KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH. Gazeta Praca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH. Gazeta Praca"

Transkrypt

1 KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Gazeta Praca poniedziałek REKLAMA: tel faks PONIEDZIAŁEK 7 GRUDNIA 2009 KRAKÓW DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ ZREDAGOWAŁ WOJCIECH PELOWSKI TOMASZ WIECH World Press Photo dla outsourcingu o okładkowym zdjęciu i o tym, jak usługi zmieniły krakowskie Korporacje S. 2 Spodziewaliśmy się więcej, ale cieszymy się z tego, co mamy analiza wynagrodzeń w outsourcingu S. 2 Ab sol wen ci do usług. Czas na uczel nie ja ka jest bran ża, w któ rej pra cu je 16 tys. osób, a o któ rej nie daw no pra wie nikt nie sły szał? S. 3 Kraków musi się wyspecjalizować debata Gazety S. 4 5 KR Kra ków na cze le. Jak dłu go? roz mo wa z Pa tric kiem den Bultem, sze fem Shel l w Kra ko wie S. 6

2 2 Krakowskie centra usług biznesowych 1 Kraków Poniedziałek 7 grudnia Gazeta Wyborcza 1 ANA LI ZA. WY NA GRO DZE NIA W CEN TRACH FI NAN SO WO-KSIĘ GO WYCH SPODZIEWALIŚMY SIĘ WIĘCEJ, ALE CIE SZY MY SIĘ Z TE GO, CO MA MY Podwyżki były, choć mniejsze, niż się przed rokiem spodziewaliśmy. Nie było za to spektakularnych bankructw, choć kłopoty gospodarcze przyspieszyły przenoszenie usług do krajów o niższych kosztach pracy STUDIO GAZETA 1. ŚREDNIE PODWYŻKI WE WSZYSTKICH FIRMACH W 2009 R. w % 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 4,30 4,30 4,30 3,73 3,18 3,25 2,60 2,47 0,93 0,92 zarząd dyrektorzy kierowcy specjaliści pracownicy szeregowi STUDIO GAZETA 2. ŚREDNIE PODWYŻKI W CENTRACH USŁUG W 2009 R. I PLANY NA 2010 R. w % 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 4,30 4,30 4,30 3,73 3,57 3,43 3,43 3,43 3,43 3,18 zarząd dyrektorzy kierowcy specjaliści pracownicy szeregowi SCC Źródło: Advisory Group TEST Human Resources wszystkie firmy AR TUR GER WEL DY REK TOR DZIA ŁU ANA LIZ I RA POR TÓW PŁA CO WYCH TEST HR Ubiegłej jesieni, dokładnie o tej samej porze, zastanawialiśmy, się czy i jak kryzys wpłynie na wynagrodzenia w kra kow skich cen trach usług wspól nych. Wy wa ża jąc wów czas róż ne czyn ni ki, sza co wa liś my, że śred ni wzrost wy na gro dzeń w tej bran ży w 2009 r. wy nie sie 5-6 proc. Dziś wie my już, że wzrost ten wy - niósł 3-4,30 proc. Dla cze go tak się stało? W 2009 r. dy na mi ka pod wy żek w centrach finansowo-księgowych by ła zde cy do wa nie niż sza niż w 2008 r. Głów ną przy czy ną te go stanu rzeczy jest światowy kryzys. O ile jed nak w in nych bran żach kry - zys przy niósł spek ta ku lar ne ban - kruc twa, o ty le w SSC [cen tra usług biz ne so wych przyp. red.] był on ra czej przy czy ną szyb sze go prze - noszenia procesów do krajów o niższych kosz tach pra cy niż re al nych problemów. W wyniku kryzysu krakowski rynek SSC wię cej zy skał, niż stra cił. Nie - które centra utraciły co prawda część obsługiwanych przez siebie procesów (zostały przeniesione do krajów o jesz cze niż szych kosz tach), w in - nych plany uruchomienia w Krakowie nowych projektów zostały zamrożone, wię kszość kra kow skich cen trów nadal jednak dynamicznie się rozwijała paradoksalnie również z powodu kryzysu: koszty pracy w Krakowie są na dal zna czą co niż sze niż w USA oraz Europie Zachodniej, przy jednocześnie często wyższych kwalifikacjach polskich pracowników. Kraków nadal postrzegany jest jako jeden z najatrakcyjniejszych rynków dla lokalizacji inwestycji typu SSC (czwarte miejsce na świecie w rankingu 2009 Global Services-Tho lons an nu al ran king of Top 50 Emerging Global Outsourcing Cities), co przekłada się bezpośrednio na liczbę nowych inwestycji oraz rozwój już istniejących centrów. Me ne dże ro wie cen trów fi nan so - wo-księgowych sprytnie wykorzystali jednak kryzys jako uzasadnienie niższych podwyżek dla swoich pracowni ków. Ci osta t ni, wi dząc, co dzie je się w gospodarce, nie byli z kolei tak odważ ni w zmia nie pra cy jak w ubieg - łych dwóch la tach i go dzi li się na niż - sze podwyżki, doceniając stabilność zatrudnienia. Podwyżki te są co prawda i tak wyższe aniżeli podwyżki w innych bran żach, jed nak nie tak wy so - kie, jak wskazywałby i pozwalał na to rozwój branży (szacowane przez nas 5-6 proc.). Ile za ra bia ją w cen trach usług? Księ go wy za trud nio ny w cen trum mo że li czyć na wy na gro dze nie w prze dzia le zł brut to. Młod szy księ go wy w cen trum SSC mo że za ro bić śred nio mię dzy 2800 a 3800 zł brut to, nato miast kie row nik (te am le a der) w prze dzia le zł brut to Podobnie jak w innych branżach, SSC również skorygowały swoje plany dotyczące podwyżek udzielanych w 2009 r. W po rów na niu do pla nów z ubiegłej jesieni (kiedy tworzone były bu dże ty na rok 2009) rze czy wi ste podwyżki w 2009 roku były niższe średnio o 2 pun kty pro cen to we na pra wie wszystkich poziomach zarządzania. Podwyżki, które otrzymali pracowni cy kra kow skich cen trów, by ły jed - nak i tak zdecydowanie wyższe w porów na niu do wy na gro dzeń pra cow - ni ków z in nych branż. Ta róż ni ca na ko rzyść SSC po ka zu je, iż kry zys nie sta no wi re al ne go za gro że nia dla tej branży pamiętać należy oczywiście, że ma my ca ły czas na my śli za gra nicz - ne centra outsourcingowe obsługujące wyłącznie duże zagraniczne korporacje, a nie polskie firmy outsourcingowe obsługujące rodzimy rynek. Spraw dźmy też, jak obec nie kształ - tują się wynagrodzenia pracowników centrów SSC. Księgowy zatrudniony w cen trum SSC mo że li czyć na wy na - grodzenie w przedziale zł brutto. Młodszy księgowy w centrum SSC mo że za ro bić śred nio mię dzy 2800 a 3800 zł brut to, nato miast kie - row nik (te am le a der) w prze dzia le zł brut to. Pod wyż ki pla no wa ne obec nie przez fir my z bran ży SSC na 2010 r. są niż sze od pod wy żek udzie lo nych w 2009 r. Szacujemy jednak, że realne pod wyż ki zre a li zo wa ne w 2010 r. bę dą na po zio mie 2009 r. lub wyż sze. Na sze sza cun ki opie ra my na liczbie i wielkości inwestycji w branży SSC, któ re pla no wa ne są w Kra ko wie w 2010 r. Licz ba no wych in we sty cji oraz planowana skala rozwoju już istniejących centrów znacząco wpłyną na po ziom wy na gro dzeń pra cow ni - ków krakowskich SSC. Dla bran ży SSC Kra ków bez wąt - pienia jest jednym z najlepszych miejsc lokalizacji i rozwoju inwestycji, ponieważ zapewnia bardzo dobry stosunek ja ko ści pra cy do jej ce ny. W 2010 r. mo - żemy spodziewać się dalszego przyro stu miejsc pra cy w tej bran ży oraz wyższego niż w innych branżach wzrostu wynagrodzeń. 1 Analiza wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w centrach finansowo- -księgowych przygotowana została na podstawie Analizy Wynagrodzeń w Shared Service Center (SSC) opracowanej przez Advisory Group TEST Human Resources PATRON MERYTORYCZNY DODATKU NASZE KORPORACJE. WORLD PRESS PHOTO ZA OUTSOURCING Czy wie cie, że zdję cie z kra kow skiej kor po ra cji wy gra ło w naj bar dziej pre sti żo wym mię dzy na ro do wym kon kur sie fo to gra ficz nym? py ta Woj ciech Pe low ski K rakowskie korporacje. Jeszcze 10 lat te mu ta ki zwrot mógł ko ja rzyć się chy ba tyl - ko z jed nym z praw ni ka mi. Choć trud no dziś do strzec w mie ście ty - po wo biz ne so wą dziel ni cę, to ter - min kra kow skie kor po ra cje zna - czyć już mo że o wie le wię cej. Pew - nie dla te go nasz re dak cyj ny ko le - ga fo to re por ter To masz Wiech dostrzegł w korporacjach temat dla sie bie. Sfo to gra fo wał ży cie wiel kich mię dzy na ro do wych firm, któ re pod Wa we lem ma ją swo je od dzia - ły. Stwo rzył cykl, któ re go czę ścią jest na sze okład ko we zdję cie oraz zdję cie męż czyz ny w błę kit nej ko - szuli z talerzykiem i kubkiem czarnej ka wy w fir mo wej kuch ni. Po - wsta ło przed ro kiem w cen trum usłu go wym Cap ge mi ni, a póź niej zdo by ło trze cie miej sce w ka te go rii Życie codzienne 52. edycji konkursu World Press Pho to. Jest się więc czym w Kra ko wie chwalić. I doskonale rozumiem zadowolenie prezydenta miasta oraz jego urzęd ni ków cen tra usług biz ne so - wych są tą bran żą, na któ rą war to by - ło postawić. Pytanie tylko, czy zrobiono wszyst ko, co trze ba, al bo: co w naj - bliż szym cza sie zro bić na le ży, aby branżę rozwijać. Po śród po stu la tów me ne dże rów i ekspertów, które przewijają się również w tym dodatku Gazety, szczególnie rzucają się w oczy sugestie poprawy współpracy między biznesem a wyższymi uczelniami. Krakowskie uczelnie nie zauważyły wciąż potencja łu seg men tu, w któ rym pra cu je już pra wie 20 tys. lu dzi. W pry wat - nych rozmowach przedsiębiorcy narze ka ją, że są przez wła dze uczel ni igno ro wa ni, że nie są dla nich par tne - rem do tworzenia wspólnych projektów. Tym ła twiej nam w to uwie rzyć, że przedstawiciele Uniwersytetu Ekono micz ne go i Uni wersytetu Ja giel - lońskiego nie znaleźli czasu na debatę z na mi. A bran ża się zmie nia. Rza dziej mó - wi się już o wkle py wa czach fak tur, czę sto o mło dych lu dziach, któ rzy w kil ka lat zro bi li mię dzy na ro do wą ka rie rę. Być mo że mó wi się jesz cze wciąż za ma ło. Dla te go w Ga ze cie będziemy pilnować tego tematu, będziemy apelować do uczelni o elastyczność i do władz mia sta o do dat ko we autobusy, żeby pracownicy biur mieli czym wró cić z pra cy w no cy. I że by za kil ka lat To mek Wiech znów zna lazł w tej bran ży do bry te mat. W Kra ko - wie. 1 TOMASZ WIECH Kuchnia w Capgemini trzecia nagroda 52. edycji World Press Photo w kategorii Życie codzienne ORX KR

3 Kraków 1 Krakowskie centra usług biznesowych 3 1 Gazeta Wyborcza 1 Poniedziałek 7 grudnia 2009 Ab sol wen ci do usług. Te raz czas na uczel nie Kilkadziesiąt firm międzynarodowych i ponad 16 tys. miejsc pracy. Miliony dla lokalnych budżetów w Małopolsce. Centra outsourcingowe zadomowiły się w Krakowie na dobre. Żeby się rozwijać, potrzebują jednak wykwalifikowanej kadry, a tej coraz mniej, bo współpraca z uczelniami idzie opornie ANE TA ZA DRO GA STANISŁAW ROZPĘDZIK Billboard wspólnej kampanii miasta i firm outsourcingowych Zda nych GUS wy ni ka, że stopa bezrobocia w Polsce wy no si po nad 11 proc. Za to w Kra ko wie jest znacz - nie le piej, bo wy no si nie - ca łe 4 proc. Roz wój cen trów usług biznesowych w Krakowie pozwala absolwentom szkół wyższych łatwiej znaleźć pracę. Wykształcony absolwent dla centrum outsourcingowego jest bowiem bardzo pożądany. Kilka lat działalności centrów w Krakowie spra wi ło, że mło dzi lu dzie co raz czę ściej prze ko nu ją się, że pra ca w IBM-ie czy Cap ge mi ni to nie tyl - ko wklepywanie danych do kompute ra. Prob lem po ja wia się gdzie in - dziej uczelnie w większości zdają się nie zauważać potrzeb lokalnego rynku pracy. Jest pra ca w Kra ko wie Firma International Paper rozpoczęła działalność w Krakowie w 2004 roku. Za czy na ła z 12 pra cow ni ka mi, obec nie jest ich 380. Śred nia wie ku pra cow ni ków to 29 lat. Te licz by mó - wią sa me za sie bie. Po pię ciu la tach działalności wielu młodych, którzy za czy na li ka rie rę od naj niż sze go szczebla, jest dziś menedżerami, którzy planują dalszy rozwój firmy. Lokowanie oddziałów korporacji międzynarodowych i tworzenie centrów biznesowych sprzyja rozwojowi gospodarki. Wymaga jednak ze strony miasta dostępności atrakcyj nych lo ka li za cji pod in we sty cje i przychylności wobec inwestorów. Ale przede wszystkim wykształconej kadry, bo zwykli wklepywacze już nie wystarczają. Kra ków wy grał kil ka lat te mu wy - ścig z innymi europejskimi miastami o przyciągnięcie centrów usług. Było u nas ta nio, pod Wa we lem pięk nie się mieszka, a dopływ pracowników gwarantowało kilkanaście państwowych i pry wat nych szkół wyż szych. Dzięki temu mamy u nas oddziały takich gigantów, jak: Electrolux, Shell, IBM, Motorola, Philip Morris. Do tego dołożyć należy centra outsourcingo we, któ re świad czą usłu gi na rzecz in nych firm, jak Cap ge mi ni, ACS czy Hewitt. To tylko kilka z ponad trzydziestu dużych pracodawców Krakowa. Cza sy jed nak się zmie nia ją. Jak pod - kreślają znawcy branży i sami inwestorzy, nie możemy dziś konkurować cenami z o wiele tańszymi Chinami czy Indiami. Jeżeli nadal chcemy zostać w czołówce rankingów, trzeba wyprzedzić konkurentów w innych płaszczyznach. Musimy postawić na jakość, na bardziej wykwalifikowanych pracowni ków i roz wój no wych tech no lo gii, a także współpracę z nauką. Tym bar dziej że usłu gi opar ły się świa to we mu kry zy so wi. W po rów - na niu do in nych miast eu ro pej skich Kraków jest wyjątkowy, bo bezrobocie wśród ab sol wen tów cią gle tu spa - da za u wa ża Pa trick den Bult, szef Shella z Krakowa. Ponadto, pomimo spowolnienia gospodarczego, ten biznes rozwija się i niezmiennie zatrudnia nowych pracowników. Dzięki tym miejscom pracy udaje się zatrzymać w Krakowie dobrze wykształconych ludzi dodaje. Po twier dza ją to da ne. We dług in - formacji Głównego Urzędu Statystyczne go w Pol sce bez ro bot nych ab sol - wen tów szkół wyż szych by ło w sierp - niu (to ostatnie statystyki dotyczące bezrobocia wśród absolwentów) prawie 30 tys. Ab sol went we dług GUS to oso ba, któ ra ma dy plom uczel ni wyż - szej i nie skoń czy ła 27 lat. W Kra ko wie takich młodych ludzi w sierpniu zarejestrowało się niecałe pół tysiąca. Po pyt na ab sol wen ta Mało absolwentów bez pracy to między in ny mi za słu ga cen trów księ go - wych i finansowych, których kryzys nie do tknął w wiel kim stop niu i któ re w 2009 roku powiększały swoje zespoły. Jesz cze rok te mu cen tra nie cie szy - ły się zbyt du żym po wo dze niem wśród absolwentów. Teraz, kiedy okazało się, że ta bran ża prze trwa ła kry zys, mło dzi ludzie coraz chętniej szukają tam dla sie bie miej sca mó wi Ali na Jur czak z Biura Karier i Promocji Uniwersytetu Pedagogicznego. Hewitt Associates rekrutuje właśnie 200 osób do no wo otwar te go biu - ra w Krakowie. Krakowskie centrum He witt świad czy usłu gi w za kre sie outsourcingu procesów HR dla klientów kor po ra cyj nych z ca łej Eu ro py. Centrum specjalizuje się w administracji personalnej, administracji rekrutacji i szkoleń, zarządzaniu wynagrodzeniami oraz zajmuje się telefonicz ną ob słu gą klien ta in for mu je Dominika Korzeniowska z Hewitt Associates. Nie kryje, że dostęp do wykwalifiko wa nych pra cow ni ków to je den z głów nych atu tów Kra ko wa, któ ry zdecydował, że centrum zakotwiczyło właś nie tu. Uczel nie, któ re co ro ku do star - czają wykształconych absolwentów, a ci są dla in we sto rów głów nym czyn - ni kiem de cy du ją cym o roz po czę ciu działalności w Małopolsce, są wręcz bezcenne zauważa Sławomir Kopeć, prezes Krakowskiego Parku Technologicznego. To nie koniec dobrych wiadomości dla młodych finansistów. Zespół w 2009 roku powiększa krakowski oddział Hitachi, a także firma Capgemini, głównie o nowych specjalistów od finansów i ban ko wo ści, a tak że in for ma ty ków i programistów. Philip Morris Polska w jed nej ze swo ich spó łek, PMI Ser vi - ce Cen tre, rów nież prze wi dział na ten rok kolejne etaty dla finansistów. Kraków w sposób naturalny zajął po zy cję li de ra w sek to rze usług biz - nesowych w Polsce i Europie. Utrzyma nie wy so kiej po zy cji Kra ko wa w ran kin gu cen trów biz ne su bę dzie za le ża ło od po zio mu na u cza nia na uniwersytetach i uczelniach technicznych, któ rych ab sol wen ci są w dzie - więćdziesięciu kilku procentach pracow ni ka mi tych że cen trów za u wa - ża Jerzy Majewski, dyrektor European Papers Krakow, oddziału International Paper. Po trze ba współ pra cy, nato miast wspól ne pro jek ty uczel ni i cen trów można policzyć na palcach jednej ręki. Uczel nie są bar dzo opor ne, je śli mowa o jakiejkolwiek współpracy czy tworzeniu nowych kierunków, czy chociażby połączenia studiów z zajęciami praktycznymi mówi Daria Plona, specjalistka w dziedzinie HR w firmie Elek tro lux. To po dej ście mu si się zmie nić, ina czej za brak nie spe cja li - stów na lo kal nym ryn ku. A na obec - nym etapie rozwoju centra potrzebują już profesjonalnej kadry, nie tylko szeregowych pracowników, o których jest najłatwiej podkreśla. 1 ORX KR Dla Ga ze ty 11W ja kim kie run ku bę dzie roz wi jać się bran ża w mie ście? Je rzy Ma jew ski dy rek tor Eu ro pe an Pa pers Kra kow, In ter na tio nal Pa per, czło nek władz sto wa rzy sze nia AS PI RE Du żych zmian w sek to rze usług nie będzie. Będą finanse, obsługa klienta (customer service), łańcuch dostaw (supply chain), zarządzanie ludźmi (human resources) oraz szeroko rozumiana informatyka. Ze względu na duży potencjał naukowy może w Krakowie powstać więcej placówek zajmujących się badaniami i rozwojem (Rese arch and De ve lop ment). Jed nak utrzymanie czołowej pozycji jest zawsze trud niej sze od jej zdo by cia. W Krakowie będzie to zależało od poziomu nauczania na lokalnych uniwersytetach i uczelniach technicznych, których absolwenci są w dziewięćdziesięciu kilku procentach pracownikami tychże centrów. Podstawowe cele to dostosowanie profilu studiów, tak aby absolwenci spełniali oczekiwania biznesu (znajomość wielu języków, umiejętność pracy w środowisku wielokulturowym, możliwość szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków, zdolność szybkiego uczenia się). 11 Ja kie miej sce zaj mu je Kra ków w bran ży usług biz ne so wych? Da niel Ha brat dy rek tor IT Out so ur cing na Eu ro pę Wschod nią, Cap ge mi ni W światowych rankingach centrów biznesu Kraków zajmuje już dziś wysokie pozycje. W ostatnich kilku latach został uznany przez wiele międzynarodowych firm za miejsce doskonałe do wszelakich inwestycji, czy to biznesowych, czy informatycznych. Ważne, żeby w przyszłości nie tylko budować doskonałe centra wsparcia, ale i wytyczać nowe kierunki rozwoju outsourcingu. Kraków to centrum z ogromnymi perspektywami, to miasto młodych, nie zwy kle uzdol nio nych pra cow ni - ków, już z dużym doświadczeniem zawo do wym, któ rzy zu peł nie świa do - mie tworzą nowy katalog usług. 11Naj waż niej sze wy zwa nia dla Kra ko - wa w naj bliż szych la tach? John Ly ons dy rek tor IBM BTO, czło nek władz AS PI RE Warto, aby miasto dalej robiło dużo od stro ny pro mo cyj nej, aby jesz cze lepiej się zaprezentować. Powinno też skon cen tro wać swo je wy sił ki na po - prawie infrastruktury. Aby utrzymać wysoką pozycję w rankingu centrów biznesowych, istotne jest bowiem dążenie do ciągłego podnoszenia kwalifi ka cji ab sol wen tów szkół wyż szych na kierunkach biznesowych, IT oraz lingwistycznych. IBM działa na rynku krakowskim od siedmiu lat. Widzimy Kraków i Polskę jako dobre miejsce dla dalszego rozwoju biznesu. Są jednak i wa dy: brak na ryn ku pra cy osób ze znajomością języków z grup nordyckiej czy sło wiań skiej. W związ ku z du - żą kon ku ren cją firm na ryn ku pra cy coraz trudniej o pozyskanie i zatrzymanie pracowników. Obszary do doskonalenia dotyczą systemu edukacji i przygotowania absolwentów zarówno szkół wyż szych, jak i szkół śred nich do wkro cze nia na ry nek pra cy. Mam na myśli przede wszystkim rozwijanie umiejętności socjospołecznych. 11 Jak bran ża oce nia po ten cjał pra - cow ni ków pod Wa we lem? Eo in McCoy dy rek tor za rzą dza ją cy biz ne sem out so ur cin go wym whe witt As so cia tes Sy tu a cja na kra kow skim ryn ku pracy na pewno różni się w zależności od branży. W outsourcingu nadal jest ona sprzyjająca dla kandydatów, wciąż po wsta ją no we miej sca pra cy. Nasze doświadczenia pokazują, że na ryn ku kra kow skim jest du ża licz ba absolwentów z dobrą znajomością języ ków an giel skie go, fran cu skie go, hiszpańskiego i niemieckiego, którzy są zainteresowani karierą w centrum out so ur cin go wym. War to zwró cić uwa gę na co raz wię kszą licz bę osób chcą cych wró cić do kra ju z emi gra - cji za rob ko wej, głów nie z Wiel kiej Bry ta nii i Ir lan dii. Wie lu z nich mo - że po chwa lić się in te re su ją cym do - świadczeniem. 11Co mu si my po pra wić, że by po zo stać li de rem? Sid dhar tha dy rek tor ge ne ral ny Glo bal De li ve ry Cen ters, HCL, czło nek władz AS PI RE Obszarami, w których należy wiele po pra wić, są miej sca sty ku po mię - dzy biznesem i uczelniami oraz infrastruktura. W finansach i księgowości oraz w wielojęzykowych centrach kontaktowych Kraków ma dzisiaj dobrą pozycję. Niektóre inne usługi będą jednak podlegać standaryzacji, a w konsekwencji mogą być przenoszone do krajów o niższych kosztach, dalej na Wschód. Kraków powinien wykorzystać swój znaczący edukacyjny potencjał i stać się cen trum usług w za kre sie oprogramowania. Poprawy wymagają relacje między uczelniami a biznesem, brakuje przedmiotów w programach studiów, które odpowiadałyby na podstawowe potrzeby sektora. Infrastruktura połączenia lotnicze z Europą, międzymiastowe połączenia kolejowe, transport publiczny do dużych centrów biurowych w Krakowie również wymaga poprawy. 1 NOT. AZA

4 4 Krakowskie centra usług biznesowych 1 Kraków Poniedziałek 7 grudnia Gazeta Wyborcza 1 Debata Gazety : Nasze miasto musi Jak zmieniły się firmy usługowe w ostatnich latach i jak zmienili się ich pracownicy? Do rozmowy zaprosi liśmy Monikę Darię Plonę z firmy Electrolux oraz Przemysława Kadula z AIESEC ROZMOWA Z Moniką Piątkowską Darią Ploną, Mar tą Do nhef ner- -Woj tkie wicz, Aliną Jurczak i Przemysławem Kadulą ANE TA ZA DRO GA: Przy pom nij my so bie osta t nie pięć lat w bran ży. Z cze go je ste ście Pań stwo za do wo le ni? MO NI KA PIĄT KOW SKA, DY REK TOR KA WY - DZIA ŁU STRA TE GII URZĘ DU MIA STA KRA - KO WA: W zakresie outsourcingu współpracujemy z firmami już od 2004 roku. Wtedy to otrzymaliśmy pierwsze wyniki badań, które mówiły, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej mogą sko rzy stać na zmia nach, któ re za - chodziły w tej branży. Uznaliśmy wtedy, że je że li w tę stro nę bę dzie my kie - rować swoje działania komunikacyjne, promocyjne oraz kontakty z inwe sto ra mi, jest to dla nas szan sa. Dziś ma my ko lej ne do bre wia do mo ści, okazało się bowiem, że czasy kryzysu nie osła bi ły usług i nie za szko dzi - ły Krakowowi. No właś nie. Re ce sja na świa to wych ryn kach trwa już po nad rok. Cen tra ją od czu ły, jed nak nie tak bar dzo jak in ne ga łę zie gos po dar ki. DA RIA PLO NA, DY REK TOR KA DZIA ŁU HR W FIR MIE ELEC TRO LUX: Kry zys dał się znać we zna ki wie lu, ale rze czy wi - ście cen tra ob słu gu ją ce swo je od - dzia ły z in nych pań stwach jak my jak rów nież cen tra dzia ła ją ce na rzecz ze wnętrz nych firm prze szły ten trud ny okres ob ron ną rę ką. Dla nas to był czas do brej pas sy i wzro stu ob - rotów. MO NI KA PIĄT KOW SKA: Dla Krakowa i obec nych tu firm kry zys oka zał się szan są na roz wój. W trud nych cza sach firmy redukują koszty, przenoszą część usług do firm ze wnętrz nych, bo ko rzy - sta nie z ich usług jest tań sze. Tym sa - mym do star cza ją cen trom no wych klientów. Ale dziś ma my już zu peł nie in ny ry nek niż jesz cze pięć lat te mu. Wzro sły kosz - ty za trud nie nia, zmie ni ły się za da nia cen trów obec nych w Kra ko wie. MO NI KA PIĄT KOW SKA: Rzeczywiście. Musimy teraz znaleźć dla siebie jakąś niszę i ją zagospodarować. Czasy się zmieniły, firmy są inne, prace wykonywane w nich też. W rankingach znajdujemy się na wysokich pozycjach i to oczywiście cieszy, ale trzeba sobie powie dzieć jas no, że du żo wię cej już nie osiągniemy. Nie możemy dziś konkurować ilością i tanimi kosztami pracy, bo tym już dziś nie wy gra my. Po patrz - my na In die, tam tej sze cen tra też się wyspecjalizowały w dziedzinie usług IT i my też w Kra ko wie mu si my so bie uświa do mić, że dziś nie cho dzi nam o ko lej ne ty sią ce osób po zy ska nych dla tej bran ży. Dziś po trzeb ne są już wysoko wykwalifikowane osoby. Dlatego powinniśmy łączyć outsourcing z centrami naukowymi i zdecydowanie konkurować jakością. Postawić na takie dziedziny jak biotechnologia, HR czy nowe technologie. Do stęp ność ka dry, po wierz chni biu ro wych i ni skie kosz ty pra cy to przy cią ga in we sto rów z bran ży out - so ur cin go wej. Ma my dwie pier wsze rze czy, nato miast mu si my się za sta - no wić, co zro bić, że by osta t nia nie by - ła naj waż niej sza dla tych, któ rzy dzia - łają w Krakowie. To kry zys po mógł cen trom? MAR TA DO NHEF NER-WOJ TKIE WICZ, AD VI SO - RY GRO UP TEST HU MAN RE SO UR CES: Kryzys na ryn ku pra cy to prze de wszyst - kim wstrzy ma nie wzro stu płac. Ten wzrost w 2008 ro ku był bar dzo szyb ki, niejednokrotnie odstraszał inwestorów, z którymi rozmawialiśmy. Wiadomo, że na si pra cow ni cy są już dziś droż si niż w innych krajach, gdzie przenoszą się usługi. Zahamowanie wzrostu płac przynio sło więc do bre efek ty. Po pier wsze za trud nia nie sta ło się tań sze, po dru - gie zwiększyła się dostępność pracowni ków. Jesz cze po nad rok te mu lu dzie zmieniali często pracę, a tym samym wzrastały koszty przeszkolenia nowych specjalistów, którzy szybko odchodzili z pier wszej fir my. Te raz lu dzie są bar - dziej przy wią za ni do pra co daw cy, zmniejszyła się fluktuacja, a co za tym idzie koszty zatrudnienia. Po za tym dziś ma my już wy kształ - co ną ka drę me ne dżer ską, któ ra do - świadczenie zdobywała w istniejących już w Kra ko wie fir mach. Nie trze ba ich ścią gać z in nych branż, szu kać na ze wnątrz. To też ogrom ny plus. To rów - nież zmniej sza kosz ty, bo me ne dżer, który awansował w ramach struktury da nej fir my, jest tań szy niż ta ki po zy - skany z zewnątrz. Wspom nia ła Pani o me ne dże rach. Czy to zna czy, że cen tra już się po wo li spe - cja li zu ją? KRZYSZTOF KAROLCZYK Alina Jurczak: Jesz cze kil ka mie się cy te mu pra ca w usłu gach by ła ma ło atrak cyj na, dziś MAR TA DO NHEF NER-WOJ TKIE WICZ: Można tak powiedzieć. Firmy szukają może mniejszej liczby pracowników, ale za to z wię kszym do świad cze niem i umie jęt no ścia mi. To zaś prze kła da się na plany długofalowego rozwoju. Jeśli ktoś bowiem inwestuje w wyspecjalizowaną kadrę, na pewno chce rozkręcać działalność. Co z per spek ty wy in we sto ra jest naj - moc niej szą, a co naj słab szą stro ną Kra ko wa? DA RIA PLO NA: Muszę powiedzieć, że nasz po mysł na to, że by otwo rzyć cen - trum w Krakowie, okazał się trafiony. Dziś mamy ciągle nowe projekty, kolejne procesy trafiają do Krakowa, rozwi ja my się więc bar dzo do brze. Moc - ną stro ną mia sta na pew no jest do stęp do dużej liczby ciekawych kandydatów. W momencie, kiedy szukamy kogoś ze znajomością popularnych języków, nie ma my z tym wię ksze go prob - lemu. Gorzej jest w przypadku języ- R E K L A M A This has been the right choice. First of all because of the unique people I work with, secondly because of the opportunities that this company offers to talented and ambitious people Ewa, IT Asset Management Specialist What I find extraordinary in this position is that every day brings new challenges and thanks to the people I work with, I know how to turn the problems into opportunities Krzysztof, Sr Customer Service Representative This job allows me to build my business acumen and grow as a leader as well Katarzyna, Customer Service Team Coordinator I think one of the best thing about IP is the great atmosphere at work Łukasz, Sr Business Analyst The Shared Service Center in Krakow was opened in 2004 with Customer Service and IT Solutions & Services departments. The continuos growth and expansion thanks to new functions such as Finance, Credit, Audit and Supply Chain has developed it into a cross-functional hub of about 400 people. To learn more visit us at internationalpaper.com.pl ORX KR

5 Kraków 1 Krakowskie centra usług biznesowych 5 1 Gazeta Wyborcza 1 Poniedziałek 7 grudnia 2009 się szybko wyspecjalizować Piątkowską z magistratu, Martę Donhefner-Wojtkiewicz z TEST HR, Alinę Jurczak z Uniwersytetu Pedagogicznego, stu den ci i ab sol wen ci sa mi o ta kie ofer ty py ta ją ków mało popularnych i ze znajomością pod sta wo wych za sad dzia ła nia nie któ rych pro gra mów kom pu te ro - wych. Ale ogól nie cie szy my się z obec - ności tutaj. Czy li Elec tro lux nie ma w pla nach prze - nie sie nia się do kra jów azja tyc kich jak z czę ścią swo ich cen trów ro bi IBM? DA RIA PLO NA: Z całą pewnością nie. Pewnie dlatego, że nie jesteśmy centrum outsourcingowym, a świadczymy usłu gi dla na szych od dzia łów w in - nych kra jach, je steś my mniej skłon ni do prze no sin. Bar dziej li czy się dla nas ja kość niż ni ska ce na. Fir my cór ki bądź od dzia ły du żych firm, któ re są w Kra - kowie, będą trzymać się tej lokalizacji bardziej niż te nakierowane na obsługę klientów zewnętrznych. Co o cen trach usług my ślą dziś przed - sta wi cie le stu den tów? PRZE MY SŁAW KA DU LA, AIE SEC: Firmy out so ur cin go we w kry zy sie ma ją tę przewagę, że dają stabilność i poczucie pewności co do zatrudnienia. W ciągu te go ro ku w bran ży usług ro sły też pen - sje. Ja ko stu dent w trud nych cza sach wybrałbym więc taką firmę o wiele chętniej niż jesz cze rok czy dwa la ta te mu. ALI NA JUR CZAK, BIU RO PRO MO CJI I KA RIER UNI WERSYTETU PE DA GO GICZ NE GO: Zauważam dużą zmianę podejścia. Jeszcze kilka miesięcy temu praca w usługach była mało atrakcyjna, dziś studenci i absolwenci sami o takie oferty pytają. MO NI KA PIĄT KOW SKA: Pamiętam, że przed rokiem zorganizowaliśmy spotkanie z firmami i ze studentami Uniwersytetu Ekonomicznego. Wówczas młodzi ludzie zakrzyczeli nas, że w centrach nie op ła ca się pra co wać. Bo po pier wsze to ża den pre stiż, po dru gie ma łe pie nią dze, po trze cie nud na i mało rozwojowa praca. Dla te go że pra ca w usłu gach wy da je się bez piecz nym roz wią za niem? MAR TA DO NHEF NER-WOJ TKIE WICZ: Nie tyl ko bez piecz nym. Zróż ni co wa nie ofert jest dziś rów nież bar dzo du że. Firmy z Krakowa nie szukają już tylko księgowych z językiem. Te czasy już dawno i bezpowrotnie minęły. Wynika to z te go, że fir my się po pro stu roz - wijają. Myślą: mamy dobrze działające działy księgowości, zatrudnimy więc jeszcze programistów i informatyków i bę dzie my ob słu gi wać co raz to no - wych klien tów. DA RIA PLO NA: Do kład nie tak to wy - glą da u nas. Dziś naj szyb ciej ros ną - cym u nas dzia łem jest dział no wych technologii. Skąd więc to prze ko na nie ab sol wen - tów, że cen tra są ma ło atrak cyj nym miej scem do roz wo ju ka rie ry? ALI NA JUR CZAK: To stereotyp. Jeden ab sol went mó wił dru gie mu, co ro bi w da nym cen trum. Brzmia ło to mniej wię cej tak: je stem pseudo księgowym, najlepiej z trzema językami i pracuję za tysiąc złotych. Z takim schematem trzeba długo walczyć. Widzieliśmy to u siebie w biurze. Kiedy przychodzili do nas studenci i mówiliśmy im o ofertach z pracy w centrach, odpowiadali, że to ich zde cy do wa nie nie in te re - suje. PRZE MY SŁAW KA DU LA: Jeszcze półto ra ro ku te mu pra ca w Shel lu czy Cap - gemini nie była powodem do chwalenia się. Skąd się to wzię ło? Kie dy du - że międzynarodowe korporacje wchodzi ły pięć lat te mu do Kra ko wa, każ - dy miał ja kieś swo je wy o bra że nie o pra cy w te go ty pu miej scu. Czę sto nieprawdziwe, niepoparte żadną wiedzą. Później taka osoba bez kwalifikacji tra fia ła na naj niż sze sta no wi sko i musiała weryfikować swoje wyobraże nia, bo prze cież ni gdzie nie awan - su je się od ra zu. Twier dzi Pan, że dziś po strze ga nie firm się zmie ni ło? PRZE MY SŁAW KA DU LA: Tak. Bo dziś centra stawiają bardziej na wizerunek. Przygotowują kampanie, jak na przykład ta Specjalista, nie wklepywacz, któ ra mia ła po ka zać, że w usłu gach jest miej sce i na awans, i na za wo do wą ścieżkę kariery, i na zajęcie wyższych stanowisk niż prosty księgowy. Jak ta ka edu ka cja stu den tów i ab sol - wen tów po win na wy glą dać? MAR TA DO NHEF NER-WOJ TKIE WICZ: Powin na być to edu ka cja co do moż li wo - ści rozwoju w danej firmie. Młodzi ludzie cze go in ne go uczą się na stu diach, a co innego widzą w pracy. Przykłady z uczel ni czę sto ni jak ma ją się do fun - kcjonowania obecnych firm. Przekaz z centrów powinien być jasny: absolwent czy spe cja li sta po wi nien wie - dzieć, co go mo że cze kać w przy szło - ści zawodowej w danym miejscu i jaką mo że mieć ścież kę ka rie ry. Tu taj do cho dzi my do bar dzo waż ne go as pek tu. Po trzeb na jest nam współ - pra ca uczel ni z fir ma mi. PRZE MY SŁAW KA DU LA: Tu moż na po wo łać się na przy kład war szaw - skiej Szkoły Głównej Handlowej, który po ka zu je, że moż na uczyć te o rii i prak ty ki w biz ne sie jed no cześ nie. U nas w Krakowie ta współpraca ciągle ra czku je. Uni wersytet Eko no - miczny ma kilka cyklicznych programów, w któ rych bio rą udział dwie korporacje. AGH współpracuje z Moto ro lą, ale to cią gle nie wie le. Je śli chce my kon ku ro wać w przy szło ści ja ko ścią, to bio rąc pod uwa gę ba rie - ry wej ścia do Kra ko wa, któ re są co - raz wię ksze, lep sza współ pra ca śro - do wi ska na u ko we go z usłu ga mi jest nie zbęd na. MAR TA DO NHEF NER-WOJ TKIE WICZ: Widać, że trze ba jesz cze tro chę cza su, że - by szko ły i uczel nie zro zu mia ły, że współpraca z outsourcingiem będzie się im op ła cać. Na ra zie część szkół bro ni się przed nią ze wszyst kich sił. A przecież miarą jakości kształcenia jest w du żym stop niu to, jak ab sol wen - ci od naj du ją się na ryn ku pra cy i czy znajdują pracę w zawodzie, do którego przygotowują ich studia. 1 ROZ MA WIA ŁAANE TA ZA DRO GA R E K L A M A ORX KR

6 6 Krakowskie centra usług biznesowych 1 Kraków Poniedziałek 7 grudnia Gazeta Wyborcza 1 Kra ków na cze le. Jak dłu go? Jak in we sto rzy czu ją się w Kra ko wie? Co z usług ma re gion? Co trze ba w mie ście po pra wić? I czy mia sto ma przy szłość ja ko cen trum usłu go we? ARCHIWUM ROZ MO WA Z Pa tric kiem den Bultem* ANE TA ZA DRO GA: Co zy skał Kra ków sta jąc się cen trum usług? PA TRICK DEN BULT: Jedną z najważniejszych korzyści płynących z powstania w re gio nie cen trów usług, tj. Sha - red Ser vi ces, jest fakt, iż na prze strze - ni kil ku osta t nich lat co ro ku po wsta - je tu taj oko ło 3-4 tys. miejsc pra cy. Ak - tualnie w centrach usług wspólnych zatrudnionych jest 16 tys. pracowników z Krakowa i Małopolski. Usłu gi da ją pra cę. Ale po zo sta łe bran - że też. Ja kie są in ne ko rzy ści z obec - no ści out so ur cin gu w mie ście? - Zna czą cą ko rzy ścią dla ca łe go regionu jest zasilanie go o około 2 mld zł. Re gion za ra bia, gdyż na si pra cow - nicy właśnie tutaj wydają swoje pienią dze. Do dat ko wo na sze fir my współpracują z innymi lokalnymi firmami, od których kupują różne usługi, np. rekrutacyjne itp. Do budżetu samorządów wpływa także dochód z podatków w wysokości około m l n zł rocz nie. Pie nią dze te gmi - ny mo gą prze ka zać na in we sty cje drogowe, szkoły, kulturę itp. Podsumowując, istnienie na tym terenie centrów usług nie sie ze so bą ko rzy ści dla miesz kań ców Kra ko wa, śro do wi ska naturalnego oraz lokalnych przedsiębiorców. Przenosząc swoje operacje do Polski i do Krakowa, międzynarodowe firmy przynoszą ze sobą najnowsze technologie i wiedzę. Świa do mość spo łecz na te go, czym zaj - mu je się bran ża tzw. usług biz ne so - wych, jest nie wiel ka. - Dla te go trze ba jas no wy tłu ma - czyć, że firma outsourcingowa składa się z dzia łów, któ re ze so bą współ pra - cu ją, a ich ce lem jest osią ga nie jak naj - lep szych wy ni ków dla mię dzy na ro - dowych koncernów. Korzyść z wykonywania zadań w innej lokalizacji niż główna siedziba firmy jest oczywiście związana z kosztami. Wyraźnie widać, że dzięki koncentracji podobnych aktywności w jednym miejscu wzrasta jakość pracy, pracownicy w centrach usług zdobywają wiedzę i stają się ekspertami w swoich dziedzinach. Patrząc na przy kład na Shell, do Kra ko wa zo - sta ły prze nie sio ne czyn no ści, któ re nie muszą być wykonywane w kraju, gdzie znajduje się biznes. Wspieramy więc z Krakowa spółki Shell zlokalizowane w innych państwach. Pra cu jesz w cen trum usług, je steś wkle py wa czem al bo te le fo nist ką ta - kie są ste re o ty py. - Myślę, że istnieją dwa mity dotyczą ce cen trów usług. Po pier wsze prze - konanie, że centra oferują prostą i nieciekawą pracę. Oczywiście, część zadań jest bar dzo ru ty no wa, ale pra ca na tych sta no wi ska jest dla mło dych lu dzi bar dzo do brym pun ktem wyj - ścia do ich dalszej kariery zawodowej. W Shell pracownicy zajmują się raportowaniem, podatkami, obsługą oddziałów w in nych kra jach w za kre sie za - rządzania personelem itp. Dodatkowo ma my tak że po nad 50 sta no wisk w dziale audytu wewnętrznego, controlling, zarządzanie projektami. 120 sta no wisk kie row ni czych, oko ło 30 analityków biznesowych i specjalistów ds. jakości. W pewnym zakresie jesteśmy globalnym centrum kompetencji, co ozna cza, że ma my tu taj eks per tów na skalę światową. Pracuje u nas także 10 osób, któ re są dziś na 6-mie sięcz - nych kontraktach w innych krajach. Adru gi mit? - Cza sa mi sły szę, że cen tra usług znik - ną z Krakowa w momencie, gdy centra w in nych kra jach sta ną się tań sze, bar - dziej konkurencyjne kosztowo. No cóż, jeśli jest się biernym i nie przystosowuje do zmieniającego się otoczenia, a jedy nie bie rze się pod uwa gę po ziom wy - nagrodzeń, to takie stwierdzenie może być praw dzi we. Jed nak koszt nie jest je - dynym ważnym elementem w biznesie ja kość też od gry wa du żą ro lę. Po dru - gie, kosz ty nie wią żą się je dy nie z wy na - grodzeniami i różnicami w poziomie wynagrodzeń. Można obniżyć koszty, dzięki budowaniu dużych centrów usług. Poprzez skalę biznesu można zyskać przewagę nad konkurencją. Sami zainwestowaliśmy bardzo dużo w budynek, infrastrukturę IT, rekrutację i szkolenie pracowników itp. Chcemy więc zakotwiczyć i rozwijać nasz biznes w Krakowie. Czy ten sek tor mo że na dal się roz wi - jać w Kra ko wie, je śli fun kcjo nu je już tu taj ty le cen trów usług? - Im wię cej cen trów, tym le piej. Dzię - ki temu krakowskie uczelnie wyższe będą mogły wprowadzić kierunki studiów, które będą pokrywać się ze specyficznymi potrzebami centrów usługowych, liczba doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników cały czas wzrasta. Jesteśmy teraz w bardzo ważnym momencie. Gdy rozmawiam z moimi kolegami z innych centrów, zgadzamy się, że co ro ku kon ku ren cja dla Kra ko - wa sta je się co raz sil niej sza. Cen tra zlo - kalizowane w Azji, Indiach, na Filipinach oraz w Chi nach są bar dzo kon ku - ren cyj ne pod wzglę dem ce no wym. W Europie widać, że Rumunia i Rosja zyskują coraz mocniejszą pozycję. Moim zdaniem nie mamy możliwości konkurować kosztowo (choć musimy oczywiście utrzymywać koszty na rozsądnym poziomie) i powinniśmy wyróżniać się pod wzglę dem zna jo mo ści ję - zyków obcych, przejmowania bardziej skomplikowanych procesów, tworzenia centrum ekspertów, którzy będą proponować rozwiązania skomplikowanych zagadnień i służyć innym radą. Co trze ba zro bić, że by tak się sta ło? - Mu si my ści śle współ pra co wać z uniwersytetami, miastem, okolicznymi gminami, lokalnymi władzami, organizacjami odpowiedzialnymi za rozwój gospodarczy, transport i naszymi dostawcami. Niekwestionowaną zaletą Kra ko wa jest to, że ła two tu taj zna - leźć wielu dobrze wykształconych pracowników znających różne języki obce oraz fakt, że Kra ków jest atrak cyj - nym miej scem do miesz ka nia, więc nie trudno przyciągnąć tutaj nowych ludzi i zachęcić ich, by tutaj zamieszkali. Trzeba jednak rozszerzyć katalog oferowanych przez uniwersytety kierunków studiów o tzw. rzadkie języki (ale nie tyl ko), np. ję zy ki skan dy naw - skie, portugalski, holenderski, i zachęcić fi nan so wo mło dych lu dzi, by je stu - diowali. Należy zmienić program nau cza nia na uni wersytetach tak, by obej - mo wał przed mio ty z umie jęt no ści miękkich (umiejętności komunikacyjne, praca w zespole, kulturoznawstwo itp). Ko lej ne za da nia to po lep sze nie połączeń z innymi miastami europejskimi. Kraków będzie blisko tylko jeśli będzie można skorzystać z dobrych bez poś red nich po łą czeń lot ni czych z najważniejszymi miastami w Europie, w któ rych zlo ka li zo wa ne są sie - dziby firm, z którymi współpracujemy. No i na ko niec, przy da ła by się lep - sza infrastruktura dla obcokrajowców, na przy kład szkół. Co jesz cze mo że zro bić mia sto? - Konieczny jest plan zagospodarowa nia te re nu, któ ry uwzględ niał by rozwój infrastruktury koniecznej do tego, by poradzić sobie z rosnącą liczbą samochodów i ruchu ulicznego, będących konsekwencją powstających biur i firm. Trze ba też po łą czyć si ły i zwię kszyć wy si łek, by przy cią gnąć do Krakowa Polonię mieszkającą w innych europejskich miastach. I na koniec korzystać z funduszy europejskich, by stale podnosić kwalifikacje ludzi. 1 ROZ MA WIA ŁA ANE TA ZA DRO GA *Patrick den Bult, dyrektor generalny Shell w Krakowie, członek Executive Counsil Aspire R E K L A M A ORX KR

7 1 KRR Reklama 7 l Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 7 grudnia

8 8 Reklama Poniedziałek 7 grudnia 2009 l Gazeta Wyborcza l KRR

9 1 KRR Reklama 9 l Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 7 grudnia 2009 Airline Accounting Center Sp z o.o. - AAC - is a group company of Lufthansa German Airlines with its core competence in airlines global branch office accounting and administration processes. Lufthansa Group is an aviation group with a network of more than 400 subsidiaries and affiliates around the globe. The Lufthansa Group is one of the world's leading and most successful airlines. In 2008, the Group carried over 70 million passengers. More than employees from over 150 nations have helped Lufthansa become the leading European aviation group. The World of Lufthansa Shared Services & AAC s AAC Krakow is essential part of SSI - Lufthansa Shared Services International. Integrated into a matrix organization of Global Accounting Services and with International Business Administration Services, AAC s focus is to provide operational implementation of processes and duties, work closely with process owners (SSI process managements or SSI customers) to initiate process improvements and steering the profitability and quality with methodic, harmonized steering systems. AAC in Krakow has a regional focus on Europe (excluding Germany) and Africa for Lufthansa / Lufthansa Cargo field office accounting. Customer specific services may also be provided worldwide or as required: group customers operating exclusive services at AAC in Krakow are Swiss International Air Lines, Lufthansa Systems AG, Lufthansa Process Management GmbH, Lufthansa Revenue Services. AAC also operates as Airline Accounting Center for Finnair Plc. Starting with 32 employees in February 2003, AAC Krakow today counts more than 280 professionals employed to provide an increasing range of accounting and business administration services. Starting from an accounting focus, the range of services is extending to business administration services, heading towards an optimal balance between central efficiency and local competence for Shared Services International. Our employees are well selected and trained to fit into our proactive teams of professionals to meet our high standards. Together with SSI s process managements and our sister-aacs in Bangkok, Mexico and Cologne, we are working on customer promise: Solutions, Delivery & Value with drive to deliver. AAC Services The present services of AAC Krakow are provided by four main departments: Finance Accounting, Sales Accounting & Administration, Billing Center Cargo and IT Order Management. FINANCE ACCOUNTING Payables manage processes of supplier account such as invoice verification, payment runs or cost accruals. Receivables manage processes of customer and agents accounts, such as incoming payments and debt collection. Duty Travel Settlement provides employees fast settlement of duty travel orders in accordance with standard rules and local regulations. SALES ACCOUNTING & ADMINISTRATION Sales Auditing and Data Processing, assures the correctness and the processing of international sales data from offices and travel agents. Fare Audit, monitors and bills incorrect calculations of ticket sales, playing a vital role in airlines revenue protection. Refund Application Handling deals with a range of exceptions in refunding tickets. BILLING CENTER CARGO is responsible for correctness of settlement between Lufthansa Cargo and Cargo agents. IT Order Management supports and coordinates hardware and software orders in Web shop for all Lufthansa s locations in LON EA region. We offer: challenging work in an international environment under highest standards professional training for your future assignment permanent work - in a dynamic, young team in friendly atmosphere with flexible working times attractive benefits and bonus system commitment to our staff - all Senior Accountants, Specialists and Teamleaders have been recruited exclusively from our own talent pool job stability and flexible working time, enabling to enjoy your personal lifestyle; mother friendly company Our requirements: Master/Bachelor degree; students with completed 3rd year of studies are also welcome candidates to Finance Accounting are expected to have economical education good knowledge of English knowledge of second language will be an asset: French, Italian, German, Spanish analytical skills and systematic attitude to work very good communication and team work skills; service and quality commitment, patience and accuracy Can you build a team with us? We are offering the following starting positions: Jr. Accountant / Jr. Service Executive * accounting knowledge or work experience is not required or Accountant / Service Executive * 2 years experience in a Finance Service center required Visit our Web page: Zainteresowanych kandydatów zachęcamy do składania aplikacji poprzez biuro AG TEST Human Resources, ul. Zwierzyniecka 30, Kraków lub

10 10 Reklama Poniedziałek 7 grudnia 2009 l Gazeta Wyborcza l KRR 1 INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Gazeta Praca poniedziałek Dzięki nam Twoja Firma nabierze rozpędu REKLAMA: tel , faks z

11 1 KRR Reklama 11 l Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 7 grudnia

12 12 Reklama Poniedziałek 7 grudnia 2009 l Gazeta Wyborcza l KRR

13 1 KRR Reklama 13 l Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 7 grudnia

14 14 Reklama Poniedziałek 7 grudnia 2009 l Gazeta Wyborcza l KRR

15 1 KRR Reklama 15 l Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 7 grudnia Polska Dolina Krzemowa potrzebuje globalnej wiedzy Przyciąganie międzynarodowych talentów to kluczowe wyzwanie dla rozwoju gospodarki Krakowa - tak wynika z raportu przygotowanego przez firmę Modis International, specjalizującą się w rekrutacji dla sektora IT i inżynierii. W dużej mierze sukces Krakowa w ostatnich latach opierał się na dobrej bazie lokalnych talentów, jednak aby ten sukces trwał, konieczne jest budowanie silnej społeczności międzynarodowych ekspertów - siły napędowej przyszłych sukcesów zaawansowanej działalności BPO. To oznacza, że pracodawcy wspólnie z władzami i innymi organizacjami muszą już teraz dobrze przemyśleć, w jaki sposób przyciągać talenty z innych krajów. Tego zadania nie da się wykonać poprzez realizację kilku szybkich działań. Konieczne jest długoterminowe zaangażowanie, tak by wszystkie elementy układanki - gospodarcze, społeczne, infrastrukturalne itp. - tworzyły całość, która pozwoli zdobyć dla Krakowa specjalistów z najwyższej półki". Alf Davis, Dyrektor Modis International w Polsce Raport zatytułowany Co przyciąga społeczność BPO do Krakowa" ( What draws the BPO community to Kraków") podkreśla także potrzebę bliższej współpracy między pracodawcami i uczelniami wyższymi w regionie, tak aby zapewnić stały napływ absolwentów wyposażonych w umiejętności wymagane na tym dynamicznym rynku pracy. Raport powstał w rezultacie dyskusji na najwyższym szczeblu zorganizowanej przez Modis International i Stowarzyszenie ASPIRE. W spotkaniu wzięło udział 32 dyrektorów zarządzających największymi centrami usług BPO i SSC w Krakowie, którzy zebrali się, aby porozmawiać o kluczowych wyzwaniach, jakie stoją przed społecznością biznesową Krakowa. Jednym z najistotniejszych tematów okazał się rynek talentów. Uczestnicy zastanawiali się: - w jaki sposób Kraków może stać się magnesem dla międzynarodowych talentów, - jakie czynniki, inne niż niskie koszty, będą przyciągać kolejne firmy do miasta, - co skłania firmy BPO z Indii do otwierania centrów w Krakowie, - jak uczelnie wyższe mogą pomóc w rozwoju lokalnych talentów. Alf Davis, dyrektor Modis Interational w Polsce, powiedział: W ostatnich latach Kraków osiągnął imponujące sukcesy, lecz mimo iż lokalne talenty nadal stanowić będą główny czynnik w rozwoju miasta, konieczne jest, by Kraków zrobił następny krok. Aby miasto stało się bezdyskusyjnym centrum światowej gospodarki, konieczne jest wykorzystanie eksperckich doświadczeń globalnych". Raport w języku angielskim dostępny jest na

16 16 Reklama Poniedziałek 7 grudnia 2009 l Gazeta Wyborcza l KRR 1 PMI Service Center Europe We are part of PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, the world s leading tobacco company, and A VERY SPECIAL KIND OF EMPLOYER as well. With more than 70,000 employees globally, we take great pride in being a significant employer around the world. This has allowed us to develop a strong knowledge and appreciation of our business environments and diverse cultures, giving us an exceptional ability to make our brands successful in different countries. PMI SERVICE CENTER EUROPE SP. Z O.O. (PMI SCE) was established in late The center is increasingly serving Philip Morris International s European FINANCIAL ACCOUNTING, HUMAN RESOURCES (HR) and INFORMATION SERVICES (IS) needs. The goal of PMI SCE is to streamline and standardize the finance, HR and IS processes of the European operations of PMI and to consolidate best practices. We are recruiting people with a passionate, enterprising spirit to help us shape the future of our business. These are people who enjoy RESPONSIBILITY, strive to achieve, are OPEN TO CHANGE and who have a COLLABORATIVE STYLE. We invite you to find out more about us and apply on our website TAKE A LOOK INTO OUR WORLD Apply on-line

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18 Spis treści Wstęp.................................................................... 7 Po co nam przyjaźnie?.................................................... 7 Kim jestem? Moje wewnętrzne JA....................................

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej 3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej Te mat: Pod sta wo we ćwiczenia gimnastyczne Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i celów zajęć. Za po znanie dzieci z za sa da mi bez

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE ŚCI. Sza now ni Pań stwo! str. 2 Ze spół, któ ry bu du je swój suk ces /Ca sto ra ma Pol ska Sp. z o.o./

SPIS TRE ŚCI. Sza now ni Pań stwo! str. 2 Ze spół, któ ry bu du je swój suk ces /Ca sto ra ma Pol ska Sp. z o.o./ 1 SPIS TRE ŚCI str. 2 Ze spół, któ ry bu du je swój suk ces /Ca sto ra ma Pol ska Sp. z o.o./ str. 4 Two rzy my ze spół eks per tów /Astek Pol ska Sp. z o.o./ str. 5 Do bry pra co daw ca, czy li ja ki?

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nowe Produkty. Nowe Usługi. Nowe funkcje. Zapewniający sukces WtP 3.0:

Informacja. Nowe Produkty. Nowe Usługi. Nowe funkcje. Zapewniający sukces WtP 3.0: Wydanie Specjalne Wywiad Unitedprint.com se 2/2017 3/2017 Informacja Nowe Produkty. Nowe Usługi. Nowe funkcje. Zapewniający sukces WtP 3.0: Wywiad z Unitedprint. Ali Jason Bazooband dzieli się swoimi przewidywaniami

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa.

Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa. Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa. Po 11 debiutach giełdowych w mijającym roku przyszły rok na warszawskiej giełdzie zapowiada się równie dobrze,

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCINGOWE. I strzał w dzie siąt kę! Uczelnie coraz bardziej biznesowe MAŁOPOLSKIE CENTRA

OUTSOURCINGOWE. I strzał w dzie siąt kę! Uczelnie coraz bardziej biznesowe MAŁOPOLSKIE CENTRA R E K L A M A MAŁOPOLSKIE CENTRA OUTSOURCINGOWE PONIEDZIAŁEK 4 CZERWCA 2012 DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ ZREDAGOWAŁ WOJCIECH PELOWSKI 31833032 MICHAŁ ŁEPECKI No wa out so ur cin go wa sto li ca Pol ski.

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH

KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Gazeta Praca poniedziałek REKLAMA: tel. 12 62 95 295 faks 12 62 95 113 PONIEDZIAŁEK 6 GRUDNIA 2010 KRAKÓW DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka. Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne.

Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka. Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Za bro nio ne jest ko pio wa nie, prze twa rza nie i roz po wszech nia nie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Beata Kulesza-Damaziak Fotografie: Norbert Piwowarczyk Opracowanie ilustracji: Karandasz Korekta: Alicja Chylińska

Projekt okładki: Beata Kulesza-Damaziak Fotografie: Norbert Piwowarczyk Opracowanie ilustracji: Karandasz Korekta: Alicja Chylińska Projekt okładki: Beata Kulesza-Damaziak Fotografie: Norbert Piwowarczyk Opracowanie ilustracji: Karandasz Korekta: Alicja Chylińska Co py ri ght Do ro ta Dziam ska 2005 Co py ri ght Wy daw nic two BIS

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2 An na Sto bier ska 1 Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce do celów energetycznych 2 Abs trakt Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich wy ko rzy sta nia do ce lów

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Edu ka cja re gio nal na jest nie zwy kle wa -

Edu ka cja re gio nal na jest nie zwy kle wa - Gry miej skie, ja ko na rzę dzie edu ka cji re gio nal nej na przy kła dzie gry Łódź Bój Miejskie rozgrywki zadomowiły się już na gruncie polskim, stają się coraz bardziej popularne. Jednak w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

KOBIETY a BRANŻA TECHNOLOGICZNA

KOBIETY a BRANŻA TECHNOLOGICZNA KOBIETY a BRANŻA TECHNOLOGICZNA ANKIETA Cel badania Za pra sza my Cię do udzia łu w ba da niu an kie to wym, pro wa dzo nym przez Fun da cję Edu ka cyj ną Per spek ty wy. Ankieta ta ma na celu zba da nie

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A w w w. m e d i a r z e s z o w. p l n r 3 4 7 l r o k X I l 4 s I e r p n I a 2 0 1 6 l r Z e s Z Ó W l k r o s n o e - m a I l : e x t r a - p o d k a

Bardziej szczegółowo

KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2016

KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2016 KOBIETY na politechnikach 2016 RAPORT Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 1 Ko bie ty na po li tech ni kach 2016 Exe cu ti ve Sum ma ry W ra mach pro jek tu Dziew czy ny na po li tech ni ki! re

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2015 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA Szanowni Państwo! Rada Śląskiej Izby Budownictwa wspólnie z uczestnikami Forum Budownictwa Śląskiego uprzejmie informuje, że została otwarta IV edycja Konkursu ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2014 którego celem jest

Bardziej szczegółowo

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada Partnerstwo dla Prezydencji? Wspó³praca administracji z sektorem pozarz¹dowym podczas czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wnioski dla Polski Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych Agnieszka

Bardziej szczegółowo