowiedzi banków o dalszym przewartościowaniu portfeli ich rezerw walutowych gdzie część dolarów wymieniana jest na złote sztaby. To pokazuje, Ŝe nastały dobre czasy dla posiadaczy długich pozycji na rynku złota. Dolar w najbliŝszym czasie powinien tracić na wartości, równieŝ obawy o wzrost inflacji mogą spowodować zwyŝkę, poniewaŝ złoto jest uwaŝane za najlepszy środek ochrony przed spadkiem wartości pieniądza. Dodatkowym czynnikiem umoŝliwiającym podniesienie ceny kruszcu jest powrót widma kolejnej wojny na Bliskim Wschodzie, czyli w Iranie. Prognozy mówią, iŝ na koniec tego roku złoto moŝe kosztować 789 USD za uncję, a w 2008 r. nawet 852 USD. Na innych rynkach teŝ jest ciekawie Zazwyczaj inwestorzy skupiają się na trzech powyŝszych surowcach. Warto dodać w tym miejscu, Ŝe czerwiec i lipiec są zazwyczaj miesiącami zastoju na tych rynkach oraz okresem najmniejszej liczby interesujących dla tego rynku publikacji. Dlatego teŝ słów kilka o innych surowcach. Zacznę od tych związanych z rodzimym rynkiem. Od początku 2007 roku do końca maja produkcja cementu w Polsce, w stosunku do analogicznego okresu 2006 r., wzrosła o 59 proc. do 6,26 mln ton. Produkcja cementu w samym maju wzrosła w stosunku do maja 2006 roku o 5,6 proc. 1,73 mln ton. SprzedaŜ cementu od początku roku do końca maja 2007 r. wzrosła w stosunku do analogicznego okresu 2006 r. o 59 proc. do 6,5 mln ton, przy czym sprzedaŝ w kraju wzrosła równieŝ o 59 proc. do 6,35 mln ton, a eksport o 58 proc. do 161 tys. ton. Co więcej w ciągu kilku najbliŝszych lat zapowiada się dalszy bardzo dynamiczny wzrost produkcji i sprzedaŝy cementu. Innym ciekawym rynkiem w naszym kraju jest rynek węgla kamiennego. JuŜ od początku jesieni zeszłego roku wiadome było, iŝ ceny tego surowca zaczną rosnąć, a zapotrzebowanie równieŝ będzie się systematycznie zwiększać. Świadczyły o tym dotychczas niespotykane kolejki cięŝarówek przed kopalniami tego surowca. W czerwcu New World Resources (NWR), zarejestrowany w Holandii holding węglowy i logistyczny będący jedynym akcjonariuszem czeskiej kopalni OKD, zaczął rozwaŝać cztery projektu wydobycia węgla w Polsce. W ciągu pięciu lat grupa chce mieć moŝliwość wydobycia węgla poza Czechami, głównie w Polsce. OKD planuje teŝ ekspansję na innych rynkach Europy Środkowej i na Ukrainie. OKD zainteresowane jest m.in. joint venture z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW), które ma wydobywać węgiel w kopalni Morcinek. NWR planuje ofertę publiczną na giełdach w Pradze i Londynie na jesieni. Jeśli chodzi o rynki międzynarodowe to uwadze polecam rynek srebra. Srebro, które zazwyczaj zachowuje się jak złoto i w ostatnim miesiącu za nim podąŝało, choć notowało mniejsze wahania. Jednym z czynników determinujących wzrosty na rynku tego surowca, są okresowe wzrosty cen miedzi, z którą srebro jest powiązane, gdyŝ duŝa ilość srebra powstaje przy rafinacji miedzi. Wyjątkowa sytuacja nastąpiła w przedostatnim tygodniu czerwca, kiedy to metal zanotował gwałtowny spadek wywołany informacjami o spadku globalnego popytu. Ruchy na tym rynku potwierdzają, iŝ większość inwestorów lokuje swój kapitał w oba metale szlachetne na raz.

6 Choć prognozy nie są tak optymistyczne jak na rynku złota jednak słabnący dolar powinien pomagać srebru. Większy popyt na ten surowiec zgłaszają teŝ fundusze specjalizujące się w lokowaniu pieniędzy w ten segment rynku. Wydaje się, więc, Ŝe posiadacze długich pozycji na srebrze nie powinni stracić. Cena uncji srebra w czerwcu w USD, źródło: X-trader Uwadze polecam równieŝ rynek kontraktów na benzynę, które pod koniec miesiąca strzeliły gwałtownie w górę. Obecnie spółki Koch Industries Inc. i Valero Energy Corp. borykają się ze sporymi problemami w swoich zakładach w Teksasie. Flint Hills Resources LP spółka zaleŝna Koch Industries Inc. i Valero Energy Corp. ma powaŝne problemy ze swoim działem hydrokrakingu z powodu przecieku. Valero poinformowała o poŝarze w rafinerii, zaś zakłady Coffeyvillle Resources LLC w Kansas zostały zamknięte z powodu powodzi. Na koniec chciałbym się zająć sytuacją na rynkach kapitałowych w czerwcu u dwóch największych importerów surowców, czyli Stanach Zjednoczonych i Chinach. Nie wiadomo czy sytuacje, które pojawiły się w ubiegłym miesiącu pozostaną bez wpływu na rynki towarowe. W dniu 4 czerwca doszło do dramatycznego spadku wartości akcji w Chinach, dzień później było nadal bardzo nerwowo. Spora wyprzedaŝ akcji spowodowała wzrost obaw, Ŝe z giełd mogą wycofać się inwestujące tu fundusze. Wśród spółek, które mocno traciły podczas handlu był koncern rafineryjny China Petroleum & Chemical Corp. oraz największy w Chinach producent stali Baoshan Iron & Steel Co. Z kolei 8 czerwca mieliśmy duŝe spadki na amerykańskiej giełdzie, gdzie równieŝ sporo traciły spółki surowcowe. Obie te sytuacje mogą juŝ w niedługim czasie mieć negatywny wpływ na rynki finansowe na całym świecie, dlatego teŝ warto obserwować poczynania inwestorów zarówno za oceanem, jak i w państwie środka. Piotr Murdzek

Lipiec na rynkach surowcowych

Lipiec na rynkach surowcowych Lipiec na rynkach surowcowych Ropa nowe szczyty! Czerwiec kończyliśmy we wspaniałych nastrojach a cena najwaŝniejszego surowca świata z łatwością przebijała kolejne opory. Tak samo wyglądał początek lipca

Bardziej szczegółowo

Produkcja bioetanolu w Polsce i na świecie stan obecny i przyszłość

Produkcja bioetanolu w Polsce i na świecie stan obecny i przyszłość Produkcja bioetanolu w Polsce i na świecie stan obecny i przyszłość Gorzelnie rolnicze w Polsce w zdecydowanej większości nastawione są na produkcję spirytusu surowego na potrzeby przemysłu paliwowego.

Bardziej szczegółowo

12.04.2011. komentarz surowcowy

12.04.2011. komentarz surowcowy 12.4.211 Ostatni tydzień charakteryzował się dużymi wzrostami cen surowców. Rosnące ceny ropy i korzystny sentyment na rynkach finansowych wspierały wzrosty cen większości surowców. Utrzymująca się niepewność

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców korekta czy załamanie?

Rynek surowców korekta czy załamanie? Rynek surowców korekta czy załamanie? Paweł Kordala, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Agenda I. Rynek ropy II. Rynek miedzi III. Rynek złota IV. Rynek srebra V. Rynki rolne (kukurydza, pszenica, soja)

Bardziej szczegółowo

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary.

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lipiec był udany. Najlepiej wypadły fundusze akcji, zwłaszcza te koncentrujące

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Mniejszy apetyt inwestorów na ryzyko sprawił, że pieniądze, które nie lubią przebywać w próżni, Fundusze: była okazja do tańszych zakupów

Mniejszy apetyt inwestorów na ryzyko sprawił, że pieniądze, które nie lubią przebywać w próżni, Fundusze: była okazja do tańszych zakupów Ci spośród nielicznych posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, którzy w listopadzie odnotowali zyski, zawdzięczają to przede wszystkim wzrostowi kursu dolara. Ci spośród nielicznych

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

26.04.2011. komentarz surowcowy

26.04.2011. komentarz surowcowy 26.4.211 Ostatni tydzień przyniósł na rynku surowców rekordowe poziomy cen metali szlachetnych (głównie na fali osłabiającego się dolara). Ceny złota pobiły nowy historyczny rekord, srebro wzrosło do poziomów

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008 Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008 Zagraniczne rynki finansowe Rynek walutowy EURUSD W perspektywie całego tygodnia dolar zanotował stratę o 1.5 centa. Amerykańska waluta traciła wyraźnie w poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Raport surowcowy środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Coraz bliżej raportu USDA Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl

Bardziej szczegółowo

24.05.2011. komentarz surowcowy

24.05.2011. komentarz surowcowy 24.5.211 Uwagę wielu inwestorów przykuwały ostatnio silne wzrosty cen surowców rolnych. Mocne wzrosty odnotowały ceny pszenicy, kukurydzy i soi. Cen ropy i miedzi charakteryzowały się ostatnio niewielką

Bardziej szczegółowo

Węgiel przekierowany do Azji

Węgiel przekierowany do Azji - Obecnie ceny węgla na świecie zarówno energetycznego jak i koksowego przeżywają trzeci w okresie 12 miesięcy okres wzrostu. We wszystkich terminalach światowych: europejskich portach ARA, RPA Richards

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) Ostatnie godziny na rynku walutowym nadal stoją pod znakiem spokojnego spadku wartości dolara na głównych parach. Gwałtowniejszym ruchom nie sprzyja obecnie

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY WTOREK, 02.01.2007

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY WTOREK, 02.01.2007 RYNEK MIEDZI W ubiegłym tygodniu trzymiesięczna cena miedzi zawarta była w przedziale 6 280 6 445 USD/t. Trzymiesięczna cena miedzi zanotowała spadek w ujęciu tygodniowym o 2,16%. Do października 2007

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoty trend Wszystko o rynku złota Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoto w dzisiejszych czasach jest popularnym środkiem inwestycyjnym. Uważa się przy tym, że inwestowanie w kruszec (poprzez fundusze,

Bardziej szczegółowo

05.04.2011. komentarz surowcowy

05.04.2011. komentarz surowcowy 5.4.2 Ostatni tydzień na rynkach surowców, przyniósł bardzo dużą zmienność. Ceny ropy wzrosły do poziomów nienotowanych od 3 miesięcy. Podrożały również zboża. Ceny kukurydzy wzrosła w ciągu tygodnia o

Bardziej szczegółowo

- Ropa ( ) Wydarzenia bieżącego tygodnia

- Ropa ( ) Wydarzenia bieżącego tygodnia Czwartek, 21.01.2015 Michał Stajniak Wydarzenia bieżącego tygodnia Po raz kolejny nie mamy dobrych wieści dla byków z rynku ropy naftowej. Raport API wykazał wzrost zapasów ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał przede wszystkim pod znakiem analizy technicznej. Od rana doszło bowiem do wygenerowania istotnych sygnałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

Czy spadki powrócą? Rys. 1 Zapasy ropy w USA Źródło: DOE, Bloomberg

Czy spadki powrócą? Rys. 1 Zapasy ropy w USA Źródło: DOE, Bloomberg Data publikacji: 16 lutego 2015 Czy spadki powrócą? Ubiegły tydzień był już trzecim z rzędu wzrostowym dla notowań ropy. Od dołka z końca stycznia zwyżki wynoszą już około 20 proc. Obecnie ropa WTI znajduje

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym nie wniósł niczego nowego. Amerykańska waluta wciąż utrzymuje wypracowaną w ostatnich dniach, krótkoterminową

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.) Wczorajszy dzień nie zmienił znacząco aktualnej sytuacji na głównych parach, choć w porównaniu z poprzednimi widać było już nieco więcej nerwowości. Dotychczas

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) Wczorajsze przemówienie Alana Greenspana było punktem kulminacyjnym tego tygodnia, jeśli chodzi o wpływ na rynek walutowy. Szef FED sugerując, że odżywająca

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym stał pod znakiem stosunkowo sporego umocnienia amerykańskiej waluty. Ciężko się tu jednak doszukiwać impulsu ze strony

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) Końcówka tygodnia na rynku walutowym przyniosła dosyć ciekawe zmiany. Na większości głównych par wyraźnie zyskiwał dolar. Impulsów do takiego ruchu dostarczyły

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał pod znakiem reakcji na informacje, jakie pojawiły się ze strony FED. Stopa rezerwy federalnej pozostała na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) Wczorajsza sesja nie zmieniła zasadniczo sytuacji na głównych parach. Amerykańska waluta wciąż krótkoterminowo bardzo dobrze sobie radzi. Wyjątkiem jest tu

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby -Tekstylia i OdzieŜ 2006

Co mówią liczby -Tekstylia i OdzieŜ 2006 Co mówią liczby -Tekstylia i OdzieŜ 2006 Pierwsze półrocze 2006r. przynosi w sektorze tekstylno-odzieŝowym wiele pozytywnych sygnałów w stosunku do jakŝe dramatycznego pierwszego półrocza zeszłego roku.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w I kwartale 2011 roku

Wyniki Spółki w I kwartale 2011 roku Wyniki Spółki w I kwartale 2011 roku Maj 2011 1/14 Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Koszty rodzajowe, koszt jednostkowy Wyniki finansowe Zarządzanie ryzykiem rynkowym Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia EUR/USD możliwy jeszcze jeden szczyt potem mocno w dół USA (kontrakty S&P500) rynek jest po silnych wzrostach, na wykresie MACD-histogram pojawiła się negatywna dywergencja ostrzegająca przed mocniejszą

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) Początek tygodnia przyniósł umocnienie amerykańskiej waluty. W zasadzie w przeważającej mierze wynikało to z sytuacji technicznej, która po dwóch ostatnich

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 ONLINE TRADING www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe 1. Wzrost na świecie i oczekiwania 2. Chiny zagrożeniem numer jeden dla światowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk tel: (022)504-33-22 e-mail: d.sierakowska@bossa.pl Silny dolar

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) Końcówka wczorajszej sesji nie była zbyt udana dla krajowej waluty, która dosyć wyraźnie straciła na wartości. Dzisiejszy dzień co prawda stoi pod znakiem niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia WIG na nowym tegorocznym szczycie, słaby dolar USA (kontrakty S&P500) początek tygodnia może przynieść odbicie pod opór w rejonie 1700-1705pkt. Potem oczekuję na kolejną falę spadków i to może zakończyć

Bardziej szczegółowo

Indeks cen surowców może wkrótce osiągnąć szczyt swoich możliwości i wejść w spadkową korektę.

Indeks cen surowców może wkrótce osiągnąć szczyt swoich możliwości i wejść w spadkową korektę. Indeks cen surowców może wkrótce osiągnąć szczyt swoich możliwości i wejść w spadkową korektę. Obserwacja cykliczności zmian na rynkach pozwala przypuszczać, że indeks cen surowców wkrótce może osiągnąć

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.) Wczorajszy dzień nie przyniósł na głównych parach jakichś większych zmian. Spokojne wahania zawdzięczamy w dużej mierze temu, iż nie przewidziano żadnych

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (08-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (08-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (08-01-2007r.) Ostatnie dni sporo zmieniły w sytuacji na rynku złotego. Na wyraźny odwrót inwestorów od rynków wschodzących naszego regionu nałożyło się jeszcze spore umocnienie

Bardziej szczegółowo

Związek między kursem dolara a ceną ropy naftowej

Związek między kursem dolara a ceną ropy naftowej Małgorzata Styrczewska Związek między kursem dolara a ceną ropy naftowej Ceny ropy i dolara są ze sobą historycznie powiązane. Dolar należy do najważniejszych walut na świecie, czyli jest walutą rezerwową,

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl W II kwartale 2009 w portalu Pracuj.pl pracodawcy opublikowali 38261 ofert o 3% więcej niŝ minionym

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 12-19.01.2018 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna dane GUS Według danych GUS, produkcja przemysłowa w grudniu 2017 r. wzrosła o 2,7 % r/r, wobec

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 07-14.07.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski wyniki ankiety NBP NBP opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej, którą przeprowadzono w okresie od

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

Raport rynku towarowego

Raport rynku towarowego 2014-02-11 Konrad Białas Analityk Metale Mniej presji ze strony sytuacji wokół rynków wschodzących oraz niska dostępność miedzi w dostawie natychmiastowej wspierają odbicie cen od dwumiesięcznego minimum.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA Tomasz Białowąs Rola USA i UE w gospodarce światowej (2008) 70,0% 60,0% 50,0% 53,8% 45,7% 52,3% 60,6% 54,2% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% PKB (nominalne) Eksport

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY PONIEDZIAŁEK, 31.12.2007

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY PONIEDZIAŁEK, 31.12.2007 RYNEK MIEDZI W ubiegłym tygodniu trzymiesięczna cena miedzi poruszała się w przedziale 6 761 7 065 USD/t BIULETYN TYGODNIOWY PONIEDZIAŁEK, 31.12.2007 W ubiegłym tygodniu trzymiesięczna cena miedzi w notowaniach

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA PRODUKCYJNA GORZELNI ROLNICZYCH W POLSCE W OCENIE MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

SYTUACJA PRODUKCYJNA GORZELNI ROLNICZYCH W POLSCE W OCENIE MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wrocław, dnia 17 marca 2010 r. SYTUACJA PRODUKCYJNA GORZELNI ROLNICZYCH W POLSCE W OCENIE MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W marcu 2010 r. dokonałem analizy danych statystycznych uzyskanych Departamentu

Bardziej szczegółowo

05.07.2011. komentarz surowcowy

05.07.2011. komentarz surowcowy 5.7.211 Miniony tydzień dzięki poprawie sentymentu na rynkach finansowych przyniósł odreagowanie po ostatniej korekcie na rynkach surowców przemysłowych. Mocno rosły ceny ropy i miedzi. Ceny surowców rolnych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A Gospodarka światowa w 2015 Mateusz Knez kl. 2A Koło Ekonomiczne IV LO Nasze koło ekonomiczne współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Wspólne działania rozpoczęły się od podpisania umowy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym przebiegał stosunkowo spokojnie. Przez większość dnia niewiele się działo. Dolar wciąż na głównych parach zachowywał się

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy poniedziałek, 13 sierpnia 2012 r. Rekordowa różnica cen złota i platyny W centrum uwagi: Kontynuacja przeceny zbóż Cena platyny względem złota rekordowo niska Dorota Sierakowska Analityk

Bardziej szczegółowo

komentarz surowcowy

komentarz surowcowy 14.6.211 W ostatnim tygodniu mocno rosły ceny ropy i kukurydzy. Lekko spadały ceny metali szlachetnych (złota i srebra) oraz miedzi. W centrum uwagi inwestorów było spotkanie kartelu OPEC oraz kolejny

Bardziej szczegółowo

Kurs EURPLN - kiedy moŝemy spodziewać się umocnienia złotego?

Kurs EURPLN - kiedy moŝemy spodziewać się umocnienia złotego? Kurs EURPLN - kiedy moŝemy spodziewać się umocnienia złotego? Polska waluta w ostatnich miesiącach przyniosła inwestorom wiele niespodzianek. NajniŜszy poziom osiągnięty przez EURPLN 31 lipca 2008 roku

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓś Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE Ceny zbóŝ w Polsce w dalszym ciągu pozostają pod wpływem tendencji wzrostowej obserwowanej na rynkach zagranicznych. Według danych Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. RYNEK MIEDZI BIULETYN TYGODNIOWY PONIEDZIAŁEK, 23.05.2005 W ubiegłym tygodniu trzymiesięczna cena miedzi zawarta była w przedziale 2 965 3 060 USD/t. Długa pozycja netto funduszy inwestycyjnych na miedzi

Bardziej szczegółowo

Rynek złota w 2018 r.

Rynek złota w 2018 r. Komentarze rynkowe 17.01.2018 Rynek złota w 2018 r. W 2017 r. złoto zdrożało względem dolara o 13,2%. Najważniejszym czynnikiem wspierającym kurs złota było znaczne osłabienie dolara. Trend ten spowodował,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (10-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (10-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (10-10-2006r.) Poniedziałek na krajowym rynku walutowym charakteryzował się nadal utrzymującą presją aprecjacji złotego, choć w nieco mniejszej skali, niż miało to miejsce w

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-06-2006r.) Środa na krajowym rynku walutowym ponownie cechuje się presją ze strony sprzedających złotego. Tym samym negatywny sentyment do rynków naszego regionu jest nadal

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) Wtorkowa sesja na rynku walutowym przyniosła spore osłabienie amerykańskiej waluty. Ruch był dość niespodziewany, zwłaszcza po piątkowych, dobrych danych

Bardziej szczegółowo

Rynek węgla kamiennego w Republice Czeskiej

Rynek węgla kamiennego w Republice Czeskiej Rynek węgla kamiennego w Republice Czeskiej Na terytorium Republiki Czeskiej znajdują się łożyska węgla kamiennego zarówno koksującego jak i energetycznego. Znaczenie dla czeskiego wydobycia ma obecnie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2012 ROKU I. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy ( r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy ( r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-09-2006r.) Dzisiejszy dzień stoi pod znakiem wzrostu wartości złotego, zwłaszcza wobec euro. Pomimo tego, że na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że nasza waluta radzi

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo

Waluty to nie wszystko Wykres 1. Korelacja między S&P500 i dolarem w latach 2001-2011 (6 miesięcy krocząco). Źródło:Bespoke Investment Group

Waluty to nie wszystko Wykres 1. Korelacja między S&P500 i dolarem w latach 2001-2011 (6 miesięcy krocząco). Źródło:Bespoke Investment Group ANALIZA NOBLE SECURITIES, 01.04.2011 r. Banki centralne popsuły rynki W ostatnim czasie zupełnie zaniknęła korelacja między kursem dolara a zachowaniem rynków akcji. Jednocześnie korelacja obligacje akcje

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) Wtorek na krajowym rynku przyniósł stosunkowo wyraźne osłabienie złotego, na które z punktu widzenia sytuacji technicznej już od kilku dni coraz wyraźniej się

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (16-07-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (16-07-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (16-07-2007r.) Miniony tydzień na rynku walutowym nie wniósł niczego nowego do aktualnej sytuacji. Cały czas widoczna jest tu bowiem presja spadku wartości amerykańskiej waluty

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU ZBÓŻ

SYTUACJA NA RYNKU ZBÓŻ SYTUACJA NA RYNKU ZBÓŻ MICHAŁ KOLEŚNIKOW Warszawa, 2/10/2015 Sytuacja na rynku globalnym Światowe ceny zbóż na poziomie znacznie niższym niż przed rokiem Indeks cen żywności FAO (2002-04 = 100) 300 280

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 17-24.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego (dane GUS) Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 8,6 % (tj.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym okazał się w miarę ciekawy. Patrząc tylko na kalendarz danych makro, można się było spodziewać, że niewiele będzie się

Bardziej szczegółowo

Prezentacja jak inwestować w złoto w 2013 roku

Prezentacja jak inwestować w złoto w 2013 roku Prezentacja jak inwestować w złoto w 2013 roku AGENDA SZKOLENIA CZĘŚĆ 1 O GRUPIE MENNICE KRAJOWE S.A. CZĘŚĆ 2 INFORMACJE O RYNKU ZŁOTA CZĘŚĆ 3 ZŁOTO INWESTYCYJNE PRODUKT NA LATA 2013-2015 CZĘŚĆ 4 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. RYNEK MIEDZI W ubiegłym tygodniu trzymiesięczna cena miedzi zawarta była w przedziale 6 870 7 500 USD/t. Miedź w drugiej części ubiegłego tygodnia stosunkowo łatwo przebiła ważne linie wsparcia. Krótka

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r.

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. W roku 2006 ogólne obroty handlu zagranicznego wzrosły w porównaniu do roku 2005. Eksport ( w cenach bieŝących) liczony w złotych był wyŝszy

Bardziej szczegółowo

Wstęp Notowania targowiskowe

Wstęp Notowania targowiskowe Wstęp Zakończony sezon zbożowy 2010/2011 był bardzo burzliwy. Słabe zbiory zbóż oraz rzepaku spowodowały silny wzrost cen. Z jednej strony był to powód do zadowolenia dla producentów, którzy mogli odrobić

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z LONDYNU CIEKAWY TRZECI KWARTAŁ

RELACJA Z LONDYNU CIEKAWY TRZECI KWARTAŁ IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z LONDYNU CIEKAWY TRZECI KWARTAŁ IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z LONDYNU CIEKAWY TRZECI KWARTAŁ W połowie sierpnia zespół przeprowadził kolejną podróż inwestycyjną,

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 20 lutego 2009r.

Komentarz poranny z 20 lutego 2009r. Tomasz Szecówka, Michał Wojciechowski Analitycy Rynku Walutowego tel. 071 79 59 026 e-mail: tomek.szecowka@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 20 lutego 2009r. mwojciechowski@ambconsulting.pl WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja dotycząca obrotów w drugim kwartale 2013 r. i cen na trzeci kwartał 2013 r.

Aktualizacja dotycząca obrotów w drugim kwartale 2013 r. i cen na trzeci kwartał 2013 r. Amsterdam, 18 lipca 2013 r. Aktualizacja dotycząca obrotów w drugim kwartale 2013 r. i cen na trzeci kwartał 2013 r. New World Resources Plc ( NWR lub Spółka ) ogłasza, że doszedł do porozumienia ze swoimi

Bardziej szczegółowo

Złoto raport analityczny

Złoto raport analityczny Wstęp Wrzesień 214 Trzeci kwartał 214 roku na rynku złota przebiegał pod znakiem dynamicznej przeceny, która sprowadziła jego notowania w pobliże 12USD tj. do najniższego poziomu od grudnia ubiegłego roku.

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 9 maja 2008

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 9 maja 2008 Tygodniowy Komentarz Rynkowy 9 maja 2008 Zagraniczne rynki finansowe Rynek walutowy EURUSD Spadki eurodolara zatrzymały się na poziomie 1,5360, czyli wsparcia wyznaczonego przez dołek z drugiej połowy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja dotycząca obrotów w trzecim kwartale 2013 r. i cen na czwarty kwartał 2013 r.

Aktualizacja dotycząca obrotów w trzecim kwartale 2013 r. i cen na czwarty kwartał 2013 r. Amsterdam, 14 października 2013 r. Aktualizacja dotycząca obrotów w trzecim kwartale 2013 r. i cen na czwarty kwartał 2013 r. New World Resources Plc ( NWR lub Spółka ) ogłasza, że doszedł do porozumienia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - kolejne dno EUR/USD - W poniedziałek przed południem doszło do odbicia do 1.0905 USD. Potem rozpoczęła się kolejna fala spadków. Zamknięcie wypadło nisko na poziomie 1.0846

Bardziej szczegółowo

04.05.2011. komentarz surowcowy

04.05.2011. komentarz surowcowy 4.5.211 Ostatni tydzień przyniósł korektę na rynku surowców. Mocno zniżkowały ceny surowców rolnych. Lekko spadły, ceny ropy. Korekta widoczna była również na rynku miedzi. Uwagę większości inwestorów

Bardziej szczegółowo

Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół?

Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół? .pl Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół? Autor: Elżbieta Sulima Data: 24 czerwca 2016 Wołowina cieszy się dużą popularnością, więc ceny rosną. Jakie są notowania zbóż, a które produkty w ostatnim

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓś Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE Niesłabnący popyt na zboŝa wysokiej jakości przyczynił się do utrzymania wzrostowej tendencji cen zbóŝ podstawowych na rynku krajowym w końcu stycznia

Bardziej szczegółowo

Kto zarabia, a kto traci?

Kto zarabia, a kto traci? Kto zarabia, a kto traci? Dla właścicieli jednostek funduszy inwestycyjnych sierpień nie był już tak udanym miesiącem jak lipiec. Jeśli przyjrzeć się tabeli ze średnimi stopami zwrotu poszczególnych kategorii,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku srebra

Sytuacja na rynku srebra Sytuacja na rynku srebra 2014/11/07 Notowania srebra wyznaczyły w 2011 roku historyczne maksimum, które wynosiło 49,51USd/oz. Od tego czasu mamy do czynienia z trendem spadkowym w notowaniach tego metalu,

Bardziej szczegółowo